bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci"

Transkript

1 bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin Yaz flleri Bölümü nde sayfa ve olay animasyonlar çizerek bafllayan A. Murat Özpirinçci, vizyonu genifl bir kadroyla bas n dünyas na ad m atm fl olmas n n avantajlar n hep hissetti ini söylüyor. Sonras nda FM Reklamc l k ad nda bir flirket kurmufl; Oxford University Press in kitap ve kurumsal evrak tasar mlar n, Saab n reklam filmi ve sveç lansman gibi uluslararas projelerin yan s ra 12 yerli firman n reklam tasar mlar n gerçeklefltirmifl. Baflar lar nda Bilkent Üniversitesi nin hat r say l r bir pay oldu unu vurgulayan Özpirinçci, kariyerinin di er basamaklar n flu sözlerle aktar yor: A. Murat Özpirinçci Grafik Tasar m 1991 Hürriyet Dergi Grubu na görsel yönetmen olarak girdim. Bir aya 23 dergi s d r yordum. Yorucu oldu u kadar zevkli bir üç y ld. Ard ndan teknoloji dönemi geldi. Büyük kurumlar internet sitesi talebinde bulunuyordu; ancak tasar mc lar bu konuya uzakt. Bu nedenle devreye bilgisayar mühendisleri girmifl; fakat estetik kayg lar daha s n rl oldu u için yeterli olamam fllard. O hareketli dönemde Star gazetesinin cazip teklifini kabul ettim. nternet o zamanlar maliyetliydi; ticari düflünceyle uyumu sa lanam yordu ve getirisi fazla de ildi. Sanayi bu kaprisi daha fazla çekemedi ve uzun bir süre teknolojiye so uk bakt. O arada yine bir transfer teklifi sonucunda Tercüman n görsel yönetmeni oluverdim. Özpirinçci, Gazeteciler Cemiyeti üyesi. F rsat buldukça de iflik ülkelere tüplü dal fl yapmaya gidiyor. Bir di er ilgi alan üç boyutlu endüstri tasar mlar. Burcu Akçapar ( ngiliz Dili ve Edebiyat 1992) ile evli ve bir erkek çocuk babas. 30

2 Gastronomi ve mutfak sanatlar kurslar na bafllayaca m. Gizem Coflkun, 2006 dan bu yana Türk Henkel A.fi. de görev yap yor. Siyaset Bilimi Bölümü nün 2005 mezunlar ndan. fl hayat na 2005 te BP Petrolleri A.fi. nin Lojistik ve Lojistik Planlama bölümünde bafllayan Gizem Coflkun, Henkel e Mali fller Bölümü asistan olarak girmifl. fiu an müflteriler muhasebesi sürecinin yurtd fl raporlamalar nda görev al yor. Bu kapsamda müflterilerin ödeme koflullar ve ödeme performanslar yla ilgili projelerde yer al yor. Coflkun un yurtd fl entegrasyon projeleriyle ilgili sorumluluklar da var. Coflkun, Bilkent y llar n mutlulukla an yor. Sorgulay c ve araflt rmac bir e itim gelene inden yetiflmifl olmas n n ifl dünyas nda getirdi i art lara dikkat çekiyor. Üniversitenin bedminton tak m nda lisansl oyuncu olmufl, birçok ö renci toplulu unda aktif üye olarak yer alm fl. Üniversitesini sadece bir e itim kurumu olarak de il, ömür boyu sürecek dostluklar n temelini att bir kurum olarak görüyor. Bilkent sevgisi, yönetim kurulu üyesi oldu u Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i (B LMED) ile farkl bir ivme kazanm fl. Gizem Coflkun Siyaset Bilimi 2005 Ö renciyken TBMM de ve çeflitli kamu kurumlar nda stajlar ve gönüllü çal flmalar yapan Coflkun, politikaya özel bir ilgi besliyor. lgisi flu günlerde yeni bir yöne kaym fl: Türkiye nin e itim politikas. Yurdun birçok bölgesinde zor flartlarda okuyan çocuklara iliflkin projeler üretmek istiyor. Coflkun un üniversite son s n ftan beri en büyük hobisi Arjantin tango. Haftan n en az iki gününü dansla geçiriyor. Bilkentli arkadafllar mla s k s k haberlefliyorum. Nilgün Gökalp, Mütercim-Tercümanl k Bölümü nden 2006 da mezun oldu. T.C. Maliye Bakanl nda mütercim-tercüman. Mezun olduktan birkaç ay sonra T.C. Maliye Bakanl n n Mali Suçlar Araflt rma Kurulu nda (MASAK) mütercim-tercüman olarak çal flmaya bafllayan Nilgün Gökalp, MASAK ta yurtiçi ve yurtd fl yaz flmalar n ngilizce-türkçe ve bazen Frans zca-türkçe çevirilerini üstleniyor; zaman zaman uluslararas toplant larda kurul uzmanlar na yabanc dil asistanl da yap yor. Gökalp, çal flma hayat na ö renciyken edindi i çeviri bürosu ve serbest çevirmenlik deneyimleriyle at lm fl. Her geçen gün mesleki anlamda ileri gitti ini, bunun da kendisine güven afl lad n belirtiyor. Uluslararas kurulufllarda tecrübe kazanarak kariyerini sa lamlaflt rmay hedefleyen Gökalp, Bilkent Üniversitesi nde ald e itime flöyle bir paragraf aç yor: Lisans e itimimin meslek hayat ma ne oranda katk yapaca n kestiremiyordum. fiimdi görüyorum ki Bilkent beni ifl hayat na mükemmel haz rlam fl. Mesle e yeni ad m atan biri gibi de il, önüme gelen metinleri daha önceden çevirmifl kadar rahat hareket ediyorum. fl arkadafllar m n ve yöneticilerimin bu gerçe i fark etmifl olmas gerçekten sevindirici. Bilkent hayat n n sadece derslerle s n rl kalmad n n alt n çiziyor Gökalp. Dans ve müzik kurslar na, Sinema Toplulu u nun senaryo atölyelerine ve Toplumsal Duyarl l k Projeleri ne kat lm fl. Kurucular ndan oldu u Bilkent Halk Bilimleri Toplulu u nun iki y l baflkanl n yapm fl. Nilgün Gökalp Mütercim-Tercümanl k 2006 Gökalp, Latin danslar ve Türk sinemas na merakl. Hiç görmedi i yerlere seyahat etmekten büyük keyif al yor. 31

3 Kariyer planlar m uzun vadeli yap yorum. O uzhan Memiflo lu Muhasebe 2001 Muhasebe Bölümü 2001 mezunlar ndan O uzhan Memiflo lu, Finansbank A.fi. nin Krediler Bölümü nde uzman yard mc s. O uzhan Memiflo lu, Finansbank tan kredi talep eden firmalar n mali tablolar n n incelenmesi ve bu veriler hakk nda analiz yaparak kredinin tahsis edilmesi sürecinde görev al yor. Üniversite y llar nda finans sektöründe staj yaparak ifl yaflam hakk nda fikir sahibi olmufl ve kuramsal bilginin uygulamaya dökülmesini gözleme flans n elde etmifl. Mesle i ile e itim geçmiflinin birebir örtüflmesi sayesinde iflindeki sorumluluklar n kolayca kavrad n düflünüyor. Memiflo lu, Bilkent te gerçek bir kampüs hayat yaflad m; sosyal alanda çok önemli dostluklar ve birikimler edindim. Bunun muhasebe ö renimim kadar yararl oldu u kan s nday m. diyerek ideal bir üniversite yaflam n n sadece derslerden ibaret olmad n gözler önüne seriyor. Memiflo lu, bofl zamanlar n sevdiklerine ve foto rafç l k gezilerine ay r yor; spor yapmay da ihmal etmiyor. Hedefim kendi restoran m açmak ve bir zincir haline getirmek. Engin Onural, Kaliforniya daki Riptide Rockin Sushi & Teppan Grills ve Desert Springs JW Marriott Palm Desert da flef sufli aflç s olarak çal fl yor. Diplomas n 2005 te flletme Bilgi Yönetimi Bölümü nden ald. Engin Onural, hayallerini y llard r süsleyen aflç l k mesle ini ABD de icra ediyor. fl geçmifli hayli zengin. Ankara da Hilton Oteli nde Marco Polo Restoran, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nin Akdeniz Mutfa ndaki aflç l k, Kuki House, Cafemiz ve Quick China daki yöneticilik tecrübelerinden sonra ABD serüvenine bafllam fl. Lisedeyken bir dan flman s n f m za gelip hepimize ne olmak istedi imizi sormufltu. Ben de aflç olmak istedi imi söylemifltim. Tüm s n f gülmüfltü. Oysa ben ilkokuldan bu yana yaz tatillerimi veya staj olanaklar m yiyecek-içecek sektöründe deneyim kazanma yolunda kulland m. diyerek bu mesle e olan sevgisini aç a vuruyor. Onural, üniversite s nav na girdi i dönemlerde Türkiye de beklentileri yönünde e itim veren bir aflç l k okulu olmad n düflündü ünden restoran yöneticili ini akl na koymufl. Bu hedefine ulaflmak için uygun bir seçenek olarak gördü ü Bilkent Üniversitesi flletme Bilgi Yönetimi Bölümü ilk ve tek tercihiymifl. Restoranc l n dinamik bir ortamda her gün yeni güçlüklerle karfl lafl lan bir ekip oyunu oldu unu ve iyi bir tak m kurulmadan baflar ya ulaflman n zorlaflaca n düflünüyor. Radyo Bilkent teki çal flmalar n n ve buz hokeyi oynam fl olmas n n kendisine ekip yönetme çizgisinde önemli katk lar oldu unu belirtiyor. Bu günlerde sufli bar için k fl menüsü haz rlamakla meflgul Onural. ABD de çok farkl kültürler oldu unu düflünürsek herkesin damak tad na uygun, lezzetli bir menü yaratmak zor, ama gerçekten çok zevkli bir u rafl. diyor. 32 Engin Onural flletme Bilgi Yönetimi 2005

4 Hareketli ve insan iliflkilerinin yo un oldu u bir sektördeyim de Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü nden mezun olan Selma fiahin, ayn bölümden yüksek lisans derecesine de sahip. Siemens Kurumsal letiflim Hizmetleri A.fi. de ifl alan yöneticisi. Selma fiahin, mühendislik e itiminin en önemli de erlerini, araflt rmac l k ve etkin ö renebilme becerileri kazand rmas olarak görüyor. Bilkent Üniversitesi nin say s z olanaklar ve ö retim kadrosunun potansiyeli sayesinde bu yetileri ö rencilere verdi ini vurguluyor ve mezunlar n araflt rma-gelifltirmeden proje yönetimine, üretimden sat fla birçok alandaki baflar s n buna ba l yor. Siemens Kurumsal letiflim Hizmetleri A.fi. olarak yurtiçi ve yurtd fl ndaki müflterilere iletiflim ve internet teknolojilerine iliflkin yaz l m ürünleri ve uygulamalar sunduklar n belirten fiahin, temel sorumlulu unu ifl alan n n kârl l n art rmak ve büyümesini sa lamak için piyasay en iyi flekilde tan mak ve ifl hacmi yaratmak olarak özetliyor. Kariyerine 2000 de Baflar fiirketler Grubu nda yaz l m mühendisi ve tak m lideri olarak bafllam fl ten bu yana Siemens de uzman yaz l m mühendisi, proje yöneticisi ve grup yöneticisi olarak görev alm fl. Nisan 2007 den beri flu anki pozisyonunda bulunan fiahin, bilgi teknolojilerinin çok h zl geliflen bir sektör oldu unu, Bilkent te edindi i mühendislik disipliniyle bu dinamik atmosfere kolayca uyum gösterdi ini sözlerine ekliyor. Ankara Anadolu Lisesi Mezunlar Derne i nin kurucular ndan olan fiahin, üyesi oldu u Ankara Atl Spor Kulübü nde vakit buldukça tenis oynuyor. Selma fiahin Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 1998 Müzikten sonraki tutkum sinemad r. Müzik Bölümü nden 2006 da diploma alan Serkan A r, Sevda Cenap And Vakf nda klasik gitar e itmeni olarak çal fl yor. Serkan A r, Sevda Cenap And Müzik Vakf nda 15 yafl ve üstü ö rencilerden sorumlu. Vakf n etkinliklerinde konsertist olarak da görev al yor. Mezuniyet sonras yurtiçinde ve özellikle yurtd fl nda konserler vererek dinleyiciyle buluflmay hayal etmifl. Türkiye yi temsil etme amac na ilk kez Avusturya da ulaflan A r, ülkemizde de birçok konser gerçeklefltirmifl. Önünde bir ABD turnesi ve Romanya maceras var. Fransa, Avusturya ve spanya'da resitalleri olacak. A r, klasik gitar hakk nda bir kaynak kitap ve Türk bestecilerin klasik gitar için yazm fl oldu u eserlerden oluflan bir CD üzerine çal fl yor ve bu sayede müzik ufkunu genifl tutmay hedefliyor. Serkan A r Müzik 2006 Sanat icra eden herkes için sahne tecrübesinin çok önemli oldu unu vurgulayan A r, lisans e itimi s ras nda Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Konser Salonu ile Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu nda, gerek solo gerek ve farkl oda müzi i topluluklar yla konserlere ç km fl olmas ndan mutluluk duyuyor. Ald ngilizce e itimi spanyolca ve talyanca seçmeli dersleriyle güçlendirmifl. Bunun faydas n günlük ve mesleki hayat nda her zaman hissediyor. A r, çal flmad zamanlar n ço unu kitap okuyarak ve film izleyerek geçiriyor. 33

5 bilkent senfoni'den haberler Ashkenazy lk Kez Ankara dayd Ça m z n en önemli orkestra fleflerinden Vladimir Ashkenazy 19 May s ta Bilkent Senfoni Orkestras n (BSO) yönetti. S n r tan mayan yarat c l yla müzik dünyas n n ilham kayna olmaya devam eden büyük sanatç, BSO konseriyle Ankaral sanatseverlerle ilk kez bulufltu. Konserin solisti dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay d. Son y llarda Rahmaninof yorumlar yla müzik otoritelerinden övgüler alan Onay, bestecinin Op.30, Re minör 3. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Prokofyef in Op.100, 5. Senfonisi nin icra edildi i ve izleyicilerin dakikalarca ayakta alk fllad konserin biletleri haftalar öncesinden tükenmiflti. 34 Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Konserleri Kay t ve konserlerdeki performans yla profesyonel orkestralar n hiç de gerisinde kalmad belirtilen, ülkemizin en yetkin genç sanat topluluklar ndan Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras (BGSO), tüm dünyadan 16 e itim kurumunun yer ald World Youth Orchestra yla birleflerek bir turne gerçeklefltirdi. A ustos ay nda Ankara, Bodrum ve stanbul, Almanya da Kassel Festivali ve Berlin Young Euro Festivali nde konserler veren BGSO nun Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin ve Damiano Giuranna yönetimindeki konserlerine Gülsin Onay ve Alison Balsom solist olarak kat ld. BGSO Tekirda Amfitiyatrosu, Malatya nönü Üniversitesi ve Ad yaman Perre Antik Kenti nde de konserler verdi.

6 Mevlana Do arken in ilk bölümünde Bilkent Üniversitesi nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Talât Halman ve de erli sanatç m z Y ld z Kenter, Mevlana: Aflk n Coflkusu bafll kl Türkçe- ngilizce dramatik ve fliirsel program sundular. Kenter ve Halman, Mevlana n n yaflam, felsefesi, hümanizmas ve evrenselli inin ele al nd bu bölümde Mevlana n n birçok fliirini de okudular; Mevlevi kültürü ve sema ayini hakk nda bilgiler verdiler. Programda Türkçe sunulan her cümlenin ngilizcesi, ngilizce sunulanlar n Türkçesi eflzamanl olarak ekrana yans t ld. Sunumun özelliklerinden biri de Mevlana n n yaflam na iliflkin minyatürlerin slaytlarla gösterilmesiydi. kinci bölümde dünyaca ünlü flüt sanatç m z fiefika Kutluer in solist olarak kat ld, Rauf Abdullayev yönetimindeki BSO konseri vard. Flütünün sihirli tonuyla dinleyicileri büyüleyen Kutluer, lyas Mirzayev in flüt ve orkestra için yazd Mevlana Konçertosu nun dünya prömiyerine imza att. Sanatç, Mirzayev in yine flüt ve orkestra için yazd Yunus Emre Uvertürü nü seslendirdi. Program n üçüncü bölümünde ise 5 semazenin icra etti i sema ayini yer ald Konser Sezonu Aç l fl BSO, konser sezonunu 20 Ekim Cumartesi günü efsanevi kemanc Vadim Repin ile açt. fiafl rtan tekni i ve enstrüman ndan ç kard zengin ses skalas ile dinleyicileri büyüleyen virtüöz Repin, konserde büyük Rus besteci Çaykovski nin Op.35, Re majör Keman Konçertosu nu icra etti. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov un yönetti i konserin ikinci yar s nda BSO, 20. yüzy l n en önemli bestecilerinden fiostakoviç in Op.43, Do minör 4. Senfoni sini seslendirdi. Atatürk çin BSO, 10 Kas m Cumartesi günü gerçeklefltirdi i konseri Ulu Önder Atatürk e adad. Ça dafl Türk bestecilerinin eserlerinden oluflan konseri fief Ifl n Metin yönetti. Cemal Reflit Rey in Viyolonsel Orkestra çin Konçertant Parçalar adl eseriyle bafllayan konserin solisti fiölen Dikener di daki ilk icras ndan sonra günümüze dek seslendirilmemifl olan eser, Dikener taraf ndan yeniden gün fl na ç kar ld. Mevlana Do arken Sevginin, hoflgörünün ve kardeflli in sembolü Mevlana ( ), do um günü 30 Eylül de Mevlana Do arken adl etkinlikle nda an ld. Program n gifle geliri UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin Haydi K zlar Okula kampanyas na aktar ld. Büyük düflünürün 800. do um y l olan 2007, UNESCO taraf ndan tüm dünyada Mevlana Y l ilan edilmiflti. De erli besteci Muammer Sun un Kurtulufl ve Cumhuriyet film müziklerinden süitlerin seslendirildi i ikinci bölümde, BSO ya Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu efllik etti. Koronun flefli ini brahim Yaz c yapt. Soprano Hülya Kazan, Cumhuriyet süitine solist olarak kat ld. 35

7 Bilkent Senfoni Orkestras 2008 Program 22 Ocak Sal, 20:00 Antoni Witt, fief dil Biret, Piyano L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.1, Do majör, Op.15 L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.2, Si bemol majör, Op.19 L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.4, Sol majör, Op Ocak Sal, 20:00 Antoni Witt, fief dil Biret, Piyano L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.3, Do minör, Op.37 L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.5, Mi bemol majör, Op.73 " mparator" 16 fiubat Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Emre fien, Piyano F. Mendelssohn / Piyano Konçertosu No.1, Sol minör, Op.25 A. Dvorak / Senfoni No.8, Sol majör, Op fiubat Pazartesi, 20:00 fl-sanat Konser Salonu, stanbul Mario De Rose, fief Jose Cura, Tenor R. Leoncavallo / "I Pagliacci" U. Giordano / "Andrea Chenier" G. Verdi / "Nabucco", "Otello" G. Puccini / "Edgar", "Tosca", "Le Villi", "La Boheme", "Manon Lescaut", "La fanciulla del West", "Il Tabarro" 1 Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Andras Adorjan, Flüt E. Grieg / ki Melodi, Op.53 C. Nielsen / Flüt Konçertosu J. Sibelius / Senfoni No.2, Re majör, Op.43 8 Mart Cumartesi, 20:00 Dünya Kad nlar Günü Anu Tali, fief Ayfle Gülüm Sürmen, Piyano T. Korvits / "Sung into the wind" F. Liszt / Piyano Konçertosu No.1, Mi bemol majör A. Dvorak / Senfoni No.9, Mi minör, Op.95 "Yeni Dünyadan" 15 Mart Cumartesi, 20:00 Klaus Weise, fief Ilya Itin, Piyano A. Honegger / "Pasific 231", Senfonik Bölüm No.1 S. Prokofyef / Piyano Konçertosu No.2, Sol minör, Op.16 R. Strauss / Ölüm ve De iflim, Op Mart Sal, 20:00 fiehitler Haftas Özel Konseri Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu Bilkent Çocuk Korosu Ifl n Metin, fief "fiehitler Oratoryosu" Libretto: (E) Org. Aytaç Yalman 22 Mart Cumartesi, 20:00 Ifl n Metin, fief Ayflegül Sar ca, Piyano W.A. Mozart / Piyano Konçertosu No.21, Do majör KV.467 J. Brahms / Senfoni No.4, Mi minör, Op Mart Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, fief Mesut ktu, Bariton G. Mahler / "Kindertotenlieder" R. Strauss / "Symphonia domestica", Op.53 3 Nisan Perflembe, 20:00 Özel Konser Emil Tabakov, fief Gülsin Onay, Piyano 12 Nisan Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Dimitris Sgouros, Piyano S. Prokofyef / Piyano Konçertosu No.3, Do majör, Op.26 A. Honegger / Senfoni No.2 19 Nisan Cumartesi, 20:00 Jose Miguel Rodilla, fief Tedi Papavrami, Keman E. Lalo / spanyol Senfonisi, Op.21 M. Franco / "Overture in Variations" J. Turina / "Sinfonia Sevillana" 26 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Viyana Çocuk Korosu Bilkent, Purcell, Menuhin Okullar 'ndan Çocuk Solistler 3 May s Cumartesi, 20:00 Bujor Hoinic, fief Kürflad Terci-Ka an Korad, gitar ikilisi B. Hoinic / ki Gitar Konçertosu. Stravinski / Konçerto, Mi bemol majör (Dombarton Oaks). Stravinski / Üç Bölümlü Senfoni "1945" 10 May s Cumartesi, 20:00 Rengim Gökmen, fief Cihat Aflk n, Keman K. Goldmark / Keman Konçertosu, La minör, Op.28 R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör, Op.38 " lkbahar"

8 mezunlardan haberler Ça lar Soysaraç a Fahri Konsolosluk Endüstri Mühendisli i Bölümü 1991 mezunlar ndan Ça lar Soysaraç, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i ile Kayseri Sanayi Odas taraf ndan aday gösterildi i Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Kayseri fahri konsoloslu una 27 Haziran da bafllad. Sorumluluk alan Kayseri, Nevflehir, Yozgat, Sivas, Malatya, Tokat, Aksaray ve Ni de yi kapsayan Soysaraç, Türkiye ile Almanya aras ndaki sosyal, ekonomik, kültürel ba lar n güçlenmesinin yan s ra görev bölgesindeki Alman vatandafllar n n acil yard m ve belge tasdiki talepleriyle de ilgileniyor. Soysaraç, Censy Kimya Ltd. fiti. ile Sarelyaf Tekstil San. Tic. Ltd. fiti. nin kurucu orta ve genel müdürü. Endüstri Mühendisli i Mezunlar Rektörümüzleydi Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunlar, Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu önderli inde stanbul Grand Cevahir Otel de topland. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Do ramac n n da kat ld buluflma, 112 mezunu bir araya getirdi. Bölüm ve üniversite hakk nda bilgi al flveriflinde bulunulan toplant sonucunda mezunlar aras ndan çeflitli çal flma gruplar oluflturuldu. Bölüm ve mezunlar aras ndaki iliflkiyi s cak tutmay amaçlayan gruplar n ilk ad m, yak n geçmiflte vefat eden Önder Erinç Ören in (Endüstri Mühendisli i 1993) an s n yaflatmak ad na üç ö renciye burs sa layacak proje oldu. Bir E itim At l m flletme Fakültesi 1992 mezunlar ndan Sermin Çeki Akakçe, yönetim kurulu üyesi oldu u ve e itim ile sa l k alanlar nda faaliyet gösteren Duçe A.fi nin kardefl kuruluflu GDS Ltd. fiti. bünyesinde Özel Çayyolu Türk Amerikan Derne i Yabanc Dil Kursu nu açt. Türk Amerikan Derne i Yabanc Dil Kursu nun isim kullan m hakk n sat n alan Akakçe; hem temel düzey hem çocuklar için ngilizce programlar na, çeviri ve konuflma amaçl özel kurslara ve ngilizce yeterli i ölçen s navlara haz rl k projelerine a rl k veriyor. Kariyerine Yön Verdi Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü 2003 mezunlar ndan Banu Mortafl, Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin pazarlama yöneticisi oldu. Mortafl, bundan önce baflkentin köklü kurumlar ndan Morajans n baflkanl n yürütüyordu. 37 Turizmden Sa l a Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2000 mezunlar ndan Serap Turan, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ndeki konuk iliflkileri ve pazarlama görevlerinden sonra kurumsal iletiflim ve pazarlama yönetmeni olarak Akpol T p Merkezi nde çal flmaya bafllad. Turan n hedef kitleyle iliflkileri sa lamak, bas nla iliflkileri yönetmek ve kurumsal imaj güçlendirmek gibi sorumluluklar üstlendi i Akpol T p Merkezi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Mezunlar Derne i nin Üye flyeri Projesi kapsam nda mezunlar m za indirim uyguluyor. Uluslararas liflkiler Mezunumuza Yeni Görev Uluslararas liflkiler Bölümü 1999 mezunlar ndan Eda Akal n, ngiliz Ticaret Odas nda çal flmaya bafllad. Yeni projeler gelifltirme yöneticisi olarak görev yapan Akal n, Türkiye ye yat r m yapmay planlayan firmalar bilgilendirmek ve odaya üyelikler için kampanyalar haz rlamakla da yükümlü. Akal n, yeni iflinden önce Tayland Ticaret Merkezi nin kadrosunda yer al yordu.

9 Mutlu Günlere Sanat Aç l m Müzik Bölümü 2002 mezunlar ndan Nalan Acemo lu, Mavi Müzik Organizasyon ad nda bir flirket kurdu. Ankara n n Gazioflmanpafla semtinde hizmet veren flirket, müzik ve özel davet organizasyonlar, ses ve fl k sistemleri, süsleme ve sanatç menajerli inden oluflan bir etkinlik a na sahip. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Mezunlar Derne i nin ortak çal flmas olan Üye flyerleri projesi çerçevesinde mezunlar m za özel avantajlar uygulayan Mavi Müzik Organizasyon'un yak n dönem çal flmalar na örnek olarak Swissotel Ankara n n 2008 y lbafl balo organizasyonu gösterilebilir. Louis Vuitton Onu Seçti Moda dünyas n n dev Frans z markas Louis Vuitton, Paris te günde yaklafl k kiflinin ziyaret etti i Champs Elysee Maison ma azas n n vitrinini bir Bilkentli ye emanet etti: Haluk Akakçe ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1992). As rl k bir gelenek olarak her y l bir sanatç n n eserlerini sergileyen Louis Vuitton, bir sene boyunca Akakçe nin video enstelasyonlar na sadece Paris te de il, Tokyo ve New York ma azalar nda da yer verecek. Dünyada ça dafl sanat n baflar l temsilcilerinden biri olarak an lan Akakçe yi sanatseverler önce 1999 daki 6. stanbul Bienali ndeki eserleriyle, sonra da Hiç ile Kan Bas nc adl iki sergisiyle tan d. Bugüne kadar ülkemizde ve ABD, talya, Almanya gibi ülkelerde 20 ye yak n sergi açan Akakçe Londra da yafl yor. Yarat c l klar yla Kazand lar Burak Bakay ( ktisat 2006), Aziz Bakay ( flletme 2007), Emrah Sa l k (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2007) ve Fizik Bölümü ö rencisi Ertu rul Karademir, Yenibirifl ve Sen de Yolla internet sitesinin düzenledi i reklam filmi yar flmas nda 90 tak m aras ndan ilk s ray ald. Kat l m koflullar gere i yar flman n internet sitesine yükledikleri H zl ve E lenceli Bir Reklam adl eserleri bir ayda yaklafl k 2 milyon 450 bin kere ziyaret edilen genç Bilkentliler, bu müthifl rakamla elde ettikleri YTL lik birincilik ödülünü 5 Temmuz da Hürriyet Medya Towers Çetin Emeç Salonu nda yap lan törenle ald. Filmin çekimlerini ödünç bir kamerayla gerçeklefltirdiklerini söyleyen Burak Bakay, ses ve görüntü efektlerinin yan s ra üç boyutlu animasyon teknikleri de kulland klar n, senaryoyu haz rlarken ünlü Frans z sinemac Luc Besson un senaristli ini ve yap mc l n üstlendi i Taxi ve Le Transporteur filmlerinden etkilendiklerini belirtiyor. Bilkent Üniversitesi kampüsünde trafi e kapal alanda özel izinle çekilen film adresinden izlenebilir. 38

10 Tasar m n Dünyaya Duyurdu ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 yüksek lisans mezunlar ndan Orhan Irmak n kurucu orta oldu u Orhan Irmak Tasar m, uluslararas tasar m dünyas n n en önemli yar flmalar ndan biri say lan Red Dot Design Award da iki ödül birden ald. Orhan Irmak, Koleksiyon Mobilya - stanbul Serisi ad yla üretilen cam bardaklar için yaratt ambalajla red dot award: communication design 2007 ödülünün yan s ra dereceye giren eserlerde tasar m kalitesi en yüksek projeye verilen red dot: best of the best ödülüne de er görüldü ten bu yana Almanya da endüstriyel tasar m, ambalaj tasar m, reklam ve etkileflimli medya dallar nda düzenlenen yar flmaya bu sene 34 ülkeden 3900 civar nda ürün kat lm flt. Baflak Vardar Deloitte a Transfer Oldu flletme Fakültesi 1996 mezunlar ndan Baflak Vardar, kurumsal finansman orta olarak Deloitte a kat ld. Uzmanl k alan flirket birleflme ve sat n almalar olan Vardar, kariyerine Andersen da bafllam fl, Ernst & Young Kurumsal Finansman da çeflitli pozisyonlarda birçok yerli ve yabanc yat r mc ya birleflme ve sat n alma projelerinde dan flmanl k yapm flt. Genç Bir Müzisyen: Serhat Bedük Grafik Tasar m Bölümü 2001 mezunlar ndan Serhat Bedük, Even Better isimli ikinci albümünü kendi kurdu u Audiology Records dan ç kard. Elektronik dans müzi i alan ndaki albümün söz, müzik, düzenleme, prodüksiyon ve sanat yönetmenli i Bedük e ait. lk klibiyle MTV Avrupa n n World Chart Express listesine 3 numaradan girifl yapan ve MTV Türkiye de zirveye t rmanan yetenekli müzisyen, albümüne katt parçalardan birini 2006 daki Miller Music Factory yar flmas na göndermifl ve dans kategorisinde birincili i elde etmiflti. lk çal flmas Nefes Almak Zor u üç y l önce Serhat ad yla piyasaya süren Bedük, ikinci albümünden bu yana müzik piyasas nda sadece soyad n kullan yor. Meltem Ege nin Baflar s Finlandiya da Lady Summertime ismiyle düzenlenen 12. Genç Caz Vokal Yar flmas n n birincilik ödülünü, Müzik Bölümü 2007 mezunlar ndan Meltem Ege kazand. 13 ülkeden 15 kat l mc aras nda güçlü yorumuyla öne ç kmay baflaran Ege, izleyicilerden gelen oylarla Halk n Favorisi Ödülü ne de lay k görüldü. Genç müzisyene üstün performans neticesinde Litvanya ve Estonya dan konser davetleri geldi. Piyano e itimi alm fl olmas na ra men flark söyleme iste inin a r bast n ve bunda küçüklü ünden beri caza besledi i sevginin rol oynad n söyleyen Ege, ABD nin ünlü e itim kurumu Berklee Müzik Okulu nda Profesyonel Caz Vokali yüksek lisans yap yor. 39 Hayallerini ABD de Gerçeklefltiriyor Uluslararas liflkiler Bölümü 2003 mezunlar ndan Sait Serkan Gürbüz, Türkiye - ABD Kültürel Mübadele Komisyonu'nun karfl l ks z verdi i Fulbright bursuna asil aday olarak seçildi. Bu bursla Columbia daki Missouri Üniversitesi nin Gazetecilik Okulu nda Foto Muhabirli i yüksek lisans yapmaya bafllayan Gürbüz, 2008 de 100. y l n kutlayacak olan dünyan n ilk gazetecilik okuluna kabul edildi i için onur duydu unu söylüyor. Gürbüz ün kaleme ald bir haber ve çekti i foto raflar e itiminin daha ilk haftas nda Missourian gazetesinde yay mland.

11 Yeniden Notalara Döndü Siyaset Bilimi 1997 mezunlar ndan Burak Aydos, ikinci albümünü 30+ ad yla ç kard. Aydos, bütün flark lar n söz ve müziklerinin kendisine ait oldu u yeni projesinde, hayat n kilometre tafllar ndan biri olarak gördü ü 30 yafl dönemecini iflliyor. Albümün flark lar ndan biri, Eflref Saati adl dizinin jenerik müzi i olarak kullan l yor te Eurovision Türkiye birincisi olan Aydos, ilk albümü fiarts z, Kurals z, Hesaps z 1996 da yay nlam fl ve Yaln zl k Benim Eski Sevgilim flark s yla sesini genifl kitlelere ulaflt rm flt. Kariyer Basamaklar n H zla Ç k yor Sa l k Sektöründe Baflar yla Görev Yap yor Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1999 mezunlar ndan Asl Borakan, stanbul Marriott Asia Oteli nin sat fl ve pazarlama direktörü oldu. Borakan daha önce Conrad, Ritz Carlton, Ç ra an Palace Kempinski, Larespark, Radisson SAS Bosphorus gibi sayg n otellerin sat fl, pazarlama ve yönetim kadrolar nda yer alm flt. Ac badem Bak rköy Hastanesi nin direktörlü üne MBA 1994 mezunlar ndan Demet Çetin atand. Dört y l aflk n bir süredir Ac badem Sa l k Grubu nda çal flan Çetin, yeni görevi öncesinde hastanenin direktör yard mc l n yürütüyordu. Moda Dünyas nda Bir Bilkentli flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Can Soylu, yaklafl k bir y ld r görev yapt Harvey Nichols stanbul da Erkek Departman n n sat n alma sorumlulu una terfi etti. stanbul un moda ve tasar m yönünden dünyan n hareketli flehirlerinden biri oldu unu ve bu devinimin bir parças olmaktan büyük keyif ald n belirten Soylu, stituto Marangoni Milano dan Moda Marka Yönetimi yüksek lisans diplomas sahibi. KKTC de Dört Giriflimci Mezun Do a Ba larbafl (Siyaset Bilimi 2003), Evren Ba larbafl Özerden ( flletme 2001), Telat Özerden (Endüstri Mühendisli i 2001) ve T. Burak Özgün ( flletme Bilgi Yönetimi 2005), Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) Saccara ad nda bir restoran açt. smini Kral Djoser için basamakl olarak infla edildi ine inan lan ve Eski M s r' n ilk piramidinin bulundu u bölgeden alan restoran, bar olarak da hizmet veriyor. Saccara, Girne nin Kervansaray mevkiinde, bal k ve et yemekleri a rl kl menüsünü da ve deniz manzaras yla süslüyor. 40

12 Ödüllü Bir Flüt Sanatç s : Cem Önertürk T-Bank n Yeni Yüzü Marmaris Kültür ve Sanat Derne i nce düzenlenen 1. Cahit Koparal Ulusal Flüt Yar flmas n n galibi, Müzik Bölümü 2007 mezunlar ndan Cem Önertürk oldu. Türkiye de flüt dal nda yap lan ilk yar flman n birincisi olman n gururunu yaflayan genç müzisyen, Hochschule für Musik und Theater München de Alman Akademik De iflim Servisi (DAAD) bursuyla yüksek lisans yap yor. ngiltere den... Oger Grubu nun a rl kl hissedar oldu u T-Bank n (Turklandbank) sat fl ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yard mc l na MBA 1994 mezunlar ndan Doruk Parman atand. Parman daha önce Interbank ve DenizBank ta görev yapm flt. AirTies e Bilkentli Atama Mynet in Bafl nda Bir Bilkentli Var Çal flma hayatlar na Citibank da beraber bafllayan flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Yelda Helvac o lu ve Gürkan Ensari nin yollar bu kez Londra da kesiflti. Helvac o lu, American Express de k demli müdür, Ensari ise Standard Chartered Bank da direktör yard mc s olarak görev yap yor. Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 1999 mezunlar ndan Mustafa C. Kuflçu, AirTies n kablosuz a lar ar-ge grup yöneticili ine getirildi. Kuflçu, profesyonel hayat na TÜB TAK UEKAE de bafllam flt. KPSS de Bilkent mzas Mynet in yeni genel müdürü flletme Fakültesi 1991 mezunlar ndan Sabire Ercan oldu. fl dünyas na Vepa Kozmetik te at lan, Levi Strauss stanbul ile Azizler Holding deki yöneticilik deneyimlerinden sonra Temmuz 2000 de Mynet A.fi ye giren Ercan, son olarak ifl gelifltirme genel müdür yard mc l yapt bu flirkette farkl pazarlama ve sat fl birimlerini de yönetmiflti. ktisat Bölümü 2007 mezunlar ndan Ali Üstünyer, 2007 Kamu Personeli Seçme S nav nda (KPSS), iktisat a rl kl KPSSP 9 puan türünde Türkiye 1.si, KPSSP 98 ve KPSSP 119 puan türlerinde Türkiye 2.si, KPSS 18 ve KPSS 22 puan türlerinde Türkiye 3.sü olarak önemli bir baflar ya imza att. 41

13 Medya Maratonuna Devam Ediyor B LMED yönetim kurulu üyelerinden Zeynep Uluflahin (Mütercim-Tercümanl k 2004), Sabanc Grubu na ba l ZTV ye sunucu ve program yap mc s oldu. Uluflahin, Medya B de yay n müdürlü ü ve TRT 1 deki K r lma Noktas adl belgesel için savafl bölgelerinde muhabirlik yapm flt. Ifl lt l Bir Kariyer Mücevher Sektöründe Bilkentli Bir Yaz l mc Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1998 mezunlar nda Berkay Altunbay, parlak bir giriflimcilik öyküsüne imza att. Yaz l m üzerine çal fl rken p rlanta üreticilerine bir üretim takip program gelifltiren Altunbay, bu süreçte edindi i donan mla kendi p rlanta firmas n kurdu. Ailesinde bu alanda çal flm fl hiç kimse bulunmayan ve mücevher sektöründe sadece kendi kazand tecrübelerle ilerleyen baflar l giriflimci, yaratt Roberto Bene markas yla fl ld yor. Ürünlerini ayda ziyaretçinin t klad internet sitesi arac l yla tüm Türkiye'ye satan Altunbay, yak nda ABD pazar na da girecek. Uluslararas Bir Albüm, Genç Bir Yetenek Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1991 mezunlar ndan Tolunay Tomruk, Autodesk Türkiye nin genel müdürü oldu. Tomruk, yeni görevine atanmadan önce, telif haklar gelifltirme müdürü ve ürün müdürü olarak da çal flm fl oldu u Microsoft Türkiye nin KOB pazarlama müdürlü ünü yürütmekteydi. Derya Yal m dan Taze Bir Ad m Alstom Transport S.A. n n Türkiye den sorumlu muhasebe ve finans müdürlü üne ktisat Bölümü mezunlar ndan (2001 lisans, 2003 yüksek lisans) Derya Yal m getirildi. Yal m, yeni ifli öncesinde befl y l Ernst & Young n Vergi ve Mali Dan flmal k Hizmetleri departman nda çal flm flt. Hedefi Yine Vurdu flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Gizem Giriflmen, 2-10 Ekim tarihleri aras nda Güney Kore nin Cheongju kentinde düzenlenen 6. Bedensel Engelliler Dünya Okçuluk fiampiyonas n n s ralama at fllar nda, bayanlar olimpik yay oturarak at fl kategorisinde 1. oldu. Baflar l sporcu, 38 ülkeden 242 sporcunun kat ld turnuvada eleme at fllar ndan sonra dünya s ralamas nda ilk 10 a girmeyi baflard. Giriflmen, Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü nde çal fl yor. 42 Dünyaca ünlü plak flirketi Compost Records n yay nlad Future Sounds of Jazz Volume 11 adl albümde yer alan parçalar n birinde Zeynep Erbay n (Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2005) imzas var. Erbay, elektronik yap l caz t n lar içeren bu flark y Türkiye yi temsilen gitti i ve tüm dünyadan sadece 60 müzisyenin kat ld Avustralya daki 2006 Redbull Müzik Akademisi s ras nda yapm fl. Radyo programc l ile DJ lik kariyerine Radyo Bilkent te bafllayan ve flu an Lounge FM de yay n sorumlusu olarak görev yapan genç yetenek, yeni parçalar için stüdyo çal flmalar n sürdürüyor.

14 Türkiye nin En Parlak Giriflimcisi Seçildi Selim Taner ( flletme 1996), Uluslararas Genç Müteflebbisler Derne i nin (JCI) düzenledi i Türkiye nin En Baflar l 10 Genci Yar flmas nda fl Dünyas, Ekonomi, Giriflimcilik dal n n birincisi oldu. Taner, yönetim kurulu üyeli i yapt Faz Elektrik Motor Makine San. ve Tic. A.fi. de talep görmedi i için 2003 te rafa kald r lan bir projeye yeniden hayat verdi; engelliler için ürettikleri Belmo markal akülü tekerlekli sandalyelerini sektörde zirveye tafl d. Bu sürecin baflar s ve sosyal sorumluluk bilincine katk s do rultusunda yaklafl k 250 aday aras ndan ipi gö üsleyen Taner, kulland stratejileri flöyle özetliyor: Önce maliyetleri güncelleyerek sat fl fiyatlar n afla ya çektik. Montaj hatt n n verimlili ini ve ürün çeflitlili ini artt rarak daha çok engellinin ihtiyaçlar n yan tlayabildik. Çeflitli derneklerin etkinliklerine sponsor olduk ve markan n tan t m na ayr bir önem verdik. Ülkemizde bu alanda kargoyla ücretsiz nakliyat sistemini ilk kez uygulayarak ar zal araçlar n tamirini h zla gerçeklefltirdik. Böylece her geçen y l sat fllar m z katlad k ve sektörün lideri olduk. Baflar l giriflimci, 2008 deki JCI organizasyonunda 120 ülkeden giriflimcilerle yar flacak. Bas n Dünyas nda Bir Endüstri Mühendisi Süratle Yükseliyor Alt n Bir Sayfa Açt Bu y l 44 üncüsü düzenlenen Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde En yi Erkek Oyuncu Ödülü nü, Abdullah O uz un yönetti i Mutluluk filmindeki rolüyle Murat Han (Tiyatro 1998) kazand. Bilkentliler, bu festivalde daha önce de boy göstermiflti te Fadik Sevin Atasoy (Tiyatro 1998) ve 1999 da Baflak Köklükaya (Tiyatro 1995) En yi Kad n Oyuncu Ödülü ne de er görülen mezunlar m zd. Ceren Aslan n Yeni Seçimi Endüstri Mühendisli i Bölümü 2005 mezunlar ndan Duygu nal, MCM Turkuaz Yay n Yap m A.fi. nin halkla iliflkiler müdürü olarak çal flmaya bafllad. Daha önce Üner Grup Yat r m Holding A.fi. de sistem uzmanl ve Orion Trade Company de pazarlama ve halkla iliflkiler uzmanl görevlerini yürütmüfl olan nal, yeni pozisyonu kapsam nda Ashua dergisinin reklam ve halkla iliflkiler sorumluluklar n da üstleniyor. Uluslararas liflkiler Bölümü 1999 mezunlar ndan lkhan Y lmaz, yönetici aday olarak girdi i Mudo nun haz r giyimden sorumlu genel müdür yard mc s oldu. Çal flma hayat na Real Hipermarketler Zinciri nde ad m atan Y lmaz, son olarak Mudo Outlet in marka direktörlü ünü yap yordu. flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Ceren Aslan, ürün sorumlusu olarak görev yapt C5 Mobile dan pazarlama araflt rmalar alan nda faaliyet gösteren psos KMG ye geçti. Yeni flirketinde müflteri dan flman olarak çal flan Aslan, B LMED in yönetim kurulu üyelerinden. Müzi in Büyüsüyle Yafl yorlar Ankara Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin düzenledi i Sal Ö len Konserleri ni befl Bilkentli müzisyen açt. Müzik Bölümü 2007 mezunlar ndan Ezgi Yarg c (çello), 2005 mezunlar ndan Çi dem Çilesiz (piyano), sanatta yeterlik ö rencisi Özgür nce (keman) ve lisans ö rencilerinden Ceren Tu çe Varol (teori-kompozisyon) ile Bark n Sertkaya (gitar), 13 Kas m da verdikleri konserle sanatseverlere güzel bir gün yaflatt. 43

15 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Perin Ünal - Endüstri Mühendisli i Ankara da Aselsan A.fi de mali analist ve planlama müdürü. Sertaç Yal m - Turizm ve Otel flletmecili i zmit te Türk Pirelli Lastikleri A.fi de e itim flefi. Fahrettin Hatip - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.fi. nin Kurumsal Çözümler ve Yaz l m Grubu nda tak m lideri Ömer Emre Karter - flletme stanbul da Citibank n Kurumsal Bankac l k Bölümü nde genel müdür yard mc s. Arif Timur Özsoy - flletme stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. nin D fl fller Müdürlü ü nde müdür yard mc s H. Öztürk Balaban - Uluslararas liflkiler Biletix A.fi. de Ankara bölge müdürü. Zeynep Ebru Erem - Büro Yönetimi ve Sekreterlik stanbul da Efes Pilsen in Mali fller ve Yat r m liflkileri Direktörlü ü nde yönetici asistan. Filiz fiahin - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Karel Ar-Ge San. ve Tic. A.fi de tasar m lideri. Ünal Can Özönal - ktisat stanbul da ThyssenKrupp Asansör San. Tic. A.fi de genel müdür yard mc s A. Burak Gönendik - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da Fintek A.fi nin Çevresel Sistemler Müdürlü ü nde grup lideri. Ruflen Öktem - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da At l m Üniversitesi nin Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü'nde ö retim üyesi. Umut Ersoy - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i stanbul da Vodafone Ar-Ge Bölümü'nde k demli müdür. Kamil Gökhan Bozkurt - ktisat Ankara da Türk Telekom A.fi. nin nsan Kaynaklar Bölümü nde müdür yard mc s N. Asl Karahan - Endüstri Mühendisli i ABD de UBS Investment Bank da direktör. Mert B çakç - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da STM A.fi. nin Yaz l m Müdürlü ü nde yaz l m mühendisi. Nurdan fienocak Suer - flletme Ankara da Finansbank Bilkent flubesi müdürü. Tamer Ifl k - flletme Rusya da Anadolu Efes-Moscow Efes Breweries de Pazarlama Bölümü nde pazarlama gelifltirme müdürü. Fatma Nurtin Ayd n - Müzik Ankara da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü nün Bafl Rejisörlük Bölümü nde d fl etkinlikler koordinatörü. Mehmet Kürflad Demirkol - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Türkiye Vak flar Bankas nda Bilgi fllem Bölümü nde baflkan Asl Özlem Sapmaz - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara da Roketsan Roket San. ve Tic. A.fi nin Genel Sekreterlik Bölümü nde sekreter. Ceren Güner Müller - flletme stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. Bireysel Bankac l k Pazarlama Müdürlü ü nde iletiflim yöneticisi. Tuna Yücel - Uluslararas liflkiler Avustralya'da D fliflleri Bakanl n n T.C. Kanberra Büyükelçili i nde baflkatip. Arzu Reflat - Uluslararas liflkiler zmir de AvivaSA Emeklilik ve Hayat ta Özel Müflteriler Bölümü flube yöneticisi. Murat kinci - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da STM A.fi de yaz l m müdürü. Bülent Tatari - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Mi-o Sigorta'da direktör ve Mastercraft n Türkiye distribütörü. Ahu Erdem - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul'da Y ld z Teknik Üniversitesi'nde ngilizce ö retim görevlisi Ömer Kalkan - Siyaset Bilimi Malatya da Yap ve Kredi Bankas A.fi de Ticari Bankac l k Bölümü müdür yard mc s. Özge Kahraman - flletme Ankara da Sermaye Piyasas Kurulu nun Arac l k Faaliyetleri Dairesi nde uzman. dil Gürsel - flletme stanbul da Garanti Bankas Genel Müdürlü ü nün Proje Finansman Bölümü nde yönetmen. Ayd n Tümer - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Anadolu Efes Birac l k A.fi nin Lojistik Bölümü'nde sat n alma uzman. 44

16 1998 Özgür fiefleno lu - Uluslararas liflkiler Ankara da Türkiye Halk Bankas A.fi de D fl fllemler Operasyonlar Daire Baflkanl bölüm müdürü. Teoman Alemdar - Turizm ve Otel flletmecili i Çin Halk Cumhuriyeti nde Aden Services de e itim müdürü. smail Yal m Özdinç - Turizm ve Otel flletmecili i Adana da Çukurova Üniversitesi nin Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama flletmecili i Bölümü nde ö retim görevlisi Onur Duran - ktisat stanbul da SAS Institute Türkiye nin finans müdürü. Volkan Atik - Bankac l k ve Finans stanbul da Dido Konfeksiyon Tekstil San. Ltd. fiti. de yönetici. Funda Akkufl - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da An tlar ve Müzeler Genel Müdürlü ü nün Etüd Proje ve Uygulama fiubesi nde iç mimar. Orçun nceo lu - Bilgisayar Mühendisli i stanbul da Akbank A.fi nin Bilgi Teknolojileri Bölümü nde yönetici yard mc s. fi. Neslihan Gök - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Türkiye Kalite Derne i nin Pazarlama ve letiflim Bölümü nde pazarlama ve yay nlar sorumlusu. Nihat Da delen - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Rusya da Anadolu Ajans n n D fl Haberler Bölümü nde Rusya temsilcisi. K vanç Ergün - Siyaset Bilimi 15 Eylül'de Elvira Sad kova ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Mirkan Ayd n - Siyaset Bilimi Ankara da Ayd n Yay nc l k ve E itim Hizmetleri A.fi nin genel müdürü It r Eser Karahasan - Uluslararas liflkiler Ankara da Havelsan n Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü nde kalite uzman. Ayfle Zeynep Ekinci - Müzik Ankara da Özel Bilkent lkö retim Okulu nda ö retmen. Baflak Ergün - flletme Bilgi Yönetimi Gaziantep te Canan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi de ihracat müdürü. Mehmet Taylan - flletme Ahenk Güner ( ngiliz Dili ve Edebiyat 1998) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Özge Burçak Öztürk - flletme stanbul da Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi nin Sat fl Bölümü nde uzman Verda Hosta - ktisat Hakan Çeviko lu ile 2 Eylül de evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Gülçin Balc - Grafik Tasar m Ankara da Grafikir in Yarat c Ekip Bölümü nde tasar mc Üveyik Baflak Akman - Mütercim- Tercümanl k Ankara da YÖK ün Avrupa Birli i ve Uluslararas liflkiler Birimi nde uzman Ayten K sac k - Siyaset Bilimi Ankara da T.C. Ulaflt rma Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü nde genel müdür dan flman. Ediz Gür - flletme stanbul da Roche Müstahzarlar San. A.fi nin nsan Kaynaklar Bölümü nde ifle al m sorumlusu. Levent Özparlak - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i (YL)* Ankara da Baflkent Üniversitesi nin Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü nde araflt rma görevlisi. Yasin Uzun - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da ÖSYM nin Bilgi fllem Bölümü nde uzman. Fatih Mercan - Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD'de Yale Üniversitesi'nde görev yapan Fatih Mercan ve efli Derya Mercan' n (Moleküler Biyoloji ve Genetik 2004) bir çocuklar oldu. Minik Mehmet Emin'e sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Emrah Almaç - ktisat stanbul da Tekofaks Panasonic in Pazarlama Bölümü nde kanal gelifltirme uzman Gözde Delice - Turizm ve Otel flletmecili i Mustafa Günhan Durmuflo lu ( flletme Bilgi Yönetimi 2006) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Onur Ba dadio lu - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. nin Yaz l m Gelifltirme Müdürlü ü nde yaz l m uzman. Feyza naç - Endüstri Mühendisli i stanbul da HSBC Bank A.fi de yönetmen yard mc s P nar Partal - flletme Ankara da Hewlett-Packard n Sat fl Bölümü nde sat fl ve destek uzman. Murat Erdem - Endüstri Mühendisli i stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi nin Küçük flletme Krediler Müdürlü ü nde uzman yard mc. Elifcan fiahinkaya - Endüstri Mühendisli i stanbul da Aygaz A.fi nin Lojistik Grup Müdürlü ü nde ikmal planlama uzman yard mc s. Zarif Özer - Muhasebe Bilgi Sistemleri stanbul da KPMG de denetim asistan. * Yüksek lisans Okan Somer - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1992) 11 A ustos'ta vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. 45

17 bilmed den haberler B LMED Ola an Genel Kurulu Aidat borcu bulunmayan dernek üyelerinin oy kullanabilece i genel kurul, 24 fiubat 2008 Pazar günü 10:30 da stanbul Marriott Asia Oteli nde yap lacakt r. Türkiye nin Gelece i Tart fl ld B LMED, Ç ra an Palace Kempinski de düzenledi i panelle ülkemizin nabz n tuttu. Prof. Dr. Mehmet Altan (Star Gazetesi), Mithat Bereket (CNN Türk), Prof. Dr. brahim K rçova (Y ld z Teknik Üniversitesi) ve Serdar Turan n ( nfomag Yay nc l k, BusinessWeek) konuflmac olarak yer ald Türkiye nin Gelecek Resmi adl bu panel ücretsizdi. Aidat borcu olmayan B LMED üyelerinin kat ld organizasyonda kokteyl ve müzik dinletisi de vard. Anlaml Buluflma B LMED in yönetim kurulu üyeleri, Mezunlar Eve Hofl Geldiniz Panay r öncesinde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Do ramac ve dari ve Mali fller Rektör Yard mc s Prof. Dr. Kürflat Aydo an la kahvalt da bulufltu. Mezunlar Merkezi Koordinatörü Ayfle Tu cu nun da kat ld kahvalt da derne in etkinlikleri üzerine fikir al flverifli yap ld. B LMED lilerin Bo az Keyfi Yeni B LMED Bülteni Gelece iniz çin Yepyeni Bir Kampanya B LMED, geçti imiz y l kurumsal orta AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. ile oluflturdu u mezunlar m za özel bireysel emeklilik paketinde 100 kifliyle s n rl müthifl bir kampanya bafllatt. B LMED, bu kampanyayla sisteme ilk kez dahil olacak üyelerinin veya bu do rultuda yeni üye olacak Bilkentlilerin iki ayl k primini (en düflük kat l m bedeli üzerinden) ödüyor. Bireysel emeklili ini derne e üye olmadan bafllatmak isteyen mezunlar da düflünen B LMED, onlar n da bir ayl k primini karfl l yor. Kampanya baflvurusu ve AvivaSA anlaflmas n n di er ayr cal klar için den veya Dernek Üyeli i bafll ndaki iletiflim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Üye flyerleri Dernek üyeleri, 7 Temmuz daki 7. geleneksel tekne turuyla stanbul manzaras n n keyfini ç kard. Bilkent Üniversitesi mezunlar, B LMED ve Mezunlar Merkezi nin ortak çal flmas olan Üye flyeri Projesi yle seçkin firmalardan özel avantajlar ve indirimler kazanmaya devam ediyor. Turizmden sa l a, g dadan e itime birçok sektöre yay lan bu firmalara Dergi Bilkent in son sayfalar ndan ve deki ndirim Rehberi bafll ndan ulaflabilir, flirketinizi de bu aileye katmak isterseniz adresine e-posta gönderebilirsiniz. Eylül ay nda bas lan beflinci say dernek üyelerine postaland. Bültenin kapa B LMED in yak n geçmiflinden sahnelere ayr ld. 47

18 Toplant lar Sürüyor Ankara: Margherita (19 May s - mezunlar partisi), Nissh California Çayyolu (10 Haziran - kahvalt ), Divan Moment Otel (22 Eylül - iftar) stanbul: Etiler North Shield (5 Haziran - Sal Toplant s ), Reina (14 Eylül - yaza veda partisi), Develi Restoran (22 Eylül - iftar), B LMED stanbul Ofisi (21 Ekim - Beyin F rt nas Toplant s ) zmir: Villa Sunset (4 A ustos - toplant ), Alaçat Mavi Bistro (8 Eylül - yaza veda yeme i), Alt ndöner (28 Eylül - iftar), Konak Pier North Shield (19 Ekim - toplant ), Tire (4 Kas m - gezi). Antalya: Green Beach (27 May s - kahvalt ) S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n rica ediyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Dernek Üyeli i B LMED e üye olmak ya da aidat durumunuzu ö renmek istiyorsan z afla daki iletiflim bilgilerini kullanabilirsiniz. Berna Dinçer B LMED Ankara Ofisi Sorumlusu Tel : (312) Faks : (312) E-posta : Mutlu Y lmaz B LMED stanbul Ofisi Sorumlusu Tel : (216) Faks : (216) E-posta : B LMED fiirket Temsilcileri Mezunlar n deste iyle büyüyecek olan fiirket Temsilcileri Projesi nin amac, birçok sektörde baflar yla görev yapan Bilkentlileri bir çat alt nda toplayarak mezunlar aras ndaki iletiflimi art racak bir bilgi a oluflturmakt r. Örne in flirket temsilcileri, firmalar na baflvuran mezunlar m z için bir köprü oluflturup baflvuru sürecinde yard m edebilir ve bu sayede baflta yeni mezunlar m z olmak üzere Bilkentlilerin kariyer planlar na katk sa layabilir. Bir baflka örnek olarak, B LMED in etkinliklerinde profesyonel destek gerektiren aç l mlarda, ilgili uzmanl k alanlar flirket temsilcilerinin çal flt yerle örtüflüyorsa, olas iflbirlikleriyle verimli sonuçlar elde edilebilir. Siz de çal flt n z flirketinizin B LMED Temsilcisi olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Tansu Ifl k ( flletme 2002) ve Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. Siz de kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005) ve Ifl lay Bardak (Bankac l k ve Finans 2002) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Temsilcileri B LMED, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na 1993 ten beri sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli yap tafllar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri, derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin görevi, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlular fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) ve Mehmet K l ço lu ( ktisat 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Yönetim Kurulu 48

19 Çok De erli Mezunumuz, Sizin için yay mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent in adresinize gönderilmesi için, adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde yer alan formun, mezun kimlik kart n n süresi dolan (2001 y l öncesi mezunlar ) ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 vesikal k foto rafla birlikte posta yoluyla taraf m za gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz. En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Adres : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address, we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card. Please stay in contact with your university. Best wishes, Bilkent University Alumni Center Address : Bilkent University Dean of Student s Office Alumni Center Bilkent Ankara/Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

20 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR MERKEZ B LG FORMU Baflvuru Tarihi Ö renci Numaras K ( ) E ( ) Cinsiyet Ad Soyad K zl k Soyad FOTO Kart Ulafl m fiekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih Edilen letiflim Adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev E-posta Tel. Ev ve fl Bilgileriniz fiyer B LG LER Do um Yeri Girifli Yapan ( ) 50 Gün... Ay... Y l... Do um Tarihi Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm Unvan fl Adresi fl Tel. Faks Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Nüfus Kay t (il) Ev Tel. Posta Kodu Cep Tel. B LMED le Paylafl labilir ( ) Hiç Kimseye Verilemez ( ) Uyru u E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Merkezi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı