KAPULUKAYA BARAJ GÖLÜ NDE LİTORAL VE PELAJİK BÖLGELERE VE MEVSİME BAĞLI ZOOPLANKTON DAĞILIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPULUKAYA BARAJ GÖLÜ NDE LİTORAL VE PELAJİK BÖLGELERE VE MEVSİME BAĞLI ZOOPLANKTON DAĞILIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ÖZET KAPULUKAYA BARAJ GÖLÜ NDE LİTORAL VE PELAJİK BÖLGELERE VE MEVSİME BAĞLI ZOOPLANKTON DAĞILIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özlem İNCE, Yaşar ALUÇ, Gökben BAŞARAN, İlhami TÜZÜN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kapulukaya Baraj Gölü nde, girişten sete kadar belirlenen 5 istasyonun litoral ve pelajik bölgelerinden, yaz (Temmuz ve Ağustos 2005), sonbahar (Ekim ve Kasım 2005) ve bahar (Nisan ve Mayıs 2006) mevsimlerinde alınan zooplankton numuneleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma periyodu boyunca bütün istasyonlarda, rotiferlerin, diğer zooplankton gruplarına göre yoğunluk ve tür çeşitliliği bakımından baskın grup olduğu gözlenmiştir. Zooplankton komunitesinde toplam yoğunluğun yaklaşık % 96 sı rotiferlerden oluşmuştur. Rotifer populasyonunun % 90 ını ise 6 familyaya ait 10 tür oluşturmuştur. Kladoser populasyonu içerisinde, Bosmina longirostris türünün, populasyonun % 99 unu teşkil edecek şekilde, ortalama 5 birey/l ile en yüksek yoğunluğa ve bulunma sıklığına sahip olduğu bulunmuştur. Ancak, bu türün yoğunluğunda, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında barajın giriş bölgesindeki ilk iki istasyonun özellikle pelajik numunelerinde önemli artışlar (maksimum 67 birey/l) tespit edilmiştir. Çalışma süresince, tüm numuneler içerisinde Daphnia cinsinden sadece Daphnia galeata türüne ait toplam 15 adet birey tespit edilmiştir. Çoğunlukla cyclopoid copepodlardan oluşan Copepoda sınıfına ait bireylerin, numunelerin % 75 inde rastlanmasına rağmen, çok düşük oranlarda (ortalama % 0,2 ve 2 birey/l) bulunduğu gözlenmiştir. Zooplankton populasyon yoğunluklarının zamana bağlı değişimlerinin litoral ve pelajik bölgelerde benzer şekilde iniş çıkışlar gösterdiği gözlenmiştir. Zooplankton yoğunluğunda litoral ve pelajik bölgelerde farklılıklar olsa da Ağustos ayı haricinde önemli fark bulunmamıştır. Rotifer ve kladoserlerin, horizontal dağılımı değerlendirildiğinde, ortalama birey yoğunluklarının baraj başlangıç noktasından sete doğru hem pelajik hem litoral bölgelerde azalarak devam ettiği belirlenmiş, bu durum göle giren suyla birlikte değişen fiziksel ve kimyasal değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Baraj gölü, zooplankton, populasyon dağılımı, litoral ve pelajik kompozisyon. COMPARISON OF LITTORAL, PELAGIC AND SEASONAL DISTRIBUTIONS OF ZOOPLANKTON POPULATIONS IN KAPULUKAYA DAM LAKE ABSTRACT Zooplankton samples taken from littoral and pelagic regions of 5 stations selected between the inflow and the dam in summer (July and August 2005), autumn (October and November 2005) and spring (April and May 2006) from Kapulukaya Dam Lake located on the Kızılırmak River were comparatively investigated. Rotifers were dominant among other zooplankton groups in respect to both density and species diversity at all stations throughout the study period. Of the total density of zooplankton community, about 96 % was composed of rotifers, while the 90 % of the total rotifer population was composed of 10 species belonging to 6 families. 297

2 Bosmina longirostris was found to have the highest frequency and density in the cladoceran population, being with an average of 5 individuals/l, constituted 99 % of the population. However, considerable increases in its density (maximum 67 individuals/l) were observed especially in pelagic samples from two stations at the riverine zone in June, October and November From genus Daphnia, only the species Daphnia galeata was observed with the total of 15 individuals in all samples during the study. Individuals from class Copepoda, which was dominated by cyclopoid copepods, were found to be at very low ratios (0.2 % and 0.12 individuals/l in average), although they were detected in 75 % of the samples. Zooplankton population density changes with time showed similar fluctuations in littoral and pelagic regions. Although there were some differences between littoral and pelagic regions there was no significant difference between littoral and pelagic regions except August. When horizontal distributions of rotifera and cladocera evaluated, mean individual densities were found to be decreasing from the riverine towards the dam at both littoral and pelagic regions. This was associated with physical and chemical properties of water changing with inflow. Keywords: reservoir, zooplankton, population distribution, littoral and pelagic compositon. GİRİŞ Zooplankton tür yayılış ve kompozisyonu göllerde mevsimlere bağlı değişim gösteren farklı abiyotik ve biyotik koşulların bileşkelerine bağlı olarak değiştiklerinden dolayı göl ekosistemlerinde uzun süreli değişimlerinde göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Canfield ve Jones 1996, Espindola ve ark ). Göllerde zooplankton yayılışının tespitinde yapılan örneklemeler genellikle yatay ve/veya dikey ekseni (Armengol 1984,, Soto ve ark. 1984) veya litoral bölgeyi kapsamaktadır. (Sharma ve Pant 1984, Kairesalo ve Penttilä 1990). Zooplanktonların zamana bağlı değişimleride sıkça çalışılan konulardandır (Mayer ve ark. 1997, Urabe ve Murano 1986). Günümüzde zooplankton populasyonlarının göllerin farklı bölgelerinde oldukça değişken, heterojen bir yayılış gösterdikleri ve pek çok ekolojik sistemde görülen bu heterojen yayılışta, av baskısı ve rekabetin (Urabe 1990, DeMott ve Kerfoot 1982, Lynch 1979) yanı sıra, hidrolojik özellikler, sıcaklık, oksijen, ph, ışık geçirgenliği, rüzgar, su karışımı gibi faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir (Conde-Porcuna ve ark. 2002, Fernandez-Rosado ve Lucena 2001). Zooplanktonların farklı etkenlere bağlı heterojen yayılışı kabul edilmekle birlikte, özellikle baraj sistemlerinde litoral ve pelajik bölgeleri kapsayan karşılaştırmalı çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır (Fernandez-Rosado ve Lucena 2001). Kapulukaya Baraj Gölü nde yıllarında yapılan çalışmada (Kök 2005) rotifer populasyonunun pelajik bölgelerde yüzeyden 15 m derinliğe kadar belirgin şekilde baskın olduğu görülmüş ve yılında varlığı belirtilen Daphnia sp. ye (Yılmaz 1994) çalışma süresince hiç rastlanmamıştır. Bu çalışma, Kapulukaya Baraj Gölü nün farklı bölgelerinden alınan litoral ve pelajik numunelerle, bu bölgelerdeki tür yoğunluk ve çeşitliliğini belirlemek ve mevsimsel olarak fiziksel, kimyasal ve hidrolojik değişkenlerle zooplankton tür kompozisyon değişimini karşılaştırmak ve Daphnid türüne rastlanmamasının sebebini araştırmak üzere tasarlanmıştır. MATERYAL VE YÖNTEM Orta Kızılırmak Havzası nda, Kırıkkale ilinin 30 km güneyinde 724 m rakımda bulunan ve Kızılırmak Nehri ile beslenen Kapulukaya Baraj Gölü, hidroelektrik enerji elde etmek amacıyla 1989 yılında işletmeye açılmış, 2001 yılından itibaren Kırıkkale ilinin içme ve 298

3 kullanma suyu temininde de kullanılmaya başlanmıştır. Toplam hacmi 282 hm 3 ve alanı 20,70 km 2 olan baraj gölünün maksimum derinliği 44 m dir. Şekil 1. Kapulukaya Baraj Gölü ve örnekleme istasyonları (S1, S2, S3, S4 and S5). Figure 1. Kapulukaya Dam Lake and sampling stations (S1, S2, S3, S4 and S5). Baraj gölünde girişten sete kadar belirlenen 5 istasyonun (Şekil 1) en derin orta kısmından (Pelajik) ve bu istasyonların her iki kıyısından (Litoral); yaz (Temmuz ve Ağustos 2005), sonbahar (Ekim ve Kasım 2005) ve bahar (Nisan ve Mayıs 2006) mevsimlerinde zooplankton numuneleri toplanmıştır. Analizlerde litoral numuneleri temsilen her iki kıyıya ait numunelerin ortalaması kullanılmıştır. Numuneler 45 µm göz açıklığındaki plankton kepçesiyle her bir istasyonda 3 kez 2 metre derinlikten yukarıya çekilerek toplanmıştır. 3 tekrarlı numuneler tek şişe içerisine aktarılarak % 4 lük formaldehit solüsyonu içerisinde saklanmıştır. Zooplankton türlerinin teşhis ve sayımları Leica DM IL inverted mikroskop kullanılarak teşhiş anahtarları yardımıyla yapıldı (Harding ve Smith 1974, Pontin 1978, Ruttner-Kolisko 1974, Scourfield ve Harding 1966, Smirnov 1996). İstasyonlarda Secchi derinliği ve YSI 55/50 FT oksijen metre kullanılarak 0,5 metre aralıklarla çözünmüş oksijen, sıcaklık ve yüzde oksijen doygunluğu ölçümleri yapıldı. Su örnekleri, hortum yardımıyla yüzeyden 2 m derinliğe kadar olan sütundan alındı. ph; iletkenlik, toplam çözünmüş katı madde (TDS) ve tuzluluk ile bulanıklık (NTU) ölçümleri, sırsıyla Cole Parmer ph metre, Orion 115 İletkenlik/TDS metre ve Model 965 Orbeco Hellige turbidimetre ile yapıldı. Su numuneleri gerekli deneylerde kullanılmak üzere Whatman GF/C filtre kağıdından süzüldü. Toplam fosfor (TP), amonyum azotu (NH 4 -N), çözünmüş reaktif fosfor (SRP), askıdaki katı madde (SS) ve sülfat tayinleri, APHA/AWWA/WEF (1995) uyarınca yapıldı. Su numunelerinde ayrıca Nitrat+nitrit azotu (NO 3 +NO 2 -N) (Mackereth ve ark. 1978), silikat (Golterman ve ark. 1978), alkalinite (Henriksen 1982) ve klorofil a (Arvola 1981) tayinleri yapıldı. Çözünmüş inorganik azot (DIN) miktarı amonyum ve nitrat+nitrit azotu değerlerinin toplamından elde edildi ve 2006 yıllarına ait hidrolojik veriler, TEAŞ tan temin edildi. Su bekleme süreleri, günlük giren su ve hacim verilerinden hesaplandı. BULGULAR Çalışmada 17 familyaya ait 53 rotifer, 5 familyaya ait 10 kladoser türü teşhis edilmiştir. İstasyonlardaki ortalama rotifer, kladoser ve kopepod oranı sırasıyla, % 94,7, % 5,1 ve % 0,2 olarak bulunmuştur. Rotiferlerden 6 familyaya ait 10 türün (Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Anuraeopsis fissa, Synchaeta pectinata, Synchaeta littoralis, Polyarthra vulgaris, Asplanchna priodonta, Pompholyx sulcata, Hexarthra intermedia, Ascomorpha saltans) mevsimsel iniş çıkışlar olmakla birlikte, toplam rotifer 299

4 populasyonunun % 97 sini teşkil edecek şekilde baskın olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1). Kladoser populasyonunda ise Bosmina longirostris türünün istasyonlarda ortalama % 95,3 lük oranla baskın tür olduğu, bu türü % 2,5 ve % 2,1 ile sırasıyla Alona rectangula ve Chydorus sphaericus türlerinin takip ettiği, diğer kladoser türlerinin ise sadece % lik oranda bulunduğu görülmüştür. Çalışma süresince Daphnia cinsinden sadece Daphnia galeata türüne oldukça düşük yoğunlukta (toplam 15 birey ve maksimum 0,04 birey/l), S4 ve S5 istasyonlarının pelajik iki numunesinde rastlanmıştır. Kopepodlara ait türler, istasyonlarda ortalama 2 birey/l yoğunlukta bulunmuştur. Litredeki maksimum birey sayısı 0,5 olarak tespit edilmiş, tüm zooplankton populasyonu içerisinde litrede birey/l ile maksimum % 5,4 lük bir oranda görülmüştür. Rotifer ve kladoserlerin, Kapulukaya Baraj Gölü ndeki horizontal dağılımına bakıldığında, ortalama birey yoğunluklarının baraj başlangıç noktasından sete doğru hem pelajik hem litoral bölgelerde azalarak devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca, rotifer ortalama yoğunluklarının her bir istasyonun litoral ve pelajik bölgeleri arasında önemli farklılıklara sahip olmadığı, buna karşın kladoser ortalama yoğunluklarının pelajik bölgelerde belirgin bir şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Rotiferlerin ortalama çeşitlilik indeks değerleri ise, litoral ve pelajik bölgeler arasında yine benzer iken, kladoserler litoral bölgelerde daha yüksek değerlere sahiptir (Çizelge 1). Çizelge 1. Örnekleme istasyonlarında zooplankton populasyonları ve bazı fiziksel ve kimyasal değişkenlere ait ortalama ± standart hata değerleri (Li: Litoral, Pe: Pelajik) Table 1. Mean ± standart errors of zooplankton populations and some physical and chemical parameters of sampling stations. Toplam Yoğunluk (Birey/L ± SE) Yoğunluk (%) Litoral tür Yoğunluğu (Birey/L±SE) Pelajik tür yoğunluğu (Birey/L±SE) Shannon- Wiener indeksi Rotifera Cladocera Copepoda Rotifera Cladocera Copepoda Rotifera Cladocera Copepoda Rotifera Cladocera Copepoda Li-Rotifera Pe-Rotifera Li-Cladocera Pe-Cladocera İSTASYONLAR I II III IV V 128,3±30,9 122,5±27,0 84,6±14,9 3,8±1,4 1,4±0,4 1,5±0,3 5±0,06 0,09±0,03 0,07±0,02 181,9±34,3 16,6±4,8 0,2±2 91,5 8,4 173,3±41,5 10,71±3,81 5±0,07 199,1±65,8 28,4±11,3 0,38±0,35 1,708±0,213 1,658±0,304 64±0,060 0,024±0,015 97,0 2,9 127,7±44,5 1,7±0,36 5±0,07 129,6±31,2 8,05±3,64 5±4 2,028±45 1,915±0,254 0,262±10 0,052±0,022 98,8 1,2 118,6±34,7 0,92±0,28 0±0,03 130,3±46,4 2,44±0,94 0,06±0,05 1,760±34 1,840±0,241 0,237±03 0,055±0,039 98,2 1,8 85,6±19,4 1,09±0,30 0,09±0,03 82,8±24,9 2,41±0,63 0,02±0,02 1,720±14 1,785±0,223 89±0,060 0,019±0,012 57,3±14,9 1,1±0,4 0,07±0,02 98,1 1,8 58,6±20,8 0,67±0,20 0±0,03 54,6±18,5 1,83±1,02 0,01±0,01 1,717±27 1,553±60 0,402±37 66±31 TP (mg/l) 0,029±0,003 0,025±0,002 0,020±0,002 0,019±0,002 0,018±0,002 SRP (mg/l) 0,004±0,001 0,004±0,001 0,004±0,001 0,005±0,001 0,005±0,001 Amonyum (mg/l) 0,030±0,003 0,035±0,003 0,028±0,004 0,032±0,003 0,026±0,004 Nitrit-Nitrat (mg/l) 0,213±0,086 0,098±0,033 0,078±0,019 0,072±0,015 0,086±0,016 DIN (mg/l) 0,243±0,087 33±0,034 06±0,020 04±0,016 12±0,016 Silicate (mg/l) 4,05±4 4,10±3 3,92±5 3,91±1 3,86±1 Klorofil-a (µg/l) 14,5±3,7 11,1±2,9 5,4±0,6 4,1±0,6 4,3±0,8 Alkalinity (mg/l) 206±7 195±7 197±5 198±5 207±3 300

5 Sulfat (mg/l) 505±29 464±16 483±10 466±9 446±12 ph 8,36±0,03 8,36±0,03 8,38±0,04 8,32±0,04 8,24±0,04 İletkenlik 1705± ± ± ± ±42 Bulanıklık (NTU) 4,6±0,7 3,1±0,2 2± 2,1±0,2 1,6±0,2 Tuzluluk %o 0,87±0,02 0,83±0,02 0,84±0,02 0,85±0,02 0,85±0,02 TDS 832±20 802±16 815±19 825±20 832±21 SS (mg/l) 6,5±1,2 4,6±0,5 3± 3,1±0,2 2,8±0,3 Secchi derinliği (cm) 233±17 260±14 337±19 306±19 402±21 Sıcaklık ( o C) 19,8±1,2 19,9±1,3 20,6±1,3 20,2±1,3 19,7±1,2 Oksijen (mg/l) 11,57±7 12,24±0,36 11,34±0,33 10,79±0,46 9,45±0,49 Rotifer, kladoserlere ait toplam zooplankton yoğunluklarının örnekleme tarihlerine ve mevsimlere göre farklılıkları Mann-Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Zooplankton yoğunlukları her bir tarih için litoral ve pelajik bölgelerde karşılaştırıldığında, Ağustos, Kasım ve Nisan aylarında litoral bölgelerdeki zooplankton yoğunluğu bütün istasyonlarda pelajik bölgelerden yüksek bulunmasına rağmen, sadece Ağustos ayında istatistiki olarak yüksek bulunmuştur (P= 0,047). Mayıs ayında ise bütün istasyonlarda litoral bölgedeki tür yoğunluğu pelajik bölgelerden yüksek olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiki olarak önemli çıkmamıştır. Litoral ve pelajik bölgeler mevsimsel olarak karşılaştırıldığında, yaz döneminde pelajik tür yoğunlukları litoral bölgelerden önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05; 0,047). İlkbahar mevsimindeki ortalama yoğunluklar, diğer mevsimlere göre hem litoral (P Yaz-İlkb = 0,009; P Sonb-İlkb = 0,028 ) hemde pelajik bölgelerde (P Yaz-İlkb = 0,028; P Sonb-İlkb = 0,047) istatistiki olarak önemli şekilde daha fazladır. Baskın olan rotifer türleri ve kladoserlerden tek baskın tür olan Bosmina longirostris in litoral ve pelajik bölgelerde örnekleme tarihlerine göre dağımı Şekil 2 de verilmiştir. Zooplankton yoğunlukları ile abiyotik faktörler arasında istatistiki olarak anlamlı korelasyonlar (Spearman R < 0,05) tespit edilmiştir. Buna göre, litoral bölgede rotifer yoğunlukları ile toplam fosfor, nitrat bulanıklılık, askıda katı madde ve sıcaklık arasında pozitif ve önemli, Secchi derinliğiyle negatif ve önemli korelasyonlar saptanmıştır. Kladoserler ise, toplam fosfor, nitrat, bulanıklılık ve askıda katı madde ile pozitif, Secchi derinliğiyle negatif bir ilişkiye sahiptir. Pelajik bölgede, rotiferler yoğunlukları, amonyum, sülfat, bulanıklılık, askıda katı madde ile pozitif, oksijen ve Secchi derinliğiyle negatif korelasyonlara, kladoser yoğunlukları ise, toplam fosfor, nitrat, bulanıklılık ve askıda katı madde ile pozitif ve Secchi derinliğiyle negatif korelasyonlara sahiptir. TARTIŞMA Sucul sistemlerde, besin zinciri ve ilişkileri su kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan birisidir (Carpenter ve ark. 1985). Özellikle son yıllarda doğal göl ve baraj gölleri üzerindeki insan kaynaklı baskıların, besin zincirinin alttan üste doğru (fitoplankton miktar ve kompozisyondaki ) değişikliklere sebep olduğu, bu durumun da sistem su kalitesini kötüleştirdiği sıklıkla ortaya konmuştur (Straskraba 1996). Artan birincil üretiminin sonuçlarından birisi de, besin zincirinde bir üst basamaktaki zooplankton miktar ve kompozisyonlarını (büyük vücutlu ve fitoplankton üzerinde etkili beslenmeye sahip daphnidlerin ortamdan kaybolması suretiyle) etkileyerek zooplanktonların fitoplanktonları kontrol edemez duruma getirmesidir (Carpenter ve ark. 1985). 301

6 Kapulukaya Baraj Gölü nde daha önce yapılan çalışmada (Kök 2005), zooplankton populasyonuna rotiferlerin hakim olduğu ve fitoplanktonlar üzerinde beslenme baskısı en etkili olan Daphnia sp. türlerinin bulunmadığı kaydedilmiştir. Söz konusu çalışmada, baraj gölünün sadece pelajik bölgelerinden yapılan örneklemeler ile zooplankton kompozisyonu horizontal ve vertikal olarak ortaya konmuştur. Ancak, zooplanktonların, özellikle Daphnia sp. nin, görünür balık predasyonundan kurtulmak amacıyla litoral bölgelere ve buradaki makrofit yataklarına saklanmak üzere göç etme yeteneğinde oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, Kapulukaya Baraj Gölü ndeki zooplankton kompozisyonunun bu bölgeleri de içerek şekilde karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmamızda, daha önce gölün sadece pelajik bölgelerinden elde edilen (Kök, 2005) sonuçlara göre zooplankton genel kompozisyonunun farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Kapulukaya Barajı nda zooplankton kompozisyonunun bu şekilde ortaya çıkmasının temel sebepleri, abiyotik faktörlerin yanı sıra, besin sınırlaması ve balık av baskısı olarak düşünülebilir (Hoffman ve ark. 2001). Kapulukaya Barajı nda 1994 yılında yapılan başka bir çalışmada, yoğunlukları verilmemesine rağmen, Daphnia sp. nin gölde bulunduğu belirtilmiştir. Bu çalışmadan itibaren göldeki zooplankton komunite yapısının değişmiş olduğu, bu değişimin sebepleri olarak da öncelikle Baraj Gölü ndeki balık populasyonlarındaki olası değişikliklerden şüphelenilmesi gerektiği söylenebilir. 302

7 Şekil 2. Rotifer ve kladoserlerden baskın türelerin örnekleme tarihlerine göre litoral ve pelajik istasyonlardaki yüzde dağılımları (a: Yaz dönemi, b: Sonbahar dönemi, c: İlkbahar dönemi, L: Litoral; P: Pelajik, K.c.: K. cochlearis, K.q.: K. quadrata, A.f.: A. fissa, S.p.: S. pectinata, S.l.: S. littoralis, P.v.: P. vulgaris, A.p.: A priodonta, P.s.: P. sulcata, H.i.: H. intermedia, A.s.: A. saltans, B.l.: B. longirostris) Figure 2. Percent distribution of dominant species in the littoral and pelagic zones (a: Summer b: Autumn, c: Spring, L: Littoral; P: Pelagic, K.c.: K. cochlearis, K.q.: K. quadrata, A.f.: A. fissa, S.p.: S. pectinata, S.l.: S. littoralis, P.v.: P. vulgaris, A.p.: A priodonta, P.s.: P. sulcata, H.i.: H. intermedia, A.s.: A. saltans, B.l.: B. longirostris) Nitekim, göldeki balık populasyonuna ait türlerin tespit edilebilmesi amacıyla çalışma esnasında farklı zamanlarda alınan balık numunelerinde, gölde Atherina boyerii türünün bulunduğu belirlenmiştir. Bu balık türü, ülkemiz tatlı sularına ait olmayan ekzotik türler kapsamında değerlendirilmesi gereken bir türdür. Erken eşeysel olgunluğa erişme (1 yıl ve daha az), yine yaklaşık bir yıl gibi bir sürede populasyonunu iki katına çıkararak kolay kolonize olması ve özellikle zooplanktonla beslenmesi gibi özellikleri nedeniyle, bu türün Kapulukaya Baraj Gölü balık populasyon kompozisyonunu değiştirmiş olma ihtimali oldukça yüksektir (Vizzini ve Mazzola 2002). Bu durumda Atherina boyerii nin zooplanktonlar üzerinde özellikle de iri vücutlu daphnid türleri üzerindeki olası bir yoğun baskısından şüphelenmek gerekmektedir. Bu durumun ispatlanmasi için, göldeki balık populasyon yapısı ve dinamiklerini ortaya koyacak başka bir detaylı bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Kapulukaya Baraj Gölü nde rotiferlerin hakim olduğu zooplankton kompozisyonda diğer bir etken, baraj göllerinde yoğun bir şekilde bulunan askıda katı madde miktarı olabilir (Godlewska ve ark. 2003). Nitekim, rotiferlerin horizontal dağılımları incelendiğinde, barajın nehir bölgesinden set bölgesine doğru, doğrusal azalan yoğunluklarda bulunduğu saptanmıştır. Bu durum, Marzolf (1990) un önerdiği şekliyle, nehir su girdisiyle birlikte göle giren silt, çamur, nutrient, alg, bakteri vb. nin depo eğiliminde olduğu baraj göllerinde ortaya çıkmaktadır. Nitekim, araştırmada askıda katı madde miktarlarının sözkonusu düzlemde doğrusal azalarak devam etmesi bu öneriyi Kapulukaya Barajı için de doğrular niteliktedir. Kapulukaya Baraj Gölü nde, mevcut zooplankton populasyonlarının gölün horizontal aksisi boyunca, litoral, pelajik ve zamana bağlı dağılımlarında, baraja giren-çıkan su miktarlarıyla ilişkili olarak fiziksel faktörlerin (oksijen, sıcaklık ve askıda katı madde gibi diğer faktörlerle birlikte) etkili olduğu söylenebilir. Barajdan kullanılan su ihtiyacının artması nedeniyle, baraja su giriş-çıkışlarının nispeten fazla olduğu yaz aylarında (Temmuz, Ağustos) hem litoral ve hem pelajik bölgelerde diğer mevsimlere göre daha düşük yoğunluklar 303

8 bulunmuştur. Zooplankton yoğunluklarıyla, askıda katı madde ve bulanıklılık arasındaki pozitif korelasyonlar ve Secchi derinliğiyle negatif korelasyonlar bu iddiayı destekler niteliktedir (Armengol ve ark., 1988; Fernandez-Rosado ve Lucena, 2001). KAYNAKLAR APHA/AWWA/WEF, Standard methods for the examination of water and wastewater. 19th. Edition; Edited by Andrew D. Eaton (AWWA), Lenore S. Clesceri (WEF), Arnold E. Greenberg (APHA). American Public Health Association, Washington DC, 1040 pp. Armengol, J., Sabater, F., Riera, J.L., Puig, M.A., Longitudinal changes in the zooplankton communities along a series of reservoirs in the Guadiana River (W. Spain), Verh. int. Ver. Limnol. 23: Arvola, L., Spectrophotometric determination of chlorophyll-a and phaeopigments in ethanol extraction. Ann. Bot. Fennici, 18, Canfield, T.J., Jones, J.R., Zooplankton abundance, biomass, and size-distribution in selected midwestern waterbodies and relation with trophic state. J. Freshwat. Ecol., 11, Carpenter, S.R., Kitchell, J.F. and Hodgson, J.R., Cascading interactions and lake productivity. Bioscience. 35: Conde-Porcuna, J.M., Ramos-Rodriguez, E., Pe Rez-Martinez, C, Correlations between nutrient concentrations and zooplankton populations in a mesotrophic reservoir, Freshwater Biology, 47: DeMott, W., Kerfoot, W.C., Competition among cladocerans: nature of the interaction between Bosmina and Daphnia, Ecology, 63(6): Duggan, I.C., Green, J.D., Thompson, K., Shield, R.J., The influence of macrophytes on the spatial distribution of littoral rotifers. Freshwater Biology 46, Espindola, E.L.G., Matsumura-Tundisi, T., Rietzler A.C., Tundisi, J.G., Spatial heterogeneity of the Tucurui Reservoir (State of Para, Amazonia, Brazil) and the distribution of zooplankton species. Rev. Bras. Biol. 60 (2). Fernandez-Rosado, M.J., Lucena, J., Space-time heterogeneities of the zooplankton distribution in La Concepcion reservoir (Istan, Malaga; Spain). Hydrobiologia 455: Godlewska, M., Mazurkiewicz-Boron, G., Pociecha, A., Wilk-Wozniak E., Jelonek, M Effects of flood on the functioning of the Dobczyce reservoir ecosystem. Hydrobiologia 504: Golterman, H.L., Clymo, R.S., Ohnstad, M.A.M., Methods for Physical and Chemical analyses of freshwaters, 2nd edition Blackwell Scientific Publications, Oxford, 213 pp. Harding, J.P., Smith, W.A A key to the British Freshwater Cyclopoid and Calanoid Copepods. 2nd Edition. Sci. Publ. Freshwater Biol. Assoc. Ambleside 18:1-56, figs. 1-16, tabs Henriksen, A., Alkalinity and acid precipitation research. Vatten, 38: Hoffman, J.C., Smith, M.E., Lehman, J.T., Perch or Plankton: Top-Down Control of Daphnia by Yellow Perch (Perca flavescens) or Bythotrephes cederstroemi in an Inland Lake? Freshwater Biology (2001) 46(6): Kairesalo, T., Penttilä, S., Effect of light and water flow on the spatial distribution of littoral Bosmina longispina Leydig (Cladocera), Verh. int. Ver. Limnol. 24: Krebs, C.J Ecological methodology. 2nd edition. Benjamin Cummings, Menlo Park, California. Kök, O., Kapulukaya Baraj Gölü ndeki zooplankton populasyonunun mevsimsel ve uzaysal dağılımının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, 64 s. Lynch, M., Predation, competition, and zooplankton community structure: An experimental study, Limnol. Oceangr. 24: Mackereth, F:J.H., Heron, J., Talling, J.F., Water Analysis: Some methods for limnologists, Freshwater Biological Association Scientific Publication, No: 36. Marzolf, G.R Reservoirs as environments for zooplankton. In Thornton, K.W., Kimmel, B.L., Payne, F.E. (Eds.), Reservoir Limnology: Ecological Perspectives, John Wiley and Sons, New York, Mayer, J., Dokulil, M.T., Salbrechter, M., Berger, M., Posch, T., Pfister, G., Kirschner, A.K.T., Velimirov, B., Steiz, A., Ulbricht, T., Seasonal successions and trophic relations between phytoplankton, zooplankton, ciliate and bacteria in a hypertrophic shallow lake in Vienna, Austria, Hydrobiologia 342/343:

9 Nogueira, M.G., Zooplankton composition, dominance and abundance as indicators of environmental compartmentalization in Jurumirim Reservoir (Paranapanema River), São Paulo, Brazil. Hydrobiologia 455: Pontin, R.M., A key to the British Freshwater Planktonic Rotifera. Freshwater Biological Association, Scientific Publication No. 38. Cumbria, UK, Ruttner-Kolisko, A., Plankton Rotifers Biology and Taxonomy. Die Binnengewässer Vol. 26/1, Stuttgart, Supplement: Scourfield, I.S.O., Harding, J.P., Freshwater Cladocera. Sci. Publ. Freshwater Biol. Assoc. 5 Sendacz, S., Caleffi, S., Santos-Soares, J., Zooplankton biomass of reservoirs in different trophic conditions in the state of Sao Paulo, Brazil, Braz. J. Biol., 66(1B): Sharma, P.C., Pant, M.C., Structure of a littoral zooplankton community of two Kumaun lakes (U.P.), India, Limnol. 16: Smirnov, N.N., Cladocera: the Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the world. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world. SPB Academic Publishing, Netherlands, Soto, D., Vila, I., Villalobos, B., Temporal and spatial distribution of rotifera in a Chilean reservoir: a possible effect of impoundment hydrodinamics, Hydrobiologia 114: Straskraba, M., Lake and reservoir management. Verhandlungen, Internationale Vereinigung für Limnologie, 26: Urabe, J., Stable horizontal variation in the zooplankton community structure of a reservoir maintained by predation and competition, Limnol. Oceanogr. 35: Urabe, J., Murano, M., Seasonal and horizontal variations in the zooplankton community of Ogochi Reservoir, Tokyo, Bulletin of Plankton Society of Japan, 33 (2): Vizzini S., Mazzola A., Stable carbon and nitrogen ratios in the sand smelt from a Mediterranean coastal area: feeding habits and effect of season and size. Journal of Fish Biology 60 (6): Yılmaz, M., Kapulukaya Baraj Gölü (Kırıkkale) nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ve in balığı (Capoeta Tinca (Heckel, 1843)) nın biyo-ekolojik özellikleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 305

ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF ÇAMLIGÖZE DAM LAKE (SİVAS-TURKEY)

ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF ÇAMLIGÖZE DAM LAKE (SİVAS-TURKEY) ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Seher DİRİCAN*, Haldun MUSUL Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Meslek Yüksekokulu 58600 Suşehri/SİVAS *E-posta: sdirican@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Zooplanktonik Organizmaların Manyas Barajında (Balıkesir) Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Olan İlişkileri

Zooplanktonik Organizmaların Manyas Barajında (Balıkesir) Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Olan İlişkileri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 65-72, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye)

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 163-167 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0041 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: June 2009 Necla İpek Accepted: July 2010 Mücahit

Detaylı

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 217-225 Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake Ahmet ALTINDAĞ Ankara

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 211 215 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seli Çayı (Elazığ-Türkiye)

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği

Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(1):51-56 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği Hilal AKINCI

Detaylı

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 27(1), 21-28, 2015 27(1), 21-28, 2015 Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu Özet Özlem GÜREL 1, Serap SALER 1* 1 *Fırat Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0000 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: November 2010 Mücahit Eroğlu Accepted: February

Detaylı

Yenişehir Gölü (Reyhanlı, Hatay) Zooplanktonu

Yenişehir Gölü (Reyhanlı, Hatay) Zooplanktonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 39-43 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(4): 563-567(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(4):563-567 (2005) A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY Sibel YİĞİT*,

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı. Lake Beyşehir Monthly Distribution of Zooplankton Species

Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı. Lake Beyşehir Monthly Distribution of Zooplankton Species Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(1), 91-98, 2014 Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı Hakan

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. *mvarol23@gmail.com,

Detaylı

Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası

Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 95-106 (2016) Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası Aslı TUNA, M. Ruşen USTAOĞLU * Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

Yeşil Göl ün (Antalya, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası ile Populasyon Yoğunluğundaki Mevsimsel Değişimler

Yeşil Göl ün (Antalya, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası ile Populasyon Yoğunluğundaki Mevsimsel Değişimler E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 239 243 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

KAPULUKAYA (KIRIKKALE) BARAJ GÖLÜ NDE FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞKENLERİN SU KALİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAPULUKAYA (KIRIKKALE) BARAJ GÖLÜ NDE FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞKENLERİN SU KALİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAPULUKAYA (KIRIKKALE) BARAJ GÖLÜ NDE FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞKENLERİN SU KALİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ Gökben BAŞARAN, Özlem İNCE, İlhami TÜZÜN Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edeb. Fak, Biyoloji

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

BİRECİK BARAJ GÖLÜ ZOOPLAKTONUNUN VERTİKAL DAĞILIMI

BİRECİK BARAJ GÖLÜ ZOOPLAKTONUNUN VERTİKAL DAĞILIMI 2(3): 332-342 (28) DOI: 1.3153/jfscom.mug.2721 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 137-234X 28 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ BİRECİK BARAJ GÖLÜ ZOOPLAKTONUNUN VERTİKAL

Detaylı

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 51 62 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Mert, Erikli, Hamam ve

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER

AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER Ahmet BOZKURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya, Hatay, Türkiye

Detaylı

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular Yunus Araþtýrma Bülteni 014 (): 55-63 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER Ahmet BOZKURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya, Hatay, Türkiye E-Posta: bozkurt@mku.edu.tr

Detaylı

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ulusal Su ve Sağlık Kongresi. Antalya 26-30 Ekim 2015 Ton Ton Kültür Balıkçılığı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) Zooplanktonu

Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) Zooplanktonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(2), 99-103, 2013 25(2),99-103, 2013 Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) Zooplanktonu Hilal BULUT 1,*, Serap SALER 1 1 Fırat Üniversitesi

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: 5. Uzmanlık Alanı: ot sazanı yetiştiriciliği, zooplankton, makroomurgasız, Derece Alan

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 343 348 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Trabzon (Türkiye) İl

Detaylı

AHMET BOZKURT, MELTEM DURAL. Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31034, Antakya, Hatay

AHMET BOZKURT, MELTEM DURAL. Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31034, Antakya, Hatay TPB AZI GÖLET (HATAY) ZPLANKTNUNUN VERT KAL GÖÇÜ AHMET BZKURT, MELTEM DURAL Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,, Antakya, Hatay ÖZET Bu çalı mada, Hatay il sınırları içinde bulunan, sulama

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 1(3): 125-132 (2015) E-ISSN 2149-0236 doi: 10.3153/JAEFR15013 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA SHORT COMMUNICATION KISA MAKALE BİNGÖL YÜZEN ADALAR

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0029 Serap Saler 1 Zülfü Çoban 1 Gürel Nedim Örnekçi 2 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Songül Yüce 2 Received:

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ ÖZET Hüseyin CÜCE 1 Gülfem BAKAN 2, Halil AKINCI 3 1 Arş. Grv., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Samsun,

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

In this study 34 species of Rotifera, 9 species of Cladocera and 1 species of Copepoda have been observed

In this study 34 species of Rotifera, 9 species of Cladocera and 1 species of Copepoda have been observed S. Günsel, N. Akbulut / Hacettepe J. Biol. & Chem., 2012, Special Issue, 309-316 The Investigation of the Zooplanktonic Organisms of Delice River and Its Arms in Kızılırmak River Basin (Turkey) Kızılırmak

Detaylı

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241-248, 2002. Özet Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Bülent ŞEN,* M.Ali Turan KOÇER,** M. Tahir ALP* *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi 1 Kenan ALPASLAN,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011002 (9-14) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011002 (9-14)

Detaylı

Karasu Nehri (Erzincan) nin Zooplanktonu

Karasu Nehri (Erzincan) nin Zooplanktonu Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(1): 10-16 (2015) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Karasu Nehri (Erzincan) nin Zooplanktonu Serap SALER 1, Hilal BULUT 1*, Nevin BİRİCİ 2, Rıdvan TEPE

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 13-17, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Murat Nehri nin (Elazığ-Palu İlçe Merkezi Sınırları

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 1994 MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz 25Nisan 1994-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında Marmara Denizi nde Marmara

Detaylı

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ 518 BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ İsmail İ. TURNA * İskender GÜLLE ** S. Serkan GÜÇLÜ *** Özet Aralık 23-Kasım 24 tarihleri arasında, Burdur Gölü üzerinde seçilen 3 bölgeden

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ NİN SONBAHAR 2002 DE ZOOPLANKTON YAPISI

İZMİT KÖRFEZİ NİN SONBAHAR 2002 DE ZOOPLANKTON YAPISI İZMİT KÖRFEZİ NİN SONBAHAR 22 DE ZOOPLANKTON YAPISI Melek İŞİNİBİLİR 1, Ahmet N. TARKAN 2 1-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, LALELİ, İSTANBUL 2-MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, KÖTEKLİ,

Detaylı

Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri

Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3(2): 79-89 (2017) Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri Nilay GÜRLEYEN, M. Ruşen

Detaylı

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4 (1) 54-58

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4 (1) 54-58 KAYSERİ İLİ BAZI SULAK ALANLARINDAN (ŞEKER GÖLETİ, REŞADİYE GÖLETİ, ZİNCİDERE GÖLETİ, MİMARSİNAN PARKI HAVUZU, HİSARCIK ÇAYI, KUMALI PARKI HAVUZU) KAYDEDİLEN ROTİFER TÜRLERİ Murat KAYA *, Fatih DUMAN **,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ Uğur SATILMIŞ 1, Adem BAYRAM 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi *

Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (4) 385-390 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi * Nilsun DEMİR 1, Mine U. KIRKAĞAÇ 1, Akasya TOPÇU 1, Özge

Detaylı

Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) nün Zooplankton Kompozisyonu

Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) nün Zooplankton Kompozisyonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 2: 129-134 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK DELTASI)

SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK DELTASI) Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:7, Sayı:1, 2017,83-97/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:7, No:1,2017,83-97 SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK

Detaylı

CEVĐZDE MEYVE ÖZELLĐKLERĐ ĐLE BAZI BESĐN MADDELERĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLERĐN PATH ANALĐZĐYLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. Kenan YILDIZ H. Đbrahim OĞUZ Hüdai YILMAZ

CEVĐZDE MEYVE ÖZELLĐKLERĐ ĐLE BAZI BESĐN MADDELERĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLERĐN PATH ANALĐZĐYLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. Kenan YILDIZ H. Đbrahim OĞUZ Hüdai YILMAZ ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 43-55 MARA CEVĐZDE MEYVE ÖZELLĐKLERĐ ĐLE BAZI BESĐN MADDELERĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLERĐN PATH ANALĐZĐYLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kenan YILDIZ H. Đbrahim OĞUZ Hüdai YILMAZ Yüzüncü

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye)

Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 63 67 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Asi Nehri Rotifer Faunası

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifer Faunasının (Rotifera) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi

Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifer Faunasının (Rotifera) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi .Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007.U. Journal of Fisheries & quatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 31 37 ge University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ ğirdir Gölü Hoyran Bölgesi

Detaylı