KOLEJ Ö RENC LER ARASINDA OLUfiAN JARGON ÜZER NE B R NCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLEJ Ö RENC LER ARASINDA OLUfiAN JARGON ÜZER NE B R NCELEME"

Transkript

1 Millî Folklor, 2006, Y l 18, Say 71 KOLEJ Ö RENC LER ARASINDA OLUfiAN JARGON ÜZER NE B R NCELEME A Research On The Jargon Produced Among The Private High School Students Ça dafl kent yaflam nda en az bir etkeni paylaflan kültürel gruplar n folkloru üzerine yap lan bu incelemede ailelerinin sa lad maddi imkânlar dâhilinde Ankara kolejlerinde e itimini sürdüren gençlerin üretti i dil sorunsal olarak belirlenmifl, bu ö rencilerin içinden geldikleri sosyo-ekonomik yap n n ürettikleri dil üzerindeki etkileri incelenmifltir. Örneklem grubu gelir düzeyi yüksek ailelere mensup ö renciler aras ndan seçilmifltir. Örneklem grubunu yafllar aras ndaki ODTÜ, Tevfik Fikret, Bilkent, TED, Büyük Kolej gibi Ruken ALP* ÖZET Ça dafl kent yaflam nda en az bir etkeni paylaflan kültürel gruplar n folkloru üzerine yap lan bu incelemede ailelerinin sa lad maddi imkânlar dâhilinde Ankara kolejlerinde e itimini sürdüren gençlerin üretti i dil sorunsal olarak belirlenmifl, bu gençlerin içinden geldikleri sosyo-ekonomik yap n n ürettikleri dil üzerindeki etkileri incelenmifltir. Örneklem grubu gelir düzeyi yüksek ailelere mensup, yafllar aras ndaki ODTÜ, Tevfik Fikret, Bilkent, TED, Büyük Kolej gibi kurumlarda e itim alan lise ikinci ve üçüncü s n f ö rencileri aras ndan seçilmifltir. ncelemede örneklem grubunda yer alan gençlerin ifadelerine dayanarak, yaflam tarzlar n n yans mas n buldu u ortak kültürel kodlar, al mlama tarzlar ve de erlendirme ölçütleri incelenmifltir. Anahtar Kelimeler Kolej ö rencileri, jargon, kültürel kodlar, Arjantin Caddesi. ABSTRACT This study concentrates on the folklore of cultural groups having at least one factor in common in modern city life. Focusing on the language created by teenagers who are students of private high schools in Ankara, this paper analyzes how the social-economic status of their families influences this language. The sample group is selected from students aged between 16-18, who come from families with high incomes and attend the private high schools of ODTÜ, Tevfik Fikret, Bilkent, TED and Büyük Kolej. Based on the statements of the teenagers in this sample group, this study looks into their cultural codes, perceptions and assessments. Key Words Private high school students, jargon, cultural codes, Arjantin Street * Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Bölümü Yüksek Lisans Ö rencisi. kurumlarda e itim alan lise ikinci ve üçüncü s n f ö rencileri oluflturmaktad r. ncelemede örneklem grubunda yer alan ö rencilerin ifadelerine dayanarak, yaflam tarzlar n n yans mas n buldu u ortak kültürel kodlar, al mlama tarzlar ve de erlendirme ölçütleri üzerinde odaklan lm flt r. Alan Dundes Millî Folklor Dergisinin 65. say s nda yer alan Folklor Nedir bafll kl makalesinde en az bir ortak faktörü paylaflan insan toplulu unun halk (128) olarak tan mlanabilece ini, bu tan mlama için herhangi bir nedenle bir araya gelmifl bir insan toplulu unun kendilerinin olarak adland rd klar baz geleneklerinin olmas n n yeterli say labilece ini belirtmektedir. Kolejlerde e itimlerini sürdüren bu grubun da kulland klar dil in, bofl zamanlar n de erlendirdikleri sosyal ortamlar n [Arjantin Caddesi ndeki cafe ler], tercih ettikleri üniversitelerin, al flverifl yapt klar merkezlerin ortak oldu u gözlenmifltir. Bu ortakl n Dundes n vurgulad ba lay c faktörlere karfl l k geldi i söylenebilir. Gelir düzeyi yüksek olan ailelere sahip, kolejlerde e itimini sürdüren bu ö rencilerin yaflam tarzlar, kendilerini ve çevrelerindeki bireyleri de erlendirme ölçütleri, ürettikleri ve kulland klar dil in biçimlenmesinde de kaç n lmaz olarak etkili olmufltur. Roland Barhtes n Göstergebilimsel Serüven isimli kitab nda dilin hem bir toplumsal kurum, hem de de erler dizgesi (26) oldu unu belirtmesinin bu düflünceye dayanak oluflturmaktad r. Bozkurt Güvenç nsan ve Kültür isimli kitab nda bireyin, toplumun istek ve beklentilerine göre de iflmesi sürecini sosyalleflme (125) olarak tan mlamaktad r. Sosyalleflme, kültürel de erlerin ve normlar n kazan ld, bireyin kiflilik kazanmas n ve bununla birlikte, toplumun ve grubun göreli süreklili ini sa layan bir süreçtir. Bu süreç bireylerin ilgi alanlar n n, yaflam tarzlar n n biçimlenmesinde etkili olmaktad r. Bu ba lamda popüler kültürün kolej gençli inin sosyalleflmesinde etkili bir rol oynad söylenebilir. Örneklem grubundaki ö rencilerin Serdar Ortaç, Demet Akal n, Kenan Do ulu, Bengü, Gülflen, Kutsi, Tarkan gibi popüler flark c lar dinlediklerini, televizyon seyrederek, internette chat leflerek bofl zamanlar n de- erlendirdiklerini belirtmeleri bu durumun bir göstergesidir. Örneklem grubundaki ö rencilerin çevrelerindeki di er bireyleri giyim tarzlar, kulland klar nesnelerin marka lar dolay m nda de erlendirdikleri fake, louser, tiki/tikican, jonjon, cipcop, paçoz / fason, punk gibi ifadeleri gündelik yaflamlar nda s kça kullanmalar ndan anlafl lmaktad r. Bu ifadelerin anlamlar : Fake; sahte markalar kullananlar, tiki / tikican; çok makyaj yapanlar, kulland klar nesnelerin markalar yla övünenler, jonjon; hem bak ml olan, hem de görüntüsünü çok fazla dert etmeyenler, cipcop; her ortama ayak uyduranlar, paçoz, fason; sahte giyinenler, punk; ayk r giyinenler [k yafetlerinde siyah rengi a rl kl olarak tercih edenler, farkl makyaj yapanlar] olarak belirlenmifltir. Yap lan incelemede Versace, Prada, Gucci, Armani, Dolce Gabanna, Lous Vuitton gibi markalar n tercih edilme ve bu ba lamda da önemsenme oran n yüksek oldu u anlafl lm flt r. çinde bulunulan çevrede çok tarz olman n popülerlikle iliflkilendirildi i, çok tarz çocuk / k z fleklindeki ifadeleri sosyal ortamlar nda önemsedikleri insanlar ifade etmek için kulland klar sonucuna ulafl lm flt r. Yine fiyat aç - s ndan standartlar n üzerinde saç tasar m hizmeti veren Paris Kuaför ün özellikle tercih edildi i, platine dönük sar rengi ifade eden Bilkent sar s n n genç k zlar aras nda ra bet gördü ü anlafl lm flt r. Bu ba lamda Barthes n Her söz bir bildiriflimsel olufl içinde kavrand an dil olur. Belirtilenlerin örtük gösterilenleri vard r (97) fleklindeki düflüncesi ve göstergeler[in] ayr mlardan (160) olufltu unu belirtmesi üretilen dille iliflkilendirildi inde anlam kazanmaktad r. Giyim tarzlar n n ifade 6 7

2 Millî Folklor, 2006, Y l 18, Say 71 Millî Folklor, 2006, Y l 18, Say 71 edilifl biçimlerine bak ld nda pahal markalar n sosyal yaflamda bireylerin konumland r lmas nda bir gösterge oldu u söylenebilir. Nesne[nin] görülmeyi bekleyen fley (168) oldu unu belirten Barthes bir toplumun parças olan bütün nesnelerin anlam (170) oldu unu ifade etmektedir. Fiziksel özelliklere gönderme yapan malzemeden çalm fllar, ambalaj hatas, yandan yemifl, tipi kaym fl, flaft kaym fl, do ufltan de il, genetik gibi ifadelerin çoklu u da fiziksel özelliklere verilen önemi belirginlefltirmektedir. Bu ifadeler fiziksel olarak olumlanmayan özelliklere sahip ö renciler için kullan lmaktad r. Yine d fl görünüme gönderme yapan pigme kelimesiyle de k sa ve fliflman fiziksel özelliklere sahip gençler tan mlanmaktad r. Saçlar n n rengi ve flekli, giyim tarzlar birbirine benzeyenler için kullan lan ayn fabrikadan ç km fl ifadesinin bir anlamda elefltirel niteli e sahip oldu u söylenebilir. Kokofl kelimesi de yine çok süslenenler için kullan lmakta, görünümüne fazla önem verenler için hoflsun ama boflsun yavrum fleklinde kal plaflm fl bir kullan m bulunmaktad r. Fiziksel görünümleri be- enilen kad n ve erkekler için tafl [gibi], kad nlar özelinde ise at, kaporta sa lam gibi kullan mlar n olmas da dikkat çekicidir. Buraya kadar elde edilen veriler de erlendirildi inde, gençlerin birbirlerini de erlendirmelerinde ve konumland rmalar nda, kullan lan nesnelerin markalar n n, fiziksel özelliklerin önem tafl d ve sosyal ortamda bir ölçüt ifllevi gördü ü, ekonomik koflullar n bu gençler aras ndaki iliflkilerde belirleyici oldu u sonucuna ulafl labilir. Markalar n Barthes n deyifliyle gösterdi i maddi olanaklar n yüksekli idir. Duygusal iliflkileri tan mlad klar ifadelere bak ld nda manita yapmak, çakal, tam piç, bitmek, hastas olmak fleklindeki kullan mlarla karfl lafl lmaktad r. Manita yapmak; k z arkadafl olmak ifadesi, k z arkadafl olan erkekler için çakal, çapk n olanlar için de tam piç ifadelerinin kullan lmaktad r. Bu ifadeler erkek-egemen bir anlay - fl n varl n n ve hâkimiyetinin göstergesi olarak da de erlendirilebilir. Ayn yafl grubundaki k zlar için bu türden kullan mlara rastlanmamas da bu anlay fl n bir sonucudur. Aflk iliflkilerindeki duygu durumlar n n, karfl cinse duyulan ilginin de bitmek, hastas olmak fleklindeki ifadelerle dile getirildi i görülmüfltür. liflkilerinde cinsellik yaflayan ve bu konuda seçici olmad klar n düflündükleri genç k zlar için de kaflar, motor ifadelerini kulland klar, bu durumu rahat yaflayanlar içinde çifte kavrulmufl sütlü kaflar, eski kaflar ifadelerini kulland klar belirlenmifltir. Eski sevgiliden dost, eski kaflardan tost olmaz fleklindeki ifade, sözlü kültür ürünü olan atasözlerinin kal psal ifllevsellikleri bak m ndan kent yaflam nda da kullan m de erini yitirmedi ini göstermektedir. Erkeklerin iliflkilerinde cinsellik yaflamalar n olumsuzlayan bir kullan - ma rastlanmam fl, bu durumun genç k zlar özelinde de erlendirildi i görülmüfltür. Bu ifadelerin varl geleneksel ahlak anlay fl n n, feodal de erlerin olumland n ve korundu unu göstermektedir. Bu yarg k z ö renciler de dâhil olmak üzere örneklem grubundaki tüm gençlerin evlenilecek ve e lenilecek k z ayr m n savunmas yla temellendirilebilir. Evlenilecek k z lar n cinsel iliflki yaflamam fl olmalar n n temel koflul olarak belirlendi i bu anlay fl, sosyal ya- flamda cinsel özgürlü ün erkekler için geçerli oldu unu göstermektedir. Sevgilisi taraf ndan aldat lanlar boynuzu aya yol alm fl, boynuzlanm fl fleklindeki ifadelerle, cinsel yak nl k götürmek, yiyiflmek, elleflmek kelimeleriyle tan mlanmaktad r. Götürmek ifadesinin erkekler özelinde anlam kazanmas da yine erkek-egemen bak fl n a rl na iflaret etmektedir. E lence merkezlerine gitmek, geceleri bu ortamlarda bulunmak örneklem grubundaki gençlerin sosyal yaflamlar ndaki en önemli etkinlikler aras nda yer almaktad r. Kopmak, kopuyoruz bu akflam, gecelere akmak, patlayan partiler fleklindeki kullan mlar n varl - bu düflünceyi temellendirmektedir. Sosyal ortamda popüler olman n önemi ortamçocu u, f rlama, piyasa yapmak, piyasa çocu u olmak, flekli olmak gibi ifadelerin olumlanmas ndan anlafl lmaktad r. Yap lan incelemede saf oldu una inan lan, her fleye kolayca kand n düflünülen insanlar n mal, sazan, süzme, di er insanlar kand rman n keklemek, kafalamak, ayar çekmek, ayar vermek gibi ifadelerle dile getirildi i görülmüfltür. Son dönemlerde Türkiye gündeminde önemli bir yer iflgal eden ve sosyal yaflamdaki yans malar ndan gençler için bir model oluflturdu u anlafl lan Kurtlar Vadisi isimli diziden etkilenen gençleri tan mlamak amac yla a r abi, kurtlar vadisinden f rlama, amele, stajyer mafya gibi ifadelerin üretildi i görülmüfltür. Bu ö rencilerin okul yaflamlar d fl nda da genelde tak m elbise giymelerinin ay rt edici özellikleri oldu- u belirtilmifltir. Kurtlar Vadisi dizisinden etkilenen gençlerin yaflam nda önemli ifllevi oldu u belirtilen kavga etme durumunun atar yapmak, y k m yapmak, atara atar [yapmak] türünden ifadelerle, bu kavgalarda kullan lan kelebek, kama gibi araçlara emanet, kavgadan kaç lmas durumunun da geri vites yapmak ifadesiyle dile getirildi- i gözlenmifltir. Mal kelimesinin kullan m yo unlu u en fazla kelimelerden biri oldu u, hayvan, öküz gibi kelimelerin de bir ölçü birimi ifllevi gördü ü sonucuna ulafl lm flt r. Mal kelimesinin genellikle karfl lar ndaki insan n söylenenleri anlamakta geç kald, içinde bulunduklar ortama ayak uydurmad durumlarda kullan ld sonucuna ulafl lm flt r. Hayvan ve öküz kelimelerinin de düflüncesizce yap lan eylemlerin tarif edilmesinde kullan ld ; hayvan / öküz gibi yemek, hayvan / öküz gibi içmek, hayvan gibi üzülmek / a lamak / etkilenmek örneklerinden de anlafl laca gibi nicelik bildirdi i sonucuna ulafl lm flt r. Selamlaflmak için naber la, mal, naber baboli, selams gibi ifadelerin kullan m na rastlanm flt r. Örneklem grubundaki ö renciler falan olmak ikilemesinin oha, yuh gibi hayret, flaflk nl k bildirdi ini belirttikleri ifadelerle birlikte kulland klar n, falan kelimesini kaç n lmaz olarak her cümle ve kelimeye eklediklerini belirtmifllerdir. Aflkaam fleklindeki ifadenin de özellikle k z ö renciler taraf ndan kullan lan bir hitap flekli i oldu u görülmüfltür. Yalan söyleyenler t rafl yapmak bununla birlikte yaflad klar n abartarak anlatanlar için s kmak, sallamak fleklindeki kullan mlar n bulundu u görülmüfltür. Baflkalar n n maddi olanaklar ndan faydalanmak isteyenler için beleflçi, otlakç, aç, sözlerini tutmayanlar için ise satmak, satt n bizi fleklindeki kullan mlara rastlanm flt r

3 Millî Folklor, 2006, Y l 18, Say 71 Bir baflkas n n eflyas n n izni olmadan al nmas durumunun da çökmek kelimesiyle dile getirmekte olduklar belirlenmifltir. çinde bulunduklar ortamda arkadafllar n n davran fllar ve sözleriyle kendilerini küçük düflürmeleri nedeniyle yaflad klar duygu durumunu pert olmak, bozulmak, çok pis bozulmak gibi ifadelerle dile getirdikleri, çevresindekileri küçümseyici davran fllarda bulunanlar için tribe girmek [trip yapmak / atmak], kendisini çevresindekilerden üstün görenler için de tamponu kalkm fl ifadesinin kullan ld görülmüfltür. Önemsedikleri olay ve kiflileri için iplemek ya da aksi durumda iplememek, t nmamak, beklenmedik durumlar ise hayretim flaflt, b rakhh yaa!, ay inanm yorum, taklaya gelmek, flaka gibi, içinde patlamak fleklindeki ifadelerle tan mlamaktad rlar. Cep telefonlar n n yaflamlar n n ayr lmaz bir parças oldu unu vurgulayarak, iletiflim kurmak için, cepleflelim gibi yeni kavramlar n ürettiklerini belirtmifllerdir. çinde bulunulan ortamlardan s k lman n [bunun da özellikle okul ve dersanelerdeki derslerde yafland n belirtmektedirler] kafay yemek, kurumak, çürümek, kafa ütülemek gibi ifadelerle, kendilerini rahats z eden bir durumu da tilt olmak, fitil olmak fleklindeki ifadelerle dile getirdiklerini belirtmifllerdir. çinde bulunduklar ortamlara uyum sa layamayan ya da farkl davrananlar için de psikolojik deli, delimanyak, psikopata ba lamak, manyaks n fleklindeki ifadelerin kullan ld gözlenmifltir. Sonuç olarak temel al nan örneklem grubundan elde edilen veriler bir toplumsal ürün (Barthes, 26) olan dil in gündelik yaflam prati ini belirleyen de erlendirme biçimlerini aç a ç - karmaktad r. Bu ba lamda incelenen gruptaki ö rencilerin çevrelerindeki bireyleri, d fl görünüfl ve sahip olunan maddi olanaklar çerçevesinde de erlendirdikleri sonucuna ulafl labilir. Ayr - ca ürettikleri dilin, oluflturduklar ortak kodlar n; yaflam tarzlar, de erlendirme ölçütleri ile karfl l kl ba ml l k iliflkisi içinde oldu u söylenebilir. Bu gruptaki ö rencilerin kitap okumak, tiyatroya gitmek gibi faaliyetlere zaman ay rmad [ki bu durum ürettikleri dil incelendi- inde kolayl kla anlafl lmaktad r], Internet arac l yla ya da Arjantin Caddesi nde arkadafllar ile sohbet etmeyi tercih ettikleri görülmüfltür. Pratik yaflamda sahip olduklar olanaklar entelektüel, kendilerini gelifltirmeye ve gerçeklefltirmeye yönelik faaliyetler için kullanmad klar ve bu tür faaliyetlere de er atfetmedikleri anlafl lmaktad r. Cinselli- i konumland rmalar nda erkek-egemen anlay fl n hâkim olmas, bu anlay fl n de- erlerini sorgulamadan kabul etmeleri ve desteklemeleri de belirgin özellikleri aras nda yer almaktad r. Kaynakça Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven. Çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat. stanbul: Yap Kredi Yay nlar, Dundes, Alan. Folklor Nedir? Millî Folklor 65 (Bahar 2005). Güvenç, Bozkurt. nsan ve Kültür. stanbul: Remzi Kitabevi Yay nlar,

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

yi Mimarl k Kötü Planlama ya da Kötü Mimarl k yi Planlama...

yi Mimarl k Kötü Planlama ya da Kötü Mimarl k yi Planlama... EGEM MARLIK 2007/1-60 fiebnem Gökçen Dündar, Yrd. Doç. Dr. Zehra Ersoy, Yrd. Doç. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü yi Mimarl k Kötü Planlama ya da Kötü Mimarl k yi Planlama... Geçti imiz y l

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı