EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞLARI ÜZERİNE Ti ELEMENTİNİN ETKİSİ EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS Şennur CANDAN a *, Halil KUŞDEMİR a, Mustafa TÜRKMEN b, Erkan KOÇ a, Mehmet ÜNAL a, Ercan CANDAN a a Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, b Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Özet Bu çalışmada, % Ti içeren AZ91 magnezyum alaşımlarının korozyon davranışları incelenmiştir. Korozyon davranışları %3.5 NaCl çözeltisinde, ağırlık kaybı ve potansiyodinamik polarizasyon test yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, AZ91 alaşımında Ti miktarının artışı ile ağırlık kaybında önemli azalmalar meydana geldiğini göstermiştir. Potansiyodinamik polarizasyon test sonuçları ise ağrırlık kaybı testlerine paralel olarak korozyon hızının düştüğünü göstermiştir. Anahtar kelimeler: Mg alaşımları, AZ91 alaşımı, AZ91+Ti alaşımı, Korozyon Abstract In this work, corrosion behaviour of AZ91 alloy varied between 0.2 and 0.5 wt.%ti was investigated. The corrosion behaviour was evaluated by immersion tests and potentiodynamic polarisation measurements in 3.5% NaCl solution. The results from the immersion tests showed that mass loss of the alloys decreased progressively with increasing Ti content of the alloy. Potentiodynamic polarisation measurements also showed that corrosion rate of the AZ91 alloy decreased with increasing its Ti in accord with the mass loss measurements. Keywords: Mg alloys, AZ91 alloy, AZ91+Ti alloy, Corrosion 1. Giriş Mg günümüzde konstrüksiyon malzemesi olarak kullanılan metalik malzemeler içinde en hafif olanıdır. Mg temelli alaşımlar, düşük yoğunluğundan dolayı mikroelektronik, telekominikasyon, uzay ve otomobil endüstrisi gibi birçok mühendislik alanında kullanım alanlarına sahiptir [1-3]. AZ91 Mg alaşımı (Mg-%9Al-%1Zn) daha iyi döküm ve mekanik özellikleri nedeniyle diğer Mg alaşımlarına göre daha yaygın kullanılmaktadır [4]. Bu alaşımlarının mekanik ve döküm özelliklerini geliştirmek amacıyla az miktarda Ca, Sr, Ba, Sb, B, Sn, Pb veya Bi katılarak mikro alaşımlandırma yapılmaktadır [5-16]. Yüksek mukavemet/ağırlık oranı gibi iyi mekanik özelliklerine rağmen, elektrokimyasal olarak oldukça aktif bir metal olmasından kaynaklanan kötü korozyon özellikleri, Mg ve alaşımlarının herhangi bir koruma uygulanmadan kullanılmalarını sınırlandırmaktadır [17]. AZ91 Mg alaşımlarına Sb, Br, Pb ve toprak alkali metallerin (Ca, Sr, Ba, Be) döküm, mikroyapı veya sürünme özelliklerine etkileri çalışılmıştır [3,6,8,10,11,18,19]. Diğer taraftan, AZ91 alaşımının korozyon dayanımına Sb, Pb, Ca, Ce, La, Ho, Y ve Si un etkileri de rapor edilmiştir [20-29]. Buna karşılık, Ti elementinin AZ91 alaşımlarının korozyon özelliklerine etkisi hakkında bilgi literatürde sınırlıdır [28]. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Ti ile alaşımlandırılmış AZ91 Mg alaşımının korozyon özelliklerinin incelenmesini kapsamaktadır. 2. Deneysel Çalışmalar Mg, Al ve Zn külçeler (%99.9 saflıkta) Sakarya Metal Ltd. den temin edilmiştir. AZ91 alaşımına Ti ilavesi Al-5Ti master alaşımı kullanılarak elde edilmiştir. Hazırlanan ön alaşımlardan ikinci bir ergitme ile deney numunelerinin dökümü yapılmıştır. Üretim yöntemi ve proses parametrelerinin detayları Ünal [18] ve Koç [19] tarafından daha önce rapor edilmiştir. Kısaca, ergiyik Mg alaşımı 720 C de 30 mm çap ve 170 mm boyunda çubuklar halinde kokil kalıba SF 6 gazı altında dökülerek elde edilmiştir. Korozyon testleri, ağırlık kaybı ve elektrokimyasal test sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Mikroyapı incelemeleri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmıştır Ağırlık Kaybı 25 mm çap ve 10 mm kalınlıklarda hazırlanan numunelerin yüzeyleri, sırası ile 400, 600 ve 800 mesh SiC lük zımpara ile zımparalanmış ve 1 µm lik Al 2O 3 pasta ile parlatılmıştır. Korozyon deneyinden önce numuneler saf suda 5 dakika ultrasonik olarak temizlenip, alkol ile durulanmış ve kurutulduktan sonra 0,001 g hassasiyetindeki terazi ile tartılmıştır. Numuneler, 500 ml. %3.5 luk NaCl çözelti içerisinde (oda sıcaklığında) 3 gün bekletilmiştir. Kaplar belirli zaman aralıklarıyla çalkalanarak 3.gün sonunda numuneler çözeltiden çıkartılıp, 200 g/l CrO g/l AgNO 3 karışımı içeren çözelti içinde 5 dakika temizlenmiştir. Numunelerin ağırlıkları, temizleme sonrası saf su ile yıkanıp alkolle kurutulduktan sonra tekrar ölçülmüştür Elektrokimyasal Deney Deney numunelerinin (çalışma elektrodu) iletkenliği sağlayabilmek için arka yüzeyine 1.5 mm çapında 300 mm uzunluğunda bakır tel lehimlenmiş ve yalnızca elektrolit ile temasta olan yüzeyleri (yüzey alanı 0,5 cm 2 ) açıkta IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Candan, S., Kuşdemir, H., Turkmen, M., Koç, E., Unal, M. ve Candan, E. kalacak şekilde epoksi ile kaplanmıştır. Numunelerin yüzeyleri, ağırlık kaybı deneylerinde olduğu gibi hazırlanmıştır. verilmiştir. Polarizasyon eğrileri AZ91 ile kıyaslandığında %0.3-0,5 Ti ilavesiyle potansiyellerin negatife kaydığı ve korozyon akımının azaldığı gözlenmiştir. Korozyon incelemelerinde DC105 Korozyon Analiz yazılımına sahip bilgisayar kontrollü Gamry model PC4/300 ma potansiyostat/galvonostat kullanılmıştır. Deney hücresi olarak 400 ml beher kap kullanılmıştır. Deney hücresi içerisine, çalışma elektrotu olarak deney numuneleri, karşı elektrot görevini yapan 6 mm çapında karbon elektrot ve referans elektrot olarak da doygun kalomel elektrot (SCE) yerleştirilmiştir. Deney çalışmalarının tümünde, öncelikle sistemden akım geçmeksizin, %3,5 NaCl çözeltisinin içine çalışma elektrodunun ve refarans elektrodunun daldırılmasından itibaren ikisi arasındaki korozyon potansiyellerinin mv olarak değişimi ilk 45 dk süreyle, zamana karşı ölçülmüştür. Denge potansiyeline (E kor) ulaştıktan sonra potansiyodinamik polarizasyon eğrileri, -2 V dan 0 V a kadar 1 mvs -1 tarama aralığında katodikten anodik yöne doğru kaydedilmiştir. Tüm deneyler, her bir numune çeşidi için en az ikişer defa olmak üzere polarizasyon eğrileri birbirlerini doğrulayıncaya kadar tekrar edilmiştir. Tafel eğrilerinden korozyon potansiyeli (E kor) ve korozyon akım yoğunluğu (I kor) hesaplanmıştır. α+β (a) α β 3. Sonuçlar ve Değerlendirme AZ91 alaşımı ve Ti ilave edilmiş AZ91 alaşımlarının mikroyapıları Şekil 1a-c de verilmişir. Mikroyapı incelendiğinde, yapıda Mg matris (α) fazının yanı sıra, Mg 17Al 12 (β) ve α+β ötektiğinin tane sınırları boyunca dağıldığı görülmektedir (Şekil 1a). Literatürde [30] AZ91 alaşımında α-mg matrisin yanı sıra β intermetaliği ve α+β ötektiği oluştuğu rapor edilmektedir ki bu çalışma ile uyumludur. β intermetalik fazı tane sınırları boyunca ağ şeklinde ince bir faz olarak görünürken α+β ötektiği Chinese Script (Çin yazısı) şeklinde görülmektedir (Şekil 1a). (b) AZ91 alaşımında β ve α+β ötektik fazları taneler etrafında ağ şeklinde bulunurken (Şekil 1a), ilave edilen Ti miktarı ile sürekli ağ şeklinin bozulduğu daha kopuk ve izole partiküllere dönüştüğü Şekil 1b ve c de görülmektedir. Burada dikkati çeken bir nokta ise alaşımdaki Ti miktarının artması ile α+β ötektik fazındaki azalmadır. AZ91 alaşımının korozyon öncesi ve sonrası makro yapı görünüşleri ile Ti miktarına bağlı makro yapı görünüşleri sırası ile Şekil 2a-f de verilmiştir. Makro yapılardan da görüldüğü gibi bütün numunelerin Cl içeren ortamda uzun süre bekletilmekten dolayı korozyona uğradığı gözlenmiştir. Bununla beraber AZ91 alaşımı (Şekil 2b) ile kıyaslandığında Ti ilave edilen alaşımların çok daha az korozyona uğradığı görülmektedir (Şekil 2c-f). (c) Şekil 1. (a) AZ91 alaşımının, (b) %0.2 Ti ve (c) %0.5 Ti ilavesi ile oluşan geri saçılan elektron görüntüsü. AZ91 alaşımına Ti ilavesi ile ağırlık kaybı miktarı Şekil 3 de verilmiştir. Ağırlık kaybı korozyon öncesi ve sonrası ağırlık değişiminin numune yüzey alanına oranlanmasıyla g/cm 2 olarak hesaplanmıştır. AZ91 e Ti (Şekil 3) ilavesiyle ağırlık kaybının büyük oranda azaldığı görülmüştür. %3.5 NaCl ortamında AZ91, %0,3 ve %0,5 Ti ilave edilmiş AZ91 alaşımlarının potansiyodinamik polarizasyon eğrileri ve polarizasyon eğrilerinden elde edilen E kor, I kor değerleri kıyaslamalı olarak sırası ile Şekil 4 ve Çizelge 1 de

3 Candan, S., Kuşdemir, H., Turkmen, M., Koç, E., Unal, M. ve Candan, E. Kaynaklar [1]. Mordike, B.L., Ebert T., Magnesium: propertiesapplication-potential, Mater. Sci. Eng. A;302:37-45, [2]. Friedrich, H., Schumann, S., Research for a new age of magnesium in the automotive industry, J Mater. Process. Technol.,;117:276-81, [3]. Pekguleryuz, M.O., Kaya, A.A., Creep resistant magnesium alloys for power train aplications, Advenced Engineering Materials, DGM, , [4]. Blawert, C., Hort, N., Kainer, K.U., Automotive applications of magnesium and its alloys, Trans. Indian Inst. Met. vol. 57, , [5]. Yuan, G., Sun, Y., Zhang, W., Improvements of tensile strength and creep resistance of Mg-9Al with Sb addition, J Mater. Sci. Lett.;18, , [6]. Wang, Q., Chen, W., Zeng, X., Lu, Y., Ding, W., Zh, Y., Effect of Ca addition on the microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy. J Mater Sci;36, , [7]. Yuan, G., Sun, Y., Ding, W., Effect of bismuth and antimony additions on the microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy, Mater. Sci. Eng. A;308, 38 44, [8]. Qudong, W., Wenzhou, C., Wenjiang, D., Yanping, Zhu., Mabuchi, M, Effect of Sb on the microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy. Metall Mater Trans; 32A, , [9]. Podosek, M.S., Litynska, L., Effect of yittrium on structure and mechanical properties of Mg alloys, Materials Chemistry and Physics, 80, , [10]. Li, P., Tang, B., Kandalova, E.G, Microstructure and properties of AZ91D alloy with Ca additions, Materials Letters, 59, , [11]. Hirai, K., Somekawa, H., Takigawa, Y., Higashi, K., Effects of Ca and Sr addition on mechanical properties of a cast AZ91 magnesium alloy at room and elevated temperature, Materials Science and Engineering, A 403, , [12]. Srinivasan, A., Pillai, U.T.S., Pai, B.C., Microstructure and mechanical properties of Si and Sb added AZ91 magnesium alloy, Metal. Mater. Trans. 36A: , [13]. Chung, Y.J., Park, J.L., Kim, N.J., Shin, K.S., Effects of alloying elements on mechanical properties of Mg- Al alloys, Materials Science, , , [14]. Feng, X., Xuegang, M., Yangshan, S., Microstructures and mechanical properties of AZ91 alloy with combined additions of Ca and Si, Journal Materials and Science, 41, , [15]. Balasubramani, N., Srinivasan, A., Pillai, U.T.S., Pai, B.C., Effect of Pb and Sb additions on the precipitation kinetics of AZ91 magnesium alloy, Materials Science & Engineering, 457, , [16]. Zhao, H.L., Guan, S.K., Zheng, F.Y., Effects of Sr and B addition on microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy, Materials Research Society, 22, , [17]. Gray, J.E., Luan, B., Protective coatings on magnesium and its alloys - a critical review, J. Alloys Compd. 336, , [18]. Ünal, M., Magnezyum alaşımlarının döküm özelliklerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, [19]. Koç, E., Alaşım elementlerinin magnezyum döküm özelliklerine etkisinin incelenmesi. K.Ü. Fen Bilimleri Bilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Karabük, [20]. Guohua, W., Yu, F., Hongtao, G., Chunquan, Z.Z., Ping, Y., The effect of Ca and rare earth additions on the microstructure, mechanical properties and corrosion behavior of AZ91D. Mater Sci Eng A, 408, , [21]. Yu, F., Guohua, W., Chunquan, Zhai., Influence of cerium on the microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of magnesium alloys. Mater Sci Eng A, 433, , [22]. Yu, F., Guohua, W., Hongtao, G., Guanqun, L., Chunquan, Z., Influence of lanthanum on the microstructure, mechanical property and corrosion resistance of magnesium alloy, J Mater Sci, 41, , [23]. Zhou, X., Huang, Y., Wei, Z., Chen, Q., Gan, F., Improvement of corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy by holmium addition, Corros. Sci., 48, , 2006 [24]. Rosalbino, F., Angelini, E., De Negri, S., Saccone, A., Delfino, S., Electrochemical behavior assessment of novel Mg-rich Mg-Al-RE alloys (RE ¼ Ce, Er), Intermetallics,14, , [25]. Srinivasan, A., Ningshen, S., Mudali, U.K., Pillai, U.T.S, Pai, B.C., Influence of Si and Sb additons on the corrosion behavior of AZ91 magnesium alloy, Intermetallics, 15, , [26]. Fan, Y, Wu, G., Zhai, C., Effect of Strontium on mechanical properties and corrosion resistance of AZ91, Materials Science, , [27]. Zhang,J., Niua, X., Qiua, X., Liu, K., Nan, C., Tang, D.,, Meng, J., Effect of yttrium-rich metal on the microstructures, mechanical properties and corrosion behavior of die cast AZ91 alloy, Journal of Alloys and Compounds xxx (2008). [28]. Südholz, A.D., Birbilis, N., Bettles, C.J., Gibson, M.A., Corrosion behaviour of Mg-alloy AZ91E with atypical alloying additions, Journal of Alloys and Compounds xxx (2008). [29]. Candan, S., Unal, M., Turkmen, M., Koc, E., Turen, Y., Candan, E., Improvement of mechanical and corrosion properiıes of magnesiıum alloy by lead addition, Mater. Sci. Eng. A, 501, , 2009 [30]. Cizek, L., Hanus, A., Sozanska, M., Tanski, T., Pawlica, L., Structure characteristics of magnesium alloys with admixture of aluminium, silicon and zirconium, Acta Metallurgica Slovaca, 13, , [31]. Song, G., Atrens, A., Dargusch, M., Influence of microstructure on the corrosion of diecast AZ91D, Corrosion Science, 41, , 1999.

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

B.DOĞRU MERT, B. YAZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL. Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 01330 Balcalı / Adana

B.DOĞRU MERT, B. YAZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL. Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 01330 Balcalı / Adana H BO / H SO ORTMIND NODİK OKSİT OLUŞUMU ve l/l O in %, NaCl deki KOROZYON DRNIŞLRI B.DOĞRU MERT, B. YZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 1

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

A360 alüminyum ala m na Mg ilavesinin malzeme yap s ndaki sertlik da l m na etkisinin incelenmesi

A360 alüminyum ala m na Mg ilavesinin malzeme yap s ndaki sertlik da l m na etkisinin incelenmesi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 2, 2, 1, 87-93 3-9 A360 alüminyum ala m na Mg ilavesinin malzeme yap s ndaki

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 213 (25-33) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 1, No: 1, 213 (25-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. alaşımın dökülebilirliğini artırmaktadrr. Tane İnceltici olarak kabul gören titanyum (Ti) ve bor (B) elementleri

ÖZET ABSTRACT. alaşımın dökülebilirliğini artırmaktadrr. Tane İnceltici olarak kabul gören titanyum (Ti) ve bor (B) elementleri SA Ü Fen B ilimleri Dergisi, 13 Ci lt, 1 Sayı, s 11-17, 2009 AL DÖ Murat ÇOLAK, Ramazan KA YlK CI Sakarya Üniv, Tek Eğt Fak, Metal Eğitimi Bölümü, Serdivan Tel: 264 295651 1, mcolak@sakaryaedutr, ÖZET

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (57-62) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (57-62) TEKNOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

Frekans Cevabının İyileştirilmesi ve Taşınabilecek Yükün Artırılması için Şekil Hafızalı Alaşımların Demet Olarak Kullanılması

Frekans Cevabının İyileştirilmesi ve Taşınabilecek Yükün Artırılması için Şekil Hafızalı Alaşımların Demet Olarak Kullanılması Frekans Cevabının İyileştirilmesi ve Taşınabilecek Yükün Artırılması için Şekil Hafızalı Alaşımların Demet Olarak Kullanılması S. Dindar * Ş. Ertuğrul TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

KARBON LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM OLANAKLARI

KARBON LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM OLANAKLARI KARBON LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM OLANAKLARI PROPERTIES OF CARBON FIBERS AND USAGE POSSIBILITIES Ar. Gör. Yük. Müh. Necla YAMAN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Tülin ÖKTEM Ege Ü. Tekstil

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER Galip Kaltakkıran*, M. Akif Ceviz*, Ferhat Kaya*, Erdoğan Güner*,

Detaylı