11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. Konu ELEKTRİKSEL POTANSİYEL TEST ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. Konu ELEKTRİKSEL POTANSİYEL TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 11. SINIF SORU BNSI. ÜNİT: TRİ V MNYTİZM. onu TRİS POTNSİY TST ÇÖZÜMRİ

2 lektiksel Potansiyel Test 1 in Çözümlei 1. y ı ca yük le en bi i (+), öte ki e ( ) ol ma lı ı. 1 in an uzak lı ğı 4 bi im ise, nin an uzak lı ğı bi im olu. 1 in işa e ti ni ( ), yi (+) ala ak; k1 k k 1 1 biim ( 4) 16 8 k k ( ) 4 biim bu lu nu. Bu a an II ile gös te i len vek tö bu lun muş olu. ğe 1 yü kü nü (+) ola ak, yü kü nü e ( ) ola ak alı sak bu kez e IV nu ma a lı vek tö, bi leş ke 1 in nok ta sı na uzak lı ğı ( ), nin nokta sı na uzak lı ğı ( ) i. Şe kil en gö ül ü ğü gi bi, 1 ve elekt ik sel alan la ı e ğe ce eşit olup olu. O hâl e, elekt ik alan vek tö le i II ve IV ola bi li. Yanıt C i. ( ) bi im, ise 1 bi im i. Bu a an; k ( ) & ise, k 1 & 4 olu. ( ) 1 ve yük le i nin nok ta sın a oluş tu uk la ı po tan si yel le in oa nı, k 1 1 V1 1 1 V k V1 V 4 1 bulunu. Yanıt D i.. nin nok ta sın an uzak lı ğı bi im, 1 in nokta sın an uzak lı ğı bi im i. 1 in nok ta sın a oluş tu u ğu elekt ik ala nı 1 bi im, 1 bi im i. k1 1 & 8 ise, 1 ( ) k 1 & 4 olu. ( ). 1 yü kü nün nokta sın an uzak lı ğı, nin an olan uzak lı ğı nın ka tıı. nok ta sın aki top lam po tansi ye lin sı fı ola bilme si için, 1 ol ma lı ı. 1 ve yük le i nin nok ta sın a ay ı ay ı oluş tuu ğu po tan si yel le in oa nı ise, k1 8 V1 1 V k 4 V1 V bulunu. Yanıt D i.

3 TRİS POTNSİY Yük lü ilet ken kü e le in po tan si ye li ni ve en ba ğın tı; k V i. Bu ba ğın tı ya gö e 4 i. y ı ca kü e nin yü ze yin e ki elekt ik ala nı; k i. Bu ba ğın tı ya gö e e i. Yanıt B i. nok ta sı he iki kü e nin e me ke zi i. ü e le in yük mik ta ı ne olu sa ol sun nok ta sın a bi leş ke elekt ik ala nı he za man sı fı olu. noktasına + yüklü cisim elektik alanı oluştuuken yüklü cisim elektik alanı oluştumaz. M noktasınaki elektik alanı; R M + 0 M noktasının potansiyeli; R V olu. VM + 0 olu. noktasının potansiyeli; V + k olu. yaıçaplı küenin içineki elektik alanı sıfı oluğu için küe içineki bütün bölgenin potansiyeli noktasının potansiyeline eşitti. Buna göe yalnız M noktasına hem elektik alanı hem e potansiyel sıfı olu. Yanıt C ı. Yük lü ilet ken kü e le in için e ki po tan si yel he nok ta a sa bit olup, ka buk üze in e ki ne eşit ti. Bu ne en le Z nok ta sı nın po tan si ye li; kq kq VZ 0 + bu lu nu. Z nok ta sı nın po tan si ye li he sap la nı ken he iki kü e nin kat kı sı ol ma sı na ağ men, bu nokta nın elekt ik ala nı nı, yal nız ca Y kü e si üze in e ki Q yü kü be li le. Bi baş ka e yiş le, X kü e si üzein e ki yük, için e ki bi nok ta nın elekt ik ala nı nı e ğişti mez. Bu ne en le; kq kq Z bulunu. ( ) Yanıt i.

4 4 Ünite lektik ve Manyetizma 7. bu lu nu. Y nok ta sı he iki kü e nin e ı şın a bi nok ta ol u ğun an; ( ) 4 VY + k 4 4 VY k + k + k ş po tan si yel yü ze yin bi nok ta sın an baş ka bi nok ta sı na bi yük gö tü ü lü ken elekt ik sel kuv vetle e ka şı iş ya pıl maz. VX VY k k 4 bulunu. ve nok ta la ı nın ( Q) ya olan uzak lık la ı eşit ol u ğun an, po tan si yel le i eşit ti. Bu ne en le, W.V (V V ) 0 olu. ( ) yük lü ci sim nok ta sın an M nok ta sı na ge ti i li ken elekt ik sel kuv vet le e ka şı bi iş ya pı lı. ( Q) yü kü nün ve M nok ta la ın a oluş tu u ğu po tan si yel; kq V kq V M olu. ( ) yü kü nün an M ye git me si ile, WM VM ( VM V) kq kq WM ( + ) kq W M + bu lu nu. O hâl e I ve II bil gi le i oğ u, III ise yan lış tı. Yanıt C i. X noktasınaki elektik alanının büyüklüğünü yalnızca ( ) yükü belile. 8 X k ( ) 9 Y noktasınaki elektik alanının büyüklüğünü he iki küenin toplam yükü belile. He iki küenin toplam yükü; toplam bulunu. Y noktasınaki elektik alanının büyüklüğü; toplam Y ( 4) Y ü e le in tüm yü kü me kez e ki bi nok ta a top lanmış ola ak ka bul ei li. ü e nin için e ki po tan si yel he ye e sa bit olup ka buk üze in e ki ne eşit ti. X nok ta sı kü çük kü e nin ı şın a, bü yük kü e nin ise, için e bi nok ta ı. Bu na gö e; ( ) 4 VX + k 4 VX k + k bu lu nu. X ve Y noktalaınaki elektiksel alanlaın büyüklükleinin oanı, 9 k X 9 64 Y 9 k 8 bulunu. Yanıt B i.

5 TRİS POTNSİY V1 k 10 volt 5 X ve Y nok ta la ı nın po tan si ye li, ( 4) 8 VX + k + k VX k + k + k + k ( 4) 8 VY + k + k VY 5 ola ak ve il mişti. Yal nız yü kü nün nok ta sın a oluştu u ğu elekt ik sel po tan si yel; V + k + k 1, 8 olu. Şim i oan tı ile, 50 k 10 volt eese, 10 + k x ee. x +6 volt bu lu nu. O hâl e yal nız yü kü nün nok ta sın a oluş tuu ğu po tan si yel V +6 volt ee. bu lu nu. (+) yü kü nü X ten Y ye gö tü mek le ya pılan iş; WXY + VXY + ( VY VX) 6 7 WXY + ( k k ) + k 5 10 Yanıt C i. 11. Yanıt C i. 10. nok ta sı nın po tan si ye li sı fı ol u ğun an, yü künün e ğe i; k1 k k k + k ( + + & bulunu. Yal nız 1 yü kü nün nok ta sın a oluş tu u ğu elektik sel po tan si yel; Ti go no met ik e ğe le en yaalanaak üç ge nin ke na uzun luk la ı nı şe kil e ki gi bi ü zen leye bi li iz. Yi ne ti go no met ik e ğe le en; 1 ve ya zı la bi li. y ı ca; 1 1 ( ) 4 ( ) 4 bu lu nu. Bu ba ğın tı la ta af ta a fa oan la nı sa bu lu nu. nok ta sı nın po tan si ye li; 1 + k V k + k Yanıt B i.

6 6 Ünite lektik ve Manyetizma 1. İlk u um a X nok ta sın a oluşan bi leşke elekt ik ala nı; k k k olup, bu na e nil miş. y nı X nok ta sın a oluşan elekt ik po tan si ye li; V k k k X + olup, bu na a V e nil miş ti. ü e cik le se best bı a kı lıp C nok ta sın a es nek ça pı şın ca he bi i nin ye ni yü kü olu. Son u um a X nok ta sın a ki bi leş ke elekt ik ala nı sı fı olu. lekt ik po tan si ye li ise; VX l + k V bu lu nu. O hâl e son u um a X nok ta sı nın elektik sel ala nı aza lı. lekt ik sel po tan si ye li e ğişmez. Yanıt D i. te min elekt ik sel po tan si yel ene ji si a ta. Yük lü ci sim le ken i li ğin en ha e ket ee se, bu u um a elekt ik kuv vet le i iş ya pa. lekt ik kuv vet le i iş ya pın ca sis te min elekt ik po tan si yel ene ji si aza lı. X nok ta sın a ki + yük lü ci sim, a ie ya yı üze inen Y nok ta sı na ge ti i li ken; cis me bi yol al ı ılma ı ğın an, iş ya pıl ma mış tı. Bu ne en le sis te min elekt ik po tan si yel ene ji si e ğiş mez. + yük lü cismi Y en Z ye ve Z en T ye gö tü mek için ı şa an bi kuv vet uy gu la mak ge e ki. Bu u um a sis te min elekt ik po tan si yel ene ji si a ta. Yanıt C i. 14. Bi ke na ı olan eş kena üç ge nin kö şe le ine ye leş ti i len yük lein top lam po tan si yel ene ji sin en; 1. T 1 1 P ( + + ) P 9 10, 7 9 & 0, m bulunu. 1 yü kü ne et ki een kuv vet le şe kil e ki gi bi i. Bi bi le i nin elekt os ta tik et ki ala nın a bu lu nan yük le en bi i nin, ha e ke ti es na sın a sis te min elekt ik sel po tan si yel ene ji si yo lun u u mu na gö e e ği şe bi li. Zıt işa et le yük lü iki ci sim bi bi i ni çe ke. Bu ci simle i bi bi in en uzak laştı mak için, ışa an bi kuv vet uy gu la mak ge e ki. ğe ı şa an kuv vet uy gu la na ak yük lü ci sim le ha e ket et ti i li se sis F1 F F1 F F1 F1 10 N bu lu nu. F 1 ile F 1 aa sın a ki açı 60 ol u ğun an F net 10 N bu lu nu. Yanıt ı.

7 TRİS POTNSİY ü e le i bi bi i ne o kun u ma an ön ce, X kü e sinin po tan si ye li; 1 4 VX x 1 ka a ı. ü e le bi bi i ne o kun u u lun ca po tansi yel le i eşit olun ca ya ka a yük akı şı olu. ü ele in bi bi i ne o kun u ul ma sın an son a X kü esi nin yü kü +6 olu. Son u um a X kü e si nin po tan si ye li; 6 VX bulunu. Bu iki potan siyelin oanı ise olu. Yanıt B i. 16. Yüklü iki küe bibiine okunuuluğuna potansiyellei eşit oluncaya kaa aalaına yük alış veişi olu. Yanıt C i.

8 8 Ünite lektik ve Manyetizma Test nin Çözümlei. +4 I. Bölge II. Bölge III. Bölge Genel olaak yapılan iş; W F x i. Pozitif biim yüke uygulanan kuvvete elektik alanı eni ve ile gösteili. lektik alanı içineki yüküne uygulanan elektiksel kuvvet e; F i. Bütün bu açıklamalaan sona elekiksel kuvvetin yaptığı işi bulabiliiz. lektik alanı vektöel bi büyüklüktü ve pozitif biim yüke uygulanan kuvvet olaak tanımlanı. III. bölgee +4 luk yükün elektik alanı aha büyüktü. II. bölgee he iki yükün e oluştuuğu elektik alanı aynı yönlüü. Bu neenle sıfı olamaz. I. bölgee elektik alanla zıt yönlüü. an kaa uzakta ve +4 an kaa uzaktaki bi noktaa elektik alan sıfıı. lektik potansiyeli skale bi büyüklüktü ve V bağıntısınan bulunu. III. bölgee elektik potansiyeli sıfı olamaz. Çünkü + luk yükün potansiyeli aha büyüktü. I ve II. bölgee elektik potansiyeli sıfı olabili. Yanıt i. W F. W olu. Dikkat eilise, saece elektik alan yönüne iş yapılı. M Yanıt B i. 4. (+4) O 4 +8 Yüklü bi cisim elektik alanı içine haeket eeken, elektiksel kuvvet yönüne giese, elektiksel kuvvetle iş yapa. Yüklü cisim elektiksel kuvvete tes yöne götüülüse, elektiksel kuvvetlee kaşı iş yapılmış olu. Buna göe + yüklü paçacık en M ye gieken haeket yönüne elektiksel kuvvet vaı. Yani elektiksel kuvvetle iş yapmıştı. Bi başka ifaeyle elektiksel kuvvetlee kaşı iş yapılmamıştı. + Yanıt B i. Bi noktanın elektik potansiyeli V bağıntı sınan bulunu. Bu uuma O noktasınaki toplam potansiyeli bulalım k - + k 8 Saece + yükünün oluştuuğu potansiyel 4 V i. Bu uuma O noktasınaki toplam potansiyel; V O V olu. Yanıt B i.

9 TRİS POTNSİY 9 5. lektiksel kuvvetin yaptığı iş W bağıntısını ile bulunu ve yalnızca elektik alan yönüne iş yapılı. S M P Bi yükün, potansiyeli V olan bi noktaan potansiyeli V B olan bi noktaya taşınması için yapılan iş; W V B (V B V ) ı. Buna göe noktasının potansiyeli; W 1 + W 4 bulunu. Yanıt C i. - + k + k V 4k olu. Yapılan iş; W -5 (0-4 k ) W 0k bulunu. Yanıt D i O 9 Bi noktanın elektik potansiyeli V bağıntısı ile bulunu k + k 4 -k + yükünün O noktasına oluştuuğu potansiyel V oluğunan O noktasınaki toplam potansiyel; V O V bulunu. Yanıt i lektik yükleinen oluşan bi sistemi oluştumak için hacanan eneji, bu sistemin elektik potansiyel enejisine eşitti. İki yükün elektik potansiyel enejisi, P bağıntısı ile bulunu. Buna göe 1 toplam potansiyel eneji; 6 1 6( - 4) 1 (- 4) P + k + k 4 k P 16 bulunu. Bu eneji aynı zamana sistemi oluştumak için hacanan enejiye eşitti. Yanıt D i.

10 10 Ünite lektik ve Manyetizma İki yük aasınaki potansiyel eneji 1 P bağıntısı ile bulunu. Buna göe sistemin he iki uumaki potansiyel enejileini bulalım. ( )( ) ( )( ) ( )( ) k k ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) k k k 6 bulunu. İlk ve son uumaki eneji oluğunan sistemin enejisi eğişmez. Yanıt ı. 1. Yüklü iki iletken küe bibiine okunuulunca, potansiyellei eşit oluncaya kaa aalaına yük alış veişi olu. Buna göe küele bibiine okunuulunca he iki küenin e potansiyellei eşit olu. Yüklü küele bibiine okunuulunca yaıçapı büyük olan küenin yükü e büyük olu. Yani he iki küenin yük miktalaı eşit olmaz. Yüklü bi küe yüzeyi için elektik alanla potansiyel V aasınaki ilişki i. üelein elektik potansiyellei eşit fakat yaıçaplaı faklı oluğunan yüzeyleineki elektik alanlaı faklıı. V +5V Yanıt B i C B + + Bi sistem içineki yüklü bi cisme uygulanan net kuvvet haeket yönüne ise sistemin potansiyel enejisi azalı. Net kuvvet haekete tes yöne ise sistemin potansiyel enejisi ata. noktasınaki yük an B ye götüülüken net kuvvet haeket yönüne oluğu için sistemin potansiyel enejisi azalı. Bu yük B en C ye götüülüken net kuvvet haekete tes yöne oluğu için sistemin potansiyel enejisi ata. Yanıt i. küesinin yükü olsun. Bi küenin potansiyeli V i. Bu uuma küesinin yükü +10 olu. üele bibiine eğiilise otak potansiyel; 1 + Votak Votak + Votak k Votak V bulunu. Yanıt D i.

11 TRİS POTNSİY Sistemin toplam elektik potansiyel enejisi, k k k k k k P P (4 + ) k P ( 4 + ) bulunu. Yanıt i. Yüklü iki iletken küe bibiine okunuulusa, toplam yük yaıçaplala oantılı olaak paylaşılı. ve küelei bibiine eğiilise, nın yükü -, ninki e -4 olu. Yüklü iki cismin elektik potansiyel enejisi 1 P bağıntısınan bulunu. ve kü elei bibiine eğiilip tutuluğu için aalaınaki uzaklığı olaak almalıyız. Bu uuma; ( ) ( 4) P - - P 8 k bulunu. Yanıt B i lektik alan şieti vektöel bi büyüklük olup bağıntısı ile bulunu. Yükle ve nok talaına iken noktasınaki bileşke elektik alan şieti sıfıı. Yükle haeket eeken noktasınaki bileşke elektik alan şieti ata. lektik potansiyeli skale bi büyüklü olup V bağıntısınan bulunu. Yükle haeket haline iken noktasının elektik potansiyeli - + k - olacak şekile süekli sabit kalı. Yanıt ı. Şekileki 1 yükünün noktasına oluştuuğu potansiyel V i. Buna göe noktasınaki toplam potansiyel, + k - + k V bulunu. Yanıt B i.

12 1 Ünite lektik ve Manyetizma 17. İlk uuma O noktasınaki potansiyel ifaesini yazalım. V + k + k - V olu. üele bibiine okunuulunca toplam yük yaıçaplala oantılı olaak paylaşılı. Bu uuma he bi küenin yükü + olu. Son uuma O noktasınaki potansiyel ifaesini yazalım. + k + k V bulunu. Yanıt i. 18. R yaıçaplı küenin içineki elektik alan şieti sıfı oluğu için bu küenin içineki he noktanın potansiyeli aynı olup noktasının toplam potansiyeline eşitti. Yani O an ya geliken potansiyel sabit kalı. an ye geliken ıştaki küenin oluştuuğu potansiyel sabitti. Fakat içteki küenin oluştuuğu potansiyel süekli azalı. Bu neenle an ye geliken toplam potansiyel azalı cm.10 4 C 0 cm 10 cm C C noktasının potansiyeli; 1 + k + k ( + + ) volt bulunu. Topağın potansiyeli sıfı oluğunan; W Q (V V topak ) 600 Q ( ) Q C bulunu Yanıt B i. 1. İlk uum için toplam potansiyel eneji ifaesini yazalım. ( ) ( ) k - + k - -5k 5k bulunu. Yanıt C ı. 19. O noktası için toplam potansiyel ifaesini yazalım k - + k + k 4 + bulunu. Yanıt ı. üele bibiine okunuulusa toplam yük yaıçaplala oantılı olaak paylaşılı. Toplam yük + oluğu için özeş küelein he biinin yükü olu. Bu uuma toplam potansiyel eneji bağıntısını yazalım. l + k + k l 4 k l 4 bulunu. 15 Yanıt B i.

13 TRİS POTNSİY 1 Test ün Çözümlei 1. lektiksel alan vektöel bi büyüklüktü. yükü noktasına iken noktasınaki elektiksel alan vektölei Şekil I eki gibii Şimi e noktasınaki toplam elektik potansiyelini veen bağıntıyı yazalım. 1 + k x + k + x k + 4k bulunu. Yanıt D i. Şekil I Şekil II yükü noktasına getiilince noktasınaki elektiksel alan vektölei Şekil II eki gibi olu.. P: lektiksel güç Dikkat eilise he iki uuma noktasınaki bileşke elektik alan şieti aynı olu. lektik potansiyeli skale bi büyüklük oluğunan yükü an ye haeket eeken noktasınaki elektik potansiyeli aima, 1 + k i. Bu uuma hem elektiksel alan hem e elektiksel potansiyel eğişmez. Yanıt ı. t: Zaman : Yük miktaı V: Potansiyel fak i: kım şieti olmak üzee biimle yeine onlaı ifae een büyüklüklei yazalım. V t P t i V t t V bulunu. Potansiyel fak biimi volt oluğu için aaığımız cevap Volt tu.. +9 Yanıt ı. x Önce elektik alanın sıfı oluğu noktayı bulalım. Şekileki noktasına bileşke elektik alan sıfı olsun. Bu uuma elektik alan şietlei eşit ve zıt yönlü olu k 1 9 x ( + x) x bulunu. Potansiyel ifaesi V olup küe içineki bi noktanın potansiyeli küe yüzeyinin potansiyeline eşitti.

14 14 Ünite lektik ve Manyetizma 1 + k 1 Q + - k Q Q -k olu VB B Q - Q VB 4 Q VB -k 4 Son uuma O noktasının potansiyeli, 1 + k 1 + k bulunu. Yanıt C i. V ve V B ifaelei taaf taafa bölünüse; bulunu. VB Yanıt ı noktasınaki bileşke elektik alanı şekileki gibi bileşenleine ayıabiliiz. Şekil I Şekil II vektöünü Şekil I eki gibi bileşenleine ayıabiliiz. yükünün büyüklüğü eğiştiilmeen işaeti eğiştiilise bileşke elektik alan şieti Şekil II eki gibi olu. Bu uuma bileşke elektik alan şieti eğişmez. Şekil I inceleniğine 1 ve yükleinin bibiine eşit ve zıt işaetli oluğu göülü. Buna göe 1 + ve iyebiliiz. İlk uuma O noktasının potansiyeli, 1 + k 1 + k - 0 olu. Şimi ve noktalaının toplam potansiyelleini bulaak taaf taafa bölelim. 1 V + k 1 V + k - V - k 1 V + k 1 V + k V - k 4 Buaan V 6 bulunu. V 7 Yanıt D i.

15 TRİS POTNSİY M N P Bileşke elektik alan vektöünü şekileki gibi bileşenleine ayıabiliiz. aenin bi kena uzunluğuna 1 biim ve iyelim. Bu uuma 1 yükünü bulalım ( ) - Bu ifaelei taaf taafa oanlasak, 1 noktasınaki bileşke elektik alanı şekileki gibi bileşenleine ayıalım. 1 ve nin noktasına uzaklıklaı eşit oluğu için 1 ve vektöleine bakaak 1 + ve iyebiliiz. Bu uuma toplam potansiyelin sıfı oluğu noktanın 1 yüküne uzaklığı 1 biim, yüküne uzaklığı biim olmalıı. Bu neenle noktasının toplam potansiyeli sıfıı. Yanıt B i. 1 - bulunu. Şimi e noktasınaki potansiyelle oanını bulalım. 1 V1 1 V1 - V V - Bu ifaelei taaf taafa bölesek; V1 1 bulunu. V Yanıt C i. 9. ( ) F + + M Yüklü bi cisim kenisine uygulanan net elektiksel kuvvet yönüne haeket eiyosa sistemin potansiyel enejisi azalı. Şekile yüklü cisme uygulanan elektiksel kuvvetle gösteilmişti. Bu kuvvetlein bileşkesi haeket yönünei. Öyleyse cisim an ye ve en M ye geliken sistemin potansiyel enejisi azalı. Yani > > M olu. F Yanıt B i.

16 16 Ünite lektik ve Manyetizma 10. (+) 1. y O v + yükünün O noktasına oluştuuğu elektik alan şieti vektöü olsun Bu uuma cisim a iken bileşke elektik alan şieti olu. Cisim ye getiiliken bu vektöle aasınaki açı süekli atacağınan bileşke elektik alan şieti e süekli azalı. Cisim tam noktasına geliğine bileşke elektik alan şieti sıfı olu. Yani elektik alan şieti azalı. lektiksel potansiyel skale bi büyüklük olup 1 V + k bağıntısıyla bulunu. Cisim 1 noktasınan noktasına geliken fomüleki büyüklüklein hiçbiisi eğişmez. Yani elektiksel potansiyel noktasınan noktasına geliken eğişmez. Yanıt ı. 1. O v 0 P + Yüklü cisim OP aasına haeket eeken keisine uygulanan bileşke elektiksel kuvvet haeketine tes yönei. Bu yüzen OP aasına cismin hızı azalı. Cisim P aasına haeket eeken kenisine uygulanan bileşke elektiksel kuvvet haeketiyle aynı yönei. Bu neenle hızı süekli ata. Yani V P < V < V olu. x Yanıt B i Q Yüklü cisim kenisine uygulanan elektiksel kuvvete tes yöne haeket ettiiliyosa sistemin potansiyel enejisi ata. Bu neenle MN, YS ve TX aalıklaına sistemin potansiyel enejisi ata. T Y M R X S N P Yanıt C i. Şekileki bileşke elektik alan şieti yatayla 45 yaptığına göe 1 olmalıı. Buna göe, k k k 1 - ( ) ( ) 1 4 olu. noktasınaki elektiksel potansiyeli veen ifae, 1 V + k + k 1 V + k + k - 4 V 4 k bulunu. Yanıt i.

17 TRİS POTNSİY I B M 1 III N noktasının potansiyeli sıfı ise 1 olmalıı. B noktasınaki bileşke elektik alan şieti; 1 ve ise I yönüne 1 + ve ise III yönünei. Yanıt C i. vektöünü şekileki gibi bileşenleine ayıalım. Bu uuma 1 + ve iyebiliiz. Bu uuma toplam potansiyeli sıfı olan noktanın 1 yüküne uzaklığı biim, yüküne uzaklığı 1 biim olmalıı. ve N noktalaı bu koşula uymaktaı. Yanıt i Bileşke elektik alan vektöünü bileşenleine ayıısak şekileki he bileşenin yine oluğu göülü. Buaan 1 iyebiliiz. yükü kalıılısa noktasınaki elektik alan şieti yine olu. İlk uuma noktasının potansiyeli sıfıı. 1 Son uuma noktasının potansiyeli olu. Yani noktasının potansiyeli ata. 1 Yanıt C i. 17. Bi sisteme yapılan iş potansiyel enejieki eğişime eşitti. Q 1 ve Q yükleinen oluşan sistemin potansiyel enejisi; Q1 Q 1 1 Q1 Q Q1 Q Q1 Q DP - k DP W Q1 Q( - ) bulunu. 1 Yanıt ı.

18 18 Ünite lektik ve Manyetizma 18. lektiksel alanın şekileki gibi olması için sağ taaf (+), sol taaf ( ) yüklü olmalıı M ( ) yüklü cismi an M ye ve en ya götümek için ışaıan kuvvet uygulayıp iş yapmak geeki. Bu sıaa sistemin potansiyel enejisi ata. yüklü cisim M en ye keniliğinen gie. Bu uuma elektiksel kuvvetle iş yaptığı için sistemin potansiyel enejisi azalı. 19. Z Y X Yanıt C i. Önce ve noktalaının potansiyelleini bulalım. V - + k V 0 V - + k V k Bi yükü potansiyeli V olan bi noktaan potansiyeli V olan bi noktaya taşımak için yapılan iş; W ( V - V) W ( k - 0) W k bulunu. Yanıt ı. + B + Şekile kesikli çizgi ile gösteilen kısım eş potansiyel yüzeyi. Bu yüzey üzeineki bütün noktalaa toplam elektiksel potansiyel sıfıı. Yanıt ı vektöünü şekileki gibi bileşenleine ayıabiliiz. Bu uuma 1 + ise iyebiliiz. Öyleyse B noktasınaki toplam potansiyel sıfı olacaktı. 1 B Yanıt ı. 1 noktasınaki toplam potansiyelin sıfı olabilmesi için 1 olmalıı. Bu uuma noktasınaki bileşke elektik alan şieti; 1 + ve ise vektöü olu. 1 ve + ise vektöü olu. Yanıt D i.

19 TRİS POTNSİY 19. V 1 V V V V V 1 Yüklü bi iletken küenin potansiyeli V i. İlk uuma 1 olsun. Buna göe + olu. Önce sona 1 anahtaı kapatılıp açılınca yaıçaplı küenin potansiyeli V oluyosa, yükü e ʺ olu. yıca 1ʹ olu. Demek ki 1 kapatılmaan önce ʹ olu. Yaıçapı olan küenin yükü kapatılmaan önce +, kapatılınca oluyosa yaıçaplı küenin anahtaı kapatılmaan 9 önceki yükü - olmalıı. Bu uuma V V - olu. Yanıt i.

20 0 Ünite lektik ve Manyetizma Test 4 ün Çözümlei 1. Yüklü iki iletken levha aasınaki yüklü bi paçacığa uygulanan kuvvet, F V F bağıntısınan bulunu. Bu uuma yüküne uygulanan kuvvet levhala aasınaki uzaklıkla tes oantılı, paçacığın yükü ile oğu oantılıı. Bu kuvvet levha yüzeyleinin büyüklüğüne bağlı eğili. Yanıt B i.. V: lektiksel potansiyel : elektik alan şieti : Uzaklık F: uvvet m: ütle a: İvme : Yük miktaı olmak üzee; F m a V olu. Bu büyüklüklee kaşılık gelen biimlei yazasak; m kg m s kg m Volt olu. C s C Yanıt ı.. 4. Yüklein P noktasına oluştuuğu toplam potansiyel V k 1 P + k i. Dikkat eilise yeni enge uumuna ve le eğişmeiği için V P 1 eğişmez. P noktasınaki bileşke elektik alan şieti P 1 + ifaesinen bulunu. Bu vektöün büyüklüğü e P cos a ı. ütle atasa a açısı azalı. Başka bi ifae ile 1 ile vektölei aasınaki açı azalı. Bu uuma bileşke vektöün büyüklüğü ata. Yanıt ı. Yüklü iki küe bibiine okunuulunca potansiyellei eşit oluncaya kaa yük akışı olu. Bu uuma V V i. üelein potansiyellei eşit ise yüklei yaıçaplaı ile oantılıı. Yani olu. Yanıt B i. 5. Yüklü iki küe bibiine okunuulunca potansiyellei eşit oluncaya kaa yük akışı olu. Bu uuma nın elektik yükü ataken, ninki azalı. Yanıt D i.

21 TRİS POTNSİY 1 6. ve noktalaınaki toplam potansiyellei bulalım. V + k V V + k V 4 k Bu ifaelei taaf taaf oanlasak; V bulunu. V Yanıt ı. 8. Yüklü bi küenin potansiyeli V k bağıntısınan bulunu. ve küeleinin yüklei ve + olup yüzeyleineki potansiyellein büyüklüğü bibiine eşit oluğuna göe ve olmalıı. üele bibiine okunuulunca toplam yük yaıçaplala oantılı olaak paylaşılı. Toplam yük + oluğunan; nın son yükü +, nin son yükü e + olu. Yanıt D i. 7. Bi sistemin elektik potansiyel enejisi; 1 P bağıntısı ile bulunu. Bu uuma potansiyel enejisi yükle aasınaki uzaklıkla tes oantılıı. Bu neenle; U 1 U ise U U olu. U1 Buna göe, bulunu. U Yanıt D i.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖÜM TRİS UT TRİS N MD SRU - Dİ SRURIN ÇÖZÜMRİ uvveti bileşenleine ayılığına yatay ve üşey bileşenle bibiine eşit olu u uuma, 4 4 yü ü nün işa e ti ( ol ma lı ı yü ü nün yü ü ne uy gu la ığı ele ti sel

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN . BÖÜ TRİS UVVT V TRİS IŞTIRR ÇÖZÜR TRİS UVVT V TRİS. v no ta sın a i yü ün no ta sın a bu lu nan yü e uy gu la ı ğı uv vet,.. 0. & 0 olu. b. 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu... 5 0.. 0. 0.. ( 6 olu. uv vet le eşit

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 1. Konu GÖLGELER ve AYDINLANMA ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 1. Konu GÖLGELER ve AYDINLANMA ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 0. SNF ONU NTM 4. ÜNİTE: OPTİ. onu GÖGEER ve YDNNM ETİNİ ÇÖZÜMERİ Ünite 4 Optik. 5. Ünite. onu (yınlanma) nın Yanıtlaı pee. a. yaklaştıılmalıı. b. uzaklaştıılmalıı. B nin Yanıtlaı X Y. a. ekan. 3. şık

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Manyetzma 1.. Ünte 4. Konu (Manyetzma) A nın Çözümle P 1 1 3. Üzenen akımı geen yaıçaplı b halkanın

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

Optik Sorularının Çözümleri

Optik Sorularının Çözümleri Ünite 4 Optik Soulaının Çözümlei 1- Gölgele ve Ayınlanma 2- Işığın Yansıması ve Düzlem Aynala 3- üesel Aynala 4- Işığın ıılması 5- Renkle 6- ecekle 1 Gölgele ve Ayınlanma Testleinin Çözümlei 3 Test 1

Detaylı

Uzun Düz Bir Telin Manyetik Alanı... 333. Akım Taşıyan Bir Çemberin Merkezindeki Manyetik Alan... 334. Bir Selenoidin Eksenindeki Manyetik Alan...

Uzun Düz Bir Telin Manyetik Alanı... 333. Akım Taşıyan Bir Çemberin Merkezindeki Manyetik Alan... 334. Bir Selenoidin Eksenindeki Manyetik Alan... ÜİTE 3 MAYETİZMA ölüm 1 Manyetik Alan 3 MAYETİZMA ayfa o ÖÜM 1 MAYETİ AA................................................. 331 Uzun Düz i Telin Manyetik Alanı..............................................

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER EETOSTAT ET N E N ÇÖZÜE ET N - N ÇÖZÜÜ a) Nöt cisim Poton say s elekton say s na eflitti. Cisimle yük bak m nan üç guba ay l la. b) Pozitif yüklü cisim Poton say s elekton say s nan fazla. c) Negatif yüklü

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SORU ANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Manyetzma Test 1 n Çözümle 3. y 1. T R P x S P + tel 1 S ve T noktalaınak bleşke manyetk alanlaın eşt olablmes çn

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri 0 lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. cismi küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. ani ile aynı cins, ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. Z Cevap B ir.. Her üç küre aynı ana birbirine

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TEST K, (+) yüklü ise; yapraklar ELEKTROSTAT K. q 3q = - = CEVAP D

TEST K, (+) yüklü ise; yapraklar ELEKTROSTAT K. q 3q = - = CEVAP D EETRSTAT TEST -. - - - ıı 5 olu. 3 5. yatay üzlem küesi bakl na haeket etmemesi için küesine etki een bileflke kuvvetin sf olmas geeki. Yüklein oan, I I I I. I. Duuma: k. () k. olu. II. Duuma:. i.. olu.

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii BA A EER E - fiekil-i fiekil-ii difllisi fiekil - II deki konuma yönünde devi yapaak gelebili Bu duumda difllisi yönünde döne f f ve kasnakla n n ya çapla eflit oldu undan kasna- tu atasa, de tu ata,,

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 0 BÖÜ ĞIRI EREZİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ Şekilde göüldüğü gibi, cisilein otak kütle ekezinin koodinatlaı (,) olu y 5 6 Şekilde göüldü- y ğü gibi, cisilein 6 otak kütle ekezinin 5 koodinatlaı 5 (,) olu

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

11. Sınıf fizik. Yazar Orhan Kutay. Sevgili Öğrenciler,

11. Sınıf fizik.  Yazar Orhan Kutay. Sevgili Öğrenciler, . Sınıf fizik ÖZET Sevgili Öğencile, Bu özet kitap, okul müfeatına uygun olaak hazılanmıştı. itaptaki konula, es kitabınızla uyumlu olaak sıalanmış ve açıklanmıştı. Özet kitabımızın hazılanış amacı, sizlei

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI ONU ANATIMI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİSE AAN E SIĞA ETİNİ E TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektriksel Alan ve Sığa. Ünite. onu A nın Çözümleri 4. E e mg. Birbirine paralel yerleştirilen

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri

Çembersel Hareket. Test 1 in Çözümleri 5 Çebesel Haeket est in Çözülei.. düşey eksen tabla He üç cisi aynı ipe bağlı olduğundan peiyotlaı eşitti. Açısal hız bağıntısı; ~ di. Bağıntısındaki sabit bi değedi. Ayıca cisilein peiyotlaı eşitti. hâlde

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANLATIMLI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 1. onu VETÖRLER ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1 Vektörler 1. Ünite 1. onu (Vektörler). F = A nın Çözümleri F 4 = 6 N 1. = F F 4 = F 60 60 0 5 60 0 0 F = F =

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. Y cismi X küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. Yani X ile Y aynı cins, Y ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. 5. X Y Z. () yüklü küreciği elektroskobun

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF KONU ANATII. ÜNİTE: DÜZGÜN ÇEBESE HAEKET. Konu: DÖNEEK ÖTEEE HAEKETİ. Konu: AÇISA OENTU. Konu: KÜTE ÇEKİİ VE KEPE KANUNAI ETKİNİK VE TEST ÇÖZÜEİ Döneek Ötelee Haeketi Açısal oentu Kütle Çekii e

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ BASİ AİNEER ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ. Ve im %00 ol du ğun dan sü tün me yok tu. İlk du um da 0 N ile ikin ci du um da 50 N ile den ge sağ la nı yo. İlk du um da ve im % 00 ise ikin ci du um

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir.

5. Ç kr kta denge koflulu, F. R = P. r dir. Sistem dengede oldu una göe, noktas na göe moment al sak; ( ) + + 8 + 0 olu CEVA A 50cm x 5 geilme kuvvetinin oldu u ipe göe moment al sak, x 50 5 x 50 x 0 cm olu Bu duumda, (50 0) 60 cm olu CEVA A Sistem

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: EETRİ E MANYETİZMA. onu DÜZGÜN EETRİ AAN E SIĞA TEST ÇÖZÜMERİ Düzgün Elektrik Alan ve Sığa TEST in Çözümleri. Şekil II e, E tan b mg mg... ( ) () ve () bağıntılarının sağ taraflarını

Detaylı