TALYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TALYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE1 TARAFLAR 1.1-TALYA SMS Adres: FENER MAH.1987 SOK.28/1 LARA TERRACİTY ARKASI ANTALYA Tel: Fax: (ABONE) Adres: Tel: Fax: İşbu tip STH Abonelik Sözleşmesi;yukarıda açık adresleri ve bilgileri bulunan TALYA SMS le ABONE arasında aşağıdakişartlarda,././..tarihindeimzalanmıştır. MADDE2 -TANIMLAR, KISALTMALAR ABONE: TALYA SMS in STH Elektronik hizmetinden yararlanmak isteyen sözleşmenin önyüzünde belirtilen gerçek yada tüzelkişi. ALICI: Abone tarafından kendi rızasıyla cep telefon numarası TALYA SMS e verilerek işbu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi. TARAF : TALYA SMS veya ABONE TARAFLAR: TALYA SMS ve ABONE HİZMET: TALYA SMS tarafından, ABONE nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile enfazla 160 karakterliyazılıkısa mesajın ulaştırmasıkonusunda verilenhizmet. KARAKTER:Gönderilen kısamesajıniçinde yeralan(a-z)küçükharfler,(a-z)büyükharfler, (0-9) rakamlarve (, ),], [,*, /,\,%,? gibiözelişaretlerdir. SMS :KısaMesaj GSM :Global Systemfor Mobile Communication YIL :Sözleşme nin yürürlüktarihinden itibaren geçen,herbir12 (on iki)aylıkdönemi ifade eder. GÜN:Aksiaçıkçayazılmadıkça takvimgünüdür. TARİFE:Ürün/Hizmet için, ücretetabiekhizmetleriçin ve diğerücretetabiişlemler için belirlenen ücretleriiçeren, Bayi, ÇözümOrtaklarıve SonKullanıcılarauygulanan fiyatlistesidir. ORIGINATOR(GÖNDEREN AD):Kısa Mesajların (SMS) göndericibilgisi (GSM Numarasıya da Firma Unvanı) MADDE3 -SÖZLEŞMENİN EKLERİ Sözleşme ve ekleri, taraflararasında bu Sözleşme nin konusu ile ilgiliolarakmevcutolan Sözleşme nintamamını teşkilederve bu Sözleşme de yeralanhususlarla ilgiliolaraktaraflararasında önceden mevcutbütün yazılıveya şifahianlaşmaları,taahhütlerive kabullerihükümsüzkılar. Aşağıda yazılıeklerişbu sözleşmenin tamamlayıcıve ayrılmazekleridir. Ek-1 TÜZELKİŞİiçin;İmza Sirküleri Ek-2 TÜZELKİŞİiçin, Yetkili KişininKimlikFotokopisi /GERÇEK KişiiçinKimlikFotokopisi Ek-3 ABONE şirketin vergi levhası Ek-4 Toplu SMSTaahhütnamesi Ek-5 TALYA SMS tarafından ABONE den talep edilen diğer belgeler MADDE4 TARAFLARIN HAK VEYÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.ATALYA SMS in yükümlülükleri 4.1 TALYA SMS ABONE ye,talya SMS in Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki altyapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır: TALYA SMS Kısa Mesajgönderme yazılımı Web SMSKısaMesajgönderme yazılımı.

2 4.2.3Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen ABONE nin, TALYA SMS Kısa Mesaj sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar. 4.3 TALYA SMS, ABONE nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği,abone hizmetleri birimi ile teknik desteğisağlayacaktır. 4.4 TALYA SMS, herabone için standartçözümlerinisunmakla mükelleftir. 4.5 TALYA SMS in kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse,abone sahipolduğu kontörleribitene kadarsistemikullanmayadevamedebilecektir. 4.6 TALYA SMS;bir ay içerisinde ABONE nin satın aldığı SMS ler den tüketilmemiş olan miktar SMS i, yükleme tarihinden itibaren3 (üç)aysüreile birsonrakiaya aktarmakla yükümlüdür. Aktarımlarişbu Sözleşme süresiilesınırlıdır. 4.7 TALYA SMS,KısaMesajgönderilecekaboneninhattının açıkolmaması, telefon ayarlarınınkısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasalve karasal iletişimhatlarıileşebekesinde yaşanabileceksorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayıbilgilerinkısa Mesaj ın alıcısına mutlakulaştırılacağınıgaranti etmez. GönderilecekMesaj GSM Operatörüneteslimedildikten sonra, GSM operatörününkısamesaj Merkezinde yinegsm operatörünün belirlemişolduğukısamesajgeçerliliksüresiboyuncailetilmesi denenecektir. 4.8 Hizmet in verilmesisırasında DiğerGSM Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, diğer operatörlerin çözümsürelerigeçerlidirve problemlerden kaynaklanan işbusözleşmekonusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecekolanaksamalardan,talya SMSsorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları,işletme arızaları,abone nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle yada TALYA SMS in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. TALYA SMS in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. TALYA SMS, mümkün ve gerekli olan hallerde,bu tür kesintileri ABONE lerine duyuracaktır. 4.9 TALYA SMS in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydanagelebilecekaksamalarkesintiolarakdeğerlendirilmeyecektir TALYA SMS nin kendi aboneleri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesisırasında ortaya çıkabilecek(şirket in kusurveihmalihariç)problemlerdentalya SMS sorumlu değildir. 4. B ABONE nin yükümlülükleri 4.11 TALYA SMS in ABONE ye toplu Kısa Mesaj, sesli mesaj, faks ve konuşma olanağı sağlayabilmesi için ABONE, Madde.4.1 de belirtilen TALYA SMS in geliştirdiği yazılımları yada TALYA SMS tarafından yazılı onay verilmiş bir Kısa Mesaj gönderme yazılımı temin etmekle yükümlü olup,talya SMS in Kısa Mesaj gönderim sistemine ulaştıracaktır. Çağrı için TALYA SMS nin önerdiği cihazları alıp kullanacaktır ABONE, göndereceğikısamesajlarınve sesli mesajların içeriğinihazırlarkentalya SMStarafından belirlenmiş formatve teknik kurallara uymak ve bunlarıuygulamaklayükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa Mesajlardan TALYA SMS sorumlu değildir.talya SMS in bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zaman da değiştirme hakkı saklıdır ABONE tarafındanhazırlanan tümsms metinleri612karakterigeçmeyecektir. Bu sınırıaşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesindentalya SMSsorumlu değildir. 4.14Toplu SMS gönderilmesinde TALYA SMS ten kaynaklanabilecek teknik sorunlar, ABONE nin Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisinetelefon, veya faks yolu ile en kısasüredebildirilecektir. ABONE bu amaçla, işbu Sözleşme ninimza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdekideğişiklikleri, 1 gün içinde ilgiliyetkilinin adı-soyadı, telefonu, e mailadresi, GSM numarasıve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirde TALYA SMS in sorumluluğu doğmayacaktır Abonekendisi tarafından üyelerine, Çalışanlarına, müşterilerine kısaca sesli veya yazılı sms gönderilecek kişilerin GSM numaralarının yasal olarak elde etmek suretiyle ve kendi tarafından verildiğini ve kendilerine SMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak Bilgilendirerek SMS leri almak için onay verdiğini;bu konuda abonelerden gelecek her türlü talep, şikayetve/veya iddia karşısındasorumluluğuntamamen kendisine aitolduğunu beyan, kabulve taahhüteder ABONE, TALYA SMS in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesindenveya Kısa Mesajların alıcıya onayıalınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafından TALYA SMS e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konuda TALYA SMS in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder Abone, mesaj sahiplerin den TALYA SMS e kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda bir talep

3 gelmesi halinde TALYA SMS in her hangi bir bildirim yapmaksızın söz konusu alıcılara SMS gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu,talya SMS in bu talebi bildirme yükümlülüğü olmadığını kabul eder ABONE, yazılı ve sesli mesaj içeriklerinintamamının kendisitarafından hazırlanacağını, SMS metniiçerisindeyeralanifadelerin hukuka, genelahlaka vetoplumsaldeğerlere/düzeneaykırıolmayacağını, yanlış ve/veya eksikolmayacağını, politikamaçlıolmayacağını, özelya dakamu kurumunu hedefalmayacağını, 3. kişilerin/kurumlarınhaklarınıihlaletmeyeceğini,t.c.kanunlarıve yürürlüktekimevzuata, ahlaka, adaba, kamumenfaatine, kamugüvenliğine,tc nin bölünmezbütünlüğüne aykırılıkteşkiletmeyeceğini, aksihalde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını,bu ifadeler nedeniyle TALYA SMS in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple TALYA SMS in her hangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE kullanmak istediği Gönderen Ad ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyazsahiplerinin yazılıizniyle mümkün olacağınıbildiğinive bu alanda dini, siyasiya daayrılıkçıifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini,talya SMS in her hangi bir gerekçe göstermeksizin başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu;bu hususta her hangi bir itirazda bulunmayacağını;başlık olarak kullanmak istediği yeni kelime/kelime gruplarını TALYA SMS e yazılı olarak bildireceğini ve bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu,abone nin belirlediği Originator ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tekmuhatabıolduğunu, bu sebepletalya SMS in uğrayacağıhertürlü maddivemanevizararıkarşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabulve taahhüteder Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda,abone nin bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde ABONE, TALYA SMS ten hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz. MADDE5 -ÜCRETLENDİRME VEÖDEME 5.1 ABONE, TALYA SMS in Web sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden birtanesiniseçerve seçmiş olduğu tarifefiyatlarıüzerinden SMShizmetini satın alır. 5.2 TALYA SMS abone nin satın aldığı tarifeyi ve tarifeye ilişkin fiyatları istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir,fiyat değişiklikleri TALYA SMS in web sayfasından duyurulacak olup, site de yayımlanan duyurular ABONE ye tebligat yerine geçecektir. 5.3 Ödeme (hizmetbedeli) ABONE tarafından, fatura kesimtarihindenitibaren 5(beş)gün içinde TALYA SMS in web sayfasında bildirdiği TALYA SMS adına kayıtlıbanka hesaplarından her hangi birine yapılacak olup, havale ücreti ABONE ye aittir. 5.4 TALYA SMS ten kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS ler ücretlendirilmeyecektir.abone bu sebepten dolayı TALYA SMS ten hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağınıkabuleder. 5.5 ABONE nin her hangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmekistemesive/veya ABONE nin ihmal yada kusurundan kaynaklanan her hangi bir sebep ten dolayı işbu sözleşmenin münfesih olması durumunda,abone Sözleşme bitimine kadarolantümtaahhütlerininbedelini5 (beş)iş günü içinde TALYA SMS e ödemekle yükümlüdür. 5.6 ABONE;TALYA SMS ten kredi kartı kullanarak online ya da mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb durumlarda TALYA SMS in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.7 Faturaların kesimtarihinden itibaren en geç5 gün içindeödenmemesihalinde,talya SMS sözleşme yi tektaraflıfeshederekhizmet ikesmehakkına sahip olacaktır. Son ödeme tarihi ile ödeme günü arasındaki geciken süre için aylık%8faiztahakkukettirilirveabone ninsözleşmebitimine

4 kadarolan tümtaahhütlerinin bedellerimuaccelhale gelir. Gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi, TALYA SMS in fesih hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez. 5.8 ABONE; işbu sözleşme konusu servisbedelineilişkin faturanıniçeriğine, tutarına ve son ödeme tarihine muttaliolduğunu/olacağını,fatura/faturalarınbelirtilen son ödeme tarihine kadarödenmemesi halinde,talya SMStarafındanbelirlenen ve faturada belirtilenfaizoranınınuygulanacağınıkabuleder. 5.9 ABONE, tarafına gönderilen fatura üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapacağını, söz konusu ödemenin yapılmaması halinde kendisine TALYA SMS tarafın dan sağlanan hizmetin kesileceğinivetalya SMStarafından herhangibir ihbar,ihtara gerekolmaksızın, icra takip ve dava sürecininbaşlatılacağını, ödenmesigereken tutarharicinde bu tutara aitfaiz ve tümbu sürece ait dava/icra masraflarınıda karşılayacağınıkabulve taahhüteder. MADDE6 DEVİR VE TEMLİKYASAĞI ABONE, TALYA SMS in yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsunsözleşme konusu işleri, sözleşmeden doğan tümhak, alacak ve borçlarıherhangibirgerçek ve/veya tüzelüçüncü birşahsaherhangibirsebeple busözleşmedeve ilgiliyasalhükümlerde kayıtlı sorumluluklaraortakedemez ve hak ve alacaklarıbaşkasına devirve temlikedemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme TALYA SMS tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; ABONE, TALYA SMS in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir. MADDE7 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VESÜRESİ Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarih ten itibaren 1 (bir)yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesin den Taraflardan Biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini yazılı olarak ihbar etmediği takdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır. MADDE8 MÜCBİR SEBEPLER Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiğiborçlarınıyerine getirmesiniengelleyicive/veya geciktiricihallerin meydanagelmesimücbirsebepolarak değerlendirilecektir.(örneğin;grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş,terör eylemleri, Deprem,Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin kararve eylemlerivb.).taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflarbiraraya gelerek, işbusözleşme nin devam, askıya alınma, fesih veya başka birşekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü içinellerinden gelen çabayısarf edeceklerdir. MADDE9 TEBLİGAT ADRESLERİ Tebligatlar,tarafların iş bu Sözleşme nin girişinde yer alan adreslerine, yetkili imza mukabili elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır.taraflar; taraflardan birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirmedikçe, her türlü tebligatın sözleşmede belirtilen adrese yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul edeceklerdir. MADDE10 DELİL ANLAŞMASI Taraflar;işbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklar da TALYA SMS in elektronik ortamda sakladığı kayıt ları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Şirket i yemin teklifinden ber i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.n ci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler. MADDE11 UYGULANACAK HUKUKVEYETKİLİMAHKEME Sözleşme TürkHukuku na tabidir. Sözleşmenin ifasıve/veya yorumlanmasından ve sözleşme kapsamında verilen servisile ilgiliihtilafhalinde doğabilecekuyuşmazlıkların çözümü için,düzce Mahkemelerive İcra Daireleriyetkiliolacaktır. MADDE12 SÖZLEŞMENİN FESHİ Taraflardan biri,madde 8 de belirtilenmücbirsebeplerdışında,1 (bir)aydan dahauzun birsüre, işbu Sözleşme ve ek/eklerkapsamındakiyükümlülükleriyerine getirmediği takdirde (temerrüthalihariç), diğertarafdurumu on (10)gün öncesinden karşıtaraf a yazılıolarakihbaretmek kaydıyla, Sözleşmeyi tektaraflıolarakfesih hakkına sahiptir. MADDE13 VERGİ VEMASRAFLAR Bu Sözleşmeden dolayıoluşabilecekharç,damga pulu vs.masraflartalya SMSveABONE tarafından ortakolarak karşılanacaktır.

5 MADDE14 DİĞERHÜKÜMLER 14.1 Bu Sözleşme nin birhükmünün herhangibirsebeple geçersizhale gelmesidurumunda, hukuki birengelinbulunmamasıkaydıyla, geriye kalandiğerhükümlerin geçerliliğietkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğermaddelerigeçerliolacak ve yürürlükte kalacaktır ABONE, tarafındanbaşvuru Formunda verilen cep telefonu,faks, yadaposta adresine teslimedilen Şifre,KullanıcıAdı,detaylıraporlamalargibi, kendisineözelher türlü bilgive belgenin muhafazasından,bu bilgiyadabelgelerin3. şahıslarıneline geçmesisonucu doğabilecekhertürlü zararve ziyandan sorumlu olduğunu, bu konuda TALYA SMS ten hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.abone ayrıca,talya SMS tarafından kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin,talya SMS ce Müşteri'ye verilecek hizmeti sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere, TALYA SMS tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat eder ABONE, kendisine teslimedilen verilerin,3. şahısların eline geçmesisonucudoğabilecekher türlü alıcışikayetleri ile tazminat taleplerinin tekmuhatabıolduğunu, bu konudatalya SMS den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağınıkabulve taahhüteder ABONE, TALYA SMS in,madde4.1 de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar içinde yer alanreklamalanlarınıntekhak ve imtiyazsahibi olduğunu, TALYA SMS in haber vermeksizin bu ürün ya daürünlerin özelliklerinideğiştirebileceğinikabul ve beyan eder. 14.5Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacakücretlendirme değişikliklerisonucunda TALYA SMS fiyatları istediği gibi değiştirebilecek, abone fiyatları kabul etmeme durumunda işbu Sözleşme yi tektaraflıolarakfeshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesihedilmesihalinde, en geç 5(beş)iş günü içerisin de ABONE, TALYA SMS tarafından yapılacak hesaba ilişkin ödemeyi yapmayı taahhü teder Hizmet bilgilerinin detay ları saklı kalmak kaydıyla, ABONE nin adı referans bilgisi olarak TALYA SMS tarafından kullanılabilir. MADDE15 TEMSİLYASAĞI İşbu Sözleşme kapsamın da ABONE, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası Veya vekili olmayıp;diğer TALYA SMS i yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir.abone,talya SMS in adına veya hesabına hiçbir surette3. gerçek ya da tüzel kişilerle her hangi bir sözlü ya day azılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz. MADDE16 ÖZELŞARTLAR 16.1 Abone;konkordato ya başvurması, iflasının istenmesi, tüzel kişiliği hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhineicra takibinin yapılmasıveya icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz ve sikası alınması, başka bir şirket ile birleşmesi, malvarlığının üzerine TALYA SMS in servisi der hal durdurma hakkına haiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşmede TALYA SMS e tanınan 1sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının TALYA SMS in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını abone kabul eder İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile bir ve bütün olarak değerlendirilecektir. Ekler de belirtilen yükümlülük ve sorumluluklara uyulmaması,sözleşme nin herhangibirhükmünün yerine getirilmemesisonucunu doğuracaktır Bu sözleşmede ÖZTEK HABERLEŞME TİC.SAN.LTD.ŞTİ Öztek olarak anılacaktır. TALYA SMS, ÖZTEK in çözüm ortağıdır. 16.5BTK nın istediği aboneye ait evraklara Öztek aboneden veya TALYA SMS den izin almaksızın erişebilir ve bilgileri TİB e gönderebilir. BTK ve ÖZTEK bu sözleşmede 3. Kişi olarak anılamaz Abone bu sözleşmedeki şartları yerine getireceğine dair Öztek e beyan eder. Abone, şartları yerine getirmez ise ve aboneden dolayı öztek ceza alırsa cezayı faiziyle beraber aboneden alır. Abone, ÖZTEK 'ten hiç bir şekilde maddi veya manevi olarak hak talep edemez. Öztek,TALYA SMS nin bu sözleşmedeki tüm haklarına sahiptir Abone frau de yapması durumunda, tüm zararı cezasıyla Öztek e öder TALYA SMS nin abonelerine Elektronik Haberleşme Faturaları Öztek Tarafında Kesilecek ve TALYA SMS nin verdiği hizmetin karşılığı olarak aboneye verdiği hizmeti fatura edebilecektir.

6 MADDE17 SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI ABONE,İkiasılnüsha halinde tanzimedilerekbirlikteimzalanan işbu Sözleşme nin tamamını okuduğunu vekabulettiğini, ekte yeralanbelgelerin kendisitarafından ibrazedildiğini,ibrazedilen belgelerin kendisine ait ve doğru olduğunu,talya SMS e vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhü teder. TALYA SMS ABONE İsim / Unvan / İmza / Kaşe İsim / Unvan / İmza /Kaşe

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM )

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) HERMES İLETİŞİM in sunduğu Ön Ödemeli E-Mail ile İzinli

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Hostbey Yazılım ve Bilişim Teknolojileri hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı