LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KRONİK İNSTABİLİTE VE FÜZYON CERRAHİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KRONİK İNSTABİLİTE VE FÜZYON CERRAHİSİ"

Transkript

1 bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 20- LOMBER DEJENERAT F D SK HASTALI INDA KRON K NSTAB L TE VE FÜZYON CERRAH S 20 LOMBER DEJENERATİF DİSK HASTALIĞINDA KRONİK İNSTABİLİTE VE FÜZYON CERRAHİSİ Ebedi gerçeklik olmad gibi, mutlak do ru da yoktur. Friedrich Nietzsche Lomber dejeneratif disk hastal (LDDH) nda disk kaynakl a r n n, internal disk bütünlü ünün bozulmas sonucu ortaya ç kan a r oldu u bilinmektedir. Diskojenik bel a r s n n nedeninin; segmental kronik instabilite, lokal nosiseptör uçlar n uyar lmas ve biyokimyasal reaksiyonlar sonucu oluflan enflamasyon oldu u düflünülmektedir. Akut veya kronik instabilitenin, lomber bel a r s na neden oldu u bilinmektedir. LDDH de esas sorun olarak kabul edilen kronik instabilitenin klinik ve radyolojik olarak belirgin bulgular olmamas na karfl n, lomber bölgede instabiliteyi klinik ve biyomekanik instabilite olarak iki gruba ay rmak mümkündür (1). Klinik instabilite, LDDH de dejenerasyonun instabiliteye ba l a r oluflturmas d r. Klinik instabilitenin belirgin kayma derecesi veya aç lanma gibi radyolojik bulgular yoktur. Bir hastada LDDH de disk dejenerasyonunun ve beraberinde a r n n olmas ; dejenerasyonun diskin stabil yap s n bozdu u dolay - s yla instabiliteye neden olarak a r ya yol açt fleklinde yorumlanmaktad r. Biyomekanik instabilite ise, hastalarda disk dejenerasyonun radyolojik incelemelerde kayma ve aç lanma gibi bulgular n grafilerde tespit edilmesidir. Lomber dinamik grafi görüntülerinde, lomber bölgede 4 mm den fazla kayma ve 15 dereceden fazla aç lanma olursa instabil bir durumun varl n n düflünülmesi gerekmektedir (2). Klinik Bulgular ve Ay r c Tan Lomber dejeneratif disk hastal n n esas klinik bulgusu, bel a r - s d r. Bu nedenle, bel a r s na neden olan patolojileri iyi bilmek ve benzeri klinik bulgulara neden olan hastal klar iyi de erlendirmek gerekmektedir. Do ru teflhis ve sonucunda do ru tedavinin uygulanmas bu flekilde gerçeklefltirilmektedir. Diskojenik A r Ayaktayken, fleksiyonda bel a r s oluflmakta veya var olan a r artmakta; uzan rken ve yatarken diskin üzerinden yüklenmenin kalkmas sonucu a r azalmaktad r. Önden arkaya e ilme (fleksiyondan ekstansiyona) pozisyonuna geçiflte, kilitlenme tarz nda fliddetli bel a r s oluflmakta ve bu a r sadece bel bölgesinde s n rl kalmakla birlikte kalça ve uyluk arkas na vuran a r fleklinde de varl n gösterebilmektedir. Bel a r s n n ay r c tan s nda en çok görülen bulgular; faset eklem kaynakl a r, kalça ve sakroiliak eklem a r s, kas-ligaman ve gluteus medius kaynakl a r ve disk kaynakl yani diskojenik a r fleklinde olabilmektedir. Lomber Dejeneratif Disk Hastal nda Füzyon Endikasyonlar Biyomekanik instabilitesi olup, radyolojik incelemelerde füzyona gitmemifl lomber instabilite olgular nda füzyon cerrahisi endikasyonu söz konusu olabilmektedir. Örne in; spondilolisteziste, nöral dokuya dekompresyon yap ld ktan sonra füzyon uygulanmazsa, mevcut olan anormal hareketlilik cerrahi travmaya ba l olarak artar. Bu nedenle, öteden beri enstrümantasyon ve füzyon cerrahisi do ru seçim olarak yap lmaktad r.

2 bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page Cerrahi travmaya ba l oluflan iatrojenik instabilite veya herhangi bir nedenle geliflen kronik dejeneratif disk hastal sonucu ortaya ç kan bel a r s nda da, diskin anormal hareketlenmesinin söz konusu oldu u göz önüne al narak füzyon yap labilmektedir. Tekrarlayan ( rekürrens ) lomber disk herniasyonunda hareket segmentindeki laçkalaflman n neden oldu u tekrar n olmamas için diskektomiden sonra füzyon ve enstrümantasyon uygulamas bilinen klasik bir yöntemdir. Semptomatik LDDH de; fliddetli bel a r s olan ve sinir kök bas bulgusu ( radikülopati ) olmayan bunun yan s ra bir veya daha fazla lomber segmentten kaynaklanan fliddetli mekanik bel a r s olan hastalara füzyon ameliyat uygulanabilmektedir. leri faset hipertrofisine ba l dar kanal ile birlikte dejenere disk veya disk herniasyonu olan hastalar n ameliyatlar nda, fasetektomi yap ld nda füzyon ve enstrümantasyon gerekmektedir. Biyomekanik instabilitesi olan hastalara, klinik bulgu da efllik etti inde lomber füzyon uygulanmaktad r. Bu hastalar n radyolojik tetkiklerinde patolojik instabilite net olarak görülmektedir. Klinik instabilitesi olan hastalara cerrahi füzyon uygulamak için afla da belirtildi i gibi baz farkl endikasyonlar aramak gerekli görülmektedir: A r n n tipi, flekli, yay lmas ve lokalizasyonu, Alt ay süren konservatif tedaviye ra men bel a r s n n azalmamas, Lomber MR görüntüleme ile dejenere disk veya diskleri görüntülemek ve lomber bölge ve disklerin anatomik yap s n n MR görüntülerini incelemek. fiayet birkaç düzeyde dejenere disk hastal varsa, diskografi ile a r y oluflturup a r l disk düzeyini saptamak önemlidir. Yukar da bahsedilen endikasyonlardan ötürü bu gurupta hasta seçimi oldukça zordur. Dejeneratif Disk Hastal nda Tedavi Seçenekleri Hastan n klinik ve radyolojik bulgular na göre karar verilmekte, ancak baz hastalarda tedavi seçene i tart flmal olabilmektedir. Bu nedenle, seçilen tedavinin avantajlar ve dezavantajlar n hasta ile aç kça paylaflmak gerekmektedir. Tedavi seçenekleri afla daki gibi s ralanmaktad r: Konservatif tedavi: laç tedavisi, istirahat, fizik tedavisi ve a r tedavisi. Cerrahi tedavi: Füzyon cerrahisi, füzyonsuz cerrahi. Füzyon Cerrahisi Bafllang çta enstrümantasyon uygulamadan, sadece füzyon uygulanm fl hastalarda psödoartroz oluflma oran yüksek oldu undan, cerrahi morbidite oran fazla görülmüfltür. Ayr ca enstrümantasyonsuz cerrahide, örne in düz olan lomber anatomik aç n n restorasyonu veya spondilolistezis gibi patolojilerde kayan kemi in redüksüyonu mümkün olmamaktad r. Gerçek flu ki, art k füzyon cerrahisi düflünülen hastalara enstrüman eklendi inde hem füzyon oluflma flans n n artt r lmas hem de lomber anatominin düzeltilmesi olana elde edilmifltir. Füzyonsuz Cerrahi Bele, hareket halinde iken yap lan stabilizasyon ameliyatlar nda psödoartroz söz konusu de ildir. Bu ameliyatlarda, ayr ca cerrahi süresi daha k sa ve kanama riski daha az oldu u için cerrahinin mortalite ve morbidite oran çok düflüktür ve komflu segment hastal füzyon yap lan hastalara göre daha az görülmektedir. Bu bölümde tedavi seçeneklerinden sadece füzyon cerrahisi incelenecektir. Lomber Dejeneratif Disk Hastal nda Füzyon Cerrahisi Lomber Disk Hastal nda Füzyon Cerrahisi Çeflitleri Füzyon cerrahisinde greft konulan yere göre füzyon cerrahisi flu flekilde isimlendirilmektedir: Anterior interbody füzyon (ALIF), posterior interbody füzyon (PLIF) ile transforaminal interbody füzyon (TLIF), posterior füzyon (lamina, faset eklemler ve transvers ç k nt lara yap - l r) ve kombine yani anterior ve posterior füzyon. Anterior Yaklafl mla Füzyon Vertebralar aras na greft yerlefltirilmesi anterior yaklafl mla (ALIF) veya posterior yaklafl mla (PLIF, TLIF) yap lmaktad r. Her bir yaklafl - m n kendisine göre avantaj ve dezavantajlar vard r (fiekil 1). Cerrahi yöntemin seçiminde; cerrahi ortam n yeterlili ine, hastan n genel durumuna ve cerrah n deneyimine göre karar verilmelidir. Anterior lomber yaklafl mla yap lacak füzyon ameliyat nda genel cerrahi uzman ile birlikte ameliyata girmek bat n bölgesine anteriordan yaklafl m konusunda deneyimsiz cerrahlardan dolay oluflabilecek muhtemel komplikasyonu önleyebilir. Kombine (Anterior ve Posterior) Yaklafl m Bu yaklafl m n en büyük dezavantaj, iki farkl cerrahi alan oluflturmas d r. Posterior yaklafl mla genellikle anterior füzyon ve posterior enstrümantasyon (PLIF ve TLIF) mümkün oldu u için bu yaklafl m fazla tercih edilmektedir. Tek anterior yaklafl mda yani ALIF te diskektomi yaparak konulacak kemik greft için alt ve üst vertebrada genifl füzyon alanlar oluflturulmas na ra men, posterior enstrümantasyonla desteklenmedikçe füzyonun oluflma flans ön ve arka bölgeye kombine yap lan füzyona göre daha azd r. Anterior yaklafl mda, posterior destek düflünüldü ünde ise transpediküler enstrümantasyon uygulamak için ikinci kez posterior cerrahi yapmak gerekmektedir. ster anterior ister posterior yaklafl m olsun, anterior interbody füzyon ile posterior transpediküler enstrümantasyon, füzyon gerçekleflme oran n artt rmaktad r (3). ntervertebral füzyon; omurgan n aksiyel yüklenme eksenine uyumlu ve maksimal yük alt nda olduklar ndan biyomekanik olarak, dejeneratif disk hastal nda uygun füzyon tekni idir. Posterior yaklafl mlar (PLIF, TLIF), tek seansta hem ön hem de arka kolonlara füzyon cerrahisini gerçeklefltirme imkân verdi inden anterior yaklafl ma göre daha fazla tercih edilmelidir.

3 bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 20- LOMBER DEJENERAT F D SK HASTALI INDA KRON K NSTAB L TE VE FÜZYON CERRAH S fiekil 1: Lateral direkt grafilerde füzyon cerrahisi seçenekleri; a) Anterior interbody füzyon (ALIF), b) Posterior interbody füzyon (PLIF), c) Kombine füzyon görülmektedir.. Posterior yaklafl m tekniklerden PLIF ve TLIF in de bir tak m avantaj ve dezavantajlar vard r: TLIF, PLIF e oranla daha az dural kese ve sinir kökü retraksiyonu gerektirmekte, bu durum olas dural ve nörolojik hasar azaltmaktad r. Teknik olarak, TLIF te karfl lamina ve faset korundu undan daha az anatomik hasara yol açan bir füzyon yöntemidir. Buna karfl n PLIF te ise kompresyon daha etkin yap l rken daha genifl bir füzyon alan da yarat lmaktad r (4,5). Posterior yaklafl mda; retraksiyona ba l nöral eleman hasar, endonöral fibrosis ve kronik radikülopati ortaya ç kmakta ve psödoartroz geliflti inde posterior elemanlar n fazla ç kar lmas na ba l olarak ameliyat sonras, ameliyat öncesine göre daha afl r instabil olmaktad r. Lomber Füzyonun De erlendirilmesi Lomber füzyonun oluflup oluflmad, radyolojik olarak en iyi bilgisayarl tomografi (BT) ve düz ve hareketli bel grafilerinde de erlendirilmektedir (fiekil 2). BT de kemik greftin erimesi, vertebra ile olan birleflim yerinde hipodens görünüm veya afl r skleroz varl, psödoartroz lehinedir. Yine, hareketli grafilerde füzyon alan nda hareket tespit edilmesi de füzyonun geliflmedi inin ve psödoartrozun var oldu unun bir bulgusudur. Unutulmamas gereken nokta, hastan n yafl ve antienflamatuvar ilaç veya sigara kullan m gibi sistemik bir sorunun olup olmamas durumuna göre an en az dört ayl k bir süre içinde kontrol grafilerinin anlam tafl mas d r. Çünkü füzyon teflekkülü en az üç ayda oluflmakta ve radyolojik olarak do rulanmas ise daha uzun süre almaktad r. Ayr - ca, BT ve direkt grafiler, konulan enstrüman n sa lam olup olmad n da göstermektedir. Örne in vida k r lmas, gevflemesi veya rodlar n s yr lmas kolayl kla görülmektedir. Yine, psödoartroz durumlar nda vidalar kemik dokusu içinde kendine komflu olan alanlarda oynamaya bafllayarak bir boflluk yaratmakta ve direkt grafi ve BT de vidan n etraf nda sklerotik bir hale, vidayla aras nda ise hipodens bir görüntü fleklinde ortaya ç kmaktad r (fiekil 3). Bilindi i üzere MR görüntüleme; kemik yap s n ve özellikle füzyonu BT kadar iyi göstermez, üstelik vida ve omurga kemikleri aras na konulan kafesin artefakt yapmas nedeniyle görüntü kalitesi düflüktür. Bu nedenle, füzyon hakk nda detayl bilgi verememektedir. Füzyonun radyolojik de erlendirilmesi Tablo 1 de gösterilmifltir (1). Radyolojik de erlendirmede pedikül vidalar n yanl fl yerlefltirilmesi % 2-5 ve vidalar n k r lmas veya gevflemesi % 2 ila 6 oran nda görülmektedir (1). Ancak, enstrümantasyon yap lan füzyon ameliyatlar nda solid füzyon oran n n % 90 civar nda oldu u bildirilmektedir (5,6). Lomber dejeneratif disk hastal na ba l kronik instabilite oluflan hastalarda, çok fliddetli bel a r s görülebilmektedir.

4 bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page fiekil 2: a) Direkt grafi ile sagital ve aksiyel BT kesitlerinde, vida gevflemesine ba l olarak vida çevresinde siyah litik alan görülmektedir. Tablo 1: Anterior ve posterior füzyonun de erlendirilmesi (1). Derece Füzyon Anterior Posterior 1 Kesin Tekrar modelleflme ve transpediküllere kaynam fl. ki tarafta solid trabeküllü transvers ç k nt lar ve faset füzyonlar var. 2 Olas Greft sa lam, tekrar modelleflme veya kaynama olmam fl, korpuslarda lusentlik yok. Bir tarafta kal n füzyon kitlesi, di er tarafta bunu göstermek zor. 3 Olas l kl de il Greft sa lam fakat greftin üst veya alt nda kesin lusentlik var. Füzyon kitlesinde lusentlik veya defekt kuflkusu var. 4 Füzyon yok Kesinlikle füzyon yok, kemik greftte erime ve çökme var De erlendirilemiyor Bahsi geçen hastalarda, daha öncede belirtildi i gibi, lomber dinamik grafide instabilite görülmeyebilmekte ve bu radyolojik bulgunun görülmemesi instabilite olmad anlam na gelmemektedir. Tsuji (7), bu kavram görünmez instabilite veya daha önce belirtildi i gibi klinik instabilite olarak adland rm flt r. Bridwell e (8) göre, lomber dejeneratif spondilolistezis, hastalar n yaklafl k olarak % 50 sinde kayma göstermekte olup ilerleme kaydetmemektedir. Ancak, kayma gösteren hastalarda literatürde yaln zca füzyon yap lmas n n yeterli olup olmad, özellikle psödoartroz aç s ndan enstrümantasyon gereklili i de tart fl lm flt r (9,10). Bu hastalarda, özellikle vertikal pozisyonda, ayaktayken korundu unda bel ve bacak a r s n n kayda de er oranda azald gösterilmifltir (11). Baz araflt rmac lar; rijid transpediküler enstrümantasyon yap lan hastalarda, sadece intervertebral füzyon yap lan hastalara göre füzyon oran n n daha fazla oldu unu bildirmifllerdir (3).

5 bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 20- LOMBER DEJENERAT F D SK HASTALI INDA KRON K NSTAB L TE VE FÜZYON CERRAH S Çok say da klinik çal flma sonucunda cerrah n klinik tecrübesine göre, posterior yaklafl mla anterior füzyon (PLIF, TLIF) yap lan hastan n pediküllerinde enstrümantasyon, füzyon oluflma flans n artt rmakta ve böylece klinik baflar oran da artmaktad r. Nitekim, bir çal flmaya göre, enstrümantasyon uygulanmayan hastalarda klinik baflar oran % 72,4; füzyon oluflma oran % 82,8; enstrümantasyon ve füzyon yap lan hastalarda klinik baflar oran % 82,1 ve füzyon oluflma oran % 92,8 olarak bildirilmifltir (12). Füzyon ameliyatlar, lomber dejeneratif disk hastal n n tedavisinde en eski ve hâlâ kullan lan bir yöntem oldu undan hakk nda yap lm fl birçok klinik ve deneysel çal flma mevcuttur. Bu nedenle, füzyon alt n standart olarak kabul edilmektedir. Günümüzde kronik instabilitesi, özellikle klinik instabilitesi olan hastalar n tedavisinde yeni bir yaklafl m olarak dinamik stabilizasyon kavram ortaya ç km flt r (16,17). Dinamik stabilizasyonun klinik sonuçlar ndaki baflar lar ve aksakl klar belirdikçe, hem cerrahi teknik geliflmifl hem de daha fazla klinik deneyim elde edilmifltir. Graf ligamen sistemini, Dynesys sistemi izlemifl ve daha sonra eklemli vidalar dinamik stabilizasyonda kullan lmaya bafllanm flt r (17,18). Ülkemizde de dinamik stabilizasyon, eklemli vida tekni i kullan larak bafllam fl ve klinik seriler oluflturulmufltur (13-15). fiekil 2: b) Direkt lomber grafide füzyonun kalitesi ve devaml l görülmektedir.

6 bolum20.qxp 4/9/11 7:17 PM Page KAYNAKLAR 1- Zileli M: Dejeneratif disk hastal. Özer AF, Naderi S (ed): Lomber dejeneratif disk hastal nda füzyonun önemi. Meta Bas m Matbaac l k, zmir, 2003, Bölüm 15, ss Vaccaro A, Mirkvic S, Bauer RD, Grafin SR: Revision lumbar and cervical degenerative spine surgery: Indications and techniques. In Bridwell KH, Dewald RL (eds): The textbook of spinal surgery. Philedelphia, (2nd edition), Lippincott-Raven Publishers, 1997, pp Zdeblick TA: A prospective randomized study of lumbar fusion preliminary results. Spine 18: , Özkara E, Arslantafl A: Transforaminal lomber interbody füzyon (TLIF). Türk Nöroflirüji Dergisi 19: , Holly LT, Schwender JD, Rouben DP, Foley KT: Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion: Indications, technique and complications. Neurosurg Focus 20(3):E6, McAfee PC, Weiland DJ, Carlow JJ: Survivorship analysis of pedicle spinal instrumentation. Spine 16: , Tsuji A: Pathological condition and treatment of spinal dysfunction. Nihon Iji Spinho Japan Med J 32:26-41, Bridwell KH, Sedgewick TA, O Brien MF, et al: The role of fusion and instrumentation in the treatment of degenerative spondylolisthesis with spinal stenosis. J. Spinal Disord 6: , France JC, Yaszemski MJ, Lauerman WC, et al: A randomized prospective study of posterolateral lumbar fusion: Outcomes with and without pedicle screw instrumentation. Spine 24: , Mochida J, Suzuki K, Chiba M: How to stabilize a single level lesion of degenerative lumbar spondylolisthesis. Clin Orthop 368: , Herkowitz HN, Kurz LT: Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis: A prospective study comparing decompression with decompression and intertransverse process arthrosis. J Bone Join Surg 73: , Kimura I, Shingu H, Murata M, Hashiguchi H: Lumbar posterolateral fusion alone or with transpedicular instrumentation in L4-L5 degenerative spondylolisthesis. J Spinal Disord 14: , Kaner T, Sasani M, Oktenoglu T, Aydin AL, Ozer AF: Minimum two-year follow-up of cases with recurrent disc herniation treated with microdiscectomy and posterior dynamic transpedicular stabilization. The Open Orthopedics 4: , Ozer AF, Crawford NR, Sasani M, Oktenoglu T, Bozkus H, Kaner T, Aydin S: Dynamic lumbar pedicle screw-rod stabilization: Two year follow-up and comparison with fusion. The Open Orthopedics 4: , Kaner T, Dalbayrak S, Oktenoglu T, Sasani M, Aydin AL, Ozer AF: Comparison of posterior dynamic transpedicular stabilization and posterior rigid transpedicular stabilization with fusion after decompression in the treatment of degenerative spondylolisthesis: A minimum two-year follow-up. Orthopedics 33(5), May Graf H: Lumbar instability: Surgical treatment without fusion. Rachis 412:123-37, Strempel A, Neckritz A, Mualenaere P, du Toit G: Dynamic versus rigid spinal implants. In Gunzburg R, Szpalski M, (eds): Lumbar spinal stenosis. Philadelphia, Lippincott-Williams and Wilkins, 2000 pp Dubois G, De Germay B, Schaerer NS, Fennema P: Dynamic neutralization: A new concept for restabilization of the spine. In Szpalski M, Gunzburg R, Pope MH, (eds). Lumbar segmental instability. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 1999, pp

FÜZYON CERRAHİSİNİN DEZAVANTAJLARI, OLASI KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ Dr. Tuncay KANER

FÜZYON CERRAHİSİNİN DEZAVANTAJLARI, OLASI KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİSİ Dr. Tuncay KANER 21bolum.qxp 4/9/11 7:22 PM Page 210 210 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 21- FÜZYON CERRAH S N N DEZAVANTAJLARI, OLASI KOMPL KASYONLARI VE TEDAV S 21 FÜZYON CERRAHİSİNİN DEZAVANTAJLARI,

Detaylı

LOMBER POSTERİOR HİBRİD DİNAMİK STABİLİZASYON VE FÜZYON SİSTEMLERİ Doç. Dr. hsan SOLARO LU - Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN

LOMBER POSTERİOR HİBRİD DİNAMİK STABİLİZASYON VE FÜZYON SİSTEMLERİ Doç. Dr. hsan SOLARO LU - Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN bolum33 4/13/11 7:36 PM Page 344 344 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 33 LOMBER POSTERİOR HİBRİD DİNAMİK STABİLİZASYON VE FÜZYON SİSTEMLERİ Bilgi ermiflleri olmak elinizden gelmiyorsa,

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

TOTAL DİSK PROTEZİ VE POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Mehdi SASAN - Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER

TOTAL DİSK PROTEZİ VE POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Mehdi SASAN - Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER 28bolum 4/10/11 5:01 PM Page 298 298 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 29- TOTAL DİSK PROTEZİ VE POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI 29 TOTAL DİSK PROTEZİ VE POSTERİOR DİNAMİK

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

LOMBER FÜZYONSUZ (NONFÜZYON) CERRAHİDE HASTA SEÇİMİ

LOMBER FÜZYONSUZ (NONFÜZYON) CERRAHİDE HASTA SEÇİMİ bolum29 4/10/11 5:00 PM Page 310 310 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 30 LOMBER FÜZYONSUZ (NONFÜZYON) CERRAHİDE HASTA SEÇİMİ Beyaz ku ular tek tek gözleyip Tüm ku ular beyazd r dersek,

Detaylı

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER bolum13 4/9/11 2:05 PM Page 136 136 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER 13 KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER Tüm gerçekler üç

Detaylı

POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER DİNAMİK STABİLİZASYON Dr. Erdinç ÖZEK - Dr. Murat COfiAR

POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER DİNAMİK STABİLİZASYON Dr. Erdinç ÖZEK - Dr. Murat COfiAR bolum30 4/10/11 4:58 PM Page 318 318 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 31- POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER DİNAMİK STABİLİZASYON 31 POSTERİOR PERKÜTAN TRANSPEDİKÜLER LOMBER

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

SGK Verilerine Göre Türkiye de 2010, 2011 ve 2012 de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi

SGK Verilerine Göre Türkiye de 2010, 2011 ve 2012 de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Geliş Tarihi: 30.09.2013 / Kabul Tarihi: 28.10.2013 SGK Verilerine Göre Türkiye de 2010, 2011 ve 2012 de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Analysis of Spine Surgery Procedures Performed in

Detaylı

ÂŞİKAR (OVERT) İNSTABİLİTE İLE KRONİK İNSTABİLİTE ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAVİYE YANSIMASI

ÂŞİKAR (OVERT) İNSTABİLİTE İLE KRONİK İNSTABİLİTE ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAVİYE YANSIMASI bolum5 4/8/11 3:19 PM Page 58 58 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 5- Afi KÂR (OVERT) NSTAB L TE LE KRON K NSTAB L TE ARASINDAK FARKLAR VE BU FARKLARIN TEDAV YE YANSIMASI 5 ÂŞİKAR

Detaylı

8. Spinal Cerrahi Kursu

8. Spinal Cerrahi Kursu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 8. Spinal Cerrahi Kursu İleri Kurs Moderatör Prof. Dr. Mehmet Zileli Ege Tıp Nöroşirürji Anabilim Dalı Katkılarıyla

Detaylı

DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR

DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR 16bolum 4/9/11 5:31 PM Page 172 172 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 16- DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR 16 DİNAMİK STABİLİZASYON VE SPOR Doç. Dr. Olcay ESER- Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER

Detaylı

Bel Omurgası Ölçümler Sagital Boyutlar LOMBER SPİNAL KANAL DARLIĞI - TANIMI 01.03.2015 DEJENERATİF SPİNAL STENOZ VE İNSTABİLİTE ARNOLDİ TANIMI

Bel Omurgası Ölçümler Sagital Boyutlar LOMBER SPİNAL KANAL DARLIĞI - TANIMI 01.03.2015 DEJENERATİF SPİNAL STENOZ VE İNSTABİLİTE ARNOLDİ TANIMI L1 19.5 mm DEJENERATİF SPİNAL STENOZ VE İNSTABİLİTE L2 15.5 mm L3 13 mm L4 12.5 mm L5 14.5 mm LOMBER SPİNAL KANAL DARLIĞI - TANIMI C.C. Arnoldi ve arkadaşlarının meşhur lomber spinal stenoz tanımı: Spinal

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ

SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ SPONDİLOLİSTEZİS VE CERRAHİ TEDAVİSİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Spondilolistezis İlk defa 1772 yılında Herbiniaux un yaptığı zor doğum ile tanımlanıyor

Detaylı

OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER

OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER EK-3/E-1 SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL) TORAKOLOMBER POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON (1) Torakolomber posterior enstrümantasyonlarda kullanılan

Detaylı

FÜZYON, RİJİD VE DİNAMİK ENSTRÜMANTASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ Dr. Bilgehan SOLMAZ - Doç. Dr. Hakan BOZKUfi

FÜZYON, RİJİD VE DİNAMİK ENSTRÜMANTASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ Dr. Bilgehan SOLMAZ - Doç. Dr. Hakan BOZKUfi bolum22.qxp 4/9/11 7:28 PM Page 218 218 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 22- FÜZYON, RİJİD VE DİNAMİK ENSTRÜMANTASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ 22 FÜZYON, RİJİD VE DİNAMİK ENSTRÜMANTASYONUN

Detaylı

Omurga Cerrahisinden Sonra Füzyon-Nonfüzyon un Radyolojik ve Klinik Değerlendirilmesi

Omurga Cerrahisinden Sonra Füzyon-Nonfüzyon un Radyolojik ve Klinik Değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Gözden Geçirme / Review Omurga Cerrahisinden Sonra Füzyon-Nonfüzyon un Radyolojik ve Klinik Değerlendirilmesi

Detaylı

ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER VE AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI Dr. Ahmet Levent AYDIN

ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER VE AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI Dr. Ahmet Levent AYDIN bolum31 4/10/11 4:57 PM Page 326 326 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 32- ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER VE AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI 32 ANTERİOR, POSTERİOR DİNAMİK SİSTEMLER

Detaylı

LOMBER D SK DEJENERASYONU

LOMBER D SK DEJENERASYONU bolum2 4/8/11 12:10 PM Page 26 26 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 2- LOMBER DİSK DEJENERASYONU 2 LOMBER D SK DEJENERASYONU Yanl fl bir argüman n ilac, daha iyi bir argümand r; fikirlerin

Detaylı

INDICATIONS AND ALTERNATIVES OF THE FUSION IN LUMBOSACRAL SPINE

INDICATIONS AND ALTERNATIVES OF THE FUSION IN LUMBOSACRAL SPINE 2012; 23 (2): 153-166 DERLEME / REVIEW ARTICLE LUMBOSAKRAL OMURGADA FÜZYON ENDİKASYONLARI VE SEÇENEKLERİ INDICATIONS AND ALTERNATIVES OF THE FUSION IN LUMBOSACRAL SPINE Mehmet Nuri ERDEM*, Gürsel SAKA**,

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Moderatör: Dr.Mehmet Zileli 5 7 Aralık 2014 Swissotel Grand Efes, İzmir Türk Nöroşirürji

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

DİNAMİK ENSTRÜMENTASYONLARIN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Zeynep ÜNAL

DİNAMİK ENSTRÜMENTASYONLARIN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Dr. Zeynep ÜNAL bolum11 4/9/11 1:24 PM Page 122 122 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 11 DİNAMİK ENSTRÜMENTASYONLARIN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ nsanlar dünyan n düz oldu una inand klar zamanlarda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

Lomber Spondilolistezis Tedavisinde Posterior Transpediküler Vida Fiksasyon ve Posterolateral Füzyon Uygulamalar ı

Lomber Spondilolistezis Tedavisinde Posterior Transpediküler Vida Fiksasyon ve Posterolateral Füzyon Uygulamalar ı Lomber Spondilolistezis Tedavisinde Posterior Transpediküler Vida Fiksasyon ve Posterolateral Füzyon Uygulamalar ı Ümit KEPOĞLU *, Utku AD İLAY **, Bekir TUĞCU ***, Metehan ESEOĞLU **, Semih B İLGİÇ ****

Detaylı

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 2001; 7 (1-2): 45-49 TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION Özlem BAYSAL

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

OMURGANIN DİNAMİK STABİLİZASYONU: YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ Dr. Tuncay KANER - Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER

OMURGANIN DİNAMİK STABİLİZASYONU: YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ Dr. Tuncay KANER - Prof. Dr. Ali Fahir ÖZER bolum24.qxp 4/10/11 2:06 PM Page 230 230 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 24 OMURGANIN DİNAMİK STABİLİZASYONU: YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ Üç türlü aristokrasi vard r; birincisi

Detaylı

Torakolomber Patlama K r klar nda Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif De erlendirilmesi

Torakolomber Patlama K r klar nda Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif De erlendirilmesi Araştırma Torakolomber Patlama K r klar nda Cerrahi Tedavi: 35 Olgunun Retrospektif De erlendirilmesi Surgical Treatmant of Thoracolumbar Burst Fractures: A Retrospective Evaluation of 35 Cases ÖZ AMAÇ:

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

LOMBER DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARINDA HAREKETİ KORUYUCU CERRAHİNİN GELECEĞİ Prof. Dr. Sait NADER - Doç. Dr. Arif Tarkan ÇALIfiANELLER

LOMBER DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARINDA HAREKETİ KORUYUCU CERRAHİNİN GELECEĞİ Prof. Dr. Sait NADER - Doç. Dr. Arif Tarkan ÇALIfiANELLER bolum35 4/11/11 6:06 PM Page 350 350 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 35 LOMBER DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARINDA HAREKETİ KORUYUCU CERRAHİNİN GELECEĞİ Var olmaya de er her fley

Detaylı

SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 53, Sayı 4, 2000 271-276 SERVİKAL İNTERNAL FİXASYON VE FÜZYON AMACI İLE İNTERBODY KAFES'LERİN KULLANIMININ KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayhan Attar* Şükrü

Detaylı

Kan tlanm fl performans

Kan tlanm fl performans Kan tlanm fl performans GENESIS II Total Knee System GENESIS II genifl implant ve entrümantasyon seçenekleri ile cerrahlar n farkl beklentilerini karfl layan kapsaml bir total diz protezidir. GENESIS II

Detaylı

Lomber Dejeneratif Omurga

Lomber Dejeneratif Omurga Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu 2016 www.spinalsempozyum2016.org 20-23 Ekim 2016 MARITIM Pine Beach, Belek Organizasyon Sekreteryası INC ORGANİZASYON Gölgeli Sokak No: 18 G.O.P. 06700 Ankara

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Ioannis D. GELALIS, Christina ARNAOUTOGLOU, Giorgos CHRISTOFOROU, Marios G. LYKISSAS, Ioannis BATSILAS, Theodoros XENAKIS

Ioannis D. GELALIS, Christina ARNAOUTOGLOU, Giorgos CHRISTOFOROU, Marios G. LYKISSAS, Ioannis BATSILAS, Theodoros XENAKIS ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(3):235-240 künyeli yazının Türkçe çevirisi Dejeneratif lomber kanal darlığı nedeniyle dekompresif laminektomi ve posterior

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II.

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Modül 28-31 Mayıs 2015 Trabzon 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:00-18:00 KAYIT VE

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Perkütan Aksiyel Lomber nterbody Füzyon (AxiaL F)

Perkütan Aksiyel Lomber nterbody Füzyon (AxiaL F) Derleme Perkütan Aksiyel Lomber nterbody Füzyon (AxiaL F) Rahmi Kemal KOÇ Bülent TUCER Percutaneous Axial Lumbar Interbody Fusion (AxiaLIF) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı,

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME 14 / Özel Sayı 1 / 2011 (101-106) 14 / Suppl 1 / 2011 (101-106) Alpaslan ŞENKÖYLÜ OMURGA OSTEOARTRİTİNDE KİME, HANGİ CERRAHİ, NE ZAMAN? CERRAHİ UYGULAMALARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ÖZ Omurga

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

SPİNAL ÇÖZÜMLER. KARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ T: F:

SPİNAL ÇÖZÜMLER. KARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ T: F: SPİNAL ÇÖZÜMLER KARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ www.karmedgroup.com.tr T: +90 216 577 08 90 F: +90 216 577 08 91 info@karmedgroup.com FİRMA PROFİLİ ġirket kurucularının 16 yıllık omurga cerrahi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Dejeneratif lomber dar kanal cerrahi tedavisinde transvers dekompresyon yöntemi. Özel Tınaztepe Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

Dejeneratif lomber dar kanal cerrahi tedavisinde transvers dekompresyon yöntemi. Özel Tınaztepe Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(6):614 619 künyeli yazının Türkçe çevirisi Dejeneratif lomber dar kanal cerrahi tedavisinde transvers dekompresyon yöntemi Salih MÜJDE 1, Nuri EREL 2,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

SGK Verilerine Göre Türkiye de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi

SGK Verilerine Göre Türkiye de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Geliş Tarihi: 24.07.2011 / Kabul Tarihi: 13.09.2011 SGK Verilerine Göre Türkiye de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi Analysis of Spine Surgeries Performed in Turkey According to Social Security

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs 1-4 Temmuz 2010 Anemon Otel, Eskişehir Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Türk Nöroşirürji Derneği

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Omurga Cerrahisinin Komplikasyonları

Omurga Cerrahisinin Komplikasyonları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Omurga Cerrahisinin Komplikasyonları Complications in Spinal Surgery Gündüz TEZEREN *, Mehmet TÜKENMEZ * ÖZET Omurga cerrahisinin komplikasyonları hem ciddi hem de

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu SEMPOZYUM Eylül 2013 Çeşme Sheraton Kongre Merkezi, İzmir

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu SEMPOZYUM Eylül 2013 Çeşme Sheraton Kongre Merkezi, İzmir Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu SEMPOZYUM 26-29 Eylül 2013 Çeşme Sheraton Kongre Merkezi, İzmir 14:00 19:00 Kayıt 26 Eylül 2013 Perşembe 19:00-20:00

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Ortopedi. Cotrel - Dubousset Tekniğinin Vertebral Cerrahideki Yeri GİRİŞ CD KULLANIMINDA BAZI KLİNİK ÖRNEKLER. Ömer ÇELİKER*

Ortopedi. Cotrel - Dubousset Tekniğinin Vertebral Cerrahideki Yeri GİRİŞ CD KULLANIMINDA BAZI KLİNİK ÖRNEKLER. Ömer ÇELİKER* Ortopedi Cotrel - Dubousset Tekniğinin Vertebral Cerrahideki Yeri Ömer ÇELİKER* GİRİŞ Paul Harrington tekniği, vertebral cerrahinin tarihinde büyük bir aşamadır (3). Bu teknik, vertebral eğriliklerin internal

Detaylı

Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz

Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz Oğuz Kameminoğullan, Ufuk Aydmlı Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz Oğuz Karaeminoğulları*, Ufuk Aydınlı** Spinal stenoz; spinal kanalın, lateral resesin yada nöral foramenin kemik yada yumuşak doku basısına

Detaylı

C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color

C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color C-1 Cervical Color Boyun anatomisine göre presle kesilmifl sert polietilenden iki parçal olarak yap lan boyunlu un kenarlar na yumuflak kauçuk geçirildikten sonra yumuflak, kaliteli vinyleksle kaplanm

Detaylı