TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ĠZMĠR ĠLĠ, GAZĠEMĠR ĠLÇESĠ, SAKARYA MAHALLESĠ 1477 ADA 18 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN SATIġ YÖNTEMĠYLE ÖZELLEġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠHALE ġartnamesġ Eylül 2015, Ankara

2 Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve aşağıda ihalenin konusunda ayrıntıları belirtilen taşınmazın SatıĢ yöntemiyle özelleştirilmesi için tarihinden itibaren yayımlanacak ihale ilanında ve tanıtım dokümanında bildirilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şartların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu metinde geçen kısaltmalardan; ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu nu, Ġdare : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını, ġirket Kurum : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü, : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) ı, TaĢınmaz : İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi, 1477 ada 18 parselde kayıtlı 363,00 m 2 yüz ölçümlü taşınmazı, Komisyon : TaĢınmazın özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunu, Ortak GiriĢim Grubu Teklif Sahibi/Sahipleri Alıcı ġartname SözleĢme : İhaleye müşterek olarak teklif vermek için kurulan ve ġartname ve eklerinde düzenlenen hükümlere tabi topluluğu, : İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim Grubu nu, : ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden kendisi ile SözleĢme imzalanacak olan Teklif Sahibi/Sahiplerini, : İşbu İhale Şartnamesini, : ÖYK ve/veya Ġdare kararına istinaden TaĢınmaz ın Alıcı ya satış ve devrine ilişkin olarak imzalanacak olan sözleşmeyi, ifade eder. 1. ĠHALENĠN KONUSU Kurum adına kayıtlı bulunan TaĢınmaz ın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "SatıĢ" yöntemi ile "Pazarlık Usulü" uygulanarak özelleştirilmesidir. 2. ĠHALE USULÜ İhale, birden fazla Teklif Sahibi nden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle, "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir. Tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip, Teklif Sahipleri pazarlık görüşmelerine davet edilecektir. Teklif Sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri Teklif Sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin İhalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ile müştereken yapılmasına Komisyon ca karar verilebilir. Pazarlık görüşmelerine esas olarak görüşülecek konular ve buna ilişkin usul ve esaslar Komisyon ca belirlenecektir. ADÜAġ - 2 -

3 Komisyon ca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya ġartname de yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ne eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyon ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde Teklif Sahipleri ne bildirilecektir. Teklif Sahipleri ile yapılacak görüşmeler Komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak Komisyon üyeleri ve Teklif Sahipleri nce imzalanır. Gerekli görülmesi halinde ihale kamuoyuna açık yapılabilir. 3. ĠHALENĠN ONAYI Komisyon tarafından ihale sonucunda verilen nihai satış kararı Ġdare veya ÖYK onayına sunulacak olup, SözleĢme nin imzalanması Ġdare veya ÖYK nın vereceği karara bağlı olacaktır. Teklif Sahibi/Alıcı, Ġdare veya ÖYK Kararının çıkmaması veya gecikerek çıktığı bahsi ile zarar, ziyan ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İhale, Ġdare veya ÖYK tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmi Gazete de yayımlanır. 4. ĠHALE ġartnamesġ VE TANITIM DOKÜMANI Bedelini ödeyerek ġartname ve tanıtım dokümanı alınmadan ihaleye teklif verilemez. Tanıtım dokümanı, ġartname nin İhalenin Konusu maddesinde belirtilen TaĢınmaz ile ilgili bilgi ve belgeleri içermektedir. Ġdare/ġirket ve/veya Kurum, tanıtım dokümanında yer alan bilgi ve belgeler ile açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. Tanıtım dokümanında yer alan bilgiler hiçbir surette Ġdare yi, ġirket i ve/veya Kurum u ilzam etmez. ġartname ve tanıtım dokümanının banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. ġartname ve tanıtım dokümanı alanlara Alındı Belgesi verilir. Her ne surette olursa olsun ġartname ve tanıtım dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. İhaleye Ortak GiriĢim Grubu olarak iştirak edilmesi halinde, Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin ġartname ve tanıtım dokümanı alması yeterlidir. Teklif Sahibi nce, son teklif verme tarihinden önce ġartname nin İhalenin Konusu maddesinde belirtilen ve ihalesine teklif verilecek olan TaĢınmaz ın yerinde incelenmesi esastır. Teklif Sahibi nin ihalenin her aşamasında ve SözleĢme imza tarihi itibariyle TaĢınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Teklif Sahibi/Alıcı ihale ilanı ve ġartname deki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır. 5. ĠHALEYE KATILABĠLECEK OLANLAR VE TEKLĠF VERME İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Özel yatırım fonları ise sadece bir Ortak GiriĢim Grubu içinde yer alabilirler. Teklif Sahibi olan gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda, bu tekliflerinden ayrı olarak münferiden veya bir Ortak GiriĢim Grubu nun üyesi olarak teklif veremez. Teklif Sahibi olan Ortak GiriĢim Grubu nun herhangi bir üyesi ayrıca tek başına veya başka bir Ortak GiriĢim Grubu üyesi olarak teklif veremez. ADÜAġ - 3 -

4 Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım fonunun Komisyon un nihai satış kararından sonra veya Komisyon un nihai satış kararının Ġdare ve/veya ÖYK nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ve var ise ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 6. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU İhaleye katılacak olan Ortak GiriĢim Grubu nun ġartname ile birlikte bir örneği verilen Ortak Girişim Grubu Beyannamesi ni noterden tasdik ettirerek teklif mektubu ekinde ihaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler ile birlikte ġirket e vermeleri gerekmektedir. Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde ortakların pay yüzdelerinin belirtilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihinden sonra Komisyon/ġirket in onayı olmaksızın, Ortak GiriĢim Grubu ortaklarından herhangi biri ayrılamaz ve ortaklık yapısında Ortak Girişim Beyannamesinde belirtilen yüzdeler dahil olmak üzere değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır ve geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir. Ortak GiriĢim Grubu nun ortaklarından birinin veya birkaçının herhangi bir nedenle Komisyon/ġiket in onayı ile veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle grup üyeliğinden ayrılması ve/veya ortaklık yapısında yüzdeler dahil değişiklik yapılması halinde, Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde taahhüt edilen yükümlülükler, Ortak GiriĢim Grubu nun kalan ortakları için müştereken ve müteselsilen devam eder. Ortak GiriĢim Grubu nun mevzuattan kaynaklanan nedenlerle tek ortağa düşmesi halinde ihale dışı bırakılarak teklifi dikkate alınmaz ve geçici teminatı iade edilir. Ancak, tek kalan ortağın ihaleye kendi adına devam etmek istediğini Komisyon/ ġirket e yazılı olarak bildirmesi, ihaleye katılabilme şartlarını taşıması ve Ortak GiriĢim Grubu olarak verdikleri en son teklifin altına düşmemesi kaydıyla kendisi ile ihaleye devam edilir ve teklifi dikkate alınır. 7. ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 7.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları, 7.2. OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hükümlü olanlar, sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı hükümlü olanlar ihaleye katılarak teklif veremezler. ADÜAġ - 4 -

5 Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacakları gibi Teklif Sahibi nin danışmanı /temsilcisi sıfatıyla da ihaleye katılamazlar: sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sayılanlar ve her ne suretle olursa olsun Ġdare de/ġirket te görevlendirilenler, 7.5. İhaleye son teklif verme tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içinde ġartname ye konu özelleştirme uygulamasına münhasır olarak Ġdare ce/ġirket çe görevlendirilen danışmanlar ile ġartname ye konu özelleştirme uygulamasına ilişkin danışmanlık görevi halen devam eden tüm danışmanlar, 7.6. (iv) ve (v) maddelerinde belirtilen kişilerin eş ve çocukları, 7.7. (iv), (v) ve (vi) maddelerinde sayılanların hissedarı veya yönetiminde oldukları şirketler, (Bu şahısların yönetiminde görev almadıkları veya sermayesinde %10 dan az pay sahibi oldukları sermaye şirketleri hariç). Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ġirket lehine irat kaydedilir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım fonunun Komisyon un nihai satış kararından sonra veya Komisyon un nihai satış kararının Ġdare ve/veya ÖYK nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı) ile varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 8. YASAK FĠĠL ve DAVRANIġLAR İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında Teklif Sahipleri nin; 8.1. Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri, 8.2. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Ġdare ye, ġirket e ve/veya Kurum a zarar verecek iş/işler yapmaları, 8.3. Yapılan ihalede diğer Teklif Sahipleri ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti kıracak söz söylemeleri ve Teklif Sahipleri arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmaları Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen gerçek kişi veya tüzel kişi veya yatırım fonu ihale dışı bırakılarak geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir. Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren gerçek kişinin veya tüzel kişinin veya yatırım fonunun Komisyon un nihai satış kararından sonra veya Komisyon un nihai satış kararının Ġdare ve/veya ÖYK nın onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumunun tespit edilmesi ADÜAġ - 5 -

6 halinde geçici teminatları (bunların Ortak GiriĢim Grubu içindeki pay oranına denk gelen tutardaki geçici teminat tutarı ile münferit teklif verdikleri geçici teminat tutarının tamamı ) ve var ise ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Yukarıdaki durumlarda Ortak GiriĢim Grubu kalan üyelerinin ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları ve azalan teminatı tamamlamaları halinde kendileriyle ihaleye devam edilir ve teklifleri dikkate alınır. Verilen süre içerisinde azalan teminatları tamamlamayan Ortak GiriĢim Grubu ihale dışı bırakılır, teklifi dikkate alınmaz. Geçici teminatı ve varsa ek geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir ve Ġdare ve/veya ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahibi/leri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 9. ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER 9.1. Ġhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgeler aģağıda belirtildiği gibidir: Teklif Sahibi nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e- posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge, Teklif Sahibi; - Tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ortak GiriĢim Grubu nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname ġartname ekinde belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur), Teklif Sahibi tüzel kişiler ile Ortak GiriĢim Grubu nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi, Teklif Sahibi; - Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, - Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, Ortak GiriĢim Grubu nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri, Teklif Sahibi; - Gerçek kişi ise, gerçek kişinin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti, - Tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin temsilcilerinin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, Ortak GiriĢim Grubu üyeleri içinde yer alan gerçek kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, ADÜAġ - 6 -

7 Teklif Sahibi; ĠHALE ġartnamesġ - Gerçek kişi ise ve gerçek kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise gerçek kişiyi temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport sureti, - Tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri, - Ortak GiriĢim Grubu ise Ortak GiriĢim Grubu adına ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri (Ortak GiriĢim Grubu temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, Ortak GiriĢim Grubu üyelerince veya temsilcilerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı veya noter tasdikli pasaport suretleri), Tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası Teklif Sahibi yetkililerince imzalanmış (ġartname nin Ortak GiriĢim Grubu nun her bir üyesi tarafından imzalanması gerekmektedir.) ġartname, ġartname ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubunun ġirket e teslim edildiğine dair Alındı Belgesi veya geçici teminat tutarının ġartname nin Geçici ve Ek Geçici Teminat maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde nakden yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı, İhalesine teklif verilen TaĢınmaz a ilişkin ġartname ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu aslı ve Alındı Belgesinin aslı, Teklif Sahibi nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhüdü içeren ġartname ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütname, Yabancı Teklif Sahibi nin; Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin; Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar: Ortak GiriĢim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına düzenleyecektir. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin özel yatırım fonu olması halinde istenilen belgelerin muadili diğer benzeri evrak sunulacaktır. ġirket, ihalenin herhangi bir aşamasında Teklif Sahipleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile Teklif Sahipleri nden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda ek bilgi ADÜAġ - 7 -

8 ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de dikkate alınacaktır. İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir. Orijinal belgelerin yabancı dilde olması halinde bu maddenin maddesinde belirtildiği şekilde tasdik ettirilmiş olması zorunludur. 10. TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz, verilen tekliften geri dönülemez veya verilen teklif azaltılamaz. Teklif Sahibi nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde, en son vermiş olduğu teklifi esas alınacaktır. Teklifler, Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre, ġartname ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Teklif Sahipleri nce; ġartname nin ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak Fiyat Teklif Mektubu (Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak Türk Lirası cinsinden yazılması ve imzalanması zorunludur); Teklif Sahibi nin adı/unvanı ile ĠZMĠR ĠLĠ, GAZĠEMĠR ĠLÇESĠ, SAKARYA MAHALLESĠ, 1477 ADA 18 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN FĠYAT TEKLĠF MEKTUBUDUR GĠZLĠ - ibaresi yazılı ve yapıştırılan yeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş ayrı bir zarfa konulacaktır ġartname nin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen ihaleye girebilme şartlarını tevsik eden belgeler, üzerinde Teklif Sahibi nin adı/unvanı ile ĠZMĠR ĠLĠ, GAZĠEMĠR ĠLÇESĠ, SAKARYA MAHALLESĠ, 1477 ADA 18 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER ibaresi yazılı ayrı bir zarfa konulacaktır. Daha sonra, bu 2 (iki) kapalı zarf, üzerinde Teklif Sahibi nin adı/unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ile birlikte; ĠZMĠR ĠLĠ, GAZĠEMĠR ĠLÇESĠ, SAKARYA MAHALLESĠ, 1477 ADA 18 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ - ibaresi bulunan ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya kaşelenmiş kapalı bir dış zarf içerisine konulmak suretiyle ġirket in Evrak Memurluğuna elden teslim edilecektir. 11. TEKLĠFLERĠN VERĠLECEĞĠ YER VE SON TEKLĠF VERME TARĠHĠ Tekliflerin ġartname de belirtilen şekilde hazırlanarak, son teklif verme tarihi olan Çarşamba günü saat a kadar ġirket in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı veya kaşeli zarf içinde elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) nun saat ayarı esas alınır. ġirket, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. ADÜAġ - 8 -

9 12. TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Teklif Sahipleri tarafından teklif edilen bedeller, Komisyon ca peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale İlanı ve ġartname de belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 13. GEÇĠCĠ VE EK GEÇĠCĠ TEMĠNAT Teklif verebilmek için gereken geçici teminat tutarı (yirmibeģbin) Türk Lirası dır. Geçici teminatın verilmemesi durumunda Teklif Sahibi nin teklifi dikkate alınmayarak Teklif Sahibi ihale dışı bırakılacaktır Teminat olarak; Türk Lirası veya Teminat Mektubu / Mektupları alınacaktır Geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektupları, bankacılık ve ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen banka/bankalar ve/veya katılım bankası/bankalarının ġirket çe kabul edilecek, ġirket lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, 364 (üçyüzaltmışdört) gün süreli, ġartname ekindeki geçici/ek geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır. ġirket geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatma hakkını saklı tutar. ġirket çe verilen süre içerisinde teminat mektubu/mektuplarının süresini uzatmayan Teklif Sahibi nin geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilerek ihale dışı bırakılır Ek Geçici Teminat: Komisyon un ihale sonucuna ilişkin nihai kararının ÖYK veya Ġdare tarafından onaylanmasını müteakip ihale üzerinde kalan Teklif Sahibi ne, süre belirtilmek suretiyle SözleĢme imzalanması hususunda yazılı bildirimde bulunulacaktır. SözleĢme imzalanması için kendisine verilen süre içerisinde ek süre talep eden Teklif Sahibi ne, bir defaya mahsus olmak üzere ihalede verilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminatın getirilmesi şartıyla, ek süre verilebilir. Bu suretle talep edilen ek geçici teminat, ġartname de belirtilen hususlara uygun olacaktır. Bu aşamada talep edilen ek geçici teminatı getirmeyen Teklif Sahibi nin geçici teminatı ġirket lehine irat kaydedilir. Kararda yer alması halinde, diğer Teklif Sahipleri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır Teminatların Teslim Yeri ve Zamanı: Teminatın Türk Lirası olarak getirilmesi durumunda; Geçici teminat/ların ġirket in; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan TR no.lu hesabına son teklif verme tarihine kadar yatırıldığını gösterir banka dekontu, Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler başlıklı maddede açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır Teminatın teminat mektubu olarak getirilmesi durumunda; ġartname ekinde verilen formata uygun olarak hazırlanan teminat mektubu/mektuplarının son teklif verme tarihine kadar ġirket in Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak No:4 D:4 Kızılay Çankaya/ANKARA adresindeki Muhasebe Birimine Alındı Belgesi karşılığı elden teslimi ADÜAġ - 9 -

10 zorunludur. Söz konusu Alındı Belgesi, Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Verilmesi Gereken Belgeler başlıklı maddede açıklanan belgelerle birlikte zarf içine konulacaktır Ortak GiriĢim Grubu nun alacağı geçici teminat mektubunun Ortak GiriĢim Grubu nun üyesi/üyeleri adına düzenlenmiş olması veya toplam tutara ulaşmak kaydıyla farklı üyeler adına düzenlenmiş birden fazla geçici teminat mektubundan oluşması mümkündür Geçici Teminatın Ġadesi: ġirket tarafından ġartname de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, ihale görüşmeleri esnasında herhangi bir şekilde ihale dışı bırakılan veya Komisyon ca verilen ve ÖYK veya Ġdare nin onayına sunulan Kararda yer almayan Teklif Sahipleri nin geçici teminatları iade edilir. ġartname de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla ihalenin iptal edilmesi durumlarında alınan geçici teminatlar Teklif Sahipleri ne iade edilir. Komisyon ca verilen ve ÖYK veya Ġdare nin onayına sunulan Kararda yer alan Teklif Sahipleri nin geçici teminatları SözleĢme nin imza tarihine kadar iade edilmez. Teklif Sahipleri geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için zarar, ziyan, vade farkı, faiz vb. ad altında hiçbir talepte bulunamazlar Geçici Teminatların Ġrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı Yapılması: ġartname de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak ve bunlara ilave olmak üzere, ihale sonucunda verilen nihai kararın onayına ilişkin ÖYK veya Ġdare kararının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip ÖYK veya Ġdare kararında satışın kendisine yapılmasına karar verilen Teklif Sahibi nin ġirket tarafından verilecek süre içerisinde; Satış bedeli veya peşinat ve teminatlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ġartname de belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi, SözleĢme imzalamaktan imtina etmesi hallerinden her hangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici teminatları ġirket lehine irat kaydedilir. Bu durumda ÖYK veya Ġdare kararında yer alması halinde diğer Teklif Sahipleri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. 14. TEKLĠF BEDELĠ ve ÖDEME ġartlari Teklif Sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden peşin fiyat esasına göre verecekler ve teklif edilen bedeller peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir. İhale üzerinde kalan Teklif Sahibi, ödemeyi ne şekilde yapacağını SözleĢme imza tarihinden önce ġirket e bildirecektir PeĢin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı SözleĢme imza tarihinde peşin olarak ödenecektir Vadeli Ödeme: İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde, ihale bedelinin asgari % 20 (yüzdeyirmi) si SözleĢme nin imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Alıcı yapmış olduğu ödemenin herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iadesi ve/veya satış bedelinden indirimi hususunda talep hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ADÜAġ

11 İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına SözleĢme nin imza tarihinden itibaren yıllık % 11 (yüzdeonbir) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak olup, vade farkı ödemeleri satış bedeli taksit ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır. Vadeye bırakılan bakiye meblağın vadesinin uzatılması hiç bir şekilde talep edilemez. Alıcı, gerek peşinat gerekse taksit tutarlarını Ġdare nin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR numaralı Vadesiz Türk Lirası Hesabına yatırmakla yükümlüdür. SözleĢme de belirlenen ve toplam satış bedelinin vadeye bırakılan anapara ve vade farkı tutarı için vade başlangıç tarihi SözleĢme imza tarihi olacaktır. Vadeye bağlanan tutar ödeme tarihi itibarıyla hesaplanacak vade farkı ile birlikte ödenecektir. Alıcı nın bankaların havale veya EFT sistemlerinden kaynaklanabilecek aksaklıklar hususunda tüm tedbirleri alması gerekli olup, vade tarihinde en geç saat ye kadar bu gibi nedenlerle Ġdare nin hesabına intikal etmeyen ödemeler için bu hesaba kayıtsız ve şartsız olarak Ġdare nin tasarrufunu sağlayacak şekilde Fona giriş tarihine kadar geçen süreye yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında basit gecikme faizi uygulanacaktır. Vade tarihinde yapılacak ödemenin herhangi bir nedenle Özelleştirme Gelirleri hesabına vadesinde intikal etmemesi ve/veya ġirket e verilen teminatların herhangi bir nedenle ġirket çe paraya çevrilememesi durumunda, Alıcı nın Ġdare nin hesabına vadesinde yapmadığı ödemeler ile nakde çevrilemeyen teminat tutarlarına tahsil tarihine kadar geçecek süreler için yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında basit gecikme faizi ile aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır. Vade tarihinden önce yapılacak ödemeler ödeme tarihi itibariyle anaparaya mahsup edilecektir. Ödeme tarihinden itibaren yapılacak vade farkı hesaplamalarında bakiye anapara tutarı esas alınacaktır. Bu maddede belirtilen vade farkı tutarının vade tarihlerinde satış bedeli taksit tutarları ile birlikte ödenmemesi halinde hesaplanan vade farkı tutarı, anapara taksit borcu kalmış ise anaparaya ilave edilerek anapara ve vade farkı tutarından oluşan borç kat edilecek, anapara borcu kalmamış olması halinde anapara olarak işlem görecek ve yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında basit gecikme faizi ve aylık % 2 (yüzdeiki) oranında cezai Ģart uygulanacaktır. Cezai şartlara kıstelyevm uygulanmaz. Vade tarihinin Resmi Tatil gününe rastlaması halinde, ödemeler Resmi Tatil gününü takip eden ilk iş günü yapılabilecektir. Alıcı tarafından yapılan her ödemede ödeme tarihi olarak Ġdare nin hesabına giriş tarihi esas alınacaktır. Ġdare veya ġirket, alacağın tahsili için teminatların nakde çevrilmesi dâhil tüm yasal yollara müracaat hakkına sahiptir. 15. KESĠN TEMĠNAT İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi halinde, Alıcı, belirlenen ödeme planına göre borcun vadeye bağlanan kısmı ile vade farkının, ortaya çıktığı durumlarda basit gecikme faizinin ve cezaî şartın zamanında ve gereği gibi ödeneceğine dair taahhüdü içeren ve borcunun vadeye bağlanan kısmı ile vade farkına ilişkin bütün borç miktarını kapsayan ve karşılayan, ġirket çe kabul edilecek Ġdare lehine gayrıkabili rücu, kayıtsız şartsız, süresiz, ilk talepte ödemeli olacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığınca teminat mektubu vermeye yetkili olduğu belirlenen bankalar ve/veya katılım bankalarının vereceği kesin teminat mektubunu/mektuplarını SözleĢme imzalanmadan önce ġirket e teslim edecektir. Alıcı nın, vadeye bağlanan borç tutarı ile vade farkının ödenmesini gerekli kılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, basit gecikme faizinin ve cezai şartın ödendiğine dair belgelerle birlikte ġirket e başvurmasını ve ġirket tarafından, Alıcı nın ödemelerinin kayıtsız ve şartsız Ġdare nin ADÜAġ

12 hesabına intikal ettiğinin tespitini müteakip, teminat mektubunun/mektuplarının ödeme tutarına tekabül eden kısmı serbest bırakılacaktır. ġirket/ġdare, kesin teminat mektubunun/mektuplarının bir başka bankadan/katılım bankasından alınacak teminat mektubu/mektupları ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. ġartname nin Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları maddesinde yer alan yükümlülüklere Alıcı tarafından uyulmaması durumunda; teminat mektubunun/mektuplarının, o güne kadar ödenmesi gereken tutarlara tekabül eden kısmı nakde çevrilerek borca mahsup edilecektir. Kesin teminat mektubu, SözleĢme yi imzalayacak kişi/kişiler tarafından getirilecektir. 16. TEKLĠF SAHĠBĠ ve/veya ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Teklif Sahibi ve/veya Alıcı, ġartname de belirtilen diğer yükümlülüklerinin yanı sıra; TaĢınmaz ın yüzölçümünün tapu kaydında belirtilen miktardan eksik olduğu veya TaĢınmaz ın tecavüzlü bulunduğu veya başka bir gerekçeyle Ġdare den, ġirket ten ve/veya Kurum dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, Şirket ve/veya Kurum un Yükümlülükleri maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ġartname nin Devir ve Teslim maddesinde belirtilen hususlara ilave olarak SözleĢme imza tarihinden önceki döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve işlem sonuçları ile ilgili olarak Ġdare yi, ġirket i ve/veya Kurum u ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını, İhaleye teklif verdiği ve SözleĢme imzaladığı tarihler itibariyle TaĢınmaz ın, mevcut fiziki durumunu önceden görüp, ilgili mercilerden (ilgili belediyeler, tapu-kadastro müdürlükleri, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, vb.) her türlü bilgi ve belgeyi alarak, tapu kayıtları, imar durumları, muhdesatlar vb. inceleyerek, her türlü bilgi ve belgeyi bilerek teklif vermiş olduğunu ve SözleĢme yi imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiasıyla ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak Ġdare, ġirket ve/veya Kurum dan herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, ġartname nin İhalenin Konusu maddesinde belirtilen TaĢınmaz a, ilişkin her türlü işlemden ve vergi dairesi, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü fon, harç, prim, vergi, elektrik, su, vb. borçlar ve ödemeleri, bunlara ilişkin ceza ve gecikme faizlerinin ödenmesinden sorumlu olacağını, SözleĢme imza tarihinden önceki döneme ilişkin Ġdare/ġirket/Kurum tarafından yapılmış olan her türlü işlemle ilgili olarak Ġdare ye, ġirket e ve Kurum a rücu ve başvuru hakkının bulunmadığını, bu yükümlülüğün TaĢınmaz ın devri hallerinde de geçerli olacağını, bu şekilde yapılacak devre ilişkin sözleşmelerde Alıcı nın Ġdare ye, ġirket e, Kurum a karşı olan tüm borç, beyan, taahhüt ve yükümlülüklerinin devralan kişiye geçeceği hususunda Ġdare/ġirket/Kurum lehine hüküm tesis ettirmeyi, bu durumda Ġdare ye/ġirket e/kurum a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden dolayı müteselsilen sorumluluğunun devam edeceğini, SözleĢme nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise ödenmesi gereken tüm masrafların kendisine ait olduğunu, TaĢınmaz ile ilgili eksik ruhsat, belge ve izinleri temin etmek, gerekli abonelik sözleşmelerini yenilemek zorunda olduğunu, bunların temini konusunda Ġdare, ġirket ve/veya Kurum un herhangi bir tekeffülde bulunmayacağını, bu eksikliklerin giderilmesi için Ġdare, ġirket ve/veya Kurum dan hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, ADÜAġ

13 16.8. TaĢınmaz üzerinde yapılacak inşai ve fiziki uygulamalar sırasında herhangi bir tarihi kalıntı ya da buluntuya rastlanılması halinde uygulamanın durdurularak, derhal en yakın müze müdürlüğüne haber vereceğini, TaĢınmaz ile ilgili olarak SözleĢme nin imza tarihinden sonraki her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. 17. ġġrket ve/veya KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ TaĢınmaz, Alıcı ya mevcut durumuyla SözleĢme nin imzalanmasını müteakip devir ve teslim edilecektir. Kurum, TaĢınmaz ın tapu siciline Alıcı adına tescilinden sorumludur. 18. DEVĠR VE TESLĠM İlgili mevzuat gereğince devir; Ġdare veya ÖYK Kararı na istinaden gerçekleştirilecektir. Söz konusu Kararın çıkmaması, gecikerek çıkması veya başka bir nedenle TaĢınmaz ın, Alıcı ya devrinin gecikmesi veya yapılamaması sebebiyle Alıcı, Ġdare, ġirket ve/veya Kurum dan hiçbir zarar, ziyan talebinde bulunamaz. İhale sonucunda ÖYK veya Ġdare tarafından satışın Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim Grubu na yapılmasına karar verilmesi halinde TaĢınmaz ın devir ve teslim işlemi aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilecektir: Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi ile veya Ortak GiriĢim Grubu nun üyelerinin tamamı ile (ortakların tamamı müşterek ve müteselsil sorumlu olacak şekilde) SözleĢme imzalanmak suretiyle devir teslim işlemi gerçekleştirilecektir. Teklif Sahibi Ortak GiriĢim Grubu nun, Ortak Girişim Grubu Beyannamesi nde belirtilen hisse oranlarından farklı bir pay dağılımıyla TaĢınmaz ı devralmak istemesi durumunda devir teslim işlemi bildirilecek olan yeni pay yüzdeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir Teklif Sahibi nin talebi olması halinde TaĢınmaz ın devir ve teslim işlemi, sermayesinin en az %51 ine ihaleye teklif veren Teklif Sahibi gerçek veya tüzel kişi veya Ortak GiriĢim Grubu nun sahip olduğu şirket ile SözleĢme imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Teklif Sahibi Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin tamamının şirketteki hisse oranının en az %51 olması zorunlu olmakla birlikte, % 51 (yüzdeellibir) hisse oranının oluşumunda, Ortak Girişim Grubu Beyannamesi nde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınması zorunlu değildir Teklif Sahibi nin yazılı olarak dışarıdan ortak getirme talebinde bulunması durumunda ise, devir teslim işlemi Teklif Sahibi ve yanında yer almasını istediği yeni ortaklar ile Teklif Sahibi nin bildireceği hisse oranları dikkate alınarak, bu kişilerin tamamı ile (ortakların tamamı müşterek ve müteselsil sorumlu olacak şekilde) SözleĢme imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu durumda Teklif Sahibi nin tapu tescilindeki hisse oranı hiçbir şekilde %51 (yüzdeellibir) den az olamaz. (Teklif Sahibi nin Ortak GiriĢim Grubu olması halinde, % 51 (yüzdeellibir) hisse oranının dağılımı, Ortak Girişim Grubu Beyannamesi nde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınmaksızın yeniden belirlenebilir.) SözleĢme nin imzalanması ve tapu devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için Teklif Sahibi yanında yer alan veya Teklif Sahibi nin sahip olduğu şirkette pay sahibi olan diğer kişilerin; İhaleye Teklif Sahibi olarak katılmamış olması, ġartname nin İhaleye Katılamayacak Olanlar maddesinde belirtilenlerden olmaması, ADÜAġ

14 Teklif Sahibi ile birlikte üzerlerine tapu devri yapılacak gerçek ve/veya tüzel kişilerin tamamının müşterek ve müteselsil sorumluluğu üstlenmeleri, ġartname nin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen belgelerin sunulması, Talebin ġirket tarafından onaylanması şarttır. ġirket in yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır. TaĢınmaz ın Alıcı ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının veya peşin kısmının ödenerek, bakiyesi için gerekli teminatın verilmesi ve SözleĢme nin imzalanmasını müteakip başlanır. TaĢınmaz, SözleĢme nin imzalanmasını ve tapudan devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip ġirket veya Kurum tarafından Alıcı ya Olduğu Şekli ile Bulunduğu Yerde prensibi çerçevesinde, konulmuş veya konulacak tüm takyidatlarla birlikte ve mevcut durumuyla devir ve teslim edilecektir. Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu devir - teslim tutanak/ları SözleĢme nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra SözleĢme nin eki addolunacaktır. TaĢınmaz ın Alıcı ya devrinin Ġdare nin, ġirket in ve/veya Kurum un yazılı davetine karşın Alıcı dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden Alıcı sorumlu olacak ve Alıcı bedel iadesi, indirim vb talepte bulunmayacaktır. SözleĢme nin imzalanmasından önce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından satış ve devir izni alınması gerekli olan TaĢınmaz için izin başvurusu yapılacaktır. SözleĢme imzalanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınmasını müteakip gerçekleştirilir. Satış için gerekli olan iznin alınamaması durumunda ihale iptal edilerek Teklif Sahibi nin geçici teminatı iade edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreler ve alınamayan izinler için Teklif Sahibi herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya geçici ve var ise ek geçici teminatın iade edilmesi nedeniyle Ġdare, ġirket ve/veya Kurum dan mahrum kalınan kar, zarar, ziyan, faiz vb. ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen ve SözleĢme imza tarihine kadar yerine getirilmesi gerekli olan yükümlülüklerini kendisine verilen süreler içerisinde yerine getirmemesi halinde Teklif Sahibi nin vermiş olduğu geçici ve var ise ek geçici teminatı ayrıca ihtara gerek kalmaksızın ġirket lehine irat kaydedilir. 19. UYUġMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İhale neticesinde imzalanacak SözleĢme ye ihtilaf halinde kesin yetki kuralları hariç Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağına dair hüküm konulacaktır. SözleĢme ye ilişkin ihtilaflar Türk Hukukuna göre çözülecektir. 20. ĠHALE SERBESTĠSĠ ġirket, ihale işlemlerini 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na tabi olmayıp, ġirket ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 21. VERGĠ, RESĠM ve HARÇLAR Özelleştirme işlemlerinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4108 sayılı Kanun ile değişik geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi nden ve 4046 Sayılı Kanun un 27 nci maddesi ADÜAġ

15 gereğince her türlü vergi, resim, harç ve KDV den muaf olması nedeniyle verilecek tekliflerde bu husus dikkate alınmalıdır. Alıcı, vergi oranlarında artış yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, Bakanlar Kurulu Kararları veya başka sebeplere dayanarak, SözleĢme ile tespit edilen bedelin altında bir ödemede bulunmayı talep edemez. 22. TEBLĠGATLAR ġirket çe, ġartname hükümlerine istinaden Teklif Sahibi/Alıcı ya yapılacak bildirimler; alma haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirimlerde teyidi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmak kaydıyla, ġirket çe gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Teklif Sahibi/Alıcı nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde ġirket e bildirmeleri gerekmektedir. ġartname hükümleri çerçevesinde Teklif Sahibi/Alıcı nın bildireceği tebligata esas adresine yapılacak bütün tebligatlar Teklif Sahibi/Alıcı nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır. Ortak GiriĢim Grubu na yapılacak tebligatların Ortak GiriĢim Grubu temsilcilerinden herhangi birisine yapılması yeterlidir. Teklif Sahibi/Alıcı tarafından ġirket e faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli taahhütlü posta yoluyla ġirket e ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. 23. DĠĞER HUSUSLAR ġirket, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik banka ve/veya yetkili katılım bankalarından getirilen geçici, ek geçici ve kesin teminat mektubu/mektuplarının başka bir banka ve/veya yetkili katılım bankasından getirilmesini veya bu mektupların teyit edilmesini isteyebilir. Ayrıca ġirket, bu mektuplara Türkçe düzenlenmiş kontrgaranti alınması konusunda talep hakkını saklı tutar TaĢınmaz ın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri (yabancı yatırımcılar) ve yabancı yatırımcıların Türkiye de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir Teklif Sahibi ve/veya Alıcı, herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak SözleĢme nin hüküm ifade etmemesi veya iptal edilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi hallerinde Ġdare, ġirket ve/veya Kurum dan masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler ġartname de belirtilen hususlar nihai pazarlık görüşmelerine katılmak için temel esaslar olarak belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen Teklif Sahibi nin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır İhale sürecinde ġirket tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan açıklama ve bildirimler ihale çerçevesinde ġirket i bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır ġartname ve tanıtım dokümanı alanlar ile Teklif Sahipleri tarafından ihale konusunda hiçbir şekilde ve durumda kamuoyuna ve yazılı/görsel basın yayın organlarına açıklama yapılmayacaktır. Her türlü açıklama ġirket çe yapılacaktır. ADÜAġ

16 23.7. Satış bedeli dışında, belirlenen temel esaslar pazarlık konusu yapılmayacak ve bu temel esaslar tüm Teklif Sahipleri ne eşit seviyede uygulanacaktır. Teklif Sahipleri nin temel esasları değiştirme yönündeki öneri ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır İhalede tek teklif olması halinde; içinde ġartname nin 9. maddesinde sayılı belgeler olan ve Teklif Sahibi nin adı/unvanı ve açık adresi ile; ĠZMĠR ĠLĠ, GAZĠEMĠR ĠLÇESĠ, SAKARYA MAHALLESĠ, 1477 ADA 18 PARSELDE KAYITLI TAġINMAZIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ - ibaresi bulunan ve üzeri Teklif Sahibi tarafından imzalanmış veya kaşelenmiş olarak ġirket e teslim edilen zarf, Teklif Sahibi ne elden veya adresine posta yoluyla teslim edilir. Teklif Sahipleri aşağıdaki telefon, faks ve adresten satışa konu TaĢınmaz ve ihale ile ilgili ilave bilgi alabilirler. Adres: Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya, ANKARA / TÜRKİYE Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) Ġnternet Adresi: Burak YILMAZ İstatistikçi Aslı Tuba İLHAN İhale ve Dok. Birimi Sorumlusu Ġlgili KiĢiler Tel: 0 (312) Tel: 0 (312) EKLER : 1- Tanıtım dokümanı. 2- Fiyat teklif mektubu örneği. 3- İletişim bilgi formu örneği. 4- Geçici/ ek geçici teminat mektubu örneği. 5- Ortak Girişim Grubu Beyannamesi örneği. 6- OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhütname örneği. ġartname tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiģ olup bütün maddeleri aynen kabul ve taahhüt edilmiģtir. TEKLĠF SAHĠBĠNĠN: Adı-Soyadı/Unvanı İmza ve kaşesi : : ADÜAġ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ TUĞLACIBAŞI

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FATİH

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ Aşağıda ayrıntıları belirtilen gayrimenkulün, nakit karşılığı satış veya arsa

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) ne Ait Paşalimanı Romörkörü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1. SATIġA KONU GAYRĠMENKULLER Turgut Özal Üniversitesine

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı