KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU"

Transkript

1 KURUMSAL SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVĠS) HĠZMETĠ BAġVURU FORMU İşbu Kurumsal Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan SERVİS e ilişkin şartları içermektedir. SERVĠS ten faydalanmak isteyen Kurumsal Aboneler, AVEA ile imzalamıģ oldukları Abonelik SözleĢmesi ne ek olarak iģbu BaĢvuru Formu nu da eksiksiz ve doğru olarak doldurmak ve imzalamak suretiyle AVEA ya ibraz edeceklerdir. Burada yer almayan konularda Taraflar arasında imzalanmış olan Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. Servis ten faydalanmak üzere başvuruda bulunan kurum, işbu Başvuru Formu nda KURUM olarak anılacaktır. SERVĠS E ĠLĠġKĠN ġartlar: 1. KURUM un kullanacağı Kurumsal SMS / WAP Push mesaj servisine iliģkin ücretler ve ücretlendirme usulü Ek 1 de yer almaktadır. 2. KURUM, SERVĠS aracılığı ile gönderilecek Mesajları AVEA nın SERVĠS için oluģturulmuģ olan alt yapısı üzerinden gönderecektir. KURUM, söz konusu teknik alt yapıda meydana gelebilecek değiģikliklere uygun olarak hareket edecektir. AVEA, teknik altyapıda değiģiklik yapma hakkını saklı tutar. 3. KURUM un iletilmesini istediği bilgilerin kanuna, ahlaka- adaba aykırı olması, Ģifreli, her hangi bir iģlem Ģifresi içeren, gizli veya kiģiye özel mesajlar içermesi, alıcıya yanlıģ, yanıltıcı ve/veya eksik gönderilmiģ olması ya da hiç gönderilmemesi nedeni ile veya KURUM un kendisinden kaynaklanan bir nedenle doğabilecek uyuģmazlıklarda / talep veya Ģikayetlerde AVEA nın her hangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, her türlü sorumluluk münhasıran KURUM a aittir. 4. KURUM Mesajları üçüncü kiģilere yeniden satıģa sunamaz. KURUM, bu maddeye aykırı davranıģı/faaliyeti sebebiyle AVEA nın uğrayabileceği her türlü zarar, ziyan ile idari ve/veya yargı kararları ile AVEA aleyhine hükmedilen her türlü idari ve/veya adli yaptırımdan aynen sorumludur. KURUM, söz konusu SMS ler / wap push mesajlar ile müģterilerine özel iģlem Ģifreleri göndermeyecek olup, gönderildiğinin tespiti halinde AVEA nın SERVĠS i derhal ve her hangi bir bildirime gerek olmaksızın durdurma hakkı olacaktır. 5.KURUM, SERVĠS aracılığı ile göndereceği Mesajlarda Ģu hususlara riayet edecektir: Mesaj baģlığı göndericinin kimliğini doğru bir Ģekilde yansıtacak Ģekilde yer alacaktır ve AVEA adını veya AVEA yı çağrıģtıran kelimeler kullanılmayacaktır. Aboneyi yanıltıcı, yanlıģ ticari ya da hukuki intibalar yaratıcı ve/veya gönderen kiģi/kurumdan baģka gerçek ya da tüzel kiģileri çağrıģtıracak ya da genel ahlaka, adaba ve /veya kiģilik haklarına aykırılık teģkil edecek ibareler bulunmayacak ve mesajlar siyasi propaganda aracı olarak kullanılmayacaktır. KURUM, iģbu form kapsamında göndereceği Mesaj lar için kullanacağı alfanümerik baģlıkları iģbu formun imza tarihi itibariyle AVEA ya Ek 3 te yer alan müģteri bilgi formunda sunacaktır. Söz konusu bilgilerde değiģiklik yapılması AVEA nın onayına tabidir. 1

2 6. SERVĠS kapsamında gönderilecek olan Mesaj içerikleri ile ilgili olarak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk KURUM a aittir. KURUM, AVEA yı, söz konusu Mesaj içerikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü talep ve Ģikayetten ari tutacaktır. 7. AVEA nın SERVİS kapsamında sağladığı hizmet, gönderen ve gönderilenden bağımsız mücerret bir teknik altyapı hizmetidir. 8. AVEA, Abone nin hattının açık olmaması, Abone nin telefonunun ya da telefon ayarlarının Mesaj almaya uygun olmaması veya Abone ye ulaşılamaması, havasal ve karasal transmisyon (baz istasyonları arasındaki bağlantılar) şebekesinde yaşanabilecek sorunlar veya diğer operatör şebekesinde yaşanan problemlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı Mesajların Abone ye ulaştırılamaması nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu değildir. 9. AVEA, teknolojik geliģmeler sebebiyle ve/veya Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nun talep ve düzenlemeleri uyarınca Ģebeke bakım-onarım çalıģmalarının yapılmasının gerektiği durumlarda veya AVEA tarafından herhangi bir nedenle planlı Ģebeke bakım-onarım çalıģmalarının yapılmasının gerektiği durumlarda KURUM a önceden bilgi verecektir. Ancak bu Ģekilde planlı olmayan Ģebeke bakım ve onarım çalıģmaları söz konusu olur ise bu bakım ve onarım çalıģmaları hakkında KURUM a mümkün olan en kısa sürede bilgi verilecektir. 10. AVEA, mücbir sebepler, işletme arızaları nedeniyle Servisi geçici olarak ya da tamamen durdurabilir. 11. KURUM, SERVĠS kapsamında aldığı Mesaj ları Ek 4 te liste halinde bulunan AVEA tarafından arabağlantı ücreti ödenmesi gereken yabancı operatöre gönderemez. Aksi takdirde KURUM AVEA nın bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 12. KURUM un yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle AVEA ya yöneltilebilecek her türlü talep, Ģikayet veya davada KURUM münhasıran sorumlu olacaktır. Bu kapsamda KURUM, AVEA yı her nevi sorumluluktan ari tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda AVEA nın SERVĠS kapsamında KURUM un yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle her hangi bir zarara uğraması halinde KURUM, AVEA nın bu zararını derhal tazmin edecektir. KURUM ayrıca bu nedenle AVEA ya TL bedeli cezai Ģartı olarak ödeyecektir. Böyle bir durumda AVEA nın SERVĠS i derhal ve tazminatsız olarak kapatma ve KURUM un baģvuru formunu iptal etme hakkı saklıdır 13. ÜCRETLENDĠRME VE ÖDEME ġeklġ : SERVĠS in KURUM tarafından kullanımına iliģkin ücretlendirme Ģekli iģbu baģvuru formu ekinde (Ek 2) belirlenmiģtir. KURUM, iģbu baģvuru formu ile birlikte formun ekinde yer alan tüm ekleri de imzaladıktan sonra SERVĠS kullanıma açılabilecek olup, baģvuru formu ve ekleri bir bütün teģkil etmektedir. 14. SÜRE : ĠĢbu BaĢvuru Formunun imzalanmasının ardından SERVĠS, önceden baģka bir nedenle sona ermediği / erdirilmediği takdirde 12 (oniki ay) süre ile yürürlükte kalacaktır. Söz konusu sürenin bitimine en az 1 (bir) ay kala AVEA veya KURUM tarafından SERVĠS in sona erdirileceğinin bildirilmemiģ olması halinde, SERVĠS 12 aylık bir süre ile aynı Ģartlarla uzamıģ olacaktır. Bu durum devam eden dönemler için de geçerli olacaktır. Ancak, KURUM un taahhütlü bir paketi seçmiģ olması halinde, uzayan dönemdeki paket ve ücretlendirme, 12 aylık süre için taahhütsüz paket üzerinden gerçekleģecektir. Ancak KURUM un burada yer alan yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi veya zamanında yerine getirmemesi hallerinde, AVEA nın KURUM a göndereceği bir yazılı bildirim ile ihlale (10) gün içerisinde son verilmesini talep etme ve bu süre içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde SERVĠS i 2

3 baģka herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kapatma ve iģbu BaĢvuru Formu nu iptal etme hakkı mevcuttur. Her halükarda KURUM un imzalamıģ olduğu abonelik sözleģmesinin sona ermesi halinde iģbu BaĢvuru Formu nda yer alan tüm hükümler ve SERVĠS de kendiliğinden sona erecektir. KURUM un iģbu BaĢvuru Formu nu veya eklerinden her hangi bir tanesini eksik / hatalı doldurması veya hiç doldurmaması veya imzalarda eksiklik olması halinde AVEA, söz konusu eksiklik giderilinceye kadar SERVĠS i açmama veya KURUMûn baģvurusunu baģtan talep etme hakkı saklıdır. 15.Ticari Sırlar ve Gizlilik : SERVĠS in sunulması amacıyla AVEA tarafından KURUM a verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazıģmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir.kurum, tüm bu bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peģinen kabul edip, bunları, kopyalamayacağını ve baģkalarının kullanımına vermeyeceğini, çalıģanlarına iģin doğru bir Ģekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağını ve kendi faaliyeti ile ilgili iģ ve faaliyetleri dıģında kullanmayacağını, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü önlemi alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kiģi veya kuruluģlar bundan müstesnadır. Bu gizlilik yükümü SERVĠS in devamı süresince veya SERVĠS in herhangi bir nedenle sona ermesi / iptal edilmesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın sürecektir. 16.ĠĢbu BaĢvuru Formu nun imzasından doğacak Damga Vergisi AVEA tarafından karģılanacaktır. 18. KURUM, AVEA nın yazılı onayı olmadan iģbu BaĢvuru Formu kapsamında faydalandığı SERVĠS ile ilgili hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen üçüncü Ģahıslara devredemez. 19. AVEA nın veya KURUM un herhangi birinin iģbu BaĢvuru Formu veya eklerini nin herhangi bir hükmünün veya Ģartının sağlanmasını talep etmemesi haktan feragat anlamına gelmeyecektir. ĠĢbu BaĢvuru Formu nun bir orijinal nüsha olarak tanzim edilmiģ ve BaĢvuru Formu ile birlikte eklerinin de tarafımızca imzalanmıģ olduğunu, BaĢvuru Formu ve eklerinin imzalı birer suretinin tarafımıza verildiğini, orijinal nüshasının AVEA da kalacağını; KURUM olarak iģbu BaĢvuru Formu ve eklerinde açıklanan SERVĠS e iliģkin Ģartları okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimizi ve söz konusu Ģartlar kapsamında SERVĠS ten faydalanmak istediğimizi gayrikabilirücu olarak beyan ve taahhüt ederiz. KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 3

4 TANIMLAR EK 1 İşbu Ek 1, KURUM tarafından imzalanmış olan Abonelik Sözleşmesi nde yer almayan terimlere ilişkin tanımları içerir. Buna göre; SMS (Short Messaging System - Kısa Mesaj Servisi): cep telefonları arasında metin mesajlarının gönderilip alınması özelliğidir. Metin, 160 karaktere kadar kelime, sayı veya alfanümerik karakterler içerebilir. WAP-Push Mesajı: WAP sayfası linki içeren ve WAP sayfasına yönlendirme yapan, en fazla 140 karakterlik (link dahil) kısa mesajdır. Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir. AVEA Kurumsal SMS Servisi : AVEA nın KURUM a sağladığı ve KURUM un tüm müşterilerine SMS leri toplu olarak gönderebilmesine olanak sağlayan servistir. AVEA Kurumsal Wap-Push Servisi : AVEA nın KURUM a sağladığı ve KURUM un tüm müşterilerine WAP-Push mesajlarını toplu olarak gönderebilme olanağı sağlayan servistir. Kurumsal SMS ve Wap-Push mesajlar mesaj veya mesajlar olarak anılabilecektir. Servis : AVEA Kurumsal SMS Servisi ve AVEA Kurumsal WAP Push Servisi, Başvuru Formu ve eklerindekısaca Servis olarak anılacaktır. Taahhütsüz Kurumsal Sms / Wap Push Mesaj : MÜŞTERİ nin Taahhütlü Kurumsal SMS / Wap Push Mesaj paketi almadığı ve AVEA nın, ilgili ay içinde MÜŞTERİ tarafından gönderilmis olan Kurumsal SMS lerin / Wap Push Mesajların adedine göre ücretlendirme ve faturalandırma yaptığı Servis tir. Taahhütlü Kurumsal Sms / Wap Push Mesaj:MÜŞTERİ tarafından gönderim öncesinde belirli adette SMS / Wap Push Mesaj içeren ve belirli dönemde tüketilmek kosuluyla alınan Taahhütlü Kurumsal SMS / Wap Push Mesaj paketi tüketimine dayanan Servis tir. Mesaj BaĢlığı (Alphanumeric Header): Servisi kullanmak sureti ile gönderilen SMS in başında yer alan ve göndericinin tanınmasını sağlayan en fazla onbir (11) karakterden oluşan ibaredir. KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 4

5 KURUMSAL SMS/WAP PUSH MESAJ SERVĠS Ġ ÜCRETLERĠ VE TAAHHÜTNAMESĠ EK 2 1. ĠĢbu SERVĠS Ücretleri ve Taahhütnamesi ( Taahhütname ), BaĢvuru Formu nun eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu; 2. AĢağıda yer alan tarife ücret bilgilerinin ve ödeme koģullarının, BaĢvuru Formu nun imzalanması ile tarafımızca kabul edilmiģ olduğunu; 3. AVEA nın ücretlerde değiģiklik yapma hakkının saklı olduğunu; Bildiğimizi gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahüt ederiz. ÖDEME KOġULLARI: 1. KURUM, faydalandığı Servise karşılık AVEA tarafından düzenlenecek olan faturaları, burada belirtilen tutarlar üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2. KURUM BaĢvuru Formu nu imzalanması ile birlikte iģbu Taahhütname de belirtilen (taahhütlü veya taahhütsüz) Tarife Paket lerinden ( Paket ) bir tanesini seçecektir: KURUM un Taahhütsüz Paketi kullanmayı tercih etmesi halinde, mesajların gönderildiği ilgili ay Abone lere ulaştırılan başarılı Mesajların toplam adedinin denk geldiği Ek 2 de belirtilen aralıktaki birim fiyat kullanılarak AVEA tarafından faturalandırılacaktır. KURUM un Taahhütlü Paketi kullanmayı tercih etmesi halinde Başvuru Formu ve işbu Taahhütname süresince ücretlendirme şu şekilde olacaktır: -KURUM, almıģ olduğu Taahhütlü Paketin fiyatını Ek 2 de belirtilen ödeme Ģekli uyarınca ödeyecektir. KURUM un taahhüt ettiği süre sonunda taahhüt etmiģ olduğu toplam SMS adedini gerçekleģtirip gerçekleģtirmediğine bakılacak ve KURUM tarafından taahhüt edilen SMS miktarına ulaģılamamıģ ise taahhüt edilen aylar için her bir ayda gönderilen SMS ler taahhütsüz SMS bedelleri üzerinden hesaplanarak taahhütlü bedel esas alınarak gönderilen SMS ler ile farkı tespit edilecek ve böylece Taahhütnamenin yürürlükte kaldığı süre boyunca yararlanılan indirim miktarı hesaplanarak belirlenen ücret KURUM un son faturasına otomatik olarak yansıtılacaktır. - AVEA, KURUM un paket içerisindeki kullanım süresinde yer alan Mesaj adedini aģması durumunda, aģılan mesajları kullanılan paketin birim fiyatları üzerinden ücretlendirecektir. SERVĠS süresince tercih edilen pakete iliģkin kullanım süresi ile ilgili olarak, iģbu Ek 2 de (Taahhütname) açıklandığı Ģekilde, KURUM un AVEA ya yeni bir taahhüt formu ibraz etmemesi halinde ücretlendirmeler, EK 2 de belirtilen Kurumsal Taahhütsüz SMS tarifesi üzerinden olacaktır. II. KURUM, tercih edilen Tarife Paketi ne iliģkin kullanım süresi içerisinde kullanacağı Mesaj miktarını ve / veya Paket ini, değiģtimek istemesi halinde, kullanmakta olduğu Paket in kullanım süresinin dolmasından en az 1(bir) hafta öncesinden yeni bir Taahhütname imzalayarak AVEA ya gönderecektir. Aksi takdirde, SERVĠS kapsamında imzalanan son tarihli Taahütname ile seçmiģ olduğu Paketi aynı Ģartlarda kullanmaya devam edecek olup, bu Ģartlara göre ücretlendirilmeye devam edilecektir. 5

6 Kurumsal Taahhütsüz SMS Wap Push Mesaj Tarifesi Avea, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell Yönüne Gönderilen SMS Wap Push lar için Aylık Gönderilen SMS Wap Push Adedi Birim Fiyat (Kkr/SMS) (KDV Dahil ve ÖİV Dahil) , , , , , , , , , ,45 Kurumsal Taahhütlü SMS - Wap Push Mesaj Tarifesi Avea, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell Yönüne Gönderilen SMS Wap Push lar için Tercih Edilen Paket Paket Birim Fiyat (Kr/SMS) (KDV ve ÖİV Dahil ) Kullanım Süresi (ay) , , , , , , , , , , , ,85 3 6

7 Kurumsal Taahhütlü SMS Wap Push Mesaj Tarifesi Avea, Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell Yönüne Gönderilen SMS- Wap Push lar için Tercih Edilen Paket Paket Birim Fiyat (Kr/SMS) (KDV ve ÖİV Dahil) Kullanım Süresi (ay) , , , , , , , , , , , , , , ,39 12 KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 7

8 KURUMSAL SMS SERVĠSĠ MÜġTERĠ BĠLGĠ FORMU EK 3 KURUM BĠLGĠLERĠ KURUM ÜNVANI Max 50 karakter. ( Ör:Avea İletişim Hiz.A.Ş.) KURUM KISA ÜNVANI Max 30 karakter. ( Ör:AVEA ) ĠRTIBAT KURULACAK TEKNĠK KĠġĠ ADI-SOYADI Max 30 karakter. ( Ör: Derya OLMEZ ) ĠRTĠBAT NO ( Ör: ) GSM NO (Ör: ) E-POSTA ADRESĠ Max 30 karakter. (Ör: ÜCRETLENDĠRĠLECEK NUMARA (Ör: ) ALFANUMERĠK BAġLIKLAR ***Gönderimlerde kullanılacak baģlıklar, Max 11 karakter, Türkçe karakter kullanılmayacak ve en fazla 3 adet olacaktır (Ör: AVEA2,AVEA3) SMS GÖNDERĠM SAATLERĠ *** Aboneye, belirtilen saatler dıģında sms gönderimi engellenir. Ör: (Default 08:00 21:00) SERVĠS BĠLGĠLERĠ KULLANICI ADI *** KurumsalSMS gönderimi ve WebArayüz giriģlerinde kullanılacak kullanıcı adı, Max 30 karakter. Ör: (Avea123) AD-SOYAD ***Hesaptan sorumlu firma yetkilisi, Max 30 karakter. ( Ör: Derya ÖLMEZ ) BÖLÜM/GÖREV/ÜNVAN ***Max 30 karakter. Ör: (BT-System Engineer) TELEFON ***Max 15 karakter (Ör: ) GSM NO *** ġifre bilgisinin gönderileceği GSM NO. Max 15 karakter 8

9 (Ör: ) E-POSTA ADRESĠ *** ġifre bilgisinin gönderileceği E-POSTA adresi. Max 30 karakter (Ör: FAX ***Max 15 karakter (Ör: ) AÇIKLAMA ***Max 30 karakter (Ör: X FĠRMASI Kurumsal SMS HESABI) Ġġ ORTAĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ FĠRMA ADI KONTAK KURULACAK KĠġĠ Ġġ ORTAĞI KODU TELEFON NO GSM NO AVEA ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ E-POSTA MÜġTERĠ DESTEK NUMARASI

10 İşbu müşteri bilgi formunda yer alan bilgilerin tamamı doğrudur. Alfanümerik başlık olarak yukarıda belirtilen ifadelerin her türlü fikri hakkı tarafımıza ait olup, söz konusu ifadelerin her hangi bir 3. kişi veya kurumun fikri hakkını ihlal etmediğini, aksi bir durumun ileri sürülmesi halinde tüm sorumluluğun tamamen şirketimize ait olduğunu ve AVEA yı bu nedenle gelebilecek her türlü talep ve davadan ari tutacağımızı, bu formda yer alan bilgilerin tamamının doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi bir durumun tespitinin SERVİS in kullanım şartlarına aykırılık teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz. KURUM (tam unvan) Yetkili adı soyadı Ġmza Tarih 10

11 EK 4 1 Vodafone-D2 Germany 2 T-Mobile Austria 3 Mobilkom Austria 4 Mobilkom Liechtenstein 5 Telefonica Moviles Spain 6 T-Mobile Netherlands 7 Vodafone Spain 8 Vodafone Italy 9 Orange France 10 Vodafone Portugal 11 Bouygues Telecom France 12 SFR France 13 Vodafone Netherlands 14 Telstra Australia 15 E-Plus Germany 11

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM )

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) HERMES İLETİŞİM in sunduğu Ön Ödemeli E-Mail ile İzinli

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı