SEYYD KUTUB UN CÂHLYE ANLAYII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYYD KUTUB UN CÂHLYE ANLAYII"

Transkript

1 marife, yl. 9, say. 3, k 2009, s SEYYD KUTUB UN CÂHLYE ANLAYII Ramazan ALTINTA$ ÖZET Hiç kukusuz.slam âleminde dini metinleri lafzc okuma yöntemine tabi tutan çeitli dini akmlar olmutur. Aktivist selefilik akm bunlardan birisidir. Câhiliye ile küfür kavramn anlam bakmndan özde gören bu akmn mensuplar, kaynak olarak Seyyid Kutub u iaret etmilerdir. Hâlbuki yapt,mz bu çalmada Seyyid Kutub un câhiliye, hâkimiyet, hicret ve tekfir gibi konulardaki görüleri, aktivist selefi hareketin iddialaryla uyumamaktadr. Seyyid Kutub, câhiliye kavramna itikadi de,il, sosyolojik anlamda yaklamak suretiyle bir durum de,erlendirmesinde bulunmutur. Dolaysyla kendilerini Seyyid Kutub un takipçisi ilan eden bu ve benzeri akmlar, onun söylemedi,ini söylettirme mant,ndan hareketle tekfir anlayn ileri sürmülerdir. Anahtar Kelimeler: Selefiyye, Câhiliye, Tekfir, Küfür, Mescit, Hicret, Hâkimiyet, Seyyid Kutup. THE CONCEPT OF JAHILIYYA (IGNORANCE) ACCORDING TO SAYYID QUTUB There have been various religious movements, which subjected religious texts to literalist way of reading in Islamic world. Activist salafiyya movement is one of these. The members of this movement, who regarded the notions of disbelief (kufr) and ignorance (jahiliyya) identical with each other, pointed at Sayyid Qutub as their origin. However, in this study Qutub s views concerning some certain subjects such as jahiliyya (ignorance), hakimiyya (sovereignty), hijra (exodus or holy flight), and takfîr (excommunication) do not correspond with the views belonging to activist salafî movement. Sayyid Qutub examined jahiliyya from the point of sociology rather than the point of creed. Thus, this group and also many other similar ones which accept themselves as the followers of Sayyid Qutub, asserted their claims via the logic of letting him say something which he never said. Key Words: Salafiyya, Jahiliyya, Takfîr, Kufr, Masjid, Hijra, Hakimiyya, Sayyid Qutub. GR 0slam dü(ünce tarihinde izine rastlanmayan birçok fikir akm, bugünkü çada( 0slam Dünyasnda dikkatleri çekmektedir. Bunlardan birisi de 0slam n saf haline dönme iddiasnda bulunan Yeni-Selefî akmlardr. 1 Bu akm(lar) 19.yüzyln ortalarnda 0slam Dünyasnn büyük bir ksmnn Batl emperyalist uluslar tarafndan i(gal edilmesine bir reaksiyon olarak doar ve iki amaç güder: Bunlardan Prof. Dr., Selçuk Ü 0lahiyat Fak. Kelam Anabilim Dal Ör. Üyesi, 1 Bu akmlarla ilgili (u eserlere baklabilir: Hudaybî, Hasan, Du ât lâ Kudât, Dâru t-tba a, 1977; Behnesâvî, Sâlim Ali, el-hukm ve Kadyyetu Tekfîri l-müslim, Dâru l-ensâr, 1977; Nu mân Abdürrezzâk, Samerrâî, et-tekfîr, Cuzûruhu, Esbâbuhu, Muberraratuhu, Badat, 1984.

2 76 Ramazan Altnta ilki, sömürgecilie kar( sava(mada toplumu örgütlemek; ikincisi ise, saf 0slam anlay(ndan beslenen yeni aktivist bir müslüman nesil yeti(tirmektir. Öncelikleri inançla birlikte aktivite olan bu akmlar toplumu islama dönü(türmede yöntemsel farkllklardan dolay; muhafazakar ve cihatç selefilik olarak adlandrmak mümkündür. Özellikle cihadi selefiliin dou(unda özgür dü(ünce ortamlarn kstlayan çada( Msr yönetiminin baskc sosyo-psikolojik ortamnn çok etkili olduu söylenebilir. Kendilerine ehl-i tevessümât ad verilen, câhiliye ile küfrü özde( gören bu akm, gerek eserlerinde gerekse mülakatlarda Seyyid Kutub un dü(ünce dünyasndan etkilendiklerini belirtmi(lerdir. 0(te biz bu makalemizde toplumu tekfir eden cihadi selefi akmn esin kayna olduu söylenen Seyyid Kutub un câhiliye ve câhiliye ile ilikili baz konulardaki görü(lerini tespit etmeye çal(acaz. A. CÂHLYE KAVRAMININ TANIMI VE ÇER Dilbilim açsndan câhiliye kelimesinin semantik anlam konusunda birçok skntnn ortaya çktn görüyoruz. Arap dilbilimcilerine göre cehile kökünden gelen câhiliye ilmin zdd ve hafif me(replilik gibi anlamlara gelmektedir. 2 Her ne kadar.sfehânî (ö. 502/1108) cehlin belli ba(l üç dei(ik anlamndan söz ederken nefsin bilgiden yoksun olmas tarzndaki ilk anlamn kelimenin asl manas oldu- unu ifade etmi( olsa da 3 câhiliye mutlak cehl kelimesinden deil, Allah ve Resûlünü bilmemek/tanmamak anlamndan alnm(tr. 4 Nitekim Philip K. Hitti nin (u tanm bunu dorulamaktadr. Ona göre câhiliye, Arap yarmadasnda ilâhi kanunlarn, Allah tan vahiy alan bir peygamberin ve vahye dayanan bir mukaddes kitabn bulunmad devre manasna kullanla gelmektedir. Çünkü yarmadann güneyinde oturan Araplar tarafndan geli(tirilmi( kültür ve edebiyat olan bir cemiyet için hiçbir zaman bilgisizlik ve barbarlk söz konusu olamaz. 5 Kald ki, Kur an da anlatldna göre, câhiliye devri Araplarnn güç, kuvvet, yeryüzünü imar ve medeniyet bakmndan çok güçlü olmalarna ramen tevhidi bilinç konusunda ayn durumda olmadklarndan söz edilir. 6 Cehalet burada, salt okur-yazarlk anlamndaki bilgisizlik manasna deil, gerei gibi Allah tanmamak ve takdir etmemek anlamna gelmektedir. Câhiliye kelimesi (ekil bakmndan ism-i mensup olup câhile ait, câhile özgü ve câhilce gibi anlamlara gelen câhilî ve bunun müennesi olan câhiliye sfat tamlamalar içinde kullanlr. Câhilî ve câhiliye, kelimenin nispet edili(inden anla(ld gibi câhillik toplumuna mensup olan ki(i anlamna gelir. Kur an da câhiliye, dört yerde geçer ve her biri de câhiliye milletine özgü temel vasf ve (iarlardr. Bunlar, câhiliye zihniyetine ait olan fert ve toplumun Allah n gücünü ve kudretini snrlamay kastetme manasnda zannu l-câhiliyye 7 ; insanlar arasnda mutlak adâleti 2 Bkz. Firuzâbâdî, Necmuddîn Muhammed b. Yahya, el-kâmûsu l-muhît, Kahire, ts., I, Bkz. 0sfehânî, Râgb, el-müfredât fî Garîbi l-kur ân, 0stanbul, 1986, s M. Mehdî $emseddîn, Beyne l-câhiliyye ve l-.slâm, Beyrut, 1987, s Hitti, Philip K., Siyasî ve Kültürel.slâm Tarihi, (çev. Salih Tu), 0stanbul, 1995, I, Bkz. Rum 30/9. 7 Bkz. Âl-i 0mrân 3/

3 Seyyid Kutub un Câhiliye Anlay 77 gözetmeyen bir hukuk sistemi anlamnda hükmü l-câhiliyye 8 ; kadnn sosyal hayatta olanca bir tutumla bedenini sergileyerek di(iliini öne çkarmas teberrucü lcâhiliyye 9 ve aklyla deil, hisleriyle hareket eden kimselerin tavr anlamnda hamiyyetü l-câhiliyye 10 tarznda kullanlr. Kur an da geçen bu vasflar dikkate alnrsa, câhiliye gerek vasf gerekse dönem olarak sadece 0slam öncesini deil, sonrasn da ifade eden bir anlamlar dünyasna sahip olduu görülür. 0slami duruma aykr olan her (ey câhiliyenin kapsam alanna girer. Nitekim hadis literatüründen örendi- imize göre Hz. Peygamberin ashâb, Müslüman olduktan sonra önceki dönemleriyle ilgili hatralarn, inançlarn, tutum ve davran(larn anlatrken veya Hz. Peygambere o dönemdeki yaptklar i(lerin 0slâm daki hükmünün ne olduunu sorarlarken câhiliye kelimesini kullanmay tercih etmi(lerdir. 11 Dolaysyla bu anlamda, iki tür câhiliyeden söz edilebilir. Bunlardan ilki, mutlak anlamda Allah n hidayetini reddetmek anlamna gelen küfür câhiliyesi, 12 dieri ise ki(i mü min olmakla birlikte, 0slam inancnda günah olarak nitelendirilen amelleri i(lemek manasna ma siyet/günah câhiliyesi dir. 13 0(te bu âyette geçen câhiliye, küfür deil de günah bir fiil olup Allah a itaatten çkmak anlamna gelmektedir. Kald ki bu anlamda Kur an da fuh(iyat yapmak 14, insanlarla alay etmek 15, bo( sözlerle me(gul olmak 16, kadn fitnesine ve zinaya dü(mek suretiyle (ehvet ve hissiyata malup olmak 17 gibi ameller cehalet olarak isimlendirilmi(tir. Yine bir takm hadis rivayetlerinde de cehalet, masiyet anlamnda kullanlm(tr. Örnein, 0fk olayna kar(an bir sahabe hakknda Hz. Peygamber; onu hamiyet cehalete sevk etmitir 18, bir sahabenin arkada(na siyahn olu demesine kar(lk da; sende câhiliyeden izler kalmtr 19 buyurmas, öte yandan; insanlarn neseplerinden dolay knanmas 20 gibi hususlar ma siyet/günah câhiliyesine delil olarak gösterilebilir. Bu sebeple Hz. Ömer in; 8 Bkz. Mâide 5/ Bkz. Ahzap 33/ Bkz. Fetih 48/ Bkz. Müslim, 0man 53 55; Dârimî, Mukaddime 1; 0bn Mâce, Zühd 29; ayrca (u eserlere de baklabilir. Fayda, Mustafa, Câhiliye D.A, VII, 17; Altnta(, Ramazan, Bütün Yönleriyle Câhiliyye, 0stanbul, 1988, s $u âyette de bu anlamdadr: Allah, Ey Nûh! O asla senin âilenden deildir. Onun yapt, iyi olmayan bir itir. O halde hakknda hiçbir bilgin olmayan eyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmaman öütlerim dedi. (Hud, 11/46). 13 $u âyette geçen câhiliye masiyet anlamnda kullanlm(tr: Yûsuf, Ey Rabbim! Zindan bana, bunlarn beni dâvet ettii eyden daha sevimlidir. Onlarn tuzaklarn benden uzaklatrmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. (Yusuf, 12/33). 14 Bkz. Lût u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o kavmine öyle demiti: Göz göre göre o çirkin ii mi yapyorsunuz? Siz kadnlar brakp ehvetle erkeklere mi varyorsunuz? Dorusu siz ne yaptn bilmez bir toplumsunuz. (Neml 27/54-55). 15 Bkz. Onlar iman edenlerle karlanca, iman ettik derler. Birbirleriyle ba baa kaldklarnda da öyle derler: Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanp sizi sustursunlar diye mi, Allah n (Tevrat ta) size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? (Bu kadarck eye) akl erdiremiyor musunuz? (Bakara 2/76). 16 Bkz. Bo sözü iittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve Bizim ilerimiz bize, sizin ileriniz de size. Selam olsun size (bizden size zarar gelmez). Biz cahilleri istemeyiz derler. (Kasas 28/55). 17 Yusuf 12/ Bkz. Müslim, K. Tevbe, Buhari, 0man Müslim 0man

4 78 Ramazan Altnta.slam da câhiliyeyi bilmeyenler türeyince,.slam n düümleri teker teker çözülür 21 uyars, konunun önemini kavramak açsndan oldukça öreticidir. Ksaca câhiliye, sadece, 0slam n dou(undan önceki dönemi ifade etmez, ayn zamanda 0slam a aykr dü(en itikat ve davran(lar da ifade eder. 22 Buradan hareketle söylemek gerekirse, Kur an ve sünnette geçen câhiliye her zaman mutlak anlamda küfür kavramyla örtü(mez. O bir durumdur, bir vasflandrmadr. Nasl ki Marksist bir toplumda ya(ayan insanlarn hepsi itikadi anlamda Marksist deilse, câhiliye toplumu içinde ya(an insanlarn hepsi de câhiliye vasfna haiz deildir. Bu, bir egemenlik sorunudur. $u halde câhiliye, 0slam a kar( bilinçli olarak deer yarglar üretme, bir ba(ka açdan da 0slam içinde kalmakla birlikte 0slami ilkelere göre ya(amamann (ma siyet i(leme) addr. 0(te, 0slam bütün zamanlar için tevhidi koruma ve ahlaki deerler balamnda iyilii emretme ve kötülükle mücadele görevinin sürdürülür olmasn bunun için istemektedir. B. SEYYD KUTUB UN CÂHLYE ANLAYII Bilindii gibi Msrl mütefekkir Seyyid Kutub un bütün dü(üncelerinin ekseninde câhiliye kavram vardr. O, aidiyet noktasnda birey ya da toplumlar de- erlendirirken, 0slam ve câhiliye (eklinde bir kategorile(tirmeye tabi tutar. Bu açdan, onun 0slam dü(üncesi alannda ortaya koyduu özgün çabalar kavramada câhiliye kelimesi anahtar bir rol oynar. Seyyid Kutub, öncelikle, câhiliye kavramna bir anlam yüklemeden önce içinde ya(ad dünyann 0slami bak( açsndan nereye denk dü(tüünü ya da oturduunu tespit ederek i(e ba(lar. Bu ayn zamanda câhiliye kavramn bir temellendirme giri(imidir. Amaç, rabbanî hakikatin ve yol ayrmnn netle(mesini salamaktr. Bu balamda onun Yoldaki.aretler isimli eseri, bize, gerek ya(ad modern dönemde Bat gerekse Müslüman toplumlarn 0slami konumunu tespit açsndan bir te(his ve tedavi program sunar. Seyyid Kutub a göre, modern ve seküler bir zihniyete sahip olan Bat nn deerler alannda insanla verecei bir (ey kalmam(tr. Bu anlamda Bat uygarl, tam bir iflas içinde ya(amaktadr. Bugün bu deerleri tek ba(na temsil eden, 0slam dinidir. 0slam ise, rolünü, bireysel bir temsil gücünde deil, ancak kolektif bir toplum düzeninde gerçekle(tirebilir. Ama ne var ki hukuksal balayclk çerçevesinde bir toplum içinde temsil ve ya(ama gücünü tam olarak gerçekle(tiremeyen 0slam n, bu alanda bütün bir insanla önderlik yapmas imkân d(dr. Asrlardr ümmetin varl kesintiye uram(tr. Müslüman ümmet denilen mefhûmdan bahsederken ne 0slam n ya(and belirli bir toprak parçasn (arz) ve ne de çalardan bir ça içinde atalar 0slam nizamn ya(am( bir milletten (kavm) bahsediyoruz, diyen Kutub, Müslüman ümmet derken; ya(ay(lar, dü(ünceleri, sistemleri, düzenleri, deer ve ölçüleri tamamen 0slami metodolojiden kaynaklanan ve böyle bir hayat içinde ya(ayacak olan bir insan topluluunu kastettiini vurgular. Seyyid Kutub a göre, günümüzde bu saylan niteliklerle donanm( bir ümmetin varl, ilahi hükmün bütün bir yeryüzünde kesintiye uramasyla çoktan kesintiye uram(tr. Te(his bu olunca, tedavi, ancak 21 Said Havva,.slam, Beyrut, ts., I, Izutsu, Toshihiko, Kur an da Allah ve.nsan, çev. Süleyman Ate(, Ankara, 1975, s

5 Seyyid Kutub un Câhiliye Anlay 79 0slam n tekrar insanlk için muhte(em liderliini yerine getirebilmesiyle, bu kaybolmu( ümmetin varln yeniden iade etmekle ve canlandrmakla salanabilir. Bugün bütün bir dünyada ilahi hâkimiyete tecavüz temeli üzerine kurulmu( olan câhiliye ölmemi(, aksine parlatlm( bir (ekilde ya(amaktadr. Günümüzde, her ne kadar sanal bir.slam dünyas mefhumundan bahsediliyorsa da mevcut dünyann gerçek 0slam la hiçbir ili(kisi kalmam(tr. Bu sebeple yeniden köklü bir dirili(e ihtiyaç vardr. Bu dirili(i de öncü Kur an nesli gerçekle(tirecektir. Dolaysyla bütün bir insanla model olu(turmada örnek bir neslin yeti(tirilmesi gerekir. 23 A.CÂHLYE VE TEKFR Seyyid Kutub, iyi bir toplumbilimcidir. Hem dou hem de bat toplumlarn içtimai, kültürel, ahlaki ve dini anlamdaki köklü dei(imleri derinlemesine inceleme ve yorumlama imkân bulmu( bir akademisyendir. Bundan dolay, gerek eserlerinde ve gerekse makalelerinde tevhid ve irk ekseninde toplum tahlillerine ba(- vurmu(tur. Onun vard sonuçlara göre, tevhid ekseninde bütün bir insanlk Allah a kulluktan çkm(, tekrar muharref dinlerin zulümlerine dönü( yapm(tr. Ayn ikilem Müslüman toplumlar için de geçerlidir. 0slam dininin temelini tevhid ilkesi olu(turur. 0slam, Allah tan ba(ka hiçbir ilah olmadna (ahadet eder. Bu (ahadetin kapsam alanna, yaratan (halk) ve yöneten (emr), helal ve haramlarla ilgili hükümler koyan ve evrende kendisinden ba(ka tasarruf yetkisi olmayan tek gücün Allah olduu itikad girer. 24 Bütün bunlar, tevhidin (artlardr. 0(te, kendisini 0slam a nispet eden herhangi bir kimse, Allah tan ba(ka ilah olmadna bu kapsam çerçevesi içinde (ahadet etmelidir diyen Kutup, bu noktada problemlerin olduuna dikkatleri çeker. Ona göre, 0slam dünyasnda, bu i(i çok iyi bilmesi gereken ve bu alanda uzmanla(tklarna inanlan bir takm cami görevlisi olan müezzinler bile, minarelerden okuduklar Allah tan baka ilah yoktur anlamna gelen kelime-i tevhidin manasn anlamadklar gibi, ruhunu da kavrayamam(lardr. Bu sebeple câhiliyeye mensup bir takm insanlarn Allah a ramen kendi ki(isel kaprislerinden kaynaklanan egolarnn hâkimiyetine kar(, onlar, tepkide bulunma reflekslerini de yitirmi( görünüyorlar. Dolaysyla, bütün bir insanlk, bugün câhiliyeye geri dönmü( olup Allah tan baka ilah yoktur anlamna gelen kelime-i tevhit davasndan irtidat etmi(tir. Bunun en açk göstergesi, ulûhiyet alannda, insana, tanrsal niteliklerin verilmi( olmasdr. Kyamet gününde bunlarn günah ve azab, ötekilerden daha çok, daha ar olacaktr. Çünkü onlar, kendilerine hidayet açkça göründüü ve Allah n dinine girdikten sonra, irtidat etmi(lerdir. 25 Görüldüü gibi irtidat kavramna fkhi terminolojiden farkl bir anlam yükleyen Kutup; teorik bilgiden ziyade ameli ön plana çkarmaktadr. Onun bu çkarmlarndan, câhiliye toplumunun kapsam alanna sadece bütün bir insanlk deil, kendilerini 0slam a nispet eden toplumlar da girmektedir. Özellikle halk Müslüman olan toplumlar ne Allah tan ba(ka birine ulûhiyet verdikleri ve ne de 23 Bkz. Kutub, Seyyid, Meâlimu fi t-tarîk, 0stanbul, 1986, s Bkz. el-a râf 8/ Kutub, Seyyid, Fzlâli l-kur an, Kahire, 1986, II,

6 80 Ramazan Altnta Allah tan ba(kasna ibadet ettikleri için deil, hayat pratiinde tek Allah a ubudiyeti hayat sistemlerinde kabul etmedikleri için girmektedirler. 26 Seyyid Kutup, hayat pratiinde bir tek Allah a ubudiyete balanmayan kulluu, inanç tasavvurunda, ibadetle ilgili davran(larda ve hükümlerde ya(atmayan her toplumu, 0slam vasfyla nitelendirmez. Onun, nesnel tanm diye ifade ettii bu tanma, cahili vasf ta(yan ve bugün yeryüzünde fiilen varolan kimi toplumlar girer. 27 Kutup, câhiliye vasfnn snrlarn, 0slam n pratik hayatta kabul görmedii birey ya da toplumlar (eklinde çizmektedir. Ona göre, örnein, ateist her toplum, Hint, Orta Afrika, Japonya ve Filipin gibi her putperest toplum, kapitalist toplumlarn olu(turduu vaktiyle kitap Ehli olan ya da halen saylan her bir toplum, daha önce Müslüman toplumlarn ya(ad yerlere bugün egemen olanlar câhiliye toplum yaplarna örnektirler. 28 Bu toplumlarn genel karakteristik özellii ya açkça olgusalclk temelinde hiçbir din tanmadklarn ya da salt herhangi bir dini referans almamakla birlikte dine saygl olduklarn ifade etmekten ibarettir. Her iki durumda da bu tür toplumlar câhiliye vasfnn kapsam alannn d(nda deillerdir. Seyyid Kutub un akâid söyleminde, tek ba(na inanç ve ibadet bütünlüü ki(inin kemal noktasnda Müslüman saylmas için yeterli deildir. Sürdürülür bir inanç ve ibadet bütünlüüne ek ve katma bir deer olarak, Müslüman olmann olmazsa olmaz ilkeleri arasnda; Allah n hâkimiyetine tam bir teslimiyet, kullarn hâkimiyetini geri çevirmek ve câhiliye cemiyetine kar( ya(ay( biçimiyle tepkide bulunmak gibi hususlar da vardr. Bunlar olmadan gerçek ve mütekâmil manada Müslümanlktan bahsedilemez, 29 ama kusurlu bir Müslümanlktan söz edilebilir. Çünkü 0slam da ki(ilerin 0slam içinde kalp-kalmamalar kendi özgür irade ve tercihleriyle alakaldr. Fertlerden herkesin yapt ve söyledii kendisini balar. Birinin söz ve fiilinden dolay ba(kalar hakknda ayn hükmü vermek mümkün deildir. 0nsanlarn câhiliye toplumunda ya(amalar da onlarn küfrünü göstermez. Bu konuda her bireyin ayr ayr söz ve fiilleri ölçü ve esastr. 30 Seyyid Kutub un iman ve dü(ünce algsnda 0slam, vasflandrlma yönüyle iki toplum modeline indirgenir. Bunlardan birisi 0slam, dieri ise, câhiliye toplumudur..slam toplumu; inanç ve ibadet, hukuk ve düzen, ahlak ve hareket açsndan 0slam n bir bütünlük çerçevesinde ya(and toplum biçimidir. Câhiliye toplumu ise, 0slam inanç ve dü(üncesinin, deer ve ölçülerinin, nizam ve hükümlerinin, ahlak ve gidi(atnn ya(ama ortam bulamad bütün toplumlarn ortak addr. 0slam, bir toplumun ya(ama biçimi olmadkça, böyle bir toplumda ya(amalarna ramen, kendilerine Müslüman ismi veren insanlarn toplumu ki bunlar namaz da klsa, oruç da tutsa, hacca da gitse- hiçbir zaman 0slam toplumu olarak nitelendirile- 26 Ayrca bkz. Kutub, Meâlim, s Kutub, Meâlim, s Kutub, Fîzlâl, II, 1005; a.g.mlf., Meâlim, s Bkz. Kutub, Fzlâl, III, Sarm(, 0brahim, Bir Düünür Olarak Seyyid Kutub, Ankara, 1992, I, 405; Bereket, Muhammed, Seyyid Kutub, (çev. M. Be(ir Eryarsoy), 0stanbul, 1987, s

7 Seyyid Kutub un Câhiliye Anlay 81 mez. 31 Hatta bu insanlar, Allah n varln kabul etse, havra, kilise ve camilerde Allah a ibadet konusunda özgür de braklsalar, asla câhiliye vasfndan kurtulamazlar 32 ama bir birey olarak dindarlk vasfn ta(rlar. B. CÂHLLYE VE HÂKMYET 0slam, varlk, âlem, insan ve toplum hakknda ku(atc bir bak( açsna sahiptir. Bu anlamda 0slam bütün bir varlk alann hem fizik ve hem de metafizik olarak birlikte ku(atr. 0(te Seyyid Kutup, 0slam n evrensel ölçekte bu ku(atcln kozmik hâkimiyet olarak isimlendiriyor. Zira hâkimiyet sözcüünün içinde bilinçte farkllama ve hareket alannda genilik manas da vardr. Seyyid Kutub a göre, bir toplumda hâkimiyet sadece Allah a ait olur ve bu hâkimiyet ilahi yasann yücelii temeline dayanrsa, i(te böyle bir toplum yapsnda insan gerçek özgürlüünü elde eder, kula kul olmaktan kurtulur. Çünkü 0slam toplumu tek bir ilahn hâkim oldu- u bir toplumdur. 0nsanlar, kula kul olmaktan sadece Allah a kullua çkarr. 33 Ayn zamanda Seyyid Kutub un gerçek anlamda özgürlük tanm da budur. 34 0(te bir toplumda gerçek 0slam, inanç ve davran(la birlikte yalnzca Allah n kozmik egemenliine boyun emekle ortaya çkar. Tek ba(na Allah n hâkimiyetine boyun emeyenler putperestlerdir. Onlarn la ilahe illallah demeleri, soyut bir inanç halinde kaldkça Allah tan ba(ka ilah olduuna inanmalar ve hasarl (ekilde kulluk yapmalar, onlar putperestlik çerçevesinden çkarmaz. 35 C. CÂHLYE VE HCRET Öte yandan Seyyid Kutub un dü(ünce dünyasnda câhiliye ile hicret, akîde ile hicret arasnda varolu(sal bir balant kurulur. Onun literatüründe hicret, can ve mal güvenlii gibi zorunlu nedenler olmadkça, asla corafi anlamda içinde ya(ad (ehirleri terk ederek dalara ve maaralara çekilmek (eklinde bir anlam ta(maz, aksine, duygu ve tevhidi bilinç düzeyinde câhiliye toplumundan ayr(ma ve yeniden 0slam a dönü( kastedilir. 36 Dolaysyla bu anlamda hicret, bir Müslüman n ya(ad toplumdan; giyim ve ku(am, akide ve ibadet, ahlak ve davran( tarznda sergilenen Müslümanlk örneiyle farklla(masdr. 37 Bir ba(ka deyimle hicret, içinde ya(anlan toplumdan kopmak deil, ayn toplum içinde ya(amak suretiyle temsil Müslümanln görünür klmaktr. Bilindii gibi hicret, maddi açdan ba(kasyla ili(kiyi kesip onu terk etmek anlamna gelirken, manevi açdan ise, insan Allah a isyana te(vik edecek (ehvetlerden, kötü huy ve günahlardan uzakla(mak, onlar terk ve reddetmek manasnadr. 38 Bu noktada, Seyyid Kutub un 31 Hz. Peygamberden gelen bir rivayette (öyle buyrulmu(tur: Her kim.slam cemaatinden bir kar ayrlacak olursa, Allah onun boynundan iman ve.slam erefini söker alr. Cahiliye davasnda bulunan ve cahiliyeye davet eden kimseleri Allah cehennemde ayaklar altnda süründürecektir. Adamn birisi: Ey Allah n Elçisi! Namaz klsa, oruç tutsa da m? deyince, buyurdu ki: Evet, namaz klsa, oruç tutsa da..siz Müslümanlar,.slam dava edinin ve ona çarn. (Tirmizi, Sünen, K. Emsal, 3.) 32 Kutub, Meâlim, s Kutub, a.ge.e., s Ayrca kr(. el-mevdûdî, Ebu l-a la, el-.slâm ve l-câhiliyye, Msr, ts., s Bkz. Kutub, Meâlim, s. 63, Kr(. Kutub, Fizilâl, III, Kutub, Fizlâl, III, Kr(. Kutup, Fizlâl, IV, Bkz. el-0sfehânî, el-müfredât, s

8 82 Ramazan Altnta hicret anlay(, Hz. Peygamberin gerçek muhacir, Allah n yasaklarndan kaçnandr 39 nebevî kavliyle örtü(ür. Müslüman n hayatnda hicret, sabrn doruk noktasna ula(t bir anda devreye girer. Hz. Peygamberin (ahsnda bütün bir Müslümanlara bu konuda izlenmesi gereken strateji (u (ekilde açklanr: Müriklerin aleyhinde söyledikleri eylere sabret,(diren, onlarla, tekrar görüebilme kapsn açk brakmak suretiyle) en güzel bir ekilde hicret et. 40 Hicret konusunda bu âyetin bize örettii gerçeklik, dava için söylenilenlere sabretmek, muhataplara bütün kaplar kapatmadan, krp dökmeden tekrar dönebilmek ümidiyle en güzel bir (ekilde onlardan zihinsel bilinç düzeyinde ayrlmaktr. Seyyid Kutub un dile getirdii hicret de budur. D. CÂHLYE VE CÂHLYE TAPINAKLARI Ku(kusuz Seyyid Kutub un câhiliye fesadn boykot etmekle ilgili söz ve dü- (üncelerini anlamada hiçbir kapalla yer yoktur. Onun, bu kapalla yol açan sözü yalnzca câhiliye tapnaklarn boykot etmek cümlesidir. 41 Bu konuda Seyyid Kutup, bütün zamanlar için geçerli olmamakla birlikte olaanüstü (artlar ortaya çktnda, gün gelir Müslümanlar câhiliye toplumunda amansz bir takibata urarlarsa, Yunus Suresi nin 87. âyeti 42 gereince, evlerini namazgâh haline getirirler ve câhiliye toplumundan ayrlrlar, demektedir. Buna ilave olarak da sözlerine devamla, böyle olaanüstü bir durumla kar( kar(ya gelindiinde, izlenmesi gereken yegâne strateji, câhiliye taraftarlarnn mescitleri terk edilmeli, Müslüman kitle toplant yeri olarak evlerini namazgâh haline çevirmeli ve içinde ya(ad câhiliye cemiyetinden tamamyla ayrldn hissetmelidir. 43 Seyyid Kutub, bu olaanüstü takibatn d(nda bütün zamanlar için mescitlerin terk edilmesini önermemektedir. Eer o, deerler alannda deil de, salt fiziksel anlamda câhiliye toplumundan kopmay önermi( olsayd, savunduu ideallere aykr hareket etmi( olurdu. 44 Çünkü nihayetinde bu din toplumdan koparak ssz da ba(larnda deil, rasyonel anlamda bir toplum içinde tebli edilecek ve ya(anacaktr. Seyyid Kutub un bir ksm mescit ve camileri, câhiliye tapnaklar diye nitelendirmesi, dönemsel anlamda, mescit ve camilerin konjonktürel yapsyla alakaldr. Olaanüstü (artlar dei(ince mescit ve camilere bak( tarz da dei(ir. O, ola- anüstü zamanlarla kaytlandrlan ve buna bal olarak dei(kenlik ta(yan (artlar arasnda; mü minler üzerinde sk bir takibin bulunmasn, toplumun koku(mu( olmasn, çevrenin bozulmasn ve Firavun zamannda olduu gibi tautun azgnla(m( olmasn sayar. 45 0(te Kutub a göre, bu (artlar, cami ve mescitleri gerçek 39 0bn Hibban, Sahih, (tahk. $. El-Arnavud), Beyrut, 1993, I, Müzzemmil 73/ Sarm(, Seyyid Kutub, s Âyetin meali (öyledir: Musa ve karde(ine: Msr da karde(inize evler hazrlayn; evlerinizi namazgah edinin, namaz kln diye vahyettik. 0nananlara müjde et. Yunus 10/ Kutub, Fizilâl, III, Karde(i Prof. Dr. Muhammed Kutub tan nakledildiine göre, ben karde(imden birçok defa biz davetçiyiz, kâd deiliz; bizim görevimiz hüküm çkarmak deil, kelime-i tevhidin anlaman izah etmektir dediini i(ittim demektedir. Bkz. Sbatullah Kaya, Muhammed Kutub'la Seyyid Kutub üzerine bir söyle(i, Giriim Dergisi, Say: 12, 0stanbul Bkz. Kutub, Fîzlâl, III, b 82

9 Seyyid Kutub un Câhiliye Anlay 83 anlamda Allah a ibadet etme mekânlar olmaktan çkarr ve câhiliye tapnaklarna dönü(türür. Çünkü tapnaklarda söz ve egemenlik Allah n deildir. Bu (artlar ortadan kalknca, tekrar bu tapnaklar cami ve mescit fonksiyonu görmeye avdet eder. 0slam tarihinde bunun en açk örnei Medine de münafklarn yaptrm( olduu Drar Mescidi dir. 46 Drar mescidiyle ilgili âyetlerde de açkça ifade edildii gibi münafklarn bir üs ve karargâh olarak in(a ettikleri bu tapnakta Yüce Allah, Hz. Peygamberin namaz klmasn yasaklam(tr. Çünkü oras, can ve din emniyetine zarar verecek bir mekân niyetiyle in(a edilmi(tir. Ayrca, 0slam öncesi câhiliye ehlinin en büyük namazgâh olan Kâbe deki tapnma (ekilleri de bilinmektedir. Kur an da anlatldna göre, putperestlerin kendi hevalarndan ürettikleri tapnmalar, ulûhiyet ve rububiyette tevhid ilkesinden sapm( bir vaziyette slk çalmak ve el çrpmak (eklinde yaplyordu. 47 Müslümanlarn tarihinde ya(anm( olan bu her iki örnekten anladmz kadaryla, gerek can güvenlii ve gerekse dini doru örenme noktasnda her türlü emniyetten uzak olunduu zamanlarda mescitlerde namaz klmamak me(ru bir mazeret olarak görülmü(tür. 48 Elbette bu bir tedbir olup, bütün zamanlar için geçerli deildir. Olaanüstü durum ortadan kalktktan sonra mescitler ve camiler asl fonksiyonlarna döndürüldüünde cemaat namazlar mutlaka bu mekânlarda eda edilmelidir. SONUÇ Seyyid Kutub, toplumlar 0slam ve câhiliye (eklinde vasflandrmay tercih etmi(tir. Ona göre câhiliye, hayatn tüm alanlarnda Allah la irtibat kesmenin addr. O, içinde ya(ad dönemin deerler alanndaki gidi(atna bir projektör tutmu(tur. Eserlerinde câhiliye kavramnn mukâbili olarak salt küfür kavramn kullanmam(tr. Çünkü câhiliye, yerine göre bilgisizlikten kaynaklanan mâsiyetler de olabilmektedir. Zaten, hiçbir zaman o, masiyet câhiliyesinden dolay ki(ileri tekfir etmedii gibi, toplumlar da tekfir etmemi(tir. Kald ki, Seyyid Kutub a göre câhiliye, insanlk tarihinde ya(anm( olan muayyen bir dönemden ibaret deildir. Câhiliye, kendine mahsus belirli bir zihniyet ve hayat anlay(na sahip bir ya(ay( biçimidir. Bu açdan, câhiliye vasflar 0slam n olmad bütün zaman ve dönemlerde tekrar nüksedebilir. Eer câhiliye vasflar bir toplumda yürürlükteyse, orada câhiliyenin varlna hükmedilir. Yaplmas gereken, câhiliye toplumundan kaçmak deil, Hz. Peygamberin Mekke döneminde yapt gibi sözel ve örnek olu(turmaya dayal bir davet yöntemini sürdürmektir. Seyyid Kutub un eserlerinde kulland üslûp biçimi, tart(labilir. O, eserlerinde akademik ve fkhç bir dil kullanmak yerine, edebi bir dil kullanm(tr. Bu dilin belagat açsndan deil de fikri düzey bakmndan dozajnn ar olduu söy- 46 Bkz. Tevbe 9/ : Bir de zararl faaliyetlerde bulunmak, küfre yardm etmek, mü minler arasna ayrlk sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne kar savaanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardr. Bunlar, Bizim iyilikten baka hiçbir kasdmz yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah âhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancdrlar. Onun içinde asla namaz klma..lk günden temeli takva (Allah a kar gelmekten saknmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz klman elbette daha layktr. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da tertemiz onlar sever. 47 Enfal 8/35: Onlarn, Kâ be nin yannda dualar slk çalp el çrpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey mürikler) inkâr etmekte olduunuzdan dolay tadn azab. 48 Sarm(, Seyyid Kutub, s

10 84 Ramazan Altnta lenebilir. Sanrm bunda, a(nan deerler açsndan ya(ad yüzyln teolojik durumu ve kendisinin ya(ad hissiyata dayal özel durum büyük rol oynam(tr. Ayn zamanda reel-politik açdan söylemek gerekirse, Seyyid Kutub un, câhiliye lafzn kullanmada genellemelere giderek snrlar zorlamas, tevhidi bir bilincin uyandrlmasn salamak olarak deerlendirilebilir. Kald ki o, câhiliye lafzn mutlak anlamda tekfir konsepti içinde deerlendirmemi(tir. Dolaysyla, Seyyid Kutub un vefatndan sonra, kendilerini ona nispet eden bir takm takipçilerinin câhiliye, hâkimiyet, hicret ve tekfir gibi konulardaki a(rlklarndan müellifin sorumlu tutulmas hakkaniyet ölçüleriyle bada(maz. KAYNAKÇA Altnta(, Ramazan, Bütün Yönleriyle Câhiliyye, 0stanbul, Behnesavi, Sâlim Ali, el-hukm ve Kadyyetu Tekfîri l-müslim, Dâru l-ensâr, Bereket, Muhammed, Seyyid Kutub, (çev. M. Be(ir Eryarsoy), 0stanbul, Dârimî, Ebu Muhammed, Sünen, Dâru 0hyâi s-sünne, Kahire,ts. Fayda, Mustafa, Câhiliye Türkiye Diyanet Vakf.slam Ansiklopedisi (D.A), 0stanbul, 1993, VII, 17. Firuzâbâdî, Necmuddîn Muhammed b. Yahya, el-kâmûsu l-muhît, Kahire, ts. Hitti, Philip K., Siyasî ve Kültürel.slâm Tarihi, (çev. Salih Tu), 0stanbul, Hudaybi, Hasan, Du ât lâ Kudât, Dâru t-tba a, bn Hibban, Sahih, (tahk. $. El-Arnavud), Beyrut, bn Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünen, Kahire, ts. 0sfehânî, Râgb, el-müfredat fî Garîbi l-kur ân, 0stanbul, zutsu, Toshihiko, Kur an da Allah ve.nsan, çev. Süleyman Ate(, Ankara, Kaya, Sbatullah, Muhammed Kutub'la Seyyid Kutub üzerine bir söyle(i, Giri- im Dergisi, Say: 12, 0stanbul Kutub, Seyyid, Fzlâli l-kur an, Kahire, Kutub, Seyyid, Meâlimu fi t-tarîk, 0stanbul, M. Mehdî $emseddîn, Beyne l-câhiliyye ve l-.slâm, Beyrut, Mevdûdî, Ebu l-a la, el-.slâm ve l-câhiliyye, Msr, ts. Müslim, Sahih, 0stanbul, Numan Abdurrezzak, Samerrâî, et-tekfîr, Cuzûruhu, Esbâbuhu, Muberraratuhu, Badat, Said Havva,.slam, Beyrut, ts. Sarm(, 0brahim, Bir Düünür Olarak Seyyid Kutub, Ankara, Tirmizi, Ebû 0sa b. Muhammed, Sünen, 0stanbul,

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Sorularlarisale.com. Dalaletin k?s?mlar? ve bunlara reddiye. Bu bölümde, Tûr suresinde ardarda âyetlerde ifade edilen ilzam örnekleri yer almaktad?r.

Sorularlarisale.com. Dalaletin k?s?mlar? ve bunlara reddiye. Bu bölümde, Tûr suresinde ardarda âyetlerde ifade edilen ilzam örnekleri yer almaktad?r. Sorularlarisale.com Kur'an'ın beyanındaki beraatin mucizeliğini gösteren, Tûr sûresinin yirmi dokuzuncu ayetinden kırk üçüncü ayetine kadar devam eden uzunca bir örnek veriliyor; açıklar mısınız? Dalaletin

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

İç Tehdit ve Riskler Işığında İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİ. Hazırlayan Dr. Ahmet Emin Dağ

İç Tehdit ve Riskler Işığında İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİ. Hazırlayan Dr. Ahmet Emin Dağ İç Tehdit ve Riskler Işığında İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİ Hazırlayan Dr. Ahmet Emin Dağ 2016 İç Tehdit ve Riskler Işığında İSLAM DÜNYASININ GELECEĞİ Yazarlar Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır.

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. Biz, Elhamdülillah Müslümanız. Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. İMAN: İnanmak. Îtikad. Hakk ı

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Dini Yayınlar Fuarında Yeni Çıkacak Kitaplar 3

Dini Yayınlar Fuarında Yeni Çıkacak Kitaplar 3 On5yirmi5.com Dini Yayınlar Fuarında Yeni Çıkacak Kitaplar 3 Pınar, Açılım, İz ve Timaş Yayınevinin fuardaki yeni kitapları ise şöyle: Yayın Tarihi : 20 Temmuz 2012 Cuma (oluşturma : 10/21/2017) Abdullah

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T Bölüm 15 TIKIZLIK 15.1 TIKIZ UZAYLAR 15.1.1 Problemler 1. Her sonlu topolojik uzay tkzdr. 2. Ayrk bir topolojik uzayn tkz olmas için gerekli ve yeterli ko³ul sonlu olmasdr. 3. Ayn bir küme üzerinde S T

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301)

MEKKE-İ MÜKERREME MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA. Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) MEKKE-İ MÜKERREME'NİN BİR KÜFÜR BELDESİ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Müellif: Şeyh Hamad İbni Atik en-necdi (H1227-H1301) Mecmuatü'r-Resail ve'l-mesaili'n-necdiyye, 1/742-746 www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرحمن

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Çarpm ve Bölüm Uzaylar

Çarpm ve Bölüm Uzaylar 1 Ksm I Çarpm ve Bölüm Uzaylar ÇARPIM UZAYLARI 1 ÇARPIM TOPOLOJ S 2 KARMA P R O B E M L E R 1. A ile B, srasyla, (X, T )X ile (Y, S ) topolojik uzaylarnn birer alt-kümesi olsunlar. (a) (A B) = A B (b)

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı