DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ"

Transkript

1 T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanl ğ ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL YETERLİKLERİ ANKARA 2014

2 Diyanet İşleri Başkanl ğ Personel Yeterliklerinin uygulanmas, Başkanl k Makam n n tarihli ve 462 say l onay ile uygun görülmüştür.

3 PERSONEL YETERLİKLERİ İÇİNDEKİLER TAKDİM... 5 YETERLİKLERİN BELİRLENMESİNDEKİ TEMEL ESASLAR... 8 ORTAK GENEL KÜLTÜR YETERLİKLERİ I. DİYANET İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI VE UZMAN YETERLİKLERİ A. Diyanet işleri uzman yard mc s yeterlikleri B. Diyanet işleri uzman yeterlikleri II. MÜFTÜ YETERLİKLERİ III. EĞİTİM GÖREVLİSİ YETERLİKLERİ IV. VAİZ UZMAN VAİZVE BAŞ VAİZ YETERLİKLERİ A. Vaiz yeterlikleri B. Uzman vaiz yeterlikleri C. Baş vaiz yeterlikleri V. DİN HİZMETLERİ UZMANI YETERLİKLERİ VI. EĞİTİM UZMANI YETERLİKLERİ VII. REHBER ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

4 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VIII. KUR AN KURSU ÖĞRETİCİSİ UZMAN ÖĞRETİCİ VE BAŞ ÖĞRETİCİ YETERLİKLERİ A. Kur an kursu öğreticisi yeterlikleri B. Kur an kursu uzman öğreticisi yeterlikleri C. Kur an kursu baş öğreticisi yeterlikleri IX. İMAM-HATİP UZMAN İMAM-HATİP VE BAŞ İMAM-HATİP YETERLİKLERİ A. İmam-hatip yeterlikleri B. Uzman imam-hatip yeterlikleri C. Baş imam-hatip yeterlikleri X. MÜEZZİN-KAYYIM VE BAŞ MÜEZZİN-KAYYIM YETERLİKLERİ A. Müezzin-kayy m yeterlikleri B. Baş müezzin-kayy m yeterlikleri

5 PERSONEL YETERLİKLERİ TAKDİM İnsan hayat, özellikle de toplumsal hayat denince akla ilk gelen kavramlardan biri değişimdir. Çağ m zda her alana ilişkin değişim h z kazanm şt r. Üstelik bir alanda gerçekleşen değişim, hemen diğer alanlara sirayet etmekte, oralarda da değişikliklere yol açmaktad r. Küreselleşme olgusu ise, her hangi bir yerdeki değişikliğin hemen global nitelik kazanmas na neden olmaktad r. Toplumlar n değişmesine paralel olarak insanlar n ihtiyaçlar farkl laşmakta, çeşitlenmekte ve çoğalmaktad r. Buna bağl olarak da, beklentileri, talepleri değişmekte ve artmaktad r. Bu değişikliklerin sonucunda toplumlar n bireylerden beklediği beceriler de sürekli farkl laşmaktad r. Dolay s yla bu talepleri, ihtiyaçlar karş layacak kişilerin/personelin de buna paralel olarak farkl ve yeni baz niteliklerle/yeterliklerle donanmas gerekli olmaktad r. Dinî inançlar ve yaşant lar alan nda da söz konusu değişimin etkileri ister istemez kendini göstermektedir. İnsanlar her gün yeni bir dinî soru veya sorunla karş laşmakta, tart şmakta, cevap ve çözüm üretmek için çal şmaktad rlar. Bu nedenle toplumu din konusunda ayd nlatmakla sorumlu olanlar n da görev yaparken, bu değişim ve çeşitlilik sonucu doğmas muhtemel soru ve sorunlara karş haz r olmalar ve dinî ihtiyaçlara cevap verebilmeleri için gerekli donan ma/yeterliklere sahip olmalar, sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu yüzden günümüzde örgün eğitim kadar yayg n eğitim, hizmet öncesi eğitim kadar hizmet içi eğitim de önem kazanm şt r. "Sürekli eğitim", "hayat boyu eğitim" gibi kavramlar eğitimciler taraf ndan tart ş lmakta ve eğitimin sürekliliği vurgulanmaktad r. Ayn şekilde örgün din eğitimiyle birlikte yayg n din eğitimi alan da her geçen gün önemini art rmaktad r. Çünkü din konusunda bilgilenme ihtiyac, çocukluk ve gençlik dönemlerinde olduğu gibi yetişkinlik döneminde de artarak önemini korumaktad r. Bu nedenle, örgün din eğitimi alan nda olduğu gibi, yayg n din eğitimi alan nda da görev alacak elemanlar n iyi yetiştirilmeleri ve hizmetlerini başar yla yerine getirebilmelerini sağlayacak donan ma sahip olmalar, göreve haz rlanmalar fevkalade önem arz etmektedir. Din hizmeti veren görevlinin, toplumun din konusundaki ihtiyaçlar na yeterince cevap verememesi hurafelerin yay lmas na neden olacakt r. Bu nedenle din hizmetlerini yürütenlerin temel alan bilgisi yan nda iletişim, genel kültür, eğitim-öğretim gibi alanlarda da baz bilgi ve becerilere sahip olmas, her geçen gün daha çok hissedilen bir ihtiyaç durumundad r. Bu ihtiyac n karş lanmas hizmetin verimini ve kalitesini art racakt r. Dolay s yla bu mesele, Diyanet İşleri Başkanl ğ n n üzerinde önemle durduğu bir konudur. Bireylerin iletişim ve teknoloji alan ndaki gelişmeler sonucu hayat standard n n yükselmesi, toplumun beklentilerinin farkl laşmas vb. hususlar din hizmetlerinin kalitesinin art r lmas n gerekli k lmaktad r. Bugünün insan n n ihtiyaç duyduğu din hizmetini sunabilmek; Mesleki bilgi donan m na sahip, Bu bilgiyi çağ n imkânlar ile geliştirebilen, 5

6 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Görevinde etkin biçimde uygulayabilen, Meslek ahlak na sahip ve davran şlar yla örnek olan, Toplumu din konusunda ayd nlatan, Mesleğinin gerektirdiği dinî pratikleri uygulayan, Türk tarihini, kültürünü kavram ş, evrensel ve demokratik değerlerle donanm ş, İnsan haklar na sayg l, yaşad ğ çevreye duyarl, Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlay p, sosyal ve kültürel bağlam içinde kullanan ve problem çözen, Sosyal kat l m becerileri gelişmiş; hak ve sorumluluklar n bilen, Sosyal yaşamda, etkin, üretken, uzlaşt r c personel yetiştirmekle mümkündür. Bu süreçte Diyanet İşleri Başkanl ğ bünyesinde görev yapmaya haz rlanan ve yapan personelin görevlerini daha etkin biçimde yerine getirebilmeleri için sahip olmalar gereken yeterliklerin/niteliklerin belirlenmiş olmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Din görevlisi, din hizmeti ve yayg n din eğitimi-öğretimi süreçlerinin temel öğelerinden birisidir. Her yaştan insanla ve özellikle yetişkinle devaml etkileşim halinde bulunan, dinî konularda dan şmanl k yapan, gerektiğinde din ile ilgili bütün süreçlere aktif kat lan kişidir. Din görevlisinin nitelikleri, bu süreçlerin niteliğini de büyük ölçüde etkilemektedir. Başkanl k personelinin hangi niteliklere sahip olmas gerektiği ile ilgili olarak görev tan mlar bulunmaktad r. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanl ğ, personel yeterliklerini ortaya koyan ayr nt l bir çal şman n, personelin yetiştirilmesi, seçimi, denetlenmesi ve istihdam gibi hususlarda bir standart oluşturacağ ve verimliliği art racağ kanaatindedir. Bünyesinde görev yapan personelin yeterliklerini belirlemeyen bir kurumun başar l olmas mümkün değildir. Zira yeterlik; Bütün çal şmalar n temel hareket noktas d r. Yap lanlar n sistemli ve mant k bütünlüğü içinde yap lmas n n anahtar d r. Bu anlamda din görevlilerinin yeterlikleri belirlenirken din görevliliğinin çok boyutluluğu yan nda; Ölçülebilirlik, Genellik, Bütünlük, Tekrarlanabilirlik, İşlevsellik ilkeleri daima göz önünde bulundurulmuştur. 6

7 PERSONEL YETERLİKLERİ Ölçülebilirlik ilkesi, yeterliklerin gözlenebilir, dolay s yla ölçülebilir olmas d r. Ölçülebilirlik; her yeterliğin işlem sürecinde gözlenebilmesi ya da süreç sonunda ortaya ç kan karar, hizmet ya da ürünün nitelik ve/veya uygunluğunun belirlenebilmesi biçiminde al nm şt r. Genellik ilkesiyle; yeterliklerin söz konusu olan din görevliliği alan için ortak olmas na dikkat edilmiştir. Ancak gerektiğinde kademelendirmeye gidilerek ilgili görev alan n n mahiyetine göre yeterlikler farkl laşt r lm şt r. Bütünlük ilkesiyle yeterliklerin kendi içlerinde bir bütün oluşturmalar na özen gösterilmiştir. Bunlar n her birinin belirli bir başlang c ve sonu vard r. Yeterlik, bu iki nokta aras nda bir bütündür. Tekrarlanabilirlik ilkesi gereği her bir yeterliğin personel taraf ndan s k veya seyrek, ama mutlaka tekrarlanabilir özellikte olmas na dikkat edilmiştir. İşlevsellik ilkesi ile de; her yeterliğin yap lmas yla ya bir ürün ya bir süreç ya da bir karar n ortaya ç kmas amaçlanm şt r. Yeterlikler s ralan rken en basitten karmaş ğa doğru bir düzenlenmeye gidilmiştir. Bu s ralamada s k kullan lanlara önce, az kullan lanlara ise daha sonra yer verilmiştir. Belirlenen yeterlikler, değişmez nitelikler olarak görülmemektedir. Süreç içinde ihtiyaçlar, imkân ve koşullara bağl olarak mevcut yeterliklerden baz lar ortadan kalkabilecek, baz lar değişebilecek veya bunlara yenileri eklenebilecektir. Bu bağlamda belirlenen yeterliklerin, personelin yetiştirilmesi, istihdam ile ilgili bütün taraflar n görüş ve önerileri doğrultusunda daha da yetkin bir hale getirilebileceği görüşü benimsenmiştir. T.C. Anayasas 'n n 136. maddesi ve 633 say l Diyanet İşleri Başkanl ğ 'n n Kuruluş ve Görevleri Hakk nda Kanun ve bu kanunu revize eden tarihli 6002 say l Kanun un öngördüğü çerçevede Diyanet İşleri Başkanl ğ 'na bağl olarak din hizmetlerini yürüten personelin görevlerini yerine getirmek için sahip olmalar gereken yeterlikler, "Temel Yeterlikler", "Özel Yeterlikler ve Genel Kültür Yeterlikleri olmak üzere üç başl k alt nda toplanm şt r. Kariyer basamaklar olan din hizmeti veren personel de ayn başl klar alt nda yap land r lm şt r. Yürürlüğe konulan Personel Yeterlikleri, başl ca şu etkinliklerde k lavuzluk işlevi görecektir: Personel seçiminde, Personele yönelik bütün program geliştirme çal şmalar nda, Personelin hizmete haz rl k (adayl k) eğitiminde, Personelin denetlenmesi ve performanslar n n değerlendirilmesinde, Personelin hizmet içi eğitimlerinde, Personelin kendilerini geliştirmesinde. Yeterlikler sayesinde, personele yönelik hiçbir etkinlikte rastgeleliğe, gelişigüzelliğe, öznelliğe, keyfiliğe yer verilmeyerek; bütün iş ve işlemlerin nesnel ölçütler k lavuzluğunda düzenlenmesi sağlanacakt r. 7

8 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Bu yeterlikler, sadece Diyanet İşleri Başkanl ğ n n gerçekleştireceği etkinliklere k lavuzluk etmekle kalmayacak; bu kurumun istihdam edeceği elemanlar yetiştiren eğitim kurumlar n n (İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri) çal şmalar na da katk sağlayacakt r. Söz konusu eğitim kurumlar, program geliştirme çal şmalar nda ve o programlar uygulamada bu yeterliklerden istifade edebileceklerdir. Diyanet İşleri Başkanl ğ, hizmet anlay ş nda yeni bir ufuk açacağ na inand ğ m z Personel Yeterliklerinin uygulanmaya konulmas yla; personelimizle ilgili yürütülecek olan bütün iş ve işlemler, mant ksal iç tutarl l ğa sahip bir sistem bütünlüğü ile gerçekleştirebilecek; dolay s yla nitelikli personel yetiştirilmesinde ve kaliteli din hizmeti sunulmas nda önemli gelişmeler sağlayacakt r. YETERLİKLERİN BELİRLENMESİNDEKİ TEMEL ESASLAR 1. T.C. Anayasas 'n n 136. maddesi ve 633 Say l Diyanet İşleri Başkanl ğ Kuruluş ve Görevleri Hakk ndaki Kanun un öngördüğü çerçevede, Diyanet İşleri Başkanl ğ na bağl olarak din hizmetlerini yürüten personelin görevlerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmek için sahip olmalar gereken bilgi, beceri ve tutumlar belirlenmiş ve yeterlikler olarak ifade edilmiştir. 2. Yeterlikler üç başl k alt nda toplanm şt r. Bunlar: a- Genel Kültür Yeterlikleri b- Temel Yeterlikler c- Özel Yeterliklerdir 3. Din hizmetlerini yürüten tüm personelin sahip olmas gerekli ortak bilgi, beceri ve yetkinlikler olan Genel Kültür Yeterlikleri en başta bir kez verilmiş ve her görevli için tekrar edilmemiştir. 4. İslam ilimleriyle ve din hizmetleri ile ilgili temel nitelikteki bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eden Temel Yeterlikler ve icra edilen meslek alan ile ilgili kişide bulunmas istenen bilgi, beceri ve yetkinlikler anlam ndaki Özel Yeterlikler her görev alan için ayr ayr belirlenmiştir. 5. Kariyer basamaklar olan görev alanlar binişik yani birbirinin ön şart konumunda yap land r lm şt r. Başka bir ifadeyle Uzman İmam-Hatibin, İmam-Hatip yeterliklerini; Baş İmam-Hatibin ise hem İmam-Hatibin hem de Uzman İmam-Hatibin sahip olmas gereken yeterlikleri taş mas öngörülmüştür. Dolay s yla ilk kariyer basamağ ndaki yeterlikler bir sonrakilerde tekrar edilmemiştir. 6. Kariyer basamaklar n oluşturan yeterlikler, ilgili görevlinin hizmet s ras nda zamanla kendini geliştirerek elde edeceği yeterlikler olarak öngörülmüştür 7. Yeterlikler belirlenirken, göreve yeni al nacak personelin seçiminde bunlar n k lavuzluk etmesi, ayr ca din hizmeti yürüten personelin farkl görev alanlar na yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlar n geliştirme çal şmalar na ve belirlenecek hedef davran şlar n nas l kazand r lacağ konusundaki düzenlemelere rehberlik etmesi öngörülmüştür. 8

9 PERSONEL YETERLİKLERİ 8. Yeterlikler cümle şeklinde ifade edilmiş olup, ölçülebilir nitelikteki bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan fiilleri kullan lm şt r. Ölçülebilirlik özelliğinden dolay her bir yeterlik tek bir fiille ifade edilmiş olup, fiillerin özellikle kariyer basamağ olan görevlerde aşamal s n flamas na yani basitten karmaş ğa doğru bir yap oluşturacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmiştir. Örneğin Temel dinî kavramlar tan r. yeterliği Temel dinî kavramlar yorumlar. yeterliğinden daha alt boyutta bir yeterliktir. Birincisi görevlinin sadece dinî kavramlar sorulduğunda tan mas n veya an msamas n gerektirirken; ikincisi görevlinin dinî bir kavram ya başka bir ifadeye çevirmesini ya ona aç kl k kazand rmas n ya da o kavramdan yeni bir anlam ç karmas n gerektiren bir yeterlik boyutunu içermektedir. 9. Her görev alan için Temel ve Özel Yeterlikler belirlenirken, bu yeterliklerle ilgili kuramsal ve/veya uygulamal bilgi, bu bilgileri kullanabilmeyi gerektiren beceri ile bilgi ve becerileri görev alan nda uygulamay ifade eden yetkinlikler grupland rma yap lmaks z n birlikte verilmiştir. 10. An lan çerçevede haz rlanan yeterlikler; Diyanet İşleri Uzman, Diyanet İşleri Uzman Yard mc s, Müftü, Eğitim Görevlisi, Rehber Öğretmen, Vaiz, Uzman Vaiz, Baş Vaiz, Din Hizmetleri Uzman, Eğitim Uzman, Kur an Kursu Öğreticisi, Kur an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur an Kursu Baş Öğreticisi, İmam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Baş İmam-Hatip, Müezzin-Kayy m, Baş Müezzin-Kayy m unvanlar için tespit edilmiştir. 11. Bu yeterlikler; 31 Aral k 2013 tarihli ve 1750 say l makam onay ile kurulan ve aşağ da isimleri yer alan komisyon üyeleri taraf ndan haz rlanm şt r: a. Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR Başkan Yard mc s b. Prof. Dr. Ali ERBAŞ Genel Müdür c. Bünyamin ALBAYRAK Daire Başkan d. Kadir DİNÇ Daire Başkan e. Dr. Ulvi ATA Daire Başkan f. Recep SÖNMEZ Daire Başkan g. Dr. M. Ali ASAR Daire Başkan h. Dr. Gazi ERDEM Daire Başkan i. Prof. Dr. N. Yaşar AŞIKOĞLU Cumhuriyet Ünv. Öğretim Üyesi j. Prof. Dr. Recai DOĞAN Ankara Ünv. Öğretim Üyesi k. Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK Erciyes Ünv. Öğretim Üyesi l. Dr. M. Şükrü KILIÇ Diyanet İşl. Uzman m. Mustafa IRMAKLI Diyanet İşl. Uzm. Yrd. Personel Yeterliklerinin haz rlanmas nda güncellenmesinde emeği geçen Başkanl k personeline, akademisyenlere ve katk da bulunan herkese teşekkür ederiz. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI {9} 9

10 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORTAK GENEL KÜLTÜR YETERLİKLERİ (Tüm görevliler için) 1. Din-birey-toplum-kültür ilişkisini aç klar. 2. Türkiye nin yönetim yap s n ana hatlar yla özetler. 3. Diyanet İşleri Başkanl ğ n n tarihini ve idari yap içerisindeki yerini değerlendirir. 4. Görevinin gerektirdiği düzeyde İslam n evrensel değerlere, bar ş ve uzlaşma kültürüne katk lar n aç klar. 5. Görevinin gerektiği düzeyde ulusal ve uluslararas güncel dinî gelişmeleri takip eder. 6. Başkanl ktaki görev yetki ve sorumluluklar n aç klar. 7. Başkanl ğ n teşkilat yap s n ve görevlerini aç klar. 8. Görevinin gerektirdiği düzeyde Müslümanlar n bilim, kültür ve medeniyete katk lar n aç klar. 9. Türkçe yi doğru ve etkili biçimde kullan r. 10. Türkiye nin ve görev yapt ğ bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel ve dinî özelliklerini tan r. 11. Bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir. 12. Görevinin gerektirdiği düzeyde İslam bilimleriyle diğer bilimleri ilişkilendirir. 13. Görev alan ile ilgili mevzuat aç klar. 14. Alan yla ilgili yay nlar takip eder. 10

11 PERSONEL YETERLİKLERİ I. DİYANET İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI VE UZMAN YETERLİKLERİ A. Diyanet işleri uzman yard mc s yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i usulüne uygun olarak okur. 2. Ayetleri ve hadisleri tarihi ve güncel yaklaş mlar çerçevesinde yorumlar. 3. İslamî ilimlerin tarihsel gelişim sürecini ana hatlar yla aç klar. 4. İslamî ilimlerle ilgili temel kavramlar tan mlar. 5. İslamî ilimlerle ilgili temel kaynaklar kullan r. 6. İslam düşüncesindeki belli başl yorum farkl l klar n n temel özelliklerini belirtir. 7. İnanç-ibadet- ahlak ilişkisini aç klar. 8. Vaaz ve irşat becerisine sahiptir. 9. Din-bilim-felsefe ilişkisini değerlendirir. 10. Yaşayan dünya dinlerinin temel özelliklerini karş laşt r r. 11. İslam tarih ve medeniyetinin gelişim aşamalar n aç klar. 12. Güncel dinî meseleleri aç klar. 13. Güncel dinî oluşumlar aç klar. 14. Etkili iletişimin din hizmetlerindeki yeri ve önemini değerlendirir. 1. Başkanl ğ n hizmet alan na ilişkin sorunlar tespit etme bilgi ve becerisine sahiptir. 2. İlgili yönetmeliğin öngördüğü dillerden en az biriyle düşüncelerini anlat r. 3. Görev alan ile ilgili konularda sorun çözme yöntemlerini kullan r. 4. Ders, konferans, seminer sunma bilgi ve becerisine sahiptir. 5. Bilimsel araşt rma süreçlerini aç klar. 6. Araşt rma ve rapor yazma tekniklerini aç klar. 7. Görev alan ile ilgili konularda rapor haz rlama süreçlerini aç klar. 8. Alan ile ilgili araşt rma ve inceleme yapma süreçlerini aç klar. 9. Proje haz rlama ve yürütme sürecini aç klar. 10. Alan ile ilgili örnek eylem planlar geliştirir. 11. Görev alan ile ilgili gelişmeleri izler. 12. Yönetim ve organizasyon süreçlerini aç klar. 13. Diyanet İşleri Başkanl ğ n n tarihsel gelişimini aç klar. B. Diyanet işleri uzman yeterlikleri 1. İslamî ilimlerin tarihsel gelişim sürecini ana hatlar yla değerlendirir. 2. İslamî ilimlerle ilgili temel kavramlar analiz eder. 3. İslam düşüncesindeki belli başl yorum farkl l klar n n temel özelliklerini karş laşt r r. 4. İnanç-ibadet- ahlak ilişkisini analiz eder. 5. Din hizmetlerini etkin bir şekilde yapar. 11

12 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 6. İslam tarih ve medeniyetinin dünya medeniyeti içindeki yerini aç klar. 7. Güncel dinî meseleleri analiz eder. 8. Güncel dinî oluşumlar değerlendirir. 1. Görev yapt ğ birimin hizmet alan na ilişkin sorunlara yönelik öneriler geliştirir. 2. Yönetmelikte öngörülen yabanc dillerden en az birini etkin bir biçimde kullan r. 3. Personel eğitimi ile ilgili süreçleri planlar. 4. Ortaya ç kan ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanl ğ n hizmet alanlar yla ilgili projeler üretir. 5. Başkanl ğ n stratejik plan ve hedeflerine yönelik teklifler haz rlar. 6. Başkanl ğ n hizmet alanlar yla ilgili projeleri yürütür. 7. Alan yla ilgili araşt rma ve inceleme yapar. 8. Görev alan ile ilgili gelişmeleri değerlendirir. 9. Araşt rma ve incelemelerini raporlaşt r r. 10. Birim eylem planlar haz rlar. 11. Birim faaliyeti ile ilgili bütçeleme ve harcama süreçlerini uygular. 12. Grup yönetimi becerisine sahiptir 13. İslamî bilimlerle diğer bilimler aras nda ilişki kurar. 14. Din hizmetlerini yürütürken diğer bilimlerin verilerinden yararlan r. 15. Ulusal ve uluslararas güncel dinî gelişmeleri yorumlar. 16. Protokol kurallar na uyar. 17. Anayasa, 657, 633 say l kanunlar görev alan n ilgilendiren diğer mevzuatla ilişkilendirir. II. MÜFTÜ YETERLİKLERİ 1. Kur an- Kerim i usulüne uygun okur. 2. Kur an- Kerim den belli ayet ve sûreleri ezbere okur. 3. İslamî ilimler ile ilgili temel kaynak ve kavramlar aç klar. 4. İslam düşüncesindeki belli başl yorum farkl l klar n analiz eder. 5. F khî hükümleri delilleri ile birlikte aç klar. 6. İslam inanç, ibadet ve ahlak n n esaslar n temel kavramlar yla aç klar. 7. İslâm n inanç, ibadet ve ahlak esaslar n n birey ve toplum hayat ndaki yeri ve önemini aç klar. 8. Anlam-bağlam bütünlüğü içinde ayet ve hadisleri yorumlar. 9. İslam bilimlerinin gelişimini ana hatlar yla aç klar. 10. F k h mezheplerini; oluşumlar, temsilcileri, kaynaklar ve yöntemleriyle aç klar. 11. F k h metodolojisi çerçevesinde güncel problemlere ilişkin yeni yaklaş mlar bilir. 12. Fetva verme ilke ve yöntemlerini aç klar. 12

13 PERSONEL YETERLİKLERİ 13. Dinî metinleri ve meseleleri Kur an, sünnet, ak l-bilim ve İslam n tarihi tecrübesi ş ğ nda değerlendirir. 14. Din İşleri Yüksek Kurulu nun karar, fetva ve mütalaalar n değerlendirir. 15. Yaşayan dünya dinleri ve yeni dinî oluşumlar kritik eder. 16. İslâm dünyas ndaki farkl dinî -sosyal yap lar aç klar. 17. Müftülük görevinin tarihi gelişimini aç klar. 18. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanl ca bilir. 19. Modern ve klasik dinî metinleri değerlendirir. 20. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve bilimsel yay nlar takip eder. 21. Vaaz ve hutbe haz rlama, sunma ve değerlendirme becerisine sahiptir. 1. Sorun çözme becerisine sahiptir. 2. Mesleği ile ilgili yeni projeler yürütür. 3. Yayg n din eğitim ve öğretiminde yeni yaklaş m, yöntem ve tekniklerin fark nda olur. 4. Rehberlik ve denetim ilke ve yöntemlerini uygular. 5. Müftülüğün gerektirdiği liderlik becerisini sahiptir. 6. Kurum personeli ile etkili iletişim kurman n din hizmetlerindeki öneminin fark nda olur. 7. Üst makam ve diğer kurumlarla olumlu iletişim kurar. 8. Din hizmetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve değerlendirmesinde çağdaş yönetişim ilkelerine göre hareket eder. 9. Din hizmetlerinin verimliliğini art rmada ve karar süreçlerinde personelin görüşlerinden yararlan r. 10. Halk n dinî ihtiyaçlar n analiz eder. 11. Paydaşlarla işbirliği yapar. 12. Verilen hizmetin sonuçlar n değerlendirir. 13. Din hizmetlerinin yürütülmesinde yerel ve bölgesel dinamiklerin fark nda olur. 14. Din hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar n kat l m ve desteğini sağlar. 15. Kat l mc bir yönetim anlay ş na sahiptir. 16. Görev alan yla ilgili iş analizi yapar. 17. Mesleki aç dan personelinin güçlü ve zay f yönlerini belirler. 18. Kurum personelinin uyumlu çal şmas için gerekli şartlar oluşturur. 19. Toplant lar amac na uygun yönetir. 20. İş önceliğine göre kaynak planlamas yapar. 21. Hizmet alan yla ilgili yeni projeler üretir. 22. Kurumun güçlü ve zay f yönlerini belirler. 23. Hizmet planlamas nda neyi, ne zaman, niçin, kiminle, nas l yapacağ n tasarlar. 24. Başkanl ğ n stratejik plan doğrultusunda eylem planlar haz rlar. 25. Din hizmetlerini yürütürken diğer bilimlerin verilerinden yararlan r. 26. Kişisel ve mesleki gelişimine katk da bulunacak bilimsel ve kültürel etkinliklere kat l r. 13

14 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 27. Görev alan ile ilgili rapor haz rlar. 28. Bütçeleme ve harcama süreçlerini yürütür. III. EĞİTİM GÖREVLİSİ YETERLİKLERİ 1. Kur an- Kerim i usulüne uygun okur. 2. Kur an- Kerim den belli ayet ve sûreleri ezbere okur. 3. Tecvid kurallar n örneklerle aç klar. 4. Temel İslam ilimlerinin tarihsel gelişim sürecini değerlendirir. 5. Temel İslamî kavramlar aç klar. 6. İslam bilimleriyle ilgili temel kaynaklar kullan r. 7. İslam düşünce ekollerini temel özellikleriyle aç klar. 8. İslam düşüncesindeki belli başl yorum farkl l klar n n temel özelliklerini karş laşt r r. 9. F khî hükümleri delilleriyle aç klar. 10. İman-ibadet-ahlak ilişkisini aç klar. 11. Anlam-bağlam bütünlüğü içinde ayet ve hadisleri yorumlar. 12. Kur an- Kerim tarihini aç klar. 13. Din-ak l-bilim ilişkisini aç klar. 14. Yaşayan dünya dinlerinin temel özelliklerini aç klar. 15. Arapça klasik metinleri çözümler. 16. İslâm n inanç, ibadet ve ahlak esaslar n delilleriyle aç klar. 17. F k h ilminin temel amaç ve ilkelerini aç klar. 18. Arap dilinin belağat ve fesahat özelliklerinden yararlan r. 19. Kur an meali yapabilme bilgi ve becerisine sahiptir. 20. Dinî ilimlerdeki yeni yönelimleri aç klar. 21. Dinî metinlerdeki olgu ve yorumlar ay rt eder. 22. Dinî metinlerin tahlil ve tenkidine ilişkin yaklaş mlar aç klar. 23. Görevinin gerektirdiği düzeyde yabanc bir dili kullan r. 24. Dinî problemlerde ak l yürütme ve tart şman n kural ve ilkelerinden yararlan r. 25. Dinî metinleri anlama ve yorumlamada tarihi ve güncel yaklaş mlar değerlendirir 26. Fetva verme yöntem ve ilkelerini bilir. 27. Din İşleri Yüksek Kurulu nun karar, mütalaa ve fetvalar n bilir. 28. Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahiptir. 29. Temel İslam bilimlerinden hareketle güncel problemleri yorumlar. 1. Bireyin gelişim basamaklar n (zihinsel, duyuşsal, kültürel, dinî ve ahlakî vb.) aç klar. 2. Kişisel ve mesleki gelişimine katk da bulunacak bilimsel ve kültürel yay n ve etkinlikleri takip eder. 3. Kursiyerin bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile öğrenme özelliklerini belirler. 14

15 PERSONEL YETERLİKLERİ 4. Kursiyerlerin güçlü ve zay f yanlar n fark etmesini ve kendini geliştirmesini sağlayacak ortamlar oluşturur. 5. Kursiyerlerin sorunlar n n çözümü için ilgili kişi ve uzmanlarla işbirliği yapar. 6. Kursiyerlere mesleki rehberlik yapar. 7. Yayg n din eğitim ve öğretimi etkinliklerini planlar. 8. Başkanl ğ n öğretim programlar n (amaçlar, süresi, niteliği vb. aç lardan) aç klar. 9. Öğretim materyalleri geliştirir. 10. Amaçlar doğrultusunda öğrenme-öğretme ortamlar n düzenler. 11. Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirir. 12. Öğrenme-öğretme sürecinde bireysel farkl l klar dikkate al r. 13. Temel İslam bilimlerinin öğretimine yönelik özel öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular. 14. Kur an öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular. 15. Yayg n din eğitimi ile ilgili kavram, ilke, kuram ve kaynaklar yorumlar. 16. Bilimsel araşt rma yöntem ve tekniklerini alan na uygular. 17. Hitabet çeşitlerini ve farkl l klar n aç klar. 18. Cami içi ve cami d ş dinî hitabetin özelliklerini aç klar. 19. Hutbe ve vaaz haz rlama, sunma ve değerlendirme tekniklerini uygular. 20. İletişim ve dinî dan şmanl ğ n temel ilkelerini aç klar. 21. Mesleği ile ilgili projeler üretir. 22. Eğitim süreçlerinde yerel ve bölgesel dinamiklerin fark nda olur. IV. VAİZ UZMAN VAİZ VE BAŞ VAİZ YETERLİKLERİ A. Vaiz yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i usulüne uygun okur. 2. Kur an- Kerim den belli ayet ve sûreleri ezbere okur. 3. Tecvid kurallar n örneklerle aç klar. 4. Temel İslam ilimlerinin tarihsel gelişim sürecini ana hatlar yla değerlendirir. 5. Temel İslamî kavramlar aç klar. 6. İslam bilimleriyle ilgili temel kaynaklar kullan r. 7. İslam düşünce ekollerini ana hatlar yla aç klar. 8. F khî hükümleri delilleriyle aç klar. 9. İman-ibadet-ahlak ilişkisini aç klar. 10. Anlam-bağlam bütünlüğü içinde ayet ve hadisleri yorumlar. 11. Kur an- Kerim tarihini aç klar. 12. Dinî metinleri anlama ve yorumlamada tarihi ve güncel yaklaş mlar aç klar. 13. Din-ak l-bilim ilişkisini aç klar. 14. Yaşayan dünya dinlerinin temel özelliklerini aç klar. 15. Arapça klasik metinleri çözümler. 16. İslâm n inanç, ibadet ve ahlak esaslar n delilleriyle aç klar. 17. Hz. Peygamberin dindeki konumunu aç klar. 15

16 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 18. F k h ilminin temel amaç ve ilkelerini aç klar. 19. F khî meselelere ilişkin mezheplerin görüşlerini aç klar. 20. Fetva verme yöntem ve ilkelerini bilir. 21. Din İşleri Yüksek Kurulu nun karar, mütalaa ve fetvalar n bilir. 22. Analitik düşünme becerisine sahiptir. 23. Temel İslam bilimlerinden hareketle güncel dinî problemleri aç klar. 24. İslâm inanç, ibadet ve ahlak n n birey ve toplum hayat ndaki yerini aç klar. 25. İslâm dünyas ndaki dinî ak mlar ana hatlar yla tan r 26. Vaizlik görevinin tarihi gelişimini aç klar. 27. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanl ca y kullan r. 1. Sorun çözme becerisine sahiptir. 2. Alan yla ilgili gelişmeleri takip eder. 3. Alan yla ilgili bilimsel ve kültürel etkinliklere kat l r. 4. Görev yapt ğ bölgenin demografik, sosyo-ekonomik, kültürel ve dinî özelliklerini tan r. 5. Vaaz ve hitabetin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular. 6. Yayg n din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaş m, yöntem ve tekniklerden yararlan r. 7. Rehberlik ve dinî dan şma ilke ve yöntemlerini uygular. 8. Eğitim ve bilişim teknolojisindeki yeniliklerden yararlan r. 9. Vaaz ve irşat faaliyetlerini ayet ve hadislerin yan s ra, ibretli/hikmetli söz, k ssa, menk be, mesel, şiir, güvenilir tarihi bilgiler ile zenginleştirir. 10. Vaaz ve irşat faaliyetinde kulland ğ ayet, hadis, mesel, şiir ve güvenilir tarihi bilgileri günümüzle ilişkilendirir. 11. Din hizmetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve değerlendirmesinde çağdaş yönetim ilkelerini uygular. 12. Vaaz ve irşat faaliyetlerini hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak düzenler. 13. Müftülük personelinin irşat hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çal şmalar n koordine eder. 14. Vaazlarda kullan lan geleneksel kaynaklar temel özellikleri ile aç klar B. Uzman vaiz yeterlikleri 1. Temel İslamî kavramlar analiz eder. 2. İslam düşüncesindeki belli başl yorum farkl l klar n n temel özelliklerini karş laşt r r. 3. Kur an- Kerim tarihini analiz eder. 4. Dinî metinleri anlama ve yorumlamada tarihi ve güncel yaklaş mlar değerlendirir. 5. Yaşayan dünya dinlerini inanç, ibadet ve ahlak esaslar n karş laşt r r. 6. Dinî ilimlerdeki yeni yönelimleri aç klar. 7. Dinî metinlerdeki olgu ve yorumlar ay rt eder. 16

17 PERSONEL YETERLİKLERİ 8. Dinî problemlerde ak l yürütme ve tart şman n kural ve ilkelerinden yararlan r. 9. F khî meselelere ilişkin mezheplerin görüşlerini delilleriyle yorumlar. 10. Fetva verme yöntem ve ilkelerini yorumlar. 11. İslâm dünyas ndaki dinî ak mlar analiz eder. 12. Vaazlarda kullan lan geleneksel kaynaklar kritik eder. 1. Görev yapt ğ bölgenin demografik, sosyo-ekonomik, kültürel ve dinî özelliklerini analiz eder. 2. Farkl irşat alanlar (medya, konferans, kürsü vb.) için gerekli olan dil ve üslubu kullan r. 3. İrşat hizmetlerinin etkililiğini analiz eder. 4. Din hizmetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve değerlendirmesinde çağdaş yönetim ilkelerini uygular. 5. Başkanl ğ n vaaz ve irşat hizmetleri alanlar ndan birini uzmanl k alan olarak seçerek alan yla ilgili çal şmalar yapar. 6. Din hizmetleri alan n n özelliklerine uygun özgün vaaz ve irşat metinleri üretir. 7. Müftülük personelinin irşat hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çal şmalar n değerlendirir. C. Baş vaiz yeterlikleri 1. Temel İslam ilimlerinin tarihsel gelişim sürecini ana hatlar yla değerlendirir. 2. Yaşayan dünya dinlerinin inanç, ibadet ve ahlak esaslar n değerlendirir. 3. Arap dilinin belağat ve fesahat özelliklerinden yararlan r. 4. Kur an meali yapabilme bilgi ve becerisine sahiptir. 5. Dinî metinlerin tahlil ve tenkidine ilişkin yaklaş mlar yorumlar. 6. F khî meselelere ilişkin mezheplerin görüşlerini delilleriyle değerlendirir. 7. Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahiptir. 8. Temel İslam bilimlerinden hareketle güncel dinî problemleri değerlendirir. 9. İslâm dünyas ndaki dinî ak mlar değerlendirir. 1. Alan yla ilgili projeler üretir. 2. Görev yapt ğ bölgenin demografik, sosyo-ekonomik, kültürel ve dinî özelliklerini değerlendirir. 3. İrşat hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir. 4. Saha incelemelerine dayal olarak yerel ve bölgesel düzeydeki din hizmetlerine ş k tutacak raporlar haz rlar. 5. Başkanl ğ n vaaz ve irşat hizmetleri alanlar ndan birini uzmanl k alan olarak seçerek alan yla ilgili çal şmalar değerlendirir. 6. Din hizmetleri alan nda üretilmiş özgün vaaz ve irşat metinlerini değerlendirir. 17

18 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 7. Müftülük personelinin irşat hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çal şmalar n değerlendirir. 8. Vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik yapar. 9. Yönetim ve organizasyon becerisine sahiptir. V. DİN HİZMETLERİ UZMANI YETERLİKLERİ 1. Kur an- Kerim tarihini ana hatlar yla aç klar. 2. Kur an- Kerim i usulüne uygun olarak okur. 3. Kur an- Kerim den belli ayet ve sureleri ezbere okur. 4. Kur an- Kerim in ana konular n aç klar. 5. İtikat, ibadet, ahlak ve İslam tarihi ile ilgili temel kavramlar aç klar. 6. Temel İslam bilimleri ile ilgili belli başl kaynaklar kullan r. 7. İtikadi ve f khî ekolleri temel özellikleriyle aç klar. 8. İnanç-ahlak-ibadet ilişkisini aç klar. 9. Ayet ve hadisleri aç klarken anlam-bağlam bütünlüğüne özen gösterir. 10. İslam ilimlerinin gelişimini ana hatlar yla aç klar. 11. Din İşleri Yüksek Kurulu nun karar, mütalaa ve fetvalar n takip eder. 12. Dinî sorular cevaplarken konu ile ilgili ayet, hadis ve kültürel miras birlikte değerlendirir. 13. Güncel dinî oluşumlar temel özellikleriyle tan r. 14. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla aç klar. 15. İrşat hizmetlerinde kullan lan eserleri kritik eder. 16. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanl ca y kullan r. 1. Sorun çözme becerisine sahiptir. 2. Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular. 3. Dinî rehberlik ve dan şmanl ğ n temel ilke ve yöntemlerini aç klar. 4. Rehberlik ve dan şma ile ilgili temel kavram ve süreçleri aç klar. 5. Dan şma ortam n n gerektirdiği şartlar oluşturur. 6. Rehberlikteki bilgi toplama tekniklerini uygular. 7. Dinî dan şmanl k sürecini etkin yürütür. 8. Alanda karş laşt ğ sorunlar n çözümüne yönelik öneriler geliştirir. 9. Alan yla ilgili projeler haz rlar. 10. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) gelişim ve öğrenme özelliklerini aç klar. 11. Hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre din hizmetlerini yürütür. 12. Vaaz haz rlama, sunma yöntem ve tekniklerini uygular. 13. Konferans, sempozyum, seminer vb. etkinliklerin haz rlanmas na ve yürütülmesine katk da bulunur. 14. Yayg n din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaş m, yöntem ve tekniklerden yararlan r. 18

19 PERSONEL YETERLİKLERİ VI. EĞİTİM UZMANI YETERLİKLERİ 1. Kur an- Kerim i yüzünden okur. 2. Kur an- Kerim den Duha dan Nas a kadar olan surelerle birlikte Bakara 1-5, 255, , Haşr Suresi ayetleri ezbere okur. 3. Kur an n ana konular n aç klar. 4. İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esaslar aç klar. 5. Hz. Peygamberin hayat n genel hatlar yla aç klar. 6. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla aç klar. 7. Güncel dinî ak m ve yorumlar tan r. 8. Bilimsel araşt rma yöntem ve tekniklerini aç klar. 9. Eğitim ile ilgili kaynaklar kullan r. 10. Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahiptir. 1. İletişim ve sorun çözme becerisine sahiptir. 2. Başkanl k personelinin eğitim ihtiyaçlar n n tespitine yönelik araşt rma raporlar haz rlar. 3. Başkanl ğ n yürüttüğü eğitim-öğretim programlar na yönelik rapor haz rlar. 4. Kurslar n ve eğitim programlar n n planlanmas, uygulanmas ve geliştirilmesi çal şmalar na katk da bulunur. 5. İhtiyaç halinde alan yla ilgili ders, seminer, konferans vb. faaliyetleri gerçekleştirir. 6. Din eğitimine ilişkin materyal geliştirme çal şmalar yapar. 7. Hizmet içi eğitime yönelik raporlar haz rlar. 8. Tarihi süreç içerisinde ortaya ç kan belli başl eğitim anlay ş ve uygulamalar n bilir. 9. Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir. 10. Bireylerin gelişim özelliklerini aç klar. VII. REHBER ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ 1. Bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit eder. 2. Bireylerin gelişim düzeylerine göre eğitim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular 3. Ölçme ve değerlendirme araçlar n aç klar. 4. Dinî tart şmalar n bireysel ve toplumsal yans malar n fark eder. 5. Sistematik ve disiplinli çal şma yöntem ve tekniklerini bilir. 6. Kur an- Kerim i yüzünden okur. 7. Kur an- Kerim in tarihini ve içeriğini ana hatlar yla bilir. 8. Temel dinî kavramlar aç klar. 9. İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esaslar bilir. 10. Hz. Peygamberin hayat n genel hatlar yla aç klar. 11. Hz. Peygamberin tutum ve davran şlar ndan örnekler verir. 12. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla tan r. 19

20 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 13. Din-toplum-birey-kültür ilişkisini aç klar. 14. Güncel dinî ak m ve oluşumlar tan r. 15. Kur an ve din öğretimi süreçlerini tan r. 16. Kur an kurslar öğretim programlar n aç klar. 17. Başkanl k teşkilat yap s n ve hizmet alanlar n aç klar. 1. Sorun çözme tekniklerini uygular. 2. Dan şma (yedme) tekniklerini etkili kullan r. 3. Dan şma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar aç klar. 4. Bireysel, grup ve aile dan şmanl ğ ile ilgili temel kuram, ilke ve yöntemleri aç klar 5. Aile, okul ve çevrenin rehberlikteki önemini değerlendirir. 6. Rehberlikte bilgi toplama tekniklerini uygular. 7. Bireyin motivasyonunu art rma tekniklerini uygular. 8. Bireyin yetenekleri doğrulusunda meslek seçimi konusuna öneriler geliştirir. 9. Bireyde sorumluluk bilinci gelişmesine katk sağlar. 10. Bireyin kendini tan mas ve kendine güven geliştirmesi için destek teknikleri uygular. 11. Bireyin kayg, korku, öfke gibi sorunlar n kontrol etmesi ve yenmesi için önerilerde bulunur. 12. Dan şma ve rehberlik sürecinde gizlilik ilkesine uyar. 13. Dan şma süreçlerinde belirlediği problemlerin çözümü için bağl bulunduğu üst kurumlara öneri ve proje sunar. 14. Aile ve bireylere yönelik bilgilendirme toplant lar yapar. 15. Mesleği ile ilgili yeni projeler uygular. 16. Yayg n din eğitimi ortamlar ndaki grup psikolojisinin bireyler üzerindeki etkisini aç klar. 17. Dan şma ortam n n gerektirdiği şartlar oluşturur. VIII. KUR AN KURSU ÖĞRETİCİSİ UZMAN ÖĞRETİCİ VE BAŞ ÖĞRETİCİ YETERLİKLERİ A. Kur an kursu öğreticisi yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i Maharic-i Huruf a ve Tecvit kurallar na riayet ederek okur. 2. Kur an- Kerim tarihini ana hatlar yla aç klar. 3. Kur an- Kerim in 30. Cüzü ile Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih ve Rahman sureleriyle, Bakara 1-5, 255, , Haşr Suresi ayetleri ezbere okur. 4. Tecvit kurallar n örneklerle aç klar. 5. Kur an- Kerim den ezbere okuduğu ayet ve surelerin anlamlar n aç klar. 6. Kur'an- Kerim in temel özelliklerini ve ana konular n aç klar. 7. Kur'an- Kerim le ilgili temel kavramlar aç klar 20

21 PERSONEL YETERLİKLERİ 8. Temel İslam Bilimleri ile ilgili belli başl Türkçe kaynaklardan etkin biçimde yararlan r. 9. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlar n anlamlar n aç klar. 10. İtikadî ve f khî mezhepleri ana hatlar yla aç klar. 11. İnanç, ibadet ve ahlak esaslar n aç klar. 12. Hz. Peygamberin hayat n aç klar. 13. İslam n doğduğu ortam n dinî, kültürel, siyasi, toplumsal vb. özelliklerini aç klar. 14. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davran şlar ndan örnekler verir. 15. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartlar, ihtiyaçlar ve sorunlar yla ilişki kurar. 16. Ayet ve hadisleri yorumlarken diğer bilimlerin verilerinden yararlan r. 17. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla aç klar. 18. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça y kullan r. 1. Bireyin gelişim basamaklar n (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dinî ve ahlakî vb.) aç klar. 2. Öğrencinin bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile öğrenme özelliklerini belirler. 3. Öğrencilerin gelişimine uygun öğrenme-öğretme ortamlar oluşturur. 4. Öğrencilerin sorunlar n n çözümü için ilgili kişi ve uzmanlarla işbirliği yapar. 5. Uygulad ğ eğitim programlar n n temel özelliklerini aç klar. 6. Öğretimi öğrencilerin ihtiyaçlar na ve öğretimin amaçlar na uygun planlayarak yürütür. 7. Kur an- Kerim in yüzüne ve ezbere öğretiminin ilke ve yöntemlerini kullan r. 8. Din öğretimi ilke, yöntem ve tekniklerini kullan r. 9. Öğrenenlerin özelliklerine uygun materyalleri seçerek, etkili bir şekilde kullan r. 10. Gerçekleştirdiği din eğitiminin etkililiğini belirlemeye yönelik ölçmedeğerlendirme teknik ve araçlar n etkili bir biçimde kullan r. 11. Eğitim hizmetlerinde yerel ve bölgesel dinamiklerin fark nda olur. 12. Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirir. 13. Öğretim sürecindeki eksiklikleri belirleyerek tedbir al r 14. Zaman etkili ve verimli kullan r. 15. Görevi çerçevesinde dinî konularda dan şmanl k ve rehberlik yapar. 16. İletişim ve dinî dan şmanl ğ n temel ilkelerini aç klar. 17. Hedef kitle ile (çocuk, ergen, yetişkin) etkili iletişim kurma becerisine sahiptir. 18. Kurs kaynaklar n etkili kullan r. 19. Sorun çözme becerisine sahiptir. B. Kur an kursu uzman öğreticisi yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i tahkik, tedvir hadr usullerine göre yüzünden okur. 2. Kur an- Kerim haf z d r. 3. Belli başl Türkçe meal ve tefsirlerden yararlan r. 21

22 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4. Kur an- Kerim meallerini usulüne uygun kullan r. 5. Kur'an- Kerim le ilgili temel kavramlar ve aralar ndaki ilişkileri aç klar. 6. Belli başl Türkçe meal ve tefsirleri ana özellikleri ile aç klar. 7. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlar analiz eder. 8. Temel İslam bilimleri ile ilgili belli başl kaynaklar etkili bir şekilde kullan r. 9. Güncel dinî ak m ve oluşumlar ana özellikleriyle aç klar. 10. İtikadî ve f khî mezheplerin güncel dinî ak m ve oluşumlarla ilişkisini aç klar. 11. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla analiz eder. 12. İbadetlerin dayand ğ f khî delilleri aç klar. 13. İbadetlerle ilgili farkl mezhep görüşlerini yorumlar. 14. İnanç-ibadet -ahlak ilişkisini kurar. 15. İlk dönem İslam tarihindeki olaylar sebep-sonuçlar yla aç klar. 16. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanl ca y kullan r. 17. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davran şlar ndan ilkeler ç kar r. 1. Öğrencinin bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile öğrenme özelliklerini analiz eder. 2. İletişim ve rehberlik ilke, yöntem ve tekniklerini hedef kitlenin ihtiyac na uygun kullan r 3. Kur an- Kerim in yüzüne ve ezbere öğretiminin ilke ve yöntemlerini analiz eder. 4. Öğretimin amaçlar na uygun öğretim materyalleri geliştirir. 5. Öğretim ortam n, öğretimin amaçlar doğrultusunda analiz eder. 6. Kursu ve eğitim faaliyetlerini geliştirici projeler üretir 7. Gerektiğinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlan p uygulanmas nda ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar n desteğini al r. 8. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) sosyo-ekonomik, kültürel ve dinî özelliklerini analiz eder. 9. Yönetici durumunda olan öğreticiler, kurs hizmetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve değerlendirmesinde çağdaş yönetim ilkelerini yorumlar. C. Kur an kursu baş öğreticisi yeterlikleri 1. Kur an k raat n Aşere-takrib-tayyibe düzeyinde uygular. 2. Dinî musiki bilgi ve becerisine sahiptir. 3. Tefsir, hadis ve f k h kaynaklar ndan yararlanmayla ilgili temel ilkeleri ve yöntemleri etkili bir şekilde kullan r. 4. İtikadî ve f khî mezheplerin temel özelliklerini aç klar. 5. Güncel dinî ak m ve oluşumlar değerlendirir. 6. İlk dönem İslam tarihindeki olaylar sebep-sonuçlar yla analiz eder. 7. Kur'an- Kerim in temel özelliklerini ve ana konular n analiz eder. 8. İbadetlerin dayand ğ f khî delilleri analiz eder. 9. Din-ahlak ilişkisini analiz eder. 22

23 PERSONEL YETERLİKLERİ 1. Gerçekleştirdiği din eğitiminin etkililiğini belirlemeye yönelik ölçmedeğerlendirme teknik ve araçlar geliştirir. 2. Kursu ve eğitim faaliyetlerini geliştirici projeler yürütür. 3. Yönetici durumunda olan öğreticiler kurs hizmetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve değerlendirmesinde çağdaş yönetim ilkelerine göre hareket eder. 4. Kur an kursundaki din eğitiminin etkililiğini belirlemeye yönelik yeni ölçmedeğerlendirme teknik ve araçlar geliştirir. 5. Öğretimi planlama ve düzenlemede meslektaşlar na rehberlik eder. 6. Din öğretiminde kullan labilecek araç-gereç ve materyallerin geliştirilmesi hususunda meslektaşlar na rehberlik eder. IX. İMAM-HATİP UZMAN İMAM-HATİP VE BAŞ İMAM-HATİP YETERLİKLERİ A. İmam-hatip yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i usulüne uygun okur. 2. Yasin, Mülk, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc dan Nâs a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, , Haşr Suresi ayetleri ezbere okur. 3. Kur an- Kerim den ezbere okuduğu sure ve ayetlerin anlamlar n bilir. 4. Tecvit kurallar n örneklerle aç klar. 5. Kur'an- Kerim le ilgili temel kavramlar aç klar. 6. Kur'an- Kerim in temel özelliklerini ve ana konular n aç klar. 7. Belli başl Türkçe meal, tefsir, hadis, itikat, ibadet, siyer ve İslam tarihi ile ilgili kaynaklardan yararlan r. 8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlar n anlamlar n aç klar. 9. İtikadî ve f khî mezhepleri ana hatlar yla aç klar. 10. İslam inanç, ibadet ve ahlak n n temel esas ve ilkelerini aç klar. 11. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini aç klar. 12. Hz. Peygamberin hayat n ana hatlar yla aç klar. 13. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davran şlar ndan örnekler verir. 14. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartlar, ihtiyaçlar ve sorunlar yla ilişki kurar. 15. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla aç klar. 1. Namazlar usulüne uygun k ld r r. 2. İlkelerine uygun hutbe ve vaaz sunar. 3. Vaaz ve hutbelerin muhatap kitle üzerindeki etkililik düzeyini değerlendirir. 4. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar. 5. Yap lmas mutad olan dualar (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, aç l ş, vb.) usulüne uygun yapar. 23

24 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 6. Din hizmetlerinde hedef kitleye uygun rehberlik ve dinî dan şmanl k ilke, yöntem ve tekniklerini uygular. 7. Önemli gün ve gecelerde program düzenler. 8. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yay nlar takip eder. 9. Kişisel ve mesleki gelişimine katk da bulunacak bilimsel ve kültürel etkinliklere kat l r. 10. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) gelişim ve öğrenme özelliklerini aç klar. 11. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eder. 12. Kur an Kerim i yüzünden ve ezberden öğrenme-öğretme strateji, ilke ve yöntemlerini uygular. 13. Yayg n din eğitim ve öğretimi süreçlerini temel özellikleriyle aç klar. 14. Yayg n din eğitiminde kullan lan strateji, yöntem ve teknikleri uygular. 15. Uygulad ğ eğitim programlar n n temel özelliklerini (amaçlar n, ilkelerini, uygulama süreçlerini vb.) aç klar. 16. Öğrenenlerin özelliklerine uygun araç-gereç ve öğrenme-öğretme materyalleri kullan r. 17. Öğrenenlerin kendilerini fiziki ve psikolojik aç dan rahat ve güvende hissetmelerini sağlayacak olumlu bir öğrenme ortam oluşturur. 18. Zaman etkili ve verimli kullan r. 19. Gerçekleştirdiği din hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir. 20. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel özelliklerini aç klar. 21. Sosyal iletişim becerisine sahiptir. 22. Sahip olduğu bilgi, beceri, görgü ve aile hayat ile çevresine örneklik eder. B. Uzman imam-hatip yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i tahkik, tedvir ve hadr usullerine göre yüzünden okur. 2. Kur an- Kerim haf z d r. 3. Sesini ayetlerin anlam na uygun olarak kullan r. 4. Kur an- Kerim den okuduğu sure ve ayetleri aç klar. 5. Belli başl Türkçe meal ve tefsirleri analiz eder. 6. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlar analiz eder. 7. İslami ilimlerin usul ve tarihini analiz eder. 8. İslam inanç ve ibadet esaslar n nasslardaki dayanaklar yla analiz eder. 9. Güncel dinî ak m ve oluşumlar ana özellikleriyle aç klar. 10. Ayet ve hadisleri yorumlarken diğer bilimlerin verilerinden yararlan r. 11. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla analiz eder. 12. Orta düzeyde Arapça ve Osmanl ca y kullan r. 1. Örnek hutbe ve vaaz haz rlar. 2. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) gelişim ve öğrenme özelliklerini analiz eder. 24

25 PERSONEL YETERLİKLERİ 3. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tespit edip analiz eder. 4. Yayg n din eğitim ve öğretimi süreçlerini analiz eder. 5. Uygulad ğ eğitimin temel özelliklerini (amaçlar n, ilkelerini, uygulama süreçlerini vb.) değerlendirir. 6. Caminin bulunduğu çevrede bulunan diğer kurum, kuruluşlarla (Müftülük, Kur an Kursu, İmam Hatip Lisesi, İlâhiyat Fakültesi, vb.) iletişim kurar. 7. Din hizmetlerindeki problemlere yönelik araşt rmalar yapar. 8. Din hizmetlerini geliştirici projeler üretir. 9. Din hizmetleri ve yayg n din eğitim-öğretimi süreçlerinin planlanmas konusunda meslektaşlar na rehberlik eder. 10. Din hizmetleri ve yayg n din eğitim-öğretiminde kullan labilecek araç-gereç ve materyallerin kullan m hususunda meslektaşlar na rehberlik eder. C. Baş imam-hatip yeterlikleri 1. Kur an k raat n Aşere-takrib-tayyibe düzeyinde uygular. 2. Ayetleri anlamlar na uygun okuma bilgi ve becerisine sahiptir. 3. Belli başl Tefsir, Hadis, F k h, Kelam, Tasavvuf, Siyer ve İslam Tarihi ile ilgili kaynaklar n temel özelliklerini değerlendirir. 4. İslamî ilimlerin usul ve tarihini değerlendirir. 5. İtikadî ve f khî mezheplerin görüşlerini analiz eder. 6. İslam inanç ve ibadet esaslar n nasslardaki dayanaklar yla değerlendirir. 7. İslam ahlak n n temel esas ve ilkelerini değerlendirir. 1. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek değerlendirir. 2. Yayg n din eğitim ve öğretimi süreçlerini değerlendirir. 3. Din hizmetleri ve yayg n din eğitim ve öğretimindeki problemleri belirlemeye yönelik araşt rmalar yaparak raporlaşt r r. 4. Din hizmetlerini geliştirici projeler üreterek uygular. 5. Eğitim teknolojisindeki gelişim ve değişimlerin din hizmetleri alanlar nda kullan labilirliği konusunda araşt rmalar yapar. 6. Din hizmetleri alan nda özgün çal şmalar yaparak meslektaşlar yla paylaş r. X. MÜEZZİN-KAYYIM VE BAŞ MÜEZZİN-KAYYIM YETERLİKLERİ A. Müezzin-kayy m yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i usulüne uygun okur. 2. Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc dan Nâs a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, , Haşr Suresi ayetleri ezbere okur. 3. Kur an- Kerim den ezbere okuduğu ayetlerin anlamlar n aç klar. 25

26 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4. Tecvit kurallar n örneklerle aç klar. 5. Kur'an- Kerimle ilgili temel kavramlar aç klar. 6. Kur'an- Kerim in temel özelliklerini ve ana konular n aç klar. 7. Kur an- Kerim meallerinden yararlan r. 8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlar n anlamlar n aç klar. 9. İtikat, ibadet, ahlak ve İslam tarihi ile ilgili belli başl Türkçe kaynaklardan yararlan r. 10. İslam inanç ve ibadet esaslar n ana hatlar yla aç klar. 11. Belli başl itikadi ve f khî mezhepleri ana hatlar yla aç klar. 12. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini aç klar. 13. Hz. Peygamberin hayat n ana hatlar yla aç klar. 14. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir. 15. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davran şlar ndan örnekler verir. 16. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlar yla tan r. 1. Usulüne uygun müezzinlik yapar. 2. Elektronik ses sistemleri kullan m bilgi ve becerisine sahiptir. 3. Namazlar usulüne uygun k ld r r. 4. Hutbe ve vaaz sunma bilgi ve becerisine sahiptir. 5. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar. 6. Yap lmas mutad olan dualar (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, aç l ş, vb.) usulüne uygun yapar. 7. Cami merkezli yayg n din eğitim-öğretimi faaliyetlerinin yürütülmesine katk da bulunur. 8. Önemli gün ve gecelerde program düzenlenmesine katk da bulunur. 9. Din hizmetlerinin etkili yürütülmesi için katk da bulunur. 10. Görevinin gerektirdiği düzeyde iletişim, rehberlik bilgi ve becerisine sahiptir. 11. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yay nlar takip eder. 12. Kişisel ve mesleki gelişimine katk da bulunacak bilimsel ve kültürel etkinliklere kat l r 13. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel özelliklerinin fark ndad r. 14. Ezan ve salay usulüne uygun olarak okur. B. Baş müezzin-kayy m yeterlikleri 1. Kur an- Kerim i Maharic-i Huruf a ve Tecvit kurallar na riayet ederek, tahkik, tedvir ve hadr usullerine göre yüzünden okur. 2. Kur an- Kerim haf z d r. 3. Kur'an- Kerim in, tarihini, temel özelliklerini ve ana konular n aç klar. 4. Musiki bilgi ve becerisine sahiptir. 5. İslam inanç, ibadet ve ahlak esaslar n ve dindeki yerini ana hatlar yla aç klar. 6. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini analiz eder. 7. Yaşayan dünya dinlerini temel özellikleriyle analiz eder. 26

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ ANKARA 2014 {1} Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personel

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI A. Amaç Milli eğitimin amaçlarına uygun olarak Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları

Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Medya ve Basın (ETI201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Basın ETI201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 10/02/2015-4449 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BEL5K32K* Pin: 12441 Sayı :45796484-265.99- Konu :Dini Bilgiler Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Başkanlığımızca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İlçemizde görev yapan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretimde çalışan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri

İlçemizde görev yapan İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretimde çalışan tüm Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2013-2014 eğitim-öğretim yılında derslerin kesimi tarihinden Temmuz ayının ilk iş gününe kadar İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Selçuk ŞİMŞEK 1. Giriş ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 04 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA BAŞLAMA BİTİŞ Din görevlileri tarafından vatandaşlar için Camilerde Kur an Öğretimi Kursları

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu

ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VİZYON BELGESİ 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 2017 Yılı EKİM Ayı Kalite Takip Sistemi (KTS) Faaliyet Planları Tablosu 1 Eğitim Ortamları Fiziki İmkânlar Alanı 1/a Okul mescidinin yenilenip öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmesi 2 Öğretmen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ) Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 34, ss. 5-36. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİN GÖREVLİLİĞİNE İLİŞKİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARI (SAMSUN

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi (İkinci Öğretim) Funda TUNÇER in Ders Muafiyeti (Öğr.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi (İkinci Öğretim) Funda TUNÇER in Ders Muafiyeti (Öğr. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi (İkinci Öğretim) Funda TUNÇER in Ders Muafiyeti (Öğr.No:130802058) Yabancı Dil I 4 I Yabancı Dil I 2 Muaf Yabancı Dil II 4 II Yabancı

Detaylı