2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1"

Transkript

1 IBB_DERGI_Layout :26 Page ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme A.D. 2 Anadolu Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstriyel Ýliþkiler A.D. 3 Darýca Farabi Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniði 4 Yaþar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme A.D. Özet: Saðlýk ve emeklilik sisteminin mevcut durumunu belirlemek, 2010 yýlýnýn öncesinde ve sonrasýnda yaþanan sorunlara yönelik olarak uygulamalý gerçekleþtirilen çalýþmada, elde edilen veriler SPSS 15 istatistik programý kullanýlarak özel ve kamu sektöründe çalýþan bireylerin tutumlarý ve beklentileri belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Türkiye'nin son on yýl içinde gerçekleþtirdiði saðlýk reformlarý, saðlýk sistemi içinde uygulanan paket programlara yönelik istatistiksel datalar kullanýlmýþ ve analiz edilmiþtir. Çýkan sonuçlar deðerlendirilerek yorumlar gerçekleþtirilmiþtir. Uygulamalý olarak gerçekleþtirilen çalýþma sonunda "Emeklilik sistemi içinde yaþanan sorunlara, emekli olan bireylerin bu sistem içinde uðradýðý problem ve sýkýntýlara" yönelik genel bilgiler elde edilmiþ çözüm önerileri sunulmuþtur. Anahtar Kelimeler: Saðlýk Sistemi, Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik, Saðlýk Hizmetleri COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH AND RETIREMENT SYSTEM PREPOST 2010 Abstract: In this applied study directed to problems experienced in pre and post 2010 to determine the current situation of health and retirement system, attitudes and expectations of individuals working in private and public sectors were tried to be determined by analysing the obtained data with SPSS 15 statistical program. Health reforms of Turkey made in the last decade and statistical data concerning package programs implemented within the health system were used and analyzed. Interpretations were made by evaluating the results. Following the applied study, general information concerning "problems in retirement system, problems and burdens of retired individuals experienced within this system" were acquired and solution suggestions were presented. Key Words: Health System, Retirement System, Social Security, Health Services 1 Bu Makale ayný konu baþlýklý Münire DERÝNDAÐ'ýn Beykent Ünv. Sos.Bil.Enst.Ýþletme A.D. Prof.Dr.Muhittin KARABULUT'un Danýþmanlýðýnda Yapýlan Yük.Lis.Tezinden Yararlanýlarak Hazýrlanmýþtýr. 52

2 IBB_DERGI_Layout :26 Page GÝRÝÞ Toplumsal saðlýk ve saðlýklý bireylerin devamlýlýðýnýn saðlanabilmesi için "Devlet, halk saðlýðý için saðlýk hizmetlerini gerçekleþtirmektedir." (Altay 2007: s.34). Saðlýk koþullarýnýn iyileþtirilmesi, saðlýk sorunlarýnýn oluþmamasý ve saðlýðý bozacak faktörlerin yok edilmesine yönelik koruyucu saðlýk hizmetlerinin ve tedavi edici saðlýk hizmetlerinin etkinliðinin devam ettirilmesi ve sürdürülmesi gerekir. Saðlýk hizmetlerinin kalitesi ve hizmet miktarýnýn arttýrýlmasý için oldukça yüksek maliyetler gereklidir. Oluþan bu maliyetlerin giderilmesi için devlet önemli bir bütçe ayýrmak zorundadýr. Her geçen gün artan saðlýk hizmeti taleplerinin karþýlanmasý için, insan gücü planlamasý, stratejik yaklaþým içerisinde toplumun saðlýkla ilgili gereksinimleri ve baþvurularý göz önüne alýnarak, saðlýk kurumlarýnýn amaçlarý, hedefleri ve olanaklarý çerçevesinde, saðlýk çalýþanlarýnýn yeterli nicelik, yüksek nitelik, düzgün bir daðýlým, doðru bir zamanlama ve tam olarak istihdamý amacýyla yapýlan planlamalar gereklidir. Doðru bir saðlýk hizmetinin sunulmasý, sunulan hizmetlerin nitelik ve kalitesinin yüksekliðinin saðlanmasý doðru stratejiler ile gerçekleþtirilebilir. Bir ülkenin en deðerli serveti olan insanýn, iktisadi faaliyetlere verimli bir þekilde katýlmasý için önce saðlýk þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve sonra eðitim seviyesinin yükseltilmesi gerekir. Özellikle kalkýnma çabasý içinde bulunan dünya ülkeleri ve Türkiye, kalkýnma çabasýnýn gerektirdiði ve insan unsuru ile ilgili bulunan saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu iyileþtirmeler doðrultusunda saðlýk düzeyi ile ilgili veriler, mevcut ülkenin kalkýnmýþlýk derecesini ortaya koyan en önemli verileri oluþturur. Türkiye'de saðlýk hizmeti kamu kurum ve kurumlarýnca ve son yýllarda özel sektör tarafýndan üretilmektedir. Türkiye'de saðlýk hizmeti finansmaný zorunlu kamu sigortasý, "Sosyal Sigortalar kurumu SSK, Emekli Sandýðý, Bað-Kur" ve diðer özel kurumlara ait özel saðlýk sigortalarý halkýn kendi bütçesinden yapýlmaktadýr (Altay 2007: s.35). Türkiye'de saðlýk hizmetlerinin etkin olarak kullanýlmasý ve bu etkinliklerin yaratýlabilmesi, katma deðerlerin yükseltilerek geliþmiþ dünya ülkeleri standartlarýnýn yakalanmasý halkýn refahý için vazgeçilmez zorunluluklar arasýnda yer almaktadýr. Saðlýk hizmetleri ve emeklilik sistemi içinde yaþanan birçok sorun nedeni ile geliþmekte olan ülkeler arasýnda yer alan Türkiye bu yönde son yýllarda bazý atýlýmlar gerçekleþtirerek nüfusun yoðunluðuna ve ekonomik düzeye yönelik olarak topluma bazý hizmet farklýlýklarýný sunmaya baþlamýþtýr. Bunun yanýnda saðlýk hizmetlerinin gerek sunumunda gerek finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda yaþanan birçok sorun nedeni ile toplum ve devlet arasýnda karþýlýklý sorunlar yaþanmaktadýr. Bu sorunlar nedeni ile bazý saðlýk programlarýnýn sistemsel hatalarý nedeni ile büyük sorunlar yaþanmaktadýr. Emeklilik hizmet sunumunda etkiliðin saðlanmasýnda öncelikli olarak saðlýk hizmetlerinin nitelik ve niceliðinin arttýrýlmasý gerekir. Toplumun refah ve huzuru için saðlýk ile emeklilik sistemi içinde uygulanan politikalarýn iyileþtirilmesi gerekir. 53

3 IBB_DERGI_Layout :26 Page Türkiye"nin Saðlýk Sistemi ve Saðlýk Politikalarý Türkiye'nin sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyini ele aldýðýmýzda ülkemizin saðlýk göstergelerinin tatmin edici olmadýðýný görürüz. "Ülkemizdeki epidemiyolojik veriler ortaya koymaktadýr ki, Türkiye'deki ölüm olaylarýnýn en yaygýn nedenleri önlenebilir ve kontrol edilebilir nedenlerdir." Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarý içinden temel saðlýk hizmetleri için ayrýlan paya baktýðýmýzda %2'ler düzeyinde olduðunu görmekteyiz. Temel saðlýk hizmetleri için ayrýlan bu payýn nüfus oraný ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok yetersiz olduðu sonucu ortaya çýkmaktadýr. Türkiye'de nüfus sayýsýnda küçük olsa da yaþanan deðiþimin ortaya çýkarmýþ olduðu eðilimler saðlýk hizmeti sunumunda bir deðiþimin gerekliliðini ortaya çýkarmaktadýr. Nüfusun büyük bölümünün kýrsal alanda yaþadýðý Türkiye'de verilen saðlýk hizmetlerinin sosyalizasyonu yönünde çalýþmalara, baþka bir deðiþle kýrsal alanda daha yoðun hizmet verilmesi ve bu bölgelere daha fazla yatýrým yapýlmasýnýn daha zorunlu olduðu ortaya çýkmaktadýr. Ancak ülkemiz nüfusu giderek artan oranda kentleþmektedir (DPT 1997: s.3). "Avrupa Birliði Ülkeleri ile Türkiye karþýlaþtýrýldýðýnda Türkiye'nin demografik profili daha gençtir yýlýnda 15 yaþ altý nüfusun toplam nüfusa oranýna bakýldýðýnda %35, 65 yaþ ve üzerindekiler ise %4.2 iken, 1996 yýlýnda bu rakamlar %31.7 ve %4.8 olmuþtur yýlýnda da 15 yaþ altýndaki nüfusun %22.9 ve 65 ve üzeri nüfusun %9.0 olmasý beklenmektedir." (DPT 1997: s.4) Türkiye'de Geçmiþ ve Þimdiki Dönemde Saðlýk Sistemi Türkiye son yýllarda birçok alanda olduðu gibi saðlýk alanýnda da büyük atýlýmlar gerçekleþtirmiþtir. Orta Asya'dan batýya göç eden Türkler, yerleþtikleri üç kýtada (Asya, Avrupa ve Afrika) yüzyýllar boyu hüküm sürmüþ ve deðiþik halk kitlelerini idare etmiþtir. Günümüzde refah devleti krizi tartýþmalarýnda öne çýkan en önemli sorun sürekli yükselen mali yüküyle saðlýk harcamalarýdýr. Bugünkü günde olduðu gibi geçmiþ dönemde de birçok saðlýk harcamalarý ve yatýrýmlarý gerçekleþtirilmiþtir. Saðlýk ve týp konusunda Türklerin eski ve köklü bir bilgi ve tecrübesinin olduðu kaçýnýlmaz gerçektir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, onlarýn göçebe ve savaþçý bir kavim olmalarý ve savaþlarda yaralananlarý tedavi etmek için týp ve saðlýk alanýnda kendilerini geliþtirmiþ olmalarýdýr. "Eski Türk inancýnda hakim olan Þamanizm din inancýna göre bazý rahatsýzlýk ve hastalýklarýn sebebi kötü ruhlar ve bu ruhlarýn oluþturduðu problem ve sorunlardý." (Altýnbaþ 2005). Türk geleneðine göre bir tür psikoterapi olan bu yöndeki týp telkinleri tedavi yönünde baya etkili olmuþtur. Dini inanýþlara göre bu yönde oluþan eðilimler insanlarýn saðlýk ve saðlýk yönündeki tedavilerinin iyileþtirilmesinde önemli rol oynamýþtýr. Günümüzde ise bu yönde yapýlan inanýþlar ve tedavi þekli bulunmamaktadýr. Ýslamiyet ve sonrasýnda ise, Türk kavimleri ön Asya denilen ve Mýsýr'ý da içine alan bölgede yaptýklarý cami ve medreseler ile týp ilmine büyük katkýlar 54

4 IBB_DERGI_Layout :26 Page 55 saðlamýþ ve týp alanýnda büyük bilim adamlarý yetiþtirmiþlerdir. Büyük Türk týp bilim adamlarýna baktýðýmýzda bunlarýn arasýnda en ünlü olanlarý "Ýbni Sina, Lokman Hekim" gösterilebilir. XI. Yüzyýlda meþhur olan el-biruni, özellikle oðuzlarýn týbbýnýn, hekimlerinin ve ilaçlarýnýn meþhur olduðunu bildirmekte ve bu konuda yaptýðý çalýþmalar bunu iþaret etmektedir. Bu dönemde hastalýklarýn önemli bir kýsmýný ilaçlarla tedavi eden týp adamlarýnýn olduðunu geçmiþ döneme ait eserlerden görebilmekteyiz. Osmanlý döneminin en önemli çalýþmalarýndan biriside hekim baþlýðýna dayalý saðlýk çalýþmalarýdýr. Bunlar XIX yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren hayata geçirilmiþ çalýþmalardýr. Özellikle 1837 yýlýnda Harbiye Nezareti'de kurulan bu saðlýk sistemi Metepi Týbbiye-i Adliye-Þahane Nezaretin'ne devredilerek son bulmuþtur yýlýndan itibaren ise tamamen kaldýrýlmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti saðlýk politikalarýna baktýðýmýzda ise, 1920 ve 1923 yýlý kurtuluþ savaþý dönemi TBMM Hükümeti Saðlýk Politikalarý doðrultusunda 20 Nisan 1920'de ilk defa toplanan TBMM'nin çýkardýðý 20 Mayýs 1920 tarih ve 3 numaralý "Büyük Millet Meclisi Ýcra Vekillerinin Sureti Ýntihabýna Dair Kanun" ile oluþturulmuþtur. 10 farklý bakanlýk arasýnda Sýhhiye ve Muavenet-i Ýçtimaiye Vekaleti ide bunlarýn arasýnda bulunmaktadýr. Dr. Adnan ADI- VAR, baþkanlýðýnda saðlýk hizmetleri iþletilmeye ve çalýþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Ýlk öncelikli olarak Ankara Vilayeti Konaðýnda saðlýk hizmeti ve yönetimi çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Daha sonra Ýstanbul ili saðlýk örgütü kurulmuþ ve hýzlý bir þekilde bu hizmetler yurdun birçok yanýna yayýlmýþtýr. Merkezde Hýfzýssýhha Dairesi, Sicil Dairesi, Muhasebe ve Evrak kalemleri kurulmuþ ve taþrada eski saðlýk müdürlükleri, hükümetler, belediye ve tefriþ kadrosu üçe çýkarýlarak saðlýk alanýndaki çalýþmalar hýzla geniþletilmiþtir. Bu saðlýk çalýþmalarýnýn en kapsamlý olanýn ise o dönem içinde kuduz tedavi merkezinin kurulmasý ve bu alanda önemli çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesidir (Özen 2002: ss.8-182) ve 1937 dönemindeki saðlýk politikalarýna baktýðýmýzda ise, cumhuriyet dönemini, aðýr ve yaygýn bir saðlýk sorunlarý yükü altýnda ezilmekte idi. Bu dönemde nüfus oldukça yorgun ve saðlýk sorunlarý ile baþ baþa kalmýþ durumdaydý. Toplumum büyük bir kesiminde ve özellikle çocuklarda hýzlý ve fazla sayýda ölüm vakalarý görülmekteydi. Aðýr saðlýk sorunlarý ile uðraþmasý zorlaþan saðlýk hizmetleri farklý saðlýk politikalarý geliþtirme yönünde atýlýmlar gerçekleþtirmek için çalýþmalarýna hýz vermiþtir. Sosyalleþtirmeye yönelik 1962 yýlýnda yapýlan çalýþmalarýn ön hazýrlýklarýnda bakanlýk bünyesinde kademeli olarak tüm yurda yayýlmasý planlanan fakat bir türlü mümkün olmasý saðlanamayan çalýþmalar ve atýlýmlar gerçekleþtirilmiþtir yýlýnda ise tüm ülke sosyalleþtirme kapsamýna alýnmýþtýr (Saðlýk Bakanlýðý 2004). Günümüzde yürütülen saðlýk hizmetlerine baktýðýmýzda ise yaþlý nüfusun artýþý ile demografik yapýlarýn deðiþmiþ ve teknolojinin ve farmakolojinin geliþmesiyle maliyetlerin yükseldiðini görmekteyiz. Sistemi yeniden yapýlandýrmaya ve maliyetleri kýsma çalýþmalarý, saðlýk sistemi reformlarýnýn ana meselesi haline gelmiþtir. Saðlýk reformu tartýþmalarý 90'lý yýllarda hýz 55

5 IBB_DERGI_Layout :26 Page kazanmýþ, bugünkü hükümetin çalýþmalarý ile hayata geçirilmesi programa dâhil edilmiþtir. Saðlýk sistemi reformu ile amaçlanan bir yandan tüm nüfusu kapsayan bir modelin yerleþtirilmesi, bir yandan da sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki yükün azaltýlmasý yönünde çalýþmalar gerçekleþtirilmektedir. Geçmiþ dönemlerde ve bugünkü yapýlan çalýþmalardan anladýðýmýz, bugünkü saðlýk sisteminin ve saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesinde mevcut olan çeþitli seçeneklerin ve reformlarýn arkasýndaki varsayýmlarýn geçerliliðini deðerlendirecek politika araþtýrmalarýna gereksinim olduðudur. Türkiye açýsýndan arzulanan ve beklenen çalýþmalar etkin bir saðlýk sisteminin oluþturulmasýna yönelik alternatifler sunmayý ve reform çalýþmalarýnýn gündemde olduðu bir konjonktürde politika süreçlerine katkýda bulunmasý amaçlanmalýdýr. Bu reformlar Avrupa standartlarý ve sosyal devlet anlayýþý çerçevesinde gerçekleþtirilmelidir. Saðlýk sistemi çalýþmalarý ve saðlýk hizmetlerine yönelik ürünler geniþletilmelidir (Þener 1996: s ) Türkiye'de Saðlýk Hizmetleri ve Ürünleri "Kiþilerin ve toplumlarýn saðlýðýný korumak, hastalýklarýnda tedavilerini yapmak, sakat ve kalanlarýn baþkalarýna baðýmlý olmadan yaþayabilmelerini saðlamak ve toplumlarýn saðlýk düzeyini yükseltmek için yapýlan çalýþmalarýn tümüne saðlýk hizmetleri denir." (Keçe 2009: s.156). Saðlýk hizmetlerini üç farklý baþlýk ve konu içinde inceleyebiliriz. Bunlara baktýðýmýzda ise; l l l Koruyucu Saðlýk Hizmetleri, Ýyileþtirici, Tedavi Edici Saðlýk Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri, Saðlýk hizmetlerinin saðlanmasý için saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn birçok farklý kurum ve kuruluþla iç içe olmasý bir zorunluluk haline gelmiþtir. Çevre kirliliði, katý ve sývý atýklarýn hijyenik olarak imhasý, hava kirliliðinin önlenmesine yönelik hizmetler bazý bakanlýklar ve bölge kurumlarý ile organize olarak saðlanmaktadýr. Bunlarýn baþýnda belediyeler gelmektedir. Giderek artan çevre sorunlarý nedeni ile koruyucu saðlýk hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artýþ göstermektedir. Kentlere doðru olan hýzlý iç göç, plansýz ve düzensiz yerleþim alanlarýnýn oluþturulmasý, çarpýk yapýlanma, alt yapý hizmetlerinin saðlanamamasý nedeni ile oluþan fiziki ve çevresel sorunlar insan saðlýðýný baþta olmak üzere çevre dengesi üzerinde büyük tahrifatlar meydana getirmektedir. Devletin yetiþemediði ve hizmet sunamadýðý bölgelerde özellikle çevre kirliliðinin oluþturduðu saðlýk sorunlarý birçok geri dönüþü olmayan problemleri ve maliyetleri yönetim ve kamu üzerine yýkmaktadýr. Bu durumda çözüm önerilerinin oluþturulmasý ve hizmet sunumu giderek yavaþlamakta ve imkânsýz hale gelmektedir. Bu gibi sorunlarda maliyetler yükselmekte ve yatýrýmlar gerçekleþememektedir (Türk Tabibler Birliði 2005). 3.Güvence ve Emeklik "Hýzlý geliþen dünya da yeni üretim ve hizmet kollarý ortaya çýkmakta, mevcut olan hizmet ve üretim kollarý ise geliþim göstererek daha da büyümektedir. Bu

6 IBB_DERGI_Layout :26 Page 57 geliþme insanlar için birçok avantaj ve kolaylýklar sunmakta iken, birçok risk ve tehlike faktörlerini de beraberinde getirmektedir." (Tanrýverdi 2009: s.22). Türkiye ve diðer geliþen dünya ülkelerinde de çalýþanlara yönelik iþ riskleri ve tehlikeleri gün geçtikçe artmaktadýr. Dünyanýn çeþitli ülkelerinde, çalýþanlarýn iþ ortamlarýna, çalýþma koþullarýna ve çalýþan saðlýðýna iliþkin kanunsal düzenlemeler yapýlmakta ve her çalýþanýn iþ ve iþe baðlý saðlýk ve güvenlikleri devlet güvencesi altýna alýnmaktadýr. Devletin sosyal devlet anlayýþý ile halkýnýn ve toplumun diðer bireylerine yönelik uyguladýðý saðlýk güvencesi ve sosyal güvenlik hizmetleri saðlýk sistemi içinde önemli bir yeri kapsamaktadýr. "Bu geliþim ve uygulamalarýn paralelinde Türkiye, Avrupa Birliði (AB) üyelik müzakerelerinin de etkisi ile çalýþan saðlýðý ve güvenliði konusunda kendi mevzuatýnýn AB mevzuatýna uygunluðunu artýracak düzenlemelerde bulunmuþtur." (Tanrýverdi 2009: s.23). Çalýþan ve emekli olan birey ve toplum üyelerinin saðlýðý ve güvenliði konusunda yapýlan birçok mevzuat düzenlemelerinde AB'ye fazlaca atýfta bulunulmuþtur. Devletin asli ve sosyal görevleri arasýnda toplumun saðlýðý ve sosyal güvenliðini saðlamasý yönünde sorumluluðu bulunmaktadýr. Oluþmuþ veya oluþabilecek saðlýk sorunlarýna iliþkin güvence yaratýlmasý ve bunun toplum üzerinde iþleyiþini saðlamasý gerekmektedir. Bu nedenle çalýþan ve emekli olan toplum bireylerinin tam olarak bu hizmet ve güvenceden yararlanabilmesi için sosyal güvenlik sisteminin iþleyiþi çok yönlü ve kapsamlý olmalýdýr. Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetleri "SGK" Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. SGK nýn bünyesinde bulunan SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandýðý ve Bað-Kur toplum adýna sosyal güvenlik ve emeklilik hizmetlerini yürütmektedir. Yenilenen sosyal güvenlik yapýsý ile bu üç kurum tek çatý SGK altýnda toplanmýþtýr SSK - Emekli Sandýðý - Bað-Kur Türkiye'de faaliyet gösteren ve üyelerine veya bakmakla yükümlü olduklarý yakýnlarýna belirli koþullar gerçekleþtiðinde yaþlýlýk, malullük ve ölüm sigortasý adý altýnda aylýk veren sosyal sigortalar kurumlarý, memurlar için emekli sandýðý, iþçiler için sosyal sigortalar kurumlarý, baðýmsýz olarak iþletme ve ticaret yapan kurum çalýþanlarýna ise bað-kur hizmet vermektedir (TÝSK 2010). "Dünyada kamusal emeklilik olarak bilinen ve çalýþan kesimlerin katýlma zorunluluðunda olduklarý, devletin yönetimi ve denetimi altýnda faaliyet gösteren birinci ayak sosyal sigorta kurumlarý, ülkemizde de emeklilik sisteminin zorunlu birinci ayaðýný oluþturmaktadýr. Zorunluluk veya gönüllülük esasýna dayalý olarak iþyeri veya iþkolu bazlý faaliyet gösteren ikinci ayak mesleki emeklilik programlarý ülkemizde yeterince geliþememiþ ve Ordu Yardýmlaþma Kurumu (OYAK) örneðinde olduðu gibi kýsmi uygulamalarla sýnýrlý kalmýþtýr. Mesleki emeklilik ayaðýnýn olmadýðý ülkelerde ikinci, olduðu ülkelerde ise üçüncü ayak olarak hayat sigortasý ve bireysel emeklilik adý altýnda özel emeklilik programlarý faaliyet göstermektedir (TÝSK 2010). l Emekli Sandýðý: Genel olarak kamu kesiminde memur olarak çalýþanlara ve onlarýn bakmakla yükümlüðü olduðu kiþilere 57

7 IBB_DERGI_Layout :26 Page 58 sosyal güvence veren bir sosyal güvenlik kuruluþudur (5434 Sayýlý Kanun, 1949). 18 Yaþýný doldurmuþ Türk vatandaþlarýndan belli yerlerde ve belirli iþlerde çalýþanlar Emekli sandýðýna iþtirakçi olabilmektedir. Emekli sandýðýnýn, 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle iþtirakçisi ve emekli, malul, dul ve yetim sigortalýsýn bulunmaktadýr (5434 Sayýlý Kanun, 1949). Emekli sandýðýnýn finansmaný, kesenekler, karþýlýklar, hazine katkýsý ve öteki gelirlerden saðlanan kaynaklardan oluþmaktadýr. Giriþ keseneði, emekli sandýðýn baðlý bir göreve baþlayanlardan emeklilik keseneðine esas ilk aylýklardan bir defaya mahsus olmak üzere %25 oranýnda alýnmaktadýr ( Giriþ keseneðinin alýndýðý ilk ay için ayrýca aylýk kesenek kesenek alýnmamaktadýr. Aylýk kesenek, iþtirakçilerden her ay emeklilik keseneðine esas aylýklarý üzerinden %16 oranýnda alýnmaktadýr (4447 sayýlý kanun, 1999). Artýþ keseneði, emekliliðe esas aylýk veya ücretleri yükselenlerden ilk aylýklarýn farký kadar olmakta ve bu fark artýþ keseneði olarak emekli sandýðýna gönderilmektedir (1479 sayýlý kanun). l Sosyal Sigortalar Kurumu: Baðýmlý çalýþan gruplarýndan iþçilere ve onlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþilere sosyal güvence veren bir sosyal güvenlik kuruluþudur (506 Sayýlý Kanun, 1964). Aralýk 2002 tarihi itibariyle aktif sigortalýsý olan SSK'nýn, kiþi malullük, yaþlýlýk ve ölüm aylýðý alan pasif sigortalýsý bulunmaktadýr ( Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmaný genel olarak iþçi ve iþverenlerden alýnan primlerle saðlanmaktadýr. Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarý sigortasý için prim oraný yapýlan iþlerdeki 12 tehlike sýnýfýna göre %0,5 dilimlik artýþlarla sigortalýnýn kazancýndan %1,5 ile %7 oranýnda deðiþmekte ve tamamýný iþveren ödemektedir. Hastalýk sigortasý için toplam prim oraný, sigortalýnýn prime esas kazancýnýn %11'i oranýnda olup bunun %5'i sigortalý, %6'sý da iþveren payý olmaktadýr. Analýk sigortasý primi, sigortalýnýn prime esas kazancýnýn %1'i oranýnda olup, sigortalýnýn erkek veya kadýn, bekâr veya evli olmasýna bakýlmaksýzýn iþveren tarafýndan ödenmektedir. Malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi oraný, sigortalýnýn kazancýnýn %20'si oranýndadýr (Maden Ýþlerinin Yer Altý Ýþlerinde Çalýþanlar Ýçin Bu Oran %22 Olup, %13'ü Ýþveren, %9'u Sigortalý Tarafýndan Karþýlanmaktadýr.). Bunun %9'u sigortalý, %11'i iþveren payýdýr. Ýþsizlik sigortasý primi oraný sigortalýnýn kazancýnýn %7'si oranýndadýr (Ýþsizlik Sigortasý Fonunda Biriken Miktar Ýhtiyacýn Çok Üzerinde Olduðundan 2002, 2003 Ve 2004 Yýlý Bütçe Kanunlarýna Koyulan Hükümlerle 2002, 2003 Ve 2004 Yýlýnda Ýþsizlik Sigortasý Primi, Katkýda Bulunanlar Ýçin 1'er Puan Azaltýlarak Toplam %4 Oranýnda Alýnmýþtýr). Bunun %3'ü iþveren, %2'si sigortalý ve %2'si de devlet payý olarak ödenmektedir. Sigorta kollarýnýn genel toplamýna bakýldýðýnda sosyal sigorta prim oranlarý sigortalýlar için kazançlarýnýn %16'sý iþverenler için ise %22,5-28'i kadar olmaktadýr. Bað-Kur: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kýsa adý Bað-Kur olup, genel olarak baðýmsýz çalýþanlara sosyal güvence vermektedir (1479 sayýlý kanun, 1971)

8 IBB_DERGI_Layout :26 Page 59 Haziran 2003 tarihi itibariyle aktif sigortalýsý olan Bað-Kur'un, yaþlýlýk, malullük ve ölüm aylýðý alan pasif sigortalýsý bulunmaktadýr (2926 sayýlý kanun, 1983). Bað-Kur'un finansmaný genel olarak toplanan primlerle saðlanmaktadýr. Sisteme ilk girerken ilk 12 basamak içinde istenen basamaðýn seçilebildiði Bað-Kur'da toplam 24 basamak vardýr. Her basamakta bekleme süresi bir yýl olup 12. basamaða kadar prim ödenmesine ve talep edilmesine bakýlmaksýzýn kurum tarafýndan basamak yükseltilmektedir. 12. basamaktan sonra basamak yükseltilmesi için son basamakta iki yýl geçmesi, sigortalýnýn yazýlý talepte bulunmasý ve talep tarihinden önceki ayýn sonu itibariyle de prim ve diðer borçlarýný ödemiþ olmasý gerekmektedir. Her basamak yükseltiliþinde sigortalýlar bir defa basamak yükseltme farký ödemektedir ( Zorunlu sigortalýlýk dýþýnda isteðe baðlý olarak ev kadýnlarý ve Türkiye'de ikamet eden yabancýlar Bað-Kur sigortalýsý olabilmektedir (1479 sayýlý kanun, 1971). Prim oranlarý, sigortalýnýn bulunduðu gelir basamaðýnýn %20'si yaþlýlýk, malullük ve ölüm sigortasý için, %20'si de saðlýk sigortasý için olmak üzere toplam %40 oranýndadýr (1479 sayýlý kanun, 1971). Ayrýca ilk giriþte %25 oranýnda giriþ keseneði alýnmaktadýr ( sayýlý kanun, 1971). Genel olarak; geliþmiþ ülkelerde gönüllülük esasýna dayalý, geliþmekte olan ülkelerde ise zorunluluk esasýna dayalý özel emeklilik programlarý, ülkemizde de gönüllülük esasýyla hayat sigortacýlýðý olarak yýllardan beri, çalýþmamýzýn esas konusunu oluþturan bireysel emeklilik sistemi olarak ise 27 Ekim 2003 tarihinden itibaren fiilen bulunmaktadýr." (TÝSK 2010) SGK Yapýsý ve Ýþlevleri "Sosyal sigorta kollarý ile ilgili ilk kanun, tarihli, 4772 sayýlý Ýþ Kazalarý, Meslek Hastalýklarý ve Analýk Sigortalarý Kanunudur. Bu Kanunun 1945 yýlýnda yürürlüðe girmesi ile Ýþ Kazalarý, Meslek Hastalýklarý ve Analýk Sigortasý uygulanmaya baþlamýþtýr. Anýlan Kanuna paralel olarak tarihinde 4792 sayýlý Ýþçi Sigortalarý Kurumu Kanunu çýkarýlmýþtýr. Bu Kanunun tarihinde yürürlüðe girmesi ile Ýþçi Sigortalarý Kurumu doðmuþtur. Ýþçi statüsünde çalýþanlara iliþkin sigorta kollarýna ait çeþitli kanunlara daðýlmýþ bulunan düzenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 Anayasasýnýn yürürlüðe girmesini takiben yeniden gözden geçirilerek, tarih ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu'nda birleþtirilmiþtir tarihinde yürürlüðe giren bu Kanunla, Ýþçi Sigortalarý Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu adýný almýþ, iþçi statüsünde çalýþanlarýn sosyal güvenlikleri alanýnda yeni, çaðdaþ hak ve olanaklar saðlanmýþtýr." ( Ticari Sigorta Özel sektör sigorta kuruluþlarýnýn prim karþýlýðýnda herhangi bir konuda verebilecekleri ticari hizmet ve garantidir (Sargutan 2006: ss.53-55) Hastalýk Sosyal Sigorta Ayný niteliklere sahip tüm bireylere ayný kapsamda ve pirim karþýlýðýnda belli konularda sosyal/toplumsal nitelikli devlet güvencesidir. Hastalýk sigortasý, genellikle hastalýk hallerinde ihtiyaç duyulabilecek saðlýk konusunda devlet güvencesidir. 59

9 IBB_DERGI_Layout :26 Page Sosyal Saðlýk Sigortasý ve Saðlýk Güvenliði Kiþilerin ve bireylerin, ihtiyaçlarý olabilecek kiþiye yönelik koruyucu, geliþtirici ve tedavi edici, tüm saðlýk hizmetlerinin prim karþýlýðýnda verileceðini içeren devlet güvencesidir (Savaþ 2001: s.24) Özel Saðlýk Sigorta Sistemi ve Yapýsý Çalýþanlarýn Özel saðlýk sigortasý priminin çalýþanlarca veya iþverence ödenmesine göre gider kabul edilme ve vergileme deðiþmektedir. Çalýþanlara ait Özel saðlýk sigortasý gider olarak yazýlabilmektedir. Çalýþanlarýn kendileri, eþleri ve 18 yaþýndan küçük çocuklarý için yaptýrdýklarý sigorta poliçesi primleri gider olarak kabul edilmektedir. Ýþveren tarafýndan çalýþanlarýn sigortalanmasý durumunda bu çalýþanlar için ek bir fayda saðladýðýndan çalýþanlarýn ücretine ilave edilip vergiye tabi tutulmasý gerekmektedir. Fakat bunu yaparken de brüt ücretlerinin % 5 i ne kadar olan prim tutarlarý ücretten düþülebiliyor (Kýzýl 2009). 4.UYGULAMA 4.1.Çalýþmanýn amacý: Yaptýðýmýz çalýþmada saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda "2010 Öncesi Ve Sonrasý Saðlýk Ve Emeklilik Sisteminin Kýyaslý Analizi" üzerine araþtýrma yapýlmýþtýr. Yaptýðýmýz bu çalýþmada katýlýmcýlarýn demografik özelliklerinin 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin araþtýrýlarak sonuçlar elde edilmiþtir. 4.2.Çalýþmanýn yöntemi: Uygulama NÝSAN/MAYIS "aylarý içinde 49 günde" uygulanmýþtýr. Anket iki bölümde yer alan 30 ifadeden oluþmaktadýr. Soru formunun birinci bölümünde 9 demografik özellikleri yansýtan soru, ikinci bölümde ise çalýþanlarýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý deðerlendirilmesine yönelik 21 ifade bulunmaktadýr öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn yer aldýðý sorular 5'li likert ölçeði ile deðerlendirilmiþtir. 5'li likert ölçeðinde 1- kesinlikle katýlýyorum, 2- katýlýyorum, 3- kararsýzým, 4- katýlmýyorum, 5- kesinlikle katýlmýyorum cevaplarý kullanýlmýþtýr. Araþtýrma verilerinin analizinde SPSS 15,0 paket programý kullanýlmýþtýr. Anket formu iki bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde katýlýmcýlarýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýna yönelik sorular ikinci bölümde ise demografik özelliklere yönelik sorular sorulmuþtur öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn katýlýmcýlar üzerindeki etkisi incelenmiþtir. 4.3.Bulgular Demografik bulgular Araþtýrma kapsamýnda, araþtýrmaya katýlan bireylerin yaþlarý, cinsiyet durumu, medeni durumu, öðrenim durumu, emekli olunan kurum, çalýþma hayatý, çalýþma yýlý, kronik hastalýk olma durumu, yaþadýðý bölge konumuna iliþkin sonuçlar aþaðýda açýklanmýþtýr. Yas deðiþkeni frekans daðýlýmýna bakýldýðýnda, katýlýmcýlarýn %36'sý 35 yaþ ve altý olduðu, %29,5'i yaþ arasý olduðu, %23,5'i yaþ arasý olduðu, %11'i ise 66 yaþ ve üzeri olduðu görülmüþtür. 60

10 IBB_DERGI_Layout :26 Page 61 Araþtýrmaya katýlan bireylerin %55,5'inin erkek olduðu, %44,5'inin kadýn olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin %72'sinin evli olduðu, %28'inin ise evli olmadýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin öðrenim durumu incelendiðinde; %41,5'inin lise mezunu, %33,5'inin lisans üzeri ve eðitimi aldýðý, %25'inin ise ilköðretim mezunu olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþtýðý kurum incelendiðinde; %66,5'inin kamu çalýþaný olduðu, %26,5'inin özel sektör çalýþaný olduðu, %3,5'inin iþveren olduðu, %3,5'inin baðýmsýz çalýþtýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma hayatý incelendiðinde; %55,5'inin halen çalýþtýðý, %44,5'Ýnin emekli olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma yýlý incelendiðinde; %32'sinin yýl arasýnda çalýþtýðý, %30,5'inin 10 yýla kadar çalýþtýðý, %20,5'inin yýl arasýnda çalýþtýðý, %17'sinin ise 30 yýl ve üzeri çalýþtýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin kronik hastalýðý bakýmýndan incelendiðinde; %71'inin kronik hastalýðý olmadýðý, %29'unun kronik hastalýðý olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmaya katýlan bireylerin yaþadýðý yer bakýmýndan incelendiðinde; %97,5'inin il merkezinde yaþadýðý, %2,5'unun ise il dýþý ilçede yaþadýðý belirlenmiþtir. Tablo 1. Bireylerin çalýþma yýlý ile yaþ arasýndaki iliþkinin daðýlýmý Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma yýlý ile yaþ arasýndaki iliþki incelendiðinde; 10 yýla kadar çalýþma hayatý olanlarýn %93,4'ü 35 yaþ ve altý olduðu, yýllýk çalýþma hayatý olanlarýn %51,2'si yaþ arasýnda olduðu, yýllýk çalýþma hayatý olanlarýn %50'si yaþ arasýnda olduðu, 30 yýl ve üzeri çalýþma hayatý olanlarýn %61,8'i yaþ arasýnda olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma sonucunda çalýþma yýlý ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. 61

11 IBB_DERGI_Layout :26 Page 62 Tablo 2. Bireylerin çalýþma hayatý ile yaþ arasýndaki iliþkinin daðýlýmý Araþtýrmaya katýlan bireylerin çalýþma hayatý ile yaþ arasýndaki iliþki incelendiðinde; emekli olanlarýn %59,6'sý emekli olduðu, halen çalýþanlarýn ise %64,9'u 35 yaþ ve altý olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma sonucunda çalýþma hayatý ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Tablo 3. Bireylerin kronik saðlýk sorunu ile yaþ arasýndaki iliþkinin daðýlýmý Araþtýrmaya katýlan bireylerin kronik saðlýk sorunu ile yaþ arasýndaki iliþki incelendiðinde; kronik saðlýk sorunu olanlarýn %53,4'ü yaþ arasýnda olduðu, kronik saðlýk sorunu olmayanlarýn %46,5'i 35 yaþ ve altý olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma sonucunda kronik saðlýk sorunu ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir Katýlýmcýlarýn demografik özel likleri ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn deðerlendirilmesi Bu bölümde katýlýmcýlarýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn deðerlendirilmesi sonucu oluþan öncelik sýralarý ortalama ve standart sapma deðerleri belirlenmiþtir. Maddeler arasýnda ise en yüksek deðeri "Emeklilik maaþýmla geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim" maddesine ait olduðu, en düþük deðeri ise "Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken halkýn görüþü alýnmalý" maddesine ait olduðu belirlenmiþtir. 62

12 IBB_DERGI_Layout :26 Page 63 Tablo öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýna ait tanýmlayýcý istatistikleri daðýlýmý Çalýþmamýzda yaþ daðýlýmý ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin olup olmadýðý Anova testi ile incelenmiþtir. Buna göre katýlýmcýlarýn yaþýnýn, 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). Araþtýrmamýzda cinsiyet durumun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda cinsiyet durumu ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir (p<0,05). Araþtýrmamýzda medeni 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda, medeni durum ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). Araþtýrmamýzda çalýþýlan kurumun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin Anova testi sonuçlarýna bakýldýðýnda, çalýþýlan kurum ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir (p<0,05). 63

13 IBB_DERGI_Layout :26 Page Gruplar arasýndaki iliþki incelendiðinde ise, kamu çalýþaný ile iþveren arasýnda iliþki olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda çalýþma durumunun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile çalýþma durumu arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). Araþtýrmamýzda çalýþma yýlý daðýlýmýnýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine etkisinin Anova testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile çalýþma yýlý arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). Araþtýrmamýzda kronik saðlýk sorunu daðýlýmýnýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile kronik saðlýk sorunu olma durumu arasýnda iliþki olmadýðý belirlenmiþtir (p>0,05). Araþtýrmamýzda yaþanýlan bölge durumu ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile yaþanýlan bölge durumu arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrma sonucunda tutum deðerlendirme anketi sonuçlarýna göre; l Katýlýmcýlarýn"Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken halkýn görüþü alýnmalý" önermesine %67 oranýnda kesinlikle katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Saðlýk/emeklilik reformlarý konusunda yapýlan çalýþmalar beni tatmin etmiyor" önermesine %43 oranýnda katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Kiþisel/ailevi saðlýk/emeklilik ihtiyaçlarýmýn karþýlanmasýnda rahatlýkla iletiþim kurabilmekteyim" önermesine %35,5 oranýnda katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Rahatsýzlýðým/þikâyetlerim konusunda doktorumla rahat konuþup sorunlarýmý anlatabilmekteyim" önermesine %28,5 oranýnda katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Ýþ yerim saðlýklý çalýþma olanaklarýna sahip/sahip deðildi" önermesine %31 oranýnda katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Ýþ yeri yönetimi saðlýk yönünden gerekli tedbirleri almamakta/almamaktaydý" önermesine %31,5 oranýnda katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Çalýþtýðým iþyerinde hekim ve saðlýk personeli bulunmakta/bulunmaktaydý" önermesine %36,5 oranýnda kesinlik katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Aldýðým ücret yaptýðým iþe uygun/uygundu" önermesine %33,5 oranýnda kesinlikle katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Ücret/ikramiyemi zamanýnda alýrým/alýrdým" önermesine %36 oranýnda katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Performans deðerlendirmesi adil/adildi önermesine %35,5 oranýnda katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Sosyal güvenlik haklarýndan yeterince yararlanýyorum/yararlanýrdým" önermesine %37 oranýnda katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Tüm sosyal haklarým konusunda tam bilgim var/vardý" önermesine %30,5 oranýnda katýlmadýðý l Katýlýmcýlarýn "Sýk sýk iþ deðiþtiriyorum/deðiþtirirdim" önermesine %40 oranýnda kesinlikle katýlmadýðý,

14 IBB_DERGI_Layout :26 Page 65 l Katýlýmcýlarýn "Ýþ yeri sosyal tesisleri uygun/uygundu" önermesine %37 oranýnda katýlmadýðý l Katýlýmcýlarýn "Sosyal güvenlik primlerim aldýðým ücrete uygun/uygundu" önermesine %43 oranýnda katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Emeklilik maaþýmla geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim" önermesine %60,5 oranýnda kesinlikle katýlmadýðý l Katýlýmcýlarýn "Saðlýk sistemine katký payým çok yüksek/yüksekti" önermesine %40,5 oranýnda katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Emeklilik ve saðlýk sistemi iþlemleri çok yorucu/yorucuydu" önermesine %33,5 oranýnda katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Ücretimle/aylýðýmla insanca yaþama olanaðýna sahibim/sahiptim" önermesine %44,5 oranýnda kesinlikle katýlmadýðý, l Katýlýmcýlarýn "Önceki saðlýk/emeklilik sistemi bu günküne göre daha iyiydi" önermesine %31 oranýnda kesinlikle katýldýðý, l Katýlýmcýlarýn "Emeklilik/saðlýk sistemi daha geliþmiþ bir ülkede yaþamak isterdim" önermesine %64,5 oranýnda kesinlikle katýldýðý belirlenmiþtir. Tablo 5. Saðlýk ve Emeklilik Sisteminin 2010 Öncesi ve Mevcut Durumu 2010 öncesi Þimdiki durumu Vatandaþýn istediði hastaneye gidememesi, Ýnsan merkezli hizmet anlayýþýna doðru ilaç kuyruðu olmasý zihniyet deðiþimi Baðkur-SSK-emekli sandýðý olarak ayrý ayrý saðlýk güvenlik kurumlarý mevcut iken Koruyucu temel saðlýk hizmetleri için ayrýlan bütçe çok düþük idi. Saðlýk ocaklarý sayý ve yapý olarak çok zayýftý Bireyler doktor seçimi yapamamakta idi. Birinci basamak saðlýk hizmeti veren kurumlarda teþhis araçlarý ve hekim sayýlarý çok düþük seviyede idi Hastanelerde sevk oraný çok yüksek seviyede idi. Yaygýn ve eþit saðlýk güvencesi: "Genel Saðlýk Sigortasý" geçiþ olmuþtur. Koruyucu ve temel saðlýk hizmetlerinde seferberlik kapsamýnda, koruyucu temel saðlýk hizmetleri için ayrýlan bütçe 3 katýndan fazla olmuþtur. Her hekime bir oda verilmesi için çalýþmalar hýzlandý. Birinci basamak saðlýk hizmetlerinde dönüþüm: Aile Hekimliði uygulanmasýna geçildi. Hastalarýn doktorlarýný seçme imkânýnýn olmasý, devamlý iliþkilerini sürdürmelerinin saðlanmasý, doktorun bireyi daha yakýndan tanýmasý saðlanmýþtýr. Her hekime bir oda verilmesi için çalýþmalar hýzlandý. Hastane hizmetlerinde zihniyet deðiþimi yaþandý. Sevk oraný %6-7 oranýnda düþtü. 65

15 IBB_DERGI_Layout :26 Page 66 Geçmiþ dönemde katký payý olarak daðýtýlan döner sermaye birikimi olan kurumlarda oran maksimum temel maaþýn %100'ü kadar olduðu görülmektedir. Öncesinde sadece 7 hastalýða karþý aþý yapýlmakta idi Kamu hastaneleri daðýnýk yapýda çalýþmakta idi. Kaynaklar kýsýtlý durumda idi. Saðlýk personeli çok düþük seviyede idi Kaliteye önem düþük seviyede idi Saðlýk bilgilendirilmesi geliþi güzel yapýlmaktaydý. Kayda alýnan dosyalara tekrar ulaþýlmasý çok zordu ve zaman kaybýna neden olmaktaydý. Emeklilik sisteminde belli bir yaþý ve primi dolduran kiþiler tarihinde 18 yýl ve daha fazla sigortalýlýk süresi bulunan kadýnlar 5000 gün malüllük, yaþlýlýk, ölüm sigortalarý pirimi ödemiþ olmak þartý ile 20 yýlý tamamladýklarýnda, tarihinde 23 yýl ve daha fazla sigortalýlýk süresine sahip olan erkek sigortalýlar ise 25 yýlý ve 5000 günü tamamladýklarý tarihte emekli olabilmekteydi Performansa göre ek ödeme yapýlmasý baþlandý. Pay oraný %150-%800 arasýnda yükselme kaydedilmiþtir. Bebek saðlýk verilerinde iyileþmeler saðlamak amacýyla, bebekleri ve gebeleri kansýzlýktan korumak için ücretsiz demir desteði ve bebeklerde kemik geliþimini desteklemek için yine ücretsiz olarak D vitamini daðýtýmýna baþlandý. Kýzamýk-kýzamýkçýk-kabakulak (KKK) ve menenjit (Hemofilus influenza tip (Hib)) asýlarý dâhil edilerek 10 aþý programda yer aldý Hastane hizmetlerinde kayýt ve kontrol edilebilirlik üst seviyelere çýkarýldý Saðlýkta insan kaynaklarý yönetimi ile çok sayýda saðlýk personeli istihdam edildi. Saðlýkta dönüþüm programý kapsamýnda "saðlýk hizmetlerinde kalite ve akreditasyon" baþlýðýnda kalite çalýþmalarý yapýlmaya baþlandý. Saðlýk bilgi sistemi kuruldu. Ýletiþim kurulan kurum standart tanýmlarý, hizmet veren doktorlarýn veri bankasý, uluslar arasý kabul edilmiþ hastalýk sýnýflamasý, ilaç ve týbbi malzeme kodlamalarý gibi standart kodlama sistemleri belirlenmiþtir. Ýlk defa 2007 yýlýndan itibaren sigortalý olacak erkekler için emeklilik yaþý 60, 2036 yýlýndan itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2044 yýlýnda 65'e ulaþacaktýr. Ýlk defa 2008 yýlýndan itibaren sigortalý olacak kadýnlar için ise emeklilik yaþý 2036 yýlýna kadar 58, 2036 yýlýndan itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 yýlýnda 65'e ulaþacaktýr. 66

16 IBB_DERGI_Layout :26 Page 67 Saðlýk sisteminde 2010 öncesi ve þimdiki durumu incelendiðinde; 2010 öncesine göre saðlýk sisteminde köklü deðiþimler yapýldýðý göze çarpmaktadýr. Özellikle koruyucu saðlýk hizmeti alanýnda yapýlan düzenlemeler, ülkemizin geliþmiþlik düzeyini üst seviyelere çýkaracak konuma gelmiþtir. Hastalýk durumundan önce iyilik halinin korunmasý ve bu konuda halký bilinçlendirmek öncelikler arasýna girmiþtir. Kaliteli hizmet ve þeffaflýk halkýn saðlýk sistemine karþý güvenini ve olumlu bakýþýný saðlamýþtýr. Emeklilik sistemine baktýðýmýzda ise daha uzun süre çalýþmayý, çalýþma ücretinin daha büyük bölümünün biriken paraya (prime) dâhil edilmesini öngörmektedir. Ekonomik geliþme düzeyimizin giderek iyileþeceði, bunun da genel ücret düzeyini yükselteceði göz önüne alýndýðýnda, gelecekte emekli aylýklarýnýn satýn alma gücü bakýmýndan bugünkünden daha yüksek olmasý beklenmektedir. 5. SONUÇ VE ÖNERÝLER Araþtýrmamýzýn sonunda katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðunu 35 yaþýn altýndaki bireyler oluþturmaktadýr. Bu katýlýmcýlarýn yine büyük çoðunluðunu erkekler ve evli olan kiþiler oluþturmuþtur. Bir diðer önemli bulgu ise; yine katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðunun lise ve üzeri eðitim aldýklarý da tespit edilmiþtir. Çalýþtýklarý kurum ve sektör açýsýndan baktýðýmýzda ise, büyük çoðunluk kamu alanýnda çalýþanlardan oluþmaktadýr. Bir farklý nokta ise; katýlýmcýlarýn büyük þehirlerde ve üniversite ile tam teþekküllü hastanelerden yararlananlardan oluþmasýdýr. Çalýþmamýzda sonucunda çalýþma yýlý ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Çalýþmamýzda sonucunda çalýþma hayatý ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Çalýþmamýzda sonucunda kronik hastalýk ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Bu bölümde katýlýmcýlarýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn deðerlendirilmesi sonucu oluþan öncelik sýralarý ortalama ve standart sapma deðerleri belirlenmiþtir. Maddeler arasýnda ise en yüksek deðeri "Emeklilik maaþýmla geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim" maddesine ait olduðu, en düþük deðeri ise "Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken halkýn görüþü alýnmalý" maddesine ait olduðu belirlenmiþtir. Çalýþmamýzda yaþ daðýlýmý ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin olup olmadýðý Anova testi ile incelenmiþtir. Buna göre katýlýmcýlarýn yaþýnýn, 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin olmadýðý belirlenmiþtir. 35 yaþ ve altý olan bireylerde daha etkili olduðu görülmüþtür. Araþtýrmamýzda cinsiyet durumun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda cinsiyet durumu ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Bu anlamlýlýðýn kadýnlardan kaynaklandýðý belirlenmiþtir. 67

17 IBB_DERGI_Layout :26 Page 68 Araþtýrmamýzda medeni 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda, medeni durum ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda çalýþýlan kurumun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin Anova testi sonuçlarýna bakýldýðýnda, çalýþýlan kurum ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Gruplar arasýndaki iliþki incelendiðinde ise, kamu çalýþaný ile iþveren arasýnda iliþki olduðu belirlenmiþtir. olma durumu arasýnda iliþki olmadýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda yaþanýlan bölge durumu ile 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile yaþanýlan bölge durumu arasýnda anlamlý bir iliþki olduðu belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda çalýþma durumunun 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile çalýþma durumu arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda çalýþma yýlý daðýlýmýnýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine etkisinin Anova testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile çalýþma yýlý arasýnda anlamlý bir iliþki olmadýðý belirlenmiþtir. Araþtýrmamýzda kronik saðlýk sorunu daðýlýmýnýn 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansýnýn üzerine etkisinin t testi sonuçlarýna bakýldýðýnda 2010 öncesi ve sonrasý saðlýk ve emeklilik sistemi performansý ile kronik saðlýk sorunu KAYNAKLAR Tarih Ve 1479 Sayýlý Kanun, Tarih Ve Sayýlý Rg; Tarih 5434 Sayýlý Kanun, Tarih Ve 7235 Sayýlý Rg Tarih Ve 2926 Sayýlý Kanun, Tarih Ve Sayýlý Rg Sayýlý Kanun Md

18 IBB_DERGI_Layout :26 Page Tarih Ve 506 Sayýlý Kanun, 29, 30, Ve Tarih Ve Sayýlý Rg Tarih Ve 4447 Sayýlý Kanunla Getirilen Bu Koþullar Eski Çalýþan lar Ýçin Geçiþ Dönemleri Ýle Esnekleþtirilmiþ, Ancak Anayasa Mahkemesinin Geçiþ Koþullarýný Ýptal Etmesi Üzerine Tarih Ve 4759 Sayýlý Kanunla ( Tarih Ve Sayýlý Rg) Söz Konusu Geçiþ Koþullarý Daha Da Esnekleþtirilmiþtir. ALTAY, A., (2007), "Saðlýk Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açýlýmlar ve Türkiye Açýsýndan Deðerlendirilmesi", D.E.Ü. Öðr.Üys. Sayýþtay Dergisi, Sayý: 64, s.34, 35 ALTINBAÞ A., (2005), "Týp Tarihi Ve Ders Notlarý", Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðrencileri Ýçin Ders Notlarý DPT, (1997), "Türkiye Ve Avrupa Birliðindeki Saðlýk Politikalarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý"; Ankara, s".4 DPT, (1997), "Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler ( )", Ankara, s.3 KEÇE F., (2009), "Türkiye'de Saðlýk Hizmetleri", Saðlýk Bakanlýðý Koruyu Hekimlik Sistemi, Ankara, s.156 KIZIL A., (2009), "Özel Saðlýk Sigortasý", T.M.M.O. (Tüm Mali Müþavirler Odasý) Yayýnlarý, Sayý: 205 Cilt:6 Ýstanbul. ÖZEN M., (2002), "Hizmet Ticareti Anlaþmasýnýn (Gats) Saðlýk Alanýna Etkileri". Toplum Ve Hekim, s SARGUTAN, E., (2006), "Karþýlaþtýrmalý Saðlýk Sistemleri"; Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ankara. ss SAVAÞ B.S., (2001), Türkiye Saðlýk Sistemi, Kýsa bir Bakýþ, Yeni Türkiye Dergisi, Saðlýk Özel Sayýsý, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayýnlarý, Ankara, Yýl:7, Sayý:39, s.24 ÞENER O., (1996), "Kamu Ekonomisi", Beta Basým Yayým Daðýtým A.Þ., Ýstanbul, ss T.C. Saðlýk Bakanlýðý, "80. Yýlda Tedavi Hizmetleri ( )", Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Ankara, TANRIVERDÝ H., (2009), "112 Acil Saðlýk Hizmetleri Çalýþanlarýnýn Sosyal Güvenlik Mevzuatlarýndan Kaynaklanan Çalýþma Sorunlarýnýn Ýncelenmesi", 1. Acil Týp Teknisyenliði Sempozyumu, Ýzmir Aralýk. ss.22 Tisk, Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu "Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarýnýn Yeri Ve Geliþimi", Ankara Eriþim: Türk Tabipler Birliði, (2005), "Saðlýk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkýnda Saðlýk Bakanlýðý Yönergesi", Eriþim:

19 IBB_DERGI_Layout :26 Page 70 I. Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum Kararsýzým Katýlmýyorum Kesinlikle katýlmýyorum 1. Saðlýk/emeklilik planlamalarý yapýlýrken halkýn görüþü alýnmalý 2. Saðlýk/emeklilik reformlarý konusunda yapýlan çalýþmalar beni tatmin etmiyor 3. Kiþisel/ailevi saðlýk/emeklilik ihtiyaçlarýmýn karþýlanmasýnda rahatlýkla iletiþim kurabilmekteyim. 4. Rahatsýzlýðým/þikâyetlerim konusunda doktorumla rahat konuþup sorunlarýmý anlatabilmekteyim. 5. Ýþ yerim saðlýklý çalýþma olanaklarýna sahip/sahip deðildi. 6. Ýþ yeri yönetimi saðlýk yönünden gerekli tedbirleri almamakta/almamaktaydý. 7. Çalýþtýðým iþyerinde hekim ve saðlýk personeli bulunmakta/bulunmaktaydý. 8. Aldýðým ücret yaptýðým iþe uygun/uygundu. 9. Ücret/ikramiyemi zamanýnda alýrým/alýrdým. 10. Performans deðerlendirmesi adil/adildi. 11. Sosyal güvenlik haklarýndan yeterince yararlanýyorum/yararlanýrdým. 12. Tüm sosyal haklarým konusunda tam bilgim var/vardý. 13. Sýk sýk iþ deðiþtiriyorum/deðiþtirirdim. 14. Ýþ yeri sosyal tesisleri uygun/uygundu. 15. Sosyal güvenlik primlerim aldýðým ücrete uygun/uygundu 16. Emeklilik maaþýmla geçimimi saðlayacaðýmý düþünmekteyim. 17. Saðlýk sistemine katký payým çok yüksek/yüksekti. 18. Emeklilik ve saðlýk sistemi iþlemleri çok yorucu/yorucuydu. 19. Ücretimle/aylýðýmla insanca yaþama olanaðýna sahibim/sahiptim. 20. Önceki saðlýk/emeklilik sistemi bu günküne göre daha iyiydi. 21. Emeklilik/saðlýk sistemi daha geliþmiþ bir ülkede yaþamak isterdim 70

20 IBB_DERGI_Layout :26 Page 71 II. Aþaðýdaki profil bilgilerinden size uygun olanýný, lütfen X ile iþaretleyiniz. 1. Yaþ: ( ) 35'e kadar ( ) ( ) ( )66ve üzeri 2. Cinsiyetiniz: ( ) Kadýn ( ) Erkek 3. Medeni durum: ( ) Evli ( ) Evli deðil 4. Öðrenim durumu: ( )Ýlköðretim ( ) Lise ( ) Lisans ve üstü 5. Çalýþtýðýnýz veya Emekli Olduðunuz Konum ( )Kamu çalýþaný ( )Özel sektör çalýþaný ( ) Ýþveren ( ) Baðýmsýz 6. Çalýþma Hayatý ( )Emekliyim ( )Halen Çalýþýyorum ( )Çalýþmýyorum 7. Çalýþma Yýlýnýz: ( )10 yýla kadar ( ) ( ) ( ) 30 ve üstü 8. Kronik Bir Saðlýk Sorununuz Var mý? ( ) Evet ( )Hayýr 9.Bulunduðunuz ve Yaþadýðýnýz Bölgenin Konumu? ( ) Ýl Merkezi (il içi ilçeler dahil) ( ) Ýl dýþý ilçe ( ) Kasaba ( ) Köy 71

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ*

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda ekonomik

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM GÝRÝÞ Dr.Necati KAYHAN * Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere ulusal mevzuata

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı