KAR DAĞITIMININ HİSSE SENEDİ DEĞERİYLE İLİŞKİSİ: SPOR HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR DAĞITIMININ HİSSE SENEDİ DEĞERİYLE İLİŞKİSİ: SPOR HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 KAR DAĞITIMININ HİSSE SENEDİ DEĞERİYLE İLİŞKİSİ: SPOR HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet Kar Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, Araştırma Görevlisi E-posta: Özlem Özer Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, Araştırma Görevlisi E-posta: Fatih Şantaş Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, Araştırma Görevlisi E-posta: Fatih Budak Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü, Araştırma Görevlisi E-posta: Özet Bu çalışmanın amacı, kar dağıtımının hisse senedi değeriyle olan ilişkisini belirlemektir. Analizde kullanılan oranlar İMKB nin aylık ve haftalık bültenleri ile İMKB şirketleri sermaye, temettü ve aylık fiyat verileri yıllığından elde edilmiştir. Spor Hizmetleri Sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem evrenin tamamıdır. (Galatasaray Sportif A.Ş., Beşiktaş Futbol A.Ş., Fenerbahçe Sportif A.Ş., Trabzonspor Sportif A.Ş.) Araştırmadaki şirketlerin yılları arasındaki hisse senedi değerleri ve aynı tarihlerdeki İMKB-100 endeksi verileri kullanılmıştır.yıllara göre yapılan analizler sonucunda kar dağıtım ile hisse senedi değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi, Kar Dağıtım Politikası, Spor Sektörü Alan Tanımı: Finansal Piyasalar ve Makroekonomi (Parasal İktisat) 1

2 PROFIT SHARING'S RELATIONSHIP WITH STOCK CERTIFICATE: AN APPLICATION OF SPORTS SERVICES SECTOR Abstract The aim of this study determine that profit sharing s is relationship with stock certificate. Rates that are used in the analyses attained from Istanbul Stock Exchange monthly and weekly bulletin with ISE companies, profit and monthly price data annual. The population of study constitute public assess companies that operate in Sports Service Sector. The sample is all population (Galatasaray Sports I.C., Beşiktaş Football I.C., Fenerbahçe Sports I.C., Trabzonspor Sports I.C.). In the companies of study are used their stock value among years and ISE-100 index data in the same date. Result of analyses maked by years determined a significant relation between profit distrubition with stock value. Key Words: Stock Certificate, Profit Distrubition Policy, Sport Sector JEL Code: G32 1.GİRİŞ Hisse senetleri, anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda, payları temsil eden bir menkul kıymettir. En bilinen özelliği sahiplerine ortaklık hakkı sağlamasıdır. Ülkemizde sermaye piyasalarının gelişmesiyle bu piyasalara olan güven artmış ve tasarruf sahipleri bu tasarruflarını başta hisse senetleri olmak üzere çeşitli sermaye piyasası araçlarına yönlendirmiştir. Hisse senetleri işlem hacminin artması ile de hisse senedi değerinde meydana gelen değişiklikleri yakından takip etme gerekliliği doğmuştur. Hisse senedi değeri konjonktürel durumla, ülkenin hatta dünyanın makro ve mikro değişkenleriyle yakından ilişkilidir. Bu değişkenler arasında kar dağıtımı ayrıca incelenmesi gereken önemli bir etkendir. Özellikle araştırmanın uygulama konusunu oluşturan spor hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların hisse senedi değeri ile kar dağıtımlarının yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmada spor hizmetleri sektöründe kar dağıtımı ile hisse senedi değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca çalışmada spor hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi değeri ile İMKB Ulusal 100 endeksi arasında bir ilişki olduğu düşüncesi ile de bu ilişkinin varlığı araştırılmıştır. 1.1.Hisse Senetleri Hisse senetleri, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, pay sahiplerinin sermaye payları üzerinde tasarruf hakkını temsil eden kıymetli evrak niteliğindeki 2

3 belgelerdir. Literatürde esham, aksiyon veya pay senedi olarak da adlandırılan hisse senetleri, anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senettir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satılamamaktadır (SPK, md. 4). Hisse senetlerini anonim şirketler ihraç etmekte, bu senetleri alan yatırımcılar da şirketin ortağı olmaktadır. Sermaye piyasasının, en önemli yatırım araçlarından biri olan hisse senetleri sabit getirili menkul kıymetlere göre önemli farklılıklar taşımaktadır. Hisse senetleri sahipleri, şirketin karından ve performansından önemli ölçüde yararlanabilmesine karşılık, şirketin tasfiye olması durumunda ise tahvil ve diğer borçlarının ödenmesinden sonra şirketin mal varlığı üzerinde hak iddia edebilmektedir (Kaçar, 2009:27). Dolayısıyla hisse senedi sahiplerinin şirketin tasfiye olmasından sonraki alacakları, ancak tahvil sahiplerinin alacaklarının ödenmesinden sonra mümkün olmaktadır. Tasfiye anında bazı dezavantajları olmasına rağmen hisse senedi sahibinin taşıdığı bazı haklar vardır. Buna göre hisse senedi sahibi, şirket karından pay alma hakkı, tasfiye bakiyesine katılma ve pay alma hakkı, şirket yönetimine katılma ve oy kullanma hakkı, şirket faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkı ve rüçhan hakkına sahiptir (imkb.gov.tr). Bununla birlikte hisse senedi sahiplerinin belli yükümlülükleri de mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesine göre her pay sahibi sonradan ortaklıktan ayrılmış olsa da, şirket sırlarını saklamak zorundadır. Ayrıca gerek yeni kuruluşta, gerekse sermaye artırımında, iştirak taahhüdünde bulunan bir ortak taahhüdünü yerine getirmekle yükümlüdür. Hisse senetleri, sadece sermaye şirketi niteliğinde olan anonim şirketler ve anonim şirket statüsünde kurulan diğer şirketler tarafından çıkarılabilir. Ayrıca özel kanunla kurulan bazı şirketler de hisse senedi çıkarabilir (SPK, ). Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve kuruluşlar şunlardır: Anonim şirketler, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler (SPK nın 4. maddesi uyarınca, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz) Özel kanunla kurulan kurumlar (TCMB, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri, bağlı ortaklıklar, sigorta şirketleri) Hisse senetlerinin türleri, adi ve imtiyazlı; nama ve hamiline, primli ve primsiz; bedelli ve bedelsiz ve son olarak kurucu ve intifa senetleri olmak üzere beş grupta toplanmaktadır (SPK, 186). Hisse senedine ilişkin çok değişik değer 3

4 kavramlarının varlığından da söz edilebilir. Bu kavramlar değişik yöntemlerle bulunmakta olup genel kabul görmüş değer kavramları nominal değer, ihraç değeri, defter değeri, tasfiye değeri, piyasa değeri, işleyen teşebbüs değeri ve gerçek değer olarak sıralanabilir. Nominal değer, hisse senedinin üzerinde yazılı olan değeri ifade eder. İhraç değeri ise öz sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarım değerini ifade etmektedir (Sipahi ve diğ. 2011:3). Defter değeri bir varlığın, firmanın muhasebe defterlerindeki değeridir. Piyasa değeri ise bir varlığın Pazar koşulları altında arz ve talebe göre belirlenmiş değeridir. Bir diğer adı da likidite değeri olan tasfiye değeri, bir varlığın parçaları ayrı ayrı satılarak nakde çevrildiğinde elde edilen değeri ifade etmektedir. Bir varlığın çalışır halde iken satılması durumunda ortaya çıkan değer ise işleyen teşebbüs değeri olarak tanımlanırken bir varlığın sahip olduğumuz bilgilere göre olması gereken değer gerçek değeri ifade etmektedir (Karan, 2011: 345). 1.2.Kar Dağıtım Politikası Firmalar faaliyet dönemimin sonunda elde ettikleri karların bir bölümünü ihtiyatlar ve dağıtılmayan karlar adı altında firmada bırakırken diğer bir bölümünü ortaklara temettü olarak dağıtırlar (Okka, 2011: 180). Elbette bu firmalar dönemi kar ederek kapamış ve bu karın da belli bir kısmını ortaklarına dağıtma kararı almışsa bu işlemi farklı gerekçelerle farklı politikalar izleyerek yürütebilecektir. Kar dağıtım politikaları işletmenin karlarının hisse sahiplerine dağıtılması veya bu karların dağıtılmayarak işletmede alıkonulması ve yeniden yatırıma dönüştürülmesi kararını içerir (Ercan ve Ban, 2009:257). Bazı işletmeler, dağıtılan kar payının, düzenli olması görüşünü benimseyerek, kararlı pay payı dağıtım politikası uygulamaktadır. Diğer bir görüş ve uygulama ise, sabit oranda kar payı dağıtımı olarak ifade edilebilir. Kar payı dağıtım politikası ile ilgili üçüncü bir uygulama, sabit tutarda kar payı dağıtımına ilave kar payı dağıtma şeklinde görülmektedir (Karaca, 2007:143). Kar payı dağıtım politikası belirlenirken, işletmenin yeni kurulmuş olması veya gelişmekte olması önem taşımaktadır. Örneğin, yeni kurulmuş işletmelerde kar payı dağıtımına başlama tarihini ve oranını belirlemek zor bir işlemdir. Çünkü bu tür işletmeler, ilk kuruluş yıllarında diğer kaynaklardan kolay fon bulamadıklarından, karlarını dağıtmazlar. Gelişmekte olan işletmelerde ise, yatırıma aktarılan fonlar, dağıtılan kar paylarından daha yüksek verim getirse bile, işletme büyük oranda kar dağıtımı yapabilir (Ceylan ve Korkmaz, 2008:278). 4

5 Şirketlerin kâr dağıtım politikasına aktif özellik kazandıran diğer önemli bir husus da kâr payı ödeme şekilleri arasında seçim yapmaktır. Kar payı ödeme şekilleri: nakit ödeme, hisse senedi verilmesi yoluyla ödeme, hisse senetlerinin nominal değerinin azaltılması ve sayısının artırılması yoluyla ödeme, firmanın kendi hisse senetlerini geri alması yoluyla ödeme, melez kar payı ödeme seçmeli kar payı dağıtımı, bono kar payı dağıtımı, ayni olarak kar payı dağıtımı, tasfiyeden kar payı ve intifa senedi verilmesi şekliyle gerçekleştirilebilmektedir (Karaca, 2007:154). Temettü dağıtımında bulunacak firmalar bu kararın verilmesinde veya verilmemesinde bazı faktörlerin etkisi altında bulunurlar. Bu faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Engin, 2006:55); Kanun ve şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümler İşletmenin likidite durumu Yönetimin önceliği İstikrarlı kar dağıtımı Yeni yatırım planları Sermaye piyasası kaynaklarından yararlanma Şirketin ortaklık yapısı 2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 2.1.Araştırmanın Amaç ve Önemi Araştırmanın amacı, kar dağıtımının hisse senedi değeriyle olan ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın neticesinde elde edilen kar dağıtımı, hisse senedi değeri ilişkisinin, aynı zamanda incelenen hisse senetlerinin İMKB-100 endeksiyle olan ilişkisinin yönü ve şiddeti, hisse senedi yatırımcılarına ve şirket yöneticilerine verecekleri kararlarda yol gösterici olabilecektir. 2.2.Araştırma Modeli Bu araştırmada, söz konusu değişkenler arasındaki ilişki incelendiği için tanımlayıcı model kullanılmaktadır. 5

6 Kar Dağıtım Öncesi Hisse Senedi Değeri Kar Dağıtım Sonrası Hisse Senedi Değeri IMKB 100 Endeksi Hisse Senedi Değeri 2.3.Araştırmanın Evren ve Örneklemi Spor Hizmetleri Sektöründe faaliyet gösteren halka açık şirketler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem evrenin tamamıdır. (Galatasaray Sportif A.Ş., Beşiktaş Futbol A.Ş., Fenerbahçe Sportif A.Ş., Trabzonspor Sportif A.Ş.). Araştırma dört aylık bir süre içerisinde tamamlanmıştır. 2.4.Araştırmanın Hipotezleri H 0 : Kar dağıtım öncesi hisse senedi değeri ile kar dağıtımı sonrası hisse senedi değeri arasında bir ilişkisi yoktur. H 1 : Kar dağıtım öncesi hisse senedi değeri ile kar dağıtımı sonrası hisse senedi değeri arasında bir ilişkisi vardır. H 0 : İncelenen dönemde, incelenen firmaların hisse senedi değeriyle İMKB-100 endeksi arasında bir ilişki yoktur. H 1 : İncelenen dönemde, incelenen firmaların hisse senedi değeriyle İMKB-100 endeksi arasında bir ilişki vardır. 2.5.Araştırma Yöntemi Araştırmaya ilişkin bilgi kaynaklarını İMKB tarafından düzenli olarak açıklanan veriler oluşturmaktadır. Analizde kullanılan oranlar İMKB nin aylık ve haftalık bültenleri ile İMKB şirketleri sermaye, temettü ve aylık fiyat verileri yıllığından elde edilmiştir. İkincil veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada incelenen sektördeki firmaların tarihleri arasındaki hisse senedi değerleri ve aynı tarihlerdeki İMKB-100 endeksi verileri kullanılmıştır. Bu tarihlerin seçilme nedeni, sektörde en son halka açılan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret AŞ nin 2005 yılında halka arz edilmiş olmasıdır. Bu tarihlerdeki veriler, kar dağıtım öncesi ve sonrası şeklinde SPSS 11.5 paket programı aracılığıyla pearson korelasyon analizine tabi tutulmuştur. 6

7 Tablo 1. Yıllara Göre Analize Tabi Tutulan Tarihler BULGULAR VE YORUMLAR 3.1. Yıllara Göre Analizler Çalışmada 2005 yılı analizi yapıldığında; 2005 yılında, kar dağıtım öncesi ve kar dağıtım sonrası verileri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (p=0,37) yılında kar dağıtımı yapıldıktan sonra hisse senedi değerlerinde beklenilenin aksine az da olsa bir artış görülmüştür. Ayrıca 2005 yılında, incelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (p=0,63) yılında sektör hisse senedi değeri ile IMKB 100 değeri aynı yönlü seyir göstermiştir yılında, kar dağıtım öncesi ve kar dağıtım sonrası verileri arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (p=0,84) yılında kar dağıtımı yapıldıktan sonra 2005 yılında olduğu gibi hisse senedi değerleri artışını sürdürmüştür yılında, incelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında negatif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (p=-0,52) yılında analiz edilen veri seti incelendiğinde spor hizmetleri sektörü ortalama hisse senedi değerleri azalırken IMKB 100 endeksinde artış görülmüştür yılında, kar dağıtım öncesi ve kar dağıtım sonrası verileri arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (p=0,78) yılında kar dağıtımı yapıldıktan sonra önceki yıllarda olduğu gibi hisse senedi değerleri artışını sürdürmüştür yılında, incelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p= 0,13 sig.=0,32). 2005, 2006 ve 2007 yıllarında incelenen ilişkinin pozitif yönlü olmasının nedeni bu yıllarda makroekonominin düzenli bir artış seyri göstermesi olduğu söylenebilir. Yatırımcıların firmanın değer kazanmaya devam edeceği yönündeki beklentisi ve bir sonraki dönemde de kar payı bekliyor olmaları o hisse senetlerine olan talebi ve dolayısıyla da fiyatı artırmıştır şekline bir yoruma gidilebilir. 7

8 2008 yılında, kar dağıtım öncesi ve kar dağıtım sonrası verileri arasında negatif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (p=-0,66) yılında kar dağıtımı yapıldıktan sonra hisse senedi değerlerinde azalış görülmüştür yılında, incelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (p= 0,70) yılında sektör hisse senedi değeri ile IMKB 100 değeri aynı yönlü seyir göstermiştir yılında, kar dağıtım öncesi ve kar dağıtım sonrası verileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p= 0,22 sig.=0,14) yılının kriz dönemine denk gelmesi nedeniyle bu dönemdeki ekonomik hareketlerin olağanın dışında seyretmesi bu ilişkiyi etkilemiş olabilir yılında, incelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır yılında, kar dağıtım öncesi ve kar dağıtım sonrası verileri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p=0,44) yılında kar dağıtımı yapıldıktan sonra hisse senedi değerlerinde azalış görülmüştür yılında, incelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sig.=0,88). 3.2.Hipotezlere İlişkin Bulgular Yıllara göre yapılan analizler sonucunda H1 hipotezi kabul edilmiştir. Kar dağıtım kararı ile hisse senedi değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca varılırken, ekonomik krizin etkilerinin en çok görüldüğü ve diğer yılların aksine anlamlı bir ilişki bulunamayan yıl olan 2009, değerlendirme dışında bırakılması uygun görülmüştür. İncelenen sektörün konsolide verileri ile İMKB 100 endeksi arasında incelenen yılların üçünde anlamlı ilişki bulunurken (2005, 2006, 2007) diğer üç yılda (2008, 2009, 2010) anlamlı bir ilişki görülememiştir. Bu nedenle H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 4.SONUÇ Günümüz ekonomik sisteminde nakit yönetiminin öneminin daha da artmasıyla birlikte yeni fon temin yöntemleri de ağırlık kazanmıştır. Halka arz yöntemi de son yıllarda bu yöntemler arasındaki önemini artırmaktadır. Halka arz edilen hisse senetlerinin talep toplayabilmesi için kar dağıtıyor olması önemli bir etkendir. Yatırımcılar tercihlerini yaparken bu durumu göz önünde bulunduracaktır. Ancak, yatırımcılar kararlarını verirken sadece kar dağıtımını dikkate almamalıdır. 8

9 Yapılan araştırma neticesinde kar dağıtımı ile hisse senedi değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Fakat bu ilişkinin yönü ve şiddeti ekonomik kriz öncesi ve sonrası, yıllara göre farklılık göstermektedir. Aynı zamanda spor hizmetleri sektörüne yatırım yapacak yatırımcıların bu yatırım kararını verirken IMKB 100 endeksindeki değişim yönüne bakarak karar vermeleri pek sağlıklı görülmemektedir. Daha önceden yapılmış benzer bir araştırmanın sonuçlarıyla kıyaslama yapacak olursak; o araştırma neticesinde kar dağıtımı ile hisse senedi değeri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. İlişkinin varlığı açısında iki araştırma da tutarlılık göstermektedir. KAYNAKÇA Ceylan, Ali & Turhan Korkmaz. İşletmelerde Finansal Yönetim, 10. Basım, Bursa: Ekin Yayınevi, Engin, Yeşim. Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2006 Ercan, Metin Kamil & Ünsal Ban. Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi, 2009 Gacar, Anıl. Yatırımcılar Açısından Hisse Senedi Değerlemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Karaca, Süleyman Serdar. Şirketlerin Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Ödeme Şekillerinin Firma Değerine Etkisinin Analizi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya, 2007 Karan, Mehmet Baha. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Okka, Osman. Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010 Sermaye Piyasası Kanunu Kabul Sayılı Resmi Gazetede Yayım Sipahi, Barış, Serhat Yanık & Yusuf Aytürk. Şirket Değerleme Yaklaşımları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Türk Ticaret Kanunu (2011) Sayılı Resmi Gazete 9

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1.1. Menkul Kıymet Kavramı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ

Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri - Tahvil Pay Senetleri OĞUZ YILMAZ GAZİOSMANPAŞA GEDİK YATIRIM ŞUBE MÜDÜRÜ Hisse Senetleri Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama *

Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.34-54 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.34-54 Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama * Feyyaz ZEREN Sorumlu Yazar, Sakarya Üniversitesi, İşletme

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL YÖNETİM İLE FİNANSAL TABLO MANİPÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ NDE YER ALAN ŞİRKETLERDE BİR ARAŞTIRMA THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND MANIPULATION

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) VE PAZAR KATMA DEĞER (MVA) ANALİZİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN SERAMİK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) VE PAZAR KATMA DEĞER (MVA) ANALİZİ: İMKB DE İŞLEM GÖREN SERAMİK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.339-356. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr.

Detaylı

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ Mezahir ABDULLAYEV Dr., Kafkas Üniversitesi (Bakü/Azerbaycan), İşletme Fakültesi, mezahir.abdullayev@gmail.com, Y. V. Çəmənzəminli küç. 123

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı