İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda kaldõrõlmasõndan sonra yabancõ sermayeli şirket kuruluşlarõ ile ilgili istatistiki bilgiler ticaret siciline kayõt aşamasõnda derlenmektedir. Söz konusu bu çalõşmamõz şirket kuruluşlarõ esas alõnarak hazõrlanmõştõr. Mevzuatõmõz gereği sermaye şirketlerinde hisse devirleri tescile tabi olmadõğõndan bu husus çalõşmamõza yansõtõlmamõştõr. İstanbul da Odamõz bünyesinde bulunan ticaret sicili kayõtlarõna göre 2006 yõlõnda yabancõ yatõrõmcõ tarafõndan toplam YTL lik sermaye tutarõnda şirket kurulmuştur. Bu dönemde bir yõllõk periyotta İstanbul da yeni şirket kuruluşunda taahhüt edilen yabancõ sermayenin 153 milyon dolar olduğu görülmektedir yõlõnõn ikinci yarõsõnda yabancõ ortaklõ firma kuruluşlarõ daha yoğun olurken, birinci altõ aylõk döneme göre yabancõ ortak sayõsõ ile yabancõ sermaye değeri artõş göstermiştir. Sektörel Dağõlõm : 2006 yõlõnda yeni kurulan şirketlerde yabancõ sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektörler sõralamasõnda; toplam yabancõ yatõrõmcõ sayõsõ itibariyle 455 yatõrõmcõ ile Müşavirlik Hizmetleri, yatõrõlan sermaye toplamõ itibariyle ise 47,3 milyon YTL ile Tekstil ve Giyim sektörü ön plandadõr. İstanbul a gelen yabancõ yatõrõmcõ sayõsõnõn % 38 i, taahhüt edilen sermayenin % 50 si üç ana sektörde yoğunlaşmõştõr. En çok yabancõ yatõrõmcõ çeken sektörler sõralamasõnda, toplam yabancõ yatõrõmcõ içinde % 19,48 pay ile Müşavirlik Hizmetleri, % 9,67 pay ile Elektrik- Elektronik ve Bilişim, % 8,39 ile Tekstil ve Giyim ilk sõralarõ paylaşmaktadõr. Ancak yabancõ sermaye değerlerinde ise sektörler farklõlõklar göstermektedir. Toplam yabancõ sermayenin % 21,97 si Tekstil ve Giyim, % 14,61 i Sağlõk ve Eğitim, % 13,77 si Müşavirlik Hizmetlerine yönelik kullanõlõrken, geri kalan % 49,65 i tanõmlanmõş başka sektörlere dağõlmõştõr. Yabancõ ortak sayõsõ ile taahhüt edilen yabancõ sermaye arasõnda doğru orantõlõ bir ilişki söz konusu değildir. Özellikle Müşavirlik Hizmetleri ile Elektrik-Elektronik ve Bilişim sektörlerinde katõlõm gösteren yabancõ ortak sayõsõ diğer sektörlere göre fazla olmasõna rağmen, sermaye değerlerinde aynõ beklenti gerçekleşmemiş ve oransal dağõlõmlarõ Tekstil sektörüne göre toplam içersinde düşük kalmõştõr. En az yabancõ sermaye girişi olan sektör toplam içerisinde % 0,41 pay oranõ ile Deri ve Saraciye, en az yabancõ ortak alan sektör ise 20 katõlõmcõnõn bulunduğu ve % 0,86 pay oranõ ile Kağõt-Kağõt Ürünleri ve Basõm sanayidir. 1

2 TABLO - 1 İTİBARİYLE YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYISI YABANCI SERMAYE - YTL Genel Toplam İçinde Pay Ortak Sayõsõ Yabancõ Sermaye % % 01-TARIM-GIDA ,88 7,14 02-MADENCİLİK ,28 0,53 03-TEKSTİL-GİYİM ,39 21,97 04-DERİ-SARACİYE ,98 0,41 05-AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA ,16 0,37 06-KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM ,86 0,96 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK ,51 3,35 08-DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA ,01 0,72 09-MAKİNE ,18 3,72 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM ,67 3,40 11-İNŞAAT ,96 9,49 12-YAPI MALZEMELERİ ,87 0,74 13-OTOMOTİV ve YAN SAN ,84 1,13 14-ULAŞTIRMA ,82 2,53 15-BANKA-SİGORTA ,00 6,34 16-SAĞLIK-EĞİTİM ,54 14,61 17-TURİZM-OTEL-LOKANTA ,95 1,52 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ,48 13,77 19-DİĞER ,62 7,30 TOPLAM ,00 100, YILINDA YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA TAAHHÜT EDİLEN YABANCI SERMAYENİN SEKTÖREL DAĞILIMI 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 13,77% 19-DİĞER 7,30% 01-TARIM-GIDA 7,14% 02-MADENCİLİK 0,53% 03-TEKSTİL-GİYİM 21,97% 04-DERİ-SARACİYE 0,41% 17-TURİZM-OTEL-LOKANTA 1,52% 05-AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA 0,37% 16-SAĞLIK-EĞİTİM 14,61% 06-KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM 0,96% 15-BANKA-SİGORTA 6,34% 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK 3,35% 14-ULAŞTIRMA 2,53% 11-İNŞAAT 9,49% 08-DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA 0,72% 13-OTOMOTİV ve YAN SANAYİ 1,13% 12-YAPI MALZEMELERİ 0,74% 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM 3,40% 09-MAKİNE 3,72% 2

3 2006 yõlõnda bir yõllõk dönemde içerisinde Odamõza kayõt yaptõran yabancõ ortak sayõsõnõn taahhüt ettikleri sermayeleri dikkate alõndõğõnda yabancõ ortak başõna düşen ortalama sermaye genel toplamda 92 bin YTL dir. En fazla yabancõ ortak başõna düşen sermaye miktarõnda, 106 yabancõ ortağõn yer aldõğõ Sağlõk ve Eğitim sektörü yaklaşõk 297 bin YTL ile ön plandadõr. 241 bin YTL ile Tekstil ve Giyim, 195 bin YTL ile Banka-Sigorta, 135 bin YTL ile Tarõm ve Gõda yabancõ ortaklarda üye başõna düşen ortalama sermayesi en fazla değere sahip sektörleri teşkil etmektedir. TABLO - 2 İTİBARİYLE YABANCI BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA SERMAYE Ortalama Sermaye YTL Ortalama Sermaye YTL 01-TARIM-GIDA İNŞAAT MADENCİLİK YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL-GİYİM OTOMOTİV ve YAN SAN DERİ-SARACİYE ULAŞTIRMA AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA BANKA-SİGORTA KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM SAĞLIK-EĞİTİM KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK TURİZM-OTEL-LOKANTA DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ MAKİNE DİĞER ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TOPLAM Firma Nevilerine Göre Dağõlõm : Firma nevileri itibariyle yabancõ sermaye girişleri Anonim ve Limited şirketlerde yoğunlaşmõştõr YTL ile toplam sermayenin % 55,36 sõnõ teşkil eden yabancõ sermaye Limited şirket statüsünde olup, % 43,33 ü ise Anonim Şirket türüne yönelmiştir. Ortak sayõsõ, sermaye değeri ile aynõ doğrultuda gelişim göstermiştir. Yabancõlarõn ü Limited, 889 u Anonim şirketlere ortak olmuştur. Ortak sayõsõ itibariyle 37 ile toplam içerisinde % 1,58 paya sahip olan Fert firma kuruluşunda bulunulan sermaye girişi ancak genel toplamõn % 1,12 sini oluşturmaktadõr. Holding yapõsõndaki şirketlerde de bu durum paralellik göstermiştir. Bu yapõdaki 45 yabancõ ortağõn sermaye girişleri YTL ve % 0,19 oran ile toplam yabancõ sermayenin en düşük kõsmõnõ teşkil etmiştir yõlõ ikinci altõ aylõk dönemde birinci altõ aya göre şirket kuruluşlarõnda önemli artõşlar görülürken, Limited Şirketler gerek ortak sayõsõ ve gerekse yabancõ sermaye olarak ilk sõrayõ teşkil etmiştir. TABLO - 3 FİRMA NEVİLERİ İTİBARİYLE YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYISI YABANCI Genel Toplam İçinde Pay SERMAYE -YTL Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % 00-FERT FİRMA ,58 1,12 01-ANONİM ŞİRKET ,06 43,33 02-HOLDİNG ,93 0,19 11-LİMİTED ŞİRKET ,39 55,36 31-KOLLEKTİF ŞİRKET ,04 0,00 TOPLAM ,00 100,00 3

4 FİRMA NEVİLERİNE GÖRE YABANCI SERMAYE DAĞILIMI 11-LİMİTED ŞİRKET 55,36% 00-FERT FİRMA 1,12% 01-ANONİM ŞİRKET 43,33% 02-HOLDİNG 0,19% Yabancõlarõn ortaklõk için başvurduklarõ türlerde Limited ve Anonim şirket kuruluşlarõ tüm sektörlerde ön plandadõr. Müşavirlik Hizmetleri, Otomotiv ve Yan Sanayi, Tarõm-Gõda ile Banka-Sigorta sektörü dõşõnda kalan sektörlerde Limited şirket kuruluşlarõ ilk sõradadõr. Toplam yabancõ sermayenin % sini teşkil eden Tekstil ve Giyim sektörünün % 13,57 sini Limited, % 8,38 ini ise Anonim şirketler oluşturmuştur. Toplam yabancõ sermayenin % 43,33 ünü oluşturan Anonim şirket ortaklõklarõnõn % 27,21 i 4 sektör de toplanmõş olup, Müşavirlik Hizmetleri % 11,63 ünü, Tarõm-Gõda % 5,79 unu, Banka-Sigorta % 6,12 sini, % 3,67 sini ise İnşaat teşkil etmiştir. Bu firma türünde geri kalan sektörlerdeki dağõlõm oranlarõ ise çok düşük oranlarda temsil edilmiştir. Limited şirket türünde; Sağlõk-Eğitim, Tekstil-Giyim, İnşaat ile Kimya-Plastik ve Kauçuk sektörlerin ağõrlõk kazandõğõ görülmektedir. Toplam sermayenin % 55,36 sõnõ teşkil eden bu firma nevinde % 14,42 sini Sağlõk-Eğitim, % 13,57 sini Tekstil-Giyim, % 4,88 ini İnşaat, % 2,63 ünü ise Kimya-Plastik ve Kauçuk sektörü oluşturmuştur. Yabancõ sermaye içerisinde % 1,12 gibi çok küçük paya sahip olan ve ortaklõk statüsünü kapsamayan Fert firma kuruluşuna yabancõlarõn ağõrlõkla başvurduğu sektör İnşaat olmuştur. Ülke Gruplarõna Göre Dağõlõm : Gerek ortak sayõsõ ve gerek taahhüt edilen yabancõ sermaye açõsõndan ülke gruplarõ itibariyle ilk üç sõra aynõdõr yõlõnda Odamõza yeni kayõt yaptõran firma kuruluşuna katõlõm gösteren ortaklarõn % 58,78 i Avrupa Birliği ülkelerinden olurken, toplam taahhüt edilen yabancõ sermayenin % 70,08 ini karşõlamõştõr. Avrupa Birliğini nin YTL lik semaye tutarõnõ, YTL ve % 14,45 pay ile Orta Doğu Ülkeleri ikinci sõrada, YTL ve 9,42 pay ile Diğer Avrupa Ülkeleri üçüncü sõrada takip etmiştir. Kuzey Amerika Ülkelerinden yatõrõmda bulunmak isteyenlerin oranõ % 2,49 ile düşük olmasõna rağmen dikkat çekicidir. Avrupa Birliği de; Sağlõk-Eğitim, Tekstil ve Müşavirlik Hizmetleri, Orta Doğu Ülkelerinde; Tekstil, Diğer Avrupa Ülkelerinde ise İnşaat en fazla yatõrõmda bulunan sektörlerdir. 4

5 ÜLKE GRUPLARINA GÖRE YABANCI SERMAYE DAĞILIMI DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 9,42% ORTA DOĞU ÜLKELERİ 14,45% AVRUPA BİRLİĞİ 70,08% KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ 2,49% UZAK DOĞU ASYA ÜLKELERİ 2,20% DİĞER ÜLKE GRUPLARI 1,35% Ülkelere Göre Dağõlõm : 2006 yõlõnda Hollanda, İtalya, Almanya, İsrail ve Fransa şirket kuruluşlarõnda en fazla yabancõ sermaye ile ortak olan ilk beş ülke konumunda olup, toplam yabancõ sermayenin % 57,72 sini kapsamaktadõr. Hollanda gerek yabancõ ortak gerekse yabancõ sermaye ile ilk sõrada yer alamaktadõr. 347 Hollanda lõ ortağõn firma kuruluşu için taahhüt ettikleri yabancõ sermaye değeri toplam içerisinde % 18,42 pay ile YTL dir. Bunu İtalya 101 yabancõ ortak ve YTL ile ikinci sõrada, Almanya 342 ortak ve YTL ile üçüncü konumda takip etmiştir. İlk beş ülke itibariyle İsrail 46 yabancõ ortak sayõsõ ile bu grup içersinde en az ortak veren ülke statüsünde olmasõna rağmen yabancõ sermaye değeri olarak YTL ile dördüncü, Fransa 114 ortak ve YTL ile beşinci sõrada yer almõştõr yõlõ 1. altõ aylõk dönemde taahhüt edilen yabancõ sermaye açõsõndan Lüksemburg ilk sõra, Azerbaycan ise 5. sõrada yer almõştõr. 2. altõ aylõk dönemde Hollanda bir basamak yükselerek ilk sõrayõ teşkil ederken, Almanya ise 1. altõ aylõk döneme göre daha fazla yabancõ sermaye taahhüt etmesine rağmen bir basamak gerileyerek 5. sõrayõ inmiştir. Toplam yabancõ sermaye değeri içerisinde % 18,42 paya sahip olan Hollanda uyruklu ortaklarõn yatõrõmda bulunduklarõ sektörler itibariyle, sermayelerinin % 12,33 ile Sağlõk- Eğitim, % 2,31 ile Müşavirlik Hizmetleri ön plandadõr. Yine bu uyrukta, kendi içinde büyük bir çoğunluğu oluşturan ve genel toplamda ise % 13,94 oran ile Limited, % 3,48 oran ile de Anonim şirket statüsü ortaklõk yapõlan firma nevileri olmuştur. 2. sõrayõ teşkil eden ve toplam yabancõ sermaye içerisinde % 11,53 paya sahip olan İtalya en fazla yatõrõmda bulunduğu sektörler % 5,42 ile Tekstil-Giyim, % 4,65 ile Tarõm-Gõda olmuştur. Kuruluş türü itibariyle sermayenin tamamõna yakõnõ Anonim şirket kapsamõndadõr. Anonim Şirketlerin genel toplam içinde % 10,79 pay aldõğõ bu ülke grubunda, Limited şirket statüsünde bulunan firmalarda ortak sayõsõnõn yüksek olmasõna rağmen taahhüt ettikleri yabancõ sermaye değeri ise % 0,75 ile çok düşük düzeydedir. 5

6 TABLO - 4 ÜLKELER İTİBARİYLE LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI ÜLKELER SAYISI YABANCI Genel Toplam İçinde Pay SERMAYE-YTL Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % HOLLANDA ,85 18,42 İTALYA ,32 11,53 ALMANYA ,64 9,74 İSRAİL ,97 9,31 FRANSA ,88 8,72 LÜKSEMBURG ,94 7,33 AVUSTURYA ,05 3,90 BELÇİKA ,11 3,68 İNGİLTERE ,98 3,00 AZERBEYCAN ,47 2,81 AMERİKA ,94 2,16 İSVİÇRE ,37 1,86 KAZAKİSTAN ,11 1,86 DİĞER ,36 15,67 TOPLAM ,00 100,00 Toplam içerisindeki % 9,74 yabancõ sermaye payõ ile 3. sõrada bulunan Almanya, bütün sektörlerde katõlõm payõ düşükte olsa yatõrõmda bulunmuştur. Ancak yinede sermayenin % 1,65 ini İnşaat, % 0,87 sini Elektrik, Elektronik ve Bilişim ile % 0,60 õnõ Makine sektörüne yönelik kullanmõştõr. Bu sermayenin % 8,77 gibi önemli kõsmõnõ Limited, % 0,90 nõnõ Anonim şirket teşkil etmiştir. Fert firma ile Holding iştiraklerine çok düşük oranlarla da olsa rastlanmaktadõr. 46 yabancõ ortağõn yer aldõğõ İsrail % 9,31 yabancõ sermaye payõ ile dördüncü sõradadõr. Tekstil-Giyim en fazla yatõrõm yapõlan sektördür. Toplam yabancõ sermaye içersinde çok düşük oranlarla da olsa % 0,08 ile Ulaştõrma, % 0,07 ile Demir-Çelik, % 0,07 ile Ağaç-Orman ve Mobilya diğer yatõrõm yapõlan sektörlerdir. Söz konusu bu ülke yatõrõmõnda yabancõ sermaye değerinde itibariyle Limited şirket ağõrlõklõ olarak ilk sõrada olup, toplam sermayenin % 9,21 sõnõ teşkil etmiştir. Anonim şirkette ise ortak sayõsõnõn Limited şirket statüsüne göre biraz daha fazla olmasõna rağmen sermaye oranõ % 0,09 düzeyindedir. % 8,72 ile 5. sõrada yer alan Fransa dan iştirak eden yabancõ ortak sayõsõ 114 dür. Bu ülkeden gelen yatõrõmcõlarõn önemli kõsmõ Banka-Sigorta, Tekstil-Giyim sektörleri ile Müşavirlik Hizmetlerinde iştigal etmeyi tercih etmiştir. Fransa uyruklu yatõrõmlarda toplam yabancõ sermayenin % 8,10 unun bu üç sektörde toplandõğõ görülmektedir. Bu rakamõn dağõlõmõnda ise taahhüt edilen yabancõ sermayenin % 5,45 ile Banka-Sigorta sektörü ilk sõrada yer almõş bunu, % 2,36 ile Tekstil-Giyim, % 0,29 ile Müşavirlik Hizmetleri takip etmiştir. Toplam yabancõ sermayenin % 5,77 sinin Anonim şirket kapsamõnda bulunduğu bu ülke yatõrõmõnda, Limited şirketlerin sermaye payõ % 2,89 seviyesindedir. İlk Dört Sõrayõ Alan Sektörlerde Yabancõ Sermaye Girişlerinin Ülkelere Göre Dağõlõmõ: Kuruluşunda % 21,97 pay ile en fazla yabancõ sermaye bulunduran Tekstil sektöründe İsrail toplam yabancõ sermaye içersinde % 8,92 pay ve 3 ortak sayõsõ ile en fazla yabancõ sermaye yatõrõmda bulunan ülke olarak dikkat çekmektedir. Bu sektöre önemli oranda kaynak sağlayan yabancõ sermayenin % 5,42 si 17 ortak ile İtalya, % 3,00 õ 3 ortak ile Avusturya menşelidir. 6

7 Tüm sektörler içersinde % 14,61 pay ile 2. sõrada bulunan Sağlõk-Eğitim sektöründe Hollanda en çok yatõrõm yapan ülke konumundadõr. Toplam yabancõ sermayenin % 12,33 ü Hollanda uyrukludur. Amerika, Lüksemburg ve Rusya bu sektörde yatõrõmda bulunmuş olup, taahhüt ettikleri sermayeler toplam içinde % 0,80- % 0,24 aralõğõndadõr. Toplam yabancõ sermaye içerisinde % 13,77 pay alan Müşavirlik Hizmetleri sektöründe en fazla yatõrõmda bulunan ülkeler Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Suudi Arabistan olup, bu ülkelerin toplam sermayeden aldõklarõ paylar sõrasõyla % 6,64, % 2,31, % 1,97 ve % 1,24 olarak gerçekleşmiştir. Çin ve Kolombiya nõn çok azda olsa yatõrõmda bulunduğu bu sektörde Yeni Zelanda uyruklu yatõrõmõn da bulunmasõ dikkat çekicidir. TABLO 5 EN FAZLA YABANCI SERMAYE BULUNAN DE ÜLKELER İTİBARİYLE SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI ÜLKELER SAYISI YABANCI Genel Toplam İçinde Pay SERMAYE YTL Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % TEKSTİL ,39 21,97 İSRAİL ,13 8,92 İTALYA ,73 5,42 AVUSTURYA ,13 3,00 FRANSA ,47 2,36 DİĞER ,93 2,26 SAĞLIK-EĞİTİM ,54 14,61 HOLLANDA ,47 12,33 AMERİKA ,51 0,80 LÜKSEMBURG ,13 0,44 RUSYA ,17 0,24 DİĞER ,26 0,81 MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ,48 13,77 LÜKSEMBURG ,43 6,64 HOLLANDA ,97 2,31 BELÇİKA ,21 1,97 SUUDİ ARABİSTAN ,09 1,24 DİĞER ,78 1,61 İNŞAAT ,96 9,49 ALMANYA ,28 1,65 KAZAKİSTAN ,56 1,63 İNGİLTERE ,07 1,59 HOLLANDA ,17 1,35 DİĞER ,88 3,27 Toplam yabancõ sermaye içerisinde % 9,49 pay ile yer alan İnşaat sektörüne sõrasõ ile Almanya, Kazakistan ve İngiltere birbirlerine yakõn oranlarda ilgi gösteren ülkeler olmuştur. Bu üç ülkenin yabancõ sermaye yatõrõmõndaki paylarõ % 1,65 ve % 1,59 aralõğõndadõr. Ortak sayõsõ itibariyle Hollanda lõlarõn daha az katõlõm sağlamasõna rağmen toplam yabancõ sermaye içersindeki payõ % 1,35 ile bu üç ülkeye yakõndõr. Ortaklõk Yapõsõ : 2006 yõlõnda kurulan firmalara ortak olan yabancõlarõn katõlõmlarõnda ağõrlõk şahõs ortaklõğõndadõr yabancõ ortak sayõsõnõn % 72,60 õnõ oluşturan kişi şahõs, % 27,40 õ ise tüzel ortaklõk kapsamõnda bulunmaktadõr. Toplam yabancõ sermayenin % 63,86 sõ tüzel, % 36,14 ü ise şahõs ortaklõklarõ şeklindedir. Kağõt ve Kağõt Ürünleri dõşõndaki sektörlerde genel yapõya uygun olarak yabancõ ortak sayõsõnda şahõslar ön plandadõr. 7

8 Tüzel ortaklõk sayõ itibariyle şahõs ortaklõklarõnõn 1/3 ünden azda olsa yabancõ sermaye değeri olarak şahõs ortak sermayesinden fazladõr yõlõnda yabancõlarõn iştirak ettiği firma kuruluşlarõnda Tüzel ortak sermayesi, YTL lik Şahõs ortaklõk sermayesinin % 76,7 fazlasõ ile YTL dir. Madencilik, Tekstil-Giyim, Deri-Saraciye, Ağaç- Orman-Mobilya, Elektrik, Elektronik ve Bilişim, İnşaat, Yapõ Malzemeleri ve Turizm sektörlerinde şahõs ortaklõk sermayesi, bunlarõn dõşõnda kalan sektörlerde ise tüzel ortaklõk sermayesi daha fazladõr. Önemli miktarda yabancõ sermayenin taahhüt edildiği Tekstil-Giyim sektöründe ortaklõk yapõsõ şahõs türü olarak öne çõkmasõna rağmen tüzel ortaklõkla arasõndaki fark çok fazla değildir. Tüzel ve Şahõs sermaye değerleri arasõndaki farkõn en belirgin olduğu sektör YTL şahõs sermayesine karşõlõk YTL Tüzel sermaye ile Sağlõk- Eğitim sektörü olmuştur. Özellikle toplam yabancõ sermaye içerisinde ilk dörtte yer alan sektörlerden Tekstil-Giyim ile İnşaat sektörlerinde Şahõs ortaklõk, Sağlõk-Eğitim ile Müşavirlik Hizmetlerinde ise tüzel ortaklõk statüsündedir. Sağlõk-Eğitimde sermayenin % 93,73 ü, Müşavirlik Hizmetlerinde sermayenin % 82,34 ü tüzel, Tekstil-Giyimde sermayenin % 58,04 ü, İnşaatta ise sermayenin % 79,53 ü şahõs ortaklõğõ statüsündedir. TABLO - 6 İTİBARİYLE LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI ŞAHIS TÜZEL TOPLAMI ŞAHIS SERMAYE YTL TÜZEL SERMAYE YTL TOPLAM SERMAYE YTL 01-TARIM-GIDA MADENCİLİK TEKSTİL-GİYİM DERİ-SARACİYE AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ-BS KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK, ELEKTRONİK- BİL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ OTOMOTİV ve YAN SAN ULAŞTIRMA BANKA-SİGORTA SAĞLIK-EĞİTİM TURİZM-OTEL-LOKANTA MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ DİĞER TOPLAM Yabancõ şahõs ortaklõlarõnda en çok başvurulan firma kuruluş türü Limited şirket olurken, tüzel ortaklõkta Anonim Şirket yapõsõ öne çõkmaktadõr. Ortak sayõsõ itibariyle Şahõs ortağõn % 62,91 i Limited, % 33,37 ü Anonim, % 2,18 i ise Fert Firma şeklindedir. Şahõs ortaklõklarõnõn YTL tutarõndaki yabancõ sermayenin % 75,51 i Limited şirketi, % 21,23 ü Anonim şirket, % 3,11 i ise Fert Firma statüsündedir. 640 adet tüzel ortağõn % 50,47 si Anonim, % 46,41 i Limited, % 3,13 ü Holdinglere yöneliktir. Bu ortaklõk yapõsõnda YTL yabancõ sermayenin % 55,83 ü Anonim, % 43,96 sõ Limited ve % 0,21 i Holdingleri kapsamaktadõr. 8

9 TABLO - 7 FİRMA NEVİLERİ İTİBARİYLE LIKLARDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI FİRMA NEVİLERİ ŞAHIS TÜZEL TOPLAMI ŞAHIS SERMAYE YTL TÜZEL SERMAYE YTL TOPLAM SERMAYE YTL 00-FERT FİRMA ANONİM ŞİRKET HOLDİNG LİMİTED ŞİRKET KOLLEKTİF ŞTİ TOPLAM YABANCI SERMAYEDE ŞAHIS ve TÜZEL LIK YAPISI TÜZEL SERMAYESİ 63,86% ŞAHIS SERMAYESİ 36,14% İptal Edilen Kayõtlarõn Dağõlõmõ : 2006 yõlõ içersinde yabancõ ortaklardan 63 ü çeşitli nedenlerden dolayõ kayõtlarõnõ iptal ettirmişlerdir. İptal edilen yabancõ sermaye değeri YTL olup, kuruluşta kayda geçen toplam değerin % 1,10 unu oluşturmaktadõr yõlõnõn 2. altõ aylõk döneminde 1. altõ aya göre ortaklõğõnõ iptal ettirenler sayõca 2 katõ, sermaye değerince 2,5 kat fazladõr yõlõ 1. altõ aylõk dönemde kaydõnõ iptal ettiren 21 yabancõ uyruk sayõsõ 2. altõ aylõk dönemde 42 ye yükselmiş, sermaye değeri de YTL den YTL ye ulaşmõştõr. İptal Nedenleri : Yabancõ uyruklu işyerlerinin kapanmasõ ve ortaklõk yapõlarõnõn sona erdirilmesi talebi ile 47 ortak Merkez Naklinde bulunmuştur. Bu işlemde YTL lik değer, iptal edilen yabancõ sermayenin % 73,73 ünü kapsamõştõr. Kapanõş için başvuran yabancõ ortaklarõn % 11,11 ini oluşturan 7 kişi Tasfiye Sonu işleminde bulunurken, iptal edilen sermaye değeri ise YTL ile toplam içerisinde % 26,27 oranõnda pay almõştõr. Limited şirketlerde Merkez Nakli, Anonim şirketlerde ise Tasfiye Sonu işlemi kapanma nedenleridir yõlõnõn 1. altõ aylõk döneminde Tasfiye Sonu, 2. altõ ayõnda ise Merkez Nakli İstanbul a gelen yabancõ sermayenin iptal edilme işlemlerini teşkil etmiştir. 9

10 TABLO - 8 YABANCI UYRUKLU İŞYERLERİ ve LIKLARIN İPTALİNDE SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI İPTAL NEDENLERİ SAYI Genel Toplam İçinde Pay İPTAL EDİLEN SERMAYE-YTL Ortak Sayõsõ Yabancõ Sermaye % % Merkez Nakli ,60 73,73 Tasfiye Sonu ,11 26,27 Tasfiyesiz İnfisah (Devir Nedeni ile Kapanan) ,29 0 TOPLAM ,00 100, YILINDA YABANCI SERMAYEDE İPTAL NEDENLERİNİN DAĞILIMI Merkez Nakli 73,73% Tasfiye Sonu 26,27% Sektörlere Göre Dağõlõm : İptal edilen yabancõ sermaye değerleri itibariyle Kimya-Plastik-Kauçuk Sektörü % 55,51 ile ilk sõradadõr. Bunu, % 11,65 ile Ulaştõrma, % 6,99 ile Madencilik, % 4,24 ile Elektrik- Elektronik ve Bilişim izlemiştir. Merkez Naklinde bulunan firmalarõn % 33,90 õ Kimya- Plastik-Kauçuk sektöründe hizmet vermektedir. İptal nedenleri olarak gösterilen Tasfiye Sonu işleminde de yine bu sektör % 21,61 ile ön plandadõr. % 11,65 ile Ulaştõrma Merkez Naklinde, % 4,24 ile Elektrik-Elektronik ve Bilişim ise Tasfiye Sonu işleminde ikinci sõrada kaydõnõ iptal ettiren sektörlerdir. İptal için başvuran firmalarõn 33 ü Limited, 24 ü Anonim Şirket statüsündedir. İptal ettirilen sermayenin ise % 71,31 i Limited, % 28,69 u Anonim Şirketlere aittir. İptal için başvuran Anonim şirketlerin 4 ortak ve YTL sermaye değeri ile iptal edilen toplam sermayeye göre % 21,61 oranõnda yoğunlaştõğõ sektör Kimya- Plastik, Kauçuk iken, bunu 6 ortak sayõsõ ve YTL sermaye değeri ile Otomotiv ve Yan Sanayi takip etmiştir. Limited şirket türünde de ağõrlõklõ olarak % 33,90 ile Kimya- Plastik, Kauçuk, % 11,65 ile Ulaştõrma, % 6,99 ilke Madencilik iptal için başvurulan sektörlerdir. 10

11 TABLO - 9 İTİBARİYLE YABANCI UYRUKLU İŞYERİ ve LIKLARDA İPTAL EDİLEN SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SAYI İPTAL EDİLEN Genel Toplam İçindeki Dağõlõmõ % SERMAYE -YTL Ortak Sayõsõ % Yabancõ Sermaye % 01-TARIM-GIDA ,76 0,97 02-MADENCİLİK ,35 6,99 03-TEKSTİL-GİYİM ,17 0,21 04-DERİ-SARACİYE 0 0 0,00 0,00 05-AĞAÇ-ORMAN, MOBİLYA 0 0 0,00 0,00 06-KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ ve BASIM 0 0 0,00 0,00 07-KİMYA-PLASTİK, KAUÇUK ,11 55,51 08-DEMİR-ÇELİK, METAL EŞYA ,70 3,48 09-MAKİNE ,17 0,21 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİLİŞİM ,17 4,24 11-İNŞAAT 0 0 0,00 0,00 12-YAPI MALZEMELERİ 0 0 0,00 0,00 13-OTOMOTİV ve YAN SANAYİ ,70 3,60 14-ULAŞTIRMA ,17 11,65 15-BANKA-SİGORTA 6 0 9,52 0,00 16-SAĞLIK-EĞİTİM ,76 3,44 17-TURİZM-OTEL-LOKANTA ,17 0,35 18-MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ,11 1,13 19-DİĞER ,11 8,22 TOPLAM ,00 100,00 Ülkelere Göre Dağõlõmõ : İptal için başvuran 7 ortak sayõsõ ile toplamõn % 11,11 i gibi düşük bir kõsmõnõ teşkil eden İtalya, iptal edilen toplam sermaye değeri içindeki payõ % 33,90 ile en çok kapanmanõn görüldüğü ülke olmuştur. İtalya uyruklularõn başvurduğu en önemli kapanõş nedeni Merkez Nakli olup, Limited şirket statüsündedir. Yabancõ sermaye iptalinin en çok görüldüğü ikinci ülke % 28,96 ile Almanya dõr. Bu ülke uyruklu ortaklõklarda Anonim şirket statüsünde Tasfiye Sonu en fazla kapama için başvurulan neden olmuştur. İPTAL EDİLEN YABANCI SAYISININ E GÖRE DAĞILIMI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 11,11% DİĞER 11,11% TARIM-GIDA 4,76% TURİZM 3,17% MADENCİLİK 6,35% SAĞLIK-EĞİTİM 4,76% TEKSTİL 3,17% BANKA-SİGORTA 9,52% ULAŞTIRMA 3,17% OTOMOTİV 12,70% KİMYA-PLASTİK-KAUÇUK 11,11% ELEKTRİK-ELEKTRONİK 3,17% MAKİNE 3,17% DEMİR-ÇELİK 12,70% 11

12 İPTAL EDİLEN YABANCI SERMAYE DEĞERİNİN E GÖRE DAĞILIMI MADENCİLİK 6,99% TEKSTİL 0,21% DİĞER 8,22% TARIM-GIDA 0,97% MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 1,13% KİMYA-PLASTİK-KAUÇUK 55,51% TURİZM 0,35% SAĞLIK-EĞİTİM 3,44% ULAŞTIRMA 11,65% OTOMOTİV 3,60% ELEKTRİK-ELEKTRONİK 4,24% MAKİNE 0,21% DEMİR-ÇELİK 3,48% 12

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

IS]ANBUt TICARET OID:A~INA

IS]ANBUt TICARET OID:A~INA ., IS]ANBUt TICARET OID:A~INA KAYIT LI ~IRMAKUı~ULU~LARINDA YABANCI. IDRtAK ve ~ERMAYEDURDMW 200J Haziran 200) Hazimn, İSTANBUL TİCARET ODASI'NA KAYlTLI FİRMALARlN KURULUŞLARlNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Yabancı sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı ndan ön izin alma mecburiyetinin

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2009 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 4 Temmuz 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,062 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,171 %14.7 $/YTL 1.3255 -%0.4 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.16 -%0.7 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS DOAS 4 Nisan 2006 DOĞUŞ OTOMOTİV AL Fiyat (US$) 7,36 Fiyat (YTL) 9,80 Hedef Fiyat (US$) 8,71 Hedef Fiyat (YTL) 11,60 Prim Potansiyeli %18 Piyasa Bilgileri Kur (TL / US$) 1,3319 Yõllõk Enflasyon Oranõ (ÜFE)

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014 2014 2007 ARALIK 2008 ARALIK 2009 ARALIK 2010 ARALIK 2011 ARALIK 2012 ARALIK 2013 ARALIK 160 150 140 BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ 137,70 130 120 110 100 90 80 130,90 % 5,2 2007 ARALIK 2008 ARALIK

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2012 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş

27,000 25,000 23,000 21,000 19, İş Bankasõ 2004 yõlõ BDDK bazõnda konsolide. - Hafif ticari araçlarõn ÖTV lerinde artõş PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 24,731 %1.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,320 -%0.8 $/YTL 1.3499 -%0.4 Bono Faizi (8 Kasõm 2006) 17.61 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.87

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI

ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılı Şubat ayı sektörel

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Şubat

Detaylı

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi

29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. üstlendi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 29,188 %0.7 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 22,111 %19.8 $/YTL 1.3201 %0.0 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.44 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 7.27 -%1.22

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2013 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

- Hazine Nisan ayõ borçlanma programõnõ açõklayacak. - Tofas 2003 UFRS finansallarõna gore 4.5mn ABD$ net kar

- Hazine Nisan ayõ borçlanma programõnõ açõklayacak. - Tofas 2003 UFRS finansallarõna gore 4.5mn ABD$ net kar PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 20,887 %0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.59 %19.0 TL/$ 1,313,257 -%0.2 Bono Faizi (24 Ağustos 2005) %22.2 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 18,500

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

TEMEL DEMOGRAFİK ve SAĞLIK TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE (AB) ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI*

TEMEL DEMOGRAFİK ve SAĞLIK TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE (AB) ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI* 100 TEMEL DEMOGRAFİK ve SAĞLIK DÜZEYİ ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE (AB) ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI* Suphi VEHİD Background.- In recent 40 years, world population has been changed.

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak-Nisan) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 29 180 Sabit

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Ürün Tanõmõ ve Çeşitleri 1.2. Plastiğin Kullanõm Alanlarõ 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

46,000 44,000 42,000 40, AB liman konusunun görüşüleceği Ortaklõk Konseyi. - Beklenti Anketi nde yõl sonu enflasyon beklentisi

46,000 44,000 42,000 40, AB liman konusunun görüşüleceği Ortaklõk Konseyi. - Beklenti Anketi nde yõl sonu enflasyon beklentisi PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 43,873 %0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 33,154 %11.8 $/YTL 1.3233 %0.0 Bono Faizi ( 9 Nisan 2008) 13.69 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.28 -%1.4 İMKB

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. Tablo 6: Mevsimsel Düzeltilmiş İmalat Sanayi Kapasite Kullanõm Oranlarõ... 5

EKONOMİK GELİŞMELER. Tablo 6: Mevsimsel Düzeltilmiş İmalat Sanayi Kapasite Kullanõm Oranlarõ... 5 EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayõs 2004 İÇİNDEKİLER I. GSMH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarõndaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 7 III.Konsolide Bütçe... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 4.

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ HAZİRAN DÖNEMİ İHRACAT RAKAMLARI TÜRKİYE'NİN SEKTÖREL BAZDA İHRACAT VERİLERİ (1 OCAK-30 HAZİRAN)-MİLYON $ Değişim 13.970 11.970 9.970 7.970 10.488 11.720 8.156

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Temmuz 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 213 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %24,3

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT IV: SOSYAL SEKTÖRLER

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Eylül / Ocak-Eylül 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Eylül / Ocak-Eylül 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Eylül / Ocak-Eylül 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Ekim 2017 Sayfa 1 / 11 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... EYLÜL 2017 UHKİB

Detaylı