Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský"

Transkript

1 Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. 1999/5/EC. Uygunluk bildiriminin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Telif hakký 2005 Nokia. Her hakký saklýdýr. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu durum, cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluþundan temin edilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Bu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz /3. Baský

4 CE 434 Uygunluk Degerlendirme Kurulusu Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Tel: , Fax: Norway Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finland Tel: Fax:

5 Ýçindekiler Güvenliðiniz için Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Giriþ kodlarý Güvenlik kodu PIN kodlarý PUK kodlarý Kýsýtlama þifresi M-cüzdan kodu Yapýlandýrma ayarlarý servisi Ýçerik ve uygulama indirme Nokia desteði ve iletiþim bilgileri Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Anten Bilekte taþýma kayýþý Telefonunuz Tuþlar ve parçalar Bekleme modu Kiþisel kýsayol listesi Bekleme modundaki kýsayollar Güç tasarrufu

6 Göstergeler Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) Arama iþlevleri Arama yapma Hýzlý arama Aramayý cevaplama veya reddetme Arama bekletme servisi Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Metin yazma Ayarlar Akýllý metin giriþi Bileþik sözcük yazma Normal metin giriþi Menülerde gezinme Mesajlar Metin mesajlarý (SMS) SMS mesajý yazma ve gönderme Mesaj gönderme seçenekleri SMS mesajý okuma ve cevaplama Þablonlar Kaydedilen öðeler klasörü ve Klasörlerim Multimedya mesajlarý (MMS) Multimedya mesajý yazma ve gönderme Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama Mesaj klasörleri Hafýza dolu Hýzlý mesajlar

7 Mesaj yazma Mesaj alma Sohbet mesajlarý (SM) Menüye eriþim Sohbet servisine baðlanma Sohbet oturumu baþlatma Bir daveti kabul etme veya reddetme Mesaj okuma Bir oturuma katýlma Uygunluk durumunuzu düzenleme Sohbet rehberi Mesajlarý engelleme ve engellemeyi kaldýrma Gruplar Genel gruplar Özel gruplar E-posta uygulamasý E-posta yazma ve gönderme E-posta indirme E-posta okuma ve cevaplama Gelen kutusu ve diðer klasörler E-posta mesajlarýný silme Ses mesajlarý Bilgi mesajlarý Servis komutlarý Mesajlarý silme Mesaj ayarlarý Metin ve SMS e-posta Multimedya E-posta

8 Yazý tipi boyutu Mesaj sayacý Arama kaydý Son arama listeleri Sayaçlar ve zamanlayýcýlar Konumlama bilgileri Rehber Kartvizit arama Ýsim ve telefon numarasý kaydetme Numaralarý, öðeleri veya bir görüntüyü kaydetme Kartvizitleri kopyalama Kartvizit bilgilerini düzenleme Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme Kartvizitler Durumum Abone isimleri Abone isimlerine kartvizit ekleme Abone isimlerini görüntüleme Kartvizitin aboneliðini bitirme Ayarlar Hýzlý arama Sesle arama Ses etiketlerini ekleme ve yönetme Ses etiketiyle arama yapma Servis numaralarý Numaralarým Arayan gruplarý

9 9. Ayarlar Tercihler Temalar Zil sesleri Kiþisel kýsayollar Ekran Saat ve tarih Arama Telefon Baðlantý Kýzýlötesi Kýzýlötesi baðlantý göstergesi Paket veri (EGPRS) Modem ayarlarý Donanýmlar Yapýlandýrma Güvenlik Fabrika ayarlarýný geri yükle Operatör menüsü Galeri Medya Kamera Fotoðraf çekme Video klip kaydetme Kaydedici Ses kaydetme Kayýt sonrasý seçenekler

10 13.Bas-konuþ Bas-konuþ menüsü BK'ya baðlanma ve baðlantýyý kesme BK aramasý yapma ve alma Numaralý BK aramasý yapma Grup aramasý yapma Bire bir arama yapma BK aramasý alma Geri arama istekleri Geri arama isteði gönderme Geri arama isteðini cevaplandýrma Geri arama isteði göndereni kaydetme Bire bir kartvizit ekleme Gruplarý oluþturma ve ayarlama Grup ekleme Davet alma BK ayarlarý Ajanda Çalar saat Alarmý durdurma Takvim Takvim notu oluþturma Not alarmý Yapýlacaklar Notlar M-Cüzdan Cüzdan menüsüne eriþim M-cüzdan profili oluþturma M-cüzdan ayarlarý

11 Satýn almalar Senkronizasyon Sunucu senkronizasyonu Sunucu senkronizasyonu ayarlarý PC senkronizasyonu PC senkronizasyonu ayarlarý Uygulamalar Oyunlar ve uygulamalar Oyun ve uygulama indirme Oyun ayarlarý Hafýza durumu Hesap makinesi Geri sayým sayacý Kronometre Web Tarama ayarlarý Bir servise baðlanma Sayfalarý tarama Telefon tuþlarýný kullanarak Web tarama Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Doðrudan arama Görünüm ayarlarý Çerezler (Cookies) Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri Yer imleri (bookmarks) Yer imi alma Dosyalarý indirme Servis gelen kutusu

12 Servis gelen kutusu ayarlarý Önbellek Tarayýcý güvenliði Güvenlik modülü Sertifikalar Dijital imza SIM hizmetleri PC ile baðlantý PC Suite Paket veri, HSCSD ve CSD Veri iletiþim uygulamalarý Batarya bilgileri Þarj etme ve boþaltma Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý BAKIM VE ONARIM Ek güvenlik bilgileri Ýndeks

13 Güvenliðiniz için Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir. HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn. UÇAKTA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir. YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. 13

14 DÝKKATLÝ KULLANIN Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve baþlangýç ekranýna dönmek için bitir tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum numarasýný girip ara tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. 14

15 Cihazýnýz hakkýnda Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 þebekelerinde kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve yasal haklarýna riayet edin. Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu þebeke servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya þebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Ayrýca cihazýnýz þebeke saðlayýcýnýz için özel olarak yapýlandýrýlmýþ olabilir. Bu yapýlandýrma menü adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki metin mesajlarý, multimedya mesajlarý, sohbet mesajý servisi e-posta uygulamasý, 15

16 durum göstergeli rehber, mobil Ýnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzaktan Ýnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý özellikler, bu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir. Paylaþýlan hafýza Bu cihazýn aþaðýdaki özellikleri hafýzayý paylaþabilir: rehber, metin mesajlarý, sohbet mesajlarý, SMS e-posta, ses etiketleri, takvim ve notlar Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasýnýn kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltabilir. Örneðin, çok sayýda SMS e-posta kaydedilmesi mevcut hafýzanýn tümünü tüketebilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzanýn dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin veya kayýtlarýn bazýlarýný silin. Rehber, metin mesajlarý, sohbet mesajlarý ve SMS e-posta gibi bazý özelliklerin, diðer özelliklerle paylaþýlan hafýzaya ek olarak özellikle kendilerine ayrýlmýþ belirli bir hafýza alaný olabilir. Donanýmlar Aksesuarlar ve donanýmlarla ilgili birkaç pratik kural aþaðýda yer almaktadýr: Tüm aksesuar ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde tutun. Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. 16

17 Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Telefonunuz, günlük kullaným için takvim, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi birçok iþlev sunar. Telefonunuz aþaðýdaki iþlevleri de destekler: Multimedya mesajlarý. Bkz: Multimedya mesajlarý (MMS) s. 39. Sohbet mesajlarý. Bkz: Sohbet mesajlarý (SM) s. 44. E-posta. Bkz: E-posta uygulamasý s. 49. Sesli sinyaller kullanarak batarya durumunu ve þebeke durumunu kontrol etmek için Sesli uyarýlar. Bkz: Kiþisel kýsayollar s. 69. Durum göstergeli rehber. Bkz: Durumum s. 62. EDGE (GSM Geliþimi Ýçin Geliþtirilmiþ Veri Hýzlarý). Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 75. Bas-konuþ. Bkz: Bas-konuþ s. 85. Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME. Bkz: Uygulamalar s XHTML tarayýcýsý. Bkz: Web s

18 Giriþ kodlarý Güvenlik kodu Güvenlik kodu (5-10 basamaklý), telefonunuzun izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna yardýmcý olur. Önceden belirlenmiþ kod tir. Bu kodu deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik s. 78. PIN kodlarý Kiþisel kimlik numarasý kodu (PIN) ve evrensel kiþisel tanýmlama numarasý kodu (UPIN) (4-8 basamaklý), SIM kartýnýzýn izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna yardýmcý olur. Bkz: Güvenlik s. 78. PIN2 kodu (4-8 basamaklý) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevler için gereklidir. Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. Bkz: Güvenlik modülü s Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza s PUK kodlarý Kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (PUK) ve evrensel kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (UPUK) (8 basamaklý), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu (8 basamaklý) bloke edilmiþ bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýya baþvurun. 18

19 Kýsýtlama þifresi Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý) Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir. Bkz: Güvenlik s. 78. M-cüzdan kodu M-cüzdan servislerine eriþim için M-cüzdan kodu (4-8 basamaklý) gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz: M-Cüzdan s. 98. Yapýlandýrma ayarlarý servisi Mobil Internet servisleri, MMS veya uzaktan Ýnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý þebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapýlandýrma ayarlarýnýn doðru olarak yapýlmasý gerekir. Ayarlarý doðrudan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý aldýktan sonra bunlarý telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis saðlayýcýsý, ayarlarý kaydetmek için gereken bir PIN kodunu saðlayabilir. Kullanýlabilirlik hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza, en yakýn yetkili Nokia satýþ noktasýna baþvurun veya <www.nokia.com/support> Nokia Web sitesindeki destek alanýný ziyaret edin. Yapýlandýrma mesajý aldýðýnýzda Yapýlandýrma ayarlarý alýndý görüntülenir. Ayarý kaydetmek için, Göster > Kaydet seçeneðini belirleyin. Telefonda Ayarlarýn PIN'ini girin: ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip Tamam düðmesine basýn. PIN kodunu almak için, ayarlarý veren servis saðlayýcýya baþvurun. Henüz kaydedilmiþ bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayýlan yapýlandýrma 19

20 ayarlarý olarak uygulanýr. Aksi durumda telefon Kaydedilen yapýlandýrma ayarlarý etkinleþsin mi? sorusunu sorar. Alýnan ayarlarý silmek için Çýk veya Göster > Sil'i seçin. Ayarlarý düzenlemek için, bkz: Yapýlandýrma s. 77. Ýçerik ve uygulama indirme Telefonunuza yeni içerik (örneðin temalar) indirebilirsiniz (þebeke servisi). Ýndirme iþlevini seçin (örneðin Galeri menüsünde). Ýndirme iþlevine eriþmek için, ilgili menü açýklamalarýna bakýn. Farklý servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve korumayý sunan servisleri kullanýn. Nokia desteði ve iletiþim bilgileri Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýna veya yerel Nokia Web sitenize bakýn. Web sitesinden Nokia ürün ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi alabilirsiniz. Müþteri hizmetleriyle baðlantý kurmanýz gerekirse, customerservice adresinde yerel Nokia Care baðlantý merkezlerinin listesine bakýn. Bakým servisleri için, adresinde size en yakýn Nokia Care servislerinin yerini bulun. 20

21 1. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyecekleri yerlerde tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için, SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir. Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için, arka kapaðý serbest býrakma düðmesine basýn (1) ve arka kapak telefonun alt kýsmýna doðru kaydýrýn (2). Arka kapak serbest kaldýðýnda kapaðý telefondan ayýrýn. 2. Bataryayý gösterilen þekilde kaldýrarak çýkarýn. SIM kartý SIM kart yuvasýna yerleþtirin ve kart yerine oturana kadar bastýrýn. SIM kartýn doðru þekilde yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn renkli temas bölgesinin aþaðýya geldiðinden emin olun. 21

22 3. SIM kartý çýkarmak için SIM kartý serbest býrakma yerine basýn (1) ve SIM kart telefonun üst tarafýna doðru kaydýrýn (2). 4. Bataryayý, temas yüzeyleri telefonun altýn temas yüzeyleriyle ayný hizada olacak þekilde tutun. Bataryayý yuvasýna yerleþtirin. 5. Arka kapaðý, telefonun arkasýnda telefonun üst tarafýyla arasýnda yaklaþýk 3 mm kalacak þekilde hizalayýn (1). Kilitlemek için kapaðý telefonun üst tarafýna doðru bastýrarak itin (2). Bataryayý þarj etme Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. 22

23 Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz, ACP-7 ve ACP-12 þarj cihazýyla kullanýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin. 1. Þarj cihazýný duvardaki bir prize takýn. 2. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için þarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin bir bataryayý ACP-12 þarj cihazýyla þarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaþýk 1 saat 20 dakikanýzý alýr. Telefonu açma ve kapatma Uyarý: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Açma/kapama düðmesine basýn. Telefon PIN veya UPIN kodu sorarsa, kodu girin (**** biçiminde görüntülenecektir) ve Tamam ý seçin. 23

24 Anten Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur. Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansý ve batarya ömrü saðlar. Bilekte taþýma kayýþý Bilekte taþýma kayýþýný resimde gösterilen þekilde takýn ve sýkýlaþtýrýn. 24

25 2. Telefonunuz Tuþlar ve parçalar Açma/kapama düðmesi (1) Kulaklýk (2) Hoparlör (3) Ses seviyesi tuþlarý (4) Bas-konuþ özelliðini ve ses kaydediciyi (Telefonda Bas-konuþ özelliðini yoksa) etkinleþtirme tuþu (5) Sol seçim, orta seçim ve sað seçim tuþu (6) 5 yönlü joystick (7) Arama tuþu (8) Bitir tuþu (9) Tuþ takýmý (10) (bulunduðunuz bölgeye göre deðiþir) Þarj cihazý konektörü (11) Pop-Port TM konektör (12) 25

26 Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý (13) Kamera merceði (14) Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr ve herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr. Þebeke adý veya operatör logosu (1) Hücresel þebekenin bulunduðunuz yerdeki sinyal gücü (2) Batarya þarj düzeyi (3) Sol seçim tuþu Git'tir (4). Orta seçim tuþu Menü'dür (5). Sað seçim tuþu Ýsimler (6) veya seçtiðiniz bir iþleve giden baþka bir kýsayoldur. Bkz: Kiþisel kýsayollar s. 69. Farklý operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine eriþmek için özel bir ad kullanabilir. 26

27 Kiþisel kýsayol listesi Sol seçim tuþu Git tuþudur. Kiþisel kýsayol listesindeki iþlevleri görüntülemek için Git seçeneðini seçin. Bir iþlevi etkinleþtirmek için bunu seçin. Varolan iþlevlerin bir listesini görmek için, Git > Seçenek > Seçenekleri belirle'yi seçin. Kýsayol listesine bir iþlev eklemek için Ýþaretle seçeneðini seçin. Listeden bir iþlev kaldýrmak için Kaldýr'ý seçin. Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri yeniden düzenlemek için Git > Seçenek > Düzenle'yi seçin. Ýstenen iþlevi, Taþý ve iþlevi taþýmak istediðiniz yeri seçin. Bekleme modundaki kýsayollar Aranan numaralarýn listesine eriþmek için ara tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin; numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Web tarayýcýsýný açmak için 0 tuþunu basýlý tutun. Telesekreterinizi aramak için 1 tuþunu basýlý tutun. Joystuck i kýsayol olarak kullanýn. Bas-konuþ özelliðine (mevcutsa) veya takvime gitmek için joystick in sað tarafýna, SMS mesajý yazmaya baþlamak için joystick in sol tarafýna, kamerayý etkinleþtirmek için joystick in üst tarafýna ve rehbere gitmek için joystick in alt tarafýna basýn. Güç tasarrufu Telefonun iþlevleri gelirli tasarrufu yapmak için ekranada digital saat görüntülenir. Ekran koruyucuyu devre dýþý býrakmak için herhangi bir tuþa basýn. 27

28 Göstergeler Bir ya da birkaç tane kýsa mesaj, resimli mesaj veya multimedya mesajý aldýnýz. Bkz: SMS mesajý okuma ve cevaplama s. 38 veya Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama s. 41. Telefon cevapsýz bir aramayý kaydetti. Bkz: Arama kaydý s. 57. Telefonunuz sohbet mesajý servisine baðlý ve uygunluk durumu sýrasýyla çevrimiçi veya çevrimdýþý. Bkz: Sohbet servisine baðlanma s. 45. Bir veya daha fazla sohbet mesajý aldýnýz ve sohbet mesajý servisine baðlýsýnýz. Bkz: Sohbet servisine baðlanma s. 45. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) s. 29 Gelen arama bildirimi Kapalý olarak ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak ayarlýyken, telefon, gelen arama ve metin mesajý için çalmaz. Bkz: Zil sesleri s. 69. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat s. 95. EGPRS baðlantý modu olarak Sürekli baðlantý seçildiðinde ve EGPRS servisi kullanýma hazýr olduðunda, ekranýn sol üst köþesinde bu gösterge görüntülenir.. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 75. EGPRS baðlantýsý kurulduðunda, ekranýn sol üst köþesinde bu gösterge görüntülenir. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 75 ve Sayfalarý tarama s

29 Örneðin, EGPRS baðlantýsý sýrasýnda arama yapýldýðýnda veya arama geldiðinde olduðu gibi EGPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýndý. Hoparlör etkinleþtirildi, bkz: Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler s. 31. Aramalar kapalý bir kullanýcý grubuyla sýnýrlý. Bkz: Güvenlik s. 78. Kulaklýklý mikrofon seti veya ahizesiz kullaným birimi baðlý. Ýþitme cihazý ara birimi veya müzik standý baðlý. Bas-konuþ baðlantýsý etkin veya askýya alýnmýþ durumda. Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için, Menü'yü seçip tuþ takýmýný kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuþuna basýn. Tuþ takýmýnýn kilidini açmak için, Tuþ aç'ý seçip * tuþuna basýn. Tuþlar kilitliyken bir aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ kilidi için bkz: Telefon s. 72. Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir. 29

30 3. Arama iþlevleri Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuþuna iki kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuþuna basýn. Ad kullanarak arama yapmak, Rehber'de ad veya telefon numarasý aramak için, bkz: Kartvizit arama s. 59. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son 20 numaranýn listesine eriþmek için bekleme modunda ara tuþuna bir kez basýn. Numarayý aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuþuna basýn. Hýzlý arama 2-9 arasýndaki hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atayýn. Bkz: Hýzlý arama s. 65. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn: Hýzlý arama tuþlarýndan birine ve sonra da ara tuþuna basýn. 30

31 Hýzlý arama ayarý Açýk olarak belirlenmiþse, hýzlý arama tuþuna basýp arama baþlayana kadar basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama, Arama s. 71. Aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn. Gelen aramayý reddetmek için bitir tuþuna basýn. Zil sesini kapatmak için Sessiz'i seçin. Telefona, kulaklýk tuþu bulunan uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti baðlýysa, bir aramayý cevaplamak veya sonlandýrmak için kulaklýklý mikrofon seti tuþuna basýn. Arama bekletme servisi Etkin bir arama sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için, ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn. Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmek için, bkz: Arama s. 71. Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu, þebeke servisleridir. Bu servislerin kullanýlabilirliðini öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Arama sýrasýnda Seçenek'i ve aþaðýdakilerden birini seçin: 31

32 Arama seçenekleri Sustur veya Sesi aç, Rehber, Menü, Kaydet, Tuþlarý kilitle, Otomatik ses açýk veya Oto ses kapalý, Hoparlör veya Ahize'dir. Þebeke servisleri seçenekleri Cevapla ve Reddet, Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramayý bitir, Aramalarý kapat ve aþaðýdakilerdir: DTMF gönder ses dizeleri göndermek için Deðiþtir etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için Baðla beklemedeki aramayý etkin bir aramaya baðlamak ve kendi baðlantýnýzý kesmek için Konferans beþ kiþiye kadar katýlýmcýya izin veren bir konferans aramasý yapmak için Özel arama konferans aramasý sýrasýnda biriyle gizli konuþabilmek için Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. 32

33 4. Metin yazma Normal veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanarak (örneðin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin giriþini kullanýrken, 1-9 arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Akýllý metin giriþinde, bir tuþa bir kez basarak harf girebilirsiniz. Metin yazarken akýllý metin giriþi simgesi ile, normal metin giriþi ise simgesi ile ekranýn üstünde gösterilir. Metin giriþi göstergesinin yanýnda, büyük/ küçük harf modunu belirten, veya simgesi görünür. Büyük/küçük harf ve metin giriþ modunu deðiþtirmek için, # tuþuna basýn., sayý modunu gösterir. Harf modundan sayý moduna geçmek için, # tuþunu basýlý tutun ve Sayý modu'nu seçin. Ayarlar Yazma dili ayarlarýný belirlemek için Seçenek > Yazma dili'ni seçin. Akýllý metin giriþi sadece listelenen dillerde bulunur. Akýllý metin giriþini belirlemek için Seçenek > Sözlük açýk, normal metin giriþini belirlemek için Sözlük kapalý'yý seçin. Akýllý metin giriþi Akýllý metin giriþi, içine sizin de yeni sözcükler ekleyebileceðiniz dahili bir sözlüðü temel alýr. 33

34 arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazmaya baþlayýn. Tek bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Her tuþ basýþýndan sonra sözcük deðiþir. 2. Sözcüðü yazmayý bitirdiðinizde ve sözcük doðruysa, boþluk ekleyerek onaylamak için 0 tuþuna veya joystick e basýn. Ýmleci hareket ettirmek için joystick in sað veya sol tarafýna basýn. Sözcük doðru deðilse, * tuþuna art arda basýn veya Seçenek > Uygun kayýtlar'ý seçin. Ýstediðiniz sözcük görüntülendiðinde onaylayýn. Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Harfle'yi seçin. Normal metin giriþini kullanarak sözcüðü girin ve Kaydet'i seçin. 3. Sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn. Bileþik sözcük yazma Sözcüðün ilk kýsmýný girin ve onaylamak için joystick in sað tarafýna basýn. Sözcüðün son kýsmýný yazýn ve sözcüðü onaylayýn. Normal metin giriþi 1-9 arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde yazmaz. Kullanýlabilecek karakterler Telefon dili menüsünde seçilen dile baðlýdýr, bkz: Telefon s. 72. Kullanmak istediðiniz harf ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya joystick e basýn ve harfi girin. En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler, 1 tuþu kullanýlarak elde edilebilir. 34

35 5. Menülerde gezinme Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlev yelpazesi sunar. 1. Menüye eriþmek için Menü'yü seçin. 2. Menüde ilerlemek için joystick i kullanýn ve bir alt menü seçin (örneðin Ayarlar). Menü görünümünü deðiþtirmek için bkz: Menü görünümü, Ekran s Menü alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin Arama ayarlarý). 4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin Herhangi bir tuþla cevap). 5. Ýstediðiniz ayarý seçin. 6. Önceki menü seviyesine dönmek için Geri'yi seçin. Menüden çýkmak için Çýk'ý seçin. 35

36 6. Mesajlar Mesaj servisleri sadece þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir. Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz Mesaj gönderildi yazýsýný görüntüleyebilir. Bu, mesajýn cihazýnýzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna cihazýnýz tarafýndan gönderildiðini gösterir. Bu, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný göstermez. Mesajlaþma servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC niz için baþka þekillerde zararlý olabilir. Not: Yalnýzca uyumlu özelliklere sahip cihazlar mesajlarý alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir. Metin mesajlarý (SMS) Kýsa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal metin mesajýndan oluþan çok parçalý mesajlar gönderip alabilirsiniz (þebeke servisi). Kýsa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajý göndermeden önce, mesaj merkezi numaranýzý kaydetmeniz gerekir. Bkz: Mesaj ayarlarý s. 53. SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadýðý hakkýnda bilgi almak ve servise abone olmak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Cihazýnýz bir tek mesaj için karakter sýnýrlamasýný aþan metin mesajlarý göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis 36

37 saðlayýcýnýz ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve baþka iþaretler taþýyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayýsýný sýnýrlayacak þekilde daha fazla yer kaplar. Ekranýn üst kýsmýnda, kullanýlabilir karakter sayýsýný izleyen mesaj uzunluðu göstergesini görebilirsiniz. Örneðin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceðiniz anlamýna gelir. SMS mesajý yazma ve gönderme 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Metin mesajý'ný seçin. 2. Mesajý girin. Bkz: Metin yazma s. 33. Mesaja þablon veya resim eklemek için, bkz: Þablonlar s. 39. Her resimli mesaj birkaç metin mesajý içerir. Bir resim veya birkaç parçalý mesaj göndermek, bir metin mesajý göndermekten daha pahalý olabilir. 3. Mesajý göndermek için, Gönder'i seçin veya ara tuþuna basýn. Not: Resimli mesaj iþlevi yalnýzca, þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir. Mesaj gönderme seçenekleri Mesajý yazdýktan sonra, birden fazla alýcýya göndermek için Seçenek > Gönd. seçenekleri > Çok kiþiye gönder'i seçin. SMS e-posta olarak mesaj göndermek için E-posta ola. gönd.'ü seçin. Önceden tanýmlý bir mesaj tercihi kullanmak için Mesaj tercihi'ni seçin. Mesaj tercihini tanýmlamak için, bkz: Metin ve SMS e-posta s

38 SMS mesajý okuma ve cevaplama SMS mesajý veya SMS e-postasý aldýðýnýzda göstergesi görüntülenir. Yanýp sönen simgesi mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce Gelen kutusu klasörünüzdeki eski mesajlarýn bazýlarýný silin. 1. Yeni mesajý görüntülemek için, Göster'i seçin. Daha sonra okumak için, Çýk'ý seçin. Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu'nu seçin. Birden çok mesaj alýndýysa, okumak istediðiniz mesajý seçin. simgesi, okunmamýþ bir mesajý gösterir. 2. Bir mesajý okurken, Seçenek'i seçip mesajý silebilir, iletebilir; metin mesajý veya SMS e-postasý olarak düzenleyebilir; okumakta olduðunuz mesaja yeni ad verebilir, mesajý baþka bir klasöre taþýyabilir ya da mesajýn ayrýntýlarýný görüntüleyebilir veya alabilirsiniz. Ayrýca mesajýn baþýndaki metni kopyalayarak telefon ajandasýna hatýrlatýcý not olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajý okurken resmi Þablonlar klasörüne kaydetmek için, Resmi kaydet'i seçin. 3. Mesaj olarak cevaplamak için Cevap yaz > Metin mesajý, Multimedya mesaj veya Hýzlý mesaj'ý seçin. Cevap mesajýný girin. Bir e-postayý cevaplarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya düzenleyin. 4. Mesajý görüntülenen numaraya göndermek için Gönder > Tamam'ý seçin. 38

39 Þablonlar Telefonunuzda kýsa ve resimli mesajlarda veya SMS e-posta mesajlarýnda kullanabileceðiniz metin ve resim þablonlarý vardýr. Þablon listesine eriþmek için, Menü > Mesajlar > Kayýtlý öðeler > Metin mesajlarý > Þablonlar'ý seçin. Kaydedilen öðeler klasörü ve Klasörlerim Mesajlarýnýzý düzenlemek için, bir kýsmýný Kayýtlý öðeler'e taþýyabilir veya mesajlarýnýz için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Bir mesajý okurken, Seçenek > Taþý >'yý seçin. Mesajý taþýmak istediðiniz klasörü belirleyip > Seç seçeneðini tercih edin. Klasör eklemek için, Menü > Mesajlar > Kayýtlý öðeler > Metin mesajlarý > Klasörlerim'i seçin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için Ekle'yi seçin. Diðer durumlarda Seçenek > Klasör ekle'yi seçin. Klasörü silmek için, silinecek klasörü ve Seçenek > Klasörü sil'i seçin. Multimedya mesajlarý (MMS) Multimedya mesajý, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aþýrý büyükse, telefon mesajý alamayabilir. Bazý þebekeler, multimedya mesajýný görüntüleyebileceðiniz bir Ýnternet adresini içeren metin mesajlarýna izin verebilir. Arama, oyun, baþka bir Java uygulamasý veya GSM veri baðlantýsý üzerinden etkin bir tarama oturumu sýrasýnda multimedya mesajlarýný alamazsýnýz. Multimedya 39

40 mesajlarýnýn çeþitli nedenlerden ötürü iletilememe olasýlýðýný göz önünde bulundurarak, önemli haberleþmelerinizde yalnýzca multimedya mesajlarýna güvenmeyin. Multimedya mesajý yazma ve gönderme Multimedya mesaj ayarlarýný yapmak için, bkz: Multimedya s. 54. Multimedya mesajý servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için servis saðlayýcýnýza baþvurun. 1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Multimedya mesaj'ý seçin. 2. Mesajý girin. Bkz: Metin yazma s. 33. Dosya eklemek için, Seçenek > Ekle seçeneðini ve aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin: Görüntü, Ses klibi veya Video klip Galeri Galeri Yeni ses klibi, Ses kaydedici'yi açar mesaja eklenmek üzere yeni bir kayýt yapmak için Slayt mesaja slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarýný (slaytlar) destekler. Her slaytta metin, bir resim, ajanda notu, kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediðiniz slaytý açmak için, Seçenek > Önceki slayt, Sonraki slayt veya Slayt listesi'ni seçin. Slaytlar arasýndaki süreyi ayarlamak için Seçenek > Slayt süresi'ni seçin. Metin bileþenini mesajýn en üstüne veya en altýna taþýmak için, Seçenek > Metni baþa koy veya Metni sona koy'u seçin. Kartvizit veya Ajanda notu mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için 40

41 Ayrýca, aþaðýdaki seçenekler de kullanýlabilir: Mesajdan görüntü, slayt veya ses klibi silmek için, Sil, Metni sil, Önizleme veya Mesajý kaydet. Diðer seçenekler'de aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir: Kartvizit ekle, Numara ekle, Mesaj bilgileri ve Konuyu düzelt. 3. Mesajý göndermek için, Gönder > Telefon numarasý, E-posta adresi veya Çok kiþiye'yi seçin. 4. Listeden kartviziti seçin veya alýcýnýn telefon numarasýný ya da e-posta adresini girin veya Rehber.'de arayýn Tamam'ý seçin. Mesaj, gönderilmek üzere Giden kutusu klasörüne taþýnýr. Multimedya mesajý gönderilirken animasyonlu simge görüntülenir.bu sýrada telefonda diðer iþlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme baþarýsýz olursa, telefon birkaç kez daha mesajý yeniden göndermeye çalýþýr. Baþarýsýz olursa, mesaj Giden kutusu klasöründe kalýr; mesajý daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz. Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet'i seçerseniz, gönderilen mesaj Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya s. 54. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Multimedya mesajý nesneleri zararlý yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC niz için baþka þekillerde zararlý olabilir. 41

42 Telefonunuz bir multimedya mesajý aldýðýnda, animasyonlu simgesi gösterilir. Mesaj alýndýðýnda göstergesi ve Multimedya mesajý alýndý yazýsý görünür. 1. Mesajý okumak için, Göster'i seçin. Daha sonra okumak için, Çýk'ý seçin. Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu'nu seçin. Mesajlar listesinde göstergesi, okunmamýþ mesaj olduðunu gösterir. Görüntülemek istediðiniz mesajý seçin. 2. Ortadaki seçim tuþunun iþlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre deðiþir. Alýnan mesajda sunum veya ses klibi varsa tüm mesajý ya da bir video klibi görüntülemek için, Oynat'ý seçin. Bir görüntüyü yakýnlaþtýrmak için Seçenek > Nesneler seçeneðini, ilgili görüntüyü ve Yakýnlaþtýr seçeneðini belirleyin. Kartviziti veya takvim notunu görmek ya da tema nesnesini açmak için Ekler > Aç seçeneðini belirleyin. 3. Mesajý yanýtlamak için, Seçenek > Cevap yaz > Metin mesajý, Multimedya mesaj veya Hýzlý mesaj'ý seçin. Cevap mesajýný girin ve Gönder'i seçin. Cevap mesajýný yalnýzca orijinal mesajý size gönderen kiþiye gönderebilirsiniz. Varolan seçeneklere eriþmek için Seçenek'i seçin. Mesaj klasörleri Telefon, alýnan multimedya mesajlarýný Gelen kutusu klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiþ multimedya mesajlarý Giden kutusu klasörüne taþýnýr. Daha sonra göndermek istediðiniz multimedya mesajlarý Kayýtlý öðeler klasörüne kaydedilebilir. Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarý Evet olarak belirlenmiþse, 42

43 gönderilen multimedya mesajlarý Multimedya msj. alt menüsünün Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya s. 54. Hafýza dolu Yeni bir metin mesajý aldýysanýz ve mesaj hafýzasý doluysa, yanýp söner ve Metin mesajlarý hafýzasý dolu, mesaj silin gösterilir. Hayýr'ý seçin ve bir klasörden birkaç mesaj silin. Bekleyen mesajý silmek için, Çýk > Evet'i seçin. Bekleyen bir multimedya mesajýnýz varsa ve mesaj hafýzasý doluysa, yanýp söner ve Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster yazýsý görünür. Bekleyen mesajý görüntülemek için Göster'i seçin. Bekleyen mesajý kaydetmeden önce hafýzada alan açmak için eski mesajlarý silin. Mesajý kaydetmek için, Kaydet'i seçin. Bekleyen mesajý silmek için, Çýk > Evet'i seçin. Hayýr'ý seçerseniz, mesajý görüntüleyebilirsiniz. Hýzlý mesajlar Hýzlý mesajlar, alýndýðýnda hemen gösterilen metin mesajlarýdýr. Mesaj yazma Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Hýzlý mesaj'ý seçin. Mesajýnýzý yazýn. Hýzlý mesajlarýn uzunluðu en fazla 70 karakterdir. Mesaja yanýp sönen bir metin eklemek için, iþaret yerini belirlemek üzere seçenek listesinden Seçenek >Yanýp sönme ekle'yi seçin. Ýþaret yerinin ardýndan gelen ve bir sonraki iþaret yerine kadar olan metin yanýp söner. 43

44 Mesaj alma Alýnan hýzlý mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajý okumak için, Oku'yu seçin. Geçerli mesajýn telefon numarasý, e-posta adresi ve Web sitesi adresi almak için, Seçenek > Ayrýntýyý kullan'ý seçin. Mesajý kaydetmek için, Kaydet'i ve mesajý kaydetmek istediðiniz klasörü seçin. Sohbet mesajlarý (SM) Sohbet mesajlarý (þebeke servisi), çevrimiçi kullanýcýlara, kýsa ve basit metin mesajlarý göndermek için kullanýlan bir yöntemdir. Sohbet mesajlarýný kullanabilmeniz için bu servise abone olmanýz gerekir. Bu iþlevin kullanýlabilirliðini ve ücretlerini öðrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranýzý ve þifrenizi aldýðýnýz ve ayarlarý öðrendiðiniz servis saðlayýcýnýza baþvurun. Sohbet mesajlarý servisinin gerekli ayarlarýný yapmak için, bkz: Að ayarlarý, Menüye eriþim s. 44. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farlýlýk gösterebilir. Þebekeye baðlý olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasýnýn daha hýzlý þekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebilir. Menüye eriþim Çevrimdýþý durumdayken menüye eriþmek için, Menü > Mesajlar > Sohbet'i seçin. Sohbet servisi için birden çok baðlantý ayar grubu varsa, istediðiniz birini seçin. Yalnýzca bir tanýmlý grup varsa, otomatik olarak o seçilir. 44

45 Aþaðýdaki seçenekler gösterilir: Giriþ sohbet servisine baðlanmak için Kayýtlý oturumlar görüntülemek için, sohbet oturumu sýrasýnda kaydettiðiniz sohbetleri silin veya baþka ad verin Að ayarlarý mesajlaþma ve durum baðlantýsý için gerekli ayarlarý düzenlemek için Sohbet servisine baðlanma Sohbet servisine baðlanmak için, Sohbet menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleþtirin ve Giriþ'i seçin. Telefon baðlantýyý baþarýyla kurduðunda, Girildi mesajý görüntülenir. Sohbet servisi baðlantýsýný kesmek için, Çýk'ý seçin. Sohbet oturumu baþlatma Sohbet menüsünü açýn ve servise baðlanýn. Servisi farklý yollarla baþlatabilirsiniz. Oturumlar yeni ve okunmuþ sohbet mesajlarýnýn veya etkin sohbet oturumlarý sýrasýndaki sohbet davetlerinin listesini görmek için. Ýstediðiniz mesaja veya davete gidin ve mesajý okumak için Aç'ý seçin. simgesi yeni, simgesi okunmuþ grup mesajlarýný gösterir. simgesi yeni, simgesi okunmuþ sohbet mesajlarýný gösterir. davetleri gösterir. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farlýlýk gösterebilir. Sohbet rehberi eklediðiniz kartvizitleri görüntülemek için. Sohbet baþlatmak istediðiniz kartvizite gidin ve Sohbet seçeneðini veya listeden yeni bir kartvizit 45

46 gösteriliyorsa Aç'ý seçin. Kartvizit eklemek için, bkz: Sohbet rehberi s. 48 telefonun rehber hafýzasýndaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini, ise çevrimdýþý kartvizit sahiplerini gösterir. engellenen bir kartviziti gösterir. ise yeni bir mesaj gönderilen kartviziti gösterir. Gruplar > Genel gruplar þebeke operatörü veya servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan, genel gruplara yer imleri listesini görüntülemek içindir. Grupla sohbet oturumu baþlatmak için, gruba gidin ve Katýl'ý seçin. Oturumda kullanmak istediðiniz ekran adýnýzý girin. Grup oturumuna baþarýyla katýldýktan sonra, grup oturumu baþlatabilirsiniz. Özel bir grup oluþturmak için, bkz. Gruplar s. 48. Bul > Kullanýcýlar veya Gruplar þebekede telefon numarasýna, ekran adýna, e-posta adresine veya ismine göre baþka sohbet kullanýcýlarý veya genel gruplar bulmak için Gruplar'ý seçerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adý, konu ya da kimlik numarasýyla grup arayabilirsiniz. Ýstediðiniz kullanýcý veya grubu bulduðunuzda sohbeti baþlatmak için, Seçenek > Sohbet veya Gruba katýl'ý seçin. Rehber'den konuþma baþlatmak için, bkz: Abone isimlerini görüntüleme s. 64. Bir daveti kabul etme veya reddetme Bekleme modunda, sohbet servisine baðlýyken yeni bir davet aldýðýnýzda, Yeni davet alýndý mesajý görüntülenir. Okumak için Oku'yu seçin. Birden çok davet alýndýysa, istediðiniz davete gidin ve Aç'ý seçin. Özel grup konuþmasýna katýlmak için, Kabul'ü seçin ve ekran adýný girin; daveti reddedip silmek için, Seçenek > Reddet veya Sil'i seçin. 46

47 Mesaj okuma Bekleme modunda, sohbet servisine baðlandýðýnýzda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alýrsanýz, Yeni sohbet mesajý ifadesi görüntülenir. Okumak için Oku'yu seçin. Birden fazla mesaj alýrsanýz, mesaja gidin ve Aç'ý seçin. Etkin bir oturum sýrasýnda alýnan yeni mesajlar Sohbet > Oturumlar bölümünde tutulur. Sohbet rehberi menüsünde olmayan birinden mesaj alýrsanýz, gönderenin kimliði görüntülenir. Telefon hafýzasýnda olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için Seçenek > Kartviziti kaydet'i seçin. Bir oturuma katýlma Sohbet oturumuna katýlmak veya oturumu baþlatmak için, Yaz'ý seçin. Mesajýnýzý yazýn ve göndermek için Gönder'i seçin veya arama tuþuna basýn. Varolan seçeneklere eriþmek için Seçenek'i seçin. Uygunluk durumunuzu düzenleme 1. Sohbet menüsünü açýn ve servise baðlanýn. 2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adýnýzý görüntülemek veya düzenlemek için Ayarlarým'ý seçin. 3. Çevrimiçi olduðunuzda diðer sohbet kullanýcýlarýnýn sizi görmelerini saðlamak için Uygunluk > Herkese uygun'u seçin. Çevrimiçi olduðunuzu, yalnýzca sohbet rehberinizdeki kiþilerin görmelerini saðlamak için Uygunluk > Kartvizit. uygun'u seçin. Çevrimdýþý görünmek için Uygunluk > Baðlý deðil göster'i seçin. 47

48 Sohbet servisine baðlandýðýnýzda, simgesi çevrimiçi olduðunuzu, ise baþkalarýna görünmediðinizi gösterir. Sohbet rehberi Sohbet rehberi listesine kartvizitler eklemek için, sohbet servisine baðlanýn ve Sohbet rehberi'ni seçin. Listeye kartvizit eklemek için, Seçenek > Kartvizit ekle'yi, eklediðiniz hiçbir kartvizit yoksa Ekle'yi seçin. Kimliði el ile giriþ, Sunucuda bul, Sunucudan kopya. veya Cep numarasý ile'yi seçin. Kartvizite gidin ve konuþmayý baþlatmak için, Sohbet veya Seçenek > Kartvizit bilgileri, Kartviziti engelle veya Engeli kaldýr, Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi deðiþtir, Sunucuya kopyala veya Uygunluk bildiriml.'ni seçin. Mesajlarý engelleme ve engellemeyi kaldýrma Mesajlarý engellemek için, sohbet servisine baðlanýn ve Oturumlar > Sohbet rehberi'ni seçin ya da bir oturuma katýlýn veya oturum baþlatýn. Gelen mesajlarýný engellemek istediðiniz kartvizite gidin ve Seçenek > Kartviziti engelle > Tamam'ý seçin. Mesajlarýn engelini kaldýrmak için, sohbet servisine baðlanýn ve Engelliler listesi'ni seçin. Mesajlarýndan engeli kaldýrmak istediðiniz kartvizite ilerleyin ve En. kaldýr'ý seçin. Gruplar Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarýnýzý oluþturabilir veya servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan genel gruplarý kullanabilirsiniz. Özel gruplar, yalnýzca bir 48

49 sohbet oturumu sýrasýnda var olurlar. Gruplar servis saðlayýcýnýn sunucusuna kaydedilirler. Oturum açtýðýnýz sunucu grup servislerini desteklemiyorsa, grupla iliþkili tüm menüler silik olarak gösterilir. Genel gruplar Servis saðlayýcýnýz tarafýndan saðlanan genel Gruplar'ýn yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine baðlanýn ve Genel gruplar'ý seçin. Sohbet etmek istediðiniz gruba gidin ve Katýl'ý seçin. Grupta deðilseniz, grupta kullanacaðýnýz takma ad olarak ekran adýnýzý girin. Bir grubu grup listenizden silmek için, Seçenek > Grubu sil'i seçin. Grup aramak için, Gruplar > Genel gruplar > Grup bul'u seçin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup adý, konu veya kimlikle grup arayabilirsiniz. Özel gruplar Sohbet servisine baðlanýn ve Gruplar > Grup oluþtur'ý seçin. Grubun adýný ve kullanmak istediðiniz ekran adýný girin. Rehberde özel grup üyelerini iþaretleyin ve davet yazýn. E-posta uygulamasý E-posta uygulamasý, iþyerinde veya evde olmadýðýnýzda uyumlu e-posta hesabýna eriþmenize olanak saðlar. Bu e-posta uygulamasý, SMS ve MMS e-posta iþlevinden farklýdýr. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularýný destekler. E-posta alýp göndermeye baþlamadan önce aþaðýdakileri yapmanýz gerekebilir: 49

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu 9237292 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-94 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu 9253063 Baský 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-166 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Kullaným kýlavuzu Nokia Baský

Kullaným kýlavuzu Nokia Baský Kullaným kýlavuzu Nokia 6101 9238300 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-76 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu. TR Baský

Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu. TR Baský Nokia 6111 Kullaným Kýlavuzu TR 9241613 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-82 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9253724 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-97 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Kullaným kýlavuzu Baský TR

Kullaným kýlavuzu Baský TR Kullaným kýlavuzu 9237227 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-13 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu 9250185 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu 9200845 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu Nokia 7390 Kullaným Kýlavuzu 9253480 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-140 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu 9246252 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-115 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Kullaným Kýlavuzu 9235405 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, RM-14 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı