Инструкция Sinbo SCM Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SCM Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SCM 2917 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR DE ES RU

3 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4 C HAZIN TANITIMI NAME OF PARTS NOM DES PIÈCES NAAM VAN ONDERDELEN OPIS APARATA TR 1.Depo Kapa, 2.Depo, 3.Su Ölçe i, 4.Huni, 5.Ölçü Kafl, 6.Cam Sürahi 7.Tutma Kolu, 8.S cak Tutma Taba, 9.Açma /Kapama Dü mesi,10.gösterge EN 1.Tank cover, 2.Tank, 3.Water gauge, 4.Funnel, 5.Measuring spoon, 6.Carafe 7.Handle, 8.Keeping Warm plate, 9.Switch, 10.Indicator 1.Couvercle de réservoir, 2.Réservoir, 3.Jauge d eau, 4.Entonnoir 5.Cuillère de mesure, 6.Carafe, 7.Poignée, 8.Plaque protectrice de chaleur FR 9.Bouton MARCHE-ARRÊT, 10.Indicateur NL 1. reservoir klep, 2. reservoir, 3. waterpeil, 4. filterhouder, 5. maatbeker 6. glazen kan, 7. handgreep, 8. warmhoudplaat, 9. aan/uitschakelaar 10. indicatielampje AR poklopac spremista, 2. spremiste, 3. mjerilo za vodu, 4. lijevak, 5. kasicica za mjerenje, 6. staklena posuda, 7. HR rucka, 8. ploca za odrzavanje toplote, 9. tipka za ukljuciti/iskljuciti, 10. svijetleci indikator - 2 -

5 DE 1. Deckel Wasserbehälter, 2. Wasserbehälter, 3. Wasserstandsanzeige, 4. Taste 5. Messlöffel, 6. Glaskanne, 7. Handgriff, 8. Warmhalteplatte, 9. Schalter, 10. Leuchte TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATION DONNESE TECHNIQUES TECHNISCHE GEGEVENS Tehni čki Podaci 230V~, 50Hz, 800W, 1 Lt. Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN , EN Kullanım Ömrü 10 yıldır. Made in China D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir

6 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Cihazı kullanmadan önce daima tüm temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir: 1. Tüm talimatlar okuyunuz. 2. Kahve makinesini güç kayna na ba lamadan önce evinizdeki voltaj n kahve makinesinin de erler etiketinde belirtilen voltajla uyum sa lad ndan emin olun. 3. Hiçbir fifli veya kordonu zarar görmüfl ya da anormal durumdaki ektrikli ev aletini çal flt rmay n z. E er ana kablo zar görmüfl ise üretici, en yak n yetkili servisi ve ya vas fl biri taraf ndan de ifltirilmelidir. 4. S cak yüzeylere dokunmay n z. Tutacak veya bafll klar kullan n z. 5. Elektrik çarpmalar na, yang n tehlikesine ve kiflisel yaralanmalara karfl korunmak için, kabloyu veya fifli suya veya di er s v lara bat rmay n z. 6. Kullan lmad zamanlarda ve temizlemeden önce su s t c s n fiflini duvardaki prizden ç kart n. Parçalar takmadan veya ç kartmadan önce ve temizlemeden önce su s t c s n n tamamen so umas na izin veriniz. 7. Ürünün üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan m yang na, elektrik çarpmas na ve/ veya kiflisel yaralanmalara sebep olabilir. 8. Hazne bu aletle kullan lmak için tasarlanm flt r. Baflka bir ürünün üstü olarak kullan lamaz. 8. Hazneyi temizleyicilerle, çelik veya yün telle veya afl nd r c maddelerle temizlemeyiniz. 9. Kablonun masadan veya tezgâh kenar ndan sark tmay n ya da s cak yüzeylerle de dirmeyin. 10. Kahve makinesinin zarar görmesini önlemek için s cak yüzeylere yerlefltirmeyiniz, ya da ateflin yan na. 11. Ba lant y kesmek için fifli duvardaki prizden çekin. Kabloyu daima as n. Ama asla kabloyu çekmeyin. 12. Ürünü yap l fl amac ndan baflka flekillerde kullanmay n z ve kuru bir ortama koyun. 13. Elektrikli aletiniz çocuklar n yan nda kullan l yor ise, yakin gözetim gereklidir. 14. Buhardan yanmamak için dikkatli olunuz. 15. Ba lant y kesmek için tüm kontrol dü melerini off a getirin ve sonra duvardaki prizden çekin. 16. Kahve makinesinin susuz çal flmas na izin vermeyiniz. 17. E er cam sürahide herhangi bir çatlak varsa cihaz asla kullanmay n z

7 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Cam sürahiyi sadece bu ürünle kullan n. Cam sürahi k r lgan oldu undan dikkatli kullan n. 18.Demlenme safhas nda kapa kald r l rsa buhar püskürebilir. 19.Cihaz çal fl rken baz parçalar s cak olur, bu yüzden elle dokunmay n. Bu yüzden sadece tutacaklar ve bafllar kullan n. 20.Bofl cam sürahiyi asla s cak tutma tabakas nda bofl b rakmay n yoksa cam sürahinin çatlamas na zemin oluflmufl olur. 21. S cak hazneyi, s cak ya da so uk bir yüzeyde b rakmay n. 22. Bu ürün (çocuklar dâhil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmayan ya da kendilerinin güvenli inden sorumlu olan bir kiflinin gözetimde olmadan ya da bu kifli taraf ndan bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullan m na uygun de ildir. 23. Çocuklar cihaz ile oynamamalar n sa lamak için yak n gözetim alt nda tutulmal d r. 24. Aç k havada kullanmay n z. 25. Bu talimatlar saklay n z. SADECE EVDE KULLANIM Ç ND R LK KULLANIMDAN ÖNCE Bütün aksesuarlar n n tamam ve birimin zarar görüp görmemifl oldu unu kontrol edin. MAX seviyesine kadar temiz su doldurun ve afla daki ad mlar izleyerek kahvesiz bir kaç kez çal flt r n ve suyu dökün. Ç kar labilir parçalar s cak su ile iyice temizleyin. C HAZIN KULLANIM 1) Deponun kapa n aç n ve cam sürahiyi uygun miktarda suyla doldurun. Su seviyesi ölçü üzerinde gösterilen MAX seviyesini aflmamal. Sonra depo kapa n yerine koyun. 2) Huniyi aç n ve kâ t filtreyi huninin içine yerlefltirin, do ru yerleflti inden emin olun. D KKAT: Huni ç kart labilir bir parçad r, Sola döndürülüp d flar çekilerek ç kart labilir. 3) Kâ t filtreye kahve koyun. Genelde bir fincan kahve için bir ölçü kahve tozu - 5 -

8 C HAZIN KULLANIMI gereklidir, ama siz kiflisel damak tad n za göre yaralayabilirsiniz. Huniyi kapat n, huni tamamen kapand nda klik diye bir ses duyulacakt r. 4) Cam sürahiyi s cak tutma taba na yatay olarak yerlefltirin. 5) Fifli prize tak n. 6) Gösterge fl açma/ kapama dü mesini afla bast r nca yanacakt r. Cihaz çal flmaya bafllayacakt r. Dikkat: Kahvenin haz rlanmas aflamas nda cam sürahiyi 30 saniyeyi aflmamak flart yla servis yapmak için yerinden ç kartabilirsiniz ve kahve makinesi damlamay otomatik olarak durduracakt r. E er servis süresi 30 saniyeyi geçerse kahve huniden taflacakt r. 7) Kahvenin haz rlanmas n n üzerine, bu damlaman n bitmesinden bir dakika sonras, cam sürahiyi ç kart p servis yapabilirsiniz. Dikkat: Haz rlanan kahve doldurdu unuz su miktar ndan biraz daha az olacakt r, bunun nedeni suyun biraz n n toz kahve taraf ndan emilmesidir. Cihaz al fl rken kapa na, s cak tutma taba na ve bunun gibi parçalar s cak olaca ndan buralara DOKUNMAYINIZ. 8) fllem bitti inde hemen servis yapmak istemiyorsan z açma/kapama dü mesini kapatmay n, böylece kahve s cak tutma taba üzerinde elle güç kesilene karda s cak tutulacakt r. Güzel bir kahve için kahveyi haz rlanmas ndan hemen sonra servis edin. 9) Kulland ktan sonra daima kahve makinesini kapat n ve güç kayna ndan ba lant s n kesin. Dikkat: Kahveyi dökerken dikkat edin aksi takdirde kendinizi yakabilirsiniz çünkü yeni haz rlanm fl kahvenin s cakl yüksek olacakt r. TEM ZL K VE BAKIM D KKAT: Ürünü temizlemeden önce daima elektrik ç k fl ndan çekin ve s cak tutma taba n n tamamen so umas na izin verin. Birimi ya da güç kablosunu temizleme amaçl suya yada di er s v lara bat rmay n. 1) Ç kart labilir parçalar her kullan mdan sonra s cak, köpüklü suda temizleyin. 2) Lekeleri ç kartmak için ürünün d fl k s mlar n yumuflak nemli bezle silin. 3) Su damlalar, huninin üzerindeki alanda birikebilir ve haz rlama esnas nda ürünün taban na damlayabilir. Damlamay kontrol etmek için alan her kullan mdan sonra kuru ve temiz bir bezle silin

9 TEM ZL K VE BAKIM 4) Nazikçe s cak tutma taba n silmek için nemli bir bez kullan n. Temizlemek için asla afl nd r c temizleyiciler kullanmay n. 5) Tüm parçalar yerlerine yerlefltirin ve bir sonraki kullan m için b rak n. M NERAL KALINTILARININ ÇIKARTILMASI Kahve makinenizin verimli çal flmas için, zaman içinde su taraf ndan b rak lan mineral art klar n düzenli olarak temizlemelisiniz. Bu bölgenizdeki suyun kalitesine ve kullan m s kl na göre de iflir. E er mineral art klar çok fazla ise cihaz afla daki belirtileri gösterecektir. 1. Kahvenin haz rlanmas süresi do al olarak uzun sürecektir. Genelde bir fincan kahvenin haz rlanmas 7-9 dakika sürer ama mineral art klar çok fazla ise demlenme ifllemi yavafllar ve süre uzar. 2. Cihaz n demlenme safhas bitmeden aç l r ve kapan r. Kireç sökümü yukar daki durumlar n herhangi biri meydana gelmifl ise yap lmal d r. Kireç sökümü afla daki yöntemlerden size uygun olan seçilerek tamamlana bilir. 1. Piyasadaki kireç sökücüleri kullan n. Solüsyonu Kireç sökücünün üzerindeki talimatlara göre haz rlay n. Sonra kar fl m su tank na doldurun ve cihaz kahvesiz çal flt r n. Bir fincan kahve akt ktan sonra kahve makinesini 15 dakika durdurun. Sonra sürecin sonuna kadar çal flt rmaya devam edin. Gerekli halde ayn ifllemi tekrarlay n. 2. Beyaz sirke ve su kar fl m n 1:3 oran nda olacak flekilde haz rlay n. Bu kar fl mla cihaz sar s v gelmeyene kadar çal flt r n. Kireç sökme ifllemi bitti inde musluk suyu ile kahve makinesini sirke kokusu gidene karda çal flt r n. LEZZETL KAHVE Ç N PUÇLARI 1. Lezzetli kahve için temiz bir kahve makinesi temeldir. Kahve makinenizi düzenli olarak TEM ZL K VE BAKIM bölümünde anlat ld gibi temizleyin. Kahve makinenizde daima temiz ve so uk su kullan n. 2. Kullan lmam fl toz kahveyi kuru ve serin bir yerde saklay n. Kahve patini açt ktan sonra s k ca kapat n ve tazeli ini korumas için buzdolab nda muhafaza edin. Güzel bir kahve için kahveleri çekirdek halinde al n ve demlemeden hemen önce iyice ö ütün. 3. Kullan lm fl kahve tozunu tekrar kullanmay n, bu kahvenin tad büyük ölçüde - 7 -

10 LEZZETL KAHVE Ç N PUÇLARI azaltacakt r. Haz rlam fl kahvenin tekrar s t lmas önerilmez çünkü demlendikten hemen sonra kahve tad n n doru undad r. Çok ç kar p takmak ya lanmaya neden oldu unda kahve makinenizi temizleyin. Demlenmifl siyah kahve üzerindeki ufak ya damlalar toz kahve yüzünden meydana gelir. 4. Fazla kavrulmufl toz kahve kullan ld kça ya lanma daha s k meydana gelir. SATIfi SONRASI SERV S Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). TAfiIRKEN Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün - 8 -

11 ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following: 1. Read all instructions. 2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker. 3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer?the nearest service agent or a qualified person. 4. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. 5. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or other liquid. 6. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning. 7. The use of accessory is not recommended by the appliance manufacturer. It may result in fire, electric shock and/or person injury. 8. The container is designed for use with this appliance. It can not be used on a range top. 9.Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials. 10. Do not hang power cord over the edge of table or counter, or touch hot surface. 11. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged. 12. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord. 13. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment. 14. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. 15. Be careful not to get burned by the steam. 16. To disconnect, turn any control to Off, then remove plug from wall outlet. 17. Do not let the coffee maker operate without water

12 IMPORTANT SAFEGUARDS 18. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile. 19. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. 20. Some parts of appliance is hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only. 21. Never leave the empty carafe on the keeping warm plate otherwise the carafe is liable to crack. 22. Do not set a hot container on a hot or cold surface. 23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 25. Do not use outdoors. 26. Save these instructions. HOUSEHOLD USE ONLY BEFORE FIRST USE Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add clean water up to MAX level to brew several times without coffee powder according to the steps below, then discard the water. Wash the detachable parts thoroughly with warm water. USING YOUR COFFEE MAKER 1) Open the tank cover and fill proper amount water with the carafe. The water level should not exceed MAX level as indicated on the gauge. Then put the tank cover in place. 2) Open the funnel, place the filter paper into the funnel, make sure it is assembled correctly. Note: The funnel is a detachable component, it can be disassembled by turning it to the left and pulling out. 3) Add coffee powder into filter paper. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Close the funnel, a click sound will be heard when the funnel is closed completely

13 USING YOUR COFFEE MAKER 4) Insert the carafe on keeping warm plate horizontally. 5) Plug the power cord into the outlet. 6) Pressing the switch down, the indicator will be illuminated. The appliance will begin working. Note: during brewing process you may remove the carafe to serve for duration of not exceeding 30 seconds, and the coffee maker can stop dripping automatically. If the serve time exceeds 30 seconds the coffee will overflow the funnel. 7) Upon completion of brewing coffee, that is one minute later after the coffee stops dripping out, you can remove the carafe, pour and serve. Note: the brewed coffee you get will be slightly less than the water you have added as some water is absorbed by coffee powder. DO NOT touch cover, keeping warm plate and so on when operating as they are very hot. 8) When the process is finished, if you do not want to serve immediately, keep the switch on, the coffee can be kept warm in the keeping warm plate until the power is cut off manually. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing. 9) Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply after use. Note: Be careful when pouring the coffee out, otherwise you would be hurt as the temperature of coffee just finished is high. CLEANING AND MAINTENANCE CAUTION: Always unplug the product from electrical outlet and allow the keeping warm plate to cool completely before cleaning it. Never immerse the unit or power cord into water or any other liquid for cleaning. 1) Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water. 2) Wipe the product s exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains. 3) Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product. 4) Use a damp cloth to gently wipe the keeping warm plate. Never use abrasive cleaner to clean it. 5) Replace all parts and keep for next use

14 REMOVING MINERAL DEPOSITS To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency of use. if the mineral deposit is excessive, the appliance will represent the following signs: 1. Brewing time gets longer obviously. Generally, brewing a cup of coffee need 7-9 minutes, but if the mineral deposit is excessive, the rate of brewing gets slow and time gets longer. 2. The appliance cycles on and off prior to the ending of brewing. Descaling is required If either case above has occurred. The descaling can be conducted as one of the following method, which depends on your convenience. 1. Use the descaler available in the market. Prepare the solution as per the instructions of descaler. Then fill the solution into the water tank and brew the appliance without coffee powder. Pause for 15 minutes after one cup of water has flowed out. Then continue brewing until completion. Repeat this process if necessary. 2. Use the solution of white vinegar and water, the proportion of each by volume is 1:3. Brew this solution until no yellow liquids flow out. Using the tap water to brew several times until no odor left when finished descaling. HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE 1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the CARE AND CLEANING section. Always use fresh, cold water in the coffee maker. 2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness. 3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing. 4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing. 5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of

15 HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE oil from the coffee powder. 6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used. ENVIRONMENTAL DISPOSING You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center

16 FRANÇAIS LES MESURES IMPORTANTES DE SECURITE A l'utilisation de votre appareil électrique, il faut suivre les mesures de sécurité principales, y inclus les suivantes: 1. Lisez toutes les instructions. 2. Assurez-vous que le voltage de la prise est conforme avec le voltage indiqué sur la notice de votre cafetière. 3. N utilisez pas un appareil électrique endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement. Si le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacez par sa service agrée ou par un technicien qualifié. Apportez l'appareil à sa service agrée pour faire examiner, réparer ou régler. 4. Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées. 5. Afin de se méfier des chocs électriques, n immergez pas le câble et la fiche électrique dans l eau ou dans d autres liquides. 6. Retirez la fiche d alimentation lorsque vous n utilisez pas l appareil ou vous le nettoyez. Laissez refroidir l appareil avant de monter ou démonter et nettoyer l appareil. 7. L utilisation des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de cet appareil peut causer l incendie, le choc électrique et/ ou des blessures. 8. Le réservoir est conçu pour être utilisé avec cet appareil. Et ne peut pas être utilisé avec un autre appareil. 8. Nettoyez pas le réservoir avec les produits abrasifs, les détergents, l acier ou avec des fils de laine. 9. Faites attention à ce que le câble ne pende pas du plan de travail ou qu il n'entre pas en contact avec des surfaces brûlantes. 10. Ne posez pas l appareil sur des surfaces brûlantes ou à proximité du feu. 11. Débranchez la fiche de la prise pour couper l'alimentation électrique. Accrochez toujours le câble. Mais ne tirez jamais le câble. 12. N'utilisez cet appareil que pour faire du café et placez dans un endroit sec. 13. Tous les appareils électriques nécessitent une surveillance s ils sont utilisés par ou à coté d un enfant. 14. Faites attention pour ne pas vous bruler de la vapeur. 15. Afin de couper l alimentation, placez sur off tous les boutons de commande et puis débranchez l appareil. 16. Ne laissez pas fonctionner la cafetière sans l eau

17 LES MESURES IMPORTANTES DE SECURITE 17. Si la carafe en verre est crevée, n utilisez pas l appareil. Utilisez la carafe en verre seulement avec ce produit. Faites attention car la carafe est assez fragile. 18. Pendant l ébullition, n enlevez pas le couvercle, la vapeur d eau risque d être pulvérisée. 19. Ne touchez pas les pièces avec vos mains pendant le fonctionnement de l appareil, les pièces risquent d être trop chaudes. Utilisez seulement les poignées. 20.Ne laissez jamais vide la carafe en verre sur la plate-forme de chauffage, vous risquerez de crever la carafe. 21. Ne laissez pas le réservoir sur une surface chaude ou froide. 22. Ce produit n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) que leurs aptitude physique, sensorielle ou mentale ne leur permet pas un usage en toute sécurité ou qui ne sont pas informé des instructions. 23. Il ne faut pas laisser l appareil sans surveillance à la portée des enfants. 24. N utilisez pas à l extérieur. 25. Conservez ces instructions. POUR L UTILISATION MENAGERE SEULEMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION Assurez-vous que tous les accessoires sont complets et l unité n est pas endommagée. Remplissez de l eau jusqu au niveau «MAX» et faites marcher l appareil sans café en suivant les instructions ci-dessous. Nettoyez les pièces démontables avec de l eau chaude. L UTILISATION DE VOTRE CAFETIERE Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez de l eau du robinet dans la carafe. Le niveau d eau ne doit pas dépasser le niveau de "MAX". Puis replacez le couvercle du réservoir. Ouvrez l entonnoir et placez le filtre en papier, assurez-vous qu il est correctement placé. ATTENTION: L entonnoir est une pièce démontable, vous pouvez le démonter en tournant vers la gauche et en tirant vers l extérieur

18 L UTILISATION DE VOTRE CAFETIERE 3) Mettez du café dans le filtre en papier. En général, pour une tasse de café, une mesure de café sera suffisante mais vous pouvez ajuster selon votre préférence. Fermer l entonnoir, vous entendrez un clique lorsque l entonnoir se ferme correctement. 4) Placez horizontalement la carafe sur la plaque protectrice. 5) Branchez la fiche à la prise. 6) Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET, l indicateur s allumera. L appareil commencera à fonctionner. Attention : Vous pouvez prendre la carafe et servir vos cafés au moment où vous désirez. L appareil s arrêtera automatiquement d'instiller. Mais cela ne peut pas dépasser que 30 secondes. Si la durée de service dépasse 30 secondes, le café débordera de l entonnoir. Une fois que l opération est finie, une minute après vous pouvez prendre la carafe et servir le café.(une minute après l arrêt des gouttes de café) Attention: Le café préparé sera un peu moins du niveau d eau rempli, car le café absorbe une partie de l eau pendant l opération. NE TOUCHEZ PAS le couvercle, la plaque de protection et les autres pièces similaires lorsque l appareil fonctionne. 7) Si vous ne voulez pas servir dès que l opération est finie, laissez la cafetière en marche, le café restera chaud sur la plaque protectrice jusqu'à ce que l alimentation électrique soit couper manuellement. Pour un café délicat, servez juste après l opération. Arrêtez toujours la cafetière électrique après l usage et coupez l alimentation électrique. Attention : Faites attention en servant votre café, vous risquerez de vous brûler car le café sera excessivement chaud. NETTOYAGE ET ENTRETIEN ATTENTION: Avant le nettoyage, débranchez toujours l appareil et laisser la plaque protectrice à refroidir. N immergez pas le câble électrique ou l unité dans l eau ou dans d autres liquides afin de les nettoyer. 1) Nettoyez toutes les pièces démontables après chaque utilisation dans l'eau chaude et mousseuse. 2) Afin d enlever les taches, essuyez la surface extérieur de l appareil avec

19 NETTOYAGE ET ENTRETIEN un chiffon doux et humidifié. 3) Les gouttes d eau peuvent s accumuler sur la surface au dessus de l'entonnoir et peuvent couler sur la base pendant la préparation. Essuyez avec un chiffon sec et propre après chaque utilisation afin de contrôler les gouttes d eau. 4) Utilisez un chiffon humidifié afin d'essuyer doucement la plaque de protection. N utilisez jamais des produits abrasifs pour le nettoyage. 5) Posez toutes les pièces et laissez pour la prochaine utilisation. ENLEVEMENT DES IMPURETES MINERALES Vous devrez nettoyer régulièrement les impuretés minérales afin de protéger la performance de votre cafetière. Cela dépend de la qualité de l eau du robinet et de la fréquence d utilisation. Si les impuretés sont excessives, l'appareil montrera des symptômes ci-dessus : 1. La durée de préparation du café sera éventuellement plus longue. En général, la préparation d une tasse de café dure 7-9 minutes mais si les impuretés sont excessives, cette durée augmentera. 2. L appareil s arrêtera et marchera anormalement avant que l opération se termine. Il faut détartrer l appareil si une des cas indiqué ci-dessus est réalisée. Vous pouvez détartrer en utilisant une des méthodes ci-dessous : 1. Vous pouvez utiliser les produits anticalcaires sur le marché. Préparez la solution en suivant les instructions indiquées sur le produit anticalcaire. Puis mettez la solution dans le réservoir d eau et faites marcher l appareil sans café. Apres avoir versé une tasse, arrêtez l appareil pendant 15 minutes. Puis, faites continuer l opération jusqu'à la fin. Si nécessaire, répétez cette opération. 2. Préparez le mélange de l eau et du vinaigre blanc, le taux doit être 1/3. Faites marcher l appareil jusqu'à ce que l appareil arrête de filtrer un liquide jaune. Apres détartrer, videz le réservoir d eau, puis remplissez-le d eau du robinet, laissez l eau monter à l ébullition et videz de nouveau, répétez cette opération jusqu'à ce que l odeur du vinaigre disparaisse

20 CONNSEILS POUR UN CAFE DELICAT 1. Pour obtenir un café délicat, il est important d avoir une cafetière propre. Nettoyez régulièrement votre cafetière en suivant les instructions au chapitre «NETTOYAGE ET ENTRETIEN». Utilisez toujours de l eau froide et propre. 2. Conservez le café en poudre dans un endroit sec et frais. Apres avoir ouvert le paquet du café, gardez le dans le réfrigérateur afin de conserver sa fraicheur. Pour un café délicat, achetez le café en graine et moulez avant l utilisation. 3. N utilisez pas le café en poudre déjà utilisé, la saveur de ce café sera diminuée. Nous ne conseillons pas de réchauffer le café déjà préparé car le café sera au sommet de sa saveur juste après la préparation. Nettoyez votre cafetière car une utilisation fréquentée cause un graissage. Les petites gouttes d huile sur le café noir sont produites par le café en poudre. 4. Si on utilise fréquemment le café en poudre, le graissage sera de plus. APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié

21 NEDERLANDS VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. 1. Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden. 2. Het gebruik van dit apparaat door kinderen of personen met een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke of motorische handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis kan gevaarlijke situaties opleveren. Personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van dergelijke personen moeten duidelijke instructies geven of toezien op het gebruik van het apparaat. 3. Zorg ervoor dat kinderen niet spelen met het apparaat. 4. Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. 5. Gebruik uitsluitend toebehoren welke door de leverancier worden aanbevolen. Door gebruik van andere toebehoren kan schade optreden aan het apparaat waardoor gevaar voor de gebruiker kan ontstaan. 6. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat. 7. Gebruik een geaard stopcontact. 8. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. 9. Gebruik het apparaat niet meer als het apparaat of het snoer beschadigd is. Stuur het apparaat naar onze servicedienst om risico's te vermijden. Bij dit type apparaat kan een beschadigd snoer alleen door onze servicedienst worden vervangen met behulp van speciaal gereedschap. 10. Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur. 11. Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water. 12. Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij staat en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt. 13. Voor uw eigen veiligheid dient u uitsluitend de voor uw apparaat geschikte accessoires en onderdelen van Krups te gebruiken. 14. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken

22 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 15. Plaats de schenkkan niet op open vuur of op een elektrische kookplaat. 16. Doe geen water in het apparaat wanneer dit nog warm is. 17. Alle apparaten hebben een strenge kwaliteitscontrole ondergaan. Met sommige, willekeurig uitgekozen apparaten zijn praktische gebruikstests uitgevoerd, waardoor het kan lijken of het apparaat reeds gebruikt is. 18. Aan het einde van de levensduur van het apparaat moet dit op de juiste wijze weggeworpen worden. 19. Om uw toestel uit te schakelen moet u eerst en vooral de schakelaar op OFF zetten en daarna de stekker uit het stopcontact nemen. 20. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen 21. Gebruik het apparaat nooit buiten. 22. Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten. 23. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt. 24. Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar het niet kan vallen. D T APPARAAT IS ALLEEN VOOR HU SHOUDEL JKE DOELE NDEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Haal het apparaat uit de doos en verwijder alle verpakkingsmaterialen. 2. Zet het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond. 3. Steek de stekker in het stopcontact. 4. Gebruik het apparaat eerst een paar keer met alleen water om het inwendig te reinigen. Volg hiervoor de instructies onder Koffie zetten, maar gebruik nog geen papieren filter en gemalen koffie. Gooi na afloop het water weg en reinig het apparaat (zie Onderhoud en reinigen KOFFIEZETTEN 1.Open het deksel van de filterhouder. Gebruik uitsluitend koud water en een papieren filter. 2. Het koffiezetapparaat is voorzien van een druppel-stop waarmee u al koffie kunt schenken voordat al het water is doorgelopen. Plaats de schenkkan snel weer terug in de koffiezetter om overlopen van de filterhouder te voorkomen. 3.Zorg dat u de maximale hoeveelheid water in het reservoir niet overschrijdt, zie hiervoor het waterpeil

23 KOFFIEZETTEN 4.Plaats de filterhouder in de juiste positie in het apparaat, voordat u de glazen kan plaatst. Plaats de glazen kan op de warmhoudplaat. 5. Plaats een papieren koffiefilter in de filterhouder en vul deze met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per kopje). 6.Klap het deksel van de filterhouder dicht. 7. steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uit-knop ( ON/OFF ). Het indicatielampje gaat aan. De koffie wordt gezet. De warmhoudplaat houdt de koffie op temperatuur. 8. Neem de glazen kan van de warmhoudplaat om een kopje koffie in te schenken. Het apparaat heeft een druppelstop, zodat u de kan al tijdens het koffiezetten van de warmhoudplaat kunt nemen. Zet de kan wel op tijd terug om overstromen van het filter te voorkomen. 9.Zet het apparaat na gebruik uit door op de aan/uit-knop ( ON/ OFF ) te drukken. Het indicatielampje gaat uit en neem destekker uit het stopcontact. Opmerking: Als u het apparaat vergeet uit te zetten schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Opmerking: Het apparaat stopt met verwarmen zodra de koffie klaar is. Wacht enkele minuten alvorens een kopje koffie in te schenken want het kan zeer heet zijn. ONDERHOUD EN REINIGEN 1. Reinig het apparaat nooit als het is ingeschakeld of nog warm is. Schakel het apparaat eerst uit en reinig het pas als het is afgekoeld. 2. Zorg ervoor dat er, buiten het daarvoor bestemde waterreservoir, geen vocht binnenin het apparaat komt. 3. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Mocht dit wel gebeuren, gebruik het apparaat dan niet meer. 4. Gebruik geen schurende of agressieve middelen. 5. Zorg dat het apparaat uit staat en afgekoeld is. Neem de stekker uit het stopcontact. Verwijder de filterhouder uit het apparaat. Verwijder het papieren filter en gooi deze samen met het koffiedik weg. Reinig de filterhouder met warm water en afwasmiddel of in de vaatwasser. Gooi de eventueel nog in de glazen kan aanwezige koffie weg. Reinig de binnenzijde van de kan met warm water en afwasmiddel of in de vaatwasser. Reinig de buitenzijde van het apparaat en de warmhoudplaat met een zachte vochtige doek

24 ONDERHOUD EN REINIGEN ONTKALKEN Kalk kan ervoor zorgen dat de prestaties van het apparaat verminderen. In gebieden met hard water komt kalk vaak voor. Wij raden u aan een geschikt ontkalkingsmiddel te gebruiken als er kalk ontstaat. Volg altijd de instructies bij het ontkalkingsmiddel op. De vorming van kalk wordt minder als u een waterzuiveringstoestel gebruikt. U kunt gebruik maken van ontkalkingspoeder voor koffiezetapparaten (in de handel onder verschillende merken verkrijgbaar) of van schoonmaakazijn. - Volg in het geval van een speciaal ontkalkingsmiddel de aanwijzingen op de verpakking van dit middel op. - Bij het gebruik van schoonmaakazijn: - Schenk 1 kopje azijn en 3 kopjes water in het reservoir. - Zet het apparaat gedurende een tiental seconden aan, schakel het apparaat dan met de aan/uit-schakelaar weer uit. Laat de vloeistof 15 minuten inwerken. Zet het apparaat weer aan en laat de vloeistof doorlopen. - Laat daarna nog minstens 2 volle reservoirs schoon water doorlopen. TIPS VOOR EEN HEERLIKJE KOFFIE 1. Om lang van uw toestel te genieten en om heerlijke koffies te schenken moet u eerst en vooral uw toestel grondig schoonmaken na ieder gebruik zoals vermeld in deel schoonmaak en onderhoud. Bereid uw koffies altijd met koud water. 2. Bewaar de gemalen koffie op een droge en koele plaats. Als u het 1 keer geopend heeft moet u het in de koelkast bewaren. Voor een betere prestatie raden wij u aan om de koffie zelf te malen. 3. Gebruik de gemalen koffie maar 1 keer. En warm de koffie niet op want het zal u hetzelfde smaak niet meer geven. Na ieder gebruik dient u uw toestel grondig schoon te maken want koffie bevat olie en na lang gebruik kan dit uw machine beschadigen. 4. teveel gemalen koffie bevat meer olie. MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum

25 - 23 -

26 - 24 -

27 - 25 -

28 - 26 -

29 - 27 -

30 HRVATSKI

31 BITNI SIGURNOSNI NAPUTCI PRIJE PRVE UPORABE RUKOVANJE APARATOM ZA KAVU

32 RUKOVANJE APARATOM ZA KAVU CISCENJE I ODRZAVANJE UKLANJANJE MINERALNIH OSTATAKA

33 UKLANJANJE MINERALNIH OSTATAKA NAPUTCI ZA PRIPREMU UKUSNE KAVE

34 DEUTSCH SINBO SCM 2917 Kaffeemaschine Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise 1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 2. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Angabe des Typenschildes auf dem Gerät übereinstimmt. 3. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauches niemals unbeaufsichtig. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die es ohne Aufsicht nicht betätigen können. 4. Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 5. Gerät nicht auf oder in die Nahe eines heißen Gas- oder elektrischen Brenners oder in einen heißen Ofen stellen. 6. Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung Gerät vom Netz trennen. Gerät abkühlen lassen, vor jeder Säuberung und bevor Teile davon entfernt oder angebracht werden. 7. Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden, wenn dessen Netzanschlussleitung oder Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist. In solchen Fallen soll das Gerät dem Hersteller oder seinem Kundendienst zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zurückgeschickt werden. 8. Das Gerät nicht in den Ferien verwenden. Gerät auf trocken Raum aufbewahren. 9. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Beschädigungen verursachen. 10. Missbrauchen Sie die Netzleitung nicht zum tragen des Gerätes oder zum herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose. Die Netzleitung niemals einwinkeln oder borgen. 11. Gerat nur auf ebene Oberflache stellen. 12. Verwenden Sie nur frisch (trinkbar) und kalt (angemessen) Wasser. Nehmen Sie kein Wasser in der Badewanne, im Waschbecken oder in sonstigen Behälter auf. 13. Die Anschlussleitung darf nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommen

35 SICHERHEITSHINWEISE 14. Das Gerät erhitzt sich im Betrieb, daher berühren Sie die heiße Oberfläche nicht(die Wärmungsplatte ist der heiße Teil), benutzen Sie nur die Griffe oder die Kunststoffteile. 15. Verbürhungsgefahr! Vermeiden Sie, mit dem Dampf aus dem Gerät zu berühren. 16. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn die Oberfläche der Karaffe gerissen zeigt. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem Gehäuse. Beachten Sie, da das Glas leicht zerbrchlich ist. 17. Nehmen Sie niemals das Gerät ohne Wasser in Betrieb. 18. Stellen Sie niemals die leere(oder fast leer) Kaffeekanne auf der Heizplatte bei Betrieb oder anderen heißen Oberfläche. 19. Schließen Sie die Anschlussleitung stets erst am Gerät, dann ans Nezt an. Zum Abtrennen alle Kontroller auf Position,,Off(Aus)" drehen. Danach der Netzstecker ziehen. 20. Gerät nicht mit einer beschädigten Steckdose verwenden. 21. Die Temperatur des Kaffees ist sehr hoch. Bedienen Sie vorsichtig mit der Kaffeekanne, um Spritzgefahr zu vermeiden. 22. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Überprüfung, Reparatur oder Einstellung nur vom Kundendienst ausführen lassen. 23. Diese Bedienungsanleitung sorgfältig zum späteren Nachlesen aufbewahren. 24. Das Gerät nur auf ebene Oberfläche verwenden. 25. Die Außenseite muss trocken halten. 26. Um Dampfaustreten zu vermeiden, soll der Filter korrekt in der Stelle gesetzt werden. GEBRAUCHSANLEITUNG 1. Tankdeckung abnehmen und angemessenes Wasser in den Tank einfüllen. 2. Tankdeckung schließen. 3. Der Trichter nach links drehen. Filter in den Trichter einlegen. 4. Gewünschte Menge Kaffeepulver oder Teeblätte in den Filter einführen. 5. Karaffe auf der Heizplatte stellen. 6. Gerät einschalten und die Kontrolllampe leuchtet auf. Der Kochvorgang startet. 7. Wenn nach dem Kochen kein Wasser im Tank und das Gerät eingeschaltet bleibt und die Karaffe auf der Wärmungsplatte setzt, kann der Kaffee oder Tee wärm über 82 ±2 C innerhalb einer Stunde gehalten

36 REINIGUNG 1. Vor der Reinigung Netzstecker ziehen. 2. Falls das Gerät nass ist, wischen Sie die Außenseite mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Metallschwämme. 3. Die abnehmbare Zubehöre sollten in heißem Wasser mit Spülmittel abwaschen. Sie vor der Anbringen völlig abtrocknen. 4. Filter und Karaffe abspülen. 5. Dieses Gerät ist nicht spülmaschinenfest. 6. Gerät in trockenen kalten Räumen aufbewahren. 7. Gerät niemals in Wasser tauchen. VORSICHT 1. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen vorgesehen. Wenn dieses Gerät durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit verwendet wird, so darf dies nur unter ständiger fachgerechter und verantwortlicher Aufsicht erfolgen. 2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Korrekte Entsorgung dieses Produkts Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen

37 ESPANOL SINBO SCM-2917 MANUALE DE USO Antes de empezar a utilizar la máquina lee esta instrucción hasta su final y guarde para consultar en el futuro. LAS NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD: Cuando está utilizando las máquinas eléctricas para evitar los riesgos de incendio, choque de electricidad y/o herirse, tiene que tener en cuenta las precauciones básicas de la seguridad siempre. 1. Lee toda de la instrucción. 2. Controle que el voltaje de la máquina de café es conforme con el voltaje de red de electricidad. 3. No intenta a utilizar si su cable o enchufe está averiada o si la máquina no se funciona correctamente. Si el cable de energía se avería, se debe cambiar por el fabricante, centro de servicio más cercano o un técnico cualificado. 4. No toque a las superficies calientes. Utilice el mango. 5. Para evitar los choques de electricidad, peligro de incendio y herirse, no mete el cable o enchufe en agua u otro líquido. 6. Cuando no se utiliza la máquina o antes de limpieza tiene que desenchufarla. Antes de montar o desmontar las piezas o antes de empezar a la limpieza espere que la máquina se enfríe. 7. No se recomienda utilizar los accesorios que no se dan por el fabricante de la máquina. Si no, se puede ocurrir el riesgo de incendio, choque de electricidad y/o herirse. 8. La cisterna se ha diseñado para utilizar con esta máquina. No utilice con otro producto. 9. No limpie la cisterna por los limpiadores, alambres de acero o materiales abrasivos. 10. El cable no se debe colgar del borde de encimera o no se debe tocar a las superficies calientes. 11. Para evitar los daños no fije la máquina de café cerca de fuego o encima de las superficies calientes. 12. Para cortar la conexión desenchufe la máquina. Cuelga el cable siempre. Pero nunca tire el cable. 13. No utilice el producto por un objeto excepto el objeto de su diseño de objeto y guarde en un lugar seco. 14. Si se utiliza las máquinas eléctricas cerca de los niños, se necesita la vigilancia suficiente. 15. Tenga cuidado para evitar quemarse por vapor. 16. Desenchufe la máquina para cortar la conexión de energía de la máquina. Coge el enchufe siempre. No tire el cable nunca. 17. No utilice la máquina sin poner agua al dentro. 18. Si hay una fisura en el jarro de vidrio, no utiliza la máquina. Utilice el jarro de vidrio con solo este producto. Utilice cuidadamente porque el jarro de vidrio es frágil. 19. Durante la fase de esperar si se abre la tapa, se puede escupir el vapor. 20. Cuando la máquina está funcionándose algunas piezas se calientan por eso no toque

38 LAS NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD por su mano. Por eso solo utilice los mangos. 21. No deje el jarro de vidrio vacío encima del suelo para guardar la temperatura porque se puede causar a la fisura del jarro. 22. No deje la cisterna caliente encima de una superficie caliente o fría. 23. Para seguridad, las personas quien tienen obstáculos mentales, psicológicos o personas minusválidos (incluso los niños) y las personas que no tienen información y experiencia no pueden usar si no hay una persona responsable que hace supervisión y orienta el uso. 24. Hay que hacer la vigilancia suficiente para evitar que los niños juegan con la máquina. 25. No utilice en la fuera. 26. Guarde esta instrucción. SOLO PARA EL USO DOMESTICO INTRODUCCIÓN DE LA MÁQUINA DE CAFÉ 1. Tapa de cisterna 2. Cisterna 3. Medida de agua 4. Cono 5. Cuchara de medida 6. Jarro de vidrio 7. Mango 8. Suelo para guardar la temperatura 9. Abrir/Apagar 10. Indicador ANTES DEL PRIMER USO Controle que no falta un accesorio y no hay ningún daño en la máquina. Luego para limpiar la máquina sin poner café en la cisterna de café, hierve agua en la máquina por llenar agua hasta el signo de MAX (máximo) y repetir las fases siguientes por unas veces. Limpie las piezas móviles bien. INSTRUCCIÓN DEL USO: 1) Abre la tapa superior de la máquina de café, por utilizar el jarro llene la cisterna de agua de la cantidad suficiente. El nivel de agua no se supera el signo de MAX. 2) Abre el cono y fije el filtro de papel dentro del cono. Luego ponga la tapa de cisterna a su lugar, tiene que estar seguro que se fija correctamente. ATENCIÓN: El cono es una pieza desmontable, se puede desmontar por girar hacia izquierda y tirar a la fuera. 3) Ponga café molido dentro del filtro de papel. Para un vaso de café ponga un cuchara de café molido, puede configurar esta cantidad según su querido. Cierre el cono, se oye un sonido de click cuando se cierre totalmente. 4) Fije el jarro encima del suelo para guardar el calor horizontalmente. 5) Enchufe el cable de energía, 6) La luz indicador se iluminara. La máquina empieza a funcionarse

39 INSTRUCCIÓN DEL USO Nota: Puede servir cuando quiera por tirar el jarro desde su lugar. La máquina evita el goteo automáticamente. Pero este tiempo no se debe superar 30 segundos. 7) Después de finalizar el proceso de hacer café, después de un minuto aproximadamente después de parada del goteo de café, puede servir por quitar el jarro. Atención: El café preparado será un poco menos de la cantidad de agua añadido porque el agua se absorbe un poco por el café. NO TOQUE a las piezas calientes como la tapa, suelo para guardar la temperatura y como esos. 8) Junto después de finalizar hacer el café si no hace el servicio desenchufa la máquina y deja el botón abierto, mediante el suelo para guardar el calor su café se guarde su temperatura, para el sabor más ideal, haga el servicio inmediatamente después de hacerla. 9) Si no se utiliza la máquina café desenchufa la máquina por llevar la máquina a la posición apagada. Atención: Tenga cuidado cuando está vertiendo el café, si no, puede quemarse porque la temperatura de café preparado en el momento será alta. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: ATENCIÓN: Antes de empezar a la limpieza de máquina desenchúfela siempre. Para evitar el choque de electricidad no mete el cable, enchufe o la máquina en el agua u otro líquido. Después de cada uso desenchufe siempre. 1) Lava las piezas desmontables por el agua enjabonado caliente después de cada uso. 2) Para limpiar las manchas que están encima de la máquina limpie la superficie exterior por un paño húmedo y suave. 3) Los goteos pueden acumular en la zona encima del filtro y durante la preparación del café se pueden gotear al suelo de la máquina. Para controlar los goteos después de cada uso limpie esta zona por un paño limpio y seco. 4) Limpie el suelo para guardar la temperatura por un paño húmedo. En el proceso de limpieza no utilice los materiales abrasivos de limpieza. 5) Haga situar todas las piezas y deje por el otro uso LIMPIAR LOS RESIDUOS DE MINERALES Para el funcionamiento correcto continuo de su máquina de café se debe limpiar regularmente como se explica abajo los residuos de mineral del agua depende de la frecuencia del uso de máquina y calidad de agua, si se acumula los minerales la máquina empieza a funcionarse como la siguiente forma: 1. Durante el funcionamiento la duración de hacer el café se extiende. Generalmente se dura hacer una taza de café 7 minutos, pero consecuencia de minerales se dura más. 2. Durante la fase de esperar la máquina se apaga automáticamente. Si uno de los casos anteriores se ocurre, tiene que limpiar los residuos de minerales. Puede limpiar los residuos de minerales como. 1. Utilice los limpiadores de cal del mercado. Prepara la solución según las instrucciones del limpiador de cal. Luego llene la mezcla a la cisterna de agua y haga funcionar la

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: English SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: Household use only SAFETY INSTRUCTIONS 1. Check that the power supply voltage

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

CAFE PASSION. Kaffeeautomat Bedienungsanleitung Coffee Machine Instruction Manual Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu

CAFE PASSION. Kaffeeautomat Bedienungsanleitung Coffee Machine Instruction Manual Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu CAFE PASSION Kaffeeautomat Bedienungsanleitung Coffee Machine Instruction Manual Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu 72 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 -

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 - SCM 2937 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SHB 3036 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

SCM 2926 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

SCM 2929 KAHVE Ö ÜTÜCÜSÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SCM 2938 KAHVE YAPMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS 1 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

550 W MİO GLASS 0.5 KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG MÇİFT KATLI PASLAN MİO GLASS AR 1043 CAM HAZNELİ DOĞRAYICI AR 1043 CHOPPER WITH GLASS BOWL AR 1043 ZERSCHNEIDER MIT GLASBEHÄLTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 550 W Ç E L İ K

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

SHB 3042 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR UA DE G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SDF-3822 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SDF 3822 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SCM 2935 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR 1 2 3 4 10 8 9 5 6 7 11-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting started... 4

Detaylı

1500 W PROSTICK 1500 WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ML Ö L Ç Ü I K A B

1500 W PROSTICK 1500 WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ML Ö L Ç Ü I K A B PROSTICK 1500 AR 1045 EL BLENDER AR 1045 HAND BLENDER AR 1045 HAND BLENDER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1500 W 1500 WATT 900 ML Ö L Ç Ü I K A B PROSTICK 1500 AR 1045 HAND BLENDER

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG W A F F L E P L A K A L A R I WAFİTO AR 295 TOST VE WAFFLE MAKİNESİ AR 295 SANDWICH AND WAFFLE AR 295 WAFFEL- und TOASTMASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W 2 ADET TOST

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SR 55 BUZDOLABI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR IT DE UA G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SFH-3313 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SFH 3313 FANLI ISITICI KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SSI 2851 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P PROMAX 600 CM2 Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P KULLANMA KILAVUZU 6 TR 2 MAKİNENİN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE 1 3 4 5 7 8 1- İtme Sapı Moving Handle 2-

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

SHB 3036 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Coffee Maker User Manuel Kahve Makinesi Kullanım Kılavuzu BKK 3065 KM

Coffee Maker User Manuel Kahve Makinesi Kullanım Kılavuzu BKK 3065 KM Coffee Maker User Manuel Kahve Makinesi Kullanım Kılavuzu BKK 3065 KM Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7324 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner KVC 4103 kullanım kılavuzu instruction manual EN FR AR TR aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı