GENÇ DAVETÇĐLERE HATIRLATMA. Bilâl HATTAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇ DAVETÇĐLERE HATIRLATMA. Bilâl HATTAB"

Transkript

1 GENÇ DAVETÇĐLERE BĐR HATIRLATMA Bilâl HATTAB

2 2

3 En güzel isimlerin sahibi ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, ubûdiyet ve ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında ortaksız ve Samed olan Allah a(subhanehu ve Tealâ) hamd olsun. Risaletiyle dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ve görevini en güzel şekilde yerine getiren, Rasul ve Nebîlerin sonuncusu, davetçilerin imamı Muhammed e; O nu(sallallahu aleyhi ve sellem) bu yolda malları ve canlarıyla koruyup, tarihe eşsiz bir sadakat ve kardeşlik dersi veren tüm ashabına; onların menhec ve ilimlerini bize aktarma hususunda hiçbir zorluğa aldırmayan, insan üstü çaba sarfederek ömürlerini bu menhec ve ilme adayan muhaddis, fukahâ ve müfessirlere ve onlara ihsan ile tabi olanlara salât ve selam olsun. Đnsanlığı, karanlıklardan aydınlığa davet eden bir Kitab ın muhatabları olan Müslümanların, Kur an ın daveti ni insanlara ulaştırmada memur olduklarını unuturcasına bir hayat sürdükleri ve görevlerini gereği gibi ifâ etmedikleri, ne yazık ki bir realitedir. Đnsanlara bu görevin verildiği ayette Allah(Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurmaktadır: إ ن ا ع ر ض ن ا الا م ان ة ع ل ى الس م او ات و الا ر ض و الج ب ال ف ا ب ين أ ن يح م ل ن ه ا و أ ش ف ق ن م ن ه ا و حم ل ه ا الا نس ان إ ن ه ك ان ظ ل وما ج ه ولا {72} Doğrusu biz emaneti(emir ve yasakları) göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da, onu insan yüklendi. (Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa) cidden o çok zalim, çok cahil (demek)tir. 1 (Ahzâb: 72) Ayette yer alan أ ش ف ق ن kelimesi, onu eda edemeyip de azaba çarpılmaktan korktular demektir. 2 Bu emanet i kabul ettiği ve yüklendiği halde, gereğini yerine getirmeyen insan ise; nefsine karşı pek zalim, akıbetini bilme hususunda da pek cahil 3 olarak nitelenmiştir. Bu da; emanetin yerine getirilmemesinin, aslında insanın kendi nefsine zulmü ve ahiretteki cezayı unutmasındaki cahilliğidir. Mü min; nefsine zulmetmeyen ve hesap gününü unutmayan kimsedir. Bir diğer ayette, bu emanet in ağırlığı ve ciddiyeti, Allah(Subhanehu ve Tealâ) tarafından şöyle ifade edilmektedir: 1 Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan, s Đbnu l-cevzî, Zâdu l-mesîr, c.5, s Bu tefsir, tabiîn müfessirlerinden Đmam Mücahid in(rahmetullahi aleyh) tefsiridir. Bkz: Đbnu l-cevzî, Zâdu l- Mesîr, c.5, s.111 3

4 ل و أ نز ل ن ا ه ذ ا ال ق ر آن ع ل ى ج ب ل ل ر أ ي ت ه خ اش عا م ت ص د عا م ن خ ش ي ة الل ه و ت ل ك الا م ث ال ن ض ر ب ه ا ل لن اس ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن {21} Eğer biz bu Kur an ı bir dağa indirseydik, elbette onu, Allah ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr: 21) Ayette yer alan م ت ص د عا kelimesi, yarılan, parça parça olan demektir. Bu ayette de, emanet i yüklenmiş olsaydı bir dağın dahi, Allah ın(subhanehu ve Tealâ) hakkını eda edememe endişesinden dolayı paramparça olacağı bildirilmektedir. Bu cümleler, Kur an a hürmet göstermeyen, aklı ve fikri olduğu halde Kur an ın kalbine tesir etmediği kişiler için bir kınamadır. Bunu da; ي ت ف ك ر ون ل ع ل ه م الا م ث ال ن ض ر ب ه ا ل لن اس و ت ل ك cümlesinden anlıyoruz: Bu misalleri, insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O halde; çok geç olmadan, bir mü min sorumluluğuyla tefekkür etmeli ve emanet in ağırlığını tüm hücrelerimizde hissedebilmeli ve bize indirilen bu emanet e muhatab olma hususunda parça parça olabilmeliyiz. Ancak böylesi bir mü min, bedeninin parça parça olacağını dahi bilse, davetinden geri durmaz. Emanet ağır O halde evvela, bu emaneti omuzlamanın kolay bir iş olmadığını söylememiz ve bilmemiz elzem. Bilhassa günümüzde, birçoklarının davet ile çıktıkları yol, ne yazık ki felaket e açılmaktadır. Okunulan birkaç kitabın etkisinde kalarak ve dünyayı da birkaç kitap müellifinin görüşlerinden ibaret sanarak yola koyulanlar, ne yazık ki davete faydadan çok zarar vermektedir. Yine bir kısım davetçi, arkasında toplanan kalabalığa imam olması gerekirken, bir zaman sonra onlara uyan konumuna düşmektedir. Her köşe başını adeta bir davetçinin tapuladığı bugünkü ortamda, davetçilerin birçoğu, cennet vaat ettikleri halde cehenneme davet etmektedir. 4 Kimileri ise, sanki kendilerine birileri tarafından davetçilik libası giydirilmişçesine bir sorumluluk duygusu(!) ile, eylemden eyleme koşturup slogan atmakla tatmin olmuşa benzemektedir. Sanki ashab, Mekke de toplanıp da, kaaatil Leeeheb, Beytullah tan defol diyordu ve sanki putlar, ashabın kahrolsun Uzza, kahrolsun Menat sloganlarıyla kahrolmuşlardı! Hicrî ilk asırlardan itibaren fetihler neticesinde Đslam topraklarının genişlemesi ve çok farklı inançlardan ve dinlerden Đslam a girenlerin sayısının artması ve Đslam ı kabul ettiği gözüken bu yığınların, eski din ve inançlarından da birçok şeyi Đslam a taşımaları gibi sebeplerle, Đslam ın ana gövdesi konumundaki anlayış ve menhec dışında, onlarca farklı anlayış ortaya çıkmış ve bu anlayışlar Đslam ile meczolmuşlardır. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı bugün davet, kâfirlerle birlikte ve hatta daha öte, kendilerini Müslüman görenlere karşı yapılmaktadır/yapılmalıdır. Bu da, bir davetçinin Đslamî ilimlerdeki yetkinliğini, zorunlu kılmaktadır. Đşte bu yetginliğin oluşmadığı bir davetçi, yukarıda dediğimiz gibi, 4 Đbn Mes ud(radıyallahu anhu) şöyle demiştir: Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki, Kur an ı arkalarına attıkları halde, sizi Allah ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. [Bkz: Şatıbî, el-đ tisâm, c.1, s.93] 4

5 davete fayda vermesi bir yana, zarar verecek ve bu yolda sahih adımlar ile ilerlemeye çalışan kardeşlerine de köstek lik edecektir. Nitekim; müctehid Đmamlardan ve Medine nin müftî ve âlimlerinden olan Đbn Ferrûh un(rahimehullah), bid atçilere karşı çıkmak için bir kitap yazdığı nı bildirmesi üzerine, Đmam Malik in(rahimehullah) kendisine verdiği cevap hepimize ders olacak mahiyettedir. Đmam Malik(rahimehullah) cevaben şöyle demişti: Bunu kendi zannına dayandırırsan hata edeceğinden ve kendini tehlikeye sokacağından korkarım. Bid atçilere ancak konuya hakim ve kendisine itiraz edemeyecekleri şekilde, onlara ne diyeceğini bilen bir kimse karşı çıkarsa bunda bir sakınca yoktur. Ama bunu başkası yaparsa, onlara yanlış şeyler söylemesinden, onların da bu hataları benimsemelerinden veya onların kendisine galip gelmelerinden ve neticede daha fazla azgınlaşıp, aynı yolda devam etmelerinden korkarım. 5 Allah a(subhanehu ve Teala) ve O nun yoluna davette ilm şarttır. 6 Ancak; elbette ki herkes, her konuda alim olamayabilir. O halde; kişi bildiğinin alim i, bilmediğinin cahil i olduğunun bilinciyle hareket ederek, bildiği konuda üzerine düşen davet vazifesini ifâ etmelidir. Buna vazife diyoruz; çünkü başta da kısaca değindiğimiz gibi, her Müslüman gerek ferdî olarak, gerek cemaat olarak Allah ın(subhanehu ve Teala) dinine davet ile mükellef tutulmuştur. Bu yol, Muhammed in(sallallahu aleyhi ve sellem) ve O na bu yolda arkadaşlık edenlerin yoludur. Bu konuda, mü min kişiye herhangi bir muhayyerlik hakkı tanınmamıştır. Ancak; yine değinmeye çalıştığımız gibi, bilmediği, tam vakıf olmadığı ve delil üzere konuşamadığı konularda sükût etmesinin, konuşmasından daha hayırlı olacağı da bir gerçekliktir. ق ل ه ذ ه س ب يل ي أ د ع و إ لى الل ه ع ل ى ب ص ير ة أ ن ا و م ن ات ب ع ني و س ب ح ا ن الل ه و م ا أ ن ا م ن ال م ش ر ك ين {108} De ki: Đşte benim yolum budur (Allah ın dinine davettir). Ben, basîretle (bilerek, inanarak ve açık bir delil ile) Allah a davet ederim ve bana uyanlar da (öyledir). Allah ı tenzih eder (O nu her türlü noksanlıklardan uzak tutar)ım. Ben (Allah a) ortak koşanlardan değilim. 7 (Yusuf: 108) Davet yükünü omuzlamaya namzet olanlar, bu yolun güller ile çevrili olmadığını bilmelidirler. Çevrelerinden, arkadaşlarından ve hatta en yakınları olan ailelerinden dahi nice ezâ ve cefaya katlanabilecekleri ihtimalini asla unutmamalı ve buna hazırlıklı olmalıdırlar. Davetçi; Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabının, davet ve cihad yolunda nasıl büyük zorluklara maruz kaldıklarını ve bunlara katlandıklarını hatırlamalı, hayatın zorluklarına ve ağır imtihanlara karşı, sabırla kendisini eğitmelidir. Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem), çocukluğundan itibaren kimseye el açmamış ve çobanlık yaparak da olsa geçimini temin etmiştir. Đslam davetçisi de, şerefli bir yaşama sahip olmak için bir işe ve gelire sahip olmalıdır. 5 Bkz: Şatıbî, el-đ tisam, c.1, s.41 6 Prof. Abdulkerim Zeydan, Đslam Davetçilerine, s Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan, s.247 5

6 Rasulullah ın(sallallahu aleyhi ve sellem) gençlik döneminde, Đbrahim in(aleyhisselam) dininden uzaklaşmış kavminin din haline getirdiği hiçbir uygulamaya bulaşmamış olması, genç Đslam Davetçileri için yegane örnekliktir. Đslam davetçisi gençler de, bugün toplumumuzda adeta din leştirilen geleneklere ve bid atlere karşı dikkatli olmalı ve istikamet üzere yol almaya çalışmalıdırlar. Şüphe yok ki; davetçinin gençlik döneminde istikamet üzere oluşu, ileride davetinin başarıya ulaşabilmesi için çok önemli bir etkendir. Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem), daha gençlik dönemlerinde yüksek bir idrake ve üstün bir aklî yetiye sahipti. Kâbe nin onarımı esnasında, Haceru l-esved in yerine konulmasındaki ihtilafa sunduğu çözümü burada hatırlamak yerinde olacaktır. Đslam davetçisinin de, toplum içerisindeki konumu ve bulunduğu toplum içindeki sorunlara getirdiği çözümler, davetinin başarıya ulaşmasına pozitif etki eder. Bu gibi sebeplerle; davetçi kabuğuna çekilip kendi başına yaşamamalı, topluma karışıp toplumun yapısını ve sorunlarını yakından tanımalıdır. Toplumun sorunlarını tanımayan, bu sorunlara gerçekçi çözümler asla sunamaz. Allah(Subhanehu ve Teala), Rasulullah a(sallallahu aleyhi ve sellem) vahyini inzal etmeden birkaç sene önce, Hira mağarasına çıkıp tefekkür ettirmeyi sevdirmişti. Đslam davetçisi de, vaktinin bir bölümünü nefs muhasebesi ve tefekkür için ayırmalıdır. Bu faaliyet için en uygun ve faydası bol vakit, şüphe yok ki gecenin yarısından biraz sonra ki 8 teheccüd vaktidir. Gece ibadetinin önemine binâen Đbrahim b. Edhem(rahimehullah) şöyle demektedir: Bizler gece ibadeti dolayısıyla öyle büyük bir nimet üzereydik ki; eğer Krallar bizim bu nimetimizin fark etmiş olsalardı, onu elimizden almak için bizimle savaşırlardı. 9 Davetçi, kimseden bir karşılık beklememeli ve sadece Allah ı(subhanehu ve Teala) razı etmek amacıyla mücadele etmelidir. Davetinde samimi olmalı, söz ve amelleri arasında uygunluk bulunmalıdır. Bütün ibadetlerde, ibadetten tat almanın tek yolu ihlas tır. Davette de ihlas ve kararlılık ile hareket eden bir davetçi, hikmet ve güzel öğüt ile davet eder ve bu hasletler, karşılacağı zorluklar karşısında, onun için bir zırh mesabesinde olur. Artık böylesi bir davetçi, şakağına silah dayansa da, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir 10 tavrıyla, davasından vazgeçmez ve ödün vermez. Değerli kardeşler! Yaklaşık son 100 senedir, Đslam ın ikinci gariplik dönemi yaşanıyor. Allah ın(subhanehu ve Teala), diğer dinlere üstün kıldığı Đslam, Müslümanların günahları sebebiyle mağlub oldu 11 ve Müslümanlar da, nice işkence ve katliamlara maruz bırakıldılar. Đslam ın izzetini ve Müslümanların namus ve şereflerini savunan bir avuç Müslüman kaldı ki, onlara da yine bizzat kendilerine Müslüman diyenler sırt dönüp, terörist sıfatını layık gördüler. Zaten gurbet de bu demekti. Gurbet; Müslümanların sayıca az oldukları zaman meydana gelen bir durumdu. Đşte o zaman iyilikler kötülük, kötülükler iyilik, sünnetler bid at, bid atler sünnet olur, yani öyle kabul edilir. Önceleri kafirlere ve bid at ehline karşı çıkılırken, artık sünnet ehline karşı sert ve azarlayıcı bir tavır takınılmaya başlanır. Çünkü kâfir ve 8 Bkz: Müzzemmil: Bkz: el-affânî, Ruhbânu l-leyl, s En am: Mü minlerin emiri Ömer(radıyAllahu anhu) şöyle demişti: Biz düşmanlarımıza, onların günahları sebebiyle galebe çalıyoruz. Şayet biz de onların işledikleri günahları işlersek, onlara nasıl galib geliriz? 6

7 bid atçi, dalâlet ve sapıklık üzerinde birleşilmesini arzu eder. Ancak Allah(Subhanehu ve Teala) da, kıyamet kopuncaya kadar insanların hepsinin dalâlet üzerinde birleşmelerine izin vermez. Müslümanlardan bir grub, kıyamete kadar hak üzere sebat ederler. Kıyamet gününe kadar bu din ayakta kalacak ve Müslümanlardan bir kesim onun için savaşacaktır. Ümmetimden bir grup, Allah ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onları yalnız bırakanlar veya kendilerine muhalefet edenler, onlara bir zarar veremeyecekler. 12 Seleme b. Nüfeyl el Kindî den(radıyallahu anhu) rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah ın yanında oturuyordum. Bir adam: Ey Allah ın Rasûlü! Đnsanlar atlarını salıverdiler, silahlarını da bıraktılar ve şöyle diyorlar: Cihad yok, harb ağırlıklarını bıraktı deyince Rasûlullah yüzünü o kimseye çevirdi ve şöyle buyurdu: Yalan söylüyorlar asıl savaş şimdi başladı. Ümmetim içinden öyle bir cemaat olacak ki hak yolunda savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verecektir. Kıyamet kopup Allah ın vadi yerine gelinceye kadar bu böylece devam edip gidecektir. Kıyamete kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kabzolunacak. Sizler benim yoluma uyacaksınız, bir kısmınız da bir kısmınızın boynunu vuracak, mü minlerin esas yurdu da Şam olacaktır. 13 Bu ve daha buraya alamadığımız birçok sahih rivayette, Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) bir taifenin hak üzere sebat edeceğini ve ayrıca onların kıyamete kadar kıtâl edeceklerini beyan etmektedir. Abdullah Đbnu l-mubarek(v: 181/797), Ali b. el-medînî(v: 234/848), Ahmed b. Hanbel(v: 241/855) ve Buharî(v: 256/869) gibi birçok âlim, bu hadislerde zikri geçen taifenin ashâbu l-hadîs/ehl-i hadîs/ehl-i Sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca; bu hadislerde cihad kelimesi yerine kıtâl kelimesinin kullanılması da, ayrıca dikkate şayandır. Zira cihad, hem silahla, hem sözle, hem kalemle yapılabilen bir eylemken; kıtâl daha özel bir manayı ifade eder. Yani; kafir ve münafıklarla kalemiyle ya da sözüyle mücadele edenlere kıtâl ediyor denmez. Ancak; silah ile savaşanlar için kıtâl ediyorlar denebilir. Bu; çok önemli ayırıcı bir vasıftır. Bu ve benzeri hadisleri göz önünde bulundurursak; bugün hangi taifenin ya da kimlerin Allah(Subhanehu ve Teala) yolunda kıtâl ettiklerini ve kimlerin de onlara muhalefet edip, onları yardımsız bıraktıklarını ve hak üzere olan ın hangi taraf olduğunu anlamakta bir güçlük çekmeyiz. Evet; hepimiz bu yapının Allah ın(subhanehu ve Teala) izniyle yeniden ayağa kalkacağına ve önceki gibi bütün haşmetini kazanacağına güveniyoruz. Bu husustaki bütün müjdeleyici belirtiler, Đslam ın yeniden sahneye çıkacağına ve iktidara yeniden sahip olacağına işaret etmektedir. Yeryüzünün dört bir tarafında Đslam a karşı cahiliyenin açmış olduğu bütün savaşlara rağmen bu böyledir. Ama Đslam ın bu ikinci gariplik döneminde bu davet görevi, oldukça zor bir görevdir. Bu 12 Bu iki hadis, Đmam Müslim in Sahih inde, Đmâret / Emirlik kitabının 53 no lu bâbından tahric edilmiştir. 13 Nesâî, Sünen, Hayl(Atlar), 1(3505); Dârimî, Sünen, Mukaddime, 3 7

8 görev, üstün bir gayrete ve derinliğe nüfuz eden bir basirete ihtiyacı olan bir görevdir. 14 Aralarında Rasulullah ın(sallallahu aleyhi ve sellem) bulunduğu ve üzerlerine vahy indiği halde ilk nesil, Đslam ın ilk garipliğini ortadan kaldırmak amacıyla alışılmışın üstünde bir gayret ortaya koyduklarına göre; bizler, aramızda şahsıyla Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) yokken, vahy de ilk nesil gibi adımlarımızı doğrudan yönlendirmiyorken, çabamızın en ileri noktasını harcamaya daha çok muhtacız. 15 Çok yüce, çok büyük, çok şefkatli ve çok halîm olan Allah ın(subhanehu ve Teala) yardımını isteyerek, çabalarımızı bereketlendirmesini, adımlarımızı doğrultmasını ve bu ikinci garipliği ellerimiz ile ortadan kaldırmayı takdir buyurmasını niyaz ediyoruz. و لا ي ص د ن ك ع ن آي ات الل ه ب ع د إ ذ أ نز ل ت إ ل ي ك و اد ع إ لى ر ب ك و لا ت ك ون ن م ن ال م ش ر ك ين { 87 } Allah ın ayetleri sana indirildikten sonra, onlar(ı tatbik etmek)ten sakın seni alıkoymasınlar. (Korkmadan, yılmadan) Rabbine (insanları) davet et. Asla müşriklerden (ve de onlardan yana) olma. 16 (Kasas: 87) Bu niyazdan sonra, son olarak bize sıkça bu konuda müracaat edildiği için, bu yazı vesilesiyle- yaklaşık 50 eserlik bir tavsiye 17 listesi paylaşmak istiyorum. ز د ني ع ل ما ر ب و ق ل Ve de ki: Rabbim! Đlmimi artır. (Tâ-Hâ: 114) 1- Ulûmu l-kur an: 1.1- Celâleddin es-suyûtî, el-đtkân fî Ulûmi l-kur an Şeyhu l-đslam Đbn Teymiyye, Tefsir Usûlüne Giriş Prof. Dr. Đsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü M. Mustafa el-a zamî, Kur an Tarihi Muhammed el-fâzıl Đbn Aşûr, Tefsir Tarihi Muhammed Kutub, Nasıl Davet Edelim, s.8 15 Muhammed Kutub, age, s Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan, s Kolaylık olması açısından, özellikle Türkçe ve Türkçe tercümeleri olan eserler seçilmiştir. 18 Eserin tam tercümesi Madve Yayınları tarafından, muhtasar tercümesi ise Ravza Yayınları tarafından basılmıştır. 19 Eser; Pınar, Esra ve Takva Yayınları tarafından Türkçe ye tercüme edilerek basılmıştır. Takva Yayınlarınca yapılan baskısı öncelikli önerimizdir. 20 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 21 Đz Yayıncılık 8

9 1.6- Tefsir: Đbn Kesîr Tefsiri Đmam Kurtubî, el-camiu li Ahkâmi l-kur an Đbnu l-cevzî, Zâdu l-mesîr Seyyid Kutub, Fî Zilâli l-kur an Mevdudî, Tefhimu l-kur an 1.7- Meal: Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Kur an-ı Kerim Meali Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan Diyanet Vakfı Meali 2- Ulûmu l-hadîs: 2.1- Đbn Useymîn, Hadis Usûlüne Giriş Dr. Mahmud Tahhân, Yeni Hadis Usûlü Đbrahim b. Muhammed, Hadis Đnkarında Ortaya Atılan 33 Şüphe Đmam Şafiî, Sünnet Müdafaası Muhammed Hamidullah, Muhtasar Hadis Tarihi Muhammed Ebu Zehv, Hadis ve Hadisçiler Celâleddin es-suyutî, Sünnetin Önemi Mustafa es-sıbâî, Đslam Hukukunda Sünnet 3- Akâid ve Mezâhib: 3.1- Şeyhulislam Đbn Teymiyye, Tevhid Risalesi Rağbet Yayınları 23 Đbn Kesir in bildiğimiz- 3 farklı Türkçe baskısı mevcut. Kahraman ya da Polen Yayınları tarafından yapılan baskısı tercihimizdir. 24 Guraba Yayınları 25 Rağbet Yayınları 26 Polen Yayınları 27 Polen Yayınları 28 Beyan Yayınları 29 Ensar Neşriyat 30 Özgü Yayınları 31 Đz Yayıncılık 9

10 3.2- Ebu Bekr Đbnu l-arabî, Sahabeye Yapılan Đftiralara Cevaplar Mehmet Emin Akın, Kelime-i Tevhid Üzerine Düşünme Abdullah el-mevsılî, Aldanmayalım Osman b. Muhammed el-hamîs, Sahabenin Yüzyüze Kaldığı Olaylar ve Fitnenin Tarihi el-eş arî, Đlk Dönem Đslam Mezhebleri 3.7- Prof. Đhsan Đlahi Zahir, Şia nın Kur an, Đmamet ve Takıyye Anlayışı 3.8- Prof. Đhsan Đlahi Zahir, Đngiliz Emperyalizmi: Kadıyânilik 3.9- Muhammed Ebu Zehra, Đslam da Đtikadî, Siyasî ve Fıkhî Mezhepler Tarihi 4- Fıkıh: 4.1- Đmam Şatıbî, el-muvâfakât 4.2- Hayreddin Karaman, Đctihad, Taklid ve Telfik Üzerine Dört Risale Şükrü Özen, Mezheplerin Doğuşu ve Đctihad Tartışması Zühd ve Rekâik: 5.1- Đbn Kayyîm el-cevziyye, Medâricu s-sâlikîn Şeyhulislam Đbn Teymiyye, Takva Yolu 5.3- Şeyhulislam Đbn Teymiyye, Furkan 5.4- Đmam Birgivî, Tarikat-ı Muhammediyye 6- Davet ve Cihad: 6.1- Muhammed Kutub, Nasıl Davet Edelim? Muhammed Kutub, Düzeltilmesi Gereken Kavramlar Đmam Đzz b. Abdisselam, Cihad Ahkâmı ve Fazileti Rağbet Yayınları 33 Medarik Yayınları 34 ĐAE Yayınları 35 Ümmülkura Yayınları 36 Đz Yayıncılık 37 Pınar Yayınları 38 Đnsan Yayınları 39 Beka Yayınları 40 Risale Yayınları 41 Semere Yayınları 10

11 6.4- Ebu Basir et-tartûsî, Taifetu l-mansura nın Özellikleri Şeyh Enver el-evlâkî, Cihad ı Desteklemenin 44 Yolu Defne Bayrak, Üsame Mehmet Emin Akın, Dini Yeniden Đkameye Çağrı Abdulkadir Udeh, Đslam ve Beşeri Kanunlar 6.9- Prof. Abdulkerim Zeydan, Đslam Davetçilerine 7- Muhtelif Eserler: 7.1- Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin Đlgâsının Arka Planı Mehmet Emin Akın, Sözün Haysiyeti Đmam Şâtıbî, el-đ tisâm Bilal Hattab Ekim / Şehadet Yayınları 43 Küresel Kitap 44 Ark Yayınları 45 Medarik Yayınları 46 Đnsan Yayınları 47 Medarik Yayınları 11

GENÇ DAVETÇĐLERE HATIRLATMA. Bilâl HATTAB

GENÇ DAVETÇĐLERE HATIRLATMA. Bilâl HATTAB GENÇ DAVETÇĐLERE BĐR HATIRLATMA Bilâl HATTAB 2 En güzel isimlerin sahibi ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, ubûdiyet ve ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında ortaksız ve Samed olan Allah a(subhanehu

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 الرد ىلع من يرى أن االحتفال

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ VE ARKADAŞLARI SEVDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN ETMEK مصارحة الا خوان والا صحاب املحبة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?)

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) 1436 ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) إذا لم ير اهلالل يللة اثلالثني من شعبان باللغة الرتكية Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn اسم املؤلف عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين Çeviren

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR?

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? www.tavhid.org 1 ر ر ز ي ر ز ي ل Taklid; İbn Kudame el-hanbeli nin tarifiyle- bir kimsenin sözünü delilsiz olarak kabul etmek manasına gelmektedir.

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

şeyh Muhammed b. Salih el-useymin

şeyh Muhammed b. Salih el-useymin ALLAH TEÂLÂ'NIN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKMETMENİN İSLÂM'DAKİ YERİ م لة حل م بما أنزل االله ف الا سلام ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed b. Salih el-useymin الشيخ مد بن صالح العثيم Terceme: IslamQa

Detaylı

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü [ حريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ن

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? ] تريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 هل خلق جگيب صىل

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Bir kimsenin doğum gününü kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم االحتفال بعيد ميالد الشخص «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

zeytinvearkadaslari.com

zeytinvearkadaslari.com 7 MÂÛN SURESİ için KELİME ÇALIŞMA KAĞIDI Sure adını, son ayetinde geçen "mâûn" kelimesinden almıştır. Mâûn kelimesi, zekat vermek, birine maddi yardımda bulunmak gibi anlamlara gelmektedir. Sure, "Eraeyte",

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi 5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi www.almuwahhid.com 1 Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) şöyle

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة. şeyh Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSE, GÜZEL KARISINA NAZAR EDEBİLİR (GÖZ DEĞDİREBİLİR) Mİ? هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Ramazan'ın gündüzünde oruç tutmayanlara ve kâfirlere yemek satmanın hükmü

Ramazan'ın gündüzünde oruç tutmayanlara ve kâfirlere yemek satmanın hükmü Ramazan'ın gündüzünde oruç tutmayanlara ve kâfirlere yemek satmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 ح م بيع لطعام للمفطرين

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

تقلقه الوساوس اخلطرات و ر د أن شع ف صلاته. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

تقلقه الوساوس اخلطرات و ر د أن شع ف صلاته. şeyh Muhammed Salih el-muneccid AKLINA GELEN VESVESE VE DÜŞÜNCELERDEN RAHATSIZ OLAN KİMSE تقلقه الوساوس اخلطرات و ر د أن شع ف صلاته ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âmâ Hadisi ve Onun Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessülü حديث الا ع و ت و س ل ه بالرسول ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد

Detaylı

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 هل ىلع تارك الصيام نو غري عذر قضاء «باللغة

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir?

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 204-436 هل يللة القدر ثابتة يف يللة معينة من

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

كيفية الوقاية من الع. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

كيفية الوقاية من الع. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Nazardan (göz değmesinden) korunmanın yolu كيفية الوقاية من الع ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة: موقع

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid YABANCI ERKEK VE KADININ AYNI ORTAMDA BULUNMASINDAN DOĞAN GÜNAHLARI KİM ÜSTLENİR? ERKEK Mİ, YOKSA KADIN MI? من يتحمل ت ب ع ة الاختلاط: الرجل أم ملرأة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as)

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) 100. SOHBET Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) Kur an da kıssalar yaklaşık kitabın üçte birine tekabül etmektedir. Peygamber kıssaları da bu üçte birlik bölümün en önemli unsurudur. Ev Sohbetlerimizin

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Farz namazlardan sonra yapılan toplu zikirlerin (tesbihlerin) hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 اذلكر اجلهايع

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM Kuran-ı Kerim Ramazan Ayının kadir gecesinde inmeye başlamış, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık 23

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Sel ve yağmur sebebiyle öğle ve ikindi namazını gecenin sonuna ertelemenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 تا ر الظهر والعرص

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümânâ farzdır", (1)

İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümânâ farzdır, (1) Ders : 2 Konu : İLİM ÖĞRENMEK İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümânâ farzdır", (1) İnsan, bütün mahlukâtın en şereflisidir. Bu şerefini muhafaza edebilmesi ve olgun bir insan olabilmesi için: 1) İlim,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü تهني ة نلصارى ف أعيادهم. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü تهني ة نلصارى ف أعيادهم. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü تهني ة نلصارى ف أعيادهم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة:

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

كيفية الصلاة والصوم ف بللاد ليت نهارها داي م أو للها داي م

كيفية الصلاة والصوم ف بللاد ليت نهارها داي م أو للها داي م Gece ve gündüzü sürekli olan ülkelerde namaz nasıl kılınmalı ve oruç nasıl tutulmalıdır? كيفية الصلاة والصوم ف بللاد ليت نهارها داي م أو للها داي م ] ريك - Turkish [ Türkçe - İlmi Araştırmalar, Fetva,

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı