Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001"

Transkript

1 2 3

2 4 MS 48 ISDN MPK- V001 01/09/2000 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5

3 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...9 Tanýtým :...9 Uygunluk:...10 Montaj :...10 Topraklama Bilgileri:...10 Güç Kaynaðý:...11 Akü Baðlantýsý:...12 Tesisat Baðlantýlarý:...12 PROGRAMLAMA:...15 Dýþ Hat Açma/ Kapama (89):...15 Dýþ Hat Yetki Seviyesi (887):...15 Yasak Numara Arama Yetki Seviyesi (887aaa8):...16 Dýþ Hat Parametreleri ( 800): Þifreli Arama (8003):...17 Operatör Seçerek Arama (8006):...17 PTT Þehirlerarasý/ Milletlerarasý Arama Kodu (800019):...18 Alan Kodu veya Ön Kodla Aranabilir Numara (8007):...19 Abone Dýþ Hat Eriþim Grubu (801):...19 Robop/DID, Direkt Aranamaz Abone (801aaa8):...19 Dýþ Hat Konuþma Süresi (801aaa9):...19 Dýþ Hat - Abone Grubu Eþleme (802):...20 Ücretlendirme Tarifesi (8023):...20 Ekonomik Tarife Zamaný (8024):...20 Dýþ Hat Ses Seviyeleri (8025):...20 PBX Grup Çaðrý Parametreleri (8026):...21 Dýþ Hat Eþit Kullaným (8027):...21 Otel Odasý Abone (8028):...21 Otel Odasý Arama Yetki Seviyesi (8029):...21 Sistem Yetkilisi (803):...22 Acil Hat (804):...22 Aramalý Acil Hat (804):...22 Abone PBX Grubu (805):...22 Dýþ Hat PBX Grubu (8050):...23 Araya Girme Yetki Seviyesi (806):...23 Direkt Ýç Arama (DID) (8070):...23 *, # Tuþlarý / Çatalaltý Kullaným Yetkisi (8071):...23 EVM Kullanýcý Yetki Seviyesi (8072):...24 Otomatik Arama/ Otomatik Konferans Yetki Seviyesi (8073):...24 Çaðrý Yakalama/ Üzerine Çaðrý Yönlendirilme Yetki Seviyesi (8074):...25 Kontör Hesabý (8079):...25 Bekletilen Dýþ Hattý Seçerek / Sýradan Geri Alma (808):...25 Çaðrý Bekletme Süresini Ayarlama (8082):...25 Çaðrý Kayýt Rapor Filtresi (8083):...25 Gelen Dýþ Çaðrýlarda Konuþma Süresi Kýsýtlama (8084):

4 Paralel Operatör (8085):...25 Robop, Tek Tuþla Eriþim Tanýmlama (8087ndddd):...26 MF Arama Parametreleri (8088):...26 Otomatik Tut Süresi (8089):...26 Röle Kontrol ve Kutu Zili (809):...26 Özel Röle Çekili Kalma Süresi (8094):...27 Gün Bazýnda Otomatik Servisler (8098):...27 Çatalaltý Süresi (8099):...27 Çaðrý Kayýt Sayacýný Sýfýrlama (8769):...27 Çaðrý Kayýt Statüsünü Belirleme (877)B:...28 Çaðrý Kayýt Süresi (8777tt):...28 Dýþ Hat Ücretlendirme Bilgisinin Girilmesi (8778):...28 Ücret Çarpaný:...28 Otomatik Gece Servisi (883):...29 Otomatik Paralel Operatör (884):...29 Otomatik Robop (885):...29 Sistem Tablolarý Sýfýrlama (745):...29 MSN Numara Tanýmlama ( ):...30 MSN Numara Karþýlaþtýrma ( ):...30 Çalma Abonesi Tanýmlama (80054):...30 Karta Genel Parametreler (80040):...30 Kanala Özel Parametreler (80041):...30 ESNEK NUMARALANDIRMA:...35 Esnek Numaralandýrma Baþlangýç Durumu (8869):...35 Esnek Abone Eriþim Kodu (886aaaeeee):...35 Esnek Basamak Eriþim Kodu (88600neeee):...35 Esnek Servis Eriþim Kodu (8860nn):...35 Esnek Abone Eriþim Kodlarýný Sýfýrlama (8868):...38 Esnek Eriþim Tablosu Sýfýrlama (8867):...38 Esnek Eriþim Tablosunu Kalýcý Hafýzaya Alma (8866):...38 Esnek Eriþim Tablosu Yükleme (8865): Kodu Kullanýlamaz Hale Geldiðinde:...38 Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin:...39 ( Baþlangýç durumunu takiben):...39 Yeni Bir Numaralama Planý Girmek Ýçin:...39 ( Mevcut bir plan var iken ):...39 Mevcut Bir Numaralama Planýnda Deðiþiklik Yapmak Ýçin:...39 Esnek Numaralandýrmayý Devre Dýþý Býrakmak Ýçin:...39 Eriþim Ýle Ýlgili Bir Problem Durumunda:...39 EK-A, KOD DEÐÝÞÝM TABLOSU:...41 MONTAJ BÝLGÝLERÝ Tanýtým: MS 48 ISDN genel olarak orta büyüklükte iþletmeler için tasarlanmýþ bir telefon santralýdýr. Metal bir kabinet içinde yer alan güç devresi ve 2 ISDN hat (4 dýþ hat), 12 iç hat kapasiteli bir ana karttan oluþmaktadýr. Ana kartýn üzerine takýlabilen ek kartlarla, kapasitesi 12 dýþ veya 40 iç hatta kadar artabilmektedir. 8 9

5 Sistem kýsaca þu bölümlerden oluþur: 1. Metal Þase 2. Enerji Modülü (SPS 48) V Enerji Trafosu 4. Zil Trafosu 5. Açma-Kapatma Butonu 6. Sigorta 7. 2S0/12 Ana Kart 8. 2S0/12, 4/12, 0/16 veya 2/6 extension kartlarý (Ýsteðe Baðlý) 9. EVM 48 Kartý (Sesli Mesaj) (Ýsteðe Baðlý) 10. CM 48 Kartý (Ýsteðe Baðlý) 11. MF-REG (Ýsteðe Baðlý) Uygunluk: Bu kýlavuz V3.05 öncesi yazýlýmlara uyumlu deðildir. Montaj: Kabinet ön kapaðýn rahatça açýlabileceði bir konumda ve yerden cm yükseðe monte edilmelidir. Santralýn konumunu ve montaj için gereken deliklerin yerini belirlemede, sistem ile verilen Montaj Þablonu kullanýlmalýdýr. Montajýn yapýlacaðý oda temiz, tozsuz olmalý ve sistem doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmamalýdýr. Santralýn enerji baðlantýsý sisteme özel olmalý, baðlantý yapýlýrken sistemin enerjisinin kesintisiz olmasý þartý göz önünde bulundurulmalý ve mümkünse ara þalterlerden baðýmsýz bir kaynaktan enerji alýnmalýdýr. SÜREKLÝ KESÝNTÝYE UÐRAYAN ENERJÝ BAÐLANTISI SÝSTEMÝN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLEYEBÝLÝR... Topraklama Bilgileri: MS 48 ISDN Santralýný, yýldýrým etkilerinden ve hatlar ya da baðlý ek birimler üzerinden gelebilecek diðer yüksek votajlardan korumak için topraklama yapýlmalýdýr. Santralýn 230V enerji kablosu, topraklama özelliðine sahiptir ve eðer elektrik tesisatýnýn topraklanmasý saðlýklý çalýþýyorsa, ayrýca bir topraklama yapmaya gerek yoktur. Tesisat topraðýn yeterli olmadýðýný kesin olarak ölçebilmek için bazý özel araçlar gerekli olmakla birlikte, genel bir bilgiye sahip olmak için, Nötr-Faz arasý ve Nötr-Toprak arasý voltajlar ölçülebilir. Nötr-Faz arasý VAC., Nötr-Toprak arasý1-2 VAC. olmalýdýr ve bu ölçülen deðerlerin sürekliliði saðlanmalýdýr. Topraklama tesisatýnda olabilecek voltaj kaçaklarý, her topraklama zorunluluðu olan cihaz gibi, telefon santralýnýza da zarar verebilir. TESÝSAT TOPRAÐININ TAM SAÐLIKLI OLDUÐUNDAN EMÝN OLUNAMIYORSA, AYRICA TOPRAKLAMA YAPILMALIDIR. Binanýn soðuk su tesisatý; borularýn metal olduðundan ve baðlantýlarýnda yalýtýcý malzemeler kullanýlmadýðýndan emin olunabiliyorsa topraklama için kullanýlabilir. En güvenli topraklama yöntemi ise, topraða çakýlacak, 1,5m uzunluðunda 1,5 cm çapýnda bakýr bir çubuk ya da 1m² büyüklüðünde bakýr bir levhanýn, bakýr bir topraklama kablosu ile santrala baðlanmasýdýr. Kablo, levha ya da çubuða sýkýca baðlanmalý ve oksitlenme olmamasý için önlem alýnmalýdýr. Topraklamadan gelen kablo, santralin güç kablosunun baðlantýsýnýn yapýlacaðý prize baðlanmalýdýr. 230V kabosunun SPS 200 üzerindeki giriþine takýlmasý ile güç kaynaðý baðlantýlarý tamamlanýr. Kablonun diðer ucu prize takýlmadan önce, ana açma kapama anahtarýnýn kapalý olduðu ve sigortalarýn saðlam durumda olduðu kontrol edilmelidir. 230 V için gereken 2A. T tipi bir adet sigorta, 230 V giriþi yanýndaki sigorta yuvasýnýn içerisinde bulunmaktadýr. Güç Kaynaðý : Güç kaynaðý ~230V / 50 Hz de çalýþmak için tasarlanmýþtýr. Güç kaynaðýnýn þebeke akým giriþinde 1A deðerinde T tipi (gecikmeli tip) bir sigorta bulunmaktadýr. Güç kaynaðýnýn bünyesindeki redresör ise, 8A lik T tipi (gecikmeli tip) bir sigorta ile korunmuþ bir akü baðlantý noktasýna sahiptir. Açma/kapama anahtarý þebeke akým giriþindedir ve normal çalýþma için basýlý konumda olmalýdýr 10 11

6 Akü Baðlantýsý : Santralýnýz, hafýza ve sistem parametrelerini korumak ve silinmesini önlemek üzere NiCd pille donatýlmýþtýr. Enerjinin kesildiði durumlarda pil gerekli parametrelerin aylarca saklanmasýný saðlayacaktýr. Enerjinin çok sýk kesildiði ve dolayýsýyla santralýnýzýn normal iþlevlerini yerine getiremediði durumlarda akü baðlamak gerekebilir. Akü baðlantýsý için SPS 48 üzerinde ikili baðlantý klemensi vardýr. Bu uçlara 12 V; deðerinde akü baðlanabilir. Kýrmýzý uç akü grubunun (+), siyah uç ise (-) kutbuna baðlanmalýdýr. TERS BAÐLANTI SANTRALINIZA ZARAR VEREBÝLÝR. Aküler redresörün 12 V çýkýþýna paralel olarak baðlý olduðundan, tamamen þarjý bitmiþ akü grubu sistemin normal çalýþmasýný etkileyebilir. Bu durumda akü grubunun bir dýþ kaynakla þarj edilerek sisteme tekrar baðlanmasý gerekir. Abonelerinizin numaralandýrýlmasý sistemin kapasitesine göre deðiþmektedir. Aþaðýdaki þekil size numaralandýrma konusunda bir fikir verecektir. AKÜ BAÐLI SÝSTEMLERDE 220 V ÞEBEKE ENERJÝSÝNÝN GECE VE TATÝL GÜNLERÝ KESÝLMESÝ SANTRALINIZIN NORMAL ÇALIÞMASINI ETKÝLEYECEKTÝR. ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝNDE AKÜ VOLTAJI 8.5 V ALTINA DÜÞERSE, SÝSTEM OTOMATÝK OLARAK KAPANIR. Tesisat Baðlantýlarý : Santralýnýzýn iç ve dýþ hat tesisat baðlantýlarý devre kartlarýnýn alt kýsmýndaki konnektörlere yapýlýr. ISDN dýþ hat baðlantýlarý, PTT hattýný sonlandýran NT1 cihazýndan 4 telli kablolar ile yapýlýr. Bu kablolarýn ucunda RJ 45 8 li fiþ bulunmalýdýr. Bu fiþe girecek kablolar NT1 in çýkýþ fiþindeki ile bire bir olmalýdýr ve santralýn ISDN hat giriþlerindeki uygun soketlere takýlmalýdýr. Her iç ve analog dýþ hat baðlantýsý için ise bir çift kablo (toprak baðlantýsý kullanýlmaz) gerekmektedir. Tesisatýn telefona özel kablolarla yapýlmasý, elektrik v.s. kablolarýnýn kullanýlmamasý önemlidir

7 14 MS 48 ISDN santralý elemanlarý ve isteðe baðlý ekler için kullanýlan baðlantý soketleri. PROGRAMLAMA Baþlangýç durumunda programlama sadece sistem yetkilisi abone (baþlangýçta 11 ya da 111 (sistemin kapasitesine göre) no lu abone) telefonundan yapýlabilir. Eðer 803 kodu ile sistem yetkilisi deðiþtirilirse, yeni sistem yetkilisi Programlama baþlýðý altýnda belirtilen tüm iþlemleri yapabilir, ancak operatör ile ilgili kodlarý kullanamaz. Herhangi bir program girilebilmesi için ilk önce sistem yetkilisi aboneden çevrilerek çevir sesi alýnmalýdýr. Bu iþlem bir dakika için santralý programlama durumuna sokar. Herhangi bir program girildiðinde, bu süre yeniden baþlar. Bir dakika süre ile program girilmez ise, santral programlama durumudan çýkar. Programlama konumunda iken çevrilirse, sistem programlama konumundan çýkar ve normal konuma geçer. Programlarýn baþlangýç deðerlerini deðiþtirmek istemediðiniz sürece hiçbirþey yapmanýz gerekmez. Eðer sisteminizin kapasitesi 6/18 den büyükse, abone numaralarý 3 basamaklý, 6/18 den küçükse 2 basamaklýdýr. Eðer sisteminizde esnek numaralandýrma aktifse abone numaralý uzunluðu 2 basamaktan, 4 basamaða kadar deðiþen sayýlar olabilir. Programlamada abone numaralarý girilirken bu hususa dikkat edilmelidir. Programlamayý tamamlayýnca, programlama durumundan çýkýlmadan önce, programlanan yeni deðerleri sistemin hafýzasýna kaydetmek için çevirmek gerekir. Bu iþlem yapýlmadýðý takdirde sistemin çalýþmasýnda aksaklýklar olabilir. Dýþ Hat Açma/ Kapama (89): 89ddmn dd = Dýþ hat numarasý m = 0, Hat servise kapanýr = 1, Hat servise açýlýr = 2, Hat sadece gelen çaðrýlara açýlýr n = 0, Hat servise DP açýlýr = 1, Hat servise MF açýlýr 5 no.lu analog dýþ hattý MF olarak servise açmak için , DP olarak servise açmak için , yalnýz gelen çaðrýlara açmak için , servise kapatmak için çevirmeniz gerekir. ISDN hatlar için dd tek basamaklý bir dýþ hat numarasý olmalýdýr. dd için girilen program dd+1 numaralý dýþ hat için de geçerlidir. Örnek: 1 ve 2 nolu dýþ hatlarý ISDN olarak servise açmak için çevirmek yeterlidir. Servise kapatmak için ise çevrilmelidir. n parametresi ve m parametresinin 2 deðeri ISDN hatlar için kullanýlamaz. Dýþ Hat Yetki Seviyesi (887): 887aaa[9]n aaa = Dýþ hat yetki seviyesi deðiþtirilecek olan abone numarasý n = 0, Yalnýz iç abone arayabilir abone = 1, Þehiriçi arama yapabilir abone = 2, Þehirlerarasý arama yapabilir abone = 3, Milletlerarasý arama yapabilir abone = 4, Yalnýz ortak hafýzadan arama yapabilir abone = 5, Ortak hafýzadan ve þehiriçi arama yapabilir abone, 887 dýþ hat yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 887aaan þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa9n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin 15

8 16 n parametreleri bir tek program giriþi ile deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm aboneler 0 (operatör için 1) yetkisine sahiptirler. Yasak Numara Arama Yetki Seviyesi ( 887aaa8 ): 887aaa[9]8n aaa = Yasak numara yetki seviyesi deðiþtirilecek olan abone numarasý n = 0, aaa numaralý abone için yasak numara kontrolü yapýlýr = 1, aaa numaralý abone için yasak numara kontrolü yapýlmaz 887aaa8 yasak numara yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 887aaa8n þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 887aaa98n olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin n parametreleri bir tek program giriþi ile deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm aboneler 0 yetkisine sahiptirler. Dýþ Hat Parametreleri ( 800 ): 800ddaaaxyfe dd = Kendisi ile ilgili bilgilerin deðiþtirileceði dýþ hat numarasý aaa = dd ile belirtilen dýþ hattan gelen çaðrýlarýn çalacaðý abone numarasý X = 0, dd ile belirtilen dýþ hatta hem 9, hem de 7dd ile çýkýlabilir * = 1, dd ile belirtilen dýþ hatta sadece 7dd ile çýkýlýr y = 0, dd ile belirtilen dýþ hatta çýkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilir ** = 1, dd ile belirtilen dýþ hatta çýkmak isteyen abonelerin yetki seviyeleri kontrol edilmez f = 0, dd ile belirtilen dýþ hat normal hattýr = 1, dd ile belirtilen dýþ hat operatör cevaplamalý faks hattýdýr Gündüz konumunda bu hattan gelen çaðrý aaa numaralý abone tarafýndan cevaplandýktan sonra faks sinyali gelirse hat faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa) otomatik olarak yönlendirilir. Gece konumunda bu hattan gelen çaðrýlarda dýþ hat otomatik olarak açýlýr,10 sn. içinde faks sinyali gelirse faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa), yoksa aaa numaralý aboneye yönlendirilir = 2, dd ile belirtilen dýþ hat otomatik cevaplamalý faks hattýdýr Gündüz ve gece konumunda bu hattan gelen çaðrýlarda dýþ hat otomatik olarak açýlýr,10 sn. içinde faks sinyali gelirse faks olarak iþaretlenen aboneye (879, 800ddaaa), yoksa aaa numaralý aboneye yönlendirilir e = 0, dd numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlar için EVM48 servisleri aktiftir = 1, sistem gece servisinde iken, robot devrede ise bile dd nolu dýþ hat için EVM servisleri aktiflenmez, robot devre dýþý iken, gece servisi mesajý varsa cevaplama servisi de çalýþmaz Baþlangýç deðeri aaa=111, x= 0, y= 0, f=0 ve e=0 dýr. * Program ISDN hat için kullanýlýyorsa ve eðer dd tek (çift) numaralý bir ISDN hattý ise x parametresi ile tanýmlanan deðer dd+1 ( dd-1 ) nolu dýþ hat için de geçerlidir. Eðer x parametresi hem tek numaralý (dd) hat için, ardýndan çift numaralý (dd+1) hat için tanýmlandýysa en son tanýmlanan deðer her iki hat için de geçerli olacakýr. ** Program ISDN hat için kullanýlýyorsa, y parametresi hem tek numaralý hat için hem de çift numaralý hat için ayrý ayrý tanýmlanýr. 797 Þifreli Arama (8003): 8003 mmsss mm: 01 99, lokasyon numarasý sss: , mm lokasyonu için þifre mm: 00, tüm lokasyon þifreleri sil (baþlangýç durumu) Bu program ile herhangi bir mm lokasyonuna þifre deðeri (sss) girilirse 797mm ile dýþ hat istendiðinde sss þifre deðerininde girilmesi gerekir (797mmsss). Bu kodun çevrildiði abonenin yetkisi ne olursa olsun o arama için yetki tam olarak (3) kabul edilir. Bu tür aramalar çaðrý kayýt dökümünde 797mm türü aramalar ile ayný þekilde gözükür. Bu program yetkisiz telefonlardan kendi telefon numaralarý olmayan birden çok kiþinin þifreli arama yapmalarý ve bu aramalarýn kaydýnýn tutulmasý amacý ile kullanýlabilir. Operatör Seçerek Arama (8006): Sistem aranýlan numaralarýn kontrol edilmesini saðlayarak, yapýlan aramalarý en ekonomik operatör üzerinden gerçekleþtirir. Dahili bir abone 9 ile dýþ hatta çýkmak istediðinde, dýþ hat çevir sesi yerine dahili çevir sesi alýr. Sistem tuþlanan numaralarý önceden program ile girilen ön kod tablosu ile karþýlaþtýrýr ve eþleþtirir, birden çok eþleþme varsa en ekonomiðini seçer. Bu eþleþme yapýldýktan sonra dýþ hat seçilir (programla belirlenen ya da herhangi bir boþ hat) ve 4 rakamlý ön kod aranan dýþ hat numarasýnýn önüne eklenir ve bu numara dýþ hattan aranýr. Eðer çevrilen 6 rakamdan sonra eþleþme gerçekleþmezse herhangi bir boþ dýþ hat verilir ve numara gönderilir. UYARI: Eðer ülkenizde birden fazla farklý ücretlendirme yapan operatörler yoksa bu programý kullanmayýnýz. 8006LPQRSTU L= Alan kodu (01..20) P= Kontrol amaçlý ön kod (En fazla 6 haneli olabilir daha az girildiðinde # ile sonlandýrýlmalýdýr) Q= Çevrilen numaranýn önüne eklenecek ön kod (En fazla 4 haneli olabilir daha az girildiðinde # ile sonlandýrýlmalýdýr) R= dd dýþ hat numarasý ( Aramanýn yapýlacaðý dýþ hat) S=Programýn aktifleneceði saatler (ssss formatýnda girilir) T= Programýn aktif olacaðý günler (0..8) 0= Cumartesi 1= Pazar 2= Pazartesi 3= Salý 4= Çarþamba 5= Perþembe 6= Cuma 7= Haftanýn her günü 8= Hafta sonu U= Birim ücretlendirme süresi ( ) 17

9 18 Ýptali: Mikrotelefonu kaldýrýn çevirin Dahili çevir sesini dinleyin L Alan Kodu: En fazla 40 konum tanýmlanabilir. P Kontrol amaçlý ön kod: Eðer girilen rakamlar 6 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayýda # basýlýr. Kontrol amaçlý ön kod tanýmlanýrken ayný numaralarla baþlayan 4 numara tanýmlanýr ve bunlarýn Q larý farklý olursa, sistem en uygun eþleþtirmeyi yapmak için abonenin tuþladýðý ramaklara en çok basamaklý 'P' deðerinin basamak sayýsýna kadar bakar ve bundan sonraki en uygun eþlemeye göre numarayý gönderir. Ancak abone herhangi iki basamak tuþlamasý arasýnda 3 saniyeden daha fazla bir bekleme yaparsa sistem eþlemeyi hemen yapar ve o anki en uygun eþlemeye göre numarayý gönderir #####09##* ####0532* ###0542* ##0562* Sisteme yukarýdaki kodlar girildiðinde dýþ hat alýnýp 4231 çevrildiði an baþýna 0562 eklenir. Q Çevrilen numaranýn önüne eklenecek ön kod: Eðer girilen rakamlar 4 basamaktan küçükse tamamlamak için gerekli sayýda # basýlýr. R Dýþ hat numarasý: Eðer bu deðiþken # çevrilerek geçilirse boþ olan dýþ hat kullanýlýr. S Saatler: Eðer bu deðiþken # ile geçilirse program için herhangi bir zaman kýsýtlamasý olmaz. T Günler: Eðer bu deðiþken # ile geçilirse program için herhangi bir gün kýsýtlamasý olmaz. U Birim ücretlendirme süresi: Eðer bu deðiþken # ile geçilirse bunun anlamý eþleþmede en ucuz seçenek olarak kabul edilmesidir. Burada girilen arasýndaki deðer ne kadar büyük olursa o kadar ucuz anlamýna gelir. NOTLAR: 9 çevrildikten sonra sistem hangi hattý kullanacaðýný bilmediði için bütün hatlarý kontrol eder ve eðer kullanýlacak hat meþgul ise meþgul tonu verir. Hiç bir hat açýk deðilse, ya da abonenin yetkisi yoksa hatalý iþlem tonu alýnýr. Program aktiflendiði zaman 8088 programý 1 parametresini alýr. Eðer ortak ya da özel hafýzadan aranan numara P deðiþkeni ile tanýmlý ise önüne Q ile tanýmlanan numaralar eklenir. Eðer otomatik arama ile aranan numara P deðiþkeni ile tanýmlý ise önüne Q ile tanýmlanan numaralar eklenir. Yetkisi ÞÝ olan bir aboneye girilirse, ve ####122# girilirse 9 çevrilip dýþ hatta çýkýldýðýnda ilk önce P ve Q deðiþkenine bakýlarak abonenin arama yapmasýna izin verilmez. #9 hat tazeleme program aktif iken çalýþmaz. 800 program ile sadece seçerek alýnabilecek þekilde iþaretlenen bir hat programda kullanýldýysa 9 ile de alýnabilir. 800 program ile yetki seviyesi kontrol edilmeyecek þekilde iþaretlenen bir dýþ hat programda kullanýlýrsa bu hat alýndýðýnda yetki kontrolü yapýlýr. Programda kullanýlan dýþ hat 8050 ile bir gruba dahil ise meþgul olduðu durumda gruptaki diðer hatlar kullanýlýr. Dýþ hat numaralarý gönderilmeden önce dýþ hat transfer edilemez. Seçerek dýþ hat alma, 835 ve DID hattan 9+ þifre ile dýþ hat alma programdan etkilenmez. PTT Þehirlerarasý ve Milletlerarasý Kodu n n = PTT Þehirlerarasý/ Milletlerarasý Arama Kodu (0/9) Þehirlerarasý, milletlerarasý arama için kullanýlan PTT kodu bu programla girilir. Dýþ hat arama yetki kontrolü bu programla girilen numara esas alýnarak yapýlýr. Bu özellik PTT kodunun deðiþebileceði veya bazý ülkelerde 9 kodunun kullanýldýðý gerçeðinden hareketle sisteme ilave edilmiþtir. Baþlangýç deðeri n=0 dýr. Alan Kodu veya Ön Kodla Aranabilir Numara ( 8007 ): 8007mnnn m = 0, Kimse tarafýndan aranamaz = 1, Gece servisinde kimse tarafýndan aranamaz = 2, Þehirlerarasý kodundan sonra aranamaz = 3, Yetkisi þehiriçi olanlar arayamaz = 4, Yetkisi þehiriçi olanlar þehirlerarasý kodundan sonra arayabilir = 5, Yetkisi þehiriçi olanlar sadece nnn ile baþlayan numaralarý arayabilir nnn = Alan kodu veya ön kod Bu þekilde 10 adet kod girilebilir. Bundan sonra yapýlan denemelerde yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Ýptali için 8008 çevrilmelidir. Bu iþlem girilen tüm ön kodlarý siler. Örnek: Ýstanbul un Anadolu yakasýndaki bir santralda yetkisi þehiriçi olanlar normal olarak þehirlerarasý kodundan sonra hiçbir numarayý arayamazlar, dolayýsýyla Avrupa yakasýný da arayamazlar programý ile yetkisi þehiriçi olanlarýn 212 alan kodlu numaralarý arayabilmeleri saðlanýr. Abone dýþ hat eriþim grubu (801): 801aaagg aaa = Abone numarasý gg = aaa ile belirtilen abonenin grup numarasý (00 dan 15 e kadar) = 15, aaa numaralý abone her hatta çýkabilir. = 00,01, , aaa numaralý abone sadece gg ile belirtilen grup numarasýna açýk olan dýþ hatlara çýkabilir. Baþlangýç deðeri 00 dýr. Abone grup programý 802 li dýþ hat gruplama programý ile çalýþýr. Dýþ hat grubu her tür hat eriþimi için geçerlidir. Robop/DID, Direkt Aranamaz Abone (801aaa8): 801aaa8p aaa = Abone numarasý p = 0, aaa numaralý abone Robop/DID hat üzerinden direkt aranabilir = 1, aaa numaralý abone Robop/DID hat üzerinden direkt aranamaz Baþlangýç deðeri 0 dýr. Bu program EVM48 baðlý olduðu durumlarda Robop un cevapladýðý dýþ hatlar, ya da DID tanýmlanmýþ dýþ hatlar tarafýndan abonelerin direkt aranýp aranamayacaklarýný belirler. Dýþ Hat Konuþma Süresi (801aaa9): 801aaa9tt aaa = Dýþ hat konuþma süresinin kýsýtlanacaðý abone numarasý tt = Konuþma süresi (02-20) dak. Bu program aktifken aaa numaralý abone herhangi bir dýþ hat aramasý yaptýðýnda tt dakikada konuþma otomatik olarak kesilir. 19

10 Operatöre de süre kýsýtlamasý girilebilir. Ýptali için 801aaa9 çevrilmelidir. Konuþma kesilmeden 15 saniye önce abone kulaðýndan kýsa tonla uyarýlýr. Dýþarýdan gelen çaðrýlarýn kýsýtlanmasý için 8084 programý kullanýlmalýdýr. Dýþ Hat - Abone Grubu Eþleme (802): 802ddgg(gg)(gg)(gg) dd = Dýþ hat numarasý gg = 00,01,...14 dd ile belirtilen dýþ hattýn açýk olduðu grup numaralarý (en çok onbeþ grup numarasý girilebilir) = 15, dd ile belirtilen dýþ hatta kimse çýkamaz Baþlangýçta sadece 00 numaralý gruba açýktýr. 802dd00 çevrilirse baþlangýç konumuna dönülür. * Programda kullanýlacak hat ISDN hat ise, program hatlara tek tek girildiðinde sadece girildiði hat için geçerlidir. Ayný anda 2 dýþ hat içinde girilirse dd parametresi olarak çift numaralý hattýn numarasý girilmelidir. Tek numaralý hat için girilen program etkisizdir. Ücretlendirme Tarifesi (8023): 8023sdppp s = 1, Þehiriçi arama = 2, Þehirlerarasý arama = 3, Milletlerarasý arama d = 0, Normal tarife = 1, Ekonomik tarife ppp = 001 ile 250 saniye arasýnda kontör atma süresi Bu program arama þekline göre birim ücretlendirme süresini ayarlar. Tarife programý girildikten sonra ilk ücret arttýrýmý, aranan taraf cevapladýktan 6 saniye sonra yapýlýr. Bundan sonra arama türüne göre belirtilen sürede bir ücret arttýrýlýr. Þehiriçi veya þehirlerarasý için ayrý bir zaman girilmemiþse, þehiriçi zaman baz alýnýr. Ücret arttýrýmý için ücretlendirme bilgisi (8778ddüüüüü programý ile girilen) kullanýlýr. Bu program PTT ücretlendime sinyalinin bulunmadýðý durumlarda gerçeðe yakýn ücretlendirme yapmak için kullanýlabilir kodlu program ile tüm tarife programý iptal edilir. Ekonomik Tarife Zamaný (8024): 8024ssddSSDD ssdd = Ekonomik tarifenin baþlangýç saati ve dakikasý SSDD = Ekonomik tarifenin bitiþ saati ve dakikasý Bu program ile girilen saatler arasýnda yapýlan görüþmelerin ücret hesaplamalarýnda ekonomik tarife (8023sdppp, d=1) kullanýlýr. Eðer bu tarife girilmemiþse tüm saatlerde normal tarife uygulanýr. Ýptali için 8024 çevrilmelidir. Dýþ Hat Ses Seviyeleri (8025): 8025ddn dd = Gelen ses kazancý yükseltilecek olan dýþ hat numarasý n = 0, gelen ses seviyesi normaldir = 1, gelen ses seviyesi yüksektir 20 Bu program sadece analog hatlar için kullanýlabilir. PBX Grup Çaðrý Parametreleri (8026): 8026ctsh c = 0, Abone grubunda cevapsýz çaðrý dolaþmaz = 1, Abone grubunda cevapsýz çaðrý dolaþýr t = 0, Arayan taraf dýþ hat ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþmaz = 1, Arayan taraf dýþ hat ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþýr s = 0, Arayan taraf abone ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþmaz = 1, Arayan taraf abone ise abone grubunda meþgul çaðrý dolaþýr h = 0, Ayný PBX grubundaki aboneler 5 çevirerek çaðrýlarý yakalar = 1, Ayný PBX grubundaki aboneler telefonunu açtýðýnda çaðrýlarý yakalar Baþlangýç durumu c=1, t=1, s=1 ve h=0 dýr. Dýþ Hat Eþit Kullaným (8027): 8027p p = 0, Sistem, her dýþ hat talebinde boþ olan en büyük numaralý dýþ hattý verir. = 1, Dýþ hatlarýn eþit kullanýmýný saðlamak için, her dýþ hat talebinde, farklý dýþ hatlar abonelere baðlanýr. Böylece düþük numaralý dýþ hatlar da diðerleri kadar kullanýlmýþ olur. Otel Odasý Abone (8028): 8028aaan aaa = Otel odasý tanýmlanacak olan iç abone numarasý n = 0, Otel odasý tanýmlama programý aktif deðil = 1, Otel odasý tanýmlama programý aktiftir Otel odasý olarak tanýmlanan abone Dýþ hatta çýkma, Mesajlý veya mesajsýz hatýrlatma, Mesaj býrakma, Mesaj dinleme, Yerinde olmayan aboneye mesaj býrakma servisleri dýþýnda hiçbir servisi kullanamaz ve çatalaltý yapamaz. Otel odasý olarak tanýmlanmýþ bir abone ancak baþka bir otel odasý abone tarafýndan veya otel odasý abone arama yetkisi bulunan abone tarafýndan aranabilir. Abone otel odasý olarak tanýmlandýðýnda bu yetki otomatik olarak verilir, ancak daha sonra 8029aaa0 programý ile iptal edilebilir. Otel odasý olarak tanýmlanan aboneye yönlendirme yapýlamaz (85, 86, 855), abone grubuna dahil edilemez (805). Bu program girildiðinde MF üst grup tuþlarýnýn (*, #, ) kullanýmý da otomatik olarak iptal edilir. Daha sonra 807 programý ile bu tuþlarýn kullanýmýna izin verilebilir, ancak # tuþu çatalaltý yapmaz. Otel Odasý Arama Yetki Seviyesi (8029): 8029aaan aaa = Otel odasý arama yetkisi belirlenecek olan iç abone numarasý n = 0, Otel odasý arama yetki seviyesi programý aktif deðil = 1, Otel odasý arama yetki seviyesi programý aktiftir Operatör baþlangýç olarak herhangi bir otel odasýný arama yetki seviyesine sahiptir. Bu program ile normal bir abone de otel odasý olarak tanýmlanmýþ aboneleri arayabilir. 21

11 Sistem Yetkilisi (803): aaa aaa = Abone numarasý Sistemin programlanmasý sadece aaa numaralý abone tarafýndan yapýlabilir. Baþlangýçta sistem yetkilisi 111 numaralý abonedir. Acil Hat (804): 804aaapppn aaa = Acil hat yetkisi deðiþtirilecek olan abone (operatör dýþýnda) ppp = Aranacak olan abone, veya dýþ hat (09), ya da belirli bir dýþ hat numarasý (0701, 0702,...,0712). Eðer esnek numaralandýrma aktifse ve ppp 0 ile baþlýyorsa, yerine 0ppp çevrilmelidir. n = 0, aaa numaralý abone telefonunu açtýðýnda acil hat hemen aranýr ya da baðlanýr = 1, aaa numaralý abone telefonunu açtýktan 4 sn sonra acil hat aranýr ya da baðlanýr. Acil hat yetkisi girilen abonelerin telefonlarýný kaldýrdýðýnda, dahili çevir sesi almadan ve numara çevirmeden bir baþka iç aboneyi aramasý veya dýþ hat istemesi mümkündür. Ýptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi deðiþtirilen abone) çevrilmelidir (aaa abone numarasý 0 ile baþlýyorsa iptali için 804aaa0aaa çevrilmelidir). Aramalý Acil Hat (804): 804aaann aaa = Acil hat yetkisi deðiþtirilecek olan abone numarasý nn = 03, 97 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr = 04, 98 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr = 05, 99 numaralý ortak hafýzaya girilmiþ olan dýþ hat numarasý aranýr Aramalý acil hat yetkisi verilen abone telefonunu kaldýrdýðýnda, santral otomatik olarak n nolu hafýzada kayýtlý dýþ hat numarasýný arar. Ýptali için 804aaappp (ppp=aaa=acil hat parametresi deðiþtirilen abone) çevrilmelidir (aaa abone numarasý 0 ile baþlýyorsa iptali için 804aaa0aaa çevrilmelidir). Abone PBX Grubu (805): 805aaaAAA aaa = PBX grubuna katýlacak olan abone AAA = PBX grubuna katýlacak aboneyi takip eden abone aaa numaralý aboneye çaðrý geldiðinde eðer aaa meþgul ise, veya telefonun üç defa çalmasýna raðmen cevap vermediyse çaðrý AAA numaralý aboneye yönlendirilir. Bir iç abone PBX grubuna istenilen miktarda abone dahil edilebilir. Bu program kullanýlýrken PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Örnek: 118, 128 ve 140 numaralý aboneler ayný PBX grubuna alýnmak istendiðinde : , , programlarý girilmelidir. Her abone kendi PBX grubunda çalmakta olan bir telefonu kendi telefonundan 5 çevirmekle yakalayabilir. 805aaaAAA programý ile ayný zamanda diyafonun gündüz ve gece çalacaðý aboneler deðiþtirilebilir. Bu durumda aaa diyafon numarasý (110) (6/18 den küçük kapasitelerde 10), AAA ise diyafonun çalacaðý abone numarasý olarak girilmelidir. aaa numaralý abone PBX grubundan çýkarýlmak istendiðinde bu abone kendine yönlendirilmelidir (aaa=aaa). Dýþ Hat PBX Grubu (8050): 8050ddDD dd = PBX grubuna katýlacak olan dýþ hat numarasý DD = PBX grubuna katýlacak dýþ hattý takip edecek dýþ hat numarasý dd numaralý dýþ hat 7 kodu ile alýnmak istendiðinde eðer meþgul ise DD numaralý dýþ hat alýnýr. Bir dýþ hat PBX grubuna istenilen miktarda dýþ hat dahil edilebilir. Bu program kullanýlýrken önemli bir nokta da PBX grubunun son üyesi ilk üyeye yönlendirilmelidir. Örnek: 04, 08 ve 12 numaralý dýþ hatlar ayný PBX grubuna alýnmak istendiðinde : , , programlarý girilmelidir. Bir dýþ hat PBX grubundan çýkarýlmak istendiðinde bu dýþ hat kendine yönlendirilmelidir (dd=dd). Araya Girme Yetki Seviyesi (806): 806aaa[9]p aaa = Araya girme yetkisi belirlenecek olan iç abone numarasý p = 0,1,2...7, Yetki seviyeleri 806 araya girme yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 806aaap þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 806aaa9p olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin p parametreleri deðiþtirilir. Aboneler sadece yetki seviyeleri kendi yetki seviyelerine eþit veya düþük olan abonelerin görüþmelerinin arasýna girebilirler. Direkt Ýç Arama (DID) (8070): 8070ddp dd = Direkt iç arama özelliðinin girileceði dýþ hat numarasý p = 0, dd numaralý dýþ hat direkt iç aramaya kapanmýþtýr = 9, dd numaralý dýþ hat direkt iç aramaya açýlmýþtýr = 8, dd numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlarý Robop cevaplar Bir dýþ hat direkt olarak iç aramaya açýldýðýnda ve o dýþ hattan bir çaðrý geldiðinde, santral otomatik olarak o dýþ hattý açar ve özel bir çevir sesi verir. Bu durumda arayan dýþ hat, görüþmek istediði iç abonenin numarasýný çevirerek bu iç abone ile görüþür. Arayanýn telefonu MF deðilse çevir sesini aldýktan sonra numara çeviremez. Bu durumda 15 sn sonra operatör aranýr. Arayan, telefonunun * tuþunu kapama (tekrar santralýn çevir sesini alma), # tuþunu ise gerçek kapama (hattý düþürme) için kullanabilir. *, # Tuþlarý / Çatalaltý Kullaným Yetkisi (8071): 8071aaa[9]mn aaa = Abone numarasý 23

12 m n 24 = 0, aaa numaralý iç abone * # tuþlarýný kullanamaz = 1, aaa numaralý iç abone * # tuþlarýný kullanabilir = 0, aaa numaralý iç abone çatalaltý yapamaz* = 1, aaa numaralý iç abone çatalaltý yapabilir *Telefonun açma/kapama düðmesi ile özel yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8071aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8071aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç durumunda tüm MF aboneler *, # tuþlarýný kullanabilirler ve çatalaltý yapabilirler (8071aaa111). Sistemin baðlý olduðu PTT santralýnýn birtakým servislerinden yararlanmak için * ve # tuþlarýnýn kullanýlmasýnýn gerektiði durumlarda veya bir abonenin telefonun açma/kapama düðmesi ile aktarma yapmasý istenmiyorsa bu program kullanýlmalýdýr. 8071aaa00 programý girilirse o abone hiçbir þekilde aktarma yapamaz. Eðer kullandýðýnýz telefon apereyi MF ise, ve aktarma için # tuþunu kullanýyorsanýz, 8071aaa10 programýný girerek, telefonun açma/kapama düðmesi ile çatalaltý yapýlmasýný engellemeniz kullanýmýnýzý kolaylaþtýracaktýr. EVM Kullanýcý Yetki Seviyesi (8072): 8072aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone mesaj býrakamaz = 1, aaa numaralý abone mesaj býrakabilir n = 0, aaa numaralý abone konuþmasýný kaydedemez, mesajlarý kilitleyemez = 1, aaa numaralý abone konuþmasýný kaydedebilir, mesajlarý kilitleyebilir 8072 EVM kullanýcý yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8072aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8072aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=0 dýr. Otomatik Arama/ Otomatik Konferans Yetki Seviyesi (8073): 8073aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone otomatik arayýcýyý kullanamaz = 1, aaa numaralý abone otomatik arayýcýyý kullanabilir n = 0, aaa numaralý abone meþgul sesi alýrken 5 ile konferans gerçekleþtiremez = 1, aaa numaralý abone meþgul sesi alýrken 5 ile konferans gerçekleþtirebilir 8073 otomatik arama/otomatik konferans yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8073aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8073aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=0 dýr. Çaðrý Yakalama/ Üzerine Çaðrý Yönlendirilme Yetki Seviyesi (8074): 8074aaa[9]mn aaa = Yetki seviyesi belirlenecek olan abone numarasý m = 0, aaa numaralý abone 3 ile operatöre gelen cevaplanmamýþ dýþ çaðrýlarý yakalayamaz = 1, aaa numaralý abone 3 ile operatöre gelen cevaplanmamýþ dýþ çaðrýlarý yakalayabilir n = 0, aaa numaralý aboneye 85 veya 855 ile çaðrýlar yönlendirilemez = 1, aaa numaralý aboneye 85 veya 855 ile çaðrýlar yönlendirilebilir 8074 çaðrý yakalama /üzerine çaðrý yönlendirilme yetki seviyesi programý her abone için ayrý ayrý 8074aaamn þeklinde girilebileceði gibi, aaa numaralý aboneden itibaren son aboneye kadar tüm aboneler için 8074aaa9mn olarak da girilebilir. Bu durumda aaa numaralý aboneden son aboneye kadar tüm abonelerin m ve n parametreleri deðiþtirilir. Baþlangýç deðeri tüm aboneler için m=1, n=1 dir. Kontör Hesabý (8079): 8079aaakkkk aaa = Kontör hesabý girilecek olan abone numarasý kkkk = 0000 ile 9999 arasýnda aaa numaralý aboneye girilecek olan toplam kontör sayýsý Herhangi bir aboneye 8079 programý ile kontör hesabý girilirse, kontör sinyalinin mevcut olduðu ve 8778 programýnýn girildiði dýþ hatlardan arama yapýldýðýnda gelen her sinyal için kkkk kontör sayýsý bir azaltýlýr. 0 olduðunda aaa numaralý aboneye dýþ hat verilmez. Ýptali için 8079aaa0000 veya 8079aaa* çevrilmelidir. Bekletilen Dýþ Hattý Seçerek / Sýradan Geri Alma (808): 808a a = 0, Operatör bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý önce 4, ardýndan da geri almak istediði dýþ hattýn numarasýný (01 den 12 ye kadar) tuþlayarak geri alabilir = 1, Operatör 4 çevirerek, bekletmeye aldýðý dýþ hatlarý bir dýþ hat numarasý belirtmeksizin sýra ile geri alabilir. Ýlk önce bekletilmeye alýnan hat ilk geri alýnýr. Baþlangýç deðeri 1 dir. Çaðrý Bekletme Süresini Ayarlama (8082): 8082tt tt = 03 ten 25 e kadar snx10 cinsinden bekletme süresi Bir hat bekletmeye alýndýktan ttx10 sn sonra geri döner. Gelen Dýþ Çaðrýlarda Konuþma Süresi Kýsýtlama (8084): 8084n n = 0, Dýþ hattan gelen çaðrýlarda konuþma süresi kýsýtlamasý yoktur = 1, 801aaa9tt ile girilen süre kýsýtlamasý gelen çaðrýlar için de geçerlidir Baþlangýç durumunda n=0 dýr. Paralel Operatör (8085) 8085aaa aaa = Paralel operatör olarak tanýmlanacak abone numarasý* 25

13 * En fazla dört abone paralel operatör olarak tanýmlanabilir. Bundan sonraki denemelerde yanlýþ iþlem sesi alýnýr. Örnek: 112 ve 113 numaralý aboneleri paralel operatör yapmak için 111 numaralý abone telefonundan ve programlarý girilmelidir. 111 numaralý iç aboneye dýþ hattan bir çaðrý gelirse paralel operatör olarak tanýmlanan bütün aboneler 111 numara ile birlikte çalmaya baþlar. Mikrotelefonu ilk kaldýran abone çaðrýyý yakalar. Ýptali için 8086 çevrilmelidir. Robop, Tek Tuþla Eriþim Tanýmlama (8087ndddd): 8087ndddd n = tuþ numarasý (0...9) dddd = n tuþu ile yapýlacak iþlem (dddd 1, 2, 3 veya 4 rakam olabilir). Sisteme EVM48 baðlý olduðu durumlarda, bu program ile tek tuþla arama yapýlabilecek menüler oluþturulabilir. Çevir tonu alýnýrken veya bir mesaj dinlenirken n (0 dan 9 a kadar herhangi bir tuþ) çevrilirse, sistem dddd çevrilmiþ gibi davranýr. Örneðin Þirketimize hoþ geldiniz, muhasebe için 112, satýþ için 123, teknik servis için 130, fiyat öðrenmek için 411 çevirin, operatöre baðlanmak için ayrýlmayýn mesajý , , , programlarý girilerek Þirketimize hoþ geldiniz, muhasebe için 2, satýþ için 3, teknik servis için 4, fiyat öðrenmek için 9 çevirin, operatöre baðlanmak için ayrýlmayýn þeklinde deðiþtirilebilir. Programlanan bir tuþun tekrar kendi iþlevini görmesi için 8087n çevrilip kapanmalýdýr. Daha uzun menülerde 5 tuþunun da kullanýlmasý gerekirse baþka bir tuþ bu tuþa programlanarak (ör : ) meþgul abonenin sýrasýna girme özelliði kullanýlabilir. Alt menüler oluþturulmasý gerektiði durumlarda aranacak abone grup sayýsý 10 u geçerse 0, 1 ve gerektiðinde 2 tuþlarý ana menüde kullanýlmayýp, alt menülerde gerektiðinde arama için kullanýlabilirler. Boþ kalan tuþlar, 0 a programlanýp yanlýþ tuþa basýldýðýnda yanlýþ numara mesajý dinleneceðine direkt operatöre baðlantý saðlanabilir. MF Arama Parametreleri (8088): 8088nn = 0, MF telefonlar direkt arama yapabilir = 1, Tüm MF aramalarý santral yapar. Baþlangýçta sistem konumundadýr. Eðer bazý telefonlarla yapýlan aramalarda sýk sýk yanlýþ numara düþüyorsa konumu denenmelidir. Otomatik Tut Süresi (8089): 8089tt tt = 01 den 99 a kadar sn cinsinden tut süresi Operatörün baðlý olduðu zamanlarda gelen bir dýþ hat çaðrýsý tt sn sonra otomatik olarak açýlarak müzik baðlanýr (müzik olmadýðý durumlarda, bekleme tonu baðlanýr). Baþlangýçta otomatik tut özelliði girilmemiþtir. Ýptali için çevrilmelidir. Röle Kontrol ve Kutu Zili (809): 809p p = Kutu zili çalar (Özel röle devrede) = 1, Özel röle, dýþ çaðrýlar ile paralel çalýþýr. Herhangi bir dýþ çaðrý geldiði zaman röle telefon kadansýnda çeker, býrakýr. = 2, Kutu zili çalmaz (Özel röle devre dýþý) = 3, Diyafon arandýðýnda röle çeker. = 6, Müzik devreye gireceði zaman röle otomatik olarak çeker. = 7, Özel röle sadece röle kodu çevrildiðinde çeker Baþlangýç durumu 7 dir programý girildiðinde, dýþ hatlardan bir çaðrý geldiði zaman, özel röle zil kadansýnda çekip býrakýr. Bu özellik gürültülü yerlerde sisteme harici bir zil üretecinin baðlanmasý için kullanýlabilir programý bir anons sisteminin oluþturulmasý için kullanýlabilir. Bunun için röle çýkýþý anons amfisine, diyafon çýkýþý da amfi giriþine baðlanýr programý sisteme harici müzik baðlý iken (8321 programý), herhangi bir dýþ hat müzik dinleme konumuna geçtiðinde (aktarma, bekletme, vb.) rölenin çekerek bir müzik kaynaðýný devreye sokmasý için kullanýlabilir. Özel Röle çekili Kalma Süresi (8094): 8094tt tt = 01 den 99 a kadar saniyenin onda biri cinsinden çekili kalma süresidir. Kapý rölesi tt süresi boyunca çekili kalýr. Baþlangýç deðeri 1 saniyedir ( ). Örnek: Rölenin çekili kalma süresini 2 saniye yapmak için, 111 numaralý abone telefonundan programý girilmelidir. Gün Bazýnda Otomatik Servisler (8098): 8098mgn m = 1, Gece servisi = 2, Paralel operatör = 3, Robop g = 0, Cumartesi = 1, Pazar = 2,3...,6, Pazartesi, Salý,..., Cuma n = 0, Otomatik servise alma programý aktif deðil = 1, Otomatik servise alma programý aktiftir. Eðer herhangi bir servis ve gün için n=1 girilirse, o servis gün boyu aktive olur. Eðer ayný zamanda saatli servise alma programý da aktifse, gün bitiminde servisten çýkarma iþlemi gerçekleþmez. Gün içinde ilgili kodlarla servis devreden çýkarýlabilir. Baþlangýç durumunda tüm servis ve günler için n=0 dýr. 8098m9 programý ile ilgili servis (m) baþlangýç durumuna getirilebilir. Çatalaltý Süresi (8099): 8099tt tt = 02 den 20 e kadar saniyenin onda biri cinsinden dýþ hatta çatalaltý yapma süresi Baþlangýç deðeri yarým saniyedir. * Bu program ile girilen deðer yalnýzca analog dýþ hatlar için anlamlýdýr. ISDN dýþ hatlarda #9 özelliði çatalaltý yapmak amacýyla kullanýlamaz. Çaðrý Kayýt Sayacýný Sýfýrlama (8769): Çaðrý kayýt sayacýný sýfýrlamak isterseniz: 111 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin 8769 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin 26 27

14 Çaðrý Kayýt Statüsünü Belirleme (877): 877mn m n = 0, Kayýt istenmiyor = 1, Yalnýz milletlerarasý görüþmeler = 2, Þehirlerarasý ve milletlerarasý görüþmeler = 3, Tüm giden dýþ hat görüþmeleri = 4, Cevaplanmayan çaðrýlar ve tüm giden dýþ hat çaðrýlarý = 5, Tüm gelen çaðrýlar (cevaplanmayan ve cevaplanan) ve giden çaðrýlar = 0, Büyük tip yazýcý (en az 80 kolon) veya CM48, normal karakter = 1, Küçük tip yazýcý (40 kolon), sýkýþtýrýlmýþ karakter = 2, Karel Yazýcý Sistemi Herhangi bir dýþ hattý ve/veya aboneyi çaðrý kayýt sistemi dýþýnda tutmak mümkündür (bknz. Prog. ve Montaj Kýlavuzu). m =5 durumunda çaðrý kayýt dökümünde gelen çaðrýlarýn yanýnda GC harfleri çýkar. m =4 durumunda çaðrý kayýt dökümünde bitiren abonenin yanýnda çaðrýnýn cevaplanmadýðýný belirtmek için C çýkar Baþlangýç deðeri m=3, n=0 dýr. Çaðrý Kayýt Süresi (8777tt): 8777tt tt = 20 ile 90 sn arasýnda ayarlanabilen görüþme süresi 8777tt programý ile girilen süre sadece herhangi geçerli bir ton (cevap verilmeyen, meþgul, yanlýþ iþlem sesi) alýnamadýðý durumlarda, tt süreden fazla süren konuþmalarý kaydetmek için kullanýlýr. Baþlangýç deðeri 55 sn dir. * Bu programla girilen deðer yalnýzca analog hatlar üzerinden yapýlan çaðrýlar için kullanýlýr. ISDN hattan yapýlan çaðrýlarda, sistem konuþmanýn süresini tam doðru olarak saptar. Dýþ Hat Ücretlendirme Bilgisinin Girilmesi (8778): 8778ddüüüüü dd = Birim ücretini belirleyeceðiniz dýþ hat numarasý üüüüü = Birim ücret Dýþ hatlara PTT ücret sinyalinin baðlý olduðu durumlarda, Çaðrý Kayýt Sistemi yapýlan görüþmelerin ücretlerini sizin belirleyeceðiniz üzerinden hesaplayarak yazabilir. Bunun için birim konuþma ücretinin tarafýnýzca belirlenmiþ olmasý gerekmektedir ve bu birim ücret en fazla üüüüü=65000 olabilir. Ýptali için 8778dd çevrilmelidir. Ücret Çarpaný: 87789m m = 0: Ücret bilgisinin sonuna "0" eklenmez = 1: Ücret bilgisinin sonuna "0" eklenir = 2: Ücret bilgisinin sonuna "0" eklenir, Örnek: 8778 dd TL girilmiþse ve bu programda m=1 yapýlýrsa, görüþme dökümü 1 kontör için TL. olarak alýnýr. Otomatik Gece Servisi (883): 883ssddSSDD ssdd = Gece servisinin otomatik olarak devreye alýnacaðý saat ve dakika SSDD = Gece servisinin otomatik olarak devreden çýkacaðý saat ve dakika Ýptali için 883 çevrilmelidir. Otomatik Paralel Operatör (884): 884ssddSSDD ssdd = Paralel operatör programýnýn devreye gireceði saat ve dakika SSDD = Paralel operatör programýnýn devreden çýkarýlacaðý saat ve dakika Bu program girilmemiþ ise paralel operatör manuel olarak operatör tarafýndan 8561 ile devreye alýnýp 8560 ile devreden çýkarýlýr. Ýptali için 884 çevrilmelidir. Otomatik Robop (885): 885ssddSSDD ssdd = Robop programýnýn devreye gireceði saat ve dakika SSDD = Robop programýnýn devreden çýkarýlacaðý saat ve dakika Ýptali için 885 çevrilmelidir. Bu program sisteme EVM48 baðlý olduðu durumlarda robot operatörün (Robop) belli bir saatte otomatik olarak devreye alýnmasýný ve belli bir saatte devreden çýkarýlmasýný saðlar. Örnek : programý girilirse, robot her sabah saat 8 de devreye alýnýr, her akþam saat 7 de devreden çýkarýlýr. Bu program girilmiþ iken, 8740 çevrilerek robot devreden çýkarýlýrsa bir daha 8741 çevrilene kadar otomatik devreye alýp/çýkarma çalýþmaz. Bu özellik hafta sonu, veya tatil günlerinde þirkette kimse yokken robotun devreye alýnmasýný önlemek için kullanýlabilir ( Örnek:Cuma akþamý 8740, Pazartesi sabahý 8741 ). Sistem tablolarý sýfýrlama (745): 745p p = 0, Tüm aboneler için otomatik arama, 5 ile konferans oluþturma, EVM kullaným, çaðrý yakalama ve yönlendirme yetkilerini baþlangýç durumuna getirir. = 1, 800dd ve 89dd programlarý ile girilen tüm dýþ hat parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 2, Tüm abone ve dýþ hat grup parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 3, Tüm abone gündüz konumu yönlendirme parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 4, Tüm abone gece konumu yönlendirme, gündüz ve gece konumu PBX parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 5, Tüm abone acil hat parametrelerini baþlangýç konumuna getirir. = 6, Tüm dýþ hat yönlendirme parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 7, Tüm abone programlý tuþ parametrelerini baþlangýç durumuna getirir. = 8, Ortak ve özel hafýzalar hariç tüm sistem parametrelerini baþlangýç durumununa getirir. = 9, Tüm sistem parametrelerini baþlangýç durumuna getirir (Reset). Santralýnýzý kýsmen veya tamamen yeniden programlamak istediðinizde bu özelliði 28 29

15 MSN Numara Tanýmlama ( ): P 01 Q R S P = 1 : MS 48 ISDN anakart = 2 : Anakartýn üzerine takýlan 2S0/12 lik geniþleme kartý = 3 : Ýkinci geniþleme kartý olarak takýlan 2S0/12 lik kart Q = 1 : Ýlgili kartýn ilk ISDN hattý = 2 : Ýlgili kartýn ikinci ISDN hattý R =1,,8 : Sunulan MSN numarasý için indeks S : Telefon numarasý Baþlangýçta hiçbir MSN numara tanýmlý deðildir. Bu program girildiði an MSN Numara Karþýlaþtýrma programý otomatik olarak aktiflenir. S ile tanýmlanan telefon numarasý maksimum 10 basamak olabilir. MSN Numara Karþýlaþtýrma ( ): P 02 Q R S P = 1 : MS 48 ISDN anakart = 2 : Anakartýn üzerine takýlan 2S0/12 lik geniþleme kartý = 3 : Ýkinci geniþleme kartý olarak takýlan 2S0/12 lik kart Q = 1 : Ýlgili kartýn ilk ISDN hattý = 2 : Ýlgili kartýn ikinci ISDN hattý R = 1,,8 : Sunulan MSN numarasý için indeks S = 1 : Sistem karþýlaþtýrma yapar = 0 : Sistem karþýlaþtýrma yapmaz Baþlangýçta S parametresi 1 dir. Sistem karþýlaþtýrma yapar. Çalma Abonesi Tanýmlama (80054): Yerel telefon santralýndan alýnan ISDN numaralar için ayrý çalma abonesi tanýmlanabilir. Aþaðýda verilen durumlar için programýn farklý kullanýmlarý vardýr: a) Durum 1: Eðer hat MSN konfigürasyonundaysa ya da tek basamaklý DDI numarasý ile tanýmlý DDI konfigürasyonundaysa b) Durum 2: Eðer DDI numarasý 2 basamaklý ve esnek numaralandýrma aktifse c) Durum 3: Eðer DDI numarasý 2 basamaklý ve sistemde esnek numaralandýrma aktif deðilse DURUM 1: 8005 T P E T P E = Dýþ hat numarasý = 1.8 : MSN numara için indeks (MSN Numara Tanýmlama programýnda kullanýlan R parametresi) = 0, 9 : Yerel telefon þirketinden alýnan DDI numarasý : Tanýmlanan çalma abonesi Not: T parametresi ile belirlenen dýþ hat numarasý tek numara olmalýdýr. Örneðin 01, 03 vb. T için girilen program T+1 için de girilmiþ olur. DURUM 2: T P T = Dýþ hat numarasý P = Yerel telefon santralýndan alýnan DDI numarasýnýn ön koduna göre sistem çalma abonesine karar verir. Örneðin: Yerel telefon santralýndan gelen DDI numarasý 20 ise ve P parametresi de 10 olarak tanýmlanmýþsa çalma abonesi 1020 olarak tanýmlanýr. Notlar: 1- T parametresi ile belirlenen dýþ hat numarasý tek numara olmalýdýr. Örneðin 01, 03 vb. T için girilen program T+1 için de girilmiþ olur 2- P parametresi 1 ya da 2 basamak olabilir. DURUM 3: T P Q T =Dýþ hat numarasý P =Çalma abonesi tanýmlamak için kullanýlan önkod Q =1 : Sistem çalma abonesi tanýmlamak için çýkarma yapar =0 : Sistem çalma abonesi tanýmlamak için toplama yapar Notlar: 1. T parametresi ile belirlenen dýþ hat numarasý tek numara olmalýdýr. Örneðin 01, 03 vb. T için girilen program T+1 için de girilmiþ olur 2. Q parametresi: - Eðer Q parametresi 1 olarak girilirse, yerel telefon santralýndan gelen DDI numarasýndan P deðeri çýkarýlýr; sonuca 100 eklenir ve böylece sistem çalma abonesini belirler. Örneðin: Eðer P deðeri 08 ve yerel telefon santralýndan gelen DDI numarasý 30 ise çalma abonesi ((30-08) +100) 122 olarak tanýmlanýr. - Eðer Q parametresi 0 olarak girilirse, yerel telefon santralýndan gelen DDI numarasýna P deðeri eklenir; sonuca 100 eklenir ve böylece sistem çalma abonesini belirler. Örneðin: Eðer P deðeri 09 ve yerel telefon santralýndan gelen DDI numarasý 30 ise çalma abonesi ((30+09) +100) 139 olarak tanýmlanýr. Karta Genel Parametreler (80040): Anakart ya da ISDN geniþleme kartlarýndaki her iki ISDN hattý için kullanýlabilecek birçok parametre tanýmlýdýr P Q R P = 1 : MS 48 ISDN anakart = 2 : Anakartýn üzerine takýlan 2S0/12 lik geniþleme kartý = 3 : Ýkinci geniþleme kartý olarak takýlan 2S0/12 lik kart Q =01 : Onaylamak =02 : Bilgi =03 : Aramalarda numara yapýsý =04 : Taþýyýcý seçimi =05 : Bildirme iþareti =06 : Kullanýcýdan kullanýcýya mesaj =07 : Arayannýn numarasýný görme =08 : Arayanýn alt numarasýný görme =09 : Arananýn numarasýný görme 30 31

16 =10 : Arananýn alt numarasýný görme =11 : Gösterme indikasyonu =12 : Karþýlaþtýrma içeriði =13 : DDI basamak sayýsý =99 : Baþlangýç durumu R = 1 : Q parametresi ile belirlenen özelliklik aktif =0 : Q parametresi ile belirlenen özellik aktif deðil. Notlar: Bu program ile girilebilecek pek çok parametre olmasýna karþýn, bu parametreler ISDN hatlarda standartlara uymayan bir durum olduðunda hattýn teknik ayarlarýný yapmak için kullanýlýr. Bu program dahilinde ISDN hattýn yapýsýna baðlý olarak kullanýlmasý gerekecek parametreler 11, 13 ve 99 numaralý parametrelerdir. Bunun dýþýndaki parametreleri yetkili satýcýnýza danýþmadan deðiþtirmemeniz önerilir. Parametrelerin açýklamalarý aþaðýda verilmiþtir: 1. Onaylamak: Eðer aktiflenirse IA12, taþýyýcý türü ve MSN numaralarda hiç bir karþýlaþtýrma yapmadan gelen bütün çaðrýlarý kabul eder. Örneðin faks çaðrýsý ya da data çaðrýsý ya da v.b hepsi kabul edilir. Baþlangýç deðeri 0 yani aktif deðildir. 2. Bilgi: Eðer aktif ise, yerel telefon santralýndan gelen bütün MSN ISDN numaralar, IA12 adaptörden karel santrala gönderilir, diðer durumda ise MSN ISDN numaralar programý ile belirlenen index gönderilir. Baþlangýç deðeri 0 yani aktif deðildir. 3. Aramalarda numara yapýsý: Eðer aktif ise IA12 alýnan çaðrýlarýn kuruluþ bilgisini bütün olarak belirler, diðer durumda basamaklar tek tek ele alýnýr. Baþlangýç deðeri 0 yani aktif deðildir. 4. Taþýyýcý seçimi: Eðer aktif ise, IA12 giden çaðrýlar için 3.1 Khz taþýyýcý ortamý olarak kullanýr. Diðer durumda, ise konuþma bant aralýðý taþýyýcý ortamý kullanýlýr. Normalde terminal adaptörlü analog telefonlar 3.1 Khz kullanýr ve ISDN telefonlar ise bearer capability olarak konuþma bant aralýðý kullanýr. Baþlangýç deðeri 0 yani aktif deðildir. 5. Bildirme iþareti: Eðer aktifse, bildirme bilgileri (networkün pozisyonu ve diðer partiler) IA12 tarafýndan sisteme gönderilir. Diðer durumda sistemem gönderilmez. Baþlangýç deðeri 0 yani aktif deðildir 6. Kullanýcýdan kullanýcýya mesaj: Eðer aktif ise, dýþ gruptan alýnan kullanýcýdan kullanýcýya bilgisi IA12 tarafýndan sisteme gönderilir, diðer durumda gönderilmez. Baþlangýç deðeri 0 yani aktif deðildir. 7. Arayanýn numarasýný görme: Eðer aktif ise arayanýn numarasý bilgisi (Gelen çaðrý grubunun numarasý) IA12 tarafýndan sisteme gönderilir, diðer durumda gönderilmez. Baþlangýçta aktiftir. 8. Arayanýn alt numarasýný görme: Eðer aktif ise arayanýn alt numara bilgileri (Gelen çaðrý grubunun alt adresleri) IA12 tarafýndan siteme gönderilir diðer durumda gönderilmez. Baþlangýçta aktif deðildir. 9. Arananýn numarasýný görme: Eðer aktif ise arananýn numara bilgisi (baðlantý grubunun numarasý) IA12 tarafýndan siteme gönderilir diðer durumda gönderilmez. Baþlangýçta aktiftir. 10. Arananýn alt numarasýný görme: Eðer aktif ise, arananýn alt numara bilgileri (baðlantý grubunun alt adresleri) IA12 tarafýndan sisteme gönderilir diðer durumda gönderilmez. Baþlangýçta aktif deðildir. 11. Gösterme indikasyonu: Eðer aktif ise, çaðrýnýn durumu ile ilgili bilgi ve network bilgileri IA12 tarafýndan sisteme gönderilir. Baþlangýçta aktif deðildir. 12. Karþýlaþtýrma içeriði: Aktif olduðu durumlarda ISDN hatlarýn yapýsýnda bulunan üst ve alt tabakalar ile ilgili bilgiler çaðrý ile yerel telefon santralýna yollanýr. Diðer durumda yollanmaz. Baþlangýçta aktiftir. 13. DDI basamak sayýsý : Yerel telefon santralýndan alýnan numaralama planýna göre gelmesi gereken DDI basamak sayýsý belirlenir. Bu parametreden sonra R parametresi DDI basamak sayýsýný belirleyecek þekilde 1 ila 7 arasýnda bir deðer alýr. 14. Baþlangýç durumu: Girildiði zaman, MSN numara tanýmlamalarý, MSN numara karþýlaþtýrma, Karta genel parametreler ve Kanala özel parametreler programlarý (Bu programlar ilgili kartýn ISDN devresinde bulunan silinmez hafýzasýnda saklanýr) baþlangýç deðerlerini alýrlar. Bu özellik için R parametresi girilmemelidir. Kanala Özel Parametreler (80041): P Q R S P = 1 : MS 48 ISDN anakart = 2 : Anakartýn üzerine takýlan 2S0/12 lik geniþleme kartý = 3 : Ýkinci geniþleme kartý olarak takýlan 2S0/12 lik kart Q =01 : Kapalý =02 : Filtre biti =03 : DDI seçimi =04 : Sýnýrlama =05 : Ücret bilgisi (konuþma baþýnda) =06 : Ücret bilgisi (konuþma sýrasýnda) =07 : Ücret bilgisi (konuþma sonunda) =08 : Ücret bilgisi aktifleme =09 : Ücret bilgisi metodu =10 : Noktadan noktaya baðlantý =11 : Sýnýrlama2 R = 1 : Ýlgili kartýn ilk ISDN hattý = 2 : Ýlgili kartýn ikinci ISDN hattý S =1 : Q ile belirlenen özellik aktif =0 : Q ile belirlenen özellik aktif deðil Notlar: Bu program ile girilebilecek pek çok parametre olmasýna karþýn, bu parametreler ISDN hatlarda standartlara uymayan bir durum olduðunda hattýn teknik ayarlarýný yapmak için kullanýlýr. Bu program dahilinde ISDN hattýn yapýsýna baðlý olarak kullanýlmasý gerekecek parametreler 03 ve 10 numaralý parametrelerdir. Bunun dýþýndaki parametreleri yetkili satýcýnýza danýþmadan deðiþtirmemeniz önerilir. Parametrelerin açýklamalarý aþaðýda verilmiþtir: 1. Kapalý: Eðer aktif ise, tüm gelen çaðrýlar çaðrý sýnýrlama deðeri sebebi ile red edilecektir. Baþlangýç deðeri aktif deðildir. 2. Filtre Biti: Eðer aktif ise, ISDN hat numaralarý ile gelen çaðrýlar arasýnda kýyaslama 32 33

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3 2 V 002 3 4 MS 38S MPK- V002 03/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 002 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...10 Taným:...10

Detaylı

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu,

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI

STAR1 TELEFON SANTRALI STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 LT 26 MPK- V002 01/09/2000 4 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ...8 Uygunluk:...8 Montaj:...10

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU. KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù

MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU. KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù MS48 (/(.7521ø.7(/()216$175$/, MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU KAREL Elektronik Sanayi ve 7L DUHW$ù MS48 MPK- V001 01/05/98 KAREL bu dokümanda belirtilen santral özelliklerinde önceden haber vermeden GH

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-28 20-28 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ 05/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

NET-CM PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU NET CM NET-CM PROGRAMI 12/2004 KULLANIM KILAVUZU Net-CM KK - REVAAA 04/12/2004 KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu, CÝHAZIN ÖN PANELÝNDEKÝ TUÞLARIN TANIMLARI + TM Sport Expert Professionel Sport Technologies CHRONO Deðiþtirilmek üzere seçilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu

Balya Sayacý. Kullanma Kýlavuzu Balya Sayacý Kullanma Kýlavuzu çelebi elektronik http://www.celebielektronik.com.tr/ 1 BALYA SAYACI KULLANMA KILAVUZU Baþlarken... Deðerli Kullanýcýmýz, Tasarýmýndan üretimine ileri teknolojiler kullanýlarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı