GENÇ DAVETÇĐLERE HATIRLATMA. Bilâl HATTAB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇ DAVETÇĐLERE HATIRLATMA. Bilâl HATTAB"

Transkript

1 GENÇ DAVETÇĐLERE BĐR HATIRLATMA Bilâl HATTAB

2 2

3 En güzel isimlerin sahibi ve tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, ubûdiyet ve ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında ortaksız ve Samed olan Allah a(subhanehu ve Tealâ) hamd olsun. Risaletiyle dünyayı karanlıklardan aydınlığa çıkaran ve görevini en güzel şekilde yerine getiren, Rasul ve Nebîlerin sonuncusu, davetçilerin imamı Muhammed e; O nu(sallallahu aleyhi ve sellem) bu yolda malları ve canlarıyla koruyup, tarihe eşsiz bir sadakat ve kardeşlik dersi veren tüm ashabına; onların menhec ve ilimlerini bize aktarma hususunda hiçbir zorluğa aldırmayan, insan üstü çaba sarfederek ömürlerini bu menhec ve ilme adayan muhaddis, fukahâ ve müfessirlere ve onlara ihsan ile tabi olanlara salât ve selam olsun. Đnsanlığı, karanlıklardan aydınlığa davet eden bir Kitab ın muhatabları olan Müslümanların, Kur an ın daveti ni insanlara ulaştırmada memur olduklarını unuturcasına bir hayat sürdükleri ve görevlerini gereği gibi ifâ etmedikleri, ne yazık ki bir realitedir. Đnsanlara bu görevin verildiği ayette Allah(Subhanehu ve Tealâ) şöyle buyurmaktadır: إ ن ا ع ر ض ن ا الا م ان ة ع ل ى الس م او ات و الا ر ض و الج ب ال ف ا ب ين أ ن يح م ل ن ه ا و أ ش ف ق ن م ن ه ا و حم ل ه ا الا نس ان إ ن ه ك ان ظ ل وما ج ه ولا {72} Doğrusu biz emaneti(emir ve yasakları) göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) ettik de (onlar) bunu yüklenmekten kaçındılar ve on(un getireceği sorumluluk)tan korktular da, onu insan yüklendi. (Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa) cidden o çok zalim, çok cahil (demek)tir. 1 (Ahzâb: 72) Ayette yer alan أ ش ف ق ن kelimesi, onu eda edemeyip de azaba çarpılmaktan korktular demektir. 2 Bu emanet i kabul ettiği ve yüklendiği halde, gereğini yerine getirmeyen insan ise; nefsine karşı pek zalim, akıbetini bilme hususunda da pek cahil 3 olarak nitelenmiştir. Bu da; emanetin yerine getirilmemesinin, aslında insanın kendi nefsine zulmü ve ahiretteki cezayı unutmasındaki cahilliğidir. Mü min; nefsine zulmetmeyen ve hesap gününü unutmayan kimsedir. Bir diğer ayette, bu emanet in ağırlığı ve ciddiyeti, Allah(Subhanehu ve Tealâ) tarafından şöyle ifade edilmektedir: 1 Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan, s Đbnu l-cevzî, Zâdu l-mesîr, c.5, s Bu tefsir, tabiîn müfessirlerinden Đmam Mücahid in(rahmetullahi aleyh) tefsiridir. Bkz: Đbnu l-cevzî, Zâdu l- Mesîr, c.5, s.111 3

4 ل و أ نز ل ن ا ه ذ ا ال ق ر آن ع ل ى ج ب ل ل ر أ ي ت ه خ اش عا م ت ص د عا م ن خ ش ي ة الل ه و ت ل ك الا م ث ال ن ض ر ب ه ا ل لن اس ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن {21} Eğer biz bu Kur an ı bir dağa indirseydik, elbette onu, Allah ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr: 21) Ayette yer alan م ت ص د عا kelimesi, yarılan, parça parça olan demektir. Bu ayette de, emanet i yüklenmiş olsaydı bir dağın dahi, Allah ın(subhanehu ve Tealâ) hakkını eda edememe endişesinden dolayı paramparça olacağı bildirilmektedir. Bu cümleler, Kur an a hürmet göstermeyen, aklı ve fikri olduğu halde Kur an ın kalbine tesir etmediği kişiler için bir kınamadır. Bunu da; ي ت ف ك ر ون ل ع ل ه م الا م ث ال ن ض ر ب ه ا ل لن اس و ت ل ك cümlesinden anlıyoruz: Bu misalleri, insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O halde; çok geç olmadan, bir mü min sorumluluğuyla tefekkür etmeli ve emanet in ağırlığını tüm hücrelerimizde hissedebilmeli ve bize indirilen bu emanet e muhatab olma hususunda parça parça olabilmeliyiz. Ancak böylesi bir mü min, bedeninin parça parça olacağını dahi bilse, davetinden geri durmaz. Emanet ağır O halde evvela, bu emaneti omuzlamanın kolay bir iş olmadığını söylememiz ve bilmemiz elzem. Bilhassa günümüzde, birçoklarının davet ile çıktıkları yol, ne yazık ki felaket e açılmaktadır. Okunulan birkaç kitabın etkisinde kalarak ve dünyayı da birkaç kitap müellifinin görüşlerinden ibaret sanarak yola koyulanlar, ne yazık ki davete faydadan çok zarar vermektedir. Yine bir kısım davetçi, arkasında toplanan kalabalığa imam olması gerekirken, bir zaman sonra onlara uyan konumuna düşmektedir. Her köşe başını adeta bir davetçinin tapuladığı bugünkü ortamda, davetçilerin birçoğu, cennet vaat ettikleri halde cehenneme davet etmektedir. 4 Kimileri ise, sanki kendilerine birileri tarafından davetçilik libası giydirilmişçesine bir sorumluluk duygusu(!) ile, eylemden eyleme koşturup slogan atmakla tatmin olmuşa benzemektedir. Sanki ashab, Mekke de toplanıp da, kaaatil Leeeheb, Beytullah tan defol diyordu ve sanki putlar, ashabın kahrolsun Uzza, kahrolsun Menat sloganlarıyla kahrolmuşlardı! Hicrî ilk asırlardan itibaren fetihler neticesinde Đslam topraklarının genişlemesi ve çok farklı inançlardan ve dinlerden Đslam a girenlerin sayısının artması ve Đslam ı kabul ettiği gözüken bu yığınların, eski din ve inançlarından da birçok şeyi Đslam a taşımaları gibi sebeplerle, Đslam ın ana gövdesi konumundaki anlayış ve menhec dışında, onlarca farklı anlayış ortaya çıkmış ve bu anlayışlar Đslam ile meczolmuşlardır. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı bugün davet, kâfirlerle birlikte ve hatta daha öte, kendilerini Müslüman görenlere karşı yapılmaktadır/yapılmalıdır. Bu da, bir davetçinin Đslamî ilimlerdeki yetkinliğini, zorunlu kılmaktadır. Đşte bu yetginliğin oluşmadığı bir davetçi, yukarıda dediğimiz gibi, 4 Đbn Mes ud(radıyallahu anhu) şöyle demiştir: Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki, Kur an ı arkalarına attıkları halde, sizi Allah ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. [Bkz: Şatıbî, el-đ tisâm, c.1, s.93] 4

5 davete fayda vermesi bir yana, zarar verecek ve bu yolda sahih adımlar ile ilerlemeye çalışan kardeşlerine de köstek lik edecektir. Nitekim; müctehid Đmamlardan ve Medine nin müftî ve âlimlerinden olan Đbn Ferrûh un(rahimehullah), bid atçilere karşı çıkmak için bir kitap yazdığı nı bildirmesi üzerine, Đmam Malik in(rahimehullah) kendisine verdiği cevap hepimize ders olacak mahiyettedir. Đmam Malik(rahimehullah) cevaben şöyle demişti: Bunu kendi zannına dayandırırsan hata edeceğinden ve kendini tehlikeye sokacağından korkarım. Bid atçilere ancak konuya hakim ve kendisine itiraz edemeyecekleri şekilde, onlara ne diyeceğini bilen bir kimse karşı çıkarsa bunda bir sakınca yoktur. Ama bunu başkası yaparsa, onlara yanlış şeyler söylemesinden, onların da bu hataları benimsemelerinden veya onların kendisine galip gelmelerinden ve neticede daha fazla azgınlaşıp, aynı yolda devam etmelerinden korkarım. 5 Allah a(subhanehu ve Teala) ve O nun yoluna davette ilm şarttır. 6 Ancak; elbette ki herkes, her konuda alim olamayabilir. O halde; kişi bildiğinin alim i, bilmediğinin cahil i olduğunun bilinciyle hareket ederek, bildiği konuda üzerine düşen davet vazifesini ifâ etmelidir. Buna vazife diyoruz; çünkü başta da kısaca değindiğimiz gibi, her Müslüman gerek ferdî olarak, gerek cemaat olarak Allah ın(subhanehu ve Teala) dinine davet ile mükellef tutulmuştur. Bu yol, Muhammed in(sallallahu aleyhi ve sellem) ve O na bu yolda arkadaşlık edenlerin yoludur. Bu konuda, mü min kişiye herhangi bir muhayyerlik hakkı tanınmamıştır. Ancak; yine değinmeye çalıştığımız gibi, bilmediği, tam vakıf olmadığı ve delil üzere konuşamadığı konularda sükût etmesinin, konuşmasından daha hayırlı olacağı da bir gerçekliktir. ق ل ه ذ ه س ب يل ي أ د ع و إ لى الل ه ع ل ى ب ص ير ة أ ن ا و م ن ات ب ع ني و س ب ح ا ن الل ه و م ا أ ن ا م ن ال م ش ر ك ين {108} De ki: Đşte benim yolum budur (Allah ın dinine davettir). Ben, basîretle (bilerek, inanarak ve açık bir delil ile) Allah a davet ederim ve bana uyanlar da (öyledir). Allah ı tenzih eder (O nu her türlü noksanlıklardan uzak tutar)ım. Ben (Allah a) ortak koşanlardan değilim. 7 (Yusuf: 108) Davet yükünü omuzlamaya namzet olanlar, bu yolun güller ile çevrili olmadığını bilmelidirler. Çevrelerinden, arkadaşlarından ve hatta en yakınları olan ailelerinden dahi nice ezâ ve cefaya katlanabilecekleri ihtimalini asla unutmamalı ve buna hazırlıklı olmalıdırlar. Davetçi; Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) ve ashabının, davet ve cihad yolunda nasıl büyük zorluklara maruz kaldıklarını ve bunlara katlandıklarını hatırlamalı, hayatın zorluklarına ve ağır imtihanlara karşı, sabırla kendisini eğitmelidir. Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem), çocukluğundan itibaren kimseye el açmamış ve çobanlık yaparak da olsa geçimini temin etmiştir. Đslam davetçisi de, şerefli bir yaşama sahip olmak için bir işe ve gelire sahip olmalıdır. 5 Bkz: Şatıbî, el-đ tisam, c.1, s.41 6 Prof. Abdulkerim Zeydan, Đslam Davetçilerine, s Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan, s.247 5

6 Rasulullah ın(sallallahu aleyhi ve sellem) gençlik döneminde, Đbrahim in(aleyhisselam) dininden uzaklaşmış kavminin din haline getirdiği hiçbir uygulamaya bulaşmamış olması, genç Đslam Davetçileri için yegane örnekliktir. Đslam davetçisi gençler de, bugün toplumumuzda adeta din leştirilen geleneklere ve bid atlere karşı dikkatli olmalı ve istikamet üzere yol almaya çalışmalıdırlar. Şüphe yok ki; davetçinin gençlik döneminde istikamet üzere oluşu, ileride davetinin başarıya ulaşabilmesi için çok önemli bir etkendir. Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem), daha gençlik dönemlerinde yüksek bir idrake ve üstün bir aklî yetiye sahipti. Kâbe nin onarımı esnasında, Haceru l-esved in yerine konulmasındaki ihtilafa sunduğu çözümü burada hatırlamak yerinde olacaktır. Đslam davetçisinin de, toplum içerisindeki konumu ve bulunduğu toplum içindeki sorunlara getirdiği çözümler, davetinin başarıya ulaşmasına pozitif etki eder. Bu gibi sebeplerle; davetçi kabuğuna çekilip kendi başına yaşamamalı, topluma karışıp toplumun yapısını ve sorunlarını yakından tanımalıdır. Toplumun sorunlarını tanımayan, bu sorunlara gerçekçi çözümler asla sunamaz. Allah(Subhanehu ve Teala), Rasulullah a(sallallahu aleyhi ve sellem) vahyini inzal etmeden birkaç sene önce, Hira mağarasına çıkıp tefekkür ettirmeyi sevdirmişti. Đslam davetçisi de, vaktinin bir bölümünü nefs muhasebesi ve tefekkür için ayırmalıdır. Bu faaliyet için en uygun ve faydası bol vakit, şüphe yok ki gecenin yarısından biraz sonra ki 8 teheccüd vaktidir. Gece ibadetinin önemine binâen Đbrahim b. Edhem(rahimehullah) şöyle demektedir: Bizler gece ibadeti dolayısıyla öyle büyük bir nimet üzereydik ki; eğer Krallar bizim bu nimetimizin fark etmiş olsalardı, onu elimizden almak için bizimle savaşırlardı. 9 Davetçi, kimseden bir karşılık beklememeli ve sadece Allah ı(subhanehu ve Teala) razı etmek amacıyla mücadele etmelidir. Davetinde samimi olmalı, söz ve amelleri arasında uygunluk bulunmalıdır. Bütün ibadetlerde, ibadetten tat almanın tek yolu ihlas tır. Davette de ihlas ve kararlılık ile hareket eden bir davetçi, hikmet ve güzel öğüt ile davet eder ve bu hasletler, karşılacağı zorluklar karşısında, onun için bir zırh mesabesinde olur. Artık böylesi bir davetçi, şakağına silah dayansa da, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir 10 tavrıyla, davasından vazgeçmez ve ödün vermez. Değerli kardeşler! Yaklaşık son 100 senedir, Đslam ın ikinci gariplik dönemi yaşanıyor. Allah ın(subhanehu ve Teala), diğer dinlere üstün kıldığı Đslam, Müslümanların günahları sebebiyle mağlub oldu 11 ve Müslümanlar da, nice işkence ve katliamlara maruz bırakıldılar. Đslam ın izzetini ve Müslümanların namus ve şereflerini savunan bir avuç Müslüman kaldı ki, onlara da yine bizzat kendilerine Müslüman diyenler sırt dönüp, terörist sıfatını layık gördüler. Zaten gurbet de bu demekti. Gurbet; Müslümanların sayıca az oldukları zaman meydana gelen bir durumdu. Đşte o zaman iyilikler kötülük, kötülükler iyilik, sünnetler bid at, bid atler sünnet olur, yani öyle kabul edilir. Önceleri kafirlere ve bid at ehline karşı çıkılırken, artık sünnet ehline karşı sert ve azarlayıcı bir tavır takınılmaya başlanır. Çünkü kâfir ve 8 Bkz: Müzzemmil: Bkz: el-affânî, Ruhbânu l-leyl, s En am: Mü minlerin emiri Ömer(radıyAllahu anhu) şöyle demişti: Biz düşmanlarımıza, onların günahları sebebiyle galebe çalıyoruz. Şayet biz de onların işledikleri günahları işlersek, onlara nasıl galib geliriz? 6

7 bid atçi, dalâlet ve sapıklık üzerinde birleşilmesini arzu eder. Ancak Allah(Subhanehu ve Teala) da, kıyamet kopuncaya kadar insanların hepsinin dalâlet üzerinde birleşmelerine izin vermez. Müslümanlardan bir grub, kıyamete kadar hak üzere sebat ederler. Kıyamet gününe kadar bu din ayakta kalacak ve Müslümanlardan bir kesim onun için savaşacaktır. Ümmetimden bir grup, Allah ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onları yalnız bırakanlar veya kendilerine muhalefet edenler, onlara bir zarar veremeyecekler. 12 Seleme b. Nüfeyl el Kindî den(radıyallahu anhu) rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah ın yanında oturuyordum. Bir adam: Ey Allah ın Rasûlü! Đnsanlar atlarını salıverdiler, silahlarını da bıraktılar ve şöyle diyorlar: Cihad yok, harb ağırlıklarını bıraktı deyince Rasûlullah yüzünü o kimseye çevirdi ve şöyle buyurdu: Yalan söylüyorlar asıl savaş şimdi başladı. Ümmetim içinden öyle bir cemaat olacak ki hak yolunda savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verecektir. Kıyamet kopup Allah ın vadi yerine gelinceye kadar bu böylece devam edip gidecektir. Kıyamete kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kabzolunacak. Sizler benim yoluma uyacaksınız, bir kısmınız da bir kısmınızın boynunu vuracak, mü minlerin esas yurdu da Şam olacaktır. 13 Bu ve daha buraya alamadığımız birçok sahih rivayette, Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) bir taifenin hak üzere sebat edeceğini ve ayrıca onların kıyamete kadar kıtâl edeceklerini beyan etmektedir. Abdullah Đbnu l-mubarek(v: 181/797), Ali b. el-medînî(v: 234/848), Ahmed b. Hanbel(v: 241/855) ve Buharî(v: 256/869) gibi birçok âlim, bu hadislerde zikri geçen taifenin ashâbu l-hadîs/ehl-i hadîs/ehl-i Sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca; bu hadislerde cihad kelimesi yerine kıtâl kelimesinin kullanılması da, ayrıca dikkate şayandır. Zira cihad, hem silahla, hem sözle, hem kalemle yapılabilen bir eylemken; kıtâl daha özel bir manayı ifade eder. Yani; kafir ve münafıklarla kalemiyle ya da sözüyle mücadele edenlere kıtâl ediyor denmez. Ancak; silah ile savaşanlar için kıtâl ediyorlar denebilir. Bu; çok önemli ayırıcı bir vasıftır. Bu ve benzeri hadisleri göz önünde bulundurursak; bugün hangi taifenin ya da kimlerin Allah(Subhanehu ve Teala) yolunda kıtâl ettiklerini ve kimlerin de onlara muhalefet edip, onları yardımsız bıraktıklarını ve hak üzere olan ın hangi taraf olduğunu anlamakta bir güçlük çekmeyiz. Evet; hepimiz bu yapının Allah ın(subhanehu ve Teala) izniyle yeniden ayağa kalkacağına ve önceki gibi bütün haşmetini kazanacağına güveniyoruz. Bu husustaki bütün müjdeleyici belirtiler, Đslam ın yeniden sahneye çıkacağına ve iktidara yeniden sahip olacağına işaret etmektedir. Yeryüzünün dört bir tarafında Đslam a karşı cahiliyenin açmış olduğu bütün savaşlara rağmen bu böyledir. Ama Đslam ın bu ikinci gariplik döneminde bu davet görevi, oldukça zor bir görevdir. Bu 12 Bu iki hadis, Đmam Müslim in Sahih inde, Đmâret / Emirlik kitabının 53 no lu bâbından tahric edilmiştir. 13 Nesâî, Sünen, Hayl(Atlar), 1(3505); Dârimî, Sünen, Mukaddime, 3 7

8 görev, üstün bir gayrete ve derinliğe nüfuz eden bir basirete ihtiyacı olan bir görevdir. 14 Aralarında Rasulullah ın(sallallahu aleyhi ve sellem) bulunduğu ve üzerlerine vahy indiği halde ilk nesil, Đslam ın ilk garipliğini ortadan kaldırmak amacıyla alışılmışın üstünde bir gayret ortaya koyduklarına göre; bizler, aramızda şahsıyla Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) yokken, vahy de ilk nesil gibi adımlarımızı doğrudan yönlendirmiyorken, çabamızın en ileri noktasını harcamaya daha çok muhtacız. 15 Çok yüce, çok büyük, çok şefkatli ve çok halîm olan Allah ın(subhanehu ve Teala) yardımını isteyerek, çabalarımızı bereketlendirmesini, adımlarımızı doğrultmasını ve bu ikinci garipliği ellerimiz ile ortadan kaldırmayı takdir buyurmasını niyaz ediyoruz. و لا ي ص د ن ك ع ن آي ات الل ه ب ع د إ ذ أ نز ل ت إ ل ي ك و اد ع إ لى ر ب ك و لا ت ك ون ن م ن ال م ش ر ك ين { 87 } Allah ın ayetleri sana indirildikten sonra, onlar(ı tatbik etmek)ten sakın seni alıkoymasınlar. (Korkmadan, yılmadan) Rabbine (insanları) davet et. Asla müşriklerden (ve de onlardan yana) olma. 16 (Kasas: 87) Bu niyazdan sonra, son olarak bize sıkça bu konuda müracaat edildiği için, bu yazı vesilesiyle- yaklaşık 50 eserlik bir tavsiye 17 listesi paylaşmak istiyorum. ز د ني ع ل ما ر ب و ق ل Ve de ki: Rabbim! Đlmimi artır. (Tâ-Hâ: 114) 1- Ulûmu l-kur an: 1.1- Celâleddin es-suyûtî, el-đtkân fî Ulûmi l-kur an Şeyhu l-đslam Đbn Teymiyye, Tefsir Usûlüne Giriş Prof. Dr. Đsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü M. Mustafa el-a zamî, Kur an Tarihi Muhammed el-fâzıl Đbn Aşûr, Tefsir Tarihi Muhammed Kutub, Nasıl Davet Edelim, s.8 15 Muhammed Kutub, age, s Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan, s Kolaylık olması açısından, özellikle Türkçe ve Türkçe tercümeleri olan eserler seçilmiştir. 18 Eserin tam tercümesi Madve Yayınları tarafından, muhtasar tercümesi ise Ravza Yayınları tarafından basılmıştır. 19 Eser; Pınar, Esra ve Takva Yayınları tarafından Türkçe ye tercüme edilerek basılmıştır. Takva Yayınlarınca yapılan baskısı öncelikli önerimizdir. 20 Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 21 Đz Yayıncılık 8

9 1.6- Tefsir: Đbn Kesîr Tefsiri Đmam Kurtubî, el-camiu li Ahkâmi l-kur an Đbnu l-cevzî, Zâdu l-mesîr Seyyid Kutub, Fî Zilâli l-kur an Mevdudî, Tefhimu l-kur an 1.7- Meal: Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Kur an-ı Kerim Meali Hasan Tahsin Feyizli, Feyzu l-furkan Diyanet Vakfı Meali 2- Ulûmu l-hadîs: 2.1- Đbn Useymîn, Hadis Usûlüne Giriş Dr. Mahmud Tahhân, Yeni Hadis Usûlü Đbrahim b. Muhammed, Hadis Đnkarında Ortaya Atılan 33 Şüphe Đmam Şafiî, Sünnet Müdafaası Muhammed Hamidullah, Muhtasar Hadis Tarihi Muhammed Ebu Zehv, Hadis ve Hadisçiler Celâleddin es-suyutî, Sünnetin Önemi Mustafa es-sıbâî, Đslam Hukukunda Sünnet 3- Akâid ve Mezâhib: 3.1- Şeyhulislam Đbn Teymiyye, Tevhid Risalesi Rağbet Yayınları 23 Đbn Kesir in bildiğimiz- 3 farklı Türkçe baskısı mevcut. Kahraman ya da Polen Yayınları tarafından yapılan baskısı tercihimizdir. 24 Guraba Yayınları 25 Rağbet Yayınları 26 Polen Yayınları 27 Polen Yayınları 28 Beyan Yayınları 29 Ensar Neşriyat 30 Özgü Yayınları 31 Đz Yayıncılık 9

10 3.2- Ebu Bekr Đbnu l-arabî, Sahabeye Yapılan Đftiralara Cevaplar Mehmet Emin Akın, Kelime-i Tevhid Üzerine Düşünme Abdullah el-mevsılî, Aldanmayalım Osman b. Muhammed el-hamîs, Sahabenin Yüzyüze Kaldığı Olaylar ve Fitnenin Tarihi el-eş arî, Đlk Dönem Đslam Mezhebleri 3.7- Prof. Đhsan Đlahi Zahir, Şia nın Kur an, Đmamet ve Takıyye Anlayışı 3.8- Prof. Đhsan Đlahi Zahir, Đngiliz Emperyalizmi: Kadıyânilik 3.9- Muhammed Ebu Zehra, Đslam da Đtikadî, Siyasî ve Fıkhî Mezhepler Tarihi 4- Fıkıh: 4.1- Đmam Şatıbî, el-muvâfakât 4.2- Hayreddin Karaman, Đctihad, Taklid ve Telfik Üzerine Dört Risale Şükrü Özen, Mezheplerin Doğuşu ve Đctihad Tartışması Zühd ve Rekâik: 5.1- Đbn Kayyîm el-cevziyye, Medâricu s-sâlikîn Şeyhulislam Đbn Teymiyye, Takva Yolu 5.3- Şeyhulislam Đbn Teymiyye, Furkan 5.4- Đmam Birgivî, Tarikat-ı Muhammediyye 6- Davet ve Cihad: 6.1- Muhammed Kutub, Nasıl Davet Edelim? Muhammed Kutub, Düzeltilmesi Gereken Kavramlar Đmam Đzz b. Abdisselam, Cihad Ahkâmı ve Fazileti Rağbet Yayınları 33 Medarik Yayınları 34 ĐAE Yayınları 35 Ümmülkura Yayınları 36 Đz Yayıncılık 37 Pınar Yayınları 38 Đnsan Yayınları 39 Beka Yayınları 40 Risale Yayınları 41 Semere Yayınları 10

11 6.4- Ebu Basir et-tartûsî, Taifetu l-mansura nın Özellikleri Şeyh Enver el-evlâkî, Cihad ı Desteklemenin 44 Yolu Defne Bayrak, Üsame Mehmet Emin Akın, Dini Yeniden Đkameye Çağrı Abdulkadir Udeh, Đslam ve Beşeri Kanunlar 6.9- Prof. Abdulkerim Zeydan, Đslam Davetçilerine 7- Muhtelif Eserler: 7.1- Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin Đlgâsının Arka Planı Mehmet Emin Akın, Sözün Haysiyeti Đmam Şâtıbî, el-đ tisâm Bilal Hattab Ekim / Şehadet Yayınları 43 Küresel Kitap 44 Ark Yayınları 45 Medarik Yayınları 46 Đnsan Yayınları 47 Medarik Yayınları 11

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 الرد ىلع من يرى أن االحتفال

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?)

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) 1436 ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) إذا لم ير اهلالل يللة اثلالثني من شعبان باللغة الرتكية Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn اسم املؤلف عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين Çeviren

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? ] تريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 هل خلق جگيب صىل

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü [ حريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ن

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âmâ Hadisi ve Onun Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessülü حديث الا ع و ت و س ل ه بالرسول ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir?

Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 204-436 هل يللة القدر ثابتة يف يللة معينة من

Detaylı

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 هل ىلع تارك الصيام نو غري عذر قضاء «باللغة

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid YABANCI ERKEK VE KADININ AYNI ORTAMDA BULUNMASINDAN DOĞAN GÜNAHLARI KİM ÜSTLENİR? ERKEK Mİ, YOKSA KADIN MI? من يتحمل ت ب ع ة الاختلاط: الرجل أم ملرأة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid

Detaylı

كيفية الوقاية من الع. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

كيفية الوقاية من الع. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Nazardan (göz değmesinden) korunmanın yolu كيفية الوقاية من الع ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة: موقع

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as)

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) 100. SOHBET Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) Kur an da kıssalar yaklaşık kitabın üçte birine tekabül etmektedir. Peygamber kıssaları da bu üçte birlik bölümün en önemli unsurudur. Ev Sohbetlerimizin

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM Kuran-ı Kerim Ramazan Ayının kadir gecesinde inmeye başlamış, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık 23

Detaylı

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Farz namazlardan sonra yapılan toplu zikirlerin (tesbihlerin) hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 اذلكر اجلهايع

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü تهني ة نلصارى ف أعيادهم. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü تهني ة نلصارى ف أعيادهم. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü تهني ة نلصارى ف أعيادهم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة:

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

كيفية الصلاة والصوم ف بللاد ليت نهارها داي م أو للها داي م

كيفية الصلاة والصوم ف بللاد ليت نهارها داي م أو للها داي م Gece ve gündüzü sürekli olan ülkelerde namaz nasıl kılınmalı ve oruç nasıl tutulmalıdır? كيفية الصلاة والصوم ف بللاد ليت نهارها داي م أو للها داي م ] ريك - Turkish [ Türkçe - İlmi Araştırmalar, Fetva,

Detaylı

İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümânâ farzdır", (1)

İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümânâ farzdır, (1) Ders : 2 Konu : İLİM ÖĞRENMEK İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümânâ farzdır", (1) İnsan, bütün mahlukâtın en şereflisidir. Bu şerefini muhafaza edebilmesi ve olgun bir insan olabilmesi için: 1) İlim,

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir?

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? ما حكم ستقبا لقبلة ستدبا ها حا قضا حلاجة ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

İNSANLARIN RAMAZAN HİLÂLİNİ GÖRMELERİ GEREKİR Mİ?

İNSANLARIN RAMAZAN HİLÂLİNİ GÖRMELERİ GEREKİR Mİ? İNSANLARIN RAMAZAN HİLÂLİNİ GÖRMELERİ GEREKİR Mİ? هل جيب ترk هللا ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 00-43 هل جيب ترk هللا» باللغة لرت ية

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104

HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104 HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104 Surenin Adı: Adını ilk âyetinden alır. Hümeze-Lümeze gibi kavram çiftleri genelde bir mananın iki kutbunu ifade eder. Gizli-Açık, Arkadan-Önden manası kelimenin bu yapısından

Detaylı

Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü

Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم تهنئة الكفار بأعيادهم «باللغة الرتكية»

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 87. SOHBET Çeşitli kardeşlikler vardır: İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 Din kardeşliği, Aynı Ana-Baba'dan kaynaklanan kardeşlik, İş kardeşliği, Memleket kardeşliği, Yol kardeşliği, İnsan kardeşliği. Burada esas kardeşlik

Detaylı

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki:

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Question Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir. (İsra, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a)

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Ders : 173 KURANI EZBERLEMEK BYK ŞYK DERSLERİ

Ders : 173 KURANI EZBERLEMEK BYK ŞYK DERSLERİ Ders : 173 Konu : KUR AN I EZBERLEMEK KURANI EZBERLEMEK Ezber olarak tercüme edilen hıfz kelimesi asıl itibariyle korumak anlamına gelmektedir. Yani Kur ân ı veya sûreyi hıfzetmek demek, O nu yalın olarak

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

مقاومة الغر زة جلنسية

مقاومة الغر زة جلنسية CİNSEL DUYGULARA (ŞEHVETE) KARŞI KOYMAK VE ONLARA DİRENMEK قاوة الغر زة جلنسية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed b. Abdullah ed-duveyş الشيخ د بن عبد االله ادلو ش Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

Kur ân da 40 Yaş Duası Cuma, 12 Aralık :39. Dua

Kur ân da 40 Yaş Duası Cuma, 12 Aralık :39. Dua Dua Dua, kulun Rabbine çağrısı, O na yakarması, O nunla konuşması, O na içini dökmesi, O nu yardıma çağırması, O ndan yardım dilemesi, O na muhtaç olduğunun itirafı, O nun erişilmez güç ve kudret sahibi

Detaylı

HİCRETİNDEN DÖNENLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

HİCRETİNDEN DÖNENLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE HİCRETİNDEN DÖNENLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE Abdullah bin Abdu l-latif Al uş Şeyh www.almuwahhid.com 1 Hicretinden Dönenleri Bekleyen Büyük Tehlike! Şeyh Abdullah bin Abdu l-latif, el-durer es-seniyye,

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah,yüceler yücesidir ve O nun herşeye gücü yeter 1

BYK & ŞYK DERSLERİ. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah,yüceler yücesidir ve O nun herşeye gücü yeter 1 Ders : 6-7 Konu : YARADILIŞ GAYEMİZ ( KULLUK BİLİNCİ ) Kâinat,Yüce Allah ın sonsuz kudret ve kuvvetini isbat eden en büyük eserdir. Allah ın; Kün, yani Ol! emri ile yarattığı âlemlerin tümüne verilen isimdir.

Detaylı

NEDEN ÜMMET-2. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir.

NEDEN ÜMMET-2. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir. NEDEN ÜMMET-2 Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir. ب س م الل الر ح ن الر ح يم ا ل ح م د لل ر ب ال ع ال م ني. و ص ل الل و س ل م ع ل س ي د ن ا م م د و ع ل ا ل ه و ص ح ب ه ا ج ع ني. Âlemlerin

Detaylı

Ders : 108 : ZİLZAL SURESİ. Sûrenin Meâli. Sûrenin Nüzul Sebebi BYK ŞYK DERSLERİ

Ders : 108 : ZİLZAL SURESİ. Sûrenin Meâli. Sûrenin Nüzul Sebebi BYK ŞYK DERSLERİ Ders : 108 Konu : ZİLZAL SURESİ Sûrenin Meâli ب س م هللا الر ح من الر ح يم إ ذ ا ز ل ز ل ت ا ل ر ض ز ل ز ال ه ا * و أ خ ر ج ت ا ل ر ض أ ث ق ال ه ا * و ق ال ا ل نس ان م ا ل ه ا * ي و م ئ ذ ت ح د ث أ خ ب

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı