Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be ri say fa 16 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 OCAK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr ni as ya.com.tr Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? 12 EY LÜL CÜ LE RÝN A NA YA SA Ý LE ZO RUN LU HA LE GE TÝR DÝK LE RÝ DÝN DERS LE RÝY LE M. KE - MAL Ý DÝN DAR GÖS TER ME PRO JE SÝ NÝ AKP ÝK TÝ DA RI DA SE KÝZ YIL DIR DE VAM ET TÝ RÝ YOR. HEDEF ÝLKE VE ÝNKILÂPLARI BENÝMSEMÝÞ VATANDAÞLAR n 12 Ey lül'den son ra a na ya sa i le zo run lu ha le ge ti ri len Din kül tü rü ve Ah lâk Bilgisi der si ni, M. Ke mal'i din dar gös ter me yi a maç la yan bir muh te va i le ver me uy gu la ma sý, se kiz yý lý ný dol du ran AKP ik ti da rýn da da sürü yor. Öð re tim prog ra - mýn da der sin viz yo nu ta ným la nýr ken, Atatürk ilke ve inkýlâplarýný benimsemiþ Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý yetiþtirmek maddesine de yer veriliyor. KÝM DÝN DERSLERÝNÝ KALDIRIP EZANI TÜRKÇELEÞTÝRMÝÞTÝ? n 9, 10, 11 ve 12. sý nýf lar da o ku tu lan ders ki tap la rýn da M. Ke mal'in bol miktardaki fotoðraflarýyla birlikte din e ve Pey gam be ri mize iliþkin ö vü cü söz le ri ve din e ði ti mi nin o kul lar da ve ril me si ge rek ti ðiy le il gi li be yan la rý ak ta rý lýr ken, aksi yöndeki ifadeleri gizleniyor ve o nun dö ne min de o kul lar daki din ders le ri nin ta - ma men kal dý rýl dý ðý ve e za nýn Türk çe leþ ti ril diði bilgileri de sansür ediliyor. Emekliler zamlý maaþ için Þubat ayýný beklemek durumunda. TORBA KANUNU BEKLENÝYOR Emekli zamlarý Þubat a kaldý OCAK ZAMMI ÞUBAT'TA ÖDENECEK n Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Baþ ka ný M. E - min Za rar sýz, 2011 e mek li ma aþ zam la rý - nýn Torba Ka nu nun yü rür lü ðe gir me siy le ya tý rý la ca ðý ný söy le di. Za rar sýz, ma aþ fark - la rý nýn Þu bat a yýn da 60 li ra ve ya tý rý la ma - yan O cak a yý nýn da 60 li ra o la rak ge ri ye dö nük ö de ne ce ði ni kay det ti. Ha be ri 11 de ERGENEKON DÂVÂSI SANIÐI ARÝF DOÐAN MAHKEMEDE BAÐIRDI Kim se ben den he sap so ra maz A rif Do ðan, Mah ke me Baþ ka ný Kök sal Þen gün ta ra fýn dan Bu ra da jan dar ma yok. Bu ra sý nýn bir mah ke me, si zin de bir sa nýk ol du ðu nu zu u nut ma yýn. Ba ðý ra rak ko nu þa maz sý nýz þek lin de i kaz e dil di. FO TOÐ RAF: A A MAHKEME BAÞKANI ÝKAZ ETTÝ n Er ge ne kon dâ vâ sý tu tuk suz sa ný ðý e mek li Al bay A rif Do ðan ýn ol duk ça ha re ket li ge çen duruþmasýnda, Ýs - tan bul Cum hu ri yet Sav cýsý Meh met A li Pek gü zel in Siz JÝ TEM de gö rev yap tý nýz mý? so ru su na Do ðan, Ýd di - a na me de an la tý lan JÝ TEM be nim kur du ðum JÝ TEM de ðil. Kim se he - sap so ra maz ben den. Ýd di a na me de ya zý lan JÝ TEM i kim kur duy sa o ce - vap la sýn di ye ba ðýr dý. Ha be ri 5 te Baðdat ýn kuzeyindeki Saddam Hüseyin in memleketi Tikrit te, camiler aracýlýðýyla halka kan baðýþý çaðrýlarý yapýldý. SIRADA BEKLEYENLERE ÝNTÝHAR SALDIRISI YAPILDI Tikrit kan gölü CANLI BOMBA POLÝS ADAYLARININ ARASINDA PATLADI n I rak ýn Tik rit ken tin de po lis ol mak i çin sý ra bek le yen le rin a ra sý na gi ren bir in ti har sal dýr ga ný nýn ü ze rin de ki pat la yý cý la rý in fi lâk et tir - me si so nu cu en az 42 ki þi öl dü. Baþ kent Bað dat ýn 130 km ku ze - yin de ki Tik rit te po lis a lým mer ke zi ne dü zen le nen sal dý rý da 100 den faz la ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný a çýk lan dý. Ha be ri say fa 7 de Savaþla deðil, inanç ve akýlla kazanacaðýz n Sýrbistan daki Ýslâm Birliði Baþmüftüsü Muammer Zukorliç, Boþnak nüfusun yoðun yaþadýðý Sancak a yönelik özerklik talebini tekrarlayarak, Sancak ýn özerkliði savaþla deðil, kalemle, akýlla, inançla ve ahlâkla kazanýlacak dedi. Ha be ri 7 de ATO KAYNAK GÖSTERDÝ Et fiyatlarýný TÜÝK ten aldýk ORTALAMA DÜÞÜÞ 29 KURUÞ n An ka ra Ti ca ret O da sý, Tür ki ye ge ne - lin de et fi yat la rýn da düþ me or ta la ma sý nýn 29 ku ruþ ol du ðu na da ir ha be rin kay na ðý - nýn Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu ol du ðu nu bil dir di. A TO nun, et fi yat la rýn da ki de ði þi - min e le a lýn dý ðý ba sýn bül te nin de, TÜ - ÝK in Tü ke ti ci Fi yat la rý En dek si -Mad de Se pe ti ve Or ta la ma Mad de Fi yat la rý nýn kul la nýl dý ðý kay de dildi. Ha be ri 11 de BANKA HESAPLARINDA Bin Ali nin 1.5 milyar dolarý var VE MÝLYARLARCA DOLARLIK MÜLK n Or ta do ðu'da ö nem li bir fi nans ha ber si te si o lan qudy.com, çe þit li fi - nans kay nak la rý na da ya na rak ver di ði ha ber de, dev rik Tu nus dik ta tö rü Zey ne - la bi din Bin A li'nin "yurt dý þýn da ki ö zel ban ka lar da bi li nen na kit 1,5 mil yar do - lar lýk bir ser ve ti nin bu lun du ðu nu," taþýnmaz mal varlýðýnýn ise milyarca dolarý bulduðunu i le ri sür dü. ISSN TÜRK TELEKOM ARENA TARTIÞMASI BÝTMÝYOR Ha be ri Spor da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 19 O CAK 2011 ÇARÞAMBA LÂ HÝ KA la hi ni as ya.com.tr Af ri ka da fikr-i hür ri ye tin ga le ya ný â lem-i Ýs lâ mýn ef kâ rýn da öy le bir Be di uz za man Sa id Nur si...af ri ka ve em sâl le rin de o de re ce fikr-i hür ri ye tin ga le ya nýy la, ta hav vül-ü a zîm ve in ký lâb-ý a cîb ve te rak kî-i fik rî ve te yak kuz-u tam in tâc et miþ tir ki, ba ha sý na yüz se ne ver sey dik yi ne u cuz du. u âl: Hey hât! Na sýl, hür ri ye ti miz u mum â lem-i Ýs lâ mýn hür ri ye ti nin mu kad di me si ve fecr-i sâ dý ký o lur? Ce vap: Ý ki ci het i le: Bi rin ci si: Biz de o lan is tib dat, As ya nýn hür ri ye ti ne zul mâ nî bir sed çek miþ ti. Zi yâ-yý hür ri yet o muz lim per de den ge çe mez di ki, göz le ri aç sýn, ke mâ lâ tý gös ter sin. Ýþ te bu sed din tah ri biy le, fikr-i hür ri yet Çin e ka dar ya yýl dý ve ya yý la cak týr. Fa kat Çin if rat e dip ko mü nist ol du. Â lem de ki te ra zi nin hür ri yet gö zü a ðýr gel di ðin den, bir den bi re te ra zi nin ö te ki gö zün de o lan vah þet ve is tib dâ dý kal dýr dý, git gi de kal ka cak. E ðer siz sa hi fe-i ef kâ rý o ku sa nýz, ta rîk-i si ya se ti gör se niz, hu te bâ-i u mu mî o lan, doð ru ko nu þan ce râ i di din le se niz, an la ya cak sý nýz ki: A ra bis tan, Hin dis tan, Ca va, Mý sýr, Kaf kas, Af ri ka ve em sâl le rin de o de re ce fikr-i hür ri ye tin ga le ya nýy la, â lem-i Ýs lâ mýn ef kâ rýn da öy le bir ta hav vül-ü a zîm ve in ký lâb-ý a cîb ve te rak kî-i fik rî ve te yak kuz-u tam in tâc et miþ tir ki, ba ha sý na yüz se ne ver sey dik yi ne u cuz du. Zi ra hür ri yet, mil li ye ti gös ter di. Mil li yet sa de fin de o lan Ýs lâ mi ye tin cev her-i nu ra nî si te cel lî ye baþ la dý. Ýs lâ mi ye tin ih ti zâ zý ný ih bar et ti ki, her bir Müs lim, cüz-ü fert gi bi ba þý boþ de ðil dir. Bel ki her bi ri, mü rek ke bât-ý mü te dâ hi le-i mü te sâ i de den bir cüz dür. Sa ir ec zâ lar la câ zi be-i u mu mi ye-i Ýs lâ mi ye nok ta sýn da bir bi riy le sý la-i ra him le ri var dýr. Þu ih bar bir ka vî ü mit ve rir ki, nok ta-i is ti nad, nok ta-i is tim dad ga yet ka vî ve me tin dir. Þu ü mit, ye is le öl dü rü len kuv ve-i mâ ne vi ye mi zi ih yâ et ti. Þu ha yat, â lem-i Ýs lâm da ki ga le yan e den fikr-i hür ri yet ten is tim dad e de rek, u mum â lem-i Ýs lâm ü ze ri ne çök müþ o lan is tib dâd-ý mâ ne vî-i u mu mî nin per de le ri ni par ça par ça e de cek tir. HA ÞÝ YE 1 Ü mit siz li ði â det e din miþ kim se ye rað men. Ý kin ci ci het: Þim di ye ka dar ec ne bî ler ba ha ne ma ha ne tu tar lar dý. Mil le ti mi zi e zi yor lar dý. Þim di i se, el le rin de u ruk-u in sa ni yet kâ râ ne le ri ne ve ya da mar-ý mü ta as sý bâ ne le ri ne ve ya â sâbý des sa sâ ne le ri ne do kun du ra cak, el le rin de ser riþ te-i ba ha ne o la cak öy le nok ta bu la maz lar. Bul sa lar da tu ta maz lar. Bâ hu sus me de ni yet, hubb-u in sa ni ye ti tev lid e der. Su al: Hey hât! Bi ze te sel lî ve ren þu ul vî e me li ye se in ký lâp et ti ren ve et ra fý mýz da ha ya tý mý zý ze hir len dir mek ve dev le ti mi zi par ça par ça et mek i çin a ðýz la rý ný aç mýþ o lan o müt hiþ yý lan la ra ne di ye ce ðiz? HA ÞÝ YE 2 Ce vap: Kork ma yý nýz. Me de ni yet, fa zi let, hür ri yet â lem-i in sa ni yet te ga le be çal ma ya baþ la dý ðýn dan, biz za ru re te ra zi nin ö te ki yü zü þey en fe þey en ha fif le þe cek tir. Farz-ý mu hal o la rak, Al lah et me sin, e ðer bi zi par ça par ça e dip öl dür se ler, e min o lu nuz, biz yir mi o la rak ö le ce ðiz, üç yüz o la rak di ri le ce ðiz. Ba þý mýz dan re zâ il ve ih ti lâ fa týn gu ba rý ný sil kip, ha ki kî mü nev ver ve müt te hid o la rak ker vân-ý be nî be þe re pîþ dâr lýk e de ce ðiz. Biz, en þe dit, en ka vî ve en bâ kî ha ya tý in taç e den öy le bir ö lüm den kork ma yýz. Biz öl sek de Ýs lâ mi yet sað ka lýr. O mil let-i kud si ye sað ol sun. Gel me si mu hak kak o lan her þey, u zak ta ol sa ya kýn dýr. (Ha dis-i þe rif, Ýbn-i Ma ce, Mu kad de me: 7/46) HA ÞÝ YE-1: Lil lâ hil hamd, kýrk beþ se ne son ra par ça par ça et me ye baþ la dý. HA ÞÝ YE-2: Deh þet li ve ha ki kat lý bir su al. Mü nâ za rât, s. 153, Ye ni As ya Neþ., Ýs tan bul-2007 LÜ GAT ÇE fecr-i sâ dýk: Ger çek ay dýn lýk. zi yâ-yý hür ri yet: Hür ri yet ý þý ðý. muz lim: Ka ran lýk ve - ren, ka ran lýk lý. hu te bâ-i u mu mî: U - mu mun ha tip le ri. ce râ id: Ga ze te ler. ta hav vül-ü a zîm: Bü yük de ði þim. te rak kî-i fik rî: Fik - ren i ler le me. te yak kuz-u tam: Tam bir u ya nýk lýk. in tâc: Ne ti ce ver me. mü rek ke bât-ý mü te - dâ hi le-i mü te sâ i de: Ço ða la rak ve ge li þe rek bir bi ri i çi ne gi ren þey ler - den o lu þan ka rý þým lar. u ruk-u in sa ni yet kâ - râ ne: Ýn san lý ða ya ký þýr hal ler, huy lar. da mar-ý mu ta as sý - bâ ne: Ta as sub da ma rý. â sâb-ý des sa sâ ne: Al dat ma da ma rý. ser riþ te-i ba ha ne: Ba ha ne i çin i pu cu. hubb-u in sa ni yet: Ýn san lýk sev gi si. Â Ýnkâr edenlerin ne mallarý ve ne de evlâtlarý, Allah'ýn azabýnýn bir parçasýndan bile onlarý kurtaramayacaktýr. Onlar Cehennem ateþinin ehlidir; orada ebedî olarak kalýcýdýrlar. Dün ya nýn bu har ka zan la rý PA RIL TI sa mi_ce be ma il.com SA MÝ CE BE CÝ Uy du lar la u zay dan çe ki len fo toð raf la rýy la þi rin ve ma vi bir ge ze gen o la rak gö rü len dün ya mý zýn, de niz ler ve ok ya nus lar la çev ri li ol du ðu nu gö rü rüz. Dün ya nýn yüz de o tu zu nu ka ra lar ve yüz de yet mi þi ni de niz ler teþ kil e der. Týp ký in san be de nin de ki o ran gi bi. Su ha yat de mek tir. Su suz ha yat yer yü zün de müm kün de ðil dir. Ce nâb-ý Hak Biz her þe yi su dan ya rat týk fer man e der. Ya ra tý lan her þey ha ya tý ný su i le de vam et ti rir. Her can lý ya ha yat sý fa tý ný ve ren de E ze lî Ha yat Sa hi bi o lan Al lah týr. Bil di ði miz tarz da ki ha yat yal nýz bu dün ya da var dýr. Gü ne þe bað lý di ðer ge ze gen ler ve uy du la rýn da ya þa ma ya el ve riþ li su ve ha va ol ma dý ðý bi lin mek te dir. Sâ ir yýl dýz lar â le mi de on lar gi bi dir. An cak, o ra lar da ya þa ma ya mü sa it o la rak ya ra tý lan had siz me lâ i ke ve ru hâ nî var lýk lar, kâ i na týn her ta ra fý ný þen len dir miþ tir. Zi ra, bu kü çü cük dün ya yý bu ka dar can lý tür le riy le þen len di ren Al lah ýn hik me ti, dün ya dý þýn da ki yýl dýz la rý boþ bý rak ma ya mü sa a de et mez. Dün ya da su yun na sýl te þek kül et ti ði ne da ir i lim a dam la rý nýn bir hay li te o ri le ri var dýr. Bu te o ri le rin doð ru luk ve yan lýþ lýk la rý ne o lur sa ol sun, Yü ce Kud ret ta ra fýn dan dün ya nýn ö zel ya ra týl dý ðý tar týþ ma sýz bir ger çek tir. Bü tün ký t'a lar da ya ra tý lan ve ha ya ta kay nak lýk ya pan bü tün pý nar lar, de re ler, çay lar, ýr mak lar ve ne hir le re, o ra dan kü çük lü bü yük lü de niz ler ve ok ya nus la ra ka dar var o lan su la rýn ta ma mýn dan, dün ya yý can lý lar ve hu su san in san lar i çin ha zýr la yan Mer ha met li Ya ra tý cý nýn, dün ya yý ö zel o la rak plân la dý ðý an la þý lý yor. De niz ler ve ok ya nus lar dün ya nýn bu har ka zan la rý dýr. O ra lar dan ve sâ ir su yü zey le rin den her sa ni ye at mos fe - Dünyamýzýn buhar kazanlarý hükmünde olan denizler ve içinde bulunan bütün canlý ve cansýz varlýklar, intizam, nizam, san'atlý yapýlýþ ve menfaatli halleriyle Yüce Yaratýcý nýn varlýk ve birliðine, azamet ve kudretine nihayetsiz dillerle þahitlik ederler. re yük se len mil yon lar ca ton bu har, at mos fer de bu lut la rý o luþ tu rur. Muh te lif ö zel lik le re sa hip o lan o bu lut lar, rüz gâr lar va sý ta sýy la ih ti yaç o lan yer le re sevk e di lir ve yer yü zü nün su ih ti ya cý o nun la gi de ri lir. Bü tün de niz su la rý tuz lu dur. A kar su lar de niz le re dö kül dü ðü hal de, on lar tuz lu lu ðu nu mu ha fa za e der ler. Ne den tuz lu dur? Na sýl o luþ muþ tur? Bu so ru lar hak kýn da ke sin bir þey söy le ne mi yor. Söy le nen ler de te o ri den ö te ye bir an lam i fâ de et mi yor. Kâ i nat ta ki bü tün mev cu dat gi bi, de niz ler da hi Al lah ýn var lýk ve bir li ði ne, kud ret ve a zâ me ti ne þa hit lik e der ler. Be di üz za man Haz ret le ri nin tes bit et ti ði gi bi Ha yat ta râ ne mü te ma di yen çal ka nan ve da ðýl mak ve dö kül mek ve is ti lâ et mek fýt ra týn da o lan de niz ler, ar zý ku þa týp, arz i le be ra ber ga yet sür at li bir sû ret te bir se ne de yir mi beþ bin se ne lik bir da i re de koþ tu rul du ðu hâl de, ne da ðý lýr lar, ne dö kü lür ler ve ne de kom þu la rýn da ki top ra ða te ca vüz e der ler. De mek, ga yet kud ret li ve a za met li bir Za týn em riy le du rur lar, ge zer ler ve mu ha fa za o lur lar. (Þu â lar s. 183) E vet, top gi bi yu var lak o lan dün ya nýn her ta ra fý ný çev re le yen de niz le rin fe za ya a kýp git me me si ve bel li ka nun lar la ko ru nup dün ya i le bir lik te dön me le ri, Ka ra la rýn ve De niz le rin Sa hi bi o lan Al lah a, de niz le rin dam la la rý sa yý sýn ca þa hit lik e der ler. Kap tan Kus to, de niz le rin der vi þi o la rak nam sal mýþ bir a raþ týr ma cý dýr. Ha yat ta ol du ðu za man, Ce bel-i Ta rýk Bo ða zýn da, Ak de niz i le At las Ok ya nu su nun su la rý nýn bir bi ri ne ka rýþ ma dý ðý ný, her i ki si nin de ö zel lik le ri ni ay nen ko ru du ðu nu gö rür. Tev rat ve Ýn cil de bu nun la a lâ ka lý bir â yet o lup ol ma dý ðý ný so rar ve bu la maz. Son ra, Kur ân-ý Ke rim de var mý? di ye a raþ tý rýr ve a ra dý ðý ný o ra da bu lur. Rah man Sû re si a ra dý ðý na ce vap ve rir. O, i ki de ni zi sa lý ver di ki, o de niz ler bir bi riy le kar þý la þýr lar. A ra la rýn da i se bir en gel var dýr. Bir bi ri ne ka rýþ maz lar. Bu â yet le ri din le yen Kap tan Kus to nun, Müs lü man ol du ðu ri va yet e di lir. Ýn þâ al lah doð ru dur. E vet, â hi re te gi den in san lýk ker va ný nýn yo lu üs tün de bir ge ce lik kon mak ve göç mek i çin ya pýl mýþ bir han ve bir mi sa fir ha ne o lan dün ya da, böy le de niz le ri he di ye ve ren ve ik ram e den Zât, el bet te â hi ret yur dun da bun la rýn a sýl la rý o lan e be dî de niz le ri de ha zýr et miþ tir. E vet, dün ya mý zýn bu har ka zan la rý hük mün de o lan de niz ler ve i çin de bu lu nan bü tün can lý ve can sýz var lýk lar, in ti zam, ni zam, sa n'at lý ya pý lýþ ve men fa at li hal le riy le Yü ce Ya ra tý cý nýn var lýk ve bir li ði ne, a za met ve kud re ti ne ni ha yet siz dil ler le þa hit lik e der ler. Eðer günahlarý düþünmüyorsan, yahut âhireti bilmiyorsan veya Allah ý tanýmýyorsan, sende öyle dehþetli bir hastalýk var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalýktan daha büyüktür; ondan feryad et. Bediüzzaman Said Nursî l-i Ým ran Sû re si: 116 / Â ye ti Ke ri me Me â li Hür A dam ý iz ler ken ta lip.ci TALÝP ÇÝÇEK Ço cuk luk dö ne mi miz de köy de ya þa dý ðý mýz i çin si ne ma i le il gi miz ol ma dý. Ya tý lý o ku la baþ la dýk tan son ra o kul yö ne ti ci le rin ce plan la nan haf ta da bir gün, o dö nem de bir hay li lüks sa yý la bi le cek gar ni zon si ne ma sý na git me fýr sa tý mýz o lu yor du. Me zu ni yet son ra sý genç li ðin ver di ði his si yat la kah ve ha ne, si ga ra ve si ne ma tir ya ki si ol ma ya baþ la mýþ tým. Ri sâ le-i Nur la rý o ku ma ya baþ la yýn ca, Be di üz za man Sa id Nur sî nin de 1907 de Ýs tan bul a gel dik ten son ra a ra sý ra ib ret i çin si ne ma ya git ti ði ni öð ren dim. Es ki Sa id in Ye ni Sa id dö ne min de si ga ra, ga ze te i le dün ya ya a it si ya sî soh bet le ri terk et me si ve si ne ma nýn me de ni ye tin e lin de u yu tu cu bir va sý ta o la rak kul la nýl dý ðý ný, dans ve ti yat ro gi bi ka dýn lý-er kek li o yun ve eð len ce le rin â hir za ma nýn deh þet li fit ne sin de bü yük rol oy na ya ca ðý ný an la tan i fa de le ri be nim dün yam da bü yük bir de ði þim ya þa ma ma ne den ol du. Tir ya ki si ol ma ya baþ la dý ðým yer ler den u zak dur ma ya baþ la dým. Si ne ma ya u zun bir a ra dan son ra Ýs lâ mýn do ðu þu nu an la tan Çað rý fil mi ni iz le mek i çin git tim. O nun pe þin den Min ye li Ab dul lah fil mi ni iz le dik. Hür A dam i se, iz ler ken duy gu lu an lar ya þa ma mý za ve si le ol du. Mil le tin fýt ra tý na uy gun ya pýl ma yan in ký lâp la rýn uy gu la ma sýn da ya þa ný lan sý kýn tý la rý da iz le miþ ol duk. Ý man ve Kur ân dâ vâ sý nýn bu gün le re u laþ ma sýn da bü yük fe da kâr lýk gös te ren in san la rýn e mek le ri ol du ðu nu fark et tik. Baþ lan gýç ta zâ hi ren za yýf gö rü nen hak yol cu la rý nýn se bat, me ta net ve ih lâs i le zul me, bas ký ya ve kuv ve te kar þý ga le be si nin müm kün ol du ðu nu kav ra dýk. A ce le e dip kýþ ta ge len le rin ba har i çin ne den li me þak kat ve sý kýn tý la ra ma ruz kal dý ðý ný gö rüp, on la ra kar þý min net ve mu hab bet duy gu la rý mýz ga le yâ na gel di. Ri sâ le-i Nur la rý ye ni ta ný ðým gün ler de Ýs tan bul da ilk o la rak ders ha ne ye git miþ tik. Sul ta nah met Ce za e vi nde ya tan Kâ zým Sert A ða be yi zi ya ret et miþ tik. Ken di si ders te bas kýn son ra sý tev kif e di len Nur Ta le be le ri ni zi ya re te git miþ, ya kýn lýk de re ce si ni so ran la ra ar ka da þý ol du ðu nu söy le miþ, po lis ler ü ze ri ni a ra yýn ca ri sâ le çýk mýþ ve o nun hak kýn da tu tu lan za být so nu cu ce za e vi ne gir miþ. Be di üz za man ýn ha ya týn dan ke sit le rin su nul du ðu fil mi iz ler ken bin ler ce ki þi nin ka týl dý ðý sa lon lar da ki iz di ha mý gö rün ce, is tib dat ka le sin de bir çok ge di ðin a çýl dý ðý ný gö rüp, Ey Rab bim! Sen ne le re ka dir sin di ye rek þük ret tik. Fil min ge ne li ne bak tý ðý mýz da, el bet te o lay la rýn ta ri hî sey rin de ko puk luk lar var. Mü ca de le ler le ge çen ve her ka re si bir fil me ko nu o la bi le cek sek sen kü sûr se ne lik bir ha ya tý bir kaç sa a te sýð dýr ma nýn el bet te güç lük le ri var dýr. Be di üz za man ýn a i le si nin tak va sa hi bi, Ýs lâ mýn e mir le ri ni ya þa yan sað lam Müs lü man lar ol du ðu nu gös ter mek ve do ðu mun dan baþ la mak da ha i yi o la bi lir di. Ken di si ne zor la þap ka giy dir mek is te yen le re kar þý Bu sa rýk bu baþ la bir lik te çý kar di yen Hür A dam ýn ya nýn da ki bü tün ta le be le ri nin þap ka lý ol ma sý bir çe liþ ki o la rak gö rü nü yor. Af yon hap sin den son ra ya nýn da ka lan genç ta le be le ri nin þap ka lý de ðil, a çýk baþ la çe kil miþ re sim le ri mev cut. Ta hi ri Mut lu gi bi a ða bey le ri mi zin sa rýk la gez di ði, o nu ta ný yan lar ca ma lûm dur. Ý kin ci (Ye ni) Sa id dö ne mi nin a ðýr lýk lý o la rak iþ len di ði film de, Ü çün cü Sa id dö ne mi ne a it hiç bir ke sit gö re me dik. Ek sik le riy le bir lik te bir çok sah ne sin de duy gu la rý mý za hâ kim o la ma dý ðý mýz ve göz le ri mi zin yaþ la dol du ðu bu fil min ya pýl ma sýn da e me ði ge çen le ri bü tün gön lü müz ce teb rik e de riz. Bir çok ta bu nun yý kýl ma sý na hiz met et miþ tir. Kor ku bu lut la rý nýn da ðýl ma sý na ve si le ol ma sý da hi bü yük hiz met tir. Mus ta fa Ke mal le Sa id Nur sî yi dost gör me nin yan lýþ lý ðý ný or ta ya çý kar mýþ týr. Be di üz za man ý gör mez den ge lip Ri sâ le-i Nur la rý o ku du ðu hal de Nur Ta le be si kim li ði i le gö rün mek is te me yen le rin yan lýþ lý ðý ný gös te ren bir tur nu sol kâ ðý dý va zi fe si gör dü ðü al gý la na bi lir. Her ha lü kâr da ha se nat-sey yi ât den ge sin de ba kýp sa hip çý kýl ma lý. Da ha gü zel le ri i çin Al lah þevk ve gay re ti mi zi art týr sýn, i na yet ve tev fî ki yâr ve yar dým cý mýz ol sun. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 15 Safer 1432 Ru mî: 6 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ü ni ver si te i çin son gün n ÜNÝVERSÝTEYE gi riþ te bi rin ci ba sa mak sý na vý o lan Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý na (YGS) baþ vu ru sü re si bu gün so na e re cek. A day lar 2011-ÖSYS ký la vu zuy la a day bil gi for mu na ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þa bi le cek. Bu ký la vu zun da ðý tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak. Ký la vuz da, baþ vu ru iþ lem le ri, pu an la rýn he sap lan ma sý, sý nav la rýn uy gu lan ma sý, ü ni ver si te ye gi riþ te i kin ci a þa ma o lan Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) i le il gi li ay rýn tý lý bil gi ler yer a lý yor öð re tim yý lýn da yük se köð re ti min bütün li sans ve ön li sans (sý nav sýz ge çiþ da hil) prog ram la rýn da öð re nim gör mek is te yen a day lar, ÖSYS ye baþ vu ra cak. ÖSYS ye öð re tim yý lýn da or ta öð re tim ku rum la rý nýn (li se ve ya den gi o kul lar, a çý köð re tim li se si) son sý ný fýn da o ku yan öð ren ci ler, or ta öð re tim ku rum la rý nýn son sý nýf la rýn da bek le me li du rum da bu lu nan lar, or ta öð re tim ku rum la rý nýn dý þar dan bi tir me sý nav la rý na gi ren ler, or ta öð re tim ku rum la rý ný bi tir miþ o lan lar, or ta öð re tim le ri ni ya ban cý ül ke ler den ya pan lar dan du rum la rý bu be lir ti len le re u yan lar baþ vu ra bi le cek. Baþ vu ru iþ le mi ni yap tý ra cak a da yýn, baþ vu ru mer ke zi ne gel me den ön ce baþ vu ru üc re ti ni ya týr mýþ ol ma sý ge re ki yor. An ka ra / a a D.Ü de Ya þa yan Dil ler Mer ke zi ku rul du n DÝCLE Ü ni ver si te si nde (D.Ü) Ya þa yan Dil ler Mer ke zi ku rul du ve mer kez i çin Kürt çe, Er me ni ce, Za za ca, Sür ya ni ce ve A rap ça dil le ri ni kap sa yan yö net me lik ha zýr lan dý. Mar din Ar tuk lu Ü ni ver si te si bün ye sin de bir sü re ön ce ku ru lan Kürt çe, A rap ça ve Sür ya ni ce nin yer al dý ðý Ya þa yan Dil ler Ens ti tü sü nden son ra Di yar ba kýr Dic le Ü ni ver si te si bün ye sin de de yö net me li ði ve ku rul ma sý ü ni ver si te se na to sun ca ka bul e di len Ya þa yan Dil ler Mer ke zi ku rul du. Mer ke zin fa a li ye te geç me si i çin YÖK ün o na yý bek le ni yor. YÖK ün o na yý nýn ar dýn dan hiz me te baþ la ya cak Ya þa yan Dil ler Mer ke zi i le ü ni ver si te nin çe þit li bö lüm le rin de Kürt çe, Er me ni ce, Za za ca, Sür ya ni ce ve A rap ça seç me li ders o la rak o ku tu la cak, bu dil le ri öð ren mek is te yen öð ren ci le re ve hal ka yö ne lik kurs dü zen le ne cek ay rý ca ya þa yan bu dil le re yö ne lik a raþ týr ma ve in ce le me ler ya pý la rak ar þiv o luþ tu ru la cak. Di yar ba kýr / a a Kö mür vur gu nun da Er ge ne kon par ma ðý ER GE NE KON SO RUÞ TUR MA SI KAP SA MIN DA GÖ ZAL TI NA A LI NIP DA HA SON RA SER BEST BI RA KI LAN S. Y. NÝN LÝ DER LÝ ÐÝN DE KÝ 2 FÝR MA NIN ER ZU RUM VE ÇEV RE ÝL LER DE DEV LE TE KA LÝ TE SÝZ KÖ MÜR SAT TI ÐI BE LÝR LEN DÝ. ER ZU RUM, Van, Ar da han ve Art vin il le rin de ya pý lan eþ za man lý o pe ras yon lar da, kö mür i ha le le ri ne fe sat ka rýþ tý ra rak ka mu ku rum la rý ný do lan dýr dýk la rý i le ri sü rü len 14 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Er zu rum Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le (KOM) Þu be e kip le rin ce ya pý lan u zun sü re li ta kip so nu cu, suç iþ le mek a ma cýy la çe te kur duk la rý ve çe te kap sa mýn da e di min i fa sý na fe sat ka rýþ tý ra rak res mî ev rak ta sah te ci lik yap týk la rý id di a e di len ki þi ler be lir len di. Van, Ar da han ve Art vin Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin de des tek ver di ði o pe ras yon lar da, sa bah sa - 40 metrede mahsur kalan iþçiyi itfaiye ekipleri kurtardý ÞÝÞLÝ DE vinç yardýmýyla reklam afiþi asarken yaklaþýk 40 metre yükseklikte mahsur kalan iþçiyi itfaiye ekipleri kurtardý. Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 7 katlý bir binanýn dýþ cephesine vinç yardýmýyla bir bankanýn reklâm afiþini asmaya çalýþan Mesut Gölge, afiþin rüzgârýn etkisiyle vince dolanmasý üzerine havada mahsur kaldý. Yaklaþýk 40 metre yükseklikte duran Gölge yi kurtarmayý baþaramayan arkadaþlarý, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Þiþli itfaiye ekiplerinin 23 metrelik merdiven aracýnýn yetersiz kalmasý üzerine Bakýrköy itfaiyesinden çaðrýlan 52 metrelik merdivenli araç, 3 saat mahsur kalan iþçiyi kurtardý. Mesut Gölge, kurtarýldýktan sonra Yukarýsý çok soðuktu ve çok üþüdüm. 7 yýllýk meslek hayatýnda daha önce böyle bir olayla karþýlaþmadým dedi. Ýstanbul / aa at le rin de bu ki þi le rin Er zu rum, Van, Art vin ve Ar da han da ki ev ve iþ yer le ri ne eþ za man lý bas kýn dü zen len di. O pe ras yon kap sa mýn da ni te lik li do lan dý rý cý lýk su çun dan S.Y., F.Ç., B.Y., S.Y., F.K., Ç.A., T.K., S.Ç., A.D., G.K., U.Y., E.K., S.D. ve S.Y. gö zal tý na a lý na rak, Er zu rum KOM Þu be ye gö tü rül dü. Zan lý la rýn, Er ge ne kon So ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lý nýp da ha son ra ser best bý ra ký lan S.Y nin li der li ðin de ki 2 fir ma nýn Er zu rum ve çev re il ler de bu lu nan ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn 2009 ve 2010 yýl la rýn da ki kö mür a lým i ha le le ri ni ka zan dýk la rý, i ha le þart na me sin de BURSA'NIN Ý ne göl il çe si ne bað lý Fey zi ye Kö yü n de ya þa yan 103 ya þýn da ki Mev lüt Me miþ, dinç li ði ni ve i nan cý na ve na ma za borç lu ol du ðu nu söy le di. Beþ va kit na ma zý ný kö yün ca mi sin de kýl dý ðý ný i fa de e den Mev lüt Me miþ, i ler le miþ ya þý na rað men dinç kal ma sý nýn sýr rý nýn na maz da giz li o l du ðu nu i fa de et ti. Ku lak la rý az i þit ti ði i çin ken di si ne yö nel ti len so ru la rý to ru nu Su at Me miþ a ra cý lý ðýy la te bes süm le ce vap la yan Mev lüt Me miþ, þun la rý söy le di: 93 Har bi sý ra sýn da Os man lý-rus har bi es na sýn da Tür ki ye ye gel dik. El ham dü lill lah bü tün bu be lir ti len ka li te li kö mür le ri ku rum ve ku ru luþ la ra ver me yip kö mür le rin ka li te si ni dü þü rüp kül i le ka rýþ týr dýk la rý ve el de e di len ka li te siz kö mür le rin jan dar ma bir lik le ri, mil li e ði tim mü dür lük le ri ve dev let has ta ne le ri ne tes lim et tik le ri be lir len di. Söz ko nu su çe te nin dev le te ver di ði za ra rýn yak la þýk 5 mil yon li ra ol du ðu i fa de e dil di. Bu a ra da gö zal tý na a lý nan 14 zan lý nýn sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye sevk e di le ce ði, yol suz luk o pe ras yo nuy la il gi li ge niþ çap lý so ruþ tur ma nýn de vam et ti ði öð re nil di. Er zu rum / a a 103 yaþýndaki Mevlüt Memiþ, torunu Suat Memiþ ailesi ile birlikte yaþýyor. Dinçliðimi, inancýma ve namaza borçluyum ö zel lik le ri mi All lah a o lan i nan cý ma ve i nan cý mýn ge re ði ni ye ri ne ge tir me me borç lu yum. Her ke se de tav si yem sað lam i nanç lý ol sun lar. Genç le re na ma zý ih mal et me me le ri ni tav si ye e den Me miþ, ken di si nin i ler le miþ ya þý na rað men va kit na maz la rý ný bi le kö yün ca mi sin de kýl ma ya de vam et ti ði ni Ra ma zan ay lar da da te ra vih na maz la rý ný da ay ný þe kil de ce ma at le kýl dý ðý ný söy le di. Dinç ve u zun ö mür lü ol ma nýn sýr nýn na ma za de vam et mek ve dü zen li ve den ge li bes len mek te sak lý ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Bursa / Mustafa Öztürkçü Ateþ ölçerin civasý zehirledi KAY SE RÝ DE a te þi öl çül mek is te nir ken að zýn da ký rý lan a teþ öl çe rin ci va sý ný yu ta rak ze hir le nen ço cuk te da vi e dil di. A lý nan bil gi ye gö re, Züm rüt Ma hal le sin de, a te þi yük se len 3 ya þýn da ki Se na Ý çer in a i le si, kýz la rý nýn a te þi ni ölç mek is te di. A i le nin kul lan dý ðý a teþ öl çer (ter mo met re-de re ce), Se na nýn að zýn day ken ký rýl dý. Ký rý lan a teþ öl çe rin i çin de ki ci va nýn bir kýs mý ný yu tan Se na, a i le si ta ra fýn dan has ta ne ye kal dý rýl dý. Er ci yes Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si nde te da vi e di len Se na, ta bur cu e dil di. Ba ba Se lim Ý çer, ci va nýn ze hir le yi ci ol du ðu nu bil di ði i çin ký zý nýn ci va yý yut ma sý dolayýsýyla te lâþ la na rak he men has ta ne ye git tik le ri ni an lat tý. Ký - zý nýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu be lir ten Ý çer, þun la rý söy le di: "Dok tor lar, ci va nýn ka na ka rýþ ma sý du ru mun da ze hir le yi ci ol du ðu nu söy le di ler. Ký zý mýn yut tu ðu ci va, ka ný na ka rýþ ma mýþ. Bu nun i çin þük re di yo ruz. Þim di ký zý mýn du ru mu i yi ye gi di yor. Ö te yan dan, Sað lýk Ba kan lý ðý Ý lâç Ec za cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü nün 2009 yý lýn da ya yýn la dý ðý ge nel ge i le ci va lý a teþ öl çer le rin sa tý þý nýn dur du rul du ðu du yu rul muþ tu. Sað lýk Ba kan lý ðý nýn ge nel ge sin de, cam dan ya pý lan ci va lý a teþ öl çer le rin ko lay lýk la ký rý la bil di ði, a çý ða çý ka rak o da ý sý sýn da ko lay ca bu har la þan ci va nýn, so lun ma sý ve gý da la ra bu laþ ma sý nýn ze hir len me le re yol aç tý ðý be lir ti li yor. Kay se ri / a a TAH LÝL Tunus dersleri KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Tu nus un Tür ki ye de en çok bi li nen ve ko nu þu lan ö zel lik le rin den bi ri, çok ka tý bir þe kil de uy gu la dý ðý ba þör tü sü ya sa ðýy dý. Ve 1998 Ma yýs ýn da De mi rel le beraber bu ül ke ye git ti ði miz zaman, so kak lar da ki ge le nek sel ör tü lü ka dýn la rýn da hi az lý ðý ný gö rün ce, bu ya sa ðýn yay gýn lý ðý ný biz zat yerinde mü þa he de et miþ tik. A ma bir kaç se ne ön ce, Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din bin A li nin bü yük ký zý nýn da ba þý ný ört me si ü ze ri ne, ya sa ðýn kýs men ve nis be ten de ol sa ha fif le til di ði ne da ir bir ha berin çýk tý ðý ný ha týr lý yo ruz ( ta rih li ga ze te ve si te ler). Biz de 28 Þu bat sü re ci i ler le dik çe ba þör tü sü ya sa ðý ev vel ce ta hay yül ve ta sa vvu ru da hi müm kün ol ma yan a lan la ra ya yý lýr ken, Tür ki ye Tu nus ol ma yo lun da gi bi yo rum lar ya pý yor duk. Ve ma a le sef ge liþ me ler de o yön de ol du. Da ha sý, Ka sým ýn da AKP nin ik ti dar ol ma sýy la bir lik te, ya sa ðýn kap sa mý i yi ce ge niþ le di. Hattâ biz zat Baþ ba ka nýn i fa de siy le, o za ma na ka dar te lâf fuz bi le e dil me yen ka mu sal a lan kav ra mý i cad e di lip, ya sak ye ni a lan la ra ta þýn dý. Öy le ki, ya sak çý lýk ta Tu nus u bi le geç tik. Ay yu ka çý kan bu ya sa ðý ha fif let me a dým la rýn da da Tu nus un ge ri sin de kal dýk. Ü ni ver si te ler le ÖSS sý na výn da uy gu la nan ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý ve ba þör tü lü ga ze te ci le rin on yýl dýr gasp e di len ba sýn kar tý hak la rý nýn i a de e dil me si i çin yýl la rý ný bek le mek mec bu ri ye tin de bý ra kýl dýk. Oy sa Tu nus 2007 de o nok ta ya gel miþ ti... As lýn da ba þör tü sü ya sa ðý, bas ký ve da yat ma i le ic ra at ya pan dik ta cý zih ni ye tin ve o na bi na e di len an ti de mok ra tik re jim le rin bir sim ge si. Ve A rap dün ya sýn da Tu nus, Tür ki ye de ki Ke ma list sis te mi ör nek a lan ül ke le rin en ba þýn da ge li yor. Ül ke ba ðým sýz lý ða ka vuþ tuk tan son ra e le ge çir di ði ik ti da rý, yaþ ve sað lýk se bep le riy le Zey ne la bi din bin A li ye kaptýrýncaya ka dar bý rak ma yan Ha bib Bur gi ba, Ke ma list dev rim le ri Tu nus a da ta þý ma ça ba sýy la mâ ruf bir dik ta tör dü. Ay ný çiz gi, Bin A li ta ra fýn dan da sür dü rül dü. Ve Tu nus, göz de bir tu rizm ül ke si ol ma sý na rað men de mok ra si ye bir tür lü ge çe me miþ ol ma nýn ge tir di ði de rin i ki lem ve çe liþ ki yi ya þa dý. Böy le si çe liþ ki ler i lâ ni ha ye ta þý na maz dý. Ni te kim Bin A li ve a i le si hak kýn da Wi ki le aks bel ge le riy le gün de me ge len yol suz luk id di a la rý, yýl lar dýr dol mak ta o lan bar da ðý ta þý ran son dam la ol du. Bu id di a lar, kit le le ri ca nýn dan bez di ren e ko no mik sý kýn tý lar ve iþ siz lik gi bi kro nik so run lar la bir le þin ce, top lum da ki tep ki bi ri ki mi pat la ma nok ta sý na gel di ve Bin A li yi ül ke sin den kaç mak mec bu ri ye tin de bý ra kan o lay lar zin ci ri baþ la dý. Te men nî miz, Tu nus un bu ge liþ me ler son ra sýn da gir di ði ka os ve kar ga þa yý en ký sa sürede at la ta rak, sa kin ve sað lýk lý bir sü reç te bir an ön ce to par la nýp is tik rar ve hu zu ra ka vuþ ma sý ve de mok ra tik bir ya pý lan ma i le yo la de vam et me si. Þim di ler de Tu nus ta o lup bi ten le rin bir ben ze ri, se ne ler ön ce Ý ran da ya þan mýþ; Ke ma liz mi ör nek a lan uy gu la ma la rýy la ül ke de halk tan ko puk ve Ba tý ö zen ti si i çin de ki bir dik ta re ji mi ku ran Þah, Hu mey nî nin et ra fýn da bir le þen top lum sal mu ha le fe tin yük se li þi kar þý sýn da da ya na ma ya rak ül ke yi terk et mek zorun da kal mýþ tý. O gün den be ri Ý ran, di nin Þi a yo ru mu na da ya nan fark lý bir is tib dat re ji miy le yö ne til mek te. Du rum la rý ben ze yen baþ ka Ýs lâm ül ke le ri de var. Me se lâ Ce za yir, yi ne Ke ma liz mi ör nek a lan Bu med yen son ra sý, Ýs lâm cý bir par ti nin güç len di ði sü reç te, yýl lar ca so nu gel me yen kan lý bir iç sa vaþ ya þa dý. Bi lâ ha re sað la nan nis bî sü kû net, bu gün ler de ye ni den bo zul ma sin yal le ri ve ri yor. Ke ma list te si rin Nâ sýr ka na lýy la ken di si ni his set tir di ði ve yýl lar dýr tek a dam re ji min den kur tu la ma yan Mý sýr da ki sý kýn tý lar da ay ný þe kil de. Bir di ðer ib ret li ör nek, yap týk la rýy la hem ül ke si ni, hem ken di si ni fe lâ ke te gö tü ren Sad dam. Pe ki, Tür ki ye Ke ma liz min be þi ði ol du ðu hal de neden bu ka os ve fe lâ ket le re ma ruz kal ma dý? Bu su a lin tek bir ce va bý var: Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur sa ye sin de... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 HA BER LER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Atmak kolay, yapmak zordur FARK öy le bir a ta sö zü var mý dýr yok mu dur bil mi yo rum; a ma gü nü müz de ya þa - nan la rý gü zel ce an lat tý ðý i çin a ta sö zü ka bul e de bi le ce ði miz bir tes bit tir bu: At mak (va ad ler de bu lun mak) ko lay, yap mak i - se zor dur. Va ad de bu lu nup, son ra da sö zü nü ye ri ne ge - tir me yen ler den bah se dil di ðin de, ak la en ön ce si ya set çi ler ge li yor. Fa kat bu has ta lý ðýn sa de ce si ya set çi ler le sý nýr lý ol du ðu nu dü þün mek in sa ný ya nýl ta bi lir. Söz ve rip de ye ri ne ge tir me yen ler; her mes lek men su bu a ra sýn da o la bi lir ve var - dýr. Bu ko nu da çu val dýz ý baþ ka la rý na ba tý rýr ken, hiç de ðil se ið ne yi ken di mi ze ba tý ra bi li yor mu - yuz? Biz, ne öl çü de sö zü müz de du ru yo ruz? Hiç bi ri miz; Ne ya pa lým, ha yat þart la rý bi zi sö zü - müz de dur mak tan a lý ko yu yor ba ha ne si ne de sý ðý na ma yýz. Za ten ha yat þart la rý zor la ma mýþ ol sa, her hal de hiç kim se key fî o la rak sö zün - den cay ma yý ter cih et mez. Mü him o lan gü nü - müz þart la rýn da da ol sa sö zün de dur mak, at - mak de ðil, ve ri len söz le ri yap mak, ye ri ne ge - tir mek ol ma lý dýr. Ý çin de bu lun du ðu muz yýl se çim yý lý ol ma sý se be biy le he pi miz yüz ler ce, bel ki de bin ler ce tu tu la ma ya cak va ad ler le yüz yü ze ka la ca ðýz. Ço ðu muz, bu va ad le rin ger çek leþ me ye ce ði ni bil di ði miz hal de bel ki tu tar de yip, yi ne de ken di mi zi a vut ma yý ter cih e de ce ðiz. Oy sa yap - ma mýz ge re ken þey, tu ta ma ya ca ðý va ad le ri sý ra - la yan her ke se, ken di i yi lik le ri ge re ði bu tav rýn yan lýþ ol du ðu nu ha týr lat mak ol ma lý... Çün kü, tu tu la ma yan va ad le ri sý ra la mak in san la rýn gü - ve ni nin kay bý na yol a çý yor. Ni te kim, si ya set çi - le rin gü ven sý ra la ma sýn da en alt sý ra lar da ol - ma sý bu nun en çar pý cý de lil le rin den bi ri de ðil mi? Ge çen gün bir es naf ar ka da þý mýz, baþ ka bir ar ka da þý mý za i þiy le il gi li bir va ad de bu lu nu yor, söz ve ri yor du. Ve ri len sö zü din le yen ki þi, söz e i nan ma dý ðý ný i fa de i çin, Ba na us ta sö zü ver - me! Ý þi ni ne za man ya pa ca ðý ný doð ru dü rüst söy le di ye mu ka be le et ti. Us ta sö zü ne de - mek? de yin ce de, Si ya set çi ler den son ra us - ta la rýn sö zü ge lir. Gü ve nir sen i þin ya rý da ka lýr. O nun i çin i ti raz e dip, doð ru dü rüst, tu ta bi le ce - ði sö zü ver me si ni is ti yo rum di ye ce vap ver di. El bet te ger çek us ta la rý ten zih e de riz, a ma de mek ki yýl la rýn bi ri ki mi in san la rý bu nok ta la - ra ge tir miþ... Ve ri len söz le rin tu tul ma sý; doð - ru lu ðun i çi miz de ye ni den ha yat bul ma sýy la müm kün. Bu da söz ün se net ol du ðu nun far - ký na var mak la, kal bi mi zi Ýs lâ ma ve i yi lik le re aç - mak la te min e di le bi lir. Ha týr la mak lâ zým ki, Be di üz za man Haz ret le ri sýdk ýn; ya ni doð ru lu ðun i çi miz de öl me si ni bü - yük bir fe lâ ket o la rak ta rif e der. Ça re yi ha týr la - týr ken de þöy le der: Ya þa sýn sýdk! Öl sün ye is! Mu hab bet de vam et sin! (Hut be-i Þâ mi ye, s. 67) Sýdk, ya ni doð ru luk i çi miz de ye ni den ha yat bu lur sa; at mak tan (ya lan, tu ta ma ya ca ðý mýz söz) çok, ver di ði miz söz le ri tut mak i çin ya rý þý - rýz. Bu da sos yal ha yat ta ki has ta lýk la rýn so na er me si ne se bep o la bi lir. Doð ru söy le yen ler in o nun cu köy le re ko - vul ma dý ðý bir ce mi yet ha ya tý is ti yor sak; bu nun i çin hep bir lik te du â e de lim... B 4 HA BER TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Prof. Bekir Çakýr'ýn Aðabeyi Karþýyaka Belediye eski baþkaný Mustafa Çakýr'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit- Baþiskele- Derince - Körfez Yeni Asya Okuyucularý Da vu toð lu: Hizbullah la da mutlaka görüþeceðiz ndiþýþlerý Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, te - mas lar da bu lu na ca ðý Lüb nan da, ül ke nin as li un sur la rýn dan Hiz bul lah i le de mut la ka gö rü - þe cek le ri ni söy le ye rek, böl ge sel mo men tu - mun sür me si nin ö ne mi ne i þa ret et ti. Te mas - lar da bu lun mak ü ze re Lüb nan a gi di þin den ön ce E sen bo ða Ha va a la nýn da ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Da vu toð lu, Tür ki ye o la rak Lüb - nan ýn bir kri ze sü rük len me si ne i zin ve re me - ye cek le ri ni, hiç bir ak tö rü dý þar da tut ma ya rak te mas la rý ný sür dü re cek le ri ni kay det ti. Da vu - toð lu, Lüb nan da Hiz bul lah da hil il gi li bü tün ta raf lar la ve üst dü zey yet ki li ler le gö rü þe ce ði ni be lir te rek, Fran sa i le de te le fon tra fi ði nin sür - dü ðü nü, yüz yü ze gö rüþ me im kâný ü ze rin de dü þün dük le ri ni i fa de et ti. Ba kan Da vu toð lu, Hiz bul lah la da mut la ka gö rü þe ce ðiz. Hiz bul - lah hem bir si ya si par ti hem de çok güç lü bir top lum sal des te ðe sa hip grup o la rak bu sü re - cin en as li un sur la rýn dan dýr di ye ko nuþ tu. U lus la ra ra sý top lan tý ya pý lýr sa bu na ka týl mak - tan ve kat ký da bu lun mak tan mem nun o lu ruz, a ma bu böl ge sel mo men tu mun sür me si la - zým di yen Da vu toð lu, böl ge sel mo men tum ol mak sý zýn sü re cin sür me si nin zor ol du ðu nu kay det ti. An ka ra / a a Öð ren ciye ma aþ ve sigorta nyök Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, dü - þün ce ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le riy le bi ra ra ya gel di. Öz can, gö rüþ me den son ra yap tý ðý a çýk la - ma da, STK lar i le yük sek öð re ti min ya kýn iþ bir - li ði yap ma sý nýn ü ze rin de du rul du ðu nu söy le di. Öz can, öð ren ci ye kü çük de ol sa ma aþ ve ril me si ve si gor ta ya pýl ma sý gi bi ken di si ni he ye can lan - dý ran ko nu la rýn da gün de me gel di ði ni, bu ko - nu lar ü ze rin de ça lý þý la ca ðý ný be lirt ti. AKP mil - let ve kil le ri nin ÖSYM nin ya pý sýn da de ði þik lik ön gö ren ve i mam ha tip li se si me zun la rý na da po lis ol ma yo lu nun a çan tek li fi ni na sýl de ðer - len dir di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne de Öz can, tek - li fin bir mah sur ol ma dý ðý ný söy le di. Her ke sin is te di ði bö lü me gir me si ge rek ti ði ni i fa de e den Öz can, A na ya sa ya bir ay ký rý lý ðý ol du ðu nu zan - net mi yo rum de di. An ka ra / a a KCK du ruþ ma sýn da yi ne Kürt çe kri zi nterör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK i le il gi li dâ vâ ya de - vam e dil di. Di yar ba kýr 6. A ðýr Ce za Mah ke - me sin de gö rü len du ruþ ma nýn sa bah ki o tu ru - mu na 79 u tu tuk lu 18 i tu tuk suz 97 sa nýk ka - týl dý. Mah ke me Baþ ka ný Men de res Yýl maz, du ruþ ma ya ilk defa ka tý lan tu tuk suz sa nýk la rýn kim lik tes pi ti ni yap týk tan son ra, id di a na me nin sa nýk lar la il gi li bö lü mü nün ö ze ti ni o ku du. Du ruþ ma da söz a lan ka pa tý lan DTP in es ki Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ka mu ran Yük sek, sa vun ma sý ný Kürt çe yap mak is te di. Kürt çe ko nuþ ma ya baþ la yan sa nýk Yük sek i mik ro fo - nun se si nin ke sil me si ta li ma tý ver dik ten son ra u ya ran mah ke me baþ ka ný Yýl maz, Bu ko nu - da ki ka ra rý mý zý bi li yor su nuz. Lüt fen ye ri ni ze o tu run de di. Sa nýk Yük sek in mik ro fon suz ko nuþ ma sý ný sür dür me si ü ze ri ne mah ke me baþ ka ný Yýl maz, ya þa nan la rý Sa ný ðýn ýs rar la Kürt çe sa vun ma yap mak is te di ði gö rül dü di - ye kay da ge çir di. Bu a ra da sa nýk a dý na söz a lan a vu kat Meh met E min Ak tar, mü vek ki li nin Kürt çe ko nuþ ma sý nýn çe vi ri si ni yap tý. Du ruþ - ma yý BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, BDP Mil let ve kil le ri Ay la A kat, E mi ne Ay na ve Sa ba hat Tun cel de iz le di. Di yar ba kýr / a a A cil de ek üc ret ver me yin nsosyal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) An ka ra Ýl Mü dür lü ðü, ö zel ve va kýf ü ni ver si te has ta - ne le ri nin a cil ser vis ler de ve a cil hal ler ne de - niy le su nu lan ba zý sað lýk hiz met le rin de i lâ ve üc ret ver me me le ri ko nu sun da va tan daþ la rý u - yar dý. SGK Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan be lir le nen ö - zel has ta ne ler i le va kýf ü ni ver si te has ta ne le ri - nin pu an lan dý rýl ma sý ve i lâ ve üc ret a lýn ma sý hak kýn da yö ner ge ye gö re, va tan daþ lar ö zel ve va kýf ü ni ver si te has ta ne le ri nin a cil ser vis le rin - de ve a cil hal ler se be biy le su nu lan sað lýk hiz - met le ri nin hiç bi rin de i lâve üc ret ö de me ye cek. An cak ba zý has ta ne le rin yö ner ge ye uy ma ya - rak a cil ser vi se ge len va tan daþ lar dan ve a cil hal ler se be biy le su nu lan yo ðun ba kým, ya nýk te da vi si, kan ser te da vi si, or gan, do ku ve hüc re na kil le ri, do ðum sal a no ma li ler i çin ya pý lan cer ra hi iþ lem ler, di ya liz te da vi le ri, kar di yo vas - kü ler cer ra hi iþ lem le ri ve ye ni do ða na ve ri len sað lýk hiz met le rin den i la ve üc ret al dý ðý tes pit e dil di. Bu nun ü ze ri ne SGK An ka ra Ýl Mü dür - lü ðü, va tan daþ la rý a cil ser vis ler de ve a cil hal ler se be biy le su nu lan sað lýk hiz met le rin de i la ve üc ret ver me me le ri ko nu sun da u yar dý. Ba zý sað lýk ku ru luþ la rý nýn va tan daþ la rýn zor a nýn - dan fay da la na rak i lâve üc ret a lýn ma ma sý ge re - ken te da vi ler den i lâ ve üc ret al dý ðý ný be lir ten SGK An ka ra Ýl Mü dü rü A li Pek ten, va tan daþ - la rýn ö zel ve va kýf ü ni ver si te has ta ne le rin al dý - ðý i lâ ve üc ret le re dik kat et me si ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra / Ah met Ter zi Rus ya i le Ge ri Ka bul An laþ ma sý im za lan dý DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý, Tür ki ye i le Rus ya a ra - sýn da im za la nan Vi ze Mu a fi ye ti An laþ ma sýy - la be ra ber yü rür lü ðe gi re cek o lan Ge ri Ka bul An laþ ma sý nýn Mos ko va da dün im za lan dý - ðý ný a çýk la dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýndan ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye i le Rus ya a ra sýn da Ma - yýs 2010 da im za la nan Vi ze Mu a fi ye ti An laþ - ma sýy la be ra ber yü rür lü ðe gi re cek o lan Ge ri Ka bul An laþ ma sý nýn Mos ko va da dün im za - lan dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, bu im za i le i ki ül ke a ra sýn da ge niþ a la na ya yý lan iþ bir li ði fa a - li yet le ri nin bü tü nü ne ya sa dý þý göç le mü ca de - le nin de ek len di ði be lir ti le rek, Ý ki ül ke a ra - sýn da vi ze siz se ya hat re ji mi nin te si si, dost Türk ve Rus halk la rý a ra sýn da kül tü rel ve sos yal bað la rýn i le ri ye gö tü rül me si ne ve i þa - dam la rý a ra sýn da ki te mas la rýn ar tý rý la rak e - ko no mik ve ti ca ri i liþ ki le ri mi zin ge liþ me si ne kat ký sað la mak ta dýr de nil di. Ya sa dý þý göç le mü ca de le de et kin hu ku ki bir a raç o lan Ge ri Ka bul An laþ ma sý nýn im za lan ma sýy la, vi ze siz se ya hat re ji mi nin et ki siy le yo ðun la þa cak in - san ha re ket li li ði nin ya sa dý þý gö çe i liþ kin sý - kýn tý la ra yol aç ma sý nýn en gel len me si nin he - def len di ði be lir ti le rek, söz ko nu su an laþ ma - la rýn her i ki ül ke de ge rek li ya sal sü reç ta - mam lan dýk tan son ra, bi la ha re ka mu o yu na du yu ru la cak bir ta rih te, eþ za man lý o la rak yü rür lü ðe gi re ce ði kay de dil di. An ka ra / a a Hizbullah sanýðý Ha cý Ý nan gö zal týn da Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce, CMK nýn 102. mad de si kap sa mýn da tah li ye le ri ne ka rar ve ri - len ve yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý ko nu lan 8 sa nýk a ra sýn da bu lu nan Hiz bul lah te rör ör gü tü nün söz de as ke ri ka nat so rum lu su Ha cý Ý nan, gö zal tý na a lýn dý. Ý nan ýn tah li ye si ne ka rar ve ren Ýs tan bul 13. A - ðýr Ce za Mah ke me si, sa ný ðýn pa zar te si gün le ri Sul tan ga zi Po lis Mer ke zi ne gi de rek im za at mak su re tiy le ad li kon trol al týn da tu tul ma sý na ve yurt dý þý na çý ký þý na ya sak ge ti ril me si ne hük met miþ ti. A da na Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin 15 ay lýk ça lýþ ma sý so nu cu te rör ör gü tü ne yö ne lik o la rak A - da na ve Cey han il çe si i le Mer sin ve Tar sus il çe sin de dü zen le di ði o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan te - rör ör gü tü Hiz bul lah ýn A da na so rum lu su nun da a ra la rýn da bu lun du ðu 18 ki þi nin em ni yet te ki sor - gu su ta mam lan dý. Zan lý lar, ör güt sel fa a li yet ler de bu lun ma, te rör ör gü tü a dý na pro pa gan da yap - ma ve sem pa ti zan ka zan dýr ma suç la ma la rýy la ad li ye ye sevk e dil di. Bu a ra da, Di yar ba kýr da jan - dar ma e kip le ri, hak la rýn da ya ka la ma em ri çý ka rý lan te rör ör gü tü Hiz bul lah men su bu 2 ki þi nin ad - res le rin de a ra ma yap tý. A ra ma dan bir so nuç el de e di le me di ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a MÝLLÝ E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, i mam ha tip li se le rin den me zun o lan la ra po lis lik yo - lu nun a çýl ma sý na i liþ kin dü zen le mey le il gi li o - la rak Ý mam ha tip li se le rin de o ku yan ço cuk la - rý mýz da bu ül ke nin ço cuk la rý. Her za man i çin her ço cu ðun is te di ði mes le ði e di ne bi le ce ðin bir ül ke ha yal e di yo ruz. Ben bu ka nun tek li fi ni des tek li yo rum de di. Tur gut Ö zal Dü þün ce ve Ham le Der ne - ði nce dü zen le nen Tür ki ye nin Ge li þi min de Tur gut Ö zal ýn Ro lü Kom po zis yon Ya rýþ ma sý Ö dül Tö re ni, Tur gut Ö zal Ü ni ver si te si Kon - fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti ril di. Tö re nin a - çý lý þýn da ko nu þan Ba kan Çu buk çu, AKP hü - kü met le ri dö ne min de büt çe den en faz la pa yýn e ði ti me ay rýl dý ðý ný ha týr la ta rak, bu ya tý rým la rýn so nu cun da alt ya pý ya i liþ kin pek çok so ru nun çö züm yo lu na gir di ði ni söy le di. Çu buk çu, bu sü re cin dün yay la re ka bet e de bi len bir ne sil imkâ ný sað la dý ðý ný vur gu la dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Çu buk çu, Tür ki - ye nin Ge li þi min de Tur gut Ö zal ýn Ro lü ko - nu lu kom po zis yon ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi - ren ilk 3 öð ren ci ye pla ket ver di. Ya rýþ ma da de re ce ye gi ren öð ren ci ler le öð ret men le ri ne di züs tü bil gi sa yar ve no te bo ok he di ye e dil di. Tö re ne gi ri þin de bir ga ze te ci nin i mam ha tip Li se si me zun la rý na po lis lik yo lu a çý - la ca ðý na da ir ka nun tek li fiy le il gi li de ðer - len dir me si ni sor ma sý ü ze ri ne Çu buk çu, i - mam ha tip li se le ri nin Türk or ta öð re tim sis te mi nin bir par ça sý ol du ðu nu söy le di. Ba kan Çu buk çu, Ý mam Ha tip li se le rin de o ku yan ço cuk la rý mýz da bu ül ke nin ço cuk - la rý. Her za man i çin her ço cu ðun is te di ði mes le ði e di ne bi le ce ðin bir ül ke ha yal e di - yo ruz. Do la yý sýy la on la ra yö ne lik bu ko nu - da ay rým cý bir tu tum i çe ri sin de ol ma mýz bek le ne mez. Ben bu ka nun tek li fi ni des - tek li yo rum ve ger çek ten de doð ru bir dü - zen le me ol du ðu na i na ný yo rum de ðer len - dir me sin de bu lun du. An ka ra / a a TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, Yar gý tay baþ ta ol mak ü ze re yar gý da ki iþ yü kü nü ha fif let - mek i çin a ci len ted bir a lýn ma sý ný is te di. TBMM Baþ ka ný Þa hin, 2011 U lus la ra ra sý Or man Yý lý kap sa mýn da Mec lis te dü zen le nen ser gi nin a çý lý þý na ka týl dý. Bu ra da ga ze te ci le ri ne gün de me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la yan Þa hin, Mec lis A da let Ko mis yo nu nda bek le ti len a ra - bu lu cu luk sis te mi nin yar gý nýn yü kü nü ha fif le - tir mi? so ru su ü ze ri ne þun la rý söy le di: Yar gý nýn iþ yü kü i le il gi li söy le nen ler bü yük öl çü de bir ha ki ka ti or ta ya ko yu yor. Ger çek ten Yar gý tay ýn ve ye rel mah ke me le rin iþ yü kü art - tý. Bu na bað lý o la rak Yar gý tay ýn iþ yü kü nü ha - fif let mek i çin is ti naf mah ke me le ri gün de me gel di. A ma þu an da Yar gý tay da za ma nýn da in - ce le me im kâ ný bu la ma dý ðý i çin za man a þý mý ne de niy le dü þü yor. Ta biî ki sa nýk lar kur tu lu - yor mað dur o lan in san lar da a da le te kü sü yor - lar yý lýn da ne ya zýk ki 15 bin dos ya bu sebeple düþ tü. Ö nü müz de ki dö nem ler de ted - bir a lýn maz sa bu ra kam da ha ar ta cak týr. Ay rý - ca za ma nýn da in ce len me di ði i çin tu tuk lu luk sü re si nin 10 yý lý ný dol du ran ba zý sa nýk la rýn tah li ye le ri de ka mu nun vic da ný ný da ya ra lý yor. O ba kým dan yar gý nýn iþ yü kü nü ha fif let mek i - çin ge rek li ek ted bir le rin a lýn ma sý lâzým. A da - let Ba kan lý ðýnýn bu ko nu da ba zý ça lýþ ma lar yap tý ðý ný da bi li yo rum. An ka ra / ci han BUN DAN SON RA SI Ý ÇÝN FAY DA LI MECLÝS Baþ ka ný o la rak, bu ko nu da bir tek lif ya da ta sa rý nýn gel me den ken di si nin yol gös te ri ci an la mýn da bir þey ler söy le me si nin doð ru ol ma ya ca ðý ný i fa de e den Þa hin, An cak a ra bu lu cu luk ta sa rý sý i le il gi li be nim ba kan lýk yap tý ðým dö nem de par la men to ya sevk e dil di ði ni bi li yo rum. An - cak ko mis yon da gö rü þü le me miþ ti. A ma bu þu an da so run la rý çö ze cek bir ya sal dü zen le me de ðil, yar gý ya in ti kal et me den ön ce ba zý ih ti laf la rýn a ra bu lu cu lar ta ra fýn dan çö zül me si ni a maç la yan bir ta sa rý dýr o. Ýþ yü kü nü or ta dan kal dý rý cý bir ya sa ta sa rý sý de ðil dir. A ma bun dan son ra sý i le il gi li fay - da sað la ya ca ðý ný dü þü nü yo rum. Bu ko nu da Mec lis e ge le cek tir sa ný yo rum di ye ko nuþ tu. TBMM BAÞ KA NI ÞA HÝN: YAR GI TAY VE YE REL MAH KE ME LE RÝN ÝÞ YÜ KÜ ART TI. YAR GI NIN YÜ KÜ NÜ HA FÝF LET MEK Ý ÇÝN GE REK LÝ EK TED BÝR LE RÝN A LIN MA SI LÂ ZIM. Yar gý da ek ted bir lâ zým DÜNYANIN en bü yük 16. bü yük e ko no mi si ne sa hip ol du ðu be lir ti len Tür ki ye, Ýn sa ni Ge liþ - me En dek si nde (Ý GE) ay ný bü yük lü ðü ya ka la - ya ma dý. Ý GE ye gö re Tür ki ye, yük sek in sa ni ge liþ me gös te ren ül ke ler a ra sýn da 83. sý ra da yer al dý. Bir leþ miþ Mil let ler Kal kýn ma Prog ra - mý (UNDP) çer çe ve sin de 2010 Ýn sa ni Ge liþ - me Ra po ru U lus la rýn Ger çek Zen gin li ði: Ýn sa - ni Ge liþ me nin Yol la rý ko nu lu ta ný tým ve su - num kon fe ran sý Kars Kaf kas Ü ni ver si te si nde ya pýl dý. A çý lý þý ný ve mo de ra tör lü ðü nü Doç. Dr. Hü se yin A li Kut lu nun yap tý ðý prog ram da Bir leþ miþ Mil let ler Mu kim Ko or di na tö rü ve UNDP Mu kim Tem sil ci si Sha hid Na jam, UNDP 2010 Ýn sa ni Ge liþ me Ra po ru (U lus la - rýn Ger çek Zen gin li ði: Ýn sa ni Ge liþ me nin Yol - la rý) nu de ðer len dir di. Prog ram da ge lir de ki cid dî ar tý þýn da ha yük sek in sa ni ge liþ me i çin ye ter li ol ma dý ðý be lir til di. Ýn sa ni Ge liþ me Ra po ru nun 20. yýl - dö nü mü bas ký sýn da, Bir leþ miþ Mil let ler Kal - kýn ma Prog ra mý nýn ye ni dü zen len miþ Ýn sa - ni Ge liþ me En dek si (Ý GE) ne gö re Tür ki - ye nin luk bir de ðer le 169 ül ke a ra sýn da 83. sý ra da yer al dý ðý kay de dil di. Tür ki ye nin Ý GE de ðe ri yýl la rý a ra sýn da den a yük se le rek, top lam da yüz - de 45 ar týþ gös ter di ði nin vur gu lan dý ðý top - lan tý da, bu ar tý þýn baþ lan gýç ta Ý GE de ðe ri ben zer o lan ül ke le rin kay det miþ ol du ðu or - ta la ma ge liþ me ler i le ký yas lan dý ðýn da, Tür ki - ye yi Ý GE i ler le me sý ra la ma sýn da 14. sý ra ya koy du ðu kay de dil di. Kars / ci han ÝHL li ler de bu ül ke nin ço cuk la rý Tür ki ye, in sa nî ge liþ me de 83. sý ra da

5 HABER 5 SENTEZ Demokrat! Þimdi deðilse ne zaman? A ma gö rü yo ruz ki, he men her ke sim den yar dý ðý ha ta la ra dü þü yo ruz. ehl-i in saf i ti raf e di yor ki, Tür ki ye de Ke ma - E vet, bil me ce gi bi ko nuþ mak bu ra ya ka lizm tut ma mýþ týr. Ke ma lizm ve tü re vi her - dar ye ter li her hal de. Ne Halk Par ti zih ni han gi bir i de o lo ji nin bir Ýs lâm top lu mun da ye ti, ne ka fa tas çý ýrk çý an la yýþ, ne de di ni yer tut ma sý da im kân sýz dýr. Bu nu çö ken Türkiye nin ve bütün Ýslâm si ya se te a let et me mâ nâ sýn da ki si ya sal Ýs son Tu nus ör ne ðin de de a çýk ve net bir þe - lâm an la yý þý nýn bu va tan da fay da ge ti re kil de gör dük. Ye ni As ya yi ne her ke sin gö re dünyasýnýn ihtiyacý olan zihniyet meyece ði a þi kâr ol ma dý mý? Bu nu tec rü be UMUT YAVUZ me di ði bu ger çe ði bü tün çýp lak lý ðý i le göz ler meþrûtiyet-i meþrua mânâsýný e de rek an la dýk. Te mel de de mok rat ve ah ö nü ne se ren bir man þet le o ku yu cu la rý nýn tam olarak hayata geçirecek rar lý ða da yan ma yan bir zih ni ye tin, de mok kar þý sý na çýk tý 18 O cak ta ri hin de. Tu nus ta rat lýk tak li di ya pa rak Tür ki ye yi ge ti re ce ði çö ken, Ke ma list mo del tes bi tiy le ta ri hî bir hürriyetçi demokrat zihniyettir. nok ta an cak ay rýþ ma ve ka os o la cak týr. bu lan bir al ter na ti fe duy du ðu ih ti - ger çe ðe vur gu yap tý ga ze te miz. Tam da Bunu da Bediüzzaman Said Da ha ön ce de i ki zih ni yet a ra sýn da ki sos - Tür ki ye nin DP kim li ðin de i fa de si ni yaç her ge çen gün ar ta rak sü rü yor. baþ ta a lýn tý la dý ðý mýz baþ ya zar Kâ zým Gü - yo lo jik ta ban far ký me se le si ni bu kö þe den Nursî eserlerinde defaatle izah Bu i fa de ler le nok ta la mýþ tý Kâ zým Gü leç - leç yüz ün ya zý sýy la ay ný gün de Ke ma list di le ge tir miþ tik ( , Ye ni As ya). yüz 18 O cak 2011 ta rih li baþ ya zý sý ný. Ben mo del çö ker ken doð ru ad re si i þa ret e di yor - etmiþtir. Ýþte Yeni Asya nýn 50 DP kim li ðin de i fa de si ni bu lan, a ma çok de o nun bý rak tý ðý yer den sözü a lýp bu çok du bu ya zý. Ya ni De mok rat lý ðý yýldýr anlatmaya çalýþtýðý mü him bir sos yal ve si ya sal ta ba na o tu ran ö nem li ha ki ka te vur gu yap mak is ti yo rum. Bun dan 60 yýl ön ce Ke ma lizm kar þý sýn da de mok ra si an la yý þý nýn tem sil ci le ri nin si ya gerçek de budur Ne den ýs rar la ve her fýr sat ta Tür ki ye nin Ye ter söz mil le tin slo ga nýy la or ta ya ko - set sah ne sin de ye ri ni al ma sý i çin çok geç De mok rat mis yo na duy du ðu ih ti yaç tan dem vu ru yo ruz? De vir ler ve sü reç ler bü yük bir hýz la de ðiþ me si ne rað men, bi zim bu ko nu ya tah þi dat i le sü rek li vur gu yap ma mýz çok ö nem li bir ha ki kat ten i le ri ge li yor. Bu öy le bir ha ki kat ki, za man geç tik çe hak lý lý ðý mý zý is pat e di yor. He men her kes E vet, fil ha ki ka doð ru söy le miþ ler di yor Bi zi hak lý çý ka ran ge rek çe Tür ki ye nin sos yo lo jik ger çe ði dir. Bu ger çek i se, Türk hal ký nýn ne Ke ma lizm e, ne de si ya sal Ýs lâm a uy gun bir ya pý da ol ma ma sý dýr. E ðer Ke ma lizm i le ba rýþ mak müm kün ol say dý, þüp he siz dev rim le rin ü ze rin den ne re dey se bir a sýr geç me si ne rað men bu ma ya tu tar dý. nu lan al ter na tif zih ni ye te þim di de bü yük bir ih ti yaç du yul du ðu nun çað rý sýy dý bu. DP kim li ðin de i fa de si ni bu lan bir al ter na tif i le kas te di len çok mü him bir si ya sî ih ti yaç tý as lýn da. Ye ni As ya mis yo nu 50 yýl dýr bu ül ke nin va tan daþ la rý na bir þey ler an lat ma ya ça lý þý yor. As lýn da an lat mak is te di ði þey Be di üz za man Sa id Nur sî nin as rýn ba þýn da or ta ya koy du ðu mü him bir ha ki ka tin te za hü rü. Meþ rû ti yet-i meþ ru a mâ nâ sýn da ki de mok ra tik an la yý þýn ve o nun tem sil ci si o lan ah rar dü þün ce li hür ri yet çi de mok rat zih ni ye tin bu va tan da des tek len me si ge re ken ye gâ ne dü þün ce ol du ðu nu i fa de e di yor du. Bu va tan da dört par ti var der ken Be di üz za man, dört te mel zih ni ye ti kas te di yor du. Bü tün bu zih ni yet le rin te za hür le ri ni ve ic ra at la rý ný 87 yýl lýk cum hu ri yet se rü ve ni miz de tec rü be et mek fýr sa tý ya ka la dýk ni te kim. Biz din le ye rek öð re nen bir mil let o la ma dýk. Bu se bep le dir ki, Be di üz za man ýn bu çok mü him u ya rý sý ný din le me dik se ne ler dir. An cak tec rü be e de rek an la ya bi li yo ruz ba zý þey le ri. Hat ta ba zen tec rü be e de rek bi le an la ya ma dý ðý mýz o lu yor. Ay ný ha ta la rý tek rar lý yo ruz ve ay ný zih ni yet te ki dü þün ce le ri des tek li yo ruz. Üs tad ýn yap ma yýn za rar do ku nur mâ nâ sýn da u ka lýn dý. Da ha faz la za man kay bý na da ta ham mül yok ka na a tin de yiz. Bu ül ke de; ne Sey yid Ku tup i le ha yat bu lan si ya sal ha re ke t, ne Mus ta fa Ke mal in þah sýn da zir ve le þen Ke ma lizm i de o lo ji si, ne de Frenk il le ti o la rak ni te len di ri le bi le cek ka fa tas çý men fî mil li yet çi an la yý þ dertlere çare o la bi lir. Tür ki ye nin ve bü tün Ýs lâm dün ya sý nýn ih ti ya cý o lan zih ni yet meþ rû ti yet-i meþ ru a mâ nâ sý ný tam o la rak ha ya ta ge çi re cek hür ri yet çi de mok rat zih ni yet tir. Bu nu da Be di üz za man Sa id Nur sî e ser le rin de de fa at le i zah et miþ tir. Ýþ te, Ye ni As ya nýn 50 yýl dýr an lat ma ya ça lýþ tý ðý ger çek de bu dur E roð lu: 2-B, bir ay i çin de Mec lis e ge le bi lir n ÇEV RE ve Or man Ba ka ný Vey sel E roð lu, 2-B a ra zi le ri nin sa tý þýy la il gi li ya sa ta sa rý sý ko nu sun da Ba kan lýk o la rak ha zýr lýk la rý ný ta mam la dýk la rý ný be lir te rek, ta sa rý nýn bir ay i çin de Mec lis e ge le bi le ce ði ni söy le di. bil dir di. E roð lu, TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin in de ka týl dý ðý, 2011 U lus la ra ra sý Or man Yý lý kap sa mýn da TBMM de dü zen le nen a ðaç dik me tö re nin den son ra ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin, or man vas fý ný yi tir miþ 2-B a ra zi le ri i le il gi li ya sa ta sa rý sý i le il gi li o la rak, Ö nü müz de ki Ba kan lar Ku ru lun da gün de me ge le bi lir mi so ru su na E roð lu, Bel ki o la bi lir, bi zim a çý mýz dan ha zýr lý ðý mýz ta mam. Ar týk hü kü me ti mi zin, Baþ ba ka ný mý zýn ta li ma tý na bað lý de di. Vey sel E roð lu, bir baþ ka ga ze te ci nin, Mec lis e ne za man ge le bi lir so ru su na i se Her hal de bir ay i çin de ge lir ce va bý ný ver di. Ankara / aa Te rör ör gü tü ne yar dým güm rü ðe ta kýl dý n HOL LAN DA DAN yo la çý kýp Tür ki ye ü ze rin den I rak ýn ku ze yi ne tran sit ge çiþ yap mak is te yen 4 TIR ýn te rör ör gü tü ne mal ze me ta þý dý ðý or ta ya çýk tý. TIR lar dan 3 ü Ka pý ku le, 1 i i se Ha bur güm rük sa ha sýn da ki de ne tim le re ta kýl dý. E le ge çi ri len ler a ra sýn da 886 a det te rör ör gü tü nün söz de bay ra ðý, bin 640 a det te rör ör gü tü ro ze ti, fla ma lar, pro fes yo nel vi de o ka me ra la rý, as ke rî ka muf laj að la rý, a me li yat mal ze me le ri dik ka ti çek ti. Yet ki li ler, söz ko nu su 4 TIR ýn da Hol lan da dan yo la çýk tý ðý ný ve mal ze me le rin bu ül ke de bu lu nan S.T. ad lý fir ma ta ra fýn dan gön de ril di ði ni, nak li ye ci le ri nin ay ný ol du ðu nu, Al man ya dan yük le me ya pýl dý ðý ný, a lý cý nýn i se S.T fir ma sý nýn Ku zey I rak Du hok böl ge sin de ki þu be si ol du ðu nu be lir le dik le ri ni kay det ti ler. E le ge çi ri len mal ze me le rin bü yük bir ih ti mal le Ku zey I rak ta te rör ör gü tü nün bu lun du ðu Kan dil e ve Mah mur kam pý na gön de ril me si nin plan lan dý ðý ný i fa de e den yet ki li ler, so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü nü be lirt ti ler. Ankara / aa Ok tay Ek þi Ba sýn Kon se yi nden is ti fa et ti n CHP YE ka tý lan ga ze te ci-ya zar Ok tay Ek þi, Ba sýn Kon se yi Baþ kan lý ðý ve Yük sek Ku rul ü ye li ði gö rev le rin den is ti fa et ti. Ba sýn Kon se yin den ya pý lan a çýk la ma da, Ok tay Ek þi, si ya si gö rev le ri ni tam o la rak ya pa bil mek ve Ba sýn Kon se yi nin ba ðým sýz, ta raf sýz kim li ði ne göl ge dü þür me mek i çin Ba sýn Kon se yi Baþ kan lý ðýn dan ve Yük sek Ku rul ü ye li ðin den is ti fa et ti de nil di. Ek þi nin Ba sýn Kon se yi Yük sek Ku ru lu nun dün kü top lan tý sýn da sun du ðu is ti fa mek tu bun da Ya þa mý mýn ye ni dö ne min de, si ya set plat for mu na a dým at tým. Bu dö nem de, par ti min ve re ce ði gö rev le ri tam o la rak ya pa bil mek ve o sý fa tý mýn Ba sýn Kon se yi nin, ba ðým sýz, ta raf sýz kim li ði ne göl ge dü þür me si ni ön le mek is te rim. 22 E kim 1988 den be ri bü yük bir o nur sa ya rak yü rüt tü ðüm Baþ kan lýk tan ve Yük sek Ku rul ü ye li ðin den o ne den le is ti fa mý arz e di yo rum de di. Bu a ra da, Kon sey Yük sek Ku ru lu top lan tý sýn da, Ok tay Ek þi den bo þa lan baþ kan lý ða, Or han Bir git in se çil di ði bil di ril di. Ýstanbul / aa Ýkinci ''Ergenekon'' dâvâsýnýn tutuksuz sanýklarýndan emekli Albay Arif Doðan, tekerlekli sandalye ile duruþma salonuna götürüldü. FOTOÐRAF: AA Kimse hesap soramaz 2. ER GE NE KON DÂ VÂ SI NIN TU TUK SUZ SA NIK LA RIN DAN E MEK LÝ AL BAY A RÝF DO ÐAN, KÝM SE NÝN KEN DÝ SÝN DEN HE SAP SO RA MA YA CA ÐI NI SAVUNDU. Ý KÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sý nýn tu tuk suz sa nýk la rýn dan e mek li Al bay A rif Do ðan, Kim se ben den he sap so ra maz. Ýd di a na me de ki JÝ TEM, be nim kur du ðum JÝ TEM de ðil dir de di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde ki du ruþ ma sa lo nun da çap raz sor gu su ya pý lan Do ðan, Cum hu ri yet Sav cý sý Meh met A li Pek gü zel in, Cem Er se ver i ta ný yýp ta ný ma dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne, JÝ TEM in ay rý Jan dar ma Ýs tih ba rat Grup Ko mu tan lý ðý nýn ay rý ol du ðu nu be lir te rek, grup ko mu tan lý ðýn da ça lý þan Er se ver in, si vil ler den o lu þan JÝ TEM de gö rev yap ma dý ðý ný i fa de et ti. Tu tuk lu sa nýk lar dan Mus ta fa Bal bay da söz a la rak, Dün den be ri iþ ken ce al týn da yým. A rif Do ðan a geç miþ ol sun a ma ben Mus ta fa Bal bay o la rak A rif Do ðan dan ri ca e di yo rum, yal va rý yo rum. Ma dem her þe yi bu ra da ko nu þu yor o za man bu ra da ki sa nýk lar dan ki mi ta ný yor, ki mi gör müþ? Be ni, Tun cay Öz kan ý gör müþ mü, di ðer sa nýk la rý gör müþ mü? Ne za man bir a ra ya gel miþ bu ra da ki ler le? Siz ler kalk mýþ bun la rý a ra mý yor su nuz. Biz yýl lar ca fa i li meç hul ler or ta ya çýk sýn di ye mü ca de le et tik. Þim di kal kýp ay ný þey ler le suç la ný yo ruz. A rif Do ðan bi ze bun la rý an lat sýn di ye ko nuþ tu. Bal bay, A rif Do ðan ýn an lat týk la rýn dan Er ge ne kon sav cý la rý na 3 id di a na me, 4 o pe ras yon, 2 da va nýn çý ka ca ðý ný, an cak Er ge ne kon çýk ma ya ca ðý ný söy le di. Sav cý Pek gü zel in Siz JÝ - TEM de gö rev yap tý nýz mý? JÝ TEM de her ke sin ay rý bir gö re vi var dýr. Ben de bu nu mu so ra yým si ze, siz JÝ TEM de gö rev yap tý nýz mý? so ru su na Tun cay Öz kan da a ra ya gi re rek Bal bay i le bir lik te Sav cý Pek gü zel le tar týþ tý. A rif Do ðan da söz a la rak, Be nim kur du ðum JÝ TEM ay rý bir JÝ TEM dir. Kim se ben den he sap so ra maz. Ýd di a na me de ki JÝ TEM, be nim kur du ðum JÝ TEM de ðil dir. Ben bu nu an la ta mý yo rum di ye ko nuþ tu. Sav cý Pek gü zel de Baþ kan Kök sal Þen gün e, Sa nýk lar so ru lan so ru lar dan ra hat sýz o lu yor sa ya sa ge re ði çý ka bi lir ler. Ýd di a na me yi i yi o ku muþ lar sa so ru lan so ru la rýn id di a na me den so rul du ðu nu gö re bi le cek ler de di. Ýstanbul / aa HER Ö LEN A DAM BA NA MI SO RU LA CAK? PEK GÜ ZEL ta ra fýn dan 16 Ey lül 1989 ta ri hin de Ciz re de ki bir ka ra kol da öl dü rül dük - le ri id di a e di len Ha san Ca ner, Tah sin Se vim ve Ha san U çar ý ta ný yýp ta ný ma dý ðý so - ru lan Do ðan, bu i sim le ri ilk de fa duy du ðu nu an la ta rak, Ben dün ne ye di ði mi ha týr - la mý yo rum. Her ö len a dam ba na mý so ru la cak? Bel ki e ce li gel miþ öl müþ tür. Ben ne re den bi le yim? ce va bý ný ver di. Sav cý Meh met A li Pek gü zel in so ru su ü ze ri ne da - va nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan Le vent Er söz ü çok i yi ta ný dý ðý ný, be ra ber Plan Ha re kat Da i re sin de gö rev yap tý ðý ný söy le yen Do ðan, Ha san A til la U ður u da Kür þat o la rak ta ný dý ðý ný ve sa de ce bir ke re gö rüþ tü ðü nü kay det ti. Sav cý Pek gü zel, tu tuk suz sa - nýk lar dan Mu zaf fer Öz türk ün de po sun da bu lu nan A rif Do ðan a a it mal ze me ler a - ra sýn da res mi bel ge le rin bu lun du ðu nu be lirt me si ü ze ri ne Do ðan, bu bel ge le rin suç o lup ol ma dý ðý nýn Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn dan so rul ma sý ný is te di. Do ðan, bun la rýn her as ker de bu lun ma sý ge re ken bel ge ler ol du ðu nu, ken di sin de as ke ri mal ze me nin bu lun ma sý nýn nor mal ol du ðu nu kay det ti. Bu sý ra da Do ðan dan cep te le fo nu zi li du - yul du. Do ðan, mü ba þi re cep te le fo nu nu tes lim et tik ten son ra Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Kök sal Þen gün Baþ ka te le fo nun var mý? de di. Do ðan da ü ze rin de o lan di ðer cep te le fon la rý ný da yet ki li le re tes lim et ti. Bu a ra da, Do ðan du ruþ ma sa lo nu na gi rer ken kal bin de pil ol du ðu i çin x-ray ci ha zý nýn ka pa lý tu tul du ðu öð re nil di. BAÞ KAN ÞEN GÜN Ý LE TAR TIÞ TI BAÞ KAN Þen gün, yük sek ses le ko nu þan Do ðan a Ko nuþ ma dý ðý nýz i çin ra hat - sýz lý ðý nýz art tý. Ne ka dar ko nu þur san o ka dar can la ný yor sun de di. Do ðan ýn yer yer yük sek ses le ko nuþ ma sý na de vam et me si ü ze ri ne Þen gün, Çok ko nu þu yor - sun. Çok mu ok si jen ve ri li yor? Bu ko nuþ ma sýh ha ti ne ne ya par? Ko nuþ ma tem - po nu za ba kýn ca ra hat sýz lýk la rý nýz la u yum lu de ðil de di. Bu nun ar dýn dan sa lon da gü lüþ me le rin ya þan ma sý ü ze ri ne Do ðan, Be ni gü lünç du ru ma dü þü rü yor su nuz sa yýn Baþ kan de di. Þen gün i se Bu þe kil de ra hat sýz o lan bir in sa nýn bu þe kil de ko nuþ ma sý nor mal de ðil. Ba ðý ra rak mý ko nu þa cak sý nýz? ce va bý ný ver di. Do ðan ýn se si nin çýk ma dý ðý ný bu se bep le ba ðýr dý ðý ný be lirt me si ü ze ri ne Þen gün, sa nýk gi bi ko nuþ ma sý, ba ðýr ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Do ðan ýn sa nýk ol ma dý ðý ný söy le - me si ü ze ri ne Þen gün, Sa nýk sý nýz, jan dar ma de ðil. Ba ðý ra rak ne yi çö ze cek si niz? de di. Do ðan ýn ba ðýr ma ya de vam et me si ü ze ri ne Þen gün, Bu ka dar ra hat sýz lýk - la, bu ka dar ba ðý ra rak ra hat sýz lý ðý nýz ar tar de di. Þen gün i le Do ðan a ra sýn da ya - þa nan ba ðýr ma ko nu sun da ki tar týþ ma ü ze ri ne du ruþ ma ya a ra ve ril di. Anayasa Mahkemesi insan haklarýnýn teminatý olabilir mi? GÜNCEL HUKUK AV. KADÝR AKBAÞ A na ya sa Mah ke me si, ü ze ri ne ma sum in san la rýn kan la rý nýn bu laþ tý ðý, 1960 Dar be A na ya sa sý nýn kur gu la dý ðý bir yar gý or ga ný. Da ha sý Yas sý a da da yar gý la ma a dý al týn da ser gi le nen ko me di nin, u tan cýn, zul mün, baþ rol o yun cu la rý nýn ilk ü ye o la rak a ta na rak, ku ru lu þun da bu u tan ca or tak e di len bir yar gý or ga ný. Var lý ðý in san hak ve öz gür lük le ri nin gü ven ce si ol ma sý ge re kir ken, ver di ði ka rar lar la var lý ðý a de ta öz gür lük le re yö ne lik teh dit o luþ tu ran A na ya sa Mah ke me si, 12 Ey lül 2010 ta ri hin de re fe ran dum da ka bul e di len A naya sa de ði þik li ði u ya rýn ca ye ni den ya pý lan dý rý lý yor. Ü ye sa yý sý art tý rý lan Mah ke me ye fark lý kay nak lar ve ku rum lar dan ü ye se çil me si sað la na rak tek ses li ü ye ya pý sý de ðiþ ti ril mek is te ni yor. A na ya sa de ði þik li ði nin bir kýs mý doð ru dan uy gu la na bi le cek ni te lik te i di. Bu hü küm ler he men uy gu la ma ya ko nul du. An cak ba zý de ði þik lik le rin uy gu la na bil me si Mec lis in ko nu nun uy gu la ma e sas la rý ný be lir le yen bir ka nun yap ma sý i le yü rür lü ðe gi re bi le cek va sýf ta dýr. Son A na ya sa de ði þik li ði i le bir lik te A na ya sa 148. mad de ye ek fýk ra o la rak ko nu lan de ði þik lik le A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ vu ru hak ký ge ti ril miþ ti. Bu na gö re, Her kes, A na ya sa da gü ven ce al tý na a lýn mýþ te mel hak ve öz gür lük ler den, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si kap sa mýn da ki her han gi bi ri nin ka mu gü cü ta ra fýn dan, ih lâl e dil di ði id di a sýy la A na ya sa Mah ke me si ne baþ vu ra bi lir. Baþ vu ru da bu lun mak i çin o la ðan ka nun yol la rý nýn tü ke til miþ ol ma sý þart týr. A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ vu ru hak ký nýn ta nýn ma sý ilk an da o lum lu bir de ði þik lik o la rak de ðer len di ri le bi lir. An cak bu gü ne ka dar ver di ði ka rar lar ha týr lan dý ðýn da A na ya sa Mah ke me si nin in san hak la rý a la nýn da si ci li nin pek par lak ol ma dý ðý söy le ne bi lir. Ma a le sef bu kö tü si cil, A na ya sa Mah ke me si i le sý nýr lý de ðil. Yar gý tay ve Da nýþ tay da is tis nai ka rar lar ha riç tu tul du ðun da ay ný kö tü si ci lin yol da þý dýr lar. A na ya sa Mah ke me si nin bir zih ni yet dö nü þü mü nü ken di bün ye sin de ger çek leþ ti re me me si du ru mun da bi rey sel baþ vu ru hak ký, mað dur va tan daþ la rý mý zýn Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne baþ vu ru sü re ci ni u zat mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma ya cak týr. A na ya sa Mah ke me si nin iþ le yi þin de ki ya vaþ lýk dik ka te a lýn dý ðýn da A ÝHM e baþ vu ru i çin ge rek li o lan iç hu kuk yol la rý nýn tü ke til me si þar tý nýn ger çek leþ ti ril me si, in san öm rü a çý sýn dan kü çüm sen me ye cek bir sü re ye te ka bül e de bi le cek tir. Bu da A ÝHM e git mek yö nün den cay dý rý cý, bez di ri ci bir rol i fa e de cek tir. Bi rey sel baþ vu ru hak ký nýn ge ti ril me siy le bu nun ar zu lan dý ðý ný, he def len di ði ni el bet te dü þün mü yo rum. An cak in san hak la rý ih lâl le ri nin ön len me sin de, mað du ri yet le rin gi de ril me sin de A na ya sa Mah ke me si ne yük le nen gö rev, A na ya sa Mah ke me si nin zih ni yet, or ga ni zas yon ve iþ le yiþ a çý sýn dan ger çek bir dö nü þüm ge çir me si ni ka çý nýl maz ký lý yor. Ak si tak dir de kor ku lan o la cak ve bi rey sel baþ vu ru hak ký A ÝHM e baþ vu ru yu ge cik tir mek ten baþ ka bir an lam i fa de et me ye cek tir. TBMM de gö rü þül me yi bek le yen A na ya sa Mah ke me si nin Ku ru luþ ve Yar gý la ma U sul le ri Hak kýn da Ka nun Ta sa rý sý ha ra ret li tar týþ ma la ra yol aç tý. Ö zel lik le Yar gý tay ve Da nýþ tay, ta sa rý ya çok sert tep ki ler ver di ler. Yar gý tay ve Da nýþ tay bi rey sel baþ vu ru dü zen le me siy le A na ya sa Mah ke me si ne sü per tem yiz yet ki si ve ril di ði id di a sýn da dýr. Bi rey sel baþ vu ru hak ký Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me sin de sý ra la nan te mel hak ve öz gür lük ler yö nün den sý nýr lý bir þe kil de ta nýn mýþ ol ma sý na rað men, bu hak ve öz gür lük ler le i liþ ki len di ri le bi le cek dâ vâ sa yý sý dü þü nül dü ðün de A na ya sa Mah ke me si uy gu la ma da sü per tem yiz yet ki si i le do nan mýþ o la cak týr. Yar gý tay ve Da nýþ tay çev re le ri ö zel lik le ta sa rý da A na ya sa Mah ke me si ne tesbit e di len ih lâ lin bir mah ke me ta ra fýn dan ve ya i da rî iþ lem den kay nak lan ma sý du ru mun da, ih lâ le sebep o lan ka rar ya da i da rî iþ le min ip ta li ne ka rar ve re bil me si ne kar þý çý ka rak bu yet ki nin yük sek yar gý or gan la rý a ra sýn da bir hi ye rar þi do ðu ra ca ðý ve A na ya sa Mah ke me si ni bu hi ye rar þi de en üst ko nu ma ge ti re ce ði ge rek çe siy le kar þý çýk mak ta dýr. Ýk ti dar, Yar gý tay ve Da nýþ tay da bir zih ni yet de ði þi mi nin ger çek leþ me si nin A na ya sa Mah ke me si ne na za ran da ha u zun bir sü reç ge rek tir di ði ni dü þü nü yor. Bu se bep le de Tür ki ye nin te mel hak ve öz gür lük ler a la nýn da ki kö tü si ci li ni A na ya sa Mah ke me si ma ri fe tiy le da ha ký sa bir za man da o lum lu yön de de ðiþ tir mek is ti yor. A naya sa Mah ke me si nin bu a maç i çin doð ru bir ter cih o lup ol ma dý ðý ný i se, za man gös te re cek. Ka çak e lekt rik çarp tý: 65 gö zal tý n ÝS TAN BUL DA ka çak e lek trik kul la ný mý na i liþ kin dü zen le nen o pe ras yon da, 65 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Ma lî Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce þeh rin Av ru pa ya ka sýn da ka çak e lek trik kul la ný mý na i liþ kin o la rak dü zen le nen o pe ras yon da, Bo ða zi çi E lek trik Da ðý tým A.Þ (BE DAÞ) yö ne ti ci ve gö rev li le ri i le bu þir ke tin ta þe ron o la rak ça lýþ tý ðý fir ma la rýn gö rev li le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 65 ki þi yi gö zal tý na al dý. Gö zal tý na a lý nan ki þi le rin po lis te ki iþ lem le ri nin sür dü ðü ve o pe ras yo nun de vam et ti ði öð re nil di. Ýstanbul / aa

6 6 GÖRÜÞ BU A DAM LAR LA HA KÝ KÎ VE CÝD DÎ ÝÞ GÖ RÜL MEZ! Ger çek þu ki, Be di üz za man 1338 de (1922) An ka ra ya git tim. Yu nan a ga le be sin den neþ e a lan ehl-i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i çin de bir zýn dý ka fik ri, i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir mek i çin des sa sâ ne ça lýþtý ðý ný gör düm. Ey vâh! de dim. Bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na i li þe cek i bâ re siy le, An ka ra dan ay rýl ma se be bi nin iç yü zü nü i zâh e der. (Lem â lar, 239) Bi rin ci Mec lis te Ý kin ci Gru bun ba þýn da yer a lan dost la rýn dan A li Þük rü Bey in öl dür tül me sin den bir kaç haf ta son ra An ka ra dan ay rýl ma ya ka rar ve ren Be di üz za man, o gün kü An ka ra re is le ri ve hü kû me tiy le bir lik te ça lýþ ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný, as lýn da en ev vel be yan nâ me de bil di rir. Sýrr-ý te vâ tür ve ic ma ý ta zam mun e den had siz ih ba ra tý ve de lâ i li (Ýs lâm â lim le ri nin it ti fa ký, te vâ tü rü ve or tak ka na a tiy le ge len Ýs lâm ýn ve e sas la rý na, þe â ir le ri ne da ir de lil le ri) din le me yen ve saf sa ta-i ne fis (nef sin saf sa ta sý) ve ves ve se-i þey tan dan (þey ta nýn ves ve se sin den) ge len veh mi ka bul e den a dam lar la ha ki kî ve cid dî iþ gö rül mez be yâ nýy la i lân e der. AN KA RA DA EN KA RA BÝR HÂ LET-Ý RU HÝ YE Be di üz za man, An ka ra da bu lun du ðu dö ne mi ve Mec lis te ki kar þý laþ ma ve gö rüþ me le rin ne ti ce si ni ve An ka ra zi ya re ti nin hü lâ sa sý ný Ri sâ le ler de An ka ra da en ka ra bir hâ let-i ru hî ye his set tim cüm le sin de der ce der. (Le ma lar, Ýh ti yar lar Ri sâ le si, 287) Bi lâ ha re 1950 ler de bu i fâ de o ku nur ken, me se le nin mâ hi ye ti ni, An ka ra da en ka ra bir va zi yet ve du ru mu his set mek de ðil, biz a ti hi gör müþ tüm. Ben An ka ra da ki Ha cý Bay ram Ve li Haz ret le ri nin ha tý rý i çin his set tim di ye i fâ de et tim. Yok sa o ka ran lýk du rum lar his de ðil, bi za ti hi gör dü ðüm iþ ler di di ye a çýk lý ða ka vuþ tu rur. (Bi lin me yen Ta raf la rýy la Be di üz za man Sa id Nur sî, 262) Hu lâ sa Bi rin ci Me bus Si ve rek me su bu Ab dûl ga ni En sa ri nin, Üs tâd Haz ret le ri nin An ka ra dan ay rý la ca ðý za ma na ya kýn gün ler de, bir ge ce rü yam da gör düm ki Pey gam ber E fen di miz (a.s.m.) sa ha be ve yâ râ ný i le bir lik te, tam Mec lis in üs tün den gö ðe doð ru u ça rak yük se lip tâ kay bo lun ca ya ka dar git ti ler. Ben sa bah le yin bu rü ya mý Üs tâd Haz ret le ri ne hi kâ ye et tim. Çok ü zül dü, mü te e sir ol du. E pey dü þün dü, son ra ba na de di, Ey En sa ri! Bu rü ya i þâ ret e di yor ki; ar týk si zin Mec li si niz de i man nu ru, mâ ne vi yat ve ru ha niy yat te si ri uç tu, git ti hâ tý ra sý, Be di üz za man ýn An ka ra dan ay rý lý þý nýn per de ar ka sý ný a ra la yan ger çek se be bi o lur. (Ab dül ka dir Ba dýl lý, Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, c. 1, )) AY RI LIÞ TAN ÖN CE HEY KEL TAR TIÞ MA SI Bu a ra da Be di üz za man ýn An ka ra dan ay rýl ma ya ka rar ver di ði sý ra da, en te re san bir hey kel tar týþ ma sý BAÞKENT YAZILARI Be di üz za man ýn Mec lis te M. Ke mal le tar týþ ma sý ve mek tup (10) HEYKEL TARTIÞMASI o lur. Ýl ginç tir, bu hey kel tar týþ ma sý Be di üz za man ýn An ka ra dan ay rý lý þý na ka dar sü rer. Bu mev zu da Ab dül ga ni En sa ri nin, M. Ke mal Pa þa hey ke li ni yap týr ma ya ilk te þeb büs et ti ði sý ra lar da, Üs tâd Haz ret le ri o na hi ta ben u zun bir mek tub yaz dý ve Pa þa nýn yâ ve ri ne ver di, M. Ke mal Pa þa ya ver me si ni söy le di. O mek tu bu ben de gör müþ, çok kork muþ tum. Ha tý rým da ka lan bir kaç cüm le si þöy le i di: Na sýl ki in sa nýn av ret ye ri mes tûr ol du ðu za man, sa ir in san ve mah lû kat gör mez ler. Am ma e ðer bir in san, bi le rek ve kas ten av ret ye ri ni a çar, do la þýr sa; o za man her ke se mas ka ra o lur. Ay nen öy le de, bu sa nem (put) ve hey kel da hi, â le mi Ýs lâm ýn bin se ne den be ri bay rak tar lý ðý ný yap mýþ o lan bu mil le ti tem sil et me di ði gi bi, ga yet ah mak ve di vâ ne bi ri si nin av ret ye ri ni a ça rak hal ka teþ hir e der mi sül lü bir ha ma kat (ah mak lýk) ve mas ka ra lýk týr. Bu mil let i çin ya pý la cak hey kel; yol, köp rü, mek tep ve sâ i re gi bi hiz met ler dir hâ tý ra sý, Sa id Nur sî i le M. Ke mal a ra sýn da ki hey kel mü nâ ka þa sý ný te yid e den bir di ðer de lil o lur. (Ba dýl lý, 573) Be di üz za man la bir lik te Ýs tan bul da Ýn gi liz le re kar þý Hu tû vâ tý Sit te yi neþ re den ve ar dýn dan Be di üz za man ýn des tek i çin ön ce den An ka ra ya gön der di ði Van me bu su Tev fik De mi roð lu, Üs tâd ý An ka ra da son o la rak, is tas yon da M. Ke mal le ko nu þur ken gör düm. Ben yan la rýn day dým. O za man M. Ke mal in Sa ray bur nu na hey ke li nin ya pýl ma sý dü þü nü lü yor du. Bu na kar þý lýk ilk o la rak So kul lu la rýn a da mý o lan, sa rýk lý a vu kat lar dan Ab dün na fi E fen di kar þý çýk tý. Ýs tan bul dan An ka ra ya tel graf lar çek ti. Hi lâ fet mer ke zi ne hey kel ler di kil mez di ye... be lir tir. PA ÞA, BÝZ SA NA HEY KEL DÝK MEN Ý ÇÝN YAR DIM ET ME DÝK Ke za Af yon Mah ke me si nde Be di üz za man ýn a vu kat lý ðý ný ya pan Av. Hu lu sî Bit li sî Ak türk ün 11 O cak I949 da Yar gý tay Bi rin ci Ce za Da i re si nde yap tý ðý tem yiz mü da fa a sýn da; Cum hu ri ye ti mi zin ip ti da la rýn da (baþ la rýn da), mü vek ki lim (Sa id Nur sî) An ka ra da bu lu nur ken; A ta türk, mü vek ki li min hey kel hak kýn da ki ka na at la rý ný sor ma sý na kar þý, mü vek ki lim o na kar þý þid det li bir sû ret te ce vap ve rir di ye nak le der. Be di üz za man ýn tren le An ka ra dan Van a git mek ü ze re is tas yo na gel di ði ve dost la rý ta ra fýn dan u ður lan dý ðý, bu es na da M. Ke mal in ya ný na ge le rek a ya k CEVHER ÝLHAN Be di üz za man ýn An ka ra dan ay rýl ma ya ka rar ver di ði sý ra da, en te re san bir hey kel tar týþ ma sý o lur. Ýl ginç tir, bu hey kel tar týþ - ma sý Be di üz za man ýn An ka ra dan ay rý lý þý na ka dar sü rer. ü ze ri hey kel ko nu sun da ko nuþ tuk la rý ný an la tan Av. Hu lû sî Bit li sî Ak türk, Be düz za man da, Bü yük Kur â n'ý mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü man la rýn hey kel le ri i se has ta ne ler, mek tep ler, ye tim le ri ko ru yan yurt lar, mâ bed ler, yol lar gi bi â bi de ler ol ma lý dýr ce va bý ný ver di ði ni ak ta rýr. (Bi lin me yen Ta raf la rýy la Be di üz za man Sa id Nur sî, ; Af yon Mah ke me si Mü da fa a sý, -Tek sir- 16, Ba dýl lý, a.g.e.)) Be di üz za man ýn An ka ra is tas yo nun da M. Ke mal e, Pa þa, biz sa na hey kel dik men i çin yar dým et me dik de di ði ni du yup þâ hid ol du ðu nu nak le der. (Nec med din Þa hi ner, Son Þâ hit ler, c. 1, 226) Be di üz za man ýn An ka ra dan A na do lu Bað dat De mir yo lu i le Gen bu ze (Geb ze) ü ze rin den Van a git ti ði, bi rin ci mev ki tren bi le tin den o kun mak ta. An cak Be di üz za man ýn Sa id Kür dî E fen di is miy le ve Sa id im za sýy la 29 Ni san 1923 Çar þam ba gü nü al dý ðý bi let le 3 Ma yýs 1923 Pa zar gü nü An ka ra dan ay rýl dý ðý ný yaz ma sý na kar þý lýk, Be di üz za man ýn tren bi le ti ni 30 Ha zi ran 1923 gü nü al dý ðý, bu bi le - tin 13 Tem muz a ka da ge çer li ol du ðu ve bu sü re de, kuv vet li ih ti mal i le 30 Ha zi ran 1923 te An ka ra dan ay rýl dý ðý be lir til mek te (Þa hi ner, 266; Ba dýl lý, 576) VE MEK TUB UN MÂ HÝ YE TÝ Di ðer yan dan Ha ber türk ga ze te sin de gün de me ge ti ri len ve Cum hur baþ kan lý ðý ar þi vi nde ol du ðu id di a e di len mek tub un da tah ki ke ih ti ya cý ol du ðu gö rül mek te. Ge rek Be di üz za man ýn e ser le rin den, baþ ta Ta rih çe-i Ha ya tý ol mak ü ze re lâ hi ka mek tup la rýn dan, Nur Ta le be le ri nin ve baþ ta bi rin ci dö nem Mec lis te ki me bus la rýn þâ hid le rin den, þim di ye ka dar Be di üz za man ýn M. Ke mal e doð ru dan yaz dý ðý bir mek tu ba da ir en u fak bir bil gi ya da her han gi bir hâ tý ra yok. Bu nun la be ra ber söz ko nu su mek tub un, Be di üz za man ýn 1 Þu bat 1922 de Mec lis te me bus la ra ve ko mu tan la ra da ðýt tý ðý ve M. Ke mal e o ku ma sý i çin Kâ zým Ka ra be kir e ver di ði ve Kâ zým Kâ ra be kir in ken di si ne o ku du ðu on mad de lik be yan nâ me yle hi tap kýs mý hâ riç, baþ tan so na nok ta sý ve vir gü lüy le ay ný ol ma sý, bu a çý dan dik kat çe ki ci. O gün kü þart lar da Be di üz za man ýn her bir me bu sun ya da ko mu ta nýn þah sý na ö zel hi tap la ay rý ay rý mek tup ya zýp bas týr ma sý pek ih ti mal da hi lin de ol ma dý ðý na gö re, mat bu be yan nâ me nin üs tü ne ay ný ka rak ter de ve ay ný düz gün lük te M. Ke mal e hi tab ýn bu lun ma sý, be ra be rin de ba zý so ru i þâ ret le ri ni ge tir mek te. Be di üz za man ýn Kâ zým Ka ra be kir le M. Ke mal e gön der di ði be yan nâ me nin üst kýs mý na mev zu ba his i fâ de nin son ra dan i lâ ve e di lip mah rem dir di ye nu ma ra ve ri le rek sak lan dý ðý ka na a ti ni or ta ya çý kar mak ta. Bu ba kým dan An ka ra Mil lî Kü tüp ha ne de ka yýt lý, M. Ke mal in ya kýn çev re sin den Þe bin ka ra hi sar me bu su A li Su rû rî Tö nük ün ö zel hâ tý ra def te ri nde Be di üz za man la M. Ke mal in mu bâ ha se si ni (soh be ti ni-tar týþ ma sý ný), Tak rî ben ak þam na mâ zý sý ra la rýn da Mec lis da ðý lýr ken bak tým, Dî vân-ý Ri yâ set O da sýn da Ke mâl Pa þa i le Be dî üz za man Mol la Sa îd-i Kür dî a ra sýn da bir mü bâ ha se var. Ben de din le dim. Bir sâ at ka dar im ti dâd et ti (u za dý) no tuy la ik rar e der ken, bah set ti ði mek tub un muh te va sý nýn, Be di üz za man ýn Ka ra be kir Pa þa i le M. Ke mal e gön der di ði be yân nâ me ol ma sý da mek tup la be yan nâ me nin ay ný ol du ðu nu is pat la mak ta Bu nun i çin dir ki Tö nük ün, Mü bâ ha se nin ib ti dâ sý; Be dî üz za mân ýn Ke mâl Pa þa ya ve da hâ ba zý ar ka daþ la ra yaz dý ðý mek tub un, Be di üz za man ýn M. Ke mal da hil di ðer me bus la ra ve ko mu tan la ra da ðýt tý ðý ve gön der di ði be yan nâ me ol du ðu an la þýl mak ta MU BÂ HA SE NÝN KO NU SU MEK TUP MU, BE YAN NÂ ME MÝ? Ay rý ca be lir ti len ta rih ler ve mek tub un Tö nük ün bah set ti ði 25 Teþ rîn-i sâ nî 1338 mu bâ ha se si nden ön ce ya zýl dý ðý he sap lan dý ðýn da, ol sa ol sa Be di üz za man ýn be yan nâ me den ön ce bir ben ze ri ni M. Ke mal e ve me bus la ra yaz dý ðý, da ha son ra bu nu u mûm Mec lis e be yân nâ me o la rak neþ ret ti ði þek lin de yo rum la na bi lir. Baþ ka bir ci he tiy le, Tö nük ün, Ke mal Pa þa, me âl-i mek tû bun si yâ se te der kâr o lan (si ya se ti ih ti va e den) ma hâ zî rin den (mah zur la rýn dan) ve hiç ol maz sa yal nýz ken di si ne ya zýl sa i di bu mah zû run o ka dar vâ rid ol ma ya ca ðýn dan ba his le Be dî üz za mân a da rýl dý cüm le si, mü bâ ha se de sö zü nü et ti ði mek tub un da ðý tý lan be yan nâ me ol du ðu nu gös ter mek te. Ö zet le Be di üz za man ýn i ka zý nýn yer al dý ðý be yân nâ me den fark lý o la rak ba þýn da ki mâ lum hi ta bý yla Sa id Nur sî nin M. Ke mal e öv gü ler diz di ði tar zýn da tah rif le din dar A ta türk por tre si ni çiz me ye ça lý þan la rýn me se le yi ne den li ma ni pü le et tik le ri sý rý tý yor. Zi ra Be di üz za man ýn e ser le rin de ki ka yýt lar mey dan da. Ri sâ le ler de en a çýk i fâ de ler le bu ka yýt la rýn tam ter si yer a lý yor. Be di üz za man ýn An ka ra da ki teþ his ve ka na at le ri nin ak si ne bir A ta türk i ma jý pe þin de ki le rin ba rýþ týr ma yel ten me le ri de bu ha liy le de bo þa çý ký yor. Kal dý ki mek tub un ba þýn da ki hi ta bý Be di üz za man ta ra fýn dan ya zýl sa da hi, baþ ta biz zat teb lið ve i kaz dan ön ce bu nun ân a na tý mil li yei Ýs lâ mi ye (Ýs lâ mî mil lî an â ne ve e sas lar) le hin de is ti mal e di le bi lir a cib bir de ha yý as ke rî yi (as ke rî de ha yý), an a ne a ley hi ne çe vir me mek ve bu de ha yý kuþ ku lan dýr ma mak i çin ol du ðu, Be di üz za man ýn be yân la rýn dan ve þâ hid le rin hâ tý ra la rýn dan an la þýl mak ta. (Ta rih çe-i Ha yat, ) Ký sa ca sý, ilk ön ce Be di üz za man ýn baþ ta M. Ke mal ol mak ü ze re on do ku zu aþ kýn þif re li tel graf lar la ýs rar lý dâ vet ler le An ka ra ya gel di ði ve Mec lis te ho þa me di (hoþ gel din) me râ si mi i le kar þý lan dý ðý Mec lis za být la rýy la is pat lan dý ðý gi bi, Mec lis te M. Ke mal le kar þý laþ ma sý, tar týþ ma sý, neþ re dip da ðýt tý ðý on mad de lik be yan nâ me ve a kis le riy le Mec lis te ki gö rüþ me le rin muh te va sý yi ne Mec lis za být la rý, dö ne min me bus la rý ve þâ hid le rin ik ra rýy la, ya zý lý bel ge ler le bel ge len mek te... Ne ti ce de mâ lum mek tub un mâ hi ye ti, bu lun du ðu be lir ti len Cum hur baþ kan lý ðý ar þi vi nden çý ka rý lýp cid dî o la rak in ce len me siy le vu zû ha ka vu þa cak S O N yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) Gözde Optik- Mustafa Kuru n ANTALYA ALANYA'da açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m 2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m 2 B+3 kat (0533) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ ndevren KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: ncýðer ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) nýskânli KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543)

7 DÜNYA 7 SANCAK IN ÖZERKLÝÐÝ ÝLÝMLE KAZANILACAK Saddam Hüseyin'in memleketindeki intihar saldýrýsýnda 50 kiþinin öldüðü bildirildi. TÝK RÝT KAN GÖ LÜ SANCAK'A ÖZERKLÝK TALEBÝNÝ DÝLE GETÝREN SIRBÝSTAN'DAKÝ 'IZUS' BAÞMÜFTÜSÜ, BUNUN SAVAÞLA DEÐÝL, KALEMLE, ÝNANÇLA VE AHLÂKLA KAZANILACAÐINI BELÝRTTÝ. SIR BÝS TAN DA KÝ Ýs lâm Bir li ði (I ZUS) Baþ müf tü sü Mu a mer Zu kor liç, Boþ nak nü fu sun yo ðun o la rak ya þa dý ðý San cak a yö ne lik ö zerk lik ta le bi ni yi ne le ye rek, San cak ýn ö zerk li ði sa vaþ lar la de ðil, ka lem le, a kýl la, i nanç la ve ah lak la ka za ný la cak týr de di. Zu kor liç, San cak ýn Pri ye pol ye þeh ri ne bað lý Bro da re vo ka sa ba sýn da, Al man ya da ya þa yan ha yýr se ver bir Boþ nak ta ra fýn dan yap tý rý lan a þe vi nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, San cak ýn ö zerk li ði ta le bi ni tek rar la dý. San cak ýn ö zerk li ði nin sa vaþ lar la de ðil ka lem le, a kýl la, i nanç ve ah lak la ka za ný la ca ðý ný i fa de e den Zu kor liç, sa vaþ dö ne - mi nin ar týk ka pan dý ðý ný kay det ti. San cak ýn ö zerk li ði nin her va tan da þýn kal bin de ya þa tý la ca ðý ný di le ge ti ren Zu kor liç, Her va tan daþ tan bir dev let ya pa ca ðýz ve ö zerk lik sa yý sý o za man va tan daþ sa yý sý ka dar o la cak týr. Ýn sa nýn kal bin de ve zih ni ye tin de öz gür lük var sa bu in san o nur lu de mek tir. Bi zim me de ni ye ti mi zin ro lü ba rýþ týr. Bu sebeple so run la rý mý zý ba rýþ la çö zü me ka vuþ tu ra ca ðýz di ye ko nuþ tu. Sýr bis tan da yö ne ti min ta ný ma dý ðý Müf tü Mu am mer Zu kor liç, San cak a yö ne lik ö zer lik a çýk la ma la rý se be biy le sýk sýk Sýr bis tan yö ne ti miy le kar þý kar þý ya ge li yor. Belgrad / aa Sýrbistan daki Ýslâm Birliði Baþmüftüsü Muamer Zukorliç I RAK IN Tik rit þeh rin de dü zen le nen in ti har sal dý rý sýn da 50 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. I rak Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn dan bir yet ki li, baþ þehir Bað dat ýn ku ze yin de ki Tik rit þeh rin de, po lis lik baþ vu ru su i çin sý ra bek le yen le rin a ra sý na gi ren bir in ti har ey lem ci si nin ü ze rin de ki pat la yý cý la rý in fi lak et tir me si so nu cu 50 ki þi nin vefat et ti ði ni bil dir di. Ö len ler den i ki si nin po lis me mu ru ol du ðu nu a çýk la yan yet ki li, sal dý rý da 150 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný söy le di. Bað dat ýn 130 ki lo met re ku ze yin de ki Sad dam Hü se yin in mem le ke ti Tik rit te, ca mi ler a ra cý lý ðýy la hal ka kan ba ðý þý çað rý la rý ya pý lý yor. Po lis ve as ker a lým mer kez le ri, I rak ta te rö rist le rin sýk sal dýr dý ðý yer ler a ra sýn da. I rak ýn dev rik Dev let Baþ ka ný Sad dam Hü se yin (28 Ni san A ra lýk 2006), ABD or du su nun 20 Mart 2003 te ki iþ ga li nin ar dýn dan i dam e dil miþ ti. I rak ta da te rör sal dý rý la rý baþ la mýþ tý. Baðdat / aa ÇAM LI KA YA BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐIN DAN Er zu rum Ý li is pir Ýl çe si Çam lý ka ya Be le di ye Baþ kan lý ðý bün ye sin de 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu kap sa mýn da is tih dam e dil mek ü ze re, ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði i le ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür lü ðe gi ren Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me - li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik te be lir ti len hü küm ler cin si ye ti çer çe - ve sin de Baþ kan lý ðý mýz da mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, un va ný, de re ce si, a de di, KPSS ta ban pu a ný tü rü be lir ti len Ýt fa i ye E ri kad ro su na; 2010 yý lý Ka mu Per so ne li Seç - me Sý na vý na (KPSS) gir miþ ve sý nav ko mis yo nun ca be lir le nen a þa ðý da ki ta ban pu a ný a lýp Baþ kan lý ðý mý za mü ra ca at e den a day lar a ra sýn dan, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re i lan e di len kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek söz lü sý nav i le 1 A det it fa i ye E ri a lý mý ya pý la cak týr. A LIM YA PI LA CAK BOÞ KAD RO LAR Sý ný fý Kad ro Un va ný De re ce si A de di Ta ban Pu an Cin si ye ti Kpss Pu an Tü rü E ði tim Du ru mu G.Ý.H. Ýt fa i ye e ri E-K KPSSP93 2 Yýl lýk Mes lek Yük sek O ku lu Ýn þa at Bö lü mü Me zu nu ol mak. ÝT FA Ý YE ER LÝ ÐÝ NE BAÞ VU RU ÞART LA RI 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý ka nu nu nun 48. mad de sin de ki þart larý ta þý mak Dev let Me mur lu ðu na a lý na cak lar da a ra nan ge nel þart lar. 1- Türk va tan da þý ol mak. 2- Sý na výn ya pýl dý ðý ta rih i ti ba ri i le 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol mak. 3- KPSS (Ka mu Per so ne li Seç me sý na vý) 2010 yý lý sý na vý na gir miþ en az 60 ve ü ze ri pu an al mýþ ol mak. 4- Yu ka rý da ki tab lo da be lir ti len kad ro ya uy gun o la rak, 2 Yýl lýk Mes lek Yük sek O ku lu Ýn þa at Bö lü mü Me zu nu ol mak. 5- Er kek A day lar i çin as ker li ði ni yap mýþ, te cil li ve ya mu af ol mak. 6- Tar týl ma ve öl çül me aç kar ný na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la, er kek - ler de en az 1.67 met re ka dýn lar da 1.60 met re bo yun da ol mak ve bo yun 1 met re den faz la o lan kýs mý i le ki lo su a ra sýn da (+,-) 10 ki lo dan faz la fark ol ma mak. 7- Sað lýk a çý sýn dan ka pa lý me kân, dar a lan ve yük sek lik gi bi fo bi si ol ma mak kay dýy - la ça lýþ ma þart la rý na uy gun ol mak. 8- Ka lý cý ve bu la þý cý has ta lý ðý ol ma mak, Ýt fa i ye E ri gö re vi ni dü zen li bir bi çim de yap - ma ya en gel o la cak bir öz rü bu lun ma mak. 9- Da ha ön ce ça lýþ tý ðý ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn dan di sip lin siz lik ve ya ah la ki ne - den ler le çý ka rýl mýþ ol ma mak. 10- Her han gi bir ka mu ku rum ve ku ru lu þun da 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu - na ta bi gö rev ler de ha len ça lý þý yor ol ma mak. Her han gi bir ka mu ve ya ö zel ku ru lu þa kar þý hiz met yü küm lü lü ðü ve taz mi nat bor cu ol ma mak. Be le di ye mi ze baþ vu ran a day - lar KPSSP93 ba þa rý pu an la rý na gö re sý ra la na cak ve en yük sek pu an lý a day dan baþ la na - rak a lý na cak boþ kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý o ra nýn da a day da ya nýk lý lýk ve söz lü sý na va çað - rý la cak týr. BAÞ VU RU SÜ RE SÝ VE YE RÝ: Baþ vu ru lar 24/01/2010 gü nü sa at 08:30 da baþ la yýp 25/01/2010 gü nü sa at 17:00 da so na e re cek tir. Baþ vu ru lar Er zu rum i li Ýs pir Ýl çe si Çam lý ka ya Be le di ye Baþ kan lý ðý Ya - zý Ýþ le ri ne þah sen ya pý la cak o lup, pos ta ve e-ma il yo luy la ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e - dil me ye cek tir. Baþ vu ru ya pan a day la rýn ek sik bil gi ve bel ge ler le ya da ni te lik le ri uy gun ol ma dý ðý son ra dan tes pit e di len baþ vu ru lar i da re miz ce de ðer len di ril me ye a lýn ma ya - cak týr. BAÞ VU RU SI RA SIN DA ÝS TE NÝ LEN BEL GE LER: 1 - A day ta ra fýn dan dol du ru la cak baþ vu ru for mu (Baþ vu ru for mu ör ne ði ku rum dan te - min e di le cek tir.) KPSS So nuç bel ge si (as lý ib raz e di le cek tir.) 3- Nü fus cüz da ný fo to ko pi si. 4- Dip lo ma (As lý ib raz e dil me li.) 5-2 a det ye ni çe kil miþ ve si ka lýk fo toð raf (1 a de di Baþ vu ru For mu na ya pýþ tý rý la cak týr.) 6- A day lar i çin ter his bel ge si ve ya as ker lik le i liþ ki si nin ol ma dý ðý na da ir be yan. 7- Sý nav so nuç bel ge si o la rak in ter net çýk tý sý ge ti ren a day la rýn bel ge le ri ni ÖSYM il sý nav Yö ne ti ci bü ro sun dan o nay lat ma la rý ge rek mek te dir. A þa ðý da ki bel ge ler sý na vý ka za nan a day lar dan is te ne cek tir. 08- Ý ka met gâh bel ge si. 09- Sa bý ka kay dý nýn ol ma dý ðý na da ir bel ge(ad li Si cil Kay dý). 10- Res mi sað lýk ku ru mun dan a lý nan sað lýk ra po ru. DE ÐER LEN DÝR ME Sý nav Ko mis yo nun ca ya pý la cak o lan söz lü sý nav da de ðer len dir me 100 tam pu an ü ze rin den ya pý la cak týr. Söz lü sý nav dan 70 pu a nýn al týn da a lan a day lar ba þa rý sýz sa yý la cak týr. Söz lü sý nav dan 70 ve ü ze ri pu an a lan a day la rýn söz lü sý nav pu a ný ve KPSS pu - a ný top la nýp i ki ye bö lü ne rek ba þa rý pu a ný bu lu nur. En yük sek ba þa rý pu a nýn dan baþ la ya rak a ta ma ya pý la cak sa yý ka dar a sil ve ya rý sý ka dar ye dek a day i lan e di le cek tir. A sil a day lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne sý ray la ye dek a day lar dan a ta ma ya pý la cak týr. Sý nav so nuç - la rý ka za nan a day la ra ya zý lý o la rak bil di ri le cek tir. SI NAV YE RÝ VE ZA MA NI: Sý nav; Çam lý ka ya Be le di ye Baþ kan lý ðý bi na sýn da 27/01/2010 Per þem be gü nü sa at da söz lü sý nav ko mis yo nu hu zu run da da ya nýk lý lýk ve mü la ka ta ta bi tu tu la cak týr. Yö net me - lik te be lir ti len kri te re uy ma yan a day lar söz lü sý na va a lýn ma ya cak týr. SI NAV KO NU LA RI: A) Tür ki ye Cum hu ri ye ti A na ya sa sý B) A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lâp ta ri hi C) 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu D) Be le di ye Ýt fa i ye Yö net men li ði nin 16. mad de si nin 5. ben di ge re ði da ya nýk lý lýk tes ti E) Ma hal li Ý da re ler le il gi li te mel mev zu at tan o lu þa cak týr. Sý nav so nuç la rý ka za nan a day la ra ya zý lý o la rak bil di ri le cek tir. Ý LAN O LU NUR. (NOT: söz lü ve uy gu la ma lý sý na va gir me ye hak ka za nan a day la rýn yan la rýn da da ya nýk lý lýk tes ti i çin e þof man ve spor a yak ka bý sý ge tir me le ri ge rek mek te dir.) B: 2786 Tunus hükümeti, 78'den fazla sivilin öldürüldüðünü belirttiði bir ay içerisinde ayrýca, ekonominin de 2 milyar dolarlýk bir zarara uðradýðýný açýkladý. Ya se min Dev ri mi nin bi lân ço su a çýk lan dý TU NUS hü kü me ti, ül ke de bir ay ön ce baþ la yan gös te ri ler de, 78 den faz la si vi lin öl dü ðü nü bil dir di. Ye ni hü kü met te Ý çiþ le ri Ba ka ný o la rak gö rev üst le nen Ah med Fri ya, gü ven lik güç le rin den de can kay bý ol du ðu nu be lirt ti an cak bir sa yý ver me di. Fri ya, 94 si vi lin de ya ra lan ma sýy la so nuç la nan o lay lar se be biy le Tu nus e ko no mi si nin 3 mil yar di nar (2 mil yar do lar) kay bet ti ði ni söy le di. Fri ya, 85 ka ra ko lun ya ný sý ra, 13 be le di ye bi na sý, 43 ban ka, 11 fab ri ka ve 66 ma ða zay la a lýþ ve riþ mer ke zi nin za rar gör dü ðü nü a çýk la dý. Öte yandan, Tu nus ta ye ni u lu sal bir lik hü kü me ti ne kar þý, in ter - BOS NA DA KÝ sa vaþ sý ra sýn da Tem muz 1995 yý lýn da Sreb re nit sa da 8 bin er ke ðin kat le dil me si nin so rum lu la rýn dan es ki ö zel Sýrp bir lik le ri ü ye si bir ki þi tu tuk lan dý. Bos na-her sek Sav cý lý ðý nýn ta le bi ü ze ri ne, A raþ týr ma ve Gü ven lik A jan sý (SI PA) gö rev li le ri, ül ke nin do ðu sun da bu lu nan Çay ni çe þeh rin de es ki Sýrp bir lik le ri ü ye si Bo ji dar Ku vel ya yý gö zal tý na al dý. Ý fa de si nin ar dýn dan soy ký rým iþ le mek su çun dan tu tuk la nan Ku vel ya nýn, Bos na da ki sa vaþ suç la rý mah ke me sin de yar gý lan ma sý na baþ la na ca ðý bil di ril di. Ö te yan dan Ýs ra il de, Bos na da ki Sreb re nit sa kat li a mýn da yer al dý ðý id di a e di len Sýrp a sýl lý bir göç men tu tuk lan dý. Ýs ra il A - MAL ALIMI ÝÇÝN ÝHALE ÝLANI net ten gös te ri dü zen len me si çað rý sý ya pýl dý. Sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok ta bir Tu nus lu, Dik ta tör dev ril di, dik ta tör lük ar týk yok. Tu nus lu la rýn gö re vi ni ta mam la ma sý ge rek di ye ya zar ken, baþ ka bir Tu nus lu da dev rim kan dýr ma ca sý na dik kat u ya rý sýn da bu lun du. Baþ kent Tu nus un ya ný sý ra So us se ken tin de de gös te ri çað rý la rý ya pý lý yor. Ba zý Tu nus lu lar ye ni hü kü met te dev rik Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din Bin A li nin De mok ra tik A na ya sal Bir lik Par ti si nden (RCD) ü ye le rin ö nem li ba kan lýk la ra ge ti ril me si ni ya da gö rev le ri ne de vam et me si ni e leþ ti ri yor. Tunus / aa Sreb re nit sa katliâmýnda i ki gözaltý da let Ba kan lý ðý, es ki Yu gos lav ya dan Ýs ra il e göç e den ve Bos na ta ra fýn dan 1995 te ki Sreb re nit sa kat li â mý na ka rýþ tý ðý þüp he siy le yar gý lan mak ü ze re a ra nan A le xan der Cvet ko viç ad lý ki þi nin ya ka lan dý ðý ný ve i a de iþ lem le ri nin de baþ la týl dý ðý ný a çýk la dý. Cvet ko viç in Ya hu di e þi ve ço cuk la rýy la bir lik te 2006 yý lýn da Ýs ra il e göç et ti ði, ev li lik se be biy le Ýs ra il va tan daþ lý ðý da al dý ðý be lir til di. An cak, Cvet ko viç in Av ru pa da Ý kin ci Dün ya Sa va þý ndan bu ya na gö rü len en bü yük kat li am o la rak bi li nen, 8 bin do la yýn da Müs lü man er kek ve ço cu ðun kat le dil me sin de Bos na lý Sýrp güç le ri ne yar dým cý ol du ðu ö ne sü rü lü yor. Saraybosna-Kudüs / aa Teknik Ýþ Pompa LTD.ÞTÝ, Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý 2009 yýlý KOBÝ mali destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Van Sanayi Sitesinde Dizel püskürtme sistemleri için bir mal alýmý iþi ihalesini gerçekleþtirmeyi planlamaktadýr. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Van sanayi sit. B7 blok no:3 adresinden veya internet adresinden temin edilebilir. Ýhale ile ilgili detaylý bilgi veya nolu telefonlardan temin edilebilir. Ýsteklileri tekliflerini, birim fiyat üzerinde KDV dahil vermeleri gerekmektedir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 09/02/ :00 Gerekli ek bilgi yada açýklamalar; yayýnlanacaktýr. Teklifler, 10/02/2011 tarihinde, saat 14:00 de ve Van Sanayi Sit.B7 Blok No:3 adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. YAKMA EYLEMLERÝ ARTTI MISIR IN baþ þeh ri Ka hi re de bir ki þi nin da ha ken di ni a te þe ver di - ði bil di ril di. Bir gü ven lik yet ki li si, par la men to bi na sý ya ký nýn da ken di ni yak ma ey le mi ya pan ki þi nin a vu kat ol du ðu nu be lirt ti, an cak ey le min se be bi ko nu sun da bil gi ver me di. Mý sýr da ön ce ki gün de kö tü ha yat þart la rý ný pro tes to et mek is te yen bir ki þi, par - la men to ya kýn la rýn da ü ze ri ne ben zin dö ke rek ken di ni a te þe ver - miþ ti. Bu arada Ce za yir de de Tu nus sý ný rý ya kýn la rýn da ki El U ed böl ge sin de 36 ya þýn da bir iþ siz ken di ni a te þe ver di. Böl ge mec li si baþ ka ný ta ra fýn dan kur ta rý lan ey lem ci nin El U ed has ta ne si re a ni - mas yon ser vi si ne kal dý rýl dý ðý be lir til di. Kahire-Cezayir / aa T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO: 2010/909 GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO: 2010/853 HÜKÜM: Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Adana ili, Seyhan Ýlçesi, Yeþilyuva Mahallesi Cilt No: 57, Hane no: 441, T.C de kayýtlý Nurettin ve Ferideden olma Memet Topal'ýn nüfus kayýtlarýnda Memet olan isminin "MEHMET" OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE VE NÜFUS KAYITLARINA TESCÝLÝNE, B: 3475 T. C. SAMSUN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO: 2010/128 KARAR NO: 2010/516 Davanýn kabulü ile Giresun Ýli Alucra Ýlçesi Boyluca Cilt No: 15, Hane No: 55'de nüfusa kayýtlý Yakup ve Ayiþe'den olma D.lu TC kimlik nolu Yusuf Kirazlý nýn GAÝPLÝÐÝNE karar verilmiþtir B: 2892 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1044 Esas. KARAR NO: 2010/1506 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Kartal ilçesi, Petrol iþ mahallesi nüfusuna kayýtlý Sefer Ali ve Ayþe den olma, 1982 doðumlu SEDA GEZMÝÞ hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Nazmiye den olma, 1962 doðumlu AYÞE GEZMÝÞ in VELAYETÝ ALTINA alýnmýþtýr. Ýlan olunur. 11/01/ B: 3317 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/987 KARAR NO: 2010/1285 ÝLAN Yukarýda esas ve karar numarasý belirtilen Mahkememizin 28/10/2010 tarihli kararý ile ; Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, BATMAN-KOZLUK-ÜNSALDI- CÝLT: 55, HANE: 48 de Nüfusa kayýtlý Mehmet ve Nuriye den olma d.lu TC nolu KUTBEDDÝN ANDIÇ kayden KUTBEDDÝN olan ön adýnýn KEREM olarak tashihen NÜFUSA TESCÝLÝNE, ÝLANINA karar verilmiþtir, ilan olunur. 24/12/ B: 3466

8 8 MEDYA - POLÝTÝK Tu nus un Si di Bu zîd þehrin de i - ka met e den 26 ya þýn da ki Mu - ham med Bu a zi zi, zor ha yat þart la rý na rað men ha li ne þük re de bi len mü lâ yim bir in san dý. Yaz-kýþ de me - den ö le si ye ça lýþ ma sý na rað men, þi kâ - yet et mi yor du. Çok zor þart lar da da ol sa e ve ek mek ge tir mek, an ne si nin ve kar deþ le ri nin ih ti ya cý ný gör mek, dün ya da ya þa na bi le cek en bü yük mut lu luk tu o nun i çin. Gü neþ do ðar - ken çýk tý ðý e ve, yor gun luk tan a yak la rý þiþ miþ bir þe kil de an cak ak þam dö ne - bi li yor du. O nun bu bit kin ha li ni gö - ren an ne si Oð lum bi zim i çin çok yo - ru lu yor sun Al lah sen den ra zý ol sun di ye duâ e di yor du. An ne si nin bu þe - kil de du â et me si Mu ham med e yor - gun lu ðu nu u nut tu ru yor, ha ya tý bu min val de de vam e dip gi di yor du... Ru tin gün le rin den bir gün dü. Kah - val tý da að zý na bir kaç lok ma a tan Mu - ham med, ba þý na ge le cek ler den ha ber siz bir þe kil de e li ni tak vim yap rak la rý na doð ru u zat tý. Ta rih 17 A ra lýk 2010 u gös te ri yor du. O ku sam mý? di ye i çin - den ge çir se de, i þe geç kal mak is te me di - ðin den tak vim yap ra ðý ný o ku ma dan yýr - týp at tý. Oy sa yýr týp at tý ðý bu yap rak, ken di si ne e ma net o la rak ve ri len ha yat def te ri nin son yap ra ðýy dý! Ço cuk lu ðun dan be ri dir a i le si nin ge çi mi ni üst len miþ o lan Mu ham med, sa bah er ken den el a ra ba sý na yük le di ði seb ze ve mey ve le ri so kak a ra la rýn da sa ta rak ek mek pa ra sý ný çý ka rý yor du. Dü zen li bir iþ de ðil di; a ma ol sun, gü - nün so nun da e ve ek mek gö tü re bil di ði i çin Rab bi ne hamd e di yor du. Çün kü yak la þýk 11 mil yon nü fus lu Tu nus ta, on bin ler ce ü ni ver si te me zu nu genç iþ siz di. Tu nus el-had ra (Ye þil Tu nus) o la rak meþ hur o lan Ak de niz ký yý sýn - da ki Tu nus, ta biî gü zel lik le ri ve ve - rim li top rak la rýy la bir Cen net ol ma sý ge re kir ken, fa kir li ðin diz bo yu ol du ðu bir ül ke ol muþ tu ma a le sef... Her tür lü zor lu ða kat lan ma sý ný bi - len Mu ham med in tek þi kâ ye ti za bý ta - lar dý. Za bý ta lar sey yar sa tý cý la ra a man ver mi yor lar dý. Ya ka la dýk la rý gi bi, a ra ba - da ki seb ze ve mey ve le ri dö kü yor lar; a - ra ba ve te ra zi ye de el ko yu yor lar dý. Yýl - lar dýr za bý ta lar la kö þe bu cak sak lam baç oy na yan Mu ham med, her se fe rin de zar-zor da ol sa pa ça yý kur ta ra bil miþ ti. A ma ne ya zýk ki, bu se fer ya ka yý e le ver miþ ti. El a ra ba sý na hâ ciz ko yan za - bý ta lar, bir de ce za kes miþ ler di. Ne o lur yap ma yýn! O be nim ek - mek tez gâ hým. An nem ve kar deþ le - rim ek mek bek li yor lar. Ben den baþ ka kim se le ri yok; aç ka la cak lar! di ye za - bý ta la ra yal var sa da din le te me miþ ti. Za bý ta lar: Bo þu na að la yýp yal va rý - yor sun. So kak a ra la rýn da seb ze sat - mak ya sak! di yor lar, baþ ka bir þey de - mi yor lar dý. Ýç le rin de bir de ka dýn za - bý ta me mu ru var dý. Ka dýn lar ya ra dý - lýþ tan þef kat li dir ler. Er kek le re o ran la a cý ma duy gu su ka dýn lar da da ha kuv - vet li dir di ye dü þü nen Mu ham med, Lüt fen ha ný me fen di! Siz ka dýn sý nýz; bel ki de an ne si niz. Ço cuk la rýn ha li ni tah min e der si niz; kü çü cük ol duk la - rýn dan aç lý ða da ya na maz lar. On la rýn ben den baþ ka kim se le ri yok. Ne o lur bý ra kýn be ni þu mey ve ve seb ze le ri sa - ta yým! di ye yal var dý. Bu a cý yal var - ma la ra þef kat du ya ca ðý na tam ter si çok ra hat sýz o lan ka dýn me mur, yet - mez miþ gi bi a ni den Mu ham med in yü zü ne bir de to kat pat lat tý! Bek le me di ði bir an da yü zü ne to kat yi yen Mu ham med in ak lý ba þýn dan git - miþ ti. Dün ya sý yý kýl mýþ tý san ki! Er kek - le rin i çin de bir ka dýn dan to kat ye mek - ten çýl gý na dö nen Mu ham med Be le di - ye ye gi dip se ni â mi ri ne þi kâ yet e de ce - ðim! di ye ba ðýr dý. Mu ham med in bu mey dan o ku ma sýn dan i yi ce ra hat sýz o - lan ka dýn zâ bý ta Ha di o ra dan! Git gi - de bil di ðin ye re ka dar. Ýs ter sen va li ye git; is ter sen Baþ ba ka na þi kâ yet et! Ha di dur ma git! di ye bas bas ba ðýr dý. Bu lâf lar ü ze ri ne du ru mu an lat - mak i çin be le di ye ye, hat ta va li li ðe ka dar baþ vu ran Mu ham med, um du - ðu nu bu la ma mýþ tý. Kim se der di ni din le me miþ ti. Çal dý ðý ka pý lar bir bir yü zü ne ka pan mýþ tý. Gu ru rum ve þe re fim in cin di. Biz bu ül ke de kö le gi bi yiz! Hür ri ye ti miz yok; hak ve hu ku ku muz yok. Ü ni ver si te me zu nu ol du ðum hal de iþ bu la mý yo - rum. Ha ya tým iþ por ta cý lýk yap mak la geç ti. Aç lý ða ve su suz lu ða ta ham mül e - de rim, a ma kö le gi bi a þa ðý lan ma ya as la ta ham mül e de mem di ye ba ðý ra rak si - nir kriz le ri ge çi ren Mu ham med, en ya - kýn da ki ben zin ci ye ko þup bir bi don ben zin al dý ve ü ze ri ne dö küp çak ma ðý yak tý. A ðýr bir þe kil de ya nan Mu ham - med, yol dan ge çen ler ta ra fýn dan has ta - ha ne ye kal dý rýl dý. An cak, kur ta rýl ma sý i - çin gös te ri len bütün ça ba la ra rað men, çok geç me den te da vi gör dü ðü has ta - ha ne de ve fat et ti. Ý nanç lý bir genç o la rak bi lin di ði hal - de, res mî ma kam lar ta ra fýn dan a þa ðý - lan ma nýn se bep ol du ðu ru hî bu na lý - mýn et ki siy le, bir Müs lü ma nýn as la yap ma ma sý ge re ken in ti har fi i li ne baþ vu ra rak ha zin bir þe kil de ha ya tý na son ve ren za val lý Mu ham med in hi - kâ ye si, ký sa sü re de bütün ül ke ye ya yýl - dý. Zor ba re jim den bu na lan bin ler ce Tu nus lu genç, ga le yâ na ge lip so kak la - ra dö kül dü ler. Po li sin gös te ri ci le re mü da ha le et me si se be biy le on lar ca in san öl dü. 3 haf ta bo yun ca sü ren gös te ri le rin da ha da þid det le ne ce ði ni se zen 74 ya þýn da ki Zey ne la bi din bin A li, 14 O cak.2011 ta ri hin de ül ke yi ka - os i çin de bý ra kýp kaç tý! Baþ ta Fran sa ol mak ü ze re dost bil di ði ül ke ler, ken - di si nin sý ðýn ma is te ði ni ka bul et me di. So nun da, Su u di A ra bis tan a þart lý si - ya sî mül te ci o la rak sý ðýn dý. 16 O cak 2011 ta rih li Ku veyt el-va tan ga ze te - sin de ki bir ha be re gö re, sý ðýn ma nýn ö nü ne ko nu lan þart þuy du: Zey ne la bi - din bin A li, ak ra ba ve yan daþ la rý i le gö rüþ me ye cek ve dýþ ül ke ler de ki he - sap la rýn dan S. A ra bis tan a pa ra nak - let me ye cek ti. A ra bis tan hü kü me ti nin ken di si ne ta yin e de ce ði bir ma aþ la ye - tin me si ge rek mek tey di. Böy le ce; Tu nus un ba ðým sýz lýk tan son ra ki ilk baþ ka ný o lan Ha bib Bur gi ba dö ne min de is tih ba rat su bay lý ðý, Gü - ven lik, Ý çiþ le ri ve Baþ ba kan lýk yap týk tan son ra 1987 kan sýz bir dar bey le Baþ kan Ha bib Bur gi ba yý dev rip Tu nus un ba - þý na ge çen Zey ne la bi din bin A li, 23 yýl bo yun ca yat la ra, sa ray la ra ve ö zel u çak - la ra sa hip o lu nan þa ta fat lý bir ya þan tý - nýn i çin de sür dür dü ðü si ya sî ha ya tý ný a - cý bir þe kil de bi tir miþ ol du. Bir çok A rap ül ke si dik ta tör lük le yö - ne ti li yor. Bas ký re jim le ri nin so nu cu o - la rak fa kir lik ve ca hil lik i çin de kýv ra nan halk lar bu na lým i çin de ol duk la rýn dan, Tu nus ta ol du ðu gi bi u fak bir ký výl cým ne ti ce sin de her an pat la ya bi lir ler. Bu nu ilk fark e den Mý sýr ol du. Tu nus ta ya pý - lan Ya se min Dev ri mi nin Mý sýr a sýç - ra ma sý ný is te me yen 82 ya þýn da ki Hüs - nü Mü ba rek, hü kü met ten, baþ ta gý da ol mak ü ze re çe þit li tü ke tim mal ze me - le ri ne ya pýl ma sý ön gö rü len zam la rýn ip tal e dil me si ni ve gü ven lik bi rim le ri - nin so kak ta ki Mý sýr hal ký na kar þý da ha yu mu þak dav ran ma la rý ný is te di. Geç kal mýþ sa yý lan bu a çýk la ma, 30 yýl dýr Mý sýr a hük me den Hüs nü Mü ba rek in da ha faz la i da re de kal ma sý ný sað la ya cak mý? Bu nu za man gös te re cek. An cak þu ra sý bir ger çek ki; Or ta - do ðu da ki do mi no taþ la rý ye rin den oy na mýþ du rum da. Ya kýn ge le ce ðin bü yük o lay la ra ge be ol du ðu a yân be - yan or ta da dýr. KÖRFEZ MEKTUBU SUNA DURMAZ * 23 yýl lýk dik ta tör lü ðe son ve ren Ya se min Dev ri mi nin ha zin öy kü sü Þu ra sý bir ger çek ki; Or ta - do ðu da ki do mi no taþ la rý ye rin den oy na mýþ du rum - da. Ya kýn ge le ce ðin bü - yük o lay la ra ge be ol du ðu a yân be yan or ta da dýr. TU NUS dik ta tö rü Zey ne la bi din Bin A li u tanç i çin de ül ke sin den kaç tý. O da dik - ta tör lü ðü bir baþ ka dik ta tör den, Ha bib Bur gi ba dan zor la al mýþ tý den 1987 ye ka dar Tu nus u tek ba þý na yö ne ten Bur gi ba ken di ni da i mi cum hur baþ ka ný i lân et tir miþ ti. A ma oð lu gi bi gör dü ðü Baþ ba ka ný Bin A li ta ra fýn dan az le di lip ö lün ce ye ka dar ev hap sin de tu tul du. 55 yýl dýr Tu nus ta bir dik ta tör lük re ji - mi hü küm sür dü. So kak ta bi le ba þör tü sü ne mü da ha le e - den bir re jim di bu. Ý ki haf ta ön ce, Pa zar ya zým da Ku zey Af ri ka da to ta li ter re jim ler i çin teh li ke çan la rý çal dý ðý na i þa ret et miþ tim. A ma bu ka dar ça buk bek le mi yor dum. Her þey bir an da o lup bit ti ve bir de bak týk ki Bin A li ve a i le si Tu nus tan ka çý - ver di. Pa zar ya zým da da be lirt miþ tim, Ku zey Af ri ka da ki as ke ri dik ta tör lük ler So ðuk Sa vaþ dö ne mi nin den ge po li ti ka la rý sa - ye sin de a yak ta kal mýþ lar dý. O den ge yer le bir ol muþ tu. Ar týk bu dik ta tör ler i çin teh li ke çan la rý es ki sin den da ha gür bir þe kil de çal ma ya baþ la mýþ tý. En çok gü ven di ði Fran sa bi le Zey ne la - bi din Bin A li nin ar ka sýn da dur ma dý. Su u di yö ne ti mi ka bul et me sey di pin - pon to pu gi bi o ül ke den bu ül ke ye sav - ru la cak tý. *** Ders al ma sý ný bi len ler i çin dün ya ib - ret ler le do lu. Ýk ti dar ve sal ta nat in sa nýn gö zü nü o ka dar ka rar tý yor ki ya ný ba þýn da ger çek le - þen o lay lar dan bi le ib ret a la maz ha le ge - li yor. Ör nek mi a rý yor su nuz! A lýn si ze Fer di nand Mar cos.. Mar cos 1965 te Fi li pin ler dev let baþ - ka ný ol duk tan son ra to ta li ter bir re jim kur du. E þi Ý mel da Mar cos u Va li ve Ba kan yap tý. Mar cos lar bir a i le þir ke ti gi bi ül ke yi yö net ti ler ya ka dar Fi li pin ler i dik ta tör ce yö ne ten Mar cos ül ke sin den kaç tý. A me ri ka nýn en sa dýk müt te fik le rin - den bi riy di a ma yü züs tü bý ra kýl mýþ tý. Üç yýl son ra Ha wa i de öl dü. *** A lýn si ze Ý ran Þa hý Rý za Peh le vi den 1979 a ka dar, as tý ðý as týk, kes ti ði kes tik i di. Des pot Þah da týp ký Mar cos gi bi ül ke - sin den kaç tý. Baþ ta A me ri ka ol mak ü ze re Ba tý lý dev - let ler Þah ý ka bul et me di ve o da En ver Se dat ýn Mý sý rý na git ti ve o ra da öl dü yýl la rý a ra sýn da hü küm sü - ren Ha be þis tan Ým pa ra to ru Ha i le Se la si - ye dev ril dik ten son ra ö le ne ka dar tu tuk - lu kal dý. Se la si ye yi de vi ren cun ta nýn li de ri Al - bay Ha i le Ma ri am Men git su da Ha be - þis tan ý zu lüm i le yö net ti ve o da 1990 da ül ke sin den kaç tý yý lýn da ik ti dar dan düþ tük ten son ra Zim bab ve ye sý ðý nan Men gis tu gý - ya býn da i da ma mah kum e dil di. Sov yet Rus ya nýn des tek le di ði to ta li ter bir re jim kur muþ tu Al bay Men gis tu. Ý þe en ya kýn cun ta ar ka daþ la rý ný öl dür - te rek baþ la mýþ tý. Ül ke sin den es tir di ði te rör, Ký zýl te rör o la rak a nýl mýþ tý. Ne ki So ðuk Sa vaþ bit miþ, Ber lin Du - va rý yý kýl mýþ ve Sov yet Rus ya çö zül müþ - tü. Ken di der di ne dü þen Mos ko va, Men - gis tu yu u mur sa ya cak du rum da de ðil di. *** A lýn si ze E ric Ho nec ker de Do ðu Al man ya dev let baþ ka - ný ol du ve 1989 da git ti. Ön ce Mos ko va ya sý ðýn dýy sa da Rus lar ta ra fýn dan yü züs tü bý ra ký la rak Al man - ya ya i a de e dil di. Al man lar has ta di ye ser best bý rak tý lar ve o da Þi li ye gi de rek bu ül ke de öl dü. To dor Jiv kov un Bul ga ris tan da kur - du ðu zu lüm dü ze ni i se 1962 den 1989 a ka dar de vam et ti. Türk a zýn lý ða bir ce hen nem ya þat tý, i - sim le ri ni de ðiþ tir di, Be le ne kamp la rýn da on bin ler ce in sa ný he der et ti da dev ril di, ön ce hap se mah kum e dil di, has ta lýk ge rek çe siy le ser best bý ra - kýl dý ve 1998 de öl dü den 1989 a ka dar Ro man ya da hü küm sü ren Ni co la ve E le na Ça vu þes - ku, Jiv kov ka dar þans lý de ðil ler di. Te meþ var da baþ la yan hal kýn is yan dal ga sý so nu cun da baþ kent Bük reþ ten kaç mak is ter ken ya ka lan dý. Ça vu þes ku ve e þi E le na çar ça buk yar - gý la na rak kur þu na di zil di ler. *** A lýn si ze, Sad dam Hü se yin da bir iç dar bey le ik ti da ra ge len Sad dam Hü se yin de ik ti dar ve güç sar - hoþ lu ðu na ka pýl mýþ tý de ki as ke ri dar bey le iþ ba þý na ge - len BA AS ýn ön de ge len li der le rin den bi - riy di da bir iç dar bey le cun ta li de ri ve Dev let Baþ ka ný Ge ne ral El Be kir in yet ki - le ri ni a zal ta rak ik ti da ra týr man mýþ ve 1979 da tek ba þý na kal mýþ tý. 24 yýl ik ti dar da ka lan Sad dam Hü se - yin in so nu nu bi li yor su nuz. Þi li nin se çil miþ Baþ ba ka ný Sal va dor Al len de yi 1973 te de vi re rek iþ ba þý na ge - len Ge ne ral Pi noc het de 1990 da ik ti dar - dan ay rýl dýk tan son ra göz den düþ tü. Yar gý lan ma mak i çin o ra dan o ra ya sü - rük len di ve bir a ra Ýn gil te re de tu tuk lan - dý da öl dü ðün de Þi li li ler bay ram et - ti ler. A me ri ka nýn des te ðiy le Al len de yi de - vi re rek öl dürt müþ tü. O da Mar cos gi bi, Þah Rý za gi bi yü - züs tü bý ra kýl mýþ tý. Kul lan ma ta ri hi çok tan dol muþ tu. San ki kö tü bir rü ya dan u yan mýþ gi biy - di Ça vu þes ku.. Her þe yi fil me al mýþ lar dý. Ro man ya nýn ko mü nist dev let baþ ka ný Ni ko la Ça vu - þes ku ve e þi E le na nýn bir as ke ri a ra cýn i - çin den çý ka rý lý þý ný iz le dim. Halk a yak lan ma sý nýn dur du ru la maz ha le gel di ði ni an la dýk tan son ra kaç ma ya ça lýþ mýþ lar a ma ba þa ra ma mýþ lar dý. O lay - la rýn þo ku nu at la ta ma dýk la rý yüz le rin de - ki ça re siz lik i fa de sin den an la þý lý yor du. Za ten ne re ye ka ça cak lar dý ki? Ni co la ve E le na nýn mah ke me de a di bi rer suç lu gi bi yar gý lan dýk la rý ný da iz le - dim. Yar gýç la rýn göz le rin den Ça vu þes ku çif ti ne duy duk la rý nef re ti o ku ya bi li yor - su nuz. Oy sa da ha bir kaç ay ön ce Ça vu þes ku, bu yar gýç la rýn na za rýn da e be di baþ kan i di. Doð ru su nu söy le mek ge re kir se, Ça - vu þes ku la ra a cý dým. San ki ev le rin de te ca vüz et tik le ri ço - cuk la rýn ce se di bu lun muþ sa pýk bi rer ka - til ler miþ gi bi mu a me le gör dü ler. Na sýl ol du da her þey bir an da de ði þi ver miþ ti? Zor la ge len say gý, iç ten i çe bir nef re ti na - sýl da bes le yip bü yüt müþ tü böy le? Nef re te dö nü þen say gý nýn Ça vu þes - ku nun yü zü ne öf key le bo þal ma sý na ta - nýk ol mak il ginç bir duy guy du be nim i - çin. Ni co la ve E le na san ki kö tü bir þa ka ya ma ruz kal mýþ za val lý bir çif tin ça re siz li ði i çin dey di ler. San ki bir an da film ge ri ye sa ra cak ve o es ki þa þa a lý gün le re dö ne cek ler miþ gi bi du ru yor lar dý. Film ge ri ye sar ma dý. Du ruþ ma bit ti ðin de Ni co la ve E le - na nýn el le ri nin ip le bað lan ma sý sý ra sýn da gös ter dik le ri tep ki ib ret ve ri ciy di. Ha la o - lan bi ten le ri an la ma mýþ gi biy di ler. Bu ka dar da ol ma ma lýy dý de dir te cek cins ten bir mu a me le ye ma ruz kal mýþ tý - lar. Son ra bir av lu da, Ni co la ve E le na yý kur þun la dý lar. Her þey bir an da o lup bit - ti. Ni co la Ça vu þes ku nun ö lüp öl me di ði - ni kon trol et ti ler. Göz le ri a çýk git miþ ti. Ha la ya þa dýk la rý na i na na ma mýþ bir a - da mýn þaþ kýn lý ðý var dý göz le rin de. Ve göz le ri ni ka pat tý lar. Film bit miþ ti. Ö lüm lü ler dün ya sýn da dik ta tör ler de ö lü yor du. Bin ler ce in sa na a cý ma dan kýy dýk la rý hal de des pot la rýn ö lüm le ri de ba zen a cý - nak lý o lu yor. Dün ya böy le dir. Ab dul lah Mu ra doð lu Ye ni Þa fak, Hiç olmazsa kaçacak bir yer buluyorlar! HÜKÜMET, mu ha le fet par ti le ri, med ya ve top lum... Hiz bul lah ci na yet le ri ko - nu sun da as lýn da her kes hem fi kir; Hiz - bul lah, dev le tin ba zý bi rim le ri ta ra fýn - dan, bir dö nem, Kürt le re kar þý ci na yet ma ki ne si o la rak kul la nýl dý. Tes bit e di - len res mî ra kam la ra gö re de bu ör güt ta ra fýn dan ya pý lan sal dý rý lar da 500 Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý ha ya - tý ný kay bet ti. A ma ne den se ne par la - men to ve ne de yar gý, bu dö ne mi ay - dýn la ta cak so mut a dým la rý a tý yor. As lýn da, bu dö ne min a raþ tý rýl ma sýy - la il gi li ih ti ya cý gün de me ge ti ren sý ra - dan bir i sim de ðil. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç. Hü kü me tin i ki nu ma ra lý is mi. Bü lent A rýnç, ka týl dý ðý 32. Gün prog ra mýn da, Bi rand ýn Hiz bul lah tah li ye le riy le il gi li so ru la rý na il ginç ya nýt lar ver di. A rýnç, Hiz bul lah ýn ne den ku rul du ðuy la il gi li bi ri si ne bir so ru so ru la cak o lur sa bu baþ ta Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Te o - man Ko man dýr de di. A rýnç ýn Hiz - bul lah i çin Te o man Ko man ý i þa ret et - me si el bet te sa düf de ðil. Er ge ne kon da va dos ya la rý na yer a lan bil gi le re gö re Ve li Kü çük, Tun cay Gü ney i le bir ko - nuþ ma sýn da Hiz bul lah i çin, Te o man Ko man Pa þa bun la rý ba þý mý za be la et ti. Hiz bul lah çý lar Jan dar ma bir lik le rin de e ði til di di yor. Pe ki, Hiz bul lah ý Te o man Ko man a kim so ra cak? Bu so ru yu da ha ön ce Te o - man Ko man a yö nelt me ye par la men to - nun gü cü yet me miþ ti da Mec lis Su sur luk Ko mis yo nu nun i fa de si ni a la - ma dý ðý i sim le rin ba þýn da Jan dar ma Ge - nel Ko mu ta ný Te o man Ko man ge li yor - du. Ar dýn dan da yi ne o nun ko ru du ðu Ve li Kü çük da par la men to nun Hiz bul lah ve bin ler ce fa i li meç hul ci na ye ti a raþ týr ma - ya gü cü yet me di ði ni an la ya bi li yo ruz. Si - ya set güç süz dü, as ke rî ve sa yet var dý. Sý - ra dan bir Jan dar ma ko mu ta ný nýn da hi i - fa de si ne baþ vur ma i ra de si yok tu. Pe ki ya bu gün, Mec lis güç süz mü? Güç süz ol ma dý ðý ný bi li yo ruz. Mec lis te hem a raþ týr ma ve hem de ni te lik li bir so ruþ tur ma ko mis yo nu kur - mak ö nün de hiç bir en gel yok. Bu nu Baþ - ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, be lir ti - yor. A rýnç, Mec lis te o luþ tu ru la cak so - ruþ tur ma ko mis yo nu i çin bir çer çe ve de o luþ tur muþ: Hiz bul lah, iþ le di ði ci na yet - ler, ir ti bat la rý; JÝ TEM, fa i li meç hul ci na - yet ler ve e mir ko mu ta zin ci ri; e mek li Bin ba þý Cem Er se ver o la yý, Kürt i þa dam - la rý nýn in fa zý... An cak Bü lent A rýnç ýn da hi Mec - lis te bir so ruþ tur ma ko mis yo nu nun ku rul ma sýn dan u mu du yok. Çün kü Baþ ba kan iþ ler i yi gi di yor ha va sýn da. Meh met A li Bi rand ýn AK Par ti se kiz yýl dýr ik ti dar da, ne den bu dö ne mi (fa i - li meç hul ci na yet le ri) ay dýn la ta cak Mec lis Ko mis yo nu o luþ tur mu yor so - ru su nu A rýnç þöy le a çýk lý yor: Ben baþ ba kan ol sam þöy le dü þü nü rüm, biz hü kü me tiz, güç lü bir hü kü me tiz, e li - miz de pek çok im kân lar var. Do la yý - sýy la ben Tür ki ye de maf ya yý, çe te le ri çö kert miþ bir ik ti da rým. Mut la ka Tay - yip Bey de böy le dü þü nü yor. Bu nun ay rý ca a raþ tý rýl ma sý na ge rek yok, biz bi li yo ruz ve ge re ði ni ya pý yo ruz an la - mýn da hü kü met dü þü nür. Hü kü me tin iþ le re ba ký þý böy le. Þu ra ya gel mek is ti yo rum; Mec lis, 1996 da Hiz bul lah ý ya da JÝ TEM i Te o - man Ko man a so ra bi le cek ka dar güç lü de ðil di; o dö ne mi öy le kay bet tik... Bu gün i se par la men to çok güç lü ol du - ðu i çin, hü kü met iþ ler tý ký rýn da ha va - sýn da, bu nun i çin de taþ la rý ye rin den oy - nat ma ya ni ye ti yok. Risk al mý yor. Ger çi yar gý ya en gel ol mu yor a ma yar gý nýn ö - nü nü a ça cak çok kri tik a dým la rý da at - mak tan im ti na e di yor. Bu nok ta da Mec lis dev re ye gir mek zo run da. Bü lent A rýnç, her ne ka dar Bu ko - mis yon ku rul sun, ben de ba þý na ge - çe yim de se de, ka ra rý ve re cek o lan Baþ ba kan Er do ðan dýr. Mec lis, Tür ki ye kap sa mýn da iþ le nen fa i li meç hul ci na yet le ri, ay dýn la ra yö ne lik su i kast la rý, ka ra kol la rýn bah çe si ne ka zý - lan top lu me zar la rý, Hiz bul lah ý ve JÝ - TEM i so ruþ tu ra cak bir ko mis yon o luþ - tur ma dan, top lum sal ba rý þý sað la mak müm kün de ðil. Bu so ruþ tur ma ko mis yo nu ku rul - ma dan top lu mun bir ke si mi nin, Er - do ðan hü kü me ti nin sa mi mi ye ti ne i - nan ma sý zor. AKP bu a dý mý at ma dan da dev let par ti si ol mak tan da kur tu la ma ya cak. Mec lis so ruþ tur ma ko mis yo nu, Kürt so ru nu nun çö zü mün de sý nav ni te li ðin de dir. De mok ra tik a çý lý ma bir tür lü ý sý na - ma yan Kürt le rin en bü yük kar þý ar gü - ma ný da bu; Dev let bin ler ce Kür dü göz gö re gö re öl dür dü, suç iþ le di, o dev let a çý ða çý ka rý lýp yar gý lan maz sa o - nur lu ba rýþ ol maz... Ben yi ne so ru yo rum; Mec lis, es ki Jan - dar ma Ge nel Ko mu ta ný ve MÝT Müs te - þa rý Te o man Ko man a Hiz bul lah ý, JÝ - TEM i so ra bi le cek mi? Mec lis bir so ruþ tur ma ko mis yo nu ku - rup, Te o man Ko man ve dö ne min di ðer so rum lu ko mu tan la rý ný tek tek i fa de ye ça ðý rýp so ruþ tu ra bi le cek mi? Top lum vic da ný ve ka mu o yu ya kýn ta rih te ki in san lýk suç la rý ný a çý ða çý ka - ra cak bu ko mis yo nun ku rul ma sý ný is - ti yor; AKP bu na da ha ne ka dar a yak di re ye cek? Kurtuluþ Tayiz, Taraf, Hiz bul lah ý Te o man Ko man a kim so ra cak? Top lum vic da ný ve ka mu o yu ya kýn ta rih te ki in san lýk suç la rý ný a çý ða çý ka ra - cak bu ko mis yo nun ku rul ma sý ný is ti yor; AKP bu na da ha ne ka - dar a yak di re ye cek? Artýk diktatörler için tehlike çanlarý eskisinden daha gür bir þekilde çalmaya baþladý.

9 MA KA LE 9 Hür A dam rüz gâ rý FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Sa n'at, Al lah ýn Sâ ni is mi ne maz har bir i fa de di li dir. Tem sil sýr rý da, Kur ân ýn biz zat uy gu la dý ðý, Ri sâ le-i Nur da da öl çü le ri ni ve uy gu la ma la rý ný gör dü ðü müz bir sa n'at tar zý dýr. Geç ti ði miz haf ta, sa nat di li ve tem sil sýr rý al týn tep si le rin de Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha yat ke sit le rin den ba zý ka re ler mil le ti mi ze tak dim e dil di. Mem le ke ti mi zin da ðý nýn, ta þý nýn, a ða cý nýn, mah ke me sa lon la rý nýn, ha pis ha ne ko ðuþ la rý nýn, tec rit o da la rý nýn na sýl ders kür sü sü hâ li ne ge ti ril di ði ni mil le ti miz ib ret le gör dü. Net, a ma mu ha lif bir dâ vâ i çin dey ken si lâ hýn, so pa nýn, sün gü nün, kav ga nýn, gü cün, mad de nin ne de re ce mer dud sa yýl dý ðý ný; ki ta býn, ka le min, ya zý nýn, sab rýn, ta ham mü lün, sev gi nin, ih lâ sýn, du â nýn ve der sin de ne den li et kin bir i fa de ve du ruþ teþ kil et ti ði ni ve dâ hil de ci ha dýn na sýl ol ma sý ge rek ti ði ni mil le ti miz gör müþ ol du. Hür A dam fil mi, ül ke miz de -tâ bir ca iz se cýs! o lan, do ku nul ma sý ce sa ret is te yen ko nu la ra sa nat di liy le ve tem sil sýr rýy la el at tý, ta bu lar yýk tý, ez ber ler boz du, bir dö ne min def ter le ri ni, dos ya la rý ný, ar þiv le ri ni aç týr dý ve ya aç týr ma ya zor la dý. Ta biî þu nu da sor ma dan e de mi yo ruz: Ez ber le ri bo zan ger çek bir por tre; do ðu cep he sin den e sa ret ha ya tý na, Ýs tan bul dan A na do lu ya bü tün ha ya týn da ül ke ger çek le riy le iç i çe ya þa mýþ, mil le ti nin bir li ði ni ve dir li ði ni sa vun muþ, ül ke si ni sev miþ, al tý bin say fa dan faz la e ser le ri ni ül ke si nin öz di liy le yaz mýþ ve me ra mý ný i fa de et miþ bir por tre ve bu por tre nin her tür lü þid de te kat la na rak i na dý na müs bet ha re ke ti, her tür lü in kâ rý gö ze a la rak i na dý na i man ha re ke ti, i na dý na ih lâ sý, i na dý na is tið na sý, i na dý na sa da ka ti, i na dý na sev gi i le çar pan yü re ði yüz yýl lýk bir sü reç te sü rek li göz ö nün de ve sü rek li gün dem de ol ma sý na rað men Bu por tre yi an la mak ve ez ber le ri boz mak i çin il lâ da be yaz per de mi ge re ki yor du? Ýl lâ da sa nat di li mi ge re ki yor du? Ýl lâ da tem sil sýr rý mý ge re ki yor du? E vet; de mek ge re ki yor du! A çýk i fa de e de yim: Nur Ta le be le ri bu nu da ha ön ce yap ma lýy dý! A ma Nur Ta le be le ri az þey le uð raþ ma dý lar! El li yýl dan be ri ger çek bir po zi tif po tan si yel o la rak, ne si lâh, ne so pa, ne kav ga, ne kin, ne hu su met; hiç bi ri ne mey dan ver me den, i na dý na müs bet ha re ket le, dâ vâ la rý ný müs bet bi çim de ve müs bet yol lar la an lat ma ya ça lýþ tý lar! Üs tad la rý gi bi, ay ný ez ber ci zih ni yet le on lar da uð raþ mak ve ken di le ri ni i fa de et mek zo run da kal dý lar. A týl dý lar, i til di ler, ko vul du lar, ha ka ret gör dü ler. On lar ha ka ret le re kar þý si lâh i le, so pa i le de ðil; ki tap i le, der gi i le, ga ze te i le, her tür lü ya yýn a raç la rýy la, dert le ri ni ve dâ vâ la rý ný an lat tý lar, an lat mak is te di ler, an lat ma ya ça lýþ tý lar! Doð ru an la þýl mak i çin o ka dar zor im bik ler den geç ti ler ki! Bir ir ti ca yaf ta sý ný, bir bað naz lýk yaf ta sý ný hep ha zýr bir it ham o la rak ü zer le rin de bul du lar! A ma yýl ma dý lar, ül ke le ri ne küs me di ler, men fî bir ha re ket i çin de ol ma dý lar, si lâ ha so pa ya sa rýl ma dý lar, ilk za man lar da ki it ham lar da sü rek li geç ti ði gi bi hiç bir za man cep ha ne le ri ol ma dý, ký rýp dök me di ler; bi la kis so kak lar kan gö lü ne dön dü ðü gün ler de yi ne on lar çö züm sun du lar, kar deþ lik ek ti ler, va tan sev gi si a þý la dý lar, dert le ri ni an lat ma ya de vam et ti ler! Ka mu o yu nun, Be di üz za man Sa id Nur sî ye bir i â de-i i ti bar bor cu var dý. Dev le tin de var a ma; dev let he nüz bu bor cu nu ö de me di! Geç ve bir nebze de ol sa bu, bir film ve si le siy le, sa nat di li ve tem sil sýr rý üs lû bun da sað lan mýþ ol du. Bu ve si ley le, bü yük risk le ri gö ze a la rak sa nat di liy le ve tem sil sýr rýy la Be di üz za man Sa id Nur sî yi ül ke miz gün de mi ne ge ti ren say gý de ðer Yö net men Meh met Tan rý se ver i ve e ki bi ni, Be di üz za man gi bi zor, yo ðun, ve rim li, ha ya tý nýn her ka re si me saj do lu, ha ya tý nýn her ka re si ni sýk san din, i man, va tan, mil let ve in san lýk sev gi si dam la yan bir por tre yi be yaz per de ye ta þý ma gay re ti ni ve ce sa re ti ni gös ter di ði i çin teb rik e di yo rum. Yýl ma ma sý ný ve gü zel ça lýþ ma la rý ný sür dür me si ni di li yo rum. Kaç ki þi iz ler, kim ler sa hip çý kar, dök tü ðü pa ra yý ne o ran da ge ri top lar, bun la rý bi le me yiz. Ka hir bir ço ðun lu ðun iz le ye ce ðin den ve il gi gös te re ce ðin den þüp he et mi yo rum. A ma ni hâî so nuç ne o lur; bu nu þim di den kes tir mek zor! Biz du â e de lim; in þâ al lah i yi ni yet le ve ih lâs la çýk tý ðý bu yol da bu sü reç, bu film o na be re ket ge ti rir. Ye ni pro je ler i çin bir mi lat, bir çý kýþ nok ta sý teþ kil e der. An cak Sa yýn Meh met Tan rý se ver þun dan e min ol ma lý ki, fil mi nin a na ko nu su o lan Hür A dam Be di üz za man Sa id Nur sî de in san lar ca be ðe nil me me yi gö ze a la rak ya þa dý, ha ki kat le ri bü tün çýp lak lý ðýy la söy le di ði i çin ba þý na gel me dik kal ma dý! Film ha ta sýz ol muþ de mek is te mi yo rum. Ha ta lar var. Za ten ha ta sýz ol ma sý ný bek le mi yor dum. Çün kü bu bir ilk! Ve por tre niz Be di üz za man! Be di üz za man ý be yaz per de ye ha ta sýz ak tar mak ko lay de ðil! Bu a çý dan ha ta lar ü ze rin de dur ma ya ca ðým. Sa de ce þu nu söy le mek is ti yo rum: Sa yýn Tan rý se ver, çe ki mi nin her ka re si ni gö re cek ve ka na at iz har e de cek þe kil de Be di üz za man ýn ha ya tý ný ve dâ vâ sý ný bi len ve Nur Ta le be le ri nin tas vip et ti ði bir ko nu uz ma ný i le bir lik te ça lýþ say dý, çok da ha mü kem mel o lur du. En a zýn dan bun dan son ra ki ça lýþ ma la rýn da böy le bir a dým, ha ta la rý a za in di re cek tir. Bir de se yir ci le re u ya rý: Top lu gi þe de git se niz, mut la ka bi let a la rak git me ye ö zen gös te rin. Tâ ki, iz le yi ci ler gi þe ra kam la rý na yan sý sýn. Her þe ye rað men, Sa yýn Tan rý se ver ve e ki bi ne tek rar, iç ten, teb rik ler ve te þek kür ler! YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Bir çok â lim ka yýt sýz kar þý çý kar ken, Be di üz za man, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye den ta viz ver me mek þar týy la mo dern o lan her þe ye teþ vik e der. Her fay da lý ye ni li ðe ve tek no lo ji ye sa hip çý kar. Çün kü o bir mü ced did, ya ni bir ye ni le yi ci dir. Be di üz za man, si ne ma ya da ye ni, ya ni mü ced di dî bir ba kýþ ge ti rir. Bi lin di ði gi bi, re sim le il gi li ge len an la yýþ þu dur: Re sim ya sak týr. Re sim gi ren e ve me lek gir mez! Oy sa gü nü müz de her yer re sim, ne re de i se her þey re sim! Pa ra lar re sim, nü fus kâ ðý dý re sim, ev li lik cüz da ný re sim, ki tap lar re sim, der - BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU A y ný va tan sý nýr la rý i çin de ya þa yan ve bir çok bað lar la yek vü cut ol muþ va tan daþ lar a ra sýn da "si lâh lý mü ca de le me to du"nu ter cih e den ve Türk Kürt de me den bin ler ce mâ su mun ka ný ný dök tü ren bir ör gü tün e le ba þý la rý, bu yap týk la rý ný za man la "kir li sa vaþ" di ye ni te le me ye baþ la dý lar. Bir yan dan his si ya tý ak lý nýn ö nün de gi den genç le ri "ö lüm ku yu su"na at týr mak i çin "þan lý, þe ref li mü ca de le" di ye pro pa gan da ya pa cak sýn, her ta raf tan lâ net yað ma ya baþ la yýn ca da dö nüp bu yap tý ðý na "kir li sa vaþ" di ye rek "A sýl suç lu baþ ka sý dýr" i mâ sýy la gü nâh sýk le tin den kur tul ma nu ma ra la rý çe ke cek sin. E vet, son 88 yý lýn a sýl suç lu su Ke ma lizm dir, de rin dev let tir, ja ko be nizm dir, Fren gî il le ti ne is ti nad e den Türk çü lük ce re ya ný dýr... An cak, tu tup bu ce re ya na kar þý si lâh kul lan mak, kuv vet þid det me to du na baþ vur mak, doð ru dan doð ru ya o na hiz met et mek tir. Zi ra, si lâ ha sa rý lýp te ti ðe her bas tý ðýn da gö re cek sin ki, ön ce lik le vur du ðun ki þi se nin mâ sum kar de þin, gü nah sýz ar ka da þýn, maz lûm din da þýn, saf ve te miz va tan da þýn dýr. Bu ka dar mâ su mun ka ný na gi re rek bir "ce be rut ce re yan"ýn ek me ði ne yað sü ren le rin, in san lýk na za rýn da al kýþ al ma sý, a fe rin ka zan ma sý bek le ne mez, bek len me me li. Þa yet, bir hak lý dâ vâ ya hiz met et ti ði ne i na ný yor san, Gan di gi bi, Mar tin Lu ter gi bi, Üs tad Be di üz za man gi bi dav ra na cak sýn. Çün kü, on lar i nan dýk la rý dâ vâ uð ru na mü ca de le e der ken, bir tek mâ su ma za rar gel me me si i çin â za mi de re ce de dik kat ve has sa si yet gös ter di ler. Ke zâ, on lar dâ vâ la rý uð run da öl me ye her an i çin ha zýr i ken, öl dür me yi i se as la ve kat'a ka bul len me di ler. Dâ vâ la rýn da sa mi mi o lan bu zat lar, mü ca de le le ri ne in san lýk yo lun dan ay rýl ma dan, mâ sum la ra za rar ver me den, et ra fý ya kýp yýk ma dan, hür ri yet ve de mok ra si ko ri do ru nun dý þý na çýk ma dan de vam et ti ler. Sen i se, ey hun har! Bir yan dan tu tup "A si mi las yon po li ti ka la rý na kar þý ö lün ve öl dü rün" di ye e mir ler yað dý rý yor sun; ö te yan dan ko de se gi rin ce de "As lýn da biz 'A ta türk mil li yet çi li ði'te me lin de uz la þa bi li riz" di ye, söz de "kar þý ta raf"a yað çe ki yor sun. Ýþ te bu sa mi mi yet siz lik an la þýl ma dý ðý ve bu i ki yüz lü lük fark e dil me di ði müd - Be di üz za man ýn si ne ma la rý - 1 gi ler re sim, ga ze te ler re sim, te le viz yon re sim, bil gi sa yar re sim, si ne ma re sim vs. Pe ki yu ka rý da ki hük me gö re du ru mu muz ne o la cak? Ýþ te Be di üz za man, ev ve lâ re sim hak kýn da ki iç ti ha dý ný fi i len ya par: A ra sý ra si ne ma ya ib ret i çin git ti ðim den, ba na, Ýs tan bul i çin de ki in san lar, o da ki ka da, si ne ma da geç miþ za ma nýn göl ge le ri ni hâ zýr za ma na ge tir mek ci he tiy le, öl müþ o lan la rý a yak ta ge zer sû re tin de gös ter dik le ri gi bi, ay nen ben de, o va kit gör dü ðüm in san la rý, a yak ta ge zen ce na ze ler va zi ye tin de gör düm. Ha ya lim de di ki: Ma dem bu kab ris tan da o lan lar dan bir kýs mý, si ne ma da, ge zer gi bi gö rü lü yor... 1 Be di üz za man bir gün öð ren ci le rin den Mol la Sü ley man i le A ya sof ya da na maz kýl dýk tan son ra, o na Hay di si ne ma ya gi de lim de miþ. Si ne ma mý? di ye sor muþ þaþ kýn lýk la. Bak Sü ley man, ben si ne ma ya baþ ka la rý nýn git ti ði gi bi git mem. Ýb ret i çin, ders ler çý kar mak i çin film sey re de rim. Bi rin ci mev ki den bi let a lýp bir lik te A lem dar Si ne ma sý na gi der ler. Film bi tin ce sor muþ: An lat ba ka lým, ne an la dýn bu film den Sü ley man? Hiç bir þey an la ma dým Üs ta dým de miþ. Ýþ te dün ya ha ya tý da ay nen si ne ma per de si ne ben ze yen bir yer dir. Ken di si sâ bit ol ma dý ðý gi bi, i çin de ki ler de fa ni; hiç dur mu yor, a kýp gi di yor. O nun i çin dün ya ha ya tý na hiç gü ven me oð lum. Ha yat la rý mýz iz le ði miz bu film ka dar ký sa ve ge çi ci dir. *** Ta rih çe-i Ha yat i sim li e ser ilk ba sýl dý ðýn da re sim siz di. Be di üz za man say fa la rý ný ka rýþ týr mýþ ve de miþ: Ne re de Es ki Sa id in re sim le ri, ko yun! 2 Be di üz za man þöh re te mi müp te lâ! As la; on dan ze hir li yý lan dan, ak rep ten ka çar gi bi ka çan Be di üz za man, öy ley se re sim le ri ni ne den koy du ru yor? Bu bir iç ti had dýr: Kullandýðýn silâh, döner seni vurur det çe, mil let çe da ha ço o ok çe ke ce ði miz var de mek tir. Ce nâb ý Hak, in san la rý mý za, bil has sa genç le ri mi ze in ti bah ver sin, fe ra set ver sin, id rak ve u ya nýþ na sib et sin. Si lâh bý rak maz san, o la cak lar bel li dir PKK'nýn ku ru lu þun da ol du ðu gi bi, ör güt lü/or ga ni ze li þe kil de si lâh pat lat ma es na sýn da da, dev le tin i çin den bir ka ran lýk o da ðýn dev re ye gir di ði ne o lan ka na a ti miz tam dýr... An cak, bu ör güt ge li þip ser pil dik çe, iç ve dýþ des tek li da ha baþ ka o dak la rýn dev re ye gir di ðin den de zer re ka dar bir þüp he miz yok tur. Ö te yan dan, u lus lar a ra sý çap ta des tek bu lan bu ör gü tün kon trol den çý kýp her ke se ve her ta ra fa za rar ver me ye baþ la ma sý se be biy le, dev let ba zýn da ge liþ ti ri len ye ni stra te ji ler, ye ni po li ti ka lar dev re ye so kul du. Bu po li ti ka la rý þu þe kil de tas nif et mek müm kün: PKK, e lin den si lâ hý bý rak ma dý ðý müd det çe, ba þý Hiz bul lah çý lar dan kur tul maz. Do la yý sýy la, ken di si mâ - sum va tan daþ la rý kat le der ken, tu - tup "Dev let Kontr Hiz bul la hý kul la - ný yor" di ye ya kýn ma sý nýn da pratikte bir kýy met i har bi ye si yoktur. 1) Hal ký ca nýn dan bez di re cek de re ce de, böl ge ye as ke rî yý ðý nak yap mak. 2) Ö zel gü ven lik bi rim le ri ni dev re ye sok mak. 3) Dü þük yo ðun luk lu sa vaþ a ya rýn da o pe ras yon lar dü zen le mek. 4) Böl ge hal kýn dan on bin ler ce va tan da þý si lâh lan dý ra rak "ko ru cu or du su" ih das et mek. 5) Böl ge de po tan si yel gü ce sa hip il le gal ör güt le re des tek ver mek, ay ný kö ken den sa yý lan in san la rý bir bi ri ne kýr dýr mak. 6) Bir ta kým men fa at ler kar þý ðýn da i ti raf çý kul lan mak ve te tik çi tut mak sû re tiy le fa i li meç hûl ci na yet le re mey dan ver mek, bir ba ký ma teþ vik et mek, ya hut bu ci na yet le re göz yum mak la, hem te rör des tek çi le ri ni cay dýr mak, hem hal ka u mu mî bir kor ku ver mek. E vet, bü tün bun la rýn ya pýl dý ðý ve kýs men ya pýl ma ya de vam e dil di ði ger çe ði, bil has sa Do ðu ve Gü ney do ðu Böl ge le rin de yay gýn bir ka na at ha li ni al mýþ týr. * * * PKK, o tuz yýl lýk öm rün de en az o tuz bin in sa nýn ka ný na gir di, en az o tuz mil yon in sa nýn ca ný na, ma lý na, ya hut hu zu ru na za rar ver di. Dev let le ça tý þan, ko ru cu lar dan ve Hiz bul lah çý lar dan da hay li muz ta rip o lan bu ör güt, za man za man ken di he sa bý na "a teþ kes" dö nem le ri i lân e di yor. Son kez i lân et miþ ol du ðu a teþ kes ta ri hi ni, ö nü müz de ki ge nel se çim le re (Ha zi ran 2011) en deks le miþ gö rü nü yor. Bu ör gü tün e le ba þý la rý i le sem pa ti zan la rý, bir yan dan da Hiz bul lah çý ge çi nen câ ni le rin ha pis ha ne den sa lý ve ril me sin den do la yý duy duk la rý þid det li ra hat sýz lý ðý di le ge ti ri yor lar. Fa i li meç hûl ler ye ni den hort la ya cak, böl ge de vah þet tab lo la rý yi ne ser gi le ne cek di ye de, kor ku la rý ný, en di þe le ri ni na za ra ve ri yor lar. Bu nok ta da hak lý dýr lar. Zi ra, Hiz bul lah çý ge çi nen ler ve bu il le gal ör güt a dý na iþ gö ren ler, be þer ta ri hi nin gö rüp gö re bi le ce ði en gad dar, en vah þi ce ci na yet le ri iþ le me hu su sun da sâ bý ka lý dýr lar. Do la yý sýy la, ge rek PKK ta raf tar la rý ve ge rek se böl ge nin ma sum ke si min den in san la rýn te dir gin ve hu zur suz ol ma sý ga yet nor mal dir... Bu nun la be ra ber, na za ra ve ril me si ve as la u nu tul ma ma sý ge re ken bir di ðer re a li te þu dur ki: PKK, ke sin kes si lâh bý rak ma dý ðý ve þid det kul lan ma me to du nu kat'î sû ret te bý rak ma dý ðý müd det çe, Hiz bul lah ve ya ben ze ri ör güt fa a li yet le ri nin de so nu gel mez. Bu nun doð ru, hu ku kî ve in sa nî bir yol ol du ðu nu söy le mi yo ruz ve böy le bir id di a da bu lun mu yo ruz. Nor mal bir dev let, bir ör gü te kar þý bir baþ ka ör gü tü kul lan maz, kul lan ma ma lý. Þa hýs ve ya ör güt le re kar þý, dev let ken di gü cü nü hu kuk ve de mok ra si i çin de ka la rak kul lan ma lý. Nor ma li bu dur. Ne var ki, Tür ki ye'de PKK gi bi ör güt le rin de do lay lý des tek ver di ði bir "Ke ma list hu kuk" an la yý þý var. Bu an la yýþ, te mel hak hu kuk norm la rý na gö re de ðil, "Ke ma list mas la hat"a gö re ha re ket e der, ay ný kýs ta sa gö re hü küm ve rir ve hük mü nü ic ra e der. A ma, gel de bu re a li te yi an lat, mu ha ke me si ni his si ya tý nýn ge ri si ne ko yan la ra. Os man Bay de mir, "Si lâh lý mü ca de le mi a dý ný dol durdu" de di di ye, ne re dey se a fo roz e di le cek ti. Ba zan i de al baþ ka, re a li te baþ ka o la bi li yor. Bu ra da, re a li te ye is ti na den di ye bi li riz ki: PKK, e lin den si lâ hý bý rak ma dý ðý müd det çe, ba þý Hiz bul lah çý lar dan kur tul maz. Do la yý sýy la, ken di si mâ sum va tan daþ la rý kat le der ken, tu tup "Dev let Kontr Hiz bul la hý kul la ný yor" di ye ya kýn ma sý nýn da bir kýy met i har bi ye si o la maz. Ýd ra ki ye rin de ve ak lý his le ri ne ye nik düþ me miþ genç le ri mi zin ve in san la rý mý zýn bu hu su su dü þü ne rek ha re ket et me le ri ni tav si ye e de riz. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ya ni, Ben re sim le ri mi ki tap la rý ma ko yar sam, siz de on la rý kul la na bi lir si niz! *** Ve bir a lýn tý: Sa i di Nur sî, son gün ler de Lost fil mi nin ya pým cý la rý nýn ye ni mo da et ti ði flash for ward yön te mi ni de uy gu la mýþ. Bir za man Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin de, bir Cum hu ri yet Bay ra mý nda o tur muþ tum. Kar þým da ki li se mek te bi nin bü yük kýz la rý, o nun av lu sun da gü le rek raks e di yor lar dý. Bir den, ma ne vi bir si ne ma i le el li se ne son ra ki va zi yet le ri ba na gö rün dü. Tam bir flash for ward, i le ri ye ba kýþ o la yý de ðil mi? 3 Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, YAN, s Üs ta dýn Ta rih çe-i Ha yat a re sim kon ma sý na mü sa a de et - me siy le il gi li ay rýn tý lý bil gi i çin ba ký nýz: Dâ vâ ya A da nan Bir Ö mür: Mus ta fa Türk me noð lu, Haz: Ý. Kay gu suz, Y.As ya Neþ., Ýs tan bul- 2005, s Er tuð rul Öz kök/hür ri yet / 29 Ka sým Yol suz luk la rýn ön len me si i çin on i ki tav si ye san da lah ma il.com AHMET SANDAL An ka ra da ger çek leþ ti ri len Yol suz luk la rýn Ön len me si ko nu lu se mi ner de ko nuþ ma cý o la rak bu lun dum. Ko nuþ mam da, dün ya ül ke le ri nin bir ço ðun da, ö zel lik le 1970 li yýl la rýn son la rýn dan i ti ba ren, ka mu yö ne ti min de yol suz luk, yoz laþ ma, u sûl süz lük, ki þi sel çý kar la rýn ka mu ya ra rýn dan üs tün tu tul ma sý ve ben ze ri ah lâk dý þý dav ra nýþ la rýn yay gýn bir þe kil de mey da na gel di ði ni, ka mu yö ne ti min de ah lâk ve fa zi let nok ta sýn da za man za man yo ðun so run lar ya þan dý ðý ný, dev le te ve ka mu bü rok ra si si ne o lan gü ve nin bu nok ta da sar sýl dý ðý ný, gü ven sar sýl ma sý nýn yal nýz ca ka mu bü rok ra si sin de de ðil, si ya set te, yar gý da ve di ðer ba zý a lan lar da da ge çer li ol du ðu nu ve hat ta yol suz luk la rýn ö zel sek tör de de bü yük bir so run ol du ðu nu be lir te rek, ka mu yö ne ti mi ne, si ya se te, yar gý ya ve di ðer ka mu ku rum la rý na o lan gü ve ni ye ni den te sis et me nin dev let le rin be ka sý nok ta sýn da çok ö nem li bir ko nu ol du ðu nun al tý ný çiz dim. Bu nu sað la mak i çin de yol suz luk ve u sûl süz lük le rin or ta dan kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt tim. Ko nuþ mam da, yol suz lu ðun ta ný mý ný ya pa rak, yol suz luk; ka mu sal yet ki ve gö rev le rin hu kuk ku ral la rý na ve sos yal norm ve de ðer le re ay ký rý o la rak ö zel çý kar lar i çin kul la nýl ma sý dýr di ye a çýk la ma da bu lun dum. Bu ta ným dan son ra, Yol suz lu ðu kim iþ ler ve ne den iþ ler? di ye so ru sor dum. Ce va bý ný da he men ver dim. Ka mu yö ne ti min de ken di si ne yet ki, gö rev ya da kay nak tes lim e di len ki þi le rin iç sel ve dýþ sal sý nýr la yý cý me ka niz ma lar la en gel len me me si du ru mun da, yol suz luk la rý iþ le ye bi le ce ði ne i þa ret et tim. Öy ley se yol suz lu ðun iþ len me me si i çin, il gi li yet ki li ve gö rev li ler de ön ce sað lam bir iç mu ha se be ve güç lü bir i ra de (iç sel de ne tim) ve son ra da, mü es sir ve uy gu la na bi lir hu ku ki ku ral lar (dýþ sal de ne tim) ge rek li dir di ye tesbit ler de bu lun dum. Ne ti ce i ti ba riy le, yol suz luk la rýn ön len me si ko nu su nun gün cel ve kü re sel bir me se le ol du ðu na, ko nu nun zor bir me se le ol du ðu na ve bu me se le nin tek ba þý na ka nun çý kart mak la ve ba zý ku rum lar o luþ tur mak la çö zü le cek bir me se le ol ma dý ðý na dik kat çek tim. Za ten, bu hu sus ta mev zu ât ve ku rum la rýn ya ni dýþ sal de ne tim me ka niz ma la rý nýn ye ter li ol du ðu nu, an cak yol suz luk la rýn de vam et ti ði ne gö re, öy ley se çö züm i çin, a ðýr lýk lý o la rak iç sel de ne tim me ka niz ma la rý na, ya ni ka mu yö ne ti ci le ri ne ve gö rev li le ri ne, si ya set çi le re, yar gý men sup la rý na ve di ðer il gi li ku rum yö ne ti ci ve gö rev li le ri ne, bir bü tün o la rak top lu mun fert le ri ne yö ne lik vic da ný ha re ke te ge çi re cek tav si ye ler de bu lu nul ma sý nýn her ze min ve þart ta ge rek li ol du ðu na da ir gö rü þü mü iz har et tim. Bu bað lam da on i ki tav si ye bu lun dum. E sa sýn da a þa ðý da ki bu tav si ye le rim, yö ne tim ve ic ra ma ka mýn da bu lu nan her ke se yö ne lik tir: 1- Vic da ný ný zý i man i le ay dýn la týn. 2- Nef si ni zi dün ya ma lý na ta mâ hýn za rar la rý ko nu sun da ik na e din, bu müm kün de ðil se nef si ni ze kar þý ge lin. 3- Hýrs tan u zak bir ha yat ya þa yýn. 4- Ah lâk ve fa zi le ti ken di ni ze reh ber e di nin. 5- Al lah ýn rýz ka ke fil ol du ðu na kat î o la rak i man e din. 6- Kul hak ký na ri â yet e din. 7- Ka nun ve ni za ma ri a yet e din. 8- A sýl mak sa dýn dün ya de ðil a hi ret ol du ðu nun þu u run da o lun, dün ya ya kal ben de ðil, kes ben bað la nýn. 9- Me mu ri ye ti hiz met mak sa dýy la ic râ e din, me mu ri ye ti in san la ra ta hak küm ve ben li ðin yük sel til me si ye ri o la rak gör me yin. 10- Yö ne ti me â dil ve e hil ki þi le ri yer leþ ti rin, ka yýr ma cý lýk ve ta raf gir lik yap ma yýn. 11- Ýn san la rý yol suz luk ba ta ðý na dü þü ren ce ha let, za ru ret (fa kir lik) ve ih ti lâ fý or ta dan kal dý rýn. 12- Hu ku kun üs tün lü ðü nü uy gu la ma da biz zat gös te rin. Ko nuþ ma mýn so nun da, bu on i ki tav si ye nin tam o la rak ye ri ne ge ti ril di ði bir yer de yol suz luk ve u sûl süz lü ðün ke sin lik le or ta dan kal ka ca ðý ný be lirt tim. Ýn þâ al lah bu mâ nâ lar bir bir ger çek le þir.

10 10 KÜLTÜR-SANAT Metro istasyonundaki kýz KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER Gü ne þin u sul ca e tek le ri ni top la yýp vak tin ak þa ma in ký lâp et ti ði lâh za da kar þý la þý yo rum Ser pil i le, bir met ro is tas yo nun da. Ko yu kes ta ne saç la rý, bor do ren ge bo yan mýþ týr nak la rý, gi yim tar zý nýn dün ye vî li ði fark lý lý ðý mý zý or ta ya ko yan en be lir gin/ö nem li ö zel lik ler. Or tak nok ta mýz boy nu muz da a sý lý ay ný mo del fo toð raf ma ki ne le ri miz. Ko nu fo toð raf, kad raj, doð ru ý þýk, doð ru çe kim tek nik le ri der ken ta sav vu fa ka yý yor. Ý la hi yat Fa kül te si me zu nu ol du ðu mu öð re nin ce, ke li me le ri ni ti tiz lik le se çe rek so ru yor: Be ni yar gý la maz san sa na bir þey sor mak is te rim. Bu yur an la mýn da ba þý mý sal lý yo rum. Ý ba det le ri Cen ne ti ka zan mak i çin yap ma mýz ba na çok i ki yüz lü ce ge li yor. Oy sa as lo lan ta ma men Al lah rý za sý ný ka zan mak de ðil mi dir? Men fa at gö zet mek si zin, sa fi ya ne, sa mi ma ne Ýlk an da ak lý ma ha þir, a da let ve Cen ne tin fazl-ý Ý lâ hî ol du ðu ge li yor. Di lim dön dü ðün ce, an lat ma ya ça lý þý yo rum. Za hir de Cen net bir mü kâ fat o la rak ve ril miþ bi ze. Fa kat ha ki kat bo yu tu na bak tý ðý mýz da bu nun Ya ra tý cý mý zýn i na ye ti, ik ra mý, ih sa ný ve ke re mi ol du ðu nu bi li yo ruz. Biz ler cü z'î i ra de mi zi ha se nat nok ta sýn da kul lan mak la mü kel le fiz. Kö tü lük yap mak bi zim e li miz de, do la yý sýy la cen ne ti ve ce hen ne mi ka zan mak nok ta sýn da at tý ðý mýz her a dým ya þan tý mý zýn saf de run lu ðu nu gös te rir. O hal de bi ze ve ri len a kýl, kalp, ruh, ha yal, sýr, ne fis gi bi pek çok va zi fey le do na týl mýþ lâ ti fe ve has se le ri mi zi doð ru þe kil de kul lan ma lý yýz. Lâ ti fe de di ðim de, so ru i þa ret le riy le do lan göz be bek le ri ni fark e di yo rum. Lâ ti fe çok has sas ve in ce o lup in sa nýn kal biy le di rekt i liþ ki li bir duy gu. A ma cý mýz lâ ti fe le ri mi zi yer li ye rin de kul la na rak ya ni va sat o la ný ter cih e de rek in san-ý kâ mil ol ma ya ça lýþ mak. An lat týk la rým ü ze ri ne ye ni su al ler, ye ni fi kir ler pey dah la ný yor Ser pil in zih nin de; ha bi re so ru yor. Ben de dur mu yor, o nu an la mak, fi kir dün ya sý na u laþ mak i çin bir yý ðýn so ru sý ra lý yo rum. So nun da i ki miz ay ný so ru yu so rar ken bu lu yo ruz ken di mi zi: Bu in san lar ne den dü þün mü yor? Ni çin dü þün mek ten ka çý yor lar? Bel ki dü þün me ye va kit le ri yok, bel ki ger çek ten far kýn da de ðil ler. di yo rum. Ser pil, ka bul et mi yor say dý ðým ba ha ne le ri. Dü þün mek zo run da lar. Ak lý mýz, kal bi miz ne i þe ya rý yor! Di ðer var lýk lar dan far ký mýz var bi zim. Hak lý sýn. di yo rum. Kur ân-ý Ke rim de ki â yet ler ge li yor ak lý ma; Dü þün mez ler mi? 1, Bel ki dü þü nüp ib ret a lýr lar. 2, On lar ken di ü zer le rin de ki Ý lâ hî sa n'at la rý hiç dü þün mez ler mi? 3, Dü þü nen bir top lu luk i çin bun da de lil ler var dýr. 4 Kur ân ý hak kýy la o ku yup an la ya bil sek, her þey bam baþ ka o la cak, bi li yo rum. Bu dü þün ce ler le gay ri ih ti ya rî sa a te ba ký yo rum; bir sa a ti aþ kýn sü re dir soh bet et mi þiz. Ö nü müz den a kýp gi den met ro lar, ka la ba lýk lar bi zi dal dý ðý mýz de rin mu hab bet ten u yan dý ra ma mýþ. Vak tin geç ol du ðu nu söy lü yor, mü sa a de is ti yo rum. Te þek kür e de rek ay rý lý yo ruz. Ye ni den gö rü þe lim, di lek le ri sý ra la ya rak. Gün ler den bir gün dü, za man lar dan bir an. Hiç ta ný ma dý ðým bir in san la ka de rim ke siþ ti bu lâh za da. An sý zýn çýk tý ðý mýz fi kir yol cu lu ðun da, o mu ba na ka pý lar aç tý bin bir dü þün ce per de le ri ni a ra la ya rak ben mi o na? Hâ lâ so ru yo rum ken di me. Dip not lar: 1. Ni sa Sû re si, A raf Sû re si, Rum Sû re si, Ra d Sû re si, 3. SALÝHA FERÞADOÐLU Ya ran Ge ce le ri Dün ya Kül tür Mi ra sý lis te sin de ÇANKIRI DA A hi lik Kül tü rü nün par ça sý o lan Ya - ran Ge ce le ri, Ge le nek sel Soh bet Top lan tý la rý a - dýy la U NES CO Dün ya Kül tür Mi ra sý Tem si li Lis te - si ne gir di. Çan ký rý Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Mus ta fa Ke mal Ka ra ta tar yap tý ðý a çýk la ma da, þehirde ya þa týl ma ya de vam e di len Ya ran Ge ce le - ri nin bütün in san lý ðýn or tak mi ra sý ol ma ya lâ yýk ol du ðu dü þün ce sin den ha re ket le 2008 de Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý na baþ vur duk la rý ný ha týr lat tý. Ba kan lý ðýn uy gun bul ma sý ü ze ri ne baþ la tý lan ça - lýþ ma lar çer çe ve sin de 2009 da Çan ký rý ve Kü tah - ya Si mav da ge le ne ði ya þa yan ve ya þa tan lar la a - ka de mis yen, uz man lar ve U NES CO Tür ki ye Tem - sil ci le ri nin ka tý lý mýy la ça lýþ tay ger çek leþ ti ril di ði ni ha týr la tan Ka ra ta tar, bu nun ü ze ri ne Kül tür ve Tu - rizm Ba kan lý ðý A raþ týr ma ve E ði tim Ge nel Mü dür - lü ðü nün Tür ki ye de so mut ol ma yan kül tü rel mi - ra sýn ko ru ma sý ve ya þa týl ma sý i çin ça lýþ ma lar baþ - lat tý ðý ný kay det ti. Ka ra ta tar, ba kan lý ðýn 2009 da ha zýr la dý ðý dos yay la yö re sel soh bet ve eð len ce top lan tý la rý hak kýn da U NES CO ya bir dos ya sun - du ðu nu be lir te rek, a çýk la ma da U NES CO nun son top lan tý sýn da e le a lý nan dos ya ka ra ra bað lan - dý. Böy le lik le Ya ran Ge ce le ri nin Ge le nek sel Soh - bet Top lan tý la rý a dý al týn da Bir leþ miþ Mil let ler E - ði tim, Bi lim ve Kül tür Ku ru mu nun (U NES CO) Dün ya Kül tür Mi ra sý Tem si li Lis te si ne gir di i fa - de le ri ne yer ver di. Bir lik ve be ra ber li ði ge liþ tir me yi a maç la yan Ya ran Ge ce le ri nde sa zen de ler eþ li - ðin de tür kü ler söy len me si nin ya ný sý ra, soh bet ler e di li yor ve ma ni ler o ku nu yor. Çan ký rý / a a Yük se ko va lý öð ren ci ler den Vi ya na ku þat ma sý Bir Ben nu dur Ýs tan bul ser gi si 30 O cak 2011 ta ri - hi ne ka dar Ta rýk Za fer Tu na ya Ser gi Sa lo nu nda zi ya ret e di le bi lir. AVRUPA 9. U lus la ra ra sý Folk lor Fes ti va li nde Tür - ki ye yi tem sil e den Hak kâ ri nin Yük se ko va il çe si Sü ley man U ður Sýt ký Ýl köð re tim O ku - lu folk lor e ki bi, A vus tur ya nýn Vi ya na þehri ne çý kar ma yap tý. Bir lik te Güç lü - yüz slo ga ný i le dü zen le nen fes ti va le, Tür ki ye, A vus tur ya, Al man ya, Hýr va - tis tan, Bos na-her sek, Sýr bis tan, Ma ca ris tan, Ma ke don ya ve Ýs viç re ka tý lý yor. Yük se ko va lý öð ren ci ler, sa - nat sal, sos yal ve kül tü rel bir ya pý o lan fes ti va le, Folk lor Fe de ras yo nu jü ri ü ye - si Na il Er tuð rul la bir lik te ka tý lý yor. Fes ti - va lin Av ru pa i çin de ve dý þýn da yer a lan ül ke le rin kül tü rel, di nî, et nik, dil sel fark lý - lýk la rý ný Av ru pa ül ke si ol ma yan ül ke ler le kar þý lýk lý o la rak gös ter me, fark lý kül tür le - rin ve hayat tarz la rý nýn öð re nil me si a ma - cýy la baþ la týl dý ðý be lir til di. Hak kâ ri / ci han Bir ku þun ka na dýn da ge zen ço cuk lar ser gi si BÝR Ben nu dur Ýs tan bul ad lý il lüs tras yon ser gi si, ço cuk la rý a de ta bir ku þun ka na dýn da gez di ri yor. Ýl - lüs tras yon sa nat çý sý Prof. Dr. Na zan Erk men in ta sa rým la rý ve Þeb nem Yü ce nin þi ir le riy le bir le þen ser gi, Tak sim de ki Ta - rýk Za fer Tu na ya Ser gi Sa lo - nu nda a çýl dý. Ýl lüs tras yon ve þi - ir le rin yer al dý ðý ser giy le ay ný is - mi ta þý yan ve Do ðan Eg mont Ya yýn cý lýk ta ra fýn dan ya yýn la nan ki tap la da e ser ler hiç bir za man u - nu tul ma ya cak ha le ge ti ril di. Prof. Dr. Na zan Erk men, ser giy le Ýs tan - bul un gi ze mi ni ve ef sa ne le ri ni ço - cuk la ra ta nýt ma yý a maç la dý ðý ný söy le di. Erk men, Ser gi de, Ýs - tan bul u her dil den her kül tür - den ço cuk la rý sýr týn da ta þý yan bir kuþ þek lin de an la tý yo ruz. Yap tý ðý - mýz ser gi yi ve yap tý ðý mýz ki ta bý ço cuk la ra ar ma ðan e di yo ruz. Ço cuk lar kül tür ha zi ne le ri mi zi ta ný sýn dan ve on la rý ko ru sun lar is te dik de di. Bir Ben nu dur Ýs tan bul ser gi si 30 O cak 2011 ta ri hi ne ka dar Ta rýk Za fer Tu na ya Ser gi Sa lo nu nda zi ya ret e di le bi lir. Ýs tan bul / ci han Do ðan Be kin, Mar din de baþ mi mar o la bil - mek i çin mut la ka Ve ne dik ve Si cil ya ya git mek ge re ki yor du. Çün kü o ra sý sa n'a týn do ruk nok ta sý i di. O yüz den Ku düs, Ve ne dik ve Si cil ya Mar din e ben zi yor þek lin de ko nuþ tu. Mar din ta ri hi ne bü yü lü yol cu luk MÜ TER CÝM YA ZAR DO ÐAN BE KÝN, MAR DÝN TA RÝ HÝN DEN YAP - RAK LAR Ý SÝM LÝ SOH BE TÝN DE, MAR DÝN TA RÝ HÝY LE ÝL GÝ LÝ ON - LAR CA BEL GE VE RES MÝ KA MU O YUY LA ÝLK DE FA PAY LAÞ TI. MÜTERCÝM-ya zar Do ðan Be kin in su nu mu nu yap tý ðý Mar din Ta ri hin den Yap rak lar i sim li soh be te ka tý lan lar ta ri hin ko ri dor la rýn da a de ta bü yü lü bir yol cu luk yap tý. Slayt eþ li ðin de su num ya pan Do ðan Be kin, þu a na ka dar or ta ya çýk ma yan Mar din ta ri hiy le il gi li on lar ca bel ge ve res mi ka mu o yuy la ilk de fa pay laþ tý. Sa ban cý Kent Mü ze si nde dü zen le nen prog ra ma Mar din Be le di ye Baþ ka ný Meh met Be þir A ya noð lu, Be le di ye Baþ kan ve ki li Mur ta za Var lýk, çe vir men-ya zar Do ðan Be gin ve va tan daþ lar ka týl dý. Soh be tin a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Be le di ye Baþ ka ný Be þir A ya noð lu, ye ni ne sil le re ta rih bi lin ci a þý la mak ve sa hip ol duk la rý de ðer le rin far ký na var ma la rý i çin bu tip soh bet le ri dü zen le me ye de vam e de cek le ri ni söy le di. Mar din in ta þý ve top ra ðý nýn ta rih ve me de ni yet kok tu ðu nu i fa de e den A ya noð lu, Mar din çok ka dim bir þe hir. Geç miþ te sa hip ol du ðu muz de ðer le rin kýy me ti ni ya vaþ ya vaþ an la ma ya baþ la dýk. Mi ma ri de, taþ ve gü müþ iþ le me ci li ðin de, Mar din in ta rih ten ge tir miþ ol du ðu ka za ným lar ar ta rak de vam et ti ril me li dir. Bu na B U L M A C A Do ðan Be kin Mar din ta ri hiy le il gi li þu a na ka dar ya yýn lan ma yan on lar ca bel ge, re sim ve gra vü rü ka mu o yuy la pay laþ tý. kat ký sað la mak i çin ta rih soh bet le ri miz de vam e de cek tir de di. RES TO RAS YON YA PA LIM DER KEN TA RÝH KAT LÝ Â MI YAP MA YA LIM Da ha son ra kür sü ye ge len mütercimya zar Do ðan Be kin, Mar din in fark lý kül tü rel et nik ve di nî ya pý sý nýn Mar din ta þý na da yan sý dý ðý ný i fa de et ti. Es ki den Mar din de baþ mi mar o la bil mek i çin mut la ka Ve ne dik ya da Si cil ya ya gi dil miþ ol ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Be kin, Ta þýn ilk o la rak me kân lar da ve bi na lar da kul la nýl dý ðý yer, bu top rak lar da dýr ve Sü mer ler ta ra fýn dan kul la nýl mýþ týr. Ta ri hi Dö - nü þüm Pro je si kap sa mýn da ya pý lan res to ras yon ça lýþ ma la rý na mut la ka dik kat e dil me si ve çok has sas dav ra nýl ma sý ge re kir. Ak si hal de res to ras yon ya pa lým der ken ta rih kat li â mý ya pý lýr. Mes lek li se si ya da Ar tuk lu Ü ni ver si te si bün ye sin de a ci len taþ bö lü mü a çýl ma sý ge re kir. Mar din in mi ma ri si ya pan us ta la rýn ço ðu gay ri Müs lim kar deþ le ri miz dir. Mar din de baþ mi mar o la bil mek i çin mut la ka Ve ne dik ve Si cil ya ya git mek ge re ki yor du. Çün kü o ra sý sa n'a týn do ruk nok ta sý i di. O yüz den Ku düs, Ve ne dik ve Si cil ya Mar din e ben zi yor þek lin de ko nuþ tu Do ðan Be kin soh be tin de va mýn da Mar din ta ri hiy le il gi li þu a na ka dar ya yýn lan ma yan on lar ca bel ge ve re sim ve gra vü rü ka mu o yuy la pay laþ tý. Be kin, sa de ce is mi bi li nen, a ma fo toð ra fý iç ya yýn lan ma yan Mi mar ba þý Lö le, Mi mar ba þý Ab dul me sih gi bi bir çok mi mar ve taþ us ta sý nýn fo toð raf la rý ný gös ter di. Bun la rýn ya ný sý ra Be kin, Mar din e ge len sey yah la rýn çiz miþ ol du ðu gra vür ler, Zin ci ri ye Med re se si ni res to re e den Al man mi mar lar, Mar din u ça ðý, Mar din Ka le si nde bu lu nan ha mam ve ev ler, ta ma mý yý ký lan Mu zaf fe ri ye Med re se si, Bi rin ci Cad de a çý lýr ken yý ký lan þu an ki Cum hu ri yet Mey da ný nda bu lu nan ma nas týr, Mar din e yer le þen Ý tal yan pa paz ta ra fýn dan Kýr gýz te pe de yap tý rý lan Yel De ðir me ni ve Mar din de geç miþ te fa a li yet te bu lu nan mis yo ner ler le il gi li on lar ca bel ge ve fo toð ra fý iz le yen le re gös ter di. Mar din / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Göz le gö rül me yen â lem, ruh ve mâ nâ â le mi. - De niz ve ya göl ler de su la rýn ge ri çe kil me siy le ku ru - yan bö lüm. 2. Ege Bölgesinde bir ilimiz. - Ha sým ol ma du ru mu. 3. Eþ lik et me, ya nýn da bu lun ma. - Ýp ti daî de niz u la þý - mý va sý ta sý. 4. Ka rý þýk renk li. - Gök, gök yü zü. 5. Kâh ya ka dýn, bir da i re yi i da re e - den ka dýn. - Hangi þe yi an lam lý so ru. 6. A me ri kan pa mu ðu. - Ye se vi tek ke sin de þeyh - Ez mek ten e mir. 7. Þe ker li ni þas - ta e ri yi ði ni pi þi rip ha fif að da laþ tý ra rak ya pý lan, kü çük küp ve ya dik dört gen bi - çi min de ke si len þe ker le me. - U zak lýk i - fa de e der bir ni da. 8. Ker hen rý za i fa de - si. - Ço ban üc re ti. - En bü yük ka ra hay - va ný. 9. Fa vo ri spor cu. - Manisa'nýn bir il çe si. - Ka lýn ka ba ku maþ. 10. Hz. Sü - ley man'ýn ün lü ve zi ri. - Ya pa ðý dan el de e di len, ec za cý lýk ta ve par fü me ri de kul la - ný lan, sa rým tý rak renk te bir yað YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ta sav vuf ta çi le dol dur ma. 2. Mey ve nin ye ni le me - yen or ta kýs mý. - Ý yi ni te lik le ri ken din de top la mýþ o lan (kim se). 3. Çok ko nu þan, ge ve ze. - Es ki den kul la ný lan bir hacim öl çe ði. 4. San krits ce bir an la mýn da ön ek. - Vi la yet. 5. As ker le ri mi zin Bi rin ci Ci han Har bin de kul lan dýk la rý baþ lýk. 6. Ö zel lik le in ter net or ta mýn da kul la ný la bi len bir gül me e fek ti. - Ör gün e ði tim öð re tim ku ru - mu. 7. Mec lis, ku rul, mah ke me vb. yer ler de söy le nen söz le rin ol du ðu gi bi ya zý ya ge çi ril me si. - Ar go da bir hi tap. 8. Nuh Pey gam ber za ma nýn da ya ðan ve bü tün dün ya yý su al týn da bý ra - kan þid det li yað mur. 9. De ni zin yü zün de çok bü - yük öl çü de ka rý þýk lýk la rýn ya da de ni zal tý dep rem le - ri nin or ta ya çý kar dý ðý, çok u zun de niz dal ga sýnýn halk arasýnda söyleniþi. 10. Es ki den kul la ný lan bir baþ lýk. - Ko nuþ ma ö zür lü. 11. Ve li lik, o to ri te. - Ke li - me ba þýn da kul la ný lan bir ön ek. 12. Sat ranç ta L þe - kil li ha re ket e den taþ. - A - ðýz da la þý. - Tar la sý ný rý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI L A H Ý T M D A Y A M A AM Ý N E T A R A S A T L Ý M A N A D A R A K A E R A N E S A K A R E T M A L A K E Y A N I K R E L A L E M E R R A L E N A Y A V A N A H T A R D R A M A T Ý K A Ý Y E Ý N Y E M Ý D I S K A T S A Y T A Z E T K A R Ý

11 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 67,80 ÖN CE KÝ GÜN 67,90 DÜN 458,16 ÖN CE KÝ GÜN 458,82 DO LAR DÜN 1,5360 ÖN CE KÝ GÜN 1,5470 DÜN 2,0550 ÖN CE KÝ GÜN 2,0590 p p p EKONOMÝ p TÜRK PA TENT ENS TÝ TÜ SÜ ÞÝM DÝ YE KA DAR A RA LA RIN DA HA LI DAN KÝ LÝ ME, PÝÞ MA NÝ YE DEN PES TÝ LE, ÝN CÝR DEN KE BA BA KA DAR 138 Ü RÜN LE ÝL GÝ LÝ COÐ RA FÝ Ý ÞA RET TES CÝ LÝ YAP TI RIR KEN 124 Ü RÜN DE TES CÝL AL MAK Ý ÇÝN BEK LÝ YOR. 11 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 17 OCAK ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ TPE ge rek li in ce le me nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan uy gun o lan ü rün le re Coð ra fi Ý þa ret tes cil bel ge si ve ri yor. Tür ki ye de þu a na ka dar çe þit li sek tör ler de top lam 138 ü rün Coð ra fi Ý þa ret o la - rak tes cil e di lir ken 124 ü rün de sý ra da bek li yor. Tes cil a lan yi ye cek ve yö re sel ü rün le rin ba zý la rý þöy - le:yað cý be dir el ha lý sý, Es ki þe hir lü le ta þý, An tep fýs tý ðý, Er zin can tu lum pey ni ri, Gi re sun tom bul fýn - dý ðý, Ma lat ya ka yý sý sý, Þan lý ur fa bi be ri, Kay se ri su cu ðu ve pas týr ma sý, Gem lik Türk a tý, Kars Türk ço ban kö pe ði, Türk ta zý sý, Ço rum leb le bi si, Ma raþ bi be ri, Kan gal ko yu nu, Da mal be be ði, Mus ta fa - ke mal pa þa tat lý sý, A da na ke ba bý, Si irt bür yan ke ba bý, Gem lik zey ti ni, Kü tah ya çi ni si, Ý ne göl köf te - si, Ma raþ don dur ma sý, Is par ta gü lü, E zi ne pey ni ri, Trab zon tel ka ri ye ve ha sý rý, An tep bak la va sý, Ri ze be zi, Çu buk tur þu su, An tak ya kü ne fe si, Fi ni ke por ta ka lý, Kýr ka ðaç ka vu nu, E la zýð ö küz gö zü ü zü mü, Þan lý ur fa çið köf te si, Di yar ba kýr kar pu zu, Af yon kay ma ðý, Er zu rum ci vil pey ni ri, Ol tu cað ke ba bý, Ak ça a bat köf te si, Hel lim, Taþ köp rü sa rým sa ðý, Ýz nik Çi ni si, Ka le bi be ri. KÜ ÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der ne ði (KO BÝ DER) Ge nel Baþ ka ný Nu - ret tin Öz genç, Tor ba Ta sa rý da borç la - rýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sýn da spor ku lüp le ri nin 84 a yý bu lan tak sit len dir me im kâ ný nýn KO BÝ le re de sað lan ma sý ný is - te di. Öz genç, yap tý ðý a çýk la ma da, ka mu - nun ver gi i le sos yal gü ven lik prim a la - cak la rý ný ye ni den ya pý lan dý ran ve ça lýþ - ma ha ya tý na i liþ kin dü zen le me ler de i çe - ren Tor ba Ta sa rý nýn, TBMM Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da ka bul e dil di ði ni ha týr lat tý. Öz genç, ta sa rý yý mem nu ni - yet le kar þý la ma la rý na kar þýn, va de ko nu - sun da ya pý lan ay rý mý an la mak ta güç lük çek tik le ri ni söy le di. Borç la rýn ö den me si nok ta sýn da e þit lik il ke si ne uy gun dav ra - nýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Öz genç, Ül ke e ko no mi si nin o mur ga sý, iþ siz li ðin ça re si, is tih dam de po su o lan KO BÝ le - rin, borç la rýn tak sit len di ril me si ko nu - sun da spor ku lüp le ri ka dar de ðe ri yok mu dur? de di. Öz genç, KO BÝ le rin baþ - ta bi rik miþ ver gi, sos yal gü ven lik pri mi gi bi a la cak lar ol mak ü ze re ka mu ya borç la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ný is te dik le ri ni kay det ti. Adana /aa RÖ NE SANS Ýn þa at, Ha lep te 180 mil yon do lar lýk ya tý rým la, a lýþ ve riþ mer ke zi, si ne ma, eð len ce mer ke zi i le o tel ve kon gre mer ke zi ya pa cak. Rus ya da 1993 yý lýn da ku ru lan, ar - dýn dan Uk ray na ve Tür ki ye de yap tý ðý ba þa rý lý pro je ler le bü yü yen Rö ne sans Ýn þa at, Lib - ya, Su u di A ra bis tan, Ka tar ve Türk me nis tan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu kom þu ül ke ler - de a dýn dan söz et ti ri yor. Türk ya tý rým cý lar i çin par la yan bir yýl dýz ol ma ya baþ la yan Su ri - ye yi bu hal ka ya ek le yen Rö ne sans Ýn þa at, bu gün Þam da dü zen le ne cek tö ren de Ha - lep in en bü yük kar ma in þa at pro je si o la rak i fa de e di len Taj Ha lab a im za a ta cak. Mer ke zi Þam da bu lu nan Cham Hol ding in iþ ti ra ki o lan Be na Pro por ti es iþ bir li ðiy le ger - çek leþ ti ri le cek Taj Ha lab pro je si, 180 mil yon do la ra mal o la cak. Ankara/aa Ha lep e 180 mil yon do lar lýk AVM ya tý rý mý Yö re sel ü rün le re tes cil TES CÝL A LAN Ü RÜN LER TÜR KÝYE NÝN çe þit li yö re le rin de yüz - yýl lar dýr ü re ti len bir bi rin den gü zel ve ö zel yö re sel ü rün ler, be le di ye ler, va li - lik ler, ti ca ret ve sa na yi o da la rý, þir ket ler ö zel þa hýs lar a dý na tes cil e di li yor. Türk Pa tent Ens ti tü sü (TPE) þim di ye ka dar a ra la rýn da ha lý dan ki li me, piþ ma ni ye - den pes ti le, in cir den ke ba ba ka dar 138 bir bi rin den de ði þik ü rün le il gi li coð - ra fi i þa ret tes ci li ya pýl dý. 124 üründe ise tescil sýrasý bekleniyor. Türk Pa tent Ens ti tü sün den a lý nan bil gi ye gö re, be - lir li bir böl ge den kay nak la nan bir ü rü - nün, sa de ce o böl ge de bu lu na bi le cek ka rak te ris tik ö zel lik ler ta þý dý ðý ný i fa de e den ad ve i þa ret an la mý na ge len coð - ra fi i þa ret tes cil le ri, hem ü rü nün ö zel - lik le ri ni hem de bu ö zel lik le re uy gun ü re tim ya pan ü re ti ci le ri ko ru yor. Tür - ki ye nin dört bir ya nýn da yö re sel ü - rün le ri ni ko ru mak is te yen be le di ye - ler, va li lik ler, ti ca ret o da la rý ve ya ö - zel þa hýs lar dan TPE, ü rün le ri nin coð ra fi i þa ret tes ci li ni yap týr mak i çin baþ vu ru di lek çe si, tes ci li is te nen men þe a dý ve ya mah reç i þa re ti ve il - gi li ü rü nün a dý, ü rü nün ta ný mý, ü rü - nün ve ge re ki yor sa ham mad de nin fi zik sel kim ya sal, mik ro bi yo lo jik ve ben ze ri il gi li ö zel lik le ri ni a çýk la yý cý tek nik bil gi ler ve bel ge ler, yö re, a lan ve ya böl ge nin coð ra fi sý nýr la rý ný a - çýk ça ta ným lýyor. Ankara/aa KO BÝ le rin, spor ku lüp le ri ka dar de ðe ri yok mu? E mek li ma aþ zam la rý Þu bat a yýn da ya ta cak n SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu Baþ ka ný M. E min Za - rar sýz, 2011 e mek li ma aþ zam la rý nýn Tor ba Ka - nun un yü rür lü ðe gir me siy le ya tý rý la ca ðý ný söy le di. O cak a yýn da ya tý rýl ma yan ma aþ lar Þu bat a yýn da he - sap la ra ak ta rý la cak. SGK Baþ ka ný Za rar sýz, 2010 de - ðer len dir me si ve 2011 yý lý he def le ri ni an lat tý ðý ba sýn top lan tý sý nýn ar dýn dan so ru la rý ce vap la dý. Za rar sýz, 2011 e mek li ma aþ zam la rý nýn Tor ba Ka nun un yü rür - lü ðe gir me siy le ya tý rý la ca ðý ný bildirdi. Za rar sýz, Ka nu - nun yü rür lü ðe gir me si ni bek li yo ruz. Biz bü tün ça lýþ - ma la rý ta mam la dýk de di. Za rar sýz, ma aþ far kla rý nýn 60 li ra o la rak ö de ne ce ði ni söyledi. An ka ra/ci han Et fi yat la rýn da A TO nun kay na ðý TÜ ÝK ra kam la rý n AN KA RA Ti ca ret O da sý, (ATO) Tür ki ye ge ne - lin de et fi yat la rýn da düþ me or ta la ma sý nýn 29 ku ruþ ol du ðu na da ir ha be rin kay na ðý nýn Tür ki ye Ýs ta tis - tik Ku ru mu ol du ðu nu bil dir di. ATO, 15 O cak 2011 Cu mar te si gü nü ka mu o yu na a çýk la nan, et fi yat la - rýn da ki de ði þi min mer cek al tý na a lýn dý ðý ba sýn bül - te nin de, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun Tü ke ti ci Fi yat la rý En dek si-mad de Se pe ti ve Or ta la ma Mad - de Fi yat la rý nýn kul la nýl dý ðý kay de dil di. TÜ ÝK in tü - ke ti ci fi yat la rý en dek si ni ya ni ay lýk enf las yo nu he - sap la ma da kul lan dý ðý mad de fi yat la rý ný ü rün ve hiz met ba zýn da tek tek ken di in ter net si te sin de ka - mu o yuy la pay laþ tý ðý na dik kat çe kil di. An ka ra/ a a (KO BÝ DER) Ge nel Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç TÜR KÝYE NÝN ön de ge len mo bil ya fir ma - la rýn dan Car din nin Ba kü þu be si a çýl dý. Ü re tim fa a li yet le ri ne baþ la dý ðý 2006 yý lýn - dan i ti ba ren gi de rek bü yü yen ve Tür ki - ye nin her nok ta sý na u la þan, yurt dý þýn da da yo ðun ta lep gö ren Car din Mo bil ya la - rý ný Ba kü ye Ýs tan bul Me bel ta þý dý.ü rün ka li te si i le Tür ki ye nin en i yi mo bil ya cý la rý a ra sýn da gös te ri len Car din mar ka sý, ö zel - lik le pa nel mo bil ya ve kol tuk ta, ya tak, ba - za da Tür ki ye nin de en gü ve ni lir mar ka sý o la rak gös te ri li yor. Kol tuk ta kým la rý, sa - lon ta kým la rý, genç o da la rý ve ya tak o da sý ta kým la rýn da sun du ðu çe þit li lik ve es te tik i le her ge lir gru bun dan tü ke ti ci ye hi tap e - den Car din, yay gýn bir da ðý tým a ðý na da sa hip bu lu nu yor. Yeni Asya / Ýstanbul CARDÝN mobilya Bakü maðazasý açýldý E SAS NO: 2010/587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 614, 615, 616, 622, 623, 624, 625, 696 E sas. KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m2 si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka - rar ve ri len ta þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa - zar lýk la sa týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka - nun un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i - çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /587 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 649 par sel - de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 842 m2 a lan lý ta þýn maz /588 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1381 par - sel de da va lý DUR SUN TE MEL a dý na ka yýt lý 3594 m2 a lan lý ta þýn maz /589 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 958 par - sel de da va lý LE VENT BAY SA a dý na ka yýt lý 1082 m2 a lan lý ta þýn maz /590 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 752 par sel - de da va lý A LÝ ÞA HÝN a dý na ka yýt lý 5106 m2 a lan lý ta þýn maz /591 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra il çe si Ko ca kay maz Kö yü, 776 par sel - de da va lý A LÝ ÞA HÝN a dý na ka yýt lý 762 m2 a lan lý ta þýn maz /592 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 999 par sel - de da va lý A LÝ A LUÇ a dý na ka yýt lý 1800 m2 a lan lý ta þýn maz /593 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1265 par - sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 2160 m2 a lan lý ta þýn maz /594 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 856 par - sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 4805 m2 a lan lý ta þýn maz /595 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1268 par - sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 5000 m2 a lan lý ta þýn maz /596 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra il çe si Ko ca kay maz Kö yü, 663 par sel - de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 947 m2 a lan lý ta þýn maz /597 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1310 par sel - de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý 4085 m2 a lan lý ta þýn maz /598 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1408 par - sel de da va lý A LÝ YEL MER a dý na ka yýt lý 1603 m2 a lan lý ta þýn maz /599 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 787 par sel - de da va lý FAT MA SEÇ GiN a dý na ka yýt lý 4692 m2 a lan lý ta þýn maz /600 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 902 par - sel de da va lý A LÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 298 m2 a lan lý ta þýn maz /601 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 1189 par - sel de da va lý A LÝ YEL MER a dý na ka yýt lý 321 m2 a lan lý ta þýn maz /602 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 805 par - sel de da va lý A LÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 1163 m2 a lan lý ta þýn maz /603 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 817 par sel - de da va lý A LÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 762 m2 a lan lý ta þýn maz /604 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1317 par - sel de da va lý A LÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 2683 m2 a lan lý ta þýn maz /605 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 945 par - sel de da va lý AV NÝ ÇA KAL a dý na ka yýt lý 6532 m2 a lan lý ta þýn maz /606 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 616 par - sel de da va lý HAY RUL LAH EM ÇET KÜ ÇÜK a dý na ka yýt lý 842 m2 a lan lý ta þýn maz /607 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Gon ca ya dýn Kö yü, 101 a da, 1033 par sel de da va lý E YÜP GÜ REL, CE VAT GÜ REL, FA Ý KA FÝ DAN, HA MÝ DE AK DE NÝZ, FAT - MA GÖ RÜÞ, CEV DET AY HAN, KE NAN AY HAN a dý na ka yýt lý 1409,04 m2 a lan lý ta þýn maz /608 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 843 par - sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 440 m2 a lan lý ta þýn maz /609 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si Gon ca ya dýn Kö yü, 101 a da, 1035 par sel de da va lý lar E YÜP GÜ REL, CE VAT GÜ REL, FA Ý KA FÝ DAN, HA MÝ DE AK DE NÝZ, FAT MA GÖ RÜÞ, CEV DET AY HAN, KE NAN AY HAN a dý na ka yýt lý 1810,47 m2 a lan lý ta þýn maz /611 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1001 par sel - de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE YÝ ÐÝT, ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL MAZ, GÜ LÝ - ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý 2200 m2 a lan lý ta þýn maz /614 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra il çe si Ko ca kay maz Kö yü, 937 par sel - de da va lý SE LA HATTÝN DE RÝN, ÞE REF DE RÝN, ÝS MET DE RÝN, NU RÝ YE DE RÝN, FAT MA ÞE RÝ - FE BÝ RER(DE RÝN) a dý na ka yýt lý 6050 m2 a lan lý ta þýn ma zýn /615 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 934 par sel - de da va lý SE LA HATTÝN DE RÝN, ÞE REF DE RÝN, ÝS MET DE RÝN, NU RÝ YE DE RÝN, FAT MA ÞE RÝ - FE BÝ RER(DE RÝN) a dý na ka yýt lý 4247 m2 a lan lý ta þýn maz /616 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 819 par sel - de da va lý SE LA HAT TÝN DE RÝN, ÞE REF DE RÝN, ÝS MET DE RÝN, NU RÝ YE DE RÝN, FAT MA ÞE RÝ - FE BÝ RER(DE RÝN) a dý na ka yýt lý 2206 m2 a lan lý ta þýn maz /622 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 957 par sel - de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE A ÞUT(YÝ ÐÝT), ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL MAZ, GÜ LÝ ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý 882 m2 a lan lý ta þýn maz /623 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 931 par sel - de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE A ÞUT(YÝ ÐÝT), ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL MAZ, GÜ LÝ ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý m2 a lan lý ta þýn maz /624 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li Ý li, Kan dý ra Ýl çe si, Ko ca kay maz Kö yü, 994 par - sel de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE A ÞUT(YÝ ÐÝT), ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL - MAZ, GÜ LÝ ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý 8415 m2 a lan lý ta þýn maz /625 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1305 par - sel de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE A ÞUT(YÝ ÐÝT), ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL - MAZ, GÜLÝ ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý 2200 m2 a lan lý ta þýn maz /696 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1464 par - sel de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE A ÞUT(YÝ ÐÝT), ÝS MET YÝ ÐÝT, a dý na ka yýt lý 1082 m2 a lan lý ta þýn maz 2010/646 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 878 par sel de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 761 m2 a lan lý ta þýn maz Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la ma ya na i - lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me - nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke - sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma - lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge - rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: 3271 KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN E SAS NO: 2010/677, 678, 679, 680, 681, 682, 666, 667, 657, 659, , 685, 686, 675, 676, 670, 630, 629, 628, 627, 626, 637, 633, 632, 631, 638, 639, 640, 647, 648, 649, 532 E sas. KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li - nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes - ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, 1) 2010/677 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1254 par - sel de da va lý ZE KÝ YÝ ÐÝT a dý na ka yýt lý 2680 m 2 a lan lý ta þýn maz 2) 2010/678 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 869 par - sel de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 1802 m2 a lan lý ta þýn maz 3) 2010/679 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 823 par - sel de da va lý MEH MET A LÝ BÝ ROL a dý na ka yýt lý 440 m2 a lan lý ta þýn maz 4) 2010/680 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1298 par sel de da va lý VE DAT O NAT a dý na ka yýt lý 1640 m2 a lan lý ta þýn maz 5) 2010/681 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1390 par - sel de da va lý DUR SUN TE MEL a dý na ka yýt lý 1483 m2 a lan lý ta þýn maz 6) 2010/682 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 950 par - sel de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 2204 m2 a lan lý ta þýn maz 7) 2010/666 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 875 par - sel de da va lý A LÝ ÞA HÝN a dý na ka yýt lý 1642 m2 a lan lý ta þýn maz 8) 2010/667 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 762 par - sel de da va lý AY DIN BEK ÇÝ a dý na ka yýt lý 1356 m2 a lan lý ta þýn maz 9) 2010/657 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü,1161 par - sel de da va lý NE CA TÝ ÖZ TÜRK a dý na ka yýt lý 843 m2 a lan lý ta þýn maz 10) 2010/659 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 780 par - sel de da va lý A LÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 682 m2 a lan lý ta þýn maz 11) 2010/686 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1351 par - sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý 1278 m2 a lan lý ta þýn maz 12) 2010/685 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 969 par - sel de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 1763 m2 a lan lý ta þýn maz 13) 2010/684 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1180 par - sel de da va lý CA HÝT TOK DE MÝR a dý na ka yýt lý 476 m2 a lan lý ta þýn maz 14) 2010/683 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1398 par sel de da va lý CA HÝT TOK DE MÝR a dý na ka yýt lý 763 m2 a lan lý ta þýn maz 15) 2010/675 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 908 par - sel de da va lý A LÝ KI LIÇ, E MÝ NE KAR KIN, HA SAN KI LIÇ a dý na ka yýt lý 2323 m2 a lan lý ta þýn - maz 16) 2010/676 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü,845 par - sel de da va lý A LÝ KI LIÇ, E MÝ NE KAR KIN, HA SAN KI LIÇ a dý na ka yýt lý 1001 m2 a lan lý ta þýn maz 17) 2010/670 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1456 par - sel de da va lý KA DÝR TOK TAÞ, SÜL BÝ YE KA RA GÖZ, BAY RAM TOK TAÞ, E MÝ NE GÜL DÖ VER a dý na ka yýt lý 1282 m2 a lan lý ta þýn maz 18) 2010/630 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 655 par - sel de da va lý MEH MET A LÝ BÝ ROL, KA DÝR BÝ ROL, FE RÝT BÝ ROL a dý na ka yýt lý 1964 m2 a lan lý ta þýn maz 19) 2010/629 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 656 par - sel de da va lý ÞÜK RÜ BÝ ROL, MEM MET A LÝ BÝ ROL, E ME TÝ TA BAN, ZEY NE TÝ YIL MAZ a dý na ka yýt lý 1042 m2 a lan lý ta þýn maz 20) 2010/628 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 1301 par - sel de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE (A ÞUT)YÝ ÐÝT, ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL - MAZ, GÜ LÝ ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý m2 a lan lý ta þýn maz 21) 2010/627 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Gon ca ay dýn Kö yü, 101 A da, 1031 par sel de da va lý E YÜP GÜ REL, CE VAT GÜ REL, FA Ý KA FÝ DAN, HA MÝ DE AK DE NÝZ, FAT MA GÖ RÜÞ, CEV DET AY HAN, KE NAN AY HAN a dý na ka yýt lý 2438,22 m2 a lan lý ta þýn - maz 22) 2010/626 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1212 par - sel de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE (A ÞUT)YÝ ÐÝT, ÝS MET YÝ ÐÝT, HA SAN YIL - MAZ, GÜ LÝ ZAR YIL MAZ a dý na ka yýt lý 4732 m2 a lan lý ta þýn maz 23) 2010/637 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1200 par sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý 4211 m2 a lan lý ta þýn maz 24) 2010/633 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 947 par - sel de da va lý SE LA HAT TÝN DE RÝN, ÞE REF DE RÝN, ÝS MET DE RÝN, NU RÝ YE DE RÝN, FAT MA ÞE RÝ FE BÝ RER(DE RÝN) a dý na ka yýt lý 7814 m2 a lan lý ta þýn maz 25) 2010/632 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 774 par - sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 1925 m2 a lan lý ta þýn maz 26) 2010/631 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 831 par - sel de da va lý A LÝ KI LIÇ, E MÝ NE KAR KIN, HA SAN KI LIÇ a dý na ka yýt lý 1722 m2 a lan lý ta þýn maz 27) 2010/638 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 954 par - sel de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 1362 m2 a lan lý ta þýn maz 28) 2010/639 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra il çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1382 par sel de da va lý CA HÝT TOK DE MÝR a dý na ka yýt lý 1438 m2 a lan lý ta þýn maz 79) 2010/640 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 906 par - sel de da va lý HA YA TÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 1121 m2 a lan lý ta þýn maz 30) 2010/647 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 920 par - sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý m2 a lan lý ta þýn maz 31) 2010/649 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 935 par - sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý m2 a lan lý ta þýn maz 32) 2010/648 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü 993 par - sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý 2885 m2 a lan lý ta þýn maz 33) 2010/532 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra ill çe si Gon ca ay dýn Kö yü,101 a da, 998 par sel de da va lý HA RUN AY DE NÝZ a dý na ka yýt lý 2639,64 m2 a lan lý ta þýn maz Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va lar da hu su - me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i - çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip leri a dý - na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ - kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: 3270 KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN

12 Ý LAN 12 De ðir men li Be le di ye Baþ kan lý ðý bün ye sin de 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu - nu kap sa mýn da is tih dam e dil mek ü ze re, ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze - te de ya yýn la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði i le ta rih ve sa yý lý Res - mi Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür lü ðe gi ren Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ðin de De ði þik - lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik te be lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de Baþ kan lý ðý mýz - da mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, un va ný, de re ce si, a de di, KPSS ta ban pu a ný tü rü be - lir ti len Ýt fa i ye E ri kad ro la rý na; Mer ke zi sý nav dan (KPSS) sý nav ko mis yo nun ca be lir le - nen a þa ðý da ki ta ban pu a ný a lýp Baþ kan lý ðý mý za mü ra ca at e den a day lar a ra sýn - dan, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re i lan e di len kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý a day be lir - le ne rek söz lü sý na va çað rý la cak týr. A TA MA YA PI LA CAK KAD RO LAR Sý ný fý Un va ný De re ce A de di Cins. Li san Tü rü Taban Puan Öð re nim Du ru mu G.Ý.H Ýt fa i ye 11 1 K/E KPSSP93 70 E ri BAÞ VU RU ÞART LA RI: ÝT FA Ý YE E RÝ A DAY LA RI GE NEL VE Ö ZEL ÞART LAR 1) Türk va tan da þý ol mak, 2) Ýt fa i ye E ri sý na vý nýn ya pý la ca ðý gün i ti ba ri i le 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol mak, 3) Tar týl ma ve öl çül me aç kar ný na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la er kek - ler de en az 1.67 m, ka dýn lar da en az 1.60 m bo yun da ol mak ve bo yun 1 m'den faz la o - lan kýs mý i le ki lo su a ra sýn da (+,-) 10 kg.dan faz la fark ol ma mak, 4) Er kek a day lar i çin as ker li ði ni yap mýþ, te cil li ol mak ve ya i li þi ði bu lun ma mak. 5) Sað lýk a çý sýn dan ka pa lý me kân, dar a lan ve yük sek lik gi bi fo bi si ol ma mak kay - dýy la Ýt fa i ye Teþ ki la tý nýn ça lýþ ma þart la rý na uy gun ol mak, ka lý cý bu la þý cý has ta lý ðý ol - ma mak, gö rev le ri ni dü zen li bir bi çim de yap ma ya en gel o la cak her han gi bir öz rü bu - lun ma mak, 6) Si ya si ve Me de ni hak la rý kul lan ma eh li ye ti ne sa hip ol mak, 7) Ka mu hak la rýn dan mah rum bu lun ma mak,(a ðýr ha pis ve ya 1 yýl dan faz la ha - pis ce za sý i le ve ya yüz ký zar tý cý bir suç i le hü küm giy miþ bu lun ma mak) 8) Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi ( ÖSYM ) ta ra fýn dan ya pý lan 2010 yý lý Ka - mu Per so ne li seç me Sý nav la rý na gir miþ KPSSP93'den yu ka rý da ki tab lo da gös te ri - len ve ü ze ri pu a ný al mýþ ol mak, 9) Gö re vi ni yap ma ya en gel ol ma dý ðý na da ir Nið de Dev let has ta ne sinden a lý - nan tam Te þek kül lü Sað lýk Ra po ru 10) Sa bý ka Si cil Kay dý (Son 7 gün i çe ri sin de a lýn mýþ ol mak) 11) Ka lý cý bu la þý cý has ta lý ðý ol ma mak, gö rev le ri ni dü zen li bir bi çim de yap ma ya en - gel o la cak be den ce ve a kýl ca bir sa kat lýk la rý bu lun ma mak. 12) 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun 48. mad de si nin (A) fýk ra sýn da be lir ti - len Þart la rý ta þý mak. BAÞ VU RU SI RA SIN DA ÝS TE NÝ LE CEK BEL GE LER 1 - Nü fus cüz da ný fo to ko pi (T.C. Va tan daþlýk Nu ma ra sý o lan o nay lý) 2 - Öð re nim du rum la rý ný gös te rir bel ge fo to ko pi si (as lý ve ya no ter o nay lý su re ti) 3 - KPSS so nuç bel ge si ör ne ði (as lý ve ya no ter o nay lý su re ti) 4 - Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn dan sa bý ka kay dý nýn ol ma dý ðý na i liþ kin ad li si cil bel ge - si. (Son bir haf ta i çin de al mýþ ol mak) 5 -Son al tý ay i çin de çe kil miþ 2 a det ve si ka lýk fo toð raf (1a de di baþ vu ru for mu - na ya pýþ tý rý la cak) 6 - De ðir men li sað lýk o ca ðýn dan a lýn mýþ boy ve ki lo öl çü mü ne i liþ kin bel ge. 7 - Er kek a day lar i çin ter his bel ge si ve ya as ker lik le i liþ ki si nin ol ma dý ðý na da ir bel ge. 8 - A day lar ta ra fýn dan dol du ru la cak o lan Baþ vu ru for mu (Baþ Baþ vu ru for mu ör ne - ði ku rum dan te min e di le cek tir.) 9 - E mek li San dý ðý tes cil ka yýt bel ge si (o nay lý) 10- Sað lýk Ku rul Ra po ru BAÞ VU RU YE RÝ, TA RÝ HÝ VE SA A TÝ: Baþ vu ru lar De ðir men li Be le di ye Baþ kan lý ðý He sap Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne (De ðir men li Bel de si /NÝÐ DE) þah sen ya pý la cak o lup Pos ta ve in ter net yo lu i le ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e dil me ye cek tir. Baþ vu ru lar Per þem be Gü nü sa at 08.30'da baþ la ya - cak o lup ay ný gün sa at da so na e re cek tir. SI NA VA GÝ RÝÞ BEL GE SÝ: Sý na va çað rý lan a day lar i çin sý na va gi riþ bel ge si dü zen le ne cek tir. KPSSP93 ba þa rý pu - a ný na gö re en yük sek pu an lý a day dan baþ la mak ü ze re boþ kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý ka dar a day sý na va ça ðý rý la cak o lup, Sý na va gi riþ bel ge le ri ta ri hin de Be le di ye miz He - sap Ýþ le ri Mü dür lü ðün den a lý na cak týr. Ay rý ca söz lü sý nav ve da ya nýk lý lýk tes ti ne gir me ye hak ka za nan a day la rýn lis te si Be le di ye miz Ý lan tah ta sýn da a sý la cak týr. A day lar sý na va gi riþ bel ge si i le bir lik te kim lik tes pi tin de kul la nýl mak ü ze re nü fus cüz da ný ya da sü rü cü bel ge si gi bi fo toð raf lý, ge çer li bir kim lik bel ge si ni de ya nýn da bu lun du ra cak týr. Baþ vu ru su nu ya pan a day la rýn ek sik bil gi ve bel ge ler le ya da ni te lik le ri uy gun ol ma dý - ðý son ra dan tes pit e di len baþ vu ru lar Ý da re miz ce de ðer len dir me ye a lýn ma ya cak týr. Sý - na va ka týl ma ya cak mü ra ca at sa hip le ri ne her han gi bir bil di rim de bu lu nul ma ya cak týr. SÖZ LÜ SI NAV KO NU LA RI; a) Tür ki ye Cum hu ri ye ti A na ya sa sý b) A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lâp Ta ri hi c) 657 Sa yý lý Dev let me mur la rý Ka nu nu d) Ma hal li Ý da re ler le il gi li Te mel Mev zu at e) Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði nin 16. mad de si nin 5. ben di ge re ði da ya nýk lý lýk tes ti. SI NAV GÜ NÜ ÞEK LÝ VE DE ÐER LEN DÝR ME: Sý na va gi riþ hak ký ka za nan a day lar i çin Pa zar te si gü nü, sa at de De ðir men li Be le di ye si / NÝÐ DE ad re sin de Söz lü Sý nav Ko mis yo nu hu zu run da söz lü sý - nav ve da ya nýk lý lýk tes ti ya pý la cak týr. Be lir ti len ta rih te sý na výn bit me me si ha lin de söz - lü sý nav ve da ya nýk lý lýk tes ti ne ta kip e den ta rih ler de de vam e di le cek tir. Söz lü sý nav ve da ya nýk lý lýk tes tin den 100 tam pu an ü ze rin den en az 70 pu an al mak ge re kir. Gi riþ sý na výn dan en yük sek pu an a lan a day dan baþ la na rak ya pý lan sý ra la ma ya gö re o luþ tu ru lan lis te Be le di ye miz i lan pa no su na a sý la rak du yu ru lur. Ay rý ca söz lü sý - na va gi ren tüm a day la ra ya zý lý o la rak bil di ri lir ve ba þa rý lý o lan a day lar dan a tan ma la rý i - çin ge rek li o lan bel ge ler is te nir. Sý na vý ka za nan lar a ra sýn dan a ta na cak boþ kad ro sa yý - sý ka dar a sýl ve boþ kad ro sa yý sý nýn ya rý sý ka dar ye dek a day be lir le ne rek i lan e di lir. A sýl a day lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne ba þa rý sý ra sý na gö re ye dek a day lar dan a ta - ma ya pý la cak týr. Baþ vu ru iþ lem le ri sý ra sýn da ger çe ðe ay ký rý be yan da bu lun du ðu ve ya her han gi bir þe kil de ger çe ði sak la dý ðý tes pit e di len a day la rýn sý nav la rý ge çer siz sa yý lýr ve bun la rýn a ta ma la rý ya pýl maz. Bu gi bi du rum la rý tes pit e di len a day la rýn a ta ma la rý ya pýl mýþ ol sa da hi a ta ma lar ip tal e di lir. Bu ki þi ler hiç bir hak ta lep e de mez ler ve hak la rýn da Cum hu - ri yet Sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lu nu lur. B: 2929 DEÐÝRMENLÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI ESAS NO: 2010/799 Esas. KARAR NO: 2010/691 KARAR Davanýn KABULÜ ÝLE, Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Halisehatun, C.N: 4, H.N: 299, BSN: T. C. ÞÝÞLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO: 2004/285 Da va lý: Þe ri fe GÖK MEN (ÖZ GÜR)- Ca fer GÖK MEN mi ras çý sý Da va cý lar As lan SA RI ve Ka mi le SA RI ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çý lan Taz mi nat da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da mah ke me miz ce ve ri len 23/12/2010 ta rih, 2004/285 e sas, 2010/522 ka rar sa yý lý i la mýn da; 1- Da va nýn kýs men ka bu lü i le, ,64 TL mad di taz mi nat, 2.600,00 TL ma ne vi taz mi nat ol mak ü ze re top lam ,64 TL taz mi na týn, ,34 TL si ne (ma ne vi taz mi nat lar i le bir lik te) o lay ta ri hin den i ti ba ren, 1.015,30 TL si ne i se da va ta ri hin den i ti ba ren ya sal fa iz iþ le til mek ü ze re da va lý lar dan müþ te re ken ve mü te sel si len da va cý - la ra ö den me si ne, (Da va lý si gor ta þir ke ti nin so rum lu lu ðu nun po li çe li mi ti o lan ,00 TL i le sý nýr lan dý rýl ma sý na) ,39 TL ba ki ye harç i le, da va cý la rýn ýs lah la ta mam lat tý ðý 494,80 TL ha rcýn da va lý lar dan tah si li ne, ,02 TL üc re ti ve kâ le tin da va lý lar dan tah si li i le da va cý ya ve ril me si ne, (da va lý si gor ta þir ke ti nin po li çe li mi ti i le so rum lu tu tul ma sý kay dý i le) ka rar ve ril miþ tir. Bu i la nýn ga ze te de ya yýn ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra ta ra fý ný za teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý, bu ta rih ten 15 gün lük ka nu ni sü re i çe ri sin de tem yiz et medi ði niz tak dir de ke sin le þe ce ði i lan ve da ve ti ye ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 07/01/ B: 3210 T. C. ANKARA ASLÝYE 20. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/585 Da va cý, YA KU TÝ YE ÝL ÇE BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐI i le Da va lý, HA SAN ÇAY LAK a ra sýn - da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ka mu laþ týr ma (Be del Tes bi ti Ve Tes cil) da va sý ne de niy le; Er zu rum Ý li Ya ku ti ye Ýl çe si So ðuk çer mik Ma hal le si, Paf ta: 2, Par sel: 48 de ka yýt lý da va lý a dý na ka yýt lý ta þýn ma zýn i mar pla nýn da park a la ný na i sa bet et ti ðin den en ka zý - nýn Ya ku ti ye Ýl çe Be le di ye si En cü me ni nin ta rih ve 155 sa yý lý ve yi ne ta rih 330 sa yý lý ka rar la rý ge re ði ka mu laþ tý rýl ma sý na ve ka mu laþ týr ma be - de li nin tes pi ti i le en ka zý nýn da va cý i da re ye a i di ye ti ne ka rar ve ril miþ o lup, da va lý Ha san Çay lak ýn iþ bu i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da - ri yar gý da ip tal da va sý, ad li yar gý da mad di ha ta la rýn dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði, i da ri yar gý da da va a çan la rýn da va aç týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný mah ke me mi ze bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe rek mah ke me miz ce be lir le nen de ðer ü ze rin den ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði, ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip le ri a dý na tes pit e - di le cek il gi li ban ka ya ya tý rý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn ma za i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil - le ri ni i lan dan i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si 2942 S.K. nun 4650 S.K. 1O. md. ge re ðin ce i lan o lu nur DU RUÞ MA GÜ NÜ: Gü nü Sa at da B: 3178 ERZURUM 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/585 Esas. Davacý Yakutiye Ýlçe Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalý Halis Çaylak aleyhine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Davacý vekili dilekçesinde; Erzurum ili Merkez Soðukçermik Mahallesi 2 pafta 48 nolu parselin Mülkiyet hakkýnýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tapuya tesis ve tesciline karar verilmesini talep etmiþtir. Maliðin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý Yakutiye ilçe Belediye Baþkanlýðýna karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceði, Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna T. Vakýflar Bankasý Erzurum merkez þubesine yatýrýlacaðý, taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma delilleri teblið tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin 2010/585 Esas sayýlý dosyasýna sunulmasý ile duruþma tarihinin 10/02/2011 günü saat olduðu 4650 S.K. ile deðiþik 2942 S.K.nun 10/4. Maddesi gereðince ilan olunur. 16/12/ B: 3179 ERZURUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI E SAS NO: 2010/533 Da va cý Ya ku ti ye Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar MUH LÝS ÇAY LAK a - ley hi ne Mah ke me mi ze a çý lan Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn ya - pý lan ten si bi sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce: Da va cý ve ki li di lek çe sin de ö zet le; Er zu rum i li Ya ku ti ye il çe si So ðuk çer mik Ma hal le si kap sa yan a lan da, 2 paf ta, 48 par sel de top lam 86,82 m 2 yü zöl çüm lü da va lý ya a it ge - ce kon du, i mar pla nýn da park a la nýn da i sa bet et ti ðin den, Ya ku ti ye il çe Be le di ye En cü - me nin 08/10/2010 ta rih 333 sa yý lý ka rar la rý i le; Da va ko nu su Er zu rum Mer kez So ðuk - çer mik Ma hel le si ni kap sa yan a lan da 2 paf ta, 48 no lu par sel sa yý lý ta þýn ma zýn ve ü ze - rin de bu lu nan ya pý nýn ka mu laþ tý rýl ma sý ge re ken a lan da bu lun du ðun dan da va ko nu su ye rin da va lý ta ra fa a it his se si nin ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ne, ta þýn ma zýn ü ze - rin de ki ya pý lar la bir lik te ve ta þýn ma zýn ta pu ya da va cý a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ tir. Ma lik le rin teb li gat ve ya i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün sü re i le i çer sin de ka mu laþ - týr ma iþ le mi ne ve da va cý Bo taþ Ge nel Mü dür lü ðü ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Er zu rum Mer kez Þu - be si Mü dür lü ðü ne ya tý rý la ca ðý, ta þýnm a zýn ma li de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil - le ri ni teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün lük sü re i çin de Mah ke me mi zin 2010/533 E sas sa yý lý dos ya sý na su nul ma sý i le du ruþ ma ta ri hi nin 03/02/2011 gü nü sa at de ol - du ðu 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 2942 Sa yý lý Ka nu nun 10/4. Mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 27/12/ B: 3177 ERZURUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI E SAS NO: 2010/534 Da va cý Ya ku ti ye Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar HÜ SE YÝN ÇAY LAK a - ley hi ne Mah ke me mi ze a çý lan Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn ya - pý lan ten si bi sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce: Da va cý ve ki li di lek çe sin de ö zet le; Er zu rum i li Ya ku ti ye il çe si So ðuk çer mik Ma hal le si kap sa yan a lan da, 2 paf ta, 48 par sel de top lam m 2 yü zöl çüm lü da va lý ya a it ge - ce kon du, i mar pla nýn da park a la nýn da i sa bet et ti ðin den, Ya ku ti ye Ýl çe Be le di ye Mec li - si nin 09/06/2010 ta rih 155 sa yý lý ve Ya ku ti ye Ýl çe Be le di ye En cü me nin 08/10/2010 ta - rih 334 sa yý lý ka rar la rý i le; Da va ko nu su Er zu rum Mer kez So ðuk çer mik Ma hal le si ni kap sa yan a lan da 2 paf ta, 48 no lu par sel sa yý lý ta þýn ma zýn ve ü ze rin de bu lu nan ya pý - nýn ka mu laþ tý rýl ma sý ge re ken a lan da bu lun du ðun dan da va ko nu su ye rin da va lý ta ra fa a it his se si nin ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ne, ta þýn ma zýn ü ze rin de ki ya pý lar la bir - lik te ve ta þýn ma zýn ta pu ya da va cý a dý na tes ci li ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ tir. Ma lik le rin teb li gat ve ya i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün sü re i le i çer sin de ka mu laþ - týr ma iþ le mi ne ve da va cý Bo taþ Ge nel Mü dür lü ðü ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Er zu rum Mer kez Þu - be si Mü dür lü ðü ne ya tý rý la ca ðý, ta þýn mazm ma li de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de - lil le ri ni teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün lük sü re i çin de Mah ke me mi zin 2010/534 E sas sa yý lý dos ya sý na su nul ma sý i le du ruþ ma ta ri hi nin 10/02/2011 gü nü sa at de ol du - ðu 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 2942 Sa yý lý Ka nu nun 10/4. Mad de si ge re ðin ce i lan o - lu nur. 27/12/ B: 3176 ERZURUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/587 Esas. Davacý Yakutiye Ýlçe Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalý Fazlý Çaylak aleyhine Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Davacý vekili dilekçesinde; Erzurum ili Merkez Soðukçermik Mahallesi 2 pafta 48 nolu parselin Mülkiyet hakkýnýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tapuya tesis ve tesciline karar verilmesini talep etmiþtir. Maliðin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý Yakutiye ilçe Belediye Baþkanlýðýna karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceði, Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna T. Vakýflar Bankasý Erzurum merkez þubesine yatýrýlacaðý, taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma delilleri teblið tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin 2010/587 Esas sayýlý dosyasýna sunulmasý ile duruþma tarihinin 10/02/2011 günü saat olduðu 4650 S.K. ile deðiþik 2942 S.K.nun 10/4.Maddesi gereðince ilan olunur. 16/12/ B: 3175 ERZURUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/840 KARAR KARAR NO: 2010/786 Davacý tarafýndan açýlan davanýn KABULÜ ile; Ardahan Ýli, Damal Ýlçesi, Mustafa Kemal Köyü/Mah., Cilt No: 47, HN: 53, BSN: 61 de nüfusa kayýtlý olan T.C nolu HÜSNÝYE US un, nüfus kayýtlarýnda HÜSNÝYE olan isminin HÜSNE olarak TASHÝHÝNE, B: 3168 T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ TÜRK MÝLLETÝ ADINA KARAR ESAS NO: 2010/483 KARAR NO: 2010/447 Davacý SÜREYYA AKAR aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davanýn kabulü ile Kastamonu ili Bozkurt ilçesi Ulu köyü C: 37, H:10'da nüfusa kayýtlý Saim ve Bedriye den olma 05/08/1978 doðumlu davacý SÜREYYA AKAR ýn isminin T.M.K. 27. maddesi uyarýnca GAMZE olarak tashihen düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra yayýnlanmýþ sayýlacaktýr. 14/01/ B: 3284 ÝLAN PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Sayý: 2010/941 Esas. 14/01/2011 Mahkememizin 27/12/2010 Tarih, 2010/941 Esas, 2010/1513 Karar sayýlý kararý ile Tunceli ili, Pülümür ilçesi, Daðbek Köyü nüfusuna kayýtlý Mehmet ve Hani den olma 1910 doðumlu SARAY DOÐAN ýn kýsýtlandýðý ve kendisine Kýzý CEMÝLE YILDIRIM IN VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. B: 3265 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/406 KARAR NO: 2010/437 Davacý Fincan Bektaþ tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizin 24/12/2010 tarih ve ayný sayýlý kararý gereðince, Davanýn kabulü ile, Iðdýr ili, Iðdýr Merkez ilçesi, Suveren Mah./köyü, C: 48, H: 87 de, nüfusa kayýtlý Mehmet ve Sabiha dan olma 01/01/1966 doðumlu Fincan Bektaþ ýn isminin GÜLCAN BEKTAÞ OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE Ýliþkin karar ilan olunur. B: 3261 ÝLAN BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN 2010/1498 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 16/12/2010 tarih, 2010/1498 E., 2010/1858 K. sayýlý karar ile Mehmet Nuri ve Aliye den olma, 25/05/1926 doðumlu MELÝHA ÝLKAY ýn TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine 1955 doðumlu Mehmet Sebahattin kýzý, ENÝSE SEVÝLAY ÝLKAY vasi olarak tayin edilmiþtir. 24/12/ B: 3260 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/345 KARAR KA RAR NO: 2010/261 Da vanýn KA BU LÜ Ý LE, Bay burt, De ðir men cik, 71 Cilt, 28 Ha ne, 92 BSN de ( TC no lu) nü fu sa ka yýt lý Ha ya ti ve Mel tem den ol ma 05/01/2010 do - ðum lu Yu suf Kes kin in ön is mi nin ip ta li i le YU SUF TAY LAN o la rak DE ÐÝÞTÝ RÝL ME SÝ NE, B: 3328 T. C. ÜSKÜDAR 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E sas No: 2010/424 Mah ke me miz ce ve ri len 29/12/2010 gün ve 2010/424 E sas, 2010/360 Ka rar sa yý lý ka rar la, Yük sel ve Gül süm den ol ma Ay bas tý do ðum lu A lev Er in, nü fus ta - ki A lev o lan ö na dý nýn E LÝF o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE ka rar ve ril di. Ý lan o lu nur B: 3332 T. C. ÜSKÜDAR 2. ASLÝYE HUKUK HA KÝM LÝ ÐÝ NDEN ÝLAN Esas No: 2010/550 Esas. Ahmet ve Nazmiye den olma, Gölköy 07/07/1983 doðumlu, Ordu ili, Gölköy ilçesi, Kale Mahallesi/Köyü nüfusuna kayýtlý, Cilt No: 29, Hane No: 29, BSN No: 110 da kayýtlý davacý OLGUN TOP un Top olan soyadý SOFUOÐ LU olarak tashihi ve bu deðiklik eþi ÜLKÜ TOP ve 18 yaþýndan küçük çocuklarý Nazan ve Nazlý ya da þamil olmak üzere, Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2010 tarih, 2010/550 Esas ve 2010/660 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. ilan olunur. 17/01/ B: 3318 ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010 /724 E sas. KA RAR NO: 2010/684 Da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Si vas i li, Ha fik il çe si, Be sin li, C.N: 26, H.N: 14, BSN: 81 de nü fu sa ka yýt lý Tu ran Oð lu, Cen net ten ol ma, 26/08/2003 Þiþ li do ðum lu, T.C kim lik nu ma ra lý Ha cý A li Çe li ker in nü fus kay dýn da Ha cý A li o lan is mi nin A LÝ o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 3343 T. C. ÞÝÞLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO: 2010/441 KA RAR NO: 2010/442 Da va cý Kök sal Gök ce gö zog ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me - miz de a çý lan Nü fus (Ad ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la - ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 24/12/2010 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce, Da va nýn ka bu lü i - le, Er zin can i li, Re fa hi ye il çe si, Tek ne cik Mah./kö yü, C: 34 H: 59 da, nü fu sa ka yýt lý Þe rif oð lu, Mü nev ver den ol ma 23/10/1973 do ðum lu Kök sal Gök ce gö zog un so ya dý nýn KÖK SAL GÖK CE GÖZ O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: 191 ÝLAN BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Dos ya No: 2010/288 E. Da va cý A li Can ta ra fýn dan da va lý lar A li Ce sur vs a ley hi ne An tal ya Mer kez Ký zýl top rak 5916 a da 10 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn or tak lý ðý nýn gi de ril me si da va sý nýn mah ke me miz - de gö rül mek te o lan a çýk du ruþ ma sýn da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca, Bü tün a ra ma la ra rað men da hi li da va lý lar dan; A LÝ CE SUR(ÝB RA HÝM), AY FER TI KIR DIK(HA MÝT), AY ÞE A DER(HÜ SE YÝN), AY ÞE GÜL YE ÞÝL DAÐ(A LÝ), BÝN NAZ PÝÞ KÝN(MÝK DAT), FA ZÝ LET BÝR SEN UZ DÝL(HA MÝT), GÜL SÜM GÜ NAY DIN(OS MAN), HA SAN HÜ SE YÝN U ÐU REL(MEH MET), HA SAN KA RA TAÞ(HA - LÝL), HA SAN YA SÝN KO ZAK(EM RAL), HA TÝ CE CEY LAN(HÜ SE YÝN), HAV VA NA ÇA - KIR(KA DÝR), HÜ SE YÝN AK SU(A LÝ), HÜ SE YÝN AV NÝ GÜ NAY DIN (OS MAN), ÝB RA HÝM TUN CAY(HA SAN), ÝD RÝS AK SU (HA LÝL), MAH MUT COÞ KUN (HA LÝL), MEH MET DUR - SUN (ÝB RA HÝM), MEH MET HA KÝ KAT (BEK TAÞ), MEH MET ÞA HÝN (MU SA), MEH MET TAÞ TE KÝN (AH MET), MEH MET TUN ÇEL (A LÝ), MU SA KAP LAN(MEH MET), MU SA KA - ZIM OK TAY(MEH MET), MUS TA FA GÜL YURT(A LÝ), MUS TA FA HA KÝ KAT(VE LÝ), MUS - TA FA KA YA(HA LÝL ÝB RA HÝM), NAZ MÝ ÞA NÖZ(KA ZIM), OS MAN BÝ TER(MEH MET), OS MAN GÜ NEL(SÜ LEY MAN), OS MAN SE VER(HÜ SE YÝN), Ö MER AK SU(HA LÝL), RI ZA SÜ MER (MEH MET), SE YÝT A LÝ KÜ ÇÜK ÇE LÝK(AH MET), SUL TAN A TA KUL (HA SAN), SÜ LEY MAN ÞE NER(HA LÝL), SÜ LEY MAN TAÞ(HA SAN), SÜ LEY MAN TO KUR(MUS TA - FA), YU SUF KE NAN GEN CER(MUS TA FA) nýn ad re si tes pit e di lip da va di lek çe si, du - ruþ ma gü nü ve sa a ti teb lið e di le me di ðin den; bu da va lý la ra teb li ga týn i la nen ya pýl ma - sý na, du ruþ ma nýn 18/02/2011 gü nü sa at 09.00'a bý ra kýl ma sý na ka rar ve ril di ðin den HUMY nýn mad de le ri ge re ðin ce ib raz et mek is te di ði de lil le ri i le bir lik te du - ruþ ma ya gel me si, ak si tak dir de ay rý ca gý yap ka ra rý teb lið e dil mek si zin du ruþ ma nýn gý - ya býn da so nuç lan dý rý la ca ðý da va/da hi li da va di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen du yu ru lur. 12/01/ B: 3144 T. C. ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/586 E sas. Da va cý Ya ku ti ye Ýl çe Be le di ye Baþ kan lý ðý ve ki li ta ra fýn dan da va lý Hu lu si Çay lak a ley - hi ne Mah ke me miz de a çý lan Ka mu laþ týr ma Bede li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn yar gý - la ma sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va cý ve ki li di lek çe sin de; Er zu rum Ý li Mer kez So ðuk çer mik Ma hal le si 2 paf ta 48 no lu par se lin Mül ki yet hak ký nýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta pu ya te sis ve tes ci li ne ka rar ve ril me si ni ta lep et miþ tir. Ma li ðin teb li gat ve ya i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne ve da va cý Ya ku ti ye Ýl çe Be le di ye Baþ - kan lý ðý na kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da - va sý a ça bi le ce ði, Mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hi bi a dý na T. Va kýf lar Ban ka sý Er zu rum mer kez þu be si ne ya tý rý la ca ðý, ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ - kin tüm sa vun ma de lil le ri teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün lük sü re i çin de mah ke me - mi zin 2010/586 E sas sa yý lý dos ya sý na su nul ma sý i le du ruþ ma ta ri hi nin 10/02/2011 gü - nü sa at ol du ðu 4650 S.K. i le de ði þik 2942 S.K.nun 10/4.Mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 16/12/ B: 3174 ERZURUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Ön Li sans dü ze yin de e ði tim ve ren Mes lek yüksek okulundan mezun ol mak

13 Ý LAN Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun 48. mad de si nin (A) fýk ra sý nýn þart la rý ný ve Be le - di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði nin 15. mad de sin de Ýt fa i ye E ri Kad ro la rý na ilk de fa a tan ma þart la rý - na gö re, a þa ðý da ki þart la rý ta þý mak ko þu lu i le be lir ti len boþ 3 a de t Ýt fa i ye E ri kad ro la rý na a - lým ya pý la cak týr. A TA MA YA PI LA CAK KAD RO LAR Sý ný fý Un va ný De re ce si A de di E ði tim Du ru mu GÝH Ýt fa i ye E ri yýl lýk Yük se ko kul Me zu nu ol mak TOP LAM: 3 BAÞ VU RU ÞART LA RI : 1. Türk va tan da þý ol mak 2. Sý na výn ya pýl dý ðý ta rih i ti ba ri i le a day la rýn 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol ma la rý, 3. Tar týl ma ve öl çül me aç kar ný na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la, er kek ler - de en az 1.67 met re, ka dýn lar da 1.60 met re bo yun da ol mak ve bo yun 1 met re den faz la o lan kýs mý i le ki lo su a ra sýn da (+,-) 10 ki lo dan faz la fark ol ma mak Boy ve Ki lo tes pit le ri im ti han ko mis yo nu ta ra fýn dan biz zat ya pý la cak týr. 4. Er kek a day lar i çin Mu vaz zaf As ker lik Hiz me ti ni yap mýþ ve ya te cil li ol mak. 5. Ka lý cý bu la þý cý has ta lý ðý ol ma mak, gö rev le ri ni dü zen li bir bi çim de yap ma ya en gel o - la cak be den ce ve a kýl ca bir sa kat lýk la rý bu lun ma mak, 6. Si ya si ve Me de ni hak la rý kul lan ma eh li ye ti ne sa hip ol mak, 7. Ka mu hak la rýn dan mah rum bu lun ma mak.(a ðýr ha pis ve ya 6 ay dan faz la ha pis ce - za sý i le ve ya yüz ký zar tý cý bir suç i le hü küm giy miþ bu lun ma mak) 8. KPSS (Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý) 2010 sý na vý na gir miþ ol mak, 9. KPSSP93 pu an tür le rin den en az 60 ve ü ze ri pu an al mýþ ol mak. 10. Be le di ye mi ze baþ vu ran a day la rýn KPSS ba þa rý pu an la rý na gö re sý ra la na rak en yük sek pu an lý a day dan baþ la mak ü ze re a ta ma ya pý la cak boþ kad ro la rýn 3 ka tý o ra nýn da a day sý na va çað rý la cak o lup, sý na va çað rý la cak Ýt fa i ye E ri a day la rý nýn lis te si Be le di ye mi zin lan ya. bel.tr ad re sin den, Ýn san Kay nak la rý ve E ði tim Mü dür lü ðü i lan pa no su na a sý la rak ya yýn la na - cak týr. Sý na va çað rý lan a day lar i çin sý na va gi riþ bel ge si dü zen le ne cek tir. Sý na va gi riþ bel ge le ri 07 ÞU BAT 2011 ta ri hin de Ýn san Kay nak la rý ve E ði tim Mü dür lü ðün den a lý na cak týr. BAÞ VU RU YE RÝ VE ÞEK LÝ: Baþ vu ru lar Per þem be gü nü sa at 08:00 da baþ la yýp, Cu ma Gü - nü sa at 17:00 da so na e re cek tir. Baþ vu ru lar A lan ya Be le di ye Baþ kan lý ðý Ýn san Kay nak la rý ve E ði tim Mü dür lü ðü / A L AN YA ad re si ne þah sen ya pý la cak o lup, pos ta yo lu ve in ter net i le ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e dil me ye cek tir. BAÞ VU RU Ý ÇÝN GE REK LÝ BEL GE LER: A lan ya Be le di ye si Ýn san Kay nak la rý ve E ði tim Mü dür lü ðün den a lý na cak baþ vu ru for mu a day ta ra fýn dan ek sik siz ve o ku nak lý þe kil de tü ken mez ka lem le dol du rul mak su re tiy le a - þa ðý da ki bel ge ler ek le ne cek tir. 1- Nü fus Cüz dan fo to ko pi si (T.C. Kim lik No lu) 2- Öð re nim du rum la rý ný gös te rir bel ge nin as lý ný ib raz et mek su re tiy le fo to ko pi si 3- Son 3 ay i çin de çe kil miþ 2 a det ve si ka lýk fo toð raf 4- KPSS sý nav so nuç bel ge si ku ru mu muz ta ra fýn dan il gi li nin þif re si gi ri le rek in ter net ad re sin den a lý na cak týr 5- Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn dan ad li si cil bel ge si (Son 1 (Bir) ay i çin de a lýn mýþ). SI NAV YE RÝ VE SA A TÝ: Sý nav ye ri A lan ya Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý o lup; Söz lü sý nav Çar - þam ba gü nü sa at da uy gu la ma sý na vý i se ay ný gün, ay ný yer de sa at da ya pý la - cak týr. Uy gu la ma sý na vý na ge lir ken ta lip li le rin spor ký ya fe ti i le gel me le ri ge rek mek te dir. SI NAV KO NU SU (MÜ LA KAT): a) Tür ki ye Cum hu ri yeti A na ya sa sý b) A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lap Ta ri hi c) 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu d) Ma hal li Ý da re ler i le il gi li Te mel Mev zu at e) Ýt fa i ye Yö net me li ði f) Ge nel Kül tür. DE ÐER LEN DÝR ME: Baþ vu ran lar a ra sýn dan en yük sek pu a na sa hip a day dan baþ la mak ü ze re, i lan e di len kad - ro sa yý sý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek Söz lü sý na va çað rý lýr. Sý nav da ba þa rý lý o la bil mek i çin; Söz lü sý nav pu a ný 50, uy gu la ma sý na vý 50 pu an o lup top lam da 100 ü ze rin den en az 70 pu - an al mýþ ol mak ge re kir. Yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re; Kad ro sa yý sý ka dar A SÝL, Kad ro sa yý sý nýn ya rý sý ka dar YE DEK ü ye be lir le ne cek tir. Sý na vý ka za nan lar Be le di ye miz In ter net say fa sýn dan ve ya zý lý o la rak bil di ri le cek tir. A ta ma ya pý lan lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne ye dek a day lar a ra sýn dan ba þa rý sý - ra sý na gö re a ta ma ya pý la cak týr. Sý nav Ko mis yo nu; sý nav so nun da per so nel a lý mý i çin i la na çýk tý ðý kad ro lar da, ba þa rý pu - an la rý ný dü þük bul du ðu ve ya ye ter li bul ma dý ðý tak dir de sý nav du yu ru sun da i lan e di len le rin bir kýs mý ný ya da hiç bi ri ni a lýp al ma ma hak ký na sa hip tir. Baþ vu ru ve Ýþ lem ler sý ra sýn da ger - çe ðe ay ký rý be yan da bu lun du ðu ve ya her han gi bir þe kil de ger çe ði sak la dý ðý tes pit e di len le - rin sý nav la rý ge çer siz sa yý lýr ve bun la rýn a ta ma la rý ya pýl maz. Bu gi bi du rum la rý tes pit e di len - le rin a ta ma la rý ya pýl mýþ ol sa da hi a ta ma la rý iptal e di lir. Bu ki þi ler hiç bir hak ta lep e de mez - ler ve hak la rýn da Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lu nu lur. Ý LA NEN DUY RU LUR. B: 3148 ÝLAN ALANYA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN E SAS NO: 2009/1005 KA RAR NO: 2010/1115 DA VA LI: NAZ MÝ YE COÞ KUN -131 So kak Se kiz Ey lül Mah. No: 33 Ýç ka pý no: 1 Ke mal pa þa ÝZ MÝR Da va cý RÜS TEM COÞ KUN a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Ev len me nin ip ta li da va - sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; ve ri len 07/12/2010 ta rih, 2009/1005 E sas, 2010/1115 Ka rar sa yý lý i la mýn da va di lek çe si nin teb li ði gi bi ad re si tes pit e di le me yen da va lý Naz mi ye COÞ KUN a ga ze te i la ný su re ti i le teb li ði ne ka rar ve ril di ðinden; A çý lan Da va nýn KA BU LÜ i le; Ýz mir Ý li, Bal ço va Ýl çe si, Ka zým di rik Mah. Cilt: 120, Ha ne: 80, Bsn: 1 de nü fu sa ka yýt lý, TC no lu, Rüs tem ve Ka mer oð lu, Ýs ma i li ye 09/07/1941 do ðum lu RE CEP COÞ KUN i le ay ný ha ne de Bsn: 6 da nü fu sa ka yýt lý, TC no lu, A li Hay dar ve Ha ti ce Zeh ra ký zý, Ö ren 03/02/1949 do ðum lu, (ev le ne rek Ýz mir i li, Ke mal pa þa il çe si, Ö ren kö yü, c.23, ha ne. 158, bsn. 26 nf. kay dýn - dan gel me, UY GUN kýz lýk so yad lý) da va lý NAZ MÝ YE COÞ KUN un yap mýþ ol duk la rý ev li li - ðin TMK.nun 145/1-3 mad de si u ya rýn ca mut lak but lan se be biy le ÝP TA LÝ NE. 2- Da va cý ta ra fýn yap mýþ ol du ðu, da va a çý lýþ gi de ri: 41,20.-TL, ta nýk üc re ti:60.-tl, teb li gat gi de ri: 25.-TL, ta li mat gi de ri: 5.-TL, ga ze te i lan gi de ri: 136,49.-TL ki TOP LAM: 267,69.-TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lý na rak, da va cý ta ra fa ve ril me si ne. 3- Da va cý ta raf ken di si ni ve kil i le tem sil et tir di ðin den A A ÜT ge re ðin ce he sap ve tak dir e di len TL üc ret-i ve ka le tin da va lý dan a lý na rak, da va cý ta ra fa ve ril me si ne. 4- Ba ki ye 1,55.-TL ha rcýn da va lý dan tah si li i le ha zi ne ye i rat kay dý na da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý, da va lý nýn yok lu ðun da, ka ra rýn teb lið ta ri hin den i ti ba - ren 15 gün i çe ri sin de Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ve ri len ka rar Da va lý Naz mi ye COÞ KUN a Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 05/01/ B: 3254 ÝLAN ÝZMÝR 12. AÝLE MAHKEMESÝNDEN E SAS NO : 2005/315 KA RAR NO : 2007/503 Da va cý Bo taþ Bo ru Hat la rý i le Pet rol Ta þý ma AÞ ta ra fýn dan da va lý lar Zey nep A li bey vs. a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Ka mu laþ týr ma da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da: HÜ KÜM: 1. A çý lan da va nýn ka bu lü i le, Ma lat ya Ý li, Mer kez Bin dal Kö yü, 914 par sel no lu ta þýn ma zýn m 2 lik da i mi ir ti fak ka mu laþ týr ma be de li nin 1.744,80 YTL o la - rak tes pi ti ne, bu be de lin da ha ön ce tes pit dos ya sý i le bir lik te ya tý rý lan be del i le son ra - dan ya tý rý lan be del le bir lik te ta pu ka yýt ma lik le ri ne his se le ri o ra nýn da ö den me si ne, 2. Da va cý Bo taþ A.Þ. le hi ne da va ya ko nu Ma lat ya Ý li, Mer kez Bin dal Kö yü, 914 par sel no lu ta þýn maz da m 2 lik da i mi ir ti fak hak ký te si si ne ve ta pu ya tes ci li ne, 3. Ka rar ke sin leþ me si ni bek le mek si zin mas raf ve ril di ðin de Ta pu Si cil Mü dür lü ðü ne ge re ði ya pýl mak ü ze re ka ra rýn ve tek nik bi lir ki þi ra po ru nun bir ör ne ði nin gön de ril me si - ne, da va lý la rýn his se le ri o ra nýn da Ma lat ya Zi ra at Ban ka sý Mer kez Þu be si ne ya tý rý lan ir - ti fak be del le ri nin der hal da va lý la ra his se le ri o ra nýn da ö den me si i çin ya zý ya zýl ma sý na, 4. Pe þin a lý nan har cýn mah su bu i le ba ki ye 0,90 YTL da ha mak tu har cýn da va nýn ni - te li ði ge re ði da va cý dan a lýn ma sý na, 5. Da va cý bu da va da ken di ni bir ve ki lle tem sil et tir di ðin den ka rar ta ri hi i ti ba riy le öl - çüm le nen 500,00 YTL mak tu ve ka let üc re ti nin da va lý lar dan a lý na rak da va cý ya ve ril - me si ne, 6. Da va lý lar dan Va hap Ta ne li bu da va da ken di ni bir ve kil le tem sil et tir di ðin den ka - rar ta ri hi i ti ba riy le öl çüm le nen 500,00 YTL mak tu ve ka let üc re ti nin da va cý dan a lý na - rak bu da va lý ya ve ril me si ne, Ý liþ kin ve ri len ka rar da va cý ve ki li i le da va lý lar dan Va hap Ta ne li ve ki li nin yüz le ri ne kar þý di ðer da va lý la rýn yok lu ðun da ve tes cil yö nün den ke sin, ka mu laþ týr ma be de li yö nün den ka ra rýn teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ad res le ri meç hul o lan da va lý lar Zey nep A LÝ BEY, Ha ti ce FI RAT, Ke mal A LÝ BEY, Ü mit A KEL, Gü ler A KEL, Za hi de Ö ÐÜT, Meb ru re (Hüs nü Ký zý), Ha mi de A KINCl, Za hi de Ö ÐÜT, Mus ta fa Hay ri Ö ÐÜT Mi ras çý la rý. A li Rý za Ö ÐÜT, Mus ta fa Hay ri Ö ÐÜT (Þa zi ye oð lu) Fat ma Zeh ra Ö ÐÜT (Çav dar) Ha ti ce Ö ÐÜT (Kýþ lal) Meh met Ö ÐÜT, Ül vi ye Ö ÐÜT, Bir sen Ö ÐÜT (Gö ker kek) Bed ri ye Ö ÐÜT, Gö nül Ö ÐÜT (A kýn), Küb ra Ö - ÐÜT, Ne za ket Ö ÐÜT, Mu rat Ha luk Ö ÐÜT, Nes li gül Ö ÐÜT (Gün), Mus ta fa Hay ri Ö ÐÜT (Ö mer oð lu), Ser pil Ö ÐÜT (De mir taþ), Sa di Ö ÐÜT, Za hi de Ö ÐÜT (Tun cay), Ha san Ö - ÐÜT, Ha cer Nu ri ye Ö ÐÜT, Hü se yin Ö ÐÜT, Se her Gü lüm ser Ö ÐÜT (Þa hin), Meh met A li Ö ÐÜT, A li Rý za Ö ÐÜT, Gü lüm ser Ö ÐÜT, Os man Ö ÐÜT ve Ay han Ö ÐÜT e ka rar teb li ði ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 05/01/ B: 3068 ÝLAN MALATYA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN E SAS NO: 2010/510 Da va cý E ner ji ve Ta bi i Kay nak lar Ba kan lý ðý i le Da va lý lar Þe ri fe Gü ler ve müþ. A ra sýn - da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va - sýn da; Si vas mer kez Ký zýl ca kö yü 386 par sel de ka yýt lý da va lý lar Þe ri fe Gü ler, Mer can Sel vi, Zi ya Yýl dýz, Yah ya Ke mal Yýl dýz, E mi ne Sel vi, Ey yüp Yýl dýz, Ha lil Ýb ra him Yýl dýz, Mev lü - de Öz de mir, Ya kup Yýl dýz ýn ma lik ol du ðu, m 2 a la nýn da ki ta þýn maz E ner ji ve Ta bi i Kay nak lar Ba kan lý ðý Ma den Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün 03/05/2010 ta rih li ka mu ya ra rý ka ra rý ge re ðin ce Ký zýl ca kö yü hu dut la rý da hi lin de bu lu nan mer mer iþ let me ruh - sa tý i le il gi li o la rak 3213 sa yý lý ka nun la de ði þik 5177 sa yý lý Ma den Ka nu nu nun 46. Mad. 5. Fýk ra sý ge re ðin ce ya pý lan ka mu laþ týr ma i le Ha zi ne a dý na ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve i da re a dý na tes ci li i çin da va a çýl mýþ o lup, i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i - çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le cek tir, a çý la cak da va lar da hu su met E ner ji ve Ta bi i Kay - nak lar Ba kan lý ðý (ha zi ne) na yö nel ti le cek tir. 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip ta li da va sý a çýp ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý nýn a lýn dý ðý bel ge len di ril me di ði tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek ve mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal Ha zi ne a dý na tes cil e di le cek tir. Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li hak sa hip le ri a dý na Si vas Zi ra at Ban ka sý Mer kez Þu be si ne ya tý rý la cak týr. Yu ka rý da e sas nu ma ra larý ya zý lý da va nýn du - ruþ ma sý gü nü sa at 11:10 da Si vas 2. As li ye Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa - lo nun da ya pý la cak, da va lý la rýn da va yý biz zat ta kip et me si ve ya ve ki li a ra cý lý ðýy la ken di - si ni tem sil et me si, ak si tak dir de yok lu ðun da yar gý la ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði ve 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 8. mad de si ne gö re da va lý i le an laþ ma sað la na - ma dý ðýn dan ay ný ka nu nun 10. mad de si ne gö re da va a çýl dý ðý hu su su i lan o lu nur. B: T. C. SÝVAS 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI E SAS NO: 2009/132 KA RAR NO: 2010/269 K.H. ta ra fýn dan da va lý lar Ha run Gök çe ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan Nü fus (Mü ker rer Kay dýn ip ta li Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin tüm a ra ma la rý na rað men da hi li da va lý Ha run Gök çe nin teb li ga ta ya rar a çýk ad re si tes pit e di le me di ðin den do la yý; da hi li da va lý Gü müþ ha ne i li, Kel kit il - çe si, Ün lü pý nar Kö yü nü fu su na ka yýt lý, Hü se yin ve Fat ma oð lu, 1958 do ðum lu HA RUN GÖK ÇE ye, da va nýn red di ne da ir ve ri len ka rar ve ta rih li Tem yiz Baþ vu ru Di - lek çe si teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 1383 ÝLAN KELKÝT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/525 KARAR NO: 2010/ Davanýn KABULÜ ile Konya, Bozkýr, Baðyurdu köyü C. 13, ASN: 0010,S nüfusuna kayýtlý Þeref ve Hatice kýzý doðumlu Þerife Ceylan ýn isminin EBRU CEYLAN olarak TASHÝHÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR. 27/12/ B: 3446 T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/852 Esas. KARAR NO: 2010/1432 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Giresun ili, Alucra ilçesi, Kavaklýdere mah/köy nüfusuna kayýtlý Hasan Derviþ ve Þehriban dan olma, 1931 doðumlu ÞAKÝR BAYRAKDAR hacir altýna alýnarak, kendisine Ordu ili Fatsa ilçesi Aþaðýtepe Köyü nüfusuna kayýtlý, Þakir ve Gülsüm den olma, 1952 doðumlu KAMER ÞADÝ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 10/01/ B: 3393 ÝLAN T.C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN E SAS NO : 1996/706 KA RAR NO: 1996/885 Da va cý Or man Ge nel Mü dür lü ðü ne i za fe ten Tar sus Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ve ki li ta ra fýn dan ve ri len di lek çe i le da va lý lar Ma li ye Ha zi ne si, Sü ley man ký zý Ka ti be ve Yu suf oð lu Sa bit a ley hi ne aç týk la rý Ka das tro Tes pi ti ne i ti raz da va sý nýn mah ke me miz de ya pý lan yar gý la ma la rý so nun da da va 12/12/1996 ta rih ve 1996/885 K. Sa yýlý ka rar la da va nýn ka - bu lü ne ka rar ve ril miþ ol mak la, Tüm a ra ma la ra rað men ad res le ri tes pit e di le me yen ve bu gü ne ka dar a dý na da ve ti ye teb lið e di le me yen da va lý lar Sü ley man ký zý Ka ti be ve Yu suf oð lu Sa bit hak kýn da ki da va ka ra ra bað lan mýþ o lup hak la rýn da mah ke me miz den ve ri len 12/12/1996 ta rih ve 1996/ 706 e sas, 1996/ 885 K.Sa yý lý ka rar tem yiz e dil miþ o lup tem yiz ne ti ce si Yar gý tay 20. Hu - kuk Da i re si nin 22/01/2002 ta rih ve 2001/10741 e sas, 2002/139 K.sa yý lý Yar gý tay i la mý i le; Ýn ce le nen dos ya kap sa mý na, ka ra rýn da yan dý ðý ge rek çe ye ve çe kiþ me li ta þýn ma zýn, uz - man or man bi lir ki þi ta ra fýn dan res mi bel ge le re da ya lý o la rak yön te mi ne uy gun bi çim de ya pý lan in ce le me ve a raþ týr ma da or man sa yý lan yer ler den ol du ðu an la þýl dý ðý na ve ya zý lý bi çim de hü küm ku rul ma sýn da bir i sa bet siz lik bu lun ma dý ðý na gö re, ye rin de gö rül me yen tem yiz i ti raz la rý nýn red di i le u sul ve ya sa ya uy gun o lan hük mün O NAN MA SI NA, Harç lar Ya sa sý nýn de ði þik 13/J mad de si ge re ðin ce harç a lýn ma sý na yer ol ma dý ðý na 22/01/2002 gü nün de oy bir li ði i le ka rar ve ril di ði an la þýl mýþ o lup da va lý lar Sü ley man ký zý Ka ti be ve Yu - suf oð lu Sa bit e Yar gý tay o na ma i la mý nýn i la nen teb li ðin i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra ya pýl mýþ sa yý la ca ðý ve i la nen teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de tas hi hi ka rar yo lu na gi dil me di ði tak tir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði i lan o lu nur. 06/12/ B: TARSUS 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN tarih ve sayýlý Resmi gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. Maddesi ile bu yönetmeliðin tarihinde yaymlanan deðiþikliklere ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. Maddesinin (A) fýkrasý þartlarýný taþýmak koþulu ile aþaðýda unvan, derece, sýnýfý ve sayýlarý belirtilen Ýtfaiye Eri kadrosuna 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak çalýþtýrýlmak üzere personel alýnacaktýr. ELEMAN ALINACAK KADROLAR Sýnýfý Unvaný Derecesi Adedi Cinsiyeti Eðitim Durumu GÝH Ýtfaiye Eri 11 1 E/K Yüksek okul Mezunu olmak (Ön Lisans) TOPLAM: 1 BAÞVURU ÞARTLARI: 1. Türk vatandaþý olmak. 2. Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak 3. Eylemli askerlik hizmetini yapmýþ olmak veya askerlikten muaf olmak. 4. Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerden enaz 1.67 metre kadýnlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsma ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri kurumumuz hekimi tarafýndan yapýlacaktýr. 5. Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak, 6. Siyasi ve Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7. Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak.(aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak) 8. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý P93 alanýnda) 2010 yýlý sýnavlarýna girmiþ, en az 70 puan ve üzeri almýþ olmak, 9. Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak 1 adet Ýtfaiye Eri boþ kadro sayýsýnýn 3 katý aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlacak Ýtfaiye Eri adaylarýnýn listesi Belediyemiz ilan tahtasýnda yayýnlanacaktýr. BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ: Baþvurular Salý günü saat 09:00 da baþlayýp, Pazartesi günü saat 17:00 de sona erecektir. Baþvurular Karaçam Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðüne- Karaçam Kültür Mahallesi Merkez Caddesi NO: 35/1 ÇAYKARA/TRABZON adresine þahsen yapýlacak olup, posta yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bilgi almak için, nolu telefonlar ile irtibat kurulabilir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 2. Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi 3. Son 3 ay içinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf. 4. KPSS sýnav sonuç belgesinin fotokopisi (KPSS belgesinin aslý baþvuru esnasýnda adayýn yanýnda bulunacaktýr) SINAV YERÝ VE SAATÝ: Belediye Baþkanlýðý Belediye Meclis Salonunda / Salý günü saat da sýnav yapýlacak olup, Ýtfaiye Eri adaylarý sözlü mülakata tabi tutulacaktýr. SINAV KONUSU (MÜLAKAT): a) Türkiye Cumhuriyet Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat DEÐERLENDÝRME Baþvuranlar arasýndan en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere, ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek Sözlü sýnava çaðrýlýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almýþ olmak gerekir. Baþarý notu, sözlü mülakat sýnavýnda alýnan not ile KPSS notun ortalamasýdýr. Yüksek puandan baþlamak üzere; Kadro sayýsý kadar ASÝL, Kadro sayýsý kadar YEDEK üye belirlenecektir. Sýnavý kazananlar Belediye Ýlan Tahtasý ile ve yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. B: 2786 KARAÇAM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI NA ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI 2010/425 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 23/11/2010 tarih 2010/425 E., 2010/1697 K. sayýlý karar ile Süleyman ve Þerife den olma, 01/07/1925 d.lu, Bingöl Ýli, Yayladere Ýlçesi, Çatalkaya Mah./köy, 79 CÝlt No, 15 Aile Sýra No, 9 Sýrada Nüfusa kayýtlý FATMA GÜLMEZ in TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine, Hasan kýzý 1956 d.lu NEJLA GÜLMEZ vasi olarak tayin edilmiþtir. 26/11/ B: 3325 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO :2010/400 KARAR NO : 2010/ Davanýn KABULÜ ile Konya, Ereðli. Belceaðaç C. 45, H.59 nufusuna kayýtlý Ali ve Hicran kýzý, doðumlu. Þaziye Uysal ýn isminin HÝLAL UYSAL OLRAK TASÝHÝNE. B: 3383 T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Be le di ye Baþ kan lý ðý mýz ca 5393 sa yý lý Be le di ye Ka nu nun 49. Mad de si ve ta rih sa yý lý res mi ga ze te ve yi ne ta rih sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yým la nan Norm Kad ro Ýl ke Ve Stan dart la rý na Da ir Yö net me lik Hü küm le ri ne gö re ve 657 Sa yý lý Dev let me mur la rý kap sa mýn da is tih dam e dil mek ü ze re ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði nin 15, 16 ve 17. Mad de le ri i le ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür lü - ðe gi ren Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik te be lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de baþ kan lý ðý mýz da mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, un - va ný, de re ce si, a de ti, KPSS ta ban pu a ný tü rü be lir ti len it fa i ye E ri kad ro su na Mer ke zi sý nav dan (KPSS) sý nav ko mis yo nun ca be lir le nen a þa ðý da ki ta ban pu a ný a lýp Baþ kan lý - ðý mý za mü ra ca at e den a day lar a ra sýn dan, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re i lan e - di len kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek söz lü sý na va ça ðý rý la cak týr. A LIM YA PI LA CAK KAD RO Ý LE ÝL GÝ LÝ A RA NI LAN NÝ TE LÝK LER Sý ný fý Un va ný De re ce si A de di Cin si KPSSP. Ta ban Pu an Öð re nim Du ru mu G.Ý.H Ýt fa i ye E ri 11 1 E/K KPSSP94 75 Li se Ve Den gi O kul Me zu nu A RA NAN ÞART LAR 1 - Türk Va tan da þý ol mak, 2- Ka mu hak la rýn dan mah rum bu lun ma mak, 3- Türk Ce za ka nu nun 53'ün cü mad de sin de be lir ti len sü re ler geç miþ ol sa bi le; kas ten iþ le nen bir suç tan do la yý bir yýl ve ya da ha faz la sü rey le ha pis ce za sý na ya da af fa uð ra - mýþ ol sa bi le dev le tin gü ven li ði ne kar þý suç lar, A na ya sal dü ze ne ve bu dü ze nin iþ le yi þi ne kar þý suç lar, mil li sa vun ma ya kar þý suç lar, dev let sýr la rý na kar þý suç lar ve ca sus luk. Zim - met, ir ti kap, rüþ vet, hýr sýz lýk, do lan dý rý cý lýk, sah te ci lik, gü ve ni kö tü ye kul lan ma, hi le li if - las, i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma, e di min i fa sý na fe sat ka rýþ týr ma, suç tan kay nak la nan mal var lý ðý de ðer le ri ni sak la ma ve ya ka çak çý lýk suç lar dan mah kûm ol ma mak, 4- KPSS (Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý ) 2010 sý na vý na gir miþ ol mak, (KPSSP94) sý na výn dan 75 ve ü ze ri pu an al mýþ o lan a day lar mü ra ca at e de bi lir. 5- As ker li ði ni yap mýþ ol mak ve ya te cil li ol mak 6- Ýt fa i ye Yö net me li ði nin 15. mad de si nin (c )fýk ra sýn da be lir ti len Tar týl ma ve öl çül - me aç ka rý na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la er kek ler de en az 1.67 m, ka dýn - lar da en az 1,60 m, bo yun da ol mak ve bo yun 1 m'den faz la o lan kýs mý i le ki lo su a ra - sýn da (+,-) 10 kg dan faz la fark ol ma mak þart la rý na uy gun ol mak. Baþ vu ru for mun - da ki Boy ve ki lo be lir le me öl çü mü nü sað lýk ku ru lu þu na o nay lat mak. 7- Ka lý cý ve bu la þý cý has ta lý ðý ol ma mak, it fa i ye e ri gö re vi ni dü zen li bir bi çim de yap - ma ya en gel bir öz rü bu lun ma mak. 8- Da ha ön ce ça lýþ tý ðý ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn dan di sip lin siz lik ne de niy le çý ka - rýl mýþ ol ma mak, 9- Her han gi bir ka mu ku rum ve ku ru lu þun da 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu na ta bi me mur o la rak ça lýþ mýþ ve ça lý þý yor ol ma mak, 10- Sað lýk a çý sýn dan ka pa lý me kân, dar a lan ve yük sek lik gi bi fo bi si ol ma mak kay - dýy la Ýt fa i ye teþ ki la tý nýn þart la rý na uy gun ol mak, 11- Gö re vi ni de vam lý yap ma sý na en gel o la cak bir du ru mu bu lun ma mak, 12- Son baþ vu ru i ti ba riy le 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol mak, 13- Be le di ye mi ze baþ vu ran a day lar KPSS ba þa rý pu an la rý na gö re sý ra la na cak ve en yük sek pu an lý a day dan baþ la na rak a lý na cak boþ kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý o ra nýn da a day sý na va çað rý la cak o lup, sý na va çað rý lan a day la rýn lis te si Baþ kan lý ðý mýz i lan tah ta sý na a sý la rak i lan e di le cek tir. BAÞ VU RU SI RA SIN DA ÝS TE NÝ LE CEK BEL GE LER: Baþ vu ru, Be le di ye miz den þah sen a lý na cak boþ baþ vu ru for mu a day ta ra fýn dan ek - sik siz ve o ku nak lý bir þe kil de (Tü ken mez ka lem le) dol du rul mak su re tiy le a þa ðý da ki bel ge ler ek le ne rek ya pý la cak týr. 1- T.C. va tan daþ lýk no lu nü fus cüz dan fo to ko pi si, 2- Öð re nim du ru mu nu gös te rir bel ge nin as lý ve ya no ter tas dik li sü re ti, 3- Ad li si cil bel ge si, 4- Son üç ay i çe ri sin de çe - ki len 3 a det ve si ka lýk fo toð raf (bir a de ti mü ra ca at for mu na ya pýþ tý rý la cak) 5- KPSS sý - nav so nuç bel ge si as lý ve ya no ter tas dik li su re ti,6- Er kek a day lar i çin As ker li ði ni yap - tý ðý na da ir bel ge nin as lý, 7- Ýt fa i ye e ri Gö re vi ni yap ma ya en gel ol ma dý ðý na da ir mü ra - ca at ta ri hin den 15 gün ön ce Ço rum Dev let Has ta ne si sað lýk ku rum la rýn dan a lý nan he - yet ra por. BAÞ VU RU YE RÝ VE ÞEK LÝ: Baþ vu ru sü re si gü nü sa bah sa at: 9.30'da baþ la ya cak ve yi ne ay ný gün sa at: 16.00'da me sa i bi ti min de so na e re cek tir. Baþ vu ru lar Aþ da ðul Be le di ye Baþ kan lý - ðý na a it hiz met bi na sýn da ki Ma li Ýþ le ri Bü ro su na þah sen ya pý la cak týr. Pos ta ve e-ma il yo lu i le ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e dil me ye cek tir. Sý na va ka tý la bil me þar tý ta þý yan a - day la ra sý nav ta ri hin den 1 gün ön ce Ma li Ýþ le ri Mü dür lü ðün ce gi riþ bel ge si (a day kim - lik kar tý) ve ri le cek tir. MÜ LA KA T KO NU LA RI: 1- T.C. A na ya sa sý, 2- A ta türk Ýl ke ve in ký lap Ta ri hi, sa yý lý dev let me mur la rý ka nu nu, 4- Ma hal li Ý da re ler le il gi li te mel mev zu at, 5- Mes le ki bil gi ve be ce ri le ri ne yö - ne lik so ru lar ve uy gu I a ma lar, 6- Ge nel kül tür, SI NAV ÞEK LÝ VE DE ÐER LEN DÝR ME: 1- Söz lü ve uy gu la ma lý sý nav lar du yu rul muþ o lan yer ve sa at te baþ lar ve geç ge len - ler sý na va a lýn maz lar, 2- Söz lü sý nav yu ka rý da ki sý nav ko nu la rý ü ze rin de ya pý la cak týr. 3- Sý nava gi ren a day lar yan la rýn da sý nav gi riþ bel ge si (a day kim lik kar tý) i le bir lik te res mi ma kam lar ca ve ril miþ bir kim lik bel ge si bu lun dur mak zo run da dýr.4- A day lar spor a yak ka bý sý ve ge rek li spor mal ze me le ri bu lun dur mak zo run lu dur. 5- Sý nav ko - mis yon cun ca ya pý la cak o lan söz lü sý nav da de ðer len dir me 100 tam pu an ü ze rin den ya pý la cak týr, söz lü sý nav dan 70 pu a nýn al týn da a lan a day lar ba þa rý sýz sa yý la cak týr. Ba - þa rý no tu söz lü sý nav da al ýnan not i le KPSS pu a ný nýn or ta la ma sý dýr. 6- En yük sek ba - þa rý pu a ný a lan a day A sil, i kin ci o lan a day ye dek i lan e di le cek tir. 7- A ta ma sý ya pý la cak o lan a da ya teb li gat gön de ri lir, teb li gat ta be lir ti len sü re i çe ri sin de ge rek li bel ge le ri Be - le di ye ye tes lim et me yen a day la rýn a ta ma la rý ya pýl ma ya cak týr. SI NAV YE RÝ VE SA A TÝ: Sý nav, Aþ da ðul Be le di ye si Baþ kan lýk bi na sýn da gü nü sa at: da söz lü - sý na vý (mü la kat) ve Da ya nýk lý lýk sý na vý ya pý la cak týr. Sý nav gi riþ kar tý ol ma yan a day lar sý na va a lýn ma ya cak týr. Ay rý ca sý nav so nuç la rý Aþ da ðul Be le di ye Baþ kan lý ðý i lan tah ta - sýn da du yu ru la cak ve ka za nan a day la ra ya zý lý o la rak bil di ri le cek tir. Ý LAN O LU NUR. B: 3439 T.C. ÇORUM ÝLÝ AÞDAÐUL BELDE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI ÝLANI

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Türk Telekom Arena tartýþmasý bitmiyor CHP'LÝ UMUT ORAN, ARENA'DA BAÞBAKAN'A YAPILAN PROTESTONUN ORGANÝZE BÝR HAREKET OLMADIÐINI ÝLERÝ SÜRDÜ. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Ga la ta sa ray Ve te ran Ta ký mý ka le ci si U mut O ran, Ga la ta sa - ray Baþ ka ný Ad nan Po lat'ýn gö re vi nin ''Baþ ba - kan'a ha fi ye lik yap mak de ðil, ta raf ta rý na sa hip çýk mak'' ol du ðu nu be lirt ti. O ran, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ga la ta sa ra yýn ye ni sta dý Türk Te - le kom A re na'nýn a çý lý þý sý ra sýn da or ta ya çý kan tep ki nin, or ga ni ze bir ha re ket ol ma dý ðý ný, ''Cen til men li ði i le bi li nen Ga la ta sa ray ta raf ta rý - nýn da hi Baþ ba kan'a bu þe kil de tep ki ver me si - Trabzonspor kaçak Teofilo'ya 3,5 milyon dolar fiyat biçti TRAB ZONS POR'UN, Ko lom bi ya'nýn Cal daz Ku lü - bü'nün ta lip ol du ðu Te o fi lo i çin 3,5 mil yon do lar fi yat be lir le di ði ve 12 gün i çin de trans fe rin net lik ka za na - ca ðý bil di ril di. An tren man sý ra sýn da ga ze te ci ler le soh - bet e den ku lüp ge nel sek re te ri Ha san Ye ner, sað lýk so run la rý ný ge rek çe gös te re rek i zin siz o la rak kent ten ay rý lan Te o fi lo'nun Ko lom bi ya ta ký mý na trans fe ri nin son a þa ma ya gel di ði ni be lir te rek, ''Biz Te o fi lo'yu al dý - ðý mýz fi yat tan da ha faz la bir fi ya ta sa ta ca ðýz. Çün kü Te o fi lo Trab zons por'da at tý ðý gol ler le de de ðer ka - zan dý. 12 gün i çin de bu trans fer net lik ka za nýr'' de di. Bor do ma vi li ta ký mýn ge çen se zon Ko lom bi ya'nýn De - por ti va Ju ni or de Bar ran qu il la ta kým dan 3 mil yon bon ser vis be de li ne trans fer et ti ði gol cü o yun cu Te o fi - lo Gu ti er rez i çin ban ka te mi na tý bek len di ði ve bu nun ar dýn dan trans fe rin res mi yet ka za na ca ðý bil di ril di. Trab zons por'un Bur sas por'da kad ro dý þý bý ra ký lan o - yun cu lar E ren ve Mu ham med i çin an cak se zon so - nun da trans fer gi ri þi min de bu lu na ca ðý öð re nil di. Millîler 2011'in ilk maçýný Güney Kore ile yapacak (A) Mil li Fut bol Ta ký mý, 2011 yý lýn da ki ilk ma çý ný Gü - ney Ko re i le ya pa cak. Ay yýl dýz e kip, Gü ney Ko re i le 9 Þu bat Çar þam ba gü nü Trab zon'nda ki Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda ö zel maç ta kar þý kar þý ya ge le cek. Ma - çýn baþ la ma sa a ti da ha son ra a çýk la na cak. Ý ki e kip da - ha ön ce 4'ü ö zel, 2'si res mi ol mak ü ze re 6 kez kar þý la - þýr ken, bu maç lar da Tür ki ye 4 ga li bi yet, 1'er be ra ber - lik ve mað lu bi yet al dý. (A) mil li le rin, Gü ney Ko re i le 2002 Dün ya Ku pa sý'nda dos ta ne gö rün tü ler ser gi le di - ði ü çün cü lük ma çý ha fý za lar dan si lin me yen bir mü ca - de le ye sah ne ol muþ tu. O maç ta Gü ney Ko re'nin ba - þýn da bu lu nan (A) Mil li Ta kým Tek nik Di rek tö rü Gu - us Hid dink, þim di ay yýl dýz lý e ki bin ba þýn da es ki ta ký - mý na kar þý ka zan ma ya ça lý þa cak. Mil ler, Gü ney Ko - re'ye kar þý 2004'te yap tý ðý i ki ö zel maç tan il ki ni 1-0 ka - za nýp, i kin ci si ni 21 kay bet miþ ti. FI FA sý ra la ma sýn da 39. o lan Gü ney Ko re, ge çen yaz dü zen le nen 2010 Dün ya Ku pa sý'nda i kin ci tu ra yük sel miþ, an cak U ru - gu ay'a 2-1 ye ni le rek tur nu va dan e len miþ ti. Mar sel Ýl han, Rus ra ki bi ne 3-0 ye ni le rek tur nu va ya ve da etti. Marsel Ýlhan Avustralya Açýk'ta ilk turda elendi AVUSTRALYA A çýk te nis tur nu va sý nýn ilk tu run da 10 nu ma ra lý se ri ba þý Rus Mik ha il Yo uzhny i le kar þý la þan Mar sel Ýl han, ra ki bi ne 3-0 ye ni le rek tur nu va ya ve da et ti. Ýl han, top lam 2 sa at 11 da ki ka sü ren maç ta ra ki bi - ne, 6-2, 6-3 ve 7-6'lýk set ler le bo yun eð di. Türk te nis çi, ma çý 10 ''a ce'', 5 çift ha ta i le ta mam la dý. Yo uzhny, i kin - ci tur da Slo ven Blaz Kav cic i le kar þý la þa cak. Voleybolda Türkiye Kupasý maçlarý baþlýyor VOLEYBOLDA Te le dün ya Ba yan lar Tür ki ye Ku pa sý çey rek fi nal ilk maç la rý bugün ve 20 O cak Per þem be gü nü ya pý la cak. Prog ram þöy le: Bu gün: An ka ra - gü cü-va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le kom (TVF Baþ kent) Ec za cý ba þý Vit ra-pur sak lar Vo ley bol Ýh ti sas (Ec za cý ba þý) Ye þil yurt-ni lü fer Be le di ye si (Ye þil yurt), 20 O cak Per þem be: Ýl ler Ban ka sý-ý BA Kim ya TED Ko lej li ler (TVF Baþ kent). Maç la rýn rö van - þý Þu bat'ta oy na na cak ve ku pa da dört lü fi na le yük se le cek e kip ler bel li o la cak. nin, yük se len 'dip dal ga sý nýn' a çýk bir te za hü rü'' ol du ðu nu ö ne sür dü. Ga la ta sa ray yö ne ti mi nin, pro tes to e den le rin ka me ray la tes pit e di le rek bir da ha sta da a lýn ma ya ca ðý yö nün de ki a çýk la ma sý - ný e leþ ti ren O ran, ku lüp yö ne ti mi nin, ta raf ta rý - nýn ya nýn da ol ma sý ge rek ti ði ni, bu a çýk la ma la - rýn ka bul e di le me ye ce ði ni i fa de et ti. O ran, þun la rý söy le di: "Ge rek sta dý a de ta GS'ye ba ðýþ - la dý ðý i ma jý ný ver me yen ça lý þan Baþ ba kan, ge - rek se TO KÝ Baþ ka ný, kul lan dýk la rý kay na ðýn ken di ki þi sel ser vet le ri de ðil, ka mu kay na ðý ol - du ðu nu u nut ma ma lý dýr. Hiç bir va tan da þýn ken di ver gi si i le o luþ tu ru lan ka mu kay nak la rý i - çin si ya si le re ve ya bü rok rat la ra min net duy ma, bi at et me zo run lu lu ðu yok tur.'' ALÝ SAMÝ YEN'ÝN GELÝRÝ HAZÝNEYE Baþ ba kan Er do ðan'ýn, ''Stat ta GS'in bir Al lah ku ru þu ol ma dý ðý'' yö nün de ki i fa de si nin doð ru ol ma dý ðý ný be lir ten O ran, Ga la ta sa ra yýn yak la - þýk 30 yýl sü rey le kul la ným hak ký na sa hip ol du - ðu A li Sa mi Yen Sta dý'ný ye ni sta dýn ya pý mý kar þý lý ðýn da TO KÝ'ye dev ret ti ði ni, TO KÝ'nin, A - li Sa mi Yen'in a ra zi si ni 416,5 mil yon TL'ye Nu - rol Hol din ge sat tý ðý ný an lat tý. Ga la ta sa ra yýn ye - ni sta dý nýn ya nýn da ki a ra zi nin de 232 mil yon li - ra ya A ða oð lu'na sa týl dý ðý ný be lir ten O ran, bu - nun da Ha zi ne'ye ek bir kay nak o luþ tur du ðu nu kay det ti. O ran, ''Ga la ta sa ray Baþ ka ný'nýn gö re vi Baþ ba kan'a ha fi ye lik yap mak de ðil, ta raf ta rý na sa hip çýk mak týr di ye ko nuþ tu. Yo bo, sert ve gü zel an tren man lar yap týk la rý ný, bu nun kar þý lý ðý ný da haf ta so nu ya pa cak la rý An tal yas por ma çýn da a la cak la rý na i nan dý ðý ný söy le di. FOTOÐRAF: A.A BÝR-ÝKÝ GALÝBÝYET SERÝSÝ GELÝRSE F.BAHÇE DÜZELÝR FE NER BAH ÇE LÝ de fans o yu cu su Jo seph Yo bo, mut lu ol du ðu sü re ce Fe ner bah çe'de kal mak i te di ði ni söy le di. Jo seph Yo bo, sa - bah an tren ma ný nýn ar dýn dan ba sýn top lan - tý sý dü zen le di. Kamp dö ne min de ki an tren - man la rýn is te dik le ri gi bi geç ti ði ni be lir ten Yo bo, sert ve gü zel an tren man lar yap týk la - rý ný, bu nun kar þý lý ðý ný da haf ta so nu ya pa - cak la rý An tal yas por ma çýn da a la cak la rý na i - nan dý ðý ný söy le di. Fe ner bah çe ca mi a sý nýn bir par ça sý ol mak tan mut lu ol du ðu nu be lir - ten Yo bo, ''Mut lu ol du ðum sü re ce sa rý-la - ci vert li ta kým da kal mak is ti yo rum. Bu ra da ya rým ka lan bir i þi miz ol du ðu nu bi li yo rum. Bu i þi son lan dýr ma dan ke sin lik le bu ra dan ay rýl mak gi bi bir dü þün cem yok'' de di. An - tal ya kam pýn da tak tik id man la ra a ðýr lýk ver dik le ri ni vur gu la yan Yo bo, Ýs tan bul'a gö re da ha kon san tre ol duk la rý ný, bu nu da maç la ra yan sý ta cak la rý ný söy le di. TA KIM DA Ý NANÇ VAR Bir ga ze te ci nin, ''Ta kým da ki sý kýn tý nýn a - na kay na ðý ne dir?'' þek lin de ki so ru su nu ya - UEFA BEÞÝKTAÞ'I YAKINDAN TAKÝP EDÝYOR BEÞÝKTAÞ, Bu cas por i le oy na ya ca ðý Spor To - to Sü per Lig ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný yap tý ðý an - tren man la sür dür dü. Tek nik di rek tör Bernd Schus ter yö ne ti min de, BJK Nev zat De mir Te sis le ri'nde ger çek leþ ti ri len an tren ma na kon dis yon ve pas ça lýþ ma la rý i le baþ la yan si - yah-be yazl lar, da ha son ra tak tik ça lýþ ma lar yap tý. Ýlk ya rým sa a ti ba sý na a çýk o lan an tren - man da sa kat lý ðý sü ren Ýb ra him Ü zül mez ta - kým dan ay rý ko þu ya par ken, Fer ra ri de kon - dis yon ça lýþ ma sý nýn ar dýn dan fiz yo te ra pist eþ li ðin de ça lýþ tý. Si yah-be yaz lý lar, bugün ba sý - na ka pa lý ya pa cak la rý an tren man la Bu cas por ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný sür dü re cek. U E FA MUHABÝRLERÝ TAKÝPTE U E FA'da gö rev li bir mu ha bir ve ka me ra - man da Be þik taþ'ýn an tren ma ný ný iz le di. U E - FA a dý na çe kim ler ya pan e ki bin, tek nik di - rek tör Bernd Schus ter ve fut bol cu lar la rö por - taj ger çek leþ ti re ce ði, ay rý ca Fi ya pý Ý nö nü Sta - dý'nda da çe kim ler ya pa ca ðý bil di ril di. Nijeryalý defans oyuncusu Joseph Yobo, "Mutlu olduðum sürece takýmda kalmak istiyorum. Bir-iki galibiyet serisiyle herþeyin tamamen deðiþeceðini düþünüyorum" dedi. nýt la yan Yo bo, bü yük ta kým la rýn za man za - man sý kýn tý lý an lar ya þa ya bi le ce ði ni be lirt ti. Sý kýn tý la rý, spe si fik an lam da bir ne de ne bað - la ma nýn çok doð ru ol ma ya ca ðý ný di le ge ti - ren Yo bo, þöy le ko nuþ tu: ''Çok ge niþ, ye te - nek li ve tec rü be li o yun cu lar dan ku ru lu bir kad ro muz var. Bir-i ki ga li bi yet se ri siy le her þe yin ta ma men de ði þe ce ði ni dü þü nü yo rum. Bel ki son haf ta lar da oy na dý ðý mýz maç lar da ye ter li sko ru a la ma dýk. A ma bu ra da ki o - yun cu gru buy la bir lik te ya pý lan yük sek tem - Yusuf Beþiktaþ defterini kapattý. Yusuf Þimþek Erciyesspor'da nbank As ya 1. Lig ta kým - la rýn dan Kay se ri Er ci yess - por, Be þik taþ lý Yu suf Þim - þek ve Bu cas por'lu Ve li Ký - zýl ka ya i le an laþ tý. Kay se ri Er ci yess por Ba sýn Söz cü sü Þa di Bü yük ke çe ci, Be þik - taþ'ýn tec rü be li o yun cu su Yu suf Þim þek i le Bu cas - por'dan Ve li Ký zýl ka ya i le an laþ týk la rý ný söy le di. Bü - yük ke çe ci ''Be þik taþ'li Yu - suf Þim þek'in ve Bu cas - por'dan Ve li Ký zýl ka ya'nýn ta ký ma 2. ya rý da ya rar lý o la - ca ðý ný dü þü nü yo ruz'' de di. po lu id man lar la ga li bi yet le rin ge le ce ði ni, on dan son ra da þam pi yon lu ðu so nu na ka - dar ko va la ya ca ðý mý za i na ný yo rum. Bu sý kýn - tý dan çýk ma nýn tek yo lu a lý na cak se ri ga li bi - yet ler. Ta kým da bu i nanç var.'' HA TA LAR DAN DERS ÇI KAR DIK Þam pi yon lu ða gi den yol da li gin i kin ci ya rý la rý nýn her za man be lir le yi ci ol du ðu nu vur gu la yan Yo bo, ilk ya rý da bir ta kým ha ta - lar yap týk la rý ný ve bu ha ta la rýn far kýn da ol - duk la rý ný kay det ti. Da ha faz la ha ta yap ma kre di le ri nin kal ma dý ðý ný söy le yen Yo bo, ''Bu bi zim i çin i ti ci bir fak tör o la cak týr. Ý kin - ci ya rý da o yu nu mu zun üs tü ne ko ya rak, ha - ta la rý mýz dan da ders çý kar ta rak, da ha da bir lik te ha re ket e de rek ba þa rý lý o la ca ðý mý za i na ný yo rum. Ý kin ci ya rý da ki per for mans da - ha be lir le yi ci o la cak týr. Ýlk ya rý da ki ha ta la rý - mýz dan da ders çý kar týr sak da ha i yi bir nok - ta ya ge li riz'' de di. Bir ga ze te ci nin, ''Fe ner çok ko lay po zis yon ve ri yor'' yo ru mu na da ce vap ve ren Yo bo, li gin ilk ya rý sýn da ya þa - nan la rýn ge ri de kal dý ðý ný söy le di. ALEX: BREZÝLYA'DA ÇIKAN ÝDDÝALAR YÜZDE 100 YALAN FENERBAHÇE'NÝN Bre zil ya lý fut bol cu su A lex de So u za, in ter net te ki res mi si te sin den por te kiz ce yap tý ðý a çýk la ma da, ''Bre zil ya ba sý nýn da çý kan id - di a la rýn yüz de 100'ü ya lan'' de di. A lex, Fe ner bah - çe i le An tal ya'da kamp ta ol du ðu nu ve boþ za man - la rýn da in ter net ten ha ber le re bak tý ðý ný be lir te rek, hak kýn da çý kan trans fer id di a la rý nýn ta ma mý ný ya - lan la dý. Bre zil ya'nýn Pal me i ras, Cru ce ro, Sa o Pa u - lo gi bi ta kým la ra gi de ce ði yö nün de çý kan ha ber le - rin ken di si ni zor du rum da bý rak tý ðý ný ve is mi nin bu þe kil de kul la nýl ma sýn dan ra hat sýz ol du ðu nu i - fa de e den A lex, ''Bre zil ya ku lüp le riy le a dý mý ge çi - ren, gö rüþ me yap tý ðý mý ya zan tüm ha ber ler ya lan. Bu za ma na ka dar hiç bir Bre zil ya ku lü büy le gö - rüþ me yap ma dým. Her kes be nim söz leþ me min bir kaç ay son ra so na e re ce ði ni bi li yor a ma bu, Bre zil ya'ya ge ri dön mek i çin gö rüþ me yap tý ðým an la mý na gel mi yor'' a çýk la ma sýn da bu lun du. A - lex, ge le ce ðiy le il gi li ka ra rý ný ver di ðin de bu nu her - ke se söy le ye ce ði ni a ma a dý nýn ya lan ha ber ler de geç me si ne mü sa de et me ye ce ði ni be lirt ti. BA KIÞ Polat istifa etmeli.. HABERLER E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Türk Te le kom A re na'da ki pro tes to lu a çý lýþ en çok Ga la ta say Baþ ka ný Ad nan Po lat'ý ya - ra la dý. Ca mi a i çin den ve dý þýn dan he men her kes A re na'da ki o lay lar da so rum lu o la rak gös - ter di ði Ad nan Po lat'ýn is ti fa e dip, gö re vi bý rak - ma sý ge rek ti ðinde bir le þi yor. A çý lýþ ön ce si ku lüp baþ kan la rý ný, med ya nýn spor mü dür le ri ni ve çe - þit li spon sor þir ket le rin ön de ge len yö ne ti ce le ri - ni A re na'da aðýrlayýp, göv de gös te ri si ya pan Ad - nan Po lat þim di "ne re de ha tam yap tým" di ye ka - ra ka ra dü þü nü yor. Tri bün li der le ri ni kon trol al - tý na al ma mak la da suç la nan Ad nan Po lat ve ar - ka daþ la rý nýn "gö re ve de vam" ka ra rý al ma sý Ga la - ta sa ray'ýn mu ha le fet ka na dýn da bi le tep kiy le kar - þý lan dý. Fut bol ta ký mý nýn se zon ba þýn dan be ri al - dý ðý ba þa rý sýz so nuç lar yü zün den baþ kan lý ðý tar - tý þý lýr ha le ge len ve tri bün le rin "is ti fa ya da vet" et - ti ði Po lat'ýn bu son o lay lar dan son ra gü cü nün di be vur du ðu nu ar týk ken di si de gör me li. Baþ kan lý ða gel di ði lk dö nem de Ga la ta sa ray ta - raf tar la rýn en sev di ði i sim o lan Ad nan Po lat bu kre di si ni çok ça buk tü ket ti. Yap tý ðý ka li te siz ve 2. sý nýf trans fer ler le lig de Ga la ta sa ray'a en kö tü dö - ne mi ni ya þa tan ve þam pi yon luk id di a sý ný da ha se - zo nun ilk ya rý sýn da kay bet ti ren Ad nan Po lat'ýn bun dan son ra ya pa ca ðý o lum lu bir ic ra a tý nýn ol - ma ya ca ðý ný so kak ta ki a dam bi le bi li yor. Ad nan Po lat ge rek siz bir i nat uð ru na ku lü be da ha bü yük za rar lar ver me den mut la ka kon gre ye gi dip, se çim yo lu nu aç ma lý dýr. Ga la ta sa ray ter bi ye si i le ye ti þen ca mi a nýn bir çok ön de ge len is mi Ad nan Po lat'tan böy le bir fe da kâr lýk bek li yor. Se çim le ge le cek o lan ye ni baþ ka nýn Ga la ta sa ray'a o lum lu bir rüz gâr ge - ti ri ce ði ni ve ca mi a yý "tek" yum ruk ha lin de bir leþ - ti re ce ði ne her kes yü rek ten i na ný yor. G.Saray-Sivasspor maçý Türk Telekom Arena'da nsüper Lig'in 18. haf ta sýn da 23 O cak Pa zar gü nü ya pý la cak Ga la ta sa ray-si vass por mü sa ba ka sý A li Sa - mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na'da oy na na cak. 15 O cak'ta a çý lý þý ya pý lan stad yum da bu - gün dü zen le nen top lan tý da Ga la ta sa ray Ku lü bü ve Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü yet ki li le ri i le bir a ra ya ge len Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu, söz ko nu su kar - þý laþ ma nýn A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te - le kom A re na'da oy nan ma sý na ka rar ver di. Em ni yet Mü dür lü ðü'nün tav si ye le ri doð rul tu sun da mi sa fir ta raf tar la ra ay rý lan tri bü nün sa de ce ki þi ka pa - si te li üst kýs mý na mi sa fir se yir ci a lý na cak týr. Kar þý laþ - ma 23 O cak Pa zar gü nü sa at 19.00'da baþ la ya cak. Efes Top 16'da Ýtalyan Siena'yý konuk ediyor nbasketbolda THY Av ru pa Li gi 2. tur (Top 16) (G) Gru bu'nda yer a lan E fes Pil sen, ilk ma çýn da bugün Ýs tan bul'da Ý tal ya'nýn Mon te pasc hi Si e na ta - ký mýy la kar þý la þa cak. Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak kar þý laþ ma sa at 20.30'da baþ la ya cak ve Skytürk Te le viz yo nu'ndan nak len ya yýn la na cak. Mon te pasc hi Si e na'yý Ýs tan bul'da a ðýr la ya cak o lan E - fes Pil sen, ilk tur da ken di sa ha sýn da maç lar da ye nil - me di. La ci vert-be yaz lý lar, Ýs tan bul'da yap tý ðý 5 maç - ta 5 ga li bi yet el de et ti. Mon te pasc hi Si e na i se ilk tur - da (C) Gru bu'nu Fe ner bah çe Ül ker ve ge çen yý lýn þam pi yo nu Re gal Bar ce lo na ö nün de 8 ga li bi yet ve 2 ye nil giy le 1. sý ra da ta mam la dý. Ý tal yan tem sil ci si, grup ta i ki ye nil gi si ni dep las man da Fe ner bah çe Ül - ker ve Bar ce lo na kar þý sýn da al dý. Potada F.Bahçe bayanlarý Avrupa sýnavýna çýkýyor n BASKETBOLDA FI BA Ba yan lar Av ru pa Li gi (B) Gru bu'nda ye nil gi siz li der o lan Fe ner bah çe, grup ta 10. ve son haf ta ma çýn da bugün Ýs tan bul'da Rus ya'nýn UMMC E ka te rin burg ta ký mý i le kar þý la þa cak. Av ru pa Li gi'nde 9 maç ta 9 ga li bi yet el de e den ve li gin tek ye - nil gi siz ta ký mý o lan Fe ner bah çe i le grup i kin ci si UMMC E ka te rin burg a ra sýn da Ka dý köy Ca fe ra ða Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak kar þý laþ ma sa at 20.00'de baþ la ya cak. Fe ner bah çe, Rus ya'da yap tý ðý ilk maç ta ra - ki bi ni 6 sa yý fark la yen miþ ti. Sa rý-la ci vert li ler, ya rýn ki ma çý ka za nýr sa ve ya 7 sa yý dan az fark la ra ki bi - ne ye ni lir se, (B) Gru bu'nu li der ta mam la ya cak. RE KA BET AV RU PA'YA TA ÞI NA BÝ LÝR Fe ner bah çe, E ka te rin burg'u ye nip, li der o la rak grup - tan çý kar sa, tüm grup lar i çin de en i yi bi rin ci o la cak. Bu du rum da, (C) Gru bu'nda 4. sý ra da yer a lan Ga la ta sa ray Me di cal Park da gru bu nu 4. sý ra da ta mam lar ve tüm grup lar da 4.'ler a ra sýn da en kö tü a ve raj la 2. tu ra yük se - lir se, e ze li ra ki bi Fe ner bah çe i le eþ le þe cek. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE - SAÐLIK 15 Aileler mahkeme salonunda eriyip bitmesin SA NAT ÇI TA NER YÜN CÜ OÐ LU, "HA ZIR LA DI - ÐI MIZ PRO JE Ý LE ÝL GÝ LÝ HER KES E LÝ NÝ TA ÞIN AL TI NA KOY MAK DU RU MUN DA. YOK SA A Ý LE LE RÝ MÝZ MAH KE ME SA LON LA RIN DA E RÝ YÝP GÝ DEN BÝ RER Â NI O LA CAK" DE DÝ. Yüncüoðlu, "Çok bü yük bir e roz yo na mu ha tap o lan a i le mi zi ko ru mak ü ze re çalýþýyoruz" diyor. SANATÇI Ta ner Yün cü oð lu ndan 14 e ser lik a i le al bü mü i le Tür ki ye de bir il ke im za at tý. Ki þi sel ge li þim uz ma ný o lan e þi i le ko nu ya da ir bir çok pro je ha zýr la yan Yün cü oð lu, ça lýþ ma la rý ne ti ce sin de a i le i le il gi li bir di zi faaliyet ha zýr la dý. Pro je le ri i çe ri sin de ta lep ve çað rý la rý da dik ka te a la rak bü tün Tür ki ye yi ka rýþ ka rýþ, son ra sýn da da yurt dý þýn da ki gur bet çi a i le le ri ni zi ya ret et mek var. Kon fe rans lar, uz man i sim ler le soh bet ler, kon ser ler gi bi bir çok a ra baþ lýk la ak ta rý la bi le cek pro je nin a na te ma sý i se A i le. Tür ki ye de ki sað lam a i le ya pý sý nýn na sýl ve ne þe kil de ça týr da ma ya yüz tut tu ðu nu ör nek ve tah lil le ri i le or ta ya ko ya cak o lan i sim ler, ko nu ya ge tir dik le ri çö züm le me le ri de 70 mil yo na ak ta ra cak. Ta ner Yün cü oð lu ha zýr la dý ðý 14 par ça lýk al büm i le kli þe kon fe rans gö rün tü sün den u zak, in san la rý sýk ma yan, mi ni kon ser ler le süs len miþ faaliyet le re ha zýr la ný yor. Prog ram çý kýþ la rýn da i se ge len a i le le re üc ret siz A i le al bü mü da ðý tý lý yor. A ÝL E CE ÇA LIÞ TI LAR Pro je ü ze ri ne 1 yýl dýr ça lýþ týk la rý ný an la tan Yün cü oð lu çif ti, Ko nu muz a i le o lun ca bi rin cil ör nek o la rak bi zim de bu ça lýþ ma yý a i le ya pý sý i le yü rüt me miz ge re kir di ve öy le yap týk di yor lar. Ki þi sel ge li þim uz ma ný o lan Gü lay Yün cü oð lu, Bu pro je a i le le rin dav ra nýþ la rýn da ka lý cý de ði þim le ri sað la ya bil mek el bet te. Ve bu fay da lý pro jey le ya pý la cak rek lâm la rýn göz lem le ne bi lir, öl çü le bi lir so nuç lar ve re bil me si i çin prog ra mýn 1 yýl lýk sü reç i çe ri sin de uy gu lan ma sý ge rek mek te. Pro je ay lýk ya da 2-3 ay lýk pe ri yod lar la prog ram muhtevasýna gö re se çi le cek sa nat çý ve ko nuþ ma cý lar la süs le ne cek. Böy le ce bütün a i le le ri mi ze u laþ mak o lan he de fi mi zi ger çek leþ tir miþ o la ca ðýz. Çok bü yük bir e roz yo na mu ha tap o lan a i le mi zi ko ru mak ü ze ri ne hiç bir a maç güt mek si zin bu ça lýþ ma la rý yü rü tü yo ruz. Ýn þal lah se si mi zi du yu ra bil di ði miz öl çü de ön ce Tür ki ye ve ar dýn dan yurt dý þýn da ki a i le le ri mi ze u laþ mak ve sa vaþ ma la rý ge re ken þe yi ve na sýl sa va þa cak la rý ný on la ra an lat mak is ti yo ruz de di. Ta ner Yün cü oð lu da, Ko nu i le il gi li her kes e li ni ta þýn al tý na koy mak du ru mun da. Yok sa a i le le ri miz mah ke me sa lon la rýn da e ri yip gi den bi rer a ný o la cak. Pro je mi ze her kes kat ký da bu lu na bi lir a çýk la ma sý ný yap tý. Ýstanbul / Elif Nur Kurtoðlu Virüsler beynimizi de mi etkiliyor? MUTLULUK BÝLÝM a dam la rý þim di ye ka dar bey nin ba ðý þýk lýk sis te min den ya lý týl mýþ ol du ðu nu dü þü nür ken, ye ni a raþ týr ma la rýn bul gu la rý, mut lu lu ða, dep res yo na hat ta a kýl has ta lýk la rý na bi le vi rüs le rin yol a ça bi le ce ði ni gös te ri yor. New Sci en tist der gi si nin in ter net si te sin de ya yým la nan ha ber de, Ka na da da ki McMas ter Ü ni ver si te sin den bi lim a da mý John Bi e nens tock, geç miþ te ba ðý þýk lýk sis te miy le si nir sis te mi nin bir bi rin den ay rý ol du ðu nun dü þü nül dü ðü nü, an cak þu an da ba ðý þýk lýk sis te mi nin ve o nu ha re ke te ge çi ren en fek si yon la rýn, ruh ha li mi zi, ha fý za mý zý ve öð ren me ka bi li ye ti mi zi et ki le ye bi le ce ði nin göz len di ði ne dik kat çe kil di. Bi lim a dam la rý, ob ses sif kom pul sif bo zuk luk gi bi ba zý dav ra nýþ la rýn, en fek si yon lar ca te tik le ne bi le ce ði ni, ba ðý þýk lýk sis te mi nin, ne ka dar en di þe li ve ya a - tak ol du ðu muz gi bi te mel ki þi lik ö zel lik le ri mi zi þe kil len di re bi le ce ði ni be lir le di. Be yin le i liþ ki li bu tür ra hat sýz lýk la rýn, ço cuk luk dö ne min de ya ka la ný lan has ta lýk la rýn so nuç la rý bi le o la bi le cek le ri ne i þa ret e dil di. Ba ðý þýk lýk sis te miy le be yin a ra sýn da ki bu i liþ ki nin an la þýl ma sý nýn, bütün dav ra nýþ bo zuk luk la rý nýn te da vi sin de ye ni yön tem le rin ge liþ ti ril me si ni sað la ya bi le ce ði bil di ril di. Bi lim a dam la rý, kýl cal da mar çeper le ri ni o luþ tu ran hüc re le rin, be yin de vü cu dun her han gi bir bö lü mün den çok da ha sýk bi çim de bir leþ ti ði ni, böy le ce pro te in ler le hüc re le rin bey ne gir me le ri ni ön le dik le ri ni be lir tir ken, þim di an ti kor lar, mo le kül ler ve hat ta ba ðý þýk lýk sis te mi hüc re le ri nin bi le, ba zen ra di kal et ki ler le bir lik te ço ðu za man bu ra ya gir dik le ri nin ay dýn lý ða çýk tý ðý ný i fa de et ti ler. An ka ra / a a Uzmanlar, virüslerin ruh ha li mi zi ve ha fý za mý zý et ki le ye bi le ce ði nin göz len di ði ne dik kat çe kiyor. ÝN GÝL TE RE'DE ya pý lan bir a - raþ týr ma ya gö re, kan ser has - ta la rý nýn ba ðý þýk lýk sis tem le - ri ni ha re ke te ge çir mek i çin en jek te e di len bir bak te ri, ak ci ðer kan se ri has ta la rýn da tü mör ler le mü ca de le bað la - mýn da is te ni len so nu cu ver - mez ken, bu bak te ri nin en - jek te e dil di ði has ta la rýn ruh hal le ri ve hayat ka li te le rin de ra di kal bir i yi leþ me göz len di. Myco bac te ri um vac ca e ad lý bak te ri nin ki þi nin ruh ha li ne na sýl i yi gel di ði he nüz ay rýn - tý la rýy la bi lin mez ken, hay - van lar ü ze rin de ya pý lan ça lýþ - ma lar da, bu bak te ri nin, pref - ron tal kor teks te ki nö ron la - rýn, yük sek dü zey de se ro to - ni ni ser best bý rak ma la rý ný sað la dý ðý gö rül dü. Modern zaman masallarý TE RA PÝ GÜN LÜ ÐÜ BA NU YA ÞAR / Psi ko log&psi ko te ra pist ya sar ba ho o.com Biz ma sal la rýn ve ef sa ne le rin yý kýl dý ðý, u nu tul du ðu, ya lan lan dý ðý za man la rýn ço cuk la rý yýz. Bil di ði miz ve i nan dý ðý mýz doð ru la rý alt üst e den, sor gu la yan va kit le rin ga rip yol cu la rý yýz. Ger çek o la ný a rar ken, son suz mut lu lu ðu yan lýþ yer ler de a ra yan, a rar ken de kay bo lan in san la rýz Sa hi, ço cuk ken bi ze an la tý lan ma sal la rý mý za ne ol du? Kah ra man la rý mý öl dü, yok sa ýs sýz bir ku le de u nu tul du lar mý? Ar týk kim se on la ra i nan ma dý ðý i çin sak lan dý lar mý? Bir si hir li deð nek le pren se se dö nü þen kül ke di si sa de ce o a sýr da mý ya þar dý? Bir a yak ka bý nýn pe þin de bü tün ül ke yi ka rýþ ka rýþ ge ze cek ka dar çýl gýn bir a dam þim di ya þa ya maz mý? Her de fa sýn da kö tü ca dý ya al da na cak ka dar saf kalp li bir pa muk pren ses ol mak a kýl sýz lýk mýy dý? Bil mi yo rum Biz, yor gun dün ya nýn a ce mi ço cuk la rý yýz. Ya þa dý ðý mýz za man ne ma sal lar ka dar sý ra dý þý ve i na nýl maz, ne de ben lik le re ye di ri len hor mon lu yi ye cek ler ka dar ya lan cý Bel ki de i ki si nin or ta sýn da bir yer ler de yiz Sev gi ye olan i nan cý mýz, ü mi di miz hâ lâ var. Hâ lâ he sap sýz ca ve yü rek ten se ve bi li yo ruz. Bütün ký rýl mýþ lýk la rý mý za rað men, sev giy le e mek ver me ye de vam e de bi li yo ruz He nüz ben li ði miz kal bi mi zi bütün cep he ler de e le ge çi re me di a ma... Son ra ki le re ne kal dý bil mi yo rum Sa hi on la ra ne an la ta ca ðýz, han gi ma sal lar la u yu ta ca ðýz on la rý, han gi nin ni le ri söy le ye ce ðiz? An lat tý ðý mýz hi kâ ye ler ya þa dýk la rý za ma nýn yað mur la rýn dan on la rý ko ru ya bi le cek mi? Al dýk la rý ya ra la ra mer hem o la bi le cek a zýk lar ko ya bi le cek mi yiz yü rek tor ba la rý na? Yol la rý ný kay bet tik le rin de ve yal nýz kal dýk la rýn da yol ar ka da þý ta dýn da bir ha ki ka ti öð re te bi le cek mi yiz on la ra? Her þe yin sor gu lan dý ðý ve ya lan lan ma ya ça lý þýl dý ðý, sa de ce ben li ðin bü yü tül dü ðü za man la rýn ço cuk la rý na han gi i lâç la rý ö ne re ce ðiz? Uð ru na ya þa ya cak la rý, hat ta uð ru na ö le cek le ri doð ru la rý ve ger çek sev gi yi ve re bi le cek mi yiz? E ðer pe þin de ko þa bi le ce ðin, ha ya tý ný uð ru na har ca ya bi le ce ðin ve se ni a yak ta tu tan bütün i nan dýk la rýn ve doð ru la rýn ar týk ha ya týn dan çý kýp git miþ se ne ka lýr dý ge ri ye? Ne yin ha ya li se ni de vam et me ye, sa vaþ ma ya ve ýs rar la duâa et me ye gö tü re bi lir ki? Ye ni nesiller a dý na ger çek ten en di þe li yim On la rýn din le dik le ri ma sal lar bi zim ki ler ka dar ma sum de ðil di, güç lü o lur san a yak ta ka la bi lir sin, a kýl lý ve u ya nýk ol ma lý sýn, vu rul ma dan vur ma lý, ver me den al ma lý sýn yön len dir me siy le bü yü yor lar. Sey ret tik le ri çiz gi film ler hep güç lü ol mak ve e zil me mek ü ze ri ne... Ýh ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý ve ha ya týn kon fo ru i se te mel he def. Öz gü ven der ken, nar si sist in san lar mý ye tiþ ti ri yo ruz? Sen ha ri ka sýn, sen en ö zel sin ve sen en ö nem li sin di ye yü rek len di rir ken, as lýn da ha ya ta kar þý ký rýl gan lýk la rý ný mý ar ttý rý yo ruz. Ken di le ri ni güç lü his set sin ler, yý kýl ma sýn lar ve ký rýl ma sýn lar der ken, da ha za yýf ve güç süz mü ký lý yo ruz on la rý Ken di ka ran lýk yön le ri ni, ak sa yan ta raf la rý ný gö rün ce ne ya pa cak lar, ka yýp ta raf la rýy la ya þa ma yý na sýl ka bul le ne cek ler? A yak la rý na di ken bat tý ðýn da su çu kim de a ra ya cak lar? Çý ka ra ma dýk la rý di ken ler le ya þa ma yý na sýl öð re ne cek ler? Ne ma sal lar ka dar ha ya týn dý þýn da, ne de þiþ miþ bir ben lik ka dar her þe yin üs tün de bir an la yýþ la de ðil, bel ki ha ya týn i çin de sa hip ol duk la rýy la mut lu ol ma yý ba þa ra bi len in san lar ol ma la rý i çin du â et me li yiz. Ý çin de ki ses siz lik te din le nen, bek le ye bi len, bek le me yi se ven ve ya þa dý ðý her þe yin o nun bü yü me si ve öz gür leþ me si i çin ö nü ne ko nul du ðu na i na nan in san lar ol ma la rý i çin ça ba gös ter me li yiz SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Çin, ku rak lýk la mü ca de le i çin de ÇÝN ÝN ta hýl ü re ti len böl ge le rin de ku rak lýk yü zün den 2,2 mil yon ki þi nin iç me su yu sý kýn tý çek ti ði bil di ril di. U lu sal ba sýn da yer a lan ha ber le re gö re Hý nan, Þan þi, Hý bey, Þan dong, Ci ang su, An hui ve Þa an þi e ya let le rin de ge çen yý la o ran la ya ðýþ la rýn art ma sý na kar þýn 2,2 mil yon ki þi nin iç me su yu sý kýn tý sýy la kar þý kar þý ya ol du ðu be lir til di. Mer ke zi hü kü me tin il gi li ye rel yö ne tim le re ku rak lýk la mü ca de le çað rý sýn da bu lun du ðu, bu böl ge ler de ta hýl ü re ti len 4 mil yon hek ta rýn da doð ru dan et ki len di ði i fa de e dil di. Þanghay / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y19 OCAK 2011 ÇARÞAMBA HABERLER 'Askýda pide', hayýrseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluþturuyor. Gazetemiz temsilcisi Meh met Þe rif Gün düz, Said Nursî ve Risâle-i Nur'lar hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyenlere yardýmcý oluyor. FOTOÐRAFLAR: HALÝL ÝBRAHÝM GÖLELÝ YILDIZ FIRTINA KAYSERÝ 7 O CAK 2011 ta ri hin de gös te ri me gi ren Hür A dam fil mi, Tür ki ye de her þeh rin si ne ma sýn da ol du ðu gi bi Kay se ri O nay Si ne ma sý nda da gös te ri me gir di. An cak bu ra da fark lý bir kül tür hiz me ti de be ra ber se yir ci ye tak dim e dil me ye baþ lan dý. Ye ni As ya Ga ze te si ve Neþ ri ya tý Kay se ri Ýl Tem sil ci li ði i le ya pý lan gö rüþ me ler de Hür A dam fil mi nin gös te rim de ka la ca ðý sü re i çe ri sin de ki tap ser gi si nin ya pýl ma sý ve ge len se yir ci le re film ve Hür A dam hak kýn da bil gi len dir me ya pýl ma sý is ten di. Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin, ko nu i le il gi li yap tý ðý ha zýr lýk lar la 7 O cak tan be ri bu Si ne ma yö ne ti ci si Yet kin Yü cel, seyircinin bilgilendirilmesinden dolayý memnun. HÜR ADAM ÖNCESÝ SAÝD NURSÎ TANITIMI KAYSERÝ DEKÝ ONAY SÝNEMASI NDA HÜR ADAM FÝLMÝNÝ ÝZLEMEK ÝSTEYENLER, AÇILAN YENÝ ASYA NEÞRÝYAT STANDIYLA BEDÝÜZZAMAN VE RÝSÂLE-Ý NUR KÜLLÝYATI HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRÝLÝYOR. mâ nâ da Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý i le il gi li e ser ler den o lu þan ki tap ser gi si ve bil gi len dir me ça lýþ ma sý ya pýl ma ya baþ lan dý. Ko nu yu de ðer len di ren si ne ma yet ki li yö ne ti ci si Yet kin Yü cel, bu du rum dan çok mem nun kal dýk la rý ný, ge len müþ te ri kit le si ne film hak kýn da de tay lý ve doð ru bil gi ve ril me sin den do la yý se vinç duy duk la rý ný, di ðer hiç bir film de bu ka dar bil gi yi ra hat lýk la se yir ci ye i le te me dik le ri ni ve bu nu Ye ni As ya Ga ze te si ve Neþ ri yat tem sil ci li ði i le yap mak tan da mut lu ol duk la rý ný di le ge tir di. Yü cel, Ge len se yir ci le ri mi zin sor duk la rý so ru la ra stant ta ki ar ka daþ lar o ka dar ki bar, na zik ve sa býr la gü zel bir þe kil de dav ra na rak ce vap ve ri yor ki; bu bi zim i çin bir ilk tir. Ge len müþ te ri po tan si ye li nin se vi ye li ve an la yýþ lý bir kit le ol ma sý da ay rý bir gü zel lik di ye ko nuþ tu. SE YÝR CÝ BÝL GÝ LEN DÝ RÝ LÝ YOR YE NÝ AS YA Ga ze te si Kay se ri il tem sil ci si Meh met Þe rif Gün düz de yap tý ðý a çýk la ma da, O nay Si ne - ma sý nýn bu ko nu da bir il ki ba þar dý ðý ný ve ken di le ri nin stant aç ma ta lep le ri ne o lum lu bak týk la rýn dan do la yý mü te þek kir ol duk la rý ný, si ne ma yet ki li le ri nin mad di bir bek len ti le rin den zi ya de, ge len se yir ci ye ge rek li doð ru bil gi nin ve ril me si nin ken di le ri i çin ye ter li o la ca ðý ný bil dir me le ri nin son de re ce tak di re þa yan bir du rum ol du ðu nu söy le di. Da ha son ra ken di le ri nin de si ne ma da ki lo bi de gü nün on i ki sa a - te ya kýn bir za ma ný ný bu bil gi len dir me ye a yýr dýk la rý ný ve ge len se yir ci le re kül tür hiz me ti ver me ye ça - lýþ týk la rý ný, ha zýr la dýk la rý Ba sýn da Hür A dam dos ya la rý i le ga ze te ler de çý kan bü tün ha ber, ma ka le, yo rum ve de ðer len dir me le ri bir a ra ya ge tir dik le ri ni, se yir ci nin bun la rý da in ce le ye rek ka fa sýn da ki so ru i þa ret le ri ni da ha ra hat lýk la gi der di ði ni ve bun dan son ra ki tap la rý in ce le me nin da ha bi linç li ya pýl dý ðý ný bil dir di. Gün düz, Si ne ma sa hip le ri ve ça lý þan bü tün e kip biz le re çok ko lay lýk gös ter di ðin den do la yý a - de ta si ne ma yý ken di e vi miz gi bi his se di yo ruz di ye rek, ge len se yir ci le rin bir kýs mý na be da va bro þür ve kü çük ki tap lar dan he di ye e dil di ði ni kay det ti. Si ne ma ya ge len le rin bu du rum dan ol duk ça mem nun ol duk la rý göz lem le nir ken, Hür A dam hak kýn da film den ön ce bil gi sa hi bi ol mak is te yen le rin, O nay Si ne ma sý ný ter cih et tik le ri be lir til di. Bu þe kil de ki bil gi len dir me fa a li yet le ri, Hür A dam fil mi nin gös - te rim de ka la ca ðý dört haf ta bo yun ca de vam e de cek. Kay se ri O nay Si ne ma sý nda Hür A dam fil mi her gün: 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:00, 19:45 ve 21:30 sa at le rin de i ki sa lon da gös te ri li yor. Os man lý ge le ne ði Si vas ta uy gu la ný yor n YAR DIM LA RIN giz li ya pýl ma sý ný teþ vik et mek a ma cýy la ilk o la rak Os man lý dö ne min de uy gu la nan ve da ha son ra Av ru pa ül ke le ri ta ra fýn dan da ör nek a lý nan as ký da ek mek uy gu la ma sý Si vas ta da ha ya ta ge çi ril di. Da ha ön ce Cum hu ri yet Ü ni ver si te si kam pü sü i çin de fa a li yet gös te ren bir ka fe, as ký da tost uy gu la ma sýy la ha yýr se ver le re, pa ra sý ol ma yan öð ren ci le re yar dým et me im kâ ný sun muþ tu. Þim di de Taþ Fý rýn Ek mek i sim li iþ ye ri, as ký da pi de uy gu la ma sý baþ lat tý. Bu ra da da a maç, pa ra sý o lan ki þi ler i le ol ma yan ki þi le ri bu luþ tur mak. Ha yýr iþ le mek is te yen ki þi, is te di ði ka dar pi de nin pa ra sý ný iþ ye ri ne ve ri yor ve fý rýn sa hi bi de, e lek tro nik bir or tam da kaç pi de nin as ký da ol du ðu nu i lân e di yor. Uy gu la ma dan ha ber dar o lan ih ti yaç sa hip le ri i se, üc ret ö de me den as ký da ki pi de ler den a la rak e vi nin yo lu nun tu tu yor. Sivas / cihan Ki tap o ku yan sa yý sý, ilçe nü fusunu aþ tý n E DÝR NE NÝN 52 bin nü fu sa sa hip Ke þan il çe sin de ge çen yýl 53 bin 669 ki þi ki tap o ku du. Ke þan Ýl çe Halk Kü tüp ha ne si nin 2010 yý lý is ta tis tik le ri nin a çýk lan ma sýy la o ku ma o ra nýn da ön ce ki yýl la ra o ran la bü yük bir me sa fe a lýn dý ðý bil di ril di. Ge çen yýl ö dünç a lý nan ki tap sa yý sý nýn 32 bin 199 o lan kü tüp ha ne ye, ü ye sa yý sý nýn da 2 bin 854 ki þi ol du ðu kay de dil di. Top lam ki tap sa yý sý 28 bin 508 o lan Ýl çe Halk Kü tüp ha ne si ne, 2010 yý lýn da 2 bin 150 ki tap gir di ði be lir til di. 28 bin 466 kýz, 25 bin 203 de er kek ol mak ü ze re top lam o ku yu cu sa yý sý nýn 53 bin 669 ol du ðu kay de dil di. Edirne / cihan Yö re sel ü rün lere tescil talebi artýþta n TÜR KÝ YE NÝN çe þit li yö re le rin de yüz yýl lar dýr ü re ti len yö re sel ü rün ler, be le di ye ler, va li lik ler, ti ca ret ve sa na yi o da la rý, þir ket ler ö zel þa hýs lar a dý na tes cil e di li yor. Türk Pa tent Ens ti tü sü (TPE) þim di ye ka dar a ra la rýn da ha lý dan ki li me, piþ ma ni ye den pes ti le, in cir den ke ba ba ka dar 138 de ði þik ü rün le il gi li coð ra fi i þa ret tes ci li ya ptý. Be lir li bir böl ge den kay nak la nan bir ü rü nün, sa de ce o böl ge de bu lu na bi le cek ka rak te ris tik ö zel lik ler ta þý dý ðý ný i fa de e den ad ve i þa ret an la mý na ge len coð ra fi i þa ret tes cil le ri, hem ü rü nün ö zel lik le ri ni hem de bu ö zel lik le re uy gun ü re tim ya pan ü re ti ci le ri ko ru yor. TPE uy gun görülen ü rün le re Coð ra fi Ý þa ret tes cil bel ge si ve ri yor. Tür ki ye de þu a na ka dar çe þit li sek tör ler de top lam 138 ü rün Coð ra fi Ý þa ret o la rak tes cil e di lir ken, 124 ü rün de sý ra da bek li yor. Ankara / aa ABD de iç ki ye sý ký de ne tim AL KOL sa tý þý ve tü ke ti mi ne yö ne lik sý ký ku ral la rýn ol du ðu ABD de, bir çok e ya let te be lir li sa at ler den son ra ve Pa zar gün le ri iç ki sa tý þý ya sak la nýr ken, al kol kul lan ma ya þý i se 21 den baþ lý yor. ABD de al kol i le il gi li ku ral lar e ya let le re ve e ya let ler de ki böl ge le re gö re fark lý lýk gös te ri yor. Ku ru o la rak ad lan dý rý lan kent ve böl ge ler de, al kol da ðý tým ve sa tý mý ke sin lik le ya sak. Di ðer le rin de i se al ko lün sa tý la bi le ce ði sü re le re da ir çe þit li ký sýt la ma lar bu lu nu yor. Be le di ye ler al kol lü i çe cek ler ko nu sun da e ya let ka nun la rý nýn ö te sin de ken di ku ral ve dü zen le me le ri ni uy gu la ya bi li yor. ABD de al kol ya sa la rý ný ih lâl e den ler, pa ra ce za sýn dan hap se ka dar çe þit li ce za la ra çarp tý rý la bi li yor. Ço ðu e ya let te, 21 yaþ al týn da ki le rin a raç kul la nýr ken al kol lü ya ka lan ma sý na sý fýr to le rans gös te ri li yor. Ya ni, 21 yaþ al týn da ki le rin yüz de al kol lü çýk ma sý ha lin de eh li ye ti ne el ko nu lu yor. Washington / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı