TOPLUMSAL DİLBİLİMİN KAPSAM ALANI* THE COMPREHENSION OF SOCIOLINGUISTICS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL DİLBİLİMİN KAPSAM ALANI* THE COMPREHENSION OF SOCIOLINGUISTICS"

Transkript

1 TOPLUMSAL DİLBİLİMİN KAPSAM ALANI* Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 13, 2012, Sayfa Ali GÜVEN** Özet Çalışmamızda dilbilimin sn yıllarda ülkemizde de bilimsel araştırmalara sıkça knu lan, dili tplum byutuyla irdeleyen tplumsal dilbilim alanı üzerinde durulacaktır. Dil ve tplum ilişkisinden hareketle, tplumsal dilbilimin ne lduğu, bu alandaki çalışmaların tarihsel gelişimi, tplumsal dilbilim kuramları, tplumsal dilbilimin kavramlarından yla çıkılarak bu alanın çalışma sahasındaki knular ele alınacak, tplumsal dilbilimin kapsam alanı açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Tplumsal Dilbilim, Dil, Tplum THE COMPREHENSION OF SOCIOLINGUISTICS Abstract The cmprehensin f scilinguistics which has ften been subject t scientific searches lately in ur cuntry as well and which examines language in terms f sciety will be emphasized in ur study. Frm the pint f relatinship between language and sciety, what scilinguistics is, the histrical develpment f the studies in this field, the theries f scilinguistics; and frm the pint f cncepts f scilinguistics, the subjects in the dmain f the study f this field will be discussed, and the cmprehensin f scilinguistics will be attempted t be explained. Key Wrds: Scilinguistics, Language, Sciety 1.TOPLUMSAL DİLBİLİM NEDİR? Dil ve tplum birbirinden bağımsız düşünülemeyen, biri lmadan diğeri açıklanamayan iç içe iki kavramdır. İnsan demek, dil demektir, ama dil demek de birçk bakımdan tplum demektir. (Vardar, 2001: 15) Dil lmadan rtak bir yaşam, rtak bir yaşam lmadan da dil düşünülemez (Selen, 1989: 1) Aksan a göre (1998) dil (langue) terimiyle herhangi bir tplumun, ulusun bireyleri arasında anlaşma sağlayan yerleşik dizge anlatılır.(türkçe, Japnca, Bulgarca gibi). (s.51.) Genel bir ifadeyle knuşma becerisi sayılan dil hakkında mdern dilbilimin kurucusu Ferdinand de Saussure ün Dil varlığını yalnızca tplum üyeleri arasındaki bir tür sözleşmeye brçludur. görüşü dili cnventin (insanların turup kendi aralarında dil hakkında anlaşmaları) byutuyla açıklayıp tplumsal dilbilim (scilinguistics) çalışmalarına temel lmuştur. Bununla birlikte Saussure tplumsal özellikli dili (langue), kişisel lan söz den (parle) ayırmıştır. Tplumsal dilbilim, dil ve tplum adına rtada bulunan her türlü varlığın kesişim kümesini luşturan elemanlarının sebep-snuç ilişkine dayalı tüm lgularını derinlemesine inceleyen dilbilim dalıdır. Diğer bir ifadeyle dilin byutları ile tplumun byutlarının bir araya geldiğinde luşturabildikleri sistemin çarklarının çeşitli knuları belirli bir yöntemle ele alıp bilimsel bulgulara ulaşması uğraşıdır. Tplumsal dilbilim, genel bir değerlendirmeyle <<dil lgularıyla tplumsal lgular arasındaki ilişkileri, bunların birbirlerini etkilemesini, birbirinin değişkeni larak rtaya çıkmasını, bir başka deyişle de bu iki tür lgu arasındaki eşdeğişirliği inceleyen karma dal>> (Vardar ve Öt., 2002: 196) larak * Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi, Ssyal Bilimler Enstitüsü nce 2010 yılında kabul edilen aynı başlıklı Yüksek Lisans Seminerinin gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş biçimidir. **Yüksek Lisans Öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi, Ssyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Prgramı, DENİZLİ.

2 A. Güven tanımlanabilir. Eşdeğişirlik kavramıyla ifade edilmek istenen anlam bu iki lgunun karşılıklı lmak şartıyla birbirlerini etkilemesidir. 2. TOPLUMSAL DİLBİLİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1960 lı yılların tplumsal dilbilim çalışmalarında dönüm nktası larak genel bir kabulü söz knusudur. Tplumsal dilbilim teriminin rtaya çıkışında farklı farklı görüşler vardır. İmer in aktardığına göre (1980) Scilinguistic in yeni bir terim lduğu ilk larak 1952 yılında H. C. Currie nin bir çalışmasında görüldüğü belirtilmektedir (Prjectin f scilinguistics: the relatinship f speech t scial status) (s.18.). R.B. Le Page e göre terimin ilk kullanımına Oxfrd English Dictinary Supplement ta (1986) rastlanır. Bu sözlüğe göre terim ilk larak Eugene Nida tarafından 1949 yılında yazılan Mrflji kitabının ikinci baskısında kullanılmıştır. Ancak bir disiplin adı larak tplumsal dilbilimi terimi ilk defa 1939 yılında T. C. Hudsn ın Ssylinguistics in India [Hindistan da tplumsal dilbilimi] adlı makalesinde zikredilmiştir. (Demirci, 2005: 80). Tplumsal dilbilimin gelişimi eğitim plitikalarına dayanmaktadır. Tplumsal dilbilim çalışmalarının dayandığı ve temeli lan çalışma Kuzey Amerika da yaşayan insanların knuştuğu standart İngilizceyle, zencilerin knuştuğu dil arasındaki farklılıklardan dğan srunları çözme uğraşıdır. Selen in aktardığına göre aynı dilin farklı biçimlerini knuşan bu iki tplum arasında davranış ayrımları da gözlenmeye başlanmış ve tplumsal dilbilimde fnksiynu yadsınamayacak lan davranış (Alm. verhalten), dil davranışı (Alm. sprachverhalten) kavramları rtaya çıkmıştır. (Selen: 1989:3). Amerika da 20. Yüzyılın birinci yarısında tplumsal dilbilim srunlarıyla ilgilenen budunbilimci Edward Sapir ( ) ve dilbilimi davranışsal larak inceleyen Lenard Blmfield in çalışmaları tplumsal dilbilim alanındaki araştırmaları başlatan iki öncü ekldür. Amerikalı budunbilimci lup ilk ünlü tplumsal dilbilimci de sayılan, Kızıldereli dilleri üzerine çalışan Sapir, öğrencisi Benjamin Lee Whrf ( ) ile Sapir-Whrf hiptezini 1 (Linguistic determinism larak 1 Hipteze göre bir anadilde bulunan sözcüksel yapıların tümü bireylerin dünyaya bakış açılarını ve görüşlerini şekillendirir. da ifade edilen bu hiptez Türkçe ifadelerle kültürel izafiyet, dilsel görecelik adlarıyla da anılır) luşturarak tplumsal dilbilim çalışmalarının başlatıcılarından lmuştur. Amerika daki ilk çalışmalardan snra genel kabule göre 1960 lı yıllarda tplumsal dilbilim araştırmalarının başlatıcısı da sayılan İngiliz dilbilimci ve tplumbilimcisi Basil Bernstein in ( ) terileriyle luşturduğu Eksiklik Kuramı tplumsal dilbilim çalışmalarına yeni bir ivme, yeni bir anlayış kazandırmıştır. İngiltere de, özellikle 1970 ve 1980 li yıllarda ikidillilik, çkdillilik, pidgin, lingua franca ve kreller gibi tplumsal dilbilimin temelinde yer alan knular hakkında araştırmalar yapan ve Avrupa nın çkdilliliğiyle ilgili listeler hazırlayan tplumsal dilbilime katkılarıyla bilinen Peter Trudgill, Labv ile birlikte alanın en ön planda yer alan araştırmacıları arasına çktan girmiştir. Fransa da tplumsal dilbilim çalışmalarının diğer ülkelere nazaran daha farklı bir gelişimi söz knusudur lerde Martinet in öğrencisi Ruth Reichstein, hangi geniz fnemlerinin anlam ayrımına neden lduğuna değin Paris te kantitativ bir araştırma yapmış ve yüksek katmanın turduğu kesimde bu geniz fnemlerinin hâlâ anlam ayırt edici niteliği ile kullanıldığını saptamıştır. (Selen, 2001: 5) Tplumsal dilbilimin 60 lı yıllarda önem kazanmaya başladığı diğer bir ülke de yine tplumsal yapıdan kaynaklanan srunları lan ve eğitim plitikasında fırsat eşitliği anlayışını gündeme getirmiş Almanya dır. Federal Almanya ya diğer ülkelerden gelen çcuklarla birlikte ssyal yapıda farklı düzeyden birçk kişiler luşmuştur. Sınıf rtamında bir araya gelen çcukların iletişimlerinde dil engelleri (Alm. sprachbarrieren) rtaya çıkmıştır. Bu srunun çözümü için yapılanlar tplumsal dilbilim çalışmalarının tarihsel gelişiminde önemli yere sahiptir. Amerika da başlayan tplumsal dilbilim çalışmaları daha snraki yıllarda Bernstein in eksiklik kuramı ile devam etmiş, önceleri Almanya da çözüm bekleyen dil engelleri knusuyla genişlemiş, Oevermann, Rbinsn, Hawkins ve daha birçk bilim adamının eksiklik kuramı üzerinde çalışmaları 70 ve 80 li 56 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

3 Tplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı yıllarda bu kuramı uluslararası alanda üne kavuşturmuştur. Trudgill in çalışmalarıyla aynı yıllarda eksiklik kuramına gelen eleştirilerle William Labv 2, Klein, Stewart, Bailey, H. Bühler vb. bilim adamlarının görüşleriyle ayrılık kuramı luşturmuştur. Sn yıllarda ppüler hâle gelen tplumsal dilbilim çalışmaları dünya çapında yayımlanan dergi ve birçk kitapla ilerleme göstermiştir. Demirci (2005) şu örnekleri verir: Language in Sciety [Tplumda Dil], Language Variatin and Change [Dil Değişimi ve Farklılıkları], Internatinal Jurnal f the Scilgy f Language [Uluslararası Dil Ssyljisi Dergisi]; Culmas, Flrian (2000), The Handbk f Scilinguistics. Blackwell Publishers, Hudsn, R.A. (1996), Scilinguistics. Cambridge University Press, Wardhaugh, Rnald (1995), An Intrductin t Scilinguistics, Oxfrd and Cambridge: Blackwell.( s.80). Ülkemizde de bu alan hakkında yapılan araştırmalar daha fazla gündem luşturmaktadır. 3. TOPLUMSAL DİLBİLİMİN ÇALIŞMA SAHASI Tplumsal dilbilim araştırmalarının knuları genel hatlarıyla bu alanın çalışma sahasını belirlemiştir. Burada çalışma sahasına dâhil lan knular ana hatlarıyla belirtilip kavramlara kısa açıklamalar getirilecektir. İlk başta belirtmek gerekir ki dilin ve tplumda aktif durumdaki bireyin canlılık byutu her geçen gün tplumsal dilbilim çalışmalarının kapsamını genişletmektedir. Günümüz dünyasında iletişim teknljilerinin gelişmesi ve dünyanın küçük bir köy hâlini alma ylunda hızla ilerlemesi tplumsal dilbilime lan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Tplumsal dilbilim yapısalcılık gibi her davranışı idealize etme yluna girmeyip insandaki duyguları, düşünceleri özellikle bireysel farklılıkları değerli bulma eğilimini göstererek âdeta değer verdiği tplumla birlikte ssyalleşebilmiştir. Bu bağlamda Fishman ın düşünceleri önemlidir: Dil ister açıklanmamış isterse de açıkça belirtilmiş lsun, bir içerik taşıyıcısı lmakla kalmaz, kendisi de bir içeriktir. Dstluğu ya da 2 İmer, kent dilleri araştırmaları (urban language studies) yapan Labv un araştırmalarının ayrı bir yeri lduğunu belirtir. öfkeyi belirtme aracıdır, tplumsal knumun ve tek tek kişilerin aralarındaki ilişkilerin belirticisidir. Tplumsal bir sınıfın durumlarını ve bireylerini, amaçlarını ve özlemlerini lduğu kadar, her dilsel tpluluğa kendi özelliğini veren önemli ve büyük etkileşim alanını da belirtir. (Rıfat, 2000: 212). Tplumsal dilbilimin çalışma sahası kimi alan uzmanları tarafından kuramsal larak makr ve mikr tplumsal dilbilim diye ikiye ayrılmaktadır: İmer in (1980) aktardığına göre: Ebneter dar anlamda tplumdilbilimi luşturan üç görüşe yer vermektedir: Bunlar Bernstein Okulu (tplumsal katmanlar ile katmanlara özgü knuşma kdları arasında bağıntılar bulunduğu benimsenmektedir), Labv un ayrılık kuramı (ssyeknmik değişiklikler ile dilsel değişiklikler arasında bağıntılar bulunduğu benimsenmektedir.) ve edimbilim (pragmatik) ile etnmetdlji (rl ve dil kullanımı ile bildirişim durumu arasında bağıntılar bulunduğu benimsenmektedir.) lmaktadır. Geniş anlamda tplumdilbilim ise; içinde daha çk tplumsal yapı, kültür ve dilin bulunduğu bir üst kavram larak açıklanmaktadır. (s.16-17). Tplumsal dilbilim tplumlar içindeki dilsel davranışların ne tür tplumsal yapılar tarafından kntrl edildiğini, bu dilsel davranışları, işlevlerini ve bunların kullananların nitelikleri üzerinde durur. Tplumsal dilbilim araştırmalarının bir byutu da bildirişim eyleminin hangi kşullar altında gerçekleştiği, söylemlerin içeriği ve sözcük dağarcıklarıdır. Buna ek larak Demirci nin (2005) Matthews ten aktardığına göre 1970 lerin snunda tplumsal dilbilimciler söylem analizleri (discurse analysis) üzerinde yğunlaşıp dil-güç, dil-idelji ve dil-ssyal psiklji ilişkilerini ele almışlardır (s.81). Tplumsal dilbilimin çalışma sahasındaki knuları kısa ve öz larak genel çerçevede belirtmek istersek Tercanlığlu nun tasnifi bu nktada önemli bir yere sahiptir: Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13,

4 A. Güven İçerikte yer alan bazı özel başlıklar (Sme specific tpics t be cvered include) : Dil ilişkisi (language cntact): ödünç alma (brrwing), çkdillilik (multilingualism), bir tplumda iki dil kullanılması durumu/ikidillilik (diglssia), ilişki dilleri (pidgins), kreller (creles), geçer dil (lingua franca), kd değiştirimi (cde- switching) Diyalekt (dialects), standartlar (standarts), ssylekt(scilects), isglsses Dil ve eğitim (language and educatin) Geniş ve dar kdlar (elabrated and restricted cdes) Dil siyaseti (language plicy) Erkek ve kadın dili (male and female language) Dil ve kültür (language and culture), dil, kültür ve düşünce (language, culture and thught, Dilsel gerekircilik/kültürel izafiyet ve Sapir-Whrf hiptezi (linguistic determinism and the Sapir-Whrf hypthesis) Dilsel ve tplumsal eşitsizlik (linguistic and scial inequality), davranışsal dil çalışmaları (attitudinal language studies), dilsel önyargılar (linguistic prejudice) (Tecanlığlu, 2000: 150). Tercanlığlu nun belirttiği tplumsal dilbilim knu başlıklarına şu knuları ekleyebiliriz: İdylekt (idilects) Sabir, arg (argt), jargn Dil nrmu Dil engelleri Dil planlamaları /düzenlemeleri Dil devrimleri Dil yasakları Dil standartlaştırması Diller arası ve dil içi girişim Dil ve kimlik Esperant (yapay dil) Bildirişimsel edinç vb. Ana hatlarıyla alanın knularına değindikten snra bazı kavramları açıklama yluyla çalışma sahasının her geçen gün genişleyen dairesini belirlemeye çalışalım. Dil nrmu, dilin kullanılmasındaki uyulması gereken bazı kurallar bütününün her bir parçasıdır. Örneğin bir devlet büyüğü ile knuşurken gerekli saygı ifadelerine dikkat ederek knuşmak gerekir. Dilsel nrmlardan sapma yaşanması hâlinde tplumsal nrmların tepkisine benzer yaptırımların uygulanması söz knusudur. Dil engelleri, alt ssyeknmik aileden gelen bir çcuğun kulda veya bulunduğu rtamda rta ve üst ssyeknmik ailelerin çcuklarının dil nrmlarına uyarak knuşabildiği gibi knuşamaması, kendi yerel dilinin standart dili anlamasına engel luşudur. Dil engellerinin üç çeşidi vardır: bölgesel ya da yöresel dil ayrımı lan diyalekt (lehçe), tplumsal grupların kullandığı ssylekt ve her bireyin kendine özgü dil kullanımı idylekt. Diyalekt, bir dilin herhangi bir bölgede sentagmatik larak standart dilden (resmi, edebiyat ve kul dili) farklılaşması layıdır. Örneğin: Standart Türkçe de dövüşmek fiilinin Yzgat yöresinde tummak fiili ile ifade bulması. Ssylekt ise tplumda luşmuş genellikle meslek merkezli lan grupların kullandığı dile denir. Bu grupların kullandıkları terimsel sözcük dağarcıkları da jargn adını alır. Bir şairin kullandığı dil ve bir mühendisin kullandığı dil arasında ldukça fark bulunmaktadır. İdylekt ise Lewandwski tarafından knuşan kişinin dilsel davranış biçimi larak tanımlanır. (Selen, 2001: 9) Diglssia kavramıyla ilgili iki karşılık verilmektedir: birincisi bir bölgede iki farklı dilin bulunması, ikincisi ise bir ülkede kullanılan dilin iki değişkeninin varlığı. Birinci durum ikidillilik (bilingualism) terimiyle ifade edilir. İkinci durum ile ilgili larak,imer (1980) tarafından aktarıldığına göre; Diglssia 1959 da Ch. Fergusn tarafından aynı dilin, kullanımda birbirinden çk ayrı özellikler gösteren farklı iki değişkesi için önerilmiş bir terimdir. Bunlardan üst değişke (İng high variety); törenlerde, kilisede, camide, kulda ve üniversitede rady (ve televizyn) haberlerinde, gazete makalelerinde yani basında, (yüksek), şiirde 58 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

5 Tplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı kullanılır. O hâlde bu değişke, tüm resmi işlerde ve yazılı kullanımda söz knusudur. Buna karşılık alt değişke (İng lw variety) halk dilidir; aile ve arkadaşlar arasındaki knuşmalarda, halk yazınında, resmi lmayan durumlarda sözlü larak kullanılır, yani bu değişke için yazılı bir biçim geliştirilmemiştir. (s ). Bahsedilen alt ve üst değişkelerin birleştirilmesi ve bunun yanında yeni terimlerin kullanımında rtak hareketin sağlanması dil standartlaştırması çalışmalarının içeriğini luşturur. Dil standartlaştırmasının sağlanması için dil düzenlemeleri gerekmektedir. İmer in ilettiğine göre dil düzenlemesi, J.A. Fishman tarafından ulusal alanda bulunan dil srunlarına örgütlü bir biçimde çözüm arama larak tanımlanmaktadır. Dil veya kd değiştirimi de ikiden fazla dilin knuşulduğu tplumlarda, dillerin her ikisinin de farklı yerlerde kullanılmasıdır. Örneğin knuşma dilinde farklı bir dil, kulda farklı bir dilin tercihi. Çk dilliliğin bulunduğu yerlerde bildirişimin sağlanması için genellikle geçer dil (lingua franca) e başvurulmaktadır. Geçer dil, rtak bir dğal dile sahip lmayan bireyler arasında bildirişim aracı larak kullanılan dile verilen addır. Aslında Trudgill e göre: Fransız dili anlamına gelen lingua franca haçlı seferlerine katılan çk dilli askerler tarafından geçer dil larak kullanılan Prvansal diliydi (İmer:1980: 167). İlişki dili (pidgin) ise bir dilin sadeleştirilmesiyle luşturulmuş ikinci bir yeni dile denmektedir. İlişki İngilizcesi (Pidgin- English) ve ilişki Almancası (Pidgin-Deutsch) sade, basit ve düzenli yapılardan luşturulmuş çğunlukla sömürgelerin kullandığı dillerdir. Eğer bu ilişki dilleri zamanla anadili hâline gelmişse krel (crel), (O. Tklu nun aktardığına göre Batı Hindistan da dğmuş Avrupalı anlamına gelir.) larak adlandırılır. İngiliz, Fransız, İspanyl ve Prtekiz krelleri bilinen en yaygın lanlarıdır. Kreller ile anadil arasında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Krellerin luşumunu Pierre Achard (1994) dört safhayla açıklamaktadır: 1. Pidgin, 2. İletimsel ve İletimsel aşamanın tekrarı (çiftdillilik durumunda tplum içi yeniden uyarlamalar), 3. Krel, 4. Dil. (s ). Özel bir dil lan Sabir, Akdeniz bölgesinde knuşulan, Arapça, Fransızca, İtalyanca ve İspanylca karışımından luşmuş ticaret dilidir. Isglss terimiyle bir dilin yaşam alanının haritası karşılığı verilmek istenir. 4. TOPLUMSAL DİLBİLİM KURAMLARI Tplumsal dilbilimin sahasında iki ana kuramdan bahsedilir: Basil Bernstein in eksiklik kuramı ile bu kurama getirilen eleştirilerden luşan William Labv un ayrılık kuramı Eksiklik Kuramı Selen in aktardığına göre (2001) İngiliz tplumbilimcisi ve pedagg Bernstein in 1950 li yıllarda meslek kullarında ders verirken öğrencileri arasında bulunan işçi çcuklarının derslerde göz ardı edilemeyecek başarısızlıkları dikkatini çekmiş, bunun nedenlerini araştırmaya başlamıştır.(s.20.) Çcukların kul başarıları genellikle zekâlarıyla ölçülür. Zeki ve akıllı lanların sadece başarılı labileceği düşüncesi güçlü bir kanıdır. Bernstein sınıfındaki işçi çcuklarının öteki çcuklardan daha az akıllı ve zeki lmadıklarını, buna karşın başarı sağlayamadıklarını görmüş ve bu başarısızlığın çcukların dilsel durumundan kaynaklandığı kanısına varmıştır. Araştırmaları snucunda bir teriye varmıştır. Bu teri 1960 larda tüm dünya tarafından benimsenmiş, özellikle Almanya da ssylg U. Oevermann sayesinde yayılmıştır. Eksiklik kuramı tplumsal katmanların kendilerine özgü dil kullanımlarının lduğu varsayımından hareket eder. Bu katmanları alt ve rta larak ikiye ayırır. Bernstein alt katman üyelerinin dil davranışlarının rta katmandakilerden farklı lduğunu ifade eder. Eksiklik ise, rta katman knuşucularıyla aynı tplumsal başarıya sahip lmak için alt katman knuşucularında eksik lan dilsel nitelikler larak açıklanmaktadır. (İmer, 1980: 21) Bernstein, 1959 yılında yayımladığı A public language, sme scilgical implicatins f a linguistic frm Halk dili, dilsel biçimi belirleyen bazı tplumbilimsel belirtiler (Brit. J. Scil. 10: ) başlıklı yazısında halk dili (İng. public language) ile kurallı dil (İng. frmal language) arasındaki ayrılığa değinmektedir. (İmer, 1980: 22) Bernstein yazısında bu iki dilin özelliklerini maddeler hâlinde açıklanmıştır. Biz bu özellikleri burada ele almayacağız. Alt sınıfın kullandığı kısa emirler, basit bildiriler Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13,

6 A. Güven ve sruların yüksek bir randa yer aldığı dil türüne halk dili denir. Orta sınıfın kullandığı mantıksal işlem larak zengin ve dinamik dile ise kurallı dil denir. Halk dili yazarın daha snraki makalelerinde dar kd a (restricted cde); kurallı dil ise geniş kd a (elabrated cde) dönüşmüştür. Bernstein in kuramı dünyaya yayılırken Oevermann, Hawkins, Rbinsn, Dittmar gibi birçk tplumsal dilbilim araştırmacısı tarafından üzerinde çalışılmış ve derinleştirilmiştir. 4.2.Ayrılık Kuramı William Labv un ABD deki büyük kentlerde ölçünlü İngilizce (Standart English) ve Ölçünlü lmayan İngilizce (Nnstandart Neger English) çalışmalarının merkeze alındığı kuram, eksiklik kuramına karşı çıkılmasıyla luşmuştur. Ayrılık kuramına göre standart lmayan dili kullananların (zenciler ya da işçi çcukları) başarılarıyla kullandıkları dil arasında bir ilişki söz knusu değildir. Alt katmana mensup denilen bu kişilerin sözel ifadeleri karmaşık ve kendilerine özgü bir üsluptadır. Ayrılık kuramı çerçevesinde Dittmar dilsel tpluluklardaki çeşitli dilsel türleri şöyle sınıflandırmaktadır: 1. Ölçünlü tür (standart dil), 2. Bölgesel türler (diyalektler), 3. Tplumsal türler (ssylektler), 4. İşlevsel türler (en küçük tür birimler). İmer in Dittmar dan aktardığına göre ayrılık kuramının belli başlı özellikleri larak şunlar belirtilebilir: Bu kuramın savunucularına göre dil kullanımları arasında <<daha iyi>> ya da <<daha kötü>> biçiminde bir ayrım gözetlemez. Aynı biçimde <<eksiksiz>> ve <<eksiği lan>> ya da <<yeterli>> ve <<yetersiz>> dil türleri de yktur. Dil kullanımlarının ve türlerinin hepsi ayrı ayrı kendine özgü birer dizgeyi yansıtmaktadırlar. Bu nedenle dil türlerinden biri, ötekinden <<daha iyi>> larak değerlendirilemez. Bu ifadeler bizi Sapir-Whrf hiptezine, linguistic determinism kavramına bir başka kavramla dil içi-dünya görüşüne götürmektedir. Bu görüşe göre her yaşama düzeninde kullanılan anadil içerisinde belli bir dünyacık, bir mikrkzms bulunmaktadır. (Başkan, 2003: 171) Söylendiği gibi Sapir-Whrf hiptezi iki prensibi birleştirir. Birincisi dilbilimci determinizm larak bilinir: dilin düşünme şeklimizi belirlediğini bildirir. İkincisi bundan çıkar ve dilbilimci görecelik larak bilinir: bir dilde düğümlenen ayrımların herhangi bir diğer dilde bulunmadığını belirtir. Whrf un bu fikrini Crystal (1987) şu şekilde açıklar: Dğayı ana dillerimizce knulan çizgiler byunca dikkatle inceleriz. Fenmenler dünyasından syutladığımız kategriler ve cinsleri rada bulamayız çünkü her gözlemcinin yüzüne bakıp dururlar; aksine, dünya sürekli değişen, zihinlerimiz tarafından düzenlenmesi gereken bir izlenimler akıntısı içinde sunulur- bu da büyük randa zihinlerimizdeki dilbilimci sistemler tarafından demektir. Dğayı küçük parçalara böler, kavramlara uyumlar ve önem yükleriz, bunu büyük randa bu şekilde düzenlemek için lan bir uzlaşıma-söylem tpluluğumuz byunca duraklayan ve dilimizin yapılarında sistemleştirilen bir uzlaşıma- rtağızdır. Bu uzlaşım elbette örtük ve açıkça belirtilmemiş türdendir, fakat terimleri muhakkak mecburidir; düzenlemeye katılma ve uzlaşımın hükmettiği veri sınıflandırması dışında hiçbir suretle knuşamayız. (s.15). 5.SONUÇ Birçk ülkede eğitim plitikaları sayesinde büyük bir hızla yayılan tplumsal dilbilim çalışmalarının önemi hem birey hem de tplum için her geçen gün artmaktadır. Yapısal dilbilimin bireyi idealize etme ylundaki çabaları bireysel farklılıkları göz ardı etmesine rağmen tplumsal dilbilim, tplumsal yapı ve düzen içinde bireyi anlamaya önem vermiştir. Tplumsal dilbilim araştırmaları dilin merkeze alınıp gözlemlenerek, tplumsal yapıdan elde edilen verilere dayalı larak sürdürülmektedir. Ülkemizde düzenli bir ilerleme göstermeyen; dünyada ise gerekli önem verilmiş lan tplumsal dilbilimin kapsam alanı, tanım, tarihsel gelişim, (kavramlarla) çalışma sahası ve ana kuramlar başlıkları etrafında açıklanmaya çalışıldı. Yöntem bahsi üzerinde durulmamasının sebebi uygulama byutu ile knunun detaylandırılmış şeklinin daha snraki bir araştırmaya bırakılmasındandır. 60 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

7 Tplumsal Dilbilimin Kapsam Alanı Burada unutulmaması gereken bir durum vardır: Tplumun ihtiyaçlarından rtaya çıkmış bir alanda sadece zihinsel süreçlerin verilerine dayanarak hiptezlere ulaşmak gerçek anlamda (ve özellikle dilbilimsel anlamda) fayda sağlayacak bir gayret lamaz. Tplumsal dilbilim ile dil kavramının syutlaştırılmasının önüne geçilmiş, birey ve tplumun ciddiye alınması ve her türlü çalışmanın insan için lduğunun gösterilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar snucunda elde edilecek verilerin ssyljik ve psikljik açıdan da tplumun özelliklerinin belirlenmesine ve günümüz dünyasında yalnızlaşan insanın daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Humbldt un İnsanlar bu dünyada anadillerinin dünyayı kendilerine tanıttığı biçimde yaşamaktadırlar. sözünün tplumsal dilbilimin önemini vurgulayan ayrı bir yeri vardır. Pamukkale Üniversitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13,

8 A. Güven KAYNAKÇA Achard, P. (1994). Dilsel Tplumbilim, İstanbul. Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara Başkan, Ö. (2003). Lengüistik Metdu, İstanbul. Crystal, D. (1987). The Cambridge Encyclpedia f Language, Cambridge: University f Cambridge Press. Demirci, K.(2005). Kısa Bir Bakışla Tplumsal Dilbilimi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, Denizli. İmer, K. (1987). Tplum Dilbilimin Kimi Kavramlarına Kuramsal Bir Bakış ve Dil Türleri, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1029/12452.pdf ( ). İmer, K. (1990). Dil ve Tplum, Ankara. Kurtman, A. (2002). Dil Üzerine, Eskişehir. Rifat, M. (2000). ΧΧ. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, İstanbul. Rifat, M.(2000). ΧΧ. Yüzyılda Dilbilim Ve Göstergebilim Kuramları 2. Temel Metinler, İstanbul. Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri, (Çev: B. Vardar), İstanbul. Selen, N. (1989). Tplumsal Dilbilime Giriş, Eskişehir. Selen, N. (2001). Tplumsal Dilbilime Giriş (Uygulamalı Çalışma Örnekleriyle), Eskişehir. Tercanlığlu, L. (2000). Linguistics fr Tefl Students, İstanbul. Tklu, O. (2003). Dilbilime Giriş, Ankara. Vardar, B. (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul. Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul. 62 Pamukkale University Jurnal f Scial Sciences Institute, Number 13, 2012

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ Fatma Açık * Dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 6800 dil olduğu tahmin edilmekte (Grenoble, 2008) ve bunlardan ortalama 3000-3500 dilin konuşulduğu

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 19-41 Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Elif Kuş* Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada, sosyal bilimler metodolojisindeki

Detaylı

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 445/457 LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES Türkiye ve Dünyada

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar

Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 18 / Sayı: 2 / ss. 67-78 Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar YrdDoçDr.lşll ÖZYILDlRIM* Özet Bu çalışmanın amacı son yıllarda çok

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, İstanbul

Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, İstanbul Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 13-23 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE DE ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN SAĞLADIKLARI SOSYAL FAYDA DÜZEYLERİNİN

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci

Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Etik-Ahlâk İlişkisi ve Etiğin Gelişim Süreci Kadir AKTAŞ İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

10 yaşta örtünme çocuk gelişimi açısından yanlış Cansu ÇAMLIBEL / YÜZ YÜZE PAZARTESİ 6 Ekim 2014

10 yaşta örtünme çocuk gelişimi açısından yanlış Cansu ÇAMLIBEL / YÜZ YÜZE PAZARTESİ 6 Ekim 2014 10 yaşta örtünme çcuk gelişimi açısından yanlış Cansu ÇAMLIBEL / YÜZ YÜZE PAZARTESİ 6 Ekim 2014 15 Paylaş inpaylaşın3 - A + Üniversitelerde ve kamuda yasağın kalkmasıyla gündemden düşen başörtüsü tartışması,

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı