ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI"

Transkript

1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : Karar No : 2014/ I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz 2013 tarih ve D.53/5768 sayılı yazıları ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5 nci maddesi (1) inci fıkra e bendi kapsamında; şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gayrimenkul almak, satmak ve kiraya vermek gibi işlemlerin yapılabileceği hususu anasözleşmede yer alması hali ile şirket merkezinin bazı katlarının veya odalarının kendi iştiraklerine kiraya vermesi durumunda söz konusu istisnadan yararlanılmasının mümkün olup olmayacağının Komisyonumuzca değerlendirilerek görüş ve önerilerin bildirilmesi istenilmiştir. Komisyonumuz tarafından konu hakkında tarih ve 2013/ sayılı karar oluşturulmuş ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığına sunulmuştur. Oda Yönetim Kurulunun tarih ve 924 sayılı kararı doğrultusunda ve Oda Başkanlığı nın tarihli D.53/5973 sayılı yazısı çerçevesinde yukarıda tarih ve sayısı belirtilen komisyon kararımız tekrar incelenmiş; ayrıca, Oda Başkanlığı nın tarihli D.53/6767 sayılı yazısında belirtilen konulardan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5 nci maddesi (3) üncü fıkrası hükmü karşısında kurumların gayrimenkul ve iştirak hissesi satışlarında zarar doğması halinde bu zararın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu ile konuyla ilgili açıklanmasında yarar bulunan diğer hususlar da değerlendirilerek bu karar oluşturulmuştur. II-İLGİLİ MEVZUAT A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1-Kurumlar Vergisi Kanunu nun İlgili Maddesi MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı (Ek hüküm: 13/2/ /90 md.) ((Değişik parantez içi hüküm: 12/7/ /42 md.) Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan 1

2 kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.). Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.. (3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez. 2- Kurumlar Vergisi 1 Seri No lu Genel Tebliğinin İlgili Kısımları Konuya ilişkin düzenlemelere Kurumlar Vergisi Kanunu (1) seri Nolu Genel Tebliğinin 5.6. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, ilgili hususlar aşağıdaki gibidir: Taşınmazlar İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda Taşınmaz olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde; Arazi, Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır. Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır. Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir. Örneğin; organize sanayi bölgeleri tarafından verilen tahsis belgesine istinaden veya çeşitli nedenlerle iki yıldan fazla süreyle fiilen kullanılan ancak, tapuda kurum adına henüz tescil edilmemiş bir taşınmazın tahsis belgesine dayanılarak veya zilyetliğin devri suretiyle satılması durumunda bir taşınmaz satışından bahsedilemeyeceğinden istisna uygulanmayacak, ancak, iki tam yıl kullanıldığı yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde tevsik edilen taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satıştan elde edilen kazançlar bu istisna kapsamında değerlendirilecektir. Taşınmaz tanımına, taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları da girecektir. Bütünleyici parça, Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde, Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. Bütünleyici parça, yerel 2

3 âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. şeklinde tanımlanmıştır. Taşınmaz tanımına, taşınmazın eklentisi niteliğinde olan unsurlar girmeyecektir. Eklenti, Türk Medeni Kanununun 686 ncı maddesinde; Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez." şeklinde tanımlanmıştır. İstisna uygulaması sabit üretim vasıtası niteliğindeki makineler açısından değerlendirildiğinde, makinelerin sökülmesi gerektiği zaman bina tahrip olacak veya zarar görecek ise bu makineler binanın bütünleyici parçası olarak kabul edilecektir. Aynı şekilde, bina ile birlikte bir bütün oluşturan ve birbirinden ayrılmaları halinde istenilen faydayı sağlamayacak durumda olan makineler de binanın bütünleyici parçasıdır. Bunlara örnek olarak transformatörler, kazanlar, zemine raptedilen türbinler sayılabilir. Taşınmazlarla birlikte satışa konu olan ve o taşınmazın bütünleyici parçası sayılan şeylerin satışından elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, taşınmazın zeminine veya duvara sabitlenmiş olmakla birlikte münferiden veya toplu olarak sökülüp satılması mümkün olan ve bu takdirde işletmenin sınai olma vasfını değiştirmeyen ve üretimi de aksatmayan makine ve benzeri aletler bütünleyici parça niteliğinde değerlendirilemeyeceğinden bunların satışından doğan kazanç, istisnadan yararlanamayacaktır. Öte yandan, makinelerin taşınmazdan bağımsız olarak satılması halinde, mütemmim cüz olma vasıfları kalmayacağından, bunların satışı menkul mal satışı olarak kabul edilecektir. " Fon hesabında tutulan kazançların işletmeden çekilmemesi "İstisna uygulamasında, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır. Fon hesabında tutulması gereken süreden, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir. Kazancın sermayeye ilave edilmesi durumunda da aynı süre geçerli olacaktır. Bu istisnanın amacı kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi ve bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamak ve işletmelerin finansal bünyelerini güçlendirmektir. Tasfiyeye giren şirketlerde ise böyle bir amacın olamayacağı açıktır. Bu nedenle, istisna uygulamasında satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar tasfiyeye girilmiş olması halinde, fon hesabında tutulması gereken kazancın işletmeden çekildiği kabul edilecektir." Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 3

4 İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir. Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır. Örnek 2: İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşaa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır. Örnek 3: Bir inşaat şirketinin inşa etmiş olduğu binanın bir kısmını otopark olarak, diğer bir kısmını işyeri olarak kiraya vermesi, kalan kısmını ise şirket faaliyetlerinde kullanması halinde, şirket faaliyetinde kullandığı kısmın satılmasından elde edilen kazanç istisnaya konu olabilecek, diğer kısımlar istisnadan yararlanamayacaktır. Örnek 4: Esas faaliyeti taşınmaz ticareti ve kiralaması olmayan bir şirketin, atıl olarak durmakta olan bir taşınmazını kiraya verdikten iki tam yıl sonra söz konusu taşınmazı satması halinde taşınmazın elden çıkarılmasından doğan kazancın istisnadan yararlanması mümkün bulunmaktadır. Aynı şekilde, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin, iştirak amaçlı olmayıp ticari amaçla elde tuttukları iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlar da elde tutulma süresine bakılmaksızın istisna kapsamı dışında bulunmaktadır. Öte yandan, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği ortaklık payları istisna uygulamasına konu olabilecektir. B-KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 1-Katma Değer Vergisi Kanunu nun İlgili Maddesi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar ile ilgili 17 nci maddesinin ilgili bendi hükmü aşağıdaki gibidir: 4. Diğer İstisnalar: r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 4

5 alınır. 2-Katma Değer Vergisi Sirküleri Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında KDV uygulamasına dair açıklamaların yer aldığı 8/8/2011 tarih ve KDVK-60/ sayılı KDV Sirkülerinin "İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı" başlıklı bölümünde istisna ile ilgili aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir: İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV'den müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların (arsa, arazi, bina) satışı KDV den müstesnadır. Bu satışların müzayede suretiyle yapılması halinde de istisna uygulanacaktır. Ancak, istisna hükmü, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri için geçerli olmadığından, taşınmazların ticaretini yapan kurumlar ile mülkiyetlerindeki taşınmazları ticari bir organizasyon içinde satan belediyeler ve il özel idarelerinin bu istisnadan faydalanmaları mümkün değildir. C-KONULARA İLİŞKİN ÖZELGELER 1-Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz ve makinelerin satışından doğan kazanç dolayısıyla KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve KDV sayılı özelge İcra ve İflas Müdürlüğünce yapılan açık artırmada Anonim Şirkete ait arsa ve üzerindeki fabrika binasını, fabrikaya ait tesis ve makineyle birlikte satın alınan arazinin Anonim Şirket adına 1985 yılından evvel tescil edildiği ve satışın yapıldığı tarihe kadar aktifte bekletilen ve iki yıldan daha fazla süreyle şirketin aktifinde bulunan söz konusu taşınmaz ve makineler dolayısıyla KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının, 8/8/2011 tarih ve KDVK-60/ sayılı KDV Sirkülerinin "İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı" başlıklı bölümüne de yer verdiği görüşü özetle şu şekildedir:... ana sözleşmesinde; şirketin faaliyet konuları arasında her türlü taşınmaz alım, satım, inşa ve kiralama faaliyetlerinin yer almaması ve şirket aktifinde en az iki tam yıl süre ile kayıtlı bulunması koşulu ile... tarafından tarafınıza yapılan taşınmaz satışının KDV'den istisna olması mümkün bulunmaktadır. Ancak, fabrika içindeki müştemilat ve demirbaşın fabrikadan ayrı olarak değer tespiti yapılarak satılması halinde bunların bedeline genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, taşınmazın finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olması, istisnanın uygulanmasında önem arz etmemektedir. 5

6 2-Kiraya vermek suretiyle değerlendirilen taşınmazın nakit karşılığı satılmasından elde edilen kazanç İle İlgili İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve sayılı özelgesi Şirket tarafından tarihinde iktisap edilen ve atıl halde kalması nedeniyle kiraya vermek suretiyle değerlendirilen taşınmazın nakit karşılığı satılmasından elde edilen kazancın % 75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " Taşınmazlar" başlıklı bölümü ve İnşa halindeki binalarda 2 yıllık sürenin tespiti" başlıklı bölümü ile " Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" bölümüne de yer verdiği görüşü özetle aşağıdaki gibidir: tarihinde iktisap ettiğiniz ve tapuda arsa olarak gözüken taşınmazın fiilen kullanıldığı ve yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilmesi ve tapuda şirketiniz adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır. Bu çerçevede, şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve fiilen kullanıldığı tevsik edilen binanın tapuya tescil edildikten sonra satılması, atıl durumda olan bir taşınmaz olması ve 5520 sayılı Kanunun 5-1/e maddesindeki şartları taşıması kaydıyla, satışından doğan kazancın % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, tapuya bina olarak tescil edilmeden satılması halinde ise söz konusu istisna sadece arsaya isabet eden kazancın %75'lik kısmına uygulanacaktır. 3-Tapuda arsa olarak tescilli olan ancak üzerinde 7 bağımsız bölüm bulunan gayrimenkulün bir kısmının veya tamamının satılması halinde Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e kapsamında istisnaya konu edilip edilemeyeceği hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve [5-2013/122]-1072 sayılı özelgesi Otomotiv ve sanayide kullanılan her türlü filtrelerin toptan ticareti ile iştigal eden şirket tarfından, üzerinde tapuya tescil edilmemiş 7 adet bağımsız taşınmaz (bina) bulunan arsayı tarihinde satın alınmak suretiyle aktife bina olarak kaydı yapılarak, tarihinden tarihine kadar bu binada faaliyette bulunulan ve bu tarihten itibaren de kiraya verilen taşınmazın, belirli bir hissesinin veya tamamının satışından elde edilecek kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında istisnaya konu edilip edilemeyeceği konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" bölümüne de atıfta bulunduğu görüşü özetle aşağıdaki gibidir: şirketinizin amaç ve konularının tadil edilerek; her türlü inşaat taahhütleri yapmak, her türlü inşaat, bina yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine kat karşılığı binalar yapmak gibi faaliyetlerin, faaliyet konularınız arasında sayıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, tapuda arsa olarak görünen, ancak, üzerinde 7 ayrı bağımsız bölüm bulanan ve aktifinize bina 6

7 olarak kaydı yapılan taşınmazın, şirket faaliyetlerinde kullanılmasını takiben tarihi itibariyle kiraya verildiği anlaşılmaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, taşınmaz ticareti ile uğraştığı anlaşılan şirketinizin tapuda arsa olarak görünen ancak üzerinde tapuya tescili yapılmamış olan 7 ayrı bağımsız bölümü bulunan taşınmazın, belirli bir hissesinin veya tamamının satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir. 4-Kamulaştırılan Arsa İle İlgili Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve [5-2013/1.13]-23 sayılı özelgesi Şirketin inşaat malzemeleri, araç ve demirbaş niteliğindeki kıymetlerini depolamak amacıyla kullandığı arsanın TCDD tarafından kamulaştırılarak, dava konusu edilen kamulaştırma bedelinin 2012 yılında tahsil edilmesi halinde, söz konusu arsanın satış bedeli ile yargı süreci sonunda çıkabilecek ilave değerin %75 lik kısmının Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesi kapsamında istisnaya konu edilip edilmeyeceği ile %25 lik kısmının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususlarında Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığının, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" bölümüne de yer verdiği görüşü özetle aşağıdaki gibidir: şirketinizin amaç ve faaliyet konuları arasında yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi inşaat taahhüt işleri ve bilumum taahhüt işleri, her türlü taşeronluk işleri, özel bina inşaatı yapımı ve satımı, her türlü inşaat malzemeleri alımı satımı, dahili harici ticareti, her türlü inşaat malzemeleri ithalatı ve ihracatını yapmak gibi faaliyetlerin yazılı bulunduğu, dolayısıyla taşınmaz ticareti ile uğraştığınız anlaşılmaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti bulunması nedeniyle, bahse konu arsanın kamulaştırılması nedeniyle elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. 5-İki tam yıl süreyle şirket aktifinde bulunan taşınmazların satışından elde edilecek kazancın kurumlar ve KDV\'den istisna olup olmadığı hakkında Bolu Defterdarlığı tarih ve KVK-70-4 sayılı özelgesi Faaliyet konusu mermer üretimi ve mermer işletmeciliği olan şirketin, kendi üretiminde fabrika arsası ve fabrika binası olarak kullanılan ve iki yıldan beri şirket aktifinizde kayıtlı olan gayrimenkulleri satması halinde, bu satıştan elde edilecek kazancın kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Bolu Defterdarlığının, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" başlıklı bölümüne de yer verdiği görüşü özetle şöyledir: her türlü inşaat taahhüt ve onarım, hafriyat işleri, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, okul, hastane, konut, sanayi ve turistik tesislerinin yapımı ve resmi taahhüt işlerinin şirketinizin amaç ve konuları arasında yer aldığı görülmüştür. Ayrıca bahse konu 3 adet arsadan birinin üzerinde fabrika ve idare binası kurulduğu ve tapu senedinde fabrika binası ve arsası şeklinde görüldüğü anlaşılmıştır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz iştigal konuları arasında inşaat faaliyeti bulunması nedeniyle, sadece aktifinizde iki yıldan fazla kayıtlı bulunan fabrika ve idare binasının satışından elde edilen kazancın şartların varlığı halinde kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün olup, diğer iki arsa ile tapu senedinde "bina ve arsa" olarak 7

8 gözüken taşınmazın arsa vasfına haiz olan kısmının satışından elde edilen kazancın ise istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. 6-Taşınmazın elden çıkarılmasından sağlanan kazancın iştirak hissesi alımında kullanılmasında istisna olup olmadığı konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve B.07.1.GİB KVK sayılı özelgesi Aktifte kayıtlı taşınmazın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan şartlar çerçevesinde elden çıkarılmasından sağlanan satış kazancının, ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ve diğer ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, bir kısmının iştirak hissesi alımında kullanılması halinde, söz konusu istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.6. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası" başlıklı bölümüne de yer verdiği görüşü özetle aşağıdaki gibidir: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinde; Konuyla ilgili açıklamalar 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.6. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası" başlıklı bölümünde yer almaktadır. Konuya ilişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun madde gerekçesinde; "Aynı şekilde, elden çıkarılan taşınmaz veya iştirak hissesinden sağlanan likiditenin yine atıl hale dönüşmesine neden olacak şekilde fonksiyonel olarak benzer sabit kıymetlere kanalize edilmesi durumu, istisna uygulaması ile sağlanması öngörülen amaca uygun düşmeyecektir. Örneğin, şehrin bir bölgesindeki kullanılmayan bir arazinin satılıp başka bir bölgesinden bir süre sonra rant sağlamak amacıyla yeni bir arazi alınması durumunda, firmanın faaliyetleri açısından sağlanmış ekonomik katkı söz konusu olmayacağından, istisnanın amacına ters düşmektedir. Diğer taraftan, şehrin kenar mahallesinde bulunan bir binanın satılarak, şehir merkezinde faaliyet göstermek amacıyla merkezde bir bina alınması durumunda ise, firma faaliyetleri açısından açık bir ekonomik katkı söz konusu olduğundan istisna uygulamasının amacına uygun bulunmaktadır." ifadelerine yer verilmiştir. Bu istisnayla tam mükellef kurumların bağlı değerlerinin nakde çevrilerek, işletmelerin sağlam mali kaynaklara kavuşturulması ve maddenin gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere işletmelerin bağlı değerlerinin nakde dönüştürülmesi yoluyla aktif bir şekilde ekonomiye katılması, finansman sıkıntılarının giderilmesi, faaliyetlerinin öz kaynaklarla devam ettirilebilmesi ve mali yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bir işletmenin bağlı değerlerinin satılarak sağlanan gelirin aynı veya başka bağlı değerler alınması için kullanılması halinde kanun koyucunun bu istisnayla gerçekleştirmeye çalıştığı amaç sağlanamayacaktır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, aktifinizde kayıtlı taşınmazın satılmasından elde edilen kazancın %75'lik kısmı, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan şartların sağlanması halinde kurumlar vergisinden istisna tutulabilecektir. Ancak, söz konusu satıştan elde edilen hasılatın kısmen dahi olsa iştirak hissesi alımında kullanılması halinde, kanun koyucunun öngördüğü amaç gerçekleşmemiş olacağından, anılan istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir. 8

9 7- Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın satılmasından doğan zararın KVK-5/1(e) maddesi kapsamında değerlendirilerek gider yazılıp yazılmayacağı hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve B.07.1.GİB KVK sayılı özelgesi Şirket yurt içi müşterilerinden tahsil edemediği alacağına karşılık 18/09/2007 tarihinde tapuda tescilini yaparak iktisap ettiği taşınmazı 28/05/2010 tarihinde satmış ve bu satıştan dolayı zarar ettiğini belirtilerek, tahsil edilememesi durumunda şüpheli alacak veya değersiz alacak olarak giderleştirilmesi gereken alacaklara karşılık iktisap edilen söz konusu taşınmazın satışı sonucu oluşan zarar tutarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşleri özetle aşağıda açıklanmıştır: Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca istisna kapsamında bulunan taşınmazın satışı durumunda taşınmaz satışından kazanç doğmaması halinde, bu satışa ilişkin zararların (giderlerin) % 75'inin, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak Şirketinizin diğer faaliyetlerinden doğan kazançlarından indirilmesi mümkün olmayacaktır. Kalan % 25'inin ise kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu taşınmazın alacağa karşılık iktisap edilmesinin de bir önemi bulunmamaktadır. 8-Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin bulunması durumunda istisna tutarının nasıl hesaplanacağı konusunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarih ve B.07.1.GİB KVK-5/1-e-112 sayılı özelgesi Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili giderlerin varlığı durumunda istisna tutarının hesaplama şekline ilişkin Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin görüşü özetle şu şekildedir: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde,.. Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.6. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası" başlıklı bölümünde istisna uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiş olup, aynı Tebliğin "5.13. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden giderlerin diğer kazançlardan indirilememesi" başlıklı bölümünde de; açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin, istisna kapsamı dışındaki kazançlar ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, 5520 sayılı Kanunun 5/1-e maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilecek olan tutar, bu kazancının elde edilmesi aşamasında yapılan giderler düşüldükten sonraki tutar olacak ve bu tutarın %75'i fon hesabına alınacaktır. 9

10 III-DEĞERLENDİRME A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASININ GENEL OLARAK UYGULANMASI Tam mükellefiyete tabi kurumların mali bünyelerini güçlendirmek ve aktiflerinde duran verimsiz kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla. en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden istisna edilmiş, daha sonra da sermayeye ilave dışında özel bir fon hesabında tutulması da istisna olarak kabul olunmuştur. Bu istisna uygulaması, 1987 yılından beri mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna geçici 10 uncu madde ile sisteme dahil edilmiş ve daha sonraki yıllarda da geçici ve sürekli maddelerle devam ettirilerek, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendinde yeniden düzenlenmiştir. Kurumların aktiflerinde yer alan gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır: 1-Kurumların en az 2 tam yıl ( 730 gün ) süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin satışından doğan kazançların % 75 lık kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda yer alan ve "Taşınmaz" olarak tanımlanan, esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde, arazi, tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, olarak sayılmıştır. Taşınmazların bu istisnaya konu edilebilmesi için Medeni Kanunun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olmaları gerekmektedir. İstisnanın uygulanabilmesinin temel koşulu, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması ve bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın, istisnadan yararlanan kısmının beş yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması veya aynı süre içinde sermayeye ilave edilmesidir. Yeni düzenleme ile yukarda sayılan değerlerin satışından doğan kazançların % 75 i istisna edildiğinden, bu kazançlar için bir anlamda %5 kurumlar vergisi uygulaması söz konusu olmaktadır. 2-Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. 3- Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 4- Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring 10

11 ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. 5-Söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır. 6-İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. 7- Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar açısından geçerlidir. Ancak, esas faaliyeti menkul kıymet veya taşınmaz ticareti olan kurumların bu amaçla, diğer bir ifadeyle ticari faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen ve kiralama veya başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir. Taşınmaz ticareti, aynı zamanda söz konusu taşınmazların kiralanmasını da kapsamaktadır. Faaliyet konusu, taşınmazların inşaası ve kiraya verilmesi olan kurumların bu amaçla inşa ettikleri ve aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satılması neticesinde elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Örneğin, inşaat faaliyetinde bulunan bir firmanın satın aldığı arsayı iki yıl geçtikten sonra satması halinde, ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşa etmek ve kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki yıl geçtikten sonra satması halinde, söz konusu kurumların bu istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. 8- İstisna uygulamasından tam ve dar mükellefiyete tabi tüm kurumlar yararlanabilir. 9- Satışın para karşılığı ve mali yapının güçlendirilmesi amacıyla yapılması şarttır. Bu şart Kanunda açıkça yazılmış olmamakla birlikte fiktif olarak sayılması mümkün olan işlemler istisnadan yararlanmayacaktır. 11

12 İstisnanın temel amacı kurumların mali yapılarının güçlendirilmesinin teşviki olduğundan, ekonomik açıdan firmalara ilave imkan sağlamayan işlemler istisna kapsamı dışında kalacaktır. Bu bağlamda, kurumların yönetimini etkileyecek şekilde birbiriyle ilişkili kişi veya kurumlar ya da aynı gruba dahil şirketler arasında yapılacak taşınmaz mal satışlarından fiktif olarak elde edilecek kazançlara istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. Aynı şekilde, elden çıkarılan taşınmaz veya iştirak hissesinden sağlanan likiditenin yine atıl hale dönüşmesine neden olacak şekilde fonksiyonel olarak benzer sabit kıymetlere kanalize edilmesi durumu, istisna uygulaması ile sağlanması öngörülen amaca uygun düşmeyecektir. Örneğin, şehrin bir bölgesindeki kullanılmayan bir arazinin satılıp başka bir bölgesinden bir süre sonra rant sağlamak amacıyla yeni bir arazi alınması durumunda, firmanın faaliyetleri açısından sağlanmış ekonomik katkı söz konusu olmayacağından, bu işlem istisnanın amacına ters düşmektedir. Diğer taraftan, şehrin kenar mahallesinde bulunan bir binanın satılarak, şehir merkezinde faaliyet göstermek amacıyla merkezde bir bina alınması halinde ise, firma faaliyetleri açısından açık bir ekonomik katkı söz konusu olduğundan istisna uygulamasının amacına uygun bulunmaktadır. 10- Aktif kalemlerin para karşılığı olmaksızın devir veya temliki veya takası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir. Fakat bu tür kıymetlerin mevcut borç karşılığında veya icra yoluyla devredilmesi ya da kamulaştırılması, kurumların finansman olanaklarını artıracağından istisna kapsamında bulunmaktadır. B-KURUMLARIN FAALİYETLERİ İTİBARİYLE İSTİSNA UYGULAMASI Oda Başkanlığınca görüş istenilen ve Komisyonumuzca değerlendirilmesi gerekli görülen konularda yapılan inceleme ve değerlendirilmeler aşağıda belirtilmiştir. 1-Şirket Ana sözleşmelerinde Taşınmaz Ticareti İle Uğraşılması Maddesinin Bulunması İstisnadan yararlanabilmek için yukarıda sayılan şartlardan uygulamada en fazla sorun yaratan, sadece kurumların taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşılmaması gerektiği şartıdır. Konuya ilişkin olarak yukarıda Mevzuat ile ilgili bölümde yer verildiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen bir kısım özelgeler gözönünde bulundurulduğunda, bunlardan anlaşılacağı üzere; şirketin iştigal konuları arasında inşaat faaliyeti bulunması halinde, aktifinde iki yıldan fazla kayıtlı bulunan taşınmazın satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün görülmemektedir. Bilindiği üzere, söz konusu istisna kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi ve bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla söz konusu istisna getirilmiştir. Kurumun bu istisnadan sadece bir defa faydalanması gibi şartlar bulunmamaktadır. Kanunun tedvin tarzında tam net bir ifade söz konusu olamayabilir, ama bu durum maddenin getiriliş amacından sapılmasını gerektirmez. 12

13 Şöyle ki, münhasıran taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşmayan kurumlar denilseydi uygulamada herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktı. Geleceğin en önemli özelliği belirsizliğidir. Dünyada ve Türkiye de yaşanan ekonomik, mali ve sosyal olaylar şirketler için de lehte ve aleyhte gelişmelere yol açabilir. Durum böyle olunca genellikle şirketler kurulurken ana sözleşmelerinin amaç maddesinde yer alacak konuları geniş tutmaktadır. Münhasıran tekstil ürünleri imalatı için kurulan bir şirket, ana sözleşmesinin amaç maddesine turizm, inşaat, taşımacılık gibi konuları da eklemektedirler. Bu durumu engelleyen bir yasal düzenleme de bulunmadığı için, firmalar gelecekte önlerine çıkacak bir fırsatı değerlendirmek amacıyla yeni bir şirket kurmak zorunda kalmamak için bu yönteme başvurmaktadırlar. Denilebilir ki, ana sözleşmesinin amaç maddesinde tek bir faaliyet konusu yazılı olan bir şirket bulunmamaktadır. Kuruluşlarında var olan yaklaşım böyle olmasına rağmen ve geçmişinde hiçbir şekilde gayrimenkul almak, satmak ve kiraya vermek, arsa ve araziler alıp üzerine inşaat yaptırmak gibi faaliyetleri bulunmayan şirketlerin, sadece ana sözleşmelerinde şirketin amaç ve konularını gerçekleştirebilmek bu faaliyetlerde bulunabileceğine ilişkin hükümler yer alması nedeniyle istisnanın uygulanmaması hayatın gerçeklerine ve hükmün getiriliş amacına aykırıdır İstisnanın uygulanmasında, şirketlerin ana sözleşmelerinde yer alan hükümlerinden ziyade faaliyetlerine bakmak daha doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Tereddüt halinde özel amaçlı bir yeminli mali müşavir raporu da aranabilir. Şirketin ana sözleşmesinde, gayrimenkul ticareti yapabilir hükmü bulunmakla birlikte fiilen taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşılmıyorsa, başka bir deyişle ayni yılda veya birbirini izleyen yıllarda satın aldığı gayrimenkulleri hiç kullanmaksızın olduğu gibi satıyorsa, bu durumda başka faaliyetleri bulunsa dahi taşınmaz ticareti ile uğraştığını kabul edilecektir. Şirketlerin taşınmaz ticareti ile uğraşıp uğraşmadığını belirlerken, Vergi Usul Kanunu nun 3/B maddesi hükmü uyarınca, şirket ana sözleşmesine değil, fiili ve gerçek duruma bakmak gerekir. Bu konuda 5422 sayılı mülga Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesinde yer alan taşınmaz satış kazancı ile ilgili olarak Danıştay 4.Dairesinin tarih ve E.2004/319, K.2004/1411 sayılı kararında; ana sözleşmesinde alıp satacağına dair hükümler bulunduğu halde, kurulduğu tarihten itibaren böyle bir faaliyette bulunmayan ve aynı zamanda gayrimenkul ticareti ile uğraştığına dair Maliye İdaresinin de hakkında her hangi bir tespit olmayan kurumun, taşınmaz satışında kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği yolunda karar verilmiştir. Bilindiği üzere, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 137 nci maddesinde öngörülmüş olan ve tüm ticaret şirketleri için geçerli olan ultra vires ilkesi, AET nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin Birinci Yönergesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kaldırılmıştır. Yeni Ticaret Kanununun 125 inci maddesine göre ticaret şirketleri Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde haklardan yararlanabilecek, borçlar üstlenebilecektir. 13

14 2-Şirketlerin Kiralama Faaliyetleri Şirketlerin kiralama işlemleri uğraşıp uğraşmadığını belirlemek için, yukarda gayrimenkul ticareti ile uğraşılması konusunda ortaya koyduğumuz gerekçeler bu bölüm için de geçerlidir. Bir işletmenin zaman içinde sahip olduğu gayrimenkullerin bir kısmına ihtiyacı olmayabilir veya sahip olduğu gayrimenkulleri kiraya verip, gayrimenkul kiralamak durumunda kalabilir. Bir holding şirketi dağınık bir şekilde olan şirketlerini bir binada toplayabilmek amacıyla ihtiyacından daha büyük bir bina satın alıp, bir bölümünü grup şirketlerine kiraya verebilir. Yukarda sayılan ve benzer diğer hallerde şirketin gayrimenkul kiralama işlemi uğraştığını iddia etmek hayatın olağan akışına ve kanun koyucunun amacına aykırıdır. 3-Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançların Elde Edilmesi Sırasında Zarar Doğması Hali Kurumların söz konusu satışları (taşınmaz ve iştirak hissesi satışından kaynaklanan zarar) nedeniyle zarar doğması halinde bunun kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusu aşağıda değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin olarak 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden giderlerin diğer kazançlardan indirilememesi başlıklı bölümünde; Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır. Maddenin üçüncü fıkrası hakkında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen değişiklik önergesinin gerekçesinde, Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların elde edilmesi sırasında zarar doğması halinde bu zararlar gider fazlalığından kaynaklandığı için istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların da giderlerde olduğu gibi kurum kazancından indirilmemesi gerekir. Dolayısıyla, kurumlar vergisinden istisna edilen kazancın elde edilmesi sırasında giderlerin yanı sıra gider fazlalığından doğan zararlar da aynı kapsamda değerlendirilerek konuya ilişkin düzenleme önerilmektedir. denilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu hüküm Kurumlar Vergisi Kanunu ile özel kanunlarda yer alan kurumlar vergisinden müstesna kazançları kapsamaktadır. İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların elde edilmesi sırasında zarar doğması halinde bu zararların da istisna kapsamı dışındaki gelirlerden indirilmemesi gerekmektedir. Kanunun anılan hükmü, kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin olarak yapılan giderlerin, kurumun vergiye tabi diğer kazanç tutarının tespitinde kurum kazancını azaltıcı veya kurum zararlı ise bu zararı artırıcı bir unsur olarak indirim konusu 14

15 yapılamayacağını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderlerin sadece kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu kazançların tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir. İstisna kazançlar ile diğer faaliyetlerden doğan kazançların, işletme kayıtlarında ayrımının yapılması ve istisna kazançlara ilişkin maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarla ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, istisna kapsamındaki faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Görüldüğü üzere Gelir İdaresinin görüşü çok katıdır. İstisnadan yararlanılmasını çok zorlaştırılmaktadır. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası mutlak bir istisna olmadığından, bu satışlardan zarar doğması halinde zararın normal bir şekilde diğer kazançlardan indirilmesi mümkündür. IV-GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRME: Yukarıda III-B Bölümünde belirtilen Oda Başkanlığının görüş istediği hususlarla birlikte, konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sırasında gündeme gelen diğer bazı hususlara ilişkin görüşlere aşağıda yer verilmiştir. 1-Kurumların istisnadan yararlanabilmesi için şirket ana sözleşmeleri öncelikli olarak dikkate alınmamalıdır. Bu görüş ülkemizde şirket sözleşmelerinin mülga 6762 sayılı TTK gereğince olabildiğince geniş tutulmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden salt şirket ana sözleşmesinde iştigal konuları arasında gayrimenkul alım-satımına yer verilmiş olmasına dayanılarak kurumun istisnadan yararlanılamayacağı konusunda bir yargıya varılamaz. Zira vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır. Nitekim 1 seri no.lu KVK Genel Tebliğinin bölümünde örneklerle pekiştirildiği üzere kurumun esas faaliyet konusuna bakılarak karar verileceği belirtilmiştir. 2-Bir işletme zaman zaman ihtiyacı olmadığı gayrimenkulleri veya sahip olduğu gayrimenkulleri kiraya verip, gayrimenkul kiralamak durumunda kalabilir. Bir holding şirketi dağınık bir şekilde olan şirketlerini bir binada toplayabilmek amacıyla ihtiyacından daha büyük bir bina satın alıp, bir bölümünü grup şirketlerine kiraya verebilir. Bu ve benzer diğer hallerde şirketin gayrimenkul kiralama faaliyeti ile uğraştığını iddia etmek ticari hayatın olağan akışına ve kanun koyucunun amacına aykırıdır. 3-İstisna şarta bağlı bir kazanç istisnası olup, istisnanın uygulanması mükellefin ihtiyarındadır. Bu şartların oluşup oluşmadığı, kurumların ilgili iktisadi kıymetin alım ve satım usul ve prosedürlerine göre değişiklik arz edebilecektir. Bu kapsamda şartların bütün olarak uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda istisnadan yararlanılamaz. Bu nedenle zararla sonuçlanan satışlarda diğer koşullar sağlansa dahi, fona alma koşulu fiilen sağlanamadan istisna uygulanamaz. Buradan hareketle zararla sonuçlanan gayrimenkul satış zararının kurum kazancından indirilebileceği tartışmasızdır. 15

16 4-Arsa ve arazi hariç olmak üzere VUK nun 328 inci maddesine göre, taşınmaz satışından doğan kazancın istisna dışında (%75 oranın dışında) kalan %25 lik kısmı için yenileme fonunun ayrılabilir. 5-Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasının uygulamasında, söz konusu satıştan elde edilen nakdin veya kazancın mükellefin mali gücünü iyileştirip iyileştirmediği hususunun, kanun metninde bu yönde bir ifade bulunmadığından dikkate alınmaması gerekmektedir. 6- Sermayeye ilave edilen istisna kazanç tutarının 5 yıl içinde sermayeyi azaltmak suretiyle işletmeden çekilmesi durumunda, çekilen kısım kurumlar vergisine ve kar dağıtımı çerçevesinde gelir/kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. 7-KVK nunda taşınmaz satışından elde edilen finansmanın kullanımı konusunda sınırlayıcı bir düzenleme bulunmadığından, satıştan elde edilen finansmanın tamamen veya kısmen kullanılarak benzeri taşınmaz alınması durumunda da istisna uygulanabilecektir. V-SONUÇ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesi hükmü ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarda istisna hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte aynı 5520 sayılı kanunun 5/3 maddesinde iştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlere göre; 1- Taşınmaz satış kazancı istisnasının uygulamasında, şirket esas sözleşmesinde faaliyet konuları arasında inşaat yapımı veya taşınmaz alım satımı gibi ifadelerin bulunmasının, fiilen inşaat işi ile uğraşıldığı veya taşınmaz alım satımı ile uğraşıldığı yönünde somut bir tespit bulunmadıkça taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanmasına engel bulunmadığı, 2- İştirak hissesi satış kazancı istisnasının uygulamasında, şirket esas sözleşmesinde şirketin faaliyet konuları arasında şirketlere iştirak edilmesi, iştiraklerin elden çıkarılması, hisse senedi alım satımı gibi ifadelerin bulunmasının, şirketin esas faaliyetinin hisse senedi alım satımı veya iştirak hissesi alım satımı ile uğraşıldığı yönünde somut bir tespit bulunmadıkça iştirak hissesi satış kazancı istisnasından yararlanmasına engel bulunmadığı, 3- Esas faaliyet konusu taşınmazların kiralanması olanların dışında kalan şirketlerin söz konusu istisna hakkından yararlanmalarının mümkün bulunduğu, 4- İstisna kapsamına giren varlıkların satışından doğan zararın söz konusu istisna şarta bağlı bir istisna niteliğinde olduğundan, zararın tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmasında bir sakınca bulunmadığı, 5- Taşınmaz satışı istisnasından yararlanılması halinde istisna dışında kalan %25 lik kısmın arsa ve arazi hariç olmak üzere VUK nun 328 inci maddesi uyarınca yenileme fonu olarak ayrılabileceği, 16

17 6- Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasının uygulamasında, söz konusu satıştan elde edilen nakdin veya kazancın mükellefin mali gücünü iyileştirip iyileştirmediği hususunun, kanun metninde bu yönde bir ifade bulunmadığından dikkate alınamayacağı, 7- Taşınmaz satışından elde edilen finansmanın tamamen veya kısmen kullanılarak benzeri taşınmaz alınan hallerde de istisnanın uygulanabileceği, Sonucuna varılmıştır. Ankara,

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI

İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN TASFİYE OLMASI DURUMUNUN -İŞTİRAK HİSSELERİ ÇERÇEVESİNDE- İŞTİRAK EDEN ŞİRKETE YANSIMASI A.Bora ELÇİN Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi) Özet Taşınmaz ve iştirak hissesi

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

2. GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ İSTİSNASI UYGULAMASI

2. GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ İSTİSNASI UYGULAMASI Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Zararlarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu* Özet Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış işlemlerinde ortaya çıkan kar ın %75 i Kurumlar Vergisi Kanunu nun (KVK)

Detaylı

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İŞTİRAK HİSSELERİNİN ALIM SATIMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Sakıp ŞEKER * Bilindiği üzere, işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar İLYAS EMRE YAYLA Eski Hesap Uzmanı Öz Karın sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı