bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci"

Transkript

1 bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin Yaz flleri Bölümü nde sayfa ve olay animasyonlar çizerek bafllayan A. Murat Özpirinçci, vizyonu genifl bir kadroyla bas n dünyas na ad m atm fl olmas n n avantajlar n hep hissetti ini söylüyor. Sonras nda FM Reklamc l k ad nda bir flirket kurmufl; Oxford University Press in kitap ve kurumsal evrak tasar mlar n, Saab n reklam filmi ve sveç lansman gibi uluslararas projelerin yan s ra 12 yerli firman n reklam tasar mlar n gerçeklefltirmifl. Baflar lar nda Bilkent Üniversitesi nin hat r say l r bir pay oldu unu vurgulayan Özpirinçci, kariyerinin di er basamaklar n flu sözlerle aktar yor: A. Murat Özpirinçci Grafik Tasar m 1991 Hürriyet Dergi Grubu na görsel yönetmen olarak girdim. Bir aya 23 dergi s d r yordum. Yorucu oldu u kadar zevkli bir üç y ld. Ard ndan teknoloji dönemi geldi. Büyük kurumlar internet sitesi talebinde bulunuyordu; ancak tasar mc lar bu konuya uzakt. Bu nedenle devreye bilgisayar mühendisleri girmifl; fakat estetik kayg lar daha s n rl oldu u için yeterli olamam fllard. O hareketli dönemde Star gazetesinin cazip teklifini kabul ettim. nternet o zamanlar maliyetliydi; ticari düflünceyle uyumu sa lanam yordu ve getirisi fazla de ildi. Sanayi bu kaprisi daha fazla çekemedi ve uzun bir süre teknolojiye so uk bakt. O arada yine bir transfer teklifi sonucunda Tercüman n görsel yönetmeni oluverdim. Özpirinçci, Gazeteciler Cemiyeti üyesi. F rsat buldukça de iflik ülkelere tüplü dal fl yapmaya gidiyor. Bir di er ilgi alan üç boyutlu endüstri tasar mlar. Burcu Akçapar ( ngiliz Dili ve Edebiyat 1992) ile evli ve bir erkek çocuk babas. 30

2 Gastronomi ve mutfak sanatlar kurslar na bafllayaca m. Gizem Coflkun, 2006 dan bu yana Türk Henkel A.fi. de görev yap yor. Siyaset Bilimi Bölümü nün 2005 mezunlar ndan. fl hayat na 2005 te BP Petrolleri A.fi. nin Lojistik ve Lojistik Planlama bölümünde bafllayan Gizem Coflkun, Henkel e Mali fller Bölümü asistan olarak girmifl. fiu an müflteriler muhasebesi sürecinin yurtd fl raporlamalar nda görev al yor. Bu kapsamda müflterilerin ödeme koflullar ve ödeme performanslar yla ilgili projelerde yer al yor. Coflkun un yurtd fl entegrasyon projeleriyle ilgili sorumluluklar da var. Coflkun, Bilkent y llar n mutlulukla an yor. Sorgulay c ve araflt rmac bir e itim gelene inden yetiflmifl olmas n n ifl dünyas nda getirdi i art lara dikkat çekiyor. Üniversitenin bedminton tak m nda lisansl oyuncu olmufl, birçok ö renci toplulu unda aktif üye olarak yer alm fl. Üniversitesini sadece bir e itim kurumu olarak de il, ömür boyu sürecek dostluklar n temelini att bir kurum olarak görüyor. Bilkent sevgisi, yönetim kurulu üyesi oldu u Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i (B LMED) ile farkl bir ivme kazanm fl. Gizem Coflkun Siyaset Bilimi 2005 Ö renciyken TBMM de ve çeflitli kamu kurumlar nda stajlar ve gönüllü çal flmalar yapan Coflkun, politikaya özel bir ilgi besliyor. lgisi flu günlerde yeni bir yöne kaym fl: Türkiye nin e itim politikas. Yurdun birçok bölgesinde zor flartlarda okuyan çocuklara iliflkin projeler üretmek istiyor. Coflkun un üniversite son s n ftan beri en büyük hobisi Arjantin tango. Haftan n en az iki gününü dansla geçiriyor. Bilkentli arkadafllar mla s k s k haberlefliyorum. Nilgün Gökalp, Mütercim-Tercümanl k Bölümü nden 2006 da mezun oldu. T.C. Maliye Bakanl nda mütercim-tercüman. Mezun olduktan birkaç ay sonra T.C. Maliye Bakanl n n Mali Suçlar Araflt rma Kurulu nda (MASAK) mütercim-tercüman olarak çal flmaya bafllayan Nilgün Gökalp, MASAK ta yurtiçi ve yurtd fl yaz flmalar n ngilizce-türkçe ve bazen Frans zca-türkçe çevirilerini üstleniyor; zaman zaman uluslararas toplant larda kurul uzmanlar na yabanc dil asistanl da yap yor. Gökalp, çal flma hayat na ö renciyken edindi i çeviri bürosu ve serbest çevirmenlik deneyimleriyle at lm fl. Her geçen gün mesleki anlamda ileri gitti ini, bunun da kendisine güven afl lad n belirtiyor. Uluslararas kurulufllarda tecrübe kazanarak kariyerini sa lamlaflt rmay hedefleyen Gökalp, Bilkent Üniversitesi nde ald e itime flöyle bir paragraf aç yor: Lisans e itimimin meslek hayat ma ne oranda katk yapaca n kestiremiyordum. fiimdi görüyorum ki Bilkent beni ifl hayat na mükemmel haz rlam fl. Mesle e yeni ad m atan biri gibi de il, önüme gelen metinleri daha önceden çevirmifl kadar rahat hareket ediyorum. fl arkadafllar m n ve yöneticilerimin bu gerçe i fark etmifl olmas gerçekten sevindirici. Bilkent hayat n n sadece derslerle s n rl kalmad n n alt n çiziyor Gökalp. Dans ve müzik kurslar na, Sinema Toplulu u nun senaryo atölyelerine ve Toplumsal Duyarl l k Projeleri ne kat lm fl. Kurucular ndan oldu u Bilkent Halk Bilimleri Toplulu u nun iki y l baflkanl n yapm fl. Nilgün Gökalp Mütercim-Tercümanl k 2006 Gökalp, Latin danslar ve Türk sinemas na merakl. Hiç görmedi i yerlere seyahat etmekten büyük keyif al yor. 31

3 Kariyer planlar m uzun vadeli yap yorum. O uzhan Memiflo lu Muhasebe 2001 Muhasebe Bölümü 2001 mezunlar ndan O uzhan Memiflo lu, Finansbank A.fi. nin Krediler Bölümü nde uzman yard mc s. O uzhan Memiflo lu, Finansbank tan kredi talep eden firmalar n mali tablolar n n incelenmesi ve bu veriler hakk nda analiz yaparak kredinin tahsis edilmesi sürecinde görev al yor. Üniversite y llar nda finans sektöründe staj yaparak ifl yaflam hakk nda fikir sahibi olmufl ve kuramsal bilginin uygulamaya dökülmesini gözleme flans n elde etmifl. Mesle i ile e itim geçmiflinin birebir örtüflmesi sayesinde iflindeki sorumluluklar n kolayca kavrad n düflünüyor. Memiflo lu, Bilkent te gerçek bir kampüs hayat yaflad m; sosyal alanda çok önemli dostluklar ve birikimler edindim. Bunun muhasebe ö renimim kadar yararl oldu u kan s nday m. diyerek ideal bir üniversite yaflam n n sadece derslerden ibaret olmad n gözler önüne seriyor. Memiflo lu, bofl zamanlar n sevdiklerine ve foto rafç l k gezilerine ay r yor; spor yapmay da ihmal etmiyor. Hedefim kendi restoran m açmak ve bir zincir haline getirmek. Engin Onural, Kaliforniya daki Riptide Rockin Sushi & Teppan Grills ve Desert Springs JW Marriott Palm Desert da flef sufli aflç s olarak çal fl yor. Diplomas n 2005 te flletme Bilgi Yönetimi Bölümü nden ald. Engin Onural, hayallerini y llard r süsleyen aflç l k mesle ini ABD de icra ediyor. fl geçmifli hayli zengin. Ankara da Hilton Oteli nde Marco Polo Restoran, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nin Akdeniz Mutfa ndaki aflç l k, Kuki House, Cafemiz ve Quick China daki yöneticilik tecrübelerinden sonra ABD serüvenine bafllam fl. Lisedeyken bir dan flman s n f m za gelip hepimize ne olmak istedi imizi sormufltu. Ben de aflç olmak istedi imi söylemifltim. Tüm s n f gülmüfltü. Oysa ben ilkokuldan bu yana yaz tatillerimi veya staj olanaklar m yiyecek-içecek sektöründe deneyim kazanma yolunda kulland m. diyerek bu mesle e olan sevgisini aç a vuruyor. Onural, üniversite s nav na girdi i dönemlerde Türkiye de beklentileri yönünde e itim veren bir aflç l k okulu olmad n düflündü ünden restoran yöneticili ini akl na koymufl. Bu hedefine ulaflmak için uygun bir seçenek olarak gördü ü Bilkent Üniversitesi flletme Bilgi Yönetimi Bölümü ilk ve tek tercihiymifl. Restoranc l n dinamik bir ortamda her gün yeni güçlüklerle karfl lafl lan bir ekip oyunu oldu unu ve iyi bir tak m kurulmadan baflar ya ulaflman n zorlaflaca n düflünüyor. Radyo Bilkent teki çal flmalar n n ve buz hokeyi oynam fl olmas n n kendisine ekip yönetme çizgisinde önemli katk lar oldu unu belirtiyor. Bu günlerde sufli bar için k fl menüsü haz rlamakla meflgul Onural. ABD de çok farkl kültürler oldu unu düflünürsek herkesin damak tad na uygun, lezzetli bir menü yaratmak zor, ama gerçekten çok zevkli bir u rafl. diyor. 32 Engin Onural flletme Bilgi Yönetimi 2005

4 Hareketli ve insan iliflkilerinin yo un oldu u bir sektördeyim de Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü nden mezun olan Selma fiahin, ayn bölümden yüksek lisans derecesine de sahip. Siemens Kurumsal letiflim Hizmetleri A.fi. de ifl alan yöneticisi. Selma fiahin, mühendislik e itiminin en önemli de erlerini, araflt rmac l k ve etkin ö renebilme becerileri kazand rmas olarak görüyor. Bilkent Üniversitesi nin say s z olanaklar ve ö retim kadrosunun potansiyeli sayesinde bu yetileri ö rencilere verdi ini vurguluyor ve mezunlar n araflt rma-gelifltirmeden proje yönetimine, üretimden sat fla birçok alandaki baflar s n buna ba l yor. Siemens Kurumsal letiflim Hizmetleri A.fi. olarak yurtiçi ve yurtd fl ndaki müflterilere iletiflim ve internet teknolojilerine iliflkin yaz l m ürünleri ve uygulamalar sunduklar n belirten fiahin, temel sorumlulu unu ifl alan n n kârl l n art rmak ve büyümesini sa lamak için piyasay en iyi flekilde tan mak ve ifl hacmi yaratmak olarak özetliyor. Kariyerine 2000 de Baflar fiirketler Grubu nda yaz l m mühendisi ve tak m lideri olarak bafllam fl ten bu yana Siemens de uzman yaz l m mühendisi, proje yöneticisi ve grup yöneticisi olarak görev alm fl. Nisan 2007 den beri flu anki pozisyonunda bulunan fiahin, bilgi teknolojilerinin çok h zl geliflen bir sektör oldu unu, Bilkent te edindi i mühendislik disipliniyle bu dinamik atmosfere kolayca uyum gösterdi ini sözlerine ekliyor. Ankara Anadolu Lisesi Mezunlar Derne i nin kurucular ndan olan fiahin, üyesi oldu u Ankara Atl Spor Kulübü nde vakit buldukça tenis oynuyor. Selma fiahin Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 1998 Müzikten sonraki tutkum sinemad r. Müzik Bölümü nden 2006 da diploma alan Serkan A r, Sevda Cenap And Vakf nda klasik gitar e itmeni olarak çal fl yor. Serkan A r, Sevda Cenap And Müzik Vakf nda 15 yafl ve üstü ö rencilerden sorumlu. Vakf n etkinliklerinde konsertist olarak da görev al yor. Mezuniyet sonras yurtiçinde ve özellikle yurtd fl nda konserler vererek dinleyiciyle buluflmay hayal etmifl. Türkiye yi temsil etme amac na ilk kez Avusturya da ulaflan A r, ülkemizde de birçok konser gerçeklefltirmifl. Önünde bir ABD turnesi ve Romanya maceras var. Fransa, Avusturya ve spanya'da resitalleri olacak. A r, klasik gitar hakk nda bir kaynak kitap ve Türk bestecilerin klasik gitar için yazm fl oldu u eserlerden oluflan bir CD üzerine çal fl yor ve bu sayede müzik ufkunu genifl tutmay hedefliyor. Serkan A r Müzik 2006 Sanat icra eden herkes için sahne tecrübesinin çok önemli oldu unu vurgulayan A r, lisans e itimi s ras nda Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Konser Salonu ile Ahmed Adnan Saygun Konser Salonu nda, gerek solo gerek ve farkl oda müzi i topluluklar yla konserlere ç km fl olmas ndan mutluluk duyuyor. Ald ngilizce e itimi spanyolca ve talyanca seçmeli dersleriyle güçlendirmifl. Bunun faydas n günlük ve mesleki hayat nda her zaman hissediyor. A r, çal flmad zamanlar n ço unu kitap okuyarak ve film izleyerek geçiriyor. 33

5 bilkent senfoni'den haberler Ashkenazy lk Kez Ankara dayd Ça m z n en önemli orkestra fleflerinden Vladimir Ashkenazy 19 May s ta Bilkent Senfoni Orkestras n (BSO) yönetti. S n r tan mayan yarat c l yla müzik dünyas n n ilham kayna olmaya devam eden büyük sanatç, BSO konseriyle Ankaral sanatseverlerle ilk kez bulufltu. Konserin solisti dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay d. Son y llarda Rahmaninof yorumlar yla müzik otoritelerinden övgüler alan Onay, bestecinin Op.30, Re minör 3. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Prokofyef in Op.100, 5. Senfonisi nin icra edildi i ve izleyicilerin dakikalarca ayakta alk fllad konserin biletleri haftalar öncesinden tükenmiflti. 34 Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Konserleri Kay t ve konserlerdeki performans yla profesyonel orkestralar n hiç de gerisinde kalmad belirtilen, ülkemizin en yetkin genç sanat topluluklar ndan Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras (BGSO), tüm dünyadan 16 e itim kurumunun yer ald World Youth Orchestra yla birleflerek bir turne gerçeklefltirdi. A ustos ay nda Ankara, Bodrum ve stanbul, Almanya da Kassel Festivali ve Berlin Young Euro Festivali nde konserler veren BGSO nun Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin ve Damiano Giuranna yönetimindeki konserlerine Gülsin Onay ve Alison Balsom solist olarak kat ld. BGSO Tekirda Amfitiyatrosu, Malatya nönü Üniversitesi ve Ad yaman Perre Antik Kenti nde de konserler verdi.

6 Mevlana Do arken in ilk bölümünde Bilkent Üniversitesi nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Talât Halman ve de erli sanatç m z Y ld z Kenter, Mevlana: Aflk n Coflkusu bafll kl Türkçe- ngilizce dramatik ve fliirsel program sundular. Kenter ve Halman, Mevlana n n yaflam, felsefesi, hümanizmas ve evrenselli inin ele al nd bu bölümde Mevlana n n birçok fliirini de okudular; Mevlevi kültürü ve sema ayini hakk nda bilgiler verdiler. Programda Türkçe sunulan her cümlenin ngilizcesi, ngilizce sunulanlar n Türkçesi eflzamanl olarak ekrana yans t ld. Sunumun özelliklerinden biri de Mevlana n n yaflam na iliflkin minyatürlerin slaytlarla gösterilmesiydi. kinci bölümde dünyaca ünlü flüt sanatç m z fiefika Kutluer in solist olarak kat ld, Rauf Abdullayev yönetimindeki BSO konseri vard. Flütünün sihirli tonuyla dinleyicileri büyüleyen Kutluer, lyas Mirzayev in flüt ve orkestra için yazd Mevlana Konçertosu nun dünya prömiyerine imza att. Sanatç, Mirzayev in yine flüt ve orkestra için yazd Yunus Emre Uvertürü nü seslendirdi. Program n üçüncü bölümünde ise 5 semazenin icra etti i sema ayini yer ald Konser Sezonu Aç l fl BSO, konser sezonunu 20 Ekim Cumartesi günü efsanevi kemanc Vadim Repin ile açt. fiafl rtan tekni i ve enstrüman ndan ç kard zengin ses skalas ile dinleyicileri büyüleyen virtüöz Repin, konserde büyük Rus besteci Çaykovski nin Op.35, Re majör Keman Konçertosu nu icra etti. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov un yönetti i konserin ikinci yar s nda BSO, 20. yüzy l n en önemli bestecilerinden fiostakoviç in Op.43, Do minör 4. Senfoni sini seslendirdi. Atatürk çin BSO, 10 Kas m Cumartesi günü gerçeklefltirdi i konseri Ulu Önder Atatürk e adad. Ça dafl Türk bestecilerinin eserlerinden oluflan konseri fief Ifl n Metin yönetti. Cemal Reflit Rey in Viyolonsel Orkestra çin Konçertant Parçalar adl eseriyle bafllayan konserin solisti fiölen Dikener di daki ilk icras ndan sonra günümüze dek seslendirilmemifl olan eser, Dikener taraf ndan yeniden gün fl na ç kar ld. Mevlana Do arken Sevginin, hoflgörünün ve kardeflli in sembolü Mevlana ( ), do um günü 30 Eylül de Mevlana Do arken adl etkinlikle nda an ld. Program n gifle geliri UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin Haydi K zlar Okula kampanyas na aktar ld. Büyük düflünürün 800. do um y l olan 2007, UNESCO taraf ndan tüm dünyada Mevlana Y l ilan edilmiflti. De erli besteci Muammer Sun un Kurtulufl ve Cumhuriyet film müziklerinden süitlerin seslendirildi i ikinci bölümde, BSO ya Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu efllik etti. Koronun flefli ini brahim Yaz c yapt. Soprano Hülya Kazan, Cumhuriyet süitine solist olarak kat ld. 35

7 Bilkent Senfoni Orkestras 2008 Program 22 Ocak Sal, 20:00 Antoni Witt, fief dil Biret, Piyano L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.1, Do majör, Op.15 L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.2, Si bemol majör, Op.19 L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.4, Sol majör, Op Ocak Sal, 20:00 Antoni Witt, fief dil Biret, Piyano L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.3, Do minör, Op.37 L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.5, Mi bemol majör, Op.73 " mparator" 16 fiubat Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Emre fien, Piyano F. Mendelssohn / Piyano Konçertosu No.1, Sol minör, Op.25 A. Dvorak / Senfoni No.8, Sol majör, Op fiubat Pazartesi, 20:00 fl-sanat Konser Salonu, stanbul Mario De Rose, fief Jose Cura, Tenor R. Leoncavallo / "I Pagliacci" U. Giordano / "Andrea Chenier" G. Verdi / "Nabucco", "Otello" G. Puccini / "Edgar", "Tosca", "Le Villi", "La Boheme", "Manon Lescaut", "La fanciulla del West", "Il Tabarro" 1 Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Andras Adorjan, Flüt E. Grieg / ki Melodi, Op.53 C. Nielsen / Flüt Konçertosu J. Sibelius / Senfoni No.2, Re majör, Op.43 8 Mart Cumartesi, 20:00 Dünya Kad nlar Günü Anu Tali, fief Ayfle Gülüm Sürmen, Piyano T. Korvits / "Sung into the wind" F. Liszt / Piyano Konçertosu No.1, Mi bemol majör A. Dvorak / Senfoni No.9, Mi minör, Op.95 "Yeni Dünyadan" 15 Mart Cumartesi, 20:00 Klaus Weise, fief Ilya Itin, Piyano A. Honegger / "Pasific 231", Senfonik Bölüm No.1 S. Prokofyef / Piyano Konçertosu No.2, Sol minör, Op.16 R. Strauss / Ölüm ve De iflim, Op Mart Sal, 20:00 fiehitler Haftas Özel Konseri Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu Bilkent Çocuk Korosu Ifl n Metin, fief "fiehitler Oratoryosu" Libretto: (E) Org. Aytaç Yalman 22 Mart Cumartesi, 20:00 Ifl n Metin, fief Ayflegül Sar ca, Piyano W.A. Mozart / Piyano Konçertosu No.21, Do majör KV.467 J. Brahms / Senfoni No.4, Mi minör, Op Mart Cumartesi, 20:00 Gürer Aykal, fief Mesut ktu, Bariton G. Mahler / "Kindertotenlieder" R. Strauss / "Symphonia domestica", Op.53 3 Nisan Perflembe, 20:00 Özel Konser Emil Tabakov, fief Gülsin Onay, Piyano 12 Nisan Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Dimitris Sgouros, Piyano S. Prokofyef / Piyano Konçertosu No.3, Do majör, Op.26 A. Honegger / Senfoni No.2 19 Nisan Cumartesi, 20:00 Jose Miguel Rodilla, fief Tedi Papavrami, Keman E. Lalo / spanyol Senfonisi, Op.21 M. Franco / "Overture in Variations" J. Turina / "Sinfonia Sevillana" 26 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Viyana Çocuk Korosu Bilkent, Purcell, Menuhin Okullar 'ndan Çocuk Solistler 3 May s Cumartesi, 20:00 Bujor Hoinic, fief Kürflad Terci-Ka an Korad, gitar ikilisi B. Hoinic / ki Gitar Konçertosu. Stravinski / Konçerto, Mi bemol majör (Dombarton Oaks). Stravinski / Üç Bölümlü Senfoni "1945" 10 May s Cumartesi, 20:00 Rengim Gökmen, fief Cihat Aflk n, Keman K. Goldmark / Keman Konçertosu, La minör, Op.28 R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör, Op.38 " lkbahar"

8 mezunlardan haberler Ça lar Soysaraç a Fahri Konsolosluk Endüstri Mühendisli i Bölümü 1991 mezunlar ndan Ça lar Soysaraç, Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i ile Kayseri Sanayi Odas taraf ndan aday gösterildi i Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Kayseri fahri konsoloslu una 27 Haziran da bafllad. Sorumluluk alan Kayseri, Nevflehir, Yozgat, Sivas, Malatya, Tokat, Aksaray ve Ni de yi kapsayan Soysaraç, Türkiye ile Almanya aras ndaki sosyal, ekonomik, kültürel ba lar n güçlenmesinin yan s ra görev bölgesindeki Alman vatandafllar n n acil yard m ve belge tasdiki talepleriyle de ilgileniyor. Soysaraç, Censy Kimya Ltd. fiti. ile Sarelyaf Tekstil San. Tic. Ltd. fiti. nin kurucu orta ve genel müdürü. Endüstri Mühendisli i Mezunlar Rektörümüzleydi Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunlar, Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu önderli inde stanbul Grand Cevahir Otel de topland. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Do ramac n n da kat ld buluflma, 112 mezunu bir araya getirdi. Bölüm ve üniversite hakk nda bilgi al flveriflinde bulunulan toplant sonucunda mezunlar aras ndan çeflitli çal flma gruplar oluflturuldu. Bölüm ve mezunlar aras ndaki iliflkiyi s cak tutmay amaçlayan gruplar n ilk ad m, yak n geçmiflte vefat eden Önder Erinç Ören in (Endüstri Mühendisli i 1993) an s n yaflatmak ad na üç ö renciye burs sa layacak proje oldu. Bir E itim At l m flletme Fakültesi 1992 mezunlar ndan Sermin Çeki Akakçe, yönetim kurulu üyesi oldu u ve e itim ile sa l k alanlar nda faaliyet gösteren Duçe A.fi nin kardefl kuruluflu GDS Ltd. fiti. bünyesinde Özel Çayyolu Türk Amerikan Derne i Yabanc Dil Kursu nu açt. Türk Amerikan Derne i Yabanc Dil Kursu nun isim kullan m hakk n sat n alan Akakçe; hem temel düzey hem çocuklar için ngilizce programlar na, çeviri ve konuflma amaçl özel kurslara ve ngilizce yeterli i ölçen s navlara haz rl k projelerine a rl k veriyor. Kariyerine Yön Verdi Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü 2003 mezunlar ndan Banu Mortafl, Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin pazarlama yöneticisi oldu. Mortafl, bundan önce baflkentin köklü kurumlar ndan Morajans n baflkanl n yürütüyordu. 37 Turizmden Sa l a Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2000 mezunlar ndan Serap Turan, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ndeki konuk iliflkileri ve pazarlama görevlerinden sonra kurumsal iletiflim ve pazarlama yönetmeni olarak Akpol T p Merkezi nde çal flmaya bafllad. Turan n hedef kitleyle iliflkileri sa lamak, bas nla iliflkileri yönetmek ve kurumsal imaj güçlendirmek gibi sorumluluklar üstlendi i Akpol T p Merkezi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Mezunlar Derne i nin Üye flyeri Projesi kapsam nda mezunlar m za indirim uyguluyor. Uluslararas liflkiler Mezunumuza Yeni Görev Uluslararas liflkiler Bölümü 1999 mezunlar ndan Eda Akal n, ngiliz Ticaret Odas nda çal flmaya bafllad. Yeni projeler gelifltirme yöneticisi olarak görev yapan Akal n, Türkiye ye yat r m yapmay planlayan firmalar bilgilendirmek ve odaya üyelikler için kampanyalar haz rlamakla da yükümlü. Akal n, yeni iflinden önce Tayland Ticaret Merkezi nin kadrosunda yer al yordu.

9 Mutlu Günlere Sanat Aç l m Müzik Bölümü 2002 mezunlar ndan Nalan Acemo lu, Mavi Müzik Organizasyon ad nda bir flirket kurdu. Ankara n n Gazioflmanpafla semtinde hizmet veren flirket, müzik ve özel davet organizasyonlar, ses ve fl k sistemleri, süsleme ve sanatç menajerli inden oluflan bir etkinlik a na sahip. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Mezunlar Derne i nin ortak çal flmas olan Üye flyerleri projesi çerçevesinde mezunlar m za özel avantajlar uygulayan Mavi Müzik Organizasyon'un yak n dönem çal flmalar na örnek olarak Swissotel Ankara n n 2008 y lbafl balo organizasyonu gösterilebilir. Louis Vuitton Onu Seçti Moda dünyas n n dev Frans z markas Louis Vuitton, Paris te günde yaklafl k kiflinin ziyaret etti i Champs Elysee Maison ma azas n n vitrinini bir Bilkentli ye emanet etti: Haluk Akakçe ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1992). As rl k bir gelenek olarak her y l bir sanatç n n eserlerini sergileyen Louis Vuitton, bir sene boyunca Akakçe nin video enstelasyonlar na sadece Paris te de il, Tokyo ve New York ma azalar nda da yer verecek. Dünyada ça dafl sanat n baflar l temsilcilerinden biri olarak an lan Akakçe yi sanatseverler önce 1999 daki 6. stanbul Bienali ndeki eserleriyle, sonra da Hiç ile Kan Bas nc adl iki sergisiyle tan d. Bugüne kadar ülkemizde ve ABD, talya, Almanya gibi ülkelerde 20 ye yak n sergi açan Akakçe Londra da yafl yor. Yarat c l klar yla Kazand lar Burak Bakay ( ktisat 2006), Aziz Bakay ( flletme 2007), Emrah Sa l k (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2007) ve Fizik Bölümü ö rencisi Ertu rul Karademir, Yenibirifl ve Sen de Yolla internet sitesinin düzenledi i reklam filmi yar flmas nda 90 tak m aras ndan ilk s ray ald. Kat l m koflullar gere i yar flman n internet sitesine yükledikleri H zl ve E lenceli Bir Reklam adl eserleri bir ayda yaklafl k 2 milyon 450 bin kere ziyaret edilen genç Bilkentliler, bu müthifl rakamla elde ettikleri YTL lik birincilik ödülünü 5 Temmuz da Hürriyet Medya Towers Çetin Emeç Salonu nda yap lan törenle ald. Filmin çekimlerini ödünç bir kamerayla gerçeklefltirdiklerini söyleyen Burak Bakay, ses ve görüntü efektlerinin yan s ra üç boyutlu animasyon teknikleri de kulland klar n, senaryoyu haz rlarken ünlü Frans z sinemac Luc Besson un senaristli ini ve yap mc l n üstlendi i Taxi ve Le Transporteur filmlerinden etkilendiklerini belirtiyor. Bilkent Üniversitesi kampüsünde trafi e kapal alanda özel izinle çekilen film adresinden izlenebilir. 38

10 Tasar m n Dünyaya Duyurdu ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2003 yüksek lisans mezunlar ndan Orhan Irmak n kurucu orta oldu u Orhan Irmak Tasar m, uluslararas tasar m dünyas n n en önemli yar flmalar ndan biri say lan Red Dot Design Award da iki ödül birden ald. Orhan Irmak, Koleksiyon Mobilya - stanbul Serisi ad yla üretilen cam bardaklar için yaratt ambalajla red dot award: communication design 2007 ödülünün yan s ra dereceye giren eserlerde tasar m kalitesi en yüksek projeye verilen red dot: best of the best ödülüne de er görüldü ten bu yana Almanya da endüstriyel tasar m, ambalaj tasar m, reklam ve etkileflimli medya dallar nda düzenlenen yar flmaya bu sene 34 ülkeden 3900 civar nda ürün kat lm flt. Baflak Vardar Deloitte a Transfer Oldu flletme Fakültesi 1996 mezunlar ndan Baflak Vardar, kurumsal finansman orta olarak Deloitte a kat ld. Uzmanl k alan flirket birleflme ve sat n almalar olan Vardar, kariyerine Andersen da bafllam fl, Ernst & Young Kurumsal Finansman da çeflitli pozisyonlarda birçok yerli ve yabanc yat r mc ya birleflme ve sat n alma projelerinde dan flmanl k yapm flt. Genç Bir Müzisyen: Serhat Bedük Grafik Tasar m Bölümü 2001 mezunlar ndan Serhat Bedük, Even Better isimli ikinci albümünü kendi kurdu u Audiology Records dan ç kard. Elektronik dans müzi i alan ndaki albümün söz, müzik, düzenleme, prodüksiyon ve sanat yönetmenli i Bedük e ait. lk klibiyle MTV Avrupa n n World Chart Express listesine 3 numaradan girifl yapan ve MTV Türkiye de zirveye t rmanan yetenekli müzisyen, albümüne katt parçalardan birini 2006 daki Miller Music Factory yar flmas na göndermifl ve dans kategorisinde birincili i elde etmiflti. lk çal flmas Nefes Almak Zor u üç y l önce Serhat ad yla piyasaya süren Bedük, ikinci albümünden bu yana müzik piyasas nda sadece soyad n kullan yor. Meltem Ege nin Baflar s Finlandiya da Lady Summertime ismiyle düzenlenen 12. Genç Caz Vokal Yar flmas n n birincilik ödülünü, Müzik Bölümü 2007 mezunlar ndan Meltem Ege kazand. 13 ülkeden 15 kat l mc aras nda güçlü yorumuyla öne ç kmay baflaran Ege, izleyicilerden gelen oylarla Halk n Favorisi Ödülü ne de lay k görüldü. Genç müzisyene üstün performans neticesinde Litvanya ve Estonya dan konser davetleri geldi. Piyano e itimi alm fl olmas na ra men flark söyleme iste inin a r bast n ve bunda küçüklü ünden beri caza besledi i sevginin rol oynad n söyleyen Ege, ABD nin ünlü e itim kurumu Berklee Müzik Okulu nda Profesyonel Caz Vokali yüksek lisans yap yor. 39 Hayallerini ABD de Gerçeklefltiriyor Uluslararas liflkiler Bölümü 2003 mezunlar ndan Sait Serkan Gürbüz, Türkiye - ABD Kültürel Mübadele Komisyonu'nun karfl l ks z verdi i Fulbright bursuna asil aday olarak seçildi. Bu bursla Columbia daki Missouri Üniversitesi nin Gazetecilik Okulu nda Foto Muhabirli i yüksek lisans yapmaya bafllayan Gürbüz, 2008 de 100. y l n kutlayacak olan dünyan n ilk gazetecilik okuluna kabul edildi i için onur duydu unu söylüyor. Gürbüz ün kaleme ald bir haber ve çekti i foto raflar e itiminin daha ilk haftas nda Missourian gazetesinde yay mland.

11 Yeniden Notalara Döndü Siyaset Bilimi 1997 mezunlar ndan Burak Aydos, ikinci albümünü 30+ ad yla ç kard. Aydos, bütün flark lar n söz ve müziklerinin kendisine ait oldu u yeni projesinde, hayat n kilometre tafllar ndan biri olarak gördü ü 30 yafl dönemecini iflliyor. Albümün flark lar ndan biri, Eflref Saati adl dizinin jenerik müzi i olarak kullan l yor te Eurovision Türkiye birincisi olan Aydos, ilk albümü fiarts z, Kurals z, Hesaps z 1996 da yay nlam fl ve Yaln zl k Benim Eski Sevgilim flark s yla sesini genifl kitlelere ulaflt rm flt. Kariyer Basamaklar n H zla Ç k yor Sa l k Sektöründe Baflar yla Görev Yap yor Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1999 mezunlar ndan Asl Borakan, stanbul Marriott Asia Oteli nin sat fl ve pazarlama direktörü oldu. Borakan daha önce Conrad, Ritz Carlton, Ç ra an Palace Kempinski, Larespark, Radisson SAS Bosphorus gibi sayg n otellerin sat fl, pazarlama ve yönetim kadrolar nda yer alm flt. Ac badem Bak rköy Hastanesi nin direktörlü üne MBA 1994 mezunlar ndan Demet Çetin atand. Dört y l aflk n bir süredir Ac badem Sa l k Grubu nda çal flan Çetin, yeni görevi öncesinde hastanenin direktör yard mc l n yürütüyordu. Moda Dünyas nda Bir Bilkentli flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Can Soylu, yaklafl k bir y ld r görev yapt Harvey Nichols stanbul da Erkek Departman n n sat n alma sorumlulu una terfi etti. stanbul un moda ve tasar m yönünden dünyan n hareketli flehirlerinden biri oldu unu ve bu devinimin bir parças olmaktan büyük keyif ald n belirten Soylu, stituto Marangoni Milano dan Moda Marka Yönetimi yüksek lisans diplomas sahibi. KKTC de Dört Giriflimci Mezun Do a Ba larbafl (Siyaset Bilimi 2003), Evren Ba larbafl Özerden ( flletme 2001), Telat Özerden (Endüstri Mühendisli i 2001) ve T. Burak Özgün ( flletme Bilgi Yönetimi 2005), Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) Saccara ad nda bir restoran açt. smini Kral Djoser için basamakl olarak infla edildi ine inan lan ve Eski M s r' n ilk piramidinin bulundu u bölgeden alan restoran, bar olarak da hizmet veriyor. Saccara, Girne nin Kervansaray mevkiinde, bal k ve et yemekleri a rl kl menüsünü da ve deniz manzaras yla süslüyor. 40

12 Ödüllü Bir Flüt Sanatç s : Cem Önertürk T-Bank n Yeni Yüzü Marmaris Kültür ve Sanat Derne i nce düzenlenen 1. Cahit Koparal Ulusal Flüt Yar flmas n n galibi, Müzik Bölümü 2007 mezunlar ndan Cem Önertürk oldu. Türkiye de flüt dal nda yap lan ilk yar flman n birincisi olman n gururunu yaflayan genç müzisyen, Hochschule für Musik und Theater München de Alman Akademik De iflim Servisi (DAAD) bursuyla yüksek lisans yap yor. ngiltere den... Oger Grubu nun a rl kl hissedar oldu u T-Bank n (Turklandbank) sat fl ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yard mc l na MBA 1994 mezunlar ndan Doruk Parman atand. Parman daha önce Interbank ve DenizBank ta görev yapm flt. AirTies e Bilkentli Atama Mynet in Bafl nda Bir Bilkentli Var Çal flma hayatlar na Citibank da beraber bafllayan flletme Fakültesi 2001 mezunlar ndan Yelda Helvac o lu ve Gürkan Ensari nin yollar bu kez Londra da kesiflti. Helvac o lu, American Express de k demli müdür, Ensari ise Standard Chartered Bank da direktör yard mc s olarak görev yap yor. Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü 1999 mezunlar ndan Mustafa C. Kuflçu, AirTies n kablosuz a lar ar-ge grup yöneticili ine getirildi. Kuflçu, profesyonel hayat na TÜB TAK UEKAE de bafllam flt. KPSS de Bilkent mzas Mynet in yeni genel müdürü flletme Fakültesi 1991 mezunlar ndan Sabire Ercan oldu. fl dünyas na Vepa Kozmetik te at lan, Levi Strauss stanbul ile Azizler Holding deki yöneticilik deneyimlerinden sonra Temmuz 2000 de Mynet A.fi ye giren Ercan, son olarak ifl gelifltirme genel müdür yard mc l yapt bu flirkette farkl pazarlama ve sat fl birimlerini de yönetmiflti. ktisat Bölümü 2007 mezunlar ndan Ali Üstünyer, 2007 Kamu Personeli Seçme S nav nda (KPSS), iktisat a rl kl KPSSP 9 puan türünde Türkiye 1.si, KPSSP 98 ve KPSSP 119 puan türlerinde Türkiye 2.si, KPSS 18 ve KPSS 22 puan türlerinde Türkiye 3.sü olarak önemli bir baflar ya imza att. 41

13 Medya Maratonuna Devam Ediyor B LMED yönetim kurulu üyelerinden Zeynep Uluflahin (Mütercim-Tercümanl k 2004), Sabanc Grubu na ba l ZTV ye sunucu ve program yap mc s oldu. Uluflahin, Medya B de yay n müdürlü ü ve TRT 1 deki K r lma Noktas adl belgesel için savafl bölgelerinde muhabirlik yapm flt. Ifl lt l Bir Kariyer Mücevher Sektöründe Bilkentli Bir Yaz l mc Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1998 mezunlar nda Berkay Altunbay, parlak bir giriflimcilik öyküsüne imza att. Yaz l m üzerine çal fl rken p rlanta üreticilerine bir üretim takip program gelifltiren Altunbay, bu süreçte edindi i donan mla kendi p rlanta firmas n kurdu. Ailesinde bu alanda çal flm fl hiç kimse bulunmayan ve mücevher sektöründe sadece kendi kazand tecrübelerle ilerleyen baflar l giriflimci, yaratt Roberto Bene markas yla fl ld yor. Ürünlerini ayda ziyaretçinin t klad internet sitesi arac l yla tüm Türkiye'ye satan Altunbay, yak nda ABD pazar na da girecek. Uluslararas Bir Albüm, Genç Bir Yetenek Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1991 mezunlar ndan Tolunay Tomruk, Autodesk Türkiye nin genel müdürü oldu. Tomruk, yeni görevine atanmadan önce, telif haklar gelifltirme müdürü ve ürün müdürü olarak da çal flm fl oldu u Microsoft Türkiye nin KOB pazarlama müdürlü ünü yürütmekteydi. Derya Yal m dan Taze Bir Ad m Alstom Transport S.A. n n Türkiye den sorumlu muhasebe ve finans müdürlü üne ktisat Bölümü mezunlar ndan (2001 lisans, 2003 yüksek lisans) Derya Yal m getirildi. Yal m, yeni ifli öncesinde befl y l Ernst & Young n Vergi ve Mali Dan flmal k Hizmetleri departman nda çal flm flt. Hedefi Yine Vurdu flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Gizem Giriflmen, 2-10 Ekim tarihleri aras nda Güney Kore nin Cheongju kentinde düzenlenen 6. Bedensel Engelliler Dünya Okçuluk fiampiyonas n n s ralama at fllar nda, bayanlar olimpik yay oturarak at fl kategorisinde 1. oldu. Baflar l sporcu, 38 ülkeden 242 sporcunun kat ld turnuvada eleme at fllar ndan sonra dünya s ralamas nda ilk 10 a girmeyi baflard. Giriflmen, Bay nd rl k ve skan Bakanl Yap flleri Genel Müdürlü ü nde çal fl yor. 42 Dünyaca ünlü plak flirketi Compost Records n yay nlad Future Sounds of Jazz Volume 11 adl albümde yer alan parçalar n birinde Zeynep Erbay n (Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2005) imzas var. Erbay, elektronik yap l caz t n lar içeren bu flark y Türkiye yi temsilen gitti i ve tüm dünyadan sadece 60 müzisyenin kat ld Avustralya daki 2006 Redbull Müzik Akademisi s ras nda yapm fl. Radyo programc l ile DJ lik kariyerine Radyo Bilkent te bafllayan ve flu an Lounge FM de yay n sorumlusu olarak görev yapan genç yetenek, yeni parçalar için stüdyo çal flmalar n sürdürüyor.

14 Türkiye nin En Parlak Giriflimcisi Seçildi Selim Taner ( flletme 1996), Uluslararas Genç Müteflebbisler Derne i nin (JCI) düzenledi i Türkiye nin En Baflar l 10 Genci Yar flmas nda fl Dünyas, Ekonomi, Giriflimcilik dal n n birincisi oldu. Taner, yönetim kurulu üyeli i yapt Faz Elektrik Motor Makine San. ve Tic. A.fi. de talep görmedi i için 2003 te rafa kald r lan bir projeye yeniden hayat verdi; engelliler için ürettikleri Belmo markal akülü tekerlekli sandalyelerini sektörde zirveye tafl d. Bu sürecin baflar s ve sosyal sorumluluk bilincine katk s do rultusunda yaklafl k 250 aday aras ndan ipi gö üsleyen Taner, kulland stratejileri flöyle özetliyor: Önce maliyetleri güncelleyerek sat fl fiyatlar n afla ya çektik. Montaj hatt n n verimlili ini ve ürün çeflitlili ini artt rarak daha çok engellinin ihtiyaçlar n yan tlayabildik. Çeflitli derneklerin etkinliklerine sponsor olduk ve markan n tan t m na ayr bir önem verdik. Ülkemizde bu alanda kargoyla ücretsiz nakliyat sistemini ilk kez uygulayarak ar zal araçlar n tamirini h zla gerçeklefltirdik. Böylece her geçen y l sat fllar m z katlad k ve sektörün lideri olduk. Baflar l giriflimci, 2008 deki JCI organizasyonunda 120 ülkeden giriflimcilerle yar flacak. Bas n Dünyas nda Bir Endüstri Mühendisi Süratle Yükseliyor Alt n Bir Sayfa Açt Bu y l 44 üncüsü düzenlenen Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde En yi Erkek Oyuncu Ödülü nü, Abdullah O uz un yönetti i Mutluluk filmindeki rolüyle Murat Han (Tiyatro 1998) kazand. Bilkentliler, bu festivalde daha önce de boy göstermiflti te Fadik Sevin Atasoy (Tiyatro 1998) ve 1999 da Baflak Köklükaya (Tiyatro 1995) En yi Kad n Oyuncu Ödülü ne de er görülen mezunlar m zd. Ceren Aslan n Yeni Seçimi Endüstri Mühendisli i Bölümü 2005 mezunlar ndan Duygu nal, MCM Turkuaz Yay n Yap m A.fi. nin halkla iliflkiler müdürü olarak çal flmaya bafllad. Daha önce Üner Grup Yat r m Holding A.fi. de sistem uzmanl ve Orion Trade Company de pazarlama ve halkla iliflkiler uzmanl görevlerini yürütmüfl olan nal, yeni pozisyonu kapsam nda Ashua dergisinin reklam ve halkla iliflkiler sorumluluklar n da üstleniyor. Uluslararas liflkiler Bölümü 1999 mezunlar ndan lkhan Y lmaz, yönetici aday olarak girdi i Mudo nun haz r giyimden sorumlu genel müdür yard mc s oldu. Çal flma hayat na Real Hipermarketler Zinciri nde ad m atan Y lmaz, son olarak Mudo Outlet in marka direktörlü ünü yap yordu. flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Ceren Aslan, ürün sorumlusu olarak görev yapt C5 Mobile dan pazarlama araflt rmalar alan nda faaliyet gösteren psos KMG ye geçti. Yeni flirketinde müflteri dan flman olarak çal flan Aslan, B LMED in yönetim kurulu üyelerinden. Müzi in Büyüsüyle Yafl yorlar Ankara Ça dafl Sanatlar Merkezi'nin düzenledi i Sal Ö len Konserleri ni befl Bilkentli müzisyen açt. Müzik Bölümü 2007 mezunlar ndan Ezgi Yarg c (çello), 2005 mezunlar ndan Çi dem Çilesiz (piyano), sanatta yeterlik ö rencisi Özgür nce (keman) ve lisans ö rencilerinden Ceren Tu çe Varol (teori-kompozisyon) ile Bark n Sertkaya (gitar), 13 Kas m da verdikleri konserle sanatseverlere güzel bir gün yaflatt. 43

15 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Perin Ünal - Endüstri Mühendisli i Ankara da Aselsan A.fi de mali analist ve planlama müdürü. Sertaç Yal m - Turizm ve Otel flletmecili i zmit te Türk Pirelli Lastikleri A.fi de e itim flefi. Fahrettin Hatip - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.fi. nin Kurumsal Çözümler ve Yaz l m Grubu nda tak m lideri Ömer Emre Karter - flletme stanbul da Citibank n Kurumsal Bankac l k Bölümü nde genel müdür yard mc s. Arif Timur Özsoy - flletme stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. nin D fl fller Müdürlü ü nde müdür yard mc s H. Öztürk Balaban - Uluslararas liflkiler Biletix A.fi. de Ankara bölge müdürü. Zeynep Ebru Erem - Büro Yönetimi ve Sekreterlik stanbul da Efes Pilsen in Mali fller ve Yat r m liflkileri Direktörlü ü nde yönetici asistan. Filiz fiahin - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Karel Ar-Ge San. ve Tic. A.fi de tasar m lideri. Ünal Can Özönal - ktisat stanbul da ThyssenKrupp Asansör San. Tic. A.fi de genel müdür yard mc s A. Burak Gönendik - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ankara da Fintek A.fi nin Çevresel Sistemler Müdürlü ü nde grup lideri. Ruflen Öktem - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da At l m Üniversitesi nin Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü'nde ö retim üyesi. Umut Ersoy - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i stanbul da Vodafone Ar-Ge Bölümü'nde k demli müdür. Kamil Gökhan Bozkurt - ktisat Ankara da Türk Telekom A.fi. nin nsan Kaynaklar Bölümü nde müdür yard mc s N. Asl Karahan - Endüstri Mühendisli i ABD de UBS Investment Bank da direktör. Mert B çakç - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da STM A.fi. nin Yaz l m Müdürlü ü nde yaz l m mühendisi. Nurdan fienocak Suer - flletme Ankara da Finansbank Bilkent flubesi müdürü. Tamer Ifl k - flletme Rusya da Anadolu Efes-Moscow Efes Breweries de Pazarlama Bölümü nde pazarlama gelifltirme müdürü. Fatma Nurtin Ayd n - Müzik Ankara da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü nün Bafl Rejisörlük Bölümü nde d fl etkinlikler koordinatörü. Mehmet Kürflad Demirkol - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Türkiye Vak flar Bankas nda Bilgi fllem Bölümü nde baflkan Asl Özlem Sapmaz - Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ankara da Roketsan Roket San. ve Tic. A.fi nin Genel Sekreterlik Bölümü nde sekreter. Ceren Güner Müller - flletme stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. Bireysel Bankac l k Pazarlama Müdürlü ü nde iletiflim yöneticisi. Tuna Yücel - Uluslararas liflkiler Avustralya'da D fliflleri Bakanl n n T.C. Kanberra Büyükelçili i nde baflkatip. Arzu Reflat - Uluslararas liflkiler zmir de AvivaSA Emeklilik ve Hayat ta Özel Müflteriler Bölümü flube yöneticisi. Murat kinci - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da STM A.fi de yaz l m müdürü. Bülent Tatari - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Mi-o Sigorta'da direktör ve Mastercraft n Türkiye distribütörü. Ahu Erdem - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul'da Y ld z Teknik Üniversitesi'nde ngilizce ö retim görevlisi Ömer Kalkan - Siyaset Bilimi Malatya da Yap ve Kredi Bankas A.fi de Ticari Bankac l k Bölümü müdür yard mc s. Özge Kahraman - flletme Ankara da Sermaye Piyasas Kurulu nun Arac l k Faaliyetleri Dairesi nde uzman. dil Gürsel - flletme stanbul da Garanti Bankas Genel Müdürlü ü nün Proje Finansman Bölümü nde yönetmen. Ayd n Tümer - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Anadolu Efes Birac l k A.fi nin Lojistik Bölümü'nde sat n alma uzman. 44

16 1998 Özgür fiefleno lu - Uluslararas liflkiler Ankara da Türkiye Halk Bankas A.fi de D fl fllemler Operasyonlar Daire Baflkanl bölüm müdürü. Teoman Alemdar - Turizm ve Otel flletmecili i Çin Halk Cumhuriyeti nde Aden Services de e itim müdürü. smail Yal m Özdinç - Turizm ve Otel flletmecili i Adana da Çukurova Üniversitesi nin Turizm flletmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu, Konaklama flletmecili i Bölümü nde ö retim görevlisi Onur Duran - ktisat stanbul da SAS Institute Türkiye nin finans müdürü. Volkan Atik - Bankac l k ve Finans stanbul da Dido Konfeksiyon Tekstil San. Ltd. fiti. de yönetici. Funda Akkufl - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da An tlar ve Müzeler Genel Müdürlü ü nün Etüd Proje ve Uygulama fiubesi nde iç mimar. Orçun nceo lu - Bilgisayar Mühendisli i stanbul da Akbank A.fi nin Bilgi Teknolojileri Bölümü nde yönetici yard mc s. fi. Neslihan Gök - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Türkiye Kalite Derne i nin Pazarlama ve letiflim Bölümü nde pazarlama ve yay nlar sorumlusu. Nihat Da delen - Amerikan Kültürü ve Edebiyat Rusya da Anadolu Ajans n n D fl Haberler Bölümü nde Rusya temsilcisi. K vanç Ergün - Siyaset Bilimi 15 Eylül'de Elvira Sad kova ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Mirkan Ayd n - Siyaset Bilimi Ankara da Ayd n Yay nc l k ve E itim Hizmetleri A.fi nin genel müdürü It r Eser Karahasan - Uluslararas liflkiler Ankara da Havelsan n Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü nde kalite uzman. Ayfle Zeynep Ekinci - Müzik Ankara da Özel Bilkent lkö retim Okulu nda ö retmen. Baflak Ergün - flletme Bilgi Yönetimi Gaziantep te Canan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi de ihracat müdürü. Mehmet Taylan - flletme Ahenk Güner ( ngiliz Dili ve Edebiyat 1998) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Özge Burçak Öztürk - flletme stanbul da Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi nin Sat fl Bölümü nde uzman Verda Hosta - ktisat Hakan Çeviko lu ile 2 Eylül de evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Gülçin Balc - Grafik Tasar m Ankara da Grafikir in Yarat c Ekip Bölümü nde tasar mc Üveyik Baflak Akman - Mütercim- Tercümanl k Ankara da YÖK ün Avrupa Birli i ve Uluslararas liflkiler Birimi nde uzman Ayten K sac k - Siyaset Bilimi Ankara da T.C. Ulaflt rma Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü nde genel müdür dan flman. Ediz Gür - flletme stanbul da Roche Müstahzarlar San. A.fi nin nsan Kaynaklar Bölümü nde ifle al m sorumlusu. Levent Özparlak - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i (YL)* Ankara da Baflkent Üniversitesi nin Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü nde araflt rma görevlisi. Yasin Uzun - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da ÖSYM nin Bilgi fllem Bölümü nde uzman. Fatih Mercan - Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD'de Yale Üniversitesi'nde görev yapan Fatih Mercan ve efli Derya Mercan' n (Moleküler Biyoloji ve Genetik 2004) bir çocuklar oldu. Minik Mehmet Emin'e sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Emrah Almaç - ktisat stanbul da Tekofaks Panasonic in Pazarlama Bölümü nde kanal gelifltirme uzman Gözde Delice - Turizm ve Otel flletmecili i Mustafa Günhan Durmuflo lu ( flletme Bilgi Yönetimi 2006) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Onur Ba dadio lu - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi. nin Yaz l m Gelifltirme Müdürlü ü nde yaz l m uzman. Feyza naç - Endüstri Mühendisli i stanbul da HSBC Bank A.fi de yönetmen yard mc s P nar Partal - flletme Ankara da Hewlett-Packard n Sat fl Bölümü nde sat fl ve destek uzman. Murat Erdem - Endüstri Mühendisli i stanbul da Türkiye fl Bankas A.fi nin Küçük flletme Krediler Müdürlü ü nde uzman yard mc. Elifcan fiahinkaya - Endüstri Mühendisli i stanbul da Aygaz A.fi nin Lojistik Grup Müdürlü ü nde ikmal planlama uzman yard mc s. Zarif Özer - Muhasebe Bilgi Sistemleri stanbul da KPMG de denetim asistan. * Yüksek lisans Okan Somer - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1992) 11 A ustos'ta vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. 45

17 bilmed den haberler B LMED Ola an Genel Kurulu Aidat borcu bulunmayan dernek üyelerinin oy kullanabilece i genel kurul, 24 fiubat 2008 Pazar günü 10:30 da stanbul Marriott Asia Oteli nde yap lacakt r. Türkiye nin Gelece i Tart fl ld B LMED, Ç ra an Palace Kempinski de düzenledi i panelle ülkemizin nabz n tuttu. Prof. Dr. Mehmet Altan (Star Gazetesi), Mithat Bereket (CNN Türk), Prof. Dr. brahim K rçova (Y ld z Teknik Üniversitesi) ve Serdar Turan n ( nfomag Yay nc l k, BusinessWeek) konuflmac olarak yer ald Türkiye nin Gelecek Resmi adl bu panel ücretsizdi. Aidat borcu olmayan B LMED üyelerinin kat ld organizasyonda kokteyl ve müzik dinletisi de vard. Anlaml Buluflma B LMED in yönetim kurulu üyeleri, Mezunlar Eve Hofl Geldiniz Panay r öncesinde Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Do ramac ve dari ve Mali fller Rektör Yard mc s Prof. Dr. Kürflat Aydo an la kahvalt da bulufltu. Mezunlar Merkezi Koordinatörü Ayfle Tu cu nun da kat ld kahvalt da derne in etkinlikleri üzerine fikir al flverifli yap ld. B LMED lilerin Bo az Keyfi Yeni B LMED Bülteni Gelece iniz çin Yepyeni Bir Kampanya B LMED, geçti imiz y l kurumsal orta AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. ile oluflturdu u mezunlar m za özel bireysel emeklilik paketinde 100 kifliyle s n rl müthifl bir kampanya bafllatt. B LMED, bu kampanyayla sisteme ilk kez dahil olacak üyelerinin veya bu do rultuda yeni üye olacak Bilkentlilerin iki ayl k primini (en düflük kat l m bedeli üzerinden) ödüyor. Bireysel emeklili ini derne e üye olmadan bafllatmak isteyen mezunlar da düflünen B LMED, onlar n da bir ayl k primini karfl l yor. Kampanya baflvurusu ve AvivaSA anlaflmas n n di er ayr cal klar için den veya Dernek Üyeli i bafll ndaki iletiflim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Üye flyerleri Dernek üyeleri, 7 Temmuz daki 7. geleneksel tekne turuyla stanbul manzaras n n keyfini ç kard. Bilkent Üniversitesi mezunlar, B LMED ve Mezunlar Merkezi nin ortak çal flmas olan Üye flyeri Projesi yle seçkin firmalardan özel avantajlar ve indirimler kazanmaya devam ediyor. Turizmden sa l a, g dadan e itime birçok sektöre yay lan bu firmalara Dergi Bilkent in son sayfalar ndan ve deki ndirim Rehberi bafll ndan ulaflabilir, flirketinizi de bu aileye katmak isterseniz adresine e-posta gönderebilirsiniz. Eylül ay nda bas lan beflinci say dernek üyelerine postaland. Bültenin kapa B LMED in yak n geçmiflinden sahnelere ayr ld. 47

18 Toplant lar Sürüyor Ankara: Margherita (19 May s - mezunlar partisi), Nissh California Çayyolu (10 Haziran - kahvalt ), Divan Moment Otel (22 Eylül - iftar) stanbul: Etiler North Shield (5 Haziran - Sal Toplant s ), Reina (14 Eylül - yaza veda partisi), Develi Restoran (22 Eylül - iftar), B LMED stanbul Ofisi (21 Ekim - Beyin F rt nas Toplant s ) zmir: Villa Sunset (4 A ustos - toplant ), Alaçat Mavi Bistro (8 Eylül - yaza veda yeme i), Alt ndöner (28 Eylül - iftar), Konak Pier North Shield (19 Ekim - toplant ), Tire (4 Kas m - gezi). Antalya: Green Beach (27 May s - kahvalt ) S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n rica ediyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Dernek Üyeli i B LMED e üye olmak ya da aidat durumunuzu ö renmek istiyorsan z afla daki iletiflim bilgilerini kullanabilirsiniz. Berna Dinçer B LMED Ankara Ofisi Sorumlusu Tel : (312) Faks : (312) E-posta : Mutlu Y lmaz B LMED stanbul Ofisi Sorumlusu Tel : (216) Faks : (216) E-posta : B LMED fiirket Temsilcileri Mezunlar n deste iyle büyüyecek olan fiirket Temsilcileri Projesi nin amac, birçok sektörde baflar yla görev yapan Bilkentlileri bir çat alt nda toplayarak mezunlar aras ndaki iletiflimi art racak bir bilgi a oluflturmakt r. Örne in flirket temsilcileri, firmalar na baflvuran mezunlar m z için bir köprü oluflturup baflvuru sürecinde yard m edebilir ve bu sayede baflta yeni mezunlar m z olmak üzere Bilkentlilerin kariyer planlar na katk sa layabilir. Bir baflka örnek olarak, B LMED in etkinliklerinde profesyonel destek gerektiren aç l mlarda, ilgili uzmanl k alanlar flirket temsilcilerinin çal flt yerle örtüflüyorsa, olas iflbirlikleriyle verimli sonuçlar elde edilebilir. Siz de çal flt n z flirketinizin B LMED Temsilcisi olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Tansu Ifl k ( flletme 2002) ve Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. Siz de kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlular m z Gizem Coflkun (Siyaset Bilimi 2005) ve Ifl lay Bardak (Bankac l k ve Finans 2002) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Temsilcileri B LMED, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na 1993 ten beri sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli yap tafllar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri, derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin görevi, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlular fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) ve Mehmet K l ço lu ( ktisat 2001) ile adresinden ba lant kurabilirsiniz. B LMED Yönetim Kurulu 48

19 Çok De erli Mezunumuz, Sizin için yay mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent in adresinize gönderilmesi için, adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde yer alan formun, mezun kimlik kart n n süresi dolan (2001 y l öncesi mezunlar ) ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 vesikal k foto rafla birlikte posta yoluyla taraf m za gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz. En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Adres : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address, we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card. Please stay in contact with your university. Best wishes, Bilkent University Alumni Center Address : Bilkent University Dean of Student s Office Alumni Center Bilkent Ankara/Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

20 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR MERKEZ B LG FORMU Baflvuru Tarihi Ö renci Numaras K ( ) E ( ) Cinsiyet Ad Soyad K zl k Soyad FOTO Kart Ulafl m fiekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih Edilen letiflim Adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev E-posta Tel. Ev ve fl Bilgileriniz fiyer B LG LER Do um Yeri Girifli Yapan ( ) 50 Gün... Ay... Y l... Do um Tarihi Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm Unvan fl Adresi fl Tel. Faks Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Nüfus Kay t (il) Ev Tel. Posta Kodu Cep Tel. B LMED le Paylafl labilir ( ) Hiç Kimseye Verilemez ( ) Uyru u E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Merkezi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı 12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır Bodrum un Gümüşlük beldesinde gerçekleştirilen

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Genel Müdürü Hatice Türkel bir açıklama yaparak kış etkinliklerini şöyle sıraladı: Bu hafta sonu ( 4 Mart) TED Koleji ve yerli grup olarak

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı Sayın Velimiz; TED Kayseri Koleji Özel Lisesi 2015-2016 öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerimize uygulanacak YGS LYS kurs programının tanıtım toplantısı

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 12 TEMMUZ 2016 BALGAT KAMPÜSÜ PROGRAM

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAMI 12 TEMMUZ 2016 BALGAT KAMPÜSÜ PROGRAM ÇNKY ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KDEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ PROGRMI 12 TEMMUZ 2016 LGT KMPÜSÜ PROGRM 17.30 Kokteyl (Öğrenci İşleri Girişi) 18.30 Mezunların Toplanması (Mimarlık Fakültesi Girişi) ve Tören

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı