HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK"

Transkript

1 HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK Meral TECER Hisse senedi piyasasında, söylentilerin etkilediği kısa süreli, spekülasyon amaçlı davranı lar bir yana, uzun dönemde en az riskle en çok verimin gerçekle tirildiği uygun bir yatırımın, ancak bilimsel ara tırma ve değerlendirmeler sonucu yapılabileceği açıktır. Bu makalede, bir yatırım aracı olarak hisse senetlerinin özellikleri, hangi hisse senedinin alınıp satılacağına karar verirken yararlanılan temel analizler, bu tür yatırımlarda riskin önemi ve kar ıla ılan ba lıca risk türleri konusunda aydınlatıcı bilgiler vermeye çalı ılacaktır. YATIRIM ARACı OLARAK IIİsSE SENETLERİ Hisse senedi, bir anonim irketin, ödenmi sermaye ve dağıtılmaml karlardan olu an öz kaynaklarına belirli bir katılma payını temsil eden ve yasal ekil ko ul1arına uygun olarak düzenlenmi değerli kağıtlardır. Ba ka bir deyi le, anonim irket statüsündeki kurulu larda öz sermayeyi temsil ettiklerinden bu i letmeler için zorunl u finansman kaynaklarıdır. Hisse senedi sahibi, irket yönetimine katılma, genel kurullarda oy kullanma, kardan ve tasfiye değerinden payalma, sermaye artırımlarında yeni hisse senetlerini öncelikle satın alma, irket faaliyetlerine ili kin bilgi edinme gibi her türlü ortaklık haklarından yararlanır. Şirket, hisse sahiplerine yatırdıkları parayı tahvil ve kredilerde olduğu gibi belli bir vade tarihinde geri ödeme vaadinde bulunmamaktadır. Hisse senetlerine ödenecek kar payları da, borçlanma araçlarının faizleri gibi, önceden sabit dönemsel yükümlülükler eklinde belirlenmez. Şirketin kar payı ödemelerine ili kin kararları, faaliyet sonuçlarına ve eldeki parasal kaynaklara göre alınır. ı Adi ya da normal hisse senetlerine ödenen kar payları, tahvil ve Prof.Dr., TODAtE öıretim Üyesi. Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" ba lıklı Seri ıv, 1 no.lu teblitin 7.maddesinde birinci Ur datıtımına ili kin alt ve üst sınırlamalar öngörülmü tür. Buna göre, hisse senetleri halka arz yoluyla satılan anonim ortaklıklann birinci Ur payı oranı devlet tahvillerinin ilgili hesap döneminin son günündeki faiz oranıdır. Ancak, ödenmi sermaye üzerinden hesaplanacak bu birinci Ur payı tutan, vergiden soııraki datıtılabilir Unn yansından az % 7S'inden çok olamaz. Daııtılabilir Unn % 7S'i devlet tahviii faizlerine göre hesaplanan Ur payı tutannın altında kaldıtı takdirde, Ur payı tutann altında kaldıtı takdirde, Ur payı olarak bu tutarda ödeme yapılır. Anurw İdtınsi lnrgisi, Cik 27, SaY' I, Mart 1994.

2 68 AMME İDARESİ DERGİSİ kredi faizlerinden ya da imtiyazlı hisse senetlerine ödenen kar paylarından daha yüksek olmalıdır. l Bunun nedeni, irketin yatırımcılarla sağlanacak gelir konusunda önceden herhangi bir anla ma yapmamas~. ve riskin fazlalığı nedeniyle de karlılık oranı beklentisinin yüksek olmasıdır. Ote yandan, enflasyon dönemlerinde maddi duran varlıkların değerinin yükselmesi, satı ların, karların, dolayısıyla dağıtılan kar paylarının artması hisse senetlerinin piyasa fiyatlarına olumlu yönde yansır ve yatırımcıların enflasyondan karlı çıkmalarını sağlayabilir. 3 Ülkemizde anonim İrketlerin çoğunda kar dağıtım oranları hisse senedinin nominal değerinin belji bir oranı olarak belirlenmektedir. 4 Hisse ba ına kar payı/hisse senedinin piyasa fiyatı oranı ile hesaplanın cari kilr payı verimliliği yatırımcının belli bir dönemde elde ettiği gerçek kar payı getirisinin göstergisidir. Öte yandan, yatırımcılar, hisse senetlerini elde tuttukları süre içinde piyasa fiyatında gerçekle en artı larla sermaye kazancı eklinde bir gelir de sağlamaktadırlar. Böylece, herhangi bir hisse senedinin verim oranı, elde tutma süresi içinde sağlanan kar payı ve sermaye kazançları (ya da kayıpları) toplamının, dönem ba ı hisse senedi değerine bölünmesiyle hesaplanabilir. Ayrıca, gerçek verim oranını belirlemek için enflasyona göre bir düzeltme yapılması da gerekmektedir.! İMKB'nın faaliyete geçtiği 1986 yılından bu yana ülkemizde genel konjonktürün elveri li olduğu kimi yıllar, hisse senetlerinin yatırımcılara, döviz, banka mevduatı, altın vb. alternatif alanlara göre çok yüksek düzeylerde getiri sağladığı görülmü tür yılı böyle bir yıldır. Borsada hisse senedinin yıllık verim oranı ortalama % 416, ortanca (medyan) değeri itibariyle de % 467 gibi epeyce yüksek bir oranda gerçekle mi tir. Az sayıda da olsa kimi hisse senetlerinin verimi % düzeylerine çıkabilmi tir.(tablo:1). Oysa, örneğin 1991 yılında Körfez Krizi, seçim ortamının yarattığı belirsizlik gibi olumsuz pazar ko ulları nedeniyle hisse senetlerinin yıllık getirisi çok daha sınırlı kalmı tır. Borsada i lem gören 134 hisse senedinden verimli hisse senedi sayısı 76 olarak gerçekle ebildi. En yüksek verimlilik oranları % Batıda "imtiyazlı" olarak adlandınlan bisse senetlerine ülkemizde "oy bakkından yoksun" hisse senetleri denilmektedir. Sahibine oy hakkının dı ında. Ur payından ve tasfiye delerinden öncelikli olarak yararlanma ve diler ortakhk haklannı veren bu bisse senetleri nama yazılı olarak çıkanlır. Anonim ortaklıklann çıkarabilecekleri bu tilr hisse senetlerinin nominal delerleri toplamı, ödenmi ya da çıkanlmuj sermayenin yansını geçmemek azere kurulıq sözlqmesinde gösterilir. Ortaklıklann oydan yoksun hisse senedi ihraç edebilmeleri için, ödenmiı ya da çıkanlmı sermayenin be milyar liradan az olmaması, esas sözlqmede ibracın öngön1lmesi ve Ur payı ile varsa tasfiye deıerinde tanınan imtiyaz oranlannın gösterilmesi, son iki yılda Ur elde edilmesi, irket yetkili organınca bu tilr bisse senedi çıkanlmasına i1i kin karar alınması gibi ko ullar aranmaktadır. 3 Weston J., Fred and Eugen F.Brigham, FAHntlal. or Managerial Finance. 4. B, ljiinois. Hinsdate, The Dryden Press , s Tın Ticaret Kanununun, goalmiz ko ullannın epeyce gerisinde kalan. 299/ı maddesi geretince hisse senedi en az SOO lira nominal delerde olmalıdır. Meral Tecer, "Sermaye Piyasasındaki Geli melerve Yasal Dilzenlemeler", Am_e Idaresi De...I.C.17, S.2, Haziran 1984, s. ı2o-121.

3 HtSSE SENEDt YATıRıMLARı VE RtSK 69 arasındadır yılında borsada 24 hisse senedi % 500'ün üzerinde verim sağlarken, 1991 yılında hiçbir hisse senedinde bu verimlilik elde edilemedi. 48 irket % 1-50 arasında deği en zararlara uğradı.' Tablo: Vıh Hisse Senedi Getirisi (%) Şırket Getiri Sans OraOl!%) (Zarar) En Yüksek 283,5 EnOÜ ük (28,57) (Zarar) Ortanca (Medyan) 467,2 Getiri Oranı, Ortalama Getiri Oranı 416,0 Kaynak: ımkb verilerinden besaplandu br. Hisse senetlerinin, küçük tasarrufların büyük i letmeler eklinde kurumsall3 masını te vik ederek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlama, üretici i letmelerin ve üretim araçlarının mülkiyetini tabana yayma, böylece gelir dağılımındaki dengesizlikleri azaltma, halkın ekonomik kararların alınmasına daha yaygın olarak katılmasını gerçekle tirme gibi önemli ekonomik ve toplumsal i levleri vardır. HiSSE SENETLERİNiN SEçiMiNDE VAPILAN TEMEL ANALİZLER Hangi hisse senetlerinin alınıp satılacağına karar verme a amasında yapılması gerekli temel analizler tümüyle bir eğitim ve uzmanlık i idir. Bireysel yatırımcıların borsadaki aracı ve uzman kurulu larla, bankaların ilgili, Fina... Dün,..., Nisan 1992, Tam tirketjerin getiri oranlan bayakten kaçote ya da küçükten boyote doğru sıralandııtnda serinin tam ortasındaki delerortanca (medyan) getiri oranıdır.

4 70 AMME İDARESİ DERG1Sİ birimlerinin danı manlık hizmetlerinden yararlanmaları, kısa süreli spekülatif davranı lar sonucu büyük zararlarla kar ı13 ma olasılığını azaltacaktır. Bu tür yatırımlarda amaç bir yıldan daha uzun süreli bir bakı açısıyla riski azaltarak kazancı maksimumla tırmak olmalıdır. Hisse senedi yatırımlarına İli kin temel analizler genel ekonomi, sektör ve irket bazında olmak üzere üç a amalı bir ekilde yürütülür.' Genel Ekonomi Analizi Borsada hisse senedi fiyat olu umunu etkileyen tüm genel nitelikli faktörler bu a amada iyi bir inceleme konusu yapmalıdır. Ekonominin kararlı bir büyüme gösterebildiği dönemlerde üretici kurulu ların satı hacimleri, karları ve kar payları, dolayısıyla hisse senedi fiyatları yükselme eğilimi içinde olacaktır. Ekonomik daralma ve durgunluk dönemlerinde ise bunun tersi geçerlidir. Para ve kredi darlığı ile birlikte genel bir ekonomik durgunluk, hızlı bir enflasyon, döviz kuru artı ları ve faiz oranlarında yapılan yükseltmeler hisse senedi yatırımları için olumsuz bir ortam yaratan makro ekonomik deği kenlerdir. Ekonominin büyüme, daralma ve durgunluk dönemlerini tahmin etmede kullanılan ba lıca göstergeler unlardır: - Gayri safi milli hasıla (ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri) ve GSMH'nin artı hızı - Milli gelir (GSMH dan amortismanlar ve dolaylı vergiler dü ülerek hesaplanır). - Harcanabilir ki isel gelir (Ki inin ödediği her türlü vergilerden sonra tüketim ve yatırım harcamaları için kalan gelir) - Yatırımlar - Sanayide kapasite kullanma oranları - İn aat sektöründeki geli meler - İstihdam ve i sizlik durumu - Enflasyon - Bütçe açığı - Dı ticaret ve ödemeler dengesi açıkları - Para arzı - Devletin iç ve dı borçlarındaki artı lar, Frank K.Reilly. Invest.ı~nt Analya. and portrolio ManageID~nt. 3.B., ebiugo, The Dryden Press, 1989, Böldm 12 t5. Ünal Bozkurt. M~nkul Dejt:rYatınmlannın Yön~liIDi. Iktisat Bankası Yayınlan. No:4, Nisan 1988,

5 HIsSE SENEDI YATIRIMLARI VE RIsK 71 -Banka mevduat ve kredilerinin geli me seyri - Döviz kurları - Faiz oranları - İhraç edilen pay senedi ve tahvil miktarındaki artı ya da azalı - İkincil piyasada i lem gören tahvil ve pay senetlerinin miktarındaki geli meler - Hisse senetleri borsada i lem gören irketlerin karlılık ve kar payı dağıtım politikaları Bu göstergelere İli kin bilgiler; DPT, DİE, Merkez Bankası, ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Odalar Birliği, Bankalar Birliği, TÜSİAD gibi kurulu lardan, bankaların iktisadi ara tırmalar bölümlerinden, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bültenlerinden vb. sağlanabilmektedir. Sektör Analizi Genel ekonomik konjonktürün yatırım yapmaya elveri li olup olmadığını belirledikten sonra yatırım için riski en az ve verimi en yüksek sektörlerin seçilebilmesi bakımından sektör düzeyinde incelemelerin yapılması gerekmektedir. Geli me gücü yüksek ve riski az olan sektörleri belirlerken kullanılan ba lıca göstergeler öyle sıralanabilir: - İncelenen sektörün ekonomi ve ulusal üretim değeri içindeki yeri, - Sektörün üretim ve satı değerlerindeki artı hızlarının, GSMH artı hızıyla ve ekonominin diğer kesimleriyle kar ıla tırılması, - Sektörün, karlılık durumunun ve kar payı dağıtım politikasının kar ıja tırılmalı olarak incelenmesi, - Sektörde rekabet durumu, - Hammaddeleri sağlama ekli - Üretilen mal ve hizmetlere olan talebin geli me eğilimi ve talep esnekliği, - İ gücü durumu, sendikala ma oranı, grevler, toplu sözle me uygulamaları, - Teknolojik geli menin hızı, - Sanayiye yönelik karı macı (fiyat saptama) ya da koruyucu (vergi ve gümrük muaflığı tanıma, vergi iadesi, ucuz kredi, yatırım indirimi sağlama vb.) hükümet politikaları,

6 72 AMME tdarest DEROtst ~ Mamulün y3 am dönemi (product life cycle) içinde bulunduğu 3 ama. Sanayi sektörlerinde (1) kurulu, (2) büyüme ya da geni leme (3) olgunluk ve (4) istikrar ya da durgunl3 ma a amalarından birini Y3 amak söz konusu olabilir. KurulU 3 amasındaki bir irket ancak tesisleri i letmeye alınıp, kurulu ve sabit dönemsel giderlerini kaf ılayabilecek düzeyde üretimde bulunduktan sonra kara geçebilmektedir. Dolayısıyla bu a amada risk yüksektir. Büyüme ya da geni leme 3 3masında, satl ların, karların ve pay b3 ına karların artl potansiyeli yüksektir. Ancak, her iki a amada bulunan irketler artan yatırım ve üretim harcamalarını sağlam kaynaklardan finanse edemedikleri takdirde likidite durumları bozulmakta ve borçlarına ili kin ödemelerde gecikme ve iflas etme olasılıkları artmaktadır. Olgunla ma a amasında bulunan bir sektör, satl larda ve gelirlerde yüksek oranlarda olmamakla birlikte, sürekli artı lar gerçekle tirebilir. Bu tür sanayi dallarında genellikle piyasada tanınmı, büyük irketler faaliyette bulunurlar. Bu irketlere yapılacak yatırımlardan riski az, güvenceli ve istikrarlı gelirler sağlamak olanaklıdır. İstikrar ve durgunla ma a amalarında ise, sanayi ancak enflasyon hızına yakın bir geli me gösterebilmektedir. Ancak, sanayi içinde yeni yatırım alanları çok daraldığından bu sanayi dallarında çalı an irketlerin likidite durumu genellikle yüksektir. Bu a amada sürekli bir geli me sağlayabilmek için irketlerin faaliyetlerini ba ka alanlara yayarak çe itlendirme eğilimleri de görülür. Şirket Analizi Belli bir sektörde faaliyet gösteren i letmeler benzer özelliklere sahip bulunsalar bile, ku kusuz birbirinin aynı kurulu lar olarak kabul edilemezler. Rakip i letmelerin büyüklükleri, i letme yönetimlerinin etkinliği, mamullerin kalitesi ve diğer satı arttırma çabaları, teknolojik, yasal ayrıcalıklar, sağlanan te vikler vb. bakımından varolan farklılıklar bazan aynı mal yada hizmeti üretmek için çalı an kurulu lar arasında önemli farklarla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle, sektör analizlerinin irket üzerinde yapılan ayrıntılı incelemelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu a amadaki incelemeler çoğunlukla geleneksel mali oran analizlerine dayandırılır: Ba lıca bilgi kaynakları, irketlerin üçer aylık dönemler itibariyle hazırlayıp IMKB yönetimine bildirdikleri bilanço ve gelir tablosu özetleri, bağımsız dı denetimden geçen yıllık bilanço ve gelir tabloları ile faaliyet raporlarıdır. Ayrıca, toplam üretim kapasitesi, kapasite kullanma oranları, yeni yatırım projeleri, pazar payları, yeni pazarlama olanakları, te vik tedbirleri, i letme yönetimi gibi mali olmayan faktörler de incelenir.

7 H1sSE SENED1 YATIRIMlARI VE R1sK 73 MaliAnaliz Hisse senedi yatırımcıları İrketlerin finansal yapıları, faaliyet sonuçlan, karlan, fiyatlkazanç oranı, hisse b~ına dü en kar ve kar paylarıyla yakından ilgilidirier. Mali tablolar üzerinde kar ıl~tırmalı olarak yapılan sağlıklı incelemeler belli ölçüde uzmanlık bilgisini ve bazı hususlara özellikle dikkat edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda; - Bilanço ve gelir tablolannda dönem karlannın, vergiden sonraki kar ve. kar payı rakamlarının yüksek düzeyde açıklanmasına yol açan muhasebe uygulamalarının söz konusu olup olmadığı belirlemelidir. Örneğin, stokların FiFO yöntemiyle değerlendirilmesi, doğrusal usule göre amortisman ayırma, yetersiz düzeyde kar ılık ayırma, i letme dönemine İIi kin finansman giderlerinin üretim giderlerine doğrudan doğruya yüklenmeyip yatırım dönemindeki faizler gibi aktifle tirilerek yıllara dağıtılması, kurumlar vergisi ödemelerinde muaflık ve istisnalardan yararlanma vb. bir i letmenin muhasebe karını, gerçek ekonomik kazanç gücüne göre yüksek göstermesine olanak vermektedir. - İstikrarlı büyüyen bir sektördeki irketin karlılığında ortalama trendin altında bir geli me saptanırsa, bu durum normal faaliyet dı ı nedenlerden kaynaklanır. Dolayısıyla, normal faaliyet dı ı gelir ve giderler ile olağanüstü gelir ve giderler kalemleri, trend dı ı karlılığın belirlenmesi açısından önemlidir. Yatırımcı, bu kalemlerin ayrıntısına ili kin olarak bijanço ve gelir tablosunun dip notlarından bilgi edinebilir. - Şirketin gayri safi satı karlılığının yüksek olmasına kaf ın, kredili satı lar toplam cirosu içinde büyük bir yer tutuyorsa, bu durum ilerde alacakların tahsilinde güçlüklerle kar ıla ı1acağı ve dönemsel nakit açıklarının ortaya çıkma olasılığının yüksek olacağı eklinde yorumlanabilir. - Borsa bültenlerinde yayınlanan ara dönem ve yıllık mali tabloların bilgilendirme i levi ku kusuz sınırlıdır. Gerekli ayrıntılar ve dip notlarının bulunmadığı bu tür tablolar daha çok karlılık durumunu yansıtma amacına yöneliktir. Ancak, yayınlanan tablolarda önceki dönemlere göre olumsuz yönde büyük deği iklik saptanan satı lar, satı maliyeti, faaliyet giderleri, alacaklar, borçlar gibi kalemler özellikle inceleme konusu yapılmalıdır. - O yılın karından ödenmesi gereken kurumlar vergisinin kısa vadeli borçlar, kıdem tazminatlarının da uzun vadeli borçlar içinde kar ılığının bulunması ve üpheli alacaklar ile stok değer dü meleri için yeterli kar ılıkların ayrılması gerekir. Aksi durumda, irketin dönem karı gerçek tutarından daha yüksek yansıtılmı olur.

8 74 AMME İDARESi DERGiSi - Bir irketin her yıl ayrılan amortismanlarının azalması, ya da tamamlanması dönem karını, dolayısıyla hisse senedinin piyasa fiyatını olumlu yönde etkilemektedir. Bunun tersine, irketin, uzun vadede üretim ve satı kapasitesini artırma potansiyeli olan yeni yatınm projeleri, bilançonun sabit değerler kalemini ve amortisman giderlerini önemli ölçüde artırmı, dönem karı bu nedenle dü ük hesaplanmı olabilir. Bu durum olumsuz bir gösterge olarak değerlendirilmemelidir. - Öz kaynaklar arasında yer alan yeniden değerleme fonlarının artı eğilimi, borçlardaki artı oranının çok dü ük düzeyde gerçekle mesi olumlu geli melerdir. Mevzuatımıza göre, halka açık bir irketin bedelli sermaye artırımı yapabilmesi için öncelikle birikmi yeniden değerleme fonunun tümünü bedelsiz hisse senedi dağıtarak sermayeye katması gerekir. Bu durumdaki irketlerin mevcut hissedarlarının kısa bir süre sonra bedelsiz hisse senedi sağlama olanağının yanısıra, yine yakın bir gelecekte yapılması olasılığı yüksek bir sermaye artırımında öncelikli satın alma (rüçhan) haklarını kullanarak, örneğin piyasa fiyatı liraya yükselmi olan bir hisse senedini 1000 lira nominal ihraç değeri üzerinden öncelikle satın alması ve verim oranını epeyce yükseltmesi de mümkün olabilecektir. Öte yandan, dönemsel ana para ve faiz ödemeleri eklinde sabit yük getiren yabancı kaynakların toplam sermaye içindeki payının a ırı yükselmesi, net karın ortaklara dü en kısmında yıldan yıla önemli dalgalanmalar yaratmakta, ödenmeme riskini, hatta iflas tehlikesini artırmaktadır. - Borsa bültenlerinde açıklanan mali tablolarda, amortisman giderleri üretim maliyeti rakamına girdirildiği, ayrı bir kalem eklinde gösterilmediği için, belli bir dönemdeki faaliyetler sonucu yaratılan parasal kaynakların bir göstergesi olarak, net kar+amortismanlar toplamından olu an tek bir nakit akımı kalemi yayınlanmamaktadır. Dolayısıyla, yatırımcı, irketin bilanço ve gelir tablolarının yanısıra nakit akımı tablosunu da sağlayabilmelidir. - Şirketlerin faaliyet gelirleri çok yüksek düzeylere ula abilir. Ancak, hisse senedi yatırımcısı açısından önemli olan bu gelirlerden, borç faizleri ve tüm faaliyet giderleri dü üldükten sonra kalan kısımdır. Ba ka bir deyi le, vergiden sonraki (net) dönem karının hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanan hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanan hisse ba ına kazanç tutarı, yatırımcı için temel göstergeler arasındadır. - Bilançoların dip notlarında stokların ve diğer varlıkların değerleme usulü ve amortisman ayırma yöntemine ili kin gerekli açıklamalar yer almalıdır.

9 HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİsK 75 - Banka bilançolarında toplanan mevduat ve açılan krediler arasındaki denge ile kredilerin sektör ve mü terilere göre vadesinde tahsil edilebilme oranı gibi hususlar üzerinde durulmalıdır. Mali oran analiziyle; irketin likidite, verimlilik, finansal yapı ve karlılık oranları ile kimi değerleme ölçütleri incelenerek, güvenli, sürekli ve yeterli kar ve kar payı sağlama gücü belirlenmeye çalı ılır. Geçmi dönemler, benzer i letmeler ve varsa sektör ortalamalarıyla kaf ı1a tırmalı olarak yapılan incelemelerde kullanılan ba lıca mali oranlar unlardır: 1 Likidite Oranlan Cari Oran = Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Hızlı Oran = Dönen Varlıklar-Stoklar Kısa Vadeli Borçlar Nakit Oranı (Acid Test Oranı) Dönen Varlıklar-Stoklar-Alacaklar Kısa Vadeli Borçlar Verimlilik Oranlan Alacakların Dönü~ Hızı Stokların Dönü Hızı ':j Yıllı Net Satışlar Alacaklar Satılan Mal Maliyeti Stoklar Varlıkların Dönü Hızı Yıllık Net Satışlar Net Varlıklar Toplam Öz Kaynakların Dönü Hızı = Yıllık Net Satışlar Öz Kaynaklar Finansal Yapı Oranlan Öz Kaynaklar i Toplam Varlıklar Oranı Toplam Borçları Öz Kaynaklar Oranı Kısa Vadeli Borçlar i Toplam Borçlar Oranı Maddi Duran Varlıklar i Uzun Vadeli Borçlar Oranı i Mali oraalara iiiıkilı terimleriıı açıklamalan için Bkz. Maliye Bakanlılınca tarih. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Muhasebe Sistemi Uygulamalan Genel Tebliği". Bülent Üstinel, Tek Düzen Hesap Planı Uygula.. Kılavuzu. İstanbul, Denet Yayıncılık Muharrem Karsiı, Bonalar, İstanbul, ı989,

10 76 AMME İDARESİ DERGİSİ Kı2rlılı1c Oranlan Satl lann Karlılık Oranı Brüt Satış Karı Net Satı lar Öz Kaynakların Karlılık Oranı = (Vergiden Sonraki ya da Net) Kar Öz Kaynaklar Varlıkların Karlılık Oranı= ~:: ~~lıklar Toplamı Değerleme Ölçütleri Dağıtılan Karlar/Ödenmi Sermaye Oranı A P V 1'1''0'' Hisse Basına Kar Payı Can Kar ayı erım i ıgı Bir Hissenin Piyasa Fiyatı Hisse Ba ıoa Kazanç ya da Kar Net Kar Hisse Senedi Sayısı' Bir Hissenin (Ay Sonu yada FiyatlKazanç KatsayıslIO Yıl Sonu) Kapanıs Fiyatı Hisse Ba ına Kar Piyasa FiyatııDefter Değeri KatsayısıII Yeniden Değerleme Fonu/Ödenmi Sermaye Oranı İMKB verileri kullanılarak, borsada alım satıma konu olan (verilerindeki farklılıklar nedeniyle banka ve sigorta irketleri dı ıoda) tüm hisse senetleri i'çin 1992 yılına ili kin kimi temel göstergeler hesaplanmı tır. (Tablo:2) Tabloda (1) fiyatlkazanç katsayısı, (2) cari oran, (3) borç/öz kaynak oranı, (4) öz kaynak karlılığı ve (5) varlıkların karlılığına ili kin; - Ortalama - Ortanca (medyan) - En Yüksek - En Dü ük, Hisse senedi sayısı. bilançoda öz kaynaklar arasında yer alan ödenmiı sermaye ya da nominal sermaye tutan, na Milinerek bulunur. 10 Fiyallkazanç katsayısı, hisse baıına dil en net kar rakamından hareketle hisse senedinin piyasa delerini tahmin etmede ve ucuz yada pahalılıtını belirlemede kullanılır. Henllz geliımekte olan, sermaye birikimi yeteniz Alkelerde F/K katsayısı doıiiktllr. Geliımiı ilkelerin borsalannda ise bu katsayının çok daha yoksek dllzeylerde oldulu göıillor. Omelin, Tllrkiye, Yunanistan gibi alkelerde F/K katsayısı yaklaıık 10 hesaplanırken. ABD ve geliımiı Avnıpa lllkelerinde 20 30, Japonyada 6O-6S'e ygkseldij göıillmektedir. F/K oranı yllkseldikçe hisse senedinin pahalıla tıtı, do Ulkçe ucuzladıtı sonucuna vanlır. Bkz. Muharrem Kanlı. 8-Roe., II Bir ıirketin hisse senedinin defter yada muhasebe deleri, bilançodaki öz kaynaklar tutan hisse sayısına MUlnerek hesaplanır.

11 HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE R1sK 77 değerler gösterilmektedir. Hesaplamaların yapıldığı serilerde birbirinden çok farklı, qın yüksek ve dü ük rakamlar bulunabildiğinden söz konusu mali oranların merkezi eğilim ölçüsünü ya da beklenen nominal düzeylerini belirlemek için ortanca değerler, ortalamalardan daha doğru bir yaklqım sağlayacaktır.ii Tablo: Y.1ı İçin Hisse Senetlerine İIi~kin Temel Göstergeler Fiyat/Kazonç Cari Borç/Öz Varlıkların Öz Kaynak Katsayısı Oran Kaynak Oranı Karlılığ. Karlılığı Ortalama 22,3 1,8 2,2 %8,6 %25,8 Ortanca 9,7 1,7 1,1 %8 % 18 (Medyan) En Yüksek 413,6 11,0 6,8 % 31 %73 EnD~ük -156,6 0,2 0,1 -%35 -%16 Kaynak: İMKB verilerinden hesaplanml tlr. Bir ba ka ara tırmada yılları için ortalama karlılık oranları Tablo:3'de gösterildiği gibi hesaplanmı tır.13 Tablo:3 Ortalama Karlılık Oranlan (%) Varlıkların Karhlığı Öz Kaynak Karlılığı Uygulamaya ili kin bu bulgular çerçevesinde; - FiyatlKazanç katsayısı 10'dan küçük, II 13 Aynı yakla,ımla ula ılan benzer sonuçlar için Bkz. Mustafa Balcıoııu, "Borsa, Senetler ve Analiz", Fina... Dün,..., Mayıs Ekrem Keskin, "Borsadaki Şirketlerin Kal1lla tırmalı Performanslan. ( )," Fl...n. Düny..., Mayıs

12 78 AMME!DAREst DERGtS! - Cari Oranı 1,7'den büyük, - Borç/Öz Kaynak Oranı 1 'den küçük, - Varlıklarının karlılığı % 8'den büyük, - Öz Kaynak karlılığı da % 20'den büyük hisse senetlerinin ba arım (performans) düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu yargısına varılabilecektir. HİsSE SENEDİ YATıRıMLARıNDA RİsK TÜRLERİ Yatırımlarda risk, genellikle geleceğin belirsizliği nedeniyle bir yatırımcının gerçekle en verim oranının beklediği getiriden dü ük olması olasılığını ifade eder. Risk durumunda yatırımdan sağlanacak verim oranı imdiden kesinlikle bilinmemekle beraber, elde edilmesi mümkün çe illi verim oranlarının olasılık dağılımı konusunda yatırımcının bir bilgisi olduğu varsayılır. Riskin düzeyi de istatistiksel bir yakla ımla olası getirilen belli bir ortalamadan gösterdikleri standart sapmayla ölçülür. Menkul değer yatırımlarına, bu arada hisse senetlerine ili kin çe itli risk türleri söz konusudur. Bunlar finans yazınında, genellikle sistematik ve sistematik olmayan risk eklinde iki ana grup altında toplanmaktadır. Sistematik Risk Türleri Tüm ekonomiyi, bu arada sermaye piyasasını ve menkul değerlerin karlılık oranlarını aynı anda olumsuz yönde etkileyen ekonomik, siyasal ve toplumsal nitelikdeki olaylardan ve deği melerden kaynaklanan risk türleridir. Ekonomik durgunluk, enilasyon, ya anan bir hükümet bunalımı ve uluslararası ili kilerdeki olumsuz geli meler bu tür riski doğuran faktörler arasındadır. Örneğin, 1991 yılı sonunda New York ve Tokyo Borsaları dahil uluslararası sermaye piyasalarını belirsizlik ve durgunluk ortamına sürükleyen bir geli me Rusya, Beyaz Rusya ve Ukraynanın kurdukları Bağımsız Devletler Topluluğunun dünya dengelerinde yapacağı deği ikliklere ili kin beklentiler olmu tur. Farklı sektörlere ya da irketlere yatırım yapmak, ba ka bir deyi le, yatırım alanları arasında bir çe itlendirmeye gitmek suretiyle sistematik risk unsurlarının etkisinin ortadan kaldırılması olanaksızdır. Sistematik risk; piyasa, faiz oranı ayrılabilir. ve enflasyon riski alt ba lıklarına Piyasa Riski: Önceden tahmin edilemeyen, yatırımcıların geleceğe yönelik bekleyi lerini olumsuz yönde etkileyen ve olumsuz bir pazar psikolojisi yaratan ekonomik, siyasal ve toplumsal nitelikli olaylardan kaynaklanır. Örneğin, bir ekonomik durgunluk döneminde i hacimlerinin, dolayısıyla karların azalacağı

13 HİsSE SENEDİ YATIRIMLARI VE RİsK 79 beklentisi hisse senetlerine yatırım yapma talebini azaltır. Örneğin, bir sav3 durumunun yarattığı panikle herkesin ellerindeki hisse senetlerini satmak istemesi borsada kısa zamanda önemli fiyat dü meleriyle sonuçlanır. Özellikle, geli mekte olan ülkelerin henüz yeterli i lerliği olmayan borsalarında halkın yanlı ve eksik bilgilenmelerle ellerindeki hisse senetlerini hep birlikte satmaya b3 lamalan kolayca bir panik ortamı yaratabilmektedir. Dü en bir piyasada satma paniği fiyatların hızla daha dü ük düzeylere inmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun tersine, enflasyondan da kaynaklanarak yükselen bir piyasada satın alma paniği fiyatların kısa sürede gereğinden çok artmasına neden olur. Ancak, her hızlı yükselmeyi, büyük bir olasılıkla, hızlı bir dü me trendi izlemekte; yatırımcılar böylece önemli kayıplara uğramaktadır. Örneğin, 1987 yılının Mayıs Ağustos döneminde İMKB da hisse senedi fiyatlarındaki hızlı yükselmeleri, daha sonraki aylarda hızlı dü meler izlemi tir. Faiz Dram Riski: Tahvil ve hisse senedi eklindeki bir finansal varlığın bugünkü değeri hesaplanırken, beklenen nakit akımları genellikle cari piyasa faiz oranı üzerinden iskonto edilmektedir. Dolayısıyla, hisse senedi verim oranı faiz oranlarıyla ters yönde i1i kilidir. Ba ka bir deyi le, piyasa faiz oranının yükselmesi hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında dü me meydana getirecektir. Bütçe açıklarını borçlanma ile kar ılayabilmek, yükselen döviz kurlarını dizginlemek vb. nedenlerle faiz oranlarının hükümetçe yükseltilmesi, tasarrufları banka mevduatıarına ve hazine bonosu, tahvil gibi sabit getirili menkul değerlere yöneltir. Böylece, bir yatırım aracı olarak çekiciliği azalan hisse senedi fiyatları olumsuz yönde etkilenir. Enflasyon Riski: Menkul değer yatırımına ayrılmı paranın ve yatırım süresince elde edilen getirilerin enflasyon sonucunda satın alma gücünün azalması ve gerçek verim oranının dü mesi olasılığıdır. Ancak, enflasyon dönemlerinde i letmelerin satı ları, karlılıkları ve dağıttıkları karlar genellikle arttığından, bu durum hisse senetlerinin piyasa fiyatını yükseltmekte; dolayısıyla enflasyon dönemlerinde hisse senedine yatırım yapanlar çoğu kez 7.arara uğramaktan kurtulmaktadıriar. Sistematik Olmayan Risk Girdilerle, mal ve hizmet fiyatlarının genel geli imi, teknolojik yenilikler, tüketici tercihlerindeki deği meler, rekabet durumu, verimli yatırım olanakları, grevler, yöneticilerin becerileri gibi bir i letmenin faaliyette bulunduğu sektöre ve kendisine özgü nedenlere bağlı bulunan risk türleridir. Hisse senetlerinin daha isabetle seçimi ve portföy yatırımlarında uygun bir çe itlendirme ile azaltılmaları yada giderilmeleri olanaklıdır. Faaliyet, finansman, likidite, sektör ve yönetim riski, sistematik olmayan türden risk unsurlarıdır.

14 80 AMME İDARESİ DERGİSİ Faaliyet Risld: Duran varlıklar / toplam varlıklar oranı yüksek olan i letmelerde, üretim giderleri içinde sabit nitelikteki maliyet unsurları ağırlıklı bir paya sahiptir. Bu durum i letmenin kara geçi noktasını yükseltir; satı hacminde belli oranda bir azalı meydana geldiğinde faaliyet karının daha büyük bir oranda düşmesine neden olur. Finansman Risld: İ letmenin varlıklarını finanse etme eklinden kaynaklanan ve toplam borç / öz sermaye ya da toplam borç / toplam varlıklar oranındaki yükselmeye paralelolarak artan bir risk türüdür. Borçlardaki artı, sabit nitelikteki faiz vb. finansman giderleri nedeniyle kara geçi (ba aba ) noktasını yukarı çeker. Dolayısıyla, satı hacmindeki bir daralma, i letmenin karlarını daha iddetli bir ekilde azaltırken borçlara ili kin ana para ve faiz ödemelerinin zamanında yerine getirilememesi tehlikesini doğurabilir. Öte yandan, hisse ba ına kazanç veya kar payı oranları önemli ölçüde dü ebilir; hatta zarar etme durumu söz konusu olabilir. Likidite Riski: Hisse senedinin nakte dönü türülebilme güçlüğünü ifade eder. Ba ka bir deyi le, bir hisse senedinin kolayca satılamaması ya da paraya dönü türürken yatırım değerinde bir kayıp meydana gelme olasılığıdır. Sektör Riski: Belli bir sektöre özgü sürekli ya da geçici nitelikteki nedenlerin, bu sektörde çaiı an tüm i letmelerin satı larını ve karlarını dü ürebilmesi olasılığıdır. Yönetim Riski: İ çilerle ve alıcılarla i1i kilerin ba arıyla sürdürülememesi, fabrika binalarının, makine ve donatırnın bakım ve onarımına gereken özenin gösterilmemesi, reklam kampanyalarındaki ba arısızlık, ara tırma ve geli tirme faaliyetlerinin ihmal edilmesi vb. yönetim hataları bir i letmenin satı gelirlerini, karlarını azaltabilmekte; hisse senetlerinin piyasadaki değerini dü ürebilmektedir. Yatırımcıların genellikle riskten kaçınma eğilimi içinde bulundukları varsayılırsa, riskteki artı, beklenen verim oranlarını yükseltecek demektir. Bu nedenle, menkul değerlerde toplam risk düzeyi tahmin edildikten sonra, bunun ne kadarının sistematik, ne kadarının da sistematik olmayan nedenlerden kaynaklandığının belirlenmesi, yatırım seçimlerini doğru bir ekilde yapabilmek ve etkin bir portföy yapısı olu turabilmek bakımından önemli olmaktadır. Birden çok ortaklığa m kin hisse senetlerinden olu an bir portföye sahip yatırımcı, riski büyük ölçüde dağıtmı olacaktır. Makro ekonomik deği kenlerin yaratacağı konjonktürel riskten kaçınmak isteyen bir yatırımcı, enflasyon ve durgunluk ko ullarından etkilenmeyen hisse senetleri ile etkilenenler arasında uygun bir denge kurmaya çalı ır. Örneğin, lüks mallar ve beyaz e ya, otomobil vb. dayanıklı tüketim malları dü ük konjonktürden olumsuz yönde etkilenirken, gıda, giyim e yası gibi zorunlu tüketim maııarı üreten sektörler olumsuz konjonktürden hemen hiç etkilenmemektedir. Bu nedenle, ekonomik durgunluk ve gerileme ortamında kendisini korumak isteyen yatırımcı, olu turduğu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller

3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka Açılmanın Önündeki Engeller İÇİNDEKİLER 1-Giriş... 1 2-Halka Açılma... 2 3-Halka Açılmanın Faydaları ve Halka açılmanın Önündeki Engeller... 2 4- Dünyada ve Türkiyede Halka Arz... 6 5-Halka Açılmanın Aşamaları ve Süresi... 9 6- Halka

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı