2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu"

Transkript

1 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal Merkezi, Batur Annayev / Ayþem Cavcav Atamalar Haber Merkezi 18 Ayýn Konularý Ýçte Ayýn Konusu, Yeni akademik yýlda vakýf üniversiteleri ve Üniversitemiz, Prof. Dr. Ahmet Serpil / Haber Merkezi Dýþta Ayýn Konusu, Avrupa Birliði ve Türkiye, Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu / Haber Merkezi Ayrýntýlý Haber Kütüphanemiz geliþiyor, Filiz Çermen / Deniz Kadirioðlu Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Týp Fakültesi, Prof. Dr. Oral Pektaþ / Hülya Erten Doktorumuzdan Göz hastalýklarý, Prof. Dr. Murat Öncel / Hülya Erten Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi Çýkarken... YEDÝTEPEHABER, 17. sayýsýna ulaþtý. Üniversitemizin Aðustos - Eylül aylarýnýn haberleri ve 15 Ekim e kadar olan faaliyetleri ile yine dopdolu... Haber Turu muzda 24 haberimiz var. Haber turu ile ilgili sizlere söyleyeceðimiz bir önemli konu: Bundan böyle Haber Turu muzun devamýnda Mezunlarýmýzdan Haberler... diye bir bölüm açýyoruz. Özellikle, bu konuda mezunlarýmýzdan haberleriniz olduðunda lütfen bize bildirin, tüm Yeditepe ailesine ve ilgililere duyuralým. Akademik faaliyetlerimiz de fakültelerin ve bölümlerin akademik faaliyetlerini göreceksiniz. Bu haberleri verirken zaman açýsýndan bir sýkýntýmýz da olmuyor deðil. Akademisyenlerimizden gelen faaliyetler, kimi zaman derginin haberleri kapsadýðý aylardan daha eski de olabiliyor. Fazla eskiye gitmemek koþulu ile, bunlarý da veriyoruz. Yayýnlarýmýz da Üniversitemizin üç kitabý ile öðretim üyelerimizin kitaplarýný tanýtýyoruz. Yeni akademik yýlýn baþlamasýndan ötürü Yeni Atamalar da bu dönemde sizlere duyuracaðýmýz çok haberimiz var. Eylül sonuna kadar Üniversitemizdeki personel hareketliliðini; yeni atanan öðretim elemanlarý, idari personel ile akademik yükseltmelerden oluþan 30 dan fazla atama ve yükseltmeyi veriyoruz. Ayýn konusunu, bildiðiniz gibi içte ve dýþta olarak iki ayrý baþlýk altýnda veriyorduk. Bu sayýmýzda Ýçte Ayýn Konusu nda, ÖSYM sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra vakýf üniversitelerine ve Üniversitemize yerleþen öðrencilerle ilgili. Bu konuda en yetkili kiþi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ile görüþtük. Dýþta Ayýn Konusu nu ise, Avrupa Birliði ve Türkiye konusuna ayýrdýk. Üniversitemizden konunun uzmaný Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioð lu ile görüþtük. Ýlgi ile okuyacaðýnýzý eminiz. YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Koordinatörü Hülya Alper Haber Merkezi Hülya Erten, Deniz Kadirioðlu, Ayþem Cavcav, Ceylan Pakkan, Ahmet Çiçek Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / 24 / 46 (0216) / Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim Ayrýntýlý Haber de yeniden yapýlanma içine giren Kütüphanemizi sizlere tanýtmak istedik. Kütüphane Müdürü Filiz Çermen sizlere Kütüphanemizdeki son geliþmeleri anlatýyor. Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz da sýra Týp Fakültesinde idi. Týp Fakültemiz Dekaný Prof. Dr. Oral Pektaþ, Týp Fakültesini kendi özgü üslubu ile tanýtýyor. Ýçimizden Biri nin bu sayýdaki konuðu Psikolog Özden Uslu... Öðrencilerimize psikojik danýþmanlýk yapan Uslu nun özel ve iþ yaþamýna iliþkin olarak anlattýklarýný ilgi ile okuyacaðýnýzý umuyoruz. Doktorumuzdan... köþemizde ise, Týp Fakültemizden Prof. Dr. Murat Öncel, göz hastalýklarýna iliþkin, pek çoðumuzun merak ettiði, öðrenmek istediði hususlarý anlatýyor. Sosyal Tesislerimiz IX da Mediko-Sosyal Merkezi mizi sizlere tanýtýyoruz. Yeditepeliler olarak hepimizin, her zaman saðlýmýzla ilgili olarak baþvuracaðýmýz bu birimi, hizmetlerini, Merkezin doktorlarýndan Batur Annayev daha yakýndan tanýtýyor. Dergimizin son bölümü ise Öðrenci Faaliyetleri baþlýðý altýnda verdiðimiz, öðrencilerimizin kulüpleri aracýlýðý ile yaptýklarý haberler. Tatil aylarýnda olmalarýna karþýlýk bir kýsým öðrenci kulüpleri pek çok faaliyet içerisinde idi. Gelecek sayýmýzda bu haberlerin daha da çoðalmasýný bekliyoruz. YEDÝTEPEHABER den saygýlar, sevgiler... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlaplarý Tarihi Enstitüsü, yüksek lisans programýný baþlattý Eðitim ve Öðretim yýlýnda, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan ilk defa açýlan Yüksek Lisans Programý, yoðun ilgi ile karþýlandý. Amacý, Atatürkçü düþünce sistemini ve O nun uygulamadaki ifadesi olan Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn anlamý ile günümüzdeki deðerlerini kavramýþ uzman kadrolar yetiþtirmek olan programa 136 aday öðrenci baþvuruda bulundu. Yapýlan sýnav ve mülakatlar sonucunda programa 61 öðrenci kabul edildi. Program, katýlanlarýn isteðine baðlý olarak tezli ve tezsiz olarak yürütülecek. Tezli program, ikinci yýlý tez yazýmý olmak üzere, iki öðretim yýlý; tezsiz program ise bir yýlda verilecek dersleri kapsayacak. Programda birinci yarýyýlda 20. Yüzyýl Sosyal ve Siyasi Tarihi, Nutuk ve Temel Öðretileri, Araþtýrma Yöntemleri, ikinci yarýyýlda ise ; Küreselleþme, Tehdit Kavramý ve Güvenlik Stratejileri, Siyasi ve Ekonomik Ýdeolojiler, Atatürk Rönesansý dersleri ile bir seminer çalýþmasý ve her iki dönemde bir seçmeli ders alýnacak. Seçmeli dersler, eðitim yýlýnda Osmanlýca, Çaðdaþ Türk Dünyasý, Türk Çaðdaþlaþma Tarihi, Türk Siyasal Yaþamý, Birey ve Lider Atatürk ve Yabancý gözü ile Atatürk olarak belirlendi. Biyoenformatik-II Lisansüstü Yaz Okulu Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Johann Salnikow, Applied Sciences Üniversitesinden Prof. Dr. Rosa Maria Kamp, Hannover Üniversitesinden Dr. Akýn Akkoyun ve Newcastle Üniversitesinden Dr. Tevfik Dorak, Yeditepe Üniversitesinden Doç. Dr. Fikrettin Þahin, Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kurnaz ve Yrd. Doç. Dr. Gamze Köse, ve Sabancý Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Uður Sezerman konuþmacý olarak katýldýlar. Katýlýmcýlar Doða Club ta gerçekleþtirilen Yaz okulu seminerinde... Biyoenformatik II. Lisansüstü Yaz Okulu Aðustos 2004 tarihleri arasýnda Üniversitemizin ev sahipliðinde Þile Doða Club Tatil Köyünde düzenlendi. Ege Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinin ortaklaþa düzenledikleri Yaz Okulunda, 7 si yurt dýþýndan olmak üzere toplam 12 öðretim üyesi ders verdi. Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliðinde gerçekleþen yaz okulu programýnda Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Azmi Telefoncu ve Yrd. Doç. Dr. Ali Kýlýnç, Prof. Dr. Ö. Ýrfan Küfrevioðlu, Humboldt Üniversitesinden Prof. Dr. Franz Theuring, Dr. Matthias Futschik, Bir hafta süren Yaz Okulunda, Biyoenformatikte algoritmik metodlar, Dizi hizalamalarý ve karþýlaþtýrmalarý, Filigonetik aðaçlar, CDNA üretimi, Gen anlatýmý, Mikroarray ve Gerçek zamanlý PCR teknikleri, bu tekniklerden elde edilen verilerin istatistiksel yorumlanmasý ve anlamlandýrýlmasý, Protein yapýsý ve iþlevi, Protein yapýsal modellemesi ve moleküler dinamik programlarý ve Protein veri tabanlarý ile transgenik hayvanlar gibi konularda dersler verildi. Ýstanbul un yaný sýra Ýzmir, Ankara, Erzurum ve Kayseri de bulunan üniversitelerden de öðretim üyeleri ile öðrencilerin de katýldýklarý ve oldukça yoðun geçen Biyoenformatik-II Lisansüstü Yaz Okulu programý, tekne ile düzenlenen bir Boðaz gezisiyle sona erdi. 1

3 Haber Turu Üniversitemiz yoðun bir kayýt dönemi geçirdi 2 Yeni öðrencilerimiz ve velileri kayýt sýrasýnda Öðretim yýlýnda Üniversitemize girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarý Aðustos ayýnýn sonu ile Eylül ayýnýn ilk haftasýnda yapýldý Aðustos 2004 tarihlerinde yapýlan ilk kayýtlar, yetenek sýnavý ile Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölümünü kazanan öðrencilerin kayýtlarý idi. Yeditepe Üniversitesini ÖSYM ile kazanan öðrencilerin kayýtlarý ise 6-15 Eylül 2004 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Öðrencilerimizin kayýt iþlemlerini daha hýzlý ve kolay yapabilmeleri için, Üniversitemiz Genel Sekreterliði tarafýndan Sosyal Tesisler Binasýnda 620 m 2 lik Dans Salonunda bir kayýt merkezi oluþturuldu. Merkezde, Bilgi Ýþlem Koordinatörlüðü, Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü, Öðrenci Dekanlýðý, Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Garanti Bankasý görevlileri ve fakültelerden gelen görevliler, hafta sonu da açýk olmak üzere öðrenci ve velilerine hizmet verdiler. Kayýt iþlemlerini tamamlayan öðrencilere bir diðer hizmet de, Öðrenci Dekanlýðý tarafýndan verildi. Öðrenci Dekanlýðýna baðlý öðrenci kulüpleri ile spor takýmlarý hakkýnda bilgi verilerek, isteyen öðrencilere ilgi duyduklarý öðrenci kulüplerine ve spor kulüplerine üye olmalarý saðlandý. Kayýt iþlemleri yapýlýrken...

4 Haber Turu Akademik yýlý Oryantasyon Programý yapýldý Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan Öðretim yýlýnda Üniversitemize giriþ yapan yeni öðrencilerimize, Üniversitemizi tanýtmak amacý ile bir oryantasyon programý düzenlendi. 4-5 Ekim 2004 tarihlerinde iki ayrý günde düzenlenen bu yýlki oryantasyon programýnda, geçen yýllara göre deðiþiklikler vardý. Geçen yýllarda Hazýrlýk Programlarý Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan oryantasyon programlarý, daha deðiþik içerikte bu yýl Rektörlük Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Birimi tarafýndan düzenlendi. Oryantasyon Programýna Üniversitemize bu yýl kayýt yaptýran ve seçtikleri alanda birinci sýnýfý okuyan öðrenciler ile hazýrlýkta okuyan tüm öðrenciler katýldý. Yaklaþýk 3000 öðrenci iki ayrý günde, hem üst düzey yöneticileri ve öðretim elemanlarýný tanýdýlar hem de Üniversitemizi gezerek görerek, tanýma olanaðý buldular. Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil... Özlem Çetin in yaptýðý Yeditepe Üniversitesi ile ilgili 45 dakikalýk belgesel film izlendi. Oryantasyon programýnýn ikinci kýsmýnda ise öðrencilere Üniversitemizin tüm akademik ve sosyal birimleri gezdirildi, ilgililer tarafýndan bilgiler verildi. Oryantasyon programýnýn bir diðer özelliði de yine ilk olarak öðrencilere, Üniversitemizi tanýtan Yeditepe de yaþam adlý özel olarak hazýrlanan broþür, Yeditepe rozeti, YEDÝTEPEHABER in 16. sayýsý ile, kalem, fare minderi, bloknot gibi tanýtým malzemelerinden oluþan setin, özel tasarýmlý Yeditepe poþeti içinde hediye edilmesi idi. Rektörlük Ýnan Kýraç Salonunda yapýlan Oryantasyon programýnda tanýtýmdan ve öðrenciden sorumlu Rektör Yardýmcýmlarý Prof. Dr. Aysel Aziz, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ile Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarda özelikle devam konusu ile hazýrlýk öðrencileri için yabancý dilin öðrenilmesindeki öneme deðinilerek, öðrencilerin bu konulara çok önem vermeleri gerektiði hususlarý üzerinde duruldu. Oryantasyon programýnda bir ilk daha gerçekleþtirildi: Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ýn isteði ile yönetmenliðini Öðrenciler, Rektörlük Ýnan Kýraç Salonunda gerçekleþen programda... 3

5 Haber Turu CeBIT Biliþim Fuarý CeBIT Biliþim Eurasia Fuarý, 31 Aðustos 5 Eylül 2004 tarihleri arasýnda TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. Üniversitemiz, geçen yýl da katýldýðý Fuara, bu yýl Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Fizik ve Mimarlýk bölümlerinin araþtýrma ve öðrenci projelerinden oluþan daha geniþ bir ekiple katýldý. Laboratuvarý ve Hesaplamalý Akýþkanlar Dinamiði Laboratuvarýna ait olan projelerdi. Fuarda, yeni kurulan Metroloji ve Sýcaklýk Kalibrasyon Laboratuvarý tanýtýldý. Laboratuvar özellikle, ölçüm yetenekleri ve endüstriyel projeleriyle endüstriden büyük ilgi gördü. Ayrýca, Üniversitemizde henüz baþlamýþ olan Solar Car (Güneþ Arabasý) projesi de tanýtýldý ve katýlýmcýlarýn ilgisini çekti. Bilgisayar Mühendisliði Bölümü, aðýrlýklý olarak bilgisayar aðlarý, yapay zeka ve imge iþleme alanlarýndaki projeleriyle sesini duyurdu. Kablosuz algýlayýcý aðlar ve genetik algoritma uygulamalarý ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Avrupa Birliði Altýncý Çerçeve Programýnda kablosuz algýlayýcý aðlar konusunda bir araþtýrma projesi ortaðý olan Bilgisayar Mühendisliði Bölümü, gelecek yýllarda Avrupa Birliði ile ilgili projelerinin sayýsýný artýrmayý hedefliyor. 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü, fuarda öðrencilerinin araþtýrma ve bitirme projeleri ile laboratuvar çalýþmalarýný sergiledi. Ýlgi çeken uygulamalardan biri, bir yüksek lisans öðrencisinin çizgi takip eden robot çalýþmasý; bir diðeri de Mikro Ýþlemciler dersinde bütün öðrencilere uygulatýlan sekiz bitlik mikrobilgisayar çalýþmasýydý. Fizik Bölümü de CeBIT Biliþim fuarýnda, hazýrlamýþ olduðu yeni projeleri tanýttý. Genel olarak projeler, Metroloji ve Kalibrasyon Yeditepe Üniversitesi öðretim elemanlarý ve öðrencileri CeBIT fuarýnda... Prof. Dr. Nanette Neuwahl Üniversitemizde Dünyaca Tanýnmýþ AB Hukuku öðretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl, eðitim yýlýnda lisans ve yüksek lisans dersleri vermek üzere Hukuk Fakültemize konuk öðretim üyesi olarak geldi. AB Hukuku alanýnda uzman olan Prof. Dr. Neuwahl, Liverpool Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AB Hukuku Profesörü ve AB Hukuku Kürsüsü Baþkanlýðý görevlerinde bulundu. Jean Monnet Professor of EU Law ünvanýný alan Prof. Dr. Neuwahl, 2001 yýlýnda Kanada da Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku Profesörlüðüne atandý ve Jean Monnet Kürsüsü Baþkaný oldu. Prof. Dr. Nuewahl ayrýca, Kanada da AB ile ilgili olarak çalýþan tüm öðretim üyelerini bünyesinde barýndýran Canadian European Studies Association (C- ECSA) nýn baþkanlýðý görevini de yürütüyor. Prof. Dr. Nanette Nuewahl Prof. Dr. Nuewahl ýn Kýbrýs Sorunu ile Türkiye-AB Gümrük Birliðine iliþkin yayýmlanmýþ makaleleri yanýsýra, editörlüðünü yaptýðý European Union enlargement, law and socio-economic changes isimli kitabý bulunmaktadýr.

6 Haber Turu Prof. Dr. Murat Öncel e Retina ödülü Üniversitemiz Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Murat Öncel e A.B.D. San Diego da Retina ödülü verildi yýlý Aðustos ayýnda verilen bu ödül, retina dalýnda dünyanýn en iyi ilk on doktoruna verilmekte ve Retina Oskarý olarak nitelendirilmektedir. Ýlk kez bir Türk göz doktoru olarak Prof. Dr. Öncel in aldýðý bu ödül, Üniversitemiz adýna olduðu kadar, Ülkemiz adýna bir gurur tablosu oluþturdu. San Diego da yapýlan ve 750 kiþinin katýldýðý gala yemeðinde verilen ödül, Türkiye nin adýný dünyada duyurdu. Prof. Dr. Öncel, Nisan 2004 de dünyanýn en önemli retina konferanslarýndan birisi olan Frankfurt Retina toplantýsýna konferans vermek üzere dünyadan davet edilen 10 doktordan birisidir. 5 Prof. Dr. Öncel, Türkiye nin en prestijli Týp ödüllerinden olan Ezcacýbaþý Týp Teþvik ödülü (1989) ile American Society of Retina Specialists (Vitreous Society) (2003) tarafýndan verilen onur ödüllerinin de sahibidir. Amerika Retina Cemiyeti Baþkaný Paul Tornambe Prof. Dr. Murat Öncel e ödülünü verirken... Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü - Bilkom eðitimi Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü ve Bilkom iþbirliði ile 2-5 Aðustos 2004 tarihleri arasýnda bir eðitim ve sertifikasyon programý düzenlendi. Ýlki geçen yýl düzenlenen etkinlikte, UNI Bilgi Ýþlem programýna, 30 üniversiteden Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik Mühendislikleri öðretim elemanlarý ve Bilgi Ýþlem Merkezi çalýþanlarý; UNI Ýletiþim programýna ise, 28 üniversiteden Ýletiþim ve Güzel Sanatlar Fakültesi öðretim elemanlarý katýldýlar. Bir hafta boyunca tam gün devam eden atölye çalýþmalarý, Bölümün Macintosh laboratuarlarýnda gerçekleþtirildi. Seminerde, UNI Bilgi Ýþlem eðitiminde Mac OS X, Mac OS X Server, xserve, xraid, Apple Cluster, Adobe Kurumsal, Lexmark ve Xerox Sony 4 programlarý verildi. UNI Ýletiþim eðitiminde ise Final Cut Pro HD, DVD Studio Pro, Shake, Motion, Logic Pro, Sound Track programlarý Türkiye ve dünyadan örneklerle verildi. Ayrýca video arþiv, yayýncýlýk, TV çözümleri ile uzaktan eðitim konularý da anlatýldý. Hukuk Fakültesi öðrencilerine Almanca dil kurslarý Ders programýna göre öðrencilerine Ýngilizce yanýnda Almanca öðretmekle yükümlü olan Hukuk Fakültesi, Almanca derslerini desteklemek üzere, geçen yýl yaz aylarýnda yapýldýðý gibi, yoðun Almanca kurslarý (Crash Course) düzenledi. Ýkinci sýnýfta baþlayan ve mezuniyete kadar süren Almanca derslerini desteklemek ve daha ilerletmek isteyen öðrencilere olanak tanýmak amacý ile ücretsiz olarak açýlan kurslara 80 öðrenci katýldý. 5 haftalýk kurs süresince 150 saatlik yoðun Almanca dersleri alan öðrenciler böylece 6 yarýyýl süren Almanca derslerinde iki dönem atlama olanaðý da kazanmýþ oldular. ÝSTEK okullarýnda diþ saðlýðý taramasý Diþ Hekimliði Fakültesi Nisan ayýnda baþlayan ve aralýklarla süren iki önemli diþ saðlýðý taramasý yaptý. Bu çalýþmalardan ilki, Pedodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nüket Sandallý nýn baþkanlýðýnda Nisan ayýnda ÝSTEK Vakfý Özel Acýbadem Anaokulu, Acýbadem Ýlkokulu ile Beykoz Konaklarý Anaokulu öðrencilerine yönelik diþ taramasý çalýþmasý olarak yapýldý. Ekim ayýnda sona eren bu tarama ekibinde ayný bölümden Yrd. Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, Dr. Eþber Çaðlar, Dr. Sema Ergereli, Dt. Gözde Iþýkal ile Msc. Þule Kavaloðlu Çýldýr görev aldý. Taramada toplam 240 öðrencinin diþlerinin bakým ve kontrolleri yapýldý.

7 Haber Turu Dental Ýmplantolojide Güncel Yaklaþýmlar Sempozyumu Prof. Dr. Kemal Þençift Dr. Helmut Steveling e plaketini verirken... Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz, Diþ, Çene Hastalýklarý ve Cerrahisi Ana Bilim Dalý tarafýndan 10 Ekim 2004 Pazar günü düzenlenen Dental Ýmplantolojide Güncel Yaklaþýmlar konulu sempozyum 125 meslektaþýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Heidelberg Üniversitesi (Almanya) Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanýndan Dr. Helmut Steveling in katýldýðý sempozyumda, dental implantlarýn tarihçesi, osseointegrasyon ilkeleri, uzun süreli baþarý için gereklilikler ve güncel bilgiler sunuldu. Sabah seansýnda teorik aðýrlýklý olan sempozyumun, öðleden sonraki ikinci kýsmýnda Dr. H. Steveling hasta baþýnda implant uygulamalarý yaparken eþ zamanlý olarak katýlýmcý meslektaþlarýmýz her 2 ameliyatý da konferans salonunda izleme ve cerrahi iþlem sýrasýnda Dr. Steveling e sorularýný sorma fýrsatý buldular. Sempozyum, Prof. Dr. Kemal Þençift in, Dr. H. Steveling e teþekkür plaketini vermesi ile sona erdi. Temel Týp Bilimleri Konferansý Üniversitemiz Týp Fakültesi Temel Týp Bölümü AIDS konusunda bir konferans düzenledi. Rektörlük Mavi Salonda 13 Ekim 2004 tarihinde, Yýldýz Teknik Üniversitesi öðretim elemanlarýndan Dr. Haluk Pektaþ tarafýndan verilen konferansta; AIDS Nedir? Nasýl bir hastalýktýr? HIV pozitiflik nedir? AIDS hastalýðýnýn belirtileri nelerdir? HIV nasýl bulaþýr; kan ve cinsel iliþki yolu ile bulaþma, bulaþmama yollarý nelerdir, Anti- HIV Testi nedir? Ne zaman yapýlýr, nerelerde yaptýrýlabilir? AIDS in tedavi yöntemleri, AIDS den korunma yöntem ve teknikleri gibi konular ele alýndý. Konferans, öðrenciler ve öðretim elemanlarý tarafýndan ilgi ile izlendi. 6 Dr. Haluk Pektaþ konferansta... Ýngilizce öðretmenlerine seminer Üniversitemiz Ýngilizce Hazýrlýk programý 29 Eylül 2004 tarihinde Marshall Cavendish ELT yayýnevi iþbirliði ile Methods that are Just Right konulu, Üniversitemiz Ýngilizce öðretmenlerine yönelik bir seminer düzenledi. Jeremy Harmer Rektörlük Ýnan Kýraç Salonu nda seminer sýrasýnda... Rektörlük Ýnan Kýraç salonunda, dünyaca ünlü ELT metodlarý ve Ýngilizce ders kitaplarý yazarý Jeremy Harmer tarafýndan verilen seminere çeþitli üniversitelerden de 350 Ýngilizce eðitim görevlisi de katýldý.

8 Haber Turu TUNAECS konferansý TUNAECS (Turkish Universities Association in EC Studies/Türk Üniversiteleri AT Etüdleri Birliði), Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü ve TOBB tarafýndan müþtereken düzenlenen Türkiye nin Avrupa Birliði ne katýlým süreci: Entegrasyonun hukuki, siyasal ve kültürel yönleri konulu uluslararasý konferans 20 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbul da TOBB Plaza da yapýldý. TUNAECS Baþkaný ve Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü Kurucu Müdürü olan Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Marmara Rektör Vekili Prof. Dr. Merih Kemal Omað ve TOBB Baþkan Vekili Halim Mete nin açýþ konuþmalarý ile baþlayan konferansta Belfast, Ýrlanda da Queen s University öðretim üyesi Prof. Dr. Antje Wiener, Edinburg Üniversitesinden Dr. Lynn Dobson, Bremen Üniversitesinden Dr. Shawn Donnelly, Maine Üniversitesinden Francesca Vassalo, Ýsrail Uluslararasý Ýliþkiler Global Araþtýrma Merkezi nden Prof. Dr. Barry Rubin, Heidelberg Üniversitesinden Prof. Dr. Frank Pfetsch, Princeton Üniversitesinden Prof. Dr. Mario Zucconi, Münih Teknik Üniversitesinden Dr. Rainer Hülsse, Cambridge Üniversitesinden Dr. Sara Silvestri ve Varþova Üniversitesinden Adam Szymanski birer teblið sundular. Konferansa katýlan tüm konuklara, Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ve Akademik Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý (Provost) Prof. Dr. Atilla Dicle tarafýndan Yeditepe Sofrasýnda bir akþam yemeði verildi. Yemekte bir konuþma yapan Bedrettin Dalan, Türkiye nin, Avrupa hukuk sisteminin tamamýný 1920 ve 30 lu yýllarda Atatürk döneminde kabul ettiðini anlattý ve esasen Avrupa Hukuk sistemlerinin temelinde Roma Hukukunun bulunduðunu belirterek, Roma Hukukunun temelinde yer alan corpus juris civilis in Ýstanbul da kaleme alýndýðýný söyledi. Slovenya diplomatik heyetinin ziyareti Soldan Saða; Doç. Dr. Mesut Hakký Caþýn, Dr. Klemen Klun, Tjasa Pecan ve Dr. Andrej Rahten konferans sýrasýnda... Dýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (SAM) ile Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen karþýlýklý araþtýrma projeleri kapsamýnda Slovenya Diplomatik Heyeti, 10 Eylül 2004 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Slovenya Dýþiþleri Bakanlýðý Araþtýrma Merkezi Baþkaný Dr. Andrej Rahten, Dýþiþleri Bakanlýðý Ortadoðu Araþtýrmalar Uzmaný Dr. Klemen Klun ile Dýþiþleri Bakanlýðý Eðitim Ataþesi Tjasa Pecan dan oluþan Slovenya Heyeti, Rektörlük binasý Mavi Salonda ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mesut Hakký Caþýn tarafýndan verilen Transforming United European & futures of Turkey-Slovenia friendship konulu konferansa katýldý. Üniversite yetkilileri ile de görüþen Heyet, gelecekte iki ülke arasýnda akademik ve bilimsel alanlarda ne gibi iþbirliði yapýlacaðý konularýnda görüþ alýþ veriþinde bulundu. Heyet üyeleri, Slovenya nýn Ortadoðu ve AB politikalarý ile Türkiye nin NATO ve AB platformlarýndaki yeni geliþmelerin, iki ülke dostluk ve iþbirliðine katkýlarýna ait görüþlerini belirttiler. Heyet onuruna Göztepe Sosyal Tesislerinde bir akþam yemeði verildi.

9 Haber Turu Adalet Bakanlýðý hukukçularýna dil eðitimi 8 Soldan Saða; Mehmet Þefik Mutlu, Cengiz Aykut, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Ahmet Serpil... Üniversitemiz eðitim alanýnda bir yenilik daha yaptý. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin almýþ olduðu karar doðrultusunda, Adalet Bakanlýðýnýn Türkiye nin farklý illerinden seçilen 30 hakim ve savcýya, Üniversitemizde bir yýl süresince ücretsiz olarak yabancý dil eðitimi olanaðý saðlandý. Seçimleri Adalet Bakanlýðý tarafýndan yapýlan hakim ve savcýlar, 20 Eylül 2004 tarihinde, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Cengiz Aykut ve Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet Þefik Mutlu nun da katýldýklarý toplantýda, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ile bir araya geldiler. Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, hukukta yabancý dil bilmenin önemine deðinerek günümüz hukukçularýnda olmasý gereken özellikler konusunda þöyle dedi: Modern dünyada hukuk eðitimi ezberciliðe dayalý deðildir. Doðru eðitim yapmalýyýz. Matematiksel mantýðý, hukuk felsefesini iyi bilen hukukçular yetiþtirmemiz lazým. Çünkü evrensel hukuku, onlarýn hukuku ile bizim hukukumuzu iyi bilerek müzakere edebilecek hukukçularýmýz çok az. Bunu da yabancý dile tam olarak hakim olan hukukçularýmýzla yapabiliriz. Bir ülkede doðru hukukçu yetiþtirmek çok zordur. Eðer bir ülkede hukuk, hukukçu hata yaparsa toplum ölür, bütün insanlýk ölür. Hukukçu bir ülkenin toplum mühendisidir. Benim Türk Hukukundan beklediðim, her birisi ayrý ayrý toplum mühendisliði özelliklerini taþýyan hukukçularýmýzýn olmasýdýr... Ben adaletin çok sýkýntýsýný çektim. Bütün bunlara raðmen adaletin Türkiye de mükemmel iþlediðini gördüm. Ben, diðer bütün branþlarýn içinde yaþadým. Hepsine nazaran en mükemmel çalýþan kurum hukuk kurumudur. Bu kurumu daha iyi hale getirmek, kalitesini yükseltmek, eðitim standartlarýný yükseltmek, hýzýný artýrmak, çaðdaþ hale getirmek ve yasalarý tümüyle evrensel yasalarla entegre ermek herkesin görevidir. Bunu düzelttiðimiz zaman hepimiz bu ülkede mutlu oluruz. Mutlu olmanýn olmazsa olmaz þartý bir ülkede, adil hýzlý çalýþan, evrensel çalýþan bir hukuk sistemidir.. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil de yaptýðý konuþmada...yeditepe Üniversitesi olarak böyle bir çalýþma baþlattýðýmýz için son derece mutluyum. Siz deðerli hakim ve savcýlarýmýzla eðitim alanýnda birlikte olmak ve bu çalýþmalarýn ileriki yýllarda da devam edecek olmasý Üniversitem adýna sevindirici bir olaydýr... dedi. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Cengiz Aykut ve Ýstanbul Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet Þefik Mutlu da yaptýklarý konuþmalarýnda, eðitim alanýnda yapýlan bu güzel ve örnek çalýþma için Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil e teþekkür ettiler ve bir teþekkür plaketi verdiler.

10 Haber Turu Prof. Dr. Nükhet Vardar ýn Biraz Cesaret adlý kitabý geniþ yanký buldu ÝÝBF Ýþletme Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nükhet Vardar ýn geçen yýl basýlan ve basýldýðý günden beri yanký uyandýran Biraz Cesaret: Krizde Baþarýlý On Markanýn Öyküsü adlý kitabýný size tanýtmak istiyoruz. Aslýnda kitabýn yeni yayýnlarýmýz bölümünde yayýnlanmasý gerekirdi. Ancak, kitap geçen yýl Reklamcýlar Vakfý tarafýndan basýlmýþ ve YEDÝTEPEHABER olarak da bize ulaþmamýþ. Kitap, basýlmasýndan sonra ilgili çevrelerde büyük yanký bulmuþ. Biz de, geç de olsa bu haberi, sizlere ulaþtýrarak, hocamýzýn baþarýsýný paylaþmak istedik. Önce kitabýn künyesini verelim: Kitap 2003 yýlýnda Reklamcýlar Vakfý tarafýnda basýlmýþ. Toplam 246 sayfa. Kitap, kriz döneminde 10 farklý sektörde pazarlanan 10 farklý markanýn, (Dove, Akbank Kurumsal, Alo, Coca-Cola, Renault Scénic, Petrol Ofisi, Garanti Bonus Card, Okey, Hazýr Kart ve Gima) ekonomik kriz döneminde sergilediði 10 deðiþik cesaret örneðini, ayakta kalma savaþýmýný anlatýyor. Neden böyle bir konuyu seçtiðini, amacýnýn ne olduðu ile ilgili hususlarý Prof. Dr. Vardar þöyle açýkladý:...kitabýn temel amacý; markalarýn krizdeki baþarý öykülerini, sayýsal veriler eþliðinde tüm sektörle paylaþarak, iletiþim ve pazarlama sektörünün büyümesine somut bir katkýda bulunmak. Ýstedik ki, bugüne kadar hep yurt dýþýndan edindiðimiz örneklerle çözmeye çalýþtýðýmýz ekonomik krizleri, bu kez olsun kendi markalarýmýz yardýmýyla öðrenip, anlamaya çalýþalým. Ayrýca, Türkiye de genel anlamýyla veri paylaþýmý ve veri toplama konularýnda ilgili partilerin oldukça çekingen davrandýklarýný biliyoruz. Sektörü, hem veri paylaþýmý hem de veri toplama konularýnda yüreklendirmeyi de hedefledik... Prof. Dr. Vardar, araþtýrmanýn çalýþma yöntemini þöyle açýklýyor:...markalara iliþkin bilgileri; ilgili marka yöneticileriyle, pazarlama müdürleriyle, araþtýrma müdürleriyle, medya direktörleriyle, genel müdür yardýmcýlarýyla Aðustos 2002-Ocak 2003 arasýnda þahsen yaptýðýmýz yüzyüze görüþmelerde topladýk. Ayrýca ikincil kaynaklardan da yararlanarak, baþarý öykülerini yazdýk... Prof. Dr. Nükhet Vardar ve kitabý Biraz Cesaret... Kitap nasýl bir yanký buldu? sorusunu ise Prof. Dr. Vardar þöyle cevapladý:...kýsa sürede iyi sayýlarda satýldýðýný biliyorum. Hatta bir süre bazý D&R larda (örneðin Profilo) En çok satanlar listesi nde dahi gördüm. Ýlk yayýnlandýðýnda birçok günlük gazetede ve haftalýk dergide, haber olarak yayýnlandý. Hatta bazý köþe yazarlarý köþelerinde konu ettiler. CNBC-e, TV8, ExpoChannel da ayrýca mülakata davet edildim. Öðrencilerden ve öðretim üyelerinden aldýðým bilgiler doðrultusunda þu anda kitabýn Marmara, Bilgi, Galatasaray, Ege, Dokuz Eylül, Ýzmir Ekonomi Üniversitelerinde okutulduðunu biliyorum... Nisan 2004 de ise Kitabýn bir makalesi Ýngiltere de Admap dergisinde Dove vakas ý kýsaltýlmýþ halde Ýngilizce olarak yayýnlandý... Prof. Dr. Nükhet Vardar Biraz Cesaret adlý kitabýný kimlere tavsiye ediyor ya da bu kitaptan daha çok kimler yararlanabilir?...çalýþmanýn, reklam ajanslarý, reklam veren ve medya sektörünün çalýþanlarýnýn birebir ilgi alanlarýna gireceðine inanýyoruz. Benzer þekilde, iletiþim ve pazarlama konularýnda eðitim veren fakülte ve bölümlerdeki akademisyenler ve bu dallarda eðitim gören öðrenciler için yine yararlý bir kaynak olduðunu düþünüyoruz... Alman Üniversiteleri doktora öðrencileri Yeditepe de Hür Berlin Üniversitesi öðretim üyelerinden Türkoloji (FB Geschichts- und Kulturwissenschaften Institut für Turkologie) Baþkaný Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele in baþkanlýðýnda 16 araþtýrmacý ve doktora öðrencisi Türkiye ye gerçekleþtirdikleri üç haftalýk ziyarette sýrasýnda Üniversitemizi de ziyaret ettiler. 28 Eylül 2004 tarihinde Üniversitemizi ziyaret eden Alman araþtýrmacýlar Türkiye-AB Ýliþkileri konusunda Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu nun verdiði Türkiye-AB Ýliþkileri konulu seminerine katýldýlar. Seminere katýlan Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan yaptýðý konuþmasýnda, yabancý konuklara Yeditepe Üniversitesi hakkýnda bilgi verdi ve Türkiye-AB iliþkilerine deðindi. Seminerde ÝÝBF Almanca Ýþletme Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Cemil Kývanç da Alman konuklara, Türk-Alman iliþkileri konusunda kýsa bir konuþma yaptý. 9

11 Haber Turu Akademik yýlý açýlýþ törenleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Prof. Dr. Ahmet Serpil, Prof. Dr. Attila Dicle, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Prof. Dr. Türker Sandallý Diþ Hekimliði Fakültesi önlük giyme töreninde öðrencilerle birlikte... 10açýlýþý, tek bir programla deðil, her fakültede farklý programlarla 13 Eylülde baþlayan Üniversitemizin akademik yýlý yapýldý; Kimi fakültelerimiz ve bölümlerimiz birinci sýnýf öðrencilerine oryantasyon programlarý düzenlerken, kimi fakülte ve birimlerimiz ise tüm öðrencileri kapsayan daha geniþ törenler düzenlediler. Eczacýlýk Fakültesi açýlýþ töreni Eczacýlýk Fakültesi açýlýþýný, 21 Eylül 2004 tarihinde Rektörlük Mavi Salonda yaptý. Öðretim üyelerinin akademik giysileri ile katýlmasý istenen açýlýþ töreninde üst düzey yöneticiler olarak Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, rektör yardýmcýlarý, öðretim elemanlarý ile öðrenci ve velilerinin de katýldýðý açýlýþ töreninde ilk konuþmayý Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Erol yaptý. Prof. Dr. Erol, Fakültenin eðitim programý hazýrlanýrken AB kriterlerinin gözönüne alýndýðýný ve yeni bilim dallarýnýn ön plana çýkarýlarak açýldýðýna deðindi ve...fakültemizde ayrýca kozmetik üretim Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi kurulmuþtur. Bu üretim merkezinde üniversitemizde kullanýlan sývý el sabunlarý, þampuan ve el kremi gibi kozmetik ürünler öðrenciler tarafýndan kozmotoloji ders kapsamý içinde iyi üretim uygulamalarý dikkate alýnarak üretilmektedir. Bu hafta baþýnda sývý el sabunu formülasyonumuz Suriye de bulunan bir kozmetik firmasý tarafýndan döner sermaye üzerinden satýn alýnmýþtýr... dedi. Törende konuþan Mütevelli Heyet baþkaný Bedrettin Dalan öðrencilere seslenen mesajýnda; Ýnsanlarý farklý kýlan milli kültürleridir. Eðer toplumlar bilgi üretiyorlarsa millet olurlar. Ýþte bizi milli birlik ve kültür içerisinde olmamýzý saðlayan büyük Atatürk e þükran borçluyuz. Tarih ve kültür parayla satýn alýnamaz, bu deðerleri düþünerek çalýþtýðýnýz kurumda yabancýlara karþý kendinizi ikinci sýnýf vatandaþ olarak hissetmeyin. Genetik olarak her biriniz dünyanýn en zeki insanlarýsýnýz. Sistem durmuyorsa siz de durmayacaksýnýz. Durmak yok gençler!.. Yeditepe Üniversitesinde evrensel insanlarý yetiþtirerek ülkeye katký yaptýðýmýza inanýyorum... dedi. Törende Diþ Hekimliði Fakültesi birincilerine Ýrem Ýnal (1. sýnýf) ve Fulya Moral a (2. sýnýf) Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Erol tarafýndan ödülleri verildi. Tören sonunda Mütevelli Heyet Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, Eczacýlýk Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Ömür Akyüz e, kurucu dekaný olarak yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý bir teþekkür plaketi verdi. Diþ Hekimliði Fakültesi açýlýþ töreni Üniversitemizde bir baþka açýlýþ töreni Diþ Hekimliði Fakültesinde yapýldý. Diþ Hekimliði Fakültemiz, bu yýlki açýlýþ töreninde birkaç güzel olayý da birlikte gerçekleþtirdi Eðitim ve Öðretim yýlý Geleneksel Önlük Giydirme töreni, 11 Ekim 2004 tarihinde Diþ Hekimliði Fakültesinin bulunduðu binadaki ÝSTEK Göztepe Sosyal Tesisinde yapýldý. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Atilla Dicle ile Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, öðretim üyeleri ve öðrenciler ile davetlilerin katýldýðý Törenin açýlýþ konuþmasýný, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý yaptý. Törende önce, yýlý mezunlarý adýna dönem birincisi Diþ Hekimi Hasan Karatay konuþma yaptý ve dereceye giren mezunlarýmýza baþarý plaketleri verildi ve þeref kütüðüne dönem birincisinin isim plaketi konuldu.

12 Haber Turu Törenin sonunda ise bir diðer önemli olay gerçekleþtirdi: Diþ Hekimliði Fakültesi Sert Doku-Yumuþak Doku Laboratuvarýnýn da açýlýþý yapýldý. (Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan tarafýndan açýlýþý yapýlan laboratuvarla ilgili geniþ bilgiyi bir sonraki sayýmýzda vereceðiz). Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Dilek Erol, Ýrem Ýnal ve Fulya Moral ile birlikte... Açýlýþ töreninin bir baþka anlamlý olayý ise, SCI da yer alan dergilerde Eðitim döneminde makalesi yayýnlanan öðretim üyelerine beratlarýnýn verilmesi idi. Beratlarýný alan hocalarýmýz: Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz, Prof. Dr. Tülin Arun, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, Yrd. Doç. Dr. Arzu Civelek, Yrd. Doç. Dr. Esra Can Say, Yrd. Doç. Dr. Fulya Iþýk ve Yrd. Doç. Dr. Nurhan Güler. Törene adýný veren 1. sýnýf öðrencilerine geleneksel önlük giydirme töreni ile yeni öðrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi, törenin en heyecanlý kýsmý idi. Birinci sýnýfta okumaya hak kazanan 42 öðrenciye önlükleri, Dekan Prof. Dr. Türker Sandallý, öðretim üyeleri ve öðrencilerin diþ hekimi yakýnlarý tarafýndan giydirildi. PRE-MED Yemeði Geçen yýl kurulan Týp-Diþ Hekimliði ve Eczacýlýk Fakültelerinin 1. ve 2. sýnýflarýnýn ortak ders programlarýný düzenleyen Pre-Med Bölümü de akademik yýlýný, Yeditepe Sofrasýnda 15 Eylül tarihinde verdiði bir akþam yemeði ile açtý. Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Atilla Dicle ve Prof. Dr. Aysel Aziz, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Oral Pektaþ ve Pre-Med Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ýnci Kuþcu ile Pre-Med de ders veren öðretim üyelerinin katýldýklarý yemekte bölümle ilgili konuþmalar yapýldý. MBA Açýlýþ Kokteyli Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme programý da (MBA) yeni akademik yýlý, öðrenci ve öðretim elemanlarýna verdikleri bir kokteyl ile açtý. 24 Eylül tarihinde 26 Aðustos Yerleþimi Yeditepe Sofrasýnda yapýlan kokteyle baþta Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Yaþar Geyikað ile çok sayýda öðretim elemaný ile öðrenci ve diðer davetliler katýldý. Bizler YEDÝTEPEHABER olarak, tüm öðrencilerimize ve öðretim elemanlarýna baþarýlý bir öðretim yýlý diliyoruz... Tuðrul Þavkay ý andýk Geçen yýl kaybettiðimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Tuðrul Þavkay ý aramýzdan ayrýlýþýnýn birinci yýldönümünde andýk. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bike Kocaoðlu nun 27 Eylül de Rektörlük Mavi Salonunda düzenlediði anma törenine, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý ve öðretim üyeleri ile eþi Esen Þavkay, kardeþleri ve yakýn arkadaþlarý katýldý. Þavkay ile ilgili anýlarýn anlatýldýðý anma töreninde Bedrettin Dalan, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý yaptýðý dönemde, Türk seçkinlerinin Türk yemeklerine sýrtýný dönmesiyle otellerde de Türk mutfaðýnýn kaldýrýlmasýndan dolayý oluþan kültür yozlaþmasýndan rahatsýz olduðunu ve onlarý yeniden Türk mutfaðýna yönelttiðini anlattý. Anma toplantýsýna katýlan dostlarý da Þavkay ile ilgili anýlarýný anlattýlar. Scope Ýletiþim in sahibi Hasan Açanal Zeytinyaðýnýn tanýtýlmasýnda büyük katkýsý var... Ýyi ahçýydý ama ayný zamanda iyi lafçýydý. Önemli olan uygulamaktan çok bunu konuþabilmek gerek... dedi. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Þavkay ýn eþi (saðdan 2.) Þarap Dostlarý Derneði Baþkaný Nihat Karaköse,...38 yýllýk arkadaþýmdý. Düðünümü destekleyen kiþiydi... Eþimle çýktýðým ilk yemekte kendi lokantasýný kapattý. Herþey çok güzeldi. Ýþ bitince görev bitti, hadi þimdi iþkembeciye gidelim dedi... Feriye Lokantalarýnýn sahibi ve yöneticisi Vedat Baþaran da...seçkinler Türk mutfaðýný tercih etmiyordu. Sosyoloji eðitimi ardýndan bu iþe girdiði zaman aslýnda toplumsal deðerleri deðiþtirdi. Onunla birlikte yemek kitaplarý ve dergilerinin hatta yemek programlarýnýn sayýsý arttý. En sonunda da bir okulun açýlmasýnda yer aldý... dedi. 11

13 Haber Turu Yeditepe Üniversitesi 8 yaþýnda 1996 yýlýnda kurulan Üniversitemiz, bu yýl 8 yaþýna bastý ve bu mutlu gününü 26 Aðustos Yerleþiminde bulunan Yeditepe Sofrasýnda verdiði bir kokteyl ile kutladý. Çok sayýda öðretim elemaný ve üst düzey yöneticilerin katýldýðý kutlama töreninde Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil birer konuþma yaparak Üniversitemizin nereden nereye geldiði konusunda bilgiler verdiler ve bu günlere gelmesinde tüm emeði geçenlere teþekkür ettiler. Kutlama töreni, 5 katlý pastanýn ortak olarak kesilmesi ve katýlanlara daðýtýlmasý ile son buldu. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan konuþmasýný yaparken yýl pastasý kesilirken... Garanti Bankasý açýldý Üniversitemiz, bankacýlýk iþlemlerini Garanti Bankasý ile yürütmeye baþladý. Daha önce VakýfBank ile yürütülen bankacýlýk iþleri yeni akademik yýl ile birlikte tamamen Garanti Bankasýna verildi. Üniversitemiz 26 Aðustos Yerleþimindeki Sosyal Tesisler binasýndaki Çarþý içinde hizmet vermeye baþlayan Garanti Bankasý nýn ayrýca Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesinin Mediko- Sosyal Merkez giriþinin bulunduðu kýsmýnda ve Ýletiþim ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin bulunduðu binanýn alt giriþinde de iki ATM si daha bulunuyor. Garanti bankasý, Üniversitemiz öðrencilerinin öðrenim ücretleri baþta olmak üzere tüm akademik ve idari personel ile ilgili her türlü bankacýlýk iþlemlerini yürütecek. 12 YEDÝTEPEHABER olarak, Garanti Bankasýna Yeditepe Üniversitesine hoþ geldiniz diyor, iþlerinde baþarýlar ve kolaylýklar diliyoruz...

14 Haber Turu Þöhretler karmasý - Hocalar futbol karþýlaþmasý 13 Þöhretler karmasý ve Üniversite takýmý bir arada... (Soldan saða, ayaktakiler); Prof. Dr. Ömür Akyüz, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun, Zafer Mut, Spor Koordinatörü Taner Karabulut, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Tanju Çolak, Anýl Çolak, Prof. Dr. Ahmet Ýnce, Celal Kaçar, Nurettin Yýldýz, Araþ. Gör. Murat Þeþen, Metin Tekin, Araþ. Gör. Yalýn Dikici, (Soldan saða oturanlar); Öðr. Gör. Özgür Dirim Özkan, Bülent Arda, Zafer Tüzün, Hakan Özer, Lemi Çelik, Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn, Zeki Önatlý, Araþ. Gör. Nuri Erdem Yeditepe Üniversitesi bünyesinde Öðrenci Dekanlýðýmýz tarafýndan organize edilen Fakülteler Arasý Cumhuriyet Kupasý turnuvasýnýn açýlýþý, öðretim üyeleri ile þöhretler karmasý arasýnda Üniversitemiz halý sahasýnda yapýldý. 26 Eylül tarihinde yapýlan karþýlaþma, öðrencilerimiz tarafýndan da ilgi ile izlendi. Þöhretler karmasý takýmýnda Beþiktaþ tan Metin Tekin ve Zeki Önatlý, Fenerbahçe den Nurettin Yýldýz ve Zafer Tüzün, Trabzonspor dan Lemi Çelik ve babasý Tanju Çolak adýna Anýl Çolak ýn forma giydiði Þöhretler Karmasý, öðretim elemanlarýmýzdan Prof. Dr. Ömür Akyüz, Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn, Prof. Dr. Ahmet Ýnce, öðretim görevlilerinden Hakan Özer ve Özgür Dirim Özkan, araþtýrma görevlilerinden Nuri Erdem, Selahattin Þeþen ve Yalýn Dikici, idari personelden Zafer Mut, Bülent Arda ve Celal Kaçar dan oluþan Üniversite takýmýný 8-6 maðlup etti. Karþýlaþmayý, sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Tanju Çolak hakem olarak yönetti. Takýmlarýn formasýnýn bir özelliði vardý: Oyuncularýn formalarý her iki takým için ayný idi; Yeditepe Üniversitesini simgeleyen 7 numarayý taþýyordu. Yeditepe TV, Tanju Çolak ile röportaj sýrasýnda...

15 Haber Turu Ulaþým hizmetleri güçlendirildi 12 yýldýr öðrenci taþýmacýlýðý yapan ÝSTEK Servis A.Þ., öðrencilerimize daha konforlu ve güvenli hizmet verebilmek için üstlenmiþ olduðu misyonun bilincinde olarak sürekli kendini yenilemeye devam ediyor. 14 Mezunlarýmýzdan haberler... Üniversitemiz 4 yýldan beri mezun veriyor. Mezunlarýmýz nerelerde ne yapýyorlar? Kimi mezunlarýmýzla iliþkilerimiz sürüyor: Fakültelerini, bölümlerini ziyaret ediyorlar, hocalarý ile görüþüyorlar; kimilerini ise baþarýlarý ile basýndan izliyoruz. Bu sayýmýzda iki farklý bölüm mezunlarýmýzdan haberlerimiz var: Üniversitemizin bu yýl yenilenen ulaþým filosuna 30 adet 2005 model Isuzu Turkuaz minibüsleri eklendi. Ayrýca, dýþarýdan kiralanan 100 araçla da servis filomuz takviye edildi. Yeditepe Üniversitesi Yerleþimine Ýstanbul un Silivri ve Þile dýþýndaki tüm ilçelerinden öðrenci taþýnýyor. Filomuza yeni katýlan araçlarýn 4 ü ise Yerleþim içerisinde sürekli ring servisleri yapýyor. g Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2002 yýlý mezunlarýndan Serap Buzgan, öðretmenlik mesleðini benimseyerek Bingöl'e gitmiþ. Orada yalnýzca okula gelenlerin eðitimi ile deðil, gelmeyenlerin de eðitimi ile uðraþ vermiþ ve Bingöl'de okula gönderilmeyen 300 kýzýn eðitime devam etmesine ön ayak olan 25 öðretmenden biri olmuþ. Biz bu haberi Sabah gazetesinin 19 Aðustos 2004 sayýsýnýn ilk sayfasýnda okuduk. Buzgan, göreve geldikten sonra Bingöl ilinde 72 köy ve mezrayý dolaþarak çocuklarýný okula göndermeyen aileleri ikna etmiþ birçok öðrenciyi okula kazandýrmýþ. Serap Buzgan öðretmeni bu baþarýsýndan dolayý kutluyoruz ve çabalarýnýn artarak devamýný da istiyoruz, bekliyoruz... g Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü 2004 yýlý mezunlarýndan Tülin Özen, Semih Kaplanoðlu nun Meleðin Düþüþü adlý filminde oynadýðý baþrol ile Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde En iyi kadýn oyuncu ödülü nü aldý yýlý mezunlarýndan Tülin Özen (sol baþta) Üniversitemizde oynadýklarý Hamlet oyununda... Tolga Yeter ve Selim Can Yalçýn Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnda Antigone adlý oyunda rol alýyorlar. Þirin Çaðlar Taþpýnar Bakýrköy Belediye Tiyatrosunun, Zeynep Özan ise Ýzmit Þehir Tiyatrosunun kadrosuna görev aldýlar. Özbek Yýldýz, Oyun Atölyesi nde sahnelenen Moliere in Cimri adlý oyununda Haluk Bilginer le birlikte baþrollerden birini oynuyor. Özbek ayrýca TRT de yayýna girecek olan Aynalar adlý televizyon dizisinde de önemli bir rolü baþarýyla üstleniyor.

16 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Aðustos, Eylül ve Ekim aylarýnda çeþitli fakültelerimizin bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri derlemeye çalýþtýk. DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ u Pedodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nüket Sandallý nýn öncülüðünde, ÝSTEK Vakfý okullarý 6. sýnýf öðrencilerine, son yýllarda tanýmý yaygýn olarak yapýlan çürük önleyici ksilitli sakýzlar hakkýndaki bilgi düzeyleri ile ilgili olarak bilimsel bir araþtýrma yapýldý. Eylül ayýnda yapýlan bu araþtýrmanýn sonuçlarý, yurt dýþýnda bilimsel bir dergide yayýnlanacak. u Ortodonti Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Tülin Arun, Yrd. Doç. Dr. Fulya Iþýk, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, öðretim görevlisi Uzm. Dt. Didem Nalbantgil ile uzmanlýk öðrencilerinden Dt. Göksu Trakyalý ve Dt. Cihan Çapan 3-6 Ekim 2004 tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý Türk Ortodonti Derneði Kongresi ne, toplam yedi bildiri ve üç poster ile katýldýlar. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleþtirilen Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneði 12. Uluslararasý Bilimsel Kongresi ne Ýnterdisipliner tedavi kapsamýnda ortognatik cerrahi yaklaþýmlarý adlý bildirisi ile katýldý. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, yýlý Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý Eðitim komisyonunun etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim tarihinde Greenpark Otel de yapýlan toplantýda, Muayene pratiðinde ortodonti baþlýklý bilidirisini sundu. u Ortodonti Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, Ekim 2004 tarihinde Singapur da düzenlenen 16 th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy kongresinde Hypnosis as a method for patient motivation in wearing extra-oral appliances baþlýklý bildirisini sundu. FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Tarih Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu 24 Eylül de Gayrettepe Rotary Kulübünün sponsorluðunda Levent Ýþ Kulelerinde Tarih içinde Avrupa da Türk imgesi konulu bir konferans verdi. TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Prof. Dr. Erkman ýn, Erzaehltechniken in Ahmet Ümit s maerchen in maerchen (Ahmet Ümit in Masal masal içinde kitabýndaki anlatým teknikleri) adlý makalesi, Prof. Dr. Þara Sayýn a armaðan olarak Almanya da basýlan Interkulturelle Begegnungen (Uluslararasý Buluþmalar) adlý kitapta yayýmlandý. u Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ayþýn Candan ýn Haziran-Temmuz 2004 tarihinde ARIT ten (American Research Institute in Turkey) Greece fellows fellowship kazandýðý ödül ile Atina ve Delfi de Tragedyanýn çaðdaþ yorum sorunlarý üzerine bir araþtýrma yürüttü. u Prof. Dr. Candan, 4-7 Ekim 2004 tarihinde Danimarka nýn Aarhus Üniversitesi nce Odin Tiyatrosunun 40. yýlý dolayýsýyla düzenlenen Neden bir tiyatro laboratuvarý? baþlýklý sempozyuma katýldý. u Prof. Dr. Candan, Ekim 2004 tarihinde Paris te Maison de Sciences de l Homme da Spectacle Vivant araþtýrma grubunun yýllýk proje geliþtirme toplantýsýna katýldý. u Yrd. Doç. Dr. Ali Budak ýn, Cemiyyet-i Ýlmiyye-i Osmaniyye / Bir Sivil Eðitim Kurumu adlý makalesi, Sivil Toplum dergisinin 2. sayýsýnda (2004); Batý dan yapýlan ilk felsefi çeviri: Muhaveratý Hikemiyye adlý Makalesi de, Yeditepe Üniversitesinin yayýný olan Yeditepe de Felsefe Dergisinin 3. sayýsýnda (2004) yayýmlandý. u Öðretim Görevlisi Meral Asa, Eylül tarihleri arasýnda Almanya'nýn Halle kentinde yapýlan 29. Alman Þarkiyatçýlar Kongresi'nde (29. Deutsche Orientalistentag) "Das Bild Gottes in Daðlarcas Lyrik" (Daðlarca Þiirinde Tanrý Ýmgesi) adlý bir bildiri sundu. u Araþ. Gör. Hilmi Tezgör ün, Rock müziðinin þiirsel boyutu adlý makalesi, YKY nýn çýkardýðý Kitap-lýk dergisinin 75. sayýsýnda (2004 Eylül) yayýmlandý. 15 u Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünün Günümüz Türk edebiyatýnýn kaynaklarý adlý Bölüm projesi, hayata geçirildi ve çalýþmalara baþlandý.

17 Akademik Faaliyetler 16 HUKUK FAKÜLTESÝ u Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararasý Hukuk ve AB Hukuku kürsüsü Baþkaný Prof. Dr. Thomas Giegerich, Hukuk Fakültesinde AB de Tek Pazar ve Temel Özgürlükler konusunda 15 saatlik bir modül ders programý gerçekleþtirdi. u University of Denver Graduate School of International Studies Dekaný Prof. Dr. Tom Farer Hukuk Fakültesinin davetlisi olarak geldiði Üniversitemizde Amerikan Dýþ Politikasý ve Baþkanlýk Seçimleri konusunda bir konferans verdi. Üniversite yöneticileri ile de görüþen Prof. Dr. Farer, iki üniversite arasýnda gerçekleþtirilmesi planlanan iþbirliði projeleri üzerinde de görüþmeler yaptý. (Princeton ve Harvard Üniversitelerinden mezun olan Profesör Farer, baþta Columbia, New Jersey Üniversiteleri olmak üzere bir çok üniversitede öðretim üyeliði, American Society of International Law yöneticiliði yaptý.) u Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, 1 Ekim 2004 tarihinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði nin (TÇMB) Kemer de düzenlediði AB ve Türkiye konulu panele katýldý. Panele, 14 Nisan 1987 de Türkiye nin tam üyelik baþvurusunu Brüksel de dönem baþkaný Belçika Dýþiþleri Bakaný Leo Tindemans a veren ve o tarihte ülkemiz Baþbakan Yardýmcýsý ve AB den sorumlu Devlet Bakaný olan Prof. Dr. Ali Bozer, Devlet Planlama Teþkilatý eski müsteþarý Ýlhan Kesici, ekonomi yazarý Zülfikar Doðan ve Dýþiþleri eski Bakaný Ýlter Türkmen katýldý. Söz konusu program NTV de de yayýnlandý. u Prof. Dr. Kabaalioðlu, Ýktisadi Kalkýnma Vakfý nýn (ÝKV) davetlisi olarak Ülkemizi ziyaret etmekte olan 25 Avusturyalý gazeteci ve radyo TV yapýmcýsý için düzenlenen toplantýya katýldý. 4 Ekim 2004 akþamý, Türkiye nin AB üyeliðine muhalif ülkelerden biri olan Avusturya dan gelen basýn ve medya mensuplarýyla Ritz- Carlton Otelinde gerçekleþtirilen toplantýda Die Presss, Kurrier, ÖRF radyo ve TV muhabirleri Öberösterreichisher Nachrichten, Salzburger Nachrichten gibi deðiþik yayýn organlarýndan gelen basýn mensuplarý, Türkiye konusunda gerçek anlamda bilgi sahibi olmadan yapýlan yorumlarý eleþtirerek, ülkemizi yakýndan tanýmak istediklerini söylediler. ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ RADYO TELEVÝZYON VE SÝNEMA BÖLÜMÜ u Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araþ. Gör. M. Mert Uçkan, 21 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasýnda "Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfý nýn Turunç taki kültür merkezi IAM deki (Internationale Akademie Marmaris) çalýþmalarýna ve seminerlerine katýldý. Uçkan ayrýca, Akademiyi tanýtan bir de film hazýrladý. u Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araþ. Gör. Billur Dokur, Association of Cultural Studies tarafýndan Haziran 2004 tarihlerinde düzenlenen, Crossroads 2004 in Cultural Studies konferansýna katýldý. Ýki yýlda bir düzenlenen uluslararasý konferans bu yýl Amerika da, University of Illinios Urbana-Campaign de yapýldý. Dokur, Science Fiction Reloaded oturumunda, The Simulation We Live In: Represantation of the city and Science Fiction baþlýklý çalýþmasýný sundu. u Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araþ. Gör. Lalehan Öcal, 19 Temmuz - 20 Aðustos 2004 tarihlerinde Kopenhag daki (Dogma Movement and New Scandinavian Cinema) adlý yaz okuluna katýldý. Kurs, Øresund bölgesindeki 14 üniversitenin iþbirliði ile kurulan Øresund Üniversitesi kapsamýnda, Kopenhag Üniversitesi nde gerçekleþti. Dogma Manifestosu ve filmlerinin ayrýntýlý olarak ele alýndýðý yaz okulunda Danimarka, Ýsveç ve Norveç Sinemalarý da incelendi. Yaz okuluna dünyanýn çeþitli ülkelerinden, çoðu sinema eðitimli olan farklý disiplinlerden toplam 21 öðrenci katýldý. Öcal, Beyond Local, Intimacy in Global adlý makalesini sunarak kurs sertifikasý almaya hak kazandý. Yeni Yayýnlarýmýz KÝTAPLAR Geçtiðimiz yaz aylarýnda da Üniversitemiz öðretim üyeleri, akademik çalýþmalarýný kitap haline getiren çalýþmalarda bulundular. Geçen süre içerisinde izleyebildiðimiz, bize ulaþan yeni kitaplarýmýzý sizlere duyuruyoruz. u Nutuk (2004), Yeditepe Üniversitesi Kültür Yayýnlarý (2 cilt) Gazi Mustafa Kemal tarafýndan yazýlan Nutuk un 1927 yýlýnda Osmanlýca yayýnlanan eseri Fahrettin Özyurt ve Ünal Bolat tarafýndan orjinal, tam metin halinde Türkçeye çevrildi. Üniversitemizin kültür yayýný olarak bastýrdýðý Nutuk, iki ana bölümden oluþuyor. Birinci bölüm, Atatürk ün sözleri; ikinci bölüm ise vesikalarý içermektedir. Çevirilerde Ferit Develioðlu nun Osmanlýca-Türkçe lügatýndan yararlanýlmýþ. u Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoðan (2004), MÝP11X Muhasebe Ýþlem Programý Yeditepe Yayýnlarý, sayý:18 ÝÝBF Ýþletme Bölüm üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoðan, kitabýn amacýný, þöyle belirtilmiþ; Muhasebe Ýþlem Programý (MÝP11X) ile piyasada bulunan ticari amaçlý muhasebe programlarýna ihtiyaç duymaksýzýn Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamalarýnýn özgün bir programda nasýl yapýlabileceðini ortaya koymaktýr. Kitap kullaným kýlavuzu niteliðindedir. Ayrýca

18 Yeni Yayýnlarýmýz u 2 nd International Symposium of Interactive Media Design (2004) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn, hem kendi öðrencilerine hem de benzer disiplinlerde eðitim gören diðer öðrenciler için temel kitaplardan birini ortaya koyuyor. Geometrik tanýmlar ve adlar dizini ile bunlarý açýklayacak örneklerin olduðu iki ana bölümden oluþan kitabýn örnekler bölümü de Nokta, çizgi ve alan, Uzay ve biçimler, Geometrik desenler, Optik yanýlsamalar ve Bilgisayar ve tasarým baþlýklarýyla kitapta yer almýþ. zamanla gerekli olacak güncellemeler içeren kitabýn kullanýcýlarýný diðer kullanýcýlar ve kitabýn yazarlarý ile etkileþimli ortama ulaþtýrmayý amaçlýyor. Program, ücretsiz olarak web sitesinden indirilerebilir. u Kadýn Çalýþmalarýnda Disiplinlerarasý Buluþma (2004), 1. basým Ýstanbul (3 kitap) 1-4 Mart 2004 tarihinde düzenlenen Kadýn Çalýþmalarýnda Disiplinlerarasý Buluþma sempozyumunda sunulan bildiri metinlerinin yer aldýðý çalýþma 3 kitap olarak yayýnlandý. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayýný olarak yayýnlanan 3 kitaptaki ana baþlýklar þöyle: 1. kitap: Kadýn ve beden, Kadýn ve çalýþma yaþamý, Kadýn, çevre ve ekonomi, Kadýn ve dil, Kadýn ve edebiyat ve Kadýn ve göç ; 2. kitap Kadýn ve medya, Kadýn, mekan ve giyim, Kadýn ve müzik ve Kadýn ve sanat ; 3. kitap ise Kadýn ve sinema, Kadýn ve siyaset, Kadýn ve spor, Kadýn ve tarih, Kadýn ve týp, Kadýn ve tiyatro, Kadýn ve toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet ve Avrupa Birliði ve Toplumsal cinsiyet ve iletiþim teknolojileri. Üç kitapta toplam 136 bildiri yer alýyor. Kitapta, 5-7 Ocak 2004 tarihlerinde Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen sempozyumun bildirileri ve sergilenen eserlerden örnekler yer alýyor. Toplam 25 bildirinin yer aldýðý kitap, Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü çalýþmasý olarak yayýnlandý. Çalýþmada, bildirilerin yanýnda ayrýca dijital sanat ve multimedya sergisinden 38, hýzlý prototip heykeli sergisinden 18, TEM Sanat Galerisinde düzenlenen güzel sanatlar sergisinden 15 ve Üniversitemizde sergilenen 1 katýlýmcýnýn çalýþmalarýna da yer veriliyor. u Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn (2004), Temel Tasarýma Çaðdaþ Yaklaþýmlar 1. basým, Yorum Sanat Yayýncýlýk, Ýstanbul Atýk kaðýtlarý çöpe atmayýn! Daha iyi bir gelecek için GERÝ DÖNÜÞÜN! Getirdiðiniz kaðýtlarý kampüs içindeki kutulara atabilirsiniz. 17

19 Atamalar ÖÐRETÝM ÜYESÝ OLARAK ATANANLAR 18 Prof. Dr. Mehmet Yaþar Geyikdaðý, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüðüne atandý. Kanada Montreal de McGill University de ve ABD de New York Columbia University de iki yüksek lisans yapan Prof. Dr. Geyikdaðý, Ýngiltere de University of Bath da doktora derecesini aldý. Uzun yýllar yurt dýþýnda çalýþmalarýna devam eden Prof. Dr. Geyikdaðý Üniversitemize gelmeden önce ABD de State University of New York da öðretim üyesi (tenured-emeritus) olarak görev yapýyordu. Prof. Dr. Geyikdaðý n uluslararasý iþletme konusunda eserleri bulunuyor. Prof. Dr. Hülya Akgün, Eczacýlýk Fakültesine öðretim üyesi olarak atandý. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalýþmalarýný Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesinde yapan Prof. Dr. Akgün, ABD de New Mexico Üniversitesinde doktora sonrasý çalýþmasý yaptý. Amerika dönüþünde ODTÜ de Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde akademik uzman olarak görev aldý yýlýnda doçent oldu ve Üniversitemize gelene kadar Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalýnda öðretim üyesi olarak görev yaptý. Prof. Dr. Akgün yýllarýnda ABD de Florida Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalýnda ziyaretçi öðretim üyesi olarak da görev yaptý. Prof. Dr. Ali Mahir Arýkol, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümüne öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Boðaziçi Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Prof. Dr. Arýkol, ABD Virginia Üniversitesinde Doktor Mühendis olarak görev yaptý de Boðaziçi Üniversitesinde doçent, 1986 da Marmara Üniversitesinde profesör oldu. Prof. Dr. Arýkol, Boðaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý görevinde iken emekli oldu. Prof. Dr. Metin Tulgar, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Biyomedikal Mühendisliði Bölümüne Bölüm Baþkaný olarak atandý. Lisans ve yükseklisansýný ÝTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliðinde 1979 yýlýnda tamamladýktan sonra Ýngiltere Liverpool Üniversitesi Týp Fakültesinde Nörolojik Bilimler alanýnda doktorasýný yaptý. Doktora sonrasýnda yýllarý arasýnda ABD de Thomas Jefferson Üniversitesinde araþtýrmacý olarak görev aldý. Daha sonra Ýnönü ve Yüzüncü Yýl Üniversitelerinde görev yaptý. Prof. Dr. Tulgar, Üniversitemize gelmeden önce Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Biyofizik ABD Baþkaný olarak görev yapýyordu. Prof. Dr. Tulgar ýn beyin pilleri konusunda devam eden patentli projesi bulunmaktadýr. Prof. Dr. Fikret Deðerli, Eðitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eðitimi Programýna öðretim üyesi olarak atandý. Lisansýný Ýstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde tamamladýktan sonra eðitimine ve akademik çalýþma hayatýna ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarýnda devam etti yýlýnda profesör oldu. Ayný birimde müdürlük görevini de üç dönem yürüten Prof. Dr. Deðerli, Üniversitemize gelmeden önce ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarý Türk Halk Oyunlarý Bölümünde öðretim üyesi olarak görev yapmaktaydý. Prof. Dr. Ýlhami Kovanlýkaya, Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalýna öðretim üyesi olarak atandý. Akademik hayatýna baþladýðý Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesinde 1990 yýlýda doçent ve 1996 da profesör oldu. Fakülte hastanesinde yýllarýnda Baþhekim Yardýmcýsý, Baþhekim ve Týp Fakültesi Dekaný olarak görev yaptý. Yurt içinde ve dýþýnda birçok hastanede uzman ve sorumlu olarak görev yapan Prof. Dr. Kovanlýkaya, Üniversitemize gelmeden önce Los Angeles da University of Southern California Keck School of Medicine Nöroradyoloji Bölümünde research instructer olarak görev yaptý.

20 Atamalar Doç. Dr. Tülay Alim Baran, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsüne Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisansýný tamamladýktan sonra, 1994 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü nde yüksek lisans ve doktorasýný tamamladý. Doç. Dr. Baran, Üniversitemize gelmeden önce Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsünde, Bilgi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde görev yaptý. Doç. Dr. Ýzzet Bozkurt, Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne öðretim üyesi olarak atandý. Doç. Dr. Bozkurt, 1993 yýlýnda Ege Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans eðitimini tamamladý. Þikago da Roosevelt Universitesin de Pazarlama Ýletiþimi konusunda ikinci yüksek lisansýný yaptý yýlýnda Ege Üniversitesi nde doktora derecesi alan Doç. Dr. Bozkurt, Üniversitemize gelmeden önce Doðu Akdeniz Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölüm Baþkanlýðý görevinde bulunuyordu. Doç. Dr. Arif Verimli, Týp Fakültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý na öðretim üyesi olarak atandý. Lisans eðitimini Bursa Uludað Üniversitesi Týp Fakültesinde bitirdikten sonra ayný üniversitede Psikiyatri Anabilim Dalýnda Psikiyatri uzmanlýk eðitimini tamamladý yýlýnda psikiyatri doçenti oldu ve bir yýl sonra Psikiyatri Bilim Dalýnda klinik þefi ünvanýný aldý. Birçok kongre ve saðlýk danýþma merkezinde aktif görev alan Doç. Dr. Verimli, 1994 de atandýðý Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesine Baþhekimliði görevinden 2004 yýlýnda emekli oldu. YARDIMCI DOÇENT OLARAK ATANANLAR Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit Keskin, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Biyomedikal Mühendisliði Bölümüne; Yrd. Doç. Dr. Gürhan Küçük, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliðine yardýmcý doçent olarak atandýlar. ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Dr. Esra Akgül, Eðitim Bilimleri Fakültesi Fen Eðitimi Bölümüne; Dr. Yasemin Oðuzertem, Eðitim Bilimleri Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümüne; Dr. Saadet Seher Özer, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne öðretim görevlisi olarak atandýlar. Yüksek Yargýç Ýhsan Demirkýran, Hukuk Fakültesine öðretim görevlisi olarak atandý. Yüksek yargýçlarýmýzdan ve 1990 yýlýndan günümüze kadar Yargýtay'da Yargýtay birinci baþkan vekilliði, yargýtay hukuk genel kurulu baþkanlýðý gibi görevlerde bulunan Ýhsan Demirkýran 43 yýllýk uzun mesleki deneyim sahibi. Demirkýran, Anadolu nun çeþitli ilçe ve illerinde hakimlik, adli yargý adalet komisyonu baþkanlýðý ve ticaret mahkemesi kurucu baþkanlýðý görevlerinde bulundu. 12 yýl Adalet Bakanlýðý hakim ve savcý adaylarý eðitim merkezinde fikri haklar, patent, marka, endüstriyel tasarým, fikir ve sanat eserleri hukuku konularýnda öðretim görevlisi olarak da görev yaptý. 19 Dr. Emine Deniz Karaveli, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne; Dr. Hera Dalita Þigaher Ýnciyan ve Neva Yalman, ÝÝBF Ýngilizce Ýþletme Bölümüne; Dr. Dilek Torunoðlu, ÝÝBF Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümüne; Dr. Emin Erkan Korkmaz, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümüne; Dr. Seyda Zitros Bucak, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümüne; Dr. Namýk Çýblak ve Esra Sorgüven, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümüne; Dr. Elvan Saraç, Týp Fakültesi Aile Hekimliði Anabilim Dalýna; Dr. Hasan Zafer Aksit, Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalýna; Uzman Dr. Kadir Demirtaþ, Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümüne;

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken... 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü J Janset Yeþilyurt Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı