ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır.) arasında sermaye piyasasında, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili işlemler yapmak üzere işbu Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır.) imzalanması konusunda anlaşmışlardır. Yatırımcıyı Tanıtıcı Bilgiler Yatırımcı Hesap No : Adı Soyadı Vatandaşlık Numarası Tebligat Adresi Tel (Ev) Tel (İş) Tel (Cep) Faks Kimlik Tipi ve No Yatırımcıların; risk ve getiri tercihleri ile yatırım amaçları ve mali durumlarını içeren standart form sözleşme ekinde yer almaktadır. Aracı kuruluş tarafından yapılan işlemlerde esas alınan bu formdaki bilgilerin değişmesi halinde YATIRIMCI tarafından en kısa zamanda güncellenmesi gerekmektedir. Aracı Kurumu Tanıtıcı Bilgiler Ünvanı : PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Adresi : Levent Cd. No: Birinci Levent/İSTANBUL Telefon No : Faks No : Web Adresi : Ticaret Sicil No : Mersis No : Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 1/7

2 Yatırımcıyı Temsile Yetkili Kişi veya Kişiler YATIRIMCI, kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere, sermaye piyasası aracı alım satım emirleri verebilme, teslim alabilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkilerinin tümüne veya bir kısmına haiz bir temsilci seçebilir. YATIRIMCI nın adı, soyadı, YATIRIMCI hesap numarası, imzası ve temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve yetkilerinin belirlendiği belgenin noterden tasdikli olması gerekmektedir. Ayrıca temsilcinin imzasının da noter tasdikli belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir. İşbu yetkili temsilcinin PRİM nezdinde yapacağı tüm tasarrufların, tamamıyla temsilciyi atayan YATIRIMCI tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler, YATIRIMCI tarafından PRİM e yazılı olarak bildirilinceye kadar PRİM yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde veya başkaca herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan ile yetki iptali ve ya kısıtlaması yapılması yetki değişikliği için yetkili değildir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yeralmış olmadıkça temsilcinin PRİM le olan ilişkilerinde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm işlemlerde YATIRIMCI yı PRİM e karşı temsil etmesi yetkisine haiz olduğu kabul edilir. Ancak, YATIRIMCI geniş yetkiler içeren vekaletname ile PRİM personelini vekil tayin edemez. YATIRIMCI, kendi adına ve başkası hesabına hareket ettiği hallerde, bu durumu PRİM e derhal bildirmek ve hesabına hareket edilen kişinin kimlik bilgileri ile kendi yetki durumunu tevsik edici belgeleri PRİM e vermek ile yükümlüdür. Yetki durumunu gösteren vekaletnameler veya sair belgelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Hesabına hareket edilen kişinin bir tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin %25 i aşan hissesine sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği ilgili mevzuatta belirtilen şekilde tespit edilecek ve bu tüzel kişiliği yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında PRİM e yazılı şekilde bilgi verilecektir. Ayrıca, YATIRIMCI, PRİM in kimlik tespiti için talep edebileceği sair belgeleri vermekten imtina etmeyecektir. II. SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK KISALTMALAR Sermaye Piyasası Araçları: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3. Maddesinin (ş) bendinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Alım Emri : YATIRIMCI nın PRİM e menkul kıymetin satın alınması için yazılı veya sözlü ya da telefon, telefax veya diger iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir. Satım Emri : YATIRIMCI nın PRİM e menkul kıymetin satılması için yazılı veya sözlü ya da telefon, telefax veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir. Emir : Alım emri, satım emri veya alım/satım emridir. Borsa : Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diger menkul kıymetler borsalarıdır. Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dir. BİAŞ Yönetmeliği : 19/02/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği dir. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 2/9

3 III. SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu, PRİM in, Sermaye Piyasası Kanunu nda tarifi yapılan ve bundan böyle her ne nam altında olursa olsun çıkarılacak, arz olunacak tüm menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını, YATIRIMCI namına ve hesabına alıp satması, ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerini tahsil etmesi, ödemesi, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma hakları ile, hisse senedinden doğan oy haklarının kullanılması, saklanması hizmetlerine uygulanacak koşulların saptanmasıdır. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, ihracına, alım ve satımına izin verilen her türlü menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları bu sözleşmenin konusuna girer. Sözleşme konusu işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda yapılır. IV. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER PRİM ile çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere PRİM nezdinde bir hesap açılacak ve YATIRIMCI ya bir hesap numarası verilecektir. YATIRIMCI için yapılan tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar için bu hesap numarası kullanılacaktır. PRİM, YATIRIMCI emirlerini BİAŞ Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Kayıt ve Belge Düzeni Tebliğ ine uygun olarak alacaktır. a)yatırımcının Emirleri Borsa ya İntikal Ettirmeden Önceki Yükümlülükleri: Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ 9.maddesi gereğince bir yatırımcının takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. PRİM daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Bu oranın herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, oranı daha da düşürecek emirler kabul edilmez ve gün sonunda YATIRIMCI nın teminat oranını sağlayamaması halinde ertesi gün ilk seansın başlangıcında belirtilen oranı sağlayıncaya kadar resen satılır. YATIRIMCI hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri ve nakit miktarı kadar da alım emri verebilir. PRİM, YATIRIMCI hesabında alım emri karşılığı nakitin veya satım emri karşılığı sermaye piyasası aracının tamamen veya kısmen olmaması durumunda emri kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal YATIRIMCI ya bildirilir. YATIRIMCI hesabında emir karşılığı nakit veya sermaye piyasası aracının tamamının olmaması halinde PRİM buna rağmen YATIRIMCI emrini yerine getirmeyi uygun görerek alım veya satım yaptığı takdirde YATIRIMCI bakiye nakit veya sermaye piyasası aracı borcunu en geç emir verdiği günü izleyen gün saat 12:00 ye kadar nakden ve tamamen PRİM e ödemekle yükümlüdür. b) Emirlerin İletilme Şekli: PRİM aracılığı ile sermaye piyasası aracı alıp satmak isteyen YATIRIMCI bu isteğini yazılı alım-satım emirleri olarak iletmesi esastır. Yazılı olarak alınan yatırımcı emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası YATIRIMCI ya verilir. PRİM in uygun bulması durumunda telefon, faks, internet kanalı ve benzeri iletişim araçları ile de YATIRIMCI imzası olmaksızın emir kabul edilebilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Alım ve satım emirleri yazılı, telefon, faks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla verilmesi aşamasında emri alan PRİM yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir. Telefon ile alınan YATIRIMCI emirlerine ilişkin ses kayıtları PRİM tarafından tutulur. Faks ile gönderilen talimatların tüm sayfaları YATIRIMCI veya atanmış temsilcisi varsa o kişi tarafindan imzalanacaktır; imzasız faks talimatlarına istinaden PRİM tarafından hiçbir işlem yapılmayacaktır. YATIRIMCI, internet aracılığı ile alım satım emri vermek istediğinde yalnız kendisi tarafından talimat verilmesi için gereken tüm önlemleri alacaktır. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 3/9

4 c) Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Geçerliliği: Alım satım emirlerinde verilen emrin açık olması esastır. Emir içeriğinde; yatırımcı hesap numarası, veriliş tarihi, saati, hangi seansda yerine getirileceği, alım emri mi satım emri mi olduğu, sermaye piyasası aracının adı, adedi ve fiyatı belirlenmiş olmalıdır. Fiyatı belirlenmemiş olan emirler serbest fiyatlı emir olarak, seansı belirtilmemiş emirler ise verildiği seansda yerine getirilecektir. Fiyat belirlenmiş emirler aksi YATIRIMCI tarafından belirtilmediği takdirde tek seanslık olarak sisteme gönderilir. Seans içinde işlem fiyatı YATIRIMCI nın istediği fiyatı görür ve sıra YATIRIMCI ya gelirse işlemi gerçekleşir. Aksi takdirde işlem kendiliğinden iptal olur. Bir sonraki seans emrin tekrarlanması gerekir. Eğer YATIRIMCI emrini günlük olarak verirse emri gün içindeki ikinci seansda da geçerli olacaktır. Gün sonunda verilen seansı belirtilmemiş emirler ertesi işgünü ilk seansda yerine getirilecek emir olarak kabul edilecektir. YATIRIMCI serbest fiyatlı vermiş olduğu emir gerçekleştiğinde fiyata itiraz edemeyecektir. Seanstan önce veya seans sırasında verilen gerçekleşmemiş emirler tek tek ve emir bazında olmak kaydı ile tamamen iptal edilebileceği gibi bu emirlerin fiyatları ve miktarları değiştirilebilir. Seans sırasında iptal edilen veya miktarı azaltılan emrin parasal tutarı üzerinden Borsa tarafından talep edilen ücret YATIRIMCI tarafından PRİM e ödenecektir. Yerine getirilen bir emre ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle BİAŞ tarafından iptalinden dolayı PRİM e hiçbir hukuki ve mali sorumluluk yüklenmeyecektir. d) Gerçekleşen Emirlerin Tasfiye Esasları: Borsada alınan veya satılan menkul kıymetlerin takas işlemleri, işlemin gerçekleştiği günden sonraki ikinci iş günü saat 16:30 e kadar Takasbank nezdinde gerçekleşir. Satış işlemlerinde gerçekleşen satışların parasal tutarı komisyon ve benzeri masraflar düşüldükten sonra YATIRIMCI hesabına alacak kaydedilir. Satışa konu menkul kıymet YATIRIMCI saklamasından çıkarılarak alan tarafa teslim edilir. Alım işlemlerinde gerçekleşen alımların parasal tutarı komisyon ve benzeri masraflar dahil edilerek YATIRIMCI dan tahsil edilir. Nakit takas borcu kapatılarak işleme konu menkul kıymet YATIRIMCI nın saklama hesabına alınır. e) Emirlerin Sonuçlarının Yatırımcı Tarafından Öğrenilmesi: YATIRIMCI emirlerinin sonuçlarını PRİM den bizzat öğrenmek zorunda olup, PRİM in bu konuda YATIRIMCI ya bildirim yapmak yükümlülüğü yoktur. V. İNTERNET KANALI İLE İŞLEM YAPMA ESASLARI YATIRIMCI nın PRİM nezdindeki PRİM Internet Sistemi nden yararlanabilmesi için öncelikle işbu sözleşmenin taraflarca imzalanıp tamamlanmış olması gerekir. PRİM, YATIRIMCI nın bilgisayar ekranı vasıtası ile internet üzerinden menkul kıymet işlemlerini yapabilmesi, (hisse senedi) alım-satım emirlerini verebilmesi, cari hesap ve portföy bilgilerine işlem sonuçlarını öğrenebilmesi amacı ile PRİM Internet Sistemi ni YATIRIMCI nın kullanmasına izin vermiştir. PRİM, işbu sözleşmenin YATIRIMCI tarafından imzalanmasından sonra, YATIRIMCI ya PRİM Internet Sistemi nden faydalanabilmesi amacı ile bir kullanıcı kodu, şifre ve parola verecektir. Bu kullanıcı kodu, şifresi ve parolası ile YATIRIMCI, PRİM nezdindeki hesabı üzerinden işlem yapabilecektir. Verilen kullanıcı kodu, şifre ve parolanın muhafazası ve her türlü riski tamamen YATIRIMCI ye aittir. YATIRIMCI kullanıcı kodu, şifre ve parolasının üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, hesabına derhal blokaj koyacak ve bunu hemen PRİM e bildirerektir. Eski şifresinin ve parolasının iptali ile yeni kullanıcı şifre ve parola isteme hakkına sahiptir. Bu kullanıcı kodu, şifre ve parolanın üçüncü kişilerce kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemler YATIRIMCI tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. YATIRIMCI nin işbu sözleşmeyi imzalamış olması, PRİM e YATIRIMCI ya şifre verme ve elektronik hizmetlerden YATIRIMCI yı yararlandırma yükümlülüğü getirmez. YATIRIMCI, PRİM Internet Sistemi ni sadece kendisi kullanabilecektir. YATIRIMCI, sözkonusu siteden başkalarına işlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi başkalarına işlem Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 4/9

5 yaptıramaz. PRİM, bu tip işlemlerin gerçekleşmesi durumunda sözleşmeyi fesh eder ve üçüncü kişilerle YATIRIMCI arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI nın, ancak PRİM nezdindeki hesap bakiyesinde yeterli nakdi ve menkul kıymeti olan hesaplar için verdiği işlem emirleri yerine getirilecektir. YATIRIMCI nın PRİM tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için; YATIRIMCI nın özellikle işbu sözleşmeyi imzalamış olması ve ekine de kimlik bilgilerinin kopyalarının eksiksiz olarak konulmuş olması, İnternet erişimi sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, telefon hattı ve internet erişim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. YATIRIMCI, almış olduğu kullanıcı kodu ve şifre ile PRİM Internet Sistemi nin herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı PRİM e karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve defilerden feragat ettiğini, bu nedenle PRİM in uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca PRİM uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile YATIRIMCI ya başvurma hakkını saklı tutar. YATIRIMCI, alım satımını yaptıracağı menkul kıymetler için internet üzerinden PRİM Internet Sistemi ni kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, şifahi, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirle, değiştirme imkanı var ise yukarıdaki şekillerden birisi ile emri değiştirebilecektir. PRİM kendisine ait sitede her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu değişiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. Yapılan bu değişiklikler aynı zamanda bu sözleşmeye de anında yansıtılacaktır. YATIRIMCI bu değişikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peşinen kabul eder. PRİM, YATIRIMCI ya sunmuş olduğu elektronik ürün hizmetinin içeriğini, şeklini dilediği zaman değiştirmekte veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. VI. SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI YATIRIMCI, takas gününde nakit alacağının ve karşılığı ödenmiş sermaye piyasası araçlarını finans kurumlarında kendi adına açılmış veya üçüncü kişiler adına açılmış hesaplara aktarılmasını ıslak imzalı talimatlarla isteyebilir. YATIRIMCI takas günündeki nakitinin iş bu sözleşmenin VIII. Yatırımcıya Ait Nakdin Değerlendirilmesi Esasları maddesi uyarınca Takasbank A.Ş. Takasbank Para Piyasası nda değerlendirilmesini isteyebilir. Takas gününde YATIRIMCI alacağının PRİM tarafından YATIRIMCI ya ödenememesi durumunda, iş bu sözleşmenin IX. maddesinde yazılı günlük temerrüt faiz oranı uygulanarak YATIRIMCI ya ödeme yapılacaktır. PRİM, emanete ve saklamaya bırakılan pay senetlerini ve diğer sermaye piyasası araçlarını güvenlik nedeni ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. deki saklama merkezlerinde bulundurmaktadır. Bu nedenle emanete ve saklamaya bırakılan teslimi mümkün olan pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının teslim alınması istendiğinde PRİM e bir gün önceden saat 12:00 a kadar haber verilmesi gerekmektedir. İzleyen işgünlerinde bu pay senedi ve teslimi mümkün olan diğer sermaye piyasası araçlarının teslimi yapılacaktır. Satılmak ve saklanmak üzere teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının BİAŞ Yönetmeliği nde belirlenen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki, bu sermaye piyasası araçlarının sahte olmaması, kuponların tamam olması, satış emrindeki niteliklere uyması, üzerinde herhangi bir takyidat bulunmaması gerekir. PRİM, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını zamanında teslim etmemesinden ya da bedelinin ödenmemesinden, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. PRİM, sadece işbu sermaye piyasası araçlarının kendi vasıtasız zilyedliğinde iken kaybolmasından, çalınmasından, yanmasından veya yırtılmasından sorumlu olacaktır. PRİM in işlerinde mutat dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Böyle bir durum PRİM işine olan gerekli özen ve dikkatin kayıtlarını gösteriyorsa ve YATIRIMCI aksini iddia ediyorsa ispat yükü YATIRIMCI nın kendisine aittir. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 5/9

6 YATIRIMCI, hesabına ilişkin vermiş olduğu her türlü havale, virman ve teslim taleplerine ilişkin olarak verilen hizmetler PRİM tarafından ilan edilen ücret ve komisyon tarifesinde yer alan bedel karşılığında yerine getirilir. VII. SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI YATIRIMCI, PRİM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenebilir. PRİM, giderleri YATIRIMCI ya ait olmak üzere hesap ekstresini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde sözleşmede belirtilen yazışma adresine iadeli taahhütlü posta veya e-posta yolu ile gönderecektir. Ancak ilgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan yatırımcıya hesap ekstresi gönderilmeyecektir. YATIRIMCI; iletişim adresleri, e-posta, telefon, faks ve diğer kişisel bilgilerinde olan değişiklikleri en kısa zamanda dilekçe şeklinde PRİM e bildirecektir. YATIRIMCI, ikametgah/irtibat adres bilgileri de dahil olmak üzere ekte bulunan Yatırımcı Bilgi Formunda yer alan verdiği bilgilerin doğruluğunu ve oluşan değişikliklerin PRİM e bildirilmesini kabul ve taahhüt eder. YATIRIMCI tarafından oluşan değişiklik bildirilmediği takdirde PRİM sözleşme ve ekli bulunan formdaki bilgilere göre işlem yapacak ve bu durumda da her türlü sorumluluk YATIRIMCI ya ait olacaktır. Tarafların ikametgahlarındaki değişikliklerin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde bilinen adreslerine yapılacak her türlü tebligatlar geçerli kabul edilir. VIII. YATIRIMCIYA AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI Sermaye Piyasası Kurulu nun III-37.1 sayılı Tebliğ in 66. maddesi gereğince gün sonu itibariyle alacak bakiye veren yatırımcı hesaplarındaki nakitler yatırımcıların tercihleri doğrultusunda değerlendirebilinir. Bu maddeye istinaden takas gününde 100 TL (Yüz) ve üzeri alacak bakiye veren yatırımcı hesabındaki nakitler, YATIRIMCI tarafından saat 11:00 e kadar talimat ile yönlendirilmediği takdirde Takasbank Para Piyasası nda (TPP) Takasbank Para Piyasası mevcut sınırlamaları doğrultusunda değerlendirilecektir. İşlem günü PRİM e gelen nakitler saat 12:00 önce gelmesi ve Takasbank A.Ş. hesabına Taksbank Para Piyasası seans bitim süresinden önce ulaşması halinde değerlendirilmeye alınabilir. Değerlendirilmeye konu olmayan nakitler şirket kasa ve banka hesaplarında bulundurulur. YATIRIMCI, PRİM in yukarıdaki açıklamalar uyarınca gerçekleştireceği değerlendirme hizmeti karşılığında PRİM e YATIRIMCI hesabına o işlemle ilgili olarak ödenmiş olan nema üzerinden, % oranında ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. YATIRIMCI paralarının değerlendirilmesi için sarf edilecek tüm masraflar YATIRIMCI ya ait olacaktır. Bu ücret ve masraflar Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uyarınca PRİM tarafından YATIRIMCI hesabına borç kaydedilebilir. Yatırımcı Tercihi: Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda takas günündeki nakitim Takasbank A.Ş. Takasbank Para Piyasası nda değerlendirilmesini istiyorum. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda takas günündeki nakitim Takasbank A.Ş. Takasbank Para Piyasası nda değerlendirilmesini istemiyorum. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 6/9

7 IX. ARACI KURULUŞA ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI YATIRIMCI kendi nam ve hesabına alım ve satım yapacak olan PRİM e alım ve satımı yapılan sermaye piyasası aracı bedelleri üzerinden binde oranında kurtaj bedeli ve buna bağlı olarak ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler ile PRİM tarafından belirlenecek takas ve saklama ücretini ödemekle yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli ve sair ödemeler nakden ve def aten olmak üzere peşin ödenecektir. Ancak PRİM isterse, kurtaj ücretini peşin olarak almayabilir ve YATIRIMCI nın hesabına borç kaydedilebilir. Başlangıçta belirlenen kurtaj oranı ve sair kanuni yükümlülükler, yeni yasal düzenlemelere, YATIRIMCI nın yapacağı günlük işlem hacmine göre değiştirilebileceği gibi günün koşullarına göre PRİM tarafından YATIRIMCI ya yazılı ve sözlü haber verildikten ve YATIRIMCI nın yazılı onayı alındıktan sonra değiştirilebilir. YATIRIMCI işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, BİAŞ Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemler PRİM tarafından yapılacaktır. YATIRIMCI işbu sözleşmede belirlenen YATIRIMCI emirleri doğrultusunda PRİM in yaptığı alım ve satımlardan doğan zarar, taahhüdünü yerine getirmeyen YATIRIMCI ya, kâr ise PRİM e ait olacaktır. Meydana gelen zararlar ve kurtaj bedeli için PRİM in, YATIRIMCI nın PRİM nezdinde mevcut diğer sermaye piyasası aracı ve nakit hesabı üzerinde takas, mahsup ve alacaklarının tahsili için yeteri kadar sermaye piyasası aracını derhal satabilme yetkisi bulunduğunu YATIRIMCI peşinen kabul eder. PRİM bu şekilde zarar ve giderlerini karşılayamadığı takdirde, YATIRIMCI bu zararı hiçbir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın PRİM e derhal ödemekle yükümlüdür. YATIRIMCI nın bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesabının borçlu kalması durumunda her günün sonunda borçlu kalınan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı % olup bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde PRİM merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile YATIRIMCI hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda YATIRIMCI yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. X. MERKEZİ KAYIT KURULUŞUA.Ş. DE SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANILMASI ESASLARI YATIRIMCI nın yazılı talebi ve PRIM in de kabulü halinde saklamaya bırakılan sermaye piyasası araçlarına isabet eden faiz, temettü kuponları ve ana paranın tahsili, bedelsiz sermaye artırımlarına katılım, geçici ilmühaberlerin gerektiğinde ilgili şirketten alınacak hisse senetleri ile değiştirilmesi, genel kurul toplantılarına katılma, muhalefet şerhi verme, bedelli sermaye artırımlarına katılım ve bu oy haklarının YATIRIMCI nın yazılı direktiflerine uygun olarak kullanımı PRİM tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ve masraflar YATIRIMCI tarafından karşlanmak üzere yerine getirilecektir. PRİM, YATIRIMCI ya rüçhan hakkını kullanabilmesi için yazılı veya sözlü bildirimde bulunacak olup, bu durumda YATIRIMCI nın talimatına göre işlem yapacaktır. Ancak nakdi sermaye arttırımlarından doğan rüçhan haklarının, YATIRIMCI nam ve hesabına PRİM tarafından kullanılması için, YATIRIMCI nın sürenin bitiminden bir (1) iş günü önce, rüçhan bedelini PRİM e veya doğrudan PRİM in öngördüğü bankaya yatırılmasına bağlıdır. YATIRIMCI tarafından rüçhan hakkının kullanılması yönünde yazılı bir talimat verilmediği ve rüçhan hakkı kullanım bedeli ödenmediği takdirde; YATIRIMCI adına rüçhan hakkı kullanıp kullanmamaya karar verme yetkisi PRİM e ait olacaktır. PRİM tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan bedeli YATIRIMCI nın yatırım hesabı ndaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda PRİM, YATIRIMCI hesabına borca yeter miktarda menkul kıymeti satarak tahsil etme yoluna gidebilecektir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından, PRİM in YATIRIMCI ya verdiği diğer hizmetler nedeniyle PRİM den alınan ücretler ve komisyonlar yatırımcılardan aynen tahsil olunur. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 7/9

8 XI. TEMİNAT HÜKÜMLERİ YATIRIMCI, PRİM e olan borcunu tamamen ödemedikçe borca konu sermaye piyasası aracı üzerinde PRİM in hapis hakkı bulunmaktadır. PRİM, borcu tasfiye etmek için nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen YATIRIMCI adına alınan işleme konu sermaye piyasası araçları yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak ve de satışın borcu kapatmaya yeterli olmaması halinde diğer sermaye piyasası araçları satılarak borç tutarını tahsil edilecektir. Aynı zamanda muaccel, karşılıklı, aynı mahiyet ve nitelikte olan YATIRIMCI alacaklarından takas ve mahsup edilecektir. XII. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. NEZDİNDE YATIRIMCI İSMİNE SAKLAMA SİSTEMİ, BLOKAJ VE YATIRIMCIYI KORUMA FONU ESASLARI Müşteri İsmine Saklama Sistemi kapsamında yatırımcılar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. deki serbest hesaplarında (Kredili hisse senedi işlemleri teminatı dışında) bulunan hisse senetlerini bloke ederek, aracı kuruluşlarca bilgileri dışında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki hisse senetleri sözkonusu blokaj çözülmeden aracı kuruluşça hesaptan çıkartılamayacaktır. İşlem hesaptaki tüm hisse senetleri üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli hisse senetleri üzerine ve adet bazında da yapılabilecektir. Yatırımcının blokeli hesabındaki hisse senetlerini satmak istemesi durumunda aracı kuruluşlar satış emri verilmeden önce blokajın çözülmesini isteyebileceklerdir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin yatırımcı tarafından bloke edilmiş olması yeni payların da blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu yeni payların da bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj işlemi yapılması gerekecektir. Yatırımcıları Koruma Fonu, özellikle küçük yatırımcıların aracı kurumların mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla kurulmuştur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle Yatırımcılarına karşı pay senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve pay senedi teslim yükümlülüklerinin (2014 yılı için) ,00 TL ye kadar olan bölümü Fon tarafından karşılanacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. XIII. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ Bu sözleşme herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. YATIRIMCI veya PRİM işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde her iki taraf da bu isteklerini yazılı olarak bildirecek ve bu bildirim, tebellüğ tarihinden itibaren ikinci iş gününden sonra hüküm ifade edecektir. Bu halde YATIRIMCI, PRİM e olan tüm borçlarını ifa etmek şartıyla PRİM in emanetinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçlarını mislen teslim alabilecektir. YATIRIMCI, PRİM e olan tüm borçlarını, fesih tarihinde tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür. XIV. DİĞER HÜKÜMLER Taraflar işbu sözleşmeye ait hesaplarını Türk Ticaret Kanunu nun 87. ve müteakip maddelerine göre PRİM tarafından cari hesap şeklinde yürütülmesini kabul eder. PRİM, işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri, günün şartları ve ilgili mevzuatlardaki yapılan değişiklikler doğrultusunda, her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. İşbu sözleşmede yapılan değişiklikler posta, faks, internet ve benzeri yollarla YATIRIMCI ya bildirilecek olup, YATIRIMCI tarafından bildirinin tebellüğünden itibaren 7 gün içerisinde yazılı bir itiraz veya sözleşmenin feshi talebi gelmediği takdirde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. İşbu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri münhasıran PRİM in kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 8/9

9 PRİM ile YATIRIMCI arasındaki her türlü uyuşmazlık, işbu sözleşmede yazılı şartlar, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ve ticari teamül ile hakkaniyet ilkeleri uyarınca çözümlenecektir. Herhangi bir yargı merciinde veya ilgili mevzuat gereğince yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde diğer maddeler geçerliliğini koruyacak ve her türlü anlaşmazlıkta İstanbul Merkez Adliyesi ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. YATIRIMCI, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği nin kanunların ve sair mevzuatın her türlü hükümlerini ve değişikliklerini bildiğini, bunların işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 14 (on dört) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça da imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası YATIRIMCI ya verilmiştir. Tarih / / YATIRIMCI AD / SOYAD PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIMCI İMZA ÖRNEKLERİ Yatırımcı tarafından bir suretinin alındı beyanı; Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 9/9

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Adı Türü Kodu KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 31.UUE.03 Belge Onay Tarihi 12/02/2015 Revizyon Tarihi 12/05/2015 Revizyon Numarası

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR. a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR. a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler a) Müşterinin kimlik bilgileri ve adresi 1. Bu kısımda müşterinin adres ve kimlik bilgilerine

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM 1.1 AMAÇ EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Bu prosedürün amacı; Pay Piyasası, Vadeli İşlemler ve Tezgahüstü Piyasa da yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

Ekler: 1- Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi 2- Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Ekler: 1- Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi 2- Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kurumunuzun Kaydi Altın Transfer Sistemindeki işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesinin bir örneği ile bu Sözleşmenin Bankamız

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ SÖZLEŞME Bir tarafta ticari merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:49 Üsküdar / İstanbul adresi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Sözleşme içinde kısaca ASG olarak anılacaktır)

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Takas Kredisi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı