2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu"

Transkript

1 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal Merkezi, Batur Annayev / Ayþem Cavcav Atamalar Haber Merkezi 18 Ayýn Konularý Ýçte Ayýn Konusu, Yeni akademik yýlda vakýf üniversiteleri ve Üniversitemiz, Prof. Dr. Ahmet Serpil / Haber Merkezi Dýþta Ayýn Konusu, Avrupa Birliði ve Türkiye, Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu / Haber Merkezi Ayrýntýlý Haber Kütüphanemiz geliþiyor, Filiz Çermen / Deniz Kadirioðlu Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Týp Fakültesi, Prof. Dr. Oral Pektaþ / Hülya Erten Doktorumuzdan Göz hastalýklarý, Prof. Dr. Murat Öncel / Hülya Erten Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi Çýkarken... YEDÝTEPEHABER, 17. sayýsýna ulaþtý. Üniversitemizin Aðustos - Eylül aylarýnýn haberleri ve 15 Ekim e kadar olan faaliyetleri ile yine dopdolu... Haber Turu muzda 24 haberimiz var. Haber turu ile ilgili sizlere söyleyeceðimiz bir önemli konu: Bundan böyle Haber Turu muzun devamýnda Mezunlarýmýzdan Haberler... diye bir bölüm açýyoruz. Özellikle, bu konuda mezunlarýmýzdan haberleriniz olduðunda lütfen bize bildirin, tüm Yeditepe ailesine ve ilgililere duyuralým. Akademik faaliyetlerimiz de fakültelerin ve bölümlerin akademik faaliyetlerini göreceksiniz. Bu haberleri verirken zaman açýsýndan bir sýkýntýmýz da olmuyor deðil. Akademisyenlerimizden gelen faaliyetler, kimi zaman derginin haberleri kapsadýðý aylardan daha eski de olabiliyor. Fazla eskiye gitmemek koþulu ile, bunlarý da veriyoruz. Yayýnlarýmýz da Üniversitemizin üç kitabý ile öðretim üyelerimizin kitaplarýný tanýtýyoruz. Yeni akademik yýlýn baþlamasýndan ötürü Yeni Atamalar da bu dönemde sizlere duyuracaðýmýz çok haberimiz var. Eylül sonuna kadar Üniversitemizdeki personel hareketliliðini; yeni atanan öðretim elemanlarý, idari personel ile akademik yükseltmelerden oluþan 30 dan fazla atama ve yükseltmeyi veriyoruz. Ayýn konusunu, bildiðiniz gibi içte ve dýþta olarak iki ayrý baþlýk altýnda veriyorduk. Bu sayýmýzda Ýçte Ayýn Konusu nda, ÖSYM sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra vakýf üniversitelerine ve Üniversitemize yerleþen öðrencilerle ilgili. Bu konuda en yetkili kiþi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ile görüþtük. Dýþta Ayýn Konusu nu ise, Avrupa Birliði ve Türkiye konusuna ayýrdýk. Üniversitemizden konunun uzmaný Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioð lu ile görüþtük. Ýlgi ile okuyacaðýnýzý eminiz. YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Koordinatörü Hülya Alper Haber Merkezi Hülya Erten, Deniz Kadirioðlu, Ayþem Cavcav, Ceylan Pakkan, Ahmet Çiçek Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / 24 / 46 (0216) / Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim Ayrýntýlý Haber de yeniden yapýlanma içine giren Kütüphanemizi sizlere tanýtmak istedik. Kütüphane Müdürü Filiz Çermen sizlere Kütüphanemizdeki son geliþmeleri anlatýyor. Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz da sýra Týp Fakültesinde idi. Týp Fakültemiz Dekaný Prof. Dr. Oral Pektaþ, Týp Fakültesini kendi özgü üslubu ile tanýtýyor. Ýçimizden Biri nin bu sayýdaki konuðu Psikolog Özden Uslu... Öðrencilerimize psikojik danýþmanlýk yapan Uslu nun özel ve iþ yaþamýna iliþkin olarak anlattýklarýný ilgi ile okuyacaðýnýzý umuyoruz. Doktorumuzdan... köþemizde ise, Týp Fakültemizden Prof. Dr. Murat Öncel, göz hastalýklarýna iliþkin, pek çoðumuzun merak ettiði, öðrenmek istediði hususlarý anlatýyor. Sosyal Tesislerimiz IX da Mediko-Sosyal Merkezi mizi sizlere tanýtýyoruz. Yeditepeliler olarak hepimizin, her zaman saðlýmýzla ilgili olarak baþvuracaðýmýz bu birimi, hizmetlerini, Merkezin doktorlarýndan Batur Annayev daha yakýndan tanýtýyor. Dergimizin son bölümü ise Öðrenci Faaliyetleri baþlýðý altýnda verdiðimiz, öðrencilerimizin kulüpleri aracýlýðý ile yaptýklarý haberler. Tatil aylarýnda olmalarýna karþýlýk bir kýsým öðrenci kulüpleri pek çok faaliyet içerisinde idi. Gelecek sayýmýzda bu haberlerin daha da çoðalmasýný bekliyoruz. YEDÝTEPEHABER den saygýlar, sevgiler... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlaplarý Tarihi Enstitüsü, yüksek lisans programýný baþlattý Eðitim ve Öðretim yýlýnda, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan ilk defa açýlan Yüksek Lisans Programý, yoðun ilgi ile karþýlandý. Amacý, Atatürkçü düþünce sistemini ve O nun uygulamadaki ifadesi olan Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn anlamý ile günümüzdeki deðerlerini kavramýþ uzman kadrolar yetiþtirmek olan programa 136 aday öðrenci baþvuruda bulundu. Yapýlan sýnav ve mülakatlar sonucunda programa 61 öðrenci kabul edildi. Program, katýlanlarýn isteðine baðlý olarak tezli ve tezsiz olarak yürütülecek. Tezli program, ikinci yýlý tez yazýmý olmak üzere, iki öðretim yýlý; tezsiz program ise bir yýlda verilecek dersleri kapsayacak. Programda birinci yarýyýlda 20. Yüzyýl Sosyal ve Siyasi Tarihi, Nutuk ve Temel Öðretileri, Araþtýrma Yöntemleri, ikinci yarýyýlda ise ; Küreselleþme, Tehdit Kavramý ve Güvenlik Stratejileri, Siyasi ve Ekonomik Ýdeolojiler, Atatürk Rönesansý dersleri ile bir seminer çalýþmasý ve her iki dönemde bir seçmeli ders alýnacak. Seçmeli dersler, eðitim yýlýnda Osmanlýca, Çaðdaþ Türk Dünyasý, Türk Çaðdaþlaþma Tarihi, Türk Siyasal Yaþamý, Birey ve Lider Atatürk ve Yabancý gözü ile Atatürk olarak belirlendi. Biyoenformatik-II Lisansüstü Yaz Okulu Berlin Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Johann Salnikow, Applied Sciences Üniversitesinden Prof. Dr. Rosa Maria Kamp, Hannover Üniversitesinden Dr. Akýn Akkoyun ve Newcastle Üniversitesinden Dr. Tevfik Dorak, Yeditepe Üniversitesinden Doç. Dr. Fikrettin Þahin, Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kurnaz ve Yrd. Doç. Dr. Gamze Köse, ve Sabancý Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Uður Sezerman konuþmacý olarak katýldýlar. Katýlýmcýlar Doða Club ta gerçekleþtirilen Yaz okulu seminerinde... Biyoenformatik II. Lisansüstü Yaz Okulu Aðustos 2004 tarihleri arasýnda Üniversitemizin ev sahipliðinde Þile Doða Club Tatil Köyünde düzenlendi. Ege Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinin ortaklaþa düzenledikleri Yaz Okulunda, 7 si yurt dýþýndan olmak üzere toplam 12 öðretim üyesi ders verdi. Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliðinde gerçekleþen yaz okulu programýnda Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Azmi Telefoncu ve Yrd. Doç. Dr. Ali Kýlýnç, Prof. Dr. Ö. Ýrfan Küfrevioðlu, Humboldt Üniversitesinden Prof. Dr. Franz Theuring, Dr. Matthias Futschik, Bir hafta süren Yaz Okulunda, Biyoenformatikte algoritmik metodlar, Dizi hizalamalarý ve karþýlaþtýrmalarý, Filigonetik aðaçlar, CDNA üretimi, Gen anlatýmý, Mikroarray ve Gerçek zamanlý PCR teknikleri, bu tekniklerden elde edilen verilerin istatistiksel yorumlanmasý ve anlamlandýrýlmasý, Protein yapýsý ve iþlevi, Protein yapýsal modellemesi ve moleküler dinamik programlarý ve Protein veri tabanlarý ile transgenik hayvanlar gibi konularda dersler verildi. Ýstanbul un yaný sýra Ýzmir, Ankara, Erzurum ve Kayseri de bulunan üniversitelerden de öðretim üyeleri ile öðrencilerin de katýldýklarý ve oldukça yoðun geçen Biyoenformatik-II Lisansüstü Yaz Okulu programý, tekne ile düzenlenen bir Boðaz gezisiyle sona erdi. 1

3 Haber Turu Üniversitemiz yoðun bir kayýt dönemi geçirdi 2 Yeni öðrencilerimiz ve velileri kayýt sýrasýnda Öðretim yýlýnda Üniversitemize girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarý Aðustos ayýnýn sonu ile Eylül ayýnýn ilk haftasýnda yapýldý Aðustos 2004 tarihlerinde yapýlan ilk kayýtlar, yetenek sýnavý ile Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölümünü kazanan öðrencilerin kayýtlarý idi. Yeditepe Üniversitesini ÖSYM ile kazanan öðrencilerin kayýtlarý ise 6-15 Eylül 2004 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Öðrencilerimizin kayýt iþlemlerini daha hýzlý ve kolay yapabilmeleri için, Üniversitemiz Genel Sekreterliði tarafýndan Sosyal Tesisler Binasýnda 620 m 2 lik Dans Salonunda bir kayýt merkezi oluþturuldu. Merkezde, Bilgi Ýþlem Koordinatörlüðü, Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü, Öðrenci Dekanlýðý, Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, Garanti Bankasý görevlileri ve fakültelerden gelen görevliler, hafta sonu da açýk olmak üzere öðrenci ve velilerine hizmet verdiler. Kayýt iþlemlerini tamamlayan öðrencilere bir diðer hizmet de, Öðrenci Dekanlýðý tarafýndan verildi. Öðrenci Dekanlýðýna baðlý öðrenci kulüpleri ile spor takýmlarý hakkýnda bilgi verilerek, isteyen öðrencilere ilgi duyduklarý öðrenci kulüplerine ve spor kulüplerine üye olmalarý saðlandý. Kayýt iþlemleri yapýlýrken...

4 Haber Turu Akademik yýlý Oryantasyon Programý yapýldý Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan Öðretim yýlýnda Üniversitemize giriþ yapan yeni öðrencilerimize, Üniversitemizi tanýtmak amacý ile bir oryantasyon programý düzenlendi. 4-5 Ekim 2004 tarihlerinde iki ayrý günde düzenlenen bu yýlki oryantasyon programýnda, geçen yýllara göre deðiþiklikler vardý. Geçen yýllarda Hazýrlýk Programlarý Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan oryantasyon programlarý, daha deðiþik içerikte bu yýl Rektörlük Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Birimi tarafýndan düzenlendi. Oryantasyon Programýna Üniversitemize bu yýl kayýt yaptýran ve seçtikleri alanda birinci sýnýfý okuyan öðrenciler ile hazýrlýkta okuyan tüm öðrenciler katýldý. Yaklaþýk 3000 öðrenci iki ayrý günde, hem üst düzey yöneticileri ve öðretim elemanlarýný tanýdýlar hem de Üniversitemizi gezerek görerek, tanýma olanaðý buldular. Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil... Özlem Çetin in yaptýðý Yeditepe Üniversitesi ile ilgili 45 dakikalýk belgesel film izlendi. Oryantasyon programýnýn ikinci kýsmýnda ise öðrencilere Üniversitemizin tüm akademik ve sosyal birimleri gezdirildi, ilgililer tarafýndan bilgiler verildi. Oryantasyon programýnýn bir diðer özelliði de yine ilk olarak öðrencilere, Üniversitemizi tanýtan Yeditepe de yaþam adlý özel olarak hazýrlanan broþür, Yeditepe rozeti, YEDÝTEPEHABER in 16. sayýsý ile, kalem, fare minderi, bloknot gibi tanýtým malzemelerinden oluþan setin, özel tasarýmlý Yeditepe poþeti içinde hediye edilmesi idi. Rektörlük Ýnan Kýraç Salonunda yapýlan Oryantasyon programýnda tanýtýmdan ve öðrenciden sorumlu Rektör Yardýmcýmlarý Prof. Dr. Aysel Aziz, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ile Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarda özelikle devam konusu ile hazýrlýk öðrencileri için yabancý dilin öðrenilmesindeki öneme deðinilerek, öðrencilerin bu konulara çok önem vermeleri gerektiði hususlarý üzerinde duruldu. Oryantasyon programýnda bir ilk daha gerçekleþtirildi: Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ýn isteði ile yönetmenliðini Öðrenciler, Rektörlük Ýnan Kýraç Salonunda gerçekleþen programda... 3

5 Haber Turu CeBIT Biliþim Fuarý CeBIT Biliþim Eurasia Fuarý, 31 Aðustos 5 Eylül 2004 tarihleri arasýnda TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. Üniversitemiz, geçen yýl da katýldýðý Fuara, bu yýl Bilgisayar Mühendisliði, Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Fizik ve Mimarlýk bölümlerinin araþtýrma ve öðrenci projelerinden oluþan daha geniþ bir ekiple katýldý. Laboratuvarý ve Hesaplamalý Akýþkanlar Dinamiði Laboratuvarýna ait olan projelerdi. Fuarda, yeni kurulan Metroloji ve Sýcaklýk Kalibrasyon Laboratuvarý tanýtýldý. Laboratuvar özellikle, ölçüm yetenekleri ve endüstriyel projeleriyle endüstriden büyük ilgi gördü. Ayrýca, Üniversitemizde henüz baþlamýþ olan Solar Car (Güneþ Arabasý) projesi de tanýtýldý ve katýlýmcýlarýn ilgisini çekti. Bilgisayar Mühendisliði Bölümü, aðýrlýklý olarak bilgisayar aðlarý, yapay zeka ve imge iþleme alanlarýndaki projeleriyle sesini duyurdu. Kablosuz algýlayýcý aðlar ve genetik algoritma uygulamalarý ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Avrupa Birliði Altýncý Çerçeve Programýnda kablosuz algýlayýcý aðlar konusunda bir araþtýrma projesi ortaðý olan Bilgisayar Mühendisliði Bölümü, gelecek yýllarda Avrupa Birliði ile ilgili projelerinin sayýsýný artýrmayý hedefliyor. 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü, fuarda öðrencilerinin araþtýrma ve bitirme projeleri ile laboratuvar çalýþmalarýný sergiledi. Ýlgi çeken uygulamalardan biri, bir yüksek lisans öðrencisinin çizgi takip eden robot çalýþmasý; bir diðeri de Mikro Ýþlemciler dersinde bütün öðrencilere uygulatýlan sekiz bitlik mikrobilgisayar çalýþmasýydý. Fizik Bölümü de CeBIT Biliþim fuarýnda, hazýrlamýþ olduðu yeni projeleri tanýttý. Genel olarak projeler, Metroloji ve Kalibrasyon Yeditepe Üniversitesi öðretim elemanlarý ve öðrencileri CeBIT fuarýnda... Prof. Dr. Nanette Neuwahl Üniversitemizde Dünyaca Tanýnmýþ AB Hukuku öðretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl, eðitim yýlýnda lisans ve yüksek lisans dersleri vermek üzere Hukuk Fakültemize konuk öðretim üyesi olarak geldi. AB Hukuku alanýnda uzman olan Prof. Dr. Neuwahl, Liverpool Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AB Hukuku Profesörü ve AB Hukuku Kürsüsü Baþkanlýðý görevlerinde bulundu. Jean Monnet Professor of EU Law ünvanýný alan Prof. Dr. Neuwahl, 2001 yýlýnda Kanada da Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku Profesörlüðüne atandý ve Jean Monnet Kürsüsü Baþkaný oldu. Prof. Dr. Nuewahl ayrýca, Kanada da AB ile ilgili olarak çalýþan tüm öðretim üyelerini bünyesinde barýndýran Canadian European Studies Association (C- ECSA) nýn baþkanlýðý görevini de yürütüyor. Prof. Dr. Nanette Nuewahl Prof. Dr. Nuewahl ýn Kýbrýs Sorunu ile Türkiye-AB Gümrük Birliðine iliþkin yayýmlanmýþ makaleleri yanýsýra, editörlüðünü yaptýðý European Union enlargement, law and socio-economic changes isimli kitabý bulunmaktadýr.

6 Haber Turu Prof. Dr. Murat Öncel e Retina ödülü Üniversitemiz Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Murat Öncel e A.B.D. San Diego da Retina ödülü verildi yýlý Aðustos ayýnda verilen bu ödül, retina dalýnda dünyanýn en iyi ilk on doktoruna verilmekte ve Retina Oskarý olarak nitelendirilmektedir. Ýlk kez bir Türk göz doktoru olarak Prof. Dr. Öncel in aldýðý bu ödül, Üniversitemiz adýna olduðu kadar, Ülkemiz adýna bir gurur tablosu oluþturdu. San Diego da yapýlan ve 750 kiþinin katýldýðý gala yemeðinde verilen ödül, Türkiye nin adýný dünyada duyurdu. Prof. Dr. Öncel, Nisan 2004 de dünyanýn en önemli retina konferanslarýndan birisi olan Frankfurt Retina toplantýsýna konferans vermek üzere dünyadan davet edilen 10 doktordan birisidir. 5 Prof. Dr. Öncel, Türkiye nin en prestijli Týp ödüllerinden olan Ezcacýbaþý Týp Teþvik ödülü (1989) ile American Society of Retina Specialists (Vitreous Society) (2003) tarafýndan verilen onur ödüllerinin de sahibidir. Amerika Retina Cemiyeti Baþkaný Paul Tornambe Prof. Dr. Murat Öncel e ödülünü verirken... Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü - Bilkom eðitimi Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü ve Bilkom iþbirliði ile 2-5 Aðustos 2004 tarihleri arasýnda bir eðitim ve sertifikasyon programý düzenlendi. Ýlki geçen yýl düzenlenen etkinlikte, UNI Bilgi Ýþlem programýna, 30 üniversiteden Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik Mühendislikleri öðretim elemanlarý ve Bilgi Ýþlem Merkezi çalýþanlarý; UNI Ýletiþim programýna ise, 28 üniversiteden Ýletiþim ve Güzel Sanatlar Fakültesi öðretim elemanlarý katýldýlar. Bir hafta boyunca tam gün devam eden atölye çalýþmalarý, Bölümün Macintosh laboratuarlarýnda gerçekleþtirildi. Seminerde, UNI Bilgi Ýþlem eðitiminde Mac OS X, Mac OS X Server, xserve, xraid, Apple Cluster, Adobe Kurumsal, Lexmark ve Xerox Sony 4 programlarý verildi. UNI Ýletiþim eðitiminde ise Final Cut Pro HD, DVD Studio Pro, Shake, Motion, Logic Pro, Sound Track programlarý Türkiye ve dünyadan örneklerle verildi. Ayrýca video arþiv, yayýncýlýk, TV çözümleri ile uzaktan eðitim konularý da anlatýldý. Hukuk Fakültesi öðrencilerine Almanca dil kurslarý Ders programýna göre öðrencilerine Ýngilizce yanýnda Almanca öðretmekle yükümlü olan Hukuk Fakültesi, Almanca derslerini desteklemek üzere, geçen yýl yaz aylarýnda yapýldýðý gibi, yoðun Almanca kurslarý (Crash Course) düzenledi. Ýkinci sýnýfta baþlayan ve mezuniyete kadar süren Almanca derslerini desteklemek ve daha ilerletmek isteyen öðrencilere olanak tanýmak amacý ile ücretsiz olarak açýlan kurslara 80 öðrenci katýldý. 5 haftalýk kurs süresince 150 saatlik yoðun Almanca dersleri alan öðrenciler böylece 6 yarýyýl süren Almanca derslerinde iki dönem atlama olanaðý da kazanmýþ oldular. ÝSTEK okullarýnda diþ saðlýðý taramasý Diþ Hekimliði Fakültesi Nisan ayýnda baþlayan ve aralýklarla süren iki önemli diþ saðlýðý taramasý yaptý. Bu çalýþmalardan ilki, Pedodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nüket Sandallý nýn baþkanlýðýnda Nisan ayýnda ÝSTEK Vakfý Özel Acýbadem Anaokulu, Acýbadem Ýlkokulu ile Beykoz Konaklarý Anaokulu öðrencilerine yönelik diþ taramasý çalýþmasý olarak yapýldý. Ekim ayýnda sona eren bu tarama ekibinde ayný bölümden Yrd. Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, Dr. Eþber Çaðlar, Dr. Sema Ergereli, Dt. Gözde Iþýkal ile Msc. Þule Kavaloðlu Çýldýr görev aldý. Taramada toplam 240 öðrencinin diþlerinin bakým ve kontrolleri yapýldý.

7 Haber Turu Dental Ýmplantolojide Güncel Yaklaþýmlar Sempozyumu Prof. Dr. Kemal Þençift Dr. Helmut Steveling e plaketini verirken... Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz, Diþ, Çene Hastalýklarý ve Cerrahisi Ana Bilim Dalý tarafýndan 10 Ekim 2004 Pazar günü düzenlenen Dental Ýmplantolojide Güncel Yaklaþýmlar konulu sempozyum 125 meslektaþýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Heidelberg Üniversitesi (Almanya) Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Departmanýndan Dr. Helmut Steveling in katýldýðý sempozyumda, dental implantlarýn tarihçesi, osseointegrasyon ilkeleri, uzun süreli baþarý için gereklilikler ve güncel bilgiler sunuldu. Sabah seansýnda teorik aðýrlýklý olan sempozyumun, öðleden sonraki ikinci kýsmýnda Dr. H. Steveling hasta baþýnda implant uygulamalarý yaparken eþ zamanlý olarak katýlýmcý meslektaþlarýmýz her 2 ameliyatý da konferans salonunda izleme ve cerrahi iþlem sýrasýnda Dr. Steveling e sorularýný sorma fýrsatý buldular. Sempozyum, Prof. Dr. Kemal Þençift in, Dr. H. Steveling e teþekkür plaketini vermesi ile sona erdi. Temel Týp Bilimleri Konferansý Üniversitemiz Týp Fakültesi Temel Týp Bölümü AIDS konusunda bir konferans düzenledi. Rektörlük Mavi Salonda 13 Ekim 2004 tarihinde, Yýldýz Teknik Üniversitesi öðretim elemanlarýndan Dr. Haluk Pektaþ tarafýndan verilen konferansta; AIDS Nedir? Nasýl bir hastalýktýr? HIV pozitiflik nedir? AIDS hastalýðýnýn belirtileri nelerdir? HIV nasýl bulaþýr; kan ve cinsel iliþki yolu ile bulaþma, bulaþmama yollarý nelerdir, Anti- HIV Testi nedir? Ne zaman yapýlýr, nerelerde yaptýrýlabilir? AIDS in tedavi yöntemleri, AIDS den korunma yöntem ve teknikleri gibi konular ele alýndý. Konferans, öðrenciler ve öðretim elemanlarý tarafýndan ilgi ile izlendi. 6 Dr. Haluk Pektaþ konferansta... Ýngilizce öðretmenlerine seminer Üniversitemiz Ýngilizce Hazýrlýk programý 29 Eylül 2004 tarihinde Marshall Cavendish ELT yayýnevi iþbirliði ile Methods that are Just Right konulu, Üniversitemiz Ýngilizce öðretmenlerine yönelik bir seminer düzenledi. Jeremy Harmer Rektörlük Ýnan Kýraç Salonu nda seminer sýrasýnda... Rektörlük Ýnan Kýraç salonunda, dünyaca ünlü ELT metodlarý ve Ýngilizce ders kitaplarý yazarý Jeremy Harmer tarafýndan verilen seminere çeþitli üniversitelerden de 350 Ýngilizce eðitim görevlisi de katýldý.

8 Haber Turu TUNAECS konferansý TUNAECS (Turkish Universities Association in EC Studies/Türk Üniversiteleri AT Etüdleri Birliði), Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü ve TOBB tarafýndan müþtereken düzenlenen Türkiye nin Avrupa Birliði ne katýlým süreci: Entegrasyonun hukuki, siyasal ve kültürel yönleri konulu uluslararasý konferans 20 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbul da TOBB Plaza da yapýldý. TUNAECS Baþkaný ve Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü Kurucu Müdürü olan Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Marmara Rektör Vekili Prof. Dr. Merih Kemal Omað ve TOBB Baþkan Vekili Halim Mete nin açýþ konuþmalarý ile baþlayan konferansta Belfast, Ýrlanda da Queen s University öðretim üyesi Prof. Dr. Antje Wiener, Edinburg Üniversitesinden Dr. Lynn Dobson, Bremen Üniversitesinden Dr. Shawn Donnelly, Maine Üniversitesinden Francesca Vassalo, Ýsrail Uluslararasý Ýliþkiler Global Araþtýrma Merkezi nden Prof. Dr. Barry Rubin, Heidelberg Üniversitesinden Prof. Dr. Frank Pfetsch, Princeton Üniversitesinden Prof. Dr. Mario Zucconi, Münih Teknik Üniversitesinden Dr. Rainer Hülsse, Cambridge Üniversitesinden Dr. Sara Silvestri ve Varþova Üniversitesinden Adam Szymanski birer teblið sundular. Konferansa katýlan tüm konuklara, Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ve Akademik Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý (Provost) Prof. Dr. Atilla Dicle tarafýndan Yeditepe Sofrasýnda bir akþam yemeði verildi. Yemekte bir konuþma yapan Bedrettin Dalan, Türkiye nin, Avrupa hukuk sisteminin tamamýný 1920 ve 30 lu yýllarda Atatürk döneminde kabul ettiðini anlattý ve esasen Avrupa Hukuk sistemlerinin temelinde Roma Hukukunun bulunduðunu belirterek, Roma Hukukunun temelinde yer alan corpus juris civilis in Ýstanbul da kaleme alýndýðýný söyledi. Slovenya diplomatik heyetinin ziyareti Soldan Saða; Doç. Dr. Mesut Hakký Caþýn, Dr. Klemen Klun, Tjasa Pecan ve Dr. Andrej Rahten konferans sýrasýnda... Dýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (SAM) ile Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yürütülen karþýlýklý araþtýrma projeleri kapsamýnda Slovenya Diplomatik Heyeti, 10 Eylül 2004 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Slovenya Dýþiþleri Bakanlýðý Araþtýrma Merkezi Baþkaný Dr. Andrej Rahten, Dýþiþleri Bakanlýðý Ortadoðu Araþtýrmalar Uzmaný Dr. Klemen Klun ile Dýþiþleri Bakanlýðý Eðitim Ataþesi Tjasa Pecan dan oluþan Slovenya Heyeti, Rektörlük binasý Mavi Salonda ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mesut Hakký Caþýn tarafýndan verilen Transforming United European & futures of Turkey-Slovenia friendship konulu konferansa katýldý. Üniversite yetkilileri ile de görüþen Heyet, gelecekte iki ülke arasýnda akademik ve bilimsel alanlarda ne gibi iþbirliði yapýlacaðý konularýnda görüþ alýþ veriþinde bulundu. Heyet üyeleri, Slovenya nýn Ortadoðu ve AB politikalarý ile Türkiye nin NATO ve AB platformlarýndaki yeni geliþmelerin, iki ülke dostluk ve iþbirliðine katkýlarýna ait görüþlerini belirttiler. Heyet onuruna Göztepe Sosyal Tesislerinde bir akþam yemeði verildi.

9 Haber Turu Adalet Bakanlýðý hukukçularýna dil eðitimi 8 Soldan Saða; Mehmet Þefik Mutlu, Cengiz Aykut, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Ahmet Serpil... Üniversitemiz eðitim alanýnda bir yenilik daha yaptý. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin almýþ olduðu karar doðrultusunda, Adalet Bakanlýðýnýn Türkiye nin farklý illerinden seçilen 30 hakim ve savcýya, Üniversitemizde bir yýl süresince ücretsiz olarak yabancý dil eðitimi olanaðý saðlandý. Seçimleri Adalet Bakanlýðý tarafýndan yapýlan hakim ve savcýlar, 20 Eylül 2004 tarihinde, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Cengiz Aykut ve Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet Þefik Mutlu nun da katýldýklarý toplantýda, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ile bir araya geldiler. Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, hukukta yabancý dil bilmenin önemine deðinerek günümüz hukukçularýnda olmasý gereken özellikler konusunda þöyle dedi: Modern dünyada hukuk eðitimi ezberciliðe dayalý deðildir. Doðru eðitim yapmalýyýz. Matematiksel mantýðý, hukuk felsefesini iyi bilen hukukçular yetiþtirmemiz lazým. Çünkü evrensel hukuku, onlarýn hukuku ile bizim hukukumuzu iyi bilerek müzakere edebilecek hukukçularýmýz çok az. Bunu da yabancý dile tam olarak hakim olan hukukçularýmýzla yapabiliriz. Bir ülkede doðru hukukçu yetiþtirmek çok zordur. Eðer bir ülkede hukuk, hukukçu hata yaparsa toplum ölür, bütün insanlýk ölür. Hukukçu bir ülkenin toplum mühendisidir. Benim Türk Hukukundan beklediðim, her birisi ayrý ayrý toplum mühendisliði özelliklerini taþýyan hukukçularýmýzýn olmasýdýr... Ben adaletin çok sýkýntýsýný çektim. Bütün bunlara raðmen adaletin Türkiye de mükemmel iþlediðini gördüm. Ben, diðer bütün branþlarýn içinde yaþadým. Hepsine nazaran en mükemmel çalýþan kurum hukuk kurumudur. Bu kurumu daha iyi hale getirmek, kalitesini yükseltmek, eðitim standartlarýný yükseltmek, hýzýný artýrmak, çaðdaþ hale getirmek ve yasalarý tümüyle evrensel yasalarla entegre ermek herkesin görevidir. Bunu düzelttiðimiz zaman hepimiz bu ülkede mutlu oluruz. Mutlu olmanýn olmazsa olmaz þartý bir ülkede, adil hýzlý çalýþan, evrensel çalýþan bir hukuk sistemidir.. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil de yaptýðý konuþmada...yeditepe Üniversitesi olarak böyle bir çalýþma baþlattýðýmýz için son derece mutluyum. Siz deðerli hakim ve savcýlarýmýzla eðitim alanýnda birlikte olmak ve bu çalýþmalarýn ileriki yýllarda da devam edecek olmasý Üniversitem adýna sevindirici bir olaydýr... dedi. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Cengiz Aykut ve Ýstanbul Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet Þefik Mutlu da yaptýklarý konuþmalarýnda, eðitim alanýnda yapýlan bu güzel ve örnek çalýþma için Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil e teþekkür ettiler ve bir teþekkür plaketi verdiler.

10 Haber Turu Prof. Dr. Nükhet Vardar ýn Biraz Cesaret adlý kitabý geniþ yanký buldu ÝÝBF Ýþletme Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nükhet Vardar ýn geçen yýl basýlan ve basýldýðý günden beri yanký uyandýran Biraz Cesaret: Krizde Baþarýlý On Markanýn Öyküsü adlý kitabýný size tanýtmak istiyoruz. Aslýnda kitabýn yeni yayýnlarýmýz bölümünde yayýnlanmasý gerekirdi. Ancak, kitap geçen yýl Reklamcýlar Vakfý tarafýndan basýlmýþ ve YEDÝTEPEHABER olarak da bize ulaþmamýþ. Kitap, basýlmasýndan sonra ilgili çevrelerde büyük yanký bulmuþ. Biz de, geç de olsa bu haberi, sizlere ulaþtýrarak, hocamýzýn baþarýsýný paylaþmak istedik. Önce kitabýn künyesini verelim: Kitap 2003 yýlýnda Reklamcýlar Vakfý tarafýnda basýlmýþ. Toplam 246 sayfa. Kitap, kriz döneminde 10 farklý sektörde pazarlanan 10 farklý markanýn, (Dove, Akbank Kurumsal, Alo, Coca-Cola, Renault Scénic, Petrol Ofisi, Garanti Bonus Card, Okey, Hazýr Kart ve Gima) ekonomik kriz döneminde sergilediði 10 deðiþik cesaret örneðini, ayakta kalma savaþýmýný anlatýyor. Neden böyle bir konuyu seçtiðini, amacýnýn ne olduðu ile ilgili hususlarý Prof. Dr. Vardar þöyle açýkladý:...kitabýn temel amacý; markalarýn krizdeki baþarý öykülerini, sayýsal veriler eþliðinde tüm sektörle paylaþarak, iletiþim ve pazarlama sektörünün büyümesine somut bir katkýda bulunmak. Ýstedik ki, bugüne kadar hep yurt dýþýndan edindiðimiz örneklerle çözmeye çalýþtýðýmýz ekonomik krizleri, bu kez olsun kendi markalarýmýz yardýmýyla öðrenip, anlamaya çalýþalým. Ayrýca, Türkiye de genel anlamýyla veri paylaþýmý ve veri toplama konularýnda ilgili partilerin oldukça çekingen davrandýklarýný biliyoruz. Sektörü, hem veri paylaþýmý hem de veri toplama konularýnda yüreklendirmeyi de hedefledik... Prof. Dr. Vardar, araþtýrmanýn çalýþma yöntemini þöyle açýklýyor:...markalara iliþkin bilgileri; ilgili marka yöneticileriyle, pazarlama müdürleriyle, araþtýrma müdürleriyle, medya direktörleriyle, genel müdür yardýmcýlarýyla Aðustos 2002-Ocak 2003 arasýnda þahsen yaptýðýmýz yüzyüze görüþmelerde topladýk. Ayrýca ikincil kaynaklardan da yararlanarak, baþarý öykülerini yazdýk... Prof. Dr. Nükhet Vardar ve kitabý Biraz Cesaret... Kitap nasýl bir yanký buldu? sorusunu ise Prof. Dr. Vardar þöyle cevapladý:...kýsa sürede iyi sayýlarda satýldýðýný biliyorum. Hatta bir süre bazý D&R larda (örneðin Profilo) En çok satanlar listesi nde dahi gördüm. Ýlk yayýnlandýðýnda birçok günlük gazetede ve haftalýk dergide, haber olarak yayýnlandý. Hatta bazý köþe yazarlarý köþelerinde konu ettiler. CNBC-e, TV8, ExpoChannel da ayrýca mülakata davet edildim. Öðrencilerden ve öðretim üyelerinden aldýðým bilgiler doðrultusunda þu anda kitabýn Marmara, Bilgi, Galatasaray, Ege, Dokuz Eylül, Ýzmir Ekonomi Üniversitelerinde okutulduðunu biliyorum... Nisan 2004 de ise Kitabýn bir makalesi Ýngiltere de Admap dergisinde Dove vakas ý kýsaltýlmýþ halde Ýngilizce olarak yayýnlandý... Prof. Dr. Nükhet Vardar Biraz Cesaret adlý kitabýný kimlere tavsiye ediyor ya da bu kitaptan daha çok kimler yararlanabilir?...çalýþmanýn, reklam ajanslarý, reklam veren ve medya sektörünün çalýþanlarýnýn birebir ilgi alanlarýna gireceðine inanýyoruz. Benzer þekilde, iletiþim ve pazarlama konularýnda eðitim veren fakülte ve bölümlerdeki akademisyenler ve bu dallarda eðitim gören öðrenciler için yine yararlý bir kaynak olduðunu düþünüyoruz... Alman Üniversiteleri doktora öðrencileri Yeditepe de Hür Berlin Üniversitesi öðretim üyelerinden Türkoloji (FB Geschichts- und Kulturwissenschaften Institut für Turkologie) Baþkaný Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele in baþkanlýðýnda 16 araþtýrmacý ve doktora öðrencisi Türkiye ye gerçekleþtirdikleri üç haftalýk ziyarette sýrasýnda Üniversitemizi de ziyaret ettiler. 28 Eylül 2004 tarihinde Üniversitemizi ziyaret eden Alman araþtýrmacýlar Türkiye-AB Ýliþkileri konusunda Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu nun verdiði Türkiye-AB Ýliþkileri konulu seminerine katýldýlar. Seminere katýlan Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan yaptýðý konuþmasýnda, yabancý konuklara Yeditepe Üniversitesi hakkýnda bilgi verdi ve Türkiye-AB iliþkilerine deðindi. Seminerde ÝÝBF Almanca Ýþletme Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Cemil Kývanç da Alman konuklara, Türk-Alman iliþkileri konusunda kýsa bir konuþma yaptý. 9

11 Haber Turu Akademik yýlý açýlýþ törenleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Prof. Dr. Ahmet Serpil, Prof. Dr. Attila Dicle, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Prof. Dr. Türker Sandallý Diþ Hekimliði Fakültesi önlük giyme töreninde öðrencilerle birlikte... 10açýlýþý, tek bir programla deðil, her fakültede farklý programlarla 13 Eylülde baþlayan Üniversitemizin akademik yýlý yapýldý; Kimi fakültelerimiz ve bölümlerimiz birinci sýnýf öðrencilerine oryantasyon programlarý düzenlerken, kimi fakülte ve birimlerimiz ise tüm öðrencileri kapsayan daha geniþ törenler düzenlediler. Eczacýlýk Fakültesi açýlýþ töreni Eczacýlýk Fakültesi açýlýþýný, 21 Eylül 2004 tarihinde Rektörlük Mavi Salonda yaptý. Öðretim üyelerinin akademik giysileri ile katýlmasý istenen açýlýþ töreninde üst düzey yöneticiler olarak Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, rektör yardýmcýlarý, öðretim elemanlarý ile öðrenci ve velilerinin de katýldýðý açýlýþ töreninde ilk konuþmayý Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Erol yaptý. Prof. Dr. Erol, Fakültenin eðitim programý hazýrlanýrken AB kriterlerinin gözönüne alýndýðýný ve yeni bilim dallarýnýn ön plana çýkarýlarak açýldýðýna deðindi ve...fakültemizde ayrýca kozmetik üretim Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi kurulmuþtur. Bu üretim merkezinde üniversitemizde kullanýlan sývý el sabunlarý, þampuan ve el kremi gibi kozmetik ürünler öðrenciler tarafýndan kozmotoloji ders kapsamý içinde iyi üretim uygulamalarý dikkate alýnarak üretilmektedir. Bu hafta baþýnda sývý el sabunu formülasyonumuz Suriye de bulunan bir kozmetik firmasý tarafýndan döner sermaye üzerinden satýn alýnmýþtýr... dedi. Törende konuþan Mütevelli Heyet baþkaný Bedrettin Dalan öðrencilere seslenen mesajýnda; Ýnsanlarý farklý kýlan milli kültürleridir. Eðer toplumlar bilgi üretiyorlarsa millet olurlar. Ýþte bizi milli birlik ve kültür içerisinde olmamýzý saðlayan büyük Atatürk e þükran borçluyuz. Tarih ve kültür parayla satýn alýnamaz, bu deðerleri düþünerek çalýþtýðýnýz kurumda yabancýlara karþý kendinizi ikinci sýnýf vatandaþ olarak hissetmeyin. Genetik olarak her biriniz dünyanýn en zeki insanlarýsýnýz. Sistem durmuyorsa siz de durmayacaksýnýz. Durmak yok gençler!.. Yeditepe Üniversitesinde evrensel insanlarý yetiþtirerek ülkeye katký yaptýðýmýza inanýyorum... dedi. Törende Diþ Hekimliði Fakültesi birincilerine Ýrem Ýnal (1. sýnýf) ve Fulya Moral a (2. sýnýf) Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Erol tarafýndan ödülleri verildi. Tören sonunda Mütevelli Heyet Baþkanýmýz Bedrettin Dalan, Eczacýlýk Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Ömür Akyüz e, kurucu dekaný olarak yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý bir teþekkür plaketi verdi. Diþ Hekimliði Fakültesi açýlýþ töreni Üniversitemizde bir baþka açýlýþ töreni Diþ Hekimliði Fakültesinde yapýldý. Diþ Hekimliði Fakültemiz, bu yýlki açýlýþ töreninde birkaç güzel olayý da birlikte gerçekleþtirdi Eðitim ve Öðretim yýlý Geleneksel Önlük Giydirme töreni, 11 Ekim 2004 tarihinde Diþ Hekimliði Fakültesinin bulunduðu binadaki ÝSTEK Göztepe Sosyal Tesisinde yapýldý. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Atilla Dicle ile Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, öðretim üyeleri ve öðrenciler ile davetlilerin katýldýðý Törenin açýlýþ konuþmasýný, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý yaptý. Törende önce, yýlý mezunlarý adýna dönem birincisi Diþ Hekimi Hasan Karatay konuþma yaptý ve dereceye giren mezunlarýmýza baþarý plaketleri verildi ve þeref kütüðüne dönem birincisinin isim plaketi konuldu.

12 Haber Turu Törenin sonunda ise bir diðer önemli olay gerçekleþtirdi: Diþ Hekimliði Fakültesi Sert Doku-Yumuþak Doku Laboratuvarýnýn da açýlýþý yapýldý. (Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan tarafýndan açýlýþý yapýlan laboratuvarla ilgili geniþ bilgiyi bir sonraki sayýmýzda vereceðiz). Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Dilek Erol, Ýrem Ýnal ve Fulya Moral ile birlikte... Açýlýþ töreninin bir baþka anlamlý olayý ise, SCI da yer alan dergilerde Eðitim döneminde makalesi yayýnlanan öðretim üyelerine beratlarýnýn verilmesi idi. Beratlarýný alan hocalarýmýz: Prof. Dr. Mübin Soyman, Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz, Prof. Dr. Tülin Arun, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, Yrd. Doç. Dr. Arzu Civelek, Yrd. Doç. Dr. Esra Can Say, Yrd. Doç. Dr. Fulya Iþýk ve Yrd. Doç. Dr. Nurhan Güler. Törene adýný veren 1. sýnýf öðrencilerine geleneksel önlük giydirme töreni ile yeni öðrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi, törenin en heyecanlý kýsmý idi. Birinci sýnýfta okumaya hak kazanan 42 öðrenciye önlükleri, Dekan Prof. Dr. Türker Sandallý, öðretim üyeleri ve öðrencilerin diþ hekimi yakýnlarý tarafýndan giydirildi. PRE-MED Yemeði Geçen yýl kurulan Týp-Diþ Hekimliði ve Eczacýlýk Fakültelerinin 1. ve 2. sýnýflarýnýn ortak ders programlarýný düzenleyen Pre-Med Bölümü de akademik yýlýný, Yeditepe Sofrasýnda 15 Eylül tarihinde verdiði bir akþam yemeði ile açtý. Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Atilla Dicle ve Prof. Dr. Aysel Aziz, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Oral Pektaþ ve Pre-Med Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ýnci Kuþcu ile Pre-Med de ders veren öðretim üyelerinin katýldýklarý yemekte bölümle ilgili konuþmalar yapýldý. MBA Açýlýþ Kokteyli Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme programý da (MBA) yeni akademik yýlý, öðrenci ve öðretim elemanlarýna verdikleri bir kokteyl ile açtý. 24 Eylül tarihinde 26 Aðustos Yerleþimi Yeditepe Sofrasýnda yapýlan kokteyle baþta Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Yaþar Geyikað ile çok sayýda öðretim elemaný ile öðrenci ve diðer davetliler katýldý. Bizler YEDÝTEPEHABER olarak, tüm öðrencilerimize ve öðretim elemanlarýna baþarýlý bir öðretim yýlý diliyoruz... Tuðrul Þavkay ý andýk Geçen yýl kaybettiðimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Tuðrul Þavkay ý aramýzdan ayrýlýþýnýn birinci yýldönümünde andýk. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bike Kocaoðlu nun 27 Eylül de Rektörlük Mavi Salonunda düzenlediði anma törenine, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý ve öðretim üyeleri ile eþi Esen Þavkay, kardeþleri ve yakýn arkadaþlarý katýldý. Þavkay ile ilgili anýlarýn anlatýldýðý anma töreninde Bedrettin Dalan, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý yaptýðý dönemde, Türk seçkinlerinin Türk yemeklerine sýrtýný dönmesiyle otellerde de Türk mutfaðýnýn kaldýrýlmasýndan dolayý oluþan kültür yozlaþmasýndan rahatsýz olduðunu ve onlarý yeniden Türk mutfaðýna yönelttiðini anlattý. Anma toplantýsýna katýlan dostlarý da Þavkay ile ilgili anýlarýný anlattýlar. Scope Ýletiþim in sahibi Hasan Açanal Zeytinyaðýnýn tanýtýlmasýnda büyük katkýsý var... Ýyi ahçýydý ama ayný zamanda iyi lafçýydý. Önemli olan uygulamaktan çok bunu konuþabilmek gerek... dedi. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Þavkay ýn eþi (saðdan 2.) Þarap Dostlarý Derneði Baþkaný Nihat Karaköse,...38 yýllýk arkadaþýmdý. Düðünümü destekleyen kiþiydi... Eþimle çýktýðým ilk yemekte kendi lokantasýný kapattý. Herþey çok güzeldi. Ýþ bitince görev bitti, hadi þimdi iþkembeciye gidelim dedi... Feriye Lokantalarýnýn sahibi ve yöneticisi Vedat Baþaran da...seçkinler Türk mutfaðýný tercih etmiyordu. Sosyoloji eðitimi ardýndan bu iþe girdiði zaman aslýnda toplumsal deðerleri deðiþtirdi. Onunla birlikte yemek kitaplarý ve dergilerinin hatta yemek programlarýnýn sayýsý arttý. En sonunda da bir okulun açýlmasýnda yer aldý... dedi. 11

13 Haber Turu Yeditepe Üniversitesi 8 yaþýnda 1996 yýlýnda kurulan Üniversitemiz, bu yýl 8 yaþýna bastý ve bu mutlu gününü 26 Aðustos Yerleþiminde bulunan Yeditepe Sofrasýnda verdiði bir kokteyl ile kutladý. Çok sayýda öðretim elemaný ve üst düzey yöneticilerin katýldýðý kutlama töreninde Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil birer konuþma yaparak Üniversitemizin nereden nereye geldiði konusunda bilgiler verdiler ve bu günlere gelmesinde tüm emeði geçenlere teþekkür ettiler. Kutlama töreni, 5 katlý pastanýn ortak olarak kesilmesi ve katýlanlara daðýtýlmasý ile son buldu. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan konuþmasýný yaparken yýl pastasý kesilirken... Garanti Bankasý açýldý Üniversitemiz, bankacýlýk iþlemlerini Garanti Bankasý ile yürütmeye baþladý. Daha önce VakýfBank ile yürütülen bankacýlýk iþleri yeni akademik yýl ile birlikte tamamen Garanti Bankasýna verildi. Üniversitemiz 26 Aðustos Yerleþimindeki Sosyal Tesisler binasýndaki Çarþý içinde hizmet vermeye baþlayan Garanti Bankasý nýn ayrýca Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesinin Mediko- Sosyal Merkez giriþinin bulunduðu kýsmýnda ve Ýletiþim ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin bulunduðu binanýn alt giriþinde de iki ATM si daha bulunuyor. Garanti bankasý, Üniversitemiz öðrencilerinin öðrenim ücretleri baþta olmak üzere tüm akademik ve idari personel ile ilgili her türlü bankacýlýk iþlemlerini yürütecek. 12 YEDÝTEPEHABER olarak, Garanti Bankasýna Yeditepe Üniversitesine hoþ geldiniz diyor, iþlerinde baþarýlar ve kolaylýklar diliyoruz...

14 Haber Turu Þöhretler karmasý - Hocalar futbol karþýlaþmasý 13 Þöhretler karmasý ve Üniversite takýmý bir arada... (Soldan saða, ayaktakiler); Prof. Dr. Ömür Akyüz, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun, Zafer Mut, Spor Koordinatörü Taner Karabulut, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Tanju Çolak, Anýl Çolak, Prof. Dr. Ahmet Ýnce, Celal Kaçar, Nurettin Yýldýz, Araþ. Gör. Murat Þeþen, Metin Tekin, Araþ. Gör. Yalýn Dikici, (Soldan saða oturanlar); Öðr. Gör. Özgür Dirim Özkan, Bülent Arda, Zafer Tüzün, Hakan Özer, Lemi Çelik, Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn, Zeki Önatlý, Araþ. Gör. Nuri Erdem Yeditepe Üniversitesi bünyesinde Öðrenci Dekanlýðýmýz tarafýndan organize edilen Fakülteler Arasý Cumhuriyet Kupasý turnuvasýnýn açýlýþý, öðretim üyeleri ile þöhretler karmasý arasýnda Üniversitemiz halý sahasýnda yapýldý. 26 Eylül tarihinde yapýlan karþýlaþma, öðrencilerimiz tarafýndan da ilgi ile izlendi. Þöhretler karmasý takýmýnda Beþiktaþ tan Metin Tekin ve Zeki Önatlý, Fenerbahçe den Nurettin Yýldýz ve Zafer Tüzün, Trabzonspor dan Lemi Çelik ve babasý Tanju Çolak adýna Anýl Çolak ýn forma giydiði Þöhretler Karmasý, öðretim elemanlarýmýzdan Prof. Dr. Ömür Akyüz, Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn, Prof. Dr. Ahmet Ýnce, öðretim görevlilerinden Hakan Özer ve Özgür Dirim Özkan, araþtýrma görevlilerinden Nuri Erdem, Selahattin Þeþen ve Yalýn Dikici, idari personelden Zafer Mut, Bülent Arda ve Celal Kaçar dan oluþan Üniversite takýmýný 8-6 maðlup etti. Karþýlaþmayý, sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Tanju Çolak hakem olarak yönetti. Takýmlarýn formasýnýn bir özelliði vardý: Oyuncularýn formalarý her iki takým için ayný idi; Yeditepe Üniversitesini simgeleyen 7 numarayý taþýyordu. Yeditepe TV, Tanju Çolak ile röportaj sýrasýnda...

15 Haber Turu Ulaþým hizmetleri güçlendirildi 12 yýldýr öðrenci taþýmacýlýðý yapan ÝSTEK Servis A.Þ., öðrencilerimize daha konforlu ve güvenli hizmet verebilmek için üstlenmiþ olduðu misyonun bilincinde olarak sürekli kendini yenilemeye devam ediyor. 14 Mezunlarýmýzdan haberler... Üniversitemiz 4 yýldan beri mezun veriyor. Mezunlarýmýz nerelerde ne yapýyorlar? Kimi mezunlarýmýzla iliþkilerimiz sürüyor: Fakültelerini, bölümlerini ziyaret ediyorlar, hocalarý ile görüþüyorlar; kimilerini ise baþarýlarý ile basýndan izliyoruz. Bu sayýmýzda iki farklý bölüm mezunlarýmýzdan haberlerimiz var: Üniversitemizin bu yýl yenilenen ulaþým filosuna 30 adet 2005 model Isuzu Turkuaz minibüsleri eklendi. Ayrýca, dýþarýdan kiralanan 100 araçla da servis filomuz takviye edildi. Yeditepe Üniversitesi Yerleþimine Ýstanbul un Silivri ve Þile dýþýndaki tüm ilçelerinden öðrenci taþýnýyor. Filomuza yeni katýlan araçlarýn 4 ü ise Yerleþim içerisinde sürekli ring servisleri yapýyor. g Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2002 yýlý mezunlarýndan Serap Buzgan, öðretmenlik mesleðini benimseyerek Bingöl'e gitmiþ. Orada yalnýzca okula gelenlerin eðitimi ile deðil, gelmeyenlerin de eðitimi ile uðraþ vermiþ ve Bingöl'de okula gönderilmeyen 300 kýzýn eðitime devam etmesine ön ayak olan 25 öðretmenden biri olmuþ. Biz bu haberi Sabah gazetesinin 19 Aðustos 2004 sayýsýnýn ilk sayfasýnda okuduk. Buzgan, göreve geldikten sonra Bingöl ilinde 72 köy ve mezrayý dolaþarak çocuklarýný okula göndermeyen aileleri ikna etmiþ birçok öðrenciyi okula kazandýrmýþ. Serap Buzgan öðretmeni bu baþarýsýndan dolayý kutluyoruz ve çabalarýnýn artarak devamýný da istiyoruz, bekliyoruz... g Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü 2004 yýlý mezunlarýndan Tülin Özen, Semih Kaplanoðlu nun Meleðin Düþüþü adlý filminde oynadýðý baþrol ile Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde En iyi kadýn oyuncu ödülü nü aldý yýlý mezunlarýndan Tülin Özen (sol baþta) Üniversitemizde oynadýklarý Hamlet oyununda... Tolga Yeter ve Selim Can Yalçýn Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnda Antigone adlý oyunda rol alýyorlar. Þirin Çaðlar Taþpýnar Bakýrköy Belediye Tiyatrosunun, Zeynep Özan ise Ýzmit Þehir Tiyatrosunun kadrosuna görev aldýlar. Özbek Yýldýz, Oyun Atölyesi nde sahnelenen Moliere in Cimri adlý oyununda Haluk Bilginer le birlikte baþrollerden birini oynuyor. Özbek ayrýca TRT de yayýna girecek olan Aynalar adlý televizyon dizisinde de önemli bir rolü baþarýyla üstleniyor.

16 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Aðustos, Eylül ve Ekim aylarýnda çeþitli fakültelerimizin bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri derlemeye çalýþtýk. DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ u Pedodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nüket Sandallý nýn öncülüðünde, ÝSTEK Vakfý okullarý 6. sýnýf öðrencilerine, son yýllarda tanýmý yaygýn olarak yapýlan çürük önleyici ksilitli sakýzlar hakkýndaki bilgi düzeyleri ile ilgili olarak bilimsel bir araþtýrma yapýldý. Eylül ayýnda yapýlan bu araþtýrmanýn sonuçlarý, yurt dýþýnda bilimsel bir dergide yayýnlanacak. u Ortodonti Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Tülin Arun, Yrd. Doç. Dr. Fulya Iþýk, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, öðretim görevlisi Uzm. Dt. Didem Nalbantgil ile uzmanlýk öðrencilerinden Dt. Göksu Trakyalý ve Dt. Cihan Çapan 3-6 Ekim 2004 tarihleri arasýnda düzenlenen 9. Uluslararasý Türk Ortodonti Derneði Kongresi ne, toplam yedi bildiri ve üç poster ile katýldýlar. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, Ekim 2004 tarihlerinde gerçekleþtirilen Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneði 12. Uluslararasý Bilimsel Kongresi ne Ýnterdisipliner tedavi kapsamýnda ortognatik cerrahi yaklaþýmlarý adlý bildirisi ile katýldý. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, yýlý Ýstanbul Diþ Hekimleri Odasý Eðitim komisyonunun etkinlikleri çerçevesinde 22 Ekim tarihinde Greenpark Otel de yapýlan toplantýda, Muayene pratiðinde ortodonti baþlýklý bilidirisini sundu. u Ortodonti Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Sayýnsu, Ekim 2004 tarihinde Singapur da düzenlenen 16 th International Congress on Hypnosis and Hypnotherapy kongresinde Hypnosis as a method for patient motivation in wearing extra-oral appliances baþlýklý bildirisini sundu. FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ÝNGÝLÝZ DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Tarih Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu 24 Eylül de Gayrettepe Rotary Kulübünün sponsorluðunda Levent Ýþ Kulelerinde Tarih içinde Avrupa da Türk imgesi konulu bir konferans verdi. TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI BÖLÜMÜ u Prof. Dr. Erkman ýn, Erzaehltechniken in Ahmet Ümit s maerchen in maerchen (Ahmet Ümit in Masal masal içinde kitabýndaki anlatým teknikleri) adlý makalesi, Prof. Dr. Þara Sayýn a armaðan olarak Almanya da basýlan Interkulturelle Begegnungen (Uluslararasý Buluþmalar) adlý kitapta yayýmlandý. u Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ayþýn Candan ýn Haziran-Temmuz 2004 tarihinde ARIT ten (American Research Institute in Turkey) Greece fellows fellowship kazandýðý ödül ile Atina ve Delfi de Tragedyanýn çaðdaþ yorum sorunlarý üzerine bir araþtýrma yürüttü. u Prof. Dr. Candan, 4-7 Ekim 2004 tarihinde Danimarka nýn Aarhus Üniversitesi nce Odin Tiyatrosunun 40. yýlý dolayýsýyla düzenlenen Neden bir tiyatro laboratuvarý? baþlýklý sempozyuma katýldý. u Prof. Dr. Candan, Ekim 2004 tarihinde Paris te Maison de Sciences de l Homme da Spectacle Vivant araþtýrma grubunun yýllýk proje geliþtirme toplantýsýna katýldý. u Yrd. Doç. Dr. Ali Budak ýn, Cemiyyet-i Ýlmiyye-i Osmaniyye / Bir Sivil Eðitim Kurumu adlý makalesi, Sivil Toplum dergisinin 2. sayýsýnda (2004); Batý dan yapýlan ilk felsefi çeviri: Muhaveratý Hikemiyye adlý Makalesi de, Yeditepe Üniversitesinin yayýný olan Yeditepe de Felsefe Dergisinin 3. sayýsýnda (2004) yayýmlandý. u Öðretim Görevlisi Meral Asa, Eylül tarihleri arasýnda Almanya'nýn Halle kentinde yapýlan 29. Alman Þarkiyatçýlar Kongresi'nde (29. Deutsche Orientalistentag) "Das Bild Gottes in Daðlarcas Lyrik" (Daðlarca Þiirinde Tanrý Ýmgesi) adlý bir bildiri sundu. u Araþ. Gör. Hilmi Tezgör ün, Rock müziðinin þiirsel boyutu adlý makalesi, YKY nýn çýkardýðý Kitap-lýk dergisinin 75. sayýsýnda (2004 Eylül) yayýmlandý. 15 u Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünün Günümüz Türk edebiyatýnýn kaynaklarý adlý Bölüm projesi, hayata geçirildi ve çalýþmalara baþlandý.

17 Akademik Faaliyetler 16 HUKUK FAKÜLTESÝ u Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararasý Hukuk ve AB Hukuku kürsüsü Baþkaný Prof. Dr. Thomas Giegerich, Hukuk Fakültesinde AB de Tek Pazar ve Temel Özgürlükler konusunda 15 saatlik bir modül ders programý gerçekleþtirdi. u University of Denver Graduate School of International Studies Dekaný Prof. Dr. Tom Farer Hukuk Fakültesinin davetlisi olarak geldiði Üniversitemizde Amerikan Dýþ Politikasý ve Baþkanlýk Seçimleri konusunda bir konferans verdi. Üniversite yöneticileri ile de görüþen Prof. Dr. Farer, iki üniversite arasýnda gerçekleþtirilmesi planlanan iþbirliði projeleri üzerinde de görüþmeler yaptý. (Princeton ve Harvard Üniversitelerinden mezun olan Profesör Farer, baþta Columbia, New Jersey Üniversiteleri olmak üzere bir çok üniversitede öðretim üyeliði, American Society of International Law yöneticiliði yaptý.) u Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, 1 Ekim 2004 tarihinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði nin (TÇMB) Kemer de düzenlediði AB ve Türkiye konulu panele katýldý. Panele, 14 Nisan 1987 de Türkiye nin tam üyelik baþvurusunu Brüksel de dönem baþkaný Belçika Dýþiþleri Bakaný Leo Tindemans a veren ve o tarihte ülkemiz Baþbakan Yardýmcýsý ve AB den sorumlu Devlet Bakaný olan Prof. Dr. Ali Bozer, Devlet Planlama Teþkilatý eski müsteþarý Ýlhan Kesici, ekonomi yazarý Zülfikar Doðan ve Dýþiþleri eski Bakaný Ýlter Türkmen katýldý. Söz konusu program NTV de de yayýnlandý. u Prof. Dr. Kabaalioðlu, Ýktisadi Kalkýnma Vakfý nýn (ÝKV) davetlisi olarak Ülkemizi ziyaret etmekte olan 25 Avusturyalý gazeteci ve radyo TV yapýmcýsý için düzenlenen toplantýya katýldý. 4 Ekim 2004 akþamý, Türkiye nin AB üyeliðine muhalif ülkelerden biri olan Avusturya dan gelen basýn ve medya mensuplarýyla Ritz- Carlton Otelinde gerçekleþtirilen toplantýda Die Presss, Kurrier, ÖRF radyo ve TV muhabirleri Öberösterreichisher Nachrichten, Salzburger Nachrichten gibi deðiþik yayýn organlarýndan gelen basýn mensuplarý, Türkiye konusunda gerçek anlamda bilgi sahibi olmadan yapýlan yorumlarý eleþtirerek, ülkemizi yakýndan tanýmak istediklerini söylediler. ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ RADYO TELEVÝZYON VE SÝNEMA BÖLÜMÜ u Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araþ. Gör. M. Mert Uçkan, 21 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasýnda "Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfý nýn Turunç taki kültür merkezi IAM deki (Internationale Akademie Marmaris) çalýþmalarýna ve seminerlerine katýldý. Uçkan ayrýca, Akademiyi tanýtan bir de film hazýrladý. u Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araþ. Gör. Billur Dokur, Association of Cultural Studies tarafýndan Haziran 2004 tarihlerinde düzenlenen, Crossroads 2004 in Cultural Studies konferansýna katýldý. Ýki yýlda bir düzenlenen uluslararasý konferans bu yýl Amerika da, University of Illinios Urbana-Campaign de yapýldý. Dokur, Science Fiction Reloaded oturumunda, The Simulation We Live In: Represantation of the city and Science Fiction baþlýklý çalýþmasýný sundu. u Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araþ. Gör. Lalehan Öcal, 19 Temmuz - 20 Aðustos 2004 tarihlerinde Kopenhag daki (Dogma Movement and New Scandinavian Cinema) adlý yaz okuluna katýldý. Kurs, Øresund bölgesindeki 14 üniversitenin iþbirliði ile kurulan Øresund Üniversitesi kapsamýnda, Kopenhag Üniversitesi nde gerçekleþti. Dogma Manifestosu ve filmlerinin ayrýntýlý olarak ele alýndýðý yaz okulunda Danimarka, Ýsveç ve Norveç Sinemalarý da incelendi. Yaz okuluna dünyanýn çeþitli ülkelerinden, çoðu sinema eðitimli olan farklý disiplinlerden toplam 21 öðrenci katýldý. Öcal, Beyond Local, Intimacy in Global adlý makalesini sunarak kurs sertifikasý almaya hak kazandý. Yeni Yayýnlarýmýz KÝTAPLAR Geçtiðimiz yaz aylarýnda da Üniversitemiz öðretim üyeleri, akademik çalýþmalarýný kitap haline getiren çalýþmalarda bulundular. Geçen süre içerisinde izleyebildiðimiz, bize ulaþan yeni kitaplarýmýzý sizlere duyuruyoruz. u Nutuk (2004), Yeditepe Üniversitesi Kültür Yayýnlarý (2 cilt) Gazi Mustafa Kemal tarafýndan yazýlan Nutuk un 1927 yýlýnda Osmanlýca yayýnlanan eseri Fahrettin Özyurt ve Ünal Bolat tarafýndan orjinal, tam metin halinde Türkçeye çevrildi. Üniversitemizin kültür yayýný olarak bastýrdýðý Nutuk, iki ana bölümden oluþuyor. Birinci bölüm, Atatürk ün sözleri; ikinci bölüm ise vesikalarý içermektedir. Çevirilerde Ferit Develioðlu nun Osmanlýca-Türkçe lügatýndan yararlanýlmýþ. u Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoðan (2004), MÝP11X Muhasebe Ýþlem Programý Yeditepe Yayýnlarý, sayý:18 ÝÝBF Ýþletme Bölüm üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat Erdoðan, kitabýn amacýný, þöyle belirtilmiþ; Muhasebe Ýþlem Programý (MÝP11X) ile piyasada bulunan ticari amaçlý muhasebe programlarýna ihtiyaç duymaksýzýn Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamalarýnýn özgün bir programda nasýl yapýlabileceðini ortaya koymaktýr. Kitap kullaným kýlavuzu niteliðindedir. Ayrýca

18 Yeni Yayýnlarýmýz u 2 nd International Symposium of Interactive Media Design (2004) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn, hem kendi öðrencilerine hem de benzer disiplinlerde eðitim gören diðer öðrenciler için temel kitaplardan birini ortaya koyuyor. Geometrik tanýmlar ve adlar dizini ile bunlarý açýklayacak örneklerin olduðu iki ana bölümden oluþan kitabýn örnekler bölümü de Nokta, çizgi ve alan, Uzay ve biçimler, Geometrik desenler, Optik yanýlsamalar ve Bilgisayar ve tasarým baþlýklarýyla kitapta yer almýþ. zamanla gerekli olacak güncellemeler içeren kitabýn kullanýcýlarýný diðer kullanýcýlar ve kitabýn yazarlarý ile etkileþimli ortama ulaþtýrmayý amaçlýyor. Program, ücretsiz olarak web sitesinden indirilerebilir. u Kadýn Çalýþmalarýnda Disiplinlerarasý Buluþma (2004), 1. basým Ýstanbul (3 kitap) 1-4 Mart 2004 tarihinde düzenlenen Kadýn Çalýþmalarýnda Disiplinlerarasý Buluþma sempozyumunda sunulan bildiri metinlerinin yer aldýðý çalýþma 3 kitap olarak yayýnlandý. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayýný olarak yayýnlanan 3 kitaptaki ana baþlýklar þöyle: 1. kitap: Kadýn ve beden, Kadýn ve çalýþma yaþamý, Kadýn, çevre ve ekonomi, Kadýn ve dil, Kadýn ve edebiyat ve Kadýn ve göç ; 2. kitap Kadýn ve medya, Kadýn, mekan ve giyim, Kadýn ve müzik ve Kadýn ve sanat ; 3. kitap ise Kadýn ve sinema, Kadýn ve siyaset, Kadýn ve spor, Kadýn ve tarih, Kadýn ve týp, Kadýn ve tiyatro, Kadýn ve toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet ve Avrupa Birliði ve Toplumsal cinsiyet ve iletiþim teknolojileri. Üç kitapta toplam 136 bildiri yer alýyor. Kitapta, 5-7 Ocak 2004 tarihlerinde Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen sempozyumun bildirileri ve sergilenen eserlerden örnekler yer alýyor. Toplam 25 bildirinin yer aldýðý kitap, Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü çalýþmasý olarak yayýnlandý. Çalýþmada, bildirilerin yanýnda ayrýca dijital sanat ve multimedya sergisinden 38, hýzlý prototip heykeli sergisinden 18, TEM Sanat Galerisinde düzenlenen güzel sanatlar sergisinden 15 ve Üniversitemizde sergilenen 1 katýlýmcýnýn çalýþmalarýna da yer veriliyor. u Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn (2004), Temel Tasarýma Çaðdaþ Yaklaþýmlar 1. basým, Yorum Sanat Yayýncýlýk, Ýstanbul Atýk kaðýtlarý çöpe atmayýn! Daha iyi bir gelecek için GERÝ DÖNÜÞÜN! Getirdiðiniz kaðýtlarý kampüs içindeki kutulara atabilirsiniz. 17

19 Atamalar ÖÐRETÝM ÜYESÝ OLARAK ATANANLAR 18 Prof. Dr. Mehmet Yaþar Geyikdaðý, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüðüne atandý. Kanada Montreal de McGill University de ve ABD de New York Columbia University de iki yüksek lisans yapan Prof. Dr. Geyikdaðý, Ýngiltere de University of Bath da doktora derecesini aldý. Uzun yýllar yurt dýþýnda çalýþmalarýna devam eden Prof. Dr. Geyikdaðý Üniversitemize gelmeden önce ABD de State University of New York da öðretim üyesi (tenured-emeritus) olarak görev yapýyordu. Prof. Dr. Geyikdaðý n uluslararasý iþletme konusunda eserleri bulunuyor. Prof. Dr. Hülya Akgün, Eczacýlýk Fakültesine öðretim üyesi olarak atandý. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalýþmalarýný Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesinde yapan Prof. Dr. Akgün, ABD de New Mexico Üniversitesinde doktora sonrasý çalýþmasý yaptý. Amerika dönüþünde ODTÜ de Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde akademik uzman olarak görev aldý yýlýnda doçent oldu ve Üniversitemize gelene kadar Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalýnda öðretim üyesi olarak görev yaptý. Prof. Dr. Akgün yýllarýnda ABD de Florida Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalýnda ziyaretçi öðretim üyesi olarak da görev yaptý. Prof. Dr. Ali Mahir Arýkol, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümüne öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Boðaziçi Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Prof. Dr. Arýkol, ABD Virginia Üniversitesinde Doktor Mühendis olarak görev yaptý de Boðaziçi Üniversitesinde doçent, 1986 da Marmara Üniversitesinde profesör oldu. Prof. Dr. Arýkol, Boðaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý görevinde iken emekli oldu. Prof. Dr. Metin Tulgar, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Biyomedikal Mühendisliði Bölümüne Bölüm Baþkaný olarak atandý. Lisans ve yükseklisansýný ÝTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliðinde 1979 yýlýnda tamamladýktan sonra Ýngiltere Liverpool Üniversitesi Týp Fakültesinde Nörolojik Bilimler alanýnda doktorasýný yaptý. Doktora sonrasýnda yýllarý arasýnda ABD de Thomas Jefferson Üniversitesinde araþtýrmacý olarak görev aldý. Daha sonra Ýnönü ve Yüzüncü Yýl Üniversitelerinde görev yaptý. Prof. Dr. Tulgar, Üniversitemize gelmeden önce Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Biyofizik ABD Baþkaný olarak görev yapýyordu. Prof. Dr. Tulgar ýn beyin pilleri konusunda devam eden patentli projesi bulunmaktadýr. Prof. Dr. Fikret Deðerli, Eðitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eðitimi Programýna öðretim üyesi olarak atandý. Lisansýný Ýstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde tamamladýktan sonra eðitimine ve akademik çalýþma hayatýna ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarýnda devam etti yýlýnda profesör oldu. Ayný birimde müdürlük görevini de üç dönem yürüten Prof. Dr. Deðerli, Üniversitemize gelmeden önce ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarý Türk Halk Oyunlarý Bölümünde öðretim üyesi olarak görev yapmaktaydý. Prof. Dr. Ýlhami Kovanlýkaya, Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalýna öðretim üyesi olarak atandý. Akademik hayatýna baþladýðý Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesinde 1990 yýlýda doçent ve 1996 da profesör oldu. Fakülte hastanesinde yýllarýnda Baþhekim Yardýmcýsý, Baþhekim ve Týp Fakültesi Dekaný olarak görev yaptý. Yurt içinde ve dýþýnda birçok hastanede uzman ve sorumlu olarak görev yapan Prof. Dr. Kovanlýkaya, Üniversitemize gelmeden önce Los Angeles da University of Southern California Keck School of Medicine Nöroradyoloji Bölümünde research instructer olarak görev yaptý.

20 Atamalar Doç. Dr. Tülay Alim Baran, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsüne Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisansýný tamamladýktan sonra, 1994 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü nde yüksek lisans ve doktorasýný tamamladý. Doç. Dr. Baran, Üniversitemize gelmeden önce Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsünde, Bilgi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde görev yaptý. Doç. Dr. Ýzzet Bozkurt, Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne öðretim üyesi olarak atandý. Doç. Dr. Bozkurt, 1993 yýlýnda Ege Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans eðitimini tamamladý. Þikago da Roosevelt Universitesin de Pazarlama Ýletiþimi konusunda ikinci yüksek lisansýný yaptý yýlýnda Ege Üniversitesi nde doktora derecesi alan Doç. Dr. Bozkurt, Üniversitemize gelmeden önce Doðu Akdeniz Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölüm Baþkanlýðý görevinde bulunuyordu. Doç. Dr. Arif Verimli, Týp Fakültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý na öðretim üyesi olarak atandý. Lisans eðitimini Bursa Uludað Üniversitesi Týp Fakültesinde bitirdikten sonra ayný üniversitede Psikiyatri Anabilim Dalýnda Psikiyatri uzmanlýk eðitimini tamamladý yýlýnda psikiyatri doçenti oldu ve bir yýl sonra Psikiyatri Bilim Dalýnda klinik þefi ünvanýný aldý. Birçok kongre ve saðlýk danýþma merkezinde aktif görev alan Doç. Dr. Verimli, 1994 de atandýðý Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesine Baþhekimliði görevinden 2004 yýlýnda emekli oldu. YARDIMCI DOÇENT OLARAK ATANANLAR Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit Keskin, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Biyomedikal Mühendisliði Bölümüne; Yrd. Doç. Dr. Gürhan Küçük, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliðine yardýmcý doçent olarak atandýlar. ÖÐRETÝM GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Dr. Esra Akgül, Eðitim Bilimleri Fakültesi Fen Eðitimi Bölümüne; Dr. Yasemin Oðuzertem, Eðitim Bilimleri Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümüne; Dr. Saadet Seher Özer, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne öðretim görevlisi olarak atandýlar. Yüksek Yargýç Ýhsan Demirkýran, Hukuk Fakültesine öðretim görevlisi olarak atandý. Yüksek yargýçlarýmýzdan ve 1990 yýlýndan günümüze kadar Yargýtay'da Yargýtay birinci baþkan vekilliði, yargýtay hukuk genel kurulu baþkanlýðý gibi görevlerde bulunan Ýhsan Demirkýran 43 yýllýk uzun mesleki deneyim sahibi. Demirkýran, Anadolu nun çeþitli ilçe ve illerinde hakimlik, adli yargý adalet komisyonu baþkanlýðý ve ticaret mahkemesi kurucu baþkanlýðý görevlerinde bulundu. 12 yýl Adalet Bakanlýðý hakim ve savcý adaylarý eðitim merkezinde fikri haklar, patent, marka, endüstriyel tasarým, fikir ve sanat eserleri hukuku konularýnda öðretim görevlisi olarak da görev yaptý. 19 Dr. Emine Deniz Karaveli, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne; Dr. Hera Dalita Þigaher Ýnciyan ve Neva Yalman, ÝÝBF Ýngilizce Ýþletme Bölümüne; Dr. Dilek Torunoðlu, ÝÝBF Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümüne; Dr. Emin Erkan Korkmaz, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümüne; Dr. Seyda Zitros Bucak, Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümüne; Dr. Namýk Çýblak ve Esra Sorgüven, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümüne; Dr. Elvan Saraç, Týp Fakültesi Aile Hekimliði Anabilim Dalýna; Dr. Hasan Zafer Aksit, Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalýna; Uzman Dr. Kadir Demirtaþ, Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümüne;

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı