araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız."

Transkript

1 E-Bülten HAZİRAN 2015 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği olarak kuruluşu uzda iti are de let, özel sektör e diğer si il toplu kuruluşları ile iş irliği aparak ülke çapı da ire leri fi a sal okur azarlık, fi a sal erişi farkı dalıkları ı geliştir ek içi ; ili çle dir e, eğiti, araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız. Der eği izi a a is o u finansal okuryazar bir Türkiye ve bu is o da hareketle Ağaç aşke eğilir diyerek önce çocuklara, gençlere ve ardı da kadı lara ol ak üzere herkese fi a sal ili ç kaza dır a ı hedefledik. Geride ıraktığı ız dö e de sizlerde aldığı ız güç ile hedefleri iz doğrultusu da esaretle atılı ları ızı gerçekleştirerek, etkinliklerimizi ve projelerimizi yürüttük. Der ek olarak Hazira te a ı la a Fi a sal Erişi, Fi a sal Tüketi i i Koru ası tratejisi e E le Pla lar kapsa ı da erile ö eliği iz olarak elirledik e fi a sal ili ç oluştur a adı a çalış aları ileri e taşıdık. Çü kü ugü kü dü a ı eko o ik ko jo ktürü de fi ol ada aşa ak ü kü değildir. Eğiti, Fi a sal göre leri iri il ızı hep ir adı a sal okur azar Nisa Ulusal Ege e lik e Ço uk Ba ra ı kapsa ı da aşlattığı ız Bütçesi i Bilen Ço uklar e Ma ıs Atatürkü ü A a Ge çlik e por Ba ra ı kapsa ı da aşlattığı ız Bütçesi i Bile Ge çler projeleri ile İsta ul ge eli deki okullarda gönüllülerimizle erdiği iz fi a sal okur azarlık eğiti leri de. ço uk e ge e ulaştık öğreti dö e i so la a a kadar eğiti lere de a ede eğiz.

2 Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği i gözet e ko u da olduğu ilköğreti. ı ıf öğre ileri e tasarruf e iriki ka ra ları ı a lata Ku ara projesi ile 250 bin ço uğu uza finansal okur azarlık eğiti leri erildi. Bu ıl.sü düze le e Altı Pusula Halkla İlişkiler Ödül töre i de Kuru sal oru luluk Eğiti kategorisi de Altı Pusula ödülü e la ık görüldü. Gerçekleştirdiği iz projelerde e etki liklerde izi le gö ülde irlikte olan, katkıları ı esirgemeyen gönüllülerimize emekleri e katkıları da ötürü teşekkür sertifikası töre i gerçekleştirdik. Gö üllüleri izle ola iş irliği izi e ağlılığı ızı her e i proje e etki likle ir adı daha ileri e taşı arak güçlü ir şekilde de a et esi te el arzu uzdur. Der eği iz ü esi de e ek er iş herkese göster iş oldukları ça a e öze de dola ı teşekkürleri i su arı. Özlem Denizmen Kuru u Başka

3 Evi Hesap Uz a ı Kadı Projesi A kara Eğiti leri Der eği iz tarafı da eğiti leri hazırla a e uz a eğit e leri izi eğiti leri i erdiği, 18aş arası çalışa kadı ları eko omiye aktif katılı ı ı sağla ak, finansal okur azarlık se i eleri i ükselt ek, GK ka ıtlılık ora ı ı artır ak, kadı ı pota si eli i geliştir esi için gerekli ilgi e ulaş ası ı sağla ak, kadı ları sos al sigortalar e ge el sağlık sigortası hakları hakkı da bilgi sahibi ap ak a a ı la, GK, TurkishWIN, MasterCard katkıları la ha ata geçirile E i Hesap Uz a ı Kadı proje eğiti leri de a edi or. Proje kapsa ı da Ma ıs Pazartesi gü ü A kara da gerçekleşe eğiti e FODER Ge el ekreteri Dr. Yase i De irdağ katıl ış olup her sene farklı illerde de a ede ek proje i ilk eta ı da Antalya, Ankara, Sakarya, Zonguldak, Manisa, Adana, Eskişehir, Ka seri, İsta ul e Bursa da eğiti ler erildi. Proje kapsa ı da verilmeye başla a eğiti ler ile ıl so u a kadar ilde. kadı ı bili çle diril esi hedefle iştir.

4 Küresel Para Haftası Projesi Gö üllü Eğit e leriyle Teşekkür Etki liği Gerçekleştirildi Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği, Küresel Para Haftası projesi kapsa ı da çocuklara e ge çlere fi a sal okur azarlığa ilişki farkı dalık arata il e ça ası ı etkili e aktif hale getir e i hedeflediği e u hedefler doğrultusu da Türki e de o i ler e ço uğa irlikte fi a sal okur azarlık eğiti i erdiği gö üllü eğit e leri e Teşekkür Etki liği düze ledi. Gö üllüler içi düze le e Teşekkür Etki liği de FODER Kuru u Başka ı Özlem Denizmen gö üllüleri eğiti ler es ası daki de e i leri i e he e a ları ı pa laşarak ileri dö e lere ö elik ta si elerde ulu du. Gö üllülerle soh et şekli de gerçekleşe ko uş ada içte teşekkür dilekleri de ulu arak, gö üllülük ka ra ı ı, fi a sal okur azarlığı e tasarruf ili i i oluş ası ı ö e i i elirterek gö üllülerle u da so raki projelerde de era er çalış a ı arzu ettiği i dile getirdi.

5 Küresel Para Haftası ve Bütçesi i Bilen Çocuklar projelerinde büyük emekler göstererek en fazla eğiti veren gönüllümüz Murat Kılıç. Teşekkür Etki liği de gö üllüleri a e i değeri çok ü ük ola e ekleri karşılığı da se olik ir değer taşı a sertifika töre i gerçekleştirildi. FODER Kuru u Başka ı Özle Denizmen, FODER Yönetim Kurulu Başka Yardı ıları Dilek Bil e Attila Köksal, CFA tarafı da i zala a sertifikalar gö üllülere takdi edildi e hatıra fotoğrafı çekildi. MyB k Projesi Kapsa ı da Çalış alar Başladı M B k projesi kapsa ı da M B k üfredatı ı Türki e e u arla ası e u gula ası içi iki FODER eğit e i De iz Bağrıaçık, Mert Seymen Renkmen ve Proje Direktörü Nilgü Yakut İ giltere e giderek eğiti ler aldı. Türki aşla üzeri eğiti. eğiti e e dö üş so rası hızla a çalış alarla a rı odül de gerçekleşe ek ola lerle aş arası aklaşık ge e fi a sal okur azarlık i erile ek.

6 FODER Çalış aları a İlişki öyleşi Kuru sal Yatırı ı Dergisi Nisa - Hazira ayısı da! Türkiye Kurumsal Yatırı ı Yö eti ileri Der eği tarafı da ılı da u a a a ı la a Kuru sal Yatırı ı dergisi Nisa - Haziran 2015 sa ısı da FODER Kuru u Başka ı Özle De iz e ile Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği çalış aları hakkı da apıla sö leşi er al aktadır. Dergiye online olarak dijimecmua platformu üzerinden 890 adresi de ulaşa ilirsi iz. Bütçesi i Bile Ge çler Projesi Kapsa ı da Eğiti i i Eğiti i Verildi FODER Ma ıs Atatürk ü A a Ge çlik e por Ba ra ı kapsa ı da Bütçesi i Bile Ge çler projesinde aktif olarak görev almak isteyen gönüllüleriyle Eğiti i i Eğiti i i gerçekleştirerek bir araya geldi. Gönüllü eğit e lere erile eğiti so rası Yetki lik Belgeleri takdim edildi. FODER Askerlere Yönelik Fi a sal Okuryazarlık Eğiti leri Veriyor Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği tarafı da askerlere ö elik erile ek ola fi a sal okur azarlık eğiti projesi e dair ilk eğiti Ma ıs alı gü ü A kara Kara Ku etleri Ko uta lığı da gerçekleştirildi. Tuğge eral Ah et Bi a Kırker, Tuğge eral Ali A ı, Tü ge eral Perso el Başka ı Ö er Şe ki Ge çtürk, Al a Mustafa Kol e O ak Ge el Müdür Yardı ısı Ergü Okur katıldılar. FODER Yö eti Kurulu Başka Yardı ı Attila Köksal, CFA tarafı da gerçekleştirile eğiti de 250 subay ve astsubay finansal anlamda bilinçlendirildi.

7 Ge elkur a Başka lığı, Kara Ku etleri Ko uta lığı tarafı da Bire sel Bütçe Yö eti i Eğiti i fi a sal okur azarlık eğiti i kapsa ı da FODER Yö eti Kurulu Başka Yard. Attila Köksal ve Genel Sekreter Yase i De irdağ a teşekkür elgeleri takdim edildi. Bütçesi i Bile Ge çler Fi a sal Okuryazarlık Eğiti leri Verildi Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği, Bütçesi i Bile Ge çler projesi kapsa ı da Ma ıs Perşe e gü ü Etiler A adolu Lisesi öğre isi ola ge e e ardı da Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi) 200 gence finansal okur azarlık eğiti leri erdi.

8 Ba kalararası Kart Merkezi Ge el Müdür Yardı ısı erka Yazı ıoğlu öğre ilere BKM E press i o il u gula ası e o il u gulama ile dilediği iz erde para gö dere il e özelliği hakkı da ilgile dir ede ulu du. Eğiti de er ala öğre ilerde iri e al ız a telefo u arası ilgisi ile ir dakikada kısa sürede 20 TL iktarı da para gö der e işle i gerçekleştirdi. Ba kalararası Kart Merkezi tarafı da her iki okulda topla eş e çalışka öğre i e eril ek üzere tablet hediye edildi ve okul yöneticilerine takdim edildi. Ardı da FODER Ge el ekreteri Yase i De irdağ tarafı da Bütçesi i Bile Ge çler kapsa ı da fi a sal okur azarlık eğiti leri erilerek istek-ihtiyaç, birikim, tasarruf, temel fi a sal ka ra ları er aldığı su u gerçekleştirildi. Ge çlere bilinçli harcamalar ve tüketim aparak e ut ka akları ı etki e doğru kulla a il eleri, tasarruf ede il e i hedef ve alışka lık hali e getire il eleri a açla dı. Altı Pusula Ödül Töre i de Doğuş Gru u 3Ku ara Projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumululuk Eğiti Ala ı da ING Ba k Türkiye i Tasarruf Eğili leri Araştır ası İle Gü de Yö eti i Ala ı da Altı Pusula Ödülü e Layık Görüldü

9 Türki e Halkla İlişkiler Der eği TÜHİD tarafı da ılı da eri aşarılı halkla ilişkiler çalış aları ı ödülle dir ek e teş ik et ek a a ı la düze le e halkla ilişkiler sektörü ü ilk e tek ödül progra ı ı u se e o dördü üsü gerçekleştirildi.. Altı Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri Raffles İsta ul )orlu Ce ter da gerçekleştirile ödül töre i le kamuoyuna açıkla dı. 3 Ku bara Projesi Sosyal Soru luluk Eğiti Layık Görüldü Kategorisi de Altı Pusula Eğiti Ödülü e Doğuş Gru u e Para Duru u os al Girişi i, Ku ara projesi ile tü de let okulları da erdiği fi a sal okur azarlık eğiti leri le ilköğreti. sı ıf öğrencisi ço uğa ulaşarak Kurumsal oru luluk Eğiti Kategorisi de Altı Pusula Eğiti Ödülü e la ık görüldü. I g Ba k, Türkiye i Tasarruf Eğili leri Araştır ası İle Gü de Pusula Ödülü ü Kaza dı Yö eti i Ala ı da Altı Türki e Halkla İlişkiler Der eği tarafı da u se e o dördü üsü gerçekleştirile töre le Altı Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri sahipleriyle uluştu. ING Ba k, Türki e de düşük tasarruf ora ı a dikkat çek ek e u ala daki eri ihti a ı a katkı sağla ak a a ı la ha ata geçirdiği Türki e i Tasarruf Eğili leri Araştır ası ile Gü de Yö eti i ala ı da Altı Pusula Ödülü e la ık görüldü.

10 Kurumsal ve Bireysel Üyelerimiz Kurumsal Üyelerimiz: ta dard Chartered Yatırı Ba kası Türk A.Ş e Ba kpozitif Kredi e Kalkı a Ba kası A.Ş i katıl ası ile FODER kuru sal ü e sa ısı a ulaştı. Kurumsal üyeleri listesi aşağıda er al aktadır. Bireysel Üyelerimiz: FODER i 48 Bireysel üyesi var. Gönüllülerimiz: Der eğe web sitesi üzerinden aş uru apa aklaşık 'e akı gönüllü ile oluşturulan adresi de iletişi e geçerek eğiti ler ererek, katkı e destekleriyle projeler gerçekleştirilmektedir. AGT Ağaç a. Ve Ti. A.Ş. Ak a k T.A.Ş. Al arakatürk Katılı Ba kası A.Ş. Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. Ata Online Me kul Kı Ba kpozitif Kredi e Kalkı etler A.Ş. a Ba kası A.Ş Bilgi Üniversitesi BNP Pari as Cardif E eklilik A.Ş. Boğaziçi Ü i ersitesi Doğa Şirketler Gru u Holdi d A.Ş. Doğuş Holdi g A.Ş.

11 Eureko igorta A.Ş. FİBA Holdi g A.Ş. Fi a s Yatırı Me kul Değerler A.Ş. T. Gara ti Ba kası A.Ş. Gara ti Öde e iste leri A.Ş Gedik Yatırı Me kul Değerler A.Ş. Halk Fi a sal Kirala a A.Ş T. Halk Ba kası A.Ş. H BC Ba k A.Ş. ING Ba k A.Ş. Katılı E eklilik e Ha at A.Ş. KKB Kredi Ka ıt Bürosu A.Ş. a a ı Ü i ersitesi ta dard Chartered Yatırı A.Ş. Ba kası Türk Şeker a k T.A.Ş Ta irler Yatırı Me kul Değerler A.Ş.

12 TAV Ha ali a ları Holdi g A.Ş. TEB A.Ş. Turde Ga ri e kul Yatırı İ şaat Da ış a lık e Made ilik A.Ş. Turk ell İletişi Hiz etleri A.Ş. UB Me kul Değerler A.Ş. VDF Volks age Doğuş Tüketi i Fi a s a ı A.Ş. Visa Europe Services Inc Türkiye Te sil iliği Yapı e Kredi Ba kası A.Ş. Yeditepe Üniversitesi

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bü lten MART 5 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Ülkemizde G Dö e Başka lığı ı te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe yıla kıyasla çok daha

Detaylı

KULÜP TANITIM DOSYASI 2014/2015

KULÜP TANITIM DOSYASI 2014/2015 KULÜP TANITIM DOSYASI 2014/2015 Koç Üniversitesi 1993 yılı da İsta ul da kurulan Koç Üniversitesi, kar a a ı gütmeyen bir akıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusu

Detaylı

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli

Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli Ba ka ı Ta ı ı Banka, mevduat kabul eden, bu e duatı e eri li şekilde çeşitli kredi işle leri de kulla ak a a ı ı güden veya faaliyetlerinin esas ko usu düze li ir şekilde kredi almak ya da kredi vermek

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i sa lık dışı ve a o ur kırı ı davra ışlarda ulu ula

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı : LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha

Detaylı

Robot Oyun Güncellemeleri

Robot Oyun Güncellemeleri Robot Oyun Güncellemeleri 38- BAĞLANTI GÖREVİNDE FIRILDAĞI DÖNDÜRME (06.01.2015) Kural 39 gereği her aşla gıç es ası da ro otu hareket ettire eği veya kulla a ağı es eleri tamamen üs ala ı içi de ol ası

Detaylı

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz.

Kurallar FELSEFE. . DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Kurallar FELSEFE. DUYARLI PROFE YONELLİK izler Duyarlı Profesyo ellersi iz. Bir taraftan SORUNLAR için ÇÖZÜMLER üzeri de uğraşırke, diğer tarafta he ke di takı ı ızdaki, he de diğer takı lardaki HERKE

Detaylı

GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor?

GÜNDEM. E erji Politika ız. Dü ya da Nükleer E erji. Bölge izi Sa ayi Altyapısı. MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor? GÜNDEM E erji Politika ız Dü ya da Nükleer E erji 3 Bölge izi Sa ayi Altyapısı 4 MEVKA Gü ü üze Kadar Ne Yaptı? 5 MEVKA Neler Yap ayı Pla lıyor? E erji Politikaları ız Gü eş Sa tralleri Bölgenin Enerji

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr. Değerli Üyeler,

Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr. Değerli Üyeler, Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr Ü y e l e r l e S o h b e t Değerli Üyeler, Küresel kriz sonrasında alınan olağanüstü tedbirler sonucunda toparlanma sürecine girdiği düşünülen dünya ekonomileri, 2011

Detaylı

Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki

Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki Yüksel olarak, yarım asra yayılan mesleki deneyimimiz ve başarılarımız, kurumsal sorumluluğumuz ve iş ahlakımızdan kaynaklanıyor. Bu doğrultuda 2006 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 4 MART AYI SONUÇLARI

REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 4 MART AYI SONUÇLARI REIDIN-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ Sayı: 4 4 MART AYI SONUÇLARI YÖNETİCİ Ö)ETİ Mortgage Uz a ı Garanti desteği ile hazırla a REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi so uçları a göre, Mart ayı da bir

Detaylı

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek. 2 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM

Detaylı

Saha Kurulum. Masa ı asıl yapıl ası gerektiği ve üstü ü asıl düze le esi gerektiği ilgileri aşağıda veril iştir.

Saha Kurulum. Masa ı asıl yapıl ası gerektiği ve üstü ü asıl düze le esi gerektiği ilgileri aşağıda veril iştir. TANITIM aha, ROBOT OYUNUNUN oy a dığı yerdir. Saha, üstünde bir saha zemini (mat) ulu a ke ar duvarları ola ir asa ve üzeri e yerleştiril iş görev odelleri de oluşur. Mat ve görev odelleri içi kulla ıla

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİM ALANINDA

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİM ALANINDA Koç Topluluğu Yayını Ekim 2012 Sayı 394 BizdenHaberler TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILARIN ÇEKİM ALANINDA Global ekonomiye ilişkin belirsizlikler sürerken Türkiye yabancı yatırımcılar için cazip ülke olma özelliğini

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı