Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Testi nin Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Özgün UYANIK a Afyon Kocatepe Üniversitesi Adalet KANDIR b Gazi Üniversitesi Öz Bu araştırma, Ankara örnekleminde aylık Türk çocuklarına Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin (K-EADBAT) uyarlanması ve uygulanması amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modelindeki araştırmanın evrenini Ankara merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi anaokullarına devam eden ve normal gelişim gösteren çocuklar oluşturmuştur. Örneklemine ise Ankara ili merkez ilçelerde, tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen resmi anaokullarına devam eden aylık 423 çocuk alınmıştır. K-EADBAT nin uygulanmasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Buna göre bireyleri ayırt etmede yetersiz olduğu görülen on madde çıkarılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları için testin alt testleri, beceri ölçekleri ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğine ait ortaya konulan tek boyutlu faktör yapısının doğrulandığı maddelerin çoğunun, tek boyutlu faktör yapısını genel olarak temsil ettiği bulunmuştur. Uygulama yapılan gruplarda test puanlarının güvenilirliği için Kuder Richardson (KR-20) değerlerine bakılmıştır. Uygulamalarda KR-20 değerlerinin.852 ile.982 arasında çıkması testin iç tutarlığının yüksek olduğunu, testtekrar test değerlerinin.783 ile.939 arasında olması ise testin zamana bağlı olarak kararlı bir yapıda olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre Testi sonuçlarının aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Anahtar Kelimeler Dil Becerileri, Erken Akademik Beceriler, Erken Çocukluk Eğitimi, Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi (K-EADBAT), Okul Öncesi Eğitim. Günümüzde, hızla değişen yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, dili iyi kullanabilen ve akademik açıdan başarılı, nitelikli bireylere olan gereksinim giderek artmaktadır. Özellikle gelişimsel açıdan yaşamın en kritik dönemi olarak kabul edilen erken çocukluk yıllarında, dil ve akademik becerilerin etkin bir şekilde kazanıldığı bilinmektedir. Doğumla birlikte başlayan dil becerilerinin gelişimi, sözlü dili anlama, kendini sözcüklerle ifade etme, sözlü ya da yazılı olmayan sosyal iletişim ve pratiklerini anlama becerilerini içermektedir. Bu açıdan dil becerileri, anlama ve anlatma becerilerinin altında kazanılış sırasına göre dinleme, konuşma, okuma ve yazma dan meydana gelmektedir. Dinleme ve okuma, anlamaya yönelik dil becerilerini (receptive language skills); konuşma ve yazma ise anlatmaya yönelik dil becerilerini (expressive language skills) oluşturmaktadır (Gordon ve Browne, * Bu çalışma Doç. Dr. Adalet KANDIR danışmanlığında yürütülen Özgün UYANIK ın Ankara Örnekleminde Testi nin Türk Çocuklarına Uyarlanması isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. a b Sorumlu Yazar: Dr. Özgün UYANIK Okul öncesi eğitimi alanında araştırma görevlisidir. Çalışma alanları arasında, erken akademik ve dil becerileri, okul öncesi eğitim programı, bilişsel yetenekler yer almaktadır. İletişim: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Afyonkarahisar. Elektronik posta: Adalet KANDIR Okul öncesi eğitimi alanında profesördür. İletişim: Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Ankara. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2011, s. 429; Heffelfinger ve Mrakotsky, 2006, s. 51; Kandır ve ark., 2012, s. 21). Okul öncesi dönemde belirtilen sıraya göre kazanılan dil becerileri, çocukların çevresini ve dünyayı keşfetmesinde, keşfettiklerini paylaşmasında, diğer bireylerle iletişim kurmasında ve akademik becerilerinin gelişiminde etkili olmaktadır (Browne, 2007, s. 3; Kandır ve ark., 2012, s. 6; Üstün, 2007, s. 16). Bu nedenle okul öncesi dönem, akademik ve dil becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahiptir. Okul öncesi dönemde yer alan okuma-yazma becerileri (sözel dil becerisi ve telaffuz, alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık, yazı farkındalığı, yazı öncesi çalışmalar gibi) (Morrow ve Gambrell, 2004; Neuman ve Dickinson, 2002) ve matematik becerileri (matematiksel kavramlar, tanıma, adlandırma, eşleştirme, karşılaştırma, gruplama, sıralama, sayılar, işlemler, model alma, geometri, uzaysal mantık, ölçme ve grafik oluşturma gibi) erken akademik beceriler olarak adlandırılmaktadır (Charlesworth ve Lind, 2007; Eliason ve Jenkins, 2003; Ezell ve Justice, 2005; Jackman, 2005). Dil becerilerinin kazanımı, çocukların akademik becerileri kazanmasının temelini oluşturmaktadır (Browne, 2007, s. 2; Riley, 2006, s. 9). Çocukların sözcük dağarcığına sahip olma, konuşma ile yazı sistemi arasındaki ilişkiyi farkında olma, sesbirim, fonolojik farkındalık, alfabe bilgisi gibi dil ile ilgili unsurları kazanması ve bunlar arasında nedensonuç ilişkisi kurma, sıralama ve genelleme yapabilmesi okuma-yazma becerilerinin kazanılması için hazır bulunuşluk sağlamaktadır (Albrecht ve Miller, 2004, s ; Pullen ve Justice, 2003, s. 94). Okul öncesi eğitim döneminde yeterli düzeyde kazanılan dil becerilerinin, Dickinson ve Tabors (1991) tarafından çocukların dördüncü ve yedinci sınıftaki okuduğunu anlama ve cümle çözümleme becerilerine; Cömert (2000) tarafından ilköğretim Türkçe dersi okuma-anlama başarısına, Poe, Burchinal ve Roberts (2004) tarafından çocukların okuma, fonolojik farkındalık ve okuma becerilerine etkisi olduğu belirlenmiştir. Çocukların matematikle ilgili düşünmesi, konuşması, okuması ve yazması için ise matematik dilini bilmesi yani matematikle ilgili kavramları ve sembolleri tanıması ve kullanması gerekmektedir (Browne, 2007, s. 86). Aynı zamanda çocukların matematikle ilgili kavramları ve sembolleri öğrenmeleri, onların sözcük bilgisi seviyelerini arttırmaktadır. Bu durum çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin ve okuma-yazma becerilerinin gelişimini desteklemekle birlikte çevrelerini daha iyi anlamalarına ve kendilerini daha iyi anlatmalarına neden olmaktadır. Purpura, Hume, Sims ve Lonigan (2011) erken okuma yazma ve erken matematik gelişimi arasında önemli bir ilişkinin olduğunu; Grimm (2008) ise erken okuma becerilerinin matematik başarısı için önemli olduğunu ortaya koymaktadırlar. Yapılan araştırmalar; dil ve okuma yazma, dil ve matematik arasında ve okuma yazma ile matematik arasında güçlü ilişkilerin olduğunu vurgulamaktadır. Akademik ve dil becerileri, okul öncesi dönemden itibaren eğitimin tüm kademelerinde geliştirilmesi gereken temel hedefler içerisinde yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005, 2011a, 2011b, 2013). Okul öncesi dönemde çocuğun var olan doğal merakından, keşfetme yeteneğinden yola çıkılarak oyun temelli etkinlikler aracılığı ile geliştirilmeye çalışılan akademik ve dil becerileri, çocuğun tüm öğrenim hayatı ve yaşamında kullanacağı becerilerin temellini oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocukların akademik ve dil becerileri gelişimlerinin desteklenmesi için, çocukların gelişimsel özelliklerine uygun hazırlanmış nitelikli bir programa, uygun materyallerle düzenlenmiş fiziksel çevreye ve çocuk-yetişkin, çocuk-çocuk etkileşiminin sağlandığı sosyal çevreye gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerine yönelik; Zembat ve Yurtsever (2002), Yayla (2003), Şimşek Bekir (2004) tarafından dil eğitimi ile ilgili, Young- Loveridge (2004), Erdoğan (2006), Sarıtaş (2010) tarafından matematik eğitimi ile ilgili, Champman, Tunmer ve Prochnow (2000), Diamond, Gerde ve Powell (2008), Edmonds, O Donoghue, Spano ve Algozzine (2009) ile Justice ve arkadaşları (2010) tarafından okuma-yazma becerileri ile ilgili yapılan araştırmalarda; çocukların destekleyici eğitim aldıklarında, dili daha iyi kullandıkları matematik ve okuma-yazma alanlarında da daha başarılı oldukları görülmektedir. Çocukların akademik ve dil becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılabilmesi ve çocukların okul öncesi dönemden itibaren başarılarının arttırılabilmesi için akademik ve dil düzeylerinin erken dönemde çeşitli ölçme araçları kullanılarak farklı ortamlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocukların akademik ve dil becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarından biri, Kaufman ve Kaufman (1993) tarafından Amerika da geliştirilen Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi dir (K-EADBAT). K-EADBAT, okul öncesi dönem çocuklarının akademik ve dil becerilerinin değerlendirilmesini, çocukların bireysel farklılıklarından kaynaklanan sorunların ortaya konmasını, yetersiz 670

3 UYANIK, KANDIR / Testi nin Aylık Türk Çocuklarına... oldukları alanların belirlenerek gerekli değerlendirilmelerin yapılmasını sağlayan psiko-eğitimsel bir ölçme aracı olması yönünden önemlidir. K-EADBAT Amerika da okul öncesi eğitim kurumlarında, birinci sınıfta, Head Start programının uygulandığı okullarda ve özel eğitim kurumlarına devam eden gelişimsel öğrenme bozukluğu olan risk altındaki çocukların akademik ve dil becerilerinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 3). Alan yazını incelendiğinde K-EADBAT ın kullanım kolaylığı ve yüksek derecede geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olması nedeniyle Haney ve Hill (2004) tarafından ebeveynle birlikte yapılan öğrenme etkinliklerinin; Constantine (2004) tarafından çocukların evlerindeki ve okullarındaki okuma-yazma çevrelerinin; Roopnarine, Krishnakumar, Metindoğan ve Evans (2006) tarafından ebeveyn sitillerinin ve ebeveyn okul ilişkilerinin; O Shea, Washburn, Patricia, Nixon ve Goldstein (2007) tarafından kronik hastalığı olan ve düşük doğum ağırlıklı doğan çocukların akademik becerilerinin değerlendirilmesi; Friedman-Weieneth, Harwey, Youngwirth ve Goldstein (2007) tarafından hiperaktivite ve dikkat eksikliği, bilişsel, motor ve akademik beceriler arasındaki ilişkinin; Salaway (2008) tarafından risk altındaki çocuklara uygulanan eğitim programlarının çocukların erken akademik ve dil becerilerine etkisinin; Roopnarine ve Jin (2012) tarafından Hint Karayipli göçmenlerin kültürel inançlarına göre çocukların oyun miktarı ile akademik performansları arasındaki ilişkinin; Harvey, Fischer, Weineth, Hurwitz ve Sayer (2013) tarafından anne-baba arasındaki uyumsuzluğun, çocukta hiperaktivite, saldırganlık ve akademik becerileri arasındaki ilişkinin incelendiği ve değerlendirildiği farklı araştırmalarda kullanıldığı görülmektedir. Uluslararası alan yazınında okul öncesi dönem çocuklarının erken akademik ve dil becerilerini değerlendiren bu araştırmaların sonucunda, çocukların akademik ve dil becerilerini geliştirici okul-ev-çevre düzenlemelerinin yapıldığı; aile, öğretmen ve çocuk eğitim programlarının geliştirilerek uygulandığı gözlenmektedir. Türkiye de ise konu ile ilgili alan yazını incelendiğinde, doğrudan çocuklara uygulanan dil gelişimini değerlendirmeye yönelik Peabody Resimli Kelime Testi (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ, 1974); Ortalama Sözce Uzunluğu (Ege, Acarlar ve Güleryüz, 1998); Boehm Temel Kavramlar Testi (Sucuoğlu, Büyüköztürk ve Ünsal, 2008); matematik gelişimini değerlendirmeye yönelik 5-6 Yaş Çocukları için Sayı ve İşlemler Kavramları Testi (Aktaş-Arnas, Deretarla ve Sığırtmaç, 2003); Geometrik Şekilleri Tanıma Testi (Aslan, 2004); Erken Öğrenme Becerileri Ölçeği (Başaran, 2006) kullanıldığı belirlenmiştir. Okuma-yazma becerilerini değerlendirmeye yönelik ise Aylık Çocuklar için Okuma Yazma Becerileri Araştırma Testi (Yazıcı, 2010); Yazı Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi (Şimşek, 2011); Sesbilgisel Farkındalık Becerisi Kontrol Listesi (Turan ve Akoğlu, 2011); Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (Sarı ve Aktan Acar, 2013) gibi sınırlı sayıda ölçme aracı olduğu görülmektedir. Ancak gelişim bir bütündür ve okul öncesi dönemde dil, okuma-yazma ve matematik becerilerinin birbiriyle ilişkili olduğu araştırmacılar tarafından belirtilerek, okul öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan programlarda bu becerilerin bir bütün olarak geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Browne, 2007, s. 2; Riley, 2006, s. 9). Bu noktadan hareketle alan yazında dil, matematik ve okuma-yazma becerilerini ayrı ayrı değerlendirmeye yönelik ölçme araçları bulunmasına rağmen akademik ve dil becerilerini bütünsel olarak değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracının olmadığı dikkati çekmektedir. Bu bağlamda çocukların akademik ve dil becerilerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve desteklenebilmesi için erken akademik ve dil becerilerinin geçerli ve güvenilir araçlarla ölçülmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada, Amerika da yaygın olarak kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Türk çocuklarına uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışmasının yapılması ve Türkiye de erken çocukluk döneminde akademik ve dil becerilerinin bütüncül olarak incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılmasına olanak sağlayacak bir ölçme aracının alan yazınına kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları ve veri analizi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Araştırma Grubu Genel tarama modelindeki araştırmanın evrenini öğretim yılında Türkiye de Ankara il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi bağımsız anaokullarına devam eden, normal gelişim gösteren aylık 1269 çocuk oluşturmaktadır. Ankara il merkezindeki altı ilçede bulunan okullardan Milli Eğitim Müdürlüğü nün belirlemiş olduğu alt, orta ve üst olarak farklı sosyoekonomik ve kültürel düzeyde aileleri ve çocukları temsil eden okullar arasından tabakalı örnekleme 671

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yöntemi kullanılarak (Neuman, 2007; Wanderstoep ve Johnston, 2009), Altındağ ilçesinden evrenin %16,3 nü temsilen iki anaokulundan tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 69, Çankaya ilçesinden %13 nü temsilen bir anaokulundan 55, Etimesgut ilçesinden %17,7 sini temsilen bir anaokulundan 75, Keçiören ilçesinden %27 sini temsilen bir anaokulundan 114, Yenimahalle ilçesinden %26,0 nı temsil eden bir anaokulundan 110 çocuk olmak üzere uygun istatistiksel sayıda seçilen altı anaokulundan toplam 423 kız ve erkek çocuk bu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Tablo 1. Örneklem Grubunda Yer Alan Çocuklara İlişkin Demografik Özelliklerin Dağılımı Cinsiyet Demografik Özellikler n % Kız ,7 Erkek ,3 Toplam Kardeş Sayısı Tek Çocuk ,0 İki Kardeş ,1 Üç Kardeş 38 9,0 Dört Kardeş ve Üzeri 4 0,9 Toplam Daha Önce Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Gitme Durumu 0-1 yıl ,9 1-2 yıl ,4 2 Yıldan Daha Fazla ,7 Toplam Anne Öğrenim Durumu İlkokul-Ortaokul Mezunu 52 12,3 Lise Mezunu ,3 Üniversite Mezunu ,4 Toplam Baba Öğrenim Durumu İlkokul-Ortaokul Mezunu 38 9,0 Lise Mezunu ,6 Üniversite Mezunu ,4 Toplam Örneklem grubuna alınan çocukların demografik özelliklerine ilişkin Tablo 1 incelendiğinde %44,7 sinin (n=189) kız, %55,3 ünün (n=234) erkek olduğu; %47 sinin (n=199) tek çocuk, %43,1 inin (n=182) iki kardeş, %9 unun (n=38) üç kardeş, %0,9 unun (n=4) dört kardeş ve üzerine sahip olduğu; %40,9 unun (n=173) 0-1 yıl arası, %31,4 ünün (n=133) 1-2 yıl arası, %27,7 sinin (n=117) iki yıldan daha fazla okul öncesi eğitim kurumuna devam ettiği belirlenmiştir. Örneklem grubuna alınan çocukların annelerinin öğrenim durumları incelendiğinde %12,3 ünün (n=52) ilkokul, ortaokul, %34,3 ünün (n=145) lise, %53,4 ünün (n=226) üniversite mezunu olduğu; babalarının %9 unun (n=38) ilkokul, ortaokul, %28,6 sının (n=121) lise, %62,4 ünün (n=264) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmada verilerin toplanmasında Genel Bilgi Formu ve Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi kullanılmıştır. Veri Toplama Araçları ve Uygulaması Genel Bilgi Formu: Araştırmada, çocuklar hakkındaki kişisel bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen, doğum tarihi, cinsiyet, kardeş sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi gibi bilgilerin ortaya konulmasına yönelik toplam on maddelik soru içeren genel bilgi formu kullanılmıştır. Genel bilgi formları her çocuk için araştırmacı tarafından okullardaki çocuklara ait kişisel gelişim dosyalarındaki bilgilere bağlı olarak doldurulmuştur. Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi: Alan S. Kaufman ve Nadeen L. Kaufman tarafından Amerika Rehberlik Servisinde (Amarikan Guidance Service) 1993 yılında geliştirilmiştir. Bu test, ay arasındaki çocukların, erken dil, bilişsel yeterlik ve akademik becerilerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 1). Türkiye de ilk kez kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin içerik organizasyonu aşağıda belirtilmiştir. K-EADBAT alt testleri, ölçekleri ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiği ile ilgili özet tanımlamaları şu şekildedir. Alt Testler: Sözcük Bilgisi Alt Testi: Bu alt testte çocuk, işaret ederek veya isimlendirerek, nesnelerin resimlerini veya hareketlerini tanımlamaktadır ya da nesne veya hareketlerin özelliklerinin sözel tanımlarını temel alarak nesneleri işaret etmekte veya isimlendirmektedir. Alt test 40 maddeden oluşmaktadır. Sayılar, Harfler & Sözcükler Alt Testi: Bu alt test çocuğun, sayıları, harfleri ya da sözcükleri işaret etme, isimlendirme, sayma ve sayısal kavram bilgisini göstermek için doğru sayı ya da nesneyi işaret etme becerilerini test etmek amacıyla oluşturulmuştur. Alt test 40 maddeden oluşmaktadır. Telaffuz Araştırması Alt Testi: Bu alt testte çocuğun, sık kullanılan nesne ve hareketlerin isimlerini telaffuz etme becerileri test edilmektedir. Alt test 20 maddeden oluşmaktadır. 672

5 UYANIK, KANDIR / Testi nin Aylık Türk Çocuklarına... Dil Beceri Ölçekleri: İfade Edici Dil Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, çocuğun konuşma dilini test eden Sözcük Bilgisi ve Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerindeki maddeleri içermektedir. Çocuklar, ifadeye dayalı becerilerini kullanarak, nesnelerin özelliklerinin sözel tanımlarını temel alarak nesneleri isimlendirmekte, resimleri tanımlamakta, sesli olarak sayı saymakta ve sayı problemlerine sesli olarak cevap vermektedirler. Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır. Alıcı Dil Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, çocuğun kelime ve sözel kavramlar bilgisini test eden Sözcük Bilgisi ve Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerindeki maddeleri kapsamaktadır. Çocuklar, nesnelerin özelliklerinin sözel tanımlarını temel alarak sayıları, harfleri ve sözcükleri işaret ederek algısal becerilerini; doğru görsel uyaranları işaret ederek de sayısal kavramlar hakkındaki bilgilerini göstermektedirler. Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır. Erken Akademik Beceri Ölçekleri: Sayı Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testindeki sayı sorularını içine almaktadır. Bu sorular için çocuk, sayıları tanımlamakta, saymakta, sayısal kavramlar üzerine bilgisini göstermekte ( en küçük, yarım ) ve sayı problemlerini çözmektedir. Sayı Becerileri Ölçeği sadece ay arasındaki çocuklar için yorumlanabilmektedir. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Harf & Sözcük Becerileri Ölçeği: Bu ölçek, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testindeki harf tanımlama ve sözcük okuma sorularını kapsamaktadır. Harf & Sözcük Becerileri ölçeği sadece ay arasındaki çocuklar için yorumlanabilmektedir. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 3). Erken Akademik ve Dil Becerileri Bileşiği: Sözcük Bilgisi ve Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerindeki maddeler Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğini oluşturmaktadır. Bileşik toplam 80 maddeden oluşmaktadır. Testi (Kaufman Survey of Early Academic and Language Skills) çocukların erken akademik ve dil becerilerini kapsayacak şekilde üç alt testten, alt testlere bağlı dört ölçekten ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğinden oluşmaktadır. Testin Amerika da aylık 1000 çocuk üzerinde yapılan geçerlik güvenirlik çalışmasının sonuçlarında iki yarı test güvenirliğine göre; Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiği için Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayısı ortalama.94, Sözcük Bilgisi alt testi için ortalama.88, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testi için ortalama.94, Telaffuz Araştırması alt testi için ortalama.89, İfade Edici Dil Becerileri ölçeği için ortalama.90, Alıcı Dil Becerileri ölçeği için.90, aylık çocuklar için geçerli olan Sayı Becerileri ölçeği için ortalama.81, Harf & Sözcük Becerileri ölçeği içinde ortalama.94 tür. Test-tekrar test güvenirliğine göre ise Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiği.94, Sözcük Bilgisi alt testi.87, Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testi.92, Telaffuz Taraması.90, İfade Edici Dil Becerileri.93, Alıcı Dil Becerileri.90, Sayı Becerileri.91, Harf & Sözcük Becerileri.88 dir (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 62). Testin Uygulanması Uygulama Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden gerekli izinler alındıktan sonra araştırmaya katılmaya gönüllü olan çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Test Amerika dan gelen test uygulama kitapçığındaki kurallara uygun olarak uygulanmıştır. Test, kitapçıkta belirtildiği gibi bizzat araştırmacı tarafından çocukların devam ettiği anaokullarındaki sessiz ve rahat bir ortamda, çocukla olumlu bir iletişim kurmaya önem verilerek uygulanmıştır. Araştırmacı teste, çocuğun rahatlaması ve testi öğrenmesi amacıyla örnek soru ile başlamıştır. Test uygulanırken test kitapçığındaki her maddenin resmi çocuklara gösterilerek, resme ait yönerge yüksek sesle bir kez okunmuş ve çocuğun her doğru cevabı için test kayıt formuna bir (1) puan her yanlış cevap için sıfır (0) puan işlenmiştir. Sözcük Bilgisi alt testi ile Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testlerinde çocuk, ardı ardına beş yanlış cevap verirse o alt test yarıda kesilmiş ve diğer alt test uygulanmaya başlanmıştır. Telaffuz araştırması alt testi uygulanırken, maddelerin resimleri çocuğa gösterilerek maddeye ait yönerge çocuğa okunmuştur. Çocuk sözcüğü doğru telaffuz ederse bir (1) puan verilmiştir. Çocuk sözcüğü yanlış telaffuz ederse uygulayıcı sözcüğü doğru olarak bir kez telaffuz etmiş ve çocuktan tekrar telaffuz etmesini istemiştir. Bunun sonucunda, çocuk doğru telaffuz ederse bir (1) puan yanlış telaffuz ederse sıfır (0) puan verilmiştir. Testin tümünün uygulanması her çocuk için dakika arasında sürmüştür. Her alt test için ham puan, doğru cevaplanmış olan madde sayısı olarak kabul edilmiştir. Uygulama sırasında testi cevaplamak istemeyen çocuklar uygulamaya alınmamıştır. Uygulamanın çocukların dikkatinin daha yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılmasına özen gösterilmiştir. 673

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Veri Toplama Süreci Testi nin ölçülmek istenen davranış bağlamından soyut bir kavramı doğru bir şekilde ölçebilme derecesini belirleyebilmek amacıyla, test araştırmacı tarafından evren içerisinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 60 çocuğa uygulanarak ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, K-EADBAT aylık Türk Çocuklarına uyarlamak amacıyla 423 çocuğa araştırmacı tarafından uygulanmıştır. İstatistiksel olarak puanlayıcı güvenirliğini ölçmek amacıyla, okul öncesi eğitim alanında üniversite eğitimi almış bir okul öncesi öğretmenine araştırmacının çocuklara testi nasıl uyguladığı izletilmiştir. Araştırmacı tarafından öğretmene, K-EADBAT ın uygulama kuralları ile ilgili eğitim verilmiş ve aldığı eğitimden sonra öğretmenin beş çocuğa testi uygulama denemesi yapması sağlanarak, testi uygulama konusunda uzmanlaşması sağlanmıştır. K-EADBAT ın uygulandığı 423 çocuk arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 60 çocuğa öğretmen tarafından uygun ortamda ve uygulama kurallarına bağlı olarak test uygulanmıştır. En son aşamada ise, istatistiksel olarak test-tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla K-EADBAT ın uygulandığı 423 çocuk arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 60 çocuğa uygulamadan beş hafta sonra araştırmacı tarafından test, tekrar uygulanmıştır. Verilerin Analizi Araştırmada, çocuklara ait demografik bilgilere ilişkin dağılımlar SPSS 12 programında incelenerek, frekans ve yüzde değerleri olarak, uzman görüşü değerlendirme formlarının madde dağılımları ise medyan, mod, minimum, maximum değerleri olarak hesaplanmıştır. Testi nin aynı zamanda elde edilen test puanları arasındaki iç tutarlığı incelemek amacıyla test maddelerine verilecek cevaplar 1 / 0 niteliğinde olduğundan Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirliği ve test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişki, madde-toplam puan korelasyonuyla hesaplanmıştır. Testi nin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla alt testlerin, beceri ölçeklerinin ve Erken Akademik ve Dil Becerileri bileşiğinin her biri tek boyutlu bir yapı kabul edilerek LISREL 8.71 programında Maximum Likelihood yöntemi (maximum benzeşiklik metodu) ile doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, her bir maddenin kendi boyutuyla olan ilişkisinin miktarı, gücü ve bu ilişki sonucunda söz konusu maddede açıklanan ve açıklanmayan varyansın miktarını belirlemek için yapılmıştır. Buna göre belirlenen yapının yeterli bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı uyum iyiliği istatistikleriyle belirlenmiştir. Uyum iyiliği istatistiği olarak Ki-kare, Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI) ve Incremental Fit Index (IFI) istatistik teknikleri kullanılmıştır. Uyum iyiliği analizleri sonucunda, her bir maddenin söz konusu alt boyutu, güvenilir bir şekilde temsil edip etmediği t değerleri ile hesaplanmıştır. K-EADBAT ın alt testleri, beceri ölçekleri bileşiği ve toplamı için Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirliği ve madde-toplam puan korelasyonu Statistica 8.0 programında hesaplanmıştır. K-EADBAT ın alt testleri, beceri ölçekleri, bileşiği ve testin toplamı arasındaki ilişkilere ait korelasyon değerleri SPSS 12 paket programında hesaplanmıştır. K-EADBAT ın alt testleri, beceri ölçekleri, bileşiği ve testin toplamına ilişkin, test-tekrar test güvenirliğini değerlendirmek amacıyla, testin aynı gruba belli aralıklarla iki kez uygulanmasıyla elde edilen iki puan seti arasındaki korelasyon değerleri ile çok sayıda çocuğun belli bir beceriye ne derece sahip olduğuna ilişkin iki veya daha fazla bağımsız gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini incelemek amacıyla puanlayıcı güvenirliğini (değerlendirmeciler arasındaki tutarlılığı) değerlendirmek için iki puan seti arasındaki ilişki SPSS 12 paket programında Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanmıştır. Bulgular Bu bölümde testin geçerlik ve güvenirlik çalışması sonuçlarıyla ilgili bilgiler sunulmuştur. Kapsam Geçerliliği Araştırmada kullanılan ve dili İngilizce olan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi Türkçeye uyarlanırken testin orijinaline sadık kalınmıştır. Araştırmada kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Türkçeye uyarlama çalışmaları şu şekilde gerçekleşmiştir; 674

7 UYANIK, KANDIR / Testi nin Aylık Türk Çocuklarına... Birinci Aşama: Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Türkçeye uyarlanması sürecinde test maddeleri, çeviri-geri çeviri tekniğine dayalı olarak üç İngilizce dil uzmanı tarafından önce Türkçeye çevrilmiş daha sonra çeviriler birbirinden bağımsız ve diğerlerinden farklı üç İngilizce dil uzmanı tarafından geri çeviri tekniği ile tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Her iki çeviri Türkçe ve İngilizceye aynı derecede hâkim olan bir uzman tarafından birebir karşılaştırılmış ve farklılık olmadığı belirlenmiştir. Türkçeye çevrilen test daha sonra Türkçe alanında uzman iki kişi tarafından incelenerek, cümle yapısı, ifadeler ve anlaşılırlık açısından gerekli değişiklikler yapılmış ve testin Türkçe formuna son şekli verilmiştir. İkinci Aşama: Testin ölçmeyi amaçladığı içeriğin tanımlanmış evrenini veya belirli alanlarını dengeli olarak temsil etme derecesini, ölçmek istenen davranışı (özelliği) ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığını belirlemek (Colton ve Covert, 2007, s. 68) amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Testi nin kapsam geçerliği ve Türk kültürüne uygunluğu için, testin orijinal formu ve Türkçeye çevirisi dört ayrı üniversiteden dört çocuk gelişimi uzmanı, üç ayrı üniversiteden Türk Dili uzmanı, bir eğitim bilimleri uzmanı, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı, bir sınıf öğretmenliği alanında uzman olmak üzere toplam on akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Araştırmacı, testin bir kopyası ve araştırmacı tarafından hazırlanan her bir maddenin ayrı ayrı değerlendirileceği uzman görüşü değerlendirme formuyla birlikte on akademik uzmanla birebir görüşme yapmış ve testin kapsam geçerliliği için uzmanların değerlendirmelerini almıştır. Uzmanlardan, Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nde yer alan maddeleri, araştırmanın amacına uygunluğu, açıklığı ve anlaşılırlığı açısından eleştirmeleri, gerekli gördükleri durumlarda maddelerin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca, geçerlik-güvenirlik çalışmasının istenilen düzeyde başarı sağlaması için testte yer alan maddelerin Türk kültürüne uygunluğu açısından, testin maddelerini Uygun, Uygun Değil, Değiştirilebilir şeklinde üçlü Likert tipi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Üçüncü Aşama: Uzmanların görüş birliği ile uygun buldukları maddeler testin Türkçe formuna olduğu gibi alınmıştır. Uzmanların değişiklik yapılmasını önerdikleri maddeler araştırmacı ve danışman öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve görüşler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Test maddelerinin uzman görüşlerine göre mod, medyan, minimum ve maximum değerleri incelendiğinde her bir maddenin uzmanlardan almış oldukları medyan değerlerinin 1 (uygun) - 3 (değiştirilebilir) arasında değiştiği mod değerinin ise sadece Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testinde madde 30 da (%1) 3 (değiştirilebilir) olmak üzere, diğer tüm maddelerde (%99) 1 (uygun) olduğu görülmektedir. Buna göre test maddelerine ilişkin uzmanlar arasında tutarlılık olduğu söylenebilir. Dördüncü Aşama: Uzmanlardan gelen görüşlere göre Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testindeki sözcükle ilgili olan 21, 22, 25, 30, 33 ve 39. maddelerin İngilizceden Türkçeye çevrildiğinde ölçmesi istenilen beceriyi tam olarak ölçemediği anlaşılmıştır. Bunun sonucunda araştırmacı, Türkçe, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi alanında özellikle dil gelişimi ve okuma yazma becerileri ile ilgili çalışmaları olan dört akademisyenle, bu maddelerin ölçmek istediği beceri ve testteki yabancı sözcüklerin nasıl bir amaç ve kurala bağlı olarak seçildiği ile ilgili görüşmüş ve uzmanların görüşlerini almıştır. Uzmanlardan gelen görüşlere ve testin kullanım kılavuzundaki test maddelerinin hazırlanış amacı ve kurallarına dikkat edilerek Sayılar, Harfler & Sözcükler alt testinin 21, 22, 25, 30, 33 ve 39. maddelerinde yer alan sözcükler değiştirilmiştir. Yeni sözcüklerin seçimi bir Türkçe ve bir Okul Öncesi Eğitimi uzmanı tarafından yapılmıştır. Ayrıca yeni seçilen sözcüklerin amacına uygun olup olmadığını anlamak amacıyla daha önce görüşülen dil gelişimi ve okuma yazma becerileri ile ilgili çalışmaları olan dört akademisyene tekrar başvurularak yeni sözcüklere ilişkin görüşleri alınmıştır. Telaffuz Araştırması alt testinin orijinal formunda İngiliz dilindeki en sık kullanılan yedi ünsüz harfin (t, n, r, s, d, l, m) ne kadar doğru söylendiğinin ölçülmesi amaçlanmıştır (Kaufman ve Kaufman, 1993, s. 3). Bu bağlamda, Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi Telaffuz Araştırması alt testindeki sözcükler Türkçeye çevrilerek frekansları incelendiğinde, bazı harflerin çok fazla tekrar ettiği bazı harflerin ise hiç kullanılmadığı görülmüştür. Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nde Telaffuz Araştırması alt testini, orijinal testin hazırlanmasında kullanılan ölçütlere bağlı kalarak, Türk çocuklarına uyarlamak amacıyla, Türkçe harflerin frekanslarıyla ilgili araştırmalar incelenmiştir. Buna göre, F klavyeyi oluşturmak amacıyla Yener (1956) tarafından 1951 yılına ait, Türk Dil Kurumu nun yazım kılavuzunda 675

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD

A STUDY TO EVALUATE VALIDITY AND RELIABILITY OF CHILD PARENT RELATIONSHIP SCALE FOR FATHERS WHO HAVE CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD Halil UZUN 1, Gülen BARAN 2 ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ ÖLÇEĞİ NİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALAR İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Özet Bu araştırma Pianta nın (1992) ebeveyn çocuk ilişkisini değerlendirmek

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler

Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini Yordayan Değişkenler DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 401 Alt Sosyoekonomik Düzeydeki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyometrik Statülerini

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması Mustafa TÜRKMEN * Özet Bu çalışmada, öznel

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

2. YÖNTEM 2.1 Araştırma Grubu 2.2. Ölçme Araçları 2.2.1 Yakın Đlişkilerde Minnettarlığı Đfade Etme Ölçeği: 2.3 Đşlem

2. YÖNTEM 2.1 Araştırma Grubu 2.2. Ölçme Araçları 2.2.1 Yakın Đlişkilerde Minnettarlığı Đfade Etme Ölçeği: 2.3 Đşlem Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YAKIN ĐLĐŞKĐLERDE

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına Göre İncelenmesi

Zihin Kuramının 3-5 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Gelişiminin Yanlış İnanç Performansına Göre İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1809-1826 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Zihin Kuramının 3-5

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı