Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir.

2 TAAHHÜTNAMEYÝ DOLDURURKEN EKLEMEYÝ UNUTMAYIN! 1.Þirket Ýmza Sirküleri 2.Yetkili Kiþinin Kimlik Fotokopisi 3.Alfanumerik Baþlýk Talep Formu 4.Vergi Levhasý Fotokopisi

3 MÜÞTERÝ BÝLGÝ FORMU AÞAÐIDAKÝ ALANLAR MÜÞTERÝ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR, FÝRMA ÜNVANI : SOKAK/CADDE : BÝNA ADI : KAPI NO : SEMT / MAHALLE : ÝLÇE : POSTA KODU : ÝL: TELEFONU : FAKSI : E-POSTA : WEB SÝTESÝ : YETKÝLÝ KÝÞÝ (1) AD/SOYAD : GÖREVÝ : GSM NO : E-POSTA : YETKÝLÝ KÝÞÝ (2) AD/SOYAD : GÖREVÝ : GSM NO : E-POSTA : FATURA ADRESÝ ÝLETÝÞÝM ADRESÝNDEN FARKLIYSA FATURA ADRESÝ : VERGÝ DAÝRESÝ : VERGÝ NO : BÝLGÝ ALMAK ÝSTEDÝÐÝNÝZ DÝÐER SERVÝSLERÝMÝZ? DEVTAKÝP ARAÇ TAKÝP ve FÝLO YÖNETÝMÝ SMCOLLECTOR INTERAKTÝF SMS HÝZMETLERÝ TOPLU FAKS HÝZMETÝ MESAJEXPRESS TOPLU E-POSTA HÝZMETÝ CLICKALOGIC INTERNET REKLAMCILIÐI AÞAÐIDAKÝ ALANLAR SATIÞI YAPAN BAYÝ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR, INTERAKTÝF NO (1) : INTERAKTÝF NO (2) : PARAMETRE (1) : PARAMETRE (2) : KAÞE : BAYÝ KODU : AÞAÐIDAKÝ ALANLAR MOBÝLTÝM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR, KONTROL EDEN : Þirket Ýmza Sirküleri Vergi Levhasý Fotokopisi Yetkili Kiþinin Kimlik Fotokopisi Alfanumerik Baþlýk Talep Formu Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri

4 TURKCELL ÖN ÖDEMELÝ TOPLU SMS TAAHHÜTNAMESÝ TURKCELL ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ A.Þ. ye; Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. nin (bundan böyle Turkcell olarak anýlacaktýr), TURKCELL ve TURKCELL in ara baðlantý anlaþmasý yaptýðý diðer þebekelerdeki GSM abonelerine (bundan böyle Müþteri olarak anýlacaktýr) en fazla 160 karakterli Toplu SMS gönderme servisinden (bundan böyle Servis olarak anýlacaktýr) yararlanmak istememiz sebebiyle; 1. Ýþbu taahhütnamenin Ek inde belirtmiþ olduðumuz alfanumerik baþlýk(lar) üzerinden taahhütnamede belirlenen koþullarda SMS gönderebileceðimizi, 2. Ýþbu taahhütname kapsamýnda göndereceðimiz SMS lerin içeriklerinin tarafýmýzdan hazýrlanacaðýný; SMS lerin içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal deðerlere/düzene aykýrý olmayacaðýný, yanlýþ ve/veya eksik olmayacaðýný, politik amaçlý olmayacaðýný, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacaðýný, 3. kiþilerin/kurumlarýn haklarýný ihlal etmeyeceðini; herhalükarda SMS ler ile ilgili tüm sorumluluðunun tarafýmýza ait olduðunu, 3. Ýþbu taahhütname kapsamýnda SMS gönderebilmemiz için yazýlým temin etmekle yükümlü olduðumuzu; Turkcell in gerek yazýlýmýn temini gerekse yazýlýmlar ile ilgili herhangi bir sorumluluðu bulunmadýðýný; 4. Ýþbu taahhütname kapsamýnda tanýmlanacak alfanumerik baþlýk(lar) üzerinden SMS göndereceðimiz Müþterilerimize ait GSM numaralarýnýn Müþterilerimiz tarafýndan verildiðini; Müþterilerimizi kendilerine ücretsiz SMS gönderimi yapýlacaðý konusunda eksiksiz ve doðru olarak bilgilendirerek SMS leri almak için onay verdiðini; SMS ile onaylarýn alýnmasý aþamasýnda Müþterilerimizden herhangi bir ücret alýnmadýðýný; bu konuda müþterilerden gelecek her türlü talep, þikayet ve/veya iddia karþýsýnda sorumluluðun tamamen tarafýmýza ait olduðumuzu, 5. Gerek müþteri onayýnýn alýnmamýþ olmasýndan ötürü gerekse baþkaca bir nedenle Müþterilerden TURKCELL e, kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde TURKCELL in tarafýmýza herhangi bir bildirim yapmaksýzýn sözkonusu Müþterilere SMS gönderimini derhal engelleme hakkýna sahip olduðunu, 6. Ýþbu Taahhütname konusu servis kapsamýnda, SMS gönderimlerinde mesajý alan Müþterinin cep telefonunda, mesajý gönderen kýsmýnda yer alacak alfanumerik baþlýk/baþlýklarýn iþbu taahhütnamenin EK-1 inde yeralan Alfanumerik Baþlýk Talep Formu doðrultusunda yapacaðýmýz talep üzerine TURKCELL tarafýndan tanýmlanacaðýný; TURKCELL in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafýmýzdan talep edilen alfanumerik baþlýk/baþlýklarýn tamamýnýn ve/veya bir kýsmýnýn tanýmlanmasýný reddetme ve/veya deðiþtirerek tanýmlama hakký olduðunu, 7. TURKCELL in kendi kontrolü altýnda olmayan durumlarda servisi geçici veya sürekli olarak durdurma hakkýna sahip olduðunu, servisin bu þekilde kesintiye uðramasý halinde herhangi bir tazminat talebimiz olmayacaðýný, 8. TURKCELL in; SMS gönderimi yapýlan Müþterilerin GSM hattýnýn açýk olmamasý, Müþterilerin telefon ayarlarýnýn SMS almaya uygun olmamasý, havasal ve karasal transmisyon þebekesinde yaþanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayý SMS lerin müþteriye ulaþtýrýlamamasý veya geç ulaþmasý halinde TURKCELL den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacaðýný, 9. Ýþbu taahhütname konusu servis SMS göndermek için, TURKCELL in belirlediði ödeme yöntemi ile SMS Kontör yüklemesi gerçekleþtireceðimizi, gönderdiðimiz her bir SMS ile mesajýn ulaþýp ulaþmamasýndan baðýmsýz olarak sözkonusu kontör hesabýmýzdan kontör düþeceðini, 10. Ýþbu taahhütnamedeki yükümlülüklerimizle ile sýnýrlý olmamak üzere, taahhütname kapsamýnda göndereceðimiz SMS ler ile ilgili olarak 3. kiþi/kiþilerden herhangi bir þikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya iþbu taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasýný kýsmen ya da tamamen yerine getirmediðimizin ve/veya taahhütlerimize aykýrý davrandýðýmýzýn TURKCELL tarafýndan tespiti durumunda, TURKCELL in iþbu taahhütname konusu servisi durdurma hakkýnýn olduðunu ve bu durumda, TURKCELL in tarafýmýza karþý her ne ad altýnda olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüðü altýna girmeyeceðini, servis durdurulsun ya da durdurulmasýn TURKCELL in uðrayacaðý tüm zarar ve ziyaný tazmin edeceðimizi, 11. TURKCELL in önceden yazýlý iznini almaksýzýn bu taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir þahsa devretmeyeceðimizi, bir baþka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir þahsý herhangi bir sebeple bu taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayýtlý sorumluluklarýmýza ortak etmeyeceðimizi ve TURKCELL deki hak ve alacaklarýmýzý baþkasýna devir ve temlik edemeyeceðimizi, 12. Ýþbu taahhütnamenin ifasýndan doðacak her türlü uyuþmazlýklarda TURKCELL in kayýtlarýnýn geçerli, baðlayýcý ve kesin delil teþkil edeceðini, TURKCELL i yemin teklifinden ber i kýldýðýmýzý ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazýlý delil sözleþmesi olduðunu, 13. Ýþbu Taahhütnamede yazýlý adresin, tarafýmýza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduðunu ve adres deðiþiklerini TURKCELL e yazýlý olarak bildirilmedikçe tarafýmýza yapýlacak her türlü tebligatýn iþbu Taahhütname kapsamýnda belirtilen adresimize yapýlacaðýný ve geçerli bir tebliðin yasal sonuçlarýný doðuracaðýný, 14. Ýþbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandýðý tarihten itibaren 1 (bir) yýl olduðunu ve sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala iþbu taahhütname konusu servisten faydalanmak istemediðimizi TURKCELL e yazýlý olarak bildirmediðimiz takdirde, iþbu Taahhütnamenin birer yýllýk süreler ile uzayacaðýný, 15. Konkordatoya baþvurmamýz, iflasýmýzýn istenmesi, tüzel kiþiliðimiz hakkýnda tasfiye kararý alýnmasý, aleyhimize icra takibinin yapýlmasý veya icranýn semeresiz kalmasý, aleyhimize aciz vesikasý alýnmasý, baþka bir þirket ile birleþmemiz, malvarlýðýmýzýn devri üzerine TURKCELL in servisi derhal durdurma hakkýna haiz olduðunu, 16. Ýþbu taahhütnamede TURKCELL e tanýnan sürelerin ve haklarýn zamanýnda kullanýlmamýþ olmasýnýn TURKCELL in bu haktan vazgeçtiði þeklinde yorumlanmayacaðýný, 17. Ýþbu Taahhütnamenin ifasý ve iþbu Taahhütname kapsamýnda verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde Ýstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve Ýcra Müdürlüklerinin yetkili olduðunu ve ekte yer alan belgelerin tarafýmýzdan ibraz edildiðini, ibraz edilen belgelerin tarafýmýza ait ve doðru olduðu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Ýþbu Taahhütname tarafýmýzdan okunarak../.../2007 tarihinde imzalanmýþtýr. TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnam

5 FIRMA ADI : FIRMA ADRES : ÞÝRKET YETKÝLÝSÝ ADI, SOYADI : ÝMZASI, KAÞE : VARSA 2.ÞÝRKET YETKÝLÝSÝ ADI, SOYADI : ÝMZASI, KAÞE : VARSA 3.ÞÝRKET YETKÝLÝSÝ ADI, SOYADI : ÝMZASI, KAÞE : EKLER : Þirket imza sirküleri, yetkili kiþinin/kiþilerin kimlik fotokopisi, alfanumerik baþlýk talep formu, vergi levhasý fotokopisi ALFANUMERÝK BAÞLIK TALEP FORMU SMS gönderimlerinde, mesajý alan Müþterinin cep telefonunda, mesajý gönderen kýsmýnda yer alacak baþlýk/baþlýklarýn aþaðýdaki kurallara uygunluðu kabul ve taahhüt eder, tanýmlamalarýn aþaðýdaki gibi yapýlmasýný talep edilmektedir. 1. ALFANUMERÝK BAÞLIK : 2. ALFANUMERÝK BAÞLIK : 3. ALFANUMERÝK BAÞLIK : ALFANUMERÝK BAÞLIK TANIMLAMA KURALLARI 1. Tanýmlanacak alfanumerik baþlýk/baþlýklar 3 karakterden daha kýsa, 11 Karakterden daha uzun olmayacaktýr. 2. Tanýmlanacak alfanumerik baþlýk/baþlýklar içerisinde Türkçe Karakter içermeyecektir. 3. Tanýmlanacak alfanumerik baþlýk/baþlýklar FÝRMA nýn ismi, FÝRMA ya ait patenti alýnmýþ bir ürününün ismi, FÝRMA ya kayýtlý bir telefon numarasý veya WEB sayfasý olabilir. FÝRMA, tanýmlamalarýn yapýlabilmesi için bu isimlerin firmayla iliþkisini gösteren yazýlý evraklarý TURKCELL e ibraz edecektir. 4. Ýsim soyad, firmayla direk iliþkisi olmayan jenerik sayýlabilecek isimler alfanumerik baþlýk olarak tanýmlanmayacaktýr. ütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL

6 Bu Servis ile Birlikte Aþaðýdaki Çözümleri Kullanabilirsiniz; WebSMS Internete baðlý herhangi bir bilgisayardan yükleme yapmadan adres defterinizi yönetebilir SMS gönderebilirsiniz. SMSClient Adres defteri demek çok yetersiz, bir çok yeni özelliðiyle SMS göndermekten çok daha fazlasý. Excel2SMS MS Excel dosyalarýnýzdaki kayýtlara ek bir yazýlýma ihtiyaç duymadan SMS gönderebilirsiniz. Text2SMS SMS lerinizi metin belgeri (.txt) üzerinden gönderebilmek için. OutlookSMS MS Outlook üzerinden Outlook adres defterinizdeki kayýtlara SMS gönderebilirsiniz. SMCOLLECTOR SMS lerinize, interaktivite kazandýrmak, SMS göndermek gibi almak da istiyorsanýz, SMCollector ihtiyacýnýz olacak özellikleri barýndýran kapsamlý bir çözüm. Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Baðlarbaþý mah.ergenekon Sok. No:6 Çakmak Plaza Maltepe / Ýstanbul Tel: Faks: E-Posta: Web Site:

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM )

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) HERMES İLETİŞİM in sunduğu Ön Ödemeli E-Mail ile İzinli

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca Turkcell Superonline

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı