ABBÂSÎLER DÖNEMİ BİBLİYOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABBÂSÎLER DÖNEMİ BİBLİYOGRAFYASI"

Transkript

1 stem Yıl:6 ayı: s ABBÂÎLR DÖN BBLYOGRAFYAI A yân, Ahmed Burhâneddîn- Abdurrahman, Abdülcebbâr- Hakânî, Ali Abbâdî, Ahmed uhtâr Abbâdî, Ahmed uhtâr Abbâsî, hsân Abbott, Nabia Abbott, Nabia Abduh, Abdullah Kâmil usâ Abdul Rahman, Hasbullah Haji Abdulcabbar Beg, uhammed Abdullah, Vedîa Fethî Abdurrezzak, Fehmi Abdussamed, Yeşildağ el-ektebetü l-abbâsiyye fi l- Basra: ârîhuhâ ve ahtutâtuhâ Fi t-ârîhi l-abbâsî ve l- ndelüsî Fi t-ârîhi l-abbâsî ve l- Fâtımî ârîhu Bilâdi ş-şâm fi l- Asri l-abbâsî Arabic arriage Contracts among Copts Jundi hâhpûr: A Preliminary Historical ketch el-abbâsiyyûn ve Âsâruhümü l-imâriyye fi l- Irâk ve ısr ve frikiyyâ Development of Health ciences and Related Institutions During the First ix Centuries of Islam Abbâsî daresi Altında slâm oplumundaki erfler el-alâkâtu s-iyâsiyye beyne Bîzantiyye ve ş-şarki l- dna l-slâmî el-âmme fi Bağdad, h. III-IV. y.y. Cahiliye ve Abbâsîler Döneminde Arap Şiirinde Gökyüzü asviri Dârü l-arabiyye li l-evsuât, Beyrut 2007/1428 Dâru n-nahdati l-arabiyye, Beyrut tsz.. üessesetü Şebâbi l-câmia, skenderiye 1987 Amman 1992 Zeitschrift der Deutschen orgenländischen Gesellschaft, 95 (Leipzig 1941), s Ars Orientalis, VII (ichigan 1968), s Dârü l-âfâki l-arabiyye, Kahire 2002 he Islamic Quarterly, XLIV/4 (London 2000), s trc. üleyman ülücü At. Ü..F Dergisi, sy.vii, rzurum, 1986, s üessesetü Şebâbi l-câmia, skenderiyye, 1990 Beyrut dnş: Prof. Dr. Nevzat H. Yanık, Atatürk Ünv. os. Bil. nst., 2003 Bu Bibliyografyanın hazırlanmasında emekleri geçen, Prof.Dr. Levent Öztürk, Prof.Dr. smail Hakkı Atçeken, Doç.Dr..Bahaüddin Varol, Doç.Dr. ustafa Demirci, Doç.Dr. ehmet Azimli, Yrd.Doç.Dr. aim Yılmaz, Dr.Şaban Öz ve Arş. Gör. Ali Dadan Beylere teşekkür ederiz..

2 288 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Abdülfettâh, afâ Hâfız Abdülğanî, uhammed Abdülmevlâ, uhammed Ahmed Abîdî, alâh Hüseyn Âbidin, âmî Hasîb Rifâî Acar, Abdurrahman Acar, Abdurrahman Acun, abiha Adalıoğlu, Hasan Hüseyin Adams, Robert. Adams, Robert cc.-hansen, Donald P. Adevî brâhim Ahmed Adevî, brahim Ahmed Ağırakça, Ahmed Ağırakça, Ahmet Ağırakça, Ahmet Ahmed Abdürrezzâk Ahmed Ahmed Hüseyin Yakub Nüzumü l-hükm fi d- Devleti l-abbâsiyye Dârü l-fikri l-arabî, Kahire tsz.. en-nesrü l-fennî fi l-asri l- Dârü l-arabiyye li l-kitâb, Abbâsiyyi l-vvel unus 1988 el-ayyârûn ve ş-şuttarü l- üessesetü Şebâbi l-câmia, Beğâdide fi t-ârîhi l-abbâsî skenderiye tsz.. el-elâbisü l-arabiyyetü l- slâmiyye fi l-asri l-abbâsî es- Bağdat ânî el-ğınâ fî Kasri l-halîfe el- e mûn ve seruhu ale l- Asri l-abbâsî elçuklu ultanı encer`in Din iyaseti (Abbâsî Halifeliği ve smailerle lişkileri) ultan elikşah Döneminde Büyük elçuklu-abbâsî ilişkileri Birinci Abbâsî Asrında Hitabet Büyük elçuklu Devleti ile Abbâsî Halifeliği ünasebetleri Land Behind Bagdhat: A Historical of ettlement on the Diyala Plains Archaeological Reconnaissance and oundings in Jundî hâhpûr enmiyetu l-ktisâdî Büldânı Halîci l-arabî li Asri l- Abbâsî el-mberâtûriyyetü l- Bîzantiyye ve d-devletü l- slâmiyye Abbasî Devri ürk Kumandanlarından mîru l-umerâ üzün bu Bekir uhammed bn Râik ve miru l-umerâlığı Abbasî Devri ürk Kumandanlarından mîru l-umerâ üzün el-hadâratü l-slâmiyye fi l- Usûri l-vustâ: el-ulûmü l- Akliyye el-hâşimiyyûn fi ş-şerîa ve t- ârîh Dârü l-harfi l-arabî, Beyrut 2004/1425 dnş: Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Ankara Ünv. os. Bil. nst., 1997 dnş: Prof. Dr. Hüseyin G. Yurdaydın, Ankara Ünv. osyal Bil. nst., 1990 dnş: Prof. Dr. Recep Dikici, üleyman Demirel Ünv. os. Bil. nst., 1999 dnş: Prof. Dr. Coşkun Alptekin, armara Ünv. ürkiyat Araştırmaları nst., 1996 Chicago Ars Orientalis, VII (ichigan 1968), s ecelletü l-ısriyye Li Dirasati t-arihiyye, c. XVIII Kahire 1971, s ektebetü n-nahdati ısr, Kahire 1951 XI. ürk arih Kongresi, ürk arih Kurumu Basımevi, Ankara 1994 stanbul Ünv. debiyat Fakültesi arih Dergisi, 35 -Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Hatıra ayısı-, stanbul 1994 yer yok 1994 Kahire Ürdün, 1998.

3 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 289 Ahmed Îsâ ârîhu l-bîmâristânât fi l- slâm 2. baskı, Beyrut Ahmed smail Ali arihu Bilâdi ş-şâm Dımeşk, Ahmed, evkıfü l-hulefâi l- Abdülhuseyn Ali Abbâsiyyîn Dâru Katar, Katar 1405/1985 Ahmed, Abdürrâzık el-mâretü l-slâmiyye fi l- Dârü l-kahire li l-kitâb, Kahire 2002 Asreyni l-abbâsî ve l-fâtımî Ahmed, uhammed el-hilâfe ve d-devle fi l- Hilmî Asri l-abbâsî Kahire 1959 Ahmed, Ramazan Hadâratu d-devleti l- Abbâsiyye Kahire 1398/1978 Ahsan, ohammad anazir Ahundova, Nerkiz Akgün, lhami Âkıl, Nebîh Âkilî, uhammed Reşîd Akkâvî, Ruhâb Hıdır Akle, sâm ustafa Akman, Hüseyin Akoğlu, uharrem Aksu, Ali Aktan, Ali Aktürk, Ali Akyürek, Yunus ocial Life under the Abbasids Abbâsîlerin Hilafetinde ürklerin Rolü Hakkında Bazı Kayıtlar osyal, iyasal ve Dini Yönleriyle el-ütevekkil Devri ve ürkler Ba de Ahdâsi d-devleti l- Abbâsiyye el-bâdiyye fî Ummân ve Alâkâtuhâ maa d-devleti l- Abbâsiyye fî Asriha l-vvel el-ûcez fî ârîhi t-ıb Inde l-arab el-ümeviyyûn fi l-asri l- Abbâsî ( ) -Dirâse fîmâ eyri l-üsreti l-meviyye ba de ukûti Devletihâ- uhammed b. Abdullah ın Halife ansur a Karşı Ayaklanması ihne Hadiseleri Ve u tezile nin arihi eyrine tkisi mevilerin Abbâsîler arafından oykırıma Uğratılması ve bu l-abbas ın Bu oykırımdaki Rolü ısır`da Abbâsî Halifeleri uhammed el-min in Halifeliği ve Şahsiyeti Fergana Bölgesinin slâm arihi ndeki Yeri ve Önemi (VIII-XIII. yüzyıllar Arası) Longman, Londra 1979, Farsça: Zindegi ctimai der Hükümet-i Abbâsîyân ( h m), çev: uhammed enâzir Niya, ntişarât-ı lmî, ahran 1990 ürk Kültürü, 36/427, Ankara 1998 dnş: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 2002 ed-dirâsâtu t-ârîhiyye, 4, Dımeşk , Vizâretü t-ürâsi l-kavm ve s-ekâfe, askat 1984 Beyrut üessesetü Hammâde li d- Dirâsâti l-câmiiyye, rbid 2002 dnş: Yrd. Doç. Dr. uhit ert, akarya Ünv. os. Bil. nst., 1997 dnş: Prof. Dr. Hasan Onat, Ankara Ünv. os. Bil. nst., 2001 Cumhuriyet Ünv. lahiyat Fakültesi Dergisi, 4, ivas 2000 Belleten, 55/214, Ankara 1991, dnş: Prof. Dr.. Ali Kapar, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 2000 Uludağ Ünv. os. Bil. nst., /2008

4 290 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Ali Habib el-abbâsîyyun fi t-arih Kahire, Ali, Ahmed evretu z-zenc ve Kâiduhâ Ali b. uhammed Dâru l-fârâbî, Beyrut 1991 Ali, Ahmed smail ârîhu Bilâdi ş-şam fi l- Asri l-abbâsî Dâru Dimeşk, Dimeşk 1983 A new Version of bn Ali, alih Ahmed utaffif s List of Revnue in JHO, 14 (1971), s arly imes of Harun al Rashid Ali, alih Ahmed el-üsretü l-abbâsiyye fî ümer, 21/1, Bağdat 1975, Bağdâd Alî, âlih Ahmed Bağdâd edînetü s-elâm Bağdat Ali, Vefâ uham- el-hilâfetü l-abbâsiyye fî Ah- el-ektebü l-câmîi l-hadîs, med Ali, Vefâ uhammed Altınay, Ramazan Amedroz, H. F. Amedroz, Henry Frederick- argoliouth, David amuel (ed) di asalluti l-büveyhiyyîn ez-zevâcü s-iyâsî fî Ahdi d- Devleti l-abbâsiyye lk Dönem Abbâsî Halifeleri ve Alim ve uhaddislerle ünasebetleri Abbasid Administration in its Decay he clipse of the Abbasid Caliphate: Preface and Index, (he clipse of the Abbasid Caliphate) Ammara uhammet utezile ve Devrim Ammara, uhammed Amr, Ali Abdurrahman Anawati, Georges C. Anawati, Georges C. Anonim Anonim Anonim üslimüne's-evvar serü l-fürsi s-iyâsî fi l- Asri l-abbâsiyyi l-vvel Factors and ffects of Arabization and Islamization in edieval gypt and yria Polémique, Apologie et Dialogue Islamo-Chrétiens, Positions Classiques édiévales et Positions Contemporaines Beytü l-hikmeti l-abbâsî: Irâkatü l-âdî ve Rü yetü l- Hâdır alâ e sîsi fî Bağdâd Doğuştan Günümüze Büyük slam arihi slam arihi Kültür ve edeniyeti skenderiye 1991 Dârü l-fikri l-arabî, Kahire 1988 dnş: Yrd. Doç. Dr.. Fatih Kesler, Yüzüncü Yıl Ünv. os. Bil. nst., 1998 Journal of the Royal Asiatic ociety, 1913, I-VII, Basil Blackwell, Oxford 1921 Çev. brahim Akbaba, stanbul, Beyrut yer yok 1993/1414 Islam and Cultural Change in the iddle Ages (Fourth Giorgio Levi Della Vida Biennial Conference) (ed. peros Vryonis Jr.), Wiesbaden 1975, s untes Docete, XXII (1969), s I-II, Beytü l-hikme, Bağdat 2001 Anonim, Redaktör: Hakkı Dursun Yıldız, st., yayın yönetmeni: smail Kıllıoğlu, Hikmet Yay., st

5 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 291 Anwar G. Chejne Arı, uncer Arnaldez, R. Arslantaş, Nuh Artuk, brahim Artuk, brahim uccession to the Rule in Islam with pecial Reference to the arly Abbasid Period VIII.-X. Yüzyıllar Arası Abbâsîler de icaret ciences et Philosophie dans la civilisation de Bagdad ous les Premiers Abbâsides Abbâsîler ve Fâtımîler Döneminde Yahudiler ( / ) Abbasîler Ve Fatımîler Döneminde Yahudiler Abbâsî ve Anadolu elçukilerine Ait ki şsiz Dinar Abbâsîler Devrinde ikke h. uhammed Ashraf, Lahore 1960 dnş: Yrd. Doç. Dr. evlüt Koyuncu, akarya Ünv. os. Bil. nst., 2004 Arabica, 9, 1962, Dnş: Prof. Dr. ustafa Fayda, armara Ünv. os. Bil. nst., 2007 stanbul, stanbul Arkeoloji üzeleri Yıllığı, 8, stanbul 1958, 44-46, Belleten, 24/93, Ankara 1960, Artuk, brahim Abbâsî ve Anadolu elçukilerine Ait ki şsiz Dinar stanbul (?) 1958 Ashtiany, Julia, (ed) Abbasid Belles: Lettres, Cambridge University Cambridge 1990 Ashtor, liyahu Ashtor, liyahu Ashtor, liyahu Askerî bu Hilal Hasan b. Abdullah (ö.395/1005) Atasoy, urat Atâullah, Hıdr Ahmed Atâullah, Hıdr Ahmed Atavî, Ali Necîb Atıyye, Cemîl Abdülmecîd he ocial Isolation of Ahl Adh-Dhimma Histoire des Prix et des alaires dans L Orient édiéval ârîhu l-ktisâdî ve l-ctimâî li Şarki l-vsât fi Usûri l- Vusta el-vâil uyuti nin arihu l-hulefa Adlı serinin Abbâsîler Kısmının ürkçe ye ercümesi ve Değerlendirilmesi Beytü l-hikme fî Asri l- Abbâsiyyîn el-hayâtü l-fikriyye fî ısr fi l-asri l-abbâsî eş-şi r fi l-asri l-abbâsî: ezâhiruhu ve hemmu tticahâtihi anzîmü an ati t-ıb Hilâle Usûri l-hadârati l- Arabiyyeti l-slâmiyye he edieval Near ast: ocial and conomic History, (London 1978), VII. Bölüm (Pal Hirschler emorial Book., Budapest 1949, de yayımlanan makale). Paris 1969 trc: Abdu l-hâdi Able Ahmed Gassan abânû, Dımeşk thk. A. Gâlib ehdî, Beyrut dnş: Prof. Dr. ünir Atalar, Gaziosmanpaşa Ünv. os. Bil. nst., 2006 Dârü l-fikri l-arabî, Kahire tsz.. Dârü l-fikri l-arabî, Kahire tsz.. üessesetü zzeddîn, Beyrut 1993 Riyâd /2008

6 292 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Atrakcî, Remziye Binâu Bağdâd fi l-ahdi bî uhammed Ca fer el-ansûr Bağdat 1975 Atvan, Hüseyin ed-da vetü l-abbâsiyye: ebâdiu ve esâlib Dâru l-cîl, Beyrut 1984 Atvan, Hüseyin ed-da vetü l-abbâsiyye: ârîh ve atavvur Dârü l-cîl, Beyrut 1984 Atvan, Hüseyin eş-şuarâü s-âlik fi l-asri l- Abbâsiyyeti l-vvel Dârü l-cîl, Beyrut 1988 Atvan, Hüseyin Hüseyin, ez-zenâdıka ve ş- Şu ûbiyye fi l-asri l-abbâsî Dârü l-cîl, Beyrut 1984 Atvan, Hüseyin ukaddimetü l-kasîdeti l- Arabiyye fi l-asri l- Abbâsiyyeti l-vvel Dârü l-cîl, Beyrut 1987/1407 Atvan, Hüseyin Şuarâü d-devleteyn el- Dârü l-cîl, 2. bsk., Beyrut Ümeviyye ve l-abbâsiyye 1981 Avcı, Casim slâm-bizans lişkileri Klasik Yay., st Avvâd, ikail uver aşrika min Hadârati Bağdâd fi l-asri l-abbâsî Dârü r-reşîd, Beyrut 1981 Fethinden amaniler in Yıkılışına dnş: Prof. Dr. smail Yiğit, Aydınlı, Osman Kadar (93-389/ ) armara Ünv. os. Bil. nst., emerkant arihi 2001 Aykaç, ehmet Aykon, Necati Azimli, ehmet Azimli, ehmet Azimli, ehmet Aziz, Hüseyin Kâsım Aziz,. A. Azzâvî, Abbâs b. uhammed b. âmir Abbâs Azzâvî, Abbâs b. uhammed b. âmir Abbâs Bâbû shâk, Refâîl Abbâsi Devleti nin lk Dönemi dari eşkilâtında Dîvânlar ( / ) Bermekiler Ve Abbâsî arihindeki Yeri Abbâsîler Döneminde ürklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu) Abbâsî Dönemi Şiî Karakterli syanlar Abbâsîler Dönemi Babek syanı el-bâbekiyye: el-ntifada Dıddü l-hilâfeti l-abbâsiyye Hospitals and edical Aid in the uslim Period ârîhu lmi l-felek fi l-irâk ve Alâkatuhu bi l-aktâri l- slâmiyye ve l-arabiyye fi l- Uhûdi t-âliye li-yyâmi l- Abbâsiyyîn ârîhü n-nukûdi l-irâkıyye limâ ba de l-uhûdi l-abbâsiyye ahalletü ş-şemmâsiyye bi Bağdâd fî ahdi l-hilâfeti l- Abbâsiyye ürk arih Kurumu, Ankara 1997 dnş: Prof. Dr. Ahmet Önkal, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 1999 ürkler Ansiklopedisi, Ankara, Konya, lahiyat, Ankara 2004 Dârü l-eda, Dimeşk 2000 tudies in History of edicine, I/2 (New Delhi 1977), s atbuâtu ecmai l-lmi l- Irâkî, Bağdat 1958/1378 Şerîketü t-icâre, Bağdat 1958/1377 umer, IX (Bağdad 1952), s

7 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 293 Bacacı, ngin Bağdâdî, bîbekir Ahmed b. Ali el- Hatîb (v.463/1071) Bağlıoğlu, Ahmet Bahşel, slem b. ehl (ö.292/905) Bakır, Abdulhalık Bakırcı, elami Bakırcı, elami Balog, Paul Balty-Guesdon,. Bâşâ, Hasan Bâşâ, ühce mîn Bâşâ, Ömer usâ Baydar, usâ Baytar, mine Beg, uhammad Abdul l-jabbar Behce Kâmil Abdüllatîf Behcet, ücâhid ustafa Behcet, ücâhid ustafa Bek, ıbâî Beyyûmî Abbâsî Devleti lk Dönem uhalefet Hareketleri ( ) dnş: Doç. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Uludağ Ünv. os. Bil. nst., Bursa 1997 ârîhu Bağdâd Beyrut, Abbasî Devletinin Oluşum ürecinde Şiî Hareketler ârîhu Vâsıt Ortaçağ slam Dünyasında Itriyat, Gıda, laç Üretimi ve ağşişi IV. Abbâsî Asrında Dil Çalışmaları (Lügat-Nahiv-arf) ( / ) IV. Abbâsî Döneminde debi Çevre ( / ) Umayyad, Abbasid and ulunid Glass Weights and Vessel tamps Gelu Bayt al-hikma de Bağdat Dirâsâtun fî ârîhi d- Devleti l-abbâsiyye Şi rü z-zühd fi l-asri l- Abbâsiyyi l-vvel el-deb fî Bilâdi ş-şâm mine l-asri l-slâmî hattâ Nihâyeti l-asri l-abbâsî Abbâsîler arihinde (h /m ) Zenci syanı - ebep ve onuçları- ârîhun fi l-asri l-abbâsî Abbâsî daresi Altındaki slam oplumunda erfler Yuhannâ b. âseveyh vvelü Reîsin li Beyti l- Hikmeti l-bağdâdî ve Râidü min Ruvvâdi Ilmi t-eşrîh ve t-ıb fi l-hilâfeti l- Abbâsiyye el-ektebetü ş-şi riyye fi l- Asri l-abbâsî ( ) et-eyyârü l-slâmî fî Şi ri l- Asri l-abbâsiyyi l-vvel ârîhü l-debi l-arabî -fî Asri l-abbâsî bi l-eşrik- Dinî Araştırmalar Dergisi, 3/8, Ankara 2000 thk: Curcis Avvâd, Bağdâd Ankara dnş: Prof. Dr. Nasuhi Ünal Karaarslan, Atatürk Ünv. osyal Bil. nst., 1993 dnş: Prof. Dr. Nasuhi Ünal Karaarslan, Atatürk Ünv. os. Bil. nst., 1997 he American Numismatic ociet, New York 1976 Arabica, XXXIX, Leiden 1992, Dârü n-nahdati l-arabiyye, Kahire 1990 Şera, Dimeşk 2002/1422 Dâru allâs, Dimeşk 1986 dnş: Doç. Dr. üleyman Genç, Dokuz ylül Ünv. os. Bil. nst., 2007 Câmiatu Dimeşk, Dimeşk 1997/1417 çev: üleyman ülücü, Atatürk Ünv. lahiyat Fakültesi Dergisi, rzurum 1986 Beytü l-hikmeti l-abbâsî, I- II, Bağdat 2001, s Dârü l-beşîr, Amman 1995/1419 Vizâretü l-vkâf ve ş-şuûn, Bağdat 1982 ektebetü l-nclo l-ısriyye, Kahire 1953/ /2008

8 294 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Bektaşoğlu, Fahrettin Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (v.279/892) Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (v.279/892) Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (v.279/892) Belin,. Beluşî, brahim Atâullah Belyaev,. A. Berkel, aaike Van Beyâsî, bü l- Haccâc Yusuf (v.653/1255) Beyelî, uhammed Berakât Beyrûnî, bû Reyyân Beyyûd, Hüseyin Bilgiç, Ahmet Bonner, ichael Bosworth, dmund C. Boyle, John Andrew Bozkurt, Nahide Harun Reşid ve Zamanı nsâbü l-şrâf Futûhu l-büldân Fütûhü l-büldân Fetoua Relatif a la Condition des Zimmis Bilâdü l-bahreyn fi l-asri l- Abbâsiyyi s-âni el-arab ve l-slâm ve l- Hilâfetü l-arabiyye he Young Calihp and his Wicked Advisors: Women and Power Politics under Caliph Al-uqtadir ( / ) el- lâm bi l-hurûbi l-vâkıati fî adri l-slâm ed-da vetu l-abbâsiyye el-asâru l-bâkıyye ani l- Kuruni l-hâliye er-resailü s-iyâsiyye fi l- Asri l-abbâsî bu üslim Horasani Hayatı ve Şahsiyeti he mergence of the hughur: he Arab-Byzantine Frontier in the arly Abbasid Age he City of arsus and the Arab-Byzantine Frontiers in arly and iddle Abbasid imes he Death of the Last Abbasid Caliph: A Contemporary uslim Account Abbâsîlerde ktidarın eşruiyeti Üzerine Bir Analiz dnş: Doç. Dr.. Orhan Üner, On Dokuz ayıs Ünv. os. Bil. nst., 1994 hk: üheyl Zekkâr, Riyad Ziriklî, Beyrut, trc. ustafa Fayda, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara hk: Abdullah nis abba ve Ömer nis abba, Beyrut, Journal Asiatique, XVIII (Paris 1851), s , XIX (Paris 1852), s el-ecmaü s-ekâfî, bu Dabî 2002 çev: nîs Ferîha, nşr: ahmûd Zâyid, Beyrut 1973 al-asāq, XIX/1 (2007), s hk: Şefik Câsir Ahmed, Amman, ektebetü n-nahdati ş-şark, Kahire Nşr. duard achau, Leipzig Dimeşk 1996 dnş: Doç. Dr. efail Hızlı, Uludağ Ünv. os. Bil. nst., Bursa 1998 Ph. D., Princeton University, 1989 Oriens, 33, 1992, 5-31 Journal emitic tudies, 6, Ocak 1961, slâmiyât, 3/3, Ankara 2000,

9 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 295 Bozkurt, Nahide Alioğullarının iyasal ktidar stencinde -Abbâsîler Dönemi- lk ücadelesi: uhammed en-nefsu z- Zekiyye nin syanı Dinî Araştırmalar Dergisi, 5/13, 2002, Bozkurt, Nahide ansûr DA, XXVIII, Ankara 2003, ss.5-6. Bozkurt, Nahide ehdî Billâh DA, XXVIII, Ankara 2003, ss Bozkurt, Nahide dnş: Prof. Dr. Hüseyin G. Halife e mun Dönemi Ve Yurdaydın, Ankara Ünv. osyal Bil. nst., 1991 slam Kültür arihindeki Yeri Bozkurt, Nahide u tezile nin Altın Çağı - Ankara Okulu Yay., Ankara e mun Dönemi Bozkurt, Nahide Oluşum ürecince Abbasî htilali 2000 Ankara Okulu Yay., Ankara Brockelmann, C. slam illetleri ve Devletleri çev: Neşet Çağatay, Ank. arihi Brooks,. W. Byzantines and Arabs in the nglish Historical Review, ime of the arly Abbasids XV, kim 1900, Browne, dward G. ıp arihi Araştırmaları (ed. slâm ıbbı: Arabian Hüsrev Hatemi-Aykut edicine (haz. Aykut Kazancıgil), XIV (stanbul Kazancıgil-Şahap rkoç) 2006), s Buckler, F. W. Harun Al-Rashid and Charles assachusetts 1931 the Great Bulut, Faik bu üslim Horasani u Yay., stanbul 1999 Bulut, Faik slamda Özgürlük Anlayışı Doruk Yay., Ankara 1997 slam Komüncüleri Karmatiler Busse, Heribert Das Hofbudget des Chalifen Der Islam, XLIII (Berlin al-u tadid billâh 1967), s el-ufaddala beyne n-nazm Butbeya, Hasan ve n-nesr ve şkâlü t-edâhül yer ve tarih yok beynehumâ fi l-asri l-abbâsî Büstânî, Butrus b. Bulûs Câbirî, Ali Hüseyin Cahen, Claude Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Üdebâü l-arab fi l-usûri l- Abbâsiyye bü l-ferec b. et-ayyib el- Bağdâdî: Reîsü Beyti l- Hikmeti l-abbâsî fî etâlii l- Karni l-hâmisi l-hicreti ve Cuhuduhu fî edreseti l- Bağdâdi l-antıkiyye slamiyet, Doğuşundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar Fahrus s-evdan Ale l- Beydan el-beyan ve t-ebyin I-IV (?), Dâru arun Abbûd, Beyrut 1979 Beytü l-hikme, Bağdat 2002 trc: sat Nermi rendor, Ankara, Resailü l-câhız, thk. Abdu s- elam Harun, I-II, Beyrut thk. Hasan endûbî, Kahire /2008

10 296 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Câhız, bû Osman Amr b. Bahr (ö.255/868) Casanova, Paul Câsım, Hayat Cehikh, Nadia aria Cehşiyârî, uhammed b. Abdûs (ö. 332/942) Cemîlî, Raşîd Hasan Cevherî, Reca es- eyyîd Chabot, J-B Cheikho, Louis Chejne, A. Chittick, H. N. Chokr, ehlem Cihan, adık el-buhalâ er-rasâil -Rasâilü s- iyâsiyye- et-abassur bi t-icâre Hilafet Ordusunun enkıbeleri ve ürklerin Faziletleri Kitâbü l-büldân Resâilu l-câhız onnaie du Chef des Zendj Vahdâtu l-kasîde fi Şi ri l- Arabî hattâ Nihâyeti l-asri l- Abbâsî he Qahramâna in the Abbasid Court: Position and Functions Kitâbü l-vüzerâ ve l-küttâb Hareketu t-ercüme fi l- eşriki l-slâmî fi l-karni s- âlis ve r-râbi li l-hicre Fennü r-recez fi l-asri l- Abbâsî Chronique de ichel le yrian el-uhâveretü d-diniyye elletî Cerat beyne l-halife el- ehdî ve îmâsêvüs el- Câselîk he Boon-Companion in arly Abbasid imes ast African rade with the Orient edit. D.. Richards slâm ın Hicrî kinci Asrında Zındıklık ve Zındıklar Şuubiyye Hareketi ve Uydurma Hadislerle Olan ünasebeti thk. uhammed uveyd, Beyrût 1992 (ürkçesi: Cimriler, trc: Yahya Atak, stanbul 1999). hk: Ali bu l-ülhim, Beyrut, Nşr: Hüseyn Hüsnü Abdulvehhâb, Kahire çev: Ramazan Şeşen, Ankara 1988 Nşr. âlih Ahmed Ali, Bağdâd thk. Abdusselâm Hârun (I-IV) iki cilt bir arada), Beyrût Revue Numismatique (1893), s Vizarâtu l- lâm, Bağdat 1972 tudia Islamica, No. 97 (2003), s Nşr. ustafa es- akkâ vd.., Kahire 1401/1980 rablus 1982 ünşeâtü l-aârif, skenderiye tsz.. (Paris 1899), repr. Bruxelle 1963 al-achriq (el-eşrik), XIX (Beyrouth 1921), V, s , VI, s Journal of the American Oriental ociety, 85, 1965, slam and rade of Asia, (London 1970), s çev. Ayşe eral, stanbul Atatürk Ünv. lahiyat Fakültesi Dergisi, 6, rzurum 1986

11 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 297 Clot, Andre Harun Reşid ve Abbâsîler Dönemi, (Haroun al-rachid et le emps des ille et une Nuits) çev: Nedim Demirtaş, arih Vakfı Yurt Yay., stanbul 2007 Daniel, lton L. Daniel, lton L. Daye, uhammed Rıdvân he Ahl Al-aqadum and the Problem of the Constituency of the Abbasid Revolution in the erv Oasis he Political and ocial History of Khurasan under Abbasid Rule ( ) Journal of Islamic tudies, 7, Şubat 1996, Bibliotheca Islamica, inneapolis and Chigago 1979 üessesetü r-risâle, Beyrut Conrad, Luis Plague in the arly edieval Near ast Precton Coupland, Reginald ast Africa and Its Invaders Newyork Cozy, Bendelî in ârihi l-harekâti l- Fikriyye fi l-slâm Filistin Creswell, K.A.C. A hort Account of arly uslim Architecture Baltimore Creswell, K.A.C. he uslim Architecture of gypt I-II, New York Cumerd, Dâhiyetu l-arab: bu Cafer Abdulcebbâr el-ansûr Bağdat 1963 Cümeylî, Reşîd Abdullah Dirâsâtun fi ârîhi l- Hilâfeti l-abbâsiyye ektebetü l-aârif, Rabat 1984 Abbâsî Devleti nin lk Döneminde Yargı Bağımsızlığı An- Çavuşoğlu, Ali Hakalayışı stanbul 1997 A lâmü l-debi l-abbâsî 1987 l-asru l-abbâsîyyi l- arihu l-debi l-arabi, Kahire, tsz., s Dayf, Şevkî vvel Dayf, Şevkî el-asru l-abbâsîyyi s-ani Kahire, ârîhü l-debi l-arabî: el- I-V, Dârü l-aârif, Kahire Dayf, Şevkî Asrü l-abbâsiyyi l-vvel 1982 Şafak Basım ve Yay., rzurum 1998 Demirayak, Kenan Abbâsî debiyatı arihi dnş: Prof. Dr. Ahmet avran, I. Abbâsî Asrında debi Çevre ( / ) Demirayak, Kenan Atatürk Ünv. osyal Bil. nst., 1992 Demirci, ustafa Abbâsîlerde oprak istemi dnş: Prof. Dr. Hulusi Yavuz, armara Ünv. os. Bil. nst., 2001 Demirci, ustafa Beytü l-hikme nsan Yay., st Demirci, ustafa slam ın lk Üç Asrında oprak istemi stanbul Demirci, ustafa iyah Öfke Ortaçağ slam Dünyasında Zenci Kölelerin syanı ( ) Konya Demombynes, aurice Gaudefroy Les Institution usulmanes Paris /2008

12 298 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Derûbî, uhammed ahmûd er-resâilü l-fenniyye fi l- Asri l-abbâsî hattâ Nihâyeti l- Karni s-âlis el-hicrî Dârü l-fikr, Amman 1999/1420 Deveci, aîd Beytü l-hikme usul 1954 Dîb, uhammed Şi rü l-hamâse fi l-asri l- Abbâsîyyi s-âni yer yok 1984 Dîneverî, bû Hanîfe Ahmed b. Dâvûd (v.282/895) Doğan, sa Doğan, Osman Doğan, Yusuf Dols,. Dols, ichael W. Domar, vses Dûrî, Abdülazîz Dûrî, Abdülazîz el-ahbâru t-ıvâl Hicri I. ve II. Asırda uhtelif Yönleriyle Abbâsî Hareketi Abbâsî Devleti ne Zemin Hazırlayan iyasi Faktörler kinci Abbâsî Dönemi nde izah hk: Ömer Faruk et-abbâ, Beyrut, On Dokuz ayıs Ünv. lahiyat Fakültesi Dergisi, 8, amsun 1996, s dnş: Doç. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Uludağ Ünv. os. Bil. nst., 1997 dnş: Prof. Dr. Nasuhi Ünal Karaaslan, Uludağ Ünv. os. Bil. nst., 2003 he Black Death in the iddle ast Precton ajnûn: he adman in (ed. Diana. Immisch), edieval Islamic ociety Oxford he Causes of lavey or erf A Hypethesis JHO, XXV, 1970, s Dirâsâtun fi l-asri l- Abbâsiyyeti l-üteahhira Bağdat 1945 el-asru l-abbâsiyyu l-vvel: Dirâsun fî ârîhi s-iyâsî ve l- Dârü t-alîa, Beyrut 1997 dârî ve l-âlî Dûrî, Abdülazîz en-nuzumü l-slamiyye Bağdat, Dûrî, Abdülazîz lk Dönem slam arihi trc: Hayrettin Yücesoy, stanbul, Dûrî, Abdülazîz slam ktisat arihine Giriş trc: abri Orman, stanbul, Dûrî, Abdülazîz bû Hüseyin, Ali Abdurrahman bu zze, Abdullah bû Ubeyd, Kasım b. ellâm bû Yûsuf, Ya kûb b. brâhim,(182/798) bû Zeyd, Ali Abdülazîz ârîhu l-irakı l-ktisâdî fî Karni r-râbii l-hicrî ekketu l-ükerreme: erkezü d-da veti l- Abbâsiyye el-karamita ve l-kabailü l- Arabi l-bedeviyye Kitâbü l-mvâl Kitâbü l-harâc el-alâkâtü d-devliyye fi l- slâm: ed-devletü l-abbâsiyye mine t-ehalli an iyâsâti l- Feth ile s-ukût Beyrût el-üerrihu l-arabî, 5, Bağdat 1977, (56-60), üerrihu l-arabi, XI/28, (Bağdat 1978), s thk. uhammed Halîl Herrâs, Beyrût 1986 (ürkçesi: Cemâlettin oyluk, stanbul 1981). Dârü l-â rife, Beyrût 1979, (ürkçesi: Ali Özek, stanbul 1973). el-a hedü l-âlemi li l- Fikri l-slâmî, Kahire 1996

13 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 299 bü l-nvâr, uhammed eş-şi rü l-abbâsî: atavvuruhu ve Kıyâmuhü l- Fenniyye ârîhü l-debi l-arabî fi l- Dârü l-aârif, 2. bsk., Kahire 1987 bü l-haşeb, brâhim Ali Asri l-abbâsiyyi s-âni Dârü l-fikri l-arabî, yer ve tarih yok edieval Antioch as an 38. Uluslararası ıp arihi dgington, usan B. Intellectual Centre, and its Kongresi Bildiri Kitabı (ed. Influence on Western Nil arı v. dğr.), I-III, Ankara uropean edicine 2005, I, dhem, Ali bu Cafer el-ansûr ısır 1969 lad, Amikam he Coastal Cities of he Jerusalem Cathedra, II Palestine During he arly (Jerusalem 1982), s iddle Ages lad, Amikam mîn, Hasan wo Identical Inscriptions from Jund Filastin from the Reign of the Abbāsid Caliph Al-uqtadir elâhaddîn el-yyûbî beyne l- Abbâsiyyîn ve l-fâtımiyyîn ve s-âlibiyyîn Journal of the conomic and ocial History of the Orient, XXXV/4 (1992), s Dârü l-cedîd, 2. bsk., Beyrut 2000 mîn, Hüseyin ârîhu l-irâk fi l-asri s- elcûkî atbaâtu l-rşâd, Bağdat 1965 mine Baytâr ârîhu l-asri l-abbâsî Dımaşk ansıbu Kâdi l-kudât fî d- nbârî, Abdürrezzâk Devleti l-abbâsiyye münzü ed-dârü l-arabiyye li l- Ali Neş etihi hattâ Nihâyeti l- Ahdi s-elcûkî evsuât, Beyrut 1987 rdem, Gazi rdoğruca, Nuran rgun, Hatice Kübra ser, ithat şkar, uhammed tlîdî, uhammed b. Diyâb yice, emavi yyûb, brâhim Fâkî, sâmuddîn Abdürraûf e mun Döneminde lmi Hayat bu uslim Horasani ve üslimiyye Hareketi Abbâsî Başşehri amerra ve Abbâsî arihinde amerra Dönemi Abbâsîlerin lk Döneminde eyyid ve Şeriflerin Dini, osyal ve Kültürel Konumları Şuarâü l-cezîrati l-furât fi l- Asri l-abbâsî Abbasî Geceleri stanbul`da, Abbâsî araylarının Benzeri Olarak Yapılan Bizans arayı: Byras arayı et-ârîhu l-abbâsî: es-iyâsî ve l-hadârî Bilâdü l-cezîra fî vâhiri l- Asri l-abbâsî dnş: Doç. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Uludağ Ünv. os. Bil. nst., 1997 dnş: Doç. Dr. önmez Kutlu, Ankara Ünv. os. Bil. nst., 2001 dnş: Doç. Dr. Ahmet uran Yüksel, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 2002 dnş: Prof. Dr. Ahmet Önkal, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 2008 Câmiatu Haleb, Haleb 1996/1417 Bordo iyah Yay., stanbul 2005 Belleten, 23/89, Ankara 1959, eş-şeriketü l-âlemiyye, Beyrut 1989 Dârü l-fikri l-arabî, yer ve tarih yok 11/2008

14 300 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Fâkî, sâmuddîn ektebetü Nahdati ş-şark, ed-devletü l-abbâsiyye Abdürraûf Kahire 1987 çev. Cem Zorlu, elçuk Üniversitesi Faruk Ömer lahiyat Fakültesi Abbâsîlerin iyasî mellerinin arihi Kökleri Dergisi, 2002 Bahar, sayı 13, ss Faruk Ömer el-abbâsiyyûnu l-vâil Beyrut Faruk Ömer el-hilâfetü l- Abbâsiyye I-II, Darü ş-şurûk, Ramallah 2003 Faruk Ömer el-hilâfetü l-abbâsiyye: Asru l-kuvve ve l-zdihâr Dârü ş-şurûk, Amman 1998 Faruk Ömer el-hilâfetü l-abbâsiyye: es- I-II, Dârü ş-şurûk, Amman ukût ve l-nhiyâr 1998 Faruk Ömer el-edhal ilâ ârîhi Âli l- Beyt münzü Fecri l-slâm hattâ Amman, atla i Asri l-hadîs Faruk Ömer abîatü d-da veti l- Abbâsiyye (98/ /749) Beyrut Faruk Ömer ârîhu l-slâmî ve Fikri l- Karni l- şrîn Beyrut, Faruk Ömer he Abbasid Caliphate Bağdat, Faruk Ömer el-irâk fî Asri l-abbâsiyyi l- ecelletu Beyne n-nehreyn, vvel 6, Bağdat 1974 Kitap tanıtımı; ustafa Fayda, Faruk Ömer Ankara Ünv. lâhiyat Fa- abîatu d-da veti l- Abbâsîyye kültesi Dergisi, 18, Ankara 1970, Fattal, Antoine Fazlurrahman Fehmî, Abdürrezzâk a d Fiey, J.. Fiey, J.. Fischel, Walter Joseph Forsyth, George H. Le tatut Légal des Non-usulmans en Pays d Islâm Non-uslim inorities in an Islamic tate el-âmme fî Bağdâd fi l- Karneyni s-âlisi ve r-râbii l- Hicrayeyn Ahvâlu n-nasâra fî Hilâfeti Beni l-abbâs Pour Un Oriens Christianus Novus Répertoire Des Diocèses yriaques Orientaux et Occidentaux Yehud fi l-hayâti l- ktisâdiyye ve s-iyâsiyye li d- Düveli l-slâmiyye: el- Abbâsiyye ve l-fâtımiyye ve l- lhâniyye he onastery of t. Catherine at ount inai: he Church and Fortress of Justinian Beyrut Journal, Institute of uslim inority Affairs, VII i (London 1986), s Beyrut Arapçaya Çeviren: Hüsnî Zeyne, Beyrut Beyrut Arp. çev: üheyl Zekkâr, Dârü t-ekvîn, Dimeşk 2005 Dumbarton Oaks Papers, XXII (Washington 1968), s

15 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 301 Frend, W. H. C. Frye, Richard N. Furat, A.. Christianity in the iddle ast: urvey down to A.D he Role of Abu uslim in the Abbasid Revolt Abbasiler Devrinde slâmî debiyat Religion in the iddle ast, d. A. J. Arberry, I-II, Cambridge 1969, I, s he uslim World, XXXVII, 1947, slâmî debiyat, 1, stanbul 1990, Gallowey, J.H. he ugar Cane Industry Cambridge Gandur, uhammed eş-şeybâniyyûn fi l-asri l- Yûsuf Abbâsiyyi l-vvel Âlemü l-kütüb, Beyrut 1986 Gaudeul, Jean. ncounters and Clashes I-II, Roma Halife el-kadir Döneminde Genç, üleyman Bağdat ta Yaşanan Dini- arife, sayı: 2, Konya, 2004, iyasi Hadiseler ve Onun 219. ünnî iyaseti Genç, üleyman Ghazal, harif Kaf Gibb, H. A. R. Glagow, Rainer Goitein,. D. Goitein, hlomo D. Graf, Georg Gregory, Abu l- Farac Grenville, G..P. Freeman Griffith, idney H. Grunebaum, Gustave. Von Grunebaum, Gustave. Von Gurbanov, Abbas Fatımi-Abbâsî-elçuklu ünasebetleri Ve Besasiri syanı he Origin of Bimaristans (Hospitals) in Islamic edical History Abbâsîler in lk Döneminde Yönetim ve slam -slam ın iyasi Çöküşü- Das Kalifat Des al-u'tadid Billâh Dirâsât fi t-arihi l-slâmî ve Nuzumu l-slâmiyye Jerusalem in the Arab Period ( ) Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur Abu l-farac arihi he edieval History of Coast of Zengesyika heodore Abû Qurrah s Arabic ract on the Christian Practice of Venerating mages Parallelism, Convergence and Influence in the Relations of Arab and Byzantine Philosophy Literature and Piety he ources of Islamic Civilization Abbâsîler Döneminin lk Asrında Azerbaycan ( / ) dnş: Prof. Dr. them Ruhi Fığlalı, Dokuz ylül Ünv. os. Bil. nst., 1995 Journal of the International ociety for the History of Islamic edicine (IHI), I/1 (Ankara 2002), s çev: aim Yılmaz, akarya Ünv. lahiyat Fakültesi Dergisi, 3, Adapazarı 2001 Bonn Arapçaya trc:atiyye Kavsî, Kuveyt he Jerusalem Cathedra, II (Jerusalem 1982), s I-V, Vatikan trc: Ömer Rıza Doğrul, Ankara, London Journal of the American Oriental ociety, CV (1985), s Dumbarton Oaks Papers, XVIII (Washington 1964), s Der Islam, XLVI (Berlin 1970), s dnş: Doç. Dr. smail Hakkı Atçeken, elçuk Ünv. os. Bil. nst., /2008

16 302 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Gutas, Dimitri Günaltay,.Şemsettin Gündoğdu, brahim Babür Güner, Ahmet Güner, Ahmet Güzel, Ahmet Güzel, Fatih Haddâra, uhammed ustafa Hafâcî, uhammed Abdülmün im Hafâcî, uhammed Abdülmün im Hâlid Câsim el- Cennâbî Hâlidî, Hâlid Azzâm Hamd Halîf, Yûsuf el-fikrü l-yunânî ve s- ekâfetü l-arabiyye: Hareketü t-ercümeti l- Yunâniyye-Arabiyye fî Bağdâd ve l-üctemai l-abbâsiyyi l- übekker Abbas Oğulları mparatorluğunun Kuruluş ve Yükselişinde ürklerin Rolü Hişam b. Hakim el-ukanna ve ukannaiyye Hareketi Ortaçağ slâm Dünyasında Gözde Bir ıp Kurumu: Adudî Hastahanesi (el- Bîmâristânü l-adudî) slâm ıbbı ve Hastahaneleri arihine Bir Katkı: Biyografilerle Adudî Hastahanesi arihi Abbâsî Halifesi ehdi b. ansur ve iyasi Yönü Abbasîler de mîrü l- Ümerâlık üessesesi Arp. Çev: Nicola Ziyâde, anzumetü l-arabiyyeti t- ercüme/erkezu Dirâsâti l- Vahdeti l-arabiyye, Beyrut 2003, ngilizce: Greek hought Arabic Culture: the Graeco-Arabic ranslation ovement in Baghdad and arly Abbasid ociety (2nd- 4th/8th-10th centuries), Routledge, Londra 1999 ürkçe: Yunanca Düşünce Arapça Kültür: Bağdat ta Yunanca- Arapça Çeviri Hareketi ve rken Abbâsî oplumu, çev: Lütfü Şimşek, Kitap Yay., stanbul 2003 Belleten, sayı.23-24, Ankara, dnş: Doç. Dr. önmez Kutlu, Ankara Ünv. os. Bil. nst., Uluslararası ıp arihi Kongresi Bildiri Kitabı (ed. Nil arı v. dğr.), I-III, Ankara 2005, I, zmir dnş: Prof. Dr. Ahmet Önkal, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 2002 dnş: Prof. Dr. Ahmet Önkal, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 2005 el-e mûnu l-halîfetü l-âlim Dâru l-kütüb, Kahire 1985 el-âdâbü l-arabiyye fi l- Asri l-abbâsiyyi l-vvel el-debü l-arabî ve ârîhuhu fi l-asreyn el-ümevî ve l- Abbâsî anzîmâtü l-ceyş fi l-asri l- Abbâsî es-ânî anzîmâtü l-hâc ve e sîrâtuhu fi l-cezîrati l- Arabiyye hilâli l-asri l-abbâsî ( / ) Fi ş-şi ri l-abbâsî: Nahve enhecin Cedîd Dârü l-cîl, Beyrut 1992/1412 Dârü l-cîl, Beyrut 1990 Bağdat el-cem iyyetü t-ârîhiyyeti s- uûdiyye, Riyad 2006/ 1427 ektebetü Ğarb, yer ve tarih yok

17 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 303 Halife b. Hayyât hk: ustafa Necib Fevvâz, arîhu Halîfe b. Hayyât (ö.240/854) Beyrut, Halîfe, Hasan ed-devletü l-abbâsiyye - el-ektebetü l-hadîse, Kahire Kıyâmuhâ ve ukûtuhâ- tsz.. Halm, Heinz Die raditionen über den Bonn 1967, (basılmamış doktora tezi). Aufstand Ali b. uhammads, des Herrn der Zang Hamârine, alih Amr b. Ubeyd ve Alâkatuhu el-üerrihu l-arabî, 22, bi bî Ca fer el-ansûr Bağdat 1982, Hamârine, alih Devru l-übülle fi t- üerrihu l-arabi, c.iv, s. 48- icareti l-halic 57. Hamârine, âlih evratu l-fellâhîn fi lel-vrâk, IV, (adrid 1981), Filistin fî yyâmi u tasım /842 Hamarneh, aleh K. he Ancient onuments of Folia Orientalia, XIII (Warszawa-Kraków 1972), s. 77- Alexandria According to Accounts by edieval Arab Authors (IX-XV Century) 110. Hamarneh, ami K. Background of History of Arabic edicine and the Allied Healt ciences (ârîhu I, Amman ürâsi l-ulûmi t-ıbbiyye Inde l-arabi ve l-üslimîn) Hamarneh, ami K. Health ciences in arly Islam (ed. unawar A. Anees) I-II, Blanco-exas Hamevî, Şihâbüddîn bû Abdullah Yâkut (ö.626/1229) Hamevî, Şihâbüddîn bû Abdullah Yâkut (ö.626/1229) Hamidullah, uhammed Hammâde, uhammed âhir Hammaş, Necdet Harrak, Amir Hartmann, Angelika Hartmann, Angelika Hasan Ahmed ahmûd-ahmed brahîm eş-şerîf u cemü l-büldân u'cemu'l-udebâ Kitab Al-Zakair va l-uhaf ve Abbâsîler Devrinde Bağdad-Roma ünasebetleri el-vesâiku s-iyâsiyye ve l- dâriyye el-âide li l-asri l- Abbâsiyyi l-vvel vzâu l-fellâhîn fi l-irak ve ş-şam fi adri l-slam he Chronicle of Zuqnin Abbâsîlerin on Devirlerinde Bağdat`ta ürkler An-Nâsir li-din Allâh ın Hilafet Zamanındaki emlüklar ( ) an-nasir li-din Allah: Politik Religion Kultur in der paeten Abbâsîdenzeit el-âlemü l-slâmî fi l-asri l- Abbâsî thk. Ferîd Abdülaziz el-cündî, (I-VII), son iki cilt fihrist, Beyrût Nşr. D.. argoliouth, Kahire slâm etkikleri nstitüsü Dergisi, 2/1, stanbul , Beyrut 1406/1985 Dirasatü t-arihiyye, XVII- XVIII, Dımaşk 1984, s Part III ve IV, A.D , oronto illetlerarası ürkoloji Kongresi (I. stanbul, ), stanbul 1979, Walter De Gruyter, Berlin 1975 Kahire, ts. 11/2008

18 304 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Hasan Ali brahim en-nuzumü l-slamiyye Kahire, Hasan brahim Hasan Hasan, Ahmad Hasan, Ali brâhim Hasan, Hüseyin Hâc Hasan, Hüseyin Hâc Hasan, Hüseyin Hâc Hasan, uhammed Abdülğanî Hasan, Rüşdî Ali Hasen brahim Hasen Hâşimî, Abdülmün im Hatâmile, Abdülkerim Abduh Hazin, William Hekimoğlu, uhammet Hezlûl, âlih b. Abdillah Hibri, ayyib Hibri, ayyib Hibri, ayyib Hibri, ayeb slam arihi trc. Heyet, stanbul, he Financial Reforms of he Caliph Al-u tadid (279-89/ ) et-ârîhu l-slâmiyyi l-âm: el-câhiliyye, ed-devletü l- Arabiyye, ed-devletü l- Abbâsiyye A lâmun fi n-nesri l-abbâsî A lâmun fi ş-şi ri l-abbâsî Hadâratü l-arab fi l-asri l- Abbâsî bu üslim el-horâsânî Kahire 1958 Şi rü t-abîa fi l-asri l- Abbâsi s-âni Journal of Islamic tudies, 18, Ocak 2007, 1-13 et-ârîhu l-slâm Beyrut, el-hilâfetü l-abbâsiyye el-binyetü l-dâriyye li d- Devleti l-abbâsiyye fi l- Karni s-âlis el-hicrî/ et-âsi el-ilâdî el-hadâretü l-abbâsiyye Abbâsî Dönemi Arap debiyatında Zındıklık (H / ) serü l-kadâ fi d-da ve lallahi ealâ: Dirâse e siliyye ve atbîkiyye fi l- Asri l-abbâsî Alexandre Popovic, he Revolt of African laves in Iraq in the 3rd/9 th Century Coinage Reform under the Abbâsid Caliph al-a mun Harun al-rashid and the ecca Protocol of 802: A Plan for Division or uccession? Reinterpreting Islamic Historiography: Harun al- Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate ektebetü l-nclo l-ısriyye, 2. bsk., Kahire 1959 üessesetü l-câmia li d- Dirâsât, Beyrut 1993 üessesetü l-câmi ıyye, Beyrut 1993 üessesetü l-câmiiyye, Beyrut 1994 üessesetü r-risâle, Beyrut 1988/1409 Dâru bn Hazm, Beyrut 2003/1423 Cem iyyetu Ummâli l- atbaâti t-eâvuniyye, Amman 1985 Dârü l-eşrik, 2. bsk., Beyrut 1986 dnş: Prof. Dr. Rahmi r, Ankara Ünv. os. Bil. nst., 2006 Dâru ayyibe, Riyad 2005/1426 nt. J. iddle ast tudie, 32 (2000), s Journal of the conomic and ocial History of the Orient, 36, 1993, International Journal of iddle ast tudies, 24, 1992, Cambridge University Press, Cambridge 1999

19 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 305 Hicâb, uhammed Nebîh Hilâbî, dâd Abdülazîz b. âlih-zeylâî, Ahmed b. Ömer- Cemîl, uhammed b. Fâris- Hilmî, uhammed- Ahmed, uhammed Hitti, Philip Hizmetli, abri Hocaoğlu, smail Hodgson, arshall G. Horden, Peregrine Hudârî, uhammed Bek Humeydân, Züheyr Humeydî, Abdülazîz b. Abdillah Huneyn b. shâk (ö. 264/877) Hussain, Jassim. Hüseyin, Ahmed Hüseyin, uhammed Abdulbâsıt Hüseyin, uhammed Kâmil Hüseyin, uhammed üleyman Isfahânî, bü l- Ferac Ali b. Hüseyin (ö.356/967) Belâğatü l-küttâb fi l-asri l- Abbâsî Dirâsâtu t-ârîhi l-cezîrati l- Arabiyye: el-kitâbü l-hamis: el-ceziretü l-arabiyye min Kıyâmi d-devleti l-abbâsiyye hattâ Nihâyeti l-karni r-râbi el-hicrî el-hilâfe ve d-devle fi l- Asri l-abbâsî iyasi ve Kültürel slam arihi Karmatiler Abbâsî Devri Çeviri Çalışmaları slâm ın erüveni he arliest Hospitals in Byzantium, Western urope, and Islam ed-devletu l-abbâsiyye - uhâdarâtu ârîhi l- Ümemi l-slâmiyye- A lâmü l-hadârati l- Arabiyyeti l-slâmiyye fi l- Ulûmi l-sâsiyye ve t- atbîkiyye: el-ahdü l-abbâsîve l-ahdi l-fâtımî et-ârîhu l-slâmî: evâkıf ve ber: el-ümeviyyûn ve l- Abbâsîyyûn ve l-osmaniyyûn ve d-düveylâti l-üstakile Kitâbu l-aşr akâlât fi l-ayn he Occultation of the welfth Imam: A Historical Background debü l-kidiyye fi l-asri l- Abbâsî eş-şarku l-slâmî min Zuhûri s-elâcike hattâ Zevâli l- Hilâfeti l-abbâsiyye el-ûcez fî ârîhi t-ıb ve s- aydele Inde l-arab Ricâlü l-dâre fi d-devleti l- Arabiyyeti l-slâmiyye Kitâbü l-ğânî ektebetü âlibi l-câmii, 2. bsk., ekke 1986 (ngilizce: tudies in the History of Arabia), I-V, Câmiatü l-elik uud, Riyad 1427/2006 ektebetü n-nahdati l- ısriyye, Kahire 1959 trc. alih uğ, I-IV, stanbul DA, stanbul 2001, c. XXIV, s Ankara Ünv. Dil ve arih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 37/1-2, Ankara 1995, trc: Komisyon, I-III, stanbul Journal of Interdisciplinary History, XXXV/3 (2005), s üessesetü l-kütübi s- akâfiyye, Beyrut 1415/1995 I-II, Vizâretü s-ekâfe, Dimeşk 1995 Dârü d-da ve/dârü l-ndelüs el-hadra, skenderiye/ Cidde 1998/1418 ahkîk: ax eyerhoff, Kahire Cambridge, Dârü l-hasad, Dimeşk 1995 ekke 1414 Kahire, ts. uûdiyye, Beyrut, sz.. 11/2008

20 306 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Isfahânî, bü l- Ferac Ali b. Hüseyin (ö.356/967) Iş, Yûsuf Işık, Abdulkadir bn A sem, bû uhammed Ahmed el-kûfî (ö.314/926) bn Abdirrabbih, Ahmed b. uhammed (ö.328/939) bn Asâkir, bü l- Kâsım Ali b. Hasen (ö.571/1175) bn Cuneyd, Yahyâ uhammed bn bî âhir, bü l-fazl Ahmed b. ayfûr el-bağdâdî (ö.280/892) bn Fakîh, bî Abdullah Ahmed b. uhammed b. shak el-hemedânî (ö.290/902) bn Haldûn, Abdurrahman b. uhammed (ö.808/1405) bn Hallikân, bi l- Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. uhammed (ö. 681/1282) bn Haselîn, ultân b. Hâlid bn Havkal, bi l- Kâsım (ö.356/976) bn Hazm, bû uhmmed Ali b. Ahmed (ö. 486/1064) bn Hurdazbih, bi l-kâsım Ubeydullah b. Abdullah (ö.280/893-4) ekâtilü t-âlibiyyîn ârîhu Asri l-hilâfeti l- Abbâsiyye Abbâsîlerin Yer Altı Örgütü Ve ürkler el-fütûh Beyrut, Ikdü l-ferid Beyrut, arîhu edineti Dımeşk mîrü l-ü minîn el-mâm el-usta sım Billah el-abbâsî h. Bağdâd fî ârîhi l-hilâfeti l- Abbâsiyye hk: eyyid Ahmed akar, Kâhire 1949 ve Beyrut, Dârü l-fikri l-uasır/dârü l- Fikr, Beyrut/ Dimeşk 1990 dnş: Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı, elçuk Ünv. os. Bil. nst., 1999 hk: bû aîd Ömer b. Ğarâme el-amrâvî, Beyrut, , 65 cilt. ed-dârü l-arabiyyeti l- evsuât, Beyrut tsz.. ektebetü l-üsennâ, Bağdat 1968 Kitâbü l-büldân thk. Yûsuf Hâdî, Beyrût arihu bn Haldûn Beyrut, Vefeyâtü l-a yân el-fukahâ ve l-hulefâ evâkifü l-fukahâ mine s- ultati s-iyâsiyye fi l- ehdeyni l-ümevî ve l- Abbâsiyyi l-vvel ( h.) Kitâbu ûreti l-arz Cemheratu nsâbi'l- Arab el-esâlik ve l-emâlik thk: hsan Abbas, I-VIII, Beyrut Amman 2000/1421 thk. Blachér, Gibb, Kahle, Kramers, Leiden thk. Abdusselam Harun, Kahire ty. Nşr.. J. De Goeje, Leiden 1889.

21 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 307 bn Kesîr, bu l- Fidâ smâil b. Ömer (ö.774/1372) bn Kuteybe, bû uhammed b. üslim ed-dîneverî (ö.276/889) el-bidâye ve n-nihâye el-eârif Beyrut, bn iskeveyh ecaribu l-ümem Beyrut, bn Nedim, uhammed b. bî Ya kûb b. shak (ö.385/959 el- Fihrist bn Rumî bn Rusteh, Ahmed b. Ömer, (ö. 310/922) bn erabiyyûn, (uhrâb) (ö. III/IX.yy) bn ağriberdî, Kemâluddîn bü l- ehâsin Yûsuf (ö.873/1468) bn ayfûr, bu l- Fadl, Ahmed b. âhir el-kâtib (ö. 280/893) bn emîm et- emîmî, bu l- Arab uhammed b. Ahmed (ö. 333/944) bn iktaka, uhammed b. Ali (abataba) (ö. 709/1310) bn Vâdirân, Hüseyin b. uhammed bnu l Adîm, Kemâluddîn Ömer b. Ahmed b. bî Kerrâde (ö. 660/1262) bnü d-devâderî, bû Bekr b. Abdillah b. Aybek (ö. 732/ 1332) Divan Kitâbu A lâku n-nefîse Kitâbu Acâibu l- kâlimu s- eba Nücûmü z-zâhira fî ülûku ısr ve l-kahira Kitâbu Bağdâd Kitâbu l-ihen el-fahrî fi Adabi's-ultaniyye ve Düveli'l-slamiyye ârîhu l-abbâsîyyîn Buğyetü t-aleb fî ârîhi l- Haleb Kenzü d-dürer ve Câmiü l- Ğurer: ed-dürretü s-eniyye fî Ahbâri d-devleti l- Abbâsiyye (Die Chronik des ibn ad-dawadari : der Bericht über die Abbasiden) I-XIV, thk. F eyyid, A. Abdussettar, A.N. Ustuvi-. Nasruddin, (Beyrut 1985) thk: Nezir ezinderânî, Beyrut Nşr. Kamil Keylanî, Kahire thk. Werstenfel, de Geoje, Leiden hk Hans v. ızık, Leipzg thk. Komisyon, (I-XVI), Kahire tsh. uhammed Zâhid b. Hasan el-kevserî, Kâhire thk. Yahyâ Vâhib el-cebbûrî, Beyrut Beyrut ty, thk: üncî Ka bî, Dârü l- Ğarbi l-slâmî, Beyrut 1993 thk: üheyl Zekkâr, I-X, Beyrût I-V, Beyrut /2008

22 308 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 bnü l-cevzî bu l- Ferec Abdurrahman b. Ali (ö.597/1200) bnü l-sîr, zzüddin b. bi l-hasen Ali b. uhammed (ö.630/1232) bnü s-a î bn nceb eş-şehîr (ö.674/1275) lgün, Kasım pek, Ali pek, Ali el-untazam fî ârîhi l- ulûk ve l-ümem el-kamil fi t-ârîh Beyrut, ârîhu l-hulefâi l-abbâsiyyîn Halife ansur ve Dönemi ( / ) lk Abbâsî Halifelerine Âl-i Beyt uhalefeti Abbâsîler Döneminde Al-i Beyt-Hilafet lişkileri ( ) skender b. ürkmân ârîh-i Âlem-i Arâ-yı Abbâsî smail, zzeddîn stahrî, bî shâk brâhim b. uhammed el-fârisî (ö.346/957) Kabir, afizullah Kaddûrâ, Zâhiye Kalkaşendî, Ahmeb b. Abdillah (ö.820/1417) Kan, Kadir Karakuş, Nadir Karugulî, Cihâdiye Kasassbeh, Hussein F. Fi l-debi l-abbâsî: er-ru ye ve l-fen esâliku l-emâlik he Relation of the Buwayhid Amirs with the Abbasid Caliphs Şu ûbiyye ve seruha l- ctimâ î ve s-iyâsî fi l- Hayâti l-slâmiyye fi l-asri l- Abbâsiyyi l-vvel eâsiru l-nâfe fî e âlimi l- Hilâfe Abbâsî Halifesi Vasık ve Dönemi bu üslim el-horasani Kişiliği ve Faaliyetleri el-akliyyetü l-arabiyye fi t- anzîmâti l-dâriyye ve l- Askeriyye fi l-irâk ve ş-şâm hilâle l-asri l-abbâsiyyi l- vvel ( ) he Office of Qadi in the arly Abbasid Caliphate ( / ) (V-X) Haydarâbâd Dekkan I-XII, thk. ahmûd- ustafa Abdukadir Ata Beyrut takdim: Abdurahman Yusuf el-cemel, Kahire, dnş: Prof. Dr. ustafa Fayda, armara Ünv. os. Bil. nst., 1994 kev, cilt, III, sayı I, rzurum Kültür ve ğitim Vakfı Yay., rzurum 2002 (ker Yay., Kars 2002) I-II, ntişarât-ı mîr Kebîr, ahran 2003 Dârü n-nahdati l-arabiyye, Beyrut 1975 Nşr. Viae Regnorum, Leiden Journal of the Pakistan Historical ociety, III/3, 1954, el-ektebetü l-slâmiyye, Beyrut 1988/1408 hk: Abdüssettâr Ahmed Ferac, Beyrut, sz.. dnş: Prof. Dr. Hüseyin Algül, Uludağ Ünv. os. Bil. nst., 2003 dnş: Doç. Dr.. Ali Kapar, elçuk Ünv. osyal Bil. nst., 1996 Dârü ş-şuûni s-ekâfiyye, Bağdat 1986 yer yok 1994 Katibî, G. Hazne el-harac I-III h. Beyrut 1994.

23 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 309 Kayravânî, Husrî (ö.453/1061) Kaysî, Nâhid Abdürrezzâk Kefrâvî, uhammed Abdülazîz Kennedy, Hugh Kennedy, Hugh Zehrü l-adab ve emeru l- lbâb el-fülusü l-arabiyyi l-slâmî -münzü adri l-slâm hattâ Nihâyeti l-asri l-abbâsî ârîhü ş-şi ri l-arabî: min Duhûli Benî Büveyhiyye bi- Bağdâd ilâ Nihâyeti l-asri l- Abbâsî Central Government and Provincial Élites in the arly Abbâsid Caliphate he arly Abbasid Caliphate thk. Ali uhammed el- Becâvî, I-II, Kahire Darü l-enâhic, Amman 2006/1426 (I-III?), Dâru Nahdati ısr, Kahire tsz.. BOAUL, c.44, no:1, (1981), ss stanbul Ünv. debiyat Fakültesi arih Dergisi, 33 -Özel ayı-, stanbul , Kennedy, Hugh he arly Abbasid Caliphate: Croom Helm, Londra 1986 a Political History Kerametli, Can ürk ve slâm serleri üzesinde Abbâsî Devri amarra ürk tnoğrafya Dergisi, 7-8, Ankara , Freskleri Kerevî, brahim elmân abakâtu üctemai Bağdâd fi l-asri l-abbâsiyyi l-vvel üessesetü Şebâbi l-câmia, skenderiye 1989 Kerevî, brâhim elmân Hilâfetü l-abbâsiyye el-büveyhiyyûn ve l- Dârü l-urube, afat 1982 Kerevî, brâhim elmân Nizâmü l-vizâre fi l-asri l- Abbâsiyyi l-vvel üessesetü Şebâbi l-câmia, skenderiye 1989 Kesâsebe, Hüseyin Felâh es-ultatü l-kadâiyye fi l- Asri l-abbâsiyyi l-vvel erkezu Zâyid li t-ürâs ve t- ârîh, Ayn 2001/1421 Christian Arabic apologetics Khalil,., during the Abbasid period, J..Nielsen Leiden Khan A. Habib Islamic edicine London 1986 Khan, A. Habib tudies in History of arly Hospitals in uslim edicine, VII/3-4 (New Delhi World 1983), s Kılıç, Dündar Ali Kılıç, Ünal Kırkpınar, ahmut Kimber, R.A. Kindî, bû Ömer uhammed b. Yusuf, (ö. 350/961) Kirmânî, Ahmed b. Yusuf(ö.1019/1610) Abbâsî Devleti nden Hakkari Beyliği ne risan Beyleri bu eleme el-hallal ve Abbâsî Devleti nin Kuruluşundaki Rolü Abbâsî Halifesi ütevekkil ve Dönemi ( / ) he arly Abbasid Vizierate el-vulât ve l-kitâbü l-kudât Ahbâru d-düvel ve Âsâru l- Üvel fi t-ârîh arih Düşünce kitapları, stanbul 2005 Cumhuriyet Ünv. lahiyat Fakültesi Dergisi, 3, ivas 1999 dnş: Prof. Dr. ustafa Fayda, armara Ünv.ürkiyat Araştırmaları nst., stanbul 1996 Journal emitic tudies, XXXVII, Ocak 1992, nşr: Rhuvon Guest, Kahire hk: Fehmi a d Ahmed Hatît, Beyrut, /2008

24 310 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 12/2008 Kitapçı, Zekeriya Kitapçı, Zekeriya Kitapçı, Zekeriya Kitapçı, Zekeriya Konak, brahim Kopraman, Kazım Yaşar Korkmaz, eyfullah Korok, Daniş Remzi Koyuncu, üleyman (yorum ve tercüme) Kök, Bahattin Kramer, A. Von Kudâme b. Ca fer (ö. 337/ 978) Kurt, Hasan Küçükaşcı, ustafa abri Lassner, Jacob Lassner, Jacob Lassner, Jacob Abbâsî Hilâfetinde Örnek Bir ürk Anası Şağab Hatun Abbâsî Hilafetinde Örnek Bir ürk Anası Şağab Hatun Abbâsî Hilafetinde elçuklu Hatunları ve ürk ultanları ukaddes Çevreler ve ski Hilafet Ülkelerinde ürk Hatunları Abbâsîler Döneminde el- Cezire Bölgesindeki Harici Ayaklanmaları Abbâsîler Döneminde Bizans ungurunda ürklük Faaliyetleri Arslanü l-besasiri ve Zamanı Büyük ürk ve slam Kahramanı Horasanlı ba üslim ekizinci Asırda Gerçekleşen Dinler Arası lk Diyalog: illattan onra ekizinci Asırda Abbâsî Halifesi el- ehdi ile Nesturi Patrik i Birinci imataus (imoteos) el- Cailik Arasında Cereyan den Dini Bir uhaveredir Gazneli ahmut la Abbâsî Halifesi el-kadir Arasındaki lişkiler Culturgeschichte des Orient unter den Chalifen Kitâbu l-harâc ve ınâ ati l- Kitâbe mevi ve lk Abbâsî Halifeleri Döneminde Buhara Bölgesi (53-232/ ) Abbâsîler den Osmanlılar a ekke-edine arihi Did the Caliph Abu Ja fer al-ansur urder His Uncle Abdullah b. Ali, and Other Problems within the Ruling House of the Abbasids bu uslim al-khurasani: he mergence of a ecret Agent from Khurasan, Iraq, or was it Isfahan? Hıtatu Bağdâd fi l-uhûdi l- Abbâsiyyeti l-ûlâ ürk Dünyası Araştırmaları, 70, stanbul 1991, 1-63 ürk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., stanbul 1991 elçuk Üniversitesi ğitim Fakültesi, Konya baskı, Konya dnş: Prof. Dr. Adnan Demircan, Harran Ünv. os. Bil. nst., 2006 arih Boyunca Anadolu`da ürk Nüfus ve Kültür Yapısı, Ankara 1995, dnş: Prof. Dr. Ahmet Uğur, rciyes Ünv. os. Bil. nst., Kayseri 1997 stanbul 1969 Ark Kitapları, stanbul 2007 kev Akademi Dergisi, 1/2, rzurum 1998 Viyana thk: uhammed Hüseyn Zebîdî, Bağdâd 1981 ( bir yerde Leiden 1869). dnş: Prof. Dr. abri Hizmetli, Ankara Ünv. os. Bil. nst., 1997 Yeditepe yayınevi, stanbul 2007 tudies in emory of Gaston Wiet, Jerusalem 1997 Journal of the American Oriental ociety, 104, 1984, (trc. alih Ahmed Ali), Bağdat 1981.

25 Abbâsîler Dönemi Bibliyografyası 311 Lassner, Jacob Lassner, Jacob Lassner, Jacob Leysî, emîra uhtâr he haping of Abbasid Rule he Caliph s Personal Domain: he City Plan of Baghdad Reexamined Why did the Caliph al- ansûr Build ar-rusâfah? A Historical Note Cihâd-ı Şîa der Devre-i vvel-i Abbâsî Princeton University, Princeton 1980 Kunstdes Orients, IV (Wiesbaden 1968), s Journal of Near astern tudies, XXIV (Chicago 1965), s çev: uhammed Hâci akî, üessesetü Şîa Şinâsî, ahran 1384, ngilizce: he hi ite Jihad in the arly Abbasid Period, Arapça: Cihadü ş-şîa fi l-asri l-abbâsiyyi l-vvel Dârü l-cîl, 2. bsk., Beyrut 1978 Lombard, aurice lk Zafer Yıllarında slâm trc: smet Özel, stanbul çev: âlih Ahmed Ali, Hıtâtu Bağdâd fi l-uhûdi l- Luis, Ya kûb atbuâtu ecmai l-lmi l- Abbâsiyyeti l-ûlâ Irâkî, Bağdat 1984 Lümeylim, Abdülazîz uhammed Lümeylim, Abdülazîz uhammed Alâkâtu beyne l-aleviyyîn ve l-abbâsîyyîn (98-232) Nüfuzü l-trâk fi l-hilâfeti l- Abbâsiyye ve seruhu fî Kıyâmi edîneti amerrâ min h. üessesetü r-risâle, Beyrut 1993 üessesetü r-risâle, Beyrut 1991/1411 acdonald D. B. Şuubiyye A. stanbul, ahmûd, Fehmî Abdülcelîl el-asru l-abbâsiyyu l-vvel Kahire 1413/1993 ahmûd, Hasan el-âlemü l-slâmî fi l-asri l- Ahmed-Şerîf, Abbâsî Ahmed brahim ahmûd, Nâsır eyyîd ahmûd, Nâsır eyyîd akdisî, nîs akdisi, George akdisi, George akdisî, utahhar b. ahir (ö.387/997) akdisî, Şemsüddîn bû Ahmed Abdullah uhammed b. Ahmed (ö. 380/990) ed-dinârü l-slâmî fi l- ethafi l-irâkî: ed-dinârü l- Ümevî ve l-abbâsî ahtutâtü l-ektebeti l- Abbâsiyye fi l-basra Ümerâü ş-şi ri l-arabî fi l- Asri l-abbâsî History and Politics in leventh-century Baghdad he Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West Kitâbü l-bed ü ve t-ârîh Ahsenü t-ekâsîm fî a rifeti l-kâlîm (nşr..j. De Goeje) Dâru l-fikri l-arabî, Kahire tsz.. Darü l-vesâik, Dimeşk 2002/1423 I-II, Âlemü l-kütüb, Beyrut 1986/1407 Dârü l-lm li l-elâyîn, Beyrut 1989 Hampshire, ngiltere dinburgh Beyrut, sz.. (1893 arihli Baskısından ıpkı Basım) Brill /2008

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihinde Ehl-i Beyt Hareketleri II. Ders No : 8110020028 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12.

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. 27 -B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. BALKAN FORUM; An International Journal of Politics, Economics and Culture Skopje,1992-,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 1, 2011/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 1 2011/1 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

KÂİM-BİEMRİLLÂH IN HİLÂFETİNDE SÜNNÎ VE ŞİÎ İKTİDAR MÜCADELESİ 1

KÂİM-BİEMRİLLÂH IN HİLÂFETİNDE SÜNNÎ VE ŞİÎ İKTİDAR MÜCADELESİ 1 stem Yıl:12 ayı:24 2014 s. 179-207 KÂ-BRLLÂH IN HLÂFND ÜNNÎ V ŞÎ KDAR ÜCADL 1 Arş.Gör. aşide KA Necmettin rbakan Üniversitesi lahiyat Fakültesi ÖZ Abbâsî döneminde Kâim-Biemrillâh ın hilâfeti (422-467/1031-1075),

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Şanlıurfa İl Müftülüğü HZ. PEYGAMBER, KARDEŞLİK AHLÂKI VE KARDEŞLİK HUKUKU VI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU 19-20 Nisan 2012 Osmanbey Kampüsü-Belediye Şair Nabi Salonu

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAYNAKÇALARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14.12.2008 İÇİNDEKİLER 1980... 3 1985... 3 1988... 3 2004... 3 2006... 3 EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KAYNAKÇALAR... 3 1984... 3 1988... 3 1995...

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 GÜZ 2013 ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi ORTADOĞU NUN GELECEĞİ AÇISINDAN Şİ Î-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI (27-29 Eylül 2013, ÇORUM) ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET İ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal, engelli,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Doğum Yeri ve Tarihi : SİLVAN, 15 Nisan İş Telefonu : (+90) /1078. Faks : (+90)

Doğum Yeri ve Tarihi : SİLVAN, 15 Nisan İş Telefonu : (+90) /1078. Faks : (+90) Adı Soyadı : M. Faruk TOPRAK Doğum Yeri ve Tarihi : SİLVAN, 15 Nisan 1961 Unvanı : Profesör Görev yeri : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İş Telefonu : (+90) 312. 310 32 80/1078 Faks

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MUKTEDİR DÖNEMİNDE ABBÂSÎLER DE SOSYAL HAYAT

MUKTEDİR DÖNEMİNDE ABBÂSÎLER DE SOSYAL HAYAT stem Yıl:9 ayı:17 2011 s. 123-154 UKDR DÖNND ABBÂÎLR D OYAL HAYA Yrd. Doç. Dr. hsan ARLAN Rize Üniversitesi lahiyat Fakültesi ÖZ Abbâsîler döneminde slam toplumu çeşitli din, dil, ırk ve renge mensup insanlardan

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları

Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Dünya Tarihi I (IR101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi I IR101 Güz 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Fazlullah Hurûfî nin Nevmnâmesi (İnceleme, Metin, Tercüme) Hasan Hüseyin BALLI Vîrânî Baba nın İlm-i Cavvidan/Fakrnâme sinde Hurufî Unsurlar

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ENDÜLÜS BİBLİYOGRAFYASI 1

ENDÜLÜS BİBLİYOGRAFYASI 1 stem Yıl:7 ayı:14 2009 s.495-526 NDÜLÜ BBLYOGRAFYAI 1 A. Carmona al-nubâhî I upplement (2-ng), XII,679 A. Dietrich Ibn Djuldjul I (2-ng.), III, 755-56. A. Huici iranda bn Hayyān I (2-ng.), III, 789-790

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU ŞANLIURFA ULUSLARARASI XI. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU SEMPOZYUM BAŞKANLIĞI Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı) İhsan AÇIK (Şanlıurfa İl Müftüsü) SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

İslam Tarihi Kaynakçası

İslam Tarihi Kaynakçası İslam Tarihi Kaynakçası Taberi (1967). Tarîhu't-Taberî. Beyrut:. Azimli, M. ( 2008). Muhtasar İslâm Tarihi. Ankara: Gündüz Kitabevi. İslamoğlu, M. (2012). Alemlerin Rabbi Allah. İstanbul: Düşün Yayıncılık.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

Doç.Dr. Adem APAK Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr. Adem APAK Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi stem Yıl:6 ayı:12 2008 s.17-51 ŞUÛBYY HARKNN ARHÎ ARKA PLANI V ZÂHÜRLR: AABYYDN ŞUÛBYYY Y Doç.Dr. Adem APAK Uludağ Üniversitesi lahiyat Fakültesi ÖZ Şuûbiyye erken dönem slâm toplumunda Arapların üstünlük

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 3 Yıl: 2016 Sayı: 5 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

HULEFÂ-YI RÂŞİDÎN DÖNEMİNDE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ

HULEFÂ-YI RÂŞİDÎN DÖNEMİNDE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ stem Yıl:12 ayı:24 2014 s. 13-41 HULFÂ-YI RÂŞDÎN DÖNND BAYINDIRLIK HZLR Yrd.Doç.Dr. ahsin KOÇYĞ Dokuz ylül Üniversitesi lâhiyât Fakültesi ÖZ Hulefâ-yı Râşidîn devri, modern araştırıcıların gündemine daha

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

M. İŞLER - M. TÜZEL B. GÜLEÇ G. GÜLEÇ Z. TAŞIN Dr. İ. BULUT B. GÜLEÇ G. GÜLEÇ Z. TAŞIN Dr. İ. BULUT YEDİNCİ SINIF. Nihat ERDAL.

M. İŞLER - M. TÜZEL B. GÜLEÇ G. GÜLEÇ Z. TAŞIN Dr. İ. BULUT B. GÜLEÇ G. GÜLEÇ Z. TAŞIN Dr. İ. BULUT YEDİNCİ SINIF. Nihat ERDAL. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 ORTAOKUL MATEMATİK 6 ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ 6 ORTAOKUL İNGİLİZCE 6 M. İŞLER - M. TÜZEL Z. TAŞIN Dr. İ. BULUT

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ( ) 2010) EMEVÎLER HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ( ) 2010) EMEVÎLER HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR stem Yıl:9 ayı:17 2011 s. 49-97 CUHURY DÖNND (1923-2010) 2010) VÎLR HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞALAR Prof. Dr. Adnan DRCAN Harran Üniversitesi lahiyat Fakültesi ÖZ slam edeniyetinin şekillenmesinde önemli bir

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU

bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU bilimname XIII, 2007/2 (199) HAKEMLER KURULU Ali AKTAN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ramazan ALTINTAŞ, (Prof. Dr.), Cumhuriyet Üniversitesi H. Yunus APAYDIN, (Prof. Dr.), Erciyes Üniversitesi Ahmet

Detaylı

KONGRE-TOPLANTI İSLAM TARİHÇİLERİ NİN SÛRİYE GEZİSİ (15-18 MAYIS 2008) Prof. Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

KONGRE-TOPLANTI İSLAM TARİHÇİLERİ NİN SÛRİYE GEZİSİ (15-18 MAYIS 2008) Prof. Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi stem Yıl:6 ayı:11 2008 s.317-321 KONGR-OPLANI LA ARHÇLR NN ÛRY GZ (15-18 AYI 2008) Prof. Dr. smail Hakkı AÇKN elçuk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 14-15 ayıs 2008 tarihleri arasında Harran Üniversitesi

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PROGRAMI G P Z T S İ S L I Ç Ş ST 10.10 11.00 11.10 12.00 13.00 13.50 - - 10.10 11.00 11.10 12.00 13.00 13.50 1 Blok ski Kütüphane HN Ü. İLHİYT FKÜLTSİ 2014 2015 KDİK YILI BH DÖNİ ÖGÜN ÖĞTİ DS POGI 1 B Salon 104

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi

dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi dinbilimleri Akademik Araş t ı rma Dergisi Rüya Kültürü ve Hadisçi Karizması Nevzat Tartı Kâbe ye Asılan Boykot Sayfasının Tahrifiyle İlgili Rivayetlerin Tahlili İsrafil Balcı Hakikat ve Metafor Hüseyin

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI SONUNDA TEK DERS SINAV HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER S.NO ADI VE SOYADI ÖĞRENCİ NUMARASI GİRECEĞİ SINAV

İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI SONUNDA TEK DERS SINAV HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER S.NO ADI VE SOYADI ÖĞRENCİ NUMARASI GİRECEĞİ SINAV İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR YARIYILI SONUNDA TEK DERS SINAV HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER S.NO ADI VE SOYADI ÖĞRENCİ NUMARASI GİRECEĞİ SINAV 1 YASEMİN DEMİREL 1611130354 ARAPÇA I 2 SÜLEYMAN ŞAHİNYÜREK 1611100753

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

DUYURU Refrakter Ustası Çelikhane Operatörü Tavan Vinç Operatörü İş Makineleri Operatörü

DUYURU Refrakter Ustası Çelikhane Operatörü Tavan Vinç Operatörü İş Makineleri Operatörü DUYURU MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğüne Refrakter Ustası, Çelikhane Operatörü, Tavan Vinç Operatörü ve İş Makineleri Operatörü branşlarından alınacak olan işçiler için Türkiye İş Kurumu tarafından

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 56 HATİCE YALÇIN 2 104 HATİCE ALTINÖZ AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 126 BÜŞRA KILINÇ 2 269 NERMİN

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

PROF.DR. AHMET SAİM ARITAN (30 Haziran Temmuz 2016)

PROF.DR. AHMET SAİM ARITAN (30 Haziran Temmuz 2016) stem Yıl:14 ayı:28 2016 s. 413-427 PROF.DR. AH A ARIAN (30 Haziran 1951-08 emmuz 2016) Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat BAYAL Necmettin rbakan Üniversitesi osyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ahmet aim Arıtan 30

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ February / Şubat 2016, Volume / Cilt:2, Issue / Sayı:1 PESA International Journal of Social Studies PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ISSN: www.sosyalarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı