ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt"

Transkript

1 T. C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte ve yüksekokulların bölüm ve programlarına ayrılan yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları dâhilinde Niğde Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektedir. Dayanak Madde 2- (1) Bu Yönerge, a) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanunun 7 nci maddesi ile, b) 30/04/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik in 6 ncı madde (E) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar Madde 3- (1) Bu Yönerge de geçen: a) ABITUR: Alman Bakaloryası sınavını, b) ACT: Amerika da yüksekokul okumak için yapılan standart testi (American College Testing), c) AL-SAHADA: Suriye Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, ç) AL TAHANAWİYYA: Libya Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, d) BACCALAUREAT FRANÇAIS: Fransa Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, e) BACCALAUREAT LIBANAIS: Lübnan Üniversitelerinde okumak için yapılan sınav, f) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı, g) GCE: İngiltere de Üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education), ğ) İB: Uluslararası Bakolarya (International Baccalaureate) h) NÜYÖS: Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, ı) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü, i) Rektörlük: Niğde Üniversitesi Rektörlüğünü, j) SAT I: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen Sınavı (Scholastic Aptitude Test), k) Senato: Niğde Üniversitesi Senatosunu, l) TAWJIHI: Ürdün Üniversitelerinde okumak için girilen sınav, m) TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı, n) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, o) Üniversite: Niğde Üniversitesini, ö) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmayan; çift uyruklu olanlardan ise uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan öğrenci adayını, p) Yönerge: Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesini, r) YÖS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM BaĢvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim KoĢulları ve Kayıt BaĢvuru ve gerekli belgeler

2 Madde 4- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Temmuz ayı içerisinde Üniversitenin ağ sayfasında duyurulur. Başvurular ilanda belirlenen tarihlerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yolu ile ya da kişisel olarak yapılır. Başvuruların kabul süresinde evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. İnternet üzerinden yapılan başvurular geçersiz sayılır. Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede YÖS, SAT 1, GCE, ACT, İB, TAWJIHI, BACCALAUREAT LIBANAIS, BACCALAUREAT FRANÇAİS, AL-SAHADA- AL TAHANAWİYYA, GAOKAO, NÜYÖS sınavlarından biri veya TÜBİTAK Bilim Ödülleri dikkate alınır. (2) YÖS (2010 YÖS) ve eşdeğer sınavlar için Üniversitemizce belirlenen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler. (3) Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır: a) Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu (Üniversitemiz ağ sayfasından ulaşılabilir), b) Lise Diploması: Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe noter onaylı kopyası, c) Resmi Not Durum Belgesi: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte kapalı zarf içinde sunulmalıdır.). ç) Son iki yıla ait sınav sonucunun (YÖS, SAT I, GCE, ACT, TAWJİHİ, BACCALAUREAT LİBANAİS, ABITUR, NÜYÖS) aslı veya onaylı örneği, d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, e) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, f) İki adet vesikalık fotoğraf, g) Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı pullu zarf. BaĢvuru için asgari taban puanlar ve koģullar Madde 5- (1) Adaylardan, başvuru için, aşağıdaki YÖS veya eşdeğer sınavlardan alınan asgari taban puanlar ve koşullar aranır: a) YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 puan, b) SAT I sınavından en az 1000 toplam puan ve en az 600 matematik puanı, c) ACT (American College Testing) sınavından Matematik (Math ), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) olarak en az 21 puan, ç) GCE (General Certificate Educatıon / A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası, d) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 puan, e) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan, f) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 puan, g) TAWJİHİ (Ürdün ve Filistin) de yapılan sınavından Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan, ğ) LÜBNAN da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında Fen dalında (Scientific Stream) en az 14 puan, h) AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası) sınavında Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan, ı) GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti) sınavında başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan, i) TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları) Sınavında en az 50 puan, j) NÜYÖS sınavında en az 50 puan almış olmak, k) TÜBİTAK ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış olanlar. BaĢvuruların değerlendirilmesi Madde 6- (1) Niğde Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri, Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları

3 değerlendirmeye alınmaz. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Yerleştirmede adaylar puanına göre (YÖS ya da eşdeğer sınav puanının % 65`i ve lise diploma notunun % 35`i toplanarak) sıralanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirilir. (2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Sonuçların duyurulması ve kayıt Madde 7- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin ağ sayfasında duyurulur. (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir. (3) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kayıt için gerekli belgeler Madde 8- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir: a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) "Denklik Belgesi", b) YÖS veya dengi sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, c) Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi, ç) Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını gösteren banka dekontu, d) YÖS e Türkiye içinde giren ve herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiş olup Üniversitemize kaydolmak isteyen adayların dışındakilerden, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları Öğrenim Vizesi, e) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından olanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenim ücreti tutarını TL (Türk Lirası) cinsinden yatıracağından durumlarını belgeleyen büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından aldıkları belgeyi, f) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı, g) İkametgah tezkeresi (Kayıt hakkı kazanıldığına dair adaya gönderilen kabul mektubu ile İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan belge), h) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, ı) 12 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, önden, başı ve boynu açık adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı), i) Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği. Türkçe yeterlik düzeyleri Madde 9- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini A yapmak zorundadır. C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar; yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç, yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptıktan sonra, bir yıl izinli sayılarak Türkçe öğrenimi görüp dil seviyesini A veya B düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. (2) YÖS sonucuyla yerleştirilen öğrencilerde; Türkçe düzeyi aldığı Türkçe puanı doğrultusunda, diğer sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri ise Üniversitenin Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınav sonucuna göre belirlenir. (3) Türkçe düzeyleri B ve C olan adaylar, Üniversitemizce öğrenime başladıkları ilk haftanın sonunda Türkçe Yeterlik Sınavına alınırlar. (4) Yabancı dil hazırlık programı olan bölümlere kaydı yapılanlardan Türkçe düzeyleri B ve C olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber, Türkçelerini A düzeyine çıkarmakla

4 yükümlüdürler. Mezun olma seviyesine gelen öğrencinin A düzeyinde olduğunu belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler. (5) Türkçe yeterlik düzeyi C olan öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca, bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A veya B düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayan veya Üniversitemizce açılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. (6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği Rektörlük Türk Dili Bölümü tarafından belirlenir. Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi Madde 10- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil derslerinde Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yabancı dil hazırlık sınıflarında ise Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde yer alan hükümler uygulanır. (2) Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlik düzeyi B veya A düzeyinde olanlar eğitime başlarlar. C düzeyindekiler ise Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Sağlık hizmetleri Madde 11- (1) Yabancı uyruklu öğrencilere sağlık karnesi verilmemektedir. Ancak acil durumlarda Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkalığına başvurmaları halinde Üniversitenin Mediko-Sosyal hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanır. Bu tedavilerde ilaç giderleri öğrenci tarafından karşılanır. Diğer hükümler Madde 12- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler. Yürürlük Madde 13- (1) Bu Yönerge Senatoda kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14- (1) Yönerge hükümleri Niğde Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

5 KĠġĠSEL BĠLGĠLER T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN LĠSANS PROGRAMLARINA BAġVURU FORMU Adı Soyadı : Uyruğu : Doğum Tarihi : Cinsiyeti :. Pasaport No :. YazıĢma Adresi (Sürekli ulaşabileceğimiz adresinizi doğru olarak yazınız) : Telefon (Ülke kodu belirtiniz) :. E-Posta (hızlı iletişim için mutlaka bildirilmelidir): LĠSE BĠLGĠLERĠ Mezun olduğunuz lisenin adı: Mezun olduğunuz lisenin bulunduğu ülke ve Ģehir: Lise not ortalaması:.(not sistemi). Toplam eğitim süresi (ilkokuldan başlayarak) :. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠNDE BAġVURULAN PROGRAMLAR Başvurulan Program (Tercih sırasına göre yazınız) TERCĠH FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI BÖLÜM / PROGRAM ADI SIRASI

6 SINAV SONUÇLARI Girdiğiniz sınavların sonuçları ve sınavı aldığınız tarihi belirtiniz. SINAVIN ADI TÜRÜ KONUSU SONUÇ TARĠH YÖS (2010) - NÜYÖS TCS ABITUR SAT SAT-1 Math GCE ACT Tawjihi (Filistin) Tawjihi (Ürdün) Baccalauréat Libanais Uluslararası Bakalorya - Verbal A-Levels 1. A-Levels 2. A-Levels 3. Mathematics Science Reasoning Composite Scientific Stream Scientific Stream Uluslar arası Bilim Olimpiyatları Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur. Scientific Stream Language Al : Second Language : Individuals and Societies : Experimental Sciences: Mathematics and Computer Science :

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-1 T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Yaşar Üniversitesi

Detaylı

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; yurtdışından öğrenim görmek üzere Ufuk Üniversitesi ne başvuran öğrencilerin eğitim programlarına kabulleri

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı