AYCELL SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYCELL SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AYCELL SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE1 TARAFLAR 1.1-AYCELL SMS Adres: İSTASYON CAD.AYDIN İŞ MERKEZİ KAT:3 MERKEZ/MUŞ Tel: Fax: (ABONE) Adres: Tel: Fax: İşbu tip STH AbonelikSözleşmesi;yukarıdaaçıkadreslerive bilgileribulunan AYCELL SMSile ABONE arasında aşağıdakişartlarda,././..tarihindeimzalanmıştır. MADDE2 -TANIMLAR, KISALTMALAR ABONE: AYCELL SMS STH Elektronik hizmetinden yararlanmak isteyen sözleşmenin önyüzünde belirtilen gerçek yada tüzelkişi. ALICI: Abone tarafından kendi rızasıyla cep telefon numarası AYCELL SMS e verilerek işbu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi. TARAF :AYCELL SMSveya ABONE TARAFLAR: AYCELL SMS ve ABONE HİZMET:AYCELL SMS tarafından, ABONE nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile enfazla 160 karakterliyazılıkısa mesajın ulaştırmasıkonusunda verilenhizmet. KARAKTER:Gönderilen kısamesajıniçinde yeralan(a-z)küçükharfler,(a-z)büyükharfler, (0-9) rakamlarve (, ),], [,*, /,\,%,? gibiözelişaretlerdir. SMS :KısaMesaj GSM :Global Systemfor Mobile Communication YIL :Sözleşme nin yürürlüktarihinden itibaren geçen,herbir12 (on iki)aylıkdönemi ifade eder. GÜN:Aksiaçıkçayazılmadıkça takvimgünüdür. TARİFE:Ürün/Hizmet için, ücretetabiekhizmetleriçin ve diğerücretetabiişlemler için belirlenen ücretleriiçeren, Bayi, ÇözümOrtaklarıve SonKullanıcılarauygulanan fiyatlistesidir. ORIGINATOR(GÖNDEREN AD):Kısa Mesajların (SMS) göndericibilgisi (GSM Numarasıya da Firma Unvanı) MADDE3 -SÖZLEŞMENİN EKLERİ Sözleşme ve ekleri, taraflararasında bu Sözleşme nin konusu ile ilgiliolarakmevcutolan Sözleşme nintamamını teşkilederve bu Sözleşme de yeralanhususlarla ilgiliolaraktaraflararasında önceden mevcutbütün yazılıveya şifahianlaşmaları,taahhütlerive kabullerihükümsüzkılar. Aşağıda yazılıeklerişbu sözleşmenin tamamlayıcıve ayrılmazekleridir. Ek-1 TÜZELKİŞİiçin;İmza Sirküleri Ek-2 TÜZELKİŞİiçin, Yetkili KişininKimlikFotokopisi /GERÇEK KişiiçinKimlikFotokopisi Ek-3 ABONE şirketin vergi levhası Ek-4 Toplu SMSTaahhütnamesi Ek-5 AYCELL SMS tarafından ABONE den talep edilen diğer belgeler MADDE4 TARAFLARIN HAK VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.A AYCELL SMS in yükümlülükleri 4.1 AYCELL SMS ABONE ye,aycell SMS inkısamesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki altyapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır: AYCELL SMS Kısa Mesajgönderme yazılımı Web SMSKısaMesajgönderme yazılımı.

2 4.2.3KendiKısa Mesajgönderme yazılımınıgeliştirmekisteyenabone nin, AYCELL SMSKısaMesaj sistemine erişerek, KısaMesajgöndermesinisağlayacakara yazılımlar. 4.3 AYCELL SMS, ABONE ninmesaisaatleri içinde ulaşabileceği,abonehizmetleribirimi ile teknik desteğisağlayacaktır. 4.4 AYCELL SMS, herabone için standartçözümlerinisunmakla mükelleftir. 4.5 AYCELL SMS inkusuru nedeniyle, doğacakbiranlaşmazlıksonucu sözleşme feshedilirse,abone sahipolduğu kontörleribitene kadarsistemikullanmayadevamedebilecektir. 4.6 AYCELL SMS;birayiçerisindeABONE ninsatın aldığısms lerdentüketilmemiş olan miktarsms i, yükleme tarihinden itibaren3 (üç)aysüreile birsonrakiaya aktarmakla yükümlüdür. Aktarımlarişbu Sözleşme süresiilesınırlıdır. 4.7 AYCELL SMS,KısaMesajgönderilecekaboneninhattının açıkolmaması, telefon ayarlarınınkısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasalve karasal iletişimhatlarıileşebekesinde yaşanabileceksorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayıbilgilerinkısa Mesaj ın alıcısına mutlakulaştırılacağınıgaranti etmez. GönderilecekMesaj GSM Operatörüneteslimedildikten sonra, GSM operatörününkısamesaj Merkezinde yinegsm operatörünün belirlemişolduğukısamesajgeçerliliksüresiboyuncailetilmesi denenecektir. 4.8 Hizmet in verilmesisırasında DiğerGSM Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, diğer operatörlerin çözümsürelerigeçerlidirve problemlerden kaynaklanan işbusözleşmekonusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecekolanaksamalardan,aycell SMSsorumlu olmayacaktır. Aynışekilde şebeke bakımonarımçalışmaları,işletme arızaları,abone ninveya üçüncüşahısların hilelibir şekildehizmetibloke etmekamaçlıhareketlerisebebiyle veyayasalsebeplerle yadaaycell SMS inelinde olmayan nedenlerle, mücbirsebeplerle hizmetinverilmesigeçiciolarak ya da tamamen durabilir. AYCELL SMS in bu gibihallerdehiçbirsorumluluğu yoktur. AYCELL SMS, mümkün ve gerekliolanhallerde,bu türkesintileriabone lerine duyuracaktır. 4.9 AYCELL SMS inyapacağıbakım, yedekleme işlemleriveya yeniyazılımile cihazların devreye alınması esnasında meydanagelebilecekaksamalarkesintiolarakdeğerlendirilmeyecektir AYCELL SMS ninkendiaboneleri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesisırasında ortaya çıkabilecek(şirket in kusurveihmalihariç)problemlerdenaycell SMS sorumlu değildir. 4. B ABONE ninyükümlülükleri 4.11 AYCELL SMS inabone yetoplukısamesaj, sesli mesaj, faks ve konuşmaolanağısağlayabilmesiiçinabone, Madde.4.1 de belirtilenaycell SMS ingeliştirdiğiyazılımlarıya daaycell SMStarafından yazılıonay verilmiş birkısamesajgönderme yazılımı temin etmekle yükümlü olup,aycell SMS inkısamesaj gönderimsistemineulaştıracaktır. Çağrı için AYCELL SMS ninönerdiği cihazları alıp kullanacaktır ABONE, göndereceğikısamesajlarınve sesli mesajların içeriğinihazırlarkenaycell SMStarafından belirlenmiş formatve teknik kurallara uymak ve bunlarıuygulamaklayükümlüdür. Aksitakdirde bunedenle gönderilemeyecekolan Kısa MesajlardanAYCELL SMSsorumlu değildir.aycell SMS inbahsedilenformatve teknik kurallarıherhangibirzamandadeğiştirme hakkısaklıdır ABONE tarafındanhazırlanan tümsms metinleri612karakterigeçmeyecektir. Bu sınırıaşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesindenaycell SMSsorumlu değildir. 4.14Toplu SMS gönderilmesindeaycell SMS tenkaynaklanabilecektekniksorunlar, ABONE ninüyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisinetelefon, veya faks yolu ile en kısasüredebildirilecektir. ABONE bu amaçla, işbu Sözleşme ninimza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdekideğişiklikleri, 1 gün içinde ilgiliyetkilinin adı-soyadı, telefonu, e mailadresi, GSM numarasıve faks numarasını bildirmek zorundadır. AksitakdirdeAYCELL SMS insorumluluğu doğmayacaktır Abonekendisi tarafından üyelerine, Çalışanlarına, müşterilerine kısaca sesli veya yazılı sms gönderilecek kişilerin GSMnumaralarının yasalolarakeldeetmeksuretiyle ve kendi tarafından verildiğinive kendilerine SMS gönderimiyapılacağıkonusunda eksiksizve doğru olarak bilgilendirereksms lerialmakiçin onay verdiğini;bu konudaabonelerden gelecekher türlütalep, şikayetve/veya iddia karşısındasorumluluğuntamamen kendisine aitolduğunu beyan, kabulve taahhüteder ABONE, AYCELL SMS inihmalvekusurundan kaynaklanan sebeplerdışında, gönderilen bilgilerin mesajsahibine yanlış veya eksik gönderilmesindenveya Kısa Mesajların alıcıya onayıalınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. ŞahıslartarafındanAYCELL SMS eyöneltilebilecektalep

3 vedavaların asılmuhatabının kendisiolduğunu, bu konudaaycell SMS inhiçbirsorumluluğu bulunmadığını beyan, kabulve taahhüteder Abone, mesajsahiplerindenaycell SMS ekendilerine SMS gönderilmemesihususundabir talepgelmesihalindeaycell SMS inherhangibirbildirimyapmaksızın sözkonusualıcılarasms gönderimini derhalengelleme hakkına sahip olduğunu,aycell SMS in bu talebibildirme yükümlülüğü olmadığınıkabul eder ABONE, yazılı ve sesli mesaj içeriklerinintamamının kendisitarafından hazırlanacağını, SMS metniiçerisindeyeralanifadelerin hukuka, genelahlaka vetoplumsaldeğerlere/düzeneaykırıolmayacağını, yanlış ve/veya eksikolmayacağını, politikamaçlıolmayacağını, özelya dakamu kurumunu hedefalmayacağını, 3. kişilerin/kurumlarınhaklarınıihlaletmeyeceğini,t.c.kanunlarıve yürürlüktekimevzuata, ahlaka, adaba, kamumenfaatine, kamugüvenliğine,tc nin bölünmezbütünlüğüne aykırılıkteşkiletmeyeceğini, aksihalde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zararya datazminattaleplerinden sorumlu olacağını,buifadelernedeniyle AYCELL SMS inmaruz kalacağıher türlü hukukianlaşmazlığın, suçteşkileden fiillerin ve/veya tazminattaleplerininmuhatabının kendisi olduğunu, işbu sebepleaycell SMS inherhangibir tazminatödemesihalinde, kendisine rücu edileceğini bildiğinikabul, beyanve taahhüteder ABONE kullanmakistediğigönderen Ad larıbelirlerken, ulusalmarka, siyasipartiadıgibi tesciledilmiş olan hertürlüad, unvan ya damarkaların kullanılmasının ancakbu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyazsahiplerinin yazılıizniyle mümkün olacağınıbildiğinive bu alanda dini, siyasiya daayrılıkçıifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini,aycell SMS in herhangibirgerekçe göstermeksizin başlık/başlıklarıntamamının ve/veya birkısmınıntanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerektanımlama hakkıolduğunu;buhusustaherhangibiritirazda bulunmayacağını;başlık olarak kullanmakistediğiyenikelime/kelime gruplarınıaycell SMS eyazılıolarakbildireceğinive bu hususunihlalisonucu oluşabilecekhertürlü uyuşmazlıklarıntekmuhatabıolduğunu, bu konu ileilgili hertürlü yasalsorumluluğun kendisine aitolduğunu,abone nin belirlediğioriginator lerileilgili olarakdoğacakher türlü tazminat taleplerinin tekmuhatabıolduğunu, bu sebepleaycell SMS in uğrayacağıhertürlü maddivemanevizararıkarşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabulve taahhüteder Yasaların ve yargıkararlarınınöngördüğü durumlarda,abone nin busözleşme ile eldeettiği haklarahaciz veya tedbirkonularakhizmetinkapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde ABONE, AYCELL SMS tenhiçbirhak ya da tazminatiddiasında bulunamaz. MADDE5 -ÜCRETLENDİRME VEÖDEME 5.1 ABONE, AYCELL SMS inweb sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden birtanesiniseçerve seçmiş olduğu tarifefiyatlarıüzerinden SMShizmetini satın alır. 5.2 AYCELL SMSabone nin satınaldığı tarifeyive tarifeye ilişkin fiyatlarıistediğizaman değiştirme hakkına sahiptir,fiyatdeğişiklikleriaycell SMS inwebsayfasından duyurulacakolup, sitedeyayımlanan duyurularabone yetebligatyerine geçecektir. 5.3 Ödeme (hizmetbedeli) ABONE tarafından, fatura kesimtarihindenitibaren 5(beş)gün içinde AYCELL SMS inwebsayfasındabildirdiğiaycell SMSadına kayıtlıbanka hesaplarından herhangibirine yapılacakolup, havale ücretiabone ye aittir. 5.4 AYCELL SMS tenkaynaklanan tekniksorunlardandolayıgönderilemeyen SMS ler ücretlendirilmeyecektir.abone bu sebepten dolayıaycell SMS tenhiçbirzarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağınıkabuleder. 5.5 ABONE ninherhangibirsebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmekistemesive/veya ABONE ninihmalyadakusurundan kaynaklanan herhangibirsebepten dolayı işbu sözleşmenin münfesih olmasıdurumunda,abone Sözleşme bitimine kadarolantümtaahhütlerininbedelini5 (beş)iş günü içindeaycell SMS eödemekle yükümlüdür. 5.6 ABONE;AYCELL SMS ten kredikartıkullanarakonline yadamailorderyöntemiile yaptığı alışverişlerde, kredikartının çalıntıve/veya sahte çıkmasıvb durumlardaaycell SMS in uğrayacağıher türlü maddive manevizararıtazmin edeceğinibeyan, kabulve taahhüteder. 5.7 Faturaların kesimtarihinden itibaren en geç5 gün içindeödenmemesihalinde,aycell SMS sözleşme yi tektaraflıfeshederekhizmet ikesmehakkına sahip olacaktır. Sonödeme tarihiile ödeme günü arasındakigeciken süre içinaylık%8faiztahakkukettirilirveabone ninsözleşmebitimine

4 kadarolan tümtaahhütlerinin bedellerimuaccelhale gelir. Gecikme faizi tahakkukettirilmesi, AYCELL SMS infesih hakkınıkullanmaktan vazgeçtiğianlamınagelmez. 5.8 ABONE; işbu sözleşme konusu servisbedelineilişkin faturanıniçeriğine, tutarına ve son ödeme tarihine muttaliolduğunu/olacağını,fatura/faturalarınbelirtilen son ödeme tarihine kadarödenmemesi halinde,aycell SMStarafındanbelirlenen ve faturada belirtilenfaizoranınınuygulanacağınıkabuleder. 5.9 ABONE, tarafına gönderilenfatura üzerinde belirtilen sonödeme tarihine kadarödeme yapacağını, sözkonusu ödemenin yapılmamasıhalindekendisineaycell SMStarafındansağlanan hizmetin kesileceğiniveaycell SMStarafından herhangibir ihbar,ihtara gerekolmaksızın, icra takip ve dava sürecininbaşlatılacağını, ödenmesigereken tutarharicinde bu tutara aitfaiz ve tümbu sürece ait dava/icra masraflarınıda karşılayacağınıkabulve taahhüteder. MADDE6 DEVİR VE TEMLİKYASAĞI ABONE, AYCELL SMS inyazılıonayıolmaksızın doğrudan veya dolaylıolarak, tamamen veya kısmen olsunsözleşme konusu işleri, sözleşmeden doğan tümhak, alacak ve borçlarıherhangibirgerçek ve/veya tüzelüçüncü birşahsaherhangibirsebeple busözleşmedeve ilgiliyasalhükümlerde kayıtlı sorumluluklaraortakedemez ve hak ve alacaklarıbaşkasına devirve temlikedemez. Böyle izinsizbir devrin yapılmasıhalinde, İşbu SözleşmeAYCELL SMStarafındantektaraflıolarakfesihedilecekolup; ABONE, AYCELL SMS inbu nedenleuğradığıhertürlü zararıtazmin edecektir. MADDE7 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VESÜRESİ Sözleşme Taraflarcaimzalanmasınımüteakip yürürlüğe girerve butarihtenitibaren 1 (bir)yılsüreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlüksüresinin tamamlanmasından enazbirayöncesindentaraflardan biridiğertarafa yazılıolaraksözleşmeyisonaerdirmekistediğiniyazılıolarakihbaretmediği akdirde, 1 yıllıkilave periyotlarşeklinde otomatikolarakuzayacaktır. MADDE8 MÜCBİR SEBEPLER Tarafların kontrolü dışında gelişen vetarafların işbu Sözleşme ile yüklendiğiborçlarınıyerine getirmesiniengelleyicive/veya geciktiricihallerin meydanagelmesimücbirsebepolarak değerlendirilecektir.(örneğin;grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş,terör eylemleri, Deprem,Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin kararve eylemlerivb.).taraflar, mücbir sebepdolayısıile yükümlülüklerinitamzamanında yerine getirmemektendolayısorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizlermücbirsebep sayılmaz. Mücbirsebep durumunun oluşmasıhalinde Taraflarbiraraya gelerek, işbusözleşme nin devam, askıya alınma, fesih veya başka birşekilde tasfiye şekillerinimüzakere edecekler, ancak sorunun çözümü içinellerinden gelen çabayısarf edeceklerdir. MADDE9 TEBLİGAT ADRESLERİ Tebligatlar,taraflarınişbuSözleşme nin girişinde yeralanadreslerine, yetkiliimzamukabilielden, taahhütlü posta veya noteraracılığıile yapılacaktır.taraflar;taraflardan birinin adresdeğiştirmesi durumunda adresideğişen tarafdiğertarafa en geçbirhafta içinde yeniadresinibildirmedikçe, her türlü tebligatın sözleşmedebelirtilen adreseyapılacağınıve geçerlibirtebliğin yasalsonuçlarını doğuracağınıkabuledeceklerdir. MADDE10 DELİL ANLAŞMASI Taraflar;işbu sözleşmenin ifasındandoğacakhertürlüuyuşmazlıklardaaycell SMS in elektronikortamda sakladığıkayıtlarıile deftervemuhasebekayıtlarının geçerli, bağlayıcıve kesin delilteşkiledeceğini, Şirketiyemin teklifindenber ikıldıklarınıve bu maddenin HUMK.nun 287.ncimaddesinde yazılı delilsözleşmesiolduğunu kabulederler. MADDE11 UYGULANACAK HUKUKVEYETKİLİMAHKEME Sözleşme TürkHukuku na tabidir. Sözleşmenin ifasıve/veya yorumlanmasından ve sözleşme kapsamında verilen servisile ilgiliihtilafhalinde doğabilecekuyuşmazlıkların çözümü için,düzce Mahkemelerive İcra Daireleriyetkiliolacaktır. MADDE12 SÖZLEŞMENİN FESHİ Taraflardan biri,madde 8 de belirtilenmücbirsebeplerdışında,1 (bir)aydan dahauzun birsüre, işbu Sözleşme ve ek/eklerkapsamındakiyükümlülükleriyerine getirmediği takdirde (temerrüthalihariç), diğertarafdurumu on (10)gün öncesinden karşıtaraf a yazılıolarakihbaretmek kaydıyla, Sözleşmeyi tektaraflıolarakfesih hakkına sahiptir. MADDE13 VERGİ VEMASRAFLAR Bu Sözleşmeden dolayıoluşabilecekharç,damga pulu vs.masraflaraycell SMSveABONE tarafından ortakolarak karşılanacaktır.

5 MADDE14 DİĞERHÜKÜMLER 14.1 Bu Sözleşme nin birhükmünün herhangibirsebeple geçersizhale gelmesidurumunda, hukuki birengelinbulunmamasıkaydıyla, geriye kalandiğerhükümlerin geçerliliğietkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğermaddelerigeçerliolacak ve yürürlükte kalacaktır ABONE, tarafındanbaşvuru Formunda verilen cep telefonu,faks, yadaposta adresine teslimedilen Şifre,KullanıcıAdı,detaylıraporlamalargibi, kendisineözelher türlü bilgive belgenin muhafazasından,bu bilgiyadabelgelerin3. şahıslarıneline geçmesisonucu doğabilecekhertürlü zararve ziyandan sorumlu olduğunu, bu konudaaycell SMS tenhiçbirhak ve/veya iddiada bulunamayacağınıkabulvetaahhüteder.abone ayrıca,aycell SMStarafından kendisi ile ilgiliolarak edinilecekbilgilerin,aycell SMS cemüşteri'ye verilecekhizmetisağlamak amacıyla sınırlıolmaküzere, AYCELL SMStarafından üçüncükişilerle paylaşılmasına muvafakateder ABONE, kendisine teslimedilen verilerin,3. şahısların eline geçmesisonucudoğabilecekher türlü alıcışikayetleri ile tazminat taleplerinin tekmuhatabıolduğunu, bu konudaaycell SMS den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağınıkabulve taahhüteder ABONE, AYCELL SMS in,madde4.1 de belirtilentümyazılımve altyapıile bu yazılımlar içinde yer alanreklamalanlarınıntekhak ve imtiyazsahibi olduğunu, AYCELL SMS in habervermeksizin bu ürün ya daürünlerin özelliklerinideğiştirebileceğinikabul ve beyan eder. 14.5Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacakücretlendirme değişikliklerisonucunda AYCELL SMSfiyatları istediği gibi değiştirebilecek, abone fiyatları kabul etmeme durumunda işbu Sözleşme yi tektaraflıolarakfeshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesihedilmesihalinde, en geç 5(beş)iş günü içerisindeabone, AYCELL SMStarafından yapılacakhesabailişkinödemeyiyapmayı taahhüteder Hizmetbilgilerinin detaylarısaklıkalmak kaydıyla,abone ninadıreferansbilgisiolarak AYCELL SMStarafından kullanılabilir. MADDE15 TEMSİLYASAĞI İşbu SözleşmekapsamındaABONE, hiçbirşekilde veşarttadiğertarafın hukuksal temsilcisi,acentası veyavekiliolmayıp;diğer AYCELL SMS iyükümlülükaltına sokacak ve bağlayacakbirhak ve yetkiye de sahipdeğildir.abone,aycell SMS inadına veya hesabına hiçbirsurette3. gerçek ya datüzelkişilerleherhangibirsözlü ya dayazılıakityapamaz, taahhütlerde bulunamaz. MADDE16 ÖZELŞARTLAR 16.1 Abone;konkordatoyabaşvurması, iflasınınistenmesi, tüzelkişiliğihakkında tasfiye kararı alınması, aleyhineicra takibinin yapılmasıveya icranınsemeresiz kalması, aleyhineaciz vesikasıalınması, başka birşirketilebirleşmesi, malvarlığının üzerineaycell SMS inservisiderhaldurdurma hakkınahaizolduğunubeyan, kabulve taahhüteder İşbu sözleşmedeaycell SMS etanınansürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının AYCELL SMS inbu haktan vazgeçtiğişeklinde yorumlanmayacağınıabonekabuleder İşbu sözleşmenin yorumlanmasıve uygulanmasında ekleriilebirve bütünolarak eğerlendirilecektir. Eklerdebelirtilen yükümlülük ve sorumluluklarauyulmaması,sözleşme nin herhangibirhükmünün yerine getirilmemesisonucunu doğuracaktır Bu sözleşmede ÖZTEK HABERLEŞME TİC.SAN.LTD.ŞTİ Öztek olarak anılacaktır. AYCELL SMS, ÖZTEK in çözüm ortağıdır. 16.5BTK nın istediği aboneye ait evraklara Öztek aboneden veya AYCELL SMS den izin almaksızın erişebilir ve bilgileri TİB e gönderebilir. BTK ve ÖZTEK bu sözleşmede 3. Kişi olarak anılamaz Abone bu sözleşmedeki şartları yerine getireceğine dair Öztek e beyan eder. Abone, şartları yerine getirmez ise ve aboneden dolayı öztek ceza alırsa cezayı faiziyle beraber aboneden alır. Abone, ÖZTEK 'ten hiç bir şekilde maddi veya manevi olarak hak talep edemez. Öztek,AYCELL SMS nin bu sözleşmedeki tüm haklarına sahiptir Abone fraude yapması durumunda, tüm zararı cezasıyla Öztek e öder AYCELL SMS ninabonelerineelektronik Haberleşme Faturaları ÖztekTarafında Kesilecek ve AYCELL SMS nin verdiği hizmetin karşılığı olarak aboneye verdiği hizmeti fatura edebilecektir.

6 MADDE17 SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI ABONE,İkiasılnüsha halinde tanzimedilerekbirlikteimzalanan işbu Sözleşme nin tamamını okuduğunu vekabulettiğini, ekte yeralanbelgelerin kendisitarafından ibrazedildiğini,ibrazedilen belgelerinkendisineaitve doğru olduğunu,aycell SMS evermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyanvetaahhüteder. AYCELL SMS ABONE İsim/Ünvan /İmza / Kaşe İsim/Ünvan /İmza /Kaşe

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM )

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) HERMES İLETİŞİM in sunduğu Ön Ödemeli E-Mail ile İzinli

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı