Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük tarihi itibariyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle"

Transkript

1 Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük tarihi itibariyle

2 leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße Schwäbisch Hall Bask : Bas mevi Artis GmbH Bask : Hauptstraße Bas mevi Artis 2/1 GmbH Hauptstraße Kirchberg/Jagst 2/ Kirchberg/Jagst Bask : 3. Bask (güncellendi) Bask : 3. Bask (güncellendi) Bask Tarihi: Temmuz 2013 Bask Tarihi: Temmuz Schwäbisch Hall Kaymakaml, Göçmen Dairesi Tüm 2013 haklar Schwäbisch sakl d r, Hall foto raflar, Kaymakaml, izinsiz ço altma Göçmen ve Dairesi al nt yapmak ta dahil Tüm elektronik haklar Medya sakl d r, üzerinden foto raflar, kullan m izinsiz telif ço altma hakk kapsam ndad r. ve al nt yapmak ta dahil elektronik Medya üzerinden kullan m telif hakk kapsam ndad r. Bu Eser titiz bir çal ma sonucu haz rlanm t r. Verilerin içeri i ve bütünlü ü için Bu garanti Eser verilemez. titiz bir çal ma sonucu haz rlanm t r. Verilerin içeri i ve bütünlü ü için garanti verilemez.

3 çindekiler Seite Önsöz... 1 Veriler ve Olgular 1. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi kendini tan t yor Bir Eyalet lçesi ne yapar?... 5 Kaymakaml k Makam Organizasyonu Bölgeler Genel Kurulu Kaymakaml k Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde bulunan 30 Belediye... 8 Göç Dairesi Yabanc lar Dairesi ltica Hukuku/Kay t lem Dairesi Entegrasyon/Uyum Vatanda l k ve Vatanda l a kabul etme Dairesi/ Nüfus Kay t Hukuku Oturum Hukuku 1. Genel Konular kamet Kayd yapt rma yükümlülükleri Yeni Göçmenlik Hukukuna göre Oturum Hakk mkanlar Ziyaretçilere Davetiye Aile Birle imi Süreli oturum hakk n n sa lamla t r lmas Schwäbisch Hall Eyalet lçesinin Entegrasyon Dairesi 1. Hedeflerimiz Konu ma saatlerimiz Vatanda l k 1. Alman Göçmenler ve Aile Fertleri Yabanc lar/vatanda l k Yeni çevrenizde ilk ad mlar 1. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall de dan manl k ve destek Müracaat Almanca dilini ö renme ve geli tirme Alman Pasaportu/Nüfus Cüzdan Nüfus Kütü ü... 28

4 6. Sosyal Konutlarda kamet Hakk Belgesi (WBS) Ücret Vergi Karnesi (Lohnsteuerkarte) Banka, Tasarruf Bankas ya da Postanede Hesap açt rmak Sa l k Sigortas ve Meslek Yabanc diplomalar n tan t lmas Anaokulu Okul Okul türü seçimi Schwäbisch Hall lçesinin Okullar Çocu unuzun Meslek E itimi/ö renimi Dernekler/Etkinlikler sim kullanma ve sim de i tirme Konut arama 1. Kira Kontrat Sosyal yard m ya da sizlik Paras II alanlar n dikkatine Koruyucu Sa l k Hizmetleri 1. Doktorlar Hastaneler Eczaneler Zehirlenme durumunda Acil Servis Merkezi Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde Sa l k Müdürlü ü Tüketici Bilgileri 1. Göçmenlerin Dikkatine E ya sunular, fiyat kar la t rmalar, tüketiciler dan manl Taksitle Al veri Krediler Araba/Ehliyet 1. Motosiklet ve Otomobil Ehliyetleri Araba Sat n Alma Sigortalar Kay t Yapt rma Teknik ve Egzoz Ana Muayenesi Önemli Bilgiler Radyo, Televizyon, Telefon 1. Radyo ve Televizyon Gereçleri Telefon (sabit hat) Mobil Telefonlar/Cep Telefonlar... 51

5 Schwäbisch Hall lçesinde çöp imha etme Zorunlu Askerlik ve Sivil Hizmet Sosyal Güvenceler/Hizmetler 1. Geçim Yard m (Sosyal Yard m) Temel Geçim Güvencesi sizlik Paras I sizlik Paras II Meslek E itimini Destekleme Yasas (BAföG) Mesleki Yükselmeyi Te vik Etme Yasas (AFBG) Ev Kiras Yard m Ya l l k Tedbirleri Emeklilik Rehabilitasyon ad na Mü terek Servis Ofisi (GSS) Hukuki Dan manl k ve Dava Masraflar na Yard m 1. Hukuki Dan manl k ve Dan ma Yard m Dava Masraflar Yard m Annenin Korunmas ve E itim Yard mlar 1. Çocuk Paras ve Çocuk Paras Zamm Ebeveynlere Çocuk Bak m Paras Bak m Paras Anneli in Korunmas Ebeveynler Çocuk Bak m Dönemi Nafaka Ödene i Engelli nsanlar n tiraki Ölüm Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde Acil durumlarda Dan ma Merkezleri 1. Borçlulara Dan manl k Hamilelik Dan manl Uyu turucu ve Ba ml l k Dan manl AIDS-Dan manl Zoraki Evlilik Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde Polis Acil Ça r Listesi... 71

6

7 Önsöz Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nin Vatanda lar, Sayg de er yeni muhtemelen k sa bir süre önce yurt d ndan Federal Almanya Cumhuriyeti nee giri yapt n z ve Schwäbisch Hall Eyalet lçesi ne yerle tiniz: HO GELD N Z! Sizin için imdi yabanc bir çevrede yeni bir ya am dilimi ba l yor. Mutlaka birçok sorular n z olacakt r ve belki de günlük ya ant n z idame etmekte baz sorunlar n z olacakt r. Federal Devlet in resmi daireleri, ülkeler ve beldeler, kilise, hay rsever ve hem eriler organizasyonlar, ve de çok say da özel inisiyatifler bu durumda severek sizleri maddi manevi destekleyecektir. Bu sözlük ile güzel Eyalet lçe mizde göçmenlere yeni ba lang ç dönemini olabildi ince kolayla t rmak ad na yararl bilgiler, cevaplar ve yönlenmede yard m edebilmeyi umuyoruz. Zira Federal Almanya Cumhuriyeti liberal toplumumuzda hayat n z n sorumlulu unu kendiniz üstlenerek ve kararl olarak kendi ellerinizee alman z rica olunur. Gelece iniz için en iyi dileklerimle Gerhard Bauer Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Kaymakam 1

8 Veriler ve Olgular 1. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi kendini tan t yor Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Avrupa n n merkezinde yüzey bir ilçedir. AVRUPA Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Güney Almanya n n tam ortalar nda bulunmaktad r ve Baden-Württemberg in 35 ilçesinden biridir. 2

9 MD K ALMANYA: Ba kent Berlin, 16 Federal Eyalet, Eyalet Ba kenti Stuttgart Federal Almanya Cumhuriyeti nde temel yasalar Anayasa olarak adland r l r. Zira devletimizin ta y c kurulu prensipleri bunun içinde bar nmaktad r: Federal Devlet Demokrasi Hukuk Devleti Sosyal Devlet Cumhurba kan Federal Almanya Cumhuriyeti nin devlet ba kan d r. Federal Ba bakan iktidar yönetir ve siyasetin ana hatlar n belirler. Berlin de bulunan Federal Parlamento milletvekillerinin toplanma yeridir. Bunlar genel, serbest, e it, gizli ve direk seçim ile dört sene üzere seçilirler. Eyalet Temsilciler Meclisi eyaletlerin temsilcilerinden olu maktad r. Federal Parlamento taraf ndan ç kar lan kanunlar yürürlü e geçmeden önce Eyalet Temsilciler Meclisi nde ço unluk taraf ndan onaylanmak zorundad r. 3

10 Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nin Yap sal Verileri km² olarak yüzeyy ölçümü eyalet içerisindekii yüzdesi 4,16 % nüfus ( ) eyalet içerisindekii yüzdesi 1,77 % yabanc lar ( ) her 1000 ki ide 66 kad nlar ( ) her 1000 ki ide 502 göçmen kökenli (nüfus say m 2011) her 1000 ki ide ya n alt nda olanlar (nüfus say m 2011) göçmen kökenli olmayanlar her 1000 ki ide 129 göçmen kökenli olanlar ya n alt nda her 1000 ki ide km² bir alana da lan nüfus olmakla birlikte Schwäbisch Hall Eyalet lçesi içerisinde her bir km² alanda 127 ki i ya amakta. Bu durumda Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Almanya n n zay f yerle im yerlerinden biridirr ki ortalama olarak bir km² alan 230 ki i payla mak zorundad r. Eyalet lçesinin trafik plaka i areti SHA d r. lçenin ekonomisii iyi bir i letme yap s sunmaktad r. Bilhassa imalat sektöründe çok güçlü olarak bulunmaktad r ki öncelikle yat r m mallar endüstrisinde (makine yap m ) bu belirginle mekte. Yine ayn önemi ta yan di er alanlar ise elektro teknik, demir, sac ve metal i leme, oto yan sanayi i letmeleri, odun i letmesi, g da yan s ra da ka t ve matbaa endüstrisi. Eyalet lçemizde en büyük hizmet sektörü ise Schwäbisch Hall Yap Tasarruf Bankas olmakla ayn ismi ta yan ehir merkezinde bulunmaktad r. Eski mparatorluk ve Tuz Fabrikas ehri ise Eyalet lçesinin turistik ve kültürell merkezleridir. Ayr ca ziyaretçiler ve dinlenmeye gelenler için bilhassaa Kocher ve Jagst Vadileri çok çekici yerlerdir. Eyalet lçemizin Hohenloher Ovas nda, Suebya Frank Orman Tepelerinde ve ayn zamanda Frank Tepelerinin n bir k sm nda da pay vard r. Neckar n sa taraf na dü en iki yan nehirleri olan Jagst ve Kocher Eyalet lçemizin içerisinden geçmektedir. 4

11 Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nin kom u ilçeleri unlard r: Ansbach lçesi Heilbronn lçesi Hohenlohekreis lçesi Main-Tauber-Kreis lçesi Ostalbkreis lçesi Rems-Murr-Kreis lçesi Schwäbisch Hall Eyalet lçesi 30 ehir ve beldeden olu maktad r. Schwäbisch Hall ve Crailsheim burada büyük ilçe merkezlerindendir. 2. Bir Eyalet lçesi ne yapar? Eyalet ilçeleri ve beldeler Federal Almanya Cumhuriyeti nin devlet olu umu içerisinde alt sahalard r. Organlar ise bölgeler genel kurulu ve kaymakaml kt r. Eyalet ilçesi ilçe beldelerini görevlerinde destekler ve birçok alanda da onlar n denetleme dairesi olarak geçerlidir. Bunun yan s ra kaymakaml k makam devlet makam (alt idari makam) olarak ve yerel kaymakaml k makam olarak bir ikilem halindedir. Kaymakaml k makam idare olu umu içerisinde Göçmenlik Dairesi göç edenler ile ilgili yetkili makam olmaktad r. lçe Dairesi - sosyal yard m kurumu - çocuk esirgeme kurumu - çöp ekonomisi dairesi - ilçe hazine odas Kaymakaml k Makam Görevlerine dair Örnekler Devletin Alt dare Dairesi - in aat ve çevre koruma kurumu - trafik tescil ve denetleme dairesi - sa l k kurumu - yabanc lar dairesi - entegrasyon ve uyum sa lama dairesi - vatanda l k ve vatanda l a kabul etme dairesi 5

12 Schwäbisch Hall Kaymakaml Organizasyonu tarihi itibariyle 3. Bölgeler Genel Kurulu lçe sakinlerinin temsilcisidir ve be sene olmak üzere seçim hakk bulunan eyalet ilçesi halk taraf ndan seçilir. Ba kan ise kaymakamd r. Burada tüm temel hatlar ve önemli mevzular ile ilgili karar verilir ki tabii devlet veya eyalet taraf ndan daha önce belirlenmedi ise veya kaymakama mahfuz de ilse. Bölgeler genel kurulunun üye say s eyalet ilçesinin nüfus say s na ba l d r. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nde 58 gönüllü üye bulunmaktad r. Bunun yan s ra da heyetler var. Bunlar bölgeler genel kurulu taraf ndan görevleri sürekli olarak yerine getirme ile görevlendirilmi oldu undan ba ms z olarak görevler tayin etmekte ya da bölgeler genel kurulunda karara ba lanacak konular müzakere eder. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nde a a da gösterilen karar yetkisine sahip heyetler bulunmakta: dare ve finans heyeti Çevre koruma ve teknoloji heyeti Sosyal ve kültür heyeti 6

13 ayr ca yasal olarak öngörülenler Gençlere yard m heyeti 4. Kaymakaml k Kaymakam eyalet ilçesinin memurudur ve sekiz y l görev yapmak üzere seçilir. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Kaymakam tarihinden bu yana Gerhard Bauer dir. Schwäbisch Hall Kaymakaml Schwäbisch Hall Kaymakaml Crailsheim ubesi Münzstraße 1 In den Kistenwiesen 2/ Schwäbisch Hall Crailsheim Tel.: 0791/755-0 Tel.: 07957/492-0 Faks: 0791/ Faks: 07951/ rasha.de Internet: www. rasha.de 7

14 5. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nde bulunan 30 Belediye Belediyeler Adres Telefon, Faks, Homepage Blaufelden Hindenburgplatz Blaufelden 07953/ / Braunsbach Geislinger Str Braunsbach 07906/ / Bühlertann Hauptstr Bühlertann 07973/ / Bühlerzell Heilberger Str Bühlerzell 07974/ / Crailsheim Marktplatz Crailsheim 07951/ / Fichtenau Hauptstr Fichtenau 07962/ / Fichtenberg Rathausstr Fichtenberg 07971/ / Frankenhardt Crailsheimer Str Frankenhardt 07959/ / Gaildorf Schloßstr Gaildorf 07971/ / Gerabronn Blaufeldener Str Gerabronn 07952/ / Ilshofen Haller Straße Ilshofen 07904/ / Kirchberg/Jagst Schloßstr Kirchberg/Jagst 07954/ / Kreßberg Untere Hirtenstr Kreßberg 07957/ / Langenburg Hauptstr Langenburg 07905/ /491

15 Mainhardt Hauptstr Mainhardt 07903/ / Michelbach/Bilz Hirschfelder Str Michelbach/Bilz 0791/ / Michelfeld Haller Str Michelfeld 0791/ / Oberrot Rottalstr Oberrot 07977/ / Obersontheim Rathausplatz Obersontheim 07973/ / Rosengarten Hauptstr Rosengarten 0791/ / Rot am See Raiffeisenstr Rot am See 07955/ / Satteldorf Satteldorfer Hauptstr Satteldorf 07951/ / Schrozberg Krailshausener Str Schrozberg 07935/ / Schwäbisch Hall Am Markt Schwäbisch Hall 0791/ / Stimpfach Kirchstr Stimpfach 07967/ / Sulzbach- Laufen Eisbachstr Sulzbach-Laufen 07976/ / Untermünkheim Hohenloher Str Untermünkheim 0791/ / Vellberg Im Städtle Vellberg 07907/ / Wallhausen Seestr Wallhausen 07955/ / Wolpertshausen Haller Str Wolpertshausen 07904/ /

16 Göç Dairesi Kaymakaml kta bulunan Göç Dairesi tarihinde idarenin reformu çerçevesinde denkle tirme ve düzenleme daireleri taraf ndan kurulmu tur ve Eyalet lçesi ndeki göçmenlerin göç meselelerini düzenler. Bu daire esasen Yabanc lar iltica için ba vuranlar, iltica ba vurular reddedilenler ve iltica hakk olanlar Sava ve iç sava tan kaçan s nmac lar Alman göçmenler ve göç etmi olan etnik Almanlar ile ilgili konulardan sorumludur ve giri tarihinden vatanda l a kabul etmeye kadar ya da oturumunu bitirme durumlar ile ilgilidir ve de Alman vatanda lar n da kapsamaktad r. Bu daire burada hizmet dairesi olarak ve düzenleme idaresi alan nda i yapmaktad r. Göç Dairesine a a da belirtilen uzmanl k alanlar aittir: yabanc lar hukuku/ hukuki konular iltica hukuku/kay t alma dairesi entegrasyon/uyum dairesi vatanda l k ve vatanda l a kabul etme dairesi/nüfus hukuku Yap lan i in a rl k konular a a da belirtildi i gibi: eyalet ilçesindeki göçün idaresi yabanc lar için oturum ve i hukuku iltica davas hukuku ve iltica ba vurusu i lem süreci hukuku istek üzerine memleketine dönme te viki Federal Almanya Cumhuriyeti nde oturum hakk n n iptal edilmesi yurtlara yerle tirme ve geçimlerini sa lama Alman hukuk düzenine ve toplumsal düzenlemeye uyum sa lama vatanda l k tespiti Alman devlet birli ine vatanda l k kabulü nüfus i leri, isim de i tirme, evlilikler, sigorta denetimi dolay s yla denetim 10

17 Daire Ba kan : Oliver Raschke Schwäbisch Hall Kaymakaml Göç Dairesi Münzstr. 1 giri kat + 2. kat Schwäbisch Hall Tel.: 0791/ Faks: 0791/ mailto: mailto: Schwäbisch Hall Kaymakaml n n genel çal ma saatleri: Pazartesinden Cumaya kadar saat saat Pazartesinden Çar ambaya kadar saat saat Per embe saat saat De i ik hedefler amaçlanarak bu uzmanl k alanlarda a a da belirtilen i lemler yerine getirilmektedir: 1. Yabanc lar Dairesi: Vize i lemleri, ziyaretçi davetiyeleri için yükümlük üstlenme i lemi, pasaport ve geçici kimlik verme ve uzatma, dil kurslar na yükümlü k lma, oturum müsaadeleri (oturum ve yerle me izinleri), üçüncü ülke yabanc lar na onaylama dahil i göçü, ma duriyet durumu ve kalma hakk uygulamalar, Avrupa vatanda lar n n oturum hakk tespiti ve belgelenmesi, ARB 1/80 do rultusunda verilen kararlar, yabanc lar hukuku ile ilgili uyar lar, yasa ve düzenlemelere ayk r davran lar davalar ve suç duyurular, s n r d etmeler, yabanc lar ülkeden sürme ve geriye gönderme, mahkeme ve itiraz davalar i leme koyma, sava ve iç sava tan kaçanlar kabul ve geri çevirme, kimlik, pasaport ve bildirim i lemlerinde esas denetim. Ba vurulacak ki i: Uzmanl k bölümü Müdürü/Daire Ba kan Vekili Bayan nge Maile Tel.: 0791/ Faks: 0791/

18 2. ltica Hukuku/Kay t lem Dairesi Yabanc kaçaklar i leme alma, yurt mukavelesi haklar, kullanma düzenlemeleri, geçimini sa lama, oturum müsaadesi ve katlanma, çal ma ve di er i ten ayr lma müsaadeleri, ma duriyet durumu ve kalma hakk düzenlemeleri, iltica ba vuranlar n ve ilticas reddedilenlerin bir yerden bir yere ta nmalar, yurtta kalma iptali, daha sonra konaklama yerleri, iltica hakk olanlara pasaport ç karma, s n r d etme, yurttan sürme, geri gönderme, mahkeme ve itiraz davalar, yabanc mültecileri geri çevirme, yabanc mültecilere dan manl k ve ilgilenme, toplumsal düzene ayk r davranma davalar ve suç duyurusu, yurtlar n i letmesi ve geçimini sa lama dahil olmak üzere eyalet ilçesindeki yurtlarda yabanc mültecileri ve Alman as ll göçmenleri yerle tirme ve geçimini sa lama, yabanc mültecilere nesnel yard m teslimiyeti, ev ve yang ndan korunma düzenlemeleri kararnamesi, ev içi kurallar belirleme, sükunetin sa lanmas, yurtlarda düzen ve temizlik. Ba vurulacak ki i: Yurtlar ad na ba vurulacak ki i: dare Bölüm Ba kan Dieter Bollwerk Gerrit Rozek Tel.: 0791/ Tel.: 0791/ Faks: 0791/ Faks: 0791/ rasha.de rasha.de 3. Entegrasyon/Uyum: Tüm burada kalma hakk bulunan yabanc lar, Alman as ll mülteciler, iltica hakk olanlar, k smen iltica ba vuranlar ve iltica anla mas ve kontenjan dolay s yla mülteciler Entwicklung için und entegrasyon Durchführung projeleri von Integrationsprojekten geli tirilmesi ve hayata für geçirilmesi. alle bleibeberechtigten Tüm Ausländer, göçmenler Spätaussiedler, ad na entegrasyon Asylberechtigte, ofisi, eyalet teilweise ilçesinde Asylbewerber, ve çevredeki Konventions- göç i alan nda und Kontingentfl Avrupa üchtlinge, Sosyal Fonu Integrationsbüro yönetimi, aile für fertleri alle dahil Zuwanderer, olmak üzere Geschäftsführung göçmenler ve Alman des Europäischen as ll göçmenlere Sozial-fonds ba vuru (ESF) ve dan manl k im Landkreis yeri, und Alman dem göçmenlere kreisweiten Arbeitskreis uyum sa lama Migration, deste i. Arbeitsgemeinschaft Integration, Anlauf- und Beratungsstelle für Aussiedler und Spätaussiedler und Familienangehörige, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler, Ba vurulacak ki i: Entschädigungen für SED-Opfer. Daire Bölüm Müdürü Christian Mauch Tel.: 0791/ Ansprechpartner: Faks: 0791/ Fachbereichsleiter Christian Mauch Tel.: 0791/ Fax: 0791/

19 4. Vatanda l k ve Vatanda l a kabul etme Dairesi/Nüfus Kay t Hukuku: Alman vatanda l tespiti, uyruksuzluk tespiti, yabanc lar n vatanda l a kabulü, Alman vatanda l ndan ç kar lma, muhafaza etme ve feragat etme, vatanda l a al nmay geri çekme, beyan ve ret etme hakk, vatanda l k seçme özgürlü ü düzenlemesi, eyalet ilçesindeki 30 evlendirme dairesi ve 131 evlendirme memuru ve memuresi üzerinde denetleme olmak üzere nüfus i lem yeri, kamusal ve hukuksal isim de i tirmeleri, sigorta denetimi, zorunlu ödeme cezas, yasa ve düzenlemelere ayk r davran lar davalar ve suç duyurular, mahkeme davalar. Ba vurulacak ki i: Uzmanlk bölümü Müdürü Kerstin Seitz Tel.: 0791/ Faks: 0791/ rasha.de 13

20 Oturum Hukuku 1. Genel Konular Alman olmayan her ki i yabanc d r. Yabanc olarak Federal Almanya Bölgesinde ikamet etmek isteyen ki iler için ayr hukuki düzenlemeler geçerlidir. Zira temel ko ullar her yabanc için ayn de ildir. Esasen Avrupa birli i vatanda lar ve üçüncü ülke mensuplar olarak ayr görülürler. Avrupa birli i vatanda lar Avrupa Birli ine üye olan ülkelere mensup ki ilerdir ve ayn zamanda Lichtenstein halk, zlanda, Norveç ve sviçre (EFTA-Devletleri) gibi onunla e de er ki ilerdir. Özellikle bu ki iler grubu yard m görür ve hukuki olarak oturum hakk na sahiptirler. Avrupa Birli i üyesi ülkeler say s 01 May s 2004 tarihinde on ülke daha eklenerek ço alm t r. Bu ülkeler Çek Cumhuriyeti, Estonya, K br s, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya olarak s ralan rlar. Ayr ca Bulgaristan ve Romanya da tarihinde Avrupa Birli ine kat lm t r. Bu durumda Avrupa Birli i 27 üye ülke olarak geni lemi tir. Yeni kat lm olan Avrupa birli i vatanda lar da genelde i çi olarak serbest dola m hakk olmaks z n serbest dola ma ve ikamet hakk na sahiptirler ki Bulgaristan dan ve Romanya dan olan bu yeni Avrupa Birli ine mensup halk azami olarak yedi sene (2+3+2) geçi s n r olmak üzere i piyasas na giremezler tarihinde H rvatistan da Avrupa Birli ine al nacakt r. Türk vatanda lar ve aile fertleri için Avrupa Birli inin Türkiye ile ortakl k sözle mesi dolay s yla oturum hakk n da etkileyen özel i çi haklar geçerlidir. Üçüncü ülke mensuplar ise tüm di er ülkeler vatanda lar d r. Bunlar için genel olarak her türlü oturuma vize art geçerlidir ki ziyaret ve turist olma ayr cal çerçevesinde vizesiz üç ay olmak üzere giri yapma hakk verilmi istisnai devletler haricinde. Üçüncü ülke mensuplar genellikle i çi olmak üzere Federal Almanya bölgesine giri yapma hakk na sahip de ildirler zira sezon i çileri, ziraat stajyerleri, misafir i çiler, i sözle meli i çiler, au pair, oyuncular ve sanatç lar gibi özel hukuki düzenlemelerde ayarlanm istisnai durumlar hali görülmezse. Avustralya, srail, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Birle ik Amerika Cumhuriyeti vatanda lar ndan yabanc lar da çal abilmek ad na bir oturum hakk elde edebilirler. Bununla ilgili ayr nt l aç klamalar geçerli yabanc lar yasas na göre oturum izni haklar maddesi alt nda mevcuttur. 14

21 2. kamet Kayd yapt rma Yükümlülükleri Almanya da esas itibariyle ikamet kayd yapt rma yükümlülü ü mevcuttur. Ayr nt lar u anda köklü de i im içerisinde bulunan Baden-Württemberg Eyaleti ikamet kayd yapt rma kanunu düzenler. Gelecekte ikamet kayd yapt rma yükümlülü ünü yerine getirmek internet üzerinden de mümkün olacakt r. Ayr nt lar yeni ikamet kayd yapt rma kanununun yürürlü e geçti inden sonra ancak aç klanabilecektir. Zira gelecekte de geçerli olacak durumlar: Kim 8 haftadan fazla bir evde oturursa (ziyaretçi/turist olarak da olsa) ikamet kayd yapt rmakla yükümlüdür. Ba vuru bölge polisi dairesine (bölgenin nüfus dairesi belediye binas (Rathaus) veya belediyeye ba kanl nda) yap l r. Almanya içinde ta nma durumu dolay s yla kay t sildirme yükümlülü ü art k gerekli de ildir. Yaln z yeni ta nd n z yerde kay t yapt rma durumundas n z. Zira Almanya d na ta nd n z takdirde kayd n z sildirmelisiniz. Kay t yapt rma yükümlülü ünüzü bir hafta sarf nda yerine getirmeniz gerekmekte. E er bunu gerçekle tirmezseniz yasalara ayk r davranm olursunuz ve para cezas na çarpt r l rs n z. Baz belediye ba kanl daireleri daha imdiden internet sayfalar nda kay t yapma ve sildirme ile ilgili formlar sunmakta ki bunlar oradan elde ederek doldurabilirsiniz. Ayr ca pasaportunuz (Avrupa birli i vatanda lar nda kimlik yeterlidir) gereklidir. Ayr ca bir yabanc (Avrupa birli i vatanda olmayan) ikamet etti i yeri yabanc lar dairesine bildirmek zorundad r. Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde üç ayr yabanc lar dairesi mevcuttur. Schwäbisch Hall ve Crailsheim gibi büyük çevre ehirlerde ikamet eden ki iler Schwäbisch Hall veya Crailsheim yabanc lar dairelerinde bulunan vatanda l k hizmeti ve toplum düzeni bölümüne ba vurma durumundalar. Di er tüm çevre ehirlerin d nda ikamet eden yabanc lar için Schwäbisch Hall Kaymakaml nda bulunan eyalet ilçesinin yabanc lar dairesi içerisindeki göç dairesi bölümü yabanc lar hukuku, Schwäbisch Hall sorumludur. Belediye binas nda (Rathaus) yabanc lar n ikamet oturum hakk ba vurusu ile birlikte ikamet kayd da yapt r labilir. Yabanc lar dairesinde oturum hakk ba vurular nda biyometrik verilerinde kayda geçmesi gerekti inden (çocuklar için de geçerlidir) ki inin kendisi taraf ndan yap lmal d r. Biyometrik vesikal k resim ve pasaport her zaman haz r bulunmak zorundad r. 3. Yeni Göçmenlik Hukukuna göre Oturum Hakk mkanlar ( tarihinde yürürlü e geçmi tir) Avrupa Birli i-üyeleri ve Aileleri Avrupa Birli i Vatanda lar Avrupa Birli i içerisinde geni ölçüde serbest dola m hakk na sahiptirler. Genel olarak serbest dola m i çilere ve serbest meslek halinde olanlara sunulmaktad r. Zira ba ka bir Avrupa Birli i üyesi olan devletten gelenler 15

22 ekonomik nedenler dolay s yla gelirler. arama nedeni ile Almanya ya vize olmaks z n giri yap labilmekteler ve bu durumda bir oturum izni gerekmemektedir. E er 8 haftadan fazla kalma niyeti ile gelindiyse, giri yapt ktan sonra bir hafta sarf nda kay t yapt rma durumundas n z. Genelde bu durumlarda da kimli in/pasaportun bir nüshas gereklidir. Yetkili yabanc lar dairesi serbest dola m hakk na sahip Avrupa Birli i vatanda lar n n bu hak çerçevesinde gerekçelerini yerine getirdikleri ile ilgili gerekli zaman s n rlar içerisinde e er bu hakk n olmad na dair üphe durumu olu mu sa ispat talep edebilir. Zira bu üpheli durum genelde ki inin kendisi geçimini ve sa l k sigortas n sa layam yorsa olu uyor. Buna yönelik gerekli bilgiler ve teminat yetkili nüfus dairesi taraf ndan nüfus dairesine kay t yapt rma i lemi ile birlikte verilebilir. Bu evraklar daha sonra yabanc lar dairesine iletilir tarihinde yeni dahil olan Avrupa Birli i vatanda lar na ise daha önce belirtilen s n rlamalar geçerlidir (genel konular ba l alt na bak n z). ltica Konusu Bölümü Tart maya aç k olmadan ilticac veya mülteci olarak kabul görmü iltica dilekçesi sahipleri genelde çal ma hakk n da tan yan bir oturum izni alabilmekte. Göç ve Mülteci Federal Dairesi (BAMF) taraf ndan oturum hakk hukukunun madde 60 f kra 1 statüsü ta d tespit edildi i taktirde bu ki ilere süreli oturum izni verilmekte. Bir i te çal abilmek için çal ma izni de kapsayan bir oturum iznine ihtiyac n z var ki öncelikle buna dair çal ma ajans ndan (Agentur für Arbeit) onay alman z gerekmekte. Bunun için dilekçe ile ba vuruyu i veren yapma durumunda ve kaymakaml n www. rasha.de olan internet sayfas ndan vatanda servisi (Bürgerservice) formlar alt nda i lem yap p yabanc lar dairesine iletilebilir. Di er i lemler direk olarak yabanc lar dairesi taraf ndan i leme konulur (one-stop- Gouvernment). Avrupa Birli i Devletlerine Mensup olmayan Yabanc lar (üçüncü ülke mensuplar ) Üçüncü ülke mensuplar Almanya ya giri yapabilmek için vize almak zorundalar. Vize alabilmek için söz konusu yabanc n n memleketinde yurt d temsilcili inde (Alman Elçili i) bir ba vuru yapma durumundad r. Oturum hakk hukukuna göre vize bir oturum izni niteli indedir. Bundan dolay da oturum hakk olarak geçerlidir. Ço unlukla 3 ayl k bir geçerlilik süresi ile verilir. Zira vize ba vurusu turizm ile ilgili amaçla de il de sürekli kalabilme niyetli (mesela aile birle imi dolay s yla) yap ld ysa yurt d temsilcili i buna onay vermeden önce yurtiçi yabanc lar dairesinden onay alma durumundad r. Vizenin geçerlilik döneminde yabanc lar dairesinde oturum izni ba vurusu yap lmas gerekmektedir. Buras da oturum ile ilgili karar n verilmesini sa lamaktad r. Oturum izni haklar a a da belirtildi i üzeredir: Oturum Müsaadesi: Oturum müsaadesi süreli olarak tayin edilir. Ö renim, dil kurslar, okul ziyareti, çal ma, aile birle imi, çocuklar getirme gibi baz ikamet maksatlar ad na tayin edilir. 16

23 Oturum müsaadesi ikamet maksatlar mevcut oldu u sürece ve yerle me izni (sürekli olarak ikamet etme izni) için ko ullar n gerçekle medi i sürece uzat l r. Yerle im zni: Yerle im izni süresiz bir oturum izni s fat ndad r. Zaman ve mekan olarak engel olu turmaks z n çal abilmeye hak olu turur ve bir yan hükümle de tayin edilemez. Sürekli ikamet edebilmek için süresiz izin (Avrupa Birli i): Bu oturum müsaadesi ile Avrupa Birli i ülkelerinde uzun süreli bir ikamet etme durumundan sonra üçüncü ülke yabanc lar sürekli olarak da ba kaca Avrupa Birli i ülkelerine de mesela çal mak için geçebilirler. Müsamaha: Bu bir oturum izni s fat nda de ildir sadece yurttan sürme engeli bulundu u sürece geçici olarak yurttan sürmeyi engeller. 4. Ziyaretçilere Davetiye Ziyaret amaçl ikamete vize alma durumundakiler için yabanc ziyaretçilere bir davetiye ç karma ço unlukla gereklidir. Vize gerektirmeyen ülkeler yabanc lar dairesine sorularak ö renilebilinir. Davetiye için ba vuru formlar yabanc lar dairesinde mevcuttur. Formlar Schwäbisch Hall Kaymakaml n n yukar da belirtilen internet sayfas ndan da indirilebilinir. Gerekli olan evraklar genelde son üç ayl k maa bordrosu, serbest meslek sahiplerinde ayl k net gelir belgesi ve geçerli bir kimlik olmaktad r. Yabanc lar dairesi ödeme gücünü de erlendirdikten sonra olumlu sonuç al nm ise 25,00 Avro ücretinde olan bir taahhüt beyan tanzim eder. Bu taahhüt beyan ile bulundu u ülkedeki Alman Elçili ine vize ba vurusu yap labilir. Ziyaretçi vizesi ad na karar veren makam istisnas z Alman Elçili idir. Taahhüt beyan ziyaretçi vizesi alabilmeye garanti olu turmaz. Yabanc lar dairesi karar verilirken dahil edilmez. Taahhüt beyan 6 ay sarf nda elçili e sunulmad takdirde geçerlili ini kaybeder. 5. Aile Birle imi Her aile birle imi ad na memleketinizdeki Alman elçili inde bir vize ba vurusu yapma durumundas n z. Bu dilekçe ise Federal dare Makam taraf ndan (öncelikle online) incelenmesi için yurt içinde yetkili olan yabanc lar dairesine iletilir. Yabanc lar dairesi vize tayin edilmesi ad na geçerli kurallar çerçevesinde uygunlu u incelenir ve sonucunu online Alman elçili ine iletir A ustos ay itibariyle resmi e lerin daha vize ba vurusunda genelde Almanca bilgileri oldu una dair Goethe-Enstitüsü A 1 sertifikas ile ispatlanmal d r. 17

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

A.B.D. SEC MLER 2004

A.B.D. SEC MLER 2004 A.B.D. SEC MLER 2004 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da

Detaylı