T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269,7414, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Zekeriya BATMAZO LU Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Zekeriya BATMAZO LU President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...80 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...146

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...188

9 000 (2) 000 GENEL KONULAR Köksal, Dinçay - Salim Raz. An Investigation into ELT Profesionale Baysal, Muhammed. Güvenli nternet Hizmeti Ne Getiriyor? Hukuki Araflt rmalar Dergisi 10(18) , ss SA , 000 Research Culture in Turkey. E itim ve Bilim 36(162) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 370 Calp, M. Hanefi - M. Rahmi Canal - Vildan Güngören. nsan Kaynaklar Yönetiminde Veritaban Kullan m ve Gelifltirilen Bir Veritaban Program n n Kullan labilirlik Analizi. Politeknik Dergisi 14(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 650, (1) lhan, lhan - Faruk Ünsaçar. Otomotiv Yedek Parça Sektörüne Elektronik Veri De iflimi (Edi) Uygulanmas için Veritaban ve Formlar n Oluflturulmas. Politeknik Dergisi 14(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 000, 620 sman, Aytekin - Mubin K y c - Onur flbulan. Expectations from The University and Faculty Web-Sites in Orientation Period. Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (21) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Korkmaz, Özgen - Mustafa Aygün. Vitamin E itsel Destek Hizmetine liflkin Ö retmen Alg lar. Millî E itim 40(192) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 fiimflek, Tahsin. SGK'da Sigortal l kla lgili E-Devlet Hizmetleri. Sosyal Güvenlik Dünyas 14(75) , ss SA , 000 Topdemir, Hüseyin Gazi. Isaac Newton ve Bilimsel Usavurma Kurallar. Bilim ve Teknik 45(527) , ss SA , B BL YOGRAFYA Öztürk, Selahattin. stanbul için Yay mlanan Süreli Yay nlar s. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050, 010 Parin, Suvat - Mehmet Zeydin Y ld z. Cumhuriyet Dönemi stanbul Nüfusu Literatürü Üzerine. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010 Ürekli, Fatma. Osmanl Döneminde stanbul'da Meydana Gelen Afetlere 1

10 liflkin Literatür. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 030 GENEL ANS KLOPED K ESERLER 2004 SA , 010 Alpya l, Recep. Latin Harfleriyle Yaz lan lk ki Felsefe Sözlü ümüz: Felsefî Meslekler Vokabüleri (1932) ve Felsefe Vokabüleri (1934) Ayraç (24) 020 KÜTÜPHANE VE , ss. B LG LEND RME 2009 SB , (1) Aktafl, Sema. Kütüphane Dural, fi. Teoman. Türkçenin Hizmetlerimiz. Standard 50(593) Felsefe-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig , ss. (20) , ss, 1962 SB SA , (2) Serdaro lu, Ü. Serdar - Kadir Ayd n, Bilgin. stanbul Y ld r m. stanbul'un Ansiklopedileri. Kütüphaneleri Tarihine Dair Türkiye Araflt rmalar Literatür Araflt rmalar. Türkiye Dergisi 8(16) 2010, ss. Araflt rmalar Literatür Dergisi Türkçe ve ng. özet. 8(16) 2010, ss. Türkçe ve 2004 SA 49 ng. özet , SA Kardafl, Rabia Gülcan. Rastgele Seçilmez Çocuk Kitaplar. Diyanet (250) , ss SC 6 640, 020 K ldan, A. O uzhan - Bahar Gümrükçü Bilgici. Okul Öncesi E itim Alan Çocuklar n Ebeveynlerinin Çocuk Kitab Seçme Ölçütlerine liflkin Görüfllerinin Belirlenmesi. Millî E itim 40(192) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akal n, fiükrü Halûk. Altm fl nc Y l m z. Türk Dili 110(718) , ss SA , 050 Alkan, Tozan. Türkiye'de Ç kan Çeviri Dergileri. Varl k 79(1249) , ss SB , SA , 020 Enginün, nci. Türk Dili Dergisi. Türk Dili 110(718) , Üniversitelerdeki Baflkalafl ma Dair Befl Yeni Kitap [Kitap Tan tma] Tan tan: Adnan Gümüfl, E itim Bilim Toplum 9(34) 2011, ss ss SA , SB 160 Eraslan, Levent - Derya Çak c. 370, 020 E itim Temal Bilimsel Dergilerin ncelenmesi. Türk Dünyas 2

11 Araflt rmalar 98(194) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 050 Tan, Nail. Türk Edebiyat n n Mihenk Tafl Türk Dili Dergisi. Türk Dili 110(718) , ss. mamo lu, Abdullah Taha. stanbul'un lk fiehircilik Dergisi: stanbul fiehremaneti Mecmuas ve Fihristi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 nce, Özdemir. Benim Türk Dili'm. Türk Dili 110(718) , ss SA , 050 Olgundeniz, Seda Sünbül. Çocuk Dergilerinde Aile Kavram n n nflas. Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Onaran, Mustafa fierif. Türk Dili Dergisinin fllevi. Türk Dili 110(718) , ss SA , 050 Özdenören, Rasim. Türk Dili Dergisiyle Tek Yanl Serüvenim. Türk Dili 110(718) , ss SA , 050 Öztürk, Selahattin. stanbul için Yay mlanan Süreli Yay nlar s. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050, 010 Yavuz, Hilmi. Türk Dili Dergisi ve Nurullah Ataç: lk Gençlik zlenimleri. Türk Dili 110(718) , ss SA , 050 Zülfikar, Hamza. Yaz m ve Anlat m Konular yla Türk Dili Dergisi. Türk Dili 110(718) , ss SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Cengiz, Hayrullah. stanbul Müzeleri Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Dikyol, Derya Ç r - Elif nce - Seda Usta. Ö retmen Adaylar n n Tarihi Mekânlara ve Eserlere liflkin Görüfllerinin ncelenmesi. stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi 16(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

12 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 2005 SA 19 Ar, Ayten Sezer. Bas nda 12 Mart 100 Muht ras. Türk Yurdu 31(290) , ss. 100 (3) Üzerine Düflünceleri. Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 27 Dural, fi. Teoman. Türkçenin 070, Felsefe-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig (20) , ss, 070 (2) 2002 SA 20 Atar, Zafer. zmir Bas n nda fieyh 100, 030 Sait syan. Türk Yurdu 31(290) , ss SB , (3) Çak c, Bilal. Geçmiflten Günümüze Gazete Sloganlar. Türk Yurdu 31(290) , ss SB (4) Yetkin, Bar fl Aras "Demokratikleflme" Sürecinde Bas n. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 9(17-18) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Dural, fi. Teoman. Felsefe-Bilim Gelene imizin Nirengi Noktas Ebûhâmit Gazâlî. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Güven, Özgüç. Genç Kant' n Evren Anlay fl. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Alpya l, Recep. Latin Harfleriyle Yaz lan lk ki Felsefe Sözlü ümüz: Felsefî Meslekler Vokabüleri (1932) ve Felsefe Vokabüleri (1934) Ayraç (24) , ss SB , (2) Çuhadar, Cengiz. Epiktetos'un Felsefe, Filozof ve Felsefe E itimi 110 (3) Karfl t ddialar. Çeviren: Nedim Y ld z, Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Türker, Habip. Yunus Emre'de fiiirsel mkân n Görüngübilimi. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 810 4

13 110 (5) 120 (5) Türker, Sad k. Gazzâlî Felsefesi Karaböcek, Can. Akl n Anatomisi: Üzerine Baz Tespitler: Psikoloji, Salt ve Ak l ve Metafizik. Kutadgubilig Salt Akl n Elefltirisinin Teflrihi [fi. Teoman Dural 'n n "Akl n Anatomisi" (20) , ss. ng. ve Adl Eseri Üzerine] Kutadgubilig Türkçe özet. (20) , ss SA SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (6) Mehdiyev, Nebi. Bilgi Felsefesi 120 (1) Aypay, Ayfle. Epistemolojik nançlar Ölçe inin Türkiye Uyarlamas ve Ö retmen Adaylar n n Epistemolojik nançlar n n ncelenmesi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çapku, Ahmet. Gazzâlî Düflüncesinde Sevgi. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Çetin, Rabiye. Gazali'de nsan Özgürlü ü. Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Görkafl, rfan. Baha Tevfik'in Hak Yolu Gazetesine Felsefî Katk s. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA [Kitap Tan tma] Kutadgubilig (20) , ss SA (7) Mehdiyev, Nebi. Otopoyeziz Teorisi ve Gerçeklik Sorunu. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Sayar, Mustafa H. Eskiça 'da Rüyalar ve Rüya Yorumcular. Toplumsal Tarih (214) , ss SB PS KOLOJ 150 (1) Ak n, Ahmet - Seydi Ahmet Sat c. Öznel Mutluluk Ölçe i: Geçerlilik ve Güvenirlik Çal flmas. Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

14 150 (2) 150 (6) Çöl, Serap Özen - Recep Kapar. fiahin, Bayram - Tu ba Dündar. Vatandafllar Taraf ndan Polis Sa l k Çal flanlar n n Y ld rma Memurlar na Yöneltilen flyeri fiiddeti. (Mobbing) Davran fllar yla Karfl laflma nsan Haklar Y ll (29) 2011, Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin ss. Türkçe ve ng. özet. ncelenmesi: Bolu li Örne i. T SK Akademi 6(12) 2011, ss SA 91 Türkçe ve ng. özet. 150, SB , (3) Do an, Tayfun. Two-Dimensional 150 (7) Self-Esteem: Adaptation of the Self- Terzi, Ali R za. Denetim Oda ve Liking/Self-Competence Scale into Örgütsel Vatandafll k Davran fl Turkish: A Validity and Reliability liflkisi: Üniversite Ö rencileri Study. E itim ve Bilim 36(162) , ss. ng. ve Türkçe özet. Üzerinde Bir Araflt rma. E itim ve Bilim 36(162) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA mançer, Ahmet - Ali Ekber Sar gül. Simgesel Ba lam nda Aflk' n Psikanalitik ncelemesi: Sevmek Zaman. Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (8) Yürür, Senay - Muammer Sar kaya. Sosyal Çal flmac lar n Sosyal Destek Alg lar n n Tükenmiflli e Etkisi. Ege Akademik Bak fl 11(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) Özabac, Nilüfer. liflki Niteli i Ölçe i'nin Türkçe Uyarlamas : Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. E itim ve Bilim 36(162) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Sunal, Ayda Büyükflahin - Ali Dönmez. Self Monitoring in Romantic Relationship: Stress and Psychological Symptoms. E itim ve Bilim 36(162) , ss. ng. ve Türkçe özet SA MANTIK 160 (1) Anl, Ömer Faik. Aristoteles ve Yöntem: Tümevar m ve Tümdengelim. Bilim ve Ütopya 17(208) , ss SC (2) Ryle, Gilbert. Kategoriler. Çeviren: lyas Altuner, Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

15 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 170 (1) Bin smail, Mohd Zaidi. Moral Bin smail, Mohd Zaidi. Moral Justice: From The Qur'anic Depiction Justice: From The Qur'anic Depiction to Al-Ghazzâlî's Formulation. Adalet to Al-Ghazzâlî's Formulation. Adalet Ahlâk : Kur'an' n Tasvirinden Ahlâk : Kur'an' n Tasvirinden Gazali'nin Tefsirine. Çeviren: Ifl l Gazali'nin Tefsirine. Çeviren: Ifl l Erverdi, Kutadgubilig (20) , Erverdi, Kutadgubilig (20) , ss ss SA SA , 297, , 297, (2) Johnson, L. Syd. M. Kürtaj: Ahlaki Perspektifler. Çeviren: Kamuran T b k, Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss SA Uzun, Yaflar. Etik ve Dürüstlük De erlerinin Say fltaylar n Denetim Uygulamalar na Dahil Edilmesi: ASOSA Seminerinden Yans yanlar. Say fltay Dergisi (83) , ss SA , 170 Y ld ran, brahim. Fair Play: Etimolojik, Semantik ve Tarihsel Bir Bak fl. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 790, (3) Y ld z, Nedim. Postmodern Etik [Zygmunt Bauman' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Kutadgubilig (20) , ss. Çetin, Rabiye. Gazali'de nsan Özgürlü ü. Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 Demir, Osman. el-menhûl'den lcâm'a Gazzâlî'ye Göre Kelâm lmi ve Kelâmc lar. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 Dural, fi. Teoman. Felsefe-Bilim Gelene imizin Nirengi Noktas Ebûhâmit Gazâlî. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (1) Erdem, Engin. Ahmed Nuri: bn Sînâ'n n sbât- Vâcib Yöntemi. Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 2002 SA 20 Fazl o lu, hsan. Philosophy in 170 Early Safavid Iran: Najm Al-Dîn Mahmûd Al-Nayrîzî and His Writing [Reza Pourjavady'nin Ayn Adl Eseri 7

16 Üzerine] Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (3) Say, Ahmet. Orta Do u Düflüncesi'nin Etkisi, Anadolu'da Hümanizmin Yükselifli Ortaça Avrupas ve Anadolu Hümanizmi. Bilim ve Ütopya 17(208) , ss SC Turan, Selahattin. Plato's Concept of Education in 'Republic' and Aristotle's Concept of Education in 'Politics' E itim ve Bilim 36(162) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 180 Türker, Sad k. Gazzâlî Felsefesi Üzerine Baz Tespitler: Psikoloji, Salt ve Ak l ve Metafizik. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA , (4) Türker, Sad k. Gazzãlî'nin Üçüncü Dünya's : Bilim-Siyasi ve Metafizik Boyutlar yla. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA Vural, Mehmet. Fârâbî'nin Siyaset Felsefesinde Demokrasi. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet. Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Çapku, Ahmet. Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar [Kitap Tan tma] Kutadgubilig (20) , ss SA (2) Grünberg, Teo-Rasel. [Felsefe Üzerine Mülakat] Konuflan: Ahmet nam, Kutadgubilig (20) , ss SA Güven, Özgüç. Genç Kant' n Evren Anlay fl. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet. 190 (3) nönü, Nazl. Charles Sanders Peirce'ün Felsefe Tarihi Üzerine Görüflleri. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet. 200 D N 2002 SA 20 Arslan, shak. Bilim-Din liflkisi 320, 180 Nas l Ele Al nabilir? Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve 180 (5) Türkçe özet. Yazar, Sad k. Gazzâlî'nin XIII-XIX SA 20 Yüzy llar Aras nda Bat Türkçesinde 500, 200 Tercüme Edilen Eserleri. Dîvân 8

17 Demirsoy, Ali. Kilisenin Yapt Hatalar fiimdi Bizimlkiler flliyor. Bilim ve Ütopya 17(208) , ss SC , (1) Nutku, Ulu. Felsefe Bölümlerinde lahiyat n Felsefeyle Karfl laflt r lmas. E itim Bilim Toplum 9(34) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 370 Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) A ababa, Naile. Zerdüfltlük. Kutadgubilig (20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Ekinci, Abdullah. slam fiehrinde 260 (1) Mesnard, Pierre. Dini Merhale. Çeviren: Tamer Y ld r m, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss 2004 SA Mistik Bir Kavram: Mecma'-ül Bahr. Türk Dünyas Araflt rmalar 98(194) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290 Taflcan, Arzu. Makamât- Mukaddese Meselesi. Orta Do u Araflt rmalar Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Yücel, dris. Bir Misyonerlik Uygulamas n n Teorisi ve Prati i: Urfa Amerikan Körler Okulu ( ) Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar 297 slâm ve slâm'dan Dergisi 7(14) 2011, ss. kaynaklanan dinler Türkçe ve ng. özet SA (1) 260, 370 Adal, Sacit. Modern Demokrasi Farkl l klar n Fark na Varmak, 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 1977 SA (1) Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Aç dan Ekümenik Patrikhâne [Adl Eser Üzerine] Derleyen: Cengiz Aktar; Tan tan: M. Macit Kenano lu, Dîvân 9 Farkl l klar n Fark nda Olmakt r [Ropörtaj] Konuflan: Ahmet Dursun, Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (2) el-akkirmâni, Muhammed b. Mustafa. râde-i Cüz'iyye Risâlesi. Sadelefltiren: Abdulhamit Sinano lu, Kahramanmarafl Sütçü mam

18 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 8(16) , ss SA SB (3) Albayrak, Ahmet. Cami ve Çocuk Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: Elif Arslan, Kâmil Büyüker, Diyanet (250) , ss SC SC (7) Ayarc, Halil. Ölmeyi Bilmek Üzerine Yahut Teoman' n Sahneden nifli. Ayraç (24) , ss. 297 (8) Ayd n, Muhammet fievki. Ahlakta Niyet. Diyanet (250) , ss. 297 (9) 297 (4) Bahad r, Abdülkerim. Çocu u Alkan, Ahmet Turan. çinden Camiden Al koyan Temel Engeller. Hayat n ve Çocuklar n Ak p Geçti i Bir Akarsu Yata Olsun Camilerimiz. Diyanet (250) , 4-5. ss. Diyanet (250) , ss SC SC (10) Bakkal, Ali. Bediüzzaman Said Nursî'nin Zaruret Anlay fl. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (5) Alk fl, Alparslan. Tüketicinin Korunmas Aç s ndan Hisbe Teflkilat ile 4077 Say l Tüketici Kanunundaki Kurum ve Kurulufllar n Karfl laflt r lmas. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Al-Attar, Mariam. Islamic Ethics: Divine Command Theory in Arabo- Islamic Thought [Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Muammer skendero lu, Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss SA SA (11) Bafl, Eyüp. Bir Akademik Disiplin Olarak slâm Tarihi. Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Battal, Ahmet. Öz Yönetimin Gereklili i ve S n rlar Aç s ndan Ülke Demokrasisi ile Cemaat Meflveretinin Mukayesesi. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Biçer, Ramazan. Ortaça slam Dünyas ndaki Dinî E itim ve Ö retim Sistemine Elefltirel Bir Yaklafl m:

19 bnü'l-arabî Örne i. Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Demir, dris. slam Hukukunun Hidrokarbon Kaynaklar Üzerindeki Etkisi. Akademik Orta Do u 5(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Bilgi, Levent. Neflrinin 100. Y l nda 297 (18) Münazarat fierhi Denemesi 1 Demir, Nimet. Münazarat ve Münazarat fierhine Girifl Münazarat ve Özgürlükçü Yönetim. Köprü (116) mani Bak fl Aç s. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Bin smail, Mohd Zaidi. Moral Justice: From The Qur'anic Depiction to Al-Ghazzâlî's Formulation. Adalet Ahlâk : Kur'an' n Tasvirinden Gazali'nin Tefsirine. Çeviren: Ifl l Erverdi, Kutadgubilig (20) , ss SA , 297, (19) Demir, Osman. el-menhûl'den lcâm'a Gazzâlî'ye Göre Kelâm lmi ve Kelâmc lar. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) 297 (15) Demir, Remzi. Resim Yasa ve Do a Canatan, Kadir. Münazarat Tarihi. Bilim ve Ütopya 17(208) Okumalar Temelinde Said Nursî'nin , ss. Yorum Anlay fl nda Metin-Ba lam 1995 SC 203 liflkisi. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) 297 Demir, Zekiye. Kutsal Yolun Yolcusu. Diyanet (250) , ss SC (16) 297 Çelik, Hüseyin. Kur'an'da Amel Defteri ve Amellerin Tespiti. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (22) Duran, Bünyamin. Bediüzzaman Perspektifinden slâmî letiflim Teolojisine Do ru. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 11

20 297 (23) Ebedî Hayata U urlama Adab ) Dursun, Zeki. Amin Alaylar , ss. Diyanet (250) , ss SC SC (29) 297 (24) Güney, Ahmet Faruk. Bir Felsefî Düzgün, fiaban Ali. slam' n Tefsir Örne i Olarak Ahmet Hamdi Yerlefltirilmesine Tepki Olarak Akseki'nin bn Sina'n n hlas Sûresi Entellektüel Milliyetçilik: Hanefîlik Tefsiriyle lgili Telif Etti i Tercüme ve Örne i. Dinî Araflt rmalar 14(39) fierh. Kutadgubilig (20) , , ss. Türkçe ve ng ss. ng. ve Türkçe özet. özet SA SA (25) Ege, Remziye. "Dini Dan flmanl k ve Rehberlik"in Bir Bilim Dal Olarak Geliflmesinin Gereklili i Üzerine Baz Düflünceler. Dinî Araflt rmalar 14(39) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Göka, Erol. Kayb n Ard ndan. Diyanet (250/Eki: Ebedî Hayata U urlama Adab ) , ss SC (30) flcan, Abdulbaki. nsan n K ymeti O An. Diyanet (250/Eki: Ebedî Hayata U urlama Adab ) , 5-8. ss SC (31) Kara, smail. Ebülûla Mardin'in Ulema Haltercümelerine Dair Çal flmalar. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (27) 297 (32) Günayd n, Mehmet. Zorunlu Din Karaman, Hayreddin. Ölüm ve Ölü Ö retimi Meselesine Yaklafl mlar: Üzerine. Diyanet (250/Eki: Ebedî Tarihi Sürece Bak fl ve Hayata U urlama Adab ) , De erlendirmeler. Kahramanmarafl 1-4. ss. Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat 1969 SC 6 Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (33) 2004 SA 51 Karsl, brahim Hilmi. 297, 370 Dünyevileflme Tuza. Diyanet (250) , ss. 297 (28) 1969 SC 6 Gündüzöz, Soner. Hüznü Sab rla 297 Birlefltirmek. Diyanet (250/Eki: 12

21 Kaya, Kamil. Din-Devlet liflkileri ve Diyanet flleri Baflkanl. Türk Yurdu 31(290) , ss. Hükûmet Hizmetkârd r. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 297 Onat, Hasan. Din-Siyaset liflkisi 297 (34) Kaygusuz, brahim. Kürt Probleminin Çözümünde Özgürlükçü Bir Hukuk Perspektifi: Münazarat. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 32 Ba lam nda Türkiye'de slam' Yeniden Düflünmek. Akademik Orta Do u 6(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (40) 297 Özdemir, fiuayip - smail Ar c. Din Görevlilerinin Haz rlay c E itim Kursuna Yönelik Görüflleri. Dinî Araflt rmalar 14(39) , 297 (35) ss. Türkçe ve ng. özet. Kelefl, Ekrem. Alk fl, Isl k ve Slogan n Yak flmad Yer. Diyanet (250/Eki: Ebedî Hayata U urlama Adab ) , ss SC (36) Koç, Yunus - Adem Palab y k. Demokratik Aç l m Said Nursî ile Okumak. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Levent, Lamia. Cami Kubbelerinde Yank lanan Çocuk Sesleri. Diyanet (250) , ss SC (38) Mart, Huriye. Peygamber Mescidinde Çocuklar. Diyanet (250) , 6-8. ss SC SA SC (39) 297 Nursi, Bediüzzaman Said. Meflrutiyet, Hâkimiyet-i Millettir. 13 Rambo, Lewis. Din De ifltirme Teorileri: Dinî De iflimi Anlama ve Yorumlama. Çeviren: Hatice Gül, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Rodinson, Maxime. slam ve Kapitalizm. Çeviren: L. Fevzi Topaço lu, Bilim ve Ütopya 17(208) , ss SC , (41) Sayar, Kemal. Ölümün Ard ndan. Diyanet (250/Eki: Ebedî Hayata U urlama Adab ) , ss.

22 297 (42) 297 (48) fianver, Mehmet. Cami Çocuk Yak nlaflmas nda Ailenin Önemi. Diyanet (250) , ss SC SC Yaman, Ertu rul. Aile çi letiflimde Temel De erler IV: Anlay fl. Diyanet (250) , ss. fiengül, Sefa. lmin Mana Deryas nda Soyutlanmas : Aflk ve Ard ndan Gelen Sükûnet. Ayraç (24) , ss SB , (43) fi vg n, Hale. Türk Kültüründe Gazilik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türk Yurdu 31(290) , ss SB , (44) Taflgetiren, Ahmet. Gönüllülük. Diyanet (250) , ss SC (45) Uçkan, Levent. Mihrab Hayata Tafl mak. Diyanet (250) , ss SC SA (46) Ünal,. Hakk. Önce Kul Sonra Rasul. Diyanet (250) , ss SC SC (49) Yarg c, Atilla. Kürt Sorununa Çözüm Önerisi: Medresetüzzehra. Köprü (116) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (50) Yaflar, Yahya. Muhammed B. Abdulmelik ed-deylemi'nin (V.589/1193) Kitabû Tasdîk 'l-maârif Adl flarî Tefsirinde Salih Kul-Mûsa K ssas Ba lam nda Mürflid-Mürid Münasebeti. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (51) Yavuz, Hilmi. slam' n Zihin Tarihi: Bir Müslüman Ayd n n slam Üzerine Düflünceleri [Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Muammer skendero lu, Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 16(31) 2011, ss. 297 (52) Y lmaz, H. Kâmil. Maneviyat E itimi. Diyanet (250) , ss. 297 (47) 297 (53) Varol, M. Bahaüddin. Hz. Hasan ve Y lmaz, H. Kâmil. Olmak için Hz. Hüseyin. Diyanet (250) Ölmeden Önce Ölmek. Diyanet , ss. (250/Eki: Ebedî Hayata U urlama 1969 SC 6 Adab ) , ss SC

23 297 (54) Zengin, Mevlana dris. Çocuk-Dinî Mekân Buluflmas : Çocuk Vaazlar. Diyanet (250) , ss SC TOPLUM B L MLER 300 (1) Abbas, Ackbar. "Thinking Through Images: Turkishness and its Discontents": A Commentary. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss SA (2) Ah ska, Meltem. Monsters that Remember: Tracing the Story of the Workers' Monument in Tophane, stanbul. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. ng. özet SA SA , Akbulut, Nazire. Ayna Benlik: Kad n Akademisyen Gelenekçidir. E itim Bilim Toplum 9(34) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 300 Aktu lu, Ifl l Karpat - Bengü Emine Çolako lu. Kültürün Reklam Üzerindeki Etkisi Reklam Biçimlerinin Kültür Taraf ndan Belirlenmesi. Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flma. Toplum ve Sosyal Hizmet 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Alt nkafl, Evren. Cumhuriyetin lk Y llar nda Ayd nlar: Kurucu deolojinin Seçkinleri. Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 7(14) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Ard ç, Tülay. Kad na Yönelik fiiddet. Hukuki Araflt rmalar Dergisi 10(18) , ss SA (6) Arl, Alim. Habitat II Tart flmalar ve stanbul'da Toplumsal Dönüflüm. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Arslan, Umut Tümay. Sublime Yet Ridiculous: Turkishness and the Cinematic Image of Zeki Müren. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. ng. özet. Balk r, Z. Gönül. Kentli Haklar ve Kentli Haklar n n Güvenceleri. mimar.ist 11(41) 2011, ss. ng. özet SB , SA (7) 650, 300 Baruh, Lemi - Mihaela Popescu. Communicating Turkish-Islamic 300 (3) Alptekin, Kamil. Düzce l Merkezindeki Boflanmalar Üzerine Bir 15 Identity in the Aftermath of the Gaza Flotilla Raid: Who is the "Us" in "Us" Versus "Them"? New Perspectives

24 on Turkey (45) 2011, ss. ng. özet SA , (8) Bayer, Ali. Sekürlerleflme Din liflkisi: Kuramsal Bir Yaklafl m. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 8(16) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (12) Demir, Müge. Televizyon- zleyici liflkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde De erlendirilmesi ve Çocuk zleyeciler için Gerçeklefltirilen Medya Okuryazarl ile lgili Çal flmalar Üzerine... Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (13) 300 Dobbs, David. Taze Beyinler. 300 (9) Bora, Tan l. Türk Muhafazakarl ve nflaat fiehveti Büyük Olsun Bizim Olsun. Birikim (270) , ss. Fotograflar: Kitra Cahana, National Geographic Türkiye (126) , ss SB SB 50 Do an, P nar Karacan - A. Azmi 300 Yetim. Halk Oyunlar n n Sosyal Bütünleflmeye Etkisi. Gazi Beden 300 (10) E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi Çavdar, Ayfle. Görünür Fanteziler: 16(3) , ss. Türkçe ve Büyüklük Kimde Kals n? Birikim ng. özet. (270) , ss SA SB , Çetintafl, brahim. Avrupa'da Yaflayan Türk Göçmenlerin Sosyo- Kültürel ve Dinî Sorunlar Hakk nda Analitik Bir De erlendirme - sviçre Örne i- Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (14) Dolmac, Sevil. Patolojik Arzular. Pathological Desires. rh+artmagazine (84) 2011, ss SB (15) Duben, Alan. stanbul: Music, Cultural Authenticity, and Civility. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. 300 (11) 1995 SA 68 Çoruk, Ali fiükrü. Tanzimattan 300 Cumhuriyete Gündelik Hayat n Tarihi Aç s ndan stanbul Hat ratlar. Duman, Asiye. Millî Kimli in Temel Türkiye Araflt rmalar Literatür Göstergesi Olarak Dil. Türk Yurdu Dergisi 8(16) 2010, ss. 31(290) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB ,

25 300 (16) 300 (22) Ekinci, Abdullah. slam fiehrinde Kafkasyal, Mistik Bir Kavram: Mecma'-ül Bahr. Türk Dünyas Araflt rmalar 98(194) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Ero lu, Sümeyye. Kültür Endüstrisi [Theodor W. Adorno'nun "Kültür Endüstrisinde Kültür Yönetimi" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (24) , ss. Ali. [ ran Türkleri'nin Güncel Kültürel Meseleleri] 2023 (126) , ss SB 121 Kan k, lkay. Göçerlerin Ac s "Bofl Beflik" Metro Gastro (58) , ss SB , (23) 2009 SB 766 Karabekmez, Meryem. Osmanl 'da 300 Gündelik Hayata Dair Üç Kitap [Kitap Tan tma] Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. 300 (18) Gökçek "Ya ma" Diyor, ODTÜ'lüler Direniyor "ODTÜ" Yol Olmas n! Bilim ve Ütopya 17(208) , 4-5. ss SA , SC (24) 300 Karaca, Banu. Images Delegitimized and Discouraged: Explicitly Political 300 (19) Gurallar, Nefle. nflaat m, fiantiyem. Art and the Arbitrariness of the Unspeakable. New Perspectives on Birikim (270) , ss. Turkey (45) 2011, ss. ng SB 50 özet SA , (20) Gümüflo lu, Hasan. Modernleflmenin Osmanl Toplumunun nanç Yap s Üzerine Yapt Baz Etkileri. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 8(16) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Güvenç, Murat. stanbul'un Son Yüzy l Üzerine [Söylefli] Konuflanlar: Alim Arl, Yunus U ur, Nurullah Ard ç; Düzenleyen: Alim Arl, Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss SA SA , (25) Karaduman, Murad. Sosyal Medya, Geleneksel Medyan n Alternatifi Olabilir mi? Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Kasaba, Reflat. From Moveable Empire to Immovable State: Ottoman Policies Towards Nomads and Refugees in the Modern Era. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. 17

26 Kavak, Yüksel. Türkiye'de Nüfus ve E itim: Uzun Vadeli ( ) Nüfus Projeksiyonlar ve E itim Sistemine Yans malar. Millî E itim 40(192) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (32) 370, 300 Larsson, Göran. Yusuf el-kardavi ve Tar k Ramazan' n Sekülerleflme 300 (27) Kirman, Mehmet Ali. Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi [Adl Eserin Tan t m ] Tan tan: Fatih Sezgin, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 2004 SA 51 Dergisi 9(17) , ss SA (33) Anlay fl : Farkl l klar ve Benzerlikler. Çeviren: smail Gönenç, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 8(16) , ss. Olgundeniz, Seda Sünbül. Çocuk Dergilerinde Aile Kavram n n nflas. Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (28) Koç, Yunus. stanbul Dönemi stanbul Nüfus Tarihi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 2008 SA 77 8(16) 2010, ss. Türkçe ve 300, 050 ng. özet SA (34) 300 Öncü, Ayfle. Representing and Consuming "The East" in Cultural 300 (29) Kodalak, Gökhan. Güncel Mimarl k Sorunsallar : Ekoloji. Arredamento Mimarl k (250) , ss SB 5 300, (35) 300 (30) Kosnick, Kira. "To Whom Honor is Due": Mediated Crime-Scenes and Minority Stigmatization in a Border- Crossing Context. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. Markets. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. ng. özet SA Özkaya, H. Gökçen. Vak f stibdal Kay tlar, stanbul'da Bar nma Kültürü ve Kent Yap s na Dair Neler Sunar? Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. ng. özet SA SA (36) 300 (31) Parin, Suvat - Mehmet Zeydin Y ld z. Köse, Hüseyin. Tüketim Toplumunda Bir "Sosyal Beden" Kurgusu Olarak Kad n. Yeni Düflünceler (6) 18 Cumhuriyet Dönemi stanbul Nüfusu Literatürü Üzerine. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi

27 8(16) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (37) Pazarkaya, Yüksel. B rak lan zler Geri Gitmez: Göç Sürecinde Elli Y l SA 23 Varl k 79(1249) , ss SB (43) 300 (38) Penpecio lu, Mehmet. Kapitalist Kentleflme Dinamiklerinin Türkiye'deki Son 10 Y l : Yap l Çevre Üretimi, Devlet ve Büyük Ölçekli Kentsel Projeler. Birikim (270) , ss SB , (39) Rambo, Lewis. Din De ifltirme Teorileri: Dinî De iflimi Anlama ve Yorumlama. Çeviren: Hatice Gül, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , (40) Sar, Muhammed. Atatürk 300 (45) Dönemi'nin skân Politikas nda ç skâna Yönelik Çal flmalar ( ) Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 7(14) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (42) Sosyal Hizmet Ö rencilerinin Toplumsal Cinsiyet Hakk ndaki Görüflleri: Bir Niteliksel Araflt rma. Toplum ve Sosyal Hizmet 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Suner, Asuman. Between Magnificence and Monstrosity: Turkishness in Recent Popular Cinema. New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. özet SA , 790 ng. 300 (44) Taburo lu, Özgür. Gecekondu ve Kuleler. Birikim (270) , ss SB Taksim Dü ümü Nas l Çözülür? [Söylefli] Haz rlayan: Hülya Ertafl, XXI (103) , ss. Tepecik, Adnan. Türk Kültüründe Görsel Kimlik Ögeleri. Türk Yurdu 31(290) , ss SB (41) 300 (46) Sinkaya, P nar Ar kan. ran slam Tozal, Yunus Emre. Osmanl 'da Cumhuriyeti'nde Kad n Meselesi ve Kad n maj [Filiz Bar n Akman' n slamî Feminist Hareket. Akademik "Osmanl Kad n " Adl Eseri Üzerine] Orta Do u 5(1) 2010, ss. Ayraç (24) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB

28 300 (47) Türk Toplumunun Bofl Zaman De erlendirme Profili: Ankara li Örne i. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çal flmalar ve Ekonomi-Politik Yaklafl m Çat flmas n K rmak. Yeni Düflünceler (6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (51) 300 Yalç n, Aydan - Sabit Kemal Uygur, Sevil. Toplumsal Cinsiyete Ba ml nsani Geliflme Endeksi ile Türkiye'de 1999 ve 2002 Y llar için Seçmen Kararl l n n Ölçümü Üzerine Bir Çal flma. T SK Akademi 6(12) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Bay ld ran. fiairelerin Toplumsal Konumu. Varl k 79(1249) , ss SB , (52) Yücesoy, Eda Ünlü. stanbul Kültür Ekonomisi Yay nlar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 8(16) 2010, ss SA (48) 300 Uzuno lu, Sarphan. Yazan için Ölümcül Olan Nedir Edebiyat m Ambalaj m. Evrensel Kültür (238) , ss. 320 S YASAL B L MLER 1992 SB , 810 Ürer, Harun. Osmanl 'da Kahve/Kahvehane Kültürü ve Salihli'den Bir Kahvehane Örne i "Himaye-i Etfal" Sanat Tarihi Dergisi 19(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (1) Acar, Cemal. Ne Zaman? So uk Savafl' n Dönüflü. Türk Yurdu 31(290) , ss SB (2) 1983 SA 15 Ada, Turhan. I. Dünya Savafl 720, 300 Sürecindeki Politik Kimli i ile R za Tevfik. Türk Dünyas Araflt rmalar 98(194) , ss. 300 (49) Türkçe ve ng. özet SA 26 Volkan, Vam k D. ntihar 320, Bombac lar. Akademik Orta Do u 4(2) 2010, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SA (50) Ya l, Soner. Medya Politikalar n n De erlendirilmesinde Bir Baflka Yaklafl m Mümkün mü? Kültürel (3) Alac, Beral. Hürriyet Partisi'nin Türk siyasi Hayat ndaki Yeri ( ) Türk Yurdu 31(290) , ss SB

29 320 (4) Flotilla Raid: Who is the "Us" in "Us" Versus "Them"? New Perspectives on Turkey (45) 2011, ss. ng. özet. Altay, Esad. Yapbozun Parçalar n Birlefltirmek: Türk Ordusu Kandil'den ran'a Sald rabilir mi? 21. Yüzy l (34) , ss SA SA , (9) 320 (5) Baflkan, Birol. Bu Azizi'nin Yakt Alt nbafl, Deniz. Türkiye-AB-Orta Atefl: 21. Yüzy l Bafl nda Arap Do u Üçgeni. Akademik Orta Do u syanlar. Akademik Orta Do u 4(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. 6(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA (6) Anzerlio lu, Yonca. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin "Türkçesi" Türk Yurdu 31(290) , ss SB SB (7) Arslan, Esat. [Türkiye- srail liflkileri T rman rken Yeni Alg lamalar] 2023 (126) , ss SB SA , (10) Bayram, Cezmi. Milliyetçili in Tarihî Seyri ve Günümüzdeki Hedefleri. Türk Yurdu 31(290) , ss. Bilgen, Onur. Petrol ve Suudi Arabistan: Bir Lütuf mu Yoksa Bela m? Akademik Orta Do u 5(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Atar, Zafer. zmir Bas n nda fieyh Sait syan. Türk Yurdu 31(290) , ss SB , (8) Ba l, Mehmet Selim. TBMM'nin Bütçe Sonuçlar n n Denetleme Süreci. Yasama Dergisi (16) , ss. Türkçe ve ng SA , 350 Baruh, Lemi - Mihaela Popescu. Communicating Turkish-Islamic Identity in the Aftermath of the Gaza 320 (11) Birsel, Haktan. [Ulus ve Ulusçuluk] 2023 (126) , ss SB (12) Buçukcu, Öner. -Yeniden Emperyalizm- Yeni Emperyalizm Kitab Üzerine Bir Tetkik [David Harvey'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (24) , ss SB

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar

KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap. FELSEFE SÖYLEfi LER 1. Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar KÜRE YAYINLARI / 68. Kitap FELSEFE SÖYLEfi LER 1 Türkiye de/türkçede Felsefe Üzerine Konuflmalar smail Kara fi. Teoman Dural Ömer Naci Soykan Do an Özlem Zeynep Direk Ahmet Arslan hsan Fazl o lu Haz rlayan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/2 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı