ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN."

Transkript

1 Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YA SEN KÝMSÝN? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÜLKEMÝZDEN BESLENENLER... Ali Osman SENÝN MUTLULUÐUN KAÇ PARA Erdoðan Baybars ÝÞTE GERÇEK DÜÞÜNCELER... Kazým Denizci Asýl Sen Kimsin Kani Kanol ONE MÝNUTE TAYYIP EFENDÝ Mehmet Levent Tayyip Erdoðan Sen kimsin be adam? diye soruyor bize... Biz de ona soruyoruz: Ya sen kimsin? Týpký Cemil Çiçek gibi Tayyip Erdoðan da bize Rumculuk bastý ve kuzeyde Kýbrýslý Rumlarla birlikte provokatif eylemlerin düzenlendiðini söyledi... KKTC deki en düþük memur maaþýnýn da 10 bin TL olduðunu iddia eden Erdoðan ýn bu yalanlarý ülkemizde bir anda tansiyonu yükseltti... n Türkiye aleyhindeki eylemlere zemin hazýrlanmasý kabul edilemez diyen Erdoðan, bundan KKTC hükümetini sorumlu tuttu ve Ankara ya çaðýrýp hesap soracaðýný söyledi... n Erdoðan: Türkiye ye buradan çek git diyor. Sen kimsin be adam? Þehidim var, gazim var, stratejik olarak ilgiliyim. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr... n Benim baþbakanlýk müsteþarýmýn aldýðý 5 milyar küsur... Beyefendi 10 bin lira alýyor, bir de bu eylemi yapýyor utanmadan... Üstelik 13 maaþ alýyorlar yýlda... n 3. sayfada Tepkiler... Tepkiler... Tepkiler... Tepkiler...Tepkiler... Tepkiler... Tepkiler... Sendikal Platform: Bu kefeni giymeyeceðiz n Erdoðan a en düþük memur maaþýnýn 1540 TL olduðunu hatýrlatan Platform, Pazartesi günü TC Büyükelçiliði ve Baþbakanlýk önünde bir eylem yaparak Erdoðan ý kýnayacak... Mehmet Çakýcý Erdoðan ýn açýklamalarýný yakýþýksýz, rencide edici ve kabul edilemez olarak niteledi... Serdar Denktaþ, Hiçbir vatandaþ kendini besleme saymýyor diyerek Erdoðan ý eleþtirirken, Rauf Denktaþ Erdoðan ýn öfkesinin haklý olduðunu belirtti... Ýzzet Ýzcan Kýbrýslý Türklere hakaret etti ve aþaðýladý derken, CTP Erdoðan ýn yanlýþ bilgilendirildiðini ve tahriklere kapýldýðýný öne sürdü, ancak sindirecek de deðiliz dedi... YKP Erdoðan ýn söylediði yalanlara dikkat çekti... n DAÜ-SEN, Erdoðan ýn sözlerini sorumluluktan, diplomasiden, mantýktan ve tarih bilgisinden yoksun buldu... n KTOEÖS, Güç-Sen ve Týp-Ýþ yaptýklarý ortak açýklamada Erdoðan a, Bizim kim olduðumuzu yakýnda öðreneceksiniz dedi... n 4, 6, 7 ve 8. sayfalarýmýzda Arif H.Tahsin yazýyor: Diyetimizi söyler misiniz sultaným? n2. sayfada

2 LÝMASOL'DA G-3 TÝPÝ ASKERÝ TÜFEK VE MÜHÝMMAT BULUNDU Limasol'da açýk alanda G - 3 tipi bir askeri tüfek, çeþitli kalibrede 120 adet mermi ve 12 canlý fiþek bulundu. Rum radyosunun haberine göre, bir ihbarý deðerlendiren Rum polisi tarafýndan dün öðle saatlerinde bulunan askeri tüfeðin; bütün aksamlarý sökülmüþ (demonte) halde olduðu, yapýlan araþtýrmada da G - 3'ün; geçen Haziran ayýnda; bir RMMO seferisinin evinden çalýndýðý tespit edildi. HAVA SICAKLIÐI ARTACAK Yaðmurlarýn bugün sabah saatlerine kadar devam etmesi; hava sýcaklýklarýnýn ise artmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesinin 5-11 Þubat dönemini kapsayan tahminlerine göre, hava bugün sabah hafif saðanak yaðmurlu olacak, geriye kalan günler ise az bulutlu geçecek. Periyodun son günlerinden olan Perþembe günü yine yaðmur yaðmasý ihtimali var. Periyot boyunca en yüksek hava sýcaklýðý dereceye dolaylarýna çýkacak. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doðu yönlerden orta kuvvette esecek. NÝJERYA UYRUKLU KADININ ÜZERÝNDE 31 BÝN 500 DOLAR Ercan Havaalaný'ndan çýkýþ yapmaya çalýþan Nijerya uyruklu kadýnýn üzerinde 31 bin 500 Dolar bulundu. Polis bültenine göre, 49 yaþýndaki E.B. isimli Nijerya uyruklu hakkýnda, Para Kambiyo Yasasý'na aykýrý hareketten yasal iþlem baþlatýldý. Para ve Kambiyo Yasasý'na göre, 10 bin Euro ve muadili döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla nakit para yurt dýþýna çýkarýlamýyor. TEHDÝT ETTÝ, TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki akþam bir otoparkta A.Y.'yi tehdit ettiði gerekçesiyle bir kiþi tutuklandý. Polis bülteninde tutuklanan, 38 yaþýndaki erkek F.D. olarak açýklandý. MISIR AB'NÝN MÜBAREK'E "GÝT" DEMEMESÝ SOSYALÝSTLERÝ KIZDIRDI Mýsýr'daki olaylarý tartýþmak üzere toplanan AB liderlerinin halkýnýn gitmesini istediði Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'e bu yönde bir çaðrý yapmaktan kaçýnmasý, Avrupa Parlamentosu'nun ikinci büyük gurubu Sosyalistleri kýzdýrdý. AB Sosyalist Grup Baþkaný Martin Schulz, yaptýðý açýklamada, "AB liderleri sadece þiddeti kýnayarak kolay yolu tercih ediyor. Çok daha sert olmalý ve Avrupa'nýn, çaresizce makamýna yapýþan Mübarek'e müsamaha göstermeyeceðini açýkça ortaya koymalýydýlar" dedi. AB'nin demokrasisiyle gurur duyarken dünyadaki diðer halklarýn da özgürlüðünü savunmasý gerektiðini vurgulayan Schulz, "Avrupa açýk bir þekilde Tahrir Meydaný'ndaki protestocularýn yanýnda olmalýdýr. Ortadoðu'daki bu tarihi dönemeçte cesur protestocularýn desteðimize ihtiyacý var. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Baðýmsýz yaþama isteði oldum olasý halklarýn önde gelen isteði olmuþtur. Ve bu istek tarih boyunca bu yolda oluk oluk kan akýtýlarak, hak haline getirilmiþtir. Baðýmsýz yaþama ve halklarýn eþit koþullarda yaþamýný sürdürme istekleri gibi istekler halklarýn azlýk veya çokluk kuralýna baðlanmamýþtýr baðlanamaz da. Hele bu tür isteklerin gýrgýra alýnmak istenmesi ve de alýnmasý, almak isteyenlere alanlarýn çaðdýþýlýðýný, insanlýktan nasiplerini almamýþlýklarýný simgeler. Geçtiðimiz hafta, Türkiye'nin, biri tiraj bakýmýndan, ötekisi saygýnlýk bakýmýndan, ön sýrayý tutan iki gazetesinin, Kýbrýs Türk'ünü alaya alan yazýlarýný acýyla okuduk. Biri Kýbrýs Türk Federe Devleti'ni para basacaðýný konu edinerek, söz konusu paraya aklýnca isim de bulmuþ. Ve ne koyuyor adýný biliyor musunuz? Mücahit. Evet yanlýþ okumadýnýz. "Mücahit olacak" diyor K.T.F. Devleti parasýnýn adý. Diðeri ise, Ticaret Odasý Baþkaný Sn. Ramiz Manyera'nýn beyanatýný konu edinerek devletimize, "Yavrunun býyýklarý terlemeðe baþlamýþ" diyor. Uzun sözün kýsasý: Birisi baðýmsýzlýk yolunda bir adým olan kendi paramýza sahip olma özlemlerimizden ordumuzla, diðeri ise, iliþkilerde eþitlik isteyiþimizi baðýmsýzlýk arayýþýmýzýn belirtisi sayarak devletimizle alaya kalkýþmaktadýr. Aslýnda halkýmýz, bu tür hakaretlerle ilk kez karþýlaþmýþ olmuyor. Ama bugüne dek haksýz bir biçimde hakarete uðramýþ, horlanmýþ, bu halkýn sonsuza dek herþeyi sineye çekecek nitelikte olduðunu göstermez. En azýndan Kýbrýs'taki 400 yýllýk bir tarihe göz atýlýrsa, hele yakýn tarihine bir göz atýlýrsa, nerþeyi sineye çekecek, herþeye eyvallah çekecek bir halk olmadýðý görülecektir. Bizi hor görenler, küçük görenler, bize yukarýdan bakma sevdalýlarý, tüm üstünlüklerini bir olaya getirip baðlýyorlar. Sanki dünya yüzünde mücadele vermek durumunda kalmýþ, vermiþ ve de kazanmýþ tüm halklarýn desteði anavatanlarýymýþ gibi. Kýzmadan, soðukkanlýlýkla düþünelim hep beraberce. Hatta araþtralým da. Yakýn tarihe bakalým. Günümüze bakalým. Bir tek yer gösterebilir misiniz dünyada halký mücadeleye karar vermiþ ve destek bulamamýþ? Ýster haklý ister haksýz olsun, var mý destek bulamayan? Hem de çoðu kez, kendine yýllar yýlý düþman belletilen halktan destek görmedi mi? Kurtuluþ savaþý veren Anadolu halký mý, Cezayir halký mý, Filistin halký mý, Kore halký mý, Vietnam halký mý, Bangladeþ halký mý, Hitler'in iþgaline uðrayan Sovyetler Birliði ile Fransýz halklarý mý destek bulamadý? Yoksa tüm bunlar desteklerini anavatanlarýndan mý aldýlar? Tüm bu örneklere bakýldýðý zaman, mücadeleye kararlý halklarýn, uluslarýn, bir yerden mutlaka destek bulabildikleri açýk ve de kesin. Hem karþýlýðýnda, bu halklarýn, bu uluslarýn baðýmsýzlýklarýnýn alýnmadýðý veya alýnamadýðý da açýk ve kesin. Tüm bu gerçekler ortada iken, bir olayý dünyada ilk kez olmuþ gibi dallandýrýp budaklandýrmaya ve bir halký gýrgýra almaya gerek var mý? Ama bir bakýma, aklýný baþýna almayan, mücadelelerini gerçek temele oturtmayan halklar böylesine hakaretlere mustahaktýrlar. Kýbrýs Türk halkýnýn mücadelesi küçümsenecek bir mücadele deðildir. Dünyada ender rastlanan bir mücadele olmasýna raðmen, dünya kamuoyuna ters tanýtýlmýþ bir mücadeledir. Ve bu mücadelenin ters tanýtýlmasýnýn, üzüntüyle DÝYETÝMÝZÝ SÖYLER MÝSÝNÝZ SULTANIM? belirteyim ki, baþlýca sorumlusu yine de kendimiz. Bir türlü kendimize temsilci seçmeyi beceremedik. Seçimi kendimiz yapacaðýmýza hep dýþtan yapýlmasýný bekledik. Böyle olunca da seçmiþ göründüklerimiz, bizim isteðimiz biçiminde deðil, esas seçicilerin isteði biçiminde yansýttýlar mücadelemizi. Kaðýt üzerinde demokratik bir Anayasamýz, Yasama Organýmýz, Yargý Organýmýz, hükümetimiz ve çeþitli örgütlerimiz var. Ama bir türlü gerektiði biçimde çalýþtýramýyoruz. Bunlarý çalýþtýracaklarý bir türlü seçemiyoruz. Ne devlet baþkanýmýz, ne baþbakanýmýz, ne bakanlarýmýz, sýrtlarýný topluma dayamasýný beceremiyorlar. Meclis'te bir sözcük tüm milletvekillerini mürailik yarýþýna sevkedebilir. Kimse çýkýp da "ulan ne oluyoruz" diyemiyor. Sanki TMT bu halkýn savunma örgütü deðilmiþ gibi. "Ulan, tüm günahlarý, tüm sevaplarýyla TMT bizim. Bizim olan bu örgütü biz eleþtirmeyip de kim eleþtirsin1 diyememiþ milletvekilleri. Hadi UBP ne ise ne. Ama þu muhalefete de ne oluyor. Alper Orhon bu iþi kývýramamýþ. Kývýramamýþ olabilir. Ama büyük bir cesaret göstermiþ, konuyu Meclis'e kadar götürmüþ. Hatasý olabilir. Düzeltmek ve görüþmeyi özlenen düzeye çýkarmak hepimizin görevi deðil mi idi? Ve Sn. Kemal Coþkun'un ismi söz konusu olunca, fýrtýna koparmak isteyenlere bir muhalefet milletvekili çýkýp da, Erbakan örneði, "ulan zamanýnda Kemal Coþkun'un önünde takla atýp da koltuk sahibi olan sizler, Kemal Coþkun adaya dönünce kendisine çok mu deðer verdiniz? Bugünkü telaþýmýz, Kemal Coþkun'un konuþmasýný önlemekten baþka ne ki" diyebildi mi? Yoksa Sn. Kemal Coþkun'un konuþmasýndan, gerçekleri açýklamasýndan muhalefetin de mi korkusu var? Belli ki artýk, muhalefeti de yakasýndan tutup iyicene bir silkelemek þart olmuþtur. Ama biz bugün, esas konumuza dönelim. Bu halkýn, bu bizim halkýmýzýn, onuruyla oynamak istenen halkýmýzýn, gerçek sesini duyurmak, muhalefetiyle-iktidarýyla, emeðiyle-sermayesiyle herkesin görevi olmalýydý. Ne denmeliydi, ne yapýlmalýydý? Bize göre yapýlmasý gereken þuydu: Maliye Bakaný aracýlýðýyla, "biz para basmýyoruz" yerine, elbirliði ile halka gidip gerçekler anlatýldýktan sonra, "biz paramýzý da basýyoruz, devletimizi de ilan ediyoruz" denecekti. Ama kýyamet mi kopardý? Varsýn kopsun. Onursuz bir yaþam onurlu bir ölümden daha mý güzel? Yoksa, bizi bu meskenete sürükleyen, doðmasý muhtemel ekonomik sýkýntýlar mý? Aslýnda bu davranýþýn ardýndan ekonomik sýkýntýlarýn artacaðýna, süratle azalacaðýna inananlardanýz. Ama artsa da ne çýkar? Onuru için yýllar yýlý 30 liraya yaþamýný sürdüren, 30 lirayý cebinde görmeyeb, bu toplumun insaný deðil mi? Ve Sn. Devlet Baþkaný, dýþ dünyadaki baþarýsýzlýklarýn nedenini gazetemiz Söz'de arayacaðýna, susturma yöntemleri peþine düþeceðine, halkýn isteklerine, özlemlerine kulak verip o doðrultuda davranýrsa, dünya kamuoyuna sesleniþleri kýsa sürede büyük bir anlam kazanacak deðil mi? Ve sözümüzü bu hafta da noktalarken, halkýmýzý "gýrgýra aldýðýný sananlara", "gözlerindeki merteði görmelerini" salýk verirken, ünlü hikaye yazarý Ömer Seyfettin'in Diyet hikayesini anýmsatarak þunu soralým: Diyetimizi söyler misiniz sultaným? Not: Bu yazý 32 yýl önce Söz gazetesinde yayýnlanmýþ bir yazýdýr. 8 Kasým 1978'de yayýnlanan bu yazýyý, "Çirkef Yataðýnýn Ortasýnda Gülistanlýk Olmaz" kitabýnda da bulabilirsiniz. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YA SEN KÝMSÝN? -Sen kimsin be adam, diye soruyorsun... Ben de sana soruyorum: -Ya sen kimsin? Sen Orta Asya'nýn göbeðinden sordun... Ben de Kýbrýs'ýn göbeðinden soruyorum... Ben buralýyým çünkü... Bu topraklar benim... Tapusu sende deðil... Bende... Ben burda doðdum, burda öleceðim... Sen burda doðmadýn, burda ölmeyeceksin... Her mahallede... Her deniz kenarýnda... Her dað yamacýnda hatýralarým var benim... Senin yok... Hiçbir çocukluk arkadaþýn yok burada... Liseli eski bir sevgilin bile yok... Sen Abdi Çavuþ Sokaðý'na nerden gidilir bile bilmezsin... Kara Baba Sokaðý'ndan ise hiç geçmedin... Leymosun'a, Baf'a ve Larnaka'ya hiç gitmedin... Çaðlayan Parký'nda çekilmiþ bir fotoðrafýn bile yok... Karanfilli'yi hiç duymadýn... Kazým'ýn kahvesinde bir kahve bile içmedin... Sorsalar, mulihiyanýn ne olduðunu da bilmezsin... Kanlý Dere'yi haritada göster desem gösteremezsin... Çatoz'u da gösteremezsin, Afanya'yý da.. Ne eski adlarýndan haberin var bunlarýn, ne de yeni adlarýndan... Bir de soruyorsun: -Sen kimsin be adam? Girne Kapýsý'ndaki efkaliptüs aðacýna sor. Söylesin beni sana... Daðlardaki nergisler, Akdeniz'deki yakamozlar ve Arasta'daki kum torbalarý var ya, onlara sor... O sokaklardan geçirilen þehit cenazelerindeki kalabalýklara sor... Hataylýlara sorma... Galatyalýlara sor... Bayraktar ve Ömeriye camileri bombalandýðýnda neredeydin sen? Ben burdaydým... Samson Küçük Kaymaklý'da Türk bayraðý ve Türk esirlerle objektiflere poz verirken de sen yoktun aramýzda... Ayak izlerin yok hiçbir yerde... Ayvasýl'da... Köfünye'de... Aytotoro'da... Göçmen çadýrlarýnda kýþýn ayazýnda uyuyan sen deðildin... Bendim... Bendim çaktýmalmaz bir piyade ile sabahlayan kum torbalarý arkasýnda... Kum torbalarýna sor... Günde elli liraya çalýþan Çukurovalý inþaat iþçilerine sorma... Güneyde Yorgo'nun yanýnda çalýþanlara sor... Hüseyin Ruso diye birini duydun mu hiç? Lisede benim beden eðitimi öðretmenimdi... Ama istesen de ona soramazsýn beni yýl oldu Kaymaklý'da þehit düþeli... Onun ruhuna sorabilirsen sor: -Ey Hüseyin Ruso... Sen onun bunun stratejik çýkarlarý için mi yatýyorsun bu topraklarda? Bunun için mi öldün? Kahpe Ýngiliz bile sormadý bana... Sen soruyorsun ama... -Sen kimsin be adam, diye bu topraklarýn sahiplerini aþaðýlayarak, küçümseyerek ve hor görerek soruyorsun... Orta Asya'nýn göbeðinden soruyorsun... Ben de Kýbrýs'ýn göbeðinden, Lefkoþa'dan soruyorum sana: -Ya sen kimsin? Kime sorayým seni? "Al ananý da git burdan" dediðin iþçiye mi? "Iksýrýncaya, týksýrýncaya kadar içtiler" dediklerine mi? Abdüllatif Þener'e mi? Seni öve öve bitiremediði halde, 50 milyarlýk tazminat davasý açtýðýn Ahmet Altan'a mý? Hiçbir suçu olmadýðý halde iki yýldan fazladýr hala hapiste tuttuðun Mustafa Balbay'a mý? Serbest býraktýðýn onlarca insanýn katili Hizbullahçýlara mý? Hrant Dink'i öldürenlere mi? Bilirsin, pek muhterem Türkan Saylan Haným'a, ya da Ýlhan Selçuk'a soramam... Onlar öldü... Evlerine yapýlan baskýnlardan sonra öldü. Bizim buradakilere mi sorayým? Yüzlerine tükürülünce yaðmur sananlara mý? Geçer, bu günler de geçer... Kefensiz ölülerin üstünden geçen kara bir bulut gibi... Divana kalmaz bu dava... Pir Sultan Abdal'ýn davasý gibi...

3 AFRÝKA dan mektup... DEÐERÝNÝ BÝLEN BESLEMELERÝN DE VAR Onun þehidi, gazisi varmýþ Kýbrýs'ta... Kore'de de yok mu? Amerika'nýn Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan'da yok mu? Ruslarýn Berlin'de, Polonya'da, Çekoslovakya'da, Bulgaristan'da yok mu? Ýngiltere'nin Mýsýr'da, Yemen'de, Hindistan'da yok mu þehidi ve gazisi? Neden oralarda deðiller þimdi o halde? Yutulacak hap bir tek Kýbrýs mý? Amerika Vietnam'dan çekildi... Irak ve Afganistan'da kan döküyor hala... Oralardan da çekilecek ama eninde sonunda... Sonsuza kadar kalamayacak þehidim ve gazim var diyerek oralarda... En düþük maaþ 10 bin liraymýþ... Günde beþ vakit namaz boþa gitti! Mümin hiç yalan söyler mi? "Yanlýþ bilgilendirildim" falan yok... Allah da bilir ki yok... Bizim sevgili baþbakanýmýza milletin huzurunda sordun... O da kuzu kuzu söyledi... Sekiz bin küsur dedi deðil mi? E, nasýl olur da en düþük on bin... Koskoca baþbakan en düþükten de daha mý düþük alýyor? Ýnsaf be Tayyip Bey insaf... Yalan olur da, bu kadar da olmaz ki... Fili yutar mý hiç yýlan? Þükret yine ama... Þükret... Seni burada haklý bulanlar da var... En baþta, koltuðunu altýndan çekip aldýðýn Rauf Denktaþ... Herþeye raðmen ne kadar vefalý deðil mi? Tüm toplumumuz sana kýzýp dururken, o arka çýkýyor... Sana kýzmýyor o... Mitingteki o pankartlarý taþýyanlara kýzýyor... Zamanýnda halletmeye çalýþtý o bu iþi... General ile birlikte 'casus' deyip içeri týktýrdý... "Delilleri gördüm" bile dedi hatta... Ama yüzüne gözüne bulaþtýrdý... Þimdi bir de sen þansýný deniyorsun deðil mi? Rum iþbirlikçisi diyorsun bunlara... De Tayyip Bey de... Delilleri gördün mü sen de? Sahi, Denktaþ'tan baþka sana hak veren CTP var bir de... Ki deðerini bilemedin... Harcadýn boþu boþuna Talat'la... Onun zamanýnda hiç böyle isyanlar mý vardý? Türkiye düþmanlarýna karþý onun kalkaný UBP'nin kalkanýndan çok daha saðlamdý... Kalkan yere düþse bile göðüslerini siper ederlerdi... Bak bu sýkýntýlý gününde bile nasýl hak veriyorlar sana... Tayyip Bey yanlýþ bilgilendirildi ve tahriklere kapýldý, diyorlar... Sanki senin yanlýþ bilgilendirilmediðini ve maaþ bilgisini bizzat baþbakanýmýzdan aldýðýný onlar da bilmezler mi? Bilirler de bilmezlikten gelirler iþte... Hem senin o katmerli laflarýný onlar üstüne almamýþ ki Denktaþ gibi... Kime söylediðini, ama sinirinden aðzýndan öyle çýktýðýný onlar da biliyorlar... Deðil mi Tayyip Bey? Onlarýn deðerini bil... Provokatörleri bu haritadan sil... Bir hayýr dua okusunlar onlar da sana... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Baþbakan Erdoðan, KKTC'deki Türkiye karþýtý eylemler üzerine isyan etti: Güney'le beraber provokatif eylemler yapýyorlar. Yönetim duyarsýz, Cumhurbaþkaný ve Baþbakan tavrýný net koymalý. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr. Çaðýrýp kendisine soracaðým. Yunanistan'ýn orada ne iþi varsa Türkiye'nin de stratejik olarak o iþi var Ýsmail KÜÇÜKKAYA / BÝÞKEK (Akþam) Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Kýrgýzistan temaslarýnýn son gününde beraberindeki basýn mensuplarýna KKTC'de son dönem yaþanan geliþmelerle ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. Kýbrýs'ta Güney'le beraber provokatif eylemlerin yapýldýðýný, yönetimin duyarsýzlýðýnýn söz konusu olduðunu söyleyen Erdoðan 'Cumhurbaþkaný'ndan Baþbakan'a herkes tavrýný net koymalý. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr. Biz destekliyoruz. Bunun karþýlýðý olmasý gerekmiyor mu' diye konuþtu. 'Bize 'defol' diyorlar. Yunanistan'ýn orada ne iþi varsa Türkiye'nin de stratejik olarak o iþi var' diye tepki gösteren Erdoðan'ýn sözleri þöyle: YÖNETÝM TAVRINI KOYSUN: Kuzey Kýbrýs'ta son günlerde provokatif eylemler var. Güney'le beraber yapýyorlar. Sonuncusu 28 Ocak'taydý. Bize 'defol' diyorlar. Yönetimin duyarsýzlýðý var. Cumhurbaþkaný'ndan Baþbakan'a kadar yönetimin tavrýný açýk ve net koymasý lazým. UTANMADAN EYLEM YAPIYORLAR: Türkiye'ye karþý böyle bir eyleme haklarý yoktur. En düþük memurlarý 10 bin liraya yakýn para alýyor. En düþük maaþ alan kiþi böyle. Benim baþbakanlýk müsteþarýmýn aldýðý 5 milyar küsur... Beyefendi 10 bin lira alýyor bir de bu eylemi yapýyor utanmadan. Üstelik 13 maaþ alýyorlar LÝMANDAKÝ GREVE KAMU-ÝÞ DE KATILIYOR Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu - Ýþ), Girne Limaný'ndaki greve, tüm üyeleriyle birlikte katýlma kararý aldýðýný duyurdu. Kamu - Ýþ Genel Baþkaný Sami Dilek yazýlý açýklamasýnda, önceki akþam "Beþparmak" gemisinin KKTC yasa, tüzük ve kurallarýna uymayarak limana girmesini "þiddetle" protesto edip kýnadýklarýný kaydederek, geminin limana girmesine izin veren daireleri de yasalara uymaya çaðýrdý. Erdoðan dan okkalý hakaret ve yalan deryasý Sen kimsin be adam? SENDÝKAL PLATFORM'DAN ERDOÐAN'IN SÖZLERÝNE TEPKÝ: Bu kefeni giymeyeceðiz ve geri adým atmayacaðýz Sendikal Platform, her halkýn kendi kendini yönetme ve yaþadýðý coðrafyada baðýmsýz ve özgür yaþama hakký olduðunu belirterek, "Kýbrýslý Türklerin siyasi iradesini gasp etmeye çalýþanlara bunu yeniden hatýrlatýrýz" dedi. Sendikal Platform, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýrgýzistan'da yaptýðý açýklamalara tepki gösterdiði yazýlý açýklamada, "Bu açýklamalar Kýbrýslý Türkleri ne olarak gördüklerini net bir ifade ile ortaya çýkarmýþtýr. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan Kýbrýslý Türklerin 2004 yýlýndaki referandumda kullandýðý 'evet'in arkasýna saklanmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandý. Erdoðan'ýn, "bir halkýn en doðal demokratik hakkýný kullanarak meydanlarý doldurmasý ve Türkiye'den dayatýlan ekonomik ve siyasal paket ve önlemleri protesto etmesini içine sindiremeyerek hem bu ülkenin hükümetini hem de meydanlarý dolduran on binlerce insaný suçladýðý" görüþü savunulan yazýlý açýklamada, "AKP'nin neo-liberal islami politikalarýna fýrsat verilmeyeceði; geri adým atýlmayacaðý" görüþüne de yer verildi. Açýklamada þunlar kaydedildi: "1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Garanti ve Ýttifak yýlda. (Erdoðan'ýn bu sözleri ardýndan Dýþ Politika Baþdanýþmaný Ýbrahim Kalýn araya girererek 'O indiriliyor' bilgisi verdi. Baþbakan Erdoðan ise 'Hayýr Anayasa Mahkemesi iptal etti. Onun için de eylem yapýyorlar' dedi. Erdoðan, ayrýntýlarýyla konunun takipçisi olduðunu gösterdi.) ÞEHÝDÝM VAR, SEN KÝMSÝN: ' Türkiye buradan çek git' diyor. Sen kimsin be adam... Þehidim var gazim var, stratejik olarak ilgiliyim. Kýbrýs'ta Yunanistan'ýn ne iþi varsa Türkiye'nin Kýbrýs'ta stratejik olarak o iþi var. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr. Biz destekliyoruz, bunun karþýlýðýnýn olmasý gerekmiyor mu? ÇAÐIRIP KENDÝSÝNE SORACAÐIM: Türkiye aleyhindeki eylemlere zemin hazýrlanmasý kabul edilemez. Simdi bakýyorum, benden randevu istiyor, çaðýrýp kendisiyle Anlaþmalarý'nýn kendisine verdiði yetkiyle 1974'de Kýbrýs'a askeri müdahalede bulunan Türkiye devleti, dönemin baþbakaný Bülent Ecevit'in deyiþiyle, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasal nizamýný yeniden tesis etmeye ve sadece Kýbrýslý Türklere deðil Kýbrýslý Rumlara da barýþ getirmeye gelmiþti. Bunu yeniden hatýrlatmak isteriz. AKP cami, külliye ve dini propaganda ile Kýbrýslý Türklerin kültürel ve sosyal anlamda erozyona uðratýlmasý, emekçi yýðýnlarýnýn yoksullaþtýrýlmasý ve kendi ülkelerinden göç etmeleri politikasýný sürdürmektedir." "EN DÜÞÜK MAAÞ 1540 TL ASILSIZ VE YANILTICI SÖYLEMLER KABUL EDÝLEMEZ" Sendikal Platform'un açýklamasýnda, KKTC'de en düþük memur ücretinin 1540 TL olduðu da belirtilerek, "Sayýn Erdoðan'ýn 'en düþük maaþ 10 bin liradýr' gibi asýlsýz ve yanýltýcý bir söylemle konuþmasýný kabul etmiyoruz" ifadesine yer verildi. Açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Orta Doðuda ABD'nin çýkarlarýna göre açýklama yapan sayýn Erdoðan, Mýsýr devlet baþkanýna konuþacaðým, soracaðýz. Ankara ne paraný ne paketini ne de memurunu istemiyoruz! KKTC'de bazý sendikalarýn oluþturduðu Sendikal Platform'un, 28 Ocak'ta ülke genelinde yaptýðý genel grev ve ''toplumsal varoluþ mitingi''ne sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve Rum kesimi de destek vermiþti. Mitingde, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTÖS) ''Ankara ne paraný ne paketini ne de memurunu istemiyoruz!'' pankartý ile diðer bazý örgütlerin Türkiye karþýtý pankart açmasý üzerine arbede yaþanmýþtý. Mitingde, KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük'ün Baþbakan Erdoðan'la birlikte fotoðraflarýnýn yer aldýðý pankartlar ve Rum bayraðý da açýlmýþtý. Mitingde yapýlan konuþmalarda da, hükümetin aldýðý ekonomik tedbirler eleþtirilerek, ''Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin, AK Parti hükümetinin dayatmalarýný ülkede uygulamaya çalýþtýðý'' iddia edilmiþti. mitingleri kastederek 'sokaðýn sesini dinle, halka saygý duy' çaðrýsý yapmýþtýr. Ancak, sýra kendine geldiðinde 40 bin kiþinin katýldýðý mitinge ve sokaða yansýyan iradeye hiç saygý göstermemekte ve utanmazlýk olarak lanse etmektedir. AKP'nin neo-liberal islami politikalarla Türkiye emekçilerine giydirmek istediði kefeni dehþetle izlemekteyiz ve baþka bir ülkede yaþayan bir halk olarak bu politikalara fýrsat vermeyeceðimizi, bu kefeni giymeyeceðimizi ve geri adým atmayacaðýmýzý tüm yurtsever ve emekçi halkýmýza bildiririz. Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz." ELÇÝLÝK ÖNÜNDE PROTESTO Sendikal Platform, Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýslý Türkleri aþaðýlayýcý nitelikteki açýklamalarýný protesto etmek amacýyla 7/2/2011 Pazartesi günü eylem gerçekleþtirecek. Saat 11:00'de TC Elçiliði, ardýndan Baþbakanlýk önünde Sendikal Platform Temsili Heyeti bir basýn açýklamasýyla Recep Tayyip Erdoðan ve iþbirlikçi UBP Hükümeti'nin Baþbakaný Ýrsen Küçük'ü kýnayacak. KTOEÖS, GÜÇ-SEN ve TIP-ÝÞ'ten ortak açýklama: Bizim kim olduðumuzu yakýnda öðreneceksiniz Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'ýn Türkiye'deki bazý basýn organlarýnda çýkan "KKTC'deki en düþük memur maaþýnýn 10 bin TL" olduðunu da içeren açýklamalarýna KTOEÖS, GÜÇ-SEN ve TIP-ÝÞ ile YKP'den tepki geldi. KTOEÖS, GÜÇ-SEN ve Týp-Ýþ yaptýklarý ortak yazýlý açýklamada, Erdoðan'ý saðduyuya çaðýrdýlar. KKTC'deki en düþük memurun maaþýnýn 10 bin TL deðil, bin 540 TL olduðuna dikkat çeken sendikalar, "Olmadý Sayýn Erdoðan! Tarihi boyunca yokluk ve acý çekmiþ, çile doldurmuþ ama onurlu duruþundan taviz vermemiþ bir toplum olan bizlere yaptýðýnýz hakaretleri kabul etmiyoruz. Belli ki yanlýþ kaynaktan aldýðýnýz bilgilerle bize saldýrýyorsunuz. Daha geçen günlerde Baþbakan Ýrsen Küçük'ten maaþýnýn 7,5-8 bin olduðunu öðrenmiþ olduðunuz halde "memurlarý bile 10 bin lira alýr" cümlesini nasýl kuruyorsunuz" denildi. Mýsýr halkýnýn mitinglerine kulak vermesi için Hüsnü Mübarek'e çaðrý yaparken Kýbrýs Türk halkýnýn mitinglerine katýlanlara yönelik kullandýðý ifade için Erdoðan'ý eleþtiren sendikalar þöyle devam ettiler: "Bizim Kýbrýs'ta þehidiniz var diyorsunuz da bizim þehidimiz yok mu bu topraklarda? Þehit vermek topraðý almaksa Kore'de de þehidiniz var orayý da alsanýza? Kýbrýs stratejik öneme sahiptir diyorsunuz ama bu topraklarda yaþayanlarýn da stratejik olduðunu unutuyorsunuz. Hele hele "sen kimsin" diye bu topluma soruyorsun. Bizim kim olduðumuzu bildiðinizi sanýyorduk, yanýlmýþýz. Ama siz de kim olduðunuzu yakýnda öðreneceksiniz. Bu asabi çýkýþýnýzla iki kardeþ halký birbirine düþman eden sizlersiniz. O nedenle sizi saðduyuya çaðýrýyoruz." Erdoðan'ýn neden 13'üncü maaþ alýndýðýný sorduðunu da belirten Sendikalar, 13'üncü maaþýn Kýbrýs Cumhuriyeti'nden gelen bir hak olduðuna dikkat çekerek, "Nasýl ki ayni Cumhuriyetin Kuruluþ Anlaþmalarýndan doðan buraya müdahale hakkýnýzý kullanarak bugünkü durumu saðladýnýz. Ayni anlaþmalara uygun bir hakkýmýz olan 13. maaþ sorgulamanýz bir çifte standarttýr. Kuruluþ anlaþmasýnýn istediðiniz maddesini kullanýp istediðiniz maddesini reddedemezsiniz" dediler.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Onbinlerin baðrýna Recep dayamýþ hançerini Hesabýný soracakmýþ Yirmisekiz Ocak'ýn Söylüyor pervasýzca yalanýn beterini Gözünün içine baka baka bu halkýn Kalay AKP YALAKALARINI DÝZÝN, ANKARA'YA YOL OLUR Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan bir yandan herhalde Allah tarafýndan kendisine verildiðine inandýðý "kurtarýcý rolü" üzerine Ortadoðu'ya ayar vermeye çalýþýyor, bir yandan Mýsýr Cumhurbaþkaný Mübarek'i uyarýyor. Mýsýr'da "halkýn sesine kulak verilsin" diyen Erdoðan'ýn, Türkiye'de emekçiler sokaða çýktý mý 12 Eylül paþalarýndan bir farký kalmýyor. Türkiye'de sendikalar ''Tayyip sonun Mübarek olsun'' sloganlarýyla yürürken, Erdoðan Mýsýr'da Mübarek'e karþý ayaklanan halkýn yanýnda dursa ne yazar, durmasa ne yazar? Sokaklara dökülen Kýbrýslýtürkleri nankörlükle suçlasa ne olur, suçlamasa ne olur... Buradaki AKP yalakalarýný dizsek buradan Ankara'ya yol olur... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÜLKEMÝZDEN BESLENENLER Ocak mitingi Erdoðan'ý kýzdýrdý... Açtý aðzýný yumdu gözünü... "Þehidim var... Sen kimsin be adam", diyor. Ben Kýbrýslý birisiyim.. Burada doðdum, burada büyüdüm ve burada yaþýyorum. Esas sen kimsin? Böyle konuþma hakkýný nerden buluyorsun? Amerika'nýn iþbirlikçiliði içerisinde, bu topraklarda bizi yýllarca öldürttünüz... Birbirimize düþman ettiniz... Biz hep size kandýk... Ta ki sizi tanýyana kadar... Tanýdýktan sonra da "Has...tir" çekmek az bile sizlere... Stratejik olarak ilgiliymiþ Erdoðan Bey... Yunanistan'ýn ne iþi varsa, onun da o iþi varmýþ... Bizim "Varoluþ" mitingindeki "Hassiktir" pankartýmýz sadece Türkiye'ye deðil, Yunanistan'a, Ýngilize ve Amerika'ya da karþýydý... Daha doðrusu bu topraklarda yaþayanlara ve bu adaya kötülük yapan herkese ve herþeye... Tayyip Erdoðan'ýn sözleri, bugüne kadar Türkiyeli yetkililerin, yazarlarýn, çizerlerin ve bizi onlarýn uþaðý görenlerin yaptýklarý hakaretlerin beþ beteridir. Þeriatçýnýn hakareti de böyledir demek ki... "Ülkemizden beslenenlerin" sözü Kýbrýslýtürkler için söylenmiþ en kötü sözlerden birisidir... Aslýnda bir kurtuluþ savaþý baþlatýlmasýnýn gerekçesi bile sayýlýr... Merak ediyorum Erdoðan'ýn bu söylediklerine karþý kim nasýl tepki koyacak diye... Kendilerini aþaðýlýk bir mahluk olarak görenlerden bazýlarý suçu buradaki kuklalarýn üzerine atmaya çalýþacaklar... Bazýlarý et-týrnak meselesini ortaya atacaklar. Tayyip'in bu aþaðýlayýcý, hakaretten de ileri sözlerine kimin ne tepki koyacaðýný aslýnda merak etmiyorum desem yalan olur. Önümüzdeki süreçte Sendikal Platform çatýsý altýnda bazý eylemler ve mitingler planlanýyormuþ... Platform Tayyip'in sözlerinden sonra geri mi yoksa ileri bir adým mý atacak? Ýleriye atýlacak adýmda, 28 Ocak tarihinde taþýnan pankartlardan daha keskinlerinin meydanlara taþýnmasý gerekmektedir. "Yeter artýk be" derken buradaki iþbirlikçileri deðil, Ankara'yý hedef almalýyýz. Tayyip Erdoðan'ýn bugüne kadar gelmiþ geçmiþ TC yöneticilerinden ve de askeri zevattan daha farklý olmadýðýný sanýrým, "Erdoðan"dan bu ülkenin birleþmesi ve çözümü için medet umanlar" anlamýþlar ve akýllarýný baþlarýna almýþlardýr... Yapýlan baskýlara, yaþamý zehir eden emirlere, yasalara karþý çýkmak, egemenler tarafýndan "Rumcu" ve "hain" eylem olarak dillendiriliyor ve bu da yýllardýr karþýmýza çýkýyor... "Sen kimsin be adam?" diyor... Kendi adýma konuþayým... Kýbrýs'ta doðmuþ, büyümüþ ve burada yaþayan birisiyim... Yýllardýr da "sizi kurtardýk" diyenlerin hegemonyasý altýndayýz... Asimile edildik... Ýrademiz elimizden alýndý Ocak mitingiyle de tüm bunlarýn tarafýmýza iadesini istedik sadece... Ve bugüne kadar bizlere yapýlmýþ hakaretlerin en büyüðünü yaptý Tayyip Erdoðan... "Ülkemizden beslenenler" diyerek... Sendikalarýn eylem ve grevleri sürüyor n GÜÇ-SEN, KTAMS VE KAMU-SEN, GÝRNE LÝMANI'NA GEMÝ GÝRÝÞÝNE ÝZÝN VERÝLMESÝNÝ PROTESTO ÝÇÝN DÜN GREV YAPTI Hükümetin aldýðý ekonomik tedbirlere karþý süresiz grev ve eylemlerini geniþleterek sürdüren Sendikal Platform, Lefkoþa'da Tapu Dairesi, Mahkemeler ve Nüfus Kayýt Dairesi'nde süresiz grevine haftanýn son günü olan dün de devam etti. Dün ayrýca, Girne Limaný'nda da bir günlük grev uygulandý. Girne Limaný'na mesai saatleri dýþýnda, önceki akþam Beþparmak adlý geminin, "kýlavuz kaptansýz, romorksuz ve izinsiz giriþ yaptýðý" gerekçesiyle, Güç-Sen, KTAMS ve Kamu-Sen Girne limanýnda uyarý grevine gitti. Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen), tüm gümrüklerde uyguladýðý ek mesai kabul etmeme eylemi sýrasýnda dün akþam saat sýralarýnda hükümetin bir gemiye Girne Limaný'na giriþ izni vermesini protesto etmek için dün grev baþlattýðýný açýkladý. Güç-Sen Baþkaný Memduh Çeto, mücadele eden emeðe karþý saygýsýzlýðý protesto için dün arasýnda Girne þube amirliklerinde grev uyguladýklarýný duyurdu. ÖZKARDAÞ: "YASALAR VE DEVLET OTORÝTESÝ HÝÇE SAYILDI" Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ da, önceki gece Girne Limaný'na giren geminin yasalarý ve devlet otoritesinin hiçe sayýldýðýný belirterek, devleti ve yasalarýný korumakla görevli olanlarýn da buna çanak tuttuðunu kaydetti. Bunun üzerine Kamu-Sen, KTAMS ve Güç-Sen'in örgütlü olduklarý Girne Limanýndaki gümrük Þubesi ve Liman Baþkanlýðýnda normal mesai saatinde de bir gün grev kararý aldýðýný bildiren Özkardaþ açýklamasýnda, "Sorma gir haný yapýlan ülkemizdeki giriþ kapýlarýnda kimin girdiði kimin ne getirip, ne götürdüðü bilinmezken hükümet edenler hala hiçbirþey görmüyor, duymuyor, konuþmuyorlar. Ama halk konuþtu ve konuþmaya da devam edecek" ifadelerine yer verdi. Sendikal Platform'un daha önce aldýðý karar çerçevesinde, Lefkoþa'da Tapu Dairesi, Mahkemeler ve Nüfus Kayýt Dairesi'nde süresiz grevlere devam edilirken; Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen) tüm gümrük birimlerinde ek çalýþmama, KTAMS ile Kamu-Sen de Girne Baþkýlavuzluk Liman Baþkanlýðý'nda mesai saatleri dýþýnda hizmet vermeme eylemleri sürüyor. Kamu-Sen ile KTAMS, dünden itibaren Girne'deki gibi Gazimaðusa'da da mesai saatleri dýþýnda hizmet verilmemesi eylemi baþlattý. DÝPKARPAZ'DAKÝ TOPRAK YOLLAR ASFALTLANDI Dipkarpaz Belediyesi, Dipkarpaz belde sýnýrlarý içerisinde bulunan toprak yollarý asfaltladý. Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, belde sýnýrlarý dâhilinde bulunan ve yýllardýr toprak yol olarak kullanýlan yollarýn Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði'nin yardým ve katkýlarý ile 2010 yýlý içinde 100 bin TL harcanarak asfaltlandýðýný belirtti. Demirci, toprak yollara bin 323 ton mekanik dolgu malzemesi ve 620 ton asfalt kullanýlarak, 5 cm kalýnlýðýnda 3.50 metre geniþliðinde bin 280 metre asfalt yol yapýlýp halkýn hizmetine sunulduðunu anlattý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ONE MÝNUTE TAYYIP EFENDÝ TC Baþbakaný R.T. Erdoðan, 28 Ocak'ta onbinlerce kiþinin katýldýðý ve Ankara hükümeti tarafýndan yýllardýr gasp ve iþgal altýnda bulunan siyasi iradesini geri talep ettiði mitingi deðerlendirdi. Ve bir haftadýr midesinde biriktirdiði kin ve öfke dolu safrayý bir anda üstümüze kusuverdi. Biz de saf saf, o elli bin kiþinin meydanlarda haykýrýþýna bakarak, gerekli mesajý alýrlar diye düþünmüþtük. Ne mesajý? Allahýn adýyla bize "Orospu çocuklarý" diye attýklarý küfürlerden çok daha aðýr hakaretlerde bulunmak için fýrsat bildiler bunu! Gözünüz kararacak... Baþýnýz dönecek... Mideniz bulantýdan kalkýp kalkýp oturacak. Bazan da kusmamak için kendinizi zor tutacaksýnýz biliyorum. Ama baðýþlayýn... Bütün bunlarý göze alarak Erdoðan'ýn bizim için neler kustuðunu size açýklamazsam "Sessizliðin Sesi"ne ihanet etmiþ, kalemime saygýmý yitirmiþ olurum. Kolay deðil bu kusmuklara bakmak... Ama bizi ite kaka nerelere sürüklediklerini ve bundan sonra baþýmýza daha ne belâlar öreceklerini anlamak için de þart... Ne diyor Erdoðan? Rumlarla bir olup Türkiye'ye karþý provokatif eylemler yapýyormuþuz! UBP hükümeti ise hiç sesini çýkarmýyormuþ bu eylemlere! Cumhurbaþkaný da Baþbakan da net tavýr koymuyormuþ! Kendilerini çaðýrýp bunun hesabýný soracakmýþ! Türkiye bizi besliyormuþ ve bunun karþýlýðý olmasý gerekirmiþ! Türkiye'ye karþý böyle bir eyleme hakkýmýz yokmuþ! Ve... Ve þimdi daha da sýký durun... Çünkü dünyanýn en bayaðý yalaný olabilir okuyacaðýnýz. KKTC'de en düþük memur maaþý 10 bin liraymýþ!!! Üstelik bir de 13. maaþýmýz varmýþ! En düþük memurumuz bu maaþlarý alýyor ve utanmadan bir de eylem yapýyormuþ! Bunlar, Kýbrýslýtürklere en az AKP hükümeti kadar düþman olan, kin ve öfke besleyen, hukuku, adaleti, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan muhteremlerin muhteremi, mümtazlarýn mümtazý TC basýnýnýn yazabildikleri... Yazýlmayan daha ne yakasý açýlmadýk küfür ve hakaretler var kimbilir. Ýþte onbinlerce kiþinin miting meydanýndan, Ankara hükümeti ve buradaki kuklalarýyla birlikte tüm dünyaya haykýrdýðý talebine... Türkiye'nin tiraný olmaya heveslenen R.T. Erdoðan'ýn yanýtý! Tek cümle ile söylemek gerekirse... Affýnýza sýðýnarak söyleyim... Kýbrýslýtürk toplumunu köpeðin g... sokup çýkardý! Þimdi buradaki faþist ve þövenist kesimlerin Erdoðan'ýn bu öfke ve kin dolu söylemlerini bir cihad çaðrýsý olarak algýlayacakalrý kesindir. Kimbilir, belki de aralarýnda, "Bunlarýn hepsini kesmek caizdir" diye algýlayacak olanlar bile vardýr! Kýbrýslýtürk gençlerine "orospu çocuklarý" diye hakaret eden ve buna karþý yükselen tepkilerle bir haftadýr kabuðuna çekilen sözde "genç mücahitler" yeniden beliriverecektir sahnede! Aslýna bakarsanýz... On binler asýl þimdi sokaða dökülüp Erdoðan'a kendi diliyle önce "One minute" demeli... Sonra da Arif hocanýn dediðinden...

5 5 Þubat 2011 Cumartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Sayýn Erdoðan'a söylenebilecek binlerce kelimeden en anlamlýsý "Yazýk o boyuna posuna"dýr. Baþka bir þey söylemeye de gerek yoktur. Hastanelerde bakým yok, üstelik dayak varmýþ. - Hastanelerimizde dayak olmasý normal. Kimisini tedavi edecen, kimisini terbiye..! Bu iþler böyle Beðenmezse hadi güle güle özele Küfürlü pankarta karþýlýk analar da yürümüþ. - Ayaklarýna saðlýk Ellerinden öperim. Grevler geniþletiliyormuþ - Aslýna bakarsanýz bütün kapýlara kilit vurmalý, anahtarlarý da götürüp elçiliðin bahçesine atmalý TC Baþbakaný Erdoðan, KKTC'de en küçük maaþýn 10 bin TL olduðunu söylemiþ. - Gözü olanýn gözü çýksýn! Yaban nergisi satanlarýn polise ihbar edilmesi istenmiþ. - Sadece nergis deðil, ayrelli, mantar da yasaklansýn. Hatta gabbar, gömeç, gazayaðý, yumurta otu da yasaklanmalý. Aslýnda bu memlekette her þeyi yasaklamalý.! BAÞBAKAN KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLMAK ÝSTEMEZDÝM: Erdoðan'ýn aþaðýlamalarý yenir yutulur gibi deðil. BAÞBAKAN KÜÇÜK'ÜN YERÝNDE OLMAK ÝSTERDÝM: Elimi masaya vurup "Bir dakika bakalým Tayyip Çok ileri gitme Senin ne söylediðini kulaklarýn duyuyor mu Senin benim halkýma hakaret etme hakkýn yok" deme onurunu ve gurunu kapmak için. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SENÝN MUTLULUÐUN KAÇ PARA -Git söyle neneye, gave yapsýn dedeye! Aren sözümü dinledi. Mutfaða koþtu ve "Dede gave yap" dedi nenesine. Dili yeni yeni çözülüyor Aren'in. Onu dinledikçe, aðzým kulaklarýma varýyor keyiften. Çocuklarýn büyüyüp geliþtiðini görmek ne güzel. Mutluluk bu iþte. Yaþadýðýný hissetmek bu. Hayat ne güzel. Hayat çok güzel Ýþler yolunda giderse ama.. Bir de iþler ters döndü mü zindan olur hayat. Çekilmez bir yük olur omuzlarýnda Gelen tüm haberler olumsuz Gelen tüm haberler can sýkýcý, umut kýrýcý Ýþte 45 kiþi daha iþsiz kaldý Kim bilir ne ateþler yanýyor þimdi o evlerde Kim bilir ne umutlar kaldý yarým Kim bilir ne hayaller yýkýldý. Ve ne acýlar yaþanýyordur tarifsiz. Komþunda acý varsa Komþuda huzur yoksa, senin mutluluðun kaç para! Ýþten çýkarýlanlar hadi neyse Ya o sessiz sedasýz kendi iþyerlerini, kendi ekmek teknelerini kapatmak zorunda kalanlarýn derdine kim merhem olacak? Kim? Hele peþlerinden gelen bir de borç bakiyesi varsa, lokman hekim çare olmaz Çaresizlikten bunalýyoruz Bin off bir para etmiyor Yýrtýnýyoruz, parçalanýyoruz, tünelin ucunde ýþýk arýyoruz Ama sen karanlýkta debelendikçe birileri çýkýyor, üstüne utanmazlýk basýyor.! Allah korkusu taþýdýklarýný iddia edenler için çok büyük bir vicdansýzlýktýr bu. Yazýk! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Lütfen oyuna gelmeyelim. Mantýktan baþka bir yöntem kullanýlmamasý rica olunur. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ORTAK NOKTA (Ýstanbul)- Elinize gazeteyi aldýðýnýzda bir sürü haber dikkatinizi çeker. Hepsi de birbirinden farklýdýr haberlerin. Farklý olmasalardý, gazeteler tek bir haber için çýkmazdý ve her sabah tiryakisi olduðunuz gazeteyi alýp okumazdýnýz. Ancak haberler ayný olmasalar da birbirleri ile iliþkilidir genelde. Mesela bir haber denizden bahsederken, diðer haber turizmin geliþmesi üzerinedir. Alýn size iki farklý ama birbiri ile ilgili iki haber. Dikkatli gözler iþi çözerler. Cinayet haberleri vardýr üçüncü sayfalarda her daim. Magazin haberleri çarþaf çarþaftýr... Ýkinci ve orta sayfalarý doldurur... Ve iþçilerin haklarýný aradýklarý gazlý, biberli, coplu haberler, köþelerde, diplerde yer alýr. Bir de baþbakanlarýn açýklamalarý vardýr en üst yerlerde. Hepsi de aslýnda birbirlerinin içinde farklýymýþ gibi algýlanýrlar. Bir þekilde halk adamý seçer. Adam parti baþkaný olduðu için ülkenin baþbakanlýðýna getirilir. Bir, iki, üç derken adam kendini aynen bizim eski belediye baþkaný gibi en üstte sanýr. Ve halka "benim halkým" diye seslenmeye baþlar. Bir bakarsýnýz kendini seçenlere kendince tavsiyelerde bulunur. Ne demiþler "Bir kiþinin karakterini anlamak istiyorsanýz ona ya para, ya da mevki verin". Adamda hem para vardýr seçildikten sonra, hem de mevki. Mýsýr'daki patlamalarý gördük. Tunus da karýþýk. Ve sýrada birçok Müslüman ülke. Hepsinin ortak yanlarý diktatörleri. Onlar ya seçilmiþlerdir bir þekilde, ya da babadan kapmýþlardýr koltuðu. Yýllarca kan kusturduklarý halk bir yerde patladý. Sosyal patlamadýr bu. Domino taþý etkisi yaptý o coðrafyada. Ve muhtemelen taþlar yerine oturmadan da durulmayacak yýlýnda belli bir birikim sonunda patlak verdi bizdeki olaylar da. Ülke nasýl olduysa oldu ve 1974 sürecine gelindi. Geçenlerde Haravgi Gazetesinde yazýyordu ki bazý yetkililer harekatýn olacaðýný biliyorlardý, ses çýkartmadýlar ki süreç -adanýn bölünmesi- tamamlansýn. Her þey planlý programlýydý yani. Bizler iþimizde gücümüzdeyken. Tarlalarýmýzda, teknelerimizde ve iskelelerimizde çalýþýrken... Bürolarýmýzda, okullarýmýzda, ofislerimizdeyken allak bulak edildik ve mücahitlik "mertebesine" eriþtik. Kýsacasý sefil olduk. Her þeyin bir sonu olmalýydý desek 38, 1963 desek 48 yýldýr sabrediyoruz, Kýbrýslýlar olarak. Patlama noktasý olmalý mýydý? Olmalý Haklarýný aramak için 50 bin toplandý diye Mübarek'in kendi halkýna yaptýðý gibi saldýlar "fedailerini"... Ve TC Baþbakaný Ýnönü Meydaný'ndan yükselen sese dayanamayýp içindekileri açýða vurdu. Bugün çoðu gazetede açýklamalarý "iyi" ve "kötü" olarak okuyacaksýnýz. Bu konuya zaman zaman yani haber biraz soðuduktan sonra yine döneceðim. Diðer arkadaþlarým da dönecekler. Haberler farklý görünseler de genelde birbirleri ile ilintilidirler. Bir tarafta Mýsýr'daki sosyal patlama diðer tarafta Kýbrýs'taki patlama. Ne benzerlik var, diyebilirsiniz Ama ben ortak nokta buldum. En azýndan TC Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan ikisi için de bir þeyler söyledi.

6 MEHMET ÇAKICI: ERDOÐAN'IN AÇIKLAMALARI RENCÝDE EDÝCÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýs Türk halkýna yönelik son açýklamalarýný "yakýþýksýz, rencide edici ve kabul edilemez" olarak niteledi. Yazýlý açýklamasýnda, "Kuzey Kýbrýs'taki bürokratlarý tarafýndan doðru bilgilendirilmeyen Erdoðan'ýn, yanlýþ bilgiler üzerinden talihsiz ve rencide edici açýklamalarda bulunduðunu" belirten Çakýcý, "Erdoðan'a, maalesef buradaki hükümetler tarafýndan da gerçekler anlatýlmýyor" dedi. Erdoðan'ýn, "Kuzey Kýbrýs'ta en düþük memur 10 Bin TL alýyor" söylemini "gülünç" olarak deðerlendiren Çakýcý, bu söylemin Erdoðan'ýn buradaki gerçekleri bilmediðinin göstergesi olduðunu belirterek, "yanlýþ bilgiler üzerinden üstelik hakaret eden bir üslup kullanýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu" kaydetti. Kýbrýs Türk halkýna kimsenin "besleme" deme hakký olmadýðýný belirten Çakýcý, "Biz kimsenin ne beslemesi olmak, ne de kimseden beslenmek istiyoruz. Türkiye'de halkýn dörtte biri böylesi bir miting yapsaydý, Erdoðan'ýn aynýsýný söyleyip 'paranýzý ÝZZET ÝZCAN: Kýbrýslý Türklere hakaret etti ve aþaðýladý Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, "Kýbrýslý Türklere hakaret ettiði ve aþaðýladýðý" gerekçesiyle Türkiye Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'ý protesto etti. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Ýzcan, "Erdoðan, hangi hakla, Kýbrýslý Türklere bu þekilde hakaret etme cürretini gösteriyor. Hakaretlerini, Kýbrýslý Türkler adýna aynen kendisine iade ediyoruz" dedi. 28 Ocak'ta gerçekleþtirilen Toplumsal Varoluþ Mitingi'ne onbinlerce Kýbrýslý Türkün katýldýðýný, Ýnönü Meydaný'ný doldurarak bu ülkenin sahipsiz olmadýðýný gösterdiðini ve Ankara hükümetlerinin siyasi ve ekonomik dayatmalarýna karþý kendi kendini yönetme iradesini güçlü bir þekilde bir kez daha ortaya koyduðunu belirten Ýzcan, "Kýbrýslý Türklerin ortaya koyduðu bu güçlü iradeyi görmezden gelerek, 28 Ocak Mitingi'ni 'güneyle birlikte yapýlan provokatif eylem' olarak nitelemesi kabul edilemezdir" dedi. Baþbakan Erdoðan'ýn açýklamalarýndan, 28 Ocak Mitingi'nde ortaya konan iradeye ve Kýbrýslýtürklere yönelik büyük ben veriyorum' deyip demeyeceðini merak ediyorum" dedi. Yaþanan geliþmelerin ve yapýlan açýklamalarýn, on binlerce Kýbrýslý Türk'ün sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik dayatmalara baþkaldýrarak meydanlarý doldurmasýndan gerekli mesajýn alýnmadýðýna iþaret ettiðini belirten Çakýcý, "Toplumsal varoluþ için sokaða dökülen on binlerce Kýbrýslý Türk için, önce Cemil Çiçek'in 'Güneydekilere benziyorlar', þimdi de Erdoðan'ýn 'Güney'le beraber eylem yapýyorlar' yönünde Kýbrýs Türk halkýna hakaret içeren söylemleri kiþisel deðil bir anlayýþýn ürünüdür" dedi.yapýlan eylemi "provokasyon" olarak deðerlendiren Erdoðan'ýn aslýnda bu söylemleri ile asýl kendisinin "provokasyon" yaptýðýný savunan Çakýcý, Erdoðan'ýn bu söylemlerinin Türkiye ile Kýbrýs Türk halký arasýnda kargaþa yaratacak nitelikte olduðunu kaydetti. Erdoðan'ýn, Mýsýr'da yaþanan olaylar üzerine Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'e "halkýný dinlemesi ve demokratik deðiþim taleplerine yanýt vermesi" çaðrýsýnýn manidar olduðuna dikkat çeken Çakýcý, bu sözlerin bir öfke ve rahatsýzlýk duyduðunun anlaþýldýðýný vurgulayan Ýzzet Ýzcan, "Evet! Ankara'nýn ne parasýný, ne paketini, ne de iç iþlerimize karýþmasýný istiyoruz. Kendi kendimizi yönetmek ve ülkemizde söz sahibi olmak istiyoruz. Sayýn Erdoðan beðense de, beðenmese de bu mücadele büyütülerek sürdürülecektir. Bu memleketin sahipsiz olduðunu sanýyorsa yanýlýyor" ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan'ýn Kýbrýs'taki maaþ ve ücretler konusunda yaptýðý açýklamalarýn art niyetli olduðunu savunan Ýzcan, þöyle dedi: "Kýbrýs'ta hiç bir memur 10 bin lira maaþ almýyor. Aksine, Ankara hükümetlerinin dayatma ekonomik yýkým paketleri sonucu, insanýmýz her geçen gün daha da fakirleþmekte, ekonomik sýkýntýlarla boðuþmakta ve ülkesinden göç etmek zorunda kalmaktadýr. Sayýn Erdoðan'a çaðrýmýz, dayatma ekonomik paketlerini geri çekmeleri ve Kýbrýslý Türklerin siyasi ve ekonomik iradesine yönelik müdahalelerine son vermeleridir. Sayýn Erdoðan'ýn Kýbrýslý Türklerin sahibinin Kuzey Kýbrýs'ta nüfusa oranla çok daha fazla kiþinin sokaklara inerek ortaya koyduðu iradeyi görmezlikten gelmesinin düþündürücü olduðunu belirtti. 28 Ocak mitinginden bir gün önce, Kuzey Kýbrýs'taki gerçeklerin yeterince bilinmediði ve eksik anlatýldýðý gerçeðinden hareketle, Kuzey Kýbrýs'taki yapý, Kýbrýs Türk halkýnýn istekleri ve yaþanan geliþmelerin yer aldýðý bir mektubu TC Baþbakaný Erdoðan'a iletilmek üzere TC'nin Lefkoþa Büyükelçiliðine verdiklerini anýmsatan Çakýcý, buradaki gerçeklerin ve Kýbrýs Türk halkýnýn içinde bulunduðu durumun Ankara'ya yanlýþ ve eksik aktarýldýðýn son açýklamalarla bir kez daha ortaya çýktýðýný belirtti. Türkiye Baþbakaný Erdoðan ile Türkiye'den gelen bazý yetkililerin, uzun bir süredir ekonomik kriz içerisinde yaþamýný idame ettirmeye çalýþan Kýbrýs Türk halkýna yönelik aþaðýlayýcý ve sorgulayýcý üslubun kabul edilemeyeceðini yineleyen Çakýcý, Türkiye ve Kýbrýs Türk halkýnýn gelecekte iliþkilerini daha saðlýklý bir düzeyde geliþtirebilmesi için bu þekilde yanlýþ anlayýþ ve davranýþ kalýplarýnýn son bulmasý gerekliliðini vurguladý. Türkiye'den beslendiðini söylemesi de doðru deðildir ve büyük bir nezaketsizliktir. Hiç kimsenin parasýna ihtiyacýmýz yoktur. Kendi yaðýmýzla kendi ciðerimizi kavururuz. Yeter ki gölge etmesinler." "Kýbrýs'ta stratejik çýkarlarýmýz var siz kimsiniz" diyen Baþbakan Erdoðan'ýn, çözüm konusunda samimi olmadýðýný açýkça ortaya koyduðunu ileri süren Ýzcan, "Sayýn Erdoðan bilmelidir ki, Türkiye'nin Kýbrýs'taki varlýðý 1960 Garanti ve Ýttifak anlaþmalarýyla sýnýrlýdýr, bunun dýþýndaki talepleri uluslararasý hukuka aykýrý ve yasa dýþýdýr" dedi. Ýzcan, "Erdoðan'ý Kýbrýs'a yönelik fetihçi anlayýþýndan vazgeçmeye ve Kýbrýslýtürk toplumuna saygýlý olmaya çaðýrýyoruz. Her kimden gelirse gelsin toplumumuza yönelik hakaretler karþýsýnda kararlý duruþumuzu sergilemeye devam edeceðiz. Ülkemizin yeniden birleþmesi ve erken çözüm için vargücümüzle mücadele etmeye devam edeceðiz. Kýbrýs, Anadolu'nun Akdeniz'deki uzantýsý deðildir. Kýbrýs Kýbrýslýlarýndýr" ifadelerini kullandý. CTP MERKEZ YÖNETÝM KURULU: Erdoðan yanlýþ bilgilendirildi ve tahriklere kapýldý Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'nýn KKTC ile ilgili açýklamasýnýn "çok aðýr, kabul edilmez ve üzücü" olduðunu belirtti.ctp'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn Türkiye basýnýnda yayýnlanan açýklamalarýnýn, Kýbrýslý Türkleri derinden yaralayan ve üzen bu sözlerin, yanlýþ bilgi ve tahriklere gelmiþ olmasýndan kaynaklandýðýný düþünmekteyiz" denildi. "CTP olarak 28 Ocak Mitingi'nde ortak deðerler haricindeki marjinal çýkýþlarý kabul edilemez buluyoruz ve mitinge mal edilmesini yanlýþ görüyoruz. Ayrýca, hiç kimsenin Kýbrýslý Türklerin Türkiye ile arasýný açmasýna da izin vermeyeceðiz" denilen açýklamada, "Konu açýklamada öne çýkan ve Kýbrýslý Türkleri 'bizden beslenenler' diyerek asalaklar gibi göstermek, 'Cumhurbaþkaný'ný, Baþbakan'ý çaðýrýp konuþacaðýz' demek Kýbrýslý Türkleri bütün dünyanýn da gördüðü gibi 'Türkiye'nin bir alt yönetimi' olarak görmektir" ifadesi kullanýldý. Kýbrýslý Türklerin, "Türkiye üzerinden beslenen asalaklar ve Türkiye'nin alt yönetimi olmadýðýný" Rum politikalarýna karþýn tüm dünyaya anlatmakta olduðu kaydedilen açýklamada, özetle þöyle denildi: "Sayýn Erdoðan, 'Kýbrýs'ta stratejik ilgim var, onun için orada olacaðým' diyor. Kýbrýslý Türkler ise 'Kýbrýs benim yurdumdur, burada varolacaðým' diyor ve 'beni yok edecek tüm giriþimlere, nerden gelirse gelsin direneceðim' diyor. Kýbrýslý Türklerin kendi özyurduna sahip çýkmak arzusu ile Türkiye'nin stratejik çýkarlarýnýn çeliþkili gibi gösterilmesi, Kýbrýs sorununda gelinen aþamada her iki tarafa da zarar verecektir. Sayýn Erdoðan bilmelidir ki onun stratejik olarak bulunmak istediði yer, bizim yurdumuzdur ve önce bizim var olmamýz gerekmektedir. Kýbrýslý Türklerin olmadýðý bir Kýbrýs'ta Türkiye'nin uluslararasý deðerlerde bulunma olanaðý yoktur. Ve Sayýn Erdoðan'ýn kabul etmesi gereken husus da, hükümetinin UBP hükümeti marifetiyle dayatmaya ve uygulatmaya çalýþtýðý mali önlemler paketi, Kýbrýs'ta Kýbrýslý Türkleri tüketecektir. Ondan sonra Türkiye'nin stratejik ilgisi için uluslar arasýna kendini haklý gösterecek hiç bir nedeni de kalmayacaktýr. Sayýn Erdoðan, Mýsýr Cumhurbaþkaný Mübarek'e seslenirken, 'meydanlardaki halkýna kulak ver' dedi. Sayýn Erdoðan sürekli olarak 'Kýbrýs'ta iki demokrasi var' derken, bunun gereðini de saygý ile yerine getirmesi gerekirdi. Kýbrýslý Türklerin 28 Ocak mitinginden sonra da, eðer Kuzey Kýbrýs kendisinin bir alt yönetimi ise, kendisi de Kýbrýslý Türklere kulak vermeli; eðer KKTC ayrý bir ülke ise KKTC Cumhurbaþkaný ve Baþbakaný'na da ayný mesajý vermeliydi. Mýsýr'a baþka, Kýbrýslý Türklere baþka ve çeliþik hitap, söylenenlerin de samimiyetini sorgulatmaktadýr."ubp hükümetinin, "ekonomik krizi, sosyal diyaloðu ve Türkiye ile iliþkileri yönetemediðine" iliþkin uyarýlarýný duymadýðý da belirtilen açýklamada, "Kýbrýs sorununun geldiði kritik aþamada hem Kýbrýslý Türkler arasýnda kaos yaratýlarak, hem de Türkiye ile iliþkiler gerilerek görüþme sürecinde Kýbrýslý Türklerin zayýf bir duruma sokulduðu" ifade edildi. Açýklamada, þöyle denildi: "Biz balýk tutmayý da, yemeyi de, pazarlamayý da biliyoruzi ancak yeter ki denize çýkmamýz engellenmesin. UBP hükümetine seslenmek istiyoruz; beceriksizliðin bu kadarý artýk fazla geldi. Kendi insanýna ve kaynaklarýna güvenmiyorsun, kendi insanýnýn yaratýcýlýðýna güvenmiyorsun Sorunlarýmýzý çözmek için ihtiyaç duyulan her þey kendi coðrafyanda vardýr, kullanmýyorsun. Yurdumuzu yangýn yerine döndürdün, bir kaosta sürüklenip giderken, sen hala kimi istihdam edeceðini düþünüyorsun, hangi partiliye ne vereceðini düþünüyorsun. Artýk yeter Bu ülke bizim, biz yöneteceðiz, kimseye boyun eðmeden, kimseye temennah etmeden, kimseye kulluk etmeden biz yöneteceðiz. Bizim karnýmýz toktur artýk anavatan - yavruvatan edebiyatlarýna Ana'nýn þefkati aþýrý olmaya baþladý, bizi kiþiliksiz yapýyor, kabul edemeyiz. Ana da bilmesi gerekiyor ki, Kýbrýslý Türkler onurlu birer yetiþkinlerdir ve edebiyatla deðil, politik gerçeklerle Kýbrýs'ta yaþamak istemektedir. Ana da artýk bilmelidir ki, Kýbrýslý Türkler sürü deðildir. Ve Ana da hatýrlamalýdýr ki, Kýbrýslý Türkler ne sömürge idarelerine, ne de kendilerini azýnlýk yapmak isteyenlere teslim olmadý; olmayacak da Biz CTP olarak, Türkiye Baþbakaný Sayýn Erdoðan'ýn sözlerini ve yaklaþýmlarýný çok aðýr ve kabul edilmez ve üzücü buluyoruz. Sindirecek de deðiliz." GÜNLÜK 'ÇELÝÞKÝLER SULTANI TAYYÝP ERDOÐAN' BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Baþbakan'ý çeliþkiler sultaný ilan etmek lazým" dedi. Demirtaþ, Tayyip Erdoðan'ýn Mýsýr'da yaþananlarla ilgili ancak ABD ve AB'nin tavrýný belirlemesinin ardýndan açýklama yaptýðýný belirterek "Bu tencere dibin kara seninki benden kara iliþkisi" diye konuþtu. Baþbakan Erdoðan'ýn "Mýsýr'da tek bir kiþinin burnunun kanamasýný istemiyoruz" þeklindeki sözlerini hatýrlatan Demirtaþ, "Mýsýr halký için söylediðini kendi halký için söylesin ayakta alkýþlarým" dedi. Bu sözlere katýlmamak mümkün mü þimdi? Mýsýr halký için söylediðini kendi halký için söyleyemeyenler, "Yarýtürk" ve "yarýbuçuk Müslüman" sayýlan Kýbrýslýtürkler için mi söyleyecek? Kýbrýslýtürk dediðin nedir, kimdir Türkiye'nin nazarýnda? Hasbelkader stratejik bir toprak parçasýnýn üzerinde yaþayan kýytýrýk bir topluluk deðil mi? Stratejik özelliðinin üstünü çizsen, Kýbrýslýtürkten geriye ne kalýr? Hiç!!! BESLEME Tayyip Erdoðan 'besleme' diyor bize... Eðer bunu da sineye çekiyor ve kabahati kendimizde arýyorsak, doðrusu bravo hepimize! ÞAMAR OÐLANI Erdoðan Ýrsen Küçük'e maaþýný sormuþtu herkesin önünde... O biçare de 8 bin falan demiþti. Peki þimdi en düþük maaþýn 10 bin olduðunu söylemek neyin nesi? Þamar oðlanýna bunca þamar az mý geldi? KÜÇÜK'E KÜÇÜK BÝR TAVSÝYE Türkiye aleyhindeki mitinge çok içerlemiþ Erdoðan, çok... Bunun hesabýný hükümetten soracakmýþ... Duydun deðil mi Ýrsen Bey?.. Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl iþi deðil! 13. MAAÞ Burada bir de 13. maaþ almamýzdan þikayetçi olmuþ Tayyip Bey... Ama bunu söylerken kulaðýna fýsýldamýþlar, artýk ona son verildi diye... Lütfen Ankara'yý doðru bilgilendirin... STRATEJÝK VE PATOLOJÝK Onun ilgisi stratejik... Ya bizimkisi? Patolojik! Týrnak... "1974 savaþý bambaþka bir savaþtý. Ölenler, yaralananlar, kaybolanlar, evini, anýlarýný ilelebet terkedenler çoðunluktaydý. O savaþ da bitti ama Kýbrýs'a baþka sorunlar getirdi. Kýbrýs'ýn kuzeyi giderek Türkiye kasabalarý halini aldý. Yaþam kalitesi bozularak devam etti. Kýbrýs sorunu çözüme kavuþmamakta inadýný sürdürdü." Fatma AZGIN (Yenidüzen) "Kýbrýs Türk halký onlarý bir can simidi olarak görerek büyük umutlarla ve ezici çoðunlukla iktidara taþýmadý mý? Bu halk görevini yaptý. Ama güvenerek hükümet koltuklarýna oturttuklarý yöneticiler halký yarý yolda býrakýp baþka yola sapmýþsa, kendilerini geri döndürmek, doðru bildikleri yola çevirmek yeniden bu halkýn görevi olacaktýr." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Duygu açlýðý çeken milyonlarca (dünya genelinde milyarlarca) insana, kýytýrýk dizilerin, filmlerin, 'eðlence' programlarýnýn ve þarkýlarýn arasýna sýkýþtýrýlmýþ otuz saniyelik 'kurtuluþ' reçeteleri sunuluyor. Aslýnda tam da özgür ve birey olmadýðýnýn itirafý olan, kablosuz matkap veya dört çekerli arazi arabasý kullanarak 'özgür ol!' ve þu parfümü kullanarak 'farklý bir birey ol!' emirleri veriliyor; medya ve eðlence sektörü tarafýndan esir alýnmýþ insana." Hasan BÝLGEHAN (Ortam) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN Türkiye'de tüm kurumlarý ele geçirdikten sonra tam bir sivil diktatörlük kuran Tayyip Erdoðan'ýn dün Kýrgýzistan ziyareti sýrasýnda Biþkek'te söyledikleri bir þok etkisi yarattý adeta toplumumuzda. Erdoðan'ýn hakaretleri bugüne dek TC yetkilileri tarafýndan toplumumuza yapýlmýþ olan tüm hakaretleri gölgede býraktý. 28 Ocak mitinginin Kýbrýslý Rumlarla birlikte düzenlendiðini öne sürecek kadar öfkesine yenilen Erdoðan, koskoca bir yalan da buradaki memur maaþlarýyla ilgili söyledi. En düþük kamu maaþý 10 bin TL imiþ! Erdoðan'a tüm toplum olarak bir tepki göstermemiz gerekir deðil mi? Ama bakýn, onu haklý bile bulanlar var aramýzda hala ne yazýk...

7 5 Þubat 2011 Cumartesi Karanfil Kani KANOL Asýl Sen Kimsin Biz biliyorduk ama görmemekte direnenler için çok yerinde bir tavýr sergiledi Recep bey... Sandýktan çok Ucube bir yüz çýktý sonunda... Ýþte bütün uluslararasý kararlarda vurgulandýðý gibi Kýbrýs ýn kuzeyini etkin denetimi altýnda tutan ve Kýbrýslý Türkler in demokratik bir yönetime sahip olduðunda ýsrar eden TC hükümetlerinin gerçek yüzü... Ýþte onbinlerce insanýn en doðal demokratik haklarý olan gösteri ve yürüyüþ yapmasýný hazmedemeyen bir iþgal komutaný havasýndaki Recep beyin ruh hali Ocak ta miting alanýnda ben de vardým ve orada açýlan tüm pankartlarýn içeriðine katýlsam da katýlmasam da bu halkýn en demokratik hakký olduðuna inanýyorum... Asýl sen kimsin Recep bey da o mitinge katýlan herkesi ve beni ülkenden beslenen kiþiler olarak gösterme gibi ucube bir tavýr sergiliyorsun? Buradaki kýrk bin askerini ve taþýdýðýn yüzbinlerce nüfusu týpký güney doðuda yýllardýr kürt halkýna yapmaya çalýþtýðýnýz gibi bizi asimile etmek için bir plan ve program doðrultusunda getirip yerleþtirdiðinize inanmayanlar inanýr belki artýk... KKTC ymiþ, Kýbrýslý Türkler in hak ve hukuðuymuþ bunlarýn martaval olduðunu, aslolanýn senin burayla stratejik olarak ilgili olman olduðunu tüm dünya ve buradaki iþbirlikçiler de çok net olarak öðrenmiþ oldu sayende... Aslýnda bu diplomasiden, demokrasiden ve nezaketten uzak tavýr ve söylemlerin karþýsýnda sana KKTC nin anahtarýný teslim etmemiz lazým... Ýki eþit, baðýmsýz ve kardeþ ülkeden deðil, tüm uluslararasý antlaþmalarýn vurguladýðý gibi burada ancak bir alt yönetimden sözedilebileceði kanýtlandý... Buradaki Kýbrýslý Türk Halkýnýn senin hiç benimseyemediðin bir kültüre ve kimliðe sahip olmasýný hazmedemediðin ortada... Býçak kemiðe dayandý Recep bey... Bir diyet borcu varsa bu halkýn onu da ödemeye hazýr olduðunu göreceksin yakýnda... Düzenlenen mitinglerle ilgili olarak Güney le beraber yapýyorlar derken, on binlerce Kýbrýslý Türkün bu mitingde seve seve ve gönüllü olarak yer aldýðýný birileri sana söylemedi herhalde... Senin sandýktaki ucube yüzünü gördük... Þimdi sen de Kýbrýslý Türklerin sandýktaki öteki yüzünü görmeye hazýr ol... Bu halk yüzyýllardýr her türlü baskýya ve her türlü asimilasyona direnmeyi baþardýðý gibi, TC hükümetlerinin baský ve asimilasyonuna da direnecek ve kazanacaktýr... Bu halkýn Türkiye halklarýyla hiçbir zaman ve hiçbir þekilde bir sorunu olmamýþtýr ve olmayacaktýr... Ýki ülke halklarýný hiç utanmadan En düþük memurlarý 10 bin liraya yakýn para alýyor gibi yalan yanlýþ bilgilerle karþý karþýya getirme çabalarý da tutmayacaktýr... Biz destekliyoruz. Bunun bir karþýlýðýnýn olmasý gerekmiyor mu? diye soruyorsun Recep bey... Peki buradaki varlýðýnýzý borçlu olduðunuz Kýbrýslý Türkler için bir karþýlýðýn olmasý da gerek miyor mu acaba? Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ERDOÐAN A TEPKÝLER... DAÜ-SEN: Kýbrýslý Türklere hakaret etti DAÜ-SEN, Türkiye Baþbakaný Recep T. Erdoðan'ýn "sorumluluktan, diplomasiden, mantýktan ve tarih bilgisinden yoksun açýklamalarla Kýbrýslý Türklere hakaret ettiðini; kardeþ Kýbrýslý Türklerle Türkiye halkýnýn arasýný açmaya yönelik talihsiz bir açýklama yaptýðýný" savundu. Bu açýklamalarýn esas sorumlusunun UBP hükümeti ve Baþbakan Ýrsen Küçük olduðunu da öne süren DAÜ-SEN, hükümetin artýk halký temsil etmediði iddia edildi. "Erdoðan ile Küçük sorumlulukla davranmasalar bile halklarýmýz Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 28 Ocak mitingine katýlanlarla ilgili açýklamasýna tepki göstererek, "Sayýn Erdoðan'ýn açýklamalarý bizlere aðýr hakaretin yaný sýra Türkiye halkýný yanýltarak Kýbrýs Türk halkýna karþý kýþkýrtmadýr" dedi. Özkardaþ yazýlý açýklamasýnda, þunlarý kaydetti: "Kýbrýs Türkü her gün yaþana kriminal olaylardan, cinayetlerden, tecavüzlerden, tacizlerden ve buna baðlý korku içinde yaþamaktan býkmýþtýr. Tüm bunlarý dile getirdiðimizde ise, Türkiye'nin bazý bakanlarý ve bürokratlarýnca hakaretlere maruz kalýyoruz ve hatta Güney'deki Rumlara benzetiliyoruz. Baþbakanýmýza tüm dünyanýn gözü önünde maaþýnýn ne kadar olduðu sorularak aþaðýlanýyoruz. Bizim balýk tutmadýðýmýzý, arasýndaki kardeþliðe zarar veremeyecekler" denilen açýklamada, yýllarca zor koþullarda mücadele eden Kýbrýslý Türklerin, bu mücadeleyi "kendi topraklarýnda hakarete uðramak, dýþlanmak, kovulmak, besleme ilan edilmek, hor görülmek için deðil, özgür yaþamak ve kendi kendini yönetmek için" verdiði vurgulandý. DAÜ-SEN açýklamasýnda "Bu ülkede Kýbrýslý Türkler sözü geçene kadar, hakaret ve aþaðýlama duymadýklarý özgür günleri görene kadar her gün haykýracaðýz; bu memleket bizim; biz yöneteceðiz" ifadelerine de yer verildi. KAMU-SEN: One minute Sayýn Erdoðan tutamadýðýmýzý, söyleyenler, aslýnda bizim göle dahi gitmemizi yasakladýklarýný gizlemeye çalýþýyorlar. Sendikal Platform 28 Ocak 2011 tarihinde Ýnönü Meydanýnda yaptýðý ve onbinlerce kiþinin katýldýðý mitingi 'Türkiye Karþýtý' eylem diye niteleyen, Türkiye'ye karþý 'Defol' denildiðini, eylemin Güneyle birlikte yapýldýðýný, bu eylemi yapan memurlarýn en düþüðünün 10 bin lira maaþ aldýðýný iddia eden Sayýn Erdoðan'ýn açýklamalarý bizlere aðýr hakaretin yaný sýra, Türkiye halkýný yanýltarak Kýbrýs Türk halkýna karþýda bir kýþkýrtmadýr." Özkardaþ, Sendikal Platformun eylemlerine karþý ciddi önlemler almadýklarý gerekçesi ile Erdoðan tarafýndan "hesap sorulan" Cumhurbaþkaný Eroðlu ve hükümetin tavrýný merak ettiklerini de bildirdi. YKP: Erdoðan yalan söylüyor YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý yaptýðý yazýlý açýklamada, TC Baþbakaný Erdoðan ve TC Teknik Heyet Baþkaný Akca'nýn son açýklamalarýný deðerlendirerek, "Türkiye'den arka arkaya gelen açýklamalarýn herkesi bir kez daha düþünmeye davet etmesi gerekir." dedi. Kanatlý, TC Teknik Heyet Baþkaný Halil Ýbrahim Akça'nýn Fortune dergisinde Þubat ayý sayýsýnda yayýnlanan röportajýndaki "birçok yasada sendikal haklarýn daraltýlmasýna ve kullaným þeklinin düzenlenmesine ihtiyaç var" cümlesinin de TC'nin paketle ilgili anladýklarýnýn itirafý olduðunu savundu. Murat Kanatlý þöyle dedi: Erdoðan, Kýrgýzistan ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalarý Türkiye gazetelerinden okuduk ve bu açýklamalar bir gerçeðin altýný net çiziyor, Türkiye burada yalnýz kendi çýkarlarý için bulunuyor! "Türkiye buradan çek git' diyor. Sen kimsin be adam. Þehidim var gazim var, stratejik olarak ilgiliyim. Kýbrýs'ta Yunanistan'ýn ne iþi varsa Türkiye'nin Kýbrýs'ta stratejik olarak o iþi var" açýklamasýndaki itiraf her Kýbrýslýnýn okumasý ve anlamasý gereken yalýn gerçektir. "Anavatanyavruvatan" diye yalan rüzgârý dizilerindeki replikleri andýran diyaloglarýn týpký bu dizilerdeki gibi sahte ve içi boþ oluþunun tüm izleri bu açýklamada var Bu açýklamada Türkiye'nin burada hangi gerçeklerle bulunduðunun net ifadesi var Bir yandan Mýsýr'da sözde demokrasi yanlýsý gibi gözüken Erdoðan, Ankara'da torba yasayý protesto etmek isteyenleri ezim ezim ederek demokrasiden ne anladýðýný açýkça ortaya koymuþtur... Anlaþýlan Türkiye coðrafyasýndaki saldýrganlýðý yetmedi, iþgal ettiði bu topraðý da kendisi saydýðý için buralara da emirler yaðdýrmakta 28 Ocak'ta yapýlan eylemle ilgili "Güney'le beraber yapýyorlar" gibi bu eyleme yönelik yalan söyleyen, çirkin iftira atan Erdoðan, Çiçek'in "güneydekilere benziyorlar" açýklamasýnýn da kiþisel deðil, bu zihniyetin düþüncesi olduðunu ortaya koymuþ oldu. Ortak yurdumuzu birleþtirmek için tüm Kýbrýslýlarýn ortak mücadelesinin bir suç gibi gösterilmesi ayrýca bu ýrkçý zihniyetin gerçek karakterini görmemiz için bize iyi ipuçlarý sunuyor. Bu arada gene bu zihniyetin klasik cümlelerinden olan "ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr" ile Kýbrýslý Türklere bir kez daha 'besleme' dedikten sonra "Cumhurbaþkanýndan baþbakana kadar yönetimin tavrýný açýk ve net koymasý lazým. Türkiye'ye karþý böyle bir eyleme haklarý yok" diyerek eylemlerin yasaklanmasý, engellenmesi çaðrýsý yapýyor. Yani dün Ankara'da torba yasaya karþý oluþan görüntüler yarýn Lefkoþa'da da yaþanýrsa bunun nedeni uzakta aramaya gerek, bu Erdoðan'ýn talimatý ile gerçekleþecek saldýrý olacak Cemil Çiçek'in Kýbrýs'taki sesi, TC Teknik Heyet Baþkaný Halil Ýbrahim Akça'nýn Fortune dergisinde Þubat ayý sayýsýnda yayýnlanan röportajýndaki "birçok yasada sendikal haklarýn daraltýlmasýna ve kullaným þeklinin düzenlenmesine ihtiyaç var" cümlesi de TC'nin paketle ilgili anladýklarýnýn itirafýdýr. Akça ayrýca "kamuoyu dünyadan kopuk yerel ve gereksiz konularla meþgul oluyor" diye de hakaretlerini sürdürüyor Tam da burada yükselen sloganlarýmýzýn doðruluðu bir kez daha kendini gösteriyor. Evet ne paraný, ne memurunu, ne de talimatlarýný istemiyoruz, elini yakamýzdan çek! 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SENDÝKAL PLATFORM DÝKKATLÝ OLMALI Göçmenköy'den "bir grup yurtsever" imzasýyla gönderilen elektronik mektupta, Sendikal Platform'un partilere teslim olunmasýndan endiþe edildiði dile getirildi. Göçmenköylü yurtseverlerin kýsa mektubu þöyle: "Biz Göçmenköy'de yaþayan bir grup yurtsever insanýz. Kamu-Sen Baþkaný Ahmet Kaptan geçen gün bir açýklama yaparak Sendikal Platform'un yeni eylemler ve yeni mitingler belirleme ve organize edebilmek için toplantýlar yapacaðýný duyurdu. Bu mitingten ve eylemlerden sonra ortaya bir gerçek çýkmýþtýr. Nedir bu gerçek? Toplum partilerden ziyade sendikalarý ve sivil toplum örgütlerini kendine daha yakýn bulmuþtur. Bunun deðerlendirilmesi gerekmektedir. Ýkinci konu, ne kadar gizlense de, toplum bu ülkede yapýlan icraatlardan Türkiye'nin sorumlu olduðunun farkýna varmýþtýr. KTAMS'ta yapýlacak olan toplantýya yanýlmýyorsam UBP dýþýnda kalan partiler de davet edilmiþtir. Bir vatandaþ olarak bu toplantýya ve sonrasýna ben deðiþik yaklaþmak istiyorum. Siyasi partiler eðer destek vereceklerse verecekler ancak toplantýya katýlýp yönlendirme yapmalarý yanlýþtýr. Uzaktan bakýldýðýnda görünen budur. Çok dikkatli olunmasý gerekmektedir. Eylemleri, insanlarýn tepkilerini, öfkelerini sandýða yönlendirmemeleri lazýmdýr. Buna çok ama çok dikkat edilsin lütfen." BÝLMEDEN KONUÞUYOR... Gazetemize mektup gönderen bir vatandaþýmýz da TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn 28 Ocak mitingi ile ilgili söylediklerini eleþtirdi. "Kemancý" imzasýyla gönderilen mektup þöyle: "Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 28 Ocak'taki büyük miting ile ilgili söyledikleri beni endiþelendirdi. Bizler ayda 10 bin TL alýyormuþuz, hem de 13. maaþ alýyormuþuz ve bir de üstüne üstlük miting yapýyormuþuz. Tayyip Erdoðan'ýn araþtýrmadan soruþturmadan bunlarý söylediðine inanmýyorum. Mutlaka kimin ne aldýðýný biliyor. Buradaki yaþam standardýný da biliyor. Ýnsanlarýn belirlenmiþ bir yaþam standardý vardýr. Onu aþaðýya çekmek istediðinde ayaða kalkarlar. Böyle de olmasý gerekmektedir. Þimdi Tayyip Bey de Müslüman birisi... Müslümanlýkta yalana yer olmadýðý söyleniyor. Daha doðrusu ilkokulda öðretmenlerimiz bize böyle öðretmiþti. KKTC'de kaç kiþi 10 bin TL maaþ almaktadýr. Ben 43 yaþýndayým ve devlet dairesinde çalýþmaktayým. Aldýðým maaþ 2300 TL'dir. Sormak istiyorum... Bizim ülkemizdeki bürokratlar belki o dediði rakama yakýn maaþ çekebilirler, ancak kendi ülkesindeki bürokratlarýn aldýðý maaþ ne kadardýr? Bunu bir de ülkedeki yaþam þartlarýna baðlayarak düþünsün Sayýn Tayyip Bey... Burada satýn alýnan bir mal Türkiye'deki ayný malýn 3-4 katýdýr... Mahmutpaþa'nýn mallarý burada altýn deðerinde gitmektedir. Böyle olmasýný da devlet gelir elde etsin diye buradaki TC Elçisi ve de TC Yardým Heyeti Baþkaný istemiþtir. Buradaki halka kazýk atýlmasýný isteyenler onlardýr. Tayyip Bey de bilmeden etmeden konuþmasýn... Birisi çýkýp bunu ona anlatsýn..." BÝZÝM DUVAR HUSOL BE YASEMÝN DA FERDÝ'NÝN "ANA"SIYLA ARASINI BOZACAN Bizim Mandra R.T. Erdoðan'ýn 28 Ocak mitingini deðerlendirirken, Kýbrýslýtürk toplumuna tam bir þamar oðlaný muamelesi yaparak, akla hayale gelmedik yalanlarla onu aþaðýlamasý, mandra gündemine bomba gibi düþer. Mandranýn kukla hükümeti, Erdoðan'ýn kendilerini açýkça haþlayýp azarlamasý nedeniyle þaþkýn ördeðe dönerken, bu haþlamadan nasibini alan Eroðlu da, kalp ameliyatýndan sonraki en aðýr þokunu yaþamaktadýr. Sokaktaki adam "Bunca hakaret karþýsýnda susup gerilersek, yazýklar olsun bize" diye kendi kendine söylenir.

8 8 5 Þubat 2011 Cumartesi MEMUR-SEN: YA ÝSTÝFA, YA ERKEN SEÇÝM Kýbrýs Türk Memur Sendikasý (Memur- Sen), ekonominin bir türlü saðlýklý yapýya kavuþturulamamasýnýn ülkeyi iflasýn eþiðine getirdiðini ve faturanýn emekçi insanlara kesildiðini savunarak, hükümeti, uyguladýðýný ileri sürdüðü yanlýþ politikalardan vazgeçmeye veya erken seçimin yolunu açmaya çaðýrdý. Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Mutlu, yazýlý açýklamasýnda, ülkedeki olumsuzluklar karþýsýnda hükümet edenlerin daha fazla duyarsýz kalamayacaðýný belirtti. "Beceriksizliðini göremeyen hükümetin faturayý emekçi insanlara keserek iþten durdurduðunu" savunan Mutlu, belediyelerden, bankalardan ve devlete baðlý bazý kurumlardan iþten durdurmalara son verilmesini; iþten atýlanlarýn derhal ekmek kapýlarýna dönmesini istedi. KIBRIS SANAT DERNEÐÝ ÇOKSESLÝ KOROSU KURULDU Gazimaðusa'da Kýbrýs Sanat Derneði (KSD) çatýsý altýnda çoksesli koro kuruldu. Dernekten verilen bilgiye göre, 17 Ocak'ta seçmelerini tamamlayan koro, çalýþmalarýna Erkan Daðlý þefliðinde ve eðitmenliðinde baþladý. 60 kiþiden oluþan koronun sanat ve repertuar danýþmanlýðý, organizasyon ve dýþ iliþkilerini piyanist Aslý Giray; müzik öðretmeni Rana Uluçay koro teknikleri danýþmanlýðýný; müzik öðretmeni Þifa Çolakoðlu basýnla iliþkileri; iletiþim ve organizasyonlarý ressam ve eðitmen Zühre Özkaraman üstlendi. RAUF DENKTAÞ ERDOÐAN'I HAKLI BULDU Sorumluluðu "provokatör"lere yükledi n DENKTAÞ: ''SAYIN BAÞBAKAN'I HAKLI OLARAK ÖFKELENDÝREN TERBÝYESÝZLÝÐÝ VE SORUMSUZLUÐU BÜTÜN ALINAN TEDBÝRLERE RAÐMEN ÝCRA ETMÝÞ OLAN PROVOKATÖR KÝÞÝLER VE BUNLARIN ÖRGÜTLERÝ SEÇÝMLERDE YÜZDE 1'ÝN ALTINDA OY ALAN KÝÞÝLERDÝR." Denktaþ, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 28 Ocakta Lefkoþa'da düzenlenen bir mitingde Türkiye aleyhine açýlan pankartlara tepkisiyle ilgili olarak, ''Sayýn Baþbakan'ý haklý ÝRSEN KÜÇÜK: Erdoðan'ýn tepkisi duyduðu derin üzüntüden kaynaklanýyor Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 28 Ocak mitingine iliþkin deðerlendirmelerinin "duyduðu derin üzüntüden kaynaklandýðýnýn görülmekte olduðunu" belirterek, "Bilinmelidir ki hangi boyutta olursa olsun, nereden güç alýrsa alsýn hiçbir giriþim Kýbrýs Türk halkýný Anavatan Türkiye'sinden ayýramaz" ifadesini kullandý. Ýrsen Küçük, " Hükümet olarak üzerimize düþeni yapmaktan kaçýnmayacaðýmýzý bir kez daha vurgularýz, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olarak, Anavatan Türkiye ve onun hükümetleriyle aydýnlýk günlere yürüyüþümüzü el ele ve kararlýlýkla sürdüreceðiz" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün yazýlý açýklamasý SERDAR DENKTAÞ'TAN ERDOÐAN'A: HÝÇBÝR KKTC VATANDAÞI KENDÝNÝ BESLEME SAYMIYOR Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn son açýklamalarýnýn KKTC hükümetinin 28 Ocak mitingi ile ilgili deðerlendirmeleri temel alýnarak yapýldýðýný ve bu nedenle her KKTC vatandaþýný yaralayan bir üslup kullanýldýðýný belirterek, "Hiçbir KKTC vatandaþý kendini bu ülkede 'besleme' olarak kabul etmemektedir" dedi. Denktaþ yazýlý açýklamasýnda, "Bu üzücü ifadeler ve açýklamanýn içeriðindeki yanlýþ bilgileri düzeltme görevi hiç kuþkusuz hükümetindir. Ne olarak öfkelendiren terbiyesizliði ve sorumsuzluðu bütün alýnan tedbirlere raðmen icra etmiþ olan provokatör kiþiler ve bunlarýn örgütleri seçimlerde yüzde 1'in altýnda oy alan kiþilerdir" dedi. AA'nýn haberine göre Denktaþ, yazýlý açýklamasýnda þunlarý kaydetti: ''Sayýn Baþbakan'ý haklý olarak öfkelendiren terbiyesizliði ve sorumsuzluðu bütün alýnan tedbirlere raðmen icra etmiþ olan, provokatör kiþiler ve bunlarýn örgütleri seçimlerde yüzde 1'in altýnda oy alan kiþilerdir. Bunlarýn yaptýklarý Anavatana yürekten baðlý, müþterek milli dava için, 47 yýldýr direnen Kýbrýs Türk halkýný da üzmekte ve kanýmýzý dondurmaktadýr. Bunlarýn yaptýklarýný bütün Kýbrýs Türk halkýna mal etmek bizi çok üzmüþtür. Kýbrýs Türkü Anavatansýz var olmayacaðýnýn bilinci içindedir. þöyle: "Son günlerde ayrýlamaz parçasý olduðumuz Anavatan Türkiye ve onun deðerleriyle aramýzýn bozulmasý gayretlerinin hýzlandýrýldýðýna her fýrsatta dikkat çekmiþ, uyarýlarda bulunmuþtuk. Tarihimiz boyunca her türlü maddi ve manevi desteði esirgemeyen Türkiye'miz için 28 Ocak tarihinde gerçekleþtirilen eylemde söylenenleri, açýlan pankartlarý, Güney Kýbrýs'tan davet edilenler huzurunda atýlan sloganlarý tüm Kýbrýs Türkü'ne mal etmemekle birlikte, kabul etmek mümkün deðildir. Türkiye'miz bunu hak etmemiþtir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn olaya iliþkin acýdýr ki, mevcut hükümet, kendi vatandaþlarýný bu anlamda koruma ve gerekli düzeltmeleri yapmak yerine, Sayýn Baþbakan Erdoðan'ýn söylediklerini neredeyse doðrular ve kabullenir nitelikte bir açýklama yaparak, kriz yönetiminde ne kadar beceriksiz olduðunu bir kez daha ispatlamýþtýr" dedi. Mitinge davetli Rumlar olduðu yalanýný ve o mitinge katýlanlarýn "Türkiye karþýtý" olduðu iddiasýný devam ettirenin Baþbakan Küçük olduðunu ileri süren Denktaþ, Baþbakan Küçük'ü bir an önce istifa ederek "kendi halkýný küçük (Rum lider Dimitris) Hristofyas, siyasetinin ve hedefinin Türkiye'yi adadan çýkarmak, Kýbrýs Türklerinin Anavatan ile baðlarýný koparmak olduðunu açýklamýþtýr. Halkýn hissiyatýný, hiçbir þekilde temsil etmeyen bu yarý buçuk insanlarýn yaptýklarý, Hristofyas'a hizmetten baþka bir iþe yaramaz. Dolayýsý ile bunlarýn yaptýklarýný, ayrýlmaz ve kopmaz bir parçasý olmakla iftihar ettiðimiz Türk ulusuna, Kýbrýs Türkünün düþüncesi ve siyaseti olarak takdim etmek hepimizi derinden üzmüþtür. Kýbrýs Türkü kahir bir çoðunlukla devletine, egemenliðine Türkiye Cumhuriyeti'nin Kýbrýs üzerindeki haklarýna sahip çýkmak için 47 yýldýr mücadele eden bir halktýr. Anavatan her halde bu gerçeði bilmektedir ve bazý soysuzlarýn yaptýklarý nedeniyle Kýbrýs Türküne gücenmeyi akýllarýndan geçirmeyecektir.'' deðerlendirmelerinin de duyduðu derin üzüntüden kaynaklandýðý görülmektedir. Bilinmelidir ki hangi boyutta olursa olsun, nereden güç alýrsa alsýn hiçbir giriþim Kýbrýs Türk Halký'ný Anavatan Türkiye'sinden ayýramaz. Hükümet olarak üzerimize düþeni yapmaktan kaçýnmayacaðýmýzý bir kez daha vurgularýz. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olarak, Anavatan Türkiye ve onun hükümetleriyle aydýnlýk günlere yürüyüþümüzü el ele ve kararlýlýkla sürdüreceðiz. Kýbrýs Türkü, Toplum Lideri Dr. Fazýl Küçük'ün bu sözlerini hiç unutmamýþtýr ve unutmayacaktýr 'Kendimize inanarak, Anavatan Türkiye'ye güvenerek haklý mücadelemiz mutlaka mutlu sona ulaþacaktýr' " düþürme gayretini sona erdirmeye" çaðýrdý. Serdar Denktaþ þöyle devam etti: "Baþbakan Küçük'e, merhum liderimiz Dr Fazýl Küçük'ün sözünü bir kez daha hatýrlatarak tekrarlýyor, KKTC vatandaþlarýný bölme politikasýný terk etmeye davet ediyoruz. 'Kendimize Ýnanarak, Anavatan Türkiye'ye güvenerek, haklý mücadelemiz mutlaka mutlu sona ulaþacaktýr.'sayýn Ýrsen Küçük kendi açýklamasýnda da atýfta bulunduðu bu sözü bir kez daha okumalý ve verilen mücadelenin 'besleme' nitelemesi ile muhatap kalýnmasý için verilmediðini anlamalýdýr." "KKTC'DE PATATES EKÝLÝ ALANLARDA VÝRAL ETMENLERÝN ARAÞTIRILMASI PROJESÝ" Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü ile TC Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (TAGEM) tarafýndan yürütülen "KKTC'de Patates Ekili Alanlarda Viral Etmenlerin Araþtýrýlmasý Projesi"nin bilgilendirme semineri dün yapýldý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Konferans Salonu'nda saat 09.00'da baþlayan seminerde, sýrasýyla Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Ercan Akerzurumlu ile Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Dr. Reþat Özdeðirmenci, Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nün "Patates" konusunda yaptýðý çalýþmalardan özet bilgiler sunarken, Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Nazife Arap Adak ve Adana Zirai Mücadele Araþtýrma Enstitüsü'nden Dr. Hakan Fidan proje hakkýnda sunum yaptý. BARAKA FÝLM GÖSTERÝMLERÝNDE ÞUBAT AYI FÝLMÝ "LIBERTARIAS" Baraka Kültür Merkezi'nin "Sinemaya Seyirci Kalmayýn" sloganýyla yedi yýldýr düzenlediði ücretsiz film gösterimlerinde, bu akþam saat 19.00'da "Libertarias" adlý Ýspanyol filmi gösterilecek. Baraka Kültür Merkezi açýklamasýna göre, yönetmenliðini Vicente Aranda'nýn yaptýðý 1996 yapýmý filmin baþrollerini Ana Belen, Victoria Abril ve Ariadna Gil paylaþýyorlar. Film hakkýnda kýsa bir sunuþla baþlayacak olan "Ýzle - Tartýþ" etkinliði, filmin izlenmesinin ardýndan dileyen katýlýmcýlarla söyleþi de yapýlarak tamamlanacak. Baraka Kültür Merkezi'nin Suriçi'ndeki lokalinde gerçekleþecek olan film gösterimine tüm sinemaseverlerin davetli olduðu belirtildi. Ayrýntýlý bilgi için adresinin ziyaret edilebileceði veya numaralý telefondan bilgi alýnabileceði kaydedildi. MEC-SEN BARAKA'YA YÖNELÝK EYLEMÝ KINADI Meclis Çalýþanlarý Sendikasý (Mec-Sen), "Baraka Kültür Merkezi'ne yapýlan çirkin saldýrý aslýnda hepimize karþý yapýlmýþtýr" diyerek saldýrýyý kýnadý. Mec-Sen Baþkaný Remzi Kutret yazýlý açýklamasýnda, "Toplumun varoluþ mücadelesine gölge düþürmeye çalýþanlarý kýnadýklarýný" ifade ederek þunlarý kaydetti: "Yaþlýsýyla genciyle, memuruyla iþçisiyle, kýsaca toplumun tüm kesimleriyle tek yürek olarak baþlatýlan toplumsal varoluþ mücadelesi karþýsýnda ne yapacaðýný þaþýran faþist zihniyet, þuursuzca etrafýna saldýrarak halký birbirine düþürmeye ve toplumsal birlikteliði engellemeye çalýþmaktadýr." Ayrýca, "gaspedilen haklar" için tüm emekçiler adýna zor koþullarda uzun zamandýr grevde olan mahkeme çalýþanlarýnýn "vizdansýzlýkla" suçlanmasýnýn kabul edilemez olduðunu belirten Kutret, "emekçi kardeþlerimize sonuna kadar destek olduðumuzu belirtiriz" dedi.. Güç-Sen, KTAMS ve Kamu-Sen'in Girne Limanýnda uygukladýðý mesai saatleri dýþýnda çalýþmama eylemine de destek belirten Kutret,"yasa dýþý bir þekilde Liman'a gemi sokup, sendikalarý ve çalýþanlarý zor durumda býrakma giriþimlerini kýnarýz" ifadelerini kullandý.

9 5 Þubat 2011 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar AB'NÝN UTANÇ VERÝCÝ TAVRI AB'nin tutumu gösteriyor ki; birlik, temsil eder gibi göründüðü deðerlere olan tüm baðlýlýðýný, hangi makul kavram dahilinde olursa olsun, yitirmiþ durumda. AB, Kuzey Afrika otokrasilerinin suç çemberi karþýsýnda sessiz kaldý. Eski sömürge metropollerinin kendi etki bölgelerinde büyüklüklerinin keyfini sürmeyi öngören yazýlý olmayan konsensüs, bilhassa Fransa'ya özel bir üstünlük saðladý. Ne kadar utanç verici ki, 'Yasemin Devrimi' gerçekleþirken bile, Paris hâlâ o zamanýn Tunuslu diktatörü ve bugünün devrik lideri Bin Ali'ye, 'kamu düzeni ve asayiþi saðlamak' bahanesiyle yardým elini uzatýyordu. Yine yüz kýzartýcý biçimde, Ýtalya ve Ýspanya da kirli ellerini yýkayýp iþin içinden sýyrýldýlar. AB Dýþ Ýliþkiler Temsilcisi Catherine Ashton'sa, Tunus ve Mýsýr'daki ayaklanmalarla sükûnetini korumayý uygun gördü. EL PAIS (Baþyazý) DÝPNOT Türkiye'de "Dün Devlet-Bugün Cemaat" kitabý yayýmlanýnca tutuklanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcý'nýn 19 yýl hapsi isteniyor. KURUTSANIZA ÞU YASEMÝNLERÝN KÖKÜNÜ LAN TARÝH 1 OCAK Kýbrýs Türk Hava Yollarý çalýþanlarý için çok acý geldi KTHY çalýþanýnýn Aralýk maaþlarý dün ancak saat 12.00'de hesaplarýna yattý maaþlar ise Ocak ayýna kaldý... Gözden kaçmayanlar... TAHRÝR MEYDANI ÝNÖNÜ MEYDANI Türkiyeli gazeteciler Mýsýr'ýn Tahrir Meydaný'ndan bildiriyor þu son günlerde. Gayet güzel. Bildirsinler tabii... Gazeteci dediðin dünyadaki sýcak geliþmeleri takip eder, gider, yerinde görür, nabýz tutar ve yazar. Peki, neden ayný gazeteciler Kýbrýs'taki meydandan da bildirmediler? Kýbrýs sözkonusu olunca "uzaktan" ve ancak hükümetin çizdiði sýnýrlar dahilinde ahkam kesen Türkiye basýný, bakalým Tayyip beyin Kýbrýslýtürklere yaptýðý hakaretlerden sonra nasýl bir yol izleyecek? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Sendikalar Erdoðana koz verdiler. Mehmet Ali Talat VÝRGÜL... TERBÝYELÝ MÜCADELE Sanki bu ülkede iki kelimemizden biri "hassiktir" deðilmiþ gibi, terbiyelerinden geçilmiyor efendilerin. Oysa bu efendilerin yaptýklarý bütün konuþmalar "ayýp". CTP'li milletvekillerinin yüzümüze baka baka "Yasemin Hareketi'ni Eroðlu kurdurttu" demesi ayýp deðil mi? Serdar Denktaþ'ýn ansýzýn meydanlarý hatýrlayýp yollara düþmesi ayýp deðil mi? Hele Ferdi beyin "aman da Türkiye ile aramýzý bozuyorlar" diye sýzlanmasý hepsinden ayýp deðil mi? Sizi gidi terbiye edilmiþ bir memleketin terbiyeli iþbirlikçileri sizi... "Cumhurbaþkaný'ndan Baþbakan'a herkes tavrýný net koymalý. Yönetimin duyarsýzlýðý var." Recep Tayyip ERDOÐAN Mýsýrlý muhalif Amr Þalakani Radikal de yazdý: Cami Türkiye de baþka, Mýsýr da baþkadýr Ertuðrul Özkök benim gibi bir sekülerin camiden baþlayan bir eyleme katýlmasýný yadýrgamýþ. Erken býrakýp eyleme gitmeyi namaza saygýsýzlýk diye yorumlamýþ. Dindar olmadan camiye gitmeyi bir tür takýyye olarak görmüþ. Bu sözcüðü Arapçadan tanýyoruz. Aslýnda isabetli bir soru soruyor. Açýk açýk yazsa daha iyi deðil mi? Ýslamcýlarla bir aradasýnýz, Ýran gibi olursa ne yapacaksýnýz? Cami Türkiye'de baþka, Mýsýr'da baþkadýr. Türkiye'de politikleþmiþ, sosyal hayattan kopmuþ bir cami kültürü var. Burada öyle deðil. Ýnsanlar camilerde takýlýr. Namaz kýlmadan da takýlýr. Seküler biri camiye gidince Ýslamcý olmaz. Çok dindar olmayanlar nasýl sizin orada bayramda camiye giderler, burada da öyle. Özkök'ün umreye gittiðini duyunca çok þaþýrdým. Yanlýþ anlaþýlmasýn. Ýnançsýz biri deðilim. Ama dindar da deðilim. Hadi Ýslamcýlar bize hem inançlýsýn hem seküler nasýl oluyor dese anlarým. Ama Özkök gibi laikler hem sekülersin hem camiye gidiyorsun diye sorunca anlayamýyorum. Mýsýr'da cami dýþýnda nerede toplansak üzerimize devlet geliyor. Elbette camiyi kullanacaðýz. Ýslamcý ya KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu da seküler, Hýristiyan ya da Müslüman, diktatörümüzden kurtulmaya çalýþýyoruz. Ben Ýslamcý deðilim. Bizi kim olursak olalým dinlemeyen Mübarek'e beraber baðýrýyoruz. Mýsýr Ýran olur mu? Bence Türkiye olsun. Ama bunun için yardýma ihtiyacýmýz var. Ýlerleyen bir demokrasiden þeriat çýkamaz. Ama týkýr týkýr iþleyen bir laik otokrasiden çýkar. Mýsýr, Ýran deðil. UDP, CHP deðil. Ýhvan AKP deðil. Buradaki dengeler daha karýþýk. Unutmayalým, bir devrimci dönüþüm geçiriyoruz. Böyle zamanlarda her þey mümkün. Önemli olan Mübarek'in gitmesi. Sonra demokrasinin inþasý ve özgürlükçü bir anayasa. Ýhvan bu demokratik platformda bizle birlikte. Ama bize ne yapacaðýmýzý söylemeye kalkarlarsa, halk onlara da yanýt verir. O konuda rahatým. Ýþin bir de baþka bir boyutu var. Bir yönüyle aslýnda Mýsýr zaten Ýran! Fikir hürriyeti yok. Korkunç bir devlet þiddeti var. Bir þey yaparsýn, peþine sivil polis takýlýr. Adýný teokrasi koymadan da otokrasi olur. Biz öyleyiz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Size Tahrir'den yazdýrýyorum bu mektubu. Ortalýk artýk çok farklý. Baþbakan kalkýp özür diledi. Sanki üzerimize katilleri salmamýþ gibi. Havada barut kokusu duyuluyor. Ýlk kez korkuyoruz. Mübarek baþardý. Ýðrenç biri gerçekten. Bizi tam anlamýyla terörize etti. Dün orta sýnýftan insanlar acaba Mübarek'le mi devam etmeli diye soruyorlardý. Milletin kafasý karýþýyor. Acaba eylemler yavaþlar mý diye düþündük. Yok. Hayýr. Mübarek gidene kadar burada kalmalýyýz. Dün develeriyle bizi ezmeye çalýþanlar yarýn bize kurþun da sýkabilir. Çok yorgunuz. Ama devam edeceðiz. Bu sefer biraz korkarak. Bizim için dua edin diyeceðim, ama Özkök yanlýþ anlar diye demiyorum. (3 Þubat 2011/Radikal)

10 10 5 Þubat 2011 Cumartesi GÜNEYDEN... FRANSA KIBRIS'A YARDIM EDECEK Fransa'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Jean - Marc Rives, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý hazýrlýðý sürecinde Rum tarafýnýn katký istemesi durumunda, ülkesinin buna hazýr olduðunu söyledi. Fileleftheros gazetesi, Reves'in bu açýklamayý, Rum Meclisi Avrupa Ýþlerinden Sorumlu Komite Baþkaný Nikos Kleanthus'la gerçekleþtirdiði görüþme sýrasýnda yaptýðýný yazdý. LÝMANDA GREVE KARÞI EYLEM n DENÝZCÝLÝK VE NAKLÝYE ÝÞLETME SAHÝPLERÝ, GREVÝ KINAMAK AMACIYLA GÝRNE TURÝZM LÝMANI'NDA EYLEM YAPTI n "KAYIP BÜYÜK MAÐDURUZ NARENCÝYE KAMYONLARDA BEKLÝYOR ÖNLEM ALINMAZSA SÝVÝL ÝTAATSÝZLÝK BAÞLATACAÐIZ" Özel bir feribotun mesai saatleri dýþýnda limana giriþ yapmasýný protesto amacýyla Güç-Sen, Kamu-Sen ve KTAMS'ýn dün sabah saatleri arasýnda Girne Turizm Limaný'nda grev yapmasýnýn ardýndan, denizcilik ve nakliye iþletme sahipleri de ortak eylem gerçekleþtirdi. Bazý denizcilik ve nakliye iþletme sahiplerinin katýldýðý eylemde, eylemciler önce limanda basýn açýklamasý yaptý, ardýndan gümrük binasý ve limana yürüdü. Burada, Akfer Denizcilik Ýþletme Müdürü Niyazi Güvenir ile Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen) Baþkaný Memduh Çeto arasýnda tartýþma yaþandý. Sendika Baþkaný Çeto, yaptýklarý grevin yasal bir eylem olduðunu ve eylemcilerin kendileriyle deðil hükümet yetkilileriyle muhatab olmasý gerektiðini belirtirken; Güvenir de, Filo Denizcilik hakkýnda yasal iþlem yapacak merciler bulunduðunu, bu olaya ceza verecek mercinin sendikalar olmadýðýný söyledi. Tartýþmanýn ardýndan, týr þöförleri ve nakliyeciler, araçlarýný limandan çýkartmak için liman içindeki gümrük alanýna girmek istedi. Polisle karþý akrþýya gelen týr þöförleri, denizcilik þirketi yetkilileir tarafýndan sakinlerþtirildi. Bu arada KKTC Armatörler ile Nakliyeciler Birliði de konuyla ilbili basýna yazýlý açýklama yaptý. GÜVENÝR Akfer Denizcilik Ýþletmeleri Baþkaný Niyazi Güvenir, þirketin Girne Liman Baþkanlýðý ile Gümrük çalýþanlarýnýn Turizm Limaný'nda yapmakta olduðu mesai dýþý çalýþmama eyleminden maddi olarak kaybýnýn büyük olduðunu belirterek, her iki kurumun bu sabah tam gün grev kararý aldýðýný kaydetti.türkiye'deki Gümrük Dairesi online sisteminin hizmet dýþý kalmasý nedeniyle 3 günden bu yana yapýlamayan seferlerin arýzanýn giderilmesinden sonra ilk akþam gerçekleþebildiðini belirten Güvenir, bu sabah Girne Turizm Limaný'na giriþ yapan gemilerin Girne Liman Baþkanlýðý ile Gümrük Dairesi'nin þok greviyle karþýlaþtýðýný söyledi.denizcilik ve nakliye þirketlerinin devlete olan tüm taahütlerini yerine getirmelerine raðmen sözkonusu maðduriyetleri yaþadýklarýný ifade eden Güvenir, hükümet ve sendikalarla yaptýklarý temaslarda kendilerine "haklýsýnýz" dendiðini, ancak uðradýklarý zararlarýnýn 100 bin dolarý bulduðunu vurguladý. Denizcilik ve nakliye þirketleri olarak dayanacak güçleri kalmadýðýný, maddi kayýplarýnýn büyük olduðunu dile getiren Akfer Denizcilik Ýþletmeleri Baþkaný Niyazi Güvenir, henüz çözüm bulunmayan soruna Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn bir an önce çözüm üretmesini istedi. "Hangi limanlara gidelim? Ýskele'ye mi, Limasol Limaný'na mý? Dayanacak gücümüz kalmamýþtýr. Söylerken duygulanýyorum, çünkü bizler tüm paramýzý baþka ülkelere deðil bu ülkeye yatýrdýk" diye konuþan Güvenir, pazartesi gününe dek sorunun sürmesi halinde kendilerinin de eyleme baþvuacaðýný söyledi. SARAÇOÐLU Narenciye ihracatçýlarý Birliði Baþkaný Gökhan Saraçoðlu da yaptýðý açýklamada, yetkililerden konuya acil çare üretmelerini isteyerek, yurdýþýna mal gönderen tüm üretcilerin mallarýnýn araçlarda yüklü limanda beklediðini vurguladý. "Hafta sonu geliyor, sorun çözülmezse týrlarda yüklü narenciyenin tümü bozulacak" diyen Saraçoðlu, yaþanacak maðduriyetinin hesabýný kimin vereceðini sordu. "Dalýnda bekleyen 100 bin ton ürün var. Bunun devlete maliyeti yaklaþýk 80 trilyon" diyen Gökhan Saraçoðlu, Bakanlar Kurulu'nun Ercan Hava Limaný'nda olduðu gibi soruna acil önlem almasýný istedi. CANCURÝ KKTC Armatörler Birliði Baþkaný Mustafa Cancuri de, Filo Denizcilik Þirketi'ne ait Beþparmak gemisinin dün Girne Turizm Limaný'na gayrý yasal giriþ yaptýðýna iliþkin iddialarý yanýtladý. Cancuri, birlik üyesi armatörlere ait gemilerin limanlara giriþ ve çýkýþlarda Liman Dairesi'ne ödenmemiþ borcu olmadýðýný, mesaileri ödemelerine karþýn çalýþanlara mesai ödeneklerinin ödenmemesi veya geç ödenmesinin kendilerini baðlamadýðýný, sendikalarýn birçok hukuki yol olmasýna raðmen yaptýðý eylemlerde gemileri yolcu ve yükleriyle birlikte maðdur etmelerini þiddetle kýnadýklarýný söyledi. Carcuri, önlem alýnmamasý halinde "sivil itaatsizlik" dahil her türlü eylem kararý alacaklarýný duyurdu. BUDA Kýbrýs Türk Beynelmilel Nakliyeciler Birliði Baþkaný Enver Buda da, birliðin hükümet ile çalýþanlar arasýndaki sorunda taraf olmamasýna raðmen direkt olarak maðdur olduðunu kaydetti. KKTC'nin ada ülkesi olmasý nedeniyle araçlarýn yurt içi ve dýþýna sadece deniz yoluyla giriþ-çýkýþ yapabildiðini belirten Buda, hükümet ile sendikalarý uyararak, maðduriyetlerinin gün geçtikçe arttýðýna dikkat çekti. Bakanlýk kendinden baþlamalý Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý 2011 yýlýný Kuzey Kýbrýs'ta "Çevre Yýlý" ilan ederken, kendi bünyesindeki resmi daireleri gözden kaçýrdý. Bakanlýða baðlý Su Ýþleri Dairesi binasý, boyasýz, sývalarý dökülmüþ, merdiven evinin duvarlarý yýkýlmýþ bakýmsýz haliyle görsel kirlilik yaratýyor. Dairenin çevre bilinci oluþmasýna ancak olumsuz bir þekilde katký yapacak görüntüsünden öte, bir önceki hükümet döneminden kaldýðý belli olan tabelasý da görenlerin gülümsemesine neden oluyor. Yeni hükümette "Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý" diye bir bakanlýk yok. Söz konusu bakanlýk þimdi "Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý" olarak düzenlenmiþ. Su Ýþleri Dairesi ise tabelasýnda adý hiç geçmeyen "Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na" baðlý. Devlet kuruluþunun içler acýsý durumuna bakan vatandaþlar, "devlet dairesi ama ne görüntüsüyle ne tabelasýyla iler tutar tarafý yok" demekten kendini alamýyor. (Harun Uçar) NOBLE ENERGY YETKÝLÝLERÝ, ÞUBAT'TA GÜNEY'DE Rum yönetiminin, sözde "münhasýr ekonomik bölgesi" içerisindeki 12'nci parseldeki yataklarý birlikte kullanmak için halen anlaþma imzaladýðý Noble Energy þirketinden yetkililerin; þirketin 12'nci parselde sondaj çalýþmalarýna baþlayabileceði tarihle ve prosedürün maliyetiyle ilgili kritik sorulara yanýt vermek üzere 15 Þubat'ta Rum tarafýna gideceði haber verildi. Simerini; "Noble Ayýn 15'inde Geliyor... Hükümete Yataklarla Ýlgili Her Þey Hakkýnda Bilgi Verecek... Geçen Hafta Baþkanlýk Köþkü'nde Fransýz Danýþmanla Gizli Görüþme Yapýldý" baþlýklý haberinde, Noble Energy ile yapýlan anlaþmanýn; çalýþmalarýn daha erken baþlamasýný gerektirecek bir neden olmamasý halinde sondajlarýn 24 Ekim 2011'de baþlayýp Ekim 2013'e kadar devam etmesini öngördüðünü yazdý. ÝSRAÝLLÝ "KODAMANLARDAN" ENERJÝ KONUSUNDA GÜNEY KIBRIS'A "YOÐUN" ÝLGÝ Enerji alanýnda dünya çapýnda faaliyet gösteren ve Ýsrail devletiyle sýký baðlantýsý olan üç yatýrým devinin son dönemlerde; Ýsrail ve sözde "Kýbrýs" hidrokarbon yataklarýndan doðalgaz nakil hattý geliþtirilmesi konusunda Güney Kýbrýs'la iþbirliðine ilgi gösterdiði haber verildi. Fileleftheros; "Kýbrýs'la Ýþbirliði Konusunda Ýsrail'de Çalýþmalar... Üç Multi Milyarder Kodamandan Plan Ve Öneriler" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, üç yatýrým devinden ikisinin halen Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a mektup göndererek önerilerini sunduklarýný, perde gerisinde Rum yönetiminin Ýsrail ile en üst düzeyde yakýn temasta bulunduðunu, Noble Energy þirketiyle de temas edildiðini yazdý. KIBRISLI TÜRK BERAAT ETTÝ Fileleftheros gazetesi 12 Haziran 2009 yýlýnda büfe soyma olayýnda asliye hukuk mahkemesince suçlu bulunan ve 18 ay hapis cezasýna çarptýrýlan Kýbrýslý Türk "Tarýk Katri"nin beraat ettiðini yazdý. Gazete, büfe soygunu sýrasýnda bulunan bere ve eldivenlerde Rum tarafýnda kalan 42 yaþýndaki "Tarýk Katri"nin DNA'sýna rastlandýðý için "Katri"nin suçlu bulunduðunu kaydeden gazete, "Katri"nin bere ve eldivenlerin kendisine ait olduðunu, bir süre kullandýktan sonra evdeki bir depoya koyduðunu ve ardýndan bere ve eldivenlerin kaybolduðunu fark ettiðini ifade ettiðini aktardý. Gazete, yapýlan incelemeler sonunda bere ve eldivenler dýþýnda soygunun yapýldýðý olay yerinde "Katri"nin, DNA'sýna rastlanmamasýndan dolayý beraat ettiðini belirtti. ARABADA ÝKÝ TABANCA BULUNDU Alithia gazetesi, 56 yaþýndaki bir kiþinin arabasýnda iki adet içi dolu tabanca bulduðunu yazdý. Gazete, þüphelinin, bir vatandaþ tarafýndan sarhoþ olarak arabasýnýn yanýnda yerde yatýrken bulunduðunu ve sözkonusu vatandaþýn onu arabaya oturtmaya çalýþýrken silahlarý fark ederek polisi aradýðýný belirtti. Haberde, þüphelinin yasadýþý olarak tabanca ve kurþun bulundurduðu için tutuklandýðý, ayrýca konuyla ilgili araþtýrmalarýn devam ettiði bildirildi.

11 5 Þubat 2011 Cumartesi 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... 1 milyondan fazla protestocu Tahrir Meydaný'nda tek ses oldu: 'Mübarek gidene kadar buradayýz' Hüsnü Mübarek'in istifasýný isteyen muhalifler, Tahrir Meydaný'nda cuma namazý kýldý. El Cezire televizyonu, namazýn ardýndan göstericilerin ülkenin milli marþýný okuyarak Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in iktidarý býrakmasý yönünde sloganlar attýðýný duyurdu. Televizyon haberinde, Tahrir meydanýndaki göstericiler arasýnda sýzan onlarca güvenlik görevlisinin kimliklerinin deþifre edildiði belirtildi. Cuma namazýný kýldýran Ýmam Halid el Marakbi hutbesinde, "Özgür doðduk, özgür yaþayacaðýz. Zafere kadar sabýrlý olmanýzý istiyorum" dedi. "Bizi temsil eden, taleplerimizi dile getiren bir partimiz yok. Müzakere etmek Chavez yoksullarý ev ve toprak iþgaline çaðýrdý Venezüella devlet baþkaný Hugo Chavez yoksullarý baþkent Caracas'ýn zengin mahallerindeki "kullanýlmayan" arazileri iþgale çaðýrdý. Geçen hafta sonu Chavez'ýn sosyalist partisinin kýrmýzý tiþörtlerini giyen iþgalciler Caracas'ýn zengin mahallerinden Chacao'da 20 kadar daireyi ele geçirdi. Diðer þehirlerde de bazý gruplar benzer iþgal eylemleri yaptý. Chavez "Sosyalizmin temel hedefi insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamaktýr. Herkesin ihtiyacýný eþit olarak, ayrýcalýksýz biçimde..." dedi. Muhaliflerse hükümetin barýnma sorununu çözmek için gerekeni yapmadýðýný ve boþ vaatlerde bulunduðunu söylüyor. Geçen yýlki seller eðimli isteyen, buraya gelir, konuþuruz" diyen imam, cemaatle birlikte ölenler için gözyaþý döktü. Namaz sona erer ermez toplananlar Cumhurbaþkaný Mübarek için "defol, defol" sloganlarý attýlar. Bu arada, Müslüman Kardeþler'in lideri Muhammed Bedi, "Bu haksýz, yolsuzluða bulaþmýþ tiranýn iktidardan gidiþinden sonra ülkede reformlarý yürütmek isteyen kim varsa onunla diyaloða hazýrýz" dedi. Mýsýr'da düzenlenen gösterilerde þimdiye kadar 5 bin kiþinin yaralandýðý bildirildi. El Cezire televizyonu Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý kaynaklarýna dayanarak verdiði haberde, ülke genelinde yapýlan gösterilerde þimdiye kadar 5 bin kiþinin yaralandýðýný kaydetti. araziye kurulan gecekondularý yýkarak binlerce ailenin evsiz kalmasýna yol açmýþtý. Ülkede 2 milyonluk konut ihtiyacý olduðu tahmin ediliyor. Yýllýk 70 bin konut üreten geçmiþ iktidarlara karþýn Chavez döneminde hükümet yýlda ortalama 40 bin konut üretebildi. Chavez sorun olduðunu kabul etse de yolsuzluk ve beceriksizlik suçlamalarýný geri çeviriyor. "Zenginlerin iyi topraklarý aldýðýný ama boþ býraktýðýný" öne sürüyor. Yakýn zaman önce de altý golf sahasýna el konuldu. "Orta sýnýf bu demokratik devrimin düþmaný olamaz" diyen Chavez, hükümet iþgallerin devam edeceðini de kesin olarak bildirdi. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "KIBRIS DOSYASI"... TÜRKÝYE ÝLE YUNANÝSTAN ARASINDAKÝ GÖRÜÞMELER... Rum Meclisi bünyesinde oluþturulan "Kýbrýs Dosyasý Komitesi"nin yýllarý arasýndaki dönem hakkýnda bilgi topladýðý çalýþmalar çerçevesinde, Türkiye ile Yunanistan arasýnda yapýlan görüþmelere iliþkin dosya Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan'a sunuldu. Alithia gazetesi, dün tamamlanan ve Karoyan'a iletilen "Kýbrýs Dosyasý"nda yer alan bazý alýntýlara yer verdi. Gazete, "Kýbrýs Dosyasý" çalýþmalarýna dayanarak, Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun 15 Temmuz 1965'te istifa etmesinin ardýndan, 12 Nisan 1967 darbesine kadar olan dönemde Kýbrýs sorununun çözümü için çeþitli Avrupa ülkelerinde Türkiye ve Yunanistan dýþiþleri bakanlýklarý heyetleri arasýnda görüþmeler yapýldýðýný yazdý. 11 Aðustos 1966'da Yunanistan Baþbakaný baþkanlýðýnda Dýþiþleri Bakaný Tumbas ve Koordinasyon Bakaný Konstantinos Mitsotakis'in de katýldýðý bir toplantýda Yunan tarafýnýn müzakere tezlerinin belirlendiðini kaydeden gazete, bu tezlere iliþkin olarak þunlarý aktardý: "1) Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný öngören bir çözümün Türkiye'nin çýkarlarýna olduðu tezine iliþkin argümanýn sergilenmesi 2) Yunanistan sadece birleþme (Enosis) çözümünü tartýþsýn 3)Uygulama aþamalarýnýn önceden Türkçe konuþan öðrencilere "bedava" yemek verilmesine tepkiler sürüyor Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn, devlet okullarýnda sadece Türkçe konuþan öðrencilere deðil, Kýbrýslý Rumlar dâhil tüm öðrencilere "bedava" yemek verildiðine iliþkin açýklamasýnýn ardýndan tepkilerin gelemeye devam ettiði bildirildi. Simerini gazetesi; "Türkçe Konuþanlarýn Yemeði 'Yakýyor'... Eðitim Bakanlýðý Aileler Konfederasyonuna Nasýl Yanýt Verdi... Verilen Rakamlarý Çarpýtýcý Olarak Nitelendiriyor" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Eðitim Bakanlýðý'nýn geçtiðimiz günkü açýklamasýna yer verdi. Buna göre "bedava" yemek verilmesinin; Rum hükümetinin "toplumdaki azýnlýklarýn temel eðitiminin saðlanmasý yönünde aldýðý önlemlere dayandýðýný" ve Kýbrýslý Türkler ile Türkçe kararlaþtýrýlmasý þartýyla, aþamalý birleþmenin gerçekleþmesi göz ardý edilmesin 4) Anlaþmaya ulaþmaya yönelik Türk saygýnlýðýný okþayacak karþýlýklar konusunda (Türkiye'nin) nabzý yoklanmaya çalýþýlsýn" "YUNANÝSTAN'DAN TÜRKÝYE'YE ÜS" Dosyada aktarýlanlara göre, Yunanistan'ýn o dönemdeki niyetinin; Türkiye'ye, kiralama ya da egemenlik þekli altýnda askeri üs vermek olduðunu yazan gazete, askeri üs olarak, Dikelya Üssü'ne iþaret edildiðini, öte yandan Ýngiltere'nin bu konudaki görüþünün ne olduðuna deðinilmediðini kaydetti. Bunun yaný sýra 17 Aralýk 1966'da Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Tumbas'ýn bazý kiþiler eþliðinde Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ýhsan Sabri Çaðlayangil ile Paris'te gizli bir görüþme yaptýðýný ileri süren gazete, "Kýbrýs Dosyasý Komitesi"nin elde ettiði verilere dayanarak, iki bakanýn bazý noktalarda anlaþmaya vardýðýný yazdý. Gazete buna göre, iki bakanýn Dikelya Üssü'nün Türkiye'nin stratejik güvenliði için kullanýlmasý konusunda anlaþtýklarýný öne sürdü. Haberde, bu gibi görüþmelerin Atina diktatör rejimi döneminde de gerçekleþmesine devam edildiðine iþaret edilerek, Meriç'te (Evros) gerçekleþen görüþmeler hakkýnda bilgiler de verildi. RMMO bazý taþýnmaz mallarý iade ediyor Rum Hükümetinin, Rum Milli Muhafýz Ordusunun (RMMO) ihtiyaçlarý için el koyduðu bazý taþýnmaz mallarý geri iade etme konusunu görüþmekte olduðu bildirildi. Alithia gazetesine göre Rum Meclisi Savunma Komitesinde gerçekleþtirilen toplantýda Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas; Hükümetin, RMMO'nun ihtiyacý olmayan birçok taþýnmaz mal bulunduðunu belirtti. Bu çerçevede þu anda el konulan mallarýn gözden geçirildiðini belirten Papakostas, RMMO'nun ihtiyaç duymadýðý taþýnmaz mallarýn sahiplerine geri verileceðini belirtti. Toplantýda yer alan Baf'taki "Kissonerga" (Cisonerga) sakinleri temsilcilerinin; 20 yýldan bu yana bölgede Exocet Füzesinin bulunmasýna karþý ve kazalarýn önlenmesi için oluþturulan koruma kuþaðýnýn oluþturulmasýnda dolayý topraklarýnýn büyük miktarýný kullanamamaktan þikayet ettiklerini yazan konuþan öðrencilerin (eðitim kurumlarýna) normal katýlýmýný hedeflediðini belirten Eðitim Bakanlýðý, bu çerçevede yýllarýnda 944 Kýbrýslý Rum, 242 Kýbrýslý Türk, 7 Ermeni ve 772 yabancý öðrenciye yardým yapýldýðýný açýkladý. Kýbrýs Rum Ýlköðretim Aileler Birliði Konfederasyonu ise, Eðitim Bakanlýðý'nýn açýklamasý üzerine, bakanlýðýn verdiði rakamlarýn çarpýtýcý olduðunu; çünkü bedava yemek alan Kýbrýslý Rum öðrencilerin Eðitim Öncelikli Bölgeler (ZEP) dahilinde olduðunu belirtti. Aileler ayrýca yoksul öðrencilere eþit muamele yapýlmasýný istedi. Haberde konunun EVROKO'nun giriþimiyle Rum Meclisi Eðitim Komitesi'nde ele alýnacaðý da aktarýldý. gazete, temsilcilerin; bölgedeki Kissonerga kýþlasýnýn koruma kuþaðýnýn deðiþtirilmesi talebinde bulunduklarýný aktardý. Habere göre temsilcilere, Fransa'dan alýnan füzenin koruma kuþaðýnýn daraltýlýp daraltýlamayacaðýna iliþkin bilgi almak üzere yetkili þirket ile temaslarda bulunulmasý sözü verildi. SUBAYLAR KLÜBÜ VE YENÝ YEEF BÝNASI YAPILACAK Öte yandan Simerini gazetesi, Rum Hükümetinin ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý bir dönemde zor bir karar almayý baþardýðýný ve Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RIK) bulunduðu bölgeye yeni askeri yerleþim yerleri yapacaðýný yazdý. Gazete öncelikle Subaylar Kulübü, ardýndan da bunun yakýnlarýna RMMO Baþkomutanlýðý yeni binasýnýn yapýlacaðýný kaydetti. GÜNEY KIBRIS "TEKSAS" OLDU Rum tarafýnda eskiden çok fazla görülmediði iddia edilen hýrsýzlýk, soygun gibi suçlarla þimdi nerdeyse her gün karþýlaþýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi; "Bir Anda Teksas Olduk... Ýyi Dönemler Gitti - Kýbrýs Toplumundaki Koþullar Deðiþti" baþlýklarýyla verdiði haberinde, her gün polis bültenlerinde gelen hýrsýzlýk, soygun gibi haberlerden dolayý toplumun endiþe içerisinde olduðunu yazdý. Gazete, Güney Kýbrýs'ýn "eski iyi dönemlerinin geride kaldýðý" yorumunda bulundu. Haberde ayrýca, Güney Kýbrýs'ta yaþanan suç olaylarýna örnek olarak, geçtiðimiz gün bir kadýnýn arabasýnda bulunduðu sýrada çantasýný, kimliði belirlenemeyen bir kiþinin silah zoruyla almaya çalýþmasý olayýný aktardý. Elde ettiði verilere göre, 2010 yýlýnda 158 soygun gerçekleþtiðini ve bunlardan sadece 70'inin açýklýða kavuþtuðunu yazan gazete, 2009 yýlýnda da 142 soygun gerçekleþtiðini ve soygunlardan sadece 84'ünün açýklýða kavuþtuðunu belirtti. Öte yandan, yine ayný verilere dayanarak 2010 yýlýnda 3 bin 230 sirkat olayýnýn gerçekleþtiðini, bu olaylardan sadece bin 99'unun açýklýða kavuþtuðunu; 2009 yýlýnda ise 2 bin 504 sirkat olayý yaþandýðýný ve sadece 910'unun açýklýða kavuþtuðuna kaydetti.

12 12 5 Þubat 2011 Cumartesi Duyduk duymadýk demeyin! KKTC'de tekbir getirmenin formatý deðiþti. Ya Allah bismillah orospu çocuklarý Allahüekber! Bizim Duvar Asýl sen kimsin be adam? GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Anladýðý dilden söyleyelim. "One minute" Kasýmpaþalý! MUHABBETLÝLER ARSENOFÝLÝGOYDU GALÝBA! -Noldun be Kemal, uyukun mu gaþdý ama gene? Geceyarýsý gagdýn dikildin ayaða. -Yok yau ne uykum gaþmasý, rüya gördüm heralde, uyandým. -U, fena rüya gördün da uyandýn? -Ne bileyim be Razi, brak beni yau sorguya çekme. Da ben bilirim çegdiðimi! -Allah allah... Noldu be caným, söylesana yau, ben yabancýn deðilim ya asýndan... -Boþ ver... -Hiþ da boþ vermem. Annadacan baa ne varýsa... Sen öyle geceyarýsý dikilmezdin yukarý! -Üsdeleme be Raziye, brak yau dedim saa... -Hayýr efendim, ya annadacan, ya da sabaha gadar oturacam yataðýn içinde... -Velâhavle ve lâguveti! Aglýma geldi o gadýn be... -Hangý gadýn? Benden baþga gadýn mý var? -Dur be Razi dýgma lâfý aðzýma... Okumadýn sen da o haberi? Bir gecede göðüsleri gaybolmuþ bir gadýnýn da, o meselesi çýgmýþ. -Hangý meselesi? -Büllüðü be büllüðü! Vay be Razi vay... Sen da dibine darý eken ha... -E, noldu yani? Arsenofiligoydu heralde... -Bilmem... Edgiledi galiba beni o haber... -Be Kemal, ama deli oldun be? Gagdýn da yogladýn seninkini bakaýlm yerinde mi? -Dalga geþme be Razi ha... Da etiþir beni gördüðüm kâbus! Napayým yani, senin da baþýna gelse, sen da aynýsýný yapardýn... -E vallahi çocuk oldun be Kemal ha... Ben da seni guvadlý zanederdim bu iþlerde. Bir rüyadan bile mayna eddin! Asmaaltý konuþmalarý -Vay guzzum vay... -Noldu be yeðen, ne var gene? -Aman Allahým!.. -Yahu ne var söylesana... -Duydun ne dedi Erdoðan? -Yok, duymadým, ne dedi? Haftanýn Gýdýgýdýsý Ýrsen Küçük'ün "Kamu çalýþanlarýnýn mitinge katýlýmý sadece yüzde 20 oldu" þeklindeki sözleri, hiç güleceði olmayanlarý bile kahkahaya boðduðu için, bu haftanýn en komik gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Tan ORAL (TÜRKÝYE) -Ne deycek? Köpeðin götüne sokup çýkardý bizi... -E ne beglerdin Kasýmpaþa gabadayýsýndan?.. -E be gardaþ, "orospu çocuklarý" hakaretine dur þunda der bize addýðý küfür ve hakaretler... Ýddia ederim ki dünyanýn en büyük yalançýsýdýr bu herif. Yalaný bu gadar rahat söyleyen baþga bir politikacý bilmem ben. Bak ama ne deyyor... Bizde en düþük memur maaþý 10 bin liraymýþ! -Domuz öllüsünün körü de gendine... En düþüg memur maaþý 2 bin bile deðil be... Yalan olur da, yog da bu gadar bayaðý... BÜYÜK SANATÇI Ýki arkadaþ tiyatro seyretmektedirler. Adam, sahnede sevgilisi rolündeki artisti candan öpmektedir. Biri dayanamaz: -Yahu, adam amma sanatçý be. Hiç de yalandan öptüðü belli deðil. Diðeri: -O roldeki adam, kadýnýn aslýnda kocasýdýr. -Ya! Öyleyse daha büyük sanatçýymýþ adam. ASKER ÝZNÝ Askerin biri, karýsý hasta olduðu için izin almak istemekte, subay da izin vermek istememektedir. Subay, askerin ýsrarlarýna dayanamaz ve sorar: -Karýn senin için vatandan daha mý kýymetli? Asker sakince cevap verir: -Vatanýmla meþgul milyonlarca adam var. Ama karýmla meþgul olacak benden baþka kimse yok. Fikrinin Fikri VERMEYÝNCE MABUT NE YAPSIN MAHMUT? Ýrsen Küçük "Kamu çalýþanlarýnýn mitinge katýlýmý sadece yüzde 20 oldu" demiþ. -Ya rüya görüyor, ya da sayý saymasýný bilmiyor garibim. Biri ona ilkokuldaki gibi fasulyelerle sayý saymasýný öðretmeli... KTTO Baþkaný Günay Çerkez "Güney Kýbrýs'taki Türkiye pazarýnýn milyon euro'ya yükseldiðini açýklamýþ. -Ne sandýnýz? "Anavatan" Türkiye bizi böyle satýyor iþte... Kemal Dürüst "Turizmde þaha kalkmalýyýz" demiþ. -Nasýl? Kerhane ve kumarhanelerimizle mi? KKTC'de günde 3 iþyeri kapanýyormuþ. -Oysa UBP hükümeti koro halinde ekonominin iyiye gittiðini, hatta hiç olmadýðý kadar iyi olduðunu söylüyor! Gözümüze mi sözünüze mi? 13. maaþ çarþýya yansýmamýþ. -Ýþte buna içilir... Atatürkçü Yaþam Derneði, "Kadýn ve aile saðlýðý" konulu konferanslar düzenliyormuþ. -Hazýr elleri deðmiþken, þu "Orospu çocuklarý" pankartýný da tartýþacaklar mý? Eroðlu, "Türkiye ile imzalanan paket deðil, 'iþbirliði' protokolüdür" demiþ. -Týpký zam deðil, fiyat ayarlamasýdýr dedikleri gibi... Halk deyimiyle söylersek "bok deðil da gagga"... Kýlýçdaroðlu "AKP Kýbrýs konusunda iki yüzlü" demiþ. -AKP iki yüzlü de sanki diðerleri tek yüzlü mü? Al birini çal ötekine... Hür-Ýþ de iki pankartý ayný kefeye koymuþ. -Koysun... Er ya da geç o da Serdar gibi, Ferdi gibi, Çakýcý gibi, Kamu-Sen gibi, o "Hassiktir" pankartýnýn arkasýnda yürüyecek... Serdar Denktaþ "UBP artýk gitmeli" demiþ. -Da ondan sonra ne olmalý Serdarým? Ferdi'ynan Serdar mý gelmeli? Güç-Sen "Hükümet mesajý almadý" demiþ. -Almaz Mehmedim almaz... Alamaz... Çünkü ne cibilliyeti var, ne de alma, algýlama kabiliyeti... Vermeyince mabut, ne yapsýn Mahmut? Hristofyas'a göre Eroðlu nüfus sayýmýna karþý çýkýyormuþ. Anlaþýlan o da doðru adresi öðrenemedi. Karþý çýkan Eroðlu mu, Ankara mý?

13 5 Þubat 2011 Cumartesi ÝÞTE GERÇEK DÜÞÜNCELER... Bir de utanmadan hakaret ediyorlar... TC Baþbakaný Erdoðan Türkiye de yayýlanan Akþam gazetesi muhabiri Ýsmail Küçükkaya nýn sorusu üzerine içinde olanlarý dýþarý yansýtarak hakarete varan sözler sarfetti. Erdoðan bakýn ne diyor? Güney le beraber provokatif eylemler yapýyorlar. Yönetim duyarsýz, Cumhurbaþkaný ve Baþbakan tavrýný net koymalý. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr. Çaðýrýp kendisine soracaðým. Þehidim var, sen kimsin: Türkiye buradan çek git diyor. Sen kimsin be adam... Þehidim var gazim var, stratejik olarak ilgiliyim. Kýbrýs ta Yunanistan ýn ne iþi varsa Türkiye nin Kýbrýs ta stratejik olarak o iþi var. Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardýr. Biz destekliyoruz, bunun karþýlýðýnýn olmasý gerekmiyor mu? Bu sözler ülkemizde bomba gibi etki yarattý, gündem oldu, herkes bunu konuþuyor. Yýllardýr Afrika gazetesinin yaptýðý yayýnlarda ve tüm yazar arkadaþlarla birlikte yazdýðýmýz köþe yazýlarýnda ortaya koyduðumuz gerçeklerin bir teyidini yapýyordu Erdoðan. Evet bu gazetenin yazdýklarý doðruydu. Halbuki bizdeki bazý sol partiler Türkiye rejimini ikiye ayýrýp, AKP hükümetini ve onun baþý olan Erdoðan ý Türkiye nin aydýnlýk yüzü olarak topluma pazarlamaya çalýþýyorlardý. Derin devleti, TC deki bazý sol ve sað partileri ile askeri çevreleri de TC nin karanlýk yüzü olarak görme gafleti içine düþenler bilsinler ki Türkiye rejimi bir bütündür. Onlar ayrýlamazlar. Et ve týrnak gibidirler. ABD faþizminin ve siyasi hedeflerinin içinde görevli olan bir devlet yapýsý vardýr Türkiye de... Kýbrýs a ve Kýbrýslýtürklere bakýþ açýlarý askerin de, sivilin de aynidir... Türkiye AB yolunda Kýbrýs ý ve Kýbrýslýtürkleri amacýna ulaþmak için rehin tutuyor dediðimiz zaman bizi Türkiye düþmaný olarak ilan ediyorlar. Biz Türkiye nin Kýbrýslýtürklere ekonomik katký yapmadýðýný, aksine bir verip on aldýðýný, bir sömürgeci gibi davrandýðýný iddia ediyoruz. Kýbrýs ýn kuzeyinde yaþayan Kýbrýslýtürklerin Türkiye tarafýndan ülkeye taþýnan TC kökenli insanlar sayesinde azýnlýða düþürülüp irademizi, kimliðimizi, kültürümüzü gaspettiklerini söylüyoruz. Onlar bizi Türkiye düþmaný ilan ediyorlar savaþýndan günümüze kadar sayýsýný bilmediðimiz kadar KKTC vatandaþlýðý verdiler. ABD, BM, ve AB nin gözleri önünde... Yine bu insanlara uluslararasý hukuka aykýrý olarak sahte evrak düzenleyip Rum mallarýnýn tapularýný verdiler. Bir kýsmý bu mallar baþkalarýna sattýlar ve geldikleri yere geri gittiler. Þimdi de bize Rum mallarýna ödenecek tazminatýn üçte birini siz ödeyin, diyorlar. Bunlara karþý çýktýðýmýz için yine Türkiye düþmaný oluyoruz. Artýk yeter, bu sözler kabak tadý verdi. Anadolu dan getirilenlere bir lafým yok, onlar kullanýlýyorlar... Anadolu insaný bu ülkede kaldýðý sürece insan gibi yaþatýlmalarý için ayrýca mücadele vermek bir insanlýk görevidir. Karþýmýza almaya ve kavga etmeye gerek yok. Benim inancýma göre bir gün hukuk devreye girer, onlarý getirenler alýr geri götürür... Tabii ki karar sahiplerine aittir. Ankara ve AKP hükümeti geçmiþ TC hükümetlerinin uyguladýðý asimilasyon politikalarýný uygulayarak Kýbrýslýtürklere karþý paketler dayatarak onlarý ülkeden uzaklaþtýrmayý amaçlýyor referandumunda Annan ýndýr dedikleri bir ABD planý sayesinde ülkemizin taksimini yasallaþtýrýlacaklardý, plana EVET denmesi sayesinde Ankara Kýbrýs taki iþgalcilik suçlamasýndan kurtulup rahatlayacak ve bunun da mükafatýný sýrtýmýzan alacak diye düþündük. Her zaman yazdýk bir daha yazalým. AB emperyalist bir kulüptür, ABD güdümünde hareket ediyor ve çýkarlarýna hizmet ediyor. Türkiye yarým asýrdýr AB kapýsýnda bekletiliyor, yani içeriye alýnmýyor. AB ve Türkiye aralarýnda yaptýklarý anlaþmalara ve Türkiye tarafýndan verilen taahhütlere uymuyor diye hiç bir yaptýrýmla karþýlaþmýyor. Nedenini AB Komisyonu nun Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle nin yaptýðý basýn açýklamasýnda okuduk. Bizim yazdýklarýmýzý doðruluyor. Bakýn ne diyor açýklamasýnda. Annan Planý ný reddetmenin bir bedeli var... AB Komisyonu nun Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle nin, Türkiye nin AB ve dolayýsýyla da Güney Kýbrýs karþýsýndaki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacýyla Türkiye ye baský yapmamalarýnýn sebebinin Annan Planý nýn Kýbrýslý Rumlar tarafýndan reddedilmesi olduðunu ortaya koymasý da bizi doðruluyor. Erdoðan ve Türkiye bizim sýrtýmýzdan çok þey kazanýyorlar... Bir de utanmadan hakaret ediyorlar... Küçük, Þehir Planlama Dairesi'ni ziyaret etti Baþbakan Ýrsen Küçük, dün sabah Þehir Planlama Dairesi'ni ziyaret etti. Ýçiþleri Bakanlýðý Ýskan Müsteþarý Hasan Ýslamoðlu ve ilgili bürokratlarýn eþlik ettiði Baþbakan Küçük, Þehir Planlama Dairesi Müdürü Hasan Baltacýgil'le bir süre makamýnda görüþtükten sonra daireyi gezdi. Yeni düzenlenen Planlama Bölümü'nde de incelemeler yapan Baþbakan Küçük'e burada "Ülkesel Fizik Planý Projesi" hakkýnda sunum yapýldý. Baþbakan Ýrsen Küçük basýna yaptýðý açýklamada, þehir planlama olayýnýn ülkeler açýsýndan önemine iþaret ederek dairenin son çalýþmalarý; "Ülkesel Fizik Planý Projesi" çalýþmalarýyla ilgili bilgi almak ve bina olarak yapýlan yeni düzenlemeleri yerinde görmek amacýyla ziyarete geldiklerini kaydetti. Ülkenin güzelleþmesi, þehirlerin inkiþafý açýsýndan þehir planlamanýn önemli olduðunu belirten Küçük, bu çalýþmalarda, büyüyen, geliþen ülke ve þehirlerin ihtiyaçlarýn da dikkate alýnmasý gerektiðini ifade etti. NALBANTOÐLU ANILDI- Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT) ve Toplumcu Kurtuluþ Partisi (TKP) kurucularýndan Dr. Burhan Nalbantoðlu, ölümünün 31'inci yýldönümünde Lefkoþa Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýldý. Törene Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Baþkaný Mehmet Çakýcý ile parti temsilcileri, TMT Derneði, Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði ile Nalbantoðlu'nun mesai arkadaþlarý ve aile yakýnlarý katýldý. Törende saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan konuþmalar yapýldý. Törenin sonunda Burhan Nalbantoðlu'nun kýzý Meltem Rasýmoðlu'na TMT Derneði Baþkan Yardýmcýsý Celal Bayar tarafýndan TMT Derneði plaketi verildi. Gýda ithalatçýlarý fon ve gümrüklerden rahatsýz Maliye Bakaný Ersin Tatar, Özdal Kerem baþkanlýðýndaki Gýda Ýthalatçýlarý Birliði'ni kabul etti. Birlik Baþkaný Özdal Kerem kabulde yaptýðý konuþmada, bir süredir KKTC'deki gýda ürünlerinin fiyatlarýnýn indirilmesi konusunu konuþmak için ilgili tüm bakanlara ziyaret düzenlediklerini söyledi. Ýnen çýkan fonlar ile gümrük ve KDV oranlarýndaki deðiþikliklerle ilgili son neticeleri Tatar'la paylaþmak istediklerini ifade eden Kerem, sanayicilerin fon yükseltme taleplerinin kendilerine göre gereksiz ve yanlýþ olduðunu da dile getirmek istediklerini de belirtti. 13 ÝSRAÝL KUZEY KIBRIS'A MI YERLEÞMEK ÝSTÝYOR? (4) ( Dünden devam ) Çýkacak bir Türk-Rum çatýþmasýnda böyle ýrkçý ve faþist insanlar en ön cephede savaþmalýdýr. Bu savaþa Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'ýn eþleri de tencere, tava, oklava ve piþmiþ tavuk ayaklarýyla katýlmalýdýrlar. Bana göre koltuk makamlarý ve parasal güçleri yükseltildiði orana paralel olarak böyle kiþilerin akýl ve vicdan yoksunluðu da yükselmektedir. Kýbrýs'taki milliyetçi, yani anavatancý kesime bizzat yaþadýðým bir olayý yazýyorum yýllarýnda Ýsrail'den Kuzey Kýbrýs'a çok büyük çapta turist akýný olmuþtu. O zamanlar Engin ÝRFAN Maðusa Palm Beach otelde güvenlik görevlisi olarak çalýþýyordum. Bir gün bu otelin lobisine 5-6 kiþi gelip bambu koltuklara oturdular. Ben durumlarýndan þüphe etmiþtim. Çünkü aralarýndan biri Maðusalý bir Kýbrýslýtürktü. Bu yabancýlarla ortak ne iþi olabilirdi ki? Çaktýrmadan yanlarýna yanaþtým. Benim otelde güvenlik görevlisi olduðumu ve Ýngilizce anladýðýmý bilmiyorlardý. Az sonra ellerindeki çantalarýndan bazý belgeler ve bir de koca harita çýkardýlar. Bu kiþilerin üçü Yahudi, ikisi Lefkoþalý ve biri de Maðusalý Kýbrýslýtürktüler. Görüþtükleri mesele ve haritada gösterdikleri yer Maðusa'daki DAÜ karþýsýnda bulunan ve Glapsides Plâjý'na yakýn olan Türk askerinin zýrhlý mekanize kampýnýn yeriydi. Bu bölgeyi nasýl alacaklarý üzerinde tartýþýyorlardý. Ýþte size gerçek vatan hainleri. Herifler Yahudi'den alacaklarý komisyon paracýklarýnýn peþinde. Volkan gazetesi ve TMT Derneði Baþkaný Sayýn Vural Türkmen bu duruma ne yorum yapacaklar acaba? Bu Maðusalý Kýbrýslýtürk þimdi yaþamýyor. Bu yönetim ise böyle sözde saygýn bu kiþinin vefat etmiþ eþinin adýný bir sokaða vermiþtir. 28 Ocak 2011 tarihinde kimlerin ve niçin Lefkoþa'da miting düzenleyecekleri hâlâ meçhul. Eminim taþýyacaklarý yaftalar da meçhul. Ben onlara bu konuda yardýmcý olayým. Taþýnacak yaftalar: 1- Daha çok... -Kerhane -Kumarhane -Uyuþturucu -Kaçak iþçi ve insan -Mafia -Türk askeri -Cami ve imam istiyoruz. 2- Her hapishaneye uygun suçlu (Hýrsýz, katil, sapýk) 3- Her cami avlusuna bir hapishane 4- Her anavatancýya bir Kamasutra filmi 5- Ýlhak et, ye beni anneciðim Türkiyem 6- Ayaðýmýza takunya, kelleye de takke istiyoruz 7- Cumhurbaþkaný, Baþbakan deðil, baþýmýza Osmanlý paþasý istiyoruz 8-Yaþasýn Türkiye Osmanlý Cumhuriyeti 9-Anneciðimin adý Türkiye, neneciðimin adý Dürrriyeee 10- Ýsterim ben de TC pasaportu isterim 11- Artýk yeter! Anneciðim bana da Osmanlý torunu de! 12- Ýsrail'e Kuzey Kýbrýs'tan su verin 13- Ne mutlu turpum diyene! Þu iþe bakýn hele. Yaftalarýn sayýsý tam da en uðursuz sayý olan 13'te bitti. Günün sözü: Yabancý bir devletin baþka bir devletin topraðýný askeri ve sivil halkýný kullanarak iþgal etmesi, iþgal edilen ülkenin her zaman p..t vatan haini toplum bireylerinin yine p..t vatan haini bir zümreyi para ve koltuk makamý uðruna iktidara getirmesiyle mümkün olmuþtur. Not: Bu yazý 28 Ocak mitinginden önce kaleme alýnmýþtý.

14 14 5 Þubat 2011 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Soylu Arap atý. Harf okunuþu. 2-Yürüme uzvumuz. Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. 3-Yaþamaktan mutlu olduðunu davranýþlarýyla belli eden, neþeli. Lefkoþa'nýn güneyinde kalan bir cami. 4-Lezzet. Ýnsanlarýn düþündüklerini ve duyduklarýný bildirmek için kelimelerle veya iþaretlerle yaptýklarý anlaþma, dil. 5-Soyluluk. Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. 6-Bir ilde hükümeti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi. Baryum'un kýsaltmasý. Bir nota. 7-Beyaz. Argoda "Al iþte bak" anlamýnda kullanýlýr. Eski dilde "Verme, ödeme". 8-Bir tür Ýtalyan makarnasý. 9-Genellikle tavþan avýnda kullanýlan uzun bacaklý, çekik karýnlý, çok çevik bir köpek türü. Parasýz elde edilen. 10-Kesin. Toplum içindeki en küçük birlik. 11-Ýnanma, iman. Ters okunuþu "Çayýrlýk, otlak". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/ 5 E Dereboyu (As-Can Sigorta ve Citroen Karþýsý) Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Gülgün Eczanesi: Þht. Ýbrahim Han Sok. No:1 Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Tekerlek biçiminde, sarý renkte bir tür peynir. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 2-Aza. Kesilmiþ hayvanýn ciðer, iþkembe gibi iç organlarýyla baþ ve ayaklarý. 3-Ýþi, davranýþlarý kaba ve yavaþ. Kiþiye iliþkin, kiþisel. 4-Ýlave. Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. 5-Bulunulan yere göre karþý yanda olan. Hatýra. 6-Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. Terbiyum'un kýsaltmasý. Binek hayvaný. 7-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Sinirli, sinirsel. 8-Ýnce yapýlý, nazik. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 9-Konuk (çoðul). 10-Yetkili bir kimsenin bir konuda yayýn organlarýna yaptýðý açýklama, demeç. 11-Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Ters okunuþu "Karþýsýndakine vurmak için özel olarak açýlmýþ deliklerine parmaklarýn geçirilmesi ile kullanýlan demir parçasý". TV'DE BU AKÞAM Aþkýn Büyüsü Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:30 Yönetmen : Griffin Dunne Oyuncular: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Dianne West, Stockard Channing, Aidan Quinn Sally ve Gillian Owens farklý olduklarýný aslýnda hep biliyorlardý. Gerçi anne ve babalarýnýn ölümünden sonra teyzeleri tarafýndan büyütülen iki kýz kardeþin evlerinin herkesinkinden farklý olan tek yönü vardý: Kurallar baþkalarý içindi. Ýki küçük kýz için, kahvaltýda çikolatalý kek yemek, gece geç saatlere kadar uyanýk kalýp ailede bir kaç nesildir süregelen büyü ve büyü kitaplarýyla ilgilenmek serbestti. Bir Zamanlar Meksika'da Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Robert Rodriguez Oyuncular: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp Kötülere haddini bildirmek üzere sýk sýk gitar çantasýný açmak zorunda kalan adam, Meksika baþkanýný yok etmeyi amaçlayan Barillo'yu aramaktadýr. Ayný coðrafyaya bir CIA ajanýnýn gelmesiyle bölgede hararet yükselmeye baþlar. Eski defterler açýlacak intikam, hýrs gibi duygularýn havada uçuþtuðu bir kovalamaca baþlayacaktýr. Harry Potter ve Azkaban Tutsaðý Türü: Yabancý Sinema TNT / Saat: 20:15 O: Daniel Radcliffe, Richard Griffiths Y: Alfonso Cuaron 2004 Fantastik/Macera Sirus Black, efendisinin hayallerini gerçekleþtirebilmek amacýyla Azkaban'dan kaçýnca Harry Potter'ýn (Daniel Radcliffe) hayatý tehlikeye girer. Sirus'un amacý Harry Potter'ý öldürmektir! Öte taraftan Hogwarts'ý korumak amacý ile Azkaban'dan yüzlerce Ruh Emici gönderilmiþtir. Peki, Ruh Emiciler görevlerini yerine getirebilecekler mi? Harry Potter, þeytani güçlere karþý saðduyusunu koruyabilecek mi? Kan Sporu 2 Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / Saat: 20:40 Yönetmen: Alan Mehrez Oyuncular: Pat Morita, James Hong, Daniel Bernhardt,Donald Gibb Alex bir hýrsýz ve ayný zamanda hünerli bir sokak dövüþçüsüdür. Malezyalý zengin iþ adamý Leung'dan eski ve resmi bir kýlýcý çalmasý sonucu hapse düþer. Burada ona alçak gönüllüðü, kendine saygýyý ve dövüþ tekniklerini öðreten Sun ile tanýþýr. Alex ayný zamanda onurun da anlamýný öðrenir ve Sun'a hapisten çýkar çýkmaz komitede dövüþeceðine söz verir. Alex bu dünyadaki en zalim ve en zorlu rakipleri ile yüzleþmek için kendi þeytani güçlerini onlarla karþýlaþtýrmak zorunda kalýr. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank NEW YORK'TA HER YERDE SÝGARA YASAÐI ABD'nin New York kentinde ciddi sigara yasaðý uygulamasý getiriliyor. Belediye meclisinde kabul edilen yeni uygulama çerçevesinde, parklarda, plajlarda hatta ünlü Times Meydaný'nda bile sigara içilmesi yasaklanacak. New York Belediye Baþkaný Michael Bloomberg'ün imzaladýktan üç ay sonra yürürlüðe girecek sigara yasaðý, kentteki bin 700 park ve 23 km sahil þeridini etkileyecek. IRAK'TA 6 ÖLÜ, 12 YARALI Irak'ýn batýsýndaki Ramadi kentinde düzenlenen bombalý saldýrýda 6 kiþi öldü, 12 kiþi de yaralandý. Yerel yetkililerin verdiði bilgilere göre, ölenlerden üçü polis. Anbar valiliði sözcüsü Muhammed Fathi, bombalardan birinin bir otoparkta bir aracýn altýna yerleþtirildiðini, bunun patlamasý sonucunda bölgeye polislerin gelmesinin ardýndan diðer araçlara yerleþtirilmiþ iki bombanýn daha patlatýldýðýný belirtti. ANKARA'DA 9 CESET Ankara'da, itfaiye ekipleri, Ostim OSB'deki ikinci patlamanýn olduðu bölgeden 9 kiþinin cesedini çýkardý, binada hala mahsur kalanlarýn bulunduðu bildirildi. AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, itfaiye ekipleri, patlamanýn olduðu alanda 9 kiþinin cesedine ulaþtý, halen ulaþýlamayanlarýn olduðu belirtildi. Ekipler, saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi alýnamayan söz konusu kiþilere ulaþmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. BOLÝVYA'DA BÝNA ÇÖKTÜ: 15 ÖLÜ Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'nýn doðusunda yer alan Santa Cruz kentinde inþa halindeki bir binan çökmesi sonucu, 15 kiþinin yaþamýný yitirdiði belirtildi. Kurtarma ekibinin yöneticisi yaptýðý açýklamada, olayýn geçen hafta meydana geldiðini, bugüne kadar enkazdan 15 ceset çýkarýldýðýný, baþka bir ceset veya hayata kalmýþ birini bulmanýn ihtimali kalmadýðýný söyledi. PAKÝSTAN'DA 2 ÖLÜ, 28 YARALI Pakistan'ýn doðusundaki Bademi Bað bölgesinde bulunan Haydar Sain türbesinde meydana gelen patlamada en az iki kiþi öldü, 28 kiþi yaralandý. Bademi Bað'ýn Mülki Amiri Ahad Chima, türbenin önünde meydana gelen patlamada biri polis iki kiþinin öldüðünü, aralarýnda durumu aðýr yararlýnýn da bulunduðu 28 kiþinin hastahaneye sevk edildiðini söyledi. Bazý görgü tanýklarý, bombanýn, türbenin önünden geçen bir kamyondan atýldýðýný söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 5 Þubat 2011 Cumartesi AJANDA... 5 Þubat Cumartesi Tiyatro Oyunu/Kanaviçe Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý nýn sahneye koyduðu, Turgut Özakman ýn yazdýðý ve Özlem Özkaram ýn yönettiði Kanaviçe adýndaki tek perdelik komediyi, YDÜ deki büyük kütüphanenin 4 numaralý salonunda izleyebilirsiniz/ 20:00-21:00. Eski 45 likler Gecesi Ebru Aydýn ve Hüseyin Kýrmýzý nýn hazýrladýðý programda 70 li yýllarýn en iyi þarkýlarýný dinleme þansý bulacaksýnýz. Rezervasyon için: ve / Girne Cafe Dükkan, 21:30-24:30. Bob Marley i Anma Gecesi Reggea müziðinin kralý Bob Marley in doðumunun 66. yýldönümü nedeniyle düzenlenecek gecede sürpriz bir Bob Tribute ekibi sizlerle olacak. Rezervasyon: / Lefkoþa, Dorian Restaurant & Bar, 22:00-04:00. Rock Gecesi Vokalde Ulaþ Barýþ, gitarda Ýlhan Erbil, bas gitarda Hasan Gümüþ ve davulda Mert Güçlü nün yer aldýðý Tribe topluluðunun bu geceki programýný özellikle rock severlerin kaçýrmamasýný öneririz. Giriþ: 10 TL. Rezervasyon: / Girne, Old Tunnel Rock Bar, 23:00-03:30. Bob Marley Gecesi Bob Marley için bir doðum günü kutlamasý da Lefkoþa daki Narnia Pub ta gerçekleþecek. Vokalde Fikri Karayel, gitarda Erkan Erzurumlu, bas gitarda Cahit Kutrafalý, klavyede Hüseyin Kýrmýzý ve davulda Uður Vahþi nin yer alacaðý programda Bob Marley kendi þarkýlarýyla anýlacak. Rez Þubat Cuma Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Þubat Pazar Geleneksel Orkid Yürüyüþü Bu yýl sekizinci kez düzenlenecek olan Orkid Yürüyüþü nün yaný sýra, yürüyüþe destek amacýyla 18 Þubat günü bir de akþam yemeði düzenleniyor. Yürüyüþe katýlým ücreti 40 TL olup, ulaþým, öðle yemeði ve tiþörtü kapsýyor. The Ship Inn Hotel deki Sofra Restaurant ta yer bulacak akþam yemeðinin ücreti ise kiþi baþý 50 TL. Daha fazla bilgi için: (Güliz) ve (Zehra). 19 Mart Cumartesi VII. Kýbrýs Lalesi Festivali Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý Koruma Derneði nin organize ettiði VII. Kýbrýs Lalesi Festivali bölgede doðal olarak yetiþmekte olup, nesli yokolma tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþ olan Medoþ Lalesi olarak bilinen Kýbrýs Lalesinin (Tulipa Cypria) korunmasýna dikkat çekmek amacýyla düzenleniyor. Ýki gün sürecek olan festivalde birçok etkinlik yer alacak. NOLAN: Yargý grevden çok fena darbe alýyor Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Sendikal Platform'un eylemleri çerçevesinde 11 Ocak'tan beri Mahkemelerde devam eden süresiz grevden, yargýnýn çok fena darbe aldýðýný söyledi. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Nolan, grev nedeniyle hukuk davalarý görüþülemezken, greve katýlmayan personel olduðu için ceza davalarýnýn kýsmen görüþülebildiðini söyledi. Yargýnýn aksamasýnýn herkesi üzebilecek sonuçlar doðurabileceðini ifade eden Nevvar Nolan, pazartesi gününden itibaren Gazimaðusa ve Girne mahkemelerindeki personelin de greve gireceðinin açýklandýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine bundan da yargýnýn yara alacaðýný belirtti. Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, mahkemelerin hak arama yeri olduðuna iþaret ederek, "Ama hak arayanlar, hak aramak için yola çýkanlara kapýlarý kapatýyorlar. Bu ne kadar adil, yorum yapmak bize düþmez ama yargý çok fena darbe alýyor" diye konuþtu. Aklýselimin önde olmasýný isteyen Nolan, bir soru üzerine, mahkemelerde üç haftadýr devam eden grev konusunda hükümetle herhangi bir görüþmesi olmadýðýný çünkü bunun yanlýþ yorumlanabileceðini söyledi. 15 DÝYABET DERNEÐÝ'NDEN EROÐLU'NA TEÞEKKÜR Eroðlu, Caner Arca baþkanlýðýndaki Kýbrýs Türk Diyabet Derneði heyetini kabul etti. Görüþmede konuþan Arca, derneðin düzenlediði "Diyabet Önlenebilir Kampanyasý"na katkýlarýndan dolayý Cumhurbaþkaný Eroðlu'na teþekkür etti. Arca, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na, düzenledikleri çalýþtayýn kitabýný ve teþekkür plaketi sundu. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da, özveriyle, gönüllülük esasýyla çalýþan dernek yetkililerini kutladý. Köylerde yapýlan diyabet taramalarýnýn önemine iþaret eden Eroðlu, diyabetin kontrol edilmediði taktirde birçok organa zarar verdiðini hatýrlattý. Kalp, böbrek, göz rahatsýzlýðý olanlara mutlaka diyabet hastalýðý olup olmadýðýna da bakýldýðýný kaydeden Eroðlu, derneðin çalýþmalarýyla birçok kiþinin hayatýnýn kurtulduðunu; diyabet hastalarýnýn nasýl beslenmesi ve ne zaman doktora gitmesi gerektiði konularýnda da dernek çalýþmalarýyla bilinçlendiðini söyledi.

16

17

18 18 5 Þubat 2011 Cumartesi

19 5 Þubat 2011 Cumartesi ÝÞLETMELERE ÝNÝDÝRÝMLÝ TARÝFEDEN ELEKTRÝK Ýmalat sanayi, turizm ve tarým alanýndaki iþletmelere 2011 yýlýnda da indirimli elektrik tarifesi uygulanmasý için devlet bütçesinde 2 milyon TL'lik kaynak ayrýldý. KIB-TEK personeli ve ilgili bakanlýk personeli ile yapýlacak ön tespit çalýþmalarý sonucunda Ocak-Þubat 2011 devresi elektrik tüketimi üzerinde kw/saat baþýna 10 kuruþ elektrik teþviði uygulanacak. Sonraki devrelerde teþvikten yararlanabilmek için her sektör kendisiyle ilgili bakanlýðýn kriterlerini yerine getirerek teþvikten yararlanacak. Konuyla ilgili basýn toplantýsý Ekonomi Bakanlýðý'nda yapýldý. Toplantýya Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ömer Köseoðlu, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Nazým Ergene, Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu ile sektör temsilcileri Günay Çerkez, Ayþe Dönmezer, Hürrem Tulga ile bakanlýklarýn ve KIB-TEK'in temsilcileri katýldý. Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ömer Köseoðlu uygulanacak teþvikler hakkýnda açýklamalarda bulundu. SON TARÝH 10 MART... Köseoðlu'nun verdiði bilgilere göre, teþviklerden yararlanan veya yararlanacak iþletmeler kendilerinden istenen belgeleri en geç 10 Mart tarihine kadar ilgili bakanlýklara ulaþtýracak, ulaþtýrmayan iþletmelerin teþvikten yararlanmasý durdurulacak. Geçmiþte teþvikten yararlansýn veya yararlanmasýn belgelerini tamamlamayanlar teþvikten yararlanamayacaðý gibi, kriterlere uygun bulunmayanlar da bu teþvikten yararlanamayacaklar. FATURALARIN TÜMÜNÜN ÖDENMESÝ ÞART Ýþletmelerin bu karardaki teþvikten yararlanabilmesi için fatura borçlarýnýn tümünün ödenmiþ olmasý veya KIB-TEK ile aralarýnda elektrik borçlarýndan dolayý herhangi bir ihtilafýn bulunmamasý þart. Teþvikten yararlanmaya hak kazanan iþletmelere KIB-TEK'e ödenecek faturalar üzerinden tarihinden itibaren kw/saat baþýna 10 kuruþ indirim yapýlacak ve yapýlan indirim 2011 yýlý Mali Bütçesinin "Elektrik Ödemelerine Teþvik" kaleminde öngörülen ödenekten karþýlanacak. OTELCÝLERÝN FATURALARI... Bu arada Aralýk-Ocak dönemlerinde ellerine "indirim uygulanmamýþ" fatura geçen otelcilerin KIB-TEK'e baþvurarak düzeltme talep etmeleri gerektiði bildirildi. TURÝSTÝK TESÝSLER 1.Turizm Planlama Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat yýlý ve 2011 yýlý otel iþletme belgesini ve otel sýnýflandýrma belgesini almýþ olma koþulu Oteller Tüzüðü'nün 51.maddesi uyarýnca Turizm'den Sorumlu Bakanlýðýn istatistik amaçlý talep ettiði bilgileri verme koþulu.4.son dönem Elektrik Faturasý'nýn sunulmasý ve sunulan elektrik faturasý ile iþletme sahibinin ayni þahýs ve tüzel kiþiye ait olmasý. ÝSTENECEK BÝLGÝ VE BELGELER 1. Sanayi Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat.2.kýbrýs Türk Sanayi Odasý, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý veya Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasýndan alýnacak imalat sanayinde faaliyet gösterdiðine ait bilge.3.üretim yapýlan atölye ve/veya tesise ait son dönem elektrik faturasý (Sadece show-room, depo, ofis, maðaza vs amaçlý kullanýlan binalar hariç)4.son elektrik faturasý ile Odalardan alýnacak belgelerde geçen ismin ayný þahýs veya tüzel kiþiye ait olmasý koþuldur. (Elektrik faturasýnda geçen isim üretici þirketin hissedarlarýndan biri olmasý halinde belgeler kabul edilir) SULAMA BÝRLÝKLERÝ 1. Tarým Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat.2.kuyudan çýkan suyun kullanýlabileceði tarýmsal arazinin olmasý.3.kuyudan çýkan suyu kullanabilecek çiftçi veya çiftçilerin olmasý.4.kuyudan çýkan suyun bitkisel veya hayvansal üretimde kullanýlmasý ve ticari olarak satýlmamasý. BÝTKÝSEL VE HAYVANSAL AMAÇLI 1. Tarým Dairesi veya Hayvancýlýk Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat.2.kuyudan çýkan suyun kullanýlabileceði tarýmsal arazinin olmasý.3.kuyudan çýkan suyu kullanabilecek çiftçi veya çiftçilerin olmasý.4.kuyudan çýkan suyun bitkisel veya hayvansal üretimde kullanýlmasý ve ticari olarak satýlmamasý.5.son Elektrik Faturasýnýn sunulmasý ve sunulan elektrik faturasý ile üreticinin ayni þahýs veya tüzel kiþiye ait olmasý. (Elektrik faturasýnda geçen isim üretici þirketin hissedarlarýndan biri olmasý halinde belgeler kabul edilir) TARIM DAÝRESÝ'NÝN ÝSTEYECEÐÝ ÞARTLAR 1.Tarým Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat.2.kktc Kimlik Kartý3.Elektrik kuyusunun bulunduðu parselin koþan fotokopisi ve yer planý4.kuyu izni belgesi5.üye olunan çiftçi örgütü üye belgesi6.kuyu kira ile kullanýlýyorsa kira mukavelesi7.kuyu ücretsiz olarak kullanýlýyorsa kullaným izin belgesi8.sayaç numarasýný gösteren belge9.sulama Birliði tarafýndan kullanýlýyorsa sulama birliðine ait olduðuna dair belge10.kuyu, Þirket Limited veya Kooperatif'e ait ise ispat edici belge11.son Elektrik Faturasýnýn sunulmasý ve sunulan elektrik faturasý ile Sulama Birliðinin ayný þahýs veya tüzel kiþiye ait olmasý (Elektrik faturasýnda geçen isim üretici þirketin hissedarlarýndan biri olmasý halinde belgeler kabul edilir) HAYVAN BARINAKLARI 1.Elektrik Enerjisi teþviðinden yararlanma talebine iliþkin Hayvancýlýk Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat.2.teþvikten yararlanmak isteyen hayvan yetiþtiricilerinin yetiþtiriciliðini yaptýklarý hayvanlarýn Hayvan Kayýt Sistemine kayýtlý olmasý3.hayvanlarýn barýnacaðý barýnak yeri köy dýþýnda ve Hayvancýlýk Dairesinin uygun göreceði þekilde planlanmýþ olmasý4.belirtilen teþvikten yararlanacak hayvan yetiþtiricisi hayvanlarý barýndýracaðý barýnak yerinin yasal kullanýcýsý olmasý5.barýnak yerinde hayvansal üretimin yapýlmasýna sakýnca olmadýðýna dair Kaymakamlýktan onaylý belge sahibi olmasý6.teþvikten yararlanmak isteyen hayvan yetiþtiricisinin ilgili sivil toplum örgütüne üye olmasý.7.son Elektrik Faturasýnýn sunulmasý ve sunulan elektrik faturasý ile hayvan yetiþtiricisinin ayni þahýs veya tüzel kiþiye ait olmasý (Elektrik faturasýnda geçen isim üretici þirketin hissedarlarýndan biri olmasý halinde belgeler kabul edilir) HAYVANCILIK DAÝRESÝNE SUNULACAK BELGELER 1.Hayvancýlýk Dairesi Müdürlüðüne yazýlý müracaat.2.hayvan yetiþtiricisinin hayvanlarýnýn Veteriner Dairesinden alacaðý Hayvan Kayýt Sistemine kayýtlý olduðunu gösterir belge3.teþvikten yararlanmak isteyen hayvan yetiþtiricisinin hayvanlarýný barýndýracaðý barýnaðýn yasal kullanýcýsý olduðunu gösterir (Tapu, uzun vadeli Sözleþme, Kira Mukavelesi gibi) belge, Barýnak yerinde hayvansal üretimin yapýlmasýna sakýnca olmadýðýna dair Kaymakamlýktan onaylý belge4.teþvikten yararlanmak isteyen hayvan yetiþtiricisinin ilgili sivil toplum örgütüne üyelik belgesi5.son Elektrik Faturasýnýn sunulmasý ve sunulan elektrik faturasý ile hayvan yetiþtiricisinin ayni þahýs veya tüzel kiþiye ait olmasý (Elektrik faturasýnda geçen isim üretici þirketin hissedarlarýndan biri olmasý halinde belgeler kabul edilir) Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg KTMMOB KÜLLÜYEYE KARÞI DENKTAÞ'TAN DESTEK ÝSTEDÝ Kýbrýs Türk Mimar Mühendis Odalarý Birliði (KTMMOB), DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ý ziyaret etti. Ahmet Ömer Çaðnan Baþkanlýðýndaki Mimar Mühendis Odalarý Birliði heyeti, Denktaþ'la ülkede ve sektörde yaþanan sýkýntýlar hakkýnda görüþtü. Çaðnan, bir süreden beridir siyasi partilerle görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný ve birtakým sorunlarý çözümlemek için destek istediklerini anlattý. Çaðnan,, bazý kurumlarýn 2005'de hayata geçirilen Mimar Mühendisler Odalar Birliði yasasýna uymadýðýný belirterek, yasa gereðince KKTC'de her türlü imarýn kendilerinin onayýndan geçirilmesi gerektiðini anýmsattý. Bazý kurumlarýn yasalarý keyiflerine göre uyguladýðýný ve ortaya sakýncalý durumlar çýktýðýný söyleyen Çaðnan, görüþ aldýklarý herkesin kendilerine hak verdiðini ancak yanlýþlarý düzeltmek için adým atmadýðýný belirtti. Baþka ülkelerde hazýrlanmýþ projelerin burada uygulanmasýnýn sakýncalý olduðunu da kaydeden Çaðnan, her ülkenin coðrafi ve kültürel yapýsýnýn farklý olduðunu ve ekolojik yapýya uygun binalar yapýlmasýný gerektirdiðini anlattý. Lefkoþa Belediyesi tarafýndan terminal binasý yerine yapýlmasý planlanan cami veya külliyenin kesinlikle uygun olamayacaðýný vurgulayan Çaðnan, terminalin þu anda tüm fonksiyonlarýný yerine getiren bir bina olduðunu belirtti. Çaðnan, Lefkoþa terminalinin binasýnýn her yere, okula, þehir merkezine yakýn olmasý gereken bir yapý olduðunu, zaman aþýmýnda o civarda ticari kurumlarýn ve çok sayýdaki dükkanýn taþýnmasýnýn birçok insaný zor durumda býrakacaðýný belirtti. Yasalara aykýrý olan bu projenin hayata geçirilmesiyle birçok insanýn maðdur olacaðýný ve kendilerinin buna izin vermemek için LÝMANA ÝZÝNSÝZ YANAÞAN GEMÝYE HUKUKÝ ÝÞLEM BAÞLATILACAK Limanlar Dairesi Müdürlüðü, önceki akþam saatleri arasýnda Filo Denizcilik Firmasýna ait "Beþparmak" isimli feribotun mesai bitimi olan saat 17.00'ye kadar geliþ bildirgesi doldurmadan, hiçbir yazýlý talepte bulunmadan ve Liman Baþkanlýðý'nýn iznini almadan Girne Limaný'na yanaþýp gemisini baðladýðýný kaydederek, ilgili firmaya hukuki iþlem baþlatýlacaðýný bildirdi. Daireden yapýlan yazýlý açýklamada, Sendikal Platform'un aldýðý karara göre Girne Liman personelinin mesai saatleri dýþýnda çalýþmayacaðý bilgisinin Liman Baþkanlýðýnca Gemi armatörüne defalarca bildirildiði ve limana dün sabah 08:00'de yanaþmasýnýn istendiði belirtildi. Açýklamada, tüm uyarýlara raðmen geminin önceki akþam saat 21:20 civarýnda rýhtýma yanaþmasýnýn Liman Düzenleme Yasasý'na göre çalýþacaklarýný ifade eden Çaðnan, yasal yollara baþvurmadan sorunu çözmenin yollarýný aradýklarýný söyleyerek destek istedi. Çaðnan, cami, yapýlmasýna karþý olmadýklarýný ancak KKTC'de bunu yapacak kiþiler olduðunu ve bunun için baþka mekanlar bulunabileceðini belirterek, "LTB Baþkaný Bulutoðlularý terminali sur içine taþýyacakmýþ yapamaz çünkü orasý eski eserlere aittir..." dedi. DENKTAÞ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise, ortamýn ucunu tutamayacaklarý kadar daðýldýðýný söyleyerek, diyalog ortamýnýn tamamen ortadan kalktýðýný, mecliste bile kimsenin kimseyi dinlemediðini ve sorulara cevap vermediðini ifade etti. Cami veya külliye projesin dinin arkasýna saklanýlarak, bir þeyler umarak ortaya çýkmýþ olduðunu her þeyden önce o bölgede cami veya külliyeye ihtiyaç olmadýðýný söyleyen Denktaþ, "Ýhtiyaç olmayan bir yerde devletin olanaklarýný gereksiz yere kullanmaya ben günah derim" diye konuþtu. Terminalin surlar altýna alýnmasýnýn kimse tarafýndan kabul edilecek bir þey olmadýðýný ifade eden Denktaþ, zaten otobüslerin þimdiki yerine surlar altýndan taþýndýðýný anýmsattý. Okul, sýnýf gibi altyapý eksiklikleri dururken gerekmediði halde cami yapýlmasýnýn uygun olmadýðýný belirten Denktaþ, "Din konusu olunca kimse sesini çýkaramýyor ve yanlýþa göz yummak zorunda býrakýlýyoruz" dedi. "Türkiye'de dini hassasiyeti diðer siyasi partilere göre daha yüksek olan bir parti iktidardadýr. Yalakalýk yapmanýn yolu da budur" diye konuþan Denktaþ aklýselim kararlar alýnarak, bu projeye harcanmasý planlanan paralarýn daha gerekli görülen eksiklikler için kullanýlmasýný umduðunu söyledi. suç teþkil ettiði, bu baðlamda gerekli soruþturmanýn ardýndan ilgili firmaya hukuki iþlemin baþlatýlacaðý ve gerekli cezanýn en kýsa sürede verileceði vurgulandý. KÝRALIK EV Lefkoþa da Çaðlayan bölgesinde müstakil, bahçeli, yýllýk peþin, aylýðý 800 TL Tel: SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Lefkoþa, Dikmen, Boðaz, Gönyeli bölgesinde satýlýk arazi aranýyor ARANIYOR Marmara Kliniði ne hemþire alýnacaktýr. Tel: Adres: Marmara bölgesi 12. Sok. No:7 Lefkoþa

20 Fenerbahçe Manisa deplasmanýnda Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasýnda bugün deplasmanda Manisaspor ile karþýlaþacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Trabzonspor'u 2-0 yenerek zirvede puan farkýný 4'e düþüren sarý-lacivertli ekip, Manisaspor deplasmanýndan da 3 puanla dönerek, þampiyonluk yarýþýnda kayýp yaþamak istemiyor. Takýmlar puan peþinde n Futbolda Turkcell Birinci Ligi'nde 16. hafta karþýlaþmalarý bugün ve yarýn oynanacak. Lider Küçük Kaymaklý Düzkaya'yý konuk edecek. Baðcýl-Cihangir, Alsancak Yeþilova-Ozanköy ve Doðan Türk Birliði-Lefke maçlarý da bugün oynanacak. Ligde yarýn 3 karþýlaþma var. Lapta-Gönyeli, Tatlýsu-Türkmenköy ve Maðusa Türk Gücü-Çetinkaya maçlarý da yarýn oynanacak. Turkcell Birinci Ligi'nde 16. hafta karþýlaþmalarý bugün ve yarýn oynanýyor. Lider Küçük Kaymaklý kendi saha ve seyircisi önünde Düzkaya'yý konuk edecek. Ligde 10. sýrada yer alan ve tehlikeli bölgeden kurtulmak isteyen Düzkaya lider karþýsýnda en az bir puan alabilmek için gelecek. Kaymaklý puan kaybetmesi durumunda liderliði Baðcýl'a kaptýrtabilir. Kaymaklý ile ayný puanda olan Bostancý Baðcýl Cihangir'i konuk edecek. Geçen hafta Çetinkaya galibiyeti ile büyük bir moral yakalayan Cihangir bakalým güçlü Baðcýl deplasmanýnda puan alabilecek mi? Günün önemli karþýlaþmalarýndan biri Alsancak Yeþilova ile Ozanköy arasýnda oynanacak. Son 2 sýrada bulunan 2 takýmdan puan alamayan ligin dibine demir atacak. Hafta arasý Salahi Uçkan'ý göreve getiren Ozanköy bu maçý kazanýp son sýradan kendini kurtarmaya çalýþacak. Girne 20 Temmuz Stadý'nda ise Doðan Türk Birliði ile Lefke karþýlaþacak. Zirveden oldukça uzaklaþan Lefke bu maçý da kaybetmesi durumda alt sýralara iniþe devam edecek. Turkcell Birinci Liginde Pazar günü ise 3 karþýlaþma oynanacak. Lapta Þht. Kadir Stadý'nda Lapta Gönyeli'yi konuk edecek. Geçen hafta konuk ettiði Tatlýsu'yu maðlup eden Gönyeli bakalým Lapta deplasmanýnda da puan alabilecek mi? Gönyeli yenilgisi ile büyük bir moral kaybý yaþayan Tatlýsu ise sahasýnda aðýrlayacaðý Türkmenköy'ü maðlup edip yeniden bir çýkýþ yakalamak istiyor. Üst üste aldýðý yenilgiler ile son sýralara düþen Türkmenköy için ise bu maçtan puan çýkarmak çok önemli. Haftanýn en önemli karþýlaþmalarýndan biri Dr.Fazýl Küçük Stadý'nda Maðusa Türk Gücü ile Çetinkaya arasýnda oynanacak. Bu maç öncesi Çetinkaya'da 4 önemli eksik sýkýntý yaratýrken rakibin bu zaafýný iyi deðerlendirmek isteyen Maðusa Türk Gücü mutlak galibiyet hedefi ile sahaya çýkacak. Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi'nde I Grubu'nda son maçlar oynanýyor Fast Break galibiyet peþinde n Fast Break, gruptaki son maçýnda konuk edeceði Adana Kozan ekibini yenmek kararlýlýðýnda Türkiye Basketbol Bölgesel Ligi I Grubu'nda mücadele eden ekibimiz gruptaki son karþýlaþmasýnda bugün Adana ekibi Kozan'ý konuk edecek. Necati Taþkýn Spor Salonu'nda saat 14.00'de baþlayacak karþýlaþma öncesi takýmýmýz Califorian Restaurant'ta maç yemeðini alacak. Daha önce Atatürk Spor Salonu'nda oynanacaðý açýklanan karþýlaþma ayni saatte Beþparmak Hentbol takýmýnýn maçýnýn olmasý nedeniyle Necati Taþkýn Spor Salonu'na alýndý. Grupta ikinci devre oynadýðý tüm karþýlaþmalardan galibiyetle ayrýlan Fast Break, Adana ekibi Kozan karþýsýnda da galibiyete odaklandý. Sakat ve hasta oyuncunun bulunmadýðý Fast Break, Kozan karþýsýnda tam kadro ile çýkacak. Fast Break baþ antrenörü Ertuð Nasýroðlu, Kozan maçý öncesi yaptýðý açýklamada herþeyin güzel gittiðini, bugün karþýlaþacaklarý Kozan karþýlaþmasýndan galibiyetle ayrýlmalarý halinde grubu ikinci sýrada tamamlayacaklarýný belirtti. Nasýroðlu grupta ikinci olmalarý halinde 9-21 Þubat tarihleri arasýnda Zonguldak'ta yapýlacak eleme gruplarýna katýlacaklarýný ifade ederken, grubu üçüncü sýrada tamamlamalarý halinde ise Þubat tarihleri arasýnda Ereðli'deki eleme gruplarýnda mücadele edeceklerini söyledi. Magem finalde YDÜ'nün rakibi oldu Voleybol Bayanlar Federasyon Kupasý'nda Magem finalde Yakýn Doðu Üniversitesi'nin rakibi oldu. Voleybol Bayanlar Federasyon Kupasý'nda Magem finale yükseldi. Bayanlar Yarý final maçýnda önceki akþam Magem ile Vakýflar karþýlaþtý. Magem serilerde 3-2 üstünlükle finalde Yakýn Doðu Üniversitesi'nin rakibi oldu. Federasyon Kupasý erkekler yarý final maçlarýnda 7 Þubat Pazartesi Magem ile Avtepe, Vakýflar ile de Doðu Akdeniz Üniversitesi karþýlaþacak. Voleybol Federasyon Kupasý final maçlarý ise 10 Þubat'ta oynanacak Atatürk Kapalý Yüzme Havuzu'nun açýlýþ tarihi nihayet kesinleþti 5 milyon 500 bin TL'ye mal olan havuz 10 Þubat'ta açýlýyor Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Atatürk Kompleksi içinde inþa edilen Atatürk Kapalý Yüzme Havuzu 10 Þubat 2011 Perþembe günü saat 16.00'da resmi törenle hizmete giriyor. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Genel Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada, inþaatý tamamlanan Atatürk Kapalý Yüzme Havuzu'nun açýlýþýnýn önümüzdeki Perþembe günü Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu himayelerinde Cumhurbaþkaný Dr.Derviþ Eroðlu ve Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan yapýlacaðýný belirtildi. Açýklamada ayrýca 25 metrekarelik bir alana sahip olan yarý olimpik yüzme havuzunun yapýmýnýn 5 milyon 500 bin Türk Lirasý'na mal olduðunu ve yapýmda kullanýlan tüm malzemenin Avrupa standartlarýnda olduðunu ifade etti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Fiþlenenlere kimlik tespiti

Fiþlenenlere kimlik tespiti Türkiye'deki Barýþ ve Demokrasi Partisi Tayyip Erdoðan'a soruyor: "Sen ne hakla Kýbrýs'taki yönetime talimat veriyorsun?" Keþke bizim muhalefetimiz de ayný soruyu sorabilseydi... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Þubat 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3353 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT PAKETÝNDE ZEHÝR OLSA, Erdoðan Baybars 2 Mart'taki mitingte 'küfürlü' pankart olmamasý için herkes pusuya yattý. O halde biz de bu kez 'kurtarýcý'ya deðil de Hristofyas'a bir 'hastir' çekeriz... Buna hiç itirazýnýz olmaz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR. Ýki pankartý ayný kefeye koyanlar, Or... Çocuklarý pankartýný yazanlarý rahatlattý. Yasemin Hareketi düþmanlýðý Or... Çocuklarý ný bile sineye çekecek kadar bazýlarýnýn gözlerini kararttý... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3341 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. küfür, burjuvazinin VERDÝLER DE N'OLDU?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3341 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. küfür, burjuvazinin VERDÝLER DE N'OLDU? "KKTC batabilir" mi dedin Sayýn Çiçek? Merak etme, batmaz. Batsa bile küllerimizden yeniden doðarýz biz... Kýbrýs üç kere batýp çýktý, haberin var mý? Bu ada hortlaklar adasý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Argasdi'nin 11inci sayýsý elinize bir ay erken Merkez Bankasý'ndaki grev de görülmez, duyulmaz oldu. Merkez ulaþtý. 2006 yýlý Mayýs'ýndan beridir Bankasý'nda yaþananlar;

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3311 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Otuz yýl önce de meclis kapýsýnda boþ teneke çalýnýyordu, þimdi de çalýnýyor. Ancak bugünkünün geçmiþtekinden ciddi bir farký var... Tencere artýk kazan olmuþ! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ocak 2011

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı