INFLUENCE OF REACTION OPTIMIZATION ON THE RESULTS OF PCR AMPLIFICATION OF PANTON-VALENTINE LEUKOCIDIN GENES AMONG STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INFLUENCE OF REACTION OPTIMIZATION ON THE RESULTS OF PCR AMPLIFICATION OF PANTON-VALENTINE LEUKOCIDIN GENES AMONG STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA PANTON-VALENTIN LÖKOSİDİN GENLERİNİN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE AMPLİFİKASYON SONUÇLARI ÜZERİNE REAKSİYON KOŞULLARININ ETKİSİ* INFLUENCE OF REACTION OPTIMIZATION ON THE RESULTS OF PCR AMPLIFICATION OF PANTON-VALENTINE LEUKOCIDIN GENES AMONG STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES Zeynep Ceren KARAHAN 1, İştar DOLAPÇI 1, Alper TEKELİ 1 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Panton-Valentin lökosidini (PVL), Staphylococcus aureus un önemli bir virülans faktörüdür. PVL pozitifliğini saptamada, PVL yi kodlayan gen bölgesinin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifikasyonu en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu çalışmada, iki farklı primer seti ve her set için farklı bağlanma sıcaklıkları kullanılarak, primer seçiminin ve termal döngü koşullarının PCR ile PVL gen amplifikasyon sonuçları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 321 adet S.aureus suşu (%84.4 ü metisiline dirençli; %76.9 u hastane kökenli) dahil edilmiştir. Suşların PVL gen amplifikasyonları için iki farklı primer seti ile ikişer farklı bağlanma sıcaklığı uygulanmıştır. Bu amaçla, luk-s PV ve luk-f PV genlerini içeren 433 bç lik bölgeyi çoğaltmak için luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ve amplifikasyon için 55 C ve 58 C lik sıcaklıklar kullanılırken; aynı genleri kapsayan 1918 bç lik bölgeyi çoğaltmak için PVLup ve PVLdn primerleri ve amplifikasyon için 50 C ve 48 C lik bağlanma sıcaklıkları uygulanmıştır. Çalışmamızda, luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile S.aureus izolatlarının %50.2 (161/321) sinde 55 C de amplikon elde edilirken, 58 C de sadece %1.6 (5/321) sında amplikon elde edilmiştir. PVL pozitif amplikonların, hatalı amplifiye edilen PCR ürünlerinden ayrımını yapabilmek amacıyla, restriksiyon endonükleaz analizi yapılmış ve luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile 58 C de elde edilen beş amplikonun da, BspH1 enzimi ile PVL pozitif amplikonlarda beklenildiği şekilde kesildiği görülmüştür. PVLup ve PVLdn primerleri ile yapılan deneylerde ise 321 S.aureus izolatının hiçbiri (pozitif kontrol suşu hariç) 50 C de amplikon vermemiş, sıcaklık 48 C ye indirildiğinde beş (%1.6) klinik izolatta PVL pozitifliği saptanmıştır. Bu izolatların da luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile 58 C de PVL pozitif bulunan suşlar ile aynı olduğu izlenmiştir. Bu veriler, çalıştığımız izolatlardaki gerçek PVL gen pozitifliğinin %1.6 (5/321) olduğunu gös- * Bu çalışma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir (Proje no: HPD). Geliş Tarihi: Kabul Ediliş Tarihi:

2 Staphylococcus aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Amplifikasyon Sonuçları Üzerine Reaksiyon Koşullarının Etkisi termiştir. Bulgularımız, uygun olmayan döngü koşullarının, PVL gen amplifikasyonunda yalancı negatif ya da yalancı pozitif değerlendirmelere yol açabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, PVL araştırmalarında, çalışma sonuçlarını yorumlamadan önce, farklı primerler ve farklı bağlanma derecelerinin kullanılması uygun görünmektedir. Her çalışmada pozitif ve negatif kontrol suşlarının kullanılması ve çalışma protokolünün sadece literatür bilgilerine dayanarak değil, aynı zamanda laboratuvar deneyimleri ile optimizasyonu, güvenilir verilerin elde edilmesinde kritik önem taşımaktadır. Anahtar sözcükler: Staphylococcus aureus, Panton-Valentin lökosidini, polimeraz zincir reaksiyonu. ABSTRACT Panton-Valentine leukocidin (PVL) is an important virulence determinant of Staphylococcus aureus. Polymerase chain reaction (PCR) amplification of the genes encoding PVL is the most widely used method for determining PVL-positivity. In this study, we used two different primer sets and different annealing temperatures for each set to investigate the effect of optimization of PCR parameters on the amplification results. A total of 321 S.aureus clinical isolates (84.4% methicillin-resistant S.aureus, 76.9% nosocomial) were included to the study. Two different primer sets and two different annealing temperatures were applied for the amplification of PVL gene. For this purpose while luk-pv-1 and luk-pv-2 primers and 55 C and 58 C annealing temperatures were used to amplify the 433 bp region inhabiting the luk- S PV and luk-f PV genes, PVLup and PVLdn primers and 50 C and 48 C annealing temperatures were used to amplify the 1918 bp region inhabiting the same genes. luk-pv-1 and luk-pv-2 primers yielded amplicons at 55 C in 50.2% (161/321) and at 58 C in 1.6% (5/321) of the isolates. To discriminate the positive amplicons from the crossly amplified PCR products, restriction endonuclease analysis was performed and it was observed that the five amplicons generated by luk-pv-1 and luk-pv-2 primers at 58 C were cut by BspH1 enzyme as expected for the positive amplicons. None of the isolates yielded amplicons by PVLup and PVLdn primers at 50 C, however, only 1.6% of the isolates yielded amplicons at 48 C. These isolates were the same with the ones that were PVL positive with luk-pv-1 and luk-pv-2 primers at 58 C. These data revealed that only 1.6% of the study isolates were PVL positive. These results showed that inappropriate cycling conditions may lead to false-negative or false-positive results in PVL-gene amplification. Restriction endonuclease or sequence analysis may be used to differentiate crossly-amplified sequences from PVL-positive amplicons. We suggest using different primers and different annealing temperatures in PVL gene amplification before concluding on the study results. Using positive and negative control strains in each run and optimization of the study protocol not only according to the literature data but also due view to the laboratory experience seems critical for obtaining reliable data. Key words: Staphylococcus aureus, Panton-Valentine leukocidin, polymerase chain reaction. GİRİŞ Panton-Valentin lökosidini (PVL), Staphylococcus aureus suşları için önemli bir virülans belirleyicisidir. PVL, diğer lökosidinler ve γ-hemolizinlerle birlikte, yeni tanımlanmış bir aile olan sinergohimenotropik toksinler ailesine aittir. Bu toksinler, S (slow eluted) ve F (fast eluted) olarak gösterilen ve birbirileri ile ilişkili olmayan iki grup salgısal proteinin sinerjik etkisi sonucu, konak savunma hücrelerinin (örn. lökositler, makrofajlar) ve eritrositlerin membranlarında porlar oluşturarak bu hücreleri parçalamaktadırlar. S.aureus klinik izolatlarının neredeyse tamamı γ-hemolizin salgılamakla birlikte, PVL üretimi izolatların sadece %5 inden azında gösterilmiştir 1,2. PVL nin sitolitik aktivitesi, yan yana duran ve birlikte transkribe edilen iki ayrı gen tarafından kodlanan LukS-PV (sınıf S protein) ve LukF-PV (sınıf F protein) proteinlerine bağlanmaktadır 1-5. PVL için özgül olan bu prote- 520

3 Karahan ZC, Dolapçı İ, Tekeli A. inler, sırasıyla 32 ve 38 kda büyüklüğünde olup, luks-pv ve LukF-PV genleri tarafından kodlanmaktadır. Bu genler iki ayrı açık okuma bölgesi içerir ve sırasıyla 939 ve 978 nükleotid büyüklüğündedir. Bunlar birbirinden tek bir timin nükleotidi ile ayrılırlar ve tek bir mrna molekülü olarak transkribe olurlar 2. Bu genler, PVL negatif S.aureus suşlarını PVL üreticilerine dönüştüren çeşitli ılımlı bakteriyofajlar üzerinde taşınmaktadır 3,6,7. PVL üreten S.aureus suşları sıklıkla primer deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve toplumdan kazanılan nekrotizan pnömoni ile ilişkilidirler; ancak bütün sistemlerde enfeksiyon oluşturabilirler 1,8-20. PVL üretiminin saptanmasında en yaygın olarak kullanılan yöntem, PVL kodlayan genlerin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile amplifiye edilmesidir. Bu çalışmada, iki farklı primer seti ve her set için farklı bağlanma sıcaklıkları kullanarak, primer seçimi ve döngü koşullarının PCR ile PVL gen amplifikasyon sonuçları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM S.aureus Suşları PVL gen varlığının araştırılması için, çeşitli klinik örneklerden (yara, balgam, endotrakeal aspirat, dren, kan, steril vücut sıvıları, beyin omurilik sıvısı, kateter) izole edilen, toplam 321 adet S.aureus suşu kullanıldı. Suşların 74 (%23.1) ü toplumdan kazanılmış, 247 (%76.9) si ise hastane kökenliydi. Tanımlama, standart mikrobiyolojik yöntemlerle (koloni ve mikroskopik morfoloji, katalaz reaksiyonu ve tavşan plazması ile koagülaz testi) yapıldı. Toplumdan kazanılmış izolatların 64 (%86.5) ü ile hastane kökenli izolatların 207 (%83.8) sinin metisiline dirençli S.aureus (MRSA) olduğu belirlendi. Metisilin direnci sefoksitin disk difüzyon yöntemi ile saptandı ve meca geninin PCR amplifikasyonu ile doğrulandı. DNA Ekstraksiyonu Genomik DNA daha önce tarif edilen şekliyle standart fenol-kloroform ekstraksiyon yöntemi ile elde edildi 21. Ekstrakte edilen DNA örnekleri çalışılıncaya kadar -20 C de saklandı. PVL Genlerinin Amplifikasyonu S.aureus suşlarının PVL gen amplifikasyonları için iki farklı primer seti seçildi ve farklı bağlanma sıcaklıkları uygulandı. luk-pv-1 (5 ATC ATT AGG TAA AAT GTC TGG ACA TGA TCC A3 ) ve luk-pv-2 primerleri (5 GCA TCA AST GTA TTG GAT AGC AAA AGC 3 ) ile yapılan PCR amplifikasyonu, luk-s PV ve luk-f PV genlerini içeren 433 bç lik bölgeyi çoğaltmak için literatürde belirtilen şekilde gerçekleştirildi 1. Amplifikasyon için iki ayrı bağlanma sıcaklığı (55 C ve 58 C) kullanıldı (Resim 1). luk-s PV ve luk-f PV genlerini kapsayan 1918 bç lik bölgenin amplifikasyonu, PVLup (5 AAG ACT ATT AGC TGC AAC ATT GTC3 ) ve PVLdn (5 AAT CTA TCT GTT TAG CTC ATA GGA3 ) primerleri kullanılarak, daha önce tarif edilen şekliyle yapıldı C ve 48 C olmak üzere iki farklı bağlanma sıcaklığı uygulandı. Özgül olmayan primer bağlanmasını artıracağı için daha düşük bağlanma sıcaklıklarında çalışılmadı (Resim 2). PCR amplifikasyonlarında GRE14 suşu PVL-pozitif kontrol olarak kullanıldı

4 Staphylococcus aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Amplifikasyon Sonuçları Üzerine Reaksiyon Koşullarının Etkisi PK NK M 433 bç 1A M PK NK bç Resim 1. luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile 55 C (1A) ve 58 C (1B) bağlanma sıcaklıklarında elde edilen PCR amplikonları. M: Moleküler ağırlık belirteci (O Range Ruler 50 bp ladder, Fermentas, Litvanya), PK: PVL-pozitif kontrol (GRE-14), NK: DNA içermeyen negatif kontrol. Aynı numaralar her iki jelde de aynı suşlara karşılık gelmektedir. Sekans Analizi 1B Çoğaltılan bölgenin DNA dizisini belirlemek için, luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile elde edilen daha kısa (yaklaşık 350 bç) iki amplikon, yine luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri kullanılarak, ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, ABD) cihazında çift yönlü otomatize DNA sekans analizine tabi tutuldu. Restriksiyon Endonükleaz Analizi PVL pozitif amplikonların hatalı amplifiye edilen PCR ürünlerinden ayrımını yapmak amacıyla, sekanslanan bölgenin ve PVL amplikonunun kesim alanları internette bulunan WebCutter Programı ( kullanılarak analiz edildi. Farklı amplikonlarda farklı kesim bölgelerine sahip uygun enzimler arasından, laboratuvarımızda halihazırda bulunması nedeniyle, BspH1 (T/CATGA, New England Biolabs, İngiltere) restriksiyon endonükleazı seçildi. luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile 55 C de saptanan bütün PVL pozitif amplikonlar (161 izolat), BspH1 ile restriksiyon endonükleaz analizine ta- 522

5 Karahan ZC, Dolapçı İ, Tekeli A. M NK PK 1918 bç 2A M PK NK bç 2B Resim 2. PVLup ve PVLdn primerleri ile 50 C (2A) ve 48 C (2B) bağlanma sıcaklıklarında elde edilen PCR amplikonları. M: Moleküler ağırlık belirteci (2A. Mass Ruler DNA Ladder Mix, Fermentas, Litvanya; 2B. O Range Ruler 50 bp ladder, Fermentas, Litvanya), PK: PVL-pozitif kontrol (GRE-14), NK: DNA içermeyen negatif kontrol. Aynı numaralar her iki jelde de aynı suşlara karşılık gelmektedir. bi tutuldu. PVL pozitif PCR ürünleri (433 bç) 151. ve 331. nükleotidler hizasında iki kesim bölgesi taşır ve kesim işlemi sonucunda 180, 151 ve 102 bç lik üç fragman elde edilmektedir. Primerlerin hatalı bağlanması sonucunda ortaya çıkan amplikonlar (347 bç) BspH1 ile herhangi bir kesim bölgesi içermemektedir (Resim 3). BULGULAR Toplam 321 S.aureus izolatının 161 (%50.2) i, luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile 55 C de, çoğunluğu pozitif kontrolden biraz daha kısa olmakla beraber, amplikon vermiştir. Bu 161 suşun 128 (%79.5) i hastane kökenli olup, 109 u MRSA, 19 u metisiline duyarlı S.aureus (MSSA) tur. PVL-pozitif bulunan 33 (%44.6) toplumdan kazanılmış S. aureus suşunun ise 26 sı MRSA, 7 si MSSA dır. Bu primerlerle 58 C de sadece 5 suşta 523

6 Staphylococcus aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Amplifikasyon Sonuçları Üzerine Reaksiyon Koşullarının Etkisi U PK M Resim 3. Gerçek PVL-pozitif amplikonlar ile luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerlerinin hatalı bağlanmasına bağlı oluşan yalancı pozitif amplikonların BspH1 enzimi ile elde edilen kesim paternleri. U: Kesilmemiş PCR ürünü, 1-3: Kesilmeyen 347 bç lik PCR ürünleri (primerlerin hatalı bağlanmasına bağlı elde edilen yalancı pozitif amplikonlar), 4-8: BspH1 ile kesim sonrasında elde edilen 102, 151 ve 180 bç lik PCR ürünleri (gerçek PVL pozitif suşlar), PK: BspH1 ile kesilmiş PVL-pozitif kontrol suşu (GRE-14). (%1.6) pozitif sonuç alınmıştır. Bunların 1 i hastane kökenli MRSA, diğer 4 ü toplumdan kazanılmış MRSA suşlarıdır. Pozitif kontrol suşu hariç 321 S.aureus izolatının hiçbiri, 50 C de PVLup ve PVLdn primerleri ile amplikon vermemiştir. Bağlanma sıcaklığı 48 C ye indirildiğinde, 5 (%1.6) klinik izolatta PVL pozitifliği saptanmıştır. Bu 5 izolat, luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleriyle 58 C de PVL pozitif bulunan suşlar ile aynıdır. luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile elde edilen amplikonların çift yönlü DNA dizi analizi, amplifiye edilen bölgenin beklenen PVL gen bölgesine (GenBank Accession Number: AB256039) karşılık gelmediğini göstermiştir. Hatalı amplifiye edilen gen dizisi 347 nükleotid uzunluğunda olup, luk-pv-1 primerinin son 18 bazı ile başladığı, luk-pv-2 primerinin ilk 16 bazı ile bittiği tespit edilmiştir. Bu bölgede yer alan 313 nükleotid, amplifiye edilmesi beklenen PVL gen bölgesindekilerden tamamıyla farklı bulunmuştur (Tablo I). Bu 347 bç lik DNA dizisinin karşılık geldiği gen bölgesi BLAST programı ( ile araştırılmıştır. Bu bölgenin %95 inin, S.aureus un hücre duvarı ile ilişkili fibronectin-binding protein (Acc. No: gb CP ), conserved hypothetical protein (Acc. No: gb CP ve dbj AP ), ve hücre yüzey proteini (Acc. No: gb CP ) gibi bazı korunmuş proteinlerini kodlayan gen bölgeleri ile %99 oranında benzerlik gösterdiği bulunmuştur. luk-pv-1 ve luk-pv-2 primerleri ile elde edilen 161 amplikonun 5 (%1.6) i BspH1 enzimi ile PVL pozitif amplikonlarda beklendiği gibi kesilmiştir. Bu 5 amplikon, aynı primer çifti ile 58 C de çalışıldığında bant veren izolatlara aittir. Kesim bölgesi taşımayan korunmuş bölgelere ait amplikonlar kesilmeden kalmıştır. 524

7 Karahan ZC, Dolapçı İ, Tekeli A. Tablo I. luk-pv-1 ve luk-pv-2 Primerleri ile Çoğaltılan PVL Gen Bölgesinin (GenBank Acc.No. AB256039), Aynı Primerler ile Hatalı Çoğaltılan Gen Bölgesi (HGB) nin ve Korunmuş Gen Bölgesi (KGB) nin (GenBank Acc.No. dbj AP ) Dizileri* KGB gga cat gct cca cat caa aat atg atc ttt HGB a atg tct gga cat gat cca cat caa aat atg atc ttt PVL a tca tta ggt aaa atg tct gga cat gat cca aat tta ttt gtt gga tat KGB tgg ttt gca tta cca gca gac caa gtg cca gta gga aga act gac ttt gta HGB tgg ttt gca tta cca gca gac caa gtg cca gta gga aga act gac ttt gta PVL aaa cca tat agt caa aat ccg aga gac tat ttt gtg cca gac aat gaa tta KGB aca gtt aat tca gat gga aca aat gta caa tgg agt cat gga gca gga gca HGB aca gtt aat tca gat gga aca aat gta caa tgg agt cat gga gca gga gca PVL ccc cca tta gta cac agt ggt ttc aat cct tca ttt att gca act gtt tct_ KGB ggt gca aat aaa cca ctt caa caa atg tgg gaa tat gga gta aat gat cct HGB ggt gca aat aaa cca ctt caa caa atg tgg gaa tat gga gta aat gat cct PVL cat gaa aaa ggc tca gga gat aca agt gaa ttt gaa ata acg tat ggc aga KGB cat cgt tca cat gac ttt aaa ata aga aat aga agt ggc caa gta ata tat HGB cat cgt tca cat gac ttt aaa ata aga aat aga agt ggc caa gta ata tat PVL aat atg gat gtt act cat gct act aga aga aca aca cac tat ggc aat agt KGB gac tgg cca act gtc cat att tat tct tta gaa gat tta tct aga gcg agt HGB gac tgg cca act gtc cat att tat tct tta gaa gat tta tct aga gcg agt PVL tat tta gaa gga tct aga ata cac aac gca ttt gta aac aga aat tac aca KGB gat tat ttt agt gaa gct gga gcg aca cct gct act aaa HGB gat tat ttt agt gaa gct gga gcg aca cct gct act aaa PVL gtt aaa tat gaa gtg aac tgg aaa act_ cat gaa att aaa gtg aaa gga cat KGB HGB PVL aat tga t atg aaa aaa ata gtc aaa tca tca gtt gtt aca tca att gca KGB g ctt ttg HGB g ctt ttg cta tcc aat PVL ttg ctt ttg cta tcc aat aca gtt gat gc * Primer dizileri koyu ile yazılarak belirtilmiş ve diziler arasındaki tek nükleotid değişikliklerinin altı çizilmiştir. BspH1 restriksiyon endonükleazı ile tanımlanan dizilerin altı çizilmiş ve kesim bölgeleri ok işareti ile belirtilmiştir. Boş kutuların herhangi bir anlamı yoktur. 525

8 Staphylococcus aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Amplifikasyon Sonuçları Üzerine Reaksiyon Koşullarının Etkisi TARTIŞMA PVL, özellikle direkt invazyon ve doku hasarı yoluyla hastalık oluşturan S.aureus suşlarının önemli bir virülans faktörüdür 1. Enfeksiyon yerine bağlı olmaksızın PVL pozitifliği, enfeksiyonun ciddiyeti ve komplikasyon risklerini artırmaktadır 23. PVL taşıyan suşlar, hastane ortamında kolaylıkla yayılıp, salgınlara yol açabilmekle birlikte 9,24-26, PVL taşıyıcılığı, toplumdan izole edilen suşlarda, hastane kaynaklı olanlara göre daha yaygın bulunmaktadır 8,24,27,28. S.aureus suşlarının PVL üretimi, çoğunlukla luks-pv ve luk-f-pv genlerinin PCR ile amplikasyonu yoluyla ortaya konulmaktadır. Çalışmaların çoğunda, Lina ve arkadaşları 1 tarafından tasarlanan primerler kullanılmıştır 1,9,11,12,16,18,19,24, Bu çalışmalarda PVL üretiminin görülme sıklığı %0.4 ile %94.1 arasında değişen oranlarda bulunmuştur 29,32. En yüksek oranlar, California da acil servis hastalarının deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarından elde edilen izolatlarda (%94.1) ve Cezayir de toplum (%86) ve hastane kaynaklı (%67.5) MRSA suşlarında gösterilmiştir 30,32. Cape Verde adalarında hastane kaynaklı MSSA izolatlarında PVL pozitifliği %35 oranında saptanmıştır 27. Yunanistan dan yapılan bir çalışmada ise, aynı primerler kullanılarak 498 MRSA izolatının %45 inin PVL geni taşıdığı gösterilmiştir 9. Bu yüksek oranlar, bizim 55 C bağlanma sıcaklığı kullandığımızda elde ettiğimiz sıklıkla (%50.2) benzerlik göstermektedir. Bağlanma derecesinin 58 C ye çıkarılması, değerlendirdiğimiz izolatlarda PVL pozitifliği sıklığında belirgin azalmaya (%1.6) yol açmıştır. Bu bulgu, bu primerler ile, özellikle düşük bağlanma sıcaklıkları kullanıldığında hatalı bağlanmalara bağlı olarak, yanlış pozitif sonuçların alınabileceğini göstermektedir. Hatalı bağlanma sonucu elde edilen amplikonlar beklenen amplikonlardan yaklaşık 100 bç kadar daha kısa olduğundan, bu amplikonların ayrımının yapılmasında elektroforezin uzun sürelerde gerçekleştirilmesi (100V da en az bir saat) yardımcı olabilir. Ayrıca amplifiye edilen gen bölgesinin doğruluğundan emin olmak için, elde edilen PCR amplikonlarının DNA dizi analizi ya da restriksiyon endonükleaz analizi ile değerlendirilmesi yapılabilir. PVL yi kodlayan genlerin diğer lökosidinleri kodlayan genlerle yüksek oranda homoloji gösterdikleri bilinmektedir 35, ancak bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, bahsi geçen primerlerin başka korunmuş gen bölgelerine de hatalı bağlanabileceğini gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamızda kullanılan diğer primer seti (PVLup ve PVLdn) daha önce Hisata ve arkadaşları 22 tarafından kullanılmıştır. Bu araştırıcıların gösterdiği kaynak 36 incelendiğinde ise, primer dizisi ve döngü koşullarının belirtilmediği görülmüştür. Bu çalışmada primerlerin bağlanma sıcaklıkları hesaplanarak, 50 C ve 48 C lik bağlanma sıcaklıkları kullanılmıştır. Her iki sıcaklık derecesinde de pozitif kontrol suşu (GRE14) amplikon vermiş, ancak klinik örneklerden izole edilen S.aureus suşlarında PVL pozitifliği sadece 48 C de saptanmıştır. Bu yöntem ile PVL pozitif bulduğumuz beş izolat, Lina ve arkadaşlarının 1 kullandığı primerler ile 58 C de çalıştığımızda PVL pozitif bulduğumuz suşlar ile aynıdır. Hisata ve arkadaşları 22 çalışmalarında 231 S.aureus suşu kullanmışlar ve bir tanesini PVL pozitif olarak bulmuşlardır. Aynı primerler Kuehnert ve arkadaşlarının 28 çalışmasında da kullanılmış ve 372 S.aureus izolatının dokuz (%2.4) u PVL pozitif olarak saptanmıştır. Bizim sonuçlarımız, bu primerlerin yüksek bağlanma sıcaklıklarında PVL pozitifliğini saptamada yalancı negatif sonuçlara yol açabildiğini göstermektedir. 526

9 Karahan ZC, Dolapçı İ, Tekeli A. Sonuç olarak; S.aureus izolatları arasında PVL pozitifliğini araştıran laboratuvarların çalışma protokollerini sadece literatürde verilen bilgilere dayanarak değil, kendi çalıştıkları laboratuvarların deneyimlerini de dikkate alarak özenle yeniden düzenlemeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Çalışma protokollerinin oluşturulmasında aynı gen bölgesini hedefleyen farklı primer setlerinin kullanılması da, sonuçların doğrulanmasında iyi bir seçenek olabilir. Farklı çalışmalarda elde edilen sonuçları karşılaştırırken de, primer seçimi ya da termal döngü koşullarından kaynaklanan yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçların olabileceği akılda tutulmalıdır. KAYNAKLAR 1. Lina G, Piémont Y, Godail-Gamot F, et al. Involvement of Panton-Valentine leukocidin-producing Staphylococcus aureus in primary skin infections and pneumonia. Clin Infect Dis 1999; 29: Johnsson D, Mölling P, Strålin K, Söderquist B. Detection of Panton-Valentine leukocidin gene in Staphylococcus aureus by LightCycler PCR: clinical and epidemiological aspects. Clin Microbiol Infect 2004; 10: Narita S, Kaneko J, Chiba J, et al. Phage conversion of Panton-Valentine leukocidin in Staphylococcus aureus: molecular analysis of a PVL-converting phage, ΦSLT. Gene 2001; 268: Prévost G, Cribier B, Couppié P, et al. Panton-Valentine leukocidin and gamma-hemolysin from Staphylococcus aureus ATCC are encoded by distinct genetic loci and have different biological activities. Infect Immun 1995; 63: Prévost G, Mourey L, Colin DA, Menestrina G. Staphylococcal pore-forming toxins. Curr Top Microbiol Immunol 2001; 257: Kaneko J, Kimura T, Kawakami Y, Tomita T, Kamio Y. Panton-Valentine leukocidin genes in a phage-like particle isolated from mitomycin C-treated Staphylococcus aureus V8 (ATCC49775). Biosci Biotechnol Biochem 1997; 61: Kaneko J, Kimura T, Narita S, Tomita T, Kamio Y. Complete nucleotide sequence and molecular characterization of the temperate staphylococcal bacteriophage ΦPVL carrying Panton-Valentine leukocidin genes. Gene 1998; 215: Naimi T, LeDell K, Como-Sabetti K, et al. Comparison of community acquired and health care-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. JAMA 2003; 290: Chini V, Petinaki E, Foka A, Paratiras S, Dimitracopolos G, Spiliopoulou I. Spread of Staphylococcus aureus clinical isolates carrying Panton-Valentine leukocidin genes during a 3-year period in Greece. Clin Microbiol Infect 2006; 12: Couppié P, Cribier B, Prévost G. Leukocidin from Staphylococcus aureus and cutaneous infections: en epidemiologic study. Arch Dermatol 1994; 130: Dufour P, Gillet Y, Bes M, et al. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in France: emergence of a single clone that produces Panton-Valentine leukocidin. Clin Infect Dis 2002; 35: Gonzalez BE, Hulten KG, Dishop MK, et al. Pulmonary manifestations in children with invasive communityacquired Staphylococcus aureus infection. Clin Infect Dis 2005; 41: Holmes A, Ganner M, McGuane S, Pitt TL, Cookson BD, Kearns AM. Staphylococcus aureus isolates carrying Panton-Valentine leucocidin genes in England and Wales: frequency, characterization, and association with clinical disease. J Clin Microbiol 2005; 43: Li GH, Zhang YY, Wang F, Chen YJ, Nord CE, Fang H. Emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying Panton-Valentine leukocidin gene in Shanghai, China. Int J Infect Dis 2006; 10: Rossney A, Morgan P, O Connell B. Community-acquired PVL+ MRSA in Ireland: a preliminary report. Euro Surveill 2005; 10: E Seybold U, Kourbatova EV, Johnson JG, et al. Emergence of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus USA300 genotype as a major cause of health care-associated blood stream infections. Clin Infect Dis 2006; 42:

10 Staphylococcus aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Amplifikasyon Sonuçları Üzerine Reaksiyon Koşullarının Etkisi 17. Vandenesch F, Naimi T, Enright MC, et al. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying Panton-Valentine leukocidin genes: worldwide emergence. Emerg Infect Dis 2003; 9: Von Eiff C, Friedrich AW, Peters G, Becker K. Prevalence of genes encoding for members of the staphylococcal leukotoxin family among clinical isolates of Staphylococcus aureus. Diagn Microbiol Infect Dis 2004; 49: Witte W, Braulke C, Cuny C, et al. Emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus with Panton-Valentine leukocidin genes in central Europe. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005; 24: Aires de Sousa M, Bartzavali C, Spiliopoulou I, Santos Sanches I, Crisostomo MI, de Lencastre H. Two international methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones endemic in a university hospital in Patras, Greece. J Clin Microbiol 2003; 41: Ida T, Okamoto R, Shimauchi C, Okubo T, Kuga A, Inoue M. Identification of aminoglycoside-modifying enzymes by susceptibility testing: epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Japan. J Clin Microbiol 2001; 39: Hisata K, Kuwahara-Arai K, Yamanoto M, et al. Dissemination of methicillin-resistant staphylococci among healthy Japanese children. J Clin Microbiol 2005; 43: Etienne J. Panton-Valentine leukocidin: a marker of severity for Staphylococcus aureus infection? Clin Infect Dis 2005; 41: Diep BA, Sensabaugh GF, Somboona NS, Carleton HA, Perdreau-Remington F. Widespread skin and softtissue infections due to two methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains harboring the genes for Panton-Valentine Leucocidin. J Clin Microbiol 2004; 42: Linde H, Wagenlehner F, Strommenger B, et al. Healthcare-associated outbreaks and community-acquired infections due to MRSA carrying the Panton-Valentine leucocidin gene in southeastern Germany. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2005; 24: O Brien FG, Pearman JW, Gracey M, Riley TV, Grubb WB. Community strain of methicillin-resistant Staphylococcus aureus involved in a hospital outbreak. J Clin Microbiol 1999; 37: Aires de SM, Conceiçao T, de Lencastre H. Unusually high prevalence of nosocomial Panton-Valentine leukocidin-positive Staphylococuus aureus isolates in Cape-Verde islands. J Clin Microbiol 2006; 44: Kuehnert MJ, Kruszon-Moran D, Hill HA, et al. Prevalence of Staphylococcus aureus nasal colonization in the United States, J Infect Dis 2006; 193: Ellington MJ, Hope R, Ganner M, et al. Is Panton-Valentine leucocidin associated with the pathogenesis of Staphylococcus aureus bacteraemia in the UK? J Antimicrob Chemother 2007; 60: Frazee BW, Lynn J, Charlebois ED, Lambert L, Lowery D, Perdreau-Remington F. High prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in emergency department skin and soft tissue infections. Ann Emerg Med 2005; 45: Johnsson D, Mölling P, Stralin K, et al. Detection of Panton-Valentine leukocidin gene in Staphylococcus aureus by using LightCycler PCR: clinical and epidemiological aspects. Clin Microbiol Infect 2004; 10: Ramdani-Bouguessa N, Bes M, Meugnier H, Söderquist B. Detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains resistant to multiple antibiotics and carrying the Panton-Valentine leukocidin genes in an Algeries hospital. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50: Robert J, Etienne J, Bertrand X, on behalf of ONERBA (Observatoire National de l Epidemiologie de la Résistance Bactérienne aux Antibiotiques). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus producing Panton-Valentine leukocidin in a retrospective case series from 12 French hospital laboratories, Clin Microbiol Infect 2005; 11: Wannet WJ, Spalburg E, Heck M, et al. Emergence of virulent methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains carrying Panton-Valentine leucocidin genes in the Netherlands. J Clin Microbiol 2005; 43: Said-Salim B, Mathema B, Braughton K, et al. Differential distribution and expression of Panton-Valentine leukocidin among community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. J Clin Microbiol 2005; 43: Okuma K, Iwakawa K, Turnidge JD, et al. Dissemination of new methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones in the community. J Clin Microbiol 2002; 40:

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 357-362 357 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE

Detaylı

16S rrna Analizi. Doç. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

16S rrna Analizi. Doç. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 16S rrna Analizi Doç. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum içeriği Genel bilgi Uygulanışı Kullanım alanları Avantajları Dezavantajları Neden

Detaylı

Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop yayınlar

Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop yayınlar Haziran 2015 İletişim adresleri : "Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop

Detaylı

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması Balkan Med J 2011; 28: 119-124 DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3 Trakya University Faculty of Medicine Original Article 119 Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı*

Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 671-675 Kan Kültürlerinde Üreyen Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Gerçek Zamanlı PCR ile Erken Tanısı* Early Detection of Methicillin Resistance

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI Soner YILMAZ1, Abdullah KILIÇ1, Aylin Üsküdar Güçlü1, Orhan BEDİR1,

Detaylı

Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması*

Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 389-400 Toplum ve Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentine Lökosidin Varlığının ve Klonal İlişkinin Araştırılması*

Detaylı

SUŞLARININ EPİDEMİYOLOJİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ

SUŞLARININ EPİDEMİYOLOJİK VE MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 343-355 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİNDE 2004-2005 YILLARINDA İZOLE EDİLEN HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ARASINDA KLONALİTENİN VE PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN TOKSİNİNİN ARAŞTIRILMASI*

HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ARASINDA KLONALİTENİN VE PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN TOKSİNİNİN ARAŞTIRILMASI* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 529-533 HASTANE KAYNAKLI METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ARASINDA KLONALİTENİN VE PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN TOKSİNİNİN ARAŞTIRILMASI*

Detaylı

RUTİN MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARLARI İÇİN ÜÇ ADIMDA MIRU-VNTR

RUTİN MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARLARI İÇİN ÜÇ ADIMDA MIRU-VNTR Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 375-383 RUTİN MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARLARI İÇİN ÜÇ ADIMDA MIRU-VNTR THREE STEP MIRU-VNTR FOR ROUTINE MYCOBACTERIOLOGY LABORATORY PRACTICE Nuran

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted):

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 202-210 Çukurova Bölgesinde Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Suşlarının Spoligotiplendirme ve MIRU-VNTR

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR ÖZET SUMMARY

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR ÖZET SUMMARY Araştırma ANKEM Derg 2011;25(3):145-149 doi:10.5222/ankem.2011.145 STAPHYLOCOCCUS AUREUS DA METİSİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA DİSK DİFÜZYON, OKSASİLİN AGAR TARAMA, MİKRODİLÜSYON VE PBP2a LATEKS AGLÜTİNASYON

Detaylı

ÇEŞİTLİ GASTROİNTESTİNAL KARSİNOM ÖRNEKLERİNDE İNSAN PAPİLLOMAVİRUS DNA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI*

ÇEŞİTLİ GASTROİNTESTİNAL KARSİNOM ÖRNEKLERİNDE İNSAN PAPİLLOMAVİRUS DNA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI* Özgün Çalışma/Original Article ikrobiyol Bul 2009; 43: 259-268 ÇEŞİTLİ GASTROİNTESTİNAL KARSİNO ÖRNEKLERİNDE İNSAN PAPİLLOAVİRUS DNA VARLIĞININ ARAŞTIRILASI* INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF HUAN PAPILLOAVIRUS

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI*

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 547-552 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*

t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 571-581 t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* t030

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda meca Varlığının Araştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda meca Varlığının Araştırılması Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 10: 17-20 / Ocak-Mayıs-Eylül 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda meca Varlığının Araştırılması Investigation

Detaylı

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI*

STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 115-120 STREPTOMİSİNE DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA rpsl VE rrs GEN BÖLGESİ MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

Kısa Bildiri/Short Communication. Mikrobiyol Bul 2010; 44:

Kısa Bildiri/Short Communication. Mikrobiyol Bul 2010; 44: Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 279-284 STAPHYLOCOCCUS AUREUS KLİNİK İZOLATLARINDA METİSİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA OKSASİLİN DİRENCİ TARAMA AGAR VE KROMOJENİK MRSA AGAR BESİYERLERİNİN

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 11 Roundup Ready Soya nın Eş Zamanlı (Real-Time) PCR ile Nicel Saptanması N. Foti WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Genetik çalışmaların yüksek canlılardan çok mikroorganizmalarla yapılması bazı avantajlar sağlar.

Genetik çalışmaların yüksek canlılardan çok mikroorganizmalarla yapılması bazı avantajlar sağlar. 8.Hafta: Bakteri Genetiği BAKTERİ GENETİĞİ Genetik çalışmaların yüksek canlılardan çok mikroorganizmalarla yapılması bazı avantajlar sağlar. 1) Yüksek canlılarda çok sayıda kromozom ve onları kontrol eden

Detaylı

STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI

STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI Makale 7 Sayfalar 29-34 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2009; 23 (2): 63-68 STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDE METİSİLİN DİRENCİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SAPTANMASI DETECTION OF METHICILLIN RESISTANCE

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji. Dr. Burak Aksu M.Ü. Tıp Fakültesi T.Mikrobiyoloji AD.

Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji. Dr. Burak Aksu M.Ü. Tıp Fakültesi T.Mikrobiyoloji AD. Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Burak Aksu M.Ü. Tıp Fakültesi T.Mikrobiyoloji AD. Tüm Genom Analizi ve Klinik Mikrobiyoloji DNA dizileme yöntemleri Tüm genom analizi Mikrobiyolojide kullanım

Detaylı

ÖZET SUMMARY BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR GENETIC ANALYSES OF BETA-THALASSEMIA PATIENTS

ÖZET SUMMARY BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR GENETIC ANALYSES OF BETA-THALASSEMIA PATIENTS Ege Tıp Dergisi 39 (3): 153-157, 2000 BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR GENETIC ANALYSES OF BETA-THALASSEMIA PATIENTS Berna YILMAZ 1 Zuhal BALIM 1. Ferda ÖZKINAY 2 Cumhur GÜNDÜZ

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 31.07.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.09.2012

Geliş Tarihi (Received): 31.07.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.09.2012 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 11-18 Staphylococcus aureus Suşlarındaki Metisilin Direncinin Belirlenmesinde Sefoksitin Disk Difüzyon Testi, Otomatize Sistem ve Kromojenik Besiyerinin

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENÇ PREVALANSI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENÇ PREVALANSI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 407-412 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENÇ PREVALANSI PREVALENCE OF INDUCIBLE CLINDAMYCIN

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDE TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN BALGAM ÖRNEKLERİNDE MİKOBAKTERİ TÜR DAĞILIMININ PCR-RFLP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDE TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN BALGAM ÖRNEKLERİNDE MİKOBAKTERİ TÜR DAĞILIMININ PCR-RFLP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 203-209 203 ELAZIĞ YÖRESİNDE TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN BALGAM ÖRNEKLERİNDE MİKOBAKTERİ TÜR DAĞILIMININ PCR-RFLP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ DETECTION OF MYCOBACTERIUM

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: 1-10

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: 1-10 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 1-10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE 2002-2005 YILLARI ARASINDA KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Sığır, Koyun ve Piliç Etlerinde Staphylococcus aureus un Varlığı ve Moleküler Karakterizasyonu Proje Yürütücüsü: Haydar ÖZDEMİR Yardımcı Araştırmacı:

Detaylı

Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması*

Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 532-545 Hastane ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus İzolatlarında Çeşitli Virülans Faktörlerinin Gerçek Zamanlı PCR Yöntemiyle Araştırılması*

Detaylı

Dilara YILDIRAN. Candida İzolatlarının Tür Düzeyinde. ve MALDI-TOF MS Sistemlerinin Karşılaştırılması. Mikr. Uzm.

Dilara YILDIRAN. Candida İzolatlarının Tür Düzeyinde. ve MALDI-TOF MS Sistemlerinin Karşılaştırılması. Mikr. Uzm. Candida İzolatlarının Tür Düzeyinde Tanımlanmasında Altın Standart Yöntem Olan rdna ITS1/2 Dizi Analizi ile VITEK 2 YEAST ID, API ID 32C ve MALDI-TOF MS Sistemlerinin Karşılaştırılması D i l a r a Y ı

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

JELATİN VE JELATİN İÇEREN ÜRÜNLERDE DNA İZOLASYON YÖNTEMİ İLE TÜR TESPİTİ

JELATİN VE JELATİN İÇEREN ÜRÜNLERDE DNA İZOLASYON YÖNTEMİ İLE TÜR TESPİTİ MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Gebze, Kocaeli JELATİN VE JELATİN İÇEREN ÜRÜNLERDE DNA İZOLASYON YÖNTEMİ İLE TÜR TESPİTİ Mediha Esra ALTUNTOP YAYLA, Canan DOĞAN EKİNCİ, Serkan SAVSAR 2016 12.

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 581-591 Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-pcr ile Genotiplendirilmesi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):159-163 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane

Detaylı

İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUM KÖKENLİ METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI*

İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUM KÖKENLİ METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2008; 42: 661-667 İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUM KÖKENLİ METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir. Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir. Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Eritromisine dirençli klinik Streptococcus pneumoniae izolatlarında makrolid direncinin genetik profili ile serotip ilişkisi N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Penisiline Duyarlı ve Dirençli Streptococcus pneumoniae İzolatlarında Penisilin Bağlayan Protein Genotiplerinin Değerlendirilmesi*

Penisiline Duyarlı ve Dirençli Streptococcus pneumoniae İzolatlarında Penisilin Bağlayan Protein Genotiplerinin Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 190-201 Penisiline Duyarlı ve Dirençli Streptococcus pneumoniae İzolatlarında Penisilin Bağlayan Protein Genotiplerinin Değerlendirilmesi* Evaluation

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Taksonomik terimler Alem (Kingdom) Bölüm veya şube (divisio, filum)

Detaylı

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR 2050 TB Eliminasyon Hedefi (WHO; Global Tuberculosis Report 2012)

Detaylı

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi

Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mrna Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi Aylin Altay Koçak 1, İpek Tüney 2, Koray Ergünay 2, Alp Usubütün 3, Kunter Yüce 4, Ahmet

Detaylı

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ?

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? Elif Aktaş, Nezahat Gürler, Nafia Canan Gürsoy, Barış Otlu, Bahar Akgün Karapınar, Zuhal Kalaycı Çekin, Gülsüm İnanç, Emin Bulut, Çiğdem Kayacan

Detaylı

242 Dicle Tıp Dergisi S. / Susever ve Y. Yeğenoğlu. İmmün sistemi baskılı hastalarda Candida türlerinin saptanması 2012; 39 (2): 242-250

242 Dicle Tıp Dergisi S. / Susever ve Y. Yeğenoğlu. İmmün sistemi baskılı hastalarda Candida türlerinin saptanması 2012; 39 (2): 242-250 242 Dicle Tıp Dergisi S. / Susever ve Y. Yeğenoğlu. İmmün sistemi baskılı hastalarda Candida türlerinin saptanması 2012; 39 (2): 242-250 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0135 ÖZGÜN

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

Comparison of Oxacillin, Cefoxitin, Ceftizoxime, and Moxalactam Disk Diffusion Methods for Detection of Methicillin Susceptibility in Staphylococci

Comparison of Oxacillin, Cefoxitin, Ceftizoxime, and Moxalactam Disk Diffusion Methods for Detection of Methicillin Susceptibility in Staphylococci Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 258-265 Stafilokoklarda Metisilin Duyarlılığının Belirlenmesinde Oksasilin, Sefoksitin, Seftizoksim ve Moksalaktam Disk Difüzyon Yöntemlerinin

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Acinetobacter spp. Klinik İzolatlarında Karbapenem Direncinin Moleküler Epidemiyolojisi

Acinetobacter spp. Klinik İzolatlarında Karbapenem Direncinin Moleküler Epidemiyolojisi doi:10.5222/tmcd.2017.190 Araştırma Acinetobacter spp. Klinik İzolatlarında Karbapenem Direncinin Moleküler Epidemiyolojisi Murat TELLİ*, Mete EYİGÖR**, Berna KORKMAZGİL*, Neriman AYDIN*, Mustafa Altay

Detaylı

Zeynep Ceren Karahan 1*, Alper Tekeli 2, Figen Atalay 3*, Nejat Akar 1

Zeynep Ceren Karahan 1*, Alper Tekeli 2, Figen Atalay 3*, Nejat Akar 1 DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59:139-143 Mycobacterium tuberculosis suşlarının polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)

Detaylı

Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum un Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genlerinin Nükleotid Düzeyinde Karşılaştırmalı Analizi

Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum un Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genlerinin Nükleotid Düzeyinde Karşılaştırmalı Analizi Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (3): 149-153, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum un Laktat Dehidrogenaz

Detaylı

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Dr. Onur KARATUNA Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Sunum Akışı Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Detaylı

Differential Display. Özgür Çakır

Differential Display. Özgür Çakır Differential Display Özgür Çakır Differential gen anlatımı Gelişmeye bağlı gen anlatımı değişiklikleri Ortam uyaranları ile gen anlatımı değişimleri Doku veya hücreye özel gen anlatımları Farklı anlatım

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR TİCARİ KONVANSİYONEL PCR SİTEMLERİ TİCARİ REAL-TIME PCR SİTEMLERİ IN-HOUSE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ*

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg 2010;24(2):65-70 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ* M. Cem ERGON, Meral BİÇMEN, Zeynep

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Kromozom yapı değişimleri

Kromozom yapı değişimleri Kromozom yapı değişimleri Kromozom yapı değişimleri Nedeni kırıklardır. Kırık kısımlar birbiri ile birleşme eğilimi gösterirler. Kırıklar kimyasal, fiziksel ve biyolojik etmenlerle oluşabilirler. Yapı

Detaylı

Türkiye'de İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu

Türkiye'de İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu Türkiye'de 2015-2016 İnfluenza Sezonunda Görülen Influenza A(H1N1)pdm09 Virüsünün Moleküler Karakterizasyonu Dilek Güldemir 1,Ayşe Başak Altaş 1,Fatma Filiz Arı 1,Zekiye Bakkaloğlu 1,Özlem Ünaldı 1,Fatma

Detaylı

Nejla CEBECİ GÜLER, İlknur TOSUN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Kurtuluş BURUK, Faruk AYDIN

Nejla CEBECİ GÜLER, İlknur TOSUN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Kurtuluş BURUK, Faruk AYDIN Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 723-728 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Türlerinin (C.parapsilosis sensu stricto, C.metapsilosis ve C.orthopsilosis)

Detaylı

PCR ve RFLP YÖNTEMLERİ İLE MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU

PCR ve RFLP YÖNTEMLERİ İLE MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun PCR ve RFLP YÖNTEMLERİ İLE MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU Prof.Dr. Ahmet SANİÇ 1, Doç.Dr. Cafer

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 İnvazif Mantar Enfeksiyonları (İME) Bağışıklık sistemi Morbidite-mortalite

Detaylı

Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı

Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı Türk Mikrobiyol Cem Derg 4():2-32, 20 doi:0.5222/tmcd.20.02 Araştırma Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı Zeynep ÇİZMECİ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı *

Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı * Antibiotic Susceptibility of Methicillin resistant

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Araştırma Makalesi Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Investigation of Nasal Carriage and Antibiotic Susceptibility of Staphylococcus

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron*

Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron* Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 717-721 Marmara Üniversitesi Hastanesi nde İzole Edilen İlk Metronidazole Dirençli Bacteroides Kökeni: Bacteroides thetaiotaomicron* The First Metronidazole-Resistant

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

INVESTIGATION OF ESBL TYPES IN COMMUNITY ACQUIRED URINARY ESCHERICHIA COLI ISOLATES BY ISOELECTRIC FOCUSING AND POLYMERASE CHAIN REACTION

INVESTIGATION OF ESBL TYPES IN COMMUNITY ACQUIRED URINARY ESCHERICHIA COLI ISOLATES BY ISOELECTRIC FOCUSING AND POLYMERASE CHAIN REACTION Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 367-374 TOPLUM KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU ETKENİ ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA GSBL ENZİM TİPLERİNİN İZOELEKTRİK ODAKLAMA VE POLİMERAZ ZİNCİR

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi

Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi Isırıkla İlgili Literatür İncelemesi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği, İzmir Avcılarda

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

STAFİLOKOKLARDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENCİ VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK ORANLARI*

STAFİLOKOKLARDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENCİ VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK ORANLARI* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 37-44 STAFİLOKOKLARDA İNDÜKLENEBİLİR KLİNDAMİSİN DİRENCİ VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK ORANLARI* THE RATE OF INDUCIBLE CLINDAMYCIN RESISTANCE

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?*

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 385-391 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Can Meropenem

Detaylı

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Viral Salgınların Araştırılması Sekans Temelli Genotiplendirme Yöntemleri Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Genotipleme Genomun genetik karakterizasyonu Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran mutasyonları (nt dizisi

Detaylı

STAFİLOKOK KLİNİK İZOLATLARINDA MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B (MLS B ) VE TELİTROMİSİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

STAFİLOKOK KLİNİK İZOLATLARINDA MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B (MLS B ) VE TELİTROMİSİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 177-186 STAFİLOKOK KLİNİK İZOLATLARINDA MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B (MLS B ) VE TELİTROMİSİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF MACROLIDE-LINCOSAMIDE-

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ < www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle

Detaylı

Sefoksitine Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz Tespiti

Sefoksitine Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz Tespiti Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(3): 375-385 Sefoksitine Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz Tespiti Detection

Detaylı

Candida albicans Suşlarının Genotiplendirmesinde 25S İntron Analizini Takiben Restriksiyon Enzim Analizi Uygulanması*

Candida albicans Suşlarının Genotiplendirmesinde 25S İntron Analizini Takiben Restriksiyon Enzim Analizi Uygulanması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 257-265 Candida albicans Suşlarının Genotiplendirmesinde 25S İntron Analizini Takiben Restriksiyon Enzim Analizi Uygulanması* 25S Intron Analysis

Detaylı

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni Cem Çelik 1, Mustafa Zahir Bakıcı 1, Mustafa Gökhan Gözel 2, Aynur Engin

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

İşlevsel Genomik Nedir?

İşlevsel Genomik Nedir? İşlevsel Genomik Nedir? İşlevsel Genomik, yapısal genomik tarafından sağlanan bileşenlerin ve bilginin kullanımı ile gen işlevinin değerlendirilmesinde, deneysel yaklaşımların (genom veya sistem boyunca)

Detaylı

Uluslararası Verilerin

Uluslararası Verilerin Uluslararası Verilerin Karşılaştırılması Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji USBİS 2017 UHESA -Türkiye (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı) NHSN -

Detaylı

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz

Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Mikobakteriyolojide yeni nesil dizileme ile analiz Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir Mikobakteriyolojide kullanım alanları Moleküller epidemiyoloji

Detaylı