Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük tarihi itibariyle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle"

Transkript

1 Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük tarihi itibariyle

2 leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße Schwäbisch Hall Bask : Bas mevi Artis GmbH Bask : Hauptstraße Bas mevi Artis 2/1 GmbH Hauptstraße Kirchberg/Jagst 2/ Kirchberg/Jagst Bask : 3. Bask (güncellendi) Bask : 3. Bask (güncellendi) Bask Tarihi: Temmuz 2013 Bask Tarihi: Temmuz Schwäbisch Hall Kaymakaml, Göçmen Dairesi Tüm 2013 haklar Schwäbisch sakl d r, Hall foto raflar, Kaymakaml, izinsiz ço altma Göçmen ve Dairesi al nt yapmak ta dahil Tüm elektronik haklar Medya sakl d r, üzerinden foto raflar, kullan m izinsiz telif ço altma hakk kapsam ndad r. ve al nt yapmak ta dahil elektronik Medya üzerinden kullan m telif hakk kapsam ndad r. Bu Eser titiz bir çal ma sonucu haz rlanm t r. Verilerin içeri i ve bütünlü ü için Bu garanti Eser verilemez. titiz bir çal ma sonucu haz rlanm t r. Verilerin içeri i ve bütünlü ü için garanti verilemez.

3 çindekiler Seite Önsöz... 1 Veriler ve Olgular 1. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi kendini tan t yor Bir Eyalet lçesi ne yapar?... 5 Kaymakaml k Makam Organizasyonu Bölgeler Genel Kurulu Kaymakaml k Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde bulunan 30 Belediye... 8 Göç Dairesi Yabanc lar Dairesi ltica Hukuku/Kay t lem Dairesi Entegrasyon/Uyum Vatanda l k ve Vatanda l a kabul etme Dairesi/ Nüfus Kay t Hukuku Oturum Hukuku 1. Genel Konular kamet Kayd yapt rma yükümlülükleri Yeni Göçmenlik Hukukuna göre Oturum Hakk mkanlar Ziyaretçilere Davetiye Aile Birle imi Süreli oturum hakk n n sa lamla t r lmas Schwäbisch Hall Eyalet lçesinin Entegrasyon Dairesi 1. Hedeflerimiz Konu ma saatlerimiz Vatanda l k 1. Alman Göçmenler ve Aile Fertleri Yabanc lar/vatanda l k Yeni çevrenizde ilk ad mlar 1. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall de dan manl k ve destek Müracaat Almanca dilini ö renme ve geli tirme Alman Pasaportu/Nüfus Cüzdan Nüfus Kütü ü... 28

4 6. Sosyal Konutlarda kamet Hakk Belgesi (WBS) Ücret Vergi Karnesi (Lohnsteuerkarte) Banka, Tasarruf Bankas ya da Postanede Hesap açt rmak Sa l k Sigortas ve Meslek Yabanc diplomalar n tan t lmas Anaokulu Okul Okul türü seçimi Schwäbisch Hall lçesinin Okullar Çocu unuzun Meslek E itimi/ö renimi Dernekler/Etkinlikler sim kullanma ve sim de i tirme Konut arama 1. Kira Kontrat Sosyal yard m ya da sizlik Paras II alanlar n dikkatine Koruyucu Sa l k Hizmetleri 1. Doktorlar Hastaneler Eczaneler Zehirlenme durumunda Acil Servis Merkezi Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde Sa l k Müdürlü ü Tüketici Bilgileri 1. Göçmenlerin Dikkatine E ya sunular, fiyat kar la t rmalar, tüketiciler dan manl Taksitle Al veri Krediler Araba/Ehliyet 1. Motosiklet ve Otomobil Ehliyetleri Araba Sat n Alma Sigortalar Kay t Yapt rma Teknik ve Egzoz Ana Muayenesi Önemli Bilgiler Radyo, Televizyon, Telefon 1. Radyo ve Televizyon Gereçleri Telefon (sabit hat) Mobil Telefonlar/Cep Telefonlar... 51

5 Schwäbisch Hall lçesinde çöp imha etme Zorunlu Askerlik ve Sivil Hizmet Sosyal Güvenceler/Hizmetler 1. Geçim Yard m (Sosyal Yard m) Temel Geçim Güvencesi sizlik Paras I sizlik Paras II Meslek E itimini Destekleme Yasas (BAföG) Mesleki Yükselmeyi Te vik Etme Yasas (AFBG) Ev Kiras Yard m Ya l l k Tedbirleri Emeklilik Rehabilitasyon ad na Mü terek Servis Ofisi (GSS) Hukuki Dan manl k ve Dava Masraflar na Yard m 1. Hukuki Dan manl k ve Dan ma Yard m Dava Masraflar Yard m Annenin Korunmas ve E itim Yard mlar 1. Çocuk Paras ve Çocuk Paras Zamm Ebeveynlere Çocuk Bak m Paras Bak m Paras Anneli in Korunmas Ebeveynler Çocuk Bak m Dönemi Nafaka Ödene i Engelli nsanlar n tiraki Ölüm Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde Acil durumlarda Dan ma Merkezleri 1. Borçlulara Dan manl k Hamilelik Dan manl Uyu turucu ve Ba ml l k Dan manl AIDS-Dan manl Zoraki Evlilik Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde Polis Acil Ça r Listesi... 71

6

7 Önsöz Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nin Vatanda lar, Sayg de er yeni muhtemelen k sa bir süre önce yurt d ndan Federal Almanya Cumhuriyeti nee giri yapt n z ve Schwäbisch Hall Eyalet lçesi ne yerle tiniz: HO GELD N Z! Sizin için imdi yabanc bir çevrede yeni bir ya am dilimi ba l yor. Mutlaka birçok sorular n z olacakt r ve belki de günlük ya ant n z idame etmekte baz sorunlar n z olacakt r. Federal Devlet in resmi daireleri, ülkeler ve beldeler, kilise, hay rsever ve hem eriler organizasyonlar, ve de çok say da özel inisiyatifler bu durumda severek sizleri maddi manevi destekleyecektir. Bu sözlük ile güzel Eyalet lçe mizde göçmenlere yeni ba lang ç dönemini olabildi ince kolayla t rmak ad na yararl bilgiler, cevaplar ve yönlenmede yard m edebilmeyi umuyoruz. Zira Federal Almanya Cumhuriyeti liberal toplumumuzda hayat n z n sorumlulu unu kendiniz üstlenerek ve kararl olarak kendi ellerinizee alman z rica olunur. Gelece iniz için en iyi dileklerimle Gerhard Bauer Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Kaymakam 1

8 Veriler ve Olgular 1. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi kendini tan t yor Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Avrupa n n merkezinde yüzey bir ilçedir. AVRUPA Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Güney Almanya n n tam ortalar nda bulunmaktad r ve Baden-Württemberg in 35 ilçesinden biridir. 2

9 MD K ALMANYA: Ba kent Berlin, 16 Federal Eyalet, Eyalet Ba kenti Stuttgart Federal Almanya Cumhuriyeti nde temel yasalar Anayasa olarak adland r l r. Zira devletimizin ta y c kurulu prensipleri bunun içinde bar nmaktad r: Federal Devlet Demokrasi Hukuk Devleti Sosyal Devlet Cumhurba kan Federal Almanya Cumhuriyeti nin devlet ba kan d r. Federal Ba bakan iktidar yönetir ve siyasetin ana hatlar n belirler. Berlin de bulunan Federal Parlamento milletvekillerinin toplanma yeridir. Bunlar genel, serbest, e it, gizli ve direk seçim ile dört sene üzere seçilirler. Eyalet Temsilciler Meclisi eyaletlerin temsilcilerinden olu maktad r. Federal Parlamento taraf ndan ç kar lan kanunlar yürürlü e geçmeden önce Eyalet Temsilciler Meclisi nde ço unluk taraf ndan onaylanmak zorundad r. 3

10 Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nin Yap sal Verileri km² olarak yüzeyy ölçümü eyalet içerisindekii yüzdesi 4,16 % nüfus ( ) eyalet içerisindekii yüzdesi 1,77 % yabanc lar ( ) her 1000 ki ide 66 kad nlar ( ) her 1000 ki ide 502 göçmen kökenli (nüfus say m 2011) her 1000 ki ide ya n alt nda olanlar (nüfus say m 2011) göçmen kökenli olmayanlar her 1000 ki ide 129 göçmen kökenli olanlar ya n alt nda her 1000 ki ide km² bir alana da lan nüfus olmakla birlikte Schwäbisch Hall Eyalet lçesi içerisinde her bir km² alanda 127 ki i ya amakta. Bu durumda Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Almanya n n zay f yerle im yerlerinden biridirr ki ortalama olarak bir km² alan 230 ki i payla mak zorundad r. Eyalet lçesinin trafik plaka i areti SHA d r. lçenin ekonomisii iyi bir i letme yap s sunmaktad r. Bilhassa imalat sektöründe çok güçlü olarak bulunmaktad r ki öncelikle yat r m mallar endüstrisinde (makine yap m ) bu belirginle mekte. Yine ayn önemi ta yan di er alanlar ise elektro teknik, demir, sac ve metal i leme, oto yan sanayi i letmeleri, odun i letmesi, g da yan s ra da ka t ve matbaa endüstrisi. Eyalet lçemizde en büyük hizmet sektörü ise Schwäbisch Hall Yap Tasarruf Bankas olmakla ayn ismi ta yan ehir merkezinde bulunmaktad r. Eski mparatorluk ve Tuz Fabrikas ehri ise Eyalet lçesinin turistik ve kültürell merkezleridir. Ayr ca ziyaretçiler ve dinlenmeye gelenler için bilhassaa Kocher ve Jagst Vadileri çok çekici yerlerdir. Eyalet lçemizin Hohenloher Ovas nda, Suebya Frank Orman Tepelerinde ve ayn zamanda Frank Tepelerinin n bir k sm nda da pay vard r. Neckar n sa taraf na dü en iki yan nehirleri olan Jagst ve Kocher Eyalet lçemizin içerisinden geçmektedir. 4

11 Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nin kom u ilçeleri unlard r: Ansbach lçesi Heilbronn lçesi Hohenlohekreis lçesi Main-Tauber-Kreis lçesi Ostalbkreis lçesi Rems-Murr-Kreis lçesi Schwäbisch Hall Eyalet lçesi 30 ehir ve beldeden olu maktad r. Schwäbisch Hall ve Crailsheim burada büyük ilçe merkezlerindendir. 2. Bir Eyalet lçesi ne yapar? Eyalet ilçeleri ve beldeler Federal Almanya Cumhuriyeti nin devlet olu umu içerisinde alt sahalard r. Organlar ise bölgeler genel kurulu ve kaymakaml kt r. Eyalet ilçesi ilçe beldelerini görevlerinde destekler ve birçok alanda da onlar n denetleme dairesi olarak geçerlidir. Bunun yan s ra kaymakaml k makam devlet makam (alt idari makam) olarak ve yerel kaymakaml k makam olarak bir ikilem halindedir. Kaymakaml k makam idare olu umu içerisinde Göçmenlik Dairesi göç edenler ile ilgili yetkili makam olmaktad r. lçe Dairesi - sosyal yard m kurumu - çocuk esirgeme kurumu - çöp ekonomisi dairesi - ilçe hazine odas Kaymakaml k Makam Görevlerine dair Örnekler Devletin Alt dare Dairesi - in aat ve çevre koruma kurumu - trafik tescil ve denetleme dairesi - sa l k kurumu - yabanc lar dairesi - entegrasyon ve uyum sa lama dairesi - vatanda l k ve vatanda l a kabul etme dairesi 5

12 Schwäbisch Hall Kaymakaml Organizasyonu tarihi itibariyle 3. Bölgeler Genel Kurulu lçe sakinlerinin temsilcisidir ve be sene olmak üzere seçim hakk bulunan eyalet ilçesi halk taraf ndan seçilir. Ba kan ise kaymakamd r. Burada tüm temel hatlar ve önemli mevzular ile ilgili karar verilir ki tabii devlet veya eyalet taraf ndan daha önce belirlenmedi ise veya kaymakama mahfuz de ilse. Bölgeler genel kurulunun üye say s eyalet ilçesinin nüfus say s na ba l d r. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nde 58 gönüllü üye bulunmaktad r. Bunun yan s ra da heyetler var. Bunlar bölgeler genel kurulu taraf ndan görevleri sürekli olarak yerine getirme ile görevlendirilmi oldu undan ba ms z olarak görevler tayin etmekte ya da bölgeler genel kurulunda karara ba lanacak konular müzakere eder. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nde a a da gösterilen karar yetkisine sahip heyetler bulunmakta: dare ve finans heyeti Çevre koruma ve teknoloji heyeti Sosyal ve kültür heyeti 6

13 ayr ca yasal olarak öngörülenler Gençlere yard m heyeti 4. Kaymakaml k Kaymakam eyalet ilçesinin memurudur ve sekiz y l görev yapmak üzere seçilir. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Kaymakam tarihinden bu yana Gerhard Bauer dir. Schwäbisch Hall Kaymakaml Schwäbisch Hall Kaymakaml Crailsheim ubesi Münzstraße 1 In den Kistenwiesen 2/ Schwäbisch Hall Crailsheim Tel.: 0791/755-0 Tel.: 07957/492-0 Faks: 0791/ Faks: 07951/ rasha.de Internet: www. rasha.de 7

14 5. Schwäbisch Hall Eyalet lçesi nde bulunan 30 Belediye Belediyeler Adres Telefon, Faks, Homepage Blaufelden Hindenburgplatz Blaufelden 07953/ / Braunsbach Geislinger Str Braunsbach 07906/ / Bühlertann Hauptstr Bühlertann 07973/ / Bühlerzell Heilberger Str Bühlerzell 07974/ / Crailsheim Marktplatz Crailsheim 07951/ / Fichtenau Hauptstr Fichtenau 07962/ / Fichtenberg Rathausstr Fichtenberg 07971/ / Frankenhardt Crailsheimer Str Frankenhardt 07959/ / Gaildorf Schloßstr Gaildorf 07971/ / Gerabronn Blaufeldener Str Gerabronn 07952/ / Ilshofen Haller Straße Ilshofen 07904/ / Kirchberg/Jagst Schloßstr Kirchberg/Jagst 07954/ / Kreßberg Untere Hirtenstr Kreßberg 07957/ / Langenburg Hauptstr Langenburg 07905/ /491

15 Mainhardt Hauptstr Mainhardt 07903/ / Michelbach/Bilz Hirschfelder Str Michelbach/Bilz 0791/ / Michelfeld Haller Str Michelfeld 0791/ / Oberrot Rottalstr Oberrot 07977/ / Obersontheim Rathausplatz Obersontheim 07973/ / Rosengarten Hauptstr Rosengarten 0791/ / Rot am See Raiffeisenstr Rot am See 07955/ / Satteldorf Satteldorfer Hauptstr Satteldorf 07951/ / Schrozberg Krailshausener Str Schrozberg 07935/ / Schwäbisch Hall Am Markt Schwäbisch Hall 0791/ / Stimpfach Kirchstr Stimpfach 07967/ / Sulzbach- Laufen Eisbachstr Sulzbach-Laufen 07976/ / Untermünkheim Hohenloher Str Untermünkheim 0791/ / Vellberg Im Städtle Vellberg 07907/ / Wallhausen Seestr Wallhausen 07955/ / Wolpertshausen Haller Str Wolpertshausen 07904/ /

16 Göç Dairesi Kaymakaml kta bulunan Göç Dairesi tarihinde idarenin reformu çerçevesinde denkle tirme ve düzenleme daireleri taraf ndan kurulmu tur ve Eyalet lçesi ndeki göçmenlerin göç meselelerini düzenler. Bu daire esasen Yabanc lar iltica için ba vuranlar, iltica ba vurular reddedilenler ve iltica hakk olanlar Sava ve iç sava tan kaçan s nmac lar Alman göçmenler ve göç etmi olan etnik Almanlar ile ilgili konulardan sorumludur ve giri tarihinden vatanda l a kabul etmeye kadar ya da oturumunu bitirme durumlar ile ilgilidir ve de Alman vatanda lar n da kapsamaktad r. Bu daire burada hizmet dairesi olarak ve düzenleme idaresi alan nda i yapmaktad r. Göç Dairesine a a da belirtilen uzmanl k alanlar aittir: yabanc lar hukuku/ hukuki konular iltica hukuku/kay t alma dairesi entegrasyon/uyum dairesi vatanda l k ve vatanda l a kabul etme dairesi/nüfus hukuku Yap lan i in a rl k konular a a da belirtildi i gibi: eyalet ilçesindeki göçün idaresi yabanc lar için oturum ve i hukuku iltica davas hukuku ve iltica ba vurusu i lem süreci hukuku istek üzerine memleketine dönme te viki Federal Almanya Cumhuriyeti nde oturum hakk n n iptal edilmesi yurtlara yerle tirme ve geçimlerini sa lama Alman hukuk düzenine ve toplumsal düzenlemeye uyum sa lama vatanda l k tespiti Alman devlet birli ine vatanda l k kabulü nüfus i leri, isim de i tirme, evlilikler, sigorta denetimi dolay s yla denetim 10

17 Daire Ba kan : Oliver Raschke Schwäbisch Hall Kaymakaml Göç Dairesi Münzstr. 1 giri kat + 2. kat Schwäbisch Hall Tel.: 0791/ Faks: 0791/ mailto: mailto: Schwäbisch Hall Kaymakaml n n genel çal ma saatleri: Pazartesinden Cumaya kadar saat saat Pazartesinden Çar ambaya kadar saat saat Per embe saat saat De i ik hedefler amaçlanarak bu uzmanl k alanlarda a a da belirtilen i lemler yerine getirilmektedir: 1. Yabanc lar Dairesi: Vize i lemleri, ziyaretçi davetiyeleri için yükümlük üstlenme i lemi, pasaport ve geçici kimlik verme ve uzatma, dil kurslar na yükümlü k lma, oturum müsaadeleri (oturum ve yerle me izinleri), üçüncü ülke yabanc lar na onaylama dahil i göçü, ma duriyet durumu ve kalma hakk uygulamalar, Avrupa vatanda lar n n oturum hakk tespiti ve belgelenmesi, ARB 1/80 do rultusunda verilen kararlar, yabanc lar hukuku ile ilgili uyar lar, yasa ve düzenlemelere ayk r davran lar davalar ve suç duyurular, s n r d etmeler, yabanc lar ülkeden sürme ve geriye gönderme, mahkeme ve itiraz davalar i leme koyma, sava ve iç sava tan kaçanlar kabul ve geri çevirme, kimlik, pasaport ve bildirim i lemlerinde esas denetim. Ba vurulacak ki i: Uzmanl k bölümü Müdürü/Daire Ba kan Vekili Bayan nge Maile Tel.: 0791/ Faks: 0791/

18 2. ltica Hukuku/Kay t lem Dairesi Yabanc kaçaklar i leme alma, yurt mukavelesi haklar, kullanma düzenlemeleri, geçimini sa lama, oturum müsaadesi ve katlanma, çal ma ve di er i ten ayr lma müsaadeleri, ma duriyet durumu ve kalma hakk düzenlemeleri, iltica ba vuranlar n ve ilticas reddedilenlerin bir yerden bir yere ta nmalar, yurtta kalma iptali, daha sonra konaklama yerleri, iltica hakk olanlara pasaport ç karma, s n r d etme, yurttan sürme, geri gönderme, mahkeme ve itiraz davalar, yabanc mültecileri geri çevirme, yabanc mültecilere dan manl k ve ilgilenme, toplumsal düzene ayk r davranma davalar ve suç duyurusu, yurtlar n i letmesi ve geçimini sa lama dahil olmak üzere eyalet ilçesindeki yurtlarda yabanc mültecileri ve Alman as ll göçmenleri yerle tirme ve geçimini sa lama, yabanc mültecilere nesnel yard m teslimiyeti, ev ve yang ndan korunma düzenlemeleri kararnamesi, ev içi kurallar belirleme, sükunetin sa lanmas, yurtlarda düzen ve temizlik. Ba vurulacak ki i: Yurtlar ad na ba vurulacak ki i: dare Bölüm Ba kan Dieter Bollwerk Gerrit Rozek Tel.: 0791/ Tel.: 0791/ Faks: 0791/ Faks: 0791/ rasha.de rasha.de 3. Entegrasyon/Uyum: Tüm burada kalma hakk bulunan yabanc lar, Alman as ll mülteciler, iltica hakk olanlar, k smen iltica ba vuranlar ve iltica anla mas ve kontenjan dolay s yla mülteciler Entwicklung için und entegrasyon Durchführung projeleri von Integrationsprojekten geli tirilmesi ve hayata für geçirilmesi. alle bleibeberechtigten Tüm Ausländer, göçmenler Spätaussiedler, ad na entegrasyon Asylberechtigte, ofisi, eyalet teilweise ilçesinde Asylbewerber, ve çevredeki Konventions- göç i alan nda und Kontingentfl Avrupa üchtlinge, Sosyal Fonu Integrationsbüro yönetimi, aile für fertleri alle dahil Zuwanderer, olmak üzere Geschäftsführung göçmenler ve Alman des Europäischen as ll göçmenlere Sozial-fonds ba vuru (ESF) ve dan manl k im Landkreis yeri, und Alman dem göçmenlere kreisweiten Arbeitskreis uyum sa lama Migration, deste i. Arbeitsgemeinschaft Integration, Anlauf- und Beratungsstelle für Aussiedler und Spätaussiedler und Familienangehörige, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler, Ba vurulacak ki i: Entschädigungen für SED-Opfer. Daire Bölüm Müdürü Christian Mauch Tel.: 0791/ Ansprechpartner: Faks: 0791/ Fachbereichsleiter Christian Mauch Tel.: 0791/ Fax: 0791/

19 4. Vatanda l k ve Vatanda l a kabul etme Dairesi/Nüfus Kay t Hukuku: Alman vatanda l tespiti, uyruksuzluk tespiti, yabanc lar n vatanda l a kabulü, Alman vatanda l ndan ç kar lma, muhafaza etme ve feragat etme, vatanda l a al nmay geri çekme, beyan ve ret etme hakk, vatanda l k seçme özgürlü ü düzenlemesi, eyalet ilçesindeki 30 evlendirme dairesi ve 131 evlendirme memuru ve memuresi üzerinde denetleme olmak üzere nüfus i lem yeri, kamusal ve hukuksal isim de i tirmeleri, sigorta denetimi, zorunlu ödeme cezas, yasa ve düzenlemelere ayk r davran lar davalar ve suç duyurular, mahkeme davalar. Ba vurulacak ki i: Uzmanlk bölümü Müdürü Kerstin Seitz Tel.: 0791/ Faks: 0791/ rasha.de 13

20 Oturum Hukuku 1. Genel Konular Alman olmayan her ki i yabanc d r. Yabanc olarak Federal Almanya Bölgesinde ikamet etmek isteyen ki iler için ayr hukuki düzenlemeler geçerlidir. Zira temel ko ullar her yabanc için ayn de ildir. Esasen Avrupa birli i vatanda lar ve üçüncü ülke mensuplar olarak ayr görülürler. Avrupa birli i vatanda lar Avrupa Birli ine üye olan ülkelere mensup ki ilerdir ve ayn zamanda Lichtenstein halk, zlanda, Norveç ve sviçre (EFTA-Devletleri) gibi onunla e de er ki ilerdir. Özellikle bu ki iler grubu yard m görür ve hukuki olarak oturum hakk na sahiptirler. Avrupa Birli i üyesi ülkeler say s 01 May s 2004 tarihinde on ülke daha eklenerek ço alm t r. Bu ülkeler Çek Cumhuriyeti, Estonya, K br s, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya olarak s ralan rlar. Ayr ca Bulgaristan ve Romanya da tarihinde Avrupa Birli ine kat lm t r. Bu durumda Avrupa Birli i 27 üye ülke olarak geni lemi tir. Yeni kat lm olan Avrupa birli i vatanda lar da genelde i çi olarak serbest dola m hakk olmaks z n serbest dola ma ve ikamet hakk na sahiptirler ki Bulgaristan dan ve Romanya dan olan bu yeni Avrupa Birli ine mensup halk azami olarak yedi sene (2+3+2) geçi s n r olmak üzere i piyasas na giremezler tarihinde H rvatistan da Avrupa Birli ine al nacakt r. Türk vatanda lar ve aile fertleri için Avrupa Birli inin Türkiye ile ortakl k sözle mesi dolay s yla oturum hakk n da etkileyen özel i çi haklar geçerlidir. Üçüncü ülke mensuplar ise tüm di er ülkeler vatanda lar d r. Bunlar için genel olarak her türlü oturuma vize art geçerlidir ki ziyaret ve turist olma ayr cal çerçevesinde vizesiz üç ay olmak üzere giri yapma hakk verilmi istisnai devletler haricinde. Üçüncü ülke mensuplar genellikle i çi olmak üzere Federal Almanya bölgesine giri yapma hakk na sahip de ildirler zira sezon i çileri, ziraat stajyerleri, misafir i çiler, i sözle meli i çiler, au pair, oyuncular ve sanatç lar gibi özel hukuki düzenlemelerde ayarlanm istisnai durumlar hali görülmezse. Avustralya, srail, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Birle ik Amerika Cumhuriyeti vatanda lar ndan yabanc lar da çal abilmek ad na bir oturum hakk elde edebilirler. Bununla ilgili ayr nt l aç klamalar geçerli yabanc lar yasas na göre oturum izni haklar maddesi alt nda mevcuttur. 14

21 2. kamet Kayd yapt rma Yükümlülükleri Almanya da esas itibariyle ikamet kayd yapt rma yükümlülü ü mevcuttur. Ayr nt lar u anda köklü de i im içerisinde bulunan Baden-Württemberg Eyaleti ikamet kayd yapt rma kanunu düzenler. Gelecekte ikamet kayd yapt rma yükümlülü ünü yerine getirmek internet üzerinden de mümkün olacakt r. Ayr nt lar yeni ikamet kayd yapt rma kanununun yürürlü e geçti inden sonra ancak aç klanabilecektir. Zira gelecekte de geçerli olacak durumlar: Kim 8 haftadan fazla bir evde oturursa (ziyaretçi/turist olarak da olsa) ikamet kayd yapt rmakla yükümlüdür. Ba vuru bölge polisi dairesine (bölgenin nüfus dairesi belediye binas (Rathaus) veya belediyeye ba kanl nda) yap l r. Almanya içinde ta nma durumu dolay s yla kay t sildirme yükümlülü ü art k gerekli de ildir. Yaln z yeni ta nd n z yerde kay t yapt rma durumundas n z. Zira Almanya d na ta nd n z takdirde kayd n z sildirmelisiniz. Kay t yapt rma yükümlülü ünüzü bir hafta sarf nda yerine getirmeniz gerekmekte. E er bunu gerçekle tirmezseniz yasalara ayk r davranm olursunuz ve para cezas na çarpt r l rs n z. Baz belediye ba kanl daireleri daha imdiden internet sayfalar nda kay t yapma ve sildirme ile ilgili formlar sunmakta ki bunlar oradan elde ederek doldurabilirsiniz. Ayr ca pasaportunuz (Avrupa birli i vatanda lar nda kimlik yeterlidir) gereklidir. Ayr ca bir yabanc (Avrupa birli i vatanda olmayan) ikamet etti i yeri yabanc lar dairesine bildirmek zorundad r. Schwäbisch Hall Eyalet lçesinde üç ayr yabanc lar dairesi mevcuttur. Schwäbisch Hall ve Crailsheim gibi büyük çevre ehirlerde ikamet eden ki iler Schwäbisch Hall veya Crailsheim yabanc lar dairelerinde bulunan vatanda l k hizmeti ve toplum düzeni bölümüne ba vurma durumundalar. Di er tüm çevre ehirlerin d nda ikamet eden yabanc lar için Schwäbisch Hall Kaymakaml nda bulunan eyalet ilçesinin yabanc lar dairesi içerisindeki göç dairesi bölümü yabanc lar hukuku, Schwäbisch Hall sorumludur. Belediye binas nda (Rathaus) yabanc lar n ikamet oturum hakk ba vurusu ile birlikte ikamet kayd da yapt r labilir. Yabanc lar dairesinde oturum hakk ba vurular nda biyometrik verilerinde kayda geçmesi gerekti inden (çocuklar için de geçerlidir) ki inin kendisi taraf ndan yap lmal d r. Biyometrik vesikal k resim ve pasaport her zaman haz r bulunmak zorundad r. 3. Yeni Göçmenlik Hukukuna göre Oturum Hakk mkanlar ( tarihinde yürürlü e geçmi tir) Avrupa Birli i-üyeleri ve Aileleri Avrupa Birli i Vatanda lar Avrupa Birli i içerisinde geni ölçüde serbest dola m hakk na sahiptirler. Genel olarak serbest dola m i çilere ve serbest meslek halinde olanlara sunulmaktad r. Zira ba ka bir Avrupa Birli i üyesi olan devletten gelenler 15

22 ekonomik nedenler dolay s yla gelirler. arama nedeni ile Almanya ya vize olmaks z n giri yap labilmekteler ve bu durumda bir oturum izni gerekmemektedir. E er 8 haftadan fazla kalma niyeti ile gelindiyse, giri yapt ktan sonra bir hafta sarf nda kay t yapt rma durumundas n z. Genelde bu durumlarda da kimli in/pasaportun bir nüshas gereklidir. Yetkili yabanc lar dairesi serbest dola m hakk na sahip Avrupa Birli i vatanda lar n n bu hak çerçevesinde gerekçelerini yerine getirdikleri ile ilgili gerekli zaman s n rlar içerisinde e er bu hakk n olmad na dair üphe durumu olu mu sa ispat talep edebilir. Zira bu üpheli durum genelde ki inin kendisi geçimini ve sa l k sigortas n sa layam yorsa olu uyor. Buna yönelik gerekli bilgiler ve teminat yetkili nüfus dairesi taraf ndan nüfus dairesine kay t yapt rma i lemi ile birlikte verilebilir. Bu evraklar daha sonra yabanc lar dairesine iletilir tarihinde yeni dahil olan Avrupa Birli i vatanda lar na ise daha önce belirtilen s n rlamalar geçerlidir (genel konular ba l alt na bak n z). ltica Konusu Bölümü Tart maya aç k olmadan ilticac veya mülteci olarak kabul görmü iltica dilekçesi sahipleri genelde çal ma hakk n da tan yan bir oturum izni alabilmekte. Göç ve Mülteci Federal Dairesi (BAMF) taraf ndan oturum hakk hukukunun madde 60 f kra 1 statüsü ta d tespit edildi i taktirde bu ki ilere süreli oturum izni verilmekte. Bir i te çal abilmek için çal ma izni de kapsayan bir oturum iznine ihtiyac n z var ki öncelikle buna dair çal ma ajans ndan (Agentur für Arbeit) onay alman z gerekmekte. Bunun için dilekçe ile ba vuruyu i veren yapma durumunda ve kaymakaml n www. rasha.de olan internet sayfas ndan vatanda servisi (Bürgerservice) formlar alt nda i lem yap p yabanc lar dairesine iletilebilir. Di er i lemler direk olarak yabanc lar dairesi taraf ndan i leme konulur (one-stop- Gouvernment). Avrupa Birli i Devletlerine Mensup olmayan Yabanc lar (üçüncü ülke mensuplar ) Üçüncü ülke mensuplar Almanya ya giri yapabilmek için vize almak zorundalar. Vize alabilmek için söz konusu yabanc n n memleketinde yurt d temsilcili inde (Alman Elçili i) bir ba vuru yapma durumundad r. Oturum hakk hukukuna göre vize bir oturum izni niteli indedir. Bundan dolay da oturum hakk olarak geçerlidir. Ço unlukla 3 ayl k bir geçerlilik süresi ile verilir. Zira vize ba vurusu turizm ile ilgili amaçla de il de sürekli kalabilme niyetli (mesela aile birle imi dolay s yla) yap ld ysa yurt d temsilcili i buna onay vermeden önce yurtiçi yabanc lar dairesinden onay alma durumundad r. Vizenin geçerlilik döneminde yabanc lar dairesinde oturum izni ba vurusu yap lmas gerekmektedir. Buras da oturum ile ilgili karar n verilmesini sa lamaktad r. Oturum izni haklar a a da belirtildi i üzeredir: Oturum Müsaadesi: Oturum müsaadesi süreli olarak tayin edilir. Ö renim, dil kurslar, okul ziyareti, çal ma, aile birle imi, çocuklar getirme gibi baz ikamet maksatlar ad na tayin edilir. 16

23 Oturum müsaadesi ikamet maksatlar mevcut oldu u sürece ve yerle me izni (sürekli olarak ikamet etme izni) için ko ullar n gerçekle medi i sürece uzat l r. Yerle im zni: Yerle im izni süresiz bir oturum izni s fat ndad r. Zaman ve mekan olarak engel olu turmaks z n çal abilmeye hak olu turur ve bir yan hükümle de tayin edilemez. Sürekli ikamet edebilmek için süresiz izin (Avrupa Birli i): Bu oturum müsaadesi ile Avrupa Birli i ülkelerinde uzun süreli bir ikamet etme durumundan sonra üçüncü ülke yabanc lar sürekli olarak da ba kaca Avrupa Birli i ülkelerine de mesela çal mak için geçebilirler. Müsamaha: Bu bir oturum izni s fat nda de ildir sadece yurttan sürme engeli bulundu u sürece geçici olarak yurttan sürmeyi engeller. 4. Ziyaretçilere Davetiye Ziyaret amaçl ikamete vize alma durumundakiler için yabanc ziyaretçilere bir davetiye ç karma ço unlukla gereklidir. Vize gerektirmeyen ülkeler yabanc lar dairesine sorularak ö renilebilinir. Davetiye için ba vuru formlar yabanc lar dairesinde mevcuttur. Formlar Schwäbisch Hall Kaymakaml n n yukar da belirtilen internet sayfas ndan da indirilebilinir. Gerekli olan evraklar genelde son üç ayl k maa bordrosu, serbest meslek sahiplerinde ayl k net gelir belgesi ve geçerli bir kimlik olmaktad r. Yabanc lar dairesi ödeme gücünü de erlendirdikten sonra olumlu sonuç al nm ise 25,00 Avro ücretinde olan bir taahhüt beyan tanzim eder. Bu taahhüt beyan ile bulundu u ülkedeki Alman Elçili ine vize ba vurusu yap labilir. Ziyaretçi vizesi ad na karar veren makam istisnas z Alman Elçili idir. Taahhüt beyan ziyaretçi vizesi alabilmeye garanti olu turmaz. Yabanc lar dairesi karar verilirken dahil edilmez. Taahhüt beyan 6 ay sarf nda elçili e sunulmad takdirde geçerlili ini kaybeder. 5. Aile Birle imi Her aile birle imi ad na memleketinizdeki Alman elçili inde bir vize ba vurusu yapma durumundas n z. Bu dilekçe ise Federal dare Makam taraf ndan (öncelikle online) incelenmesi için yurt içinde yetkili olan yabanc lar dairesine iletilir. Yabanc lar dairesi vize tayin edilmesi ad na geçerli kurallar çerçevesinde uygunlu u incelenir ve sonucunu online Alman elçili ine iletir A ustos ay itibariyle resmi e lerin daha vize ba vurusunda genelde Almanca bilgileri oldu una dair Goethe-Enstitüsü A 1 sertifikas ile ispatlanmal d r. 17

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye de uluslararası korumaya başvurdum.

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve 1- ÖSYM tarafından

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ 01.01.2012 İçindekiler IĞDIR ÜNİVERSİTESİ... 1 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ... 1 Amaç ve Kapsam:... 1 Madde 1-... 1 Tanımlar:... 1 Madde 2-...

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Kasım ayında çalaışanların sayısı, bir ay öncesine göre 2.000 artarak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Bu bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyen Türk üniversite adayları tarafından sıkça sorulan sorulara pratik cevaplar vermek amacıyla

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Avusturya da göçmen olarak yaşamak

Avusturya da göçmen olarak yaşamak Eisenstadt-cevresi Hallein Hermagor Rohrbach Zell am See * BH-PLUS 5 nahiye müdürlüğünün (Bezirkshauptmannschaft) ortak calısması Avusturya da göçmen olarak yaşamak Đkamet ile ilgili kanun maddeleri hakkında

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU UYRUK HANGİ YOLLA EDİNİLDİ

YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU UYRUK HANGİ YOLLA EDİNİLDİ EK 4 YETERLİ VE UYGUN KİŞİ BİLGİ FORMU DEĞERLENDİRME AMACI ÖNERİLEN POZİSYON / GÖREV KURULUŞ (UBB) KİŞİSEL BİLGİLER SOYİSİM DOĞUM TARİHİ (GG/AA/YYYY) UYRUK İSİM DOĞUM YERİ (ŞEHİR VE ÜLKE) UYRUK HANGİ YOLLA

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın T.C.

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Majole ofisine teslim tarihi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Bilgilendirme

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Bilgilendirme TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Bilgilendirme Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır, 1. Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Bursa - Gürsu Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Kasım 2011 Gündem/Konular Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Yeni Akademik Yıla Hazırlık ÇalıĢmaları ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personel

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 25/05/2016-189048 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BEL5K5P6Z* Sayı :53891476-300- Konu :İkamet İzni Başvuruları ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

Açık görüșme - Kısa süreli 'Schengen' vizelerini almaya yönelik ișlemlerin iyileștirilmesi

Açık görüșme - Kısa süreli 'Schengen' vizelerini almaya yönelik ișlemlerin iyileștirilmesi Türkçe, Arapça, Çince ve Rusça metinler, anketin daha kolay doldurulabilmesi için verilmiştir. Oysa anket Avrupa Birliği nin resmi dillerinden birinde doldurulmalı. Aksi takdirde cevaplarınız değerlendirilemez.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı