You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTA 4053 NF user guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTA 4053 NF user guide http://yourpdfguides.com/dref/4690165"

Transkript

1 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT MTA 4053 NF. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT MTA 4053 NF in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide. User manual HOTPOINT MTA 4053 NF User guide HOTPOINT MTA 4053 NF Operating instructions HOTPOINT MTA 4053 NF Instructions for use HOTPOINT MTA 4053 NF Instruction manual HOTPOINT MTA 4053 NF

2 Manual abstract: Buzdolabý sadece yetiþkinler tarafýndan kullanýlmalýdýr ve bu kitapçýkta verilen kullaným önerilerine dikkat edilmelidir. 3. Cihaza çýplak ayaklý iken veya ýslak elle dokunmayýnýz. 4. Ekli kablo ve çoklu priz kullanmayýnýz. Elektrik kablolarýnýn kývrýlmamasýna ve aðýrlýk altýnda kalmamasýna dikkat ediniz. 5. Fiþi prizden çekmek için kabloyu veya buzdolabýný çekmeyiniz. Bu son derece tehlikelidir. 6. Buzdolabýnýzda bir problem var ise Ariston Yetkili Servisi'ni çaðýrmadan önce Sorunlar ve Çözümleri bölümünü okuyunuz; bir dizi problem için çözümleri bu bölümde bulabilirsiniz. Eðer sorun devam eder ise Ariston Yetkili Servisi'ni arayýn, sorununuz en kýsa sürede servis tarafýndan giderilecektir. 9. Elektrik kablolarý zarar görmüþ ise Ariston Yetkili Servisi'ni arayarak yeni bir kablo ile deðiþtirilmesini isteyiniz. Buzdolabýnýzýn yerleþtirilmesi Buzdolabýnýzýn kurma iþlemi cihazýnýzýn performansýný etkileyen en önemli iþlemdir. Hava Sirkülasyonu Kompresör ve kondanser çalýþýrken ýsý üretirler bu nedenle iyi bir hava sirkülasyonu saðlayarak aþýrý ýsýnmalar engellenmelidir. Cihazýn yerleþtirildiði mekanda havalandýrma amaçlý ara sýra açýlabilecek bir pencere olmalýdýr. Bu odadaki nem oranýnýn da azalmasýný saðlayacaktýr. Cihazýnýzýn doðru bir þekilde çalýþmasý için : - Eðer buzdolabýnýzý üstü kapalý bir yere yerleþtirecekseniz, cihazýn üst kýsmýnda en az 10 cm boþluk kalmasý gerekmektedir. - Buzdolabýnýzýn yan taraflarýnda 5'er cm mesafe olmalýdýr. - Cihazýn arkasý ile duvar arasýnda en az 5 cm boþluk býrakýlmalýdýr. Bu amaçla verilen mesafe plastikleri mutlaka takýlmalýdýr. deðilse ayak ayarlarýný yaparak cihazýn zemin üzerinde sabit durmasýný saðlayýnýz. Topraklama Elektrik baðlantýsýný yapmadan önce, evinizin þebeke deðerlerinin, buzdolabýnýzýn sebzelik bölümünde sol tarafa yerleþtirilmiþ olan ürün plaketindeki voltaj deðerlerine uygunluðunu kontrol ediniz. Emniyetiniz için buzdolabýnýzýn çalýþtýrýlmasýnda topraklý priz kullanýnýz. Prizde toprak hattý bulunmuyorsa ehliyetli bir elektrikçi çaðýrarak prizi deðiþtiriniz. Buzdolabýnýzý fiþe takmadan önce Buzdolabýnýz eve geldikten sonra dik vaziyette 3 saat bekleyiniz. Cihazýnýzý fiþe taktýktan sonra içerisine yiyecekleri yerleþtirmeden önce en az 4 saat boyunca boþ olarak çalýþtýrýnýz. Þebeke geriliminin, soðutucu bölümün iç tarafýnda bulunan veri plaksýna uygun olduðundan emin olunuz. Buzdolabýnýzýn kullanma voltajý 220 Volt'tur. Elektrik fiþini topraklý ve 10 Amper akým deðerine uygun bir prize takýnýz. Cihazýnýzý direkt ýsýdan koruyunuz Cihazýnýzý direk güneþ alan noktaya veya fýrýn yanýna yerleþtirmeyiniz. Yerine yerleþtirme Cihazýnýzý yerleþtirdiðiniz mekanda zeminin düz olmasýna dikkat ediniz. Eðer zemin tam olarak düz 1 TR Buzdolabýnýzýn yapýsýný inceleyelim Buzmatik Buzdolabý ayak ayarlarý Hýzlý dondurma bölümü Þiþe rafý Dondurucu rafý Ýç kapý raflarý O C bölmesi - fresh box Özel kutu meþrubat raflarý Soðutucu bölümü sýcaklýk ayar düðmesi Kapaklý raf, yumurtalýk Yerleri deðiþtirilebilir soðutucu raflarý Dondurucu kapý raflarý Raf üzerinde kayabilir peynir / et kutusu Sebzelik nem kontrolü Sebzelikler TR 2 Dondurucu Ayar Düðmesi Bu düðme yardýmý ile sýcaklýk ayarý yapýlabilir ve aþaðýda belirtilen fonksiyonlar seçilebilir. Kapalý Konum: Düðme bu konuma ayarlandýðýnda cihazýnýzýn tüm fonksiyonlarý durdurulur ancak yine de cihazýnýz fiþten çekilmediði için panel üzerindeki E yeþil gösterge lambasý yanmaya devam edecektir. Tatil Fonksiyonu: Bu konum seçildiðinde dondurucu bölüm gýdalarýn muhafaza edilmesi için gereken minimum derecede çalýþmaya devam ederek minimum enerji tüketimini garantiler. Soðutucu bölümün uzun süreli kullaným dýþý býrakýlmasý durumlarý durumlarý için idealdir. Genellikle uzun süreli tatil dönemlerinde dondurucu bölümün dolu fakat soðutucu bölümün boþ olduðu durumlar için seçilir. Ekonomi Fonksiyonu: Bu konum, oda sýcaklýðýna göre dondurucu bölümdeki gýdalarýn muhafaza edilmesi için gereken ideal sýcaklýðý saðlayarak minimum enerji tüketimini garantiler. Kýrmýzý Lamba Sýcaklýk alarm sinyal lambasýdýr. Dündurucu bölümdeki anormal sýcaklýk oluþumlarýnda yanar. Yeþil Lamba Enerji baðlantýsýnýn olduðunu gösterir. Cihazýnýz fiþe takýlý olduðu ve enerji olduðu sürece bu lamba yanar. Hýzlý Dondurma Tuþu Bu tuþ dondurucu bölüme konulan gýdalarýn hýzlý bir þekilde dondurulmasýný saðlar.

3 Sarý Lamba Süper dondurma konum sinyal lambasýdýr. Dondurucu Sýcaklýk Ayar Göstergesi Düðme yardýmý ile seçilen dondurucu bölüm sýcaklýðý gösterge üzerinde ( ) iþaretli olarak gösterilir. Ayný zamanda alarm (A1) ve kritik alarm (A2) uyarýlarý da bu göstergelerde belirtilir. Cihazýnýzý çalýþtýralým... Buzdolabýnýz eve teslim edildikten sonra prize takmadan önce dik olarak 3 saat kadar bekletiniz. Yiyeceklerinizi soðutucu ve dondurucu bölüme yerleþtirmeden önce cihazý ýlýk su ile temizleyiniz. Temizlik için kesinlikle deterjan türü temizleyiciler kullanmayýnýz. Bu model kompresör koruma sistemi ile donatýlmýþtýr. Bu nedenle cihazý fiþe taktýktan sonra kompresör hemen devreye girmez ise endiþelenmeyin, yaklaþýk 8 dakika 3 sonra devreye girecektir. Cihazý fiþe taktýktan sonra üst panel üzerinde dondurucu ayar düðmesi " " (Kapalý) konumda olabilir. Bu düðmeyi bu konumdan istenilen dondurucu sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Dondurucu bölümünün soðutulmasýný hýzlandýrmak için Hýzlý dondurma fonksiyonunu devreye sokmanýzý tavsiye ederiz. TR Soðutucu Bölümü Kullaným Bilgileri Termostat sayesinde, cihaz içerisindeki sýcaklýk manuel olarak ayarlanmaktadýr. Sýcaklýk ayarýný deðiþtirmek için termostat ayar düðmesini MIN ile MAX konumu arasýnda ayarlayabilirsiniz. Et kutusu Cam rafa monte edilmiþ saða ve sola kolayca hareket edebilen bu özel bölme, kokulu besin maddelerinin saklanmasý için idealdir. Soðutucu bölümü sýcaklýk ayarý Dondurucu bölümün boþ olmasý durumunda, soðutucunun içerisinde en uygun sýcaklýðý elde etmek için termostat düðmesini orta konuma (MED) ayarlayýnýz. Termostat ayarý yapýlýrken, soðutucu kapýsýnýn ne kadar sýklýkla açýldýðý, içerisinde ne kadar yiyecek saklanacaðý ve oda sýcaklýðý gözönüne alýnmalýdýr. Sebzelikler 39 litrelik geniþ sebzelikler büyük miktarda meyve ve sebzenin saklanmasý için uygundur. Pratik kapaklar sayesinde sebzeliklerin içerisine ulaþmak ise çok kolaydýr. Nem kontrol mekanizmalarý, gýdalarýnýzýn kurumamasýný ve daha uzun sure taze kalmasýný saðlamak için nem oranýný yüksek seviyede tutarlar. Fresh box Fresh box soðutucu bölümünün en soðuk yeri olduðundan bu bölmeye kýsa sürede kullanmak düþüncesi ile, dondurmak istemediðiniz yiyeceklerinizi koyabilir (et, balýk) ya da bu bölümü donmuþ yiyeceklerinizi yavaþ yavaþ çözdürmek için kullanabilirsiniz. Kutu içecekler için özel bölme Soðutucu bölüm kapýsýnda kutu içecekler için özel bölmeler mevcuttur. Bu bölmeler, yoðurt, et suyu tabletleri gibuuml;ðmeleri saða çeviriniz. ürünler, süt, yoðurt Meyve ve sebzeler 1 ay 1 hafta 3-4 gün Herhangi bir rafta þkonmaz Havuç, biber ve turp Ispanak Çorba için sebze 1/2 saat 2 saat 3/4 saat 3/4 saat Plastik torba Plastik torba Plastik torba Plastik torba veya kap Plastik torba Plastik torba Plastik torba veya kap Oda sýcaklýðýnda Gerekmez Gerekmez Oda sýcaklýðýnda 3/4 saat 2 saat 3 saat Gerekmez Oda sýcaklýðýnda Gerekmez Çeþitli Yiyecekler Ekmek Kekler Krem Tereyaðý Haþlanmýþ yiyecek veya sebze çorbasý Yurmurta Hazýrlýk Bekletme süresi Ambalaj Plastik torba Plastik torba Plastik kap Kendi ambalajý veya folyo Plastik veya cam kap Kabuksuz, küçük kap içinde dondurunuz Saklama Çözme süresi (Ay) 4 Oda sýcaklýðýnda veya fýrýnda 10 dakika bekletiniz, 100/200 C'de ýsýtýnýz Oda sýcaklýðýnda veya buzdolabýnda Buzdolabýnda Oda sýcaklýðýnda veya sýcak su içinde Oda sýcaklýðýnda veya buzdolabýnda 10 TR 8 Enerji tasarrufu ile ilgili pratik bilgiler - Cihazýn yerleþtirilmesi Cihazýnýzý, ýsý kaynaklarýndan, gün ýþýðýndan uzakta havalandýrmasý olan ortamlara yerleþtiriniz. - Soðutucu ve dondurucu bölüm kapaðý Soðutucu ve dondurucu bölümün kapaklarýný mümkün olduðu kadar az açýnýz. tekrara devreye sokmak için ayný iþlemi tekrarlayýnýz. Fiþe takýp, dondurucu bölümün sýcaklýk ayarýný yapýnýz. Kokulu yiyeceklerinizi kapalý kaplar içerisinde buzdolabýna yerleþtiriniz. Böylece kötü kokularý engellemiþ olursunuz. Temizlik malzemesi olarak sodium bikarbonatlý ýlýk su veya Ariston Yetkili Servislerinden temin edebileceðiniz özel temizlik malzemesini kullanýnýz. Temizleme iþleminde yumuþak bir sünger kullanmanýzý tavsiye ederiz. Kesinlikle kesici alet ve aþýndýrýcý malzemeler kullanmayýnýz. Çýkarýlabilir tüm bölmeleri sabunlu sýcak su ile temizleyiniz. Buzdolabýnýn içerisine yerleþtirmeden önce iyice kurulayýnýz. Your refrigerator should not be installed at the outside. Do not touch it with naked feet or with wet hands. 4. is very dangerous. 6. Do not touch the inside units of your refrigerator with wet hands.

4 will also guarantee the moisture of the room to drop. You should leave a space of at least 5 cm distance from its sides to the wall. - You should leave a space of at least 5 cm distance from its back to the wall. You should use the distance plastics that have been provided for this purpose. is even and level. If the place you place your refrigerator is not exactly even, use the legs of your refrigerator and set them in order to fix your refrigerator and make it stand secure on the ground. Grounding Before you make the power connections of your refrigerator, control if and make sure that the mains connection at your home is compliant with the voltage value specifications that are stated on the data plate at the inside of your refrigerator. For your own safety, use grounded connections for powering your refrigerator. If there is no grounded connection at the electric socket, we recommend you to call a professional electrician. Before you connect your refrigerator to the power connection After your refrigerator has arrived at your home, keep it straight and wait for 3 hours. After you have connected its power cable to the mains connection, let it work for at least 4 hours before you put any food into it. Ensure that the power supply voltage complies with the figures stated on the rating plate inside the fridge compartment. The operational voltage of your refrigerator is 220 Volt. Connect the power cord to a grounded plug bearing a current rate of 10 Amperes. Protect your refrigerator from direct heat sources Do not place your refrigerator at the direct sun shine and near to heat sources, like ovens. Installing your refrigerator Pay attention that the place you install your refrigerator 11 Let's Examine the Structure of your Refrigerator Ice- maker Adjustable feet Fast freezer compartment Bottle shelf Freezer shelf Inner door shelves 0ºC compartment, fresh box Special canned drink shelves Fridge compartment temperature adjustment knob Door shelf with cover, egg holder Freezer door shelves Removable height adjustable shelves Cheese/meat box that can glide on the shelf Vegetable moisture control Vegetable drawers 12 Freezer Setting Knob With this knob, temperature can be set, and the following functions can be selected. Off Position: When the knob is set to this position, all the functions of your device are stopped, but the green indicator light E on the panel will go on lighting unless the device is disconnected from the mains. Holiday Function: When this function is selected, the freezer compartment will continue to operate at the minimum temperature necessary for preserving the food, and ensure minimum power consumption. It is ideal when the freezer department will be left unattended for a long period of time. In general, it is selected for long holiday terms when the freezer compartment is full, but the cooling compartment is empty. model has been equipped with a compressor protection system. this knob to desired freezer temperature from this position. is very easy to access the inside of the vegetable drawers by practical covers. These drawers of the refrigerator have been designed specifically in order to store the vegetables without them loosing their moisture, and to keep them fresh, by using their moisture control mechanisms. Fresh Box Since the fresh box is the coldest part of the fridge compartment, you can place the food that you do not want to freeze, but use in a short time (meat, fish), or use this part in order to thaw deep frozen food slowly. Special part or compartment for canned drinks There are special parts or compartments for canned drinks at the door of your refrigerator. These parts or compartments are particularly useful in order to store yoghurt, oil, stock cubes, and similar materials. You can use these compartments optimally, by employing them according to your needs. 14 Operating Instruction of the Freezer Compartment Storing the food In order to freeze and store your food refer to the tables in the following pages. When freezing your food, make sure they do not touch any other deep frozen food. In order to freeze your food, place it into the fast freezing compartment B, where the temperature goes down till -18ºC. When you are going to use your refrigerator for the first time or if you have not used it for a long time, and will now start using it again, make sure that you keep your refrigerator at maximum for a while. Two special functions are assigned for super freeze; 24-HOUR SUPER FREEZE: This mode is recommended for the freezing of small amounts of food. To set this mode, press for a short while on the super freeze button so that the yellow indicator light F on the panel will be on. 48-HOUR SUPER FREEZE: This mode is recommended for the freezing of large amounts of food. When using this function, it is recommended that the function is activated 24 hours before the large amount of food is loaded. Thereby, the freezing compartment reaches the sufficient temperature, and this method of loading allows that the food is frozen better within the remaining 24 hours. To set this mode, press a bit longer on the super freeze button B. The yellow lamp F begins to flash to show that the function is activated. This flashing continues for 24 hours, and then the light returns to fixed lighting for the second 24-hour period. you have placed the food therein, check and control whether the cover closes completely. In cases of power failure, do not open the door of the freezer compartment. If the door is not opened at all, the food will be kept safe for approximately 9-14 hours. Ice Maker The ice automate that is located in the freezer compartment has been designed with ease of use and hygiene in mind. Fill the ice automate with water and place it into its place. After approximately two hours, your ice will be ready. In order to take out the ice cubes, do not take out the ice automate from its place. Turn the wheel on the ice automate to the right. The ice cubes in the holes will fall down into the container below. order for your refrigerator to reach the optimum coldness again, its compressor will work and this will cause an increase in the energy consumption. - The right temperature settings If you set your refrigerator to colder temperatures, it will consume more energy. - Control of the gaskets Always check the inner gaskets of the doors and keep them clean. This will help you to keep the leaking of cold air under control. - Placing the food into your refrigerator In order for your food to be kept in the best conditions, there has to be a sufficient amount of air circulation inside your refrigerator. If you place more food than the capacity of your refrigerator into it, the efficiency of the air circulation will drop and it will cause the compressor to work more than necessary. - Hot food Placing a hot pot into the fridge compartment will cause the temperature to rise.

5 Powered by TCPDF ( Therefore, wait until they cool down to room temperature before you place them into your refrigerator. Alarm buzzers and visual warnings Doors open alarm. Should the appliance doors remain open for longer than two minutes, an alarm buzzer sounds and/or the light inside the Fridge/freezer will begin to flash. The buzzer will be silenced and the flashing will cease when the doors are shut. The buzzer can be silenced and the visual signal cancelled by opening and shutting one of the fridgefreezer doors. To go back to normal operating conditions, set the freezer knob to position (refrigerator off) and then turn the appliance back on. Abnormal freezer heating alarm. To signal an excessive heating on the part of the freezer, a buzzer will sound and A2 comes up on the display: we recommend you empty out your freezer and check the conditions of the food, as it may be necessary to throw it away. Under no circumstances should the food be refrozen. 19 Maintenance of your Refrigerator Unplug your refrigerator before you start to clean it. Repeat the same procedure in order to plug in your refrigerator. Plug it and set the temperature of the freezer compartment. Maintenance and cleaning procedure HOLIDAY FUNCTION: When you go on holiday, bad smell will form inside your refrigerator which you leave closed. By using the holiday function, you can prevent such bad smells. By using this special function, the freezing compartment will continue to work at the minimum temperature (-18ºC). If you also set the fridge compartment to HOLIDAY function manually, your refrigerator will continue to work while you are on holiday, keep the food in the freezer compartment in optimum conditions and guarantee a minimum of energy consumption. Place food that has too distinct smell in closed containers into your refrigerator. This will help you prevent bad smells. As a cleaning material or detergent, use a mild-hot water with sodium bicarbonate or the special detergent which you can obtain from the Ariston Customer Services. We recommend you to use a soft sponge for the cleaning process. Never use any cutting tools or any abrasive materials. Clean all detachable parts with soap and hot water. Dry them out completely before placing them back into your refrigerator again. If you are not going to use your refrigerator for a long time, pull out its plug and leave its doors open. Problems and Solutions/Troubleshooting If temperature indicator panel is completely off Control - The power connection of your refrigerator; - Whether or not you have plugged in your refrigerator; - Whether there is any power at the socket. Whether or not the freezer compartment has cooled down to much. The food cools down too much Control - Whether the temperature of the set freezer compartment is too low; The compressor is working all the time Control - Whether or not you have activated the super freezing function; - Whether or not the ambient temperature is too high; - Whether or not the thermostat is in the right position. If you still cannot solve the problems above, apply to the nearest Ariston Customer Services and ask for their help. The problem at your refrigerator will be remedied as soon as possible. The compressor does not start up Have 8 minutes passed after you have powered up your refrigerator? The refrigerator you have purchased has a compressor protection system. The compressor will start 8 minutes after you have powered up your refrigerator. The fridge and freezer compartments do not cool down sufficiently Control - Whether the doors are closed or not and whether the inner gaskets of the doors are correct and whole; - Whether or not the doors have been left open for a long time; - Whether or not the thermostat knob in the fridge compartment is in the right position; 20. Viale Aristide Merloni, Fabriano (AN) Italy Tel /

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

TECNOLOGIA INDEL B I INDEL B S TECHNOLOGY

TECNOLOGIA INDEL B I INDEL B S TECHNOLOGY Mobi lbuzdol apl ar ı TECNOLOGIA INDEL B I INDEL B S TECHNOLOGY Frigoriferi Cruise Cruise Refrigerators Cruise buzdolapları yoğun araştırmalar sonucunda, fonksiyonel dizaynla birleştirilmiş, özel bir tasarımdır.

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENTM xxxxx V (TK) ENTMH xxxxx V (TK) ENTMH xxxxx x V (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT NMTL 1925 FW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5762030

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT NMTL 1925 FW http://tr.yourpdfguides.com/dref/5762030 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION NMBL 19xx xx English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible doors,5 Installation,6

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAA 12 V (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,5 Start-up and use, 6 Maintenance and

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance,3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION.

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION. BAN 40 FNF WD xx Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj, 10 Aksesuarlar, 10-11 Çalýþtýrma ve kullaným, 11-12

Detaylı

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý 3 Montaj, 4 Aksesuarlar, 4 Çalýþtýrma ve kullaným, 5 Bakým ve özen, 6 Önlemler ve öneriler,

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENTM xxxxx F (TK) ENTM xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions TAN x x (TK) TAAN x V (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation,5 Start-up and use, 6 Maintenance

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENXTL 19xxx FL (TK) ENXTL 19xxx F (TK) ENXTLH 19222 XFW(TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj, 10 Aksesuarlar, 10-11

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Ýki kapýlý buzdolabý. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions BAN 40 FNF xx BAAN 40 FNF xx English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance,3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions NMBL 19xx xx English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible doors,5 Installation,6

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý TAN 6 FNF xx(tk) TAN 6 L FNFxx(TK) TAAAN 6 FNF S (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi,

Detaylı

Operating Instructions FREEZER

Operating Instructions FREEZER UIAA 1x (TK).1 English Operating Instructions FREEZER Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation, 5 Start-up and use, 5 Maintenance and care,

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý soðutucu Türkçe, 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Model No: P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker MAIN PARTS 1 2 3 4 1 UPPER

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

Kullanma kýlavuzu DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm

Kullanma kýlavuzu DONDURUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm Kullanma kýlavuzu DONDURUCU Türkçe 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma 4 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18 Neon Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight / Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight / Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4D AA B C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761863

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4D AA B C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761863 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

DN152003X RDNE420K20ZX RDNE455K20ZX RDNE455E30ZX RDNE455K20ZT EN ES

DN152003X RDNE420K20ZX RDNE455K20ZX RDNE455E30ZX RDNE455K20ZT EN ES DN152003X RDNE420K20ZX RDNE455K20ZX RDNE455K20ZT RDNE455E30ZX EN ES Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under

Detaylı

User Manual Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

User Manual Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Refrigerator User Manual Buzdolabı Kullanma Kılavuzu 670520 EB EN TR EWWERQWEW EN Please read this manual before using the product! Dear Customer, We'd like you to make the best use of our product, which

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL 5 8 9 10 1 2 3 4 6 7 11 1-Tepe adaptörü-top adaptor 6- Ara boru bağlantı vidası- Profile connection screws 2-Ara adaptör- Adaptor 7- Yelken

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU Içindekiler Montaj, 2 Yerlestirme ve baglama Türkçe, 1 English, 11 Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli Genel görünüm Çalýstýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýstýrýlmasý

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma kýlavuzu SOÐUTUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 4 Genel görünüm

Kullanma kýlavuzu SOÐUTUCU. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi. Cihazýn tanýmý, 4 Genel görünüm Kullanma kýlavuzu SOÐUTUCU Türkçe 1 TF 1 (TK) TF 1 S (TK) TFA 1 (TK) TFAA 1 (TK) English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve baðlama Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 4 Genel

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION BAN 40 FNF WD xx (TK) BAAN 40 FNF WD xx (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance,3 Description of the appliance,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

: Aqua Soft, Aqua Soft Easy

: Aqua Soft, Aqua Soft Easy Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (kg) Corner Panel Weight / Köşe Panel Ağ rl ğ (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available Massage Systems / Uygulanan Masaj Sistemleri

Detaylı

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BYH 19xxx F O3 (TK) E2BY 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English, 11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Delphi. Description / Tan m. : Offset (left) / Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 27

Delphi. Description / Tan m. : Offset (left) / Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 27 Delphi Description / Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

Delphi. Description / Tan m. : Offset (right) / Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 22

Delphi. Description / Tan m. : Offset (right) / Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x90/75. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 22 Delphi Description / Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English, 11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u

Montaj TK! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili u Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý Soðutucu Türkçe, 1 English, 9 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions 3Q W T/HA 3Q AA W T/HA English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Contents Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3-4 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar

Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde, çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyar Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý soðutucu TK Türkçe, 1 English, 13 çindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýnýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel

Detaylı

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTL 0819 F user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT MTL 0819 F user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT MTL 0819 F. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT MTL 0819 F in the

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, balık, hazır yemek ve meze ürünlerinizi aynı hat üzerinde sergileyebileceğiniz Aventurin, statik

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E4D xx x x E4D xx xx x E4D xx x x E4D xxx x x E4D xx x x (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Nysa. Description Tan m. : Offset (right) Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x100. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 23

Nysa. Description Tan m. : Offset (right) Ofset (sağ) Size / Ebat (cm) : 150x100. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 23 Nysa Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Corner Panel Weight Köşe Panel A rl (kg) Volume / Su Hacmi (lt) Available Massage Systems Uygulanan Masaj Sistemleri

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapinin açilis yönünün degistirilmesi Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. SIA xx (TK) SOÐUTUCU. Ýçindekiler FRIDGE. Contents. Türkçe. English

Kullaným talimatlarý. Operating Instructions. SIA xx (TK) SOÐUTUCU. Ýçindekiler FRIDGE. Contents. Türkçe. English SIA xx (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý SOÐUTUCU Ýçindekiler Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi, 4 Montaj, 5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým

Detaylı

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE ENXTL 19xxx FL (TK) ENXTL 19xxx F (TK) ENXTLH 19xxx XFW(TK) ENXTL 19xxx.1 FL (TK) English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 4-5 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı