buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý"

Transkript

1 Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna getirilen Bilgili, yaptýðý açýklamada, hastalarýn güven duyacaklarý ve tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý bir hastane statüsüne gelebilmek için büyük bir gayretle çalýþacaklarýný belirtirek, Kardiyoloji servisinde hizmet verdiðini, Baþhekim olarak da temel ilkesinin saðlýk alanýnda Çorum halkýna hizmet etmek olduðunu söyledi. SAYFA 3 TE Reha Metin Alkan Týp Fakültemiz hergün büyüyor 06 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Akademik birim ziyaretlerine devam eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulundu. SAYFA DE Tükettiðimizden fazla buðday üretiyoruz Serdal Efe "Özgürlük ve demokrasi karþýtý uygulamalara karþý mücadeleye devam edeceðiz" Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe yaptýðý yazýlý açýklamada Yalova Valisi Selim Cebiroðlu'nun, geçtiðimiz hafta bir okula yaptýðý ziyarette bulunmuþ ziyaret kýyafetinden dolayý Matematik öðretmeni Halil Serkan Öz'e sýnýf içerisinde, "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öðretmensin? Ýnsanlar dýþarýda görseler dilenci zannedip para verirler" diyerek hakaret etmesi sonrasýnda geliþen olaylara tepki gösterdi. SAYFA 3 TE Çorum'da 2013 yýlýnda üretilen toplam tarýmsal üretim deðerinin 1 milyar 949 milyon 368 bin TL olarak gerçekleþtiði açýklandý. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'un toplam tarýmsal üretim potansiyelinin belirlenmesi amacýyla Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. SAYFA OE Kahraman Tazeoðlu Çorum'da ilgiden memnun Kahraman Tazeoðlu "Vazgeçtim" isimli kitabýný Türkiye'de ilk defa Çorum'da Erka Ofis ve Kýrtasiye'de tanýttý. Tanýtým sonrasýnda Kahraman Tazeoðlu kitaplarýný imzaladý. Geçtiðimiz hafta sonu Erka Ofis ve Kýrtasiye'de gerçekleþen imza törenine Kahraman Tazeoðlu'nun hayranlarýnýn ilgisi yoðun oldu. SAYFA 5 TE Arapça Yarýþmalarýnýn Ýl finali yapýldý Bu yýl altýncýsý yapýlacak olan Arapça Yarýþmalarý'nýn Çorum finali hafta sonu gerçekleþtirildi. Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ve Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði tarafýndan düzenlenen '6. Arapça Bilgi ve Etkinlik' yarýþmalarýnýn il finali, geçtiðimiz Cumartesi günü Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla yapýldý. SAYFA 5 TE "Yoksullukla mücadelenin panzehiri zekattýr" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan "Zekat" konulu konferans düzenlendi. SAYFA 2 DE Bediüzzaman Said Nursi anýldý Ýslam Düþünürü, Tefsir Yazarý Bediüzzaman Said Nursî, vefatýnýn 55. Yýldönümü'nde düzenlenen bir etkinlikle anýldý. Yeni Asya Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði Mart Bediüzzaman Said Nursi haftasý dolayýsýyla Said Nursi'nin vefatýnýn 55. Yýldönümü'nde "Ahir Zaman ve Bediüzzaman" adlý konferans düzenledi. SAYFA 9 DA Antropoloji Bölümüne öðrenci onayý Senegalli futbolcuya AK Parti rozeti 2 TSO TSM korosu sahneye çýkýyor 3 9 "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" paneli bugün DE TE DA Gülsün Mert Mikroskop Bu Vatan nasýl emanet edildi! SAYFA 5 TE Cansu-yu

2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:40 Güneþ : 06: Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:25 Akþam : 19:18 Yatsý : 20:40 Kuzeyden batýdan rüzgarlar esti Sýcaklar çekildi bu nasýl bahar Gece soðuk eksi ikiye düþtü Soðuklar dikildi bu nasýl bahar Çýranýn odunun çöpü kalmadý Tutulmuþ eskimiþ kapý kalmadý Kazmanýn küreðin sapý kalmadý Ne varsa yakýldý bu nasýl bahar Mart'ý Ýlkbaharýn öncüsü saydýk Paltoyu çýkardýk soðuk aldýk Mart'ta çýkardýysak Nisan da giydik Canýmýz sýkýldý bu nasýl bahar Yüksek binalara leylekler konudu Nisanýn üçünde suyumuz dondu Leylekler piþman oldu aðaçlar soldu Çiçekler döküldü bu nasýl bahar Giden soðuk dönüp geri geldikçe Yaþlýlar sinesine çektikçe Aðaçlarýn çiçekleri soldukça Yapraklar döküldü bu nasýl bahar Aþýk Bekir derki kullar deðiþti Kullar deðiþtikçe yýllar deðiþti Nisanýn soðuðu buz gibi kesti Canýmýz sýkýldý bu nasýl bahar Fahri Korutürk'ün Cumhurbaþkaný seçilmesi (193) - Polisler Haftasý Bursa'nýn fethi (1326) Anadolu Ajansý'nýn kuruluþu (1920) Allahü teâlânýn en sevmediði kimse, hakký kabûl etmekte inat edendir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri KÖYLÜLER DÝYORKÝ; BU NASIL BAHAR; HAVA DURUMU Halk Þairi Bekir Saðýr Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5690 2,551 EUR 2,8196 2,8284 STERLiN 3,8340 3, JPY YENi 2,1588 2,1648 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER "Yoksullukla mücadelenin panzehiri zekattýr" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan "Zekat" konulu konferans düzenlendi. Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve MÜSÝAD üyeleri izledi. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Türkiye'de yoksullukla mücadelenin panzehirinin zekat olduðunu, ancak bu müessesenin ihmal edildiðini ve insanlarýn vicdanlarýna býrakýldýðýný söyledi. Ýslamiyet'in insanýn yaþamak için neye muhtaç ise onun saðlanmasýný istediðini belirten Karaman, ihtiyaçlarýn karþýlanmasý noktasýnda da tek bir yol göstermediðini ifade ederek, "Devlet vergi toplasýn. Bu vergilerden maðdur birey veya ailelerin ihtiyacýný karþýlasýn demiyor. Devleti son kapý olarak gösteriyor. Devlet'ten önce infak yada nafaka ile zekat var. Ýnsan aileden meydana geliyor. Kiþi öldükten sonra mirasý kimlere kalacaksa ölmeden önce bu kiþinin ihtiyaçlarýný mirasý kalacak kiþiler karþýlamakla yükümlüdürler. Bu bir vazifedir" dedi. Fakirlikle mücadelenin en önemli kapýlarýndan birisinin de zekat müessesesi olduðunu vurgulayan Karaman, "Ancak bu müessese ihmal ediliyor. Ýstanbul'da 30 yýl önce zekat konusunda bir araþtýrma yapýlýyor. Bu müessese tam manasýyla iþletildiðinde ülkedeki tüm yoksullarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý ortaya çýkýyor. 30 yýl önce böyle þimdi de aynýdýr. Zekat müessessi tam manasýyla iþletilir ve uygulanýrsa yaþanan sorunlarda çözüme kavuþur. Türkiye'de zekat insanlarýn vicdanlarýna býrakýlmýþ. Zekat bir kýsým çevrelerin lanse ettiði gibi sadaka deðildir. Bu ilahý kanun gereði bir vergidir. Türkiye'de bu sistem ihmal ediliyor. Ýnsanlar gereðini yerine getirmiyor. Devlet zekat toplamadýðý için müeyyidesi de ahrete kalýyor. Ahrette hesaba çekilmeden biz dünyada kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bir ülkede nafaka, infak veya zekat sistemleri ne kadar iyi iþletilirse her alanda yaþanan sorunlarýn üstesinden daha rahat gelinir." ifadelerini kullandý. Ýhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýnýn zekat veya nafaka sistemi ile karþýlanamadýðýnda son olarak devletin üçüncü kapý olarak devreye girdiðini anlatan Karaman, nafaka veya zekatla ihtiyaçlarý karþýlanamayan muhtaçlara devlet tarafýndan maaþ baðlandýðýný kaydetti. Konferansta bazý konularda duyduðu rahatsýzlýklarý da dile getiren Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, ismen Müslümanlarýn yaptýklarý yanlýþlar ve hatalarýn hem Ýslamiyet'e hem de inançlý insanlara büyük zarar verdiðini söyledi. Yanlýþlarýn acemilik veya bilgisizlikten deðil hainlikten kaynakladýðýný dile getiren Karaman, "Bakýyorsunuz sözde inançlý insanlar bir takým giriþimlerde bulunuyor. Sonra Ýslamiyet ve Müslümanlar farklý argümanlarla anýlýyor. Bir de çocuklarýmýz ve torunlarýmýz var. Okul çaðýna kadar bunlar nasýl eðitilecek. Eskiden mahallelerde herkes birbirini tanýrdý. Bir otokontrol sistemi vardý. Bir çocuðu tüm mahalle sahiplenirdi. Oyun vardý. Reeldi. Hayali þeylerin peþinde koþulmazdý. Çocuklar beden ve ruh saðlýðý olmak üzere her yönden iyi yetiþtiriliyordu" diye konuþtu. Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Yýl: Sayý: NÝSAN PAZARTESÝ Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Senegalli Futbolcu Muhammed'e AK Parti rozeti taktý. AK Parti Ýl Teþkilatýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýskilipgücüspor Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Armutcu ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Aslan Saðlam, Mehmet Ýnanç Ertekin ve Senegalli Futbolcularý Muhammed ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.konuk heyet, Bekiroðlu'na Ýskilipgücü Spor Kulübü'nün formasýný hediye etti. Ziyaret sýrasýnda Senegalli Futbulcu Muhammed'e Ýl Baþkaný Bekiroðlu tarafýndan AK Parti rozeti takdim edildi. Rozet takdimi sýrasýnda Muhammed ise Rabia selamý ile selamladý. Bekiroðlu'na teþekkür Senegalli futbolcuya AK Parti rozeti eden Muhammed, kendisinin Ýskilip doðumlu olduðunu, babasýnýn görevi nedeniyle 4 yýl boyunca Ýskilip'in Ulaþtepe Mahallesi'nde yaþadýðýný, Ýskilip halkýný ve ilçeyi çok sevdiðini, gönlünde Ýskilip'in ayrý bir yerinin bulunduðunu, þimdi ise futbol hayatýný Ýskilip'te sürdürmenin gururu içerisinde olduðunu söyledi.muhammed, ayrýca kendisinin bir AK Parti gönüllüsü olduðunu, Senegal'de fahri olarak Gençlik Kollarý baþkanlýðý görevini yaptýðýný anlattý.ak Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kendisine hediye edilen formadan dolayý da teþekkür etti. Bekiroðlu, "Dünyanýn çeþitli yerlerinde, baþka ülkelerde partimizi seven, davamýzýn bilincinde olan insanlarýmýzýn olduðunu bilmek gurur verici bir durum" diye konuþtu. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 0 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:2/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Özgürlük ve demokrasi karþýtý uygulamalara karþý mücadeleye devam edeceðiz" Serdal Efe Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe yaptýðý yazýlý açýklamada Yalova Valisi Selim Cebiroðlu'nun, geçtiðimiz hafta bir okula yaptýðý ziyarette bulunmuþ ziyaret kýyafetinden dolayý Matematik öðretmeni Halil Serkan Öz'e sýnýf içerisinde, "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öðretmensin? Ýnsanlar dýþarýda görseler dilenci zannedip para verirler" diyerek hakaret etmesi sonrasýnda geliþen olaylara tepki gösterdi. Bununla da yetinmeyen Vali Cebiroðlu'nun, öðretmeni sýnýftan kovduðunu ve yaþananlarýn ardýndan okul idarecilerine "Siz eþekbaþý mýsýnýz burada? Yönetemiyorsanýz istifa edin" dediðini kaydeden Efe, "Vali, öðretmenler odasýnda bir toplantý düzenlemiþtir. Toplantýda kýlýk kýyafet yönetmenliðini hatýrlatan Cebiroðlu, bir öðretmenin "Yönetmeliði biliyoruz biz zaten bunun deðiþmesi için eylem yapýyoruz" demesinin ardýndan bu defa da "Yönetmeliði bilerek eylem yapýyorsanýz anarþistsiniz" demiþtir. Maalesef bu olay otoriter devlet mekanizmasýnýn insanlar üzerindeki baskýsýnýn ilk örneði deðildir. Eðer bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapýlmazsa son örneði de olmayacaktýr. Zira kamu otoritesinin il ve ilçelerdeki temsilcileri konumunda olan vali ve kaymakamlarýn bir kýsmý hala askeri darbe dönemlerini andýran tek tipçi,dayatmacý ve özgürlük karþýtý bir devlet geleneðini en sert þekilde uygulamanýn bir tür görev ve zorunluluk olduðunu düþünmektedirler. Kamu otoritesinin kendilerine vermiþ olduðu yetkiyi, toplumun özgürlük taleplerine, yasalarýn ve mahkemelerin ilgili düzenleme ve kararlarýna raðmen keyfi ve hukuksuz olarak kullanmaktadýrlar" þeklinde kaydetti. Özgür Eðitim-Sen olarak bugüne kadar özgürlük ve demokrasi karþýtý uygulamalarla maðdurlarýn siyasi, etnik yada dini kimliklerini dikkate almadan mücadele ettiklerini dile getiren Efe, "Sendikamýzýn varoluþ sebebi ve en önemli misyonu temel insan haklarý ve özgürlüklerini savunmak ve geliþmesini saðlamaktýr. Kamu otoritesini kullanan siyasi ve bürokratik kadrolar geçmiþte olduðu gibi bugünde insan haklarý ve özgürlüklerini ihlal ettikleri anda bizleri karþýlarýnda bulacaklardýr. Bu konuda mücadele etmekten ve bedel ödemekten asla çekinmediðimizi bir kez daha kamuoyuna deklare ediyoruz. Bizim için temel insan haklarý ve özgürlükler ancak demokratik ve adil bir ülkede güvence altýndadýr. Her fýrsatta insan haklarýndan,özgürlüklerden,demokrasiden ve adaletten bahseden kiþi ve kurumlarý bunun gereðini yapmaya davet ediyoruz. Söz konusu bu söylemler ancak bu konularla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirilirse anlam ve deðer kazanacaktýr. Aksi taktirde bu söylemler içi boþ,oy ve oyalama amaçlý siyasi nutuklar olmaktan öteye geçemeyecektir. Son olarak Yalova valisinin aðýr hakaretlerine maruz kaldýktan iki gün sonra geçirmiþ olduðu kalp krizi sonucunda hayatýný kaybeden deðerli meslektaþýmýzýn baþta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve eðitim camiamýza baþsaðlýðý diliyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý TSO TSM korosu sahneye çýkýyor Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, 2015 yýlý Bahar Konserleri'ni 6--8 Nisan tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirecek. Konserler her gün saat 20.30'da baþlayacak. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kurulduðu 2001 yýlýndan bu yana her yýl Çorum'da bahar konserleri düzenleyen TSM Topluluðu, bu yýl da Çorum halkýna sanat müziði resitali sunacak. Bu yýl Nisan ayýnda Çorum'da konserlerini gerçekleþtirecek olan topluluk, ardýndan 2 Mayýs 2015 tarihinde, Çorum Vakfý Ankara Þubesi iþbirliði ile Ankara'da bir konser gerçekleþtirecek. Þef Enver Leblebicioðlu yönetiminde, yaklaþýk 0 kiþiden oluþan kadrosu ile sanat hayatýný sürdüren Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, çeþitli meslek gruplarýna mensup kiþilerden oluþmakta. Zamanla ünü Çorum dýþýna yayýlan topluluk, Ankara baþta olmak üzere bazý illerde ve ilçelerde konserler düzenledi. Koro Þefi Enver Leblebici oðlu, bu yýl da Türk Sanat Müziði'nin en seçme eserlerini Çorum halkýna sunacaklarýný söyledi. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna getirilen Bilgili, yaptýðý açýklamada, hastalarýn güven duyacaklarý ve tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý bir hastane statüsüne gelebilmek için büyük bir gayretle çalýþacaklarýný belirtirek, Kardiyoloji servisinde hizmet verdiðini, Baþhekim olarak da temel ilkesinin saðlýk alanýnda Çorum halkýna hizmet etmek olduðunu söyledi. UZM.DR.GÖKHAN BÝLGÝLÝKÝMDÝR? 05, Erzurum doðumlu olan Bilgili, ilk orta ve lise öðrenimini Amasya'da tamamladýktan sonra, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesine baþladý yýlýnda okul 1.si olarak Týp Fakültesini bitiren Dr.Bilgili, uzmanlýk eðitimini yýlý tarihleri arasýnda Uludað Üniversitesi, Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalýnda tamamladý. Mayýs 20 ile Þubat 2012 tarihleri arasýnda, Çorum Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet görevini tamamladýktan sonra halen devam etmekte olduðu,çorum Özel Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlýðý görevine getirildi. 2 Nisan 2015 tarihinden itibaren ise yine Çorum Özel Hastanesi, Baþhekimlik kadrosuna atandý. Uzm Dr.Gökhan Bilgili, evli ve 2 çocuk babasýdýr. Baðcý'dan son günde mesaj Kamu Sen eylemine Çorum'dan katýlým Kamu Sen tarafýndan Ankara'da düzenlenen eyleme Çorum'dan da katýlým oldu. Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliði toplam 20 kiþiyle yürüyüþ ve mitinge katýldý. Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, "Uzun yýllardan sonra ilk defa kamu görevlileri haklarý için ayaða kalkarak on binler olup Baþkent'e aktý. Yurdun dört bir yanýndan yola çýkan kamu görevlileri, emekliler, 4/C'liler, sözleþmeli personel, KÝT Personeli, Atamasý yapýlmayan Öðretmen, Ý.Ý.B.F. Mezunlarý, saðlýkçýlar, KPSS'de kendilerine bir kapý arayan genç iþsizler ve haklarý budanan, unutulan, baskýya uðrayan tüm kesimler hep bir aðýzdan yetkililere "yeter artýk" denildi. Eylemde Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk'ta bir konuþma yaptý. Koncuk konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ovalar geçtiniz, daðlar aþtýnýz, sendikacýlýðýn cenk meydanýna, mitingimize ulaþtýnýz. Siz; hakký tutup kaldýrmak için "Kim var?" dendiðinde, saðýnýza solunuza bakmadan, "Ben varým" diye bir adým öne çýkan mangal yürekliler, siz; gönüllü soytarýlýða soyunan sözde sendikacýlara pabuç býrakmayan demir bilekliler, siz; mevki, makam, menfaat uðruna her türlü ihanete, yolsuzluða, hayâsýzlýða geçit veren kapý kullarýnýn, el etek öpücülerin önünde bir dað gibi kýyama duran babayiðitler, siz; tepeden týrnaða katran karasýna bürünmüþ zihniyetleriyle, bu ülkenin temeline dinamit koyan, kardeþliðimize darbe vuranlarýn arasýnda, cerahat yuvasýna dönmüþ sistem içinde tertemiz kalmayý baþarmýþ, alný ak, pirü pak, bir güneþ gibi parlayan gardaþlarýmsýnýz. Siz; hakkýnýz için, geleceðiniz için, bu vatan için taþýn altýna elinizi koydunuz, onurunu ve þerefini kaybedenlerden olmadýnýz. Sesimize ses, gücümüze güç kattýnýz. Hoþ geldiniz, þeref verdiniz. Allah hepinizden razý olsun. Geçen toplu sözleþmede 30 günümüz çalýndý, 2016 ve 201 yýllarýnýn da elimizden alýnmasýna razý olmayacaðýz! Biz "Memurun, emeklin zararý telafi edilsin, bunun için de memura, emekliye yüzde 12 ek zam verilsin" diyoruz. "Hiç olmazsa 2016 ve 201'yi kurtaralým yýlýnda yüzde 3+3 memurun, emeklinin sefaletidir." diyoruz. "Verilen sözler yerine getirilsin, Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda kabul edilen maddeleri uygulansýn. Kamuda ayrýmcýlýk yapýlmasýna itirazýmýz var. Liyakatsiz yönetici atanmasýn. Ahbap çavuþ iliþkilerine, kirli oyunlara son verilsin. Memurlarý ötekileþtirerek, kamu görevlilerinin arasýna nifak tohumlarý saçýlmasýn." diyoruz. Ýþte, memuru, emekliyi, dul ve yetimi ekonomik, ülkeyi siyasi felakete sürükleyen bu zihniyet, memurun iþ güvencesini de elinden almak istiyor. Bunlar, geldiði günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldýrarak, memuru daraðacýna göndermeye, ölmeden kefen giydirmeye çalýþýyorlar. "Yeni anayasa ile geliþmiþ ülkelerdeki gibi iþçi memur ayrýmýný kaldýracaðýz, çalýþan kavramýný getireceðiz. Tazminatýný ödeyeceðiz, kapýnýn önüne koyacaðýz" diyorlar. Dünyanýn bütün geliþmiþ ülkelerinde iþçi, memur ayrýmý var; memurun iþ güvencesi var. Bunu onlar da pekâlâ biliyorlar. Ama bunlar, yalanlarla, iftiralarla ülkeyi parti devletine dönüþtürmeye, devletin memurunu hükümetin emir eri haline getirmeye çalýþýyorlar. Memurlarýn iþ güvencelerinin ellerinden alýnmasý demek, o devletin hâkim olduðu topraklardaki temsil kabiliyetini özel sektöre, taþerona, yerel idareye devretmesi anlamýna gelir. Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn. Savcýyý yaþat, askeri yaþat, polisi yaþat, memuru yaþat, insaný yaþat ki devlet var olsun. Türk memurunun manifestosunu buradan açýklýyorum: Bizi ölmeden mezara sokamayacaksýnýz. Canýnýz istediðinde memuru kapýnýn önüne koyamayacaksýnýz. Biliniz ki memur; kendisi için biçtiðiniz bu kefeni, siyasi mevta olduðunuz gün sizlere giydirecek, evlatlarýnýn yarýnlarýnýn karartýlmasýna asla müsaade etmeyecek. Ýþte binler burada, hep bir aðýzdan haykýrýyor, vatanýna, devletine, iþ güvencesine, geleceðine sahip çýkýyor. Kirli emellerinizi, kara ellerinizi memurun, emeklinin, dul ve yetimin üzerinden çekin. Yerin dibine girsin sizin açýlýmýnýz. Kahrolsun, federalizm hayalleriniz. Batsýn sizin iþ güvencemizi yok edecek reformlarýnýz. Aklýnýzý baþýnýza alýn, güvencemizle oynamayýn, huzurumuzu bozmayýn, ekmeðimizi daha fazla küçültmeyin! Her biriniz bizim mesai arkadaþýmýz, kader ortaðýmýz, can yoldaþýmýzsýnýz. Biz bir amaç uðruna bu yollara düþtük, bu çilelere hep birlikte göðüs gerdik." Türkiye Büyük Millet Meclisinde 23 ve 24. Dönem olmak üzere 2 dönem görev yapan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 24. dönemin son gününde mesaj yayýnladý yýlýnýn baþlarýnda 58. AK Parti Hükümeti henüz yeni kurulmuþken Van 0. Yýl Üniversitesinde doçentlik tezi çalýþmalarýný tamamlama aþamasýnda olan Baðcý, Devlet Planlama Teþkilatýnýn "Birlikte Çalýþmak Ýstiyoruz" talebi üzerine akademik çalýþmalarýna ara vererek Þubat ten Mayýs 200'ye kadar DPT'de çalýþmýþ, ve 200'de siyaset ve yasama yoluyla hizmet etme arzusu neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum milletvekili olarak seçilmiþ ve göreve baþlamýþtý. Görev yaptýðý 8 yýl içerisinde meclisin en devamlý ve en çalýþkan milletvekilleri arasýnda yer almasý ile dikkat çeken ve Merkezi Ýstanbul'da bulunan ve Türkiye genelinde güncel pek çok araþtýrmalarda bulunmuþ ve objektif çalýþmalarý ile güvenilirlik açýsýndan en etkin araþtýrma þirketleri arasýnda yer alan ORC araþtýrma þirketinin yaptýðý anketlerde Çorum ilinde dört milletvekili arasýnda % 42 gibi rekor bir oranla en çok sevilen milletvekili seçilen Baðcý sistemli çalýþmasý ve yerelden gelen projelere verdiði destek ile kamuoyunun hep dikkatini çekti. Milleti temsil ettiði 8 yýl boyunca yapamayacaðý iþlerin sözünü vermeyen ve verdiði sözleri de yüzde yüze yakýn oranda gerçekleþtiren Baðcý bu anlamda da milletin siyaset kurumuna karþý güvenli olmasýna da önemli oranda katký sundu. 8 yýllýk onurlu görevi boyunca millet adýna hep millet için çalýþtýðýný kaydeden Baðcý, Meclisteki son gününü milletvekili arkadaþlarý ile deðerlendirdi ve sosyal medya üzerinden seçmenlerine, sevenlerine ve takipçilerine duygu yüklü mesajlar verdi. Baðcý mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Bize bu onurlu görevi yaþatan Genel Baþkanýmýza ve Milletimize teþekkür ederim. Ne yaptýysak millet adýna ve yine millet için yaptýk. Milletimizin geleceði aydýnlýk ve parlak. Dua ile 24.Dönem selfielerle, kucaklaþma, helalleþme ve dualarla sona erdi. Saðlýk ve selametle. 24. Yasama Yýlýnýn son günü ve son saatlerindeyiz. TBMM 25.dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle birazdan tatile girecek. Ýnþallah yaptýðýmýz çalýþmalar ve hizmetlerle bu milletin duasýna mazhar olmuþuzdur. Allah bizi milletin dua ve desteðinden mahrum býrakmasýn, yar ve yardýmcýmýz olsun. Selam ve Sevgilerimle."

4 4 Av. Bekir Çetin "Baþbuðumuzun býraktýðý emanete sýmsýký sarýlarak yolumuza devam edeceðiz" MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Alparslan Türkeþ'in vefatýnýn yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Baþbuðumuz 80 yýllýk ömrünü Türk milletine vakfetmiþ, sadece siyasetçi olmakla kalmayýp ayný zamanda bir þuur, gönül ve dava insaný olan büyük bir liderdir. Rahmetli baþbuðumuz, gençlik yýllarýndan itibaren gönül verdiði Türklük yolunda, karþýsýna çýkarýlan engellere raðmen, asla yýlgýnlýða ve umutsuzluða kapýlmamýþtýr. O her zaman gerçek bir liderin bütün hasletlerini yeri ve sýrasý geldiðinde birer birer ortaya koymuþtur. Yüce dinimizin buyruklarýndan hiçbir zaman ödün vermemiþ, zorluklarý Cenab-ý Allah'a sýðýnarak ve milletimize güvenerek aþmaya çalýþmýþtýr" dedi. "Bugün sancaðýný onurla taþýmakta olduðumuz hareketimiz vatanýmýzýn her bir karýþýnda kök salmýþsa, bu mecliste hep bir aradaysak, aramýzdaki manevi bir bað bizleri burada toplamaya vesile oluyorsa; tartýþmasýz bunda en büyük pay sahibi Baþbuðumuzdur" ifadelerini kullanan Çetin, "Türk tarihinde milletimiz öylesine büyük liderler yetiþtirmiþtir ki bu liderler karanlýða bir güneþ gibi doðmuþ, ihanete karþý birliðin sembolleri olmuþlardýr. Ýþte baþbuðumuz da Türklüðün yetiþtirdiði en büyük liderlerden birisidir. Bugün ülkemizin yaþadýðý karanlýk günler merhum Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'in, Türk milliyetçilerine gösterdiði istikametin ne denli doðru ve isabetli olduðunu bir kez daha ispatlamýþtýr. Bundan dolayý bizler þuna bütün yüreðimizle inanýyoruz ki; doðru yerdeyiz, doðru yoldayýz ve dosdoðru bir hedefin takipçileriyiz. Biz Türk milliyetçileri ülkemizin adým adým uçuruma sürüklendiði bugünlerde sorumluluðumuzun ne denli büyük olduðunun farkýndayýz. Baþbuðumuzun bize býraktýðý emanete sýmsýký sarýlarak yolumuza devam edeceðiz. Ve týpký baþbuðumuzun bütün ömrü boyunca gerçekleþtirdiði gibi Cenabý Allah'a sýðýnýp büyük Türk milletine güvenerek bütün zorluklarý aþacaðýz. Ve inþallah mücadelemiz sonucunda ülkemizin tek kurtuluþ reçetesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarýný tesis edeceðiz. Buradan baþbuðumuzun Türk milletine davetini tekrarlamak istiyorum; "Biz Türk Milletini, sokaklarda ýspanak fiyatýna satýlan demokrasiye, rüþvet ve hile çiðnenen, çiðnetilen hukuk düzenlerine, ahlâktan mahrum bir hürriyete, tefeciliðe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapýya çaðýrmýyoruz. Türklük þuur ve gururuna, Ýslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaþa, adalette yarýþa, birliðe, kardeþliðe, kýsacasý hak yolu, hakikât yolu, Allah yoluna çaðýrýyoruz." Bütün bu duygu ve düþüncelerle vefatýnýn 18. Yýlýnda hareketimizin kurucusu Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'i, þanlý bayraðýmýz ve kutlu sancaðýmýz uðrunda topraða düþen bütün þehitlerimizi rahmet, minnet ve þükran ile anýyor, manevi huzurunda saygý ile eðiliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Çiftçi eðitimlerine ilgi yüksek Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bakanlýklar, kurum ve kuruluþlarla yaptýklarý iþbirliðiyle yýllarýnda düzenledikleri kadýn çiftçi, genç çiftçi, sürü yönetimi elemaný benim, güvenli traktör gibi eðitimlere çiftçilerin büyük ilgi gösterdiðini, Ziraat Odalarý personeline yönelik sosyal güvenlik, tarým danýþmanlarý, otomasyon gibi eðitimlere de katýlýmýn yüksek olduðunu bildirdi. Konu hakkýnda basýn açýklamasý yayýmlayan Bayraktar, "bu yýl eðitimlere tüm hýzýyla devam edeceðiz. 81 ilde eðitim vermeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimizin eðitimlerini her þeyin üzerinde tutuyoruz. Eðitim, tarýmda verimliliði artýran en baþta gelen unsur" dedi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarýmsal eðitim çalýþmalarýnýn, teknik elemanlarýn eðitimi ve çiftçilere yönelik tarýmsal mesleki eðitim olarak iki boyutu bulunduðunu vurgulayan Bayraktar, her iki eðitimin de hedef kitle olan çiftçilerde davranýþ deðiþiklikleri oluþturarak onlara pratik beceriler kazandýrmayý amaçladýðýna dikkati çekti. Ziraat Odalarýnýn, Avrupa Birliði standartlarýnda örnek iþletme oluþturulmasýna, tarýmsal ürün çeþitliliðinin artýrýlmasýna, iþletmelerin kapasitelerinin, insan kaynaklarýnýn ve istihdamýn, giriþimciliðe yönelik yaklaþýmlarýn, tarýmsal üretim tekniklerinin, yerel ürünlerin pazarlanmasýnýn geliþtirilmesine önem verdiðini belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Gelir getirici faaliyetlerin çeþitlendirilmesi, ürünlerin kalitesinin artýrýlmasý, çevre dostu uygulamalarýn ve teknolojilerin tanýtýlmasý gibi yararlar saðlanarak çiftçilerimizin ekonomik aktiviteleri ve yaþam kalitelerinin artýrýlmasýnda eðitim çalýþmalarýnýn öneminin idraki içindeyiz. Çiftçilerimizin eðitimlerini her þeyin üzerinde tutuyoruz. Eðitim, tarýmda verimliliði artýran en baþta gelen unsur. Bundan dolayý, Ziraat Odalarýmýzdaki teknik elemanlarýn eðitimini de çok önemsiyoruz. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, bu amaçla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eðitim bakanlýklarý, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞ- KUR) gibi kurumlarla iþbirliði yapmaktadýr. Çiftçilerimizin özellikle de kýrsal kesimde çalýþan kadýnlarýmýzýn sorunlarýna sahip çýkmak ve kadýn çiftçilerimizin örgütlenmelerini saðlayabilmek amacýyla, tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Odalarýmýz aracýlýðýyla, tarýmýn deðiþik konularýnda eðitimler vermekteyiz." -KADIN ÇÝFTÇÝ EÐÝTÝMÝ- Bayraktar, 14 Mayýs 2012 tarihinde Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde, 2013 yýlýnda 195, 2014'de 2 uzman kiþiye kadýn çiftçi eðitici eðitimi verildiðini, 2013'de Ýzmir'de 4, Kayseri'de 5, Diyarbakýr'da 2, Sakarya'da 322 ve Gaziantep'te 138 olmak üzere 5 pilot ilde 1 kadýn çiftçinin eðitim aldýðýný bildirdi Mart ayý itibarýyla 1 ilde 16 kadýn çiftçiye eðitim verildiðini hatýrlatan Þemsi Bayraktar, "Ýklim Deðiþikliði ve Kadýn", "Kooperatifçilik ve Kadýn", "Giriþimcilik, Liderlik ve Kadýn", "Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Kadýn Haklarý", "Sosyal Güvenlik" temel konularýnýn yaný sýra tarýmla ilgili talep edilen konularda yapýlan eðitim programlarýnýn ardýndan düzenlenen törenlerle kadýn çiftçilere sertifikalarýnýn daðýtýldýðýný belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2015 Mart ayý itibarýyla eðitim alan uzman sayýsýnýn 'ye, eðitim alan kadýn çiftçi sayýsýnýn ise 2 bin 54'ye ulaþtýðýný bildirdi. -GENÇ ÇÝFTÇÝ VE SÜRÜ YÖNETÝM ELEMANI BENÝM EÐÝTÝMLERÝ yýlýnda Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü arasýnda Aktif Ýþgücü Piyasasý Programlarý Ýþbirliði Protokolü kapsamýnda "Tarýmsal Nüfus Gençleþiyor" ve "Sürü Yönetim Elemaný Benim" projelerinin hazýrlandýðý bilgisine veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu projeler kapsamýnda pilot olarak belirlenen Sakarya'nýn Akyazý, Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri ile Adana, Þanlýurfa, Kastamonu, Aydýn, Ordu illerinde 140 genç çiftçi, yine pilot uygulama için belirlenen Ankara, Kýrþehir, Iðdýr, Sivas illerinde de Sürü Yönetim Elemaný Benim Projesi kapsamýnda da 92 çiftçinin eðitimi saðlandý yýlýnda ÝÞKUR verilerine göre, Tarýmsal Nüfus Gençleþiyor projesi kapsamýnda 30 ilde 3 bin 4 genç çiftçiye eðitim verilmiþtir. Eðitimlere katýlan 3 bin 4 genç çiftçinin, 2 bin 145'ini genç kadýnlar, 49'unu da genç erkekler oluþturmaktadýr. Sürü Yönetim Elemaný Benim projesi kapsamýnda 2014 yýlýnda 59 ilde bin 165 kiþiye eðitim verildi. Eðitimlere katýlan bin 165 kiþinin, 54'sini kadýnlar, 6 bin 618'ini erkekler oluþturdu yýlýnýn ilk 3 ayýnda, Tarýmsal Nüfus Gençleþiyor projesi kapsamýnda eðitimlere 1218 genç çiftçi, Sürü Yönetim Elemaný Benim projesi kapsamýnda ise 4065 kiþi katýlmýþtýr ve 2015 yýlýnýn ilk üç ayýnda, 4 bin 652 genç çiftçi eðitim aldý. Ayný dönemde sürü yönetimi elemaný benim eðitimine de bin 322 kiþi katýldý. Söz konusu eðitimlere katýlanlara, ÝÞKUR, günlük belirlenen miktarda zaruri gider ödemesi yaptý ve çiftçilerimizin sigorta primlerini de yatýrdý. Bakanlar Kurulu, "Sürü Yönetimi Elemaný" sertifikasýna sahip olan, sürü yönetimi elemanlarýný çalýþtýran 500 baþ ve üzeri küçükbaþ hayvan sayýsýna sahip iþletmelere 5 bin lira Sürü Yöneticisi istihdamý desteði verilmesine ve 2015 yýlý bütçesine konulmasýna karar verdi. Karar, 12 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandý." Kitap okuyanýn kelime haznesi geniþler Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi öðrencileri "Kütüphane Haftasý" çerçevesinde Laçin Ýlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Okul Müdürü Muzaffer Çelik etkinlik hakkýnda yaptýðý açýklamada Kütüphane Haftasý kapsamýnda Laçin Halk Kütüphanesinde bulunduklarýný ancak öðrencilerin kitap okumayý ve kütüphane kitaplarýnýn ödünç almasýný alýþkanlýk haline getirmeleri gerektiðini vurguladý. Günümüz gençlerinin az okuduðuna ve ellerinden telefonlarýn düþmediðine dikkat çeken Muzaffer Çelik, öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine sosyalleþmelerine en büyük katký saðlayacak kitap okumaya yönelmeleri gerektiðini belirtti. Ýlçe kütüphanelerinin öðrencilerin ilgisine ve ihtiyaçlarýna karþýlýk verecek türde olduðunu belirterek ayrýca son olarak okumanýn boþ zamanlarý deðerlendirmekten öte özel vakit ayýrmak gereken bir iþ olduðunu söyledi. Laçin Ýlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Serdar Çam ise Laçin'de kütüphanenin 2009 yýlýnda açýlmasý nedeniyle yeni ve güncel kitaplar bakýmýndan zengin olduðunu söyledi. Ayrýca öðrencilerin isteði veya ihtiyaç duyduðu bir yayýný, kitabý Bakanlýktan isteyerek kolaylýkla getirtilebileceðini belirterek Bakanlýðýn bu konuda hassas davrandýðýný kaydetti.buna raðmen lise öðrencilerinin ilköðretim öðrencilerine göre daha az kitap okumasýndan ve kütüphaneye daha az gelmesinden yakýnan Serdar Çam öðrencilere üyeliðin tamamen ücretsiz ve kolay olduðunu hatýrlattý. Edebiyat öðretmeni Yunus Kurt ise okulun kütüphanesinin geçen yýl kitap sayýsýnýn artýrýlmasý, yeni yayýnlarýn getirilmesi ve kütüphanenin herkesin göz önünde olan koridora taþýnmasýnýn ardýndan artan kitap okuma oranýnýn bu dönem azaldýðýna dikkat çekti. Ayrýca kitap okuyarak okul sýnavlarýndan ve ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlardan baþarýlarýný arttýrabileceklerini belirten Yunus Kurt kitap okumanýn kelime haznesini geliþtirdiðini ve paragraf sorularýný kolay anlamayý saðladýðýný belirtti. -TARIMIN DEÐÝÞÝK KONULARINDA ÇÝFTÇÝ EÐÝTÝMLERÝ- Türkiye Ziraat Odalarý Birliði ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü (TA- GEM) iþbirliðinde, 20 yýlýndan bugüne 143 çiftçiye tarýmýn deðiþik konularýnda eðitim saðlandýðýný bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Birliðimiz uzmaný tarafýndan 2013 yýlýnda 36, 2014 yýlýnda 0, toplamda 6 kiþiye ceviz budama eðitimleri verildi. Ayrýca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Zirai Mücadele Ýlaçlarý Üreticileri Derneði ile yaptýðýmýz iþbirliðiyle Zirai Mücadele Ýlaçlarýnýn Güvenli ve Sürdürebilir Kullanýmý projesi kapsamýnda tarým danýþmaný, uzman ve çiftçi olmak üzere toplamda 125 kiþinin eðitim almasýný saðladýk. Birliðimiz ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý arasýnda 2012 yýlýnda imzalanan protokol ile danýþmanlýk yetki belgesi olan tarým danýþmanlarýnýn eðitimi çerçevesinde, 64 tarým danýþmanýna Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na ait Adana, Aydýn, Ankara'daki eðitim tesislerinde, Ýletiþim Teknikleri ve Tarýmsal Metodoloji konusunda 12 gün süreli eðitim verildi. Yine bu kapsamda 2014 yýlýnda Ankara Uluslararasý Eðitim Merkezi'nde 1 tarým danýþmanýna proje hazýrlama ve proje döngü yönetimi eðitimi saðlandý. Yine 2013 yýlýnda Konya Altýnekin'de 600 ve Manisa Saruhanlý'da 250 olmak üzere toplam 850, 2014 yýlýnda Adana Ceyhan'da 400, Samsun Bafra'da 550, Balýkesir Gönen'de 500 olmak üzere toplam 1450 çiftçimize, 2015'de Antalya Serik'te 500, Ankara Polatlý'da 00 olmak üzere toplam 1500 çiftçimize, toplamda 3 bin 800 çiftçimize güvenli traktör eðitimi verildi yýlýnda 14 ilde bulunan 161 Ziraat Odasý personelinin, sosyal güvenlik ile ilgili iþ ve iþlemler konusunda eðitim almasý saðlandý yýlýnda Ziraat Odasý Baþkan, Yönetim Kurulu, personel ve çiftçilere yönelik eðitimde, 8 ilde toplam 1549 kiþi eðitim aldý. Yine 2013 yýlýnda 435, 2014 yýlýnda 46 Ziraat Odasý baþkanýna mevzuata yönelik eðitimler verilmiþti yýlýnda 84 Ziraat Odasý personeline, otomasyon eðitimi, sosyal güvenlik eðitimi, TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, elektrik kesintileri ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bilindiði gibi bundan birkaç gün önce Ülkemiz karanlýða mahkum olmuþtu. O günden bu güne kadar yetkili yetkisiz kim varsa bizleri inandýracak bir þeyler söyler diye bekledik. Ancak maalesef kedilerin girdiði trafolar bir türlü düzelemedi ki, Buharaevler 3.Caddede bulunan evlerin elektrikleri hala her gece, hem de birkaç kez kesilmektedir" dedi. "Elektrik þirketinin beceriksizliði mi desek, kediler bir türlü trafodan çýkartýlamadý mý desek, Doðu ve Güneydoðudaki kayýp kaçaklarý tahsil edemedikleri için hýncýný bizden mi alýyorlar desek, ne desek bilemiyorum. Bildiðim bir gerçek var ki, Buhara evler 3.Caddede bulunan evlerin elektrikleri her gece hem de birkaç kez kesilmektedir" diyen Erkün, "Bu durumda tabiî ki insanlarýn sinirlenmemeleri içten bile deðildir. Ne bir açýklama yapan var, ne özür dileyen var. Bu kadar sýk elektrik kesilmesinden ev eþyalarý tahrip olur mu olmaz mý düþünen yok.bozulan elektrikli cihazlarýn tamiri için ne kadar ücret ödenir açýklama yapan yok. Bu masrafý kim karþýlayacak? Elektrik þirketleri senin harcadýðýn elektrik bedelinin iki kadar tahsilat yaparlar. Hele birde faturayý ödeme o mevzuata yönelik aidat çalýþmalarý hakkýnda eðitim verilmiþtir yýlý Nisan ayýnda baþlayýp Mayýs sonuna kadar devam edecek olan otomasyon eðitimleri, ilde gerçekleþecek ve çevre iller de dahil edilecek. Mayýs ayýnda eðitimler tamamlanýnca yerinde eðitim talebinde bulunan Ziraat Odalarýna eðitimler devam edecek." HEDEFI 81 ILDE EÐITIM- Çiftçilerin büyük ilgisi nedeniyle eðitimleri 2015 yýlýnda 81 ile yaymayý kendilerine hedef koyduklarýný belirten Bayraktar, "taleplere bakarak planlamamýzý yapýyoruz. Bu baðlamda yaþ arasýndaki genç çiftçilerimize yönelik eðitimlerimize devam edeceðiz. Genç çiftçilerimiz için bu yýl 3 ilde düzenleyeceðimiz eðitimlere bin çiftçimiz katýlacak. 66 ilde yapýlacak sürü yönetimi elemaný benim eðitimine 12 bin 5 çiftçimiz baþvurdu" dedi. Bizim trafoya da mý kedi girdi? Mehmet Ferit Erkün zaman bak bakalým elektriklerin kesilmiyor mu? Bu ne aymazlýktýr anlamak mümkün deðildir. Burada yetkililere sesleniyorum.trafoyu tamir mi edeceksiniz, kedileri trafodan mý çýkaracaksanýz ne yaparsanýz yapýn da artýk elektriklerimiz kesilmesin. Ev aletlerinden her hangi birinin elektrik kesilmesinden dolayý arýzalanmasý durumunda mahkeme yolu ile hakkýmýzýn alýnacaðýnýn bilinmesini istiyorum. Ve birde varsa geçerli sebebiniz basýn yoluyla açýklayýn ki herkes tatmin olabilsin" ifadelerini kullandý.

5 TEK 5 Mikroskop Bu Vatan nasýl emanet edildi! Arapça Yarýþmalarýnýn Ýl finali yapýldý Kadir Söngüt Hüseyin Kýr Bu yýl altýncýsý yapýlacak olan Arapça Yarýþmalarý'nýn Çorum finali hafta sonu gerçekleþtirildi. Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ve Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði tarafýndan düzenlenen '6. Arapça Bilgi ve Etkinlik' yarýþmalarýnýn il finali, geçtiðimiz Cumartesi günü Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla yapýldý. Programa, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ve çok sayýda öðrenci katýldý. Yarýþmanýn jürisi, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Yalçýn Atalýk ve Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ceyhun Ünlü'den oluþtu. Yarýþma üç kategori halinde, Arapça Bilgi Yarýþmasý, Arapça Þiir Yarýþmasý, Arapça Metin Canlandýrma þeklinde oluþtu. Ýl finali Kur'an-ý Kerim Güzel Okuma Yarýþmasý'nda il birincisi olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Yasin Þeker'in Kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþladý. Programda açýlýþ konuþmasýný Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr yaparken, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt de bir konuþma yaptý. Ardýndan Arapça Bilgi Yarýþmasý gerçekleþtirildi. Yarýþmaya, A ve B grubu olmak üzere toplam sekiz okul katýldý. Eleme usulü ile yapýlan yarýþmada birinci Çorum Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Furkan Çýrak, Osman Kýlýç, Nuriye Gökçe, Sevval Topal oldu. Yarýþmada birincilere çeyrek altýn ve kitap hediye edildi. Gruplar þöyle oluþtu: A grubu: "Çorum Bayan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum Mecitözü Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum Alaca, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Çorum Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi." B grubu: "Çorum Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum Sungulu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Çorum Alaca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi" Arapça Bilgi Yarýþmasý'nýn sonlanmasý ile birlikte Arapça Þiir Okuma Yarýþmasý'na geçildi. Bu kategoride toplam sekiz okul yarýþýrken, Çorum Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman yarýþmada ipi göðüsleyen isim oldu. Yarýþmada birinci olan Çorum Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman'a çeyrek altýn ve kitap hediye edildi. Yarýþmaya, Çorum Merkez Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Yusra Temel, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Yusuf Sale, Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Tuba Çaðlan, Alaca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Funda Uzun, Bayat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Þeyma Emeç, Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Duygu Karataþ, Mecitözü Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Dilara Karadað ve Çorum Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrenci Meclis Baþkaný Furkan Mazman katýldý. Program Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýlahi Korosu gösterisi ile devam ederken, Arapça Metin Canlandýrma Yarýþmasý gerçekleþtirildi. Yarýþmada toplam altý okul yer alýrken, yarýþma birincisi Çorum Merkez Anadolu Ýmama Hatip Lisesi öðrencisi Elif Övüþ oldu. Yarýþmada birinci olan Övüþ'e çeyrek altýn ve kitap armaðan edildi. -"ARAPÇAYI YABANCI DÝL OLARAK GÖRMÜYORUZ"- Programda konuþma yapan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Arapça'nýn Ýmam Hatipliler için önemli olduðunu, artýk Arapçayý yabancý dil olarak görmediklerini ifade etti. Kýr, "Kur'an, cennetin dili, efendimizin dili, ilim dili olmasýndan dolayý Arapça çok önemli. Biz okullarýmýzda Arapçayý yabancý dil olarak görmüyoruz, Gülsün Mert Cansu-yu Edincikli Mehmet Er'in bir top mermisinin parçaladýðý kolundan kanlar içerisinde bir et parçasý sarkmaktadýr. Yalvarýrcasýna: "Komutaným ne olur þu kolumu kes!" Sað eliyle yakaladýðý ve tuttuðu sarkýk kola bakan Teðmen donmuþtur. Edincikli Mehmet Er tek ve emin sesi ile tekrarlar: "Allah Aþkýna, Allah Rýzasý için kes þu kolumu!!!" Bu ilahi cümleleri emir gibi iþiten Teðmen Saip, býcaðý kola kola vurur. Gýk bile dememiþtir, Edincikli Mehmet. Bir sað elindeki kola, bir ileride Allah! Allah! nidalarý arasýnda çarpýþan erlere bakar ve kolu fýrlatýr: "Bu kol vatana feda olsun," der. Yerdeki et parçalarýndan baþýný kaldýran Teðmen'in karþýsýnda kimse yoktur. Çünkü, Edincikli, Hakla alýþ veriþe baþlayýnca herþeyi, acýyý, özlemleri unutuyor, rahmet deryalarýnda, tecelli dalgalarýnda yýkanýp arýnýrken, kolunun fani bedenden ayrýlma iþlemini duymuyordu. O ateþ, o yangýn fakat getirilmez feryatlar içinde, Edincikli bu cehennemi ateþ altýnda kendinden geçti. Bir avuç istek ve özlem halinde yandý, tüttü. Edincikli Mehmet, çoktan kolunun öcünü almak için vatan için Allah için hücum saflarýna katýlmýþtý. Alaylarýn içine karýþýr, teke tek vuruþur. Onu durdurmak mümkün deðil artýk, yine harikalar gösterir, bire bir dövüþür, bire on dövüþür, bire yüz dövüþür Allah'ýn yardýmýyla haklamadýðý kafir kalmaz. Ama kaderden kaçýlmaz ki! Kolunun kopmasýyla kaybettiði kan onu halsiz düþürmeye baþlamýþ Edincikli'ye þimdi de þehitlik mertebesi ekleniyordu. Güzel yüzü soldu, sarardý, caný teninden süzüldü Gözü dünyaya kapandý " Teðmen SAÝP Çanakkale Savaþlarýndan 12. Alay 1. Bölük Komutaný Alýntý Arapça medeniyetimizin ortak dillerinden bir tanesidir. Arapçayý öðrenmemiz, Ýmam Hatipliler olarak da büyük önem arz ediyor. Bu yarýþmalar çocuklarýmýzýn Arapça öðrenmeye istekli olduklarýný gösteriyor" diye konuþtu. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt ise, Ýmam Hatip Okullarý'nýn gerçekleþtirdiði programlarýn artýk sosyal etkinlikten öte akademik çalýþmalar olduðunu belirtti. Söngüt, "Arapça etkinlikleri yarýþmasýný Türkiye genelinde yapan Din Öðretim Görev Müdürlüðümüz, Türkiye'nin 81 ilinde eþzamanlý olarak yapýlýyor. Þuan ilimizde adet Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, 20 adet Ýmam Hatip Ortaokulumuz bulunmaktadýr ve tüm ilçelerimizde Ýmam Hatiplerimiz bulunuyor. Artýk Ýmam Hatip Okullarýnýn yaptýðý çalýþmalar sosyal etkinlikler dýþýnda bir boyuta, akademik çalýþmalara dönüþmüþtür. Bu yarýþmada bunun en güzel örneklerinden birisidir" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT Kahraman Tazeoðlu Çorum'da ilgiden memnun Çorum Özel Hastanesi Polis Haftasýný kutladý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm Dr. Gökhan Bilgili Polis Haftasý nedeniyle açýklama yaptý. Bilgili Polis Teþkilatýnýn. kuruluþ yýldönümünde, yayýnladýðý mesajýnda, "Toplum ve fert olarak huzur ve güven içerisinde yaþýyor olmamýzýn teminatý, devletimizin bekasý, birlik ve beraberliðimizin devamý için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet teþkilatýmýzýn kuruluþunun bu yýldönümünde, polisimizin yaþamýþ olduðu haklý gurur ve heyecanýný paylaþmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Bilgili, açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ülkemizin bölünmez bütünlüðünün korunmasýnda, kamu düzeninin saðlanmasýnda, hukukun egemen kýlýnarak güvenli bir ortamýn oluþturulmasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýyla halkýmýzýn her zaman sevgi ve takdirini kazanmýþ olan Türk Polis Teþkilatý'nýn. kuruluþ yýldönümünü kutluyor; ilimizin huzuru için üstün gayret sarf eden bütün teþkilat mensuplarýna gönülden teþekkür ediyoruz. Polis Haftasý vesilesiyle kahraman þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve þükran duygularýyla anýyor, polis teþkilatýmýzýn tüm mensuplarýna ve ailelerine saðlýk, huzur ve baþarý dolu günler diliyorum." Kahraman Tazeoðlu "Vazgeçtim" isimli kitabýný Türkiye'de ilk defa Çorum'da Erka Ofis ve Kýrtasiye'de tanýttý. Tanýtým sonrasýnda Kahraman Tazeoðlu kitaplarýný imzaladý. Geçtiðimiz hafta sonu Erka Ofis ve Kýrtasiye'de gerçekleþen imza törenine Kahraman Tazeoðlu'nun hayranlarýnýn ilgisi yoðun oldu. Ýmza töreninde kýsa bir basýn açýklamasý yapan Kahraman Tazeoðlu, "Çorum halkýnýn yazara ve kitaba gösterdiði ilgi ve alaka beni çok mutlu etti" dedi. Tazeoðlu, "Çorum'da büyük bir okuyucu kitlem olduðunu biliyordum. Açýkçasý bu kadar büyük olduðunu düþünmüyordum. Bu yoðunluðun olmasýndan dolayý çok mutluyum özellikle gençlerin daha çok kitap okuyor olmasý beni mutlu ediyor. Bunun devamýný diliyorum ayrýca bu tür etkinliklerin daha fazlalaþmasý bizler gibi yazarlarýn þehrinize daha çok davet edilmesi gerekiyor. Bütün sevenlerime ve okurlarýma sevgilerimi sunuyorum teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Kahraman Tazeoðlu

6 Geçen hafta Yýldýzlar Ormaný oluþturan Bahçelievler Salim Akaydýn Orta Okulu Anasýnýfý bu kez de Mehmet Þadiþoðlu Çocuk Kütüphanesine gitti. Kütüphane görevlisinden kütüphane ile ilgili bilgi alan minikler kütüphaneye üye olmak için form doldururken öðretmenleri Hatem Karaca okulda öðrencilerine okumak için kütüphaneden öðrencilerin seçtiði kitaplarý aldý.okuma alýþkanlýðýnýn küçük yaþta oluþtuðunu dile getiren Hatem Karaca toplum olarak kitap okuma seviyemizin düþük olduðunu özellikle teknolojik aletler nedeniyle çocuk ve gençleri de kitap okuma oranýnýn daha da düþtüðüne dikkat çekti. Kitap okuma alýþkanlýðýnýn artmasý için anne babalarýn çocuklar üzerinde çok etkili olduðunu söyleyen Karaca her ailede her gün mutlaka kitap okuma saatlerinin oluþturulmasý gerektiðini vurguladý. TEK 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Turizmi geliþtirmek için yeni bir proje daha Çorum'a gelen yerli ve yabancý turist sayýsýný artýrmak amacýyla 'Çorum Turizmi Paket Turlarla Organize Oluyor' adý altýnda yeni bir proje hazýrlandý. Çorum Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan projede Çorum Ýl Özel Ýdaresi ile OKA proje ortaðý olarak yer alýyor. Projenin 4 bin 930 TL bütçesi bulunurken bu bütçenin %85'i OKA tarafýndan geriye kalan %15'lik 9 bin 525 TL'lik kýsmý ise Çorum Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden karþýlanacak. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda hazýrlanan projeye Çorum Ýl Özel Ýdaresinin de ortak olarak eþ finansman desteði saðlamasýyla ilgili olarak Turizm Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Çorum'da turizm çeþitliliðinin artýrýlarak, marka deðerlerinin pazarlanabilir ürünler haline dönüþtürerek bu ürünlerin uygun turist profilleri ve turizm profesyonelleri ile iþbirliði çerçevesinde pazarlanmasý, yerel ve ulusal ölçekte gerekli tanýtýmlarýnýn yapýlabilmesi açýsýndan önemli bir proje olduðunu söyledi. Hazýrlanan projenin bir tanýtým projesi olduðunu ve 3 aylýk bir süreyi kapsadýðýný ifade eden Meteoðlu, turizm paydaþlarý arasýndaki iletiþimsizlik ve koordinasyonsuzluðun mevcut turizm deðerlerinin yeterince deðerlendirilmesinde en büyük engeli teþkil ettiðini ve hazýrlanan projeyle yaþanan bu sorunlara neþter vurulmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Meteoðlu þöyle dedi: "1986 yýlýndan beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa ve 2001 yýlýndan itibaren yine UNESCO'nun Dünya Belleði listesinde yer alan Çorum bu potansiyeli yeterince deðerlendirememektedir. Yýl içerisinde aldýðý yerli ve yabancý turist sayýsý ve ortalama konaklama süreleri bu durumu ortaya açýkça koymaktadýr. Bununla birlikte farklý projeler kapsamýnda hazýrlanan Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yollarý projeleri de gerek düzenlenme sýklýklarý azlýðý, gerekse toplam ziyaretçi sayýlarý bakýmýndan sýnýrlý kaldýðý bu durumu ortaya açýkça koymaktadýr. Kýrsal kalkýnma-eko turizm açýsýndan hedeflenen hareketlilik saðlanamamakta ve yeterli düzeyde ekonomik bir deðer oluþturamamaktadýr. Bu türlü tanýtýmlarýn daha sýk aralýklarla ve daha geniþ bütçelerle yapýlmasý Çorum turizmine, ekonomisine ve Çorum halkýna katkýsýnýn olumlu olacaðýný düþünmekteyiz." Yapýlan görüþmenin ardýndan Çorum Ýl Özel Ýdaresinin 'Çorum Turizmi Paket Turlarla Organize Oluyor' projesine ortak olarak eþ finansman desteði saðlanmasýna oy birliðiyle karar verildi. Yýlmaz MERT "E ticaret stok yapmayý ve yüksek kira dönemini bitiyor" Bendevi Palandöken Ýnternet üzerinden satýþ yönteminin perakende piyasasýnýn hýzla geliþen önemli bir parçasý olduðuna deðinen TESK Genel Baþkaný Palandöken, "Türkiye'de internet kullanýcý sayýsý 3 milyonu, sanal maðazalarda satýþ yapan site sayýsý da 15 bini geçti. E- ticaret geçen yýl yapýlan 41 milyar 883 milyon TL'lik satýþ hacmiyle perakende sektörünün önemli bir parçasý oldu. Esnaf ve sanatkârýmýz ile KOBÝ'lerimizin yeni pazarlar bulmasýna, markalaþmasýna ve tanýtýmýna yardýmcý olan bir yöntemdir. Artýk teþvik verilirken teknoloji kullanýmý belirleyici olacak" dedi. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada büyük þehirlerde hacmi büyüyen e-ticaretin hýzla Anadolu'ya da yayýlmaya baþladýðýný belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Yeni pazarlara açýlma, satýþlarý büyütme ve yeni markalar yaratmanýn bir yolunun e-ticaretten geçtiðini artýk herkes öðrenmeye baþladý. E-Ticaret 2014 yýlýnda yüzde 25 büyüdü. Bu sene Anadolu'da ticaret yapan KO- BÝ'ler pazarlarýný müþteri sayýlarýný artýrmak, markalaþmak hatta dünya piyasalarýndan müþteri bulmak için sanal sitelerden satýþ yapmaya baþladýlar. Aracýnýn olmamasý, stok, kira, eleman gibi operasyon maliyetlerini düþüren bir sektör. Bilinen büyük firmalarýmýz bile AVM'lerde yüksek maliyetle kiraladýklarý dükkânlarýndan daha fazla ciroyu kurduklarý sanal maðazalardan sattýklarýný söylüyorlar" diye konuþtu. Elektronik Ticareti Düzenleyen Kanun ile e-ticaret firmalarýna müþterilerinin kiþisel bilgilerini 01 Mayýs 2015 tarihinden itibaren koruma yükümlülüðü getirildiðini hatýrlatan Palandöken, "Güvenilir sitelerden alýþveriþ yapmak bundan sonra çok önemli olacak. Bu Kanun çerçevesinde yapmýþ olduðu iþlemler nedeniyle elde ettiði kiþisel verilerin saklanmasýndan ve güvenliðinden sorumludur ifadesi ile Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaþýk 15 bin e-ticaret firmasý müþterilerinin kiþisel bilgilerini 01 Mayýs 2015 tarihinden itibaren korumakla yükümlü olacaktýr. Bunu güvenlik sertifikasý alarak saðlayabilirler" diye uyardý. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada bazý bölgelerde bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapýlacaðý belirtildi. YEDAÞ'ýn açýklamasýna göre kesintilerin yapýlacaðý zaman saat ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Mecitözü Ýlçesine baðlý Çayköyü Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Merkez Ankara Yolu Þeker Fabrikasý kavþaðýnda,karacaköy Kavþaðý arasý OG ve AG yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Toprak Mahsüllerý Ofýsý -Bölge Müdürlüðü Depolama Tesisi ankara Yolu Çorum, Yýlmaz - Sezer Petrol- Yaðlý Tohumlar Karþý Çorum, Atakon Toprak Ankara Yolu Çorum, Mýtsu Tavukculuk Ankara Yolu Çorum, Ersal Tarým Ürünleri Çorum, Musaoðullarý Mermer Ankara Yolu.Km.Çorum, Atakon Toprak Ankara Yolu Çorum, Vodofone Ýletiþim -Organize Sanayi Bölgesi Giriþi /Çorum, Çorum Durmaz Þahin Limited Þirketi-Ankara Yolu 12 Km Çorum, Coþkunlar Taþýt Muayene Ýstasyonlarý -Çorum Kadýkýrý Mevkii Çorum Þeker Fabrikasý Yaný, Karadeniz Otogaz - Çorum Belediyesi Atýk Su Arýtma Tesýsý -Çorum Belediyesiankara Yolu 8.Km tarihlerinde saatleri arasýnda: Hacý Hamza Köyü ve Beygircioðlu Köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Göletdere Köylerine tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Bademce Köyü ve Kabakcý Köylerine tarihlerinde saatleri Kargý Ýlçesine baðlý Kargý Yaylasý Köylerine." Saðlýk için dut pekmezi tüketin Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Turan Karadeniz, beyaz ve kara dut pekmezinin mide ve baðýrsak hastalýðý baþta olmak üzere birçok hastalýðýn tedavisinde son derece faydalý olduðunu belirterek dut pekmezi tüketilmesini tavsiye etti. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turan Karadeniz, beyaz dut ve karadutta bol miktarda C vitamini bulunduðunu, bu meyvenin hoþaf, reçel ve pekmez olarak tüketilmesinin saðlýk açýsýndan birçok faydasý olduðunu kaydetti. * Karadut; þeker, organik asitler, müsilaj, tanen, boya maddesi, pektin ve C vitamini açýsýndan oldukça zengindir. * Karadutun pekmez, hoþaf ve reçeli; kalp zayýflýðý ile mide ve baðýrsak hastalýðýnýn tedavisinde son derece faydalýdýr. * Guatr hastalýðýna iyi gelir. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi * Kan yapýcýdýr. * Böbreklerin yaðýný besler. * Boðaz þiþkinliðine ve soðuk algýnlýðýndan kaynaklanan boðaz aðrýlarýna iyi gelir. * Çiçek ve kýzamýk hastalýklarýna karþý þifalýdýr. * Mideyi ve baðýrsaklarý güçlendirir. * Ýdrar söktürücüdür. * Siyah dutun suyu ile yapýlan gargara aðýz içi iltihaplarýna, diþ eti iltihaplarýna, diþ eti þiþmesine, bademcik iltihaplarýna ve boðaz aðrýlarýna da iyi gelir. * Þeker hastalýðýna karþý karadut yapraðý kaynatýlýp içilmelidir. * Beyaz dut ise karaciðeri kuvvetlendirir. * Mide ve baðýrsaklarý çalýþtýrýr. * Ýdrar söktürücü etkisi vardýr. * Beyaz dutun yapraðý kaynatýlýp içilirse ateþi düþürür, böbrek yaðýný eritir. * Beyaz ve kara dut meyvesi vücudu kuvvetlendirir. * Ýþtah açýcý ve kan yapýcýdýr. Sonuç olarak saðlýk için dut pekmezi çok faydalýdýr. Miniklerin kütüphane duyarlýlýðý

7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:8 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Hitit Barajý koruma amaçlý nazým imar planý hazýrlandý Dünyada insan tarafýndan yapýlan ilk baraj olma özelliði taþýyan Alacahöyük Köyü'ndeki tarihi Hitit Barajý için koruma amaçlý nazým imar planý hazýrlandý. Yaklaþýk 1,5 milyon TL'lik projeyle Hitit Barajý'nýn bulunduðu bölgede kapsamlý bir imar düzenlemesi yapýlacak. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak bilgi veren Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ, dünyada insan tarafýndan yapýlan ilk baraj olan Hitit Barajý'nýn Çorum ve bölge turizmi kadar, ülke turizmi açýsýndan da çok önemli olduðunu söyledi. Alacahöyük Belediyesi'nin kapatýlmasýyla birlikte bölgede yapýlacak her türlü imar planý düzenlemesinin Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlacaðýný hatýrlatan Ali Sami Odabaþ, Ankara Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu tarafýndan hazýrlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlý Nazým Ýmar Planý ile 1/00 ölçekli Uygulama Ýmar Planý için yaklaþýk 1,5 milyon TL'lik bir harcama yapýlacaðýný ve projeyle Hitit Barajý çevresinde kapsamlý bir imar planý düzenlemesinin yapýlmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Yapýlan görüþmenin ardýndan hazýrlanan imar planlarý, üzerinde gerekli araþtýrma ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonuna havale edildi.yýlmaz MERT Tuðlu'nun Uðurludað'a baðlanmasý yeniden gündemde Sungurlu Ýlçesi'ne baðlý Tuðlu Köyü'nün, Sungurlu'dan ayrýlarak Uðurludað Ýlçesi'ne baðlanmasý konusu yeniden gündeme geldi. Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda yeniden Meclis gündemine gelen konu, üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy çokluðuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Tuðlu Köyü'nün Sungurlu Ýlçesi'nden ayrýlarak Uðurludað Ýlçesi'ne baðlanmasýyla ilgili olarak geçtiðimiz yýl içerisinde Tuðlu Köyü'nde bir referandum yapýlmýþ ve 86 'evet' oyuna karþýlýk 89 'hayýr' oyu ile köy halký Uðurludað Ýlçesi'ne saðlanmaya karþý çýkmýþtý. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu gündem maddesi gerekli araþtýrma ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy çokluðuyla Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. OSMANCIK KUZALÝ- BEY KÖYÜ ÝSMÝ 'KUZKÖY' OLARAK DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR Toplantýda ayrýca Osmancýk Ýlçesi'ne baðlý Kuzalibey Köyü isminin "Kuzköy" olarak deðiþtirilmesine oy birliðiyle karar verildi. Söz konusu isim deðiþikliðinde nihai kararý Ýçiþleri Bakanlýðý söyleyecek. Osmancýk Ýlçesi'nde Kuzalibey ismine benzer bazý köy isimleri bulunduðu, buru durumun özellikle resmi iþlemlerde bazý karýþýklýklara neden olduðu, bu karýþýklýklarýn önüne geçilmesi amacýyla böyle bir isim deðiþikliðinin kaçýnýlmaz olduðu vurgulandý. Yýlmaz MERT Çamlýca METEM güneþ enerjisi projesinin meclise anlattý Çamlýca METEM'in okulun enerji ihtiyacýný karþýlamak amacýyla hazýrladýðý güneþ ve rüzgâr enerji santrali projesi Ýl Genel Meclisi gündemine geldi. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý ortak yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Nurettin Karaca ve Laçin Ýl Genel Meclisi Üyesi Ömer Çatalpelit, alternatif enerji kaynaklarý konusunda toplumda bir farkýndalýk oluþturulmasýna imkan saðlamak amacýyla Çamlýca METEM'in (Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi) hazýrladýðý 'Okulumun Güneþi ve Rüzgârý' konulu projesi meclis gündemine taþýdýlar. Bu arada toplantýya katýlan Çamlýca METEM Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, hazýrladýklarý projeyle ilgili olarak il genel meclisi üyelerine kýsa bilgilendirmede bulundu. Toplantýda önerge sahipleri adýna konuþan Nurettin Karaca, günümüzde alternatif enerji kaynaklarýnýn önemi üzerinde durarak, Çamlýca METEM'in hazýrladýðý projenin alternatif enerji kaynaklarýnýn üretim ve kullanýmý konusunda toplumsal bir farkýndalýk oluþturulmasý bakýmýndan son derece Ahmet Gökhan Eriþ önemli olduðunu söyledi. Karaca, öðrencilerin ve gençlerin bu tür bilimsel araþtýrmalarda mutlaka desteklenmesi gerektiðini da kaydetti. Çamlýca ME- TEM Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ ise projeyle yýlda yaklaþýk bin TL'lik bir enerji tasarrufu saðlamayý hedeflediklerini belirterek, "projemiz yaklaþýk 28 bin TL'ye mal oldu. Proje yaklaþýk 3 yýl içerisinde kendisini amorti edecek. Yaklaþýk 15 yýl ömrü bulunan projeyle birlikte yýl süreyle elektriði bedavaya kullanacaðýz" dedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Meclis'te ilk kez kurulan Araþtýrma ve Geliþtirme(AR-GE) Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT Tükettiðimizden fazla buðday üretiyoruz Çorum'da 2013 yýlýnda üretilen toplam tarýmsal üretim deðerinin 1 milyar 949 milyon 368 bin TL olarak gerçekleþtiði açýklandý. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'un toplam tarýmsal üretim potansiyelinin belirlenmesi amacýyla Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan raporu okuyan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, Çorum'un 2014 yýlý tarýmsal üretim verilerinin henüz açýklanmadýðýný ancak 2013 yýlýndaki toplam tarýmsal üretim deðeninin 1 milyar 94 milyon 268 bin TL olarak gerçekleþtiðini bildirdi. EN FAZLA ÜRETÝM BUÐDAYDA Çorum'da tarýmsal üretimde en fazla üretimin buðdayda yapýldýðýný ifade eden Mustafa Çatar, 2014 yýlý içerisinde Çorum'da 1 milyon 833 bin 651 dekarlýk bir alanda buðday ekimi yapýldýðýný, yýllýk ortalama verimin dekar baþýna 201 kilogram olduðunu, yýllýk üretimin 36 bin 619 ton olduðunu, buðdayda üretilen toplam ürün deðerinin ise 4 milyon 095 bin 200 TL olarak gerçekleþtiðini açýkladý. Buðdayda Çorum'da il tüketiminin 3,56 katý kadar bir üretim yapýldýðýný özellikle ifade eden Çatar, ihtiyaç fazlasý olan 264 bin 44 ton buðdayýn üretim fazlasý olarak ülke ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda kullanýldýðýný bildirdi. Çorum'da 2014 yýlýnda 350 bin 13 dekarlýk bir alanda makarnalýk buðday üretimi yapýldýðýný, toplam üretim miktarýnýn 65 bin 0 ton olduðunu vurgulayan Çatar, makarnalýk buðdayda elde edilen toplam ürün deðerinin ise 54 milyon 609 bin 240 TL olduðunu kaydetti. Mustafa Çatar, Çorum'da ekilen diðer tarýmsal ürünler hakkýnda ise þu bilgileri verdi: ARPADA 15,9 MÝLYON TL GELÝR "Çorum'da 2014 yýlý içerisinde 6 bin 904 dekarlýk bir alanda biralýk arpa üretimi yapýlmýþ ve 24 bin 496 ton üretim elde edilmiþtir. Biralýk arpanýn toplam ürün deðeri 15 milyon 922 bin 400 TL olarak gerçekleþmiþtir. Çavdarda 2014 yýlýnda 3 bin 42 dekarlýk bir alanda ekim yapýlmýþ ve 39 ton üretim elde edilmiþtir. Çavdarýn toplan ürün deðeri 40 bin 350 TL olmuþtur. Yulafta yýl içerisinde bin 013 dekarlýk bir alanda ekip yapýlarak 1632 ton ürün elde edilmiþtir. Yulaftaki toplam ürün deðeri 1 milyon 060 bin 800 TL olmuþtur. ÇELTÝKTE TÜRKÝYE DÖRDÜNCÜSÜYÜZ Çeltikte ise 2014 yýlý içerisinde 68 bin 1 dekarlýk bir alanda üretim yapýlmýþ ve toplam 58 bin 659 ton üretim yapýlmýþtýr. Çeltikte üretilen ürünlerin toplam üretim deðeri 93 milyon 854 bin 400 TL olmuþtur. Çorum çeltik üretiminde Edirne, Balýkesir ve Samsun'un ardýndan en fazla ürün yetiþtiren 4. il olmuþtur." Yýlmaz MERT Meclis kümes hayvancýlýðý ve yumurta sektörünü inceleyecek Ýl Genel Meclisinde Çorum'un kümes hayvancýlýðý ve yumurta üretim potansiyelinin belirlenmesi ile sektörde yaþanan sorun ve sýkýntýlarýn tespit edilmesi amacýyla yazýlý bir önerge teklifi verildi. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda ortak bir yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya ve Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çelik, Çorum'daki kümes hayvancýlýðý ile yumurta sektöründe yaþanan sorun ve sýkýntýlarla ilgili olarak bir araþtýrma yapýlmasýný istediler. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya, Çorum'un özellikle 1980'li yýllardan baþlamak üzere kümes hayvancýlýðý ve yumurta sektöründe çok önemli bir ivme yakaladýðýný belirterek, Çorun'un yakaladýðý bu potansiyelle Türkiye'de özellikle yumurta sektöründe fiyat belirleyen ve sektöre yön veren bir il konumuna geldiðini söyledi. Ancak özellikle son yýllarda sektörde ciddi bir sýkýntý yaþandýðýný vurgulayan Kaya, sektörün sorun durumu hakkýnda genel bir bilgi almak, yaþanan sorun ve sýkýntýlarý tespit etmek amacýyla bir komisyon çalýþmasý yapýlmasýný istediklerini vurguladý. Kaya, önerge teklifinde Çorum'da kümes hayvancýlýðý ve yumurta sektörünün geldiði durum ile kent ve ülke ekonomi açýsýndan önemiyle ilgili bir çalýþma yapýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT

8 Antrenör Dursun Boksör Temel iri yapýlý rakibi ile maç yapar.1.rauntta rakibi temeli epey haþlar.1.raunt sonunda Temel köþesine gider.antrönörü Dursun moral vermek için Temele sen dövüyorsun devam et der.2.ve3. rauntlarda da ayný þeyler olur. 4. rauntta kaþý ve gözü Kelime Avý YAÞAM 8 patlamýþ temel raunt sonunda güç bela köþesine gider.dursun yine aslaným Temel adamý parçaladýn der.temel güç bir þekilde dursuna bakarak ben mi dövüyorum der.dursun evet sen dövüyorsun der.temel:öyle ise etrafa iyibak baþka birisi beni fena halde dövüyor! Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Obezite, þeker Hastalýðýna yol açýyor Dr. Mete Ekþioðlu, obezitenin þeker hastalýðýna yol açtýðýný söyledi. Dr. Ekþioðlu, obezitenin derecesine göre 8-15 yýl daha erken öldüren bir hastalýk olduðunu belirtti. Bursa Kent Konseyi (BKK) Saðlýk Çalýþma Grubu tarafýndan organize edilen 'Obezite ve Kanser' konulu panelde uzman doktorlar, þiþmanlýk ve kilo sorunlarýndaki son geliþmeleri anlattý. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda düzenlenen Dr. Can Baþaran, Dr. Özkan Kanat, Dr. Mete Ekþioðlu ve Dr. Ersun Topal'ýn konuþmacý olduðu panelin moderatörlüðünü ise Op. Dr. Ceyhun Ýrgil üstlendi. Metabolizma ve obezite konusunu anlatan Dr. Can Baþaran, kanserin bilindiði üzere bir hücrenin kontrolsüz olarak büyümesi olduðunu söyledi. Her insanýn vücudunda kanser hücresinin olduðunu anlatan Baþaran, vücudun kanserli bölgeyi baðýþýklýk sistemiyle ortadan kaldýrdýðýný belirtti. Baðýþýklýk sisteminin çöktüðü zamanlarda savunma hücrelerinin kanser hücresini ortadan kaldýramadýðýný dile getiren Baþaran, "Obezite en çok kalýn baðýrsak ve meme kanserine yol açýyor. Bunun net bir þekilde iliþkisi kanýtlanmýþ durumda. Genel tabloya baktýðýmýzda Türkiye'nin yüzde 30'unda obezite olduðunu görüyoruz. Obezite birçok hastalýðýn da nedeni. Hareketsiz yaþam ve kötü beslenme alýþkanlýðý insanlarý obezite olmaya itiyor. Obezite tüm organlarýmýzý ve eklemlerimizi etkiliyor." dedi. OBEZÝTE, ÞEKER HASTALIÐINA YOL AÇABÝLÝYOR Dr. Mete Ekþioðlu ise obezitenin derecesine göre 8-15 yýl daha erken öldüren bir hastalýk olduðunu dile getirdi. Kadýnda yað oraný yüzde 22, erkekte ise yüzde 18 üzerinin þiþmanlýða yol açtýðýný anlatan Ekþioðlu, beslenme hatalarý ve hareketsizliðin, genetik yatkýnlýðýn, týbbi nedenlerin, duygusal açlýðýn, bazý ilaçlar ve ruhsal hastalýklarýn þiþmanlýðý etkileyen en önemli faktörler olduðunu vurguladý. Ekþioðlu, "Uzun yaþamak için kas kuvvetinizi yaþýnýza oranla korumalýsýnýz. Açlýk insülin düzeyinizi 5-6 ünite düzeylerinde tutmalýsýnýz. Yýlýn 365 günü D vitamininiz normal sýnýrlarda olmalýdýr. Artmýþ yað oranlarý, karaciðer yaðlanmasý ve insülin direnci insanoðlunu etkileyen en önemli faktörlerden birkaçýdýr. Unutmayýn ki obezite ilerki yaþlarda þeker hastalýðýna yol açabiliyor." diye konuþtu.genel Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Ersun Topal ise cerrahi dýþý kilo kontrol programlarýna katýlan morbid obez hastalarýn neredeyse tamamýnýn 5 yýl içinde kaybettikleri kiloyu geri aldýklarýný söyledi. Nadir durumlar dýþýnda morbid obez hastalar için cerrahi dýþý metodlarýn uzun vadede etkili olmadýðýný anlattý.obezite ve meme kanseri hakkýnda sunum gerçekleþtiren Dr. Özkan Kanat da obez kadýnlarda özellikle karýn bölgesindeki yað miktarý fazla olanlarda, meme kanseri hücreleri daha hýzlý çoðaldýðýný ve tümörün daha büyük olabileceðini ifade etti. Kanat, kilo vermenin ve bunu koruyabilmenin meme kanserinin tekrarlama riskini azalttýðýný söyledi. (CÝHAN) Dizi 22:45 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Dizi Yedi Güzel Adam 23:15 Yýlanlarýn Öcü Fatma, Bayram ýn kurtulmasýný garanti altýna aldýktan sonra Kamuran ýn teklifini kabul etmiþ görünür. Niyeti Kamuran ý öldürerek ondan ebediyen kurtulmak, Kamuran a hakkettiði cezayý vermektir. Fakat olaylar planladýðý gibi gitmez. Eski saðlýðýna kavuþmuþ olan Kamuran, silahý elinden almayý baþarýr ve Fatma ya zorla sahip olmaya kalkýþýr. Fatma, Kamuran ýn elinden kurtulmayý baþarabilecek midir? Bayram ise gerçek suçlunun teslim olduðunu, kendisinin aklandýðýný öðrenir. Bu kadar kolay bir þekilde suçsuz olduðunun ortaya çýkmasý kafasýný kurcalamaktadýr. Kehanet 21:50 Sinema Bir okulun bahçesindeki zaman kapsülünün içinden 1959 yýlýnda, yani bundan 50 yýl önce sadece rakamlarla yazýlmýþ bir mektup bulunur. Ýlk baþlarda mektuptaki rakamlar anlamsýz gibi gelse de zamanla mektuptaki sayýlarýn dünya üstünde yaþanan felaketlerin, suikastlarýn ve büyük kazalarýn sýrrýný saklýyor olduðu ortaya çýkar. Ne yazýk ki mektupta bahsedilen tüm felaketler gerçekleþmemiþtir ve gerçekleþmemiþ olanlarýn her biri gerçekleþme yolundadýr. Kayahan 3 Haziran 1991 tarihinde çýkarttýðý Yemin Ettim adlý albümüyle satýþ rekoru kýran Kayahan, Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluþuruz sloganýyla tanýndý. Çocuklar için de þarkýlar yazan Kayahan ayrýca televizyon için çocuk programý da yaptý. Ardýndan 30 Nisan 1992'de "Odalarda Iþýksýzým" albümünü çýkardý.mart 1993'te Raks Müzik etiketli Son Þarkýlarým adýný verdiði albümünde yine kendisine ait on þarký yer aldý. Düzenlemeleri Erdal Kýzýlçay ýn yaptýðý albümde Ýskender Paydaþ, Hakan Kurþun gibi genç ve yetenekli isimler çalýþtý. Sarý Þekerim, Vazgeçmem, Aman, Kardeþiz Senle gibi þarkýlarýn öne çýktýðý albüm yüksek bir satýþ grafiði yakaladý. Kayahan, iki yýl sonra, 1995 yýlýnýn Ocak ayýnýn son günlerinde Benim Penceremden adlý albümüyle müzik yolculuðunu sürdürdü. Bu albümün sloganý Sevenleri ayýrmayýn, sevenler ayrýlmayýn oldu. Çýkýþ parçasý Ben Anadolu Çocuðuyum da kültüren erozyon karþýsýndaki tepkisini dile getirdi. Allah ým Neydi Günahým ise pek çok sanatçý tarafýndan icra edilerek büyük baþarý saðladý. Bu albümle birlikte Demet Saðýroðlu nun ardýndan müzik dünyasýný yeni bir yetenekle tanýþtýrdý. Bu genç yetenek, 1999 da hayatýný birleþtireceði Ýpek Tüter di.kayahan, 1996 yýlýnýn Temmuz ayýnda Canýmýn Yapraklarý adlý çalýþmasýný da Allah kimseyi sevgisiz býrakmasýn sloganýyla piyasaya sundu. Bir insanýn sevgiyi, aþký yitirdiði anda herþeyini kaybetmiþ olacaðýný belirten Kayahan, Sevgisiz hiçbir þey yapýlmaz. KABAKLI PEYNÝRLÝ BÖREK Malzemeler 2 Adet Yufka 2 Adet Kabak 2 Çorba Kaþýðý Beyaz Peynir 1/2 Demet Dereotu 1 Adet Yumurta 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Çorba Kaþýðý Karabiber 2 Çorba Kaþýðý Kaþarpeyniri Rendesi Yemeðin Tarifi 2 adet kabaðý rendeleyin. Suyunu sýkýn. 2 Çorba kaþýðý karabiberi karýþtýrýn. 2 adet yufkayý dörde bölün. Her bir parçasýna hazýrladýðýnýz harçtan doldurun. Gül biçiminde sarýp, yaðlanmýþ tepsiye dizin. Aþk þeriatý, bütün dinlerden ayrýdýr. Aþýklarýn þeriatý da Allah'týr, mezhebi de. Hz.Mevlana Ayrý bir yerde 1 adet yumurta, 2 çorba kaþýðý yoðurt ve 1 çorba kaþýðý sývý yaðý çýrpýn. Bu karýþýmý tepsiye dizdiðiniz böreklerin üzerine sürün. 2 çorba kaþýðý kaþar peyniri rendesini de böreklerin üzerine serpin. Isýtýlmýþ 200 dereceli fýrýnda üzerleri kýzarýncaya kadar piþirip servis yapýn. 0:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa :40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 1:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Son Oyun 21:50 Kehanet 08:00 Yasemince Þehit in Annesi.30 Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 1.50 Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeþliði 04:30 Dila Haným 0:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý :00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Güldür Güldür 23:15 Yýlanlarýn Öcü 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý.00 Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane 1.15 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin.25 Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi 15. Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Heredot Cevdet Saati 20:00 Yeþil Deniz 22:45 Yedi Güzel Adam 09: Maceracý :40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 9 Bediüzzaman Said Nursi anýldý Ýslam Düþünürü, Tefsir Yazarý Bediüzzaman Said Nursî, vefatýnýn 55. Yýldönümü'nde düzenlenen bir etkinlikle anýldý. Yeni Asya Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði Mart Bediüzzaman Said Nursi haftasý dolayýsýyla Said Nursi'nin vefatýnýn Latif Salihoðlu Mehmet Kovancý 55. Yýldönümü'nde "Ahir Zaman ve Bediüzzaman" adlý konferans düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen programa konuþmacý olarak Yeni Asya Gazetesi Yazarý, Mehmet Latif Salihoðlu katýldý. Konferans ilk olarak Ulu Camii Hatibi Hafýz Mustafa Gökmen'in Kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþladý. Açýlýþ konuþmasýný Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý yaptý. Program Yeni Asya Gazetesi Yazarý Mehmet Latif Salihoðlu'nun "Ahir Zaman ve Bediüzzaman" konulu konferansý ile devam etti. Konferansta açýlýþ konuþmasý yapan Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý, Bediüzzaman'ýn haber verilen müceddidlerden olduðunu, belki de en büyüðü olabileceðini belirtti. Kovancý, "Peygamberimiz ahir zaman peygamberiydi. Yani ahir zaman, peygamberimizle baþlayan ve kýyametle son bulan bir zaman dilimidir. Peygamberimizin de sonra elbette peygamber gelmeyecektir ama Ýslam'ýn ve insanlýðýn meselelerine Kuran ve sünnet hakikatleriyle çöz bulacak olan müceddidler, geleceðini peygamberimiz haber vermektedir. Ýþte Bediüzzaman da haber verilen müceddidlerden birisidir. Belki en büyüðüdür" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Belediyemize ait Kale Mahallesi, Hüyük Caddesi üzerinde bulunan 895,00 m2 yüzölçümlü Þehitler (Aþýklar Tepesi) Parký, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek ve kafeterya olarak, hazýrlanan þartnamesi dahilinde 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Çarþamba günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli: 1 Yýllýðý 6.000,00 TL + KDV Geçici Teminatý: 1.500,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- istekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý ihale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- ihalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, Keyfiyet ilan olunur. Basýn: Resmi ilanlar de "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" paneli bugün Osmancýk Ülkü Ocaklarý Alparslan Türkeþ'i anma programýna katýldý Türk Milliyetçiliði fikrinin efsane ismi, Türk Dünyasý'nýn Bilge Lideri, Ülkücü Hareketin lideri, MHP'nin Kurucu Genel Baþkaný Merhum Baþbuð Alparslan Türkeþ, vefatýnýn 18. yýlýnda Ankara Beþtepe'deki anýtmezarýnda dualarla anýldý. Olumsuz hava þartlarýna raðmen Türkiye'nin dört bir yanýndan on binlerce ülkücünün akýn ettiði ve büyük bir sevgi yoðunluðunun oluþtuðu törene Osmancýk Ülkü Ocaklarý'na mensup ülkücüler de katýldý. Osmancýk Ülkü Ocaklarý'na mensup 60 ülkücü genç 4 Nisan Cumartesi sabahý Beþtepe'deki törende hazýr bulundu. Törene katýlmak üzere gece saat 02.30'da yola çýkan Osmancýk Ülkü Ocaklarýna mensup gençler, sabah saat 08.00'de anýtmezara ulaþtý. Anýtmezarda mevlit programýna katýlan ve ardýndan Baþbuð Alparslan Türkeþ'in kabri baþýnda Fatihalar okuyan Osmancýklý genç ülkücüler, burada bulunduklarý süre dahilinde ülkücü hareketin önemli isimleriyle tanýþma, sohbet etme ve fotoðraf çekinme imkaný da yakaladýlar. "Sporun amacý centilmenlik ve barýþtýr" Çaykur Rizespor maçý sonrasý Trabzon havalimanýna dönerken Sürmene istikametinde Fenerbahçe kafilesini taþýyan otobüse yapýlan silahlý saldýrýyý kýnayan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Hiçbir baþarý insan saðlýðýndan önemli deðildir. Spor magandalarýnýn ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye yapýlan bu saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnýyorum" dedi. Fenerbahçe otobüsünün silahlý saldýrýya uðramasý üzerine bir açýklama yapan Yalçýn Kýlýç, "Sporun amacý barýþ ve centilmenliktir. Spor ayný zamanda bölgeler arasýnda insanlarý kaynaþtýran ekonomiye büyük katký saðlayan bir yapýya sahip. Bu yapý ile büyük dostluklar Yalçýn Kýlýç kurulmakta ve ekonomiye yön verilmektedir. Hiçbir baþarý ve baþarýsýzlýk insan saðlýðýndan önemli deðildir. Mutluluðu hüsrana çeviren spor magandalarýnýn en kýsa zamanda önüne geçilmesini diliyoruz. Türk esnaf ve sanatkarlarý olarak ülkemizde her zaman barýþ ve huzur dilinin konuþulmasýný istiyoruz. Bu vesile ile amacý barýþ ve centilmenlik olan sporun her dalýnda meydana gelen olaylara dur denilmesi için güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri kýsa sürede alacaðýna inancýmýz tamdýr" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý iþbirliðinde organize edilen "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" adlý panel bugün yapýlacak. Rektörlük Konferans Salonu'nda saat 09.00'da baþlayacak olan panele konuþmacý olarak Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Doç. Dr. Ýshak Emin Aktepe, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin, Ziraat Katýlým Bankasý Genel Müdürü Osman Arslan, Katýlým Bankalarý Birliði Genel Sekreteri Osman Akyüz, Albaraka Türk Çorum Þube Müdürü Ümit Baþaran, Kuveyt Türk Çorum Þube Müdürü Gökhan Esenyel, Türkiye Finans Çorum Þube Müdürü Sinan Aktaþ katýlacak. Haber Servisi Gürsel Yýldýrým "Baþkanlar Konuþuyor"a konuk olacak Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Umut Radyoda yayýnlanan "Baþkanlar Konuþuyor" programýna stüdyo konuðu olacak. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu program bugün saat 16.00'da yayýnlanacak. Radyo 90.3 FM bandýndan Çorum ve çevresinde, umutradyo.com adresinden internet üzerinden tüm dünyada dinlenebiliyor. Uður ÇINAR "Türkiye'nin her yerinde uygulanan sendikal hareket sivilleþmenin bir gereðidir" Anadolu Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs Yalova Valisinin sýnýf içinde öðrencilerinin karþýsýnda bir öðretmeni azarlamasýnýn ve bu olayýn protesto edildiði yürüyüþte azarlanan öðretmenin kalp krizi geçirerek ölmesinin eðitim camiasýný derin üzüntüye boðduðunu ifade etti. Örs konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Öðretmenin her nerede olursa olsun ve özelikle sýnýf içerisinde böyle bir muameleyle karþýlaþmasý kabul edilemez. Þiddetle kýnýyoruz" dedi. Öðretmeni öðrencisinin karþýsýnda her ne sebeple olursa olsun küçük düþürücü tavýr ve hareketlerde bulunmanýn insan onuru ve eðitim açýsýndan hiçbir karþýlýðýnýn bulunmadýðýnýn altýný çizen AES Ýl Baþkaný Nihat Örs, eleþtirinin yerinin ve yönteminin sýnýftaki öðrenci öðretmen iliþkisini olumsuz etkileyeceðinin ne kadar önemli olduðunun bir kez daha ortaya çýktýðýný kaydetti. Nihat Örs açýklamasýnda þu cümlelere yer verdi: "Sendikal bir karar gereði bir tavýr sergileyen öðretmene bu davranýþý yapmak nasýl izah edilebilinir? Türkiye'nin her yerinde uygulanan bu sendikal hareket sivilleþmenin bir gereðidir. Bu durum kontrol mekanizmasýnýn çalýþmayacaðý, hatalarýn söylenmeyeceði nýf deðildir. Kaldý ki sýnýf içinde söylenen sözler bir öðretmenin hatasýný söylemenin ötesinde (Bu bir hata da deðildir) onu küçük düþürücü, onur kýrýcý sözlerdir. Bu olay neticesinde vefat eden Halil Serkan Öz öðretmenimize Allah'tan rahmet yakýnlarýna ve bütün eðitim camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz." anlamýna gelmez. Ancak bu olayda da görüldüðü gibi kamu çalýþaný da bir insandýr. Duygularý ve onuru vardýr. Hele de öðretmenlik mesleði gibi hassas bir meslekte öðrencilerinin karþýsýnda düþülecek zor durumda o öðretmenin bir daha öðrencilerinin karþýsýna çýkýp ders anlatmasý nasýl beklenebilir? Eðer öðretmen uyarýlacaksa bunun yeri sý- Nihat Örs

10 Ortaköy Belediyesinden "Okullar Hayat Olsun Projesi"ne destek Seydimli kadýnlara kanser eðitimi Ortaköy Belediyesi ilçe içerisindeki okullara ilk defa bahçe düzenlemesi yaparak çocuk oyun gruplarý ile oyun bahçesi hazýrlýyor. Konu ile ilgili açýklamada bulunan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamýnda ilçede 0. Yýl Ýlkokulunun bahçesinde çocuk oyun parký yapacaklarýný ifade ederek, "Proje kapsamýnda 0. Yýl Ýlkokulunda öðrenim gören 160 çocuðumuz oyun parkýna kavuþuyor.60 bin TL tutan okul bahçesi çevre düzenlemesi, çocuk parký ve oyun parkýnýn yerleþtirilme iþlemleri baþlamýþ olup 23 Nisan 2015 günü önemli bir aksilik olmadýðý takdirde açýlýþýný ilçe halkýmýzla yapýp hizmete sunacaðýz. Ýlçemize ve ilçe halkýmýza hayýrlý olsun" dedi. Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü "1- Nisan Kanser Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Seydim köyünde bilgilendirme programý düzenledi. Eski belediye binasýnda yapýlan programda "Meme Kanseri, Rahim Aðzý Kanseri ve Kolorektal Kanser, kanser belirtileri, kendi kendine meme muayene ve kanser taramalarý" konusunda eðitim verildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre "Kanser ve Saðlýklý Beslenme" hakkýnda da broþürler daðýtýlarak, kadýnlara pembe atký hediye edildi. Eðitiminden ardýndan, yaþ grubu bayanlara "Gezici Hizmet Aracý"nda ve Aile Saðlýðý Merkezi'nde HPV-DNA tarama testi yapýldý. Meme kanserinin erken tespiti amacýyla bayanlarýn mamografi çekimi için KE- TEM'e kolorektal kanser taramasý erken teþhisi için de "Gaitada Gizli Kan" bakýlmasý amacýyla baðlý olduklarý Aile Hekimine yönlendirildi. Antropoloji Bölümüne öðrenci onayý Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan "Antropoloji Bölümü"ne eðitim-öðretim yýlýnda 40 öðrenci alýnmasý konusundaki teklif, Yükseköðretim Genel Kurul toplantýsýnda kabul edildi. Hayrettin Karaman ÝHL öðretmenleriyle buluþtu Hayrettin Karaman Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde "Ýmam Hatiplerde Ýkmal Seferberliði" konulu söyleþi gerçekleþtirildi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleþiye, AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað, KYK Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç ve çok sayýda öðretmen katýldý. Çorum Ýmam Hatip Okullarý ve Mensuplarý Derneði (ÇOR- MÝDER), Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilen söyleþide Prof. Dr. Hayrettin Karaman öðretmenlerle bira raya geldi. Ýmam Hatip Lisesi dönemlerini anlatan Karaman, öðrenmeye, yaþamaya her Müslüman'ýn kendinden baþlamasý gerektiðini söyledi. Ýmam Hatip Okullarý ve diðer okullardaki seçmeli "Kuran, Siret ve Din" derslerinin, saðlýklý Ýslamlaþma amacýna yönelik eþi bulunmaz imkanlar olduðunu vurgulayan Karaman, "Bu imkaný amaca en uygun kullanmanýn ilk þartý, buralarda hizmet veren okul mezunlarýnýn iyi yetiþmelerini saðlamaktýr" dedi. Kendisinin mimari üzerine çok bilgi sahibi olmadýðýný dile getiren Karaman, insanlarýn günümüzde yapýlan camileri beðenmediðini fakat ilk mescitlerin sadece dört duvardan oluþtuðunu ve zemininin toprak olduðunu, önemli olanýn ibadetin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan Rektör Alkan'a ziyaret Yeþil Irmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesinden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre YEDAÞ olarak her zaman Bankacýlýk ve Finans Bölümü'nden Rektör Alkan'a teþekkür Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü öðretim üyeleri ve öðrencileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ettiler. Üniversitenin kariyer odaklý bölümlerinden biri olan Bankacýlýk ve Finans Bölümü geçen yýl açýlmýþ olmasýna raðmen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn verdiði desteklerden dolayý bölüm öðretim üyeleri ve öðrenciler teþekkür ettiler. Rektör Alkan ise Bankacýlýk ve Finans Bölümünün açýlmasýnýn dünyadaki yeni trendlerden olan para yönetimi konusunun önemli bir adým olduðunu dile getirerek bu amaçla bölüm öðrencilerinin ve öðretim üyelerinin yoðun çalýþmalarýyla geleceðin meslekleri içerisinde yer alabileceðini belirtti. Rektör Alkan, YDS'ye 2 bin kiþi girdi Ýlkbahar Dönemi Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) yapýldý. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý'nýn (ÖSYM), 2013 yýlýndan itibaren yabancý dil bilgisi seviye tespitine yönelik uygulamaya baþladýðý Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS), Çorum'da 5 Nisan 2015 Pazar günü tek oturum halinde yapýldý. Ýlkbahar dönemi ve sonbahar dönemi þeklinde yýlda iki defa gerçekleþtirilen bu sýnava Çorum'dan yaklaþýk 2 bin aday katýldý. Birkaç yýl öncesine kadar Çorum'da yapýlmayan Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý uygulanmadan önce Ýlden ortalama 200 civarýnda aday baþvuruda bulunurken, bu sýnavýn Çorum'da uygulanmaya baþlamasýyla birlikte bu sayý yaklaþýk on kat artýþ göstererek sýnava giren aday sayýsýnýn 2 binlere ulaþmasý memnuniyet verici bir geliþme olarak deðerlendirildi. üniversitenin ve Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn yanýnda olduklarýný ve bu desteklerinin bundan sonrada devam edeceðini belirten YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, Kuzey Kampüsü inþaat çalýþmalarýna engel olacaðý düþünülen kýrsal enerji hattýnýn deplasesinin (taþýnmasý) gerçekleþtirildiðini ifade ederek Kuzey Kampüsü inþaat çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edebileceðini açýkladý. Daha önceden de üniversiteden gelen benzer taleplerinin en kýsa sürede karþýlandýðýný belirten Akyol, Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da üniversitenin kýsa süre içerisinde ciddi yol kat ettiðini ve bu sürecin hýzlý gerçekleþmesindeki en önemli faktörlerden birisinin de kamu ile, özel sektör ile, STK'larla iç içe olan üniversitenin, toplumun her kesimi ile kurmuþ olduðu yakýn diyalogdan kaynaklandýðýný söyledi. Oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþimine devam edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, saðladýðý desteklerden dolayý Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a teþekkür etti. Ziyarette Öz-Ak Gýda Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özdoðan'da yer aldý. bölümün ilk önemli faaliyeti olan "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" adlý paneli Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile birlikte düzenleyerek alanýnda önemli bir etkinlik olduðunu ifade etti.

11 2 AÐUS- 06 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ Ulkukavakspor, hayat buldu Merve Taþ Madalya kazanan judo Milli takýmý ile birlikte, sað baþtan ikinci sporcu Merve Taþ, Avrupa'da bronz madalya kazandý Yunanistan 'da yapýlan gençler judo Avrupa Kupasý'nda Çorum Belediye spor sporcusu Merve Taþ; 52 Kg.da bronz madalya kazandý. Bayan Judo Milli takým ile Yunanistanda Avrupa gençler kupasýn da mücadele eden Çorumlu judocu Merve Taþ 52 kg da Türkiye'ye bronz madalya kazandýrdý. Madalya kazanan judocularýmýz Erkeklerde;55 Kg. Yavuz Beþel - (Gümüþ Madalya) Bayanlarda;44 Kg. Melisa Çakmaklý ve 52 Kg. Damla Çalýþkan Altýn Madalya 48 Kg. Þehnaz Güz (Gümüþ Madalya ) 48 Kg. Nazlýcan Kýlýç, Gülkader Þentürk 52 Kg. Merve Taþ (Çorum Bronz Madalya) Bölgesel Amatör Ligde (BAL) da mücadele eden Ulukavakspor Termespor'u 2-0 maðlup ederek haftayý 3 puan ile kapatarak, küme düþme potasýndan uzaklaþtý. Dün 1 Nolu sentetik çim sahada oynanan karþýlaþmada Ulukavakspor'un gollerini 0. Dakikada Oðuzhan, 90. Dakikada penaltýdan Yusuf kaydetti. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan Ulukavakspor, rakibi karþýsýnda ilk yarýda bulduðu net 3 gol pozisyonundan yararlanamadý. Ýkinci yarýya golü isteyen taraf yine Ulukavakspor oldu. Rakibini sað ve sol kanatlardan getirdiði toplar ile bunaltan siyah beyazlý temsilcimiz beklediði gole 0. Dakikada ulaþtý. Ceza alaný içinde oluþan karambolde topla buluþan Oðuzhan plase bir vuruþ ile topu filelere gönderdi. 1-0 Golden sonra termespor zaman zaman tehlikeli ataklar geliþtirse de Ulukavakspor savunmasý ve kaleci Ömer, konuk ekibe gol þansý vermedi. Maç bu skor ile bitmesi beklenirken 90. Dakikada kazanýlan penaltý atýþýný Ulukavakspor'dan Yusuf kullandý. Yusuf topu ve kaleciyi ayrý ayrý köþelere göndererek maçýn skorunu tayin eden isim oldu. Ulukavakspor: 2 Termespor: 0 Ulukavakspor bu hafta sonu deplasmanda konuk olacaðý çarþambaspor maçý ile Bölgesele amatçr kümedeki maçlarýný tamamlayarak sezonun kapatacak. Ulukavakspor, Osmancýkspor ile önümzdeki sezon bölgesel amatör kümede mücadele etmek adýna baraj maçý oynanaycaklar. Kazanan takým gelecek sezon ilimizi bölgesel amatör lügde mücadele etme hakkýný da kazanacak. (Yasin Yücel) Saha: 1 Nolu sentetik Hakemler: H.Hacý salihoðlu, Selahattin Altay, Muslihiddin aydýn Ulukavakspor: Ömer, Arif (Dk 50 Kahraman), Recep, Serdar, M.Ali, Emre (Dk 85 Yusuf Cihan), Yusuf Demir, Oðuzhan, Ümit, Onur, Tuncay (Dk 46 Cengiz) Termespor: Nurullah, E.Rafet, Sefa, (Dk 85 Ahmet), E.Berkan, (Dk 62 Hüseyin), Tanju, Caner, (Dk 85 Fatih), kadir, Erdi, N.Cumhur, Bekir, Müslüm Goller: Dk 0 Oðuzhan, Dk 90 (P) Yusuf Demir. "Týp Fakültemiz hergün büyüyor" Akademik birim ziyaretlerine devam eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulundu. Üniversitenin mazeret üretmeksizin, doðru olduðuna inandýðý yolda, evrensel ölçüleri göz önünde tutarak büyük bir hýzla ilerlediðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, eðitim faaliyetleri beraberinde sahip olduðu bilgi birikimi ile bulunduðu topluma her anlamda fayda saðlamayý amaçlayan Reha Metin Alkan üniversitenin, tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduðunu açýkladý. Program hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamada gayretli çalýþmalar beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle üniversitenin kýsa sayýlacak bir sürede her alanda büyük geliþmeler kaydettiðine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, Týp Fakültesi'nin de her geçen gün güçlendiðini, nitel ve nicel olarak her geçen gün büyüdüðünü ve bu büyümenin devam edeceðini söyledi. "Üniversitemiz, her ne kadar týp alanýnda biraz geç baþlasa da bu açýðýný hýzlý bir þekilde tamamlýyor" diyen Rektör Alkan, Týp Fakültesi'nin baþarýlý bir kadroyla güzel bir sinerji oluþturduðunu ifade ederek "Týp Fakültemizde birçok alanda büyük baþarýlara imza attýk ve bu baþarýlarýn artarak devam edeceðine olan inancým tamdýr" dedi.üniversitede her türlü bilimsel, akademik ve eðitsel çalýþma ortamýnýn artýk oluþtuðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede oluþturulan sinerjinin ve hep birlikte sarf edilen yoðun gayretlerin sonucunda meydana geldiðini belirterek tüm öðretim elemanlarýna gayretli ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Tuzla hedefe yaklaþýyor Tuzlaspor evinde aðýrladýðý Bursa Nilüferspor'u Yakup Alkan'ýn Hattrick yaptýðý maçta 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu. Spor Toto 3. Lig 1. Grup. Hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde ligin güçlü takýmlarýndan Bursa Nilüfer'i aðýrladý. Maça istekli baþlayan taraf Bursa Nilüfer oldu. Ýlk dakikalarda Tuzla kalesini uzaktan þutlarla yoklayan Bursa Nilüfer'de forvet oyuncularý gol atma baþarýsýný gösteremediler. Maçýn baþýndaki Bursa Nilüfer ataklarýný savuþturan Tuzlaspor oyunu yavaþ yavaþ rakip alana yýktý. Maçta dakikalar 15'i gösterirken geliþen Tuzlaspor ataðýn da golü buldu. Bu dakikada topla buluþan Yakup Alkan düzgün bir vuruþla Bursa Nilüfer aðlarýný havalandýrarak Tuzlaspor'u 1-0 öne geçirdi. Tuzlaspor'un golünün ardýndan Bursa Nilüfer ataklarýný daha da sýklaþtýrýrken özellikle Bursa Nilüferden Sadýk Baþ, Ýbrahim Alan Tuzla kalesinde pozisyonlara girdiler. Maçta dakikalar 39'u gösterirken geliþen Bursa Nilüfer ataðýnda topla sað kanatta buluþan Sadýk'ýn ortasýnda forvet oyuncusu Ýbrahim topun geliþine þýk bir röveþata ile fileleri havalandýrýrken skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Ýbrahim'in bu güzel golünü tribünlerdeki herkes golü alkýþladý. Maçýn ilk yarýsýnýn sonlarýnda baþka gol olmadý ve 1-1'lik beraberlikle takýmlar soyunma odasýna gittiler. Maçýn ilk yarýsýnda adeta tel tel dökülentuzlaspor, ikinci yarýya oldukça istekli baþladý. Maçýn ikinci yarýsýnýn ilk bölümü karþýlýklý ataklarla geçerken,tuzla ve Nilüferspor aradýklarý golü bir türlü bulamadý. Maçýn ikinci yarýsýnýn ortalarýnda Tuzlaspor aradýðý golü Yakup Alkan'la buldu. Maçýn 65. Dakikasýnda Yakup Alkan,Tuzlaspor' 2-1 öne geçiren golü kaydeden isim oldu. Oyuna Sefa'nýn yerine dahil olan Mehmet Atik sað kanatta topla buluþtu ve ceza sahasýna düzgün bir orta yaparak topu Yakup Alkan ile buluþturdu. Yakup Alkan'da topu rakip filelere yollayarak Tuzlaspor'u 2-1 üstünlüðe taþýdý. Karþýlaþmanýn son bölümleri yine karþýlýklý ataklar þeklinde devam etti. Artýk maçta dakikalar 90'ý gösterirken, tribünlerdeki herkes maçýn böyle biteceðini düþünürken, geliþen Tuzlaspor ataðýn da Yakup Alkan kendisinin ve Tuzlaspor'un 3. Golünü attý ve maçý 3-1'e getirdi ve maçýn skorunu tayin etti. Tuzlaspor: 3 Bursa Nilüferspor: 1(Spor servisi) 3 Lig Milli takým karmasýnda Belediyespor'dan oyuncu yok Çorumlu futbolcu Silivrispor da forma giyen Ali Koçak, Milli takýmlar 3. Lig karmasýna davet edilen isimler ararasýnda yer aldý. 3, lig 1.grupda çatalcaspor, Adliyespor, Þekerspor, Tirespor, manavgatspor, kýzýlcabölükspor ve Tuzlaspordan bazý isimler karmada yer aldý Milli Takýmlar izleme heyeti tarafýndan oluþturulan Spor Toto 3.Lig karmasý açýklandý. Genç Milli Takýmlar'da görev yapan teknik direktör ve antrenörlerin sezon baþýndan bu yana düzenli takipleri sonucu oluþturulan oyuncu havuzundan seçilen 50 futbolcunun kampý 8-9 Nisan'da Antalya'da yapýlacak. Oyuncularýn, 8 Nisan 2015 Çarþamba günü saat 13.00'de Antalya TitanicBeachResort Lara'da hazýr bulunmasý gerekiyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in giriþimiyle ilk kez geçtiðimiz yýl baþlatýlan, bu yýl da ayný düzen ve kararlýlýkla devam edilen karma organizasyonunda maçlar 9 Nisan Perþembe günü saat.00 ve 13.00'te Titanic Hotel Belek sahasýnda yapýlacak. 3 lig karmasýna davet edilen isimler ve takýmlarý þu þekilde; Murat Hocaoðlu:Dardanelspor A.Þ.,Fatih Gülmez: Ankara Demir Spor Sercan Çobanoðlu: Çatalca Spor, Asil Kaan Gülec: Kýzýlcabölükspor, Cihan Topaloðlu:Tire 1922 Spor, Samet Dinçer: Þekerspor A.Þ., Nuri Melih Mursal:Sivas Dört Eylül Belediyespor, Doðukan Bad: Eyüpspor, Yakup Demir: Van Büyükþehir Belediye, Rýdvan Çakýr: Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Gökhan Köseoðlu:Ankara Demir Spor, Furkan Mehmet Ali Koçak milli takým seçmeleri karmasýnda Tuncer: Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Samet Akaydýn:Sancaktepe Belediye Spor, Þeyhmus Abdülkadir Aksu: Ýstanbul Güngörenspor, Metin Peker: Batman Petrol Spor A.Þ., Medeni Bingöl: Van Büyükþehir Belediye, Uður Aygören: Dardanelspor A.Þ, Tahir Kurtuluþ :Silivrispor, Ebubekir Þentürk: Batman Petrol Spor A.Þ., Özkan Taþtemur: Kýzýlcabölükspor, Oðuz Çetinkaya: Çatalca Spor, Hüseyin Rüzgar: Batman Petrol Spor A.Þ., Yakup Yiðit: Sivas Dört Eylül Belediyespor, Oðuzhan Demirer: Gölcükspor, Burak Yýlmaz: Kýzýlcabölükspor, Ali Koçak: Silivrispor, Nurettin Çaðlar: Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Mazlum Güneþ: Bursa Nilüferspor A.Þ., Hasan Kul: Orhangazispor, Okan Dernek: Çatalca Spor, Baran Yardýmcý:Manavgatspor, Berk Karababa: Çatalca Spor, Hasan Cankurt :Þekerspor A.Þ., Ahmet Yazar: Dardanelspor A.Þ., Furkan Safi: Etimesgut Belediye Spor, Fatih Özçelik: Ankara Demirspor, Sadýk Baþ: Bursa Nilüferspor A.Þ., Umut Aslan: Ankara Demirspor, Melik Derin: Sancaktepe Belediye Spor,Emrah Tacir:Van Büyükþehir Belediyespor, Alim Harlak :Bursa Nilüferspor A.Þ.,Kerem Çaðatay: Sancaktepe Belediye Spor,Nuri Fatih Aydýn:Dardanelspor A.Þ.,Canberk Özçakýr: Adliyespor, Ozan Hançer: Van Büyükþehir Belediyespor, Yakup Alkan:Tuzla Spor, Aykut Çift: Gölcükspor, Ozan Papaker: Tuzlaspor, Hüseyin Yahyaoðlu:Arsinspor, Abdülkadir Akyýldýz: Sakaryaspor A.Þ. (Spor Servisi) Profesyonel Hakemlik Baþladý Türkiye Futbol Federasyonu, ülkemizde uzun yýllardýr pek çok kez gündeme getirilen profesyonel hakemlik konusunda dev bir adým attý. Mart ayý içerisinde imzalanan sözleþmelerle hakemlerimiz Cüneyt Çakýr, Hüseyin Göçek, Barýþ Þimþek, Mete Kalkavan, Ali Palabýyýk ve Fýrat Aydýnus profesyonel hakemliðe adým atarak ülkemizin ilk sözleþmeli hakemleri oldular. TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören'in göreve geldiði günden bu yana tüm konuþmalarýnda yer verdiði ve hayata geçmesi için büyük çaba sarf ettiði bu yeni sistemle hakemlerimiz çok önemli bir güvenceye kavuþtu. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalýþmalara baþlayan hakemler haftanýn üç günü(salý, Çarþamba ve Perþembe) TFF'nin Beykoz Riva'da yer alan idari merkezine gelerek çalýþmalarýný Merkez Hakem Kurulu gözetiminde sürdürecek. Sözleþmeli hakemler ayrýca kurs, konferans ve seminerlerde eðitim verecek. Hakemler, mesaileri sýrasýnda hakem eðitimlerinde kullanýlacak görüntüleri belirleyerek özel içerikler hazýrlanmasýna katkýda bulunacak. 3 aylýk pilot uygulama sonrasý sözleþmeli hakemliðe gelecek sezondan itibaren diðer hakemlerin de katýlmasý planlanýyor. Sözleþmeli hakemlik 2012 yýlýndan bu yana yapýlan çalýþmalar ve hazýrlýklar sonucu hayata geçirilirken Türkiye Futbol Federasyonu bu süreçte hakemlerimizle ilgili çok önemli yenilik ve düzenlemelere imza attý. Hakemlerin ücretleri 2012 yýlýndan bu yana %91 oranýnda artarken, altý hakemli sistem, kaybolan sprey kullanýmý gibi öncü yenilikler Yýldýrým Demirören baþkanlýðýndaki TFF yönetimi döneminde hayata geçti. Federasyonumuz bunun yanýnda liglerimizde hakemlerimize yönelik sözlü veya fiili saldýrýlarý önlemek için sezon baþýnda hakemlerimizi geniþ yetkilerle donatmýþtý. (Spor servisi)

12 06 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ Futbolculara 2 gün izin Çorum Belediyepsor takýmý dün oynadýðý Tutap Þekerspor maçý sonrasý teknik heyet tarafýndan 2 gün izin verildi. Önümüzdeki hafta Bozüyükspor ile oynayacaðý maça Bozüyükspor'un ligden çekilmesi nedeni ile haftayý maç yapamadan dinlenerek geçirecek olan kýrmýzý siyahlýlar da teknik heyet, Tutap Þekerspor maçý sonrasý kýrmýzý siyahlý oyunculara iki gün izin verdi. Çarþamba günü Çorum da toplanacak olan kýrmýzý siyahlý futbolcular, 19 Nisan da deplasmanda oynayacaklarý Batmanspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaklar. Batman'a 18 Nisanda uçakla yolculuk Öte yandan Batman Petrolspor deplasmanýna uçakla gidecek olan Kýrmýzý siyahlý kafile'nin uçak biletleride yönetim tarafýndan erken alýndý. (Yasin Yücel) Belediyespor'a ÞEKER' morali Çorum belediyespor, dün Anakara Polatlý ilçe stadýnda konuk olduðu ligin küme düþmesi kesinleþen 3. Takýmý olan Tutap Þekerspor karþýsýnda sahadan 3-0 galibiyet ile ayrýlan taraf oldurken play oof umutlarýný yeþertti. Belediyespor'un gollerini Turgay, Çaðlar ve Recep kaydetti. Kýrmýzý siyahlýlar, deplasmanda ligin zayýf ekibi ve küme düþmesi kesinleþen Tutap þekerspor karþýsýnda rahat bir futbol ortaya koyarken, ev sahibi ekibin bir þutu belediyespor kalesinin üst direðinden oyun alanýna döndü. Belediyespor deplasmanda rakibi karþýsýnda aldýðý 3 puan ile puan cetvelinde 5. Basmaða yükselerek 45, puanýn sahibi oldu. Kýrmýzý siyahlýlar, önümüzdeki hafta ligde maç yapmadan haftayý dinlenerek geçirecekler. Kýrmýzý siyahlýlar, Þekerspor karþýsýnda alýnan 3 puan sonunda ise, teknik heyet tarafýndan, takýma Çarþamba gününe kadar izin verildi. Belediyesporlu futbolcular Çarþamba günü çorum da toplanaraki Batman maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaklar. Belediyespor bu hafta sonu grupda maç yapmadan haftayý dinlenerek geçirecekler. STAD: Polatlý Ýlçe. HAKEMLER: Emre Türkmen ***, Fettah Yiðit ***, Hakan Yoldaþ ***. 4.HAKEM: Ali Rýza Özkan. ÞEKERSPOR A.Þ.: Samet Dinçer *, Mehmet Tolunay * (Dk. 28 Mustafa Akdað *), Arýnç *, Talat *, Orhan *, Mehmet Oktay *, Hasan * (Dk. 86 Burak), Eyüp *, Gökhan *, Özkan *, Mustafa Güner * (Dk. 55 Yunus *). ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih ***, Çaðlar *** (Dk. 85 Okan *, Turgay ***, Berat Ali ** (Dk. 8 Recep Berk **), Murathan ***, Ýmam ***, Furkan ***, Buðra **, Oðuzhan ** (Dk. 59 Nedim *), Akýn ***, Emrah **. GOLLER: Dk. 23 Turgay, Dk. 35 Çaðlar, Dk. 83 Recep Berk. SARI KARTLAR: Talat (Þekerspor), Akýn Çorum Belediye) TOPLU SONUÇLAR Þekerspor-Çorum Belediye: 0-3 Bozüyükspor-Gaziosmanpaþa: 0-3 (Hük.) Çatalcaspor-Kýzýlcabölükspor: 1-1 Darýca G.B.-Batman Petrol: 2-1 Ýstanbulspor-Tire 1922spor: 1-0 Adliyespor-Zonguldakspor: 3-2 Manavgatspor-Kýrýkhanspor: 1-0 Tuzlaspor-Bursa Nilüfer: 3-1 Niðde Bld.spor-Akçaabatspor: 3-0 (Hük.) PUAN DURUMU DAKÝKA 3: Çorum Belediye ataðýnda, topla ceza sahasýnda buluþan Turgay'ýn vuruþunda, top kaleci Samet'ten döndü. DAKÝKA : Soldan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, Murathan'ýn ceza yayýna çýkarttýðý topu Furkan kaleye gönderdi, kaleci Samet son anda kornere çeldi. DAKÝKA 19: Orta sahadan atýlan yüksek topu Çaðlar göðsüyle Oðuzhan'a indirdi, Oðuzhan'ýn kaleye göndermek istediði top Berat Ali'ye pas oldu, ceza sahasýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Berat Ali kaleci Samet'i geçemedi. DAKÝKA 23 (GOL): Çorum Belediye golü buldu. Çaðlar, ceza yayý üzerinden içeri girecekken faulle durduruldu. Kazanýlan serbest vuruþta Turgay doðrudan kaleyi Maçtan Dakikalar düþündü, kaleci Samet'in müdahalesi yeterli olmadý: 1-0. DAKÝKA 35 (GOL): Çorum Belediye farký ikiye çýkarttý. Orta alandan atýlan pasa hareketlenen Çaðlar, ceza sahasýnda uygun durumda gol vuruþunu yaptý, kaleci gole izin vermedi, korner. Saðdan Murathan'ýn kullandýðý köþe vuruþunda kaleci topu uzaklaþtýrmak isterken kýsa düþtü, Çaðlar kafayla tamamladý: 2-0. DAKÝKA 42: Þekerspor gole çok yaklaþtý. Saðdan Hasan'ýn kullandýðý köþe vuruþunda,kale alaný içerisinde iyi yükselen Gökhan'ýn kafa vuruþunda top üst direkten döndü. DAKÝKA 65: Soldan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, Murathan'ýn pasýnda topla buluþan Berat Ali'nin sert þutu auta çýktý. DAKÝKA 0: Þekerspor ataðýnda, Orhan'ýn yaklaþýk 25 metreden sert þutunda top az farkla auta çýktý. DAKÝKA : Çorum Belediye penaltý kaçýrdý. Turgay'ýn ceza sahasýnda kaleci Samet tarafýndan düþürülmesi sonucu kazanýlan penaltýyý kullanmak üzere topun baþýna geçen Berat Ali, yerden kalecinin saðýna vurdu ancak kaleci Samet gole izin vermedi. DAKÝKA 83 (GOL). Fark üçe çýktý. Saðdan Murathan'ýn kullandýðý köþe vuruþunda, kaleci Samet'in uzaklaþtýrmak istediði top sað çaprazda Ýmam'ýn önünde kaldý, Ýmam'ýn kaleye gönderdiði topu uzak köþede Recep Berk tamamladý: Tuzlaspor Darýca G.B. Zonguldakspor Ýstanbulspor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Kýzýlcabölükspor Ankara Adliye Tire 1922 spor Manavgatspor Kýrýkhanspor Niðde Bldspor Batman Petrol Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekerspor O G B M A Y P Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor ligden çekildi. HAFTANIN MAÇLARI Çorum Belediye-Bozüyükspor Kýrýkhanspor-Ýstanbulspor Gaziosmanpaþa-Batman Petrolspor Zonguldakspor-Niðde Belediye Manavgatspor-Darýca G.B. Bursa Nilüferspor-Þekerspor Tire 1922spor-Ankara Adliyespor Kýzýlcabölükspor-Tuzlaspor Akçaabatspor-Çatalcaspor

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı