CAFE PASSION. Kaffeeautomat Bedienungsanleitung Coffee Machine Instruction Manual Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAFE PASSION. Kaffeeautomat Bedienungsanleitung Coffee Machine Instruction Manual Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu"

Transkript

1 CAFE PASSION Kaffeeautomat Bedienungsanleitung Coffee Machine Instruction Manual Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu

2 72

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Cafe Passion Kahve Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya al fl k olabilirsiniz, ancak kullanma k lavuzunu okumak için lütfen zaman ay r n z. Bu k lavuz sat n alm fl oldu unuz üründen en iyi performans alman z için haz rlanm flt r. Güvenlik Önemlidir Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. E er cihaz n z birisine veriyorsan z, kullanma k lavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz n z n çal flt ndan emin olana kadar da paketleri saklay n z. Güvenlik uyar lar : Bir elektrikli cihaz kullan rken afla daki basit güvenlik önlemleri her zaman al nmal d r: Cihaz kullanmadan önce, kullanma k lavuzunu okuyunuz. Cihaz n s cak yüzeylerine kesinlikle dokunmay n z. Tutma sap veya ayar tufllar n kullan n z. Çevrenizdeki kiflilerin yaralanmas n veya yang n, elektrik çarpmas riskini önlemek için kablo ve fifli kesinlikle suya veya herhangi bir s v ya de dirmeyiniz. Çocuklar taraf ndan veya çocuklar n yan nda kullan lan tüm cihazlar için yak n gözetim gereklidir. Cihaz kullanmad n z zaman ya da temizlemeden önce cihaz n fiflini prizden çekiniz. Cihaz n parçalar n tak p sökmeden önce veya cihaz temizlemeden önce so umas için bekleyiniz. Cihaz n z e er kablosu, fifli veya herhangi bir parças ar zal ise kesinlikle kullanmay n z. Cihaz n z n kablosu, fifli veya parçalar hasarl ise, herhangi bir zarar n önlenmesi için yetkili bir Fakir servisi taraf ndan yerine yenisi ile de ifltirilmelidir. Fakir taraf ndan tedarik edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas yang n, elektrik çarpmas ve ya kiflisel yaralanmalara sebep olabilir. Cihaz kablosunun masa veya tezgâh köflelerinden sarkmas na veya s cak yüzeylere de mesine izin vermeyiniz. Cihaz kesinlikle s cak gazl veya elektrikli s t c üstüne veya yak n na ya da s nm fl ocak üstüne b rakmay n z. Cihaz n fiflini prizden çekmeden önce, açma kapama tuflunu OFF a (kapalı konuma) getirip, ard ndan fifli prizden çekiniz. Cam sürahiyi çok s cak veya çok so uk yüzeyler üstünde tutmay n z. Cam sürahiyi gevflek ve ya zay f bir tutma sap yla kesinlikle kullanmay n z. Bofl cam sürahiyi cihaz çalıflırken kesinlikle s tma plakas üstünde bırakmayınız, aksi takdirde cam sürahi k r labilir. Cihaz kesinlikle temizleme malzemeleri, tel sünger ve ya afl nd r c temizleyicilerle temizlemeyiniz. Cihaza parçalar yerlefltirirken dikkat ediniz. Ö ütücü içindeki b çaklar keskindir. Tutarken dikkat ediniz. Kahve ö ütücüsünü çal flt rmadan önce, ö ütücü kutusu içinde herhangi bir yabanc cisim olup olmad n kontrol ediniz. Bu cihaz küçük çocuklar n veya fiziksel, ruhsal, beyinsel yetenekleri düflük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik kiflilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kifli taraf ndan gözetilmedikçe kullanmas için yap lmad. Küçük çocuklar n cihaza ulaflmalar na engel olunuz. Çocuklar n cihazla oynamamalar için yak n gözetim gereklidir. Cihaz kendi kullan m alan d fl nda kullanmay n z. Cihaz n z d fl ortamlarda kullanmay n z. D KKAT: Kullanma k lavuzunuzda yaz l olan güvenlik kurallar n ve kullanma talimatlar n dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma k lavuzunu ilerideki kullan mlar için saklay n z. 22

23 Ürün Bilgileri: Güç: 1000W Voltaj: 230V-50Hz Koruma S n f : II Ürün Parçalar n n Tan t m : Pencere Tank kapa ı Filtre kapa ı Ö ütücü kutusu kapa ı Kontrol paneli Su tankı Ö ütücü kutusu ç kapak Filtre Su seviye göstergesi Filtre bölmesi Cam sürahi kapa ı Cam sürahi Cam sürahi tutma sapı Isıtma plakası Kontrol paneli: LED ekran : Çalıflma göstergesi Program göstergesi Dakika Program Saat Ö ütücü kapama Ö ütücü kapalı göstergesi Açma/kapama tuflu 1-4 kupa 1-4 kupa göstergesi Gösterge ıflı ı yanıksa, bu durum ekrandaki saatin programlanmıfl oldu unu gösterir. Gösterge ıflı ı sönmüflse, bu durum ekrandaki saatin mevcut saat oldu unu gösterir. 23

24 Kullan m: lk kullan mdan önce, kahve makinenizin içindeki herhangi küçük bir parçac n ya da kirin temizlenmesi için, en az iki defa su tank n max. seviyesine kadar suyla doldurup, kaynat p ard ndan kalan suyu boflaltman z tavsiye edilmektedir. Kahve makinesi içini temizlemek için kulland n z suyu kesinlikle kahve yapmak için kullanmay n z. Cihaz n z n ayr ca ö ütücü kutusu, filtre, filtre bölmesi v.b. gibi monte edilebilen parçalar n da temizleyiniz. Saat ayar : Cihaz n fiflini prize takt n z zaman, LED üzerinde 18:88 belirecektir. 5 saniye sonra LED üzerinde 12:00 belirecektir. Not: Cihaz n saatini ayarlamak istemiyorsan z, direk di er ayarlara geçebilirsiniz. Cihaz n saat ayar n yaparken LED ekran na bak n z. Prog. (program) tufluna bir kez bas n z. Bu ifllemden sonra saatinizi ayarlayabilirsiniz. Hr (saat) ve min (dakika) ayarlar n seçerek istenilen saati ayarlayabilirsiniz. Saat ayar n n onaylanmas için 15 saniye boyunca bekleyiniz. Program zaman ayar : Kahve makinenizi hemen çal flt rmak istemiyorsan z, otomatik çal flma fonksiyonunu afla daki gibi ayarlayabilirsiniz; Cihaz n saatini ayarlad ktan sonra prog (program) tufluna iki kez h zl bir flekilde bas n z. Bu ifllemden sonra otomatik çal flma zaman n ayarlayabilirsiniz. stenilen zaman hr (saat) ve min (dakika) tufllar na bas larak ayarlanabilmektedir. stenilen zaman ayar n seçtikten sonra, açma/kapama (on/off) tufluna iki kez bas n z. Program (prog.) gösterge fl yanacakt r. Saat önceden ayarlanm fl olan zamana ulaflt nda ve program gösterge fl söndü ünde, açma/kapama tuflu gösterge fl yanacak ve kahve makineniz kahve yapmaya bafllayacakt r. Not: Otomatik çal flma saat ayar n program (prog.) tufluna basarak görebilirsiniz. Önceden ayarlanm fl program iptal etmek için, on/off (açma/kapama) tufluna iki kez bas n z. Cihaz direk kahve yapmaya bafllayacakt r. Otomatik çal flma saat ayar n tekrar kurmak için, 1. ve 2. maddeleri tekrarlay n z. Kahve çekirde i ile kahve yap lmas : Yeni cihaz n zla ilk kahvenizi yapmadan önce, sadece su ve filtre kâ d kullanarak cihaz çal flt rman z tavsiye edilir. Bu ifllem, üretim esnas nda oluflan kir veya tortunun temizlenmesine yard mc olacakt r. Ö ütücü içinde bulunan 3 adet iflaret kahve çekirde i miktarını göstermektedir. fiekil 1 fiekil 2 Kahve çekirdeklerinin eklenmesi: ilk olarak tank kapa n n gevfletme tuflunu yukar do ru kald rarak aç n z. Ö ütücü kutusunu ç kart n z, ö ütücü kutusu kapa n gevfleterek aç n z. Ö ütücü kutusunu kutunun içinde belirtilen iflaretlere dayanarak iste iniz miktarda kahve çekirde i ile doldurunuz. Ö ütücü içindeki iflaretler kahve çekirde i miktar n göstermektedirler (fiekil 1). Kahve ö ütücüsünü flekilde gösterilen max. çizgisinden fazla doldurmay n z, aksi takdirde ö ütücünüz t kanabilir veya kahve makineniz taflabilir. 24

25 Bu ifllemden sonra ö ütücü kutusunu kahve makinesine geri tak n z. Ö ütücü kutusunun ba lant noktas motor flaft na do ru kilitlenmelidir (fiekil 2). Aksi takdirde ö ütücü kutusu yerine tam olarak oturmayacak ve bu durum da ö ütücü kutusunun zarar görmesine sebep olacakt r. Not: Kahve çekirde i koymak için lütfen ö ütme kutusunu cihazdan ç kart n z. Ö ütücü kutusunun kapa n ç kart n z (fiekil 3). lk olarak kapa ö ütücü kutusu yan ndaki kilit aç k pozisyonunda tutunuz, ard ndan ö ütücü kutusunu saat yönünde kilitli pozisyonuna gelip, kilitlenene kadar çeviriniz. Bu ifllemin yap lmamas durumunda, cihaz çal flmayacakt r. Tank n doldurulmas : kahve çekirdeklerini ö ütücüye ekledikten sonra, istenilen miktarda suyu, iç kapakta belirtilen göstergeden tanka dökünüz (fiekil 4). Suyu tank n sa k sm nda belirtilen su seviye göstergesine bakarak koyunuz. Not: Suyu tanka koymadan önce, iç kapak yerine yerlefltirilmifl olmal d r. fiekil 4 Filtre bölmesinin ç kart lmas : Filtreyi filtre bölmesi içine yerlefltiriniz ve filtre kapa n tekrar yerine takınız. Ard ndan filtre bölmesini yerine do ru itiniz. 25 fiekil 3 Suyu tanka buradan koyunuz. Suyu tanka koymadan önce iç kapa ın yerine yerleflmifl oldu undan emin olunuz. Not: Filtre içine filtre kâ d koymay unutmay n z. Filtre, kahvenin cam sürahi içine akmas n sa lar. Tank kapa n n kapanmas : kapa kilitlenmesi için afla ya do ru itiniz. Bu cihaz güvenli iç kilit sistemi ile donat lm flt r. Kahveyi demlemeden önce: Cam sürahiyi s tma plakas üstüne yerlefltiriniz. Cihaz fiflini prize tak n z. LED ekran nda 18:88 belirecek ve yanacakt r. 5 saniye sonra siz saati ayarlay ncaya kadar 12:00 belirecektir. Cihaz saatini saat ayar bölümünden ayarlayabilirsiniz. Cihaz n ö ütücü kapal gösterge fl n n yand ndan emin olunuz. Not: Cihaz n z n ö ütücü kapal gösterge fl yan k ise, cihaz n z kahve yapma operasyonuna geçmifltir. Kupa ayar n n seçimi: e er 1 4 kupa aras kahve yapmak istiyorsan z, kontrol panelinde bulunan 1 4 kupa (1 4 cup) tufluna bas n z. 1 4 cup tuflu gösterge fl yanacakt r. Kahve çekirdeklerinin ö ütülme süresi 30 saniye kadard r. 1 4 cup tufluna basmaman z durumunda cihaz otomatik olarak 5 12 kupa aras kadar kahve yapacakt r kupa aras kadar kahve içinse cihaz 40 saniye kadar kahve çekirde i ö ütecektir. Not: Yaln zca çekirdekli filtre kahve yapaca n z zaman, 1 4 kupa seçene i çal flmaktad r. Bu durumda grind off (ö ütücü kapama) fl yanacakt r. Toz filtre kahve ile kahve yapmak isterseniz 1 4 kupa seçene i kullan lamamaktad r. Kahvenin direk ö ütülmesi ve demlenmesi: ON/OFF tufluna bas n z, run (çal flma) gösterge fl yanacak ve süreç bafllayacakt r. Demlenmenin programlanmas : E er kahve makinenizin hemen kahve demlemesini istemiyorsan z, otomatik bafllama fonksiyonunu program zaman ayar 7

26 k sm nda belirtildi i biçimde ayarlaya bilirsiniz. Çekirdek kahveyi ö ütme süreci bittikten sonra, kahvenin demlenme süreci bafllayacakt r. Not: Kahvenin demlenmesi esnas nda, cam sürahiyi s tma plakas ndan ç kar p istedi iniz zaman servis edebilirsiniz. Cihaz n z dam tma ifllemini otomatik olarak durduracakt r. Fakat süre 30 saniyeyi geçmeyecektir. Dikkat: Kahvenizin demlenmesinin bitmesine yak n, cihaz n oluflturaca buhar miktar artacakt r. Oluflmufl olan fazla buhar kontrol paneli, filtre bölmesi v.b. k s mlardan d flar ç kabilir. Bu durum normal olup, buhardan yanmaman z için ekstra dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu durum cihaz n normal çal flma operasyonunu etkilemeyecektir. Kahve makineniz demlemeyi bitirdikten sonra, kahve içindeki özlerin kar flmas için servis etmeden önce kahveyi kar flt r n z. Cam sürahi alt ndaki kahve üstündekine oranla her zaman için daha sert olacakt r. Demleme iflleminden sonra, cihaz kahveyi 2 saat boyunca s cak tutacak ve ard ndan otomatik olarak kapanacakt r. E er cihaz kendiniz kapatmak isterseniz, ON/OFF tufluna iki kez bas n z ve fifli de prizden çekiniz. Filtre kahve tozu ile kahve yap lmas : Su tank n n doldurulmas : tank kapa n gevfletme tufluna basarak ve yukar ya do ru kald rarak aç n z. ç kapa n yerinde oldu undan emin olunuz, ard ndan tank n sa taraf nda bulunan su seviye göstergesine bakarak istenilen miktarda su dökünüz. Filtre bölmesinin d flar ç kart lmas : filtre kahve tozunu filtre içine koyunuz (Filtre içine filtre ka d koymay unutmay n z). Her bir kupa için birer kafl k filtre kahve tozu koyman z tavsiye edilmektedir. Not: Maksimum filtre kahve kapasitesi 10 kafl k kadard r. Bu miktar n afl lmas, taflmaya sebep olabilir. Filtre kapa nı yerine tak p, filtre bölmesini yerine yerlefltiriniz. Kahveyi demlemeden önce: Cam sürahinin düzgün bir flekilde s tma plakas üstüne yerleflti inden; filtrenin filtre bölmesi içine yerleflti inden ve filtre kapa n n da üstünde oldu undan emin olunuz. Cihaz fiflini prize tak n z. LED ekran nda 18:88 belirecek ve yanacakt r. 5 saniye sonra siz saati ayarlay ncaya kadar 12:00 belirecektir. Cihaz saatini saat ayar bölümünden ayarlayabilirsiniz. Grind off tufluna bas n z ve grind off gösterge fl yanacakt r. Cihaz n z ö ütme operasyonunu durduracak ve ON/OFF tufluna bir kez basman z veya önceden ayarlanm fl saatin istenilen zamana ulaflmas yla demleme operasyonu bafllayacakt r. Demlenmenin programlanmas : E er kahve makinenizin hemen kahve demlemesini istemiyorsan z, otomatik bafllama fonksiyonunu program zaman ayar k sm nda belirtildi i biçimde ayarlayabilirsiniz. Not: Kahvenin demlenmesi esnas nda, cam sürahiyi s tma plakas ndan ç kar p istedi iniz zaman servis edebilirsiniz. Cihaz n z dam tma ifllemini otomatik olarak durduracakt r. Fakat süre 30 saniyeyi geçmeyecektir. Dikkat: Kahvenizin demlenmesinin bitmesine yak n, cihaz n oluflturaca buhar miktar artacakt r. Oluflmufl olan fazla buhar kontrol paneli, filtre bölmesi v.b. k s mlardan d flar ç kabilir. Bu durum normal olup, buhardan yanmaman z için ekstra dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu durum cihaz n normal çal flma operasyonunu etkilemeyecektir. Kahve makineniz demlemeyi bitirdikten sonra, kahve içindeki özlerin kar flmas için servis etmeden önce kahveyi kar flt r n z. 26

27 Cam sürahi alt ndaki kahve üstündekine oranla her zaman için daha sert olacakt r. Demleme iflleminden sonra, cihaz kahveyi 2 saat boyunca s cak tutacak ve ard ndan otomatik olarak kapanacakt r. E er cihaz kendiniz kapatmak isterseniz, ON/OFF tufluna iki kez bas n z ve fifli de prizden çekiniz. Durdur ve servis et özelli i: Bu özellik sizin daha demleme ifllemi bitmeden kahve içebilmenizi sa lar. Cam sürahiyi s tma plakas ndan ç kard n z anda filtre sepetinin alt ndan gelen kahve ak fl duracakt r. Dikkat: Cam sürahiyi 30 saniye içinde s tma plakas na geri koyunuz. Bu özellik esnas nda s cak su filtre sepetine do ru akmaya devam edecektir. Filtre sepeti içindeki fazla s cak su veya kahve miktar tehlikeye sebebiyet vermektedir. Otomatik kapanma: Cihaz n demleme özelli i bafllad ktan sonra, s tma plakas cihaz kapan ncaya kadar 2 saat boyunca s cak kalmaktad r. Ard ndan otomatik olarak cihaz kapanacakt r. Kahve makinesini her zaman kapal konumda tutup fiflini prizden çekiniz. Cihaz n temizlenmesi ve bak m : Cihaz kulland ktan sonra cihaz n bütün monte edilebilen parçalar n tamamen temizleyip, kurulay n z. Cihazı temizlemeden veya bak m n yapmadan önce so umas için bekleyiniz. Cihaz temizlemeden önce, her zaman cihaz kapat p fiflini prizden çekiniz. Cihaz n monte edilebilir parçalar n sökünüz. Filtre bölmesini cihazdan ç kart n z. Filtre bölmesi içinden de filtre kapa ve filtreyi ç kar n z. Ö ütücü kutusu, ö ütücü kutusu kapa, filtre, filtre bölmesi ve filtre kapa l k sabunlu suda y kanabilmekte olup ard ndan çalkalanabilmektedir. Bu parçalar ayr ca bulafl k makinesinin üst bölmesinde de 27 y kanabilmektedirler. Her kullan mdan sonra parçalar durulay n z. Ö ütücü kutusu cihazdan ç kart ld ktan sonra kesinlikle cihaz suya de dirmeye çal flmay n z. Ö ütücü kutusunun alt k s mlar n nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Ö ütücü motoruna su kaçmas durumunda, motor zarar görebilir ve ar zalanabilir. Cihaz temizledikten sonra, afla daki ad mlar izleyiniz. Cam sürahiyi s tma plakas ndan ç kart n z. Cam sürahi içinde herhangi bir kahve kal nt s kalm flsa, temizleyiniz. Cam sürahi ve kapa l k sabunlu suda veya bulafl k makinesinde y kanabilip, durulanabilmektedir. Cam sürahi ve kapa n bulafl k makinesinin üst bölmesine yerlefltiriniz. Kahve makinenizi temizlemek için kesinlikle sert temizleme malzemeleri kullanmay n z. Her zaman l k sabunlu suda y kay n z. Cihaz n z n ana k sm n yani motorun bulundu u gövdesini kesinlikle suya veya herhangi bir s v ya de dirmeyiniz. Cihaz n gövdesini temizlemek için, nemli slak bir bez kullan p ard ndan kurulay p muhafaza edebilirsiniz. Is tma plakas n temiz, nemli bir bez yard m yla temizleyebilirsiniz. Asla s tma plakas n temizlemek için sert, afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z. Su tank n n iç k sm n kurulaman za gerek yoktur. Problem uyar s : Cihaz n kullan m esnas nda tank kapa, ö ütücü kutusu veya cam sürahi yerine tam yerlefltirilmemiflse, cihaz n motoru çal flmay durduracak ve kontrol paneli üzerindeki LED yan p sönecektir. Tank kapa yerine tam yerleflmemiflse, LED ekran nda OP1 belirecek ve alarm sesi duyulacakt r. Ö ütücü kutusu yerine tam yerleflmemiflse, LED ekran nda OP2 belirecek ve alarm sesi duyulacakt r. Cihaz n z n s nmas esnas nda, kahve ö ütücüsünü ve su tank n istenilen

28 zamanda yerine tekrar koyabilirsiniz, cihaz çal flmaya devam edecektir. Kirecin temizlenmesi: Kireç temizleme, kahve makinenizin metal k s mlar nda zaman içinde oluflmufl olan kirecin temizlenmesini sa lar. Ürününüzden en iyi performans alman z için, zaman zaman cihaz n z n kirecini temizlemeniz önerilmektedir. Kireci temizleme s kl n z cihaz n z ne kadar kulland n za ve suyunuzun sertlik oran na göre de iflmektedir. Kireci temizlemek için, ilk olarak su tank n n 1/3 i sirke, 2/3 si su olan kar fl mla doldurunuz. Kahve makinenizi ON tufluna basarak çal flt r n z. Sadece bir defa, sirke ve su kar fl m ile cihaz içi kirecin temizlenmesi yeterli olacakt r. Cihaz temizleme ifllemi bitirdikten ve bip sesi duyulduktan sonra, cihaz n z kapat n z. Kireç temizleme ifllemi bittikten sonra, cihaz n z n içini sadece so uk su kullanarak bir defa daha temizleyiniz. 28

29 29

30 Introduction Thank you for purchasing Fakir Café Passion Coffee Machine which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase. Safety is important For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working. Important Safeguards When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: Before operating this appliance, please read the instruction manual first. Do not touch hot surfaces. Please use handles or knobs. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord or plug in water or any other liquid. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized Fakir Service facility for examination, repair or adjustment. The use of accessory attachments not recommended by Fakir may result in fire, electric shock or injury to people. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to Off, then remove plug from wall outlet. Do not set a hot glass carafe on a hot or cold surface. Do not use the glass carafe having a loose or weakened handle. Never leave the empty carafe on the keeping warm plate otherwise the carafe is liable to crack. Do not clean container with cleaners, steel wool pads, or other abrasive materials. Be careful while placing the removable parts. Blades in the coffee grinder are sharp. Handle them carefully. Check the grinder box for presence of foreign objects before using. This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not use appliance for other than intended use. Do not use the appliance outdoors. NOTE: Please read all instructions and safety guards carefully. Please keep this instruction manual for further usage. Specifications: Power consumption: 1000W Voltage: 230V- 50Hz Protection class: II 30

31 Parts of description: Viewing window Tank cover Filtre cover Grinder box lid Control panel (see below) Water tank Grinder box Inner cover Filter Water gauge Filter comparment Carafe lid Carefe Carafe handle Warming plate Control Panel: LED Display: Run indicator Program indicator min run prog hr grind off on/off 1-4 cup If the indicator is light, it indicates the display time is programmed time If the indicator is extinct, it indicates the display time is current time Grind off indicator 1-4 cup indicator 31

32 Usage: Before first use, it is recommended that you fill to the maximum level mark with fresh water, boil and empty the coffee maker at least 2 times to clear coffee maker of any tiny particles. Do not drink the water. Please clean all the detachable parts, such as the grinder box, filter, and filter compartment and so on completely. Set the clock: Once the appliance is connected to power supply, 18:88 will display and flash on the LED display, after 5s, the LED will display 12:00. Note: If you do not set the clock, you can go directly to other settings. Press the program button once (see LED display). You are now in the Time Set mode and can operate either hr or min button to achieve the desired setting. The buttons can be held down to scroll through the digits, or pressed and released lightly to advance one digit at a time. Confirm the clock setting by waiting for 15 seconds. Note: You can see the automatic start time by pressing the program. You can determine the display time is programmed time or current time by seeing the lower indicator on the LED (the details refer to the LED display) If you want to cancel the preset program, press the on/off button twice. The appliance will start to brew immediately. Reset the automatic start mode, only following the steps 1-2 again. Make Coffee with Coffee Beans: Before you make the first pot of coffee in your new appliance, we recommend operating the coffee maker once, using only water and paper filter. This will remove any dust or residues which remain in the system from the manufacturing process. The three marks indicate coffee bean quantity wich making corresponging coffee Fig. 1 Set the program time: If you do not want the coffee maker start operation immediately, you may set the automatic start function as follows: After set the clock (suppose the current time is 13:30). Press the program button twice. You will enter the state of preset the automatic start time (see LED display). The desired time can be set by pressing the hr and min buttons to scroll forward through the digits. When the desired time setting approaches, press the on/off button twice. The indicator of program will be illuminated. When the preset time achieves and the indicator of program will be extinguished. The indicator of on/off will be illuminated and the coffeemaker will start to brew. Adding coffee beans: Open the tank cover by pushing the release button and lifting up, and remove the grinder box, then open the grinder box lid by screwing it, fill the grinder box with the desired quantity of beans according to the marks on the grinder box. The marks indicate the coffee bean which making corresponding coffee (see fig.1). Generally load the Grind box till max. 32 Fig. 2

33 level. Do not overfill or the Grinder box may be blocked and/or the coffeemaker may overflow. After that assemble the grinder box into the coffee maker, it must be noted the connector groove must be locked into the motor shaft (see fig.2). Otherwise the grinder box will not be assembled in place properly, and it may damage the grinder box. Note: The grinder box must be removed for adding beans. Replacing the grinder box cover: (see fig.3), first place the grinder box cover in unlocked position, then turn the grinder box lid in clockwise until it lock into the locked position, otherwise the appliance will not operate. Proportions exaggerated for clartiy Note: Please do not forget to place the filter paper in to the filter. Permanent filter may allow some ground coffee to flow into carafe. Close the tank cover: Press down to lock. The appliance is equipped with a safety interlock system. The details refer to the section of Trouble shooting. Before brewing coffee: Make sure you have replaced the carafe in its position on the keeping warm plate. Plug the cord into an electrical outlet. 18:88 will display and flash on the LED, after 5s, 12:00 will appear until you set the time. Set the current clock according to the Set the clock section on the above. Make sure the indicator of grind off must be extinguished. Note: If the indicator of grind off is illuminated, it means that the appliance is on the make coffee with pre-ground bean mode. The appliance will omit the step of grinding bean. 33 Fig. 3 Filling the tank: after adding the beans, pour the desired amount of water in the tank from the indication on the inner cover (see fig.4), and the water level shall according to the gauge located at the right of the tank. Note: Before filling water, the inner cover must be assembled in place. Fig. 4 Proportions exaggerated for clartiy ADD WATER HERE COVER MUST BE IN PLACE BEFORE ADD WATER Pull out the filter compartment: Place itself permanent filter in the filter compartment and replace the filter cover. Then push the filter compartment in place. Select Cups Setting: The 1-4cup setting button is used to control the time of grinding bean, if you want make 1-4 cup coffee, press the button and the indicator of 1-4 cup will be illuminated. The time of grinding bean is about 30s. If you do not press the button, the default set is 5-12 cups. The time of grinding time is about 40s. Note: The 1-4 cup button only use in the make coffee with bean mode. In other words, the indicator above of the button of grind off must be extinguished. In the make coffee with pre-ground bean mode, it is unused. And during operation, the button is not activated. Immediate grinding and brewing: Press the on/off button, the indicator of run will light and the process will begin. Programmed brewing: If you do not want the coffee maker start operation immediately, you may set the automatic start function according to the Set the

34 program time on the above. When finish grinding bean, the brewing process begins. Note: During operation, you can take out carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds. Caution: When the brewing has almost finished, the quantity of steam will be much more, and the steam may run out from control panel, filter compartment and other gap. It is normal, you only need to care of not be burned by steam, it will not affect the normal operation. Once the coffee has finished brewing, stir it before serving to blend the flavors. The coffee at the bottom of the carafe will be somewhat stronger than the coffee at the top. After brewing, the unit will keep warm for 2 hours and then automatically shut power off or press the on/off button twice to shut power off and unplug the power outlet. Make Coffee with Pre-ground Coffee Filling the tank: Open the tank cover by pushing the release button and lifting up. Make sure the inner cover is in place, then pouring the desired amount of water in the tank according to the gauge located at the right of the reservoir. Pulling out the filter compartment: Add ground coffee to your permanent filter. Our recipe suggestion is using 1 level scoop of ground coffee per cup. Adjust the recipe according to your individual. Note: The maximum capacity for ground coffee is 10 level scoops, using a permanent filter. Exceeding that amount may cause overflow if the coffee is too finely ground. Replace the filter cover and push the filter compartment in place. Before brewing coffee: Make sure you have replaced the carafe in its position on the keeping warm plate and have placed a filter in the filter compartment, replace the filter cover. Plug the cord into an electrical outlet. 18:88 will display and flash on the LED, after 5s, 12:00 will appear until you set the time. Set the current clock according to the Set the clock section on the above. Press the grind off button and the indicator of grind off will be illuminated. The appliance will omit the step of grinding bean and enter the brewing operation once you press the on/off button or the preset time achieves. Programmed brewing: If you do not want the coffee maker start operation immediately, you may set the automatic start function according to the Set the program time on the above. Note: During operation, you can take out carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds. Caution: When the brewing has almost finished, the quantity of steam will be much more, and the steam may run out from control panel, filter compartment and other gap. It is normal, you only need to care of not be burned by steam, it will not affect the normal operation. Once the coffee has finished brewing, stir it before serving to blend the flavors. The coffee at the bottom of the carafe will be somewhat stronger than the coffee at the top. After brewing, the unit will keep warm for 2 hours and then automatically shut power off or press the on/off button twice to shut power off and unplug the power outlet. Pause and Serve: This feature allows you to pour a cup of coffee before the entire brew cycle has completed. By removing the Carafe, the flow of coffee from the bottom of the filter basket will stop. 34

35 Caution: Return carafe to warming plate within 30 seconds. Hot water continues to flow into the filter basket when this feature is used. Overflowing coffee and hot water are a burn hazard. Automatic shutoff: The Automatic Shutoff feature shuts off the warming plate 2 hours after brew cycle begins. Always turn coffee maker off and unplug when finished. Cleaning and Maintenance Completely clean and dry all detachable parts after every use. It must be maintain for 30 minutes every two cycles. The purpose is let the appliance cool down completely. Always turn coffeemaker off and remove the plug from the electrical outlet before cleaning. Remove all the detachable parts. Pull out the filter compartment. Remove filter cover and filter. The grinder box, grinder box lid, filter, filter compartment and filter cover can be washed in warm soapy water and rinsed thoroughly, or cleaned in the upper rack of the dishwasher. Dry all parts after every use. Do not put any water in the unit once the grinder box has been removed. Wipe the area under the grinder box with a damp cloth. If water gets into the grinder motor, the motor may become damaged and may malfunction. Once after cleaning, reverse the below steps. Remove the carafe from the keeping warm plate. Discard any remaining coffee. The carafe and lid can be washed in warm soapy water and rinsed thoroughly, or placed in a dishwasher. The carafe and carafe lid should be placed on the upper rack only. Do not use scouring agential or harsh cleansers on any part of the coffeemaker. Never immerse base unit in water or other 35 liquid. To clean base, simply wipe with a clean, damp cloth and dry before storing. Wipe the keeping warm plate with a clean, damp cloth. Never use rough, abrasive material or cleaners to clean the resting plate. Do not dry the inside of the tank with a cloth, as lint may remain. Trouble shooting During operation, if the water tank cover/ grinder box/carafe are not in place separately, the motor will be cut off, the buzzer will alarm, and the LED will display and flash. The details of display according to the following: If the tank cover is not in place, the display will show OP1 and alarm sound will be heard. If the grinder box is not in place, the display will show OP2 and alarm sound will be heard. If on the state of heating, replace the grinder box and water tank at any time, the appliance will continue to working. Decalcification Decalcification refers to removing the calcium deposits which form over time on the metal parts of the coffeemaker. For best performance from your coffeemaker, decalcify the base unit from time to time. The frequency depends upon the hardness of your tap water and how often you use the coffeemaker. To clean, fill the water reservoir to capacity with a mixture of 1/3 white vinegar and 2/3 water. Turn the coffeemaker on by pressing the ON button. One cycle should be sufficient to adequately clean the coffeemaker. When the cycle is completed and the five beeps sound, turn coffeemaker off. Repeat operation, this time using fresh cold water.

36 36

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 120 ELECTRONIC Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A 120 Electronic dik elektrikli

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

HD7761. EN User manual 5. TR Kullanım kılavuzu 12

HD7761. EN User manual 5. TR Kullanım kılavuzu 12 HD7761 EN User manual 5 TR Kullanım kılavuzu 12 1 1 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker HARVEST-COLLECTION TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

Vita HAVA TEM ZLEY C -KULLANIM KILAVUZU AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL

Vita HAVA TEM ZLEY C -KULLANIM KILAVUZU AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL Vita HAVA TEM ZLEY C -KULLANIM KILAVUZU AIR PURIFIER- INSTRUCTION MANUAL Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vita Hava Temizleyiciyi sat n ald n z için teflekkür ederiz.

Detaylı

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA TR GB Kullanma k lavuzu Çay Makinesi Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar Güvenlik Uyar lar

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG MÇİFT KATLI PASLAN MİO GLASS AR 1043 CAM HAZNELİ DOĞRAYICI AR 1043 CHOPPER WITH GLASS BOWL AR 1043 ZERSCHNEIDER MIT GLASBEHÄLTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 550 W Ç E L İ K

Detaylı

MEZZA-PLUS. Blender Seti Blender Set. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

MEZZA-PLUS. Blender Seti Blender Set. Instruction Manual Kullan m K lavuzu MEZZA-PLUS Blender Seti Blender Set Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Mezza-Plus Blender Set ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI

COLORFIT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I K G Ü Ç ÇEVRE DOSTU T E K N O L O JISI COLORFIT AR 5034 ÇEVRE DOSTU BANYO BASKÜLÜ AR 5034 ECO-FRIENDLY GLASS BATHROOM SCALE AR 5034 UMWELTFREUNDLICH GLASS BADEZIMMERWAAGE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG O T O M A T I

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender Senso Mixx 30 TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...3

Detaylı

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender MIXWELL TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner AS 1072 NT CARBON TR GB Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları

Detaylı

MİXXİ COLOR AR 1047 MİKSER AR 1047 MIXER AR 1047 MIXER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W T U R B O F O N K Sİ Y O N

MİXXİ COLOR AR 1047 MİKSER AR 1047 MIXER AR 1047 MIXER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W T U R B O F O N K Sİ Y O N MİXXİ COLOR AR 1047 MİKSER AR 1047 MIXER AR 1047 MIXER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W T U R B O F O N K Sİ Y O N MİXXİ COLOR AR 1047 MIXER We thank you for having selected

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG W A F F L E P L A K A L A R I WAFİTO AR 295 TOST VE WAFFLE MAKİNESİ AR 295 SANDWICH AND WAFFLE AR 295 WAFFEL- und TOASTMASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W 2 ADET TOST

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker

GRACE. Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi. Instruction Manual Grill & Sandwich Maker GRACE TR GB Kullanım Kılavuzu Izgara & Tost Makinesi Instruction Manual Grill & Sandwich Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W

LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W LISA AR 5028 XL SAÇ MAŞASI AR 5028 XL CURLING IRON AR 5028 XL LOCKENSTAB KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 52 W EN LISA AR 5028 XL CURLING IRON 1- Ceramic covered 32 mm curling iron

Detaylı

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu Çalıştırma ve Isıtıcı çalıştırma Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı açmadan önce aracın ısıtma sistemini Ilık olarak ayarlayın. Standart zamanlayıcı

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SCM 2938 KAHVE YAPMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

A20 KULLANIM KILAVUZU

A20 KULLANIM KILAVUZU 1. Kullanım Kılavuzu 1:Montaj ve Besleme Fingerprint Access Control A20 KULLANIM KILAVUZU 2:Yönetici Şifresi doğrulama ve değiştirme. Kullanıcı parmakizi, kart ve şifre kaydı 3: Erişim ( access control)

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual

DIAMOND. Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual DIAMOND Saç Kurutma Makinesi - Kullanma K lavuzu Hair Dryer - Instruction Manual 1.Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Diamond Saç Kurutma Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

KALE KARTLI K L T Lüks Seri KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın kaybolması halinde yenisi yapılabilir.) Kullanıcı Kartı: 100 adet Kullanıcı Kart Çeflitleri: Kullanıcı kartı, VIP kartı,

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

MULTI SERVE. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker MULTI SERVE TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3

Detaylı

1500 W PROSTICK 1500 WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ML Ö L Ç Ü I K A B

1500 W PROSTICK 1500 WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ML Ö L Ç Ü I K A B PROSTICK 1500 AR 1045 EL BLENDER AR 1045 HAND BLENDER AR 1045 HAND BLENDER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1500 W 1500 WATT 900 ML Ö L Ç Ü I K A B PROSTICK 1500 AR 1045 HAND BLENDER

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

PROSTICK 1000 AR 1016 ÇUBUK BLENDER SETİ AR 1016 HAND BLENDER SET AR 1016 STABMIXER-SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W

PROSTICK 1000 AR 1016 ÇUBUK BLENDER SETİ AR 1016 HAND BLENDER SET AR 1016 STABMIXER-SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W PROSTICK 1000 AR 1016 ÇUBUK BLENDER SETİ AR 1016 HAND BLENDER SET AR 1016 STABMIXER-SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W EN PROSTICK 1000 AR 1016 HAND BLENDER SET 1- Motor

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

DOPPIO. Fanlı Isıtıcı Fan Heater. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual DOPPIO Fanlı Isıtıcı Fan Heater Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Giriş Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir Doppio Fanlı Isıtıcı yı satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.benzer ürünleri

Detaylı

UYUMLU S L ND R T PLER Ç K L T UYUMLULUK TABLOSU KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/87-230 B N L KAPI 60 mm 85mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 08 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/87-230

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS 1 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

EYE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron

EYE. Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü. Instructions Manual Steam Iron EYE TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü Instructions Manual Steam Iron TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Önemli güvenlik notları... 3 Güvenlik önlemleri... 4 İlk kullanım önerileri... 4 Kurulum... 5 Cihaz parçaları...

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı