Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Testi nin Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Özgün UYANIK a Afyon Kocatepe Üniversitesi Adalet KANDIR b Gazi Üniversitesi Öz Bu araştırma, Ankara örnekleminde aylık Türk çocuklarına Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin (K-EADBAT) uyarlanması ve uygulanması amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modelindeki araştırmanın evrenini Ankara merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi anaokullarına devam eden ve normal gelişim gösteren çocuklar oluşturmuştur. Örneklemine ise Ankara ili merkez ilçelerde, tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen resmi anaokullarına devam eden aylık 423 çocuk alınmıştır. K-EADBAT nin uygulanmasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Buna göre bireyleri ayırt etmede yetersiz olduğu görülen on madde çıkarılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları için testin alt testleri, beceri ölçekleri ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğine ait ortaya konulan tek boyutlu faktör yapısının doğrulandığı maddelerin çoğunun, tek boyutlu faktör yapısını genel olarak temsil ettiği bulunmuştur. Uygulama yapılan gruplarda test puanlarının güvenilirliği için Kuder Richardson (KR-20) değerlerine bakılmıştır. Uygulamalarda KR-20 değerlerinin.852 ile.982 arasında çıkması testin iç tutarlığının yüksek olduğunu, testtekrar test değerlerinin.783 ile.939 arasında olması ise testin zamana bağlı olarak kararlı bir yapıda olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre Testi sonuçlarının aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Anahtar Kelimeler Dil Becerileri, Erken Akademik Beceriler, Erken Çocukluk Eğitimi, Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi (K-EADBAT), Okul Öncesi Eğitim. Günümüzde, hızla değişen yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, dili iyi kullanabilen ve akademik açıdan başarılı, nitelikli bireylere olan gereksinim giderek artmaktadır. Özellikle gelişimsel açıdan yaşamın en kritik dönemi olarak kabul edilen erken çocukluk yıllarında, dil ve akademik becerilerin etkin bir şekilde kazanıldığı bilinmektedir. Doğumla birlikte başlayan dil becerilerinin gelişimi, sözlü dili anlama, kendini sözcüklerle ifade etme, sözlü ya da yazılı olmayan sosyal iletişim ve pratiklerini anlama becerilerini içermektedir. Bu açıdan dil becerileri, anlama ve anlatma becerilerinin altında kazanılış sırasına göre dinleme, konuşma, okuma ve yazma dan meydana gelmektedir. Dinleme ve okuma, anlamaya yönelik dil becerilerini (receptive language skills); konuşma ve yazma ise anlatmaya yönelik dil becerilerini (expressive language skills) oluşturmaktadır (Gordon ve Browne, * Bu çalışma Doç. Dr. Adalet KANDIR danışmanlığında yürütülen Özgün UYANIK ın Ankara Örnekleminde Testi nin Türk Çocuklarına Uyarlanması isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. a b Sorumlu Yazar: Dr. Özgün UYANIK Okul öncesi eğitimi alanında araştırma görevlisidir. Çalışma alanları arasında, erken akademik ve dil becerileri, okul öncesi eğitim programı, bilişsel yetenekler yer almaktadır. İletişim: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Afyonkarahisar. Elektronik posta: Adalet KANDIR Okul öncesi eğitimi alanında profesördür. İletişim: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Ankara. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2011, s. 429; Heffelfinger ve Mrakotsky, 2006, s. 51; Kandır ve ark., 2012, s. 21). Okul öncesi dönemde belirtilen sıraya göre kazanılan dil becerileri, çocukların çevresini ve dünyayı keşfetmesinde, keşfettiklerini paylaşmasında, diğer bireylerle iletişim kurmasında ve akademik becerilerinin gelişiminde etkili olmaktadır (Browne, 2007, s. 3; Kandır ve ark., 2012, s. 6; Üstün, 2007, s. 16). Bu nedenle okul öncesi dönem, akademik ve dil becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahiptir. Okul öncesi dönemde yer alan okuma-yazma becerileri (sözel dil becerisi ve telaffuz, alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık, yazı farkındalığı, yazı öncesi çalışmalar gibi) (Morrow ve Gambrell, 2004; Neuman ve Dickinson, 2002) ve matematik becerileri (matematiksel kavramlar, tanıma, adlandırma, eşleştirme, karşılaştırma, gruplama, sıralama, sayılar, işlemler, model alma, geometri, uzaysal mantık, ölçme ve grafik oluşturma gibi) erken akademik beceriler olarak adlandırılmaktadır (Charlesworth ve Lind, 2007; Eliason ve Jenkins, 2003; Ezell ve Justice, 2005; Jackman, 2005). Dil becerilerinin kazanımı, çocukların akademik becerileri kazanmasının temelini oluşturmaktadır (Browne, 2007, s. 2; Riley, 2006, s. 9). Çocukların sözcük dağarcığına sahip olma, konuşma ile yazı sistemi arasındaki ilişkiyi farkında olma, sesbirim, fonolojik farkındalık, alfabe bilgisi gibi dil ile ilgili unsurları kazanması ve bunlar arasında nedensonuç ilişkisi kurma, sıralama ve genelleme yapabilmesi okuma-yazma becerilerinin kazanılması için hazır bulunuşluk sağlamaktadır (Albrecht ve Miller, 2004, s ; Pullen ve Justice, 2003, s. 94). Okul öncesi eğitim döneminde yeterli düzeyde kazanılan dil becerilerinin, Dickinson ve Tabors (1991) tarafından çocukların dördüncü ve yedinci sınıftaki okuduğunu anlama ve cümle çözümleme becerilerine; Cömert (2000) tarafından ilköğretim Türkçe dersi okuma-anlama başarısına, Poe, Burchinal ve Roberts (2004) tarafından çocukların okuma, fonolojik farkındalık ve okuma becerilerine etkisi olduğu belirlenmiştir. Çocukların matematikle ilgili düşünmesi, konuşması, okuması ve yazması için ise matematik dilini bilmesi yani matematikle ilgili kavramları ve sembolleri tanıması ve kullanması gerekmektedir (Browne, 2007, s. 86). Aynı zamanda çocukların matematikle ilgili kavramları ve sembolleri öğrenmeleri, onların sözcük bilgisi seviyelerini arttırmaktadır. Bu durum çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin ve okuma-yazma becerilerinin gelişimini desteklemekle birlikte çevrelerini daha iyi anlamalarına ve kendilerini daha iyi anlatmalarına neden olmaktadır. Purpura, Hume, Sims ve Lonigan (2011) erken okuma yazma ve erken matematik gelişimi arasında önemli bir ilişkinin olduğunu; Grimm (2008) ise erken okuma becerilerinin matematik başarısı için önemli olduğunu ortaya koymaktadırlar. Yapılan araştırmalar; dil ve okuma yazma, dil ve matematik arasında ve okuma yazma ile matematik arasında güçlü ilişkilerin olduğunu vurgulamaktadır. Akademik ve dil becerileri, okul öncesi dönemden itibaren eğitimin tüm kademelerinde geliştirilmesi gereken temel hedefler içerisinde yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005, 2011a, 2011b, 2013). Okul öncesi dönemde çocuğun var olan doğal merakından, keşfetme yeteneğinden yola çıkılarak oyun temelli etkinlikler aracılığı ile geliştirilmeye çalışılan akademik ve dil becerileri, çocuğun tüm öğrenim hayatı ve yaşamında kullanacağı becerilerin temellini oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocukların akademik ve dil becerileri gelişimlerinin desteklenmesi için, çocukların gelişimsel özelliklerine uygun hazırlanmış nitelikli bir programa, uygun materyallerle düzenlenmiş fiziksel çevreye ve çocuk-yetişkin, çocuk-çocuk etkileşiminin sağlandığı sosyal çevreye gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerine yönelik; Zembat ve Yurtsever (2002), Yayla (2003), Şimşek Bekir (2004) tarafından dil eğitimi ile ilgili, Young- Loveridge (2004), Erdoğan (2006), Sarıtaş (2010) tarafından matematik eğitimi ile ilgili, Champman, Tunmer ve Prochnow (2000), Diamond, Gerde ve Powell (2008), Edmonds, O Donoghue, Spano ve Algozzine (2009) ile Justice ve arkadaşları (2010) tarafından okuma-yazma becerileri ile ilgili yapılan araştırmalarda; çocukların destekleyici eğitim aldıklarında, dili daha iyi kullandıkları matematik ve okuma-yazma alanlarında da daha başarılı oldukları görülmektedir. Çocukların akademik ve dil becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılabilmesi ve çocukların okul öncesi dönemden itibaren başarılarının arttırılabilmesi için akademik ve dil düzeylerinin erken dönemde çeşitli ölçme araçları kullanılarak farklı ortamlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocukların akademik ve dil becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarından biri, Kaufman ve Kaufman (1993) tarafından Amerika da geliştirilen Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi dir (K-EADBAT). K-EADBAT, okul öncesi dönem çocuklarının akademik ve dil becerilerinin değerlendirilmesini, çocukların bireysel farklılıklarından kaynaklanan sorunların ortaya konmasını, yetersiz 670

3 UYANIK, KANDIR / Testi nin Aylık Türk Çocuklarına... oldukları alanların belirlenerek gerekli değerlendirilmelerin yapılmasını sağlayan psiko-eğitimsel bir ölçme aracı olması yönünden önemlidir. K-EADBAT Amerika da okul öncesi eğitim kurumlarında, birinci sınıfta, Head Start programının uygulandığı okullarda ve özel eğitim kurumlarına devam eden gelişimsel öğrenme bozukluğu olan risk altındaki çocukların akademik ve dil becerilerinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 3). Alan yazını incelendiğinde K-EADBAT ın kullanım kolaylığı ve yüksek derecede geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olması nedeniyle Haney ve Hill (2004) tarafından ebeveynle birlikte yapılan öğrenme etkinliklerinin; Constantine (2004) tarafından çocukların evlerindeki ve okullarındaki okuma-yazma çevrelerinin; Roopnarine, Krishnakumar, Metindoğan ve Evans (2006) tarafından ebeveyn sitillerinin ve ebeveyn okul ilişkilerinin; O Shea, Washburn, Patricia, Nixon ve Goldstein (2007) tarafından kronik hastalığı olan ve düşük doğum ağırlıklı doğan çocukların akademik becerilerinin değerlendirilmesi; Friedman-Weieneth, Harwey, Youngwirth ve Goldstein (2007) tarafından hiperaktivite ve dikkat eksikliği, bilişsel, motor ve akademik beceriler arasındaki ilişkinin; Salaway (2008) tarafından risk altındaki çocuklara uygulanan eğitim programlarının çocukların erken akademik ve dil becerilerine etkisinin; Roopnarine ve Jin (2012) tarafından Hint Karayipli göçmenlerin kültürel inançlarına göre çocukların oyun miktarı ile akademik performansları arasındaki ilişkinin; Harvey, Fischer, Weineth, Hurwitz ve Sayer (2013) tarafından anne-baba arasındaki uyumsuzluğun, çocukta hiperaktivite, saldırganlık ve akademik becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği ve değerlendirildiği farklı araştırmalarda kullanıldığı görülmektedir. Uluslararası alan yazınında okul öncesi dönem çocuklarının erken akademik ve dil becerilerini değerlendiren bu araştırmaların sonucunda, çocukların akademik ve dil becerilerini geliştirici okul-ev-çevre düzenlemelerinin yapıldığı; aile, öğretmen ve çocuk eğitim programlarının geliştirilerek uygulandığı gözlenmektedir. Türkiye de ise konu ile ilgili alan yazını incelendiğinde, doğrudan çocuklara uygulanan dil gelişimini değerlendirmeye yönelik Peabody Resimli Kelime Testi (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ, 1974); Ortalama Sözce Uzunluğu (Ege, Acarlar ve Güleryüz, 1998); Boehm Temel Kavramlar Testi (Sucuoğlu, Büyüköztürk ve Ünsal, 2008); matematik gelişimini değerlendirmeye yönelik 5-6 Yaş Çocukları için Sayı ve İşlemler Kavramları Testi (Aktaş-Arnas, Deretarla ve Sığırtmaç, 2003); Geometrik Şekilleri Tanıma Testi (Aslan, 2004); Erken Öğrenme Becerileri Ölçeği (Başaran, 2006) kullanıldığı belirlenmiştir. Okuma-yazma becerilerini değerlendirmeye yönelik ise Aylık Çocuklar için Okuma Yazma Becerileri Araştırma Testi (Yazıcı, 2010); Yazı Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi (Şimşek, 2011); Sesbilgisel Farkındalık Becerisi Kontrol Listesi (Turan ve Akoğlu, 2011); Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (Sarı ve Aktan Acar, 2013) gibi sınırlı sayıda ölçme aracı olduğu görülmektedir. Ancak gelişim bir bütündür ve okul öncesi dönemde dil, okuma-yazma ve matematik becerilerinin birbiriyle ilişkili olduğu araştırmacılar tarafından belirtilerek, okul öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan programlarda bu becerilerin bir bütün olarak geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Browne, 2007, s. 2; Riley, 2006, s. 9). Bu noktadan hareketle alan yazında dil, matematik ve okuma-yazma becerilerini ayrı ayrı değerlendirmeye yönelik ölçme araçları bulunmasına rağmen akademik ve dil becerilerini bütünsel olarak değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracının olmadığı dikkati çekmektedir. Bu bağlamda çocukların akademik ve dil becerilerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve desteklenebilmesi için erken akademik ve dil becerilerinin geçerli ve güvenilir araçlarla ölçülmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada, Amerika da yaygın olarak kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Türk çocuklarına uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışmasının yapılması ve Türkiye de erken çocukluk döneminde akademik ve dil becerilerinin bütüncül olarak incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılmasına olanak sağlayacak bir ölçme aracının alan yazınına kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları ve veri analizi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Araştırma Grubu Genel tarama modelindeki araştırmanın evrenini öğretim yılında Türkiye de Ankara il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi bağımsız anaokullarına devam eden, normal gelişim gösteren aylık 1269 çocuk oluşturmaktadır. Ankara il merkezindeki altı ilçede bulunan okullardan Milli Eğitim Müdürlüğü nün belirlemiş olduğu alt, orta ve üst olarak farklı sosyoekonomik ve kültürel düzeyde aileleri ve çocukları temsil eden okullar arasından tabakalı örnekleme 671

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yöntemi kullanılarak (Neuman, 2007; Wanderstoep ve Johnston, 2009), Altındağ ilçesinden evrenin %16,3 nü temsilen iki anaokulundan tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 69, Çankaya ilçesinden %13 nü temsilen bir anaokulundan 55, Etimesgut ilçesinden %17,7 sini temsilen bir anaokulundan 75, Keçiören ilçesinden %27 sini temsilen bir anaokulundan 114, Yenimahalle ilçesinden %26,0 nı temsil eden bir anaokulundan 110 çocuk olmak üzere uygun istatistiksel sayıda seçilen altı anaokulundan toplam 423 kız ve erkek çocuk bu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Tablo 1. Örneklem Grubunda Yer Alan Çocuklara İlişkin Demografik Özelliklerin Dağılımı Cinsiyet Demografik Özellikler n % Kız ,7 Erkek ,3 Toplam Kardeş Sayısı Tek Çocuk ,0 İki Kardeş ,1 Üç Kardeş 38 9,0 Dört Kardeş ve Üzeri 4 0,9 Toplam Daha Önce Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gitme Durumu 0-1 yıl ,9 1-2 yıl ,4 2 Yıldan Daha Fazla ,7 Toplam Anne Öğrenim Durumu İlkokul-Ortaokul Mezunu 52 12,3 Lise Mezunu ,3 Üniversite Mezunu ,4 Toplam Baba Öğrenim Durumu İlkokul-Ortaokul Mezunu 38 9,0 Lise Mezunu ,6 Üniversite Mezunu ,4 Toplam Örneklem grubuna alınan çocukların demografik özelliklerine ilişkin Tablo 1 incelendiğinde %44,7 sinin (n=189) kız, %55,3 ünün (n=234) erkek olduğu; %47 sinin (n=199) tek çocuk, %43,1 inin (n=182) iki kardeş, %9 unun (n=38) üç kardeş, %0,9 unun (n=4) dört kardeş ve üzerine sahip olduğu; %40,9 unun (n=173) 0-1 yıl arası, %31,4 ünün (n=133) 1-2 yıl arası, %27,7 sinin (n=117) iki yıldan daha fazla okul öncesi eğitim kurumuna devam ettiği belirlenmiştir. Örneklem grubuna alınan çocukların annelerinin öğrenim durumları incelendiğinde %12,3 ünün (n=52) ilkokul, ortaokul, %34,3 ünün (n=145) lise, %53,4 ünün (n=226) üniversite mezunu olduğu; babalarının %9 unun (n=38) ilkokul, ortaokul, %28,6 sının (n=121) lise, %62,4 ünün (n=264) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmada verilerin toplanmasında Genel Bilgi Formu ve Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi kullanılmıştır. Veri Toplama Araçları ve Uygulaması Genel Bilgi Formu: Araştırmada, çocuklar hakkındaki kişisel bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen, doğum tarihi, cinsiyet, kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi gibi bilgilerin ortaya konulmasına yönelik toplam on maddelik soru içeren genel bilgi formu kullanılmıştır. Genel bilgi formları her çocuk için araştırmacı tarafından okullardaki çocuklara ait kişisel gelişim dosyalarındaki bilgilere bağlı olarak doldurulmuştur. Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi: Alan S. Kaufman ve Nadeen L. Kaufman tarafından Amerika Rehberlik Servisinde (Amarikan Guidance Service) 1993 yılında geliştirilmiştir. Bu test, ay arasındaki çocukların, erken dil, bilişsel yeterlik ve akademik becerilerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 1). Türkiye de ilk kez kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin içerik organizasyonu aşağıda belirtilmiştir. K-EADBAT alt testleri, ölçekleri ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiği ile ilgili özet tanımlamaları şu şekildedir. Alt Testler: Sözcük Bilgisi Alt Testi: Bu alt testte çocuk, işaret ederek veya isimlendirerek, nesnelerin resimlerini veya hareketlerini tanımlamaktadır ya da nesne veya hareketlerin özelliklerinin sözel tanımlarını temel alarak nesneleri işaret etmekte veya isimlendirmektedir. Alt test 40 maddeden oluşmaktadır. Sayılar, Harfler & Sözcükler Alt Testi: Bu alt test çocuğun, sayıları, harfleri ya da sözcükleri işaret etme, isimlendirme, sayma ve sayısal kavram bilgisini göstermek için doğru sayı ya da nesneyi işaret etme becerilerini test etmek amacıyla oluşturulmuştur. Alt test 40 maddeden oluşmaktadır. Telaffuz Araştırması Alt Testi: Bu alt testte çocuğun, sık kullanılan nesne ve hareketlerin isimlerini telaffuz etme becerileri test edilmektedir. Alt test 20 maddeden oluşmaktadır. 672

5 UYANIK, KANDIR / Testi nin Aylık Türk Çocuklarına... Dil Beceri Ölçekleri: İfade Edici Dil Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, çocuğun konuşma dilini test eden Sözcük Bilgisi ve Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerindeki maddeleri içermektedir. Çocuklar, ifadeye dayalı becerilerini kullanarak, nesnelerin özelliklerinin sözel tanımlarını temel alarak nesneleri isimlendirmekte, resimleri tanımlamakta, sesli olarak sayı saymakta ve sayı problemlerine sesli olarak cevap vermektedirler. Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır. Alıcı Dil Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, çocuğun kelime ve sözel kavramlar bilgisini test eden Sözcük Bilgisi ve Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerindeki maddeleri kapsamaktadır. Çocuklar, nesnelerin özelliklerinin sözel tanımlarını temel alarak sayıları, harfleri ve sözcükleri işaret ederek algısal becerilerini; doğru görsel uyaranları işaret ederek de sayısal kavramlar hakkındaki bilgilerini göstermektedirler. Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır. Erken Akademik Beceri Ölçekleri: Sayı Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testindeki sayı sorularını içine almaktadır. Bu sorular için çocuk, sayıları tanımlamakta, saymakta, sayısal kavramlar üzerine bilgisini göstermekte ( en küçük, yarım ) ve sayı problemlerini çözmektedir. Sayı Becerileri Ölçeği sadece ay arasındaki çocuklar için yorumlanabilmektedir. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Harf & Sözcük Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testindeki harf tanımlama ve sözcük okuma sorularını kapsamaktadır. Harf & Sözcük Becerileri ölçeği sadece ay arasındaki çocuklar için yorumlanabilmektedir. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 3). Erken Akademik ve Dil Becerileri Bileşiği: Sözcük Bilgisi ve Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerindeki maddeler Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğini oluşturmaktadır. Bileşik toplam 80 maddeden oluşmaktadır. Testi (Kaufman Survey of Early Academic and Language Skills) çocukların erken akademik ve dil becerilerini kapsayacak şekilde üç alt testten, alt testlere bağlı dört ölçekten ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğinden oluşmaktadır. Testin Amerika da aylık 1000 çocuk üzerinde yapılan geçerlik güvenirlik çalışmasının sonuçlarında iki yarı test güvenirliğine göre; Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiği için Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayısı ortalama.94, Sözcük Bilgisi alt testi için ortalama.88, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testi için ortalama.94, Telaffuz Araştırması alt testi için ortalama.89, İfade Edici Dil Becerileri ölçeği için ortalama.90, Alıcı Dil Becerileri ölçeği için.90, aylık çocuklar için geçerli olan Sayı Becerileri ölçeği için ortalama.81, Harf & Sözcük Becerileri ölçeği içinde ortalama.94 tür. Test-tekrar test güvenirliğine göre ise Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiği.94, Sözcük Bilgisi alt testi.87, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testi.92, Telaffuz Taraması.90, İfade Edici Dil Becerileri.93, Alıcı Dil Becerileri.90, Sayı Becerileri.91, Harf & Sözcük Becerileri.88 dir (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 62). Testin Uygulanması Uygulama Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden gerekli izinler alındıktan sonra araştırmaya katılmaya gönüllü olan çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Test Amerika dan gelen test uygulama kitapçığındaki kurallara uygun olarak uygulanmıştır. Test, kitapçıkta belirtildiği gibi bizzat araştırmacı tarafından çocukların devam ettiği anaokullarındaki sessiz ve rahat bir ortamda, çocukla olumlu bir iletişim kurmaya önem verilerek uygulanmıştır. Araştırmacı teste, çocuğun rahatlaması ve testi öğrenmesi amacıyla örnek soru ile başlamıştır. Test uygulanırken test kitapçığındaki her maddenin resmi çocuklara gösterilerek, resme ait yönerge yüksek sesle bir kez okunmuş ve çocuğun her doğru cevabı için test kayıt formuna bir (1) puan her yanlış cevap için sıfır (0) puan işlenmiştir. Sözcük Bilgisi alt testi ile Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerinde çocuk, ardı ardına beş yanlış cevap verirse o alt test yarıda kesilmiş ve diğer alt test uygulanmaya başlanmıştır. Telaffuz araştırması alt testi uygulanırken, maddelerin resimleri çocuğa gösterilerek maddeye ait yönerge çocuğa okunmuştur. Çocuk sözcüğü doğru telaffuz ederse bir (1) puan verilmiştir. Çocuk sözcüğü yanlış telaffuz ederse uygulayıcı sözcüğü doğru olarak bir kez telaffuz etmiş ve çocuktan tekrar telaffuz etmesini istemiştir. Bunun sonucunda, çocuk doğru telaffuz ederse bir (1) puan yanlış telaffuz ederse sıfır (0) puan verilmiştir. Testin tümünün uygulanması her çocuk için dakika arasında sürmüştür. Her alt test için ham puan, doğru cevaplanmış olan madde sayısı olarak kabul edilmiştir. Uygulama sırasında testi cevaplamak istemeyen çocuklar uygulamaya alınmamıştır. Uygulamanın çocukların dikkatinin daha yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılmasına özen gösterilmiştir. 673

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Veri Toplama Süreci Testi nin ölçülmek istenen davranış bağlamından soyut bir kavramı doğru bir şekilde ölçebilme derecesini belirleyebilmek amacıyla, test araştırmacı tarafından evren içerisinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 60 çocuğa uygulanarak ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, K-EADBAT aylık Türk Çocuklarına uyarlamak amacıyla 423 çocuğa araştırmacı tarafından uygulanmıştır. İstatistiksel olarak puanlayıcı güvenirliğini ölçmek amacıyla, okul öncesi eğitim alanında üniversite eğitimi almış bir okul öncesi öğretmenine araştırmacının çocuklara testi nasıl uyguladığı izletilmiştir. Araştırmacı tarafından öğretmene, K-EADBAT ın uygulama kuralları ile ilgili eğitim verilmiş ve aldığı eğitimden sonra öğretmenin beş çocuğa testi uygulama denemesi yapması sağlanarak, testi uygulama konusunda uzmanlaşması sağlanmıştır. K-EADBAT ın uygulandığı 423 çocuk arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 60 çocuğa öğretmen tarafından uygun ortamda ve uygulama kurallarına bağlı olarak test uygulanmıştır. En son aşamada ise, istatistiksel olarak test-tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla K-EADBAT ın uygulandığı 423 çocuk arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 60 çocuğa uygulamadan beş hafta sonra araştırmacı tarafından test, tekrar uygulanmıştır. Verilerin Analizi Araştırmada, çocuklara ait demografik bilgilere ilişkin dağılımlar SPSS 12 programında incelenerek, frekans ve yüzde değerleri olarak, uzman görüşü değerlendirme formlarının madde dağılımları ise medyan, mod, minimum, maximum değerleri olarak hesaplanmıştır. Testi nin aynı zamanda elde edilen test puanları arasındaki iç tutarlığı incelemek amacıyla test maddelerine verilecek cevaplar 1 / 0 niteliğinde olduğundan Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirliği ve test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişki, madde-toplam puan korelasyonuyla hesaplanmıştır. Testi nin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla alt testlerin, beceri ölçeklerinin ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğinin her biri tek boyutlu bir yapı kabul edilerek LISREL 8.71 programında Maximum Likelihood yöntemi (maximum benzeşiklik metodu) ile doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, her bir maddenin kendi boyutuyla olan ilişkisinin miktarı, gücü ve bu ilişki sonucunda söz konusu maddede açıklanan ve açıklanmayan varyansın miktarını belirlemek için yapılmıştır. Buna göre belirlenen yapının yeterli bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı uyum iyiliği istatistikleriyle belirlenmiştir. Uyum iyiliği istatistiği olarak Ki-kare, Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI) ve Incremental Fit Index (IFI) istatistik teknikleri kullanılmıştır. Uyum iyiliği analizleri sonucunda, her bir maddenin söz konusu alt boyutu, güvenilir bir şekilde temsil edip etmediği t değerleri ile hesaplanmıştır. K-EADBAT ın alt testleri, beceri ölçekleri bileşiği ve toplamı için Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirliği ve madde-toplam puan korelasyonu Statistica 8.0 programında hesaplanmıştır. K-EADBAT ın alt testleri, beceri ölçekleri, bileşiği ve testin toplamı arasındaki ilişkilere ait korelasyon değerleri SPSS 12 paket programında hesaplanmıştır. K-EADBAT ın alt testleri, beceri ölçekleri, bileşiği ve testin toplamına ilişkin, test-tekrar test güvenirliğini değerlendirmek amacıyla, testin aynı gruba belli aralıklarla iki kez uygulanmasıyla elde edilen iki puan seti arasındaki korelasyon değerleri ile çok sayıda çocuğun belli bir beceriye ne derece sahip olduğuna ilişkin iki veya daha fazla bağımsız gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini incelemek amacıyla puanlayıcı güvenirliğini (değerlendirmeciler arasındaki tutarlılığı) değerlendirmek için iki puan seti arasındaki ilişki SPSS 12 paket programında Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Bulgular Bu bölümde testin geçerlik ve güvenirlik çalışması sonuçlarıyla ilgili bilgiler sunulmuştur. Kapsam Geçerliliği Araştırmada kullanılan ve dili İngilizce olan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi Türkçeye uyarlanırken testin orijinaline sadık kalınmıştır. Araştırmada kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Türkçeye uyarlama çalışmaları şu şekilde gerçekleşmiştir; 674

7 UYANIK, KANDIR / Testi nin Aylık Türk Çocuklarına... Birinci Aşama: Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Türkçeye uyarlanması sürecinde test maddeleri, çeviri-geri çeviri tekniğine dayalı olarak üç İngilizce dil uzmanı tarafından önce Türkçeye çevrilmiş daha sonra çeviriler birbirinden bağımsız ve diğerlerinden farklı üç İngilizce dil uzmanı tarafından geri çeviri tekniği ile tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Her iki çeviri Türkçe ve İngilizceye aynı derecede hâkim olan bir uzman tarafından birebir karşılaştırılmış ve farklılık olmadığı belirlenmiştir. Türkçeye çevrilen test daha sonra Türkçe alanında uzman iki kişi tarafından incelenerek, cümle yapısı, ifadeler ve anlaşılırlık açısından gerekli değişiklikler yapılmış ve testin Türkçe formuna son şekli verilmiştir. İkinci Aşama: Testin ölçmeyi amaçladığı içeriğin tanımlanmış evrenini veya belirli alanlarını dengeli olarak temsil etme derecesini, ölçmek istenen davranışı (özelliği) ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığını belirlemek (Colton ve Covert, 2007, s. 68) amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Testi nin kapsam geçerliği ve Türk kültürüne uygunluğu için, testin orijinal formu ve Türkçeye çevirisi dört ayrı üniversiteden dört çocuk gelişimi uzmanı, üç ayrı üniversiteden Türk Dili uzmanı, bir eğitim bilimleri uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı, bir sınıf öğretmenliği alanında uzman olmak üzere toplam on akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Araştırmacı, testin bir kopyası ve araştırmacı tarafından hazırlanan her bir maddenin ayrı ayrı değerlendirileceği uzman görüşü değerlendirme formuyla birlikte on akademik uzmanla birebir görüşme yapmış ve testin kapsam geçerliliği için uzmanların değerlendirmelerini almıştır. Uzmanlardan, Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nde yer alan maddeleri, araştırmanın amacına uygunluğu, açıklığı ve anlaşılırlığı açısından eleştirmeleri, gerekli gördükleri durumlarda maddelerin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, geçerlik-güvenirlik çalışmasının istenilen düzeyde başarı sağlaması için testte yer alan maddelerin Türk kültürüne uygunluğu açısından, testin maddelerini Uygun, Uygun Değil, Değiştirilebilir şeklinde üçlü Likert tipi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Üçüncü Aşama: Uzmanların görüş birliği ile uygun buldukları maddeler testin Türkçe formuna olduğu gibi alınmıştır. Uzmanların değişiklik yapılmasını önerdikleri maddeler araştırmacı ve danışman öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve görüşler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Test maddelerinin uzman görüşlerine göre mod, medyan, minimum ve maximum değerleri incelendiğinde her bir maddenin uzmanlardan almış oldukları medyan değerlerinin 1 (uygun) - 3 (değiştirilebilir) arasında değiştiği mod değerinin ise sadece Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testinde madde 30 da (%1) 3 (değiştirilebilir) olmak üzere, diğer tüm maddelerde (%99) 1 (uygun) olduğu görülmektedir. Buna göre test maddelerine ilişkin uzmanlar arasında tutarlılık olduğu söylenebilir. Dördüncü Aşama: Uzmanlardan gelen görüşlere göre Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testindeki sözcükle ilgili olan 21, 22, 25, 30, 33 ve 39. maddelerin İngilizceden Türkçeye çevrildiğinde ölçmesi istenilen beceriyi tam olarak ölçemediği anlaşılmıştır. Bunun sonucunda araştırmacı, Türkçe, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi alanında özellikle dil gelişimi ve okuma yazma becerileri ile ilgili çalışmaları olan dört akademisyenle, bu maddelerin ölçmek istediği beceri ve testteki yabancı sözcüklerin nasıl bir amaç ve kurala bağlı olarak seçildiği ile ilgili görüşmüş ve uzmanların görüşlerini almıştır. Uzmanlardan gelen görüşlere ve testin kullanım kılavuzundaki test maddelerinin hazırlanış amacı ve kurallarına dikkat edilerek Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testinin 21, 22, 25, 30, 33 ve 39. maddelerinde yer alan sözcükler değiştirilmiştir. Yeni sözcüklerin seçimi bir Türkçe ve bir Okul Öncesi Eğitimi uzmanı tarafından yapılmıştır. Ayrıca yeni seçilen sözcüklerin amacına uygun olup olmadığını anlamak amacıyla daha önce görüşülen dil gelişimi ve okuma yazma becerileri ile ilgili çalışmaları olan dört akademisyene tekrar başvurularak yeni sözcüklere ilişkin görüşleri alınmıştır. Telaffuz Araştırması alt testinin orijinal formunda İngiliz dilindeki en sık kullanılan yedi ünsüz harfin (t, n, r, s, d, l, m) ne kadar doğru söylendiğinin ölçülmesi amaçlanmıştır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 3). Bu bağlamda, Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi Telaffuz Araştırması alt testindeki sözcükler Türkçeye çevrilerek frekansları incelendiğinde, bazı harflerin çok fazla tekrar ettiği bazı harflerin ise hiç kullanılmadığı görülmüştür. Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nde Telaffuz Araştırması alt testini, orijinal testin hazırlanmasında kullanılan ölçütlere bağlı kalarak, Türk çocuklarına uyarlamak amacıyla, Türkçe harflerin frekanslarıyla ilgili araştırmalar incelenmiştir. Buna göre, F klavyeyi oluşturmak amacıyla Yener (1956) tarafından 1951 yılına ait, Türk Dil Kurumu nun yazım kılavuzunda 675

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın Ders 5: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Ölçme ve Değerlendirme Ölçme (measurement), bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise, sahip oluş derecesinin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM PSİKOLOJİK TESTLER /1 PSİKOLOJİK TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI /3 Ölçülen Nitelik ve Amacına göre Testler /5 Maksimum Performans ve Davranış Testleri /5 Bireysel ve Grup Testleri

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılar veya sembollerle gösterilmesi işine ölçme diyebiliriz. Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler: Sınıflama ölçekleri Sıralama

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bazı Temel Kavramlar TEMEL ARAŞTIRMA KAVRAMLARI Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Araştırma evreni (population) Evren, bütündeki

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

Test İstatistikleri. Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği

Test İstatistikleri. Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi. Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği Test İstatistikleri Test İstatistikleri ünite başlıkları Test İstatistikleri Madde İstatistikleri Madde Güçlük İndeksi Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Varyansı Madde Güvenirliği 1 Test İstatistikleri

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgisi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği Fatih Dervent, Erhan Devrilmez, M. Levent İnce, Phillip Ward Alan Bilgisi Öğrencilerin öğrenmesi beklenen beceri

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35 İçİndekİler Önsöz xiii K I S I M I Genel Bir Bakış 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Test ve Değerleme 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Psikolojik Değerleme Araçları 5 Testler 5 Görüşme 7 Portfolyo 9 Vaka

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

PSİKOLOJİK TESTLER. Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu

PSİKOLOJİK TESTLER. Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu PSİKOLOJİK TESTLER Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu PSİKOLOJİK TESTLER Psikolojik test kişinin davranışını standart koşullar altında gözlemek, değerlendirmek ve tanımlamak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG)

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG) Cito Türkiye Cito, merkezi Hollanda da bulunan uluslararası bir ölçme-değerlendirme kurumudur. Almanya, ABD ve Türkiye de şubeleri; Japonya ve Kore de temsilcilikleri bulunmaktadır. Otuz ülkeye eğitimin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. mtancelik@gmail.com. Adalet KANDIR. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi. akandir@gmail.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. mtancelik@gmail.com. Adalet KANDIR. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi. akandir@gmail. Matematik Gelişimi 6 Testi (Progress in Maths) nin 60-77 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Meryem ÇELİK Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi mtancelik@gmail.com Adalet

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER: Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS)

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ENVANTERİNİN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARINA UYARLANMASI 1 Murat BARTAN Arş.Grv. Kütahya Dumlupınar

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

VALIDITY AND RELAIBILITY OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE FOR MONTHS OLD CHILDREN

VALIDITY AND RELAIBILITY OF SCIENCE PROCESS SKILLS SCALE FOR MONTHS OLD CHILDREN Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 214-223 Banu ÖZKAN 1, Alev ÖNDER 2 60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 3 Özet Bu çalışmanın amacı, 60-72 Aylık Çocuklar

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (AAMDAdaptive Behavior Scale, Public School Version, 1974) BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Yrd. Doç. Dr. Handan Asude BAŞAL** Gelişim bir bütündür. Fiziksel,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER DENEYSEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER Hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIMI... 3 Ölçme Araçlarının Kullanılmasında Gözetilecek Hususlar... 4 KARAR STRATEJİLERİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Giriş. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi, 151. Özet

Giriş. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi, 151. Özet Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi, 151 Selçuk Güven 1 Seyhun Topbaş 2 Erken Dil Gelişimi Testi- Üçüncü Versiyonu nun (Test of Early Language Development-Third Edition) Türkçe ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı