BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI"

Transkript

1

2 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR.

3 Kitabýn Adý Balkanlarda Gelecek Tasavvuru Kültür, Siyaset, Örgütlenme ve Ýþbirliði Alanlarý Yayýna Hazýrlýk ÝHH Araþtýrma Yayýnlar Birimi Türkçe Editör: Ümmühan Özkan Ýngilizce Editör: Selda Þen Kapak Tasarým & Sayfa Düzeni nuhungemisi Baský - Cilt Mavi Ofset 1. Baský, Ekim 2008

4 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

5 ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Takdim....7 Foreword....9 Neden Balkan Sempozyumu On the Purpose of Balkan Symposium TEBLÝÐLER - PAPERS Balkanlarda Ýslam'ýn Geleceði ve Birlikte Yaþam / SELÝM MUÇA Future of Islam in the Balkans and Coexistence / SELIM MUCA Makedonya'da Müslümanlarýn Dinî Yaþayýþýnýn Organize Edilmesi / SÜLEYMAN RECEBÝ...23 Organization of Religious Life of Muslims in Macedonia / SULEYMAN RECEBI Bulgaristan Müslümanlarýnýn Dinî Yapýlanmasý ve Sorunlarý / MUSTAFA ALÝÞ Problems and Religious Organization of Bulgarian Muslims / MUSTAFA ALIS Balkanlarda Ýslam'ýn Geleceði ve Birlikte Yaþam / MUAMMER ZUKORLÝÇ The Future of Islam in the Balkans and Coexistence / MUAMMER ZUKORLIC Yeni Sosyoekonomik Ortamda Karadað'daki Müslümanlarýn Geleceði / RIFAT FEYZÝÇ The Future of the Muslims in Montenegro under New Socio-Economic Conditions / RIFAT FEJZIC...61 Balkanlarda Ýslam'ýn Geleceði ve Birlikte Yaþam / ÝBRAHÝM ÞERÝF The Future of Islam in the Balkans and Coexistence / IBRAHIM SERIF Batý nýn Muhammed Ýkbal i: Aliya / PROF. DR. CEMALETTÝN LATÝÇ Iqbal from the West: Alija / PROF. DZEMALUDIN LATIC Tarihi ve Kültürel Perspektiften AB'nin Balkan Kimliðinin Oluþumu Üzerindeki Etkisi / Dr. MÝLAZÝM KRASNÝQÝ The Influence of the European Union on the Balkan Identity / DR. MILAZIM KRASNIQI AB Süreci: Entegrasyon mu, Asimilasyon mu? / PROF. DR. NAZMI MALIQI The EU Process: Is it Integration or Assimilation? / PROF. NAZMI MALIQI

6 Balkanlarýn Güvenlik Politikasýna AB'nin Etkisi / FUAT RAMÝQÝ The Influence of the EU in the Balkan s Security Policy / FUAD RAMIQI Balkan Devletlerinin Uluslararasý Aktörlerle Ýliþkisi ve AB Sürecinde Türkiye / ABDÝ BALETA Relations of Balkan States with the International Actors and Turkey during the EU Process / ABDI BALETA Balkanlarda Göç Gerçeði ve Bölgeden Türkiye'ye Göçler / H. YILDIRIM AÐANOÐLU Immigration as a Fact in the Balkans and Emigration From the Region to Turkey / H. YILDIRIM AGANOGLU Balkanlarda Misyonerlik Kurumu / AJNÝ SÝNANÝ A Mission Association in the Balkans / AJNI SINANI Ýslam Dünyasý, Türkiye ve Balkanlar Arasýndaki Ýþ Birliði Alanlarý / HALÝL MEHTÝÇ Fields of Cooperation between the Islamic World, Turkey and the Balkans / HALIL MEHTIC Balkan Toplumlarýnýn Önündeki Engelleri Aþmak Ýçin Gerekli Adýmlar / ADNAN ÝSMAÝLÝ The Steps to Overcome the Obstacles before the Balkan People / ADNAN ISMAILI Balkanlarda Sivil Toplum ve Örgütlenme Gerçeði / SÜLEYMAN BAKÝ Civil Society and Organization in the Balkans / SULEYMAN BAKI Tecrit ve Entegrasyon Arasýnda Müslüman Gençlik / TAHÝR ZENELHASANÝ Muslim Youth in the Face of Isolation and Integration / TAHIR ZENELHASANI Örgütlenmede Gençliðin Rolü / HÜSAMEDÝN ABAZÝ The Role of the Youth in Organization / HUSAMEDIN ABAZI SEMPOZYUM KATILIMCILARININ BÝYOGRAFÝLERÝ / BIOGRAPHIES OF THE PARTICIPANTS..279 EKLER - APPENDIX ÜLKELER ve BÖLGELER ÝHH ÝNSANÝ YARDIM VAKFI VE BALKANLAR BASINDAN FOTOÐRAF ALBÜMÜ

7

8 BALKAN SEMPOZYUMU 7 Takdim Balkanlar, tarihte olduðu gibi günümüzde de jeostratejik konumuyla, dünya siyasetine yön veren temel olay ve aktörlerin ilgi odaðý durumunda. 20. yüzyýlýn baþýnda imparatorluklar daðýlýrken Balkan toplumlarý ulus devletlere evrilmenin sancýsýný yaþadý. Yüzyýlýn sonuna gelindiðinde ise, etnik ve dinî temelli çatýþma ve gerilimler, bölgedeki siyasal oluþuma tesir ettiði gibi, bölge halkýnýn yaþamýný da etkiledi. Günümüz konjonktüründe, hemen her alanda uzun yýllardýr devam edegelen hareketliliðin de bir neticesi olarak Balkan toplumlarý siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlar yaþamakta; Balkan toplumlarýnýn hem kendi aralarýnda hem kardeþ ülkelerle aralarýndaki irtibatlarýnýn zayýf olmasý bu sorunlarý pekiþtirmekte ve gerek yapýsal sorunlar gerekse irtibazsýzlýk nedeniyle sorunlarýn bölge halkýnýn geleceði için belirleyici olduðu görülmekte. Elinizdeki bu çalýþma, ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan düzenlenen, Balkan coðrafyasý ve Türkiye halklarý arasýndaki kültürel hareketlilik, temas ve bilgi akýþýnýn tekrar canlandýrýlmasýna ve bölgede yaþanan siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlara dair yakýn ve uzun vadede gerçekleþtirilmesi gereken projelere katkýda bulunmasý hedeflenen, Balkanlarda Gelecek Tasavvuru: Kültür, Örgütlenme, Siyaset ve Ýþbirliði Alanlarý konulu Balkan Sempozyumu'nun tebliðlerinden oluþmaktadýr.

9 8 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

10 BALKAN SEMPOZYUMU 9 Foreword Having crucial importance due to its geo-strategic position throughout the history the Balkans is still the center of interest of major events and principal actors that lead world politics. During the process of partition of empires at the end of the twentieth century, Balkan peoples experienced great suffer because of their structural transformation into nation states. In the last decade, ethnic and religious conflicts and confrontations made a significant impact over the lives of the people whereas they had considerable effects on the political formation of the region. Today, Balkan nations experience political, economic and cultural problems as a consequence of years-long instability in all walks of life in the region. Weak relations established both among themselves and between them and their fellow countries deepen these problems. Current situation is highly influential on the future of local people. Present work consists of the papers prepared for the Symposium Envisioning Future in the Balkans: Culture, Politics, Organization and Areas of Cooperation organized by IHH Humanitarian Relief Foundation. The Symposium aims at reviving relations and communication, inciting cultural dynamism between Balkan and Turkish peoples, and intends to contribute into the long run projects regarding political, economic and cultural problems in the region.

11 10 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

12 BALKAN SEMPOZYUMU 11 Neden Balkan Sempozyumu ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn kuruluþu, yýllarý arasýnda devam eden ve büyük insani krizlerin yaþandýðý Bosna Savaþý'na dayanmaktadýr. Yugoslavya'nýn bir mozaiði olarak ifade edilebilecek Bosna-Hersek topraklarý içerisinde Sýrp ve Hýrvat topluluklara karþý güç simetrisinden uzak bir savaþa itilen Müslüman Boþnaklar, savaþýn baþýndan sonuna kadar Türkiye halkýný yanlarýnda görmüþler ve moral bulmuþlardýr. Dönemin olumsuz koþullarýna raðmen Türkiye insanýnýn mütevazý imkânlarýyla bir araya getirmiþ olduðu insani yardýmlarýný organize eden ve bu yardýmlarý bölge halkýna bizzat ulaþtýran ÝHH, savaþýn en zor dönemlerinde Saraybosna, Zenitsa ve Zagreb merkezli olarak bölgede yaþanan insani felaketi dindirmek ve mazlum Boþnak halkýnýn haklý direniþini dünyaya duyurmak misyonuyla hareket etmiþtir. Savaþýn akabinde de bölgedeki varlýðýný devam ettiren ÝHH, halkýn yeniden normal hayata dönebilmesi için sosyal kalkýnma merkezli çalýþmalar yürütmüþtür. Balkan coðrafyamýzda Bosna ile baþlayan kýrýlma maalesef son olmamýþ, döneminde Kosova'da, 2001 yýlýnda Makedonya ve Preþevo'da yeni savaþ ve çatýþmalar birbirini takip etmiþtir. Vakfýmýz bu coðrafyalarda da üzerine düþeni yapma gayreti içerisinde olmuþtur. Balkanlar farklý etnik unsurlara ev sahipliði yapmasýna raðmen Osmanlý döneminde nispeten uzun bir barýþ dönemi geçirmiþ, bu coðrafyadaki topluluklar tarihî ve kültürel varlýklarýný Osmanlý Devleti'nin adalet merkezli yönetimiyle devam ettirebilmiþlerdir. Bu dönemde kültürel bir etkileþim de gerçekleþmiþ; Boþnak ve Arnavut topluluklarýn önemli bir kýsmý Müslüman olmuþtur. Osmanlý'nýn zayýflamasýnýn akabinde, dýþ etkenlerin bölge halklarýný dinî ve etnik yakýnlýklarýný da kullanarak etkileri altýna almasýyla uzun süreli savaþlara sürüklenen Balkan topluluklarý, baþta Müslüman unsurlar olmak üzere büyük insani krizler yaþamýþlardýr. Bölgede, katliamlar ve göçler son bir buçuk asýrlýk döneme damgasýný vurmuþtur. Tüm bu tahammülsüz etnik ve dinî merkezli saldýrganlýk, yakýn tarihe kadar devam etmiþ, buna raðmen -Türkiye sýnýrlarý içerisindeki Trakya bölümü hariç- 12 milyon civarýnda bir Müslüman topluluk, tüm Balkan coðrafyasýnda hayata tutunmaya devam edebilmiþtir. Balkan coðrafyasý, Afro-Avrasya'yý tutan stratejik varlýðýyla bugün hâlâ küresel oyuncularýn baþlýca oyun alanýdýr. ABD, AB ve Rusya'nýn bölge politikalarýndaki etkin varlýðý ve Soðuk Savaþ dönemi sonrasýndaki bölge stratejileri bunu doðrulamaktadýr. Bu yönüyle Ortodoks Slavlarýn, Katolik topluluklarýn ve Müslüman halklarýn bulunduðu coðrafyalar bu büyük oyuncularýn dünya politikalarýna yön veren hamlelerine sahne olmaktadýr. Balkan coðrafyasýndaki tarihî, kültürel irtibatlarý ve insani varlýðýyla Türkiye, II. Dünya Savaþý dönemine kadar daha çok iç sorunlarla uðraþmýþ,

13 12 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI kaotik dünya düzeninde Misak-ý Millî sýnýrlarý içerisinde dünyaya çok da açýk olmayan bir politika takip etmiþtir. Soðuk Savaþ döneminde ise bloklar sisteminin kendi iç kurgusuna teslim olan Türkiye, Balkan coðrafyasýný ihmal etmiþtir. Özellikle eski Yugoslavya coðrafyasýndaki ciddi kýrýlmalarla baþlayan Soðuk Savaþ dönemi sonrasýnda, daha çok soydaþ topluluklara ilgi gösterilmiþtir. Bu dönemlerde gerek bölgesel gerekse küresel aktörler ciddi hamleleriyle, bölgede nüfuz sahibi olma açýsýndan Türkiye'nin oldukça önüne geçmiþlerdir. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý gibi bölgede uzun süredir faaliyet gösteren Türkiyeli sivil toplum kuruluþlarýnýn deneyimleri de göstermiþtir ki, Balkan coðrafyasýnýn hemen hemen tamamý uzun tarihî ve kültürel birlikteliðin mirasýný taþýmakta ve Balkan topluluklarý ülkemizi siyasi ve ekonomik alanlar baþta olmak üzere her vesileyle yanlarýnda görmek istemektedirler. Bu yakýnlýðýn yeniden kurulmasý, ciddi projeler ve bölgeyle ilgili sýký çalýþmalarla gerçekleþtirilebilir. Bu çerçevede bizce baþlangýç noktasý olarak tarihî ve kültürel irtibatlar yeniden güçlendirilebilir. Akabinde ise Bosna, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova gibi coðrafyalarla daha stratejik irtibatlarýn kurulmasý saðlanabilir. Kültürel yakýnlýk ve devletlerarasý iliþkiler, ekonomik yakýnlýðý da beraberinde getirecek ve farklý alanlarda daha güçlü irtibatlar tesis edilebilecektir. Balkan coðrafyasýndan doðan bir kurum olarak bizler, Balkanlarda bir gelecek perspektifi oluþturmak, bölgedeki sorunlarýmýzý ve bunlara bulunacak çözümleri tartýþmak, Balkan coðrafyasý ve Türkiye halklarý arasýndaki kültürel hareketlilik, temas ve bilgi akýþýnýn tekrar canlandýrýlmasý noktasýnda katkýlar saðlamak; mevcut Balkan konjonktürünü, tarihî ve kültürel zemin baðlamýnda ele almak; Balkan coðrafyasýnda yaþanan siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlara dair yakýn ve uzun vadede gerçekleþtirilmesi gereken projelerle ilgili öngörülerde bulunmak gibi hedeflerle, bizden bir parça olan Balkanlarla ilgili bu sempozyumu icra etmeye karar verdik. Balkanlarýn hemen hemen tamamýndan davetimize icabet eden Ýslam topluluklarýnýn deðerli liderleri, akademisyenler, siyasiler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn kýymetli yöneticileri burada, Türkiyeli meslektaþlarýyla birlikte çok önemli sunumlar yapacaklar ve buradaki oturumlardan çýkacak olan kararlar, Balkanlar için özlenen bir gelecek tasavvuru oluþturacak. Ýnþallah, Ýslam dünyasý ve Türkiye ile Balkanlar arasýnda daha yoðun bir iletiþim ve iþ birliðiyle yarýnlarda, siyasetiyle, ekonomisiyle, kendi öz kültürüyle daha dinamik bir Balkanlara ulaþacaðýz. Son olarak þunu belirtelim; Balkanlarýn ve Ýslam dünyasýnýn çok önemli deðerlerinden Aliya Ýzzetbegoviç'in vefatýnýn 5. yýl dönümündeyiz. Ýzzetbegoviç, tüm hayatý ve örnek mücadelesiyle bütün insanlýðýn önünde önemli bir örnektir. Allah kendisine rahmet etsin. Programa katýlýmýnýzdan dolayý tekrar teþekkür ederim. Av. F. Bülent Yýldýrým ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Genel Baþkaný

14 BALKAN SEMPOZYUMU 13 On the Purpose of Balkan Symposium First of all, I would like to say welcome and to thank all of you for honoring us by participating in the symposium that we have organized, "Envisioning Future in the Balkans: Culture, Politics, Organization and Areas of Co-Operation". The great human crisis which appeared due to the Bosnian war between was the main reason of the founding of IHH Humanitarian Relief Foundation. In the territory of Bosnia-Herzegovina, which was known to be the mosaic of Yugoslavia, Bosnian Muslims had to fight against the local powers of Croats and Serbs under unequal conditions. From the beginning until the end of the war they found Turkish people always supporting them morally. IHH came into being with the mission of supporting and advocating the rightful stand and resistance of besieged innocent Bosnian Muslims to the world. Despite unfavorable conditions, it succeeded in collecting and organizing moderate aids that were collected by Turkish people, and had itself transported that to the most dangerous, crucially important and central zones of Bosnia like Sarajevo, Srebrenica and Zagreb at a time when the tension reached its peak. In the aftermath of the war, IHH continued its help and mission in the way of establishing social rehabilitation centers which enabled people to sustain their lives normally. The Balkan separation movement which started with Bosnia continued with the conflicts in Kosovo in and was followed by the ones in Presevo and Macedonia in Our foundation showed great efforts in order to be able to maintain its support to the innocent people in those areas as well. The Balkans had always been a safety house for various ethnic and religious groups and it has witnessed a comparatively peaceful coexistence of different peoples during the Ottoman period. Societies could preserve their own historical and cultural characteristics under the justice-oriented rule of the Ottomans. A major portion of Bosnian and Albanian societies embraced Islam in this era and that can be regarded as a proof of the existence of cultural interactions among the societies. With the weakening of the Ottoman Empire, by exploiting ethnic and religious affinities foreign powers swayed native peoples under their influence and ignited a long lasting Balkan war, which resulted into a huge human crisis and by which the Muslim community was hurt the most. Genocides and mass immigrations are witnessed in the last one and a half century. Despite this brutal ethnic and religious cleansing which has continued until recently there are twelve million Muslims approximately who can maintain their lives in Balkan region excluding the Thracian region of Turkey. The Balkan region, which connects the Afro-Eurasia and possesses extreme strategic importance, is still the main playing field of the global actors. This is evident in the post cold war regional politics and strategy of the USA, the EU and Russia. In this manner, this region which is a land of Orthodox Slavs,

15 14 ENVISIONING FUTURE IN THE BALKANS CULTURE POLITICS ORGANIZATION AND AREAS OF ORGANIZATION Catholics and Muslims has turned into a battlefield for these big actors of world politics. Turkey, possessing its historical and cultural assets in the Balkans dealt with its internal problems within national borders until World War II and adopted an introvert foreign policy in a chaotic world order. During the Cold War era, surrendering itself into a politics due to global political constellations, Turkey had neglected Balkans. After the end of the Cold War era which started with the division of Yugoslavia, it has shown comparatively more concern for other Turkic peoples. During this period, regional and international actors left Turkey behind in gaining control of the region. NGOs from Turkey like IHH, which have been working there for long time have shown that the Balkans shares the old historical and cultural heritage with us, and Balkan peoples would like our country to stand beside themselves primarily in the domains of politics and economy. This affinity can be renewed with the help of initiating some solid projects and sincere works. In this framework, the revitalization of cultural and historical communication can be taken as a starting point which may be followed by establishing future strategic connections with regions like Bosnia, Albania, Bulgaria, Macedonia and Kosovo, etc. The cultural affinity and bilateral relations will also bring economic cooperation and more powerful bonds can be established in various other fields. As an organization which was originally founded for the Balkans we have decided to organize a symposium for formulating the future perspectives of the Balkans, for discussing the problems in the region and their solutions, for revitalization of the flow of information and cultural movement between Balkan and Turkish peoples, for evaluating current situation in economic, cultural and historical contexts, for formulating the short and long term projects which have to be initiated to solve problems which arose due to the political, economic and cultural matters. Our distinguished guests such as Islamic leaders, academicians, the leaders of political and social organizations from nearly all over the Balkans and our Turkish counterparts from here have honored our invitation. They will make very important presentations and the results of these sessions will be helpful in formulating the vision of a desired future for the Balkan region. Insha'Allah the Islamic world and Turkey will establish a more interactive communication and cooperation with the Balkans and we will have a far more dynamic Balkans with its own political, economic and cultural heritage. Last but not the least, tomorrow is 19 October, which happens to be the fifth death anniversary of Alija Izetbegovic who was an important personality not only for the Balkans but for the whole Muslim world. His whole life and life long struggle is a very important exemplary for the whole humanity. May Allah bless him. Ameen. Again I would like to thank you all on behalf of organizing committee, for your participation in the program. Atty. F. Bülent Yýldýrým President of IHH Humanitarian Relief Foundation

16 TEBLÝÐLER PAPERS BALKAN SEMPOZYUMU 15

17 16 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

18 BALKAN SEMPOZYUMU 17 Balkanlarda Ýslam'ýn Geleceði ve Birlikte Yaþam SELÝM MUÇA ARNAVUTLUK DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI Arnavutluk, coðrafi olarak güneydoðu Avrupa kýtasýna ait olup Balkanlarýn batýsýnda yer alýr. Karadað, Kosova, Makedonya ve Yunanistan olmak üzere dört ülke ile komþudur. Batýsýnda ise Adriyatik ve Ýyon Denizi vardýr. 4,3 milyon nüfusu olan Arnavutluk'un %70'i Müslüman, %20'si Ortodoks ve %10'u Katolik'tir. Arnavutluk'a Ýslam'ýn giriþi Osmanlý öncesine kadar uzanan eski bir geçmiþe sahiptir. Ancak burada belirtmeliyiz ki, Arnavutluk'ta Ýslam dininin Osmanlý öncesine iliþkin durumu hakkýnda elimizde çok az veri bulunmaktadýr. Bunun nedeni genel olarak Orta Çað Arnavutluk tarihinin yeteri kadar aydýnlatýlamamýþ olmasýdýr. Müslüman tarihçi Ýdrisi ve onun kýlavuzu Ýbn-i Kalkali'nin ifade ettiðine göre, tarihi antik çaðlara kadar uzanan Vlora, Durrus, Himara gibi sahil þehirlerinde tarým ve ziraatýn geliþmesinde Müslümanlarýn katkýsý hayli fazladýr. Osmanlý öncesi Arnavutluk'ta Ýslam dinini tanýtan önemli kiþilerden biri de Sarý Saltuk Hazretleri'dir. Yazýlý kaynaklara göre kendisi Türk olup Arnavutluk'a gelen ilk Müslüman Türk'tür. Osmanlý döneminde ise yýllarýndaki tahmini kayýtlara göre, Balkan nüfusunun %19'u Müslüman, %80'i Hristiyan ve %1'i Yahudi idi. Bu kayýtlarda zikredilen nüfus; Yunan, Bulgar, Arnavut, Sýrp ve Leh asýllýdýr. Balkanlarýn özelliðini anlayabilmek için tarihe göz atmak gerekmektedir. Bu açýdan, Osmanlý tarihine sadece bir Türk tarihi demek yanlýþtýr. Bu tarihin temelinde, din ve ýrk ayýrmaksýzýn bütün Balkan ülkelerinin tarihi birleþmektedir. Slavlar, Rumenler, Yunanlýlar ve Arnavutlar kendi ülkelerinin kültür ve oluþumlarýný anlayabilmek için Osmanlý tarihini çok dikkatli incelemelidirler. Ýslamiyet, Balkanlarý primitif ve geliþmemiþ buldu. 10. asýrdan itibaren devam eden din ve ýrk kargaþalarý Balkanlarý çok yýpratmýþtý. Bu dönemde kuzeyden, batýdan ve doðudan gelen milletler ve yapýlan savaþlar geride öyle yaralar ve problemler býraktý ki, artýk çürümüþ olan Bizans Ýmparatorluðu tedavi edilebilecek durumda deðildi. Balkan ülkelerinin Ýslam'a girmeleri ve özellikle Arnavut milletinin Ýslamiyet'e giriþi, komünist Balkan tarihinin iddia ettiði gibi zorla, zulümle deðil, 3-4 asýr süresince tedrici olarak ve barýþ içinde gerçekleþmiþtir. Bu durum da Arnavut bölgelerinde yaþayan toplumun Ýslamiyet'i daha mukni, müþahhas ve demokratik bir inanç olarak kabul ettiðini ortaya koymaktadýr.

19 18 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI Osmanlý ile birlikte vakýf geleneði Arnavutluk'ta yerleþmiþ ve birçok mektep ve medrese bu gelenek sayesinde eðitim ve öðretim hayatýna kazandýrýlmýþtýr. Arapça ve Osmanlýca bu medreselerde eðitim dili olarak varlýðýný hissettirmiþtir. Arnavutluk'ta, Müslüman entelektüel bir tabakanýn oluþmasýnda, bu medreselerin büyük etkisi vardýr ve buralarda dinî ilimler ile birlikte müspet ilimler de okutulmuþtur. Balkanlarda ve Doðu Avrupa'da beþ asýr boyunca yaþanan hoþgörü ve medeniyetler toleransý, Ýslam'ýn gerektirdiði bir yaþam tarzýndan baþka bir þey deðildir. Ýslam medeniyetini Avrupa'daki Orta Çað'dan ayýran en belirgin özelliklerden biri, Osmanlý Devleti sýnýrlarý içerisinde çeþitli ýrk ve din mensuplarýnýn yaþamasýdýr. O zamanlar, birlikte yaþayan milletler arasýnda böyle bir hoþgörü görülmemiþtir; Orta Çað Avrupa'sý böyle bir hoþgörüden habersizdir. Buralarda, Ýslam'a giren milletler gibi, eski dinlerine devam eden diðer grup ve milletler dahi, kendi inançlarýný rahat bir ortamda devam ettirebilmiþlerdir. Hristiyan bölgelerde yaþayan etnik gruplar kendi dillerini, dinlerini ve bölgesel sosyopolitik yapýlarýný koruyabiliyorlardý. Osmanlý Devleti'nin idaresi altýndaki diðer milletlere yönelik herhangi bir asimilasyon teþebbüsü yoktu. Ayný þekilde zorla bir Ýslamlaþtýrma veya Osmanlýlaþtýrma da söz konusu deðildi. Ýslam'dan esinlenen ve Osmanlý Devleti tarafýndan uygulanan böyle liberal bir politikanýn amacý, Hristiyan bölgelerde sulhu ve refahý saðlamaktý. Osmanlý'nýn baþarýsýnda idaresi altýndaki milletlerin de rolü büyüktür. Bu baþarýda, Yunan ve Slavlarýn giriþkenliðinden, Boþnak ve Hýrvatlarýn sabrýndan ve Arnavutlarýn kahramanlýðýndan bahsetmek de mümkündür. Ayrýca Arnavutlarýn Yeniçeri Ocaðý'na katkýlarý da herkesçe bilinmektedir. Osmanlý Devleti'nde, hayatýn her alanýnda terini ve kanýný döken Arnavut entelektüellere rastlamak mümkündür. Onlar, devlet idaresinden baþlayarak medrese hocalarýna kadar, sosyal ve siyasi hayatýn vazgeçilmez bir parçasý olmuþlardýr. Vurgulanmasý gereken bir diðer nokta da þudur ki, Arnavutlarýn Müslüman olmalarýyla ve bölgede Bizans hayat tarzýnýn sona ermesiyle, Balkanlarda yeni bir rüzgâr esmeye baþladý. Orta Çað karanlýðý sona erdi ve yeni bir insan modeli ile yenilikçi ve bilimsel bir dönem baþladý. Bizim milletimizin tarihi, asýrlarýn akýþýnda meydana gelen olaylarýn dinî yapýsý bakýmýndan özel bir örnek teþkil etmektedir. Sayýsý az olan bir halk, kendi topraklarýnda diðer tüm Balkan halklarýndan daha eski olmasý ve bir tek etniðin bünyesinde barýndýrdýðý deðiþik dinlerin ve tarikatlarýn sayýsýyla dikkat çekmektedir. Arnavut topraklarýnda, Osmanlý idaresinin kurulmasý, halkýn dinî yapýsýnda büyük deðiþikliklere sebep oldu. Uzun bir dönemden sonra komünist rejimin yürüttüðü din karþýtý uygulamalar, halkýn büyük çoðunluðunu zor durumda býrakmýþtýr. Özellikle dindar insanlar için bu dönem yaþananlar bir iþkence niteliði taþýmaktadýr. Ancak 1990 yýlýnda demokratikleþme sürecinin baþlamasýyla beraber dinî hareket canlýlýk kazandý. Arnavutluk Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaynaklarýna dayanarak, 1939 senesine kadar Arnavutluk'ta Osmanlý döneminde inþa edilmiþ 1667 cami

20 BALKAN SEMPOZYUMU 19 ve mescidin mevcut olduðunu biliyoruz. Yüzyýllara dayanan bu müesseseler, komünist rejim tarafýndan yerle bir edildi ya da baþkalaþtýrýldý. Sadece bir kýsmý kültürel anýt olarak kullanýlmak üzere býrakýldý. Totaliter komünist rejimin yýkýlmasý ve demokrasinin yerleþmesi ile Arnavutluk'a din özgürlüðü geldi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kuruldu, bu çabalarýn baþýnda da Hafýz Sabri Koçi Hazretleri'nin gayretleri yer aldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Arnavutluk'ta resmî-yasal ve Arnavutluk Devleti tarafýndan tanýnmýþ bir kurumdur. Arnavutluk Ýslam Toplumu Baþkanlýðý'nýn yapýlanmasý Türkiye Diyaneti'nin yapýsý ile yakýnlýk arz etmektedir. Yönetimin baþýnda baþkan ve maiyetinde merkez teþkilatý, illerde ve ilçelerde müftüler ve din görevlileri bulunmaktadýr. Türkiye Diyaneti'nden farký ise, devlet tarafýndan saðlanan bir bütçesinin olmayýþýdýr. Hizmetler iç ve dýþ kaynaklarla yürütülmeye çalýþýlmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz bu dönemde, hilafet çatýsýnýn altýnda bir zaman beraber yaþadýðýmýz gibi yaþayamasak da, yapmamýz gereken en önemli þey, deðerlerimizi birleþtirip dinimizde bir olmamýzdýr. Bu yaklaþým, geçmiþlerimizin çizgisinde olacaktýr ki, burada Türkiye'nin rolü fevkalade önemlidir. Geçmiþte Balkanlarda stabiliteyi muhafaza ettiði gibi, bugün de Türkiye'den birlikte yaþama ve bu ülkelerde Ýslam dininin ilerlemesi noktasýnda büyük adýmlar bekleniyor. Türkiye'nin bu konudaki desteklerini rica ediyor ve deðiþik alanlarda yardýmlarýný bekliyoruz.

21 20 BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

22 BALKAN SEMPOZYUMU 21 Future of Islam in the Balkans and Coexistence SELIM MUÇA CHAIRMAN OF THE ALBANIAN MUSLIM COMMUNITY Translated from Turkish by Adnan Demir Albania is a southeastern European country in western Balkans. It is bordered by Montenegro, Kosovo, Macedonia and Greece. It has a coast on the Adriatic Sea to the west and on the Ionian Sea to the southwest. In the country, Muslims make 70 percent, Orthodox 20 percent and Catholics 10 percent of the Albanian population, which is 4.3 million people in total. The spread of Islam in Albania dates back to pre-ottoman era, but we should note that little is known about the situation of Islam in this period. The reason behind it is that history of Albania in medieval ages has not been researched adequately. According to Muslim historian Idrisi and his guide Ibni Kalkali, Muslims had significant contributions to the advancement of farming and husbandry in coastal cities such as Vlora, Durrus and Himara whose history dates back to ancient times. One of the figures who introduced Islam to Albania before the Ottoman conquest is Sari Saltik. Written sources point out that Saltik was the first ethnically Turkish Muslim to arrive in Albania. In the period between 1520 and 1530 when the Ottomans had control over the Balkans, the population of the region is estimated to be 19 percent Muslim, 80 percent Christian and one percent Jewish. These estimations were made for Greek, Bulgarian, Albanian, Serb and Polish populations. In order to understand today's Balkans we should look at its history. To describe the history of the Ottomans as the history of Turks is a flawed claim. Regardless of their religion and ethnicity, all Balkan peoples have a share in the Ottoman history. Slavic peoples, Romanians, Greeks, Albanians and other Balkan people should closely study the Ottoman history to understand their own cultures and formation processes of their states. The Balkans was primitive and underdeveloped at the time of advent of Islam to the region. It was devastated by religious and racial conflicts that had been going on for centuries. The influx of peoples into the region from north, west and east, and unending wars had caused severe problems that weakened Byzantine Empire could not tackle with. The conversion of the Balkan peoples and particularly the conversion of Albanians to Islam took place gradually and peacefully not through force and oppression as claimed by communist sources. Albanian people found Islam more persuasive, tangible and democratic. The Albanians inherited the tradition of foundation (waqf) from the Ottomans and founded scores of schools and madrasahs as educational and instructional centers. Arabic and Ottoman Turkish were the main languages used

23 22 ENVISIONING FUTURE IN THE BALKANS CULTURE POLITICS ORGANIZATION AND AREAS OF ORGANIZATION in these schools. Although they were mainly for religious instruction, these madrasahs offered teaching both in religious and positive sciences. These institutions had significant effect on growth of Muslim intellectual cadres in Albania. The tolerant period that lasted for five centuries is part of the lifestyle that Islam brought to the Balkans. The main feature that distinguishes the Islamic civilization from the medieval age European civilization is that there could coexist peoples of different ethnicity and religion on the same soil. The notion of peaceful coexistence of peoples with different origins and religions in the same country was not common in medieval Europe. Peoples who converted to Islam and those who adhered to their old religions practiced their beliefs freely. The Ottomans did not attempt to assimilate non-muslim peoples under their rule. These groups in predominantly Christian-populated regions of the empire could preserve their languages, religions and regional socio-political structures without facing any persecution. There were no attempts of forcible Islamisation and Ottomanisation. The Ottomans aimed to achieve peace and prosperity in Christian regions through these liberal Islam-inspired policies. The subjects of the Ottoman Empire had significant contributions to the achievements of the empire. Whereas Greeks and Slavs were known for being aggressive, Bosniaks and Croats are known for their patience and Albanians for their chivalry. The contribution of the Albanians to the Ottoman infantry units called Janissaries is well known. There were Albanian intellectuals who worked and fought for the Ottomans at various state bodies. They became an indispensable part of the Ottoman social and political life as statesmen and madrasah instructors. It should be noted that after the conversion of Albanians to Islam and the destruction of the Byzantine rule a new phase was opened in the Balkans. The dark days of middle ages ended and a new age of innovation and science began. Although the Albanians are not a large nation, it is noteworthy that it is the oldest nation in the Balkans and harbors a variety of religions and religious orders (such as tariqahs) than any other nation in the region. The establishment of the Ottoman rule in the Albanian lands caused immense changes in the religious structure of the Albanian inhabitants. However, anti-religious practices of the communist Albanian administration put great pressure on the people, particularly on the pious ones. Yet, religious movements revived with the democratization process that began in the 1990s. After the breakdown of the totalitarian communist regime, democracy and religious freedom were established in Albania. The Albanian Islamic Community was founded, later named as the Albanian Muslim Community, and Hadji Sabri Koci was elected the president. The Albanian Muslim Community is a legal and official establishment and is recognized by the Albanian government. The Albanian Muslim Community has structural similarities with the Turkish Presidency of Religious Affairs. The community has a president and central unit under the president, religious personnel and muftis in cities and counties. It is not funded by the state, a characteristic which separates it from its Turkish counterpart. Its resources include domestic and foreign funds. Although Albanian and Turkish peoples no longer live together under the flag of the caliphate, we should combine our values and live as one body under the flag of Islam. The path of our ancestors will be our guide in this direction. Turkey is expected to support coexistence and advancement of Islam in the Balkans as it achieved the stability of the region in the past. We request Turkey's support on this issue and its help in various fields.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz ÖZET ar ÖZET ar muna etkisi, Anahtar kelimeler: ABSTRACT Emerging in Western Europe with the French Revolution, the modern state, regional differences, but is leaning on the environment in Western Europe. In this

Detaylı

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı /President, Atatürk Cultural

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Uluslararası Sempozyum I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU NUN ŞEKİLLENMESİ

Uluslararası Sempozyum I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU NUN ŞEKİLLENMESİ Uluslararası Sempozyum I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ORTADOĞU NUN ŞEKİLLENMESİ (BİLECİK, 12-14 ARALIK 2014) Bilim Kurulu /Scientific Committee Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla felakete sürüklenen ülkelerde sürdürülen insani yardım kampanyaları, bir yara sarma vazifesi görse

İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla felakete sürüklenen ülkelerde sürdürülen insani yardım kampanyaları, bir yara sarma vazifesi görse İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın hastalıklarla felakete sürüklenen ülkelerde sürdürülen insani yardım kampanyaları, bir yara sarma vazifesi görse de, insanları ve coğrafyaları yardıma muhtaç hale getiren

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

1915 TARTIŞILIRKEN GÖZDEN KAÇIRILANLAR

1915 TARTIŞILIRKEN GÖZDEN KAÇIRILANLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TURKISH GENERAL STAFF ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI MILITARY HISTORY AND STRATEGIC STUDIES DIRECTORATE STRATEJİK ARAŞTIRMA VE ETÜT MERKEZİ STRATEGIC RESEARCH AND STUDY

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı