SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS Selahattin KAYMAKCI Talip ÖZTÜRK Özet Bu çalımanın amacı, ülkemiz ilköretim okullarında görev yapan sosyal bilgiler öretmenlerinin derslerinde hazırlanan proje çalımalarıyla ilgili görülerini ortaya koymaktır. Aratırma, her corafi bölgeyi temsilen ikier, toplamda ise 14 öretmenle; uzman görüü dorultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmı görüme dorultusunda elde edilen verilerden yola çıkılarak gerçekletirilmitir. Nitel bir özellie sahip olan bu aratırmada, çalıma grubu kartopu örnekleme yöntemiyle oluturulmutur. Aratırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; sosyal bilgiler öretiminde proje çalımalarının, en fazla çevresel koullardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle gerektii gibi uygulanamadıı, projelerin en çok aratırma becerisi kazandırma yönünde yarar saladıı, proje konularının daha çok güncel olaylardan seçildii eklinde bir takım sonuçlara ulaılmıtır. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Proje Çalımaları, Öretmen Görüleri. Ar.Gör., Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Sosyal Bilgiler Eitimi Anabilim Dalı. Ar.Gör., Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü lköretim Sosyal Bilgiler Eitimi Anabilim Dalı.

2 Abstract The aim of this study is to introduce the primary school social studies teacher s opinions about using project works in their lessons in Turkey. The research has been conducted with 2 teachers in each geographical region, in the aggregate 14 teachers, in accordance with the data which have been gathered by semi-constructed interview forms. Through the research which have been prepared in qualitative features, snowball sampling method has been conducted. According to the findings of the research, here are some results that have been reached; project works in social studies lessons haven t been conducted properly in our schools because of environmental factors, project works are mostly beneficial in terms of achieving research skills, project topics are mostly chosen from current events. Key Words: Social Studies, Project Works, Teachers Opinions. 1. Giri Gelimi ülkelerde yaygın olarak kullanılan proje yöntemi ile ilgili yapılan aratırmalar daha çok proje yönteminin tanıtılması üzerine olup, yöntemin uygulanmasına yönelik uygulayıcı görülerine inilmedii görülmektedir (Wolk, 1994; Chard, 1998a; Chard, 1998b; Katz ve Chard, 2000; Korkmaz, 2002; Demirhan, 2002; Cokun, 2004). Ülkemiz eitim tarihi içerisinde zaman zaman etkilerinin görüldüü proje yaklaım, genelde ilköretim programlarında, özelde de 2003 yılında yenilenen ilköretim sosyal bilgiler öretim programlarında kapsamlı ve ciddi bir ekilde uygulamaya geçirilmitir. lköretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öretim Programı ve Kılavuzu nda proje çalımalarına ayrı bir yer verilmi ve hazırlanan kılavuzda konuyla ilgili olarak u ifadeler yer almıtır (MEB, 2005: 112): Projeler, örencilere bireysel ya da grup içinde önemli görevlerde bulunmalarına fırsatlar sunar. Projeler puanlama standartları ve ayrıntılı yönergeler gerektirir. Ayrıca öretmen ve örenciler için önemli sorumluluklar gerektirir. Bu ifadeler öz ve kısa bir bilgi vermekte olup açımlanması gerekmektedir. Yapılan aratırmalarda, proje yaklaımıyla ilgili bir çok tanım olduu görülmektedir. Bir tanım vermek gerekirse proje yaklaımı, örencilerin sınıfta örenme görevleri içerisinde ibirlii yaparak örendikleri, örenci merkezli geni kapsamlı bir öretimsel yaklaım olarak ifade edilebilir (Muniandy, 2000: 13-14).

3 Proje çalımaları örencilerin, deneyimsel, aratırıcı ve ibirlikçi örenme yöntemlerini kullanmalarını olanaklı hale getirmektedir (Willis ve Mehlinger 1996). Örenme sürecinde kiisel deneyimleri ile sosyal etkileimi birletiren örenciler, mevcut bilgilerine yenilerini ekleyerek, bilgilerini yeniden yorumlamaktadırlar. Eitimcinin rolü ise örenme ortamını, örencinin kendi kendine örenebilecei bir ortam oluturarak, örenmeyi kolaylatırmak olarak ifade edilmitir (Marx, Blumenfeld, Krajcik ve Soloway, 1997). Böylece örenciler; olguları, kavramları ve ilkeleri kefederek becerilerini gelitirmi olmaktadırlar. Proje yönteminde öretmenin yapması gerekenler öyle özetlenebilir: Örencilerin çalıma ve i bölümüne dair yaptıkları plana uyup uymadıklarını denetlemek; Örencilere inceleme ve aratırma yöntemleri önermek; Örencilere, karılatıkları güçlüklerin giderilmesinde yardım etmek; Kaynak kitaplardan, örenim ve öretim araç ve gereçlerinden yararlanılmasına yardım etmek; Örenciler arasındaki anlamazlıkları gidermek; Örencileri kendi balarına çalıabilir hale getirmek; Örencilere baarı duygusunu aılamak ve kendilerine olan güvenlerini artırmak; Proje üzerinde çalıan örenciye karılatıkları sorunların üstesinden gelmek için, alacakları çeitli önlem biçimlerini göstermek (Hesapçıolu, 1988: 121); Proje çalımaları hazırlanırken öretmenlerin, örenciler ve onların velileriyle ibirlii içinde çalımaları gerekmektedir (Chard, 1998b: 56). Örenci merkezli öretim yöntemleriyle birlikte zenginletirilmi proje çalımalarının kullanımı, çocukları örenmeye daha istekli hale getirmektedir. Proje çalımalarında ailenin rolü de önemlidir. Aileler çocuklarının örenme sürecindeki geliimlerini izleyerek ve katılımda bulunarak destekleyebilmektedirler. Bir çalımanın proje olarak tanımlanabilmesi için, çocuun kararlarıyla katıldıı bir sürecin varlıından söz etmek gerekir. Ayrıca eitim programının sadece projelerden meydana gelmesi de bu yaklaımın esas düüncesine uymamaktadır. Dolayısıyla proje çalımalarının

4 tamamlayıcı ve zenginletirici özelliinden yararlanan örenci ve öretmen, okul deneyimlerini daha çekici hale getirebilmeleri mümkündür. Bu ekilde etkili ve sevilen bir sosyal bilgiler dersi meydana getirmek mümkün olabilmektedir. Planlama aamasında örencilerin ibirlii ile bir proje seçmesi, hedeflerini belirlemesi ve ihtiyaç duydukları kaynakları tanımları söz konusudur. kinci aamada, proje problemi ile ilgili bilgi elde edilmektedir. Üçüncü aamada ise örenciler ortaya çıkan proje ürünü ile ilgili olarak hem kendi örenme süreçlerini hem de akranlarının örenme süreçlerini deerlendirirler ve proje sonunda ortaya çıkan ürün, bir grup karısında sunulur (Bhattacharyya ve Bhattacharyya, 2009: 116). Proje yaklaımında öretmenin örenci çalımalarını, öretmen ve örenenlere birçok fayda salamaktadır: Öretmen ve örencinin daha güçlü iletiim kurmalarına yardım eder, öretmenlerin ileriki aamaları planlamalarına yardım eder, örencilerin projenin içeriiyle balantı kurmalarına yardım eder, örencilerin çalımalarını deerlendirmelerini yönetmelerine olanak tanır, örencilerin planlarını yapmalarında yardımcı olur (Erdem, 2005: 75). Yapılan literatür taramasının sonucunda, öretmenlerin proje yaklaımına ilikin görülerine yer veren bir aratırmaya ihtiyacın olduu görülmü ve bu aratırma planlanmıtır. 2. Aratırmanın Amacı Bu çalımanın amacı, Türkiye nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan 14 sosyal bilgiler öretmeninin görüleri dorultusunda sosyal bilgiler dersinde proje uygulamaları hakkında bir perspektif ortaya koymaktır. 3. Yöntem Nitel aratırmalar, gözlem, görüme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldıı, algıların ve olayların doal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik sürecin izlendii aratırmalardır (Yıldırım ve imek, 2005: 39). Nitel aratırmalarda elde edilen sonuçlar evrene genellenememekle birlikte, elde edilen sonuçlar konuya ilikin bir bakı açısı salaması bakımından önemlidir. Nitel aratırma yaklaımının kullanıldıı bu aratırmada; karmaık kiisel ve duygusal sorunların ortaya çıkarılmasına yardımcı olması, istenilen bilginin eksiksiz olarak ve derinlemesine elde edilebilmesi, alınan cevaplara anında dönüt vermeye imkân salaması, deiik ve

5 anında deiebilen koullara uyabilme esnekliine sahip olması, soruların sayı ve sırasını deitirme serbestlii tanıması gibi özelliklerinden dolayı mülakat yöntemi kullanılmıtır (Karasar, 2000; Çepni, 2005; Ekiz, 2003; Yıldırım ve imek, 2005). Çalıma Grubu Aratırmanın çalıma grubunu, Türkiye nin deiik bölgelerinde ilköretim okullarında görev yapan, ilgili üniversitelerin sosyal bilgiler öretmenlii bölümlerinden mezun olmu toplam 14 sosyal bilgiler öretmeni oluturmaktadır. Aratırmaya katılan öretmenler kartopu veya zincir örneklem olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla belirlenmitir. Bilindii gibi kartopu veya zincir örneklem; aratırmacının problemine ilikin olarak zengin bilgi kaynaı olabilecek birey ve durumların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Patton a göre (1987: 56) kartopu örneklem; bu konuyla ilgili olarak kimlerle görümemi önerirsiniz? sorusuyla balamaktadır. Dier bir anlatımla bu örneklem çeidi üzerine bina edilen aratırmalarda süreç ilerledikçe elde edilen isimler veya durumlar genilemekte ve bir süre sonra aratırmacı bu isim veya durumlar arasından seçimini yaparak aratırmasını gerçekletirmektedir (Yıldırım ve imek, 2005: 111). Bu aratırmada yukarıda ifade edildii gibi kartopu örneklem yardımıyla katılımcılar belirlenmitir. Aratırmacılar öncelikle kendi dönem arkadalarından (lisans, yüksek lisans ve doktora) olup da aratırmanın gerçekletirildii tarih itibariyle Milli Eitim Bakanlıı na balı ilköretim okullarında 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan bir öretmene ulamılardır. Daha sonra onların tavsiyesi üzerine kii sayısı artırılarak bir çalıma grubu havuzu oluturulmu ve bu havuz içerisinden görev yapılan bölge ve il durumuna göre gönüllülük esasına dayalı olarak katılımcılar belirlenmitir. Aratırmanın çalıma grubuyla ilgili genel bilgilere aaıda yer verilmitir: Öretmen Adı Tablo 1: Çalıma Grubuna likin Genel Bilgiler Görev Yaptıı Bölge Görev Yaptıı l Mezun Olduu Üniversite Çalım a Süresi Mehmet Akif Ersoy A Akdeniz Antalya 5 Yıl Üniversitesi Kahramanma Mehmet Akif Ersoy B Akdeniz 5 Yıl ra Üniversitesi C Dou Anadolu Bingöl Karadeniz Teknik 5 Yıl

6 Üniversitesi Ç Dou Anadolu Kars Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 Yıl D Ege zmir Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıl E Ege Aydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıl F Güneydou Mehmet Akif Ersoy Mardin Anadolu Üniversitesi 5 Yıl G Güneydou Karadeniz Teknik Gaziantep Anadolu Üniversitesi 2 Yıl ç Anadolu Ankara Gazi Üniversitesi 6 Yıl H ç Anadolu Kırehir Gazi Üniversitesi 6 Yıl I Karadeniz Kastamonu Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 Yıl Karadeniz Samsun Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 Yıl J Marmara stanbul Gazi Üniversitesi 2 Yıl K Marmara Kocaeli Gazi Üniversitesi 2 Yıl Tablo 1 de aratırmaya katılan öretmenlerle ilgili genel bilgilere yer verilmitir. Buna göre öretmenlerin 2 er kii olmak kaydıyla Türkiye nin yedi corafi bölgesinin tamamında görev yaptıı görülmektedir. Öretmenlerin her bir corafi bölgenin deiik illerinde görev yaptıı tablodan anlaılmaktadır. Buna ilaveten öretmenlerin Gazi Üniversitesi (4 kii); Karadeniz Teknik Üniversitesi (4 kii), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (3 kii) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (3 kii) olmak üzere toplam 4 deiik üniversitenin mezunu oldukları dikkati çekmektedir. Ayrıca çalıma süresi itibariyle öretmenlerin 6 yıl (2 kii); 5 yıl (5 kii); 4 yıl (3 kii); 2 yıl (4 kii) eklinde sıralandıı görülmektedir. Veri Toplama Aracı ve Gelitirilmesi Aratırmanın ilk aamasında proje tabanlı örenme ve sosyal bilgiler öretiminde kullanımıyla ilgili alanyazın taranmıtır. Daha sonra aratırmada kullanılacak olan veri toplama aracı gelitirilmitir. Aratırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmı mülakat kullanılmıtır. Aratırmada yapılandırılmı mülakat; verilerin hızlı kodlanmasına ve analiz edilmesine imkan tanıması, katılımcıların verdikleri bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları karılatırmaya yardımcı olması gibi özellikleri nedeniyle kullanılmıtır (Çepni, 2005; Büyüköztürk ve di., 2008). Bu balamda aratırmada sosyal bilgiler öretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde proje çalımalarının yeri, önemi ve proje çalımalarına yönelik yapılan uygulamalarla ilgili görü ve

7 düüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanmı toplam 8 sorudan oluan Sosyal Bilgiler Öretmenlerinin Proje Çalımalarıyla lgili Görülerini Belirlemeye Yönelik Mülakat Formu kullanılmıtır (Mülakat Formu çin Bkz. Ek). Gelitirilen mülakat formunun geçerlilik, güvenilirlik ve kullanılılıının artırılması amacıyla ön çalıma yapılmıtır. Hazırlanan form, öncelikle eitim fakültesinde bulunan üç uzman akademisyenle tartıılarak ekillendirilmi ve aratırmanın çalıma grubunu belirlemek için oluturulan çalıma grubu havuzu içerisinden rasgele seçilen iki sosyal bilgiler öretmenine uygulanmıtır. Ön çalıma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar tekrar gözden geçirilerek mülakat formuna son ekli verilmitir. Mülakatta öretmenlere yeni sosyal bilgiler öretim programında projenin yeri; proje çalımalarının sosyal bilgiler dersine katkıları; proje çalımaları yaptırırken karılatıkları durumlar gibi katılımcıların daha geni perspektifte, özel ve ayrıntılı cevaplar verebilecei sorular sorulmutur. Verilerin Toplanması Aratırmaya ilikin veriler aratırmacılar tarafından eitim-öretim yılı güz yarıyılında aratırmanın çalıma grubu içerisinde yer alan 14 sosyal bilgiler öretmeniyle iletiim kurulmak suretiyle toplanmıtır. Aratırmaya katılan öretmenlerden Ankara da görev yapan Öretmen ile stanbul da görev yapan Öretmen J dıındaki öretmenlerin tümü balangıçta aradaki mesafenin uzaklıını gerekçe göstererek yüz yüze mülakat yapmayı istememilerdir. Ayrıca telefon veya internet yoluyla mülakat yapmaya da sıcak bakmamılar ve mülakat formunu kendileri doldurarak aratırmacılara göndermeyi önermilerdir. Aratırmacılar da bu durumu öretmenler tarafından doldurulan formlarda eksik gördükleri noktaları telefon ve internet yoluyla öretmenlere tekrar sormak artıyla kabul etmilerdir. Bunun yanı sıra aratırmacılar öretmenlere yapılan aratırmanın amacı ve içerii hakkında bilgiler vermi ve yapılan çalımanın bilimsel bir çalıma olduu, tamamen bilimsel amaçlar için kullanılacaı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacaı belirtilmitir. Verilerin toplanma biçimiyle ilgili olarak aratırmacılarla öretmenler arasında anlama salandıktan sonra aratırmacılar sosyal bilgiler öretmenlerine elektronik posta yoluyla mülakat formlarını göndermilerdir. Daha sonra öretmenler mülakat formlarını doldurarak elektronik posta yoluyla aratırmacılara göndermilerdir. Aratırmacılar gelen dönütler dorultusunda öretmenlerle cep telefonu ve msn messenger programı yardımıyla internet üzerinden iletiim kurarak

8 ayrıntılı bilgiler almılardır. Aratırmacılar öretmenlerle yaptıkları görümeler sonucu elde ettikleri bilgileri not almak suretiyle kaydetmilerdir. Verilerin Analizi Aratırmada sosyal bilgiler öretmenlerinin proje çalımalarıyla ilgili görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla gelitirilen mülakat Türkiye nin yedi corafi bölgesinde görev yapan toplam 14 sosyal bilgiler öretmenine uygulanmıtır. Öretmenlerin mülakat sorularına verdikleri cevaplar içerik analizi yardımıyla çözümlenmitir. Verilerin içerik analiziyle incelenmesinin nedenleri içerik analizinin; Temel amacının toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilikilere ulamak olması, çeriklerle ilgili sistematik ve ortak verilere ulamayı öngörmesi, Mevcut metinlerin nicel ve nitel boyutlarından hareketle bilinmeyen sosyal gerçee yönelik çıkarım yapmak istemesi, Esas olarak birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek bunları okuyucunun anlayabilecei bir biçimde düzenleyerek yorumlamaya fırsat vermesi, Verileri daha derin bir ileme tabi tutması gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Yıldırım ve imek, 2005; Gökçe, 2006). Yapılan çözümleme sonucu ortaya çıkan veriler temalar altında toplanmıtır. Daha sonra frekans (yinelenme sıklıı) ve yüzde olarak tablolatırılmıtır. Buna ilaveten veriler mülakatlardan yapılan dorudan alıntılarla da desteklenmitir. Ayrıca çalımaya katılan öretmenlerin isimlerini gizlemek amacıyla Tablo 1 de de görüldüü gibi gerçek isimlerin yerine takma isimler kullanılmıtır. 4. Bulgular ve Yorum Sosyal bilgiler öretmenlerinin proje çalımalarıyla ilgili görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla gerçekletirilen bu aratırmada toplam 14 sosyal bilgiler öretmeninin mülakatları analiz edilerek aaıdaki bulgulara ulaılmıtır:

9 Yeni Sosyal Bilgiler Öretim Programında Proje Çalımalarının Yeriyle lgili Düünceleriniz Nelerdir? Sorusunun Analizi: Tablo 2: Yeni Sosyal Bilgiler Öretim Programında Proje Çalımalarının Yeriyle lgili Öretmen Görüleri Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Tüm Konularda Kullanım levsel Kullanım Toplam Mülakatın ilk sorusunda öretmenlere yeni sosyal bilgiler öretim programında proje çalımalarının yeriyle ilgili düünceleri sorulmutur. Öretmenlerin soruya verdikleri cevaplar Tablo 2 de ele alınmıtır. Buna göre öretmenlerden 8 kii yeni program içerisinde proje çalımalarının tüm konularda kullanıldıını belirtirken; 6 kii ise yeni program içersinde proje çalımalarının ilevsel bir kullanıma sahip olduunu ifade etmitir. Öretmenlerden 8 kii (%57.1) yeni sosyal bilgiler öretim programı içerisinde proje çalımalarının tüm konularda kullanıldıını belirtmitir. Bu düünceyi savunan öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Kademeli olarak deitirilen ilköretim müfredat programlarında amaç ezberci anlayıtan kurtararak, bilgi hamallıını bırakmak, düünebilen, sorgulayabilen, eletirebilen, bilgiyi bulmayı, kullanmayı, olgulardan yeni yapılar üretmeyi baarabilen bireyler yetitirmektir. Bu balamda yeni sosyal bilgiler programında proje tabanlı eitim-öretim çalımalarına büyük önem verilmitir. Ben programın uygulayıcısı olarak programa baktıımda proje çalımalarının hemen her konuda uygulanabileceini görüyorum. Yani sosyal bilgiler içerisinde yer alan tarih, corafya ve vatandalık bilgisi konularında program içerisinde proje örneklerinin olduunu biliyorum (Öretmen Ç). Yeni sosyal bilgiler öretim programı, proje çalımalarının ön planda tutulduu ve öncelik verildii bir yapıya sahiptir. Programa balkıdıında tüm konularda proje çalımalarından yararlanıldıı göze çarpmaktadır. Özellikle tarih, corafya ve vatandalık bilgisi konularında proje çalımalarının aırlıkta olduu görülmektedir (Öretmen ). Mülakata katılan öretmenlerden 6 kii (%42.9) ise yeni sosyal bilgiler öretim programı içerisinde proje çalımalarının ilevsel bir

10 kullanıma sahip olduunu vurgulamıtır. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Bilimsel aratırmaların hız kazandıı 21. yüzyılda artık bir eyler bilmekten çok bilgiye ulamak ve sorunlara çözüm bulmak önem kazanmıtır. Birçok bilim adamı artık zekâyı problemlere hızlı çözümler getirebilmek diye tanımlamaktadır. te yeni sosyal bilgiler öretim programı örencilere bunu kazandırmak istemitir. Zaten programın temel felsefesi üst düzey zihinsel becerilere sahip (analiz, sentez, deerlendirme) örenciler ve nesiller yetitirmektir. Dolayısıyla yeni programda proje çalımalarına çok önemli bir görev yüklenmitir. Program projelerin amacına uygun bir ekilde gerçekletirilmesini, proje konularının örencilerin ilerine yarayacak biçimde düzenlenmesini, dier bir ifadeyle daha ilevsel olmasını önermektedir (Öretmen F). Yeni programda eski programda olmayan proje çalımalarına çok büyük önem verildiini düünüyorum. Programa baktıımızda da bunu görüyoruz. Programda öretmenlere proje çalımasının ne olduu ve nasıl uygulanacaıyla ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. Projelerin ilevsel ve etkili olarak kullanıldıklarında daha yararlı oldukları belirtiliyor. Proje çalımalarının amacına uygun ve etkili olarak kullanıldıında örencilerin derse karı tutumlarını olumlu yönde etkileyecei ve örencilerin yaratıcılıklarını gelitirilebilecei belirtiliyor (Öretmen K). 2. Proje Çalımaları Dersinize Ne Gibi Katkılar Salamaktadır? Sorusunun Analizi: Tablo 3: Proje Çalımalarının Sosyal Bilgiler Dersine Katkılarıyla lgili Öretmen Görüleri Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Aratırma Becerisi Kazandırma Kalıcı Örenme birliine Dayalı Örenme Katkısı Yok Toplam Mülakatın ikinci sorusunda öretmenlere proje çalımalarının derslerine katkısının ne olduu sorulmutur. Tablo 3 incelendiinde öretmenlerden 5 kiinin proje çalımalarının örencilere aratırma becerisi kazandırdıını, 4 kiinin kalıcı örenmeyi saladıını, 3 kiinin ibirliine örenmeyi gerçekletirdiini belirttikleri görülmektedir. Buna karın

11 öretmenlerden 2 kiinin ise proje çalımalarının sosyal bilgiler dersine katkısının olmadıını söyledikleri tablodan anlaılmaktadır. Öretmenlerden 5 kii (%35.7) sosyal bilgiler dersinde proje çalımaları kullanıldıında örencilerin aratırma becerisi kazandıklarını belirtmitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Proje çalımalarıyla örenciler bir konuyu nasıl aratıracaklarını, bilgiye nasıl ulaacaklarını ve ulatıkları bilgiyi nasıl düzenleyeceklerini öreniyorlar. Ayrıca bu çalımalar sayesinde eletirel düünme, farklı bakı açısı kazanma gibi becerileri de kazanmı oluyorlar. Bu durum da doal olarak sosyal bilgiler dersini renklendiriyor ve derse ayrı bir hava katıyor (Öretmen H). Sosyal bilgiler dersinde örenciler proje yaparak bilgiyi bulmayı, kullanmayı ve basit düzeyde olgulardan yola çıkarak analiz ve sentez yapabilmeyi öreniyorlar. Kısaca aratırma becerisini kazanıyorlar. Böylelikle örenciler süreçte etkin olarak yer alıyorlar. Bir eyler baardıklarını hissettiklerinde de mutlu oluyorlar, kendilerine güven duyguları geliiyor ve dersi daha çok seviyorlar (Öretmen ). Mülakata katılan öretmenlerden 4 kii (%28.6) ise sosyal bilgiler dersinde proje çalıması yapılmasının örencilerde kalıcı örenmeyi saladıını vurgulamıtır. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Yeni sosyal bilgiler programının balıca amaçlarından biri örencilerde kalıcı örenmeyi salamaktır. Bu balamda biz öretmenlerden sosyal bilgiler dersinde proje çalımalarının mutlaka uygulanması istenmektedir. Ben yaptırdıım proje çalımalarının üzerinden 2-3 hafta geçtikten sonra örencilerime yaptıkları projeyle ilgili çeitli sorular sorarım. Aldıım cevaplar bana örencilerin proje çalımasında yaptıkları ileri ve örendikleri bilgileri unutmadıını, büyük oranda hatırladıını gösteriyor (Öretmen E). Bilindii gibi insan yaptıını daha zor unutmaktadır. Yapılan projeler sayesinde dersin amaçlarına daha güzel bir ekilde ulaılmakta ve hedeflenen davranıın kalıcı olması salanmaktadır (Öretmen A). Öretmenlerden 3 kii (%21.4) sosyal bilgiler dersinde proje çalımaları sayesinde örencilerin ibirliine dayalı örenme becerilerinin gelitiini söylemitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Proje çalımalarında benim gözlemlediim en büyük olumlu taraf örencilerin birlikte i yapabilme yeteneklerinin gelimesidir. Ben örencilerimden proje çalımalarını genellikle gruplar halinde yapmalarını istiyorum. Böylelikle örenciler birlikte i yapabilme becerisi kazanıyorlar, birbirlerinin görülerinden yararlanıyorlar, birbirleriyle tartımayı ve anlamayı öreniyorlar (Öretmen D).

12 Ben proje çalımalarının en çok paylama yönünün seviyorum. Örencilerime proje çalımalarını en çok grup halinde yaptırdıım için örenciler bir ii birlikte yapma yeteneklerini gelitiriyorlar. yi puanı da kötü puanı da birlikte arıyorlar. Birbirlerinin zeka, ilgi ve yeteneklerinden özgün bir çalıma ortaya çıkarıyorlar ve bu çalımalarını sınıfta dier arkadalarıyla paylaıyorlar (Öretmen I). Mülakata katılan öretmenlerden 2 kii (%14.3) ise sosyal bilgiler dersi içerisinde yaptırılan proje çalımalarının derse herhangi bir katkısı olmadıına dikkat çekmilerdir. Bu öretmenlerden görüleri öyledir: Görev yaptıım bölgenin eitim seviyesinin düük olması doal olarak proje çalımalarını nicelik ve nitelik açısından etkiliyor. Yapmı olduum gözlemler örencilerin proje çalımalarında özgün bir eyler ortaya koymadıını gösteriyor. Açıkçası benim dersime bugüne kadar fazla da bir katkısı olmadıını düünüyorum. Bu yüzden de örencilere daha çok performans ödevi veriyorum (Öretmen C). Çalıtıım bölgenin (Güneydou Anadolu) durumunu, örenci ve velilerin ilgisini ve meslekte daha ilk yıllarda oluumu göz önünde bulundurursak, pek de bir katkı yaptıını söyleyemem. Hatta gereksiz bir yük oluturduunu bile söyleyebilirim. Çünkü örenciler yaratıcılıklarını kullanamıyor ve çalıma ödeve, ödev de internetten alınan bir çıktıya dönüüyor (Öretmen G). 3. Proje Konularını Nasıl Belirliyorsunuz? Sorusunun Analizi: Tablo 4: Sosyal Bilgiler Öretmenlerinin Proje Konularını Belirlerken Dikkat Ettikleri Hususlar Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Öretim Programı Örenci Özellikleri Çevresel Koullar Zümre Öretmenleriyle birlii Toplam Sosyal bilgiler öretmenlerinin proje konularını belirlerken dikkat ettikleri hususlarla ilgili bilgilere Tablo 4 te yer verilmitir. Buna göre öretmenlerden 5 kii öretim programını, 4 kii örenci özelliklerini, 3 kii çevresel koulları ve 2 kii de zümre öretmenleriyle ibirliini dikkate aldıını söylemitir.

13 Öretmenlerden 5 kii (%35.7) proje konularını belirlerken öretim programı dorultusunda hareket ettiklerini belirtmitir. Bu düünceyi savunan öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Sizin de bildiiniz gibi Milli Eitim de en büyük esas öretim programına balı kalmaktır. Bu nedenle ben proje konularını belirlerken sosyal bilgiler öretim programında yer alan ve günlük yaamda sıkça karılaılabilecek konuları seçiyorum. Örnein, kuralların hayatımızdaki önemi, demokrasiyi özümsemek ve davranı haline getirmek gibi (Öretmen B). Proje konularını öretim programında yer alan konular içerisinden seçiyorum. Bazen örencilere konuyu ben veriyorum, bazen de örencilerin öretim programında yer alan konularla balantılı olmak kouluyla kendilerinin istedikleri konuyu seçmelerine izin veriyorum (Öretmen J). Mülakata katılan öretmenlerden 4 kii (%28.6) proje konularını belirlerken örenci özelliklerini dikkate aldıklarını vurgulamıtır. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Ben proje konularını belirlerken örenci özelliklerini daha çok önemsiyorum. Çünkü projeyi yapacak ve bilgi kazanacak olanlar örenciler. Proje konularını belirlerken özellikle örencinin ilgi ve yeteneklerine, örenci zekâ sevilerine, örencinin konunun gereine inanıp inanmadıklarına dikkat etmeye çalııyorum (Öretmen ). Proje konularını belirlerken örenci özelliklerine çok dikkat ettiimi düünüyorum. Çünkü örencilerin zeka, ilgi, istek ve ihtiyaçları hem projenin güzel bir ekilde yapılmasında hem de kalıcı bilginin örenilmesinde büyük rol oynuyor (Öretmen E). Öretmenlerden 3 kii (%21.4) proje konularını belirlerken çevresel koulları ön planda tuttuklarını söylemitir. Bu görüü savunan öretmenlerden bazılarının ifadeleri öyledir: Ben çevresel koulları dikkate alarak proje konusu belirlemeye gayret gösteriyorum. Çünkü benim görev yaptıım yerde doru dürüst bir kütüphane bile yok. Örencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri çok düük. Aileleri onları çok salıklı ekilde yönlendiremiyor. Bu nedenlerden dolayı genellikle daha basit ve örencilerin daha kolay yapabilecei proje konuları seçmeye özen gösteriyorum (Öretmen Ç). Proje çalımalarını belirlerken hiç kukusuz çevresel faktörleri daha çok dikkate alamam gerekiyor. Görev yaptıım bölgenin sosyo- ekonomik ve kültürel düzeyi çok düük seviyede. Bu durum doal olarak yaptırdıımız proje çalımalarına da yansıyor. Örencilere çok üst düzey bilisel duyusal ve psikomotor beceriler kazandıracak projeler yerine daha kolay yapabilecekleri adet yerine bulsun türden projeler yaptırmak zorunda kalıyorum. Kısaca proje konularını belirlerken konuların çevre artlarına uygun, kolay hazırlanabilir ve az masraflı olmasına dikkat ediyorum diyebilirim (Öretmen C).

14 Mülakata katılan öretmenlerden 2 kii (%14.3) ise proje konularını belirlerken zümre öretmenleriyle ibirliine giderek birlikte karar aldıklarını ifade etmitir. Bu öretmenlerin görüleri öyle belirtilebilir: Proje konularını belirlerken dier zümre öretmeni arkadalarımla ibirlii yapıyoruz. Öretim programı, ders kitapları ve interneti tarayarak çeitli konular belirliyoruz. Daha sonra bu konular içerisinden seçim yaparak konuları belirlemi oluyoruz. Sonuçta dier öretmenlerle ibirlii içerisinde bilgi paylaımı yaparak daha güzel ve örencilere daha faydalı projeler yaptırıyoruz (Öretmen I). Proje konularını belirlerken zümre öretmenleriyle ibirlii yapıyorum. Görev yaptıım okulda sosyal bilgiler öretmeni olarak toplam üç kiiyiz. Öretmen arkadalarla zaman zaman bir araya gelip proje, performans ödevi gibi çalımalarla ilgili fikir alıveriinde bulunuyor ve fikir birliine vardıımız konuları örencilere proje ve performans ödevi olarak veriyoruz (Öretmen K). 4. Yaptırdıınız Projelerin çerii Genellikle Hangi Alanlarda Younlaıyor? Sorusunun Analizi: Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öretmenlerinin Yaptırdıkları Projelerin Younlatıı Alanlar Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Güncel Olaylar Vatandalık Tarih-Corafya Toplam Mülakatın dördüncü sorusunda öretmenlere yaptırdıkları projelerin younlatıı alanlar sorulmutur. Öretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 5 te açıklanmıtır. Buna göre öretmenlerden 7 kii güncel olaylar, 5 kii vatandalık ve 2 kii ise tarih-corafya konularında projeler yaptırdıklarını ifade etmitir. Öretmenlerden 7 kii (%50) örencilerine genellikle güncel olayların younlukta olduu alanlarla ilgili proje yaptırdıklarını belirtmitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Ben örencilerime genellikle günlük hayatlarında karılatıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olabileceini düündüüm konularda proje yaptırtıyorum. Çünkü eitim-öretimin asıl amacının bireyi hayat hazırlamak olduunu iddetle savunanlardan biriyim. Bu noktada ie yarar ve okul dıı

15 hayatta örencilerimin ilerine yarayacak konuları seçmeye özen gösteriyorum (Öretmen J). Örencilerime genellikle proje konularını küresel ısınma, kırımkongo kanamalı atei, çevre kirlilii gibi günlük hayatta karılatıkları, basın-yayın organlarında sıkça yer alan konular arasından seçiyorum. Çünkü hayat bir süreç ve sadece okuldan ibaret deil. Zaten bana göre okul da bir amaç deildir, aksine okul insanı hayata hazırlayan bir araçtır. Bu nedenle örencilere proje konuları verilirken konuların onların günlük yaamıyla birebir balantılı olmasına, konuların popüler ve içinde yaanılan an itibariyle gündemde olmasına dikkat edilmesi gerektiini düünüyorum (Öretmen K). Mülakata katılan öretmenlerden 5 kii (%35.7) örencilerine genellikle vatandalıkla ilgili konularda proje çalıması yaptırdıklarını söylemitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Örencilerime genellikle vatandalıkla ilgili konularda proje çalıması yaptırıyorum. Sosyal bilgilerin bir amacının iyi vatanda yetitirme olduu dikkate alarak örencilerime demokrasi, insan hakları, toplum hayatında uyulması gereken kurallar gibi çeitli konularda proje çalımaları yaptırıyorum (Öretmen ). Örencilere yaptırdıım projelerin içerii genellikle vatandalık bilgisi alanında younlaıyor. Örencilere toplumsal uzlama ve barıın ön artlarından biri olarak görüler demokrasi, insan hakları, toplumsal kurallar, saygı, sevgi, yardımlama, ben ve ötekiden arınık olma gibi iyi vatandata bulunması gereken özellikleri kazandırmaya yönelik proje çalımaları yaptırıyorum (Öretmen G). Öretmenlerden 2 kii (%14.3) ise örencilerine genellikle tarih ve corafya konularıyla ilgili olarak proje yaptırdıklarını belirtmitir. Bu öretmenlerin görüleri öyle açıklanabilir: Örencilere genellikle tarih ve corafya konuları aırlık olan projeler yaptırıyorum. Tarihi olaylar, tarihteki önemli ahsiyetler, yurdumuzun bölgeleri ve özellikleri, ülkemizde yapılan beeri ve ekonomik faaliyetler gibi konularda örencilere proje çalımaları yaptırıyorum. Çünkü bana göre örencilerin geçmigün ve gelecek çizgisinde iyi bir dünya görüüne sahip olmaları için geçmilerini ve yaadıkları ülkelerini bilmeleri en önemli gereklerden biridir (Öretmen ). Ben örencilerime genellikle tarih ve corafya konularının aırlıkta olduu projeler yaptırıyorum. Çünkü bana göre sosyal bilgiler ders içeriinin en önemli iki ayaını tarih ve corafya konuları oluturuyor. Ayrıca tarih konuları örencilere kimlik ve aidiyet duygusunu, corafya konuları ise yurt sevgisini aılıyor (Öretmen I).

16 Proje Çalımaları Yaptırırken Hangi Sorunlarla Karılaıyorsunuz? Sorusunun Analizi: Tablo 6: Sosyal Bilgiler Öretmenlerinin Proje Çalımaları Yaptırırken Karılatıkları Sorunlar Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Çevresel Koullardan Kaynaklanan Sorunlar Örencilerden Kaynaklanan Sorunlar Öretim Programından Kaynaklanan Sorunlar Öretmenden Kaynaklanan Sorunlar Toplam Mülakatın beinci sorusunda öretmenlere proje çalımaları yaptırırken karılatıkları sorunların neler olduuyla ilgili bir soru yöneltilmitir. Öretmenlerin soruya verdikleri cevaplar Tablo 6 da ele alınmıtır. Buna göre öretmenlerden 6 kii çevresel koullardan kaynaklanan sorunlar yaadıklarını, 5 kii örencilerden kaynaklanan sorunlarla karılatıklarını, 2 kii öretim programından kaynaklanan sorunlarla yüz yüze geldiklerini ve 1 kii öretmenden dier bir anlatımla kendinden kaynaklanan sorunlar yaadıını belirtmitir. Öretmenlerden 6 kii (%42.9) proje çalımaları yaptırırken çevresel koullardan kaynaklanan sorunlarla uratıklarını ifade etmitir. Bu düünceyi savunan öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Proje çalımalarında en büyük sorunu çevresel koullar konusunda yaıyorum. Özellikle okulun ve çevrenin kaynak ve materyal eksiklii karılatıım en büyük sorunların baında geliyor. Okulun tam donanımlı bir kütüphanesi ve internet aı yok. Bu durum da örencilerin aratırmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu balamda örenciler kaynak taramasında sıkıntı yaıyorlar ve konuyla ilgili bilgiye ulaamadıklarından ikâyet ediyorlar. Bu durum da örenciler baaramama duygusuna kapılıyor ve örencilerin motivasyonları da olumsuz yönde etkileniyor (Öretmen D). Proje çalımaları sırasında çevresel etmenlerin örencilerimi ve beni olumsuz yönde etkiledii kanaatindeyim. Bir defa bizim için en büyük engel örenci velileridir. Veliler yeni müfredatı bilmedikleri için, örencilere verilen görevleri de bo i olarak düünüyorlar. Ayrıca görev yaptıım yer itibariyle, geçim kaynaklarının baında hayvancılık geldii için, çocukların bo zamanı da neredeyse yok diyebiliriz. Örenciler bo zamanlarında ailelerine

17 yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla örencilerin proje hazırlama gibi bir kaygıları veya zamanı da yok (Öretmen H). Mülakata katılan öretmenlerden 5 kii (%35.7) proje çalımaları sürecinde örencilerden kaynaklanan sorunlarla karılatıklarını vurgulamıtır. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Proje çalımaları yaptırırken genellikle örencilerden kaynaklanan sorunlarla uraıyorum. Bu durum genellikle örencinin konuyu anlayamaması veya beklediim performansı gösterememesi eklinde ortaya çıkıyor. Örnein örenciden çevre sorunlarına yönelik olarak orijinal çözümler üretmelerini istiyorum. Fakat örenciler çevre sorunlarının nedenlerini aratırıp geliyorlar yada bakalarına ait çözüm yollarını getiriyorlar. Tabii bunda görev yaptıım yerin tara olması da etkili. Çünkü birçok örenci internet, kitap v.b kaynaklardan çok uzak (Öretmen F). Proje çalımaları sırasında en çok örencilerin sorunlarıyla uramak zorunda kalıyorum. Bazen grup olarak verilen proje çalımalarında grup içi i bölümü ilemeyebiliyor; projede daha çok çalıkan örencinin ya da daha fazla sorumluluk duygusuna sahip örenci/örenciler inisiyatifi eline alıyor. Bazen örenciler internetten ödevi aynen indirebiliyor veya kaynaklardaki bilgileri hiç deitirmeden getirip sunabiliyorlar. Bazen kaynak taramasını yeterli olarak yapmayabiliyorlar. Buna ilaveten örenciler projeye karı ilgisiz de olabiliyorlar (Öretmen ). Öretmenlerden 2 kii (%14.3) proje çalımaları yaptırırken öretim programından kaynaklanan sorunlar yaadıklarını belirtmitir. Bu görüü savunan öretmenler unları ifade etmilerdir: Proje çalımaları yaptırırken karımıza çıkan sorunlardan en önemlisinin öretim programından kaynaklandıını düünüyorum. Her ne kadar öretim programı yenilenmi olsa da konu younluunun aynen devam ettiini düünüyorum. Bu durumun proje çalımalarına yansıması ise öyle oluyor. Ben genellikle programı yetitirme gayreti içerisine giriyorum. Dolayısıyla vermi olduum proje konularıyla ilgili olarak örencilerin neler yaptıını tam olarak takip edemiyorum. Ayrıca örenciler de derslerle ilgili olarak verdiimiz ödevleri yetitirmeye çalıtıkları için proje çalımalarına yeterince vakit ayıramadıklarından ikâyet ediyorlar (Öretmen J). Proje çalımaları yaptırırken öretim programından kaynaklanan sorunlar yaıyorum. Öretim programı bizden hem ödev vermemizi, hem performans ödevi yaptırmamız, hem proje çalıması gerçekletirmemizi, hem de sınav yapmamızı istiyor. Biz ise eitim-öretim yılının 1/3 ünün tatillerle geçtii bir ülkede tüm bunları yapamıyoruz veya yapsak da birini tam dierini yarım bırakıyoruz (Öretmen G).

18 Mülakata katılan öretmenlerden 1 kii (%7.1) ise proje çalımaları sırasında öretmenden dier bir anlatımla kendinden kaynaklanan sorunlarla karılatıını söylemitir. Bu öretmenin görüü öyledir: Proje çalımalarının önündeki en büyük engelin kendim olduunu düünüyorum. Ben ilkörenim, ortaörenim ve yüksekörenim hayatım boyunca hiç proje yapmadım. Proje çalıması nasıl yapılır, onu da bilmiyorum. nternetten veya konuyla ilgili bavuru kaynaklarından da yeterince örenebildiimi düünmüyorum. Zaten hizmet içi eitimde de böyle konular uygulamalı olarak öretilmiyor. Kısaca ben örencilerime proje ödevi veriyorum; fakat proje çalımalarının gerek hazırlama ve uygulama gerekse de deerlendirme aamalarında nelerin yapılacaını tam olarak bilmiyor ve örencilerimi de doru olarak yönlendiremiyorum. Ayrıca i yüküm çok fazla ve okulda ders dıında herhangi bir zaman geçirecek koulların olmaması dolaysıyla örenci çalımalarıyla da yeterince ilgilenemiyorum (Öretmen I). 6. Proje Hazırlama Sürecinde Öretmen Olarak Neler Yapıyorsunuz? Sorusunun Analizi: Tablo 7: Sosyal Bilgiler Öretmenlerinin Proje Çalımaları Sırasında Yaptıkları ler Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Rehberlik Süreci Birlikte Yönetme Toplam Mülakatın beinci sorusunda öretmenlere proje hazırlama sürecinde neler yaptıkları sorulmutur. Öretmenlerin soruya verdikleri cevaplar Tablo 7 de açıklanmıtır. Buna göre öretmenlerden 10 kii proje hazırlama sürecinde rehberlik yaptıını belirtirken, 4 kii ise süreci örencilerle birlikte yönettiini ifade etmitir. Öretmenlerden 10 kii (%71.4) proje hazırlama sürecinde örencilere rehberlik yaptıını söylemitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Örencilere rehberlik yapıyorum. Onlara sık sık çalımalarının ne aamada olduunu ve zorlandıkları yerde benden yardım alabileceklerini söylüyorum. Örencilere çalımalarının baarılarına göre pekitireç veriyorum (aferin olum eklinde ifadelerle, sınıf ve okul panosunda o çalımaları sergileyerek vb.). Örencilerden gerekli gördüüm yerleri düzeltmelerini istiyorum. Proje

19 hazırlama sürecinde örencilere farklı düünme becerileri kazandırma konusunda yardımcı olmaya çalııyorum (Öretmen B). Proje hazırlama sürecinde örencilere rehberlik yapıyorum. Proje çalımalarının nasıl yapılacaıyla ilgili olarak önceden eitim almadıım için sürecin uygulanma eklini sosyal bilgiler öretim programı ile öretmen kılavuz kitaplarında belirtildii ekilde uygulamaya gayret ediyorum. Bu nedenle örencilere de sosyal bilgiler öretim programında ve çalıma kitaplarında yer alan konularla ilgili proje yaptırıyorum. Örencilere verdiim konularla ilgili açıklamalar yapıyorum. Proje çalımalarıyla ilgili olarak istedikleri zaman gelip danıabileceklerini söylüyorum. Örencilere arada bir hatırlatmalar yapıyorum. Bazen de bilimsel aratırmanın basamaklarını sınıflarda anlatarak, çalımalarını yaparken bu basamaklara dikkat etmeleri gerektiini söylüyorum (Öretmen J). Proje hazırlama sürecinde örencilere rehberlik yapıyor, onları yönlendiriyorum. Öncelikle konuları belirliyor ve daha sonra bunları örencilere duyuruyorum. Örencilere ödevin formatı ile ilgili bilgiler veriyor ve verdiim bilgileri not almalarını istiyorum. Sonrasında hangi kaynaklardan yararlanabilirler bunu anlatıyorum. Örenciler ödevlerini yava yava getirirken de gelen ödevlerin güzel kısımlarını örencilere göstererek böyle olması gerektiini söylüyorum. Hataların ise u ekilde telafi edilebileceini söyledikten sonra ödevi örenciye geri veriyorum, örenci de düzeltip geri getiriyor. Yani geri dönüt vererek doruya ulamalarını salıyorum (Öretmen A). Mülakata katılan öretmenlerden 4 kii (%28.6) ise proje hazırlama sürecinde örencilerle birlikte süreci yönettiini vurgulamıtır. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Öncelikle proje hazırlama sürecini birlikte yürütüyoruz. Öncelikle öretim programına balı kalmak kaydıyla örencilerle birlikte konuları belirliyoruz. Daha sonra konuları tahtaya yazıyor ve demokratik yollarla örencilerin proje konularının daıtımını yapıyoruz. Örencilerle birlikte proje hazırlama ve teslim etme sürecine dair kuralları belirleyip örencilere belirlediimiz kuralları dikte ettiriyorum. Takip eden süreçte hangi konuyu nerede bulabileceklerine dair bilgi veriyorum. Ders içi ve ders dıında örencilerle çalımalarıyla ilgili fikir alı-veriinde bulunuyorum (Öretmen D). Proje hazırlama sürecini örencilerle birlikte ekillendiriyorum. Örencilerle birlikte konuları ve takip edeceimiz süreci planlıyoruz. Süreç içerisinde elimden geldii kadarıyla örencilere geni bir zaman süreci tanıyorum ve çalımalarını iki haftada bir takip etmeye çalııyorum. Yararlanacakları kaynaklar, konuların nasıl ele alınacaı ve nelerin üzerinde daha çok durulacaı vb konularda örencilere yol göstermeye ve daha farklı olarak neler yapılabilecei konusunda süreç içerisinde beyin fırtınası yapmaya çalııyoruz. Bu sayede örencilerin daha özgün eyler yaratmasını salamaya çalııyorum. Örencilere bireysel yada grupla çalıma serbestlii ve konu belirleme serbestlii tanıyorum. Çalımalarını yakından takip

20 etmeye ve onların bilimsel aratırma basamaklarını kullanmalarında yardımcı olmaya çalııyorum. (Öretmen E). 7. Proje Hazırlama Sürecine Örenci Ailelerinin Katkısı Nedir? Sorusunun Analizi: Tablo 8: Proje Hazırlama Sürecinde Örenci Ailelerinin Yaptıkları ler Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Hiçbir Katkıları Yok Projeyi Kendileri Yapma Çocuklarına Yardımcı Olma Toplam Mülakatın yedinci sorusuyla ilgili bilgilere Tablo 8 de yer verilmitir. Buna göre öretmenlerden 8 kiinin proje hazırlama sürecinde ailelerin herhangi bir katkısı olmadıını, 4 kiinin projeyi ailelerin hazırladıını ve 2 kiinin ise proje hazırlama süreci içerisinde ailelerin çocuklarına yardımcı olduunu ifade ettikleri görülmektedir. Öretmenlerden 8 kii (%57.1) proje hazırlama sürecinde ailelerin örencilere herhangi bir katkısının olmadıını belirtmitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Proje hazırlama sürecine ailelerin hiçbir katkısı yok diyebilirim. Bize yıllardır eitim-öretimin temellerinden biri de ailedir diye söyleyip duruyorlar. Ancak burada durum hiç de öyle deil. Aileler bırakın proje sürecine yardım etmeyi, veli toplantılarına bile gelmiyorlar. Onlar gelmeyince biz gidip veliyle diyalog kuralım diyoruz bu defa da bazı aileler bizi evlerine kabul etmiyorlar. Hatta okulda hafta sonları kurs verip onların yetimelerine katkıda bulunmak amacıyla 6-7 ve 8. sınıflardan toplam 80 örencime zamanımı ayırdım, ama gel gör ki velilerin hımına uradım. Veliler kendi ilerinin yarım kaldıı ve çocuklardan igücü açısından faydalanamadıkları gerekçesiyle çocuklarını kursa göndermediler (Öretmen C). Proje hazırlama sürecine ailelerin herhangi bir katkısı olduunu düünmüyorum. Çünkü bulunduum bölgenin sosyo-ekonomik durumu iyi deil ve insanların eitim düzeyi de çok düük. Bu nedenle veliler bizim verdiimiz proje ve ödevlerin öneminin farkında deil. Dolayısıyla örencileri tevik edeceklerine bu da neymi, ben ne anlarım, bunlar bo eyler, bir sürü masraf gibi sözlerle örencilerin motivasyonlarını da düürüyorlar (Öretmen Ç).

21 Mülakata katılan öretmenlerden 4 kii (%28.6) projeyi çocukların yerine ailelerinin hazırladıını vurgulamıtır. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Bazı aileler projeleri kendileri yapıyor maalesef. Bu durumu örencilerimi iyi tanıdıım için ben hemen anlıyorum ve projeyi nasıl yaptıını örenciye soruyorum. Aileler çocuklarının projelerini yaparak onlara yardımcı olduklarını ve çocuklarının iyi not alacaını düünüyorlar; fakat yanılıyorlar. Biz bu projeleri örenciler yaparak-yaayarak örensinler, bir problem çözme alıkanlıı kazansınlar diye yaptırıyoruz. Ancak aileler bu tavır ve davranılarıyla süreci sabote ediyorlar, çocuklarına iyilik yerine kötülük yapıyorlar (Öretmen K). Benim örencilerimin aileleri projeleri kendileri yaparak sürece katılıyorlar. Geçenlerde örencimin bir tanesine getirdii projeyi kimin yaptıını sordum. Örencim kekelemeye baladı. Daha sonra neden ailesine veya evdeki büyüklerine yaptırdıını sordum. Örencim de aslında bu projeyi kendisinin yapmayı istediini, ancak evdeki büyüklerinin kendi fikrini (örencinin) beenmediklerini ve projeyi ailesinin kendi fikirleri dorultusunda yaptıklarını, ona da sadece yazma ii dütüünü söyledi (Öretmen ). Öretmenlerden 2 kii (%14.3) ise proje hazırlama sürecinde ailelerin çocuklarına yardımcı olduunu söylemitir. Bu görüü savunan öretmenlerden bazılarının düünceleri öyle açıklanabilir: Proje hazırlama sürecinde ailelerin çocuklarına büyük bir fedakârlıkla yardımcı olduklarını düünüyorum. Gerek yaptıımız veli toplantıları gerekse örencilerin beyanları benim düüncemi doruluyor. Ben anslı bir öretmenim. Benim veliler çocuklarıyla oldukça iyi ilgileniyor; benimle iletiimleri gayet iyi ve çocuklarıyla ilgili sorunlarını benimle paylaıyorlar. Dolayısıyla proje çalımalarında da çocuklarını yönlendirme adına anlayamadıkları konu ve durumları benimle paylaıyorlar. Böylelikle çocuklarını doru bir ekilde yönlendiriyorlar (Öretmen D). Benim velilerim proje hazırlama sürecine dolaylı olarak katılıyorlar. Yani veliler çocuklarına her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Proje çalımalarına çocuklarına maddi ve manevi yönden destek oluyorlar. Örencilere neler yapabileceiyle ilgili olarak fikir veriyorlar, yaptıkları çalımaları takip ediyorlar. Zaman zaman benimle fikir alıveriinde bulunuyorlar. Bu durum da örencilerimin çalıma isteini artırıyor ve onların kendine güveni ile i baarma isteini olumlu yönde etkiliyor (Öretmen E).

22 Proje Çalımalarını Nasıl Deerlendiriyorsunuz? Sorusunun Analizi: Tablo 9: Sosyal Bilgiler Öretmenlerinin Proje Çalımalarını Deerlendirme Ölçütleri Cevap Türleri Frekans (f) Yüzde (%) Ölçekle Kendi Belirlediim Ölçütlerle Toplam Mülakatın sekizinci ve son sorusunda öretmenlere proje çalımalarını nasıl deerlendirdikleri sorulmutur. Öretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 9 da gösterilmitir. Buna göre öretmenlerden 10 kii bir ölçek yardımıyla deerlendirme yaptıını belirtirken, 3 kii ise kendi belirledii ölçütlere göre deerlendirme yaptıını ifade etmitir. Öretmenlerden 11 kii (%78.6) örencilerin hazırladıı projeleri ölçekler yardımıyla deerlendirdiini söylemitir. Bu öretmenlerden bazılarının görüleri öyle açıklanabilir: Örencilerimin hazırladıı projeleri öretim programı ve öretmen kılavuz kitabın verilen ölçekler yardımıyla deerlendiriyorum. Bunu yanı sıra örencilerin yapmı olduu projelerin özgünlüü, kaynak taramasının nitelii, kullanılan aratırma yöntem ve teknikleri, görsellik (resim, fotoraf, tablo, grafik vb.) ile güzel Türkçemizi kullanma durumu gibi unsurlara da dikkat etmeye çalııyorum (Öretmen ). Projeleri derece puanlama ölçei ile deerlendiriyorum. Bunu yaparken projenin aratırılma süreci, yararlandıı kaynaklar, ortaya konulan ürünün orijinallii gibi çeitli ölçütleri esas alıyorum (Öretmen B). Projeleri deerlendirirken öretimde ölçme ve deerlendirme, performans deerlendirme gibi kitaplar içerisinde bulunan ölçeklerden yararlanıyorum. Ayrıca deerlendirmede ürünün özgünlüünün yanı sıra örenci tarafından yapılıp yapılmaması gibi hususları da göz önünde bulunduruyorum (Öretmen ). Mülakata katılan öretmenlerden 3 kii (%21.4) ise örencilerin hazırladıı projeleri kendi belirledii ölçütler çerçevesinde deerlendirdiini Bu öretmenlerden bazılarının görüleri u ekilde ifade edilebilir: Kendi ölçütlerime göre deerlendirme yapıyorum. Bunun için öncelikle ödev deerlendirme ölçei hazırlıyor ve buna göre de puanlar veriyorum. Bazen de

23 örenciyle ilgili kendi kanaatlerimi kullanıyorum. Bunun yanı sıra sayfa düzeni, ödevi zamanında getirme, konuya uygun örnekler verme, konuya uygun çözüm yolları üretme, doruluk, özgünlük, içeriin sunumu gibi faktörleri de dikkate alıyorum (Öretmen A). Proje deerlendirmesini kendi belirlediim ölçütlere göre yapıyorum. Çalıtıım okulun örencilerinin büyük bir kısmında okuma yazma problemi olduu için içerikten çok imla kurallarına, yazı güzelliine, sayfa düzenine dikkat ediyorum ve deerlendirmemin önemli bir kısmını bu oluturuyor. Bunun dıında konuya uygun olma, yaratıcılık, kaynak taraması gibi kriterleri de dikkate alıyorum ancak dediim gibi muhtevadan ziyade daha çok ekle göre genel bir deerlendirme yapıyorum (Öretmen F). 5. Sonuç Proje çalımaları, yenilenen eitim programlarıyla birlikte, eitim sürecinin önemli elemanlarından biri haline gelmitir. Bu derece ön plana çıkan bir yöntem üzerinde öretmenler kendi bilgilerine ve meslektalarından edindikleri bilgilere göre bu yöntemi uygulamaya çalımaktadırlar. Bu aratırma, sosyal bilgiler öretmenlerinin proje çalımalarıyla ilgili görülerini ortaya koymaya çalımı ve elde edilen bulgular yorumlanarak konuya ilikin bir perspektif yakalanmaya çalıılmıtır. Çalımada elde edilen bulgulara göre elde edilen sonuçlar u ekildedir; 1. Katılımcıların çou (%57.1) sosyal bilgiler dersinde uygulanan projelerin, bu dersin tüm konuları üzerinde kullanılabilecei yönünde görü bildirmilerdir. Bu sonuça göre, öretmenlerin önemli bir kısmı da proje çalımalarının her konuya uygun olmadıını düünen öretmenler de bulunmaktadır. 2. Sosyal bilgiler dersinde proje çalımalarının örenciye saladıı katkılar konusunda ise; katılımcılar projelerin en çok aratırma becerisi kazandırdıı üzerinde younlamılardır (%35.7). 3. Elde edilen verilere göre aratırmaya katılan sosyal bilgiler öretmenleri proje konularını en çok öretim programından faydalanarak belirlemektedirler. 4. Katılımcıların %50 si proje konularını güncel olaylardan faydalanarak belirlediklerini belirtmilerdir. Bu sonuç, sosyal bilgiler konuları içerisinde güncel olaylarının öneminin artması açısından olumlu olarak düünülebilir.

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER ! "#$#%$#%&$#' #$$ ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER Ar. Gör. Tuncer BÜLBÜL Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK ETM TARH DERS ÖRETMNDE FARKLI BR

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı