buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý"

Transkript

1 Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna getirilen Bilgili, yaptýðý açýklamada, hastalarýn güven duyacaklarý ve tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý bir hastane statüsüne gelebilmek için büyük bir gayretle çalýþacaklarýný belirtirek, Kardiyoloji servisinde hizmet verdiðini, Baþhekim olarak da temel ilkesinin saðlýk alanýnda Çorum halkýna hizmet etmek olduðunu söyledi. SAYFA 3 TE Reha Metin Alkan Týp Fakültemiz hergün büyüyor 06 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Akademik birim ziyaretlerine devam eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi öðretim elemanlarýyla bir araya gelerek görevde bulunduðu süre içerisinde yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulundu. SAYFA DE Tükettiðimizden fazla buðday üretiyoruz Serdal Efe "Özgürlük ve demokrasi karþýtý uygulamalara karþý mücadeleye devam edeceðiz" Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe yaptýðý yazýlý açýklamada Yalova Valisi Selim Cebiroðlu'nun, geçtiðimiz hafta bir okula yaptýðý ziyarette bulunmuþ ziyaret kýyafetinden dolayý Matematik öðretmeni Halil Serkan Öz'e sýnýf içerisinde, "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öðretmensin? Ýnsanlar dýþarýda görseler dilenci zannedip para verirler" diyerek hakaret etmesi sonrasýnda geliþen olaylara tepki gösterdi. SAYFA 3 TE Çorum'da 2013 yýlýnda üretilen toplam tarýmsal üretim deðerinin 1 milyar 949 milyon 368 bin TL olarak gerçekleþtiði açýklandý. Ýl Genel Meclisi 1. Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ baþkanlýðýnda geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'un toplam tarýmsal üretim potansiyelinin belirlenmesi amacýyla Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. SAYFA OE Kahraman Tazeoðlu Çorum'da ilgiden memnun Kahraman Tazeoðlu "Vazgeçtim" isimli kitabýný Türkiye'de ilk defa Çorum'da Erka Ofis ve Kýrtasiye'de tanýttý. Tanýtým sonrasýnda Kahraman Tazeoðlu kitaplarýný imzaladý. Geçtiðimiz hafta sonu Erka Ofis ve Kýrtasiye'de gerçekleþen imza törenine Kahraman Tazeoðlu'nun hayranlarýnýn ilgisi yoðun oldu. SAYFA 5 TE Arapça Yarýþmalarýnýn Ýl finali yapýldý Bu yýl altýncýsý yapýlacak olan Arapça Yarýþmalarý'nýn Çorum finali hafta sonu gerçekleþtirildi. Milli Eðitim Bakanlýðý Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ve Akademi Lisan ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði tarafýndan düzenlenen '6. Arapça Bilgi ve Etkinlik' yarýþmalarýnýn il finali, geçtiðimiz Cumartesi günü Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla yapýldý. SAYFA 5 TE "Yoksullukla mücadelenin panzehiri zekattýr" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan "Zekat" konulu konferans düzenlendi. SAYFA 2 DE Bediüzzaman Said Nursi anýldý Ýslam Düþünürü, Tefsir Yazarý Bediüzzaman Said Nursî, vefatýnýn 55. Yýldönümü'nde düzenlenen bir etkinlikle anýldý. Yeni Asya Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði Mart Bediüzzaman Said Nursi haftasý dolayýsýyla Said Nursi'nin vefatýnýn 55. Yýldönümü'nde "Ahir Zaman ve Bediüzzaman" adlý konferans düzenledi. SAYFA 9 DA Antropoloji Bölümüne öðrenci onayý Senegalli futbolcuya AK Parti rozeti 2 TSO TSM korosu sahneye çýkýyor 3 9 "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" paneli bugün DE TE DA Gülsün Mert Mikroskop Bu Vatan nasýl emanet edildi! SAYFA 5 TE Cansu-yu

2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:40 Güneþ : 06: Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:25 Akþam : 19:18 Yatsý : 20:40 Kuzeyden batýdan rüzgarlar esti Sýcaklar çekildi bu nasýl bahar Gece soðuk eksi ikiye düþtü Soðuklar dikildi bu nasýl bahar Çýranýn odunun çöpü kalmadý Tutulmuþ eskimiþ kapý kalmadý Kazmanýn küreðin sapý kalmadý Ne varsa yakýldý bu nasýl bahar Mart'ý Ýlkbaharýn öncüsü saydýk Paltoyu çýkardýk soðuk aldýk Mart'ta çýkardýysak Nisan da giydik Canýmýz sýkýldý bu nasýl bahar Yüksek binalara leylekler konudu Nisanýn üçünde suyumuz dondu Leylekler piþman oldu aðaçlar soldu Çiçekler döküldü bu nasýl bahar Giden soðuk dönüp geri geldikçe Yaþlýlar sinesine çektikçe Aðaçlarýn çiçekleri soldukça Yapraklar döküldü bu nasýl bahar Aþýk Bekir derki kullar deðiþti Kullar deðiþtikçe yýllar deðiþti Nisanýn soðuðu buz gibi kesti Canýmýz sýkýldý bu nasýl bahar Fahri Korutürk'ün Cumhurbaþkaný seçilmesi (193) - Polisler Haftasý Bursa'nýn fethi (1326) Anadolu Ajansý'nýn kuruluþu (1920) Allahü teâlânýn en sevmediði kimse, hakký kabûl etmekte inat edendir. Hadis-i Þerif Günün Þiiri KÖYLÜLER DÝYORKÝ; BU NASIL BAHAR; HAVA DURUMU Halk Þairi Bekir Saðýr Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5690 2,551 EUR 2,8196 2,8284 STERLiN 3,8340 3, JPY YENi 2,1588 2,1648 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER "Yoksullukla mücadelenin panzehiri zekattýr" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan "Zekat" konulu konferans düzenlendi. Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve MÜSÝAD üyeleri izledi. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Türkiye'de yoksullukla mücadelenin panzehirinin zekat olduðunu, ancak bu müessesenin ihmal edildiðini ve insanlarýn vicdanlarýna býrakýldýðýný söyledi. Ýslamiyet'in insanýn yaþamak için neye muhtaç ise onun saðlanmasýný istediðini belirten Karaman, ihtiyaçlarýn karþýlanmasý noktasýnda da tek bir yol göstermediðini ifade ederek, "Devlet vergi toplasýn. Bu vergilerden maðdur birey veya ailelerin ihtiyacýný karþýlasýn demiyor. Devleti son kapý olarak gösteriyor. Devlet'ten önce infak yada nafaka ile zekat var. Ýnsan aileden meydana geliyor. Kiþi öldükten sonra mirasý kimlere kalacaksa ölmeden önce bu kiþinin ihtiyaçlarýný mirasý kalacak kiþiler karþýlamakla yükümlüdürler. Bu bir vazifedir" dedi. Fakirlikle mücadelenin en önemli kapýlarýndan birisinin de zekat müessesesi olduðunu vurgulayan Karaman, "Ancak bu müessese ihmal ediliyor. Ýstanbul'da 30 yýl önce zekat konusunda bir araþtýrma yapýlýyor. Bu müessese tam manasýyla iþletildiðinde ülkedeki tüm yoksullarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý ortaya çýkýyor. 30 yýl önce böyle þimdi de aynýdýr. Zekat müessessi tam manasýyla iþletilir ve uygulanýrsa yaþanan sorunlarda çözüme kavuþur. Türkiye'de zekat insanlarýn vicdanlarýna býrakýlmýþ. Zekat bir kýsým çevrelerin lanse ettiði gibi sadaka deðildir. Bu ilahý kanun gereði bir vergidir. Türkiye'de bu sistem ihmal ediliyor. Ýnsanlar gereðini yerine getirmiyor. Devlet zekat toplamadýðý için müeyyidesi de ahrete kalýyor. Ahrette hesaba çekilmeden biz dünyada kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bir ülkede nafaka, infak veya zekat sistemleri ne kadar iyi iþletilirse her alanda yaþanan sorunlarýn üstesinden daha rahat gelinir." ifadelerini kullandý. Ýhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýnýn zekat veya nafaka sistemi ile karþýlanamadýðýnda son olarak devletin üçüncü kapý olarak devreye girdiðini anlatan Karaman, nafaka veya zekatla ihtiyaçlarý karþýlanamayan muhtaçlara devlet tarafýndan maaþ baðlandýðýný kaydetti. Konferansta bazý konularda duyduðu rahatsýzlýklarý da dile getiren Ýslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman, ismen Müslümanlarýn yaptýklarý yanlýþlar ve hatalarýn hem Ýslamiyet'e hem de inançlý insanlara büyük zarar verdiðini söyledi. Yanlýþlarýn acemilik veya bilgisizlikten deðil hainlikten kaynakladýðýný dile getiren Karaman, "Bakýyorsunuz sözde inançlý insanlar bir takým giriþimlerde bulunuyor. Sonra Ýslamiyet ve Müslümanlar farklý argümanlarla anýlýyor. Bir de çocuklarýmýz ve torunlarýmýz var. Okul çaðýna kadar bunlar nasýl eðitilecek. Eskiden mahallelerde herkes birbirini tanýrdý. Bir otokontrol sistemi vardý. Bir çocuðu tüm mahalle sahiplenirdi. Oyun vardý. Reeldi. Hayali þeylerin peþinde koþulmazdý. Çocuklar beden ve ruh saðlýðý olmak üzere her yönden iyi yetiþtiriliyordu" diye konuþtu. Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Yýl: Sayý: NÝSAN PAZARTESÝ Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Senegalli Futbolcu Muhammed'e AK Parti rozeti taktý. AK Parti Ýl Teþkilatýndan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýskilipgücüspor Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Armutcu ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Aslan Saðlam, Mehmet Ýnanç Ertekin ve Senegalli Futbolcularý Muhammed ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.konuk heyet, Bekiroðlu'na Ýskilipgücü Spor Kulübü'nün formasýný hediye etti. Ziyaret sýrasýnda Senegalli Futbulcu Muhammed'e Ýl Baþkaný Bekiroðlu tarafýndan AK Parti rozeti takdim edildi. Rozet takdimi sýrasýnda Muhammed ise Rabia selamý ile selamladý. Bekiroðlu'na teþekkür Senegalli futbolcuya AK Parti rozeti eden Muhammed, kendisinin Ýskilip doðumlu olduðunu, babasýnýn görevi nedeniyle 4 yýl boyunca Ýskilip'in Ulaþtepe Mahallesi'nde yaþadýðýný, Ýskilip halkýný ve ilçeyi çok sevdiðini, gönlünde Ýskilip'in ayrý bir yerinin bulunduðunu, þimdi ise futbol hayatýný Ýskilip'te sürdürmenin gururu içerisinde olduðunu söyledi.muhammed, ayrýca kendisinin bir AK Parti gönüllüsü olduðunu, Senegal'de fahri olarak Gençlik Kollarý baþkanlýðý görevini yaptýðýný anlattý.ak Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kendisine hediye edilen formadan dolayý da teþekkür etti. Bekiroðlu, "Dünyanýn çeþitli yerlerinde, baþka ülkelerde partimizi seven, davamýzýn bilincinde olan insanlarýmýzýn olduðunu bilmek gurur verici bir durum" diye konuþtu. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 0 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:2/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Özgürlük ve demokrasi karþýtý uygulamalara karþý mücadeleye devam edeceðiz" Serdal Efe Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe yaptýðý yazýlý açýklamada Yalova Valisi Selim Cebiroðlu'nun, geçtiðimiz hafta bir okula yaptýðý ziyarette bulunmuþ ziyaret kýyafetinden dolayý Matematik öðretmeni Halil Serkan Öz'e sýnýf içerisinde, "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öðretmensin? Ýnsanlar dýþarýda görseler dilenci zannedip para verirler" diyerek hakaret etmesi sonrasýnda geliþen olaylara tepki gösterdi. Bununla da yetinmeyen Vali Cebiroðlu'nun, öðretmeni sýnýftan kovduðunu ve yaþananlarýn ardýndan okul idarecilerine "Siz eþekbaþý mýsýnýz burada? Yönetemiyorsanýz istifa edin" dediðini kaydeden Efe, "Vali, öðretmenler odasýnda bir toplantý düzenlemiþtir. Toplantýda kýlýk kýyafet yönetmenliðini hatýrlatan Cebiroðlu, bir öðretmenin "Yönetmeliði biliyoruz biz zaten bunun deðiþmesi için eylem yapýyoruz" demesinin ardýndan bu defa da "Yönetmeliði bilerek eylem yapýyorsanýz anarþistsiniz" demiþtir. Maalesef bu olay otoriter devlet mekanizmasýnýn insanlar üzerindeki baskýsýnýn ilk örneði deðildir. Eðer bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapýlmazsa son örneði de olmayacaktýr. Zira kamu otoritesinin il ve ilçelerdeki temsilcileri konumunda olan vali ve kaymakamlarýn bir kýsmý hala askeri darbe dönemlerini andýran tek tipçi,dayatmacý ve özgürlük karþýtý bir devlet geleneðini en sert þekilde uygulamanýn bir tür görev ve zorunluluk olduðunu düþünmektedirler. Kamu otoritesinin kendilerine vermiþ olduðu yetkiyi, toplumun özgürlük taleplerine, yasalarýn ve mahkemelerin ilgili düzenleme ve kararlarýna raðmen keyfi ve hukuksuz olarak kullanmaktadýrlar" þeklinde kaydetti. Özgür Eðitim-Sen olarak bugüne kadar özgürlük ve demokrasi karþýtý uygulamalarla maðdurlarýn siyasi, etnik yada dini kimliklerini dikkate almadan mücadele ettiklerini dile getiren Efe, "Sendikamýzýn varoluþ sebebi ve en önemli misyonu temel insan haklarý ve özgürlüklerini savunmak ve geliþmesini saðlamaktýr. Kamu otoritesini kullanan siyasi ve bürokratik kadrolar geçmiþte olduðu gibi bugünde insan haklarý ve özgürlüklerini ihlal ettikleri anda bizleri karþýlarýnda bulacaklardýr. Bu konuda mücadele etmekten ve bedel ödemekten asla çekinmediðimizi bir kez daha kamuoyuna deklare ediyoruz. Bizim için temel insan haklarý ve özgürlükler ancak demokratik ve adil bir ülkede güvence altýndadýr. Her fýrsatta insan haklarýndan,özgürlüklerden,demokrasiden ve adaletten bahseden kiþi ve kurumlarý bunun gereðini yapmaya davet ediyoruz. Söz konusu bu söylemler ancak bu konularla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirilirse anlam ve deðer kazanacaktýr. Aksi taktirde bu söylemler içi boþ,oy ve oyalama amaçlý siyasi nutuklar olmaktan öteye geçemeyecektir. Son olarak Yalova valisinin aðýr hakaretlerine maruz kaldýktan iki gün sonra geçirmiþ olduðu kalp krizi sonucunda hayatýný kaybeden deðerli meslektaþýmýzýn baþta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve eðitim camiamýza baþsaðlýðý diliyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý TSO TSM korosu sahneye çýkýyor Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, 2015 yýlý Bahar Konserleri'ni 6--8 Nisan tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirecek. Konserler her gün saat 20.30'da baþlayacak. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kurulduðu 2001 yýlýndan bu yana her yýl Çorum'da bahar konserleri düzenleyen TSM Topluluðu, bu yýl da Çorum halkýna sanat müziði resitali sunacak. Bu yýl Nisan ayýnda Çorum'da konserlerini gerçekleþtirecek olan topluluk, ardýndan 2 Mayýs 2015 tarihinde, Çorum Vakfý Ankara Þubesi iþbirliði ile Ankara'da bir konser gerçekleþtirecek. Þef Enver Leblebicioðlu yönetiminde, yaklaþýk 0 kiþiden oluþan kadrosu ile sanat hayatýný sürdüren Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, çeþitli meslek gruplarýna mensup kiþilerden oluþmakta. Zamanla ünü Çorum dýþýna yayýlan topluluk, Ankara baþta olmak üzere bazý illerde ve ilçelerde konserler düzenledi. Koro Þefi Enver Leblebici oðlu, bu yýl da Türk Sanat Müziði'nin en seçme eserlerini Çorum halkýna sunacaklarýný söyledi. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna getirilen Bilgili, yaptýðý açýklamada, hastalarýn güven duyacaklarý ve tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðý bir hastane statüsüne gelebilmek için büyük bir gayretle çalýþacaklarýný belirtirek, Kardiyoloji servisinde hizmet verdiðini, Baþhekim olarak da temel ilkesinin saðlýk alanýnda Çorum halkýna hizmet etmek olduðunu söyledi. UZM.DR.GÖKHAN BÝLGÝLÝKÝMDÝR? 05, Erzurum doðumlu olan Bilgili, ilk orta ve lise öðrenimini Amasya'da tamamladýktan sonra, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesine baþladý yýlýnda okul 1.si olarak Týp Fakültesini bitiren Dr.Bilgili, uzmanlýk eðitimini yýlý tarihleri arasýnda Uludað Üniversitesi, Týp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalýnda tamamladý. Mayýs 20 ile Þubat 2012 tarihleri arasýnda, Çorum Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmet görevini tamamladýktan sonra halen devam etmekte olduðu,çorum Özel Hastanesi Kardiyoloji Uzmanlýðý görevine getirildi. 2 Nisan 2015 tarihinden itibaren ise yine Çorum Özel Hastanesi, Baþhekimlik kadrosuna atandý. Uzm Dr.Gökhan Bilgili, evli ve 2 çocuk babasýdýr. Baðcý'dan son günde mesaj Kamu Sen eylemine Çorum'dan katýlým Kamu Sen tarafýndan Ankara'da düzenlenen eyleme Çorum'dan da katýlým oldu. Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliði toplam 20 kiþiyle yürüyüþ ve mitinge katýldý. Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, "Uzun yýllardan sonra ilk defa kamu görevlileri haklarý için ayaða kalkarak on binler olup Baþkent'e aktý. Yurdun dört bir yanýndan yola çýkan kamu görevlileri, emekliler, 4/C'liler, sözleþmeli personel, KÝT Personeli, Atamasý yapýlmayan Öðretmen, Ý.Ý.B.F. Mezunlarý, saðlýkçýlar, KPSS'de kendilerine bir kapý arayan genç iþsizler ve haklarý budanan, unutulan, baskýya uðrayan tüm kesimler hep bir aðýzdan yetkililere "yeter artýk" denildi. Eylemde Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk'ta bir konuþma yaptý. Koncuk konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ovalar geçtiniz, daðlar aþtýnýz, sendikacýlýðýn cenk meydanýna, mitingimize ulaþtýnýz. Siz; hakký tutup kaldýrmak için "Kim var?" dendiðinde, saðýnýza solunuza bakmadan, "Ben varým" diye bir adým öne çýkan mangal yürekliler, siz; gönüllü soytarýlýða soyunan sözde sendikacýlara pabuç býrakmayan demir bilekliler, siz; mevki, makam, menfaat uðruna her türlü ihanete, yolsuzluða, hayâsýzlýða geçit veren kapý kullarýnýn, el etek öpücülerin önünde bir dað gibi kýyama duran babayiðitler, siz; tepeden týrnaða katran karasýna bürünmüþ zihniyetleriyle, bu ülkenin temeline dinamit koyan, kardeþliðimize darbe vuranlarýn arasýnda, cerahat yuvasýna dönmüþ sistem içinde tertemiz kalmayý baþarmýþ, alný ak, pirü pak, bir güneþ gibi parlayan gardaþlarýmsýnýz. Siz; hakkýnýz için, geleceðiniz için, bu vatan için taþýn altýna elinizi koydunuz, onurunu ve þerefini kaybedenlerden olmadýnýz. Sesimize ses, gücümüze güç kattýnýz. Hoþ geldiniz, þeref verdiniz. Allah hepinizden razý olsun. Geçen toplu sözleþmede 30 günümüz çalýndý, 2016 ve 201 yýllarýnýn da elimizden alýnmasýna razý olmayacaðýz! Biz "Memurun, emeklin zararý telafi edilsin, bunun için de memura, emekliye yüzde 12 ek zam verilsin" diyoruz. "Hiç olmazsa 2016 ve 201'yi kurtaralým yýlýnda yüzde 3+3 memurun, emeklinin sefaletidir." diyoruz. "Verilen sözler yerine getirilsin, Kamu Personeli Danýþma Kurulu'nda kabul edilen maddeleri uygulansýn. Kamuda ayrýmcýlýk yapýlmasýna itirazýmýz var. Liyakatsiz yönetici atanmasýn. Ahbap çavuþ iliþkilerine, kirli oyunlara son verilsin. Memurlarý ötekileþtirerek, kamu görevlilerinin arasýna nifak tohumlarý saçýlmasýn." diyoruz. Ýþte, memuru, emekliyi, dul ve yetimi ekonomik, ülkeyi siyasi felakete sürükleyen bu zihniyet, memurun iþ güvencesini de elinden almak istiyor. Bunlar, geldiði günden beri memurluk güvencesini ortadan kaldýrarak, memuru daraðacýna göndermeye, ölmeden kefen giydirmeye çalýþýyorlar. "Yeni anayasa ile geliþmiþ ülkelerdeki gibi iþçi memur ayrýmýný kaldýracaðýz, çalýþan kavramýný getireceðiz. Tazminatýný ödeyeceðiz, kapýnýn önüne koyacaðýz" diyorlar. Dünyanýn bütün geliþmiþ ülkelerinde iþçi, memur ayrýmý var; memurun iþ güvencesi var. Bunu onlar da pekâlâ biliyorlar. Ama bunlar, yalanlarla, iftiralarla ülkeyi parti devletine dönüþtürmeye, devletin memurunu hükümetin emir eri haline getirmeye çalýþýyorlar. Memurlarýn iþ güvencelerinin ellerinden alýnmasý demek, o devletin hâkim olduðu topraklardaki temsil kabiliyetini özel sektöre, taþerona, yerel idareye devretmesi anlamýna gelir. Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn. Savcýyý yaþat, askeri yaþat, polisi yaþat, memuru yaþat, insaný yaþat ki devlet var olsun. Türk memurunun manifestosunu buradan açýklýyorum: Bizi ölmeden mezara sokamayacaksýnýz. Canýnýz istediðinde memuru kapýnýn önüne koyamayacaksýnýz. Biliniz ki memur; kendisi için biçtiðiniz bu kefeni, siyasi mevta olduðunuz gün sizlere giydirecek, evlatlarýnýn yarýnlarýnýn karartýlmasýna asla müsaade etmeyecek. Ýþte binler burada, hep bir aðýzdan haykýrýyor, vatanýna, devletine, iþ güvencesine, geleceðine sahip çýkýyor. Kirli emellerinizi, kara ellerinizi memurun, emeklinin, dul ve yetimin üzerinden çekin. Yerin dibine girsin sizin açýlýmýnýz. Kahrolsun, federalizm hayalleriniz. Batsýn sizin iþ güvencemizi yok edecek reformlarýnýz. Aklýnýzý baþýnýza alýn, güvencemizle oynamayýn, huzurumuzu bozmayýn, ekmeðimizi daha fazla küçültmeyin! Her biriniz bizim mesai arkadaþýmýz, kader ortaðýmýz, can yoldaþýmýzsýnýz. Biz bir amaç uðruna bu yollara düþtük, bu çilelere hep birlikte göðüs gerdik." Türkiye Büyük Millet Meclisinde 23 ve 24. Dönem olmak üzere 2 dönem görev yapan AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 24. dönemin son gününde mesaj yayýnladý yýlýnýn baþlarýnda 58. AK Parti Hükümeti henüz yeni kurulmuþken Van 0. Yýl Üniversitesinde doçentlik tezi çalýþmalarýný tamamlama aþamasýnda olan Baðcý, Devlet Planlama Teþkilatýnýn "Birlikte Çalýþmak Ýstiyoruz" talebi üzerine akademik çalýþmalarýna ara vererek Þubat ten Mayýs 200'ye kadar DPT'de çalýþmýþ, ve 200'de siyaset ve yasama yoluyla hizmet etme arzusu neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum milletvekili olarak seçilmiþ ve göreve baþlamýþtý. Görev yaptýðý 8 yýl içerisinde meclisin en devamlý ve en çalýþkan milletvekilleri arasýnda yer almasý ile dikkat çeken ve Merkezi Ýstanbul'da bulunan ve Türkiye genelinde güncel pek çok araþtýrmalarda bulunmuþ ve objektif çalýþmalarý ile güvenilirlik açýsýndan en etkin araþtýrma þirketleri arasýnda yer alan ORC araþtýrma þirketinin yaptýðý anketlerde Çorum ilinde dört milletvekili arasýnda % 42 gibi rekor bir oranla en çok sevilen milletvekili seçilen Baðcý sistemli çalýþmasý ve yerelden gelen projelere verdiði destek ile kamuoyunun hep dikkatini çekti. Milleti temsil ettiði 8 yýl boyunca yapamayacaðý iþlerin sözünü vermeyen ve verdiði sözleri de yüzde yüze yakýn oranda gerçekleþtiren Baðcý bu anlamda da milletin siyaset kurumuna karþý güvenli olmasýna da önemli oranda katký sundu. 8 yýllýk onurlu görevi boyunca millet adýna hep millet için çalýþtýðýný kaydeden Baðcý, Meclisteki son gününü milletvekili arkadaþlarý ile deðerlendirdi ve sosyal medya üzerinden seçmenlerine, sevenlerine ve takipçilerine duygu yüklü mesajlar verdi. Baðcý mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Bize bu onurlu görevi yaþatan Genel Baþkanýmýza ve Milletimize teþekkür ederim. Ne yaptýysak millet adýna ve yine millet için yaptýk. Milletimizin geleceði aydýnlýk ve parlak. Dua ile 24.Dönem selfielerle, kucaklaþma, helalleþme ve dualarla sona erdi. Saðlýk ve selametle. 24. Yasama Yýlýnýn son günü ve son saatlerindeyiz. TBMM 25.dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle birazdan tatile girecek. Ýnþallah yaptýðýmýz çalýþmalar ve hizmetlerle bu milletin duasýna mazhar olmuþuzdur. Allah bizi milletin dua ve desteðinden mahrum býrakmasýn, yar ve yardýmcýmýz olsun. Selam ve Sevgilerimle."

4 4 Av. Bekir Çetin "Baþbuðumuzun býraktýðý emanete sýmsýký sarýlarak yolumuza devam edeceðiz" MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Alparslan Türkeþ'in vefatýnýn yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Baþbuðumuz 80 yýllýk ömrünü Türk milletine vakfetmiþ, sadece siyasetçi olmakla kalmayýp ayný zamanda bir þuur, gönül ve dava insaný olan büyük bir liderdir. Rahmetli baþbuðumuz, gençlik yýllarýndan itibaren gönül verdiði Türklük yolunda, karþýsýna çýkarýlan engellere raðmen, asla yýlgýnlýða ve umutsuzluða kapýlmamýþtýr. O her zaman gerçek bir liderin bütün hasletlerini yeri ve sýrasý geldiðinde birer birer ortaya koymuþtur. Yüce dinimizin buyruklarýndan hiçbir zaman ödün vermemiþ, zorluklarý Cenab-ý Allah'a sýðýnarak ve milletimize güvenerek aþmaya çalýþmýþtýr" dedi. "Bugün sancaðýný onurla taþýmakta olduðumuz hareketimiz vatanýmýzýn her bir karýþýnda kök salmýþsa, bu mecliste hep bir aradaysak, aramýzdaki manevi bir bað bizleri burada toplamaya vesile oluyorsa; tartýþmasýz bunda en büyük pay sahibi Baþbuðumuzdur" ifadelerini kullanan Çetin, "Türk tarihinde milletimiz öylesine büyük liderler yetiþtirmiþtir ki bu liderler karanlýða bir güneþ gibi doðmuþ, ihanete karþý birliðin sembolleri olmuþlardýr. Ýþte baþbuðumuz da Türklüðün yetiþtirdiði en büyük liderlerden birisidir. Bugün ülkemizin yaþadýðý karanlýk günler merhum Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'in, Türk milliyetçilerine gösterdiði istikametin ne denli doðru ve isabetli olduðunu bir kez daha ispatlamýþtýr. Bundan dolayý bizler þuna bütün yüreðimizle inanýyoruz ki; doðru yerdeyiz, doðru yoldayýz ve dosdoðru bir hedefin takipçileriyiz. Biz Türk milliyetçileri ülkemizin adým adým uçuruma sürüklendiði bugünlerde sorumluluðumuzun ne denli büyük olduðunun farkýndayýz. Baþbuðumuzun bize býraktýðý emanete sýmsýký sarýlarak yolumuza devam edeceðiz. Ve týpký baþbuðumuzun bütün ömrü boyunca gerçekleþtirdiði gibi Cenabý Allah'a sýðýnýp büyük Türk milletine güvenerek bütün zorluklarý aþacaðýz. Ve inþallah mücadelemiz sonucunda ülkemizin tek kurtuluþ reçetesi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarýný tesis edeceðiz. Buradan baþbuðumuzun Türk milletine davetini tekrarlamak istiyorum; "Biz Türk Milletini, sokaklarda ýspanak fiyatýna satýlan demokrasiye, rüþvet ve hile çiðnenen, çiðnetilen hukuk düzenlerine, ahlâktan mahrum bir hürriyete, tefeciliðe, karaborsaya yer veren bir iktisadi yapýya çaðýrmýyoruz. Türklük þuur ve gururuna, Ýslâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla savaþa, adalette yarýþa, birliðe, kardeþliðe, kýsacasý hak yolu, hakikât yolu, Allah yoluna çaðýrýyoruz." Bütün bu duygu ve düþüncelerle vefatýnýn 18. Yýlýnda hareketimizin kurucusu Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ'i, þanlý bayraðýmýz ve kutlu sancaðýmýz uðrunda topraða düþen bütün þehitlerimizi rahmet, minnet ve þükran ile anýyor, manevi huzurunda saygý ile eðiliyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Çiftçi eðitimlerine ilgi yüksek Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, bakanlýklar, kurum ve kuruluþlarla yaptýklarý iþbirliðiyle yýllarýnda düzenledikleri kadýn çiftçi, genç çiftçi, sürü yönetimi elemaný benim, güvenli traktör gibi eðitimlere çiftçilerin büyük ilgi gösterdiðini, Ziraat Odalarý personeline yönelik sosyal güvenlik, tarým danýþmanlarý, otomasyon gibi eðitimlere de katýlýmýn yüksek olduðunu bildirdi. Konu hakkýnda basýn açýklamasý yayýmlayan Bayraktar, "bu yýl eðitimlere tüm hýzýyla devam edeceðiz. 81 ilde eðitim vermeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimizin eðitimlerini her þeyin üzerinde tutuyoruz. Eðitim, tarýmda verimliliði artýran en baþta gelen unsur" dedi. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarýmsal eðitim çalýþmalarýnýn, teknik elemanlarýn eðitimi ve çiftçilere yönelik tarýmsal mesleki eðitim olarak iki boyutu bulunduðunu vurgulayan Bayraktar, her iki eðitimin de hedef kitle olan çiftçilerde davranýþ deðiþiklikleri oluþturarak onlara pratik beceriler kazandýrmayý amaçladýðýna dikkati çekti. Ziraat Odalarýnýn, Avrupa Birliði standartlarýnda örnek iþletme oluþturulmasýna, tarýmsal ürün çeþitliliðinin artýrýlmasýna, iþletmelerin kapasitelerinin, insan kaynaklarýnýn ve istihdamýn, giriþimciliðe yönelik yaklaþýmlarýn, tarýmsal üretim tekniklerinin, yerel ürünlerin pazarlanmasýnýn geliþtirilmesine önem verdiðini belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Gelir getirici faaliyetlerin çeþitlendirilmesi, ürünlerin kalitesinin artýrýlmasý, çevre dostu uygulamalarýn ve teknolojilerin tanýtýlmasý gibi yararlar saðlanarak çiftçilerimizin ekonomik aktiviteleri ve yaþam kalitelerinin artýrýlmasýnda eðitim çalýþmalarýnýn öneminin idraki içindeyiz. Çiftçilerimizin eðitimlerini her þeyin üzerinde tutuyoruz. Eðitim, tarýmda verimliliði artýran en baþta gelen unsur. Bundan dolayý, Ziraat Odalarýmýzdaki teknik elemanlarýn eðitimini de çok önemsiyoruz. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, bu amaçla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eðitim bakanlýklarý, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞ- KUR) gibi kurumlarla iþbirliði yapmaktadýr. Çiftçilerimizin özellikle de kýrsal kesimde çalýþan kadýnlarýmýzýn sorunlarýna sahip çýkmak ve kadýn çiftçilerimizin örgütlenmelerini saðlayabilmek amacýyla, tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Odalarýmýz aracýlýðýyla, tarýmýn deðiþik konularýnda eðitimler vermekteyiz." -KADIN ÇÝFTÇÝ EÐÝTÝMÝ- Bayraktar, 14 Mayýs 2012 tarihinde Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde, 2013 yýlýnda 195, 2014'de 2 uzman kiþiye kadýn çiftçi eðitici eðitimi verildiðini, 2013'de Ýzmir'de 4, Kayseri'de 5, Diyarbakýr'da 2, Sakarya'da 322 ve Gaziantep'te 138 olmak üzere 5 pilot ilde 1 kadýn çiftçinin eðitim aldýðýný bildirdi Mart ayý itibarýyla 1 ilde 16 kadýn çiftçiye eðitim verildiðini hatýrlatan Þemsi Bayraktar, "Ýklim Deðiþikliði ve Kadýn", "Kooperatifçilik ve Kadýn", "Giriþimcilik, Liderlik ve Kadýn", "Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Kadýn Haklarý", "Sosyal Güvenlik" temel konularýnýn yaný sýra tarýmla ilgili talep edilen konularda yapýlan eðitim programlarýnýn ardýndan düzenlenen törenlerle kadýn çiftçilere sertifikalarýnýn daðýtýldýðýný belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2015 Mart ayý itibarýyla eðitim alan uzman sayýsýnýn 'ye, eðitim alan kadýn çiftçi sayýsýnýn ise 2 bin 54'ye ulaþtýðýný bildirdi. -GENÇ ÇÝFTÇÝ VE SÜRÜ YÖNETÝM ELEMANI BENÝM EÐÝTÝMLERÝ yýlýnda Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü arasýnda Aktif Ýþgücü Piyasasý Programlarý Ýþbirliði Protokolü kapsamýnda "Tarýmsal Nüfus Gençleþiyor" ve "Sürü Yönetim Elemaný Benim" projelerinin hazýrlandýðý bilgisine veren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu projeler kapsamýnda pilot olarak belirlenen Sakarya'nýn Akyazý, Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri ile Adana, Þanlýurfa, Kastamonu, Aydýn, Ordu illerinde 140 genç çiftçi, yine pilot uygulama için belirlenen Ankara, Kýrþehir, Iðdýr, Sivas illerinde de Sürü Yönetim Elemaný Benim Projesi kapsamýnda da 92 çiftçinin eðitimi saðlandý yýlýnda ÝÞKUR verilerine göre, Tarýmsal Nüfus Gençleþiyor projesi kapsamýnda 30 ilde 3 bin 4 genç çiftçiye eðitim verilmiþtir. Eðitimlere katýlan 3 bin 4 genç çiftçinin, 2 bin 145'ini genç kadýnlar, 49'unu da genç erkekler oluþturmaktadýr. Sürü Yönetim Elemaný Benim projesi kapsamýnda 2014 yýlýnda 59 ilde bin 165 kiþiye eðitim verildi. Eðitimlere katýlan bin 165 kiþinin, 54'sini kadýnlar, 6 bin 618'ini erkekler oluþturdu yýlýnýn ilk 3 ayýnda, Tarýmsal Nüfus Gençleþiyor projesi kapsamýnda eðitimlere 1218 genç çiftçi, Sürü Yönetim Elemaný Benim projesi kapsamýnda ise 4065 kiþi katýlmýþtýr ve 2015 yýlýnýn ilk üç ayýnda, 4 bin 652 genç çiftçi eðitim aldý. Ayný dönemde sürü yönetimi elemaný benim eðitimine de bin 322 kiþi katýldý. Söz konusu eðitimlere katýlanlara, ÝÞKUR, günlük belirlenen miktarda zaruri gider ödemesi yaptý ve çiftçilerimizin sigorta primlerini de yatýrdý. Bakanlar Kurulu, "Sürü Yönetimi Elemaný" sertifikasýna sahip olan, sürü yönetimi elemanlarýný çalýþtýran 500 baþ ve üzeri küçükbaþ hayvan sayýsýna sahip iþletmelere 5 bin lira Sürü Yöneticisi istihdamý desteði verilmesine ve 2015 yýlý bütçesine konulmasýna karar verdi. Karar, 12 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandý." Kitap okuyanýn kelime haznesi geniþler Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi öðrencileri "Kütüphane Haftasý" çerçevesinde Laçin Ýlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Okul Müdürü Muzaffer Çelik etkinlik hakkýnda yaptýðý açýklamada Kütüphane Haftasý kapsamýnda Laçin Halk Kütüphanesinde bulunduklarýný ancak öðrencilerin kitap okumayý ve kütüphane kitaplarýnýn ödünç almasýný alýþkanlýk haline getirmeleri gerektiðini vurguladý. Günümüz gençlerinin az okuduðuna ve ellerinden telefonlarýn düþmediðine dikkat çeken Muzaffer Çelik, öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine sosyalleþmelerine en büyük katký saðlayacak kitap okumaya yönelmeleri gerektiðini belirtti. Ýlçe kütüphanelerinin öðrencilerin ilgisine ve ihtiyaçlarýna karþýlýk verecek türde olduðunu belirterek ayrýca son olarak okumanýn boþ zamanlarý deðerlendirmekten öte özel vakit ayýrmak gereken bir iþ olduðunu söyledi. Laçin Ýlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Serdar Çam ise Laçin'de kütüphanenin 2009 yýlýnda açýlmasý nedeniyle yeni ve güncel kitaplar bakýmýndan zengin olduðunu söyledi. Ayrýca öðrencilerin isteði veya ihtiyaç duyduðu bir yayýný, kitabý Bakanlýktan isteyerek kolaylýkla getirtilebileceðini belirterek Bakanlýðýn bu konuda hassas davrandýðýný kaydetti.buna raðmen lise öðrencilerinin ilköðretim öðrencilerine göre daha az kitap okumasýndan ve kütüphaneye daha az gelmesinden yakýnan Serdar Çam öðrencilere üyeliðin tamamen ücretsiz ve kolay olduðunu hatýrlattý. Edebiyat öðretmeni Yunus Kurt ise okulun kütüphanesinin geçen yýl kitap sayýsýnýn artýrýlmasý, yeni yayýnlarýn getirilmesi ve kütüphanenin herkesin göz önünde olan koridora taþýnmasýnýn ardýndan artan kitap okuma oranýnýn bu dönem azaldýðýna dikkat çekti. Ayrýca kitap okuyarak okul sýnavlarýndan ve ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlardan baþarýlarýný arttýrabileceklerini belirten Yunus Kurt kitap okumanýn kelime haznesini geliþtirdiðini ve paragraf sorularýný kolay anlamayý saðladýðýný belirtti. -TARIMIN DEÐÝÞÝK KONULARINDA ÇÝFTÇÝ EÐÝTÝMLERÝ- Türkiye Ziraat Odalarý Birliði ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü (TA- GEM) iþbirliðinde, 20 yýlýndan bugüne 143 çiftçiye tarýmýn deðiþik konularýnda eðitim saðlandýðýný bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Birliðimiz uzmaný tarafýndan 2013 yýlýnda 36, 2014 yýlýnda 0, toplamda 6 kiþiye ceviz budama eðitimleri verildi. Ayrýca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Zirai Mücadele Ýlaçlarý Üreticileri Derneði ile yaptýðýmýz iþbirliðiyle Zirai Mücadele Ýlaçlarýnýn Güvenli ve Sürdürebilir Kullanýmý projesi kapsamýnda tarým danýþmaný, uzman ve çiftçi olmak üzere toplamda 125 kiþinin eðitim almasýný saðladýk. Birliðimiz ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý arasýnda 2012 yýlýnda imzalanan protokol ile danýþmanlýk yetki belgesi olan tarým danýþmanlarýnýn eðitimi çerçevesinde, 64 tarým danýþmanýna Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na ait Adana, Aydýn, Ankara'daki eðitim tesislerinde, Ýletiþim Teknikleri ve Tarýmsal Metodoloji konusunda 12 gün süreli eðitim verildi. Yine bu kapsamda 2014 yýlýnda Ankara Uluslararasý Eðitim Merkezi'nde 1 tarým danýþmanýna proje hazýrlama ve proje döngü yönetimi eðitimi saðlandý. Yine 2013 yýlýnda Konya Altýnekin'de 600 ve Manisa Saruhanlý'da 250 olmak üzere toplam 850, 2014 yýlýnda Adana Ceyhan'da 400, Samsun Bafra'da 550, Balýkesir Gönen'de 500 olmak üzere toplam 1450 çiftçimize, 2015'de Antalya Serik'te 500, Ankara Polatlý'da 00 olmak üzere toplam 1500 çiftçimize, toplamda 3 bin 800 çiftçimize güvenli traktör eðitimi verildi yýlýnda 14 ilde bulunan 161 Ziraat Odasý personelinin, sosyal güvenlik ile ilgili iþ ve iþlemler konusunda eðitim almasý saðlandý yýlýnda Ziraat Odasý Baþkan, Yönetim Kurulu, personel ve çiftçilere yönelik eðitimde, 8 ilde toplam 1549 kiþi eðitim aldý. Yine 2013 yýlýnda 435, 2014 yýlýnda 46 Ziraat Odasý baþkanýna mevzuata yönelik eðitimler verilmiþti yýlýnda 84 Ziraat Odasý personeline, otomasyon eðitimi, sosyal güvenlik eðitimi, TÜRKAV Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, elektrik kesintileri ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bilindiði gibi bundan birkaç gün önce Ülkemiz karanlýða mahkum olmuþtu. O günden bu güne kadar yetkili yetkisiz kim varsa bizleri inandýracak bir þeyler söyler diye bekledik. Ancak maalesef kedilerin girdiði trafolar bir türlü düzelemedi ki, Buharaevler 3.Caddede bulunan evlerin elektrikleri hala her gece, hem de birkaç kez kesilmektedir" dedi. "Elektrik þirketinin beceriksizliði mi desek, kediler bir türlü trafodan çýkartýlamadý mý desek, Doðu ve Güneydoðudaki kayýp kaçaklarý tahsil edemedikleri için hýncýný bizden mi alýyorlar desek, ne desek bilemiyorum. Bildiðim bir gerçek var ki, Buhara evler 3.Caddede bulunan evlerin elektrikleri her gece hem de birkaç kez kesilmektedir" diyen Erkün, "Bu durumda tabiî ki insanlarýn sinirlenmemeleri içten bile deðildir. Ne bir açýklama yapan var, ne özür dileyen var. Bu kadar sýk elektrik kesilmesinden ev eþyalarý tahrip olur mu olmaz mý düþünen yok.bozulan elektrikli cihazlarýn tamiri için ne kadar ücret ödenir açýklama yapan yok. Bu masrafý kim karþýlayacak? Elektrik þirketleri senin harcadýðýn elektrik bedelinin iki kadar tahsilat yaparlar. Hele birde faturayý ödeme o mevzuata yönelik aidat çalýþmalarý hakkýnda eðitim verilmiþtir yýlý Nisan ayýnda baþlayýp Mayýs sonuna kadar devam edecek olan otomasyon eðitimleri, ilde gerçekleþecek ve çevre iller de dahil edilecek. Mayýs ayýnda eðitimler tamamlanýnca yerinde eðitim talebinde bulunan Ziraat Odalarýna eðitimler devam edecek." HEDEFI 81 ILDE EÐITIM- Çiftçilerin büyük ilgisi nedeniyle eðitimleri 2015 yýlýnda 81 ile yaymayý kendilerine hedef koyduklarýný belirten Bayraktar, "taleplere bakarak planlamamýzý yapýyoruz. Bu baðlamda yaþ arasýndaki genç çiftçilerimize yönelik eðitimlerimize devam edeceðiz. Genç çiftçilerimiz için bu yýl 3 ilde düzenleyeceðimiz eðitimlere bin çiftçimiz katýlacak. 66 ilde yapýlacak sürü yönetimi elemaný benim eðitimine 12 bin 5 çiftçimiz baþvurdu" dedi. Bizim trafoya da mý kedi girdi? Mehmet Ferit Erkün zaman bak bakalým elektriklerin kesilmiyor mu? Bu ne aymazlýktýr anlamak mümkün deðildir. Burada yetkililere sesleniyorum.trafoyu tamir mi edeceksiniz, kedileri trafodan mý çýkaracaksanýz ne yaparsanýz yapýn da artýk elektriklerimiz kesilmesin. Ev aletlerinden her hangi birinin elektrik kesilmesinden dolayý arýzalanmasý durumunda mahkeme yolu ile hakkýmýzýn alýnacaðýnýn bilinmesini istiyorum. Ve birde varsa geçerli sebebiniz basýn yoluyla açýklayýn ki herkes tatmin olabilsin" ifadelerini kullandý.

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı