DYABETK HASTALARIN TEKNOLOJ KULLANIMI ÜZERNE BR DEERLENDRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DYABETK HASTALARIN TEKNOLOJ KULLANIMI ÜZERNE BR DEERLENDRME"

Transkript

1 DYABETK HASTALARIN TEKNOLOJ KULLANIMI ÜZERNE BR DEERLENDRME Kemal Hakan Gülkesen Esin Eray Kemal Bıçakcı ODTÜ Enformatik Enstitüsü Mustafa Kemal Balcı ÖZET Amaç: Ülkemizdeki diyabetli hastaların teknoloji kullanma alıkanlıklarının sorgulanarak ülkemizde yapılacak telesalık çalımalarına yol göstermek. Gereç ve Yöntem: Toplam 107 tip II diyabet hastasına anket yapıldı. Bulgular: Hastalardan 59 u (% 55) kadın 48 i (% 45) erkekti. Hastaların % 99 unun ev telefonu, % 52 sinin cep telefonu vardı. Yüzde 33 ü Kısa Mesaj Servisi kullanabildiini söyledi. Hastaların % 14 ü evinde bilgisayar olduunu, % 17 si bilgisayar kullanmayı bildiini, % 9 u evinde veya iyerinde internet eriimi olduunu söyledi. Hastalardan % 5 inin e-posta hesabı vardı. Yüzde 46 sı ATM (Banka Otomatı), % 37 si glukometre kullandıını söyledi. Erkeklerde cep telefonuna sahip olma, evinde bilgisayar bulunma, bilgisayar kullanma, internet eriimi ve ATM kullanma oranlarıı kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı ekilde daha yüksekti. Hastalar ya ve ya olarak iki gruba ayrıldıında gençlerde cep telefonuna sahip olma, SMS kullanma, evinde bilgisayar bulunma, bilgisayar kullanma, nternet eriimi, e-posta hesabına sahip olma ve ATM kullanma oranları yalılara göre istatistiksel olarak anlamlı ekilde daha yüksekti. Sonuç: Diyabetli hasta profilimizin yaklaık yarısı cep telefonu kullanmaktadır ve diyabetli hastalarda yürütülecek teletıp projeleri için cep telefonu uygun bir araç gibi görünmektedir. Genç ve erkek hastaların teknolojiye daha yatkın oldukları da göz önüne alınmalıdır. ABSTRACT An Evaluation on Technology Use of Diabetic Patients Purpose Evaluation of technology use of diabetics. Material and Methods 107 type II diabetic patients answered a questionnaire. Results Fifty-nine (55%) of the patients were female and 48 (45%) were male. Ninety-nine percent of the patients have home telephone, 52% has cellular telephone. Thirty-three percent can use SMS (Short Message Service). Fourteen percent has computer at home, 17% can use computer, 9% has Access to Internet at home or office. Five percent of the patients have account. Forty-six percent and 37% can use ATM (Automatic Teller Machine) and glucometer respectively. Male patients have a higher rate of having cellular phone, computer at home, using computer, internet Access, and using ATM compared to female patients. When we divide the patients according to age as and 58-85, the younger group has a higher rate of having cellular phone, using SMS, having computer at home, using computer, internet access, having account, and using ATM compared to older patients. Conclusion Approximately half of the diabetic patients use cellular phone. Cellular phone seems to be a suitable tool for telehealth studies which are designed for diabetic patients. Younger and male patients show tendency to use technology. Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Teletıp, Telefon, Cep Telefonu, Bilgisayar Okuryazarlıı 1. GR Biliim ve iletiim çaı, salık hizmetlerini de derinden etkilemektedir. Uzaktan klinik hizmeti, hastalara ve salık çalıanlarına yönelik eitimi, halk salıını ve salık yönetimini desteklemek için biliim ve iletiim teknolojilerinin kullanılmasına telesalık (telehealth) denir. Yakın gelecekte telesalık uygulamaları salık hizmetinin önemli bir parçası haline gelecektir. Bu uygulamaların yardımı ile salık bakımının kalitesinin artması ve maliyetinin dümesi beklenmektedir. Geçtiimiz yıllarda, telesalıkla ilgili yüzlerce aratırma yapıldı. Bazı hastalıklar, doaları gerei uzaktan uygulamalardan daha fazla yarar elde edebilir niteliktedir ve bugüne kadar yapılan aratırmaların özellikle bazı hastalıklar üzerine younlatıını görmekteyiz. Bu hastalıklardan bir tanesi de diyabettir ve bu hastalıın telesalık uygulamaları açısından bazı avantajları vardır. Diabetes mellitus kan ekerinin uygun ekilde regüle edilememesi ile karakterize bir hastalıktır. Normal çalıan bir metabolizmada kan ekerinin deeri fizyolojik bir aralıkta bulunur. Bazı hastalarda insülinin normal salıverilme mekanizmasının bozulması nedeniyle kan ekerinin normal deerlerin üstüne çıkması sözkonusudur. Artmı kan ekeri uzun 1

2 vadede böbrekler, göz, kardiyovasküler sistem ve insan bedenindeki birçok doku üzerine zararlı etkilerde bulunur. Diyabet, ileri yalarda en sık görülen morbidite nedenlerinden birisidir. Yetikin nüfustaki prevalansı % 8 dolayındadır [1]. Tedavideki temel hedef, kan ekerini normal sınırlar içinde tutmaktır. Hastalık belirtileri erken dönemde kendini belli etmeyebilir ve kan ekerindeki ani yükselmeler belirgin klinik bulgu ve belirtilere yol açmayabilir. Hastalar katı bir diyete uymalı ve ilaçlarını düzenli kullanmalıdır. Kan glükozunun düzeyine sık sık bakılmalıdır, bu ekilde glükoz metabolizmasında olabilecek deiiklikler saptanıp tedavi tekrar ayarlanır [2]. Hasta, evde glükometre denilen küçük bir cihazla kendi glükozunu ölçebilir. Hasta glükometre yardımı ile hekim ziyaretlerinin arasında kalan dönemlerde kendi tedavisini düzenleyebilir. Ne yazık ki hastaların üçte ikisi cihazı gerektii kadar sık kullanmazlar [3]. Buna ek olarak, hastayı takip eden hekim çou zaman hastanın evdeki ölçüm sonuçlarından haberdar olmaz. Bazen hasta ilacını düzenli olarak kullanmaz, diyetine tam olarak uymaz ve bu istisnalardan da hekime söz etmez. Bu hastalarda kan basıncı ve kilo takibi de önemlidir [4]. Hastalıın süresi yaam boyudur ve hasta kimi zaman kontrollerine de gelmeyebilir. Diyabetli hastalara verilen salık hizmetinin kalitesi telesalık uygulamaları yardımı ile arttırılabilir. Literatürde diyabet üzerine yapılan çalımalarda pek çok teknoloji kullanılmıtır. Videokonferans [5], nternet [6-8], modem iletimi [9], KMS (Kısa Mesaj Servisi) [10], WAP [11] (Wireless Access Protocol) bunlardan bazılarıdır. Bazı çalımalarda, bu teknolojiler kombine ekilde kullanılmıtır [12]. Mahmud ve Lenz in çalımasında [5] hastanın evine videokamera içeren basit bir teletıp sistemi kurularak normal telefon hattı ile hastaneye ulaması salanmıtır. Bu sistem aracılıı ile hasta ile iletiim kurularak kan ekeri düzenlenmeye çalıılmıtır. Sistemin etkili ve ekonomik olduu bildirilmitir. Nigrin ve Kohane nin [6] çalımasında ise nternet eriimi olan bir bilgisayara, glükometre balanmakta, kan ekeri deerleri nternet üzerinden salık merkezine aktarılmaktadır. Chase ve arkadalarının çalımasında [8] da hastalar kendi kan glükoz deerlerini modem ile hastaneye aktarmılar, gerekiyorsa tedavileri bu ekilde düzenlenmitir. Düzenli kontrole gelen hastalarla kıyaslandıında bu hastaların kan ekeri düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadıı, fakat maliyetlerin dramatik ekilde dütüü gözlenmitir. Türkiye de de telekomünikasyon ve biliim teknolojilerinin kullanımı salık bakım hizmetinin kalitesini yükseltecektir. Türkiye nin teknoloji kullanımı ile ilgili verilerine baktıımızda, durum imdilik çok parlak görünmemektedir. Devlet statistik Enstitüsü verilerine göre 2004 yılında ya arası bireylerin internet kullanım oranı % tir [13], ama dier yandan cep telefonu abone sayısı 34 milyon dolaylarındadır [14] Buna göre 15 ya üzerindeki her 100 kiiye yaklaık 70 telefon dümektedir. Cep telefonu sayısının görece olarak yükseklii, Türkiye de bu cihazın salık hizmetlerini desteklemekte kullanılabileceini düündürmektedir. Telesalık uygulamalarında kullanılacak teknolojinin seçiminde hasta profilinin seçimi önemlidir. Teknolojiye yatırım yapmadan önce hastaların teknolojiye karı tutumu ve çeitli teknolojik araçları kullanma deneyimini bilmekte büyük yarar vardır. Bu çalımada, diyabet hastalarına destek olacak bir sistem gelitirilmeden önce hastaların teknoloji kullanım alıkanlıkları hakkında bir anket çalıması yapıldı. Hastaların sahip olduu teknolojik araçlar ve teknolojiye karı tutumları hakkında bilgi alındı. Bu çalımanın sonuçlarının Türkiye de diyabetli hastalara destek olacak bir sistemin tasarımında ve bu sistemi kullanacak hastaların seçiminde yardımcı olmasını bekliyoruz. 2. YÖNTEM Çalıma Endokrinoloji Polikliniinde yapıldı. Hazırlanan anket formları 10 hasta üzerinde denendikten sonra poliklinie gelen hastalardan arasından rasgele seçilen hastalarla dolduruldu. Anket formunda demografik veriler, cep telefonu, bilgisayar, internet ve glükometre kullanımı ile ilgili sorular bulunmaktaydı. statistiksel analiz için SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Sciences) kullanıldı. statistiksel karılatırmalarda ki kare testleri, baımsız gruplar için t testi, Mann-Whitney U testi kullanıldı. Parametrik veriler ortalama±standart sapma, nonparametrik veriler ortanca ile gösterildi. 3. SONUÇLAR Toplam 107 hastaya anket yapıldı. Bunlardan 59 u (% 55) kadın 48 i (% 45) erkekti. Kadınlar 58±9 (ortalama±standart sapma), erkekler 56±12 yaındaydı (p=0.360). Hastaların 106 (% 99) tanesinin evinde telefon vardı ve ortanca 10 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyorlardı. Cep telefonunuz var mı sorusuna 106 hasta yanıt verdi. Bunlardan 56 sı (% 52) cep telefonu olduunu belirtti. Bu hastaların ortanca dört yıldır cep telefonu vardı, üç yıldır aynı numarayı ve 1,5 yıldır aynı telefonu kullanıyorlardı. Hastaların 52 tanesi (% 93) cep telefonunun markasını, 29 tanesi (% 52) modelini söyleyebildi. Teknik özellikleri saptanabilen 30 telefondan be tanesi (% 17) WAP, dört tanesi (% 13) WAP ve GPRS fonksiyonuna sahipken, 21 tanesinde (% 70) her iki özellik de yoktu. KMS kullanıp kullanmayı bilmedii sorusuna 54 hasta yanıt verdi bunlardan 18 i (% 33) KMS kullanabildiini söyledi. Altı ay içinde cep telefonu almayı düünüp düünmedii sorusuna ise 82 hasta yanıt verdi. Bunlardan on tanesi (% 11) cep 2

3 telefonu almayı düündüünü söyledi. Hastalardan 15 tanesi (% 14) evinde bilgisayar olduunu, 18 tanesi (% 17) bilgisayar kullanmayı bildiini, on tanesi (% 9) evinde veya iyerinde internet eriimi olduunu söyledi. Hastalardan be tanesinin (% 5) e-posta hesabı vardı. Kırk dokuz tanesi (% 46) ATM, 40 tanesi (% 37) glukometre kullandıını söyledi. Sorulan yanıtlara verilen cevaplar cinsiyetler açısından karılatırıldı. Bu karılatırmaya ait veriler tablo I de görülmektedir. Buna göre erkeklerde cep telefonuna sahip olma oranı, evinde bilgisayar bulunma oranı, bilgisayar kullanma oranı, internet eriimi oranı, ATM kullanma oranı, cep telefonuna sahip olma süresi kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı ekilde daha yüksektir. Tablo I. Hastaların teknoloji ile ilikilerinin cinsiyete göre karılatırması. Cinsiyeti Kadın Erkek p Ev telefonu var. 58/59 (% 98) 48/48 (% 100) Ev telefonunun numarası kaç yıllık? 8 (n=55) 10 (n=48) Cep telefonu var 18/59 (% 31) 38/48 (% 79) SMS kullanabiliyor 6/18 (% 33) 12/36 (%33) Kaç yıldır cep telefonu var? 3 (n=17) 5 (n=35) Kaç yıldır aynı numarayı kullanıyor? 1.5 (n=17) 3 (n=35) Kaç yıldır aynı telefonu kullanıyor? 1 (n=17) 2 (n=35) Önümüzdeki altı ay içinde cep telefonu almayı düünüyor 3/51 (% 6) 7/41 (% 17) Evinde bilgisayar var 4/59 (% 7) 11/48 (% 23) Bilgisayar kullanıyor 2/59 (% 3) 16/48 (% 33) Evde veya iyerinde internet eriimi var 3/59 (% 5) 12/48 (% 25) E-postası var 1/59 (% 2) 4/48 (% 8) ATM kullanıyor 16/59 (% 27) 33/48 (% 69) Glükometre kullanıyor 21/59 (% 36) 19/48 (% 40) Sorulan yanıtlara verilen cevaplar yaa göre de karılatırıldı. Bu karılatırmaya ait veriler tablo II de görülmektedir. Buna göre gençlerde cep telefonuna sahip olma oranı, SMS kullanma oranı, evinde bilgisayar bulunma oranı, bilgisayar kullanma oranı, nternet eriimi oranı, e-posta hesabına sahip olma oranı, ATM kullanma oranı, cep telefonuna sahip olma süresi, aynı telefonu kullanma süresi yalılara göre istatistiksel olarak anlamlı ekilde daha yüksektir. Tablo II. Hastaların teknoloji ile ilikilerinin yaa göre karılatırması. Ya p Ev telefonu var. 52/53 (% 98) 54/54 (% 100) Ev telefonunun numarası kaç yıllık? 9 (n=52) 10 (n=51) 0,172 Cep telefonu var 34/53 (% 64) 22/54 (% 41) SMS kullanabiliyor 16/34 (% 47) 2/20 (% 10) Kaç yıldır cep telefonu var? 5 (n=34) 2.25 (n=18) Kaç yıldır aynı numarayı kullanıyor? 3 (n=34) 1.25 (n=18) Kaç yıldır aynı telefonu kullanıyor? 2 (n=34) 1 (n=18) Önümüzdeki altı ay içinde cep telefonu almayı düünüyor 6/47 (% 13) 4/45 (% 9) Evinde bilgisayar var 15/53 (% 28) 0/54 (% 0) Bilgisayar kullanıyor 16/53 (% 30) 2/54 (% 4) Evde veya iyerinde internet eriimi var 14/53 (% 26) 1/54 (% 2) E-postası var 5/53 (% 9) 0/54 (% 0) ATM kullanıyor 34/53 (% 64) 15/54 (% 28) Glükometre kullanıyor 21/53 (% 40) 19/54 (% 35) Bu verilerden 57 yaının altında hastaların ve erkek hastaların teknoloji kullanımına daha yakın olduu görülmektedir. Hem 57 yaın altında hem de erkek olan 25 hasta vardır. Bunların 23 ünün (% 92) cep telefonunu olduu, 11 inin (% 44) SMS kullanabildii, beinin (% 20) 6 ay içinde cep telefonu almayı düündüü, 14 ünün (% 56) bilgisayar kullandıı, dördünün (% 16) e-postasının olduu, 23 ünün (% 92) ATM kullandıı görülmütür. 4. TARTIMA Bu çalıma sonuçlarına göre genel görünüme bakıldıında Antalya daki diyabetli hastaların 3

4 teknoloji ile ilikisi iyi deildir. Hastaların teknoloji kullanmasını gerektiren bir çalıma yapıldıında, hastaların önemli bir kısmının uyum sorunu olacak gibi görünmektedir. Öte yandan, hangi tip hastaların teknoloji kullanımının daha iyi olduu incelendiinde hem cinsiyet, hem de yaın önemli faktörler olduu görülmütür. Hastalarımızın tamamına yakınının ev telefonu olduu görülmütür. Bu durum, ülkemizde ev telefonunun artık bir standart haline geldiini göstermektedir. Hastaların ev telefonlarının numarasını ortanca 10 yıldır, cep telefonlarının numarasını üç yıldır kullandıklarını saptadık. Bu durum, ilk bakıta ev telefonunun daha az deien bir numara olduunu ve hasta ile iletiim kurmada daha güvenilir olduunu düündürtmektedir. Oysa cep telefonunun ülkemizde 10 yıllık bir geçmii olduu göz önüne alınırsa, bu konuda karar vermek için henüz erken olduu ortaya çıkmaktadır. Literatürde bildiimiz kadarı ile bu konuda yapılmı çalıma yoktur. Kadınların teknoloji kullanımının daha az olduu daha önceki bazı çalımalarda da görülmütür. Be Avrupa ülkesi ve srail de yapılan e-living çalımasında [15], kadınların internete eriiminin % 9-16 daha az olduu görülmütür. Ya ilerledikçe cinsiyetler arası dengenin kadınların aleyhine bozulduu görülmektedir. 35 ya altında internet kullanan kadın/erkek oranı 7/8 civarında iken, ya arasında bu oran 4/5, ya arasında 2/3 ve 65 ya üzerinde 1/2 olmaktadır. Bizim çalımamızda ise erkeklerin internete eriimi be kat daha fazladır. E- living çalımasına göre erkeklerin cep telefonuna sahip olma oranı kadınlara göre 1.1 ile 1.6 kat daha fazladır. Bizim hasta grubumuzda ise erkeklerin cep telefonuna sahip olma oranı kadınlara göre 2.5 kat fazladır. Yukarıda sözü edilen çalımaya göre Bulgaristan dıındaki tüm ülkelerde bilgisayar kullanımı erkeklerde daha fazla iken bizim çalıma grubumuzdaki erkeklerin 11 kat daha fazla bilgisayar kullanma oranına yaklaan bir ülke yoktur. Cinsiyetler arası farkın bu kadar belirgin olması ülkemiz için hayli düündürücüdür. Ya, teknoloji kullanımında etkili olduu bilinen bir dier faktördür. E-living çalımasının sonuçlarına göre Avrupa da ya arasında internet eriimi oranı % 68 iken, bu oran yalarında % 40, yalarında % 26 ve 65 ya üzerinde 7 dir. Bizim çalımamızda 57 ya altında internet eriimi oranı % 26, 57 ya ve üzerinde ise % 2 dir. ATM kartlarının kullanımı da yala birlikte azalmaktadır. ABD de 60 ya üstü nüfusta kullananların oranı % 40 civarındadır [16]. Bu oran bizim çalımamızda % 28 civarındadır. ATM kullanımında dier parametreler kadar dramatik fark olmamasının nedeni, bizce Türkiye de maaların ATM ile ödenmesinin yaygın olması, bu ekilde insanların bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalmasıdır. Hastalarımızın yaklaık % 40 ı glükometre kullanmaktadır ve bu oran ya ve cinsiyetle deimemektedir. Yalıların dier teknolojik aletleri gençlere göre daha az kullandıı göz önüne alınırsa, ileri yalardaki insanların daha uzun süredir diyabetli oldukları için bir aamada bu aleti satın alıp kullanmaya baladıklarını düünüyoruz. Glükometre kullanma açısından cinsiyetler arası fark olmaması da ilgi çekicidir. Bize göre, bu durum kültürel faktörlere balıdır. Toplum tarafından bazı teknolojik ürünler erkeklere yakıtırılırken, salıkla dorudan ilgili olduu için glükometrenin kullanımı için kadınlar açısından negatif bir kültürel etki yoktur. Muhtemelen erkeklerin de büyük bir kısmı bulaık ve çamaır makinelerini kullanamamaktadır. Bütün bunlar bize salıkla ilgili bir proje yürütülürken cep telefonu ve bilgisayar gibi cihazların kullanılması gerektiinde kadınların bu cihazlara uyumunun sandıımızdan iyi olabileceini düündürmektedir. Sonuç olarak, diyabetli hasta profilimizin yaklaık yarısı cep telefonu kullanmaktadır ve diyabetli hastalarda yürütülecek teletıp projeleri için cep telefonu uygun bir araç gibi görünmektedir. Genç ve erkek hastaların teknolojiye daha yatkın oldukları da göz önüne alınmalıdır. nternet eriimi olan hastalarımız henüz onda bir dolaylarındadır ve internete dayanan geni kapsamlı hasta destek sistemleri imdilik çok etkili olmayacak gibi görünmektedir. Yine de bu teknolojilerin her geçen gün yaygınlatıı unutulmamalıdır. Hasta profilimizin özelliklerinin birkaç yıl ara ile taranması, bizi gerek bilimsel çalımalarda kullanılacak teknolojiler açısından, gerekse rutin salık hizmetindeki teknolojik seçimlerimiz açısından yönlendirecektir. KAYNAKLAR [1] Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA et al. Prevalence of Obesity, Diabetes, and Obesity-Related Health Risk Factors, JAMA. 2003; 289: [2] Abraham WT. Preventing cardiovascular events in patients with diabetes mellitus. Am J Med. 2004; 116 Suppl 5A: 39S-46S. [3] Karter AJ, Ferrara A, Darbinian JA, Ackerson LM, Selby JV. Self-monitoring of blood glucose: language and financial barriers in a managed care population with diabetes. Diabetes Care. 2000; 23: [4] Bakris GL. The importance of blood pressure control in the patient with diabetes. Am J Med. 2004; 116 Suppl 5A: 30S-38S. [5] Mahmud K, Lenz J. The personal telemedicine system. A new tool for the delivery of health care. J Telemed Telecare. 1995; 1: [6] Nigrin DJ, Kohane IS. Glucoweb: a case study of secure, remote biomonitoring and communication. Proc AMIA Symp. 2000;: [7] Goldberg HI, Ralston JD, Hirsch IB, Hoath JI, Ahmed KI. Using an Internet comanagement module to improve the quality of chronic disease care. Jt Comm J Qual Saf. 2003; 29:

5 [8] Deo SS, Deobagkar DN, Deobagkar DD. Design and development of a web-based application for diabetes patient data management. Inform Prim Care. 2005;13(1): [9] Chase HP, Pearson JA, Wightman C, Roberts MD, Oderberg AD, Garg SK. Modem transmission of glucose values reduces the costs and need for clinic visits. Diabetes Care. 2003; 26: [10] Ferrer-Roca O, Cardenas A, Diaz-Cardama A, Pulido P. Mobile phone text messaging in the management of diabetes. J Telemed Telecare. 2004; 10: [11] DeLeo G, Krishna S, Balas EA et al. WEB-WAP based telecare. Proc AMIA Symp. 2002;: [12] Bellazzi R, Arcelloni M, Bensa G et al. Design, methods, and evaluation directions of a multi-access service for the management of diabetes mellitus patients. Diabetes Technol Ther. 2003; 5: [13] Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bilgi Toplumu Dairesi. E-Dönüüm Türkiye Projesi KDEP Uygulama Sonuçları ve 2005 Eylem Planı. Mart 2005 [14] Telekomünikasyon Kurumu yılı GSM verileri. Aralik-web-GSM.htm [15] E-living Project deliverable, The New ICTs: Age, Gender and the Family. [16] Rogers WA, Gilbert DK, Cabrera EF. An analysis of automatic teller machine usage by older adults: a structured interview approach. Appl Ergon Jun;28(3):

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma Blm. Uzm. Emre PALA Celal

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi.

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Murat SARISOY*

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 OTOMOBİL SERVİSLERİNDEN YARARLANAN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Malzemeni Söyle Tarifini Al: Bir Mobil Uygulama N.Tuğbagül Altan Akın 1, Enise Başaran 1 Nilüfer Ceylan 1, Ayşe Güler 1 1

Malzemeni Söyle Tarifini Al: Bir Mobil Uygulama N.Tuğbagül Altan Akın 1, Enise Başaran 1 Nilüfer Ceylan 1, Ayşe Güler 1 1 Malzemeni Söyle Tarifini Al: Bir Mobil Uygulama N.Tuğbagül Altan Akın 1, Enise Başaran 1 Nilüfer Ceylan 1, Ayşe Güler 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kocaeli altanakin@bilmuh.gyte.edu.tr,

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı

Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler

Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler Mehmet Yaşar 1, Recai Oğur 2, Muharrem Uçar 3, Ercan Göçgeldi 2, Hakan Yaren

Detaylı

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: II Özet YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özcan ASİLKAN * Yalçın ALBAYRAK Okan ORAL Yüksek teknoloji

Detaylı

BEING EVALUATED THE SUCCESS RELATED TO HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS (HRIS) : AN APPLICATION IN SERVICE SECTOR

BEING EVALUATED THE SUCCESS RELATED TO HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS (HRIS) : AN APPLICATION IN SERVICE SECTOR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNE (İKBS) İLİŞKİN BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ: HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Yönetim, Yıl: 18, Sayı: 57, Haziran 2007 TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Arş. Grv. Fulya AYDINLI Đ.Ü. Đşletme Fakültesi Đnsan Kaynakları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Doç.Dr. Mustafa ÖZER* Yrd.Doç.Dr. Kemal BİÇERLİ* Öz:Türkiye de kadınların İKO nı etkileyen unsurları tespit etmeye yönelik bu çalışmada 1988-2001 dönemi için

Detaylı