T Ü R K İ Y E M A Â R İ F T A R İ H İ C i l t : 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K İ Y E M A Â R İ F T A R İ H İ C i l t : 2"

Transkript

1 7 T -fv L 3 ^ Millî Kütüphanemize Mühim Zenginlik Veren bir Eser T Ü R K İ Y E M A Â R İ F T A R İ H İ C i l t : 2 Kazan Osm an E r g in : İstanbul M e k tu p çu su C. A L İ İM E R Çok bilgili, Sayın Osman Ergin, yılmaz, usanmaz çalışmalarile iki ciltlik Türkiye Maarif tarihi,, ni Türk millî kütüphanesine armağan edişi çok mühim bir hadise sayılsa yeridir ve sayılmalıdırda... Mütetebbi ve bilgili müteveffa M. Cevdetin dediği gibi bizim bir çok tarihlerimiz henüz yazılmamışken ve Maarif vadisinde yazılanlarda bir kalem denemesi«açtığından bu eserin çıkışı cidden mühim bir hadise sayılması çok olduğunu efkârı umumiyemize karşı bildirmek pek çok doğru olur çünkü bu mühim eserin birinci cildindeki Ön söz çok ilişikli olarak okumak ve fihristini de iyi bir ilişikle gözden geçirmek iddiamızın doğru olduğunu okuyucular yerinde bulur sanıyorum. Ön söz baştan aşağıya kadar iki ciltteki bahisleri pek güzel, kısa bildirmektedir, Söz gelişi garpleşme, Iskolastik tedris, garplileşme, Türkleşme, milliyetçilik bu bahisler üzerinde o kadar çok durmuş, incelemeler ve araştırmalar yapmıştır ki insan eserin sahifelerini çevirip okudukça hayretler içinde kalmakla beraber zenginliği karşısında sevinçten başlangıçta adamın yüreği dolup taşıyor. Biblioğrafya kısmına göz atınız mektepler, medreseler, saray mektepleri, şehzade mektebi, Enderun mektebi ve bunların teşkilâtı o kadar büyük emekle toplanmış ve sahifelere sıkıştırılmış ki okuyucu sıkılmıyarak ve seve seve okunur. Söz gelişi Enderun Musiki teşkilâtından bahseden Meşk hane«için ve türlü bilgi adamlarımızın yazıları yorulma bilmeksizin zevkle okunacak yazılardır. Kıymetli âlimimiz askeri mekteplere geçiyor, bunlar için ilk önce acemi oğlanlar mektebi uzun haşiyeler, kıymetli satırlarla sahifelerce izah eder ve hem tatlı öz Türk kelim eleri... Daha sonra cambazhaneyi anlatıyor ve Osmanlı devletinin kurulduğunun ikinci yüz yılının ortalarından başlayarak bir okul gibi idare olunduğunu, bilhassa sarayda hassa cambazları«adıla 58

2 anıldıklarını başkanlar yardirektörleri olduğunu, bunların sarayda sünnet düğünlerinde, suru humayun denilen harp vesairenin kazanmışından sonra yapılan şenlikler ve eğlencelerde cambaz oyunları oynadıklarını, eski ve yeni bir çok eserlere müracaat eyliyerek anlatmakta ve bunların bu günkü beden terbiyesi usullerine ve mekteplerine benzer birer kurum olduğunu aşağı yukarı zamanının beden terbiyecileri demek olacaklarını tebarüz ettiriyor. Askerî sanat mekteplerini de anlatıyor ki bunlar, tophane, kılıçhane, tüfekhanedir. Bunların askerlik bakımından değerini açık bir anlatışla anlatıyor. Sonra memur mektepleri«başlığı altında Babı Âli mektebi«sahifelerce, çok dikkate değer bilgiler veren çok sayın ve bilgin Osman Ergin Babı âli mektebinden sonradan Babı fetva mektebi, Babı seraskeri mekteplerini de canlı, canlı cümlelerle bizlere güzel bilgiler veriyor. Halk mekteplerine geçen muharrir Sübyan mekteplerine geçiyor. Buralara beş, altı yaşında kız ve erkek çocuklarının okumaya başlattırıldıklarını, bunların bugünkü ana ve ilk okullar demek olduğunu okutulan, derslerinin bir çok bilgi kaynaklarından toplandığını yazarak çok dikkate değer bilgileri önümüze saçıyor ve hele haşiyeler... Bunlar için tam 14 sahife yazı var ki o devre ait bilgilerle doludur. Eski medreselerden bahseden sahifeler tam 99 sahife tutuyor. Buradan yetişenlerin muhtelif bilgilerinden tutturarak onlardan vücudlarıyla iftihar edilenlerin bulunduğunu bize inanılacak örneklerile anlatmakla beraber, zamanlar geçtikçe göze çarpan yeniliklere karşı alınan ilişiksizliklere geçiyor, istenilen yeniliklerin bir türlü esaslaııdırılmadığını«da bildiriyorlar ve buna bedelde sabık darülfünun ulumu âliye, denilen şubesinin medrese programlarına nisbetle çok yüksek, çok faydalı bir hal aldığı ve fakat medreselerden yetişenlerden pek az talebenin bu dersleri takip e- debildiğini, bununda medrese temellerinin çürüklüğü ile böyle olduğunu, oraların ıslâhı«icabedeceğini başarma işlerinde aranılmasını bildirirken ikinci meşrutiyetten sonra başvurulan bu düzeltmeyi, dinî işterin müşküllerini halleden şeyhülislâmlığın bu işlerle tıayiice uğraştığını imtihan usulleri vesairenin ihdasından bahseyliyor. Bir program yapıldığından ve tali kısmı evvel, tali kısım sanileri izahtan sonra kısmı âli adındaki müessese için de malûmat veriyorlar, hülâsa medreselerin lâğvine kadar yapılmak istenilenleri pek güzel canlandırmaktadır. Sayın muharrir meslek ve ihtisas medreselerini dahi ele alıyorlar: gene evvelki asırlara sözü intikal ettirüp darülhadis, daruttıp, darültıendese, darülmesnevî, medresetül kuzzaa uzun uzadıya anlatmaktadır. Medresetülıııevaiz, medresetüleime, ve hutbe ve medresetülirşat ve medresetülmütehassisiııileri de... İnce düşünceli bilginimiz gene medreselerden darülkurra, nakışhaııe, mektebi fünun, nücum lardan da bahseylerken bilhassa mektebi fünun nücum için özlü ve uzun ve çok dikkatli malûmat gösteri- 59

3 yorlar. Hattat mektebinden de bahseylerken onun kadrosundan, yazıian yazılar, muallimlerini bize tanıtıyor. Bu mektebin bir müddetler kapandıktan sonra gene hattat mektebi adıyla açılıp Yeni Türk, harflerinin kabulü dolayisile lâğvolunup ve dört ay sonra Şark tezyini sanatlar mektebi, adıyla, güzel sanatlar akademisinin bir şubesi olarak açıldığını, bu mektebin sonraki hayatını diğer bir ciltte yazacağını bize bildiriyorlar. Muharrir ilim terbiye müesseseleri, bahsinde de mescit, camiler ve namazgahlara ait malûmat veriyor ki bunun üzerinde de pek çok kıymetli izahlar görmekteyiz ki konak, selâmlık yerleri, o- kutma yeri, millet meclisi hakkında izahlar var. Saygı değer mu harrir zaviyeler, tekkeler ve dergâhlardan da bahsederken bunların nasıl bir müessese olduğunu pek açık ve anlaşılması çok kolay bir yazışla yazmışlar, halkı kendilerine ısındırmak için nasıl yollar tutup yürüdüklerini, hele dergâhlardan bahsederken mevlevı'lerin şark musikisine yüksk, unutulmaz hizmetlerini ve bir musikî mektebi yaşayışı yaşattıklarını bildirirken İstanbul Konservatuarının tekke musikisi fasıllarım notalarını alarak musikiye hizmeti ileri gütürtüklermi de vicdanî bir duygu sevgile yazmıştır. Spor ve beden terbiyesini anlatırken eskiden yalnız pehlivanlık, ok atmak gibi hareketler olduğunu, bunlara kudsallık bile verildiğini misallerle, askerliğe de yarayışlığmı, aşağı yukarı bugünün muhtelif spor oyunlarının idare edilişlerine benzediklerine işaretle çok esaslı bilgilere dayanan eserleri gözden geçirerek okuyucuları ve kemankeşleri anlatıyor. Tekyelerin fikir terbiyesine olan tesirlerini, halk edebiyatının öğrenilerek yurda yayılmasına karşı yapılan büyük yararlıkları yazıyor, belli başlı tekyelerin zengin kitap evleri -olduğundan, bunların eski Türk kültürlerini bize mal etmeğe yaramış olduklarını, îstanbuldaki Yenikapı, Galata tekyelerile Konyadaki dergâhı Mevlâna kütüphanesini saymak yerinde olacrğını, -efkârı umumiye bildirirken medreselerin fıkıh yani hukukçu yetiştirmelerine karşı daha çok faudalar kazandırdıklarını ve tekyelilerin açık fikirliklerine karşı medreselerin dar düşüncelilik ve biraz da tahakküm, lü tavırları dolayisile aralarında hep geçimsizlik görüle geldiğin kaydeyliyorlar ve bu münasebetle Hazreti Muhammedin, güçleştirmeyiniz ve müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz dediklerine tekyelerin bu öğüde riayet ettiklerini, medreselilerin ehemmiyet vermediklerini işaret buyuruyor. Tekyeler bahsinde Konuk yeri, denilen yerlerden de bahsederken Fatih zamamnpa Orta Asyadan gelen seyyahlar, hele hükümdarların saz çalmak, şiir okumakla kendilerini eğlendiren adamlara yerler tahsis edildiğini söylerken tekyelerin birer tedavi, yeri bile olduklarını, şeyhlerin onlara telkinler yapmış olmak için nüshalar yazdıklarını, bu gün telkinin müsbetili mlerce kabul olunduğunu, bu hususta genç ve münevver doktorlarımızdan profesör doktor bay Süheylin bir yazısını ikinci cilde derceyliyor. Hastalıklardan kurtulmak için açılan yerlerden bahşolunuyor ve hele Miskin, tekyelerinin böyle bir yer olduğu- 60

4 nu bildirken bu tekyelerin yer sayılarını yazıyor. Bazı camilerin yanı başındaki misafirhanelerin varlığını yazarken tekyelerin de daha çok misafirhane olarak görüldüğünü ileri sürüyorlar. Kütüphanelerden de bahsediyorken eski İstanbul kütüphaneleri ve son asırdakilerin zenginlik ve değerlerini vakıfnameleri için elde edilen bilgiler o kadar önemli derlenüp toplanmış ki bunlardan da bahseylemek, bu kısa yazılarla imkân haricindedir. Büyük emekler sarfedilerek yazılan dercedilen haşiyelerden parçalar almak ise gayri mümkün olduğunu buracıkta kaydeylerken bu eşsiz bilgiler karşısında parmak ısırmamak kabil mi?.. Rasathaneler için de muhtasar ve müfit malûmat verilmiştir. Bu gün tarihe karışan fetvahane, 1er için kıymetli malûmat toplanmış ve müesseseye bağlı mecelle cemiyeti, orada çalışan yüksek şahsiyetlerden, çalışmalarından bize bilgiler armağan eden bilgin sayın Osman Ergin garp kültürüne vakıf ve sahip kimseler olduklarını tebarüz ettiriyor.. Huzur dershaneleri denilen OsmanlI hükümdarlarına vaiz sureretinde kuran ve hadisleri anlatan yerler için de özlü bilgiler toplanmıştır. Yirminci asır müesseselerinden darülhikmetülislâmiyeden dahi bize malûmatı çok saygıya lâyık muharrir vermektedir rumî tarihinde kurulan bu İslâmî yuvada okutulan dersleri ve ders veren zatleri tanıtıyorlar, içinde bulunduğumuz yirminci yüz yılın yüksek bilgilerinin bu müessesede vazifeler aldıklarını da bildiriyorlar ki biz bu zatlerden çoklarını, çok vukufla yazılmış yazıların ve eserleri ile saygı ile tanımakla mübahiyiz. İzmirli, İsmail Hkkılar, merhum Mehmet Akifler en ileride zikre değer simalardır... En son olarak dahi bu günkü diyanet işleri ve müşavere heyetini bahis mevzuu eylerken şeyhülislamlık, evkaf nazırlığını anlatıyor ki ittihat İslâm cemiyeti, demiyeti Fühhaniye, cemiyeti İlmiyeyi islâ miye, cemiyeti Sofiyeyi ittihadi, cemiyeti terbiyeyi islâmiye ve te âliı İslâm cemiyeti gibi diyanet işleri ve müşavere heyetine tekaddüm edenleri dahi yukarıda didiğimiz gibi muhtasar ve müfit olarak anlatmaktadırlar. Birinci cildin sonunda mektep ve müesseseleri yapanlar ve idare edenler, başlığı altında bir mevzu, a giriliyorsa da bu, bir buçuk sahifelik yer tutan mevzudan sonra ikinci cildde devam edilioyr ki ön bahis olarak Nizamı Cedid, yakut doğuş ve kuruluş sene leri gözlere ilişiyor. Başlangıçta İlk askerî nıektepler i görüyoruz. Yeniçelerin ortadan kaldırılışından sonra kurulan ordu kurumunun başında pek tabiîdir ki Nizrmı Cedid gelir. Nizamı cedidin sonunda ne olduğunu burada deşeliyecek değiliz. Üçüncü Selimden sonra Asakirî ve mansûrei Muhammediye kurumunun kurulduğunu da biliyoruz, işte bu ordunun kuruluşu ile birçok yenilikler arasında Tıbbiye, harbiye ve müzika mektepleri açılıyor, mühendishanei bahriî hümayundan bahsolunur, burası da denizcilik ve gemicilik 61

5 okullarıdır ki Fransa ve înhiltereden hocalar getirtildiği ve hülâsa fen kısmı askerliği ve bunların yanında da sivil mühendislerin okuyup, okutuldukları yazılmakla kalmıyor, okulun geçirdiği eskilik yenilikler, ilk ve sonraki okunanlar ve değişiklikler de uzun uzadıya bildiriliyor ve yedi büyük sahifelik bilgi vardır. Birinci cildin sıra sahife numarasına ek olarak basılan sahifeler arasında ikinci cildin 273 üncü sahifesinde de mühendishaneî berriı hümayun anlatılıyor ve askerlikteki fen kıtaları denilen sınıfların subaylarının nasıl yetiştirildiği yazılırken birçok yerlerden malûmat toplandığı görülmekle beraber çok gayretli merhum muallim M. Cevdet in defter, not defterlerinden istifade edildiği, haşiyeler de yazılıdır, Bu haşiyeler yedi buçuk büyük sahife üstünde dahi hu mevzuu görüyoruz. 280 inci sahifede tıbhanei âmire ve cerrahhanei mamure bahisleri yazılır ve aynen şu kelimeler kullanılacak izahlara başlanıyor. Garpleşme ve skolastik tedris devri bırakılarak garp kültüründen istifade«edildiği işaret olunup mühim bir dönüm noktasına girildiği öğretiliyor. Şurası da tebarüz ettiriliyor ki garp dillerinden okutma dolvyısıyla elde edilen yararlık arasında gayri Türklük ve gayri müslimlik adını taşımakla ayrılanlanlar bu yabancı dillerden pek çok istifade etmiştir. Türkler daha az faydalanmışlar demek isteyorlar ve on yedi buçuk sahifede gayet derin bilgiler anlatılan bu bahiste değerli haşiye, 1er de vardır. 298 inci sahifede mektebi ulumu harbiyeye geçiliyor, birinci cilt kısaca bahsedildiğine işaret olunarak 1831 tarihine kadar pek o kadar derli toplu bir harbiye mektebi olmadığı kuvvetli bilgilerle dolu sahifeler ve onların altındaki ince ve küçük yazılar olan haşiyeler, de dir ki 12 büyük sahife ile ayrıca iki büyük sahifenin ince yazı ile haşiye vardır bunlardan parçalar alıp bu satırlar arasına sıkıştırmağa kalkmak kısalta kısalta yazdığımız yazılarımızın daşkınlığına ve dolayisile gazetelerimizin küçük sahi felerle çıkarıldığı bu zamanlarda derci zorlaşacak ve düşünülecek bir iş olacaktır. (Sonu gelelecek sayıda) 62

6 Millî Kütüphanemize Mühim Zenginlik Veren bir Eser T Ü R K İ Y E M A A R İ F T A R İ H İ C i l t : 1 Yazan Osm an E r g in : İstanbul M ektu p çu su C. ALİ İMER ( Baştarafı 38 inci sayıdadır ) 311 inci sahifede muzikaî hümayun mektebi bahsini görmekteyiz ve 1230, tarihinde açıldığı yazılan bu mektep için de muhtelif tarih kitapları ve belgelerden elde edilen önemli bilgiler göze çarpmaktadır ki bu, okuldan da pek çok musikişinaslarımızın yetiştiği, Fransız, İtalyau hocalar getirtildiği, enderun darüssade ağalarından bando tertip edildiği, son zamanlara kadar bunların içinde şarkı yazan ve o- kuyan ve hakkiyle üstad adamlar yetişmiş olduğu yazılırken devlet memurlarının okutulmaları bahsine, fakat askerî mektepler mahsul verdikçe bu cihet de düşünülmeğe ve 65 sene sonra sivil hakla memurlar için dahi mektepler açılmaya başlandı denilmekte, tanzimatın ilânından bir sene önceye tesadüf eden bu hareket beklenen semereyi vermemiş olduğu bildiriliyor, ancak uzun bir tecrübe devresi nihayetini göstermiş olmakla beraber bu haliyle de maarif tarihini ışıklandıracak bir çok safhaları ihtiva ettiğinden burada onlardan biraz uzunca bahsedilecektir, deniliyor. Orta tahsil yolları ve yerleri mevzuu altında altı sahife Rüştiye mekiepleri için, iki buçuk, mektebi ulûmu edebiye bahsine altı buçuk haşiyeler hariç, sahife, mektebi maarifi adliyeye on bir buçuk sahife, gureba mekteplerine bir buçuk sahife tahsis edilmiş ve güzel izahlarda bulunulmuştur. 313 üncü sahifeden itibaren de tanzimatı hayriye yahut gelişme ve genişleme seneleri, adını verdiği bahse geliyor ki on iki büyük sahife içinde de bu bahsi inceleyip anlatıyorlar, bundan sonra orta, lise tahsili veren mektepler başlığı altındaki bahse başlıyor, bunlar, askeri mektepler anlatılırken. Erkânı harbiye sınıfları teşkilâtı, askerî mektepler, Fransızca, askerî sanayi idadileri teşkili, idadiî umumiî askerî teşkili, askerî mekteplerde Fransızca, askerî sanayii idadilerin teşkili, 53

7 idadiî umumiî askerî teşkili, askerî rüştiyelerin açılması, topçu mektebi ıslahatı, askerî tıbbiye mektebi ıslahatı, harbiye mektebi ıslahatı, bahriye mektebi ıslahatı adı altında on bir küçük, büyük sahife içinde gayet değerli ve özlü bilgilerle dopdoln bilgiler armağan olunmaktadır. Mülkiye Rüştiye bahsi de sekiz buçuk sahifede, değeri çok yüksek bilgiler münderiçtir. 367 sahifeden 375 inci sahifeler kadar ,, tarihinde açılan Darülmaarif«Istanbulda Sultan Mahmut türbesi civarında yapılmış bir mektepte bularak bahsolunuyor ki orta mektep demek olan rüşdiyelerden üstün bir mektepmiş, 1853 gene orada mektebi Osmani, tstanbulda zabitlik tahsil eden Parise, Viyanaya yollanılır, Pariste açılan bir mekteptir ki dinî ve millî terbiye işleri Türklerin eliyle idare edilecek fennî dersler Fransızlar - sefir Cemil paşa Istanbula böyle teklif ediyor tarafından idare edilmesi kararlaşmış ve haylice talebe yollanılmıştır de tstanbulda kız rüştiyeleri 1862 iptidai mektepleri açıldığı, bildiriliyor ki bu bahse de 16 sahife tahsis olunnyor, bahis üzerinde en son olarak sayın muharrir hasılı diyor. Türkiye iptidai mektepleri Şemsi efendi adındaki Selânikli muallim ve öbür mürebbilerin hizmetlerine borçludurlar bunların yazdıkları elifba ve kıraat kitapları da o türlü eserlere örnek olmuştur. Httâ ben bile 1911 de kolay elifbadan bir elifba yazmış ve defatle bastırmıştım ve benim arkamdan bazı maarifçiler, gerek hakikî kolay elifba, terbiyeli kolay elifba adlarile başka elifbalar da yazmışlardı. Bu devirde okumayı kolaylaştıracak yeni bir usul ortaya koymak hususunda her kes birbiriyle yarış edercesine çalışıyordu ve tstanbulda belediye inkılâp müzesinde eski elifbalardan bir kolleksiyon yaptığını yazarken eski devir hakkında bir fikir edinmek arzu edenlerin söylenilen kolleksiyonu, görebileceklerini kaydediyorlar. Artık devlet memurları için 1862 de Mahraci aklam adında bir yuva açıldığı birinci, ikinci, üçüncü sınıf adında şubelere ayrıldığını, sırasiyla mahreçi mekâtibi askeriye«diye de bir okul açıldığını yazıyorlar. Üstad, liseler ve sultanîler için d e: Liselerin ilk açılışı 1867 olduğunu sonra buna Mektebi sultani«de denildiğini, dört buçuk sahifelik kıymetli satırlar ile kuvvetlendiriyor, bundan başka 1855 de açılan darüşşafaka«ya geçiyor, bu çok mühim yüzlerce ince düşünceli yurddaşlar yetiştiren bilgi yuvasını 7 büyük sahifelik bilgi ile anlatmaktadır ve 1872 ve 1289«da açılan, adlarına idadi denilen müesseselere geçiyor ki bunlar vilâyetten küçük yerler, orta mektep kısmı yant rüştiyelerle birlikte beş senelik ve vilâyetlerdekiler de bunlarla yedi senenelik olduklarını izah ederken tam beş buçuk büyük sahife tahsis eyliyor ve daha sonra bu ikinci cildin 418 inci sahifesinde Askerî rüştiye«- lerden başlanılıyor, deniliyor de açılan bu rüştiyelerin de verimliliğini canlandırmak için de dört buçuk sahifelik ve kuvvetli belge ve bilgilere dayanan malûmat veriliyor. Hzsusî mekteplere de ilişen bilgili sayın Osman Ergin kısa ve fakat tatlı üslubu ile güzel izahlar yapıyorlar ve bunların tanzimat devrinden sonra açıldığını tebarüz ettiriyor. 54

8 424 üncü sahifeden itibaren yüksek tahsil, mektep ve ihtisas mekteplerinden bahisle başlayan, gene eski ve yeni bir çok değerli haşiyeler de dahil olduğu halde tam 24 sahife içinde bilgi ve biıgielik adına iftiharla göğüslerimizi kabartan bilgileri armağan ediyor. Mübalağasız söyleyebiliriz ki çok ince ve uzun araştırmalarla bu bahsettiğimiz mekteplerden sonra başlayan, de açılan darulfunun osmani, den başlryarak on altı büyük sahifeyi doldurmuşlar bu yüksek bir bilgi yuvasına hasretmişler ve gene güzel haşiyelerle de bezemişler ki dercedilen bilgiler okumaya başlayan okuyucunun gözlerini şatır ve sahifelerden ayrılmaksızm okumağa çeker.vebahisten sonra da de açılan ziraat mektebinden bahsetmeye, altıbuçuk büyük saaife, yurt için o zaman az olduğunaıgöre asrimizin ilerleyişleri karşısında çok gerekli olan orta, yüksek ziraat mekteplerimizi aıılatıyorken de açılmaya başlayan darülmualliminleri bize yazıyor, okutulma yönünden bu günkü ilk okullarımızın yetişme durumlarının temeli olan bu okullar için verilen malûmat da yüksektir. 475 inci sahifede başlayan bu mektepler için dahi on buçuk sahifeiik malûmat vardır. Bütün değerleri kat kat yüksek olarak artan o zaman ve ınaadin mektepleri hakkında 490 cı sahifede, başlayan izahlarına başlarken , 1273,, yıllarında açıldıklarını, buralardan da değerli yurttaşlar yetiştiğini kaydeyliyor ve tarihinde açılan siyasal bilgiler okulu da 23 sahifelik bilgi ile izah eyliyerek doya doya okunan zenkiıı, yüzler ağartan, pek çokları mulûmumuz olmayan yazılarla karşı karşıya kalıyorsunuz her adamın kitabına, sayın muharririne karşı şükran hisleri arttıkça artıyor ve sonra 517 inci sahife altında anlatılan telgraf mektebi başlıyor ki de açılan fen ve ilmin yurdumuzda çok değerli okulu hakkında da altı sahifeye sikişimmiş mükemmel malûmat vardır ve 1279 da açılan mektebi senayie de ayrılan sahifelerde dokuz buçuk sahifeden şimdiye kadar salnamelere veyahut başkaca gördüğümüz bilgilerden ileri ve zengin malûmatla tanıttıran, bizi adeta uyandırır gibidir de garp dillerinin yurdumuza bilinmesinin çok daha mühimliği karşısında açılan Lisan mekteplerinin değerinin üstünlüğünü izah oluna oluna güzel haşiyelerle dokuz buçuk sahifede doğru fikirle rin kabulü zazureti çok açık anlatılıyor, hele bu gün dahi yetişenlerin burada çok yarayışlı bilgili bu günkü Cumhuriyet Türkiyesinin her suretle istinadgâhı olan ilim ve fen yuvalarından tababeti bize armağan eden Mektebi tıbbıyei mülkiye,, den bu 1866,1263 de açılan fen ve hayata hayat katan mektebini anlatan yüksek düşünce ve bilgili muharrir göremediğimiz bilgiler ve ilâvelerle anlatırken de açılan eczacı mektebini de bildiriyor ki her ikisi için 13 sahifelik bilgiyi gözlerimizin önüne serpiyor, hele tıp mektepleri bahsine lüzumlu bir ek başlıklı sahife ne kadar enteresan bilseniz? 555 inci sahifede de kaptan ve çarhçı mektebi için ayırt edilmiş görürüz, Çok muhterem muharrir bu denizcilik okulunun da a- çıldığını işaret ettikten sonra muhtelif tnrih kitaplariyle vesikalardan 55

9 elde ettiği çok mükemmel ve inandırıcı bilgileri yazıyor, iki buçuk sahife içinde pek güzel malûmatı size okutuyor. Gene ayni tarihte darülmuallimat-şimdiki kız öğretmen okulları-da on sekizinci asır ortalarından itibaren başhyarak on dokuz ve yirminci yüz yıllarda uslara şaşkınlık verecek bir ilerileme ile ileriliyen, Batı dünyası, karşısında artık on dokuzuncu yüz yılın sonlarına doğru ilerileme çarpıntıları geçiren yakln şarkın Anadolu Türk veyahut Osmanlı hükümet, dahi kızlarını başlı başına mektekler açarak okutma yolunu tutuş olmasını ve hünün yüksek verimini cidden göğüs kabartacak hadisedir. Çünkü sımsıkı kapalı olan Türk kadın ve kızları da yetişmeliydi, işte kızlarımızda böyle bir ilim yuvası açılmış olduğunu saygılara layık muharrir yazıyor ve 15 büyk sahife de izah ediyor. 572 inci sahifenin aşağısında bilinen bu bilgiden sonra kız sanayi mektepleri başlığı mühim bir bahse ilişiyor ki bu mekteplere pek çok faideli birer yuva oluvermişlerdir ki işte bunlar için dahi sekiz buçuk sahifelik olgun ve çok güzel toplanmış malûmat görmekteyiz., 1872 u1290 da açıldığını işaret ile muharrir burda pek çok mühim kazançlar verdiğine işaret ediyor ve böylece bulunduğumuz aşıra geçen ve darülfünun Sultani diye adlanan mektebin 1874 *1292,, de açıldığını bize on buçuk sahifelik de çok güzel ve zengin sahifeler okutuyor ki bu günlere kadar belki yüzde birini işittiğimiz çok kıymetli malûmat yazılıdır, 592 inbi salıifedebaşlayan bahisde müzelerdir ki buradaki satırlarda da kısa ve güzel malûmat okumaktayız. Sonra bazı müesseselerden bahsolunmaktadır bunlar menşei küttabı askerî, menşei muallimindir işte bunlar için de başlı başına ve güzel malûmat vardır ve sonra Lozan sulhuna gelinceye kadar başımıza bir bela ve bir mikrop yuvası, yeri gibi olup kalan azlık ve yabancı mektepleri ve müesseseler başlığı altında da sekiz buçuk sahifede izah olunan yazılar var bunlar ibretâmiz levhalar denilse sezadır ki dakikalarca karşı karşıya kalıyorsunuz ve derin, derin düşündüğünüzün farkındasınız inci sahifede de azlıklar, mektepleri başlığını görüyoruz, bunlardan Rum mektepleri içinde on sahife tutan, ibret veren ve bizi kemirdiği ap açık yazılan mektepler anlatılıyor, Ermeni mektepleri ayrıca yazılıyor. Birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım başlıkları altında, on dart buçuk sahifede dahi bizi pek esaslı, hele yabancı, sıkıcı efendilerinin arkasına saklanarak ve onların yardımlarına güvenerek içimizi bir kurt gibi kemirerek yiyen, komiteci yetiştiren bu müesseseler anlatılmaktadır. 635 inci sahifede başlayan bahiste yahudi mektepleri başlığı altında bir mevzua geliyoruz ki yahudilerin 1453 de İstanbul Türklere geçtiğinde nüfusça pek az olduklarını 1492 de başlayarak Ispanya ve Portekiz ülkelerinden dünyanın her yakasına dağılan yahudilerin Türkiyeye de sokulduklarını işaret ederek kıymetli muharrir Müslüman Arap medeniyetinin ispanyada başlayan tesirlerinden, Müslüman ve Arapların ispanyadan çekildiğinden sonra gene Müslüman Arap medeniyeti 56

10 tesiri altında kaldıkları halde İspanyanın her suretle tesirine bağlı kalmak mecburiyetinde olduklarını ve mesele îspanyolcayı öz dil olarak aldıklarını, Türkiyeye geldilerse de kültürce ileri oldukları halde geldiklerinde matbaayı da getirdiklerini ve yalnız kültürün hahamların emrinde ve elinde olmasına göre en çok bilgililerin de hahamlar olacağını, ilk gelenlerin münevver ve oldukça İz, bıraktıklarını, sona kalarak gelenlerin boşlukları dolduramadığını Şabatasevinin hiristiyanlığa ve hele yahudiliğe döndükten sonra ölümle karşılaşınca Müslüman olmuş olduğunu, sonra da tesiri yahudilerin üstünde 2ö0 sene kaldığını, onları kara cahillikte bıraktığını, yahudi muharrirlerinin yazdıklarını tanzimatla beraber Türkiyedeki azlıklardan bir çoğu devlet haklarını benimsemeye doğru yaşanmamış olduklarını ve meselâ yabancı dil öğretmenliği din öğrenmek gibi gördüklerini ve Türkiyedeki mektepierede bir müddet girmediklerini, meselâ artık bunların talebesinin mekteplerimize, açılışından 54 yıl sonra girdikleri görülmüş olduğunu, on dokuzuncu yüz yılın 1875 senesinde Kudüsten Alliyans israilit in işe başlayarak başka yerlerde olduğu gibi bizde de mekteplerin yanı başında havralar açmasına Türk yahudilerinin münevverleri değil dışarıdan gelenlerinin saldırdıklarını ve yahudilerin îstanbulda haham yetiştirmek için Hasköyde Şulei maarif, adında bir okul açtıklarını, yahudice, Fransızca, ibadetler yapılırken kâfir dili diye Fransızcayı hahamların red ettiklerini okumanın Türkçe ve yahudice yapıldığım görüyoruz, diyor. Öyle ki okuldaki sıraların Frenk, işi olduğunu söyliyerek okurken, yazarken rahlelerde okuduklarını ve yalnız mekteplerinde Türk diline epiyce yaklaşmaları dikkate değer bir mahiyette gösteriştir, demektedir. Türkiyemizde katolik m ektepleri: bu mektepler açılan yabancı mekteplerin başında olduklarını on altıncı yüz yılın ortalarında açılan bu mekteplerin korkunç birer mikrop gibi millî üstünlük, benlik üstünde derinlere kök salan nebat veyahut ağaç gibi varlığımızı kemirmekle kalmıyarak kapitülasyonların, bunların çalışmalarına yüzde yüz yardımla Türk varlığını didik didik didiklediklerini acı ve acı olduğu kadar yurda özden bağlı varlıkla ilgili olmadıklarını bildirerek çok, pek çok kıymetli kitabının ikinci cildini bitiriyor ki bu varlıkla pek çok büyük istifadelerle ve bu ölmez eser, denilmeğe çok layık olduğunu yukarıdan beri kısaltarak değerini Türk okuyucuları katında canlandırmaya çabaladığımız Türk Maarif, tarihini armağan buyuran Osman ergin i bigisi ve yüksek himmeti karşısında sonsuz saygılarımla anarım. 57

11 Türkiye Maarif Tarihi C ilt: 3 (Mutlakıyet devri mektepleri) Tabı tarihi : 1941 Sayfa : yahut 374 Yazan: Bay Osman Ergin İstanbul Vilâyeti Mektupçusu C. Ali İm er Bu satırları yazarken şunu bir ilaha tekrar edelim ki im cildi de Türkiye Cumhuriyeti iyi görücü yani hakiki münevver diye adlandırm ak pek doğru Yurddaşlara ve gelecek soyumuzun çocuklarına pek önemli bir armağan ve M aarif tarihimize ek - Bugüne göre- özlü bir meyvesi sayılabilecek bu üçüncü»ciltt.ir. Önce, birisi kısa İkincisi uzun olan iki yazımızla değerlerini belirtmeye çabalayıp çalıştığımız birinci ve ikinci «Türkiye Maarif» tarihlerinde bahis mevzuu edilen kültür yuvalarımızdan birazdaha baksoluııup ve daha doğrusu (Birinci meşrutiyet veyahut yayılma ve ilerleme seneleri) için bilgi veriliyor ve bu cildin (İstanbul mektepleri ve ilim, terbiye yurd, sanat mücsseseleri dolayısile) yazıldığı gibi yüksek ve çok önemli çalışmalarıle bugün de yarın da Türkiyemize candan yurtseverliklerini minnetle kendilerine bağlattıran bilgin, kitap muharriri Bay Osman Ergin kardeşimizi bir daha yerlere kadar eğilerek çok derin bir saygı ile 1ürkiye Oumhııriyeti ııin yirmi milyonluk yurddaşlarınm okuyan, anlayanları ve yarını anlayacakları karşısında aıımak bir öz borç olduğunu bir daha söylemek, lıavır! hayır! bağırmak bir öz borçtur. Söyle ki : küçük yazılarının anlam ları çok, pek çok olan bu büyük kitapta yukarıda arzettiğim iz gibi birinci ve ikinci ciltlerde bildirdikleri, kültü r işleri ve okullar için önce verilen bilgi birazdaha özlü verilerek tamlanmış veyahut pek kısa verilen bilgiler çoğaltılmış ve yepyeni yazılanlar1da büyük emeklerle yazılmak -zahm eti çekilmemiş denilmesin- lıiç duyulup işitilmemiş bilgiler pek ilişik çekmektedir. Bahislerin adlarım aşağıva dizdikten sonra bunlar hakkında yazabildiğimiz kadar yazmak düşüncesindeyim Bahisler şunlardır: 51

12 Önsöz 32 sabitedir. İlk, orta, lise tahsili veren mektepler, Askerî mektepler, askerlik için zadegan sınıfları ilk okulların iptidai mektepleri diye anılması, ekleri, kız rüştiyeleri askerî rüştiyeler, liseler, idadiler (ekler), Istanlmldaki idadiler, hususî ıııektekler (Istanbulda) Darüşşefeka bugün bir lise olarak idare edilen bu okuldan -saygıya lâyık muharrir ilk ve orta okumalarım kendisini tanıyanları lıavret ve hayranlık içinde bırakan bir yaratılış ve çalışkanlıkla burada bitirdiklerini kenetlerini çok yakından tanıyanlardan öğrenmekle mübalıiyim. - birçok belgelere dayanarak anlatıyorlar. Medrese! havriye, nıedresei edebiye, Mektebi Ham idi, Darüttalim, Darüttedris okulları anlatılırken Darüttalim ile Darüttedris için tam 37 sayfa yazı ve ekler vardır ki yüksek okuma ve bilgiler taşıyan ölmüş veya yaşları çok ve pek çok ilerlemiş büyüklerimizin ders verdiklerini, say w yüzleri geçen münevverleri yetiştirdiklerini güçlü belgelerle anlatmaktadırlar. Nümunei terakki oknlundan da bahsedilirken meşhur ve merhum yurtsever, bilgin riyaziyeci Mehmet Nadir bey,den eski ve son hizmetlerinden uzun uzadıya balıis buyruluyor. M. Nadir in sabık darülfünunda hesabı ihtimali okuttuğunu, riyaziyeci ve fizikçi Salilı Zekilerin ve daha bazı münevverlerimizi yetiştirdiklerini ve nihayet M. Nadir gibi tarihî bir Şahsiyetimizin havlıca önemli lıal tercümesinide yazara onun 1 3/1. Kâmın /1927 de bu dünyaya gözlerini kapadığını bize hatırlatmaktadırlar. Rehberi Maarif, Ravzni Terakki, Bünyani terekki, mektebi eeepleri anlatıyorlarken bu bilgi yuvaları için tekmil Türkiyemizi ilgilendiren kıymetli ve yılmaz, usanmaz 5a Ilımalarına biz bile mektep sıralarında hayranlık ve saygılarla canlı şahit elduğumuz Ali Nazima ustadan, eserlerinden, uzun, hayırcılıklarından yine eklerle bahsediyorlar. Bu aııışlar birçok münevverlerimizle biz yurda, yurttaşına kul olurcasma çalışan ve yaşayanlara ayrıca bir bilgi vermiş oluyorlarki şükranlara sezadır. Yine Istanbulda Meşriki fuyuzat, Şemsül mekâtipler de anlatılmıştır. Yukarıda işaret ettiğimiz uzunca yazımızın, Kalkerimizin Konya Mecmuasında çıkan, sonlarında biraz bahsettiğimiz (azlık mektepleri) nden boşlıca Rum. Ermeni, Yahudi mekteplerine yine ilişiliyor. Bunların idaresile ilgili olan, Rum yurttaşların başına geçenlerin ve hele patriklerin nankörcesine propagandalarından, yabancı gazetelerde bize bağlılık (!) laruıı göstererek verdikleri beyanatı gözden kaçırm iv arak bu ölmez eser olan üçiin- 52

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

OSMANLI DEVLETİNDE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÖNEMLİ KURUMLAR 1

OSMANLI DEVLETİNDE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÖNEMLİ KURUMLAR 1 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com OSMANLI DEVLETİNDE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN ÖNEMLİ KURUMLAR 1 Hikmet Toker 2 Erhan Özden 3 ÖZET Tarih sahnesinde yaklaşık altı asır boyunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın

Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Prof. Dr. Bülent ARI TYYÇ çalıştayı / Nisan 2014 Türkiye Akademia sında Sosyal Bilimler Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Hepiniz hoş geldiniz. Hocalarımız bana çok enteresan bir konu tevdi ettiler: Türkiye

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi Bakü / Azerbaycan mrihtim@yahoo.com ÖZET Seyyid Yahya Baküvi, 15. asırda Azerbaycan da yaşamış bir sufidir. Halvetiyye tarikatının ikinci

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59 NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses Öz Niyazi Berkes, yazılı basın ve diğer kitle iletişim araçlarına yönelik

Detaylı

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT

YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT YALÇIN KÜÇÜK ÜN MEHMET ÂKĐF ERSOY A DAĐR ĐFTĐRALARI ÜZERĐNE PROF. DR. NURULLAH ÇETĐN LE BĐR MÜLAKAT Yalçın Küçük, yakın zamanda Çöküş (Mızrak Yayınları, Đstanbul 2010) adlı bir kitap yayınladı. Bu kitabında

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1): 247-262 Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Özet Orta Asya da kurulan Türk devletleri,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Dilde, fikirde, işte birlik!

Dilde, fikirde, işte birlik! Dilde, fikirde, işte birlik! 16 İsmail Bey Gaspıralı nın birlik kavramlarının en önemlilerinden biri, dünyadaki bütün Türklerin, hiç değilse onların aydınlarının anlayıp okuyacağı bir ortak Türk dilinin

Detaylı

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2010 ISBN : 978-975-409-568-5

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı