İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *"

Transkript

1 İşsizlik ve İnihar İlişkisi: Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur. Bireyin inihar eğiliminin arması da bu olumsuzluklardan biridir. Çalışmada, işsizlik inihar ilişkisi dönemi Türkiye verileri alında VAR analizi yardımıyla incelenmişir. Analiz sonucunda işsizliğin iniharın isaisiksel olarak anlamlı bir nedeni olduğu sonucuna ulaşılmışır. Anahar Kelimeler: İşsizlik, İnihar, VAR Analizi ABSTRACT Unemploymen which has been effec on he person is a complex phenomenon. One of his effec is increasing suicide endency. In his paper we have invesigaed relaionship beween unemploymen and suicide by using VAR Analysis from 1974 o 2005 in Turkey. Conclusion we have deermined causaion beween unemploymen rae and suicide rae. Keywords: Unemploymen, Suicide, VAR Analysis * Arş.Gör., Karadeniz Teknik Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü, Trabzon,

2 162 Ferha TOPBAŞ 1. Giriş Ülkemizde son 10 yılda yaşanan ekonomik krizlerle birlike, işsizliğin boyuları giderek armış ve sonuçları bakımından işsizlik sadece ekonomik bir problem olmakan çıkarak öncelikle sosyal bir problem kimliği kazanmışır. Bu gelişmeler neicesinde işsizlik ile ilgili araşırmalar, işsizliğin nedenleri ve boyularına olduğu kadar işsizliğin ekonomik ve sosyal hayaa neden olduğu ahribaları da ele almaya başlamışlardır. Bu çalışmada işsizliğin iniharlar üzerindeki ekisi VAR analizi çerçevesinde incelenmişir. Çalışmada öncelikle işsizlik ile inihar arasındaki ilişki eorik açıdan ele alınarak, ülkemizdeki inihar vakaları zaman sürecinde incelenmişir. Ardından, söz konusu ilişki üzerine odaklanmış çalışmalardan ve bulgularından lieraür başlığı alında bahsedilmişir. Son olarak da söz konusu ilişkinin varlığı ülkemiz verileri kullanılarak VAR analizi yardımıyla incelenmiş ve bulgular değerlendirilmişir. 2. İşsizlik İnihar İlişkisi İşsizliğin sosyal maliyeleri arasında suç oranlarında arış, oplumsal yapıda çözülme, dengesiz göç ve inihar vakalarında görülen arış sayılabilir. İşsizlik, bireyin geleceğe ilişkin beklediği gelirde azalmaya, ükeim alışkanlıklarında bir sınırlamaya ve sosyal izolasyona neden olmakadır(andrés, 2005:440). Bu konudaki eorik yaklaşımlar, bu olumsuzluklar neicesinde bireyin inihar eğiliminin yükseleceğini iddia emekedir. Çünkü ekonomik kayıplar ve sosyal izolasyonlar da iniharlar üzerinde anlamlı bir rol oynamakadır. Bu konudaki çalışmalar, çalışma hayaı ile ilgili risklere özel bir ilgi gösermekedirler. İşsizlik bu riskler içerisinde ilk akla gelendir. Yapılan araşırmalar, işsizlik nedeniyle iniharların diğer nedenlerle yapılan iniharlara yaklaşığını gösermekedir(prei ve Mio, 1999:594). Söz konusu ilişkinin varlığı üzerine kurulmuş üç model mevcuur. Bunlar, İncinebilirlik (Valnuamfjhf) Modeli, Dolaylı Nedensellik (Inderec Causal) Modeli, Nedensel İlişkinin (Noncausal) olmadığı modeldir. İncinebilirlik modeline göre, işsizlik kaynaklara ulaşımı sınırladığı, yaşam sresini arırdığını ve bu sebeple de inihar eğiliminin arığını iddia emekedir. Dolaylı Nedensellik modeli, işsizlik nedeniyle bireyin yaşadığı finansal güçlükler, ihiyaçları karşılayamama ve özellikle de

3 İşsizlik ve İnihar İlişkisi: Var Analizi 163 ilişkilerde yaşanan ahribaın bireyin inihar riskini arırdığını iddia emekedir. Son olarak da Non-causal modele göre işsizlik ile inihar ilişkisi amamen veya kısmen düzemcedir. Çünkü, işsizli veya iniharın emelinde her ikisine de neden olabilecek üçüncü bir fakör yamakadır. Bu durumda işsizlik, orak nedenin bir ara sonucu olarak karşımıza çıkmakadır (Beaurais, 1998:210, Prei ve Mio, 1999:694). Örnek olarak, dezavanajlı bir sosyal grubun üyesi olmak verilebilir. Bu durumda sahip olduğu dezavanaj bireyin hem işsizliğine hem de inihara neden olabilir. Bu ip bir inihar da işsizlik ile inihar arasında bir bağ olduğunu iddia emek yanlış olacakır. Bu üç modelde de bir sosyal nedensellik süreci akip edilmekedir ve işsizliğin doğrudan veya dolaylı olarak sağlığa verdiği zararı dikkae almakadır. Farklı bir yaklaşım da işsizliği neden değil ara sonuç gören yaklaşımdır. Sağlık Seçiciliği modeli, biyolojik veya psikolojik rahasızlıkların işsizlik riskini arırdığını ve dolayısıyla işsizlik sonrası yaşanan sosyal izolasyon ve depresyonun inihar eğilimini arırdığını iddia emekedir(prei ve Mio, 1999:694). Ülkemizdeki inihar olayları nedenleri iibariyle incelendiğinde (Tablo 1), hasalık nedeniyle iniharlar söz konusu dönemde nedeni bilinen iniharlar içerisinde birincil inihar nedeni olarak kaydedilmişir. Aile geçimsizliği ise en belirgin ikinci nedendir. Ekonomik kaynaklı nedenleri bir arada değerlendirdiğimiz akirde (Geçim zorluğu ve Ticari başarısızlık), inihar nedenleri arasında üçüncü nedenin ekonomik nedenler olduğu görülmekedir. Ayrıca, işsizlik-inihar ilişkisine yönelik, işsizliğin neden olduğu sosyal izolasyon ve ilişkilerde yaşanan bozulmaların bireyin inihar eğilimini arıracağını öne süren non-causal eori göz önüne alındığında aile geçimsizliği de işsizliken kaynaklanabilecek bir inihara nedeni olarak karşımıza çıkmakadır. Bu durumda işsizlik kaynaklı iniharlar oplam iniharlar içerisinde 1. sıraya yerleşmekedir.

4 Toplam Hasalık Aile Geçimsizliği Geçim Zorluğu Ticari Başarısızlık Hissi ilişki ve isediği ile evlenememe Öğrenim Başarısızlığı Diğer Bilinmeyen 164 Ferha TOPBAŞ Tablo 1: Nedenlerine Göre İnihar Oranları ( ) Yıl Ade (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) ,58 26,12 13,99 3,25 11,02 4,19 3,75 1, ,66 30,05 13,37 4,62 12,01 3,67 4, ,59 26,56 14,66 6,03 13,07 4,18 3, ,43 26,17 15,06 5,50 13,33 4,32 3, ,75 24,64 17,92 4,66 11,27 3,88 9, ,75 24,93 20,32 5,73 12,15 2,28 5, ,90 21,43 14,21 3,95 10,39 3,82 7, ,64 21,44 14,23 5,44 9,83 3,51 7, ,81 15,85 7,17 2,22 6,24 2,55 0,78 47, ,54 13,43 8,32 2,33 6,51 1,15 7,25 43,47 Kaynak: Çalışmanın emel inceleme alanını oluşuran değişkenlerin söz konusu zaman dilimindeki genel değişimleri de aşağıdaki şekilde görülmekedir. Değişkenlerin zaman içerisinde değişimleri incelendiğinde, dalgalanmaların birbirine uyduğunu söylemek daha doğrusu bir arada bir harekeen bahsemek güçür ancak ekonomik kriz yıllarında ve özellikle de 2001 yılında hem işsizlike hem de her iki cinsiye grubunda gözlenen inihar vakalarında önemli bir arış olduğu görülmekedir. Grafik 1: İşsizlik Oranı ve İnihar Oranı (Erkek-Kadın) 2,50 2,00 1,50 1,00 0, ,00-0,50-1,00-1, İşsizlik Oranı İnihar (Erkek) İnihar (Kadın) 2005

5 İşsizlik ve İnihar İlişkisi: Var Analizi 165 Benzer bir değerlendirme de ekonomik kaynaklı olduğu düşünülen Geçim zorluğu ve Ticari Başarısızlık nedenlerinden kaynaklanan inihar vakalarının oplamında gözlenen değişim ile işsizlik oranında gözlenen değişim karşılaşırılarak yapılabilir. Söz konusu zaman diliminde iki değişken arasında yine orak bir hareke gözlenememekedir ancak ekonomik kriz yılları olan 1995 ve 2001 de iki değişkende de önemli bir arışın olduğu görülmekedir. Grafik 2: İşsizlik Oranı ve Ekonomik Nedenlerle İnihar Oranı 2,50 2,00 1,50 1, ,50 0,00-0,50-1,00-1, İşsizlik İn. Orn. 3. Lieraür İşsizlik-inihar ilişkisini ele alan çalışmaların emelde 3 belirleyici üzerinde durdukları görülmekedir. Bunlar gelir, işsizlik ve yaşır. Yüksek gelir, ihiyaçların yüksek düzeyde karşılanması bireysel aminin yüksek olması ve inihar eğiliminin düşmesi anlamına gelmekedir. Diğer arafan işsizliğin arması bireyin geleceğe yönelik beklenen gelirini düşüreceği için inihar eğilimini arırmakadır. Yaşın arması günlük yaşamın bakım ve sağlık maliyelerini arırmaka ve kalan hayaın faydası düşmekedir(chuang ve Huang, 2007:467). Ayrıca, konu ile ilgili lieraür incelendiğinde, işsizlik inihar ilişkisine genelde cinsiye emelinde yaklaşıldığı görülmekedir. İşsiz erkeklerin finansal sıkınılardan daha çok ekilendiği ve inihara daha fazla eğilimli oldukları yapılan araşırmalarla oraya konmuşur. Çalışmanın bu kısmında, söz konusu ilişkiyi incelen çalışmaları, kullandıkları veri sei, yönem ve ulaşıkları bulgular bakımından özeleyen lieraüre ai ablo aşağıda görülmekedir (Tablo 2).

6 166 Ferha TOPBAŞ Tablo 2: Lieraür Crawford M.J. ve Prince M. (1999) arası 364 bölgeden yaş arası inihar vakalarına ai veri ANOVA ve OLS yöneimi kullanılmışır. İşsizlik ve inihar arasında anlamlı bir ilişki espi edilmişir. Prei A. ve Mio P. (1999) arasında inihar vakası incelenmiş (İalya) COA (Coefficien of Aggravaion for Suicide) yönemi kullanılmışır. İşsizlik ile inihar oranı arasında süreğen ve anlamlı bir ilişki var. Bu ilişki en yüksek işsiz erkeklerde espi edilmişir. COA işsiz erkeklerde üç ka fazla bulunmuşur. Beaurais A.L., Joyce P.R. ve Mulder R.T.(1998) dönemi yaş arası 302 inihar girişimi (Y. Zelanda) Odds Raio (OR) yönemi kullanılmışır. Erkek, Kadın ve oplamda işsizlik ile inihar arasında anlamlı bir ilişki espi edilmişir. Chuang H. ve Huang W. (2007) 23 idari birimden dönemine ai zaman serisi verileri kullanılmışır. OLS kullanılmışır. İşsizlik ile inihar arasında poziif bir ilişki, gelir ile inihar arasında negaif bir ilişki espi edilmişir. Rushing A.W. (1968) 1950 yılı 64 kişi (USA) Düşük gelirli grubunda, işsizlik-inihar ilişkisi anlamlı ve yüksekir. Yüksek gelir grubunda işsizlik inihar ilişkisi yokur. Esben A. (2005) yılları arasında Danimarka da 9011 inihar vakası incelenmişir. Odd Raio (OR) yönemi kullanılmışır. İşsizlik ile ilişkili inihar oranı 0,60 olarak espi edilmişir. Çalışmanın ilgi çekici bir sonucu, çalışan kişilerin işsizlere nazaran daha yüksek inihar riskine sahip olduğunu espi emeleridir. Andrés A.R. (2005) WHO Ölümlülük İsaisikleri (2003) 17 Avrupa ülkesinden 236 inihar vakası incelenmişir. Sabi Ekiler modeli alında regresyon analizi yapılmış ve işsizlik- inihar esnekliği erkeklerde 0,014, bayanlarda 0,032 bulunmuşur. Ekici G., Savaş H.A. ve Çıak S. (2001) dönemi İsanbul ilinde 508 inihar vakası incelenmişir. İncelenen vakalar içerisinde en yüksek inihar oranı %46 ile işsizlerde görülmüşür. Ken I. ve diğerleri (2007) dönemi Japonya Mio yerleşim birimine ai nüfus verileri kullanılmışır. İşsizlik ile inihar arasında korelasyon mevcu ancak bu ilişki isaisiksel olarak anlamlı değildir. Erkek işsizliği ile erkek inihar oranı arasında isaisiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuur.

7 İşsizlik ve İnihar İlişkisi: Var Analizi 167 Yang B. ve Leser D (1995) 12 ülkenin dönemine ai panel verileri kullanılarak regresyon analizi yapılmışır. 12 ülkenin 9 unda işsizlik ile inihar arasında isaisiksel olarak anlamlı poziif bir ilişki espi edilmişir. 4. Veri Sei ve Ekonomerik Yönem Çalışmada kullanılan boşanma verileri TUİK arafından yayınlanan İsaisiksel Gösergeler kiabından derlenmişir. İşsizlik oranlarındaki değişim verileri ise, yine TUİK (Türkiye İsaisik Kurumu) arafından yayınlanan verilerden ve Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik(Ansal, 2006:206) adlı kiapan derlenen boşanma sayıları verileridir. Çalışmada, lieraürdeki çalışmalar örnek alınarak ve işsizliğin erkek nüfus üzerinde daha baskın ekileri olduğu düşünülerek kadın(lintorkad) ve erkek(lintorerk) inihar oranları ayrı ayrı analiz edilmiş ve işsizlik inihar ilişkisi cinsiye bağlamında ele alınmışır. Ayrıca inihar vakaları, ailevi(laileint), geçim sıkınısı ve icari başarısızlık(lgecticint) nedeniyle inihar ve bu iki inihar oranının oplamı olan ekonomik(lekoint) nedenlerle inihar olmak üzere üç al grupa ve oplam inihar sayısı(ltplint) şeklinde analiz edilmişir. İşsizlike dahil olmak üzere üm değişkenler logarimik formda kullanılmış ve sonuçlar buna göre derlenmişir Durağanlık Tesi Zaman serisi verilerin kullanıldığı çalışmalarda serilerin durağan olması değişkenler arasında ahmin edilen ilişkilerin sahe (spurious) olup olmaması açısından önem aşımakadır. Özellikle, VAR analizine dahil edilen değişkenlerin durağan olmalıdır. Bu nedenle öncelikle değişkenlerin durağanlıklarının sınanması gerekmekedir. Değişkenlerin durağanlığının espii için birbirinden farklı durağanlık esleri gelişirilmişir, faka zaman serisi analizlerinde en çok kullanılan durağanlık esleri ADF (Augmened Dickey-Fuller) ve PP(Phillips-Perron (1988)) esleridir ADF ve PP Durağanlık Tesleri SDF (Sandar Dickey-Fuller) esi Dickey-Fuller (1979, 1981) arafından gelişirilmiş bir durağanlık esidir. Tes prosedürü sabili ve sabili-rendli modeller için Denklem 1 ve Denklem 2 ile göserilebilir.

8 168 Ferha TOPBAŞ ΔY α α Y e (1) 0 1 ΔY α0 α1y 1 α2t e (2) 1 Dickey-Fuller (1979, 1981) SDF durağanlık sınaması daha sonra modeldeki ookorelasyon problemini gidermek için, bağımlı değişkenin problem yaramayacak kadar küçük ve ookorelasyon problemini giderecek kadar büyük bir gecikmesi denklemin sağ arafına eklenerek ADF esi olarak gelişirilmişir. DF de olduğu gibi ADF durağanlık eside sabili ve sabili-rendli olmak üzere aşağıdaki denklemlerle göserilebilir. ΔY α α Y β ΔY e (3) ΔY α α Y α 2 T q i i 1 q i 1 β ΔY i Bu modellerde Y durağanlığı belirlenmek isenen değişkeni, T rend değişkenini, fark parameresini, α ve β kasayıları, zamanı, q gecikme uzunluğunu, e en küçük kareler varsayımlarına uyan rassal haa erimlerini gösermekedir. Phillips-Perron (1988) esi DF esine alernaif olarak oraya çıkmış, MA sürecine sahip ve paramerik olmayan bir durağanlık esidir. DF esinde haa erimlerinin birbirinden bağımsız ve homojen dağılımlı olduğu varsayılmasına karşın, Phillips-Perron (1988) esinde haa erimlerinin isaisiksel açıdan zayıf bağımlı ve heerojen dağılımlı olduklarını öne sürülmekedir. ADF esinde ise bu varsayımlar daha ser bir biçimde haa erimlerinin isaisiki açıdan bağımsız olduğu ve sabi varyansa sahip oldukları yönündedir. Phillips-Perron (1988) esinde de yine sabili ve sabili-rendli modeller kullanılmışır. ADF ve Phillips-Perron (1988) esi sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmişir. i i e (4) Tablo 3: ADF Durağanlık Tesi (0) * (0) * Seviyesinde Değişkenler Sabili- Sabili Trendli LAILEINT(% ) (0) * LEKOINT(% ) (0) * LGECTICINT(% ) (0) * (0) *

9 İşsizlik ve İnihar İlişkisi: Var Analizi 169 LINTORERK(% ) (0) * (0) * LINTORKAD(% ) (0) * (0) * LTPLINT (0) * (0) * İŞSİZ (0) * (0) * * %1 anlamlılık düzeyinde durağan. Tablo 1 den de görüldüğü gibi ADF esi ile yapılan durağanlık esinde büün değişkenler seviyesinde ve yüzde bir anlamlılık düzeyinde durağandır. Tablo 4: Phillips-Perron Durağanlık Tesi Değişkenler Seviyesinde Sabili Sabili-Trendli LAILEINT (2) * (2) * LEKOINT (3) * (3) * LGECTICINT (11) * (12) * LINTORERK (13) * (14) * LINTORKAD (5) * (7) * LTPLINT (6) * (7) * İŞSİZ (3) * (3) * * %1 anlamlılık düzeyinde durağan. Phillips-Perron (1988) ile yapılan durağanlık esi sonuçlarında ise büün değişkenlerin yüzde bir anlamlılık düzeyinde ve seviyesinde durağan oldukları görülmekedir. Bu nedenle VAR siseminin durağanlığını bozmadığı sürece değişkenler analize seviyesinde dahil edilecekir VAR Analizi ve Bulgular Sims (1980) arafından gelişirilen VAR analizin değişkenler sırayla bağımlı değişken olarak alınır, kendisinin ve diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri üzerine opimal bir gecikme uzunluğu ile regres edilir. İki değişkenli bir VAR sisemi aşağıdaki biçimde göserilebilir. İşsizlik İnihar A 0 İşsizlik -1 A1 İnihar -1 İşsizlik - 2 A 2 İnihar (3) İşsizlik - m A m İnihar - m e1 e 2

10 170 Ferha TOPBAŞ 3 no lu denklemde işsizlik, inihar değişkenleri ve inihar değişkeni iniharın al grupları için kullanılmışır. A 0 sabi erim vekörünü, A i değişkenlerin kasayı vekörlerini, dönemi, m opimal gecikme uzunluğunu ve e i klasik EKK varsayımlarına uyan rassal haa erimlerini gösermekedir. Ayrıca, kriz dönemlerinin ekisinin giderilmesi için VAR analizine kriz dönemlerine 1 diğer dönemlere 0 değeri verilen bir kukla değişken dışsal değişken olarak ilave edilmişir. VAR siseminden elde edilen karakerisik polinomun köklerininde durağan olması gerekmekedir. Yapılan esler ve grafikler VAR sisemlerinin durağanlık koşulunu sağladığını gösermekedir. Bununla birlike, her VAR sisemi için yapılan ookorelasyon, değişen varyans ve normallik esi sonuçlarına göre VAR siseminde ve denklemlerde ookorelasyon, değişen varyans sorunu ile karşılaşılmamışır. Ayrıca, haa erimleri normal dağılıma uyum gösermekedir. VAR analizinden Granger anlamda nedensellik ilişkilerinin espi edilebilmesi için F esi ve/veya Wald ki kare esi kullanılabilmekedir. VAR analizinden elde edilen nedensellik ilişkileri Grafik 1 de verilmişir, paranez içindeki değerler VAR gecikme uzunluklarını gösermekedir. Grafik 2: VAR Analizlerinden Elde Edilen Nedensellik İlişkileri DLINTORERK(1) İŞSİZLİK (1) İŞSİZLİK (1) DLEKOINT (1) İŞSİZLİK (3) DLGECTICINT (3) VAR analizinden elde edilen sonuçlar, erkek inihar oranından işsizliğe, işsizliken ekonomik inihar oranına ve yine işsizliken geçim zorluğu nedeniyle inihar oranına doğru nedensellik ilişkileri espi edilmişir. 5. Sonuç İşsizlik genel bir ekonomik problem olmasının yanı sıra hem birey hem de oplum üzerinde yaraığı ekiler iibariyle ayrı bir öneme sahipir. İşsizlik başa, oplumsal huzurun ve gelir dağılımının bozulmasına, suç oranlarının ve bireyin suç eğiliminin armasına, göçün hızlanmasına ve nüfusun harekelilik kazanmasına, aile huzurunun bozulmasına ve boşanma riskinin ve bireyin inihar eğiliminin armasına neden olmakadır.

11 İşsizlik ve İnihar İlişkisi: Var Analizi 171 Bahsedilen bu ekileri iibariyle işsizlik en önemli ekonomik ve sosyal mesele olarak karşımıza çıkmakadır. Bu çalışmada, işsizliğin birey üzerindeki muhemel ekilerinden olan inihar eğiliminin arması ekeni işsizlik inihar oranı ilişkisi bağlamında ele alınmış ve VAR analizi yardımıyla bu ilişki sınanmışır. Yapılan analiz sonucunda işsizliken ile ekonomik nedenlerle inihar oranına ve geçim zorluğu nedeniyle inihar oranı arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi espi edilmişir. KAYNAKÇA ANDRÉS, A.R. (2005). Income Inequaliy, Unemploymen and Suicide: A Panel Daa Analysis of 15 European Counries, Applied Economics, 37, ANSAL, Hacer ve diğerleri, (2000). Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İsanbul: Numune Mabaacılık. BEAUTRAIS, A.L., JOYCE P.R. and MULDER, R.T. (1998) Unemploymen and Serious Suicide Aemps, Psychological Medicine, 28, CHUANG, H. and HUANG W. (2007) Re-Examinaion of Suicide Raes in Taiwan, Social Indicaors Research, 83, CRAWFORD M.J. and PRINCE M. (1999) Increasing raes of Suicide in Young Men in England during he 1980 s: The Imporance of Social Conex, Social Science&Medicine, 49, DICKEY, D.A. and FULLER W.A. (1979). Disribuion of he Esimaors for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo, Journal of he American Saisical Associaion, 74, DICKEY, D. A., and FULLER W. A. (1981) The Likelihood Raio Saisics for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo, Economerica, 49, ss EKİCİ, G., SAVAŞ, A.H. ve ÇITAK, S. (2001). İnihar Riskini Arıran Psikososyal Emenler(Sosyal Güvence Yokluğu, Göç ve Diğer Sresörler, Anadolu Psikiyari Dergisi, 2(4), ESBEN, A. (2005). Effec of Psychiaric Illness and Labour Marke Saus on Suicide: A Healy Worker Effec?, Journal of Epidemiol Communiy Healh, 59, INOUE, K. ve diğerleri, (2007). A Correlaion beween Increases in Suicide Raes and Increases in Male Unemploymen Raes in Mie Prefecure, Japan, Indusrial Healh, 45, MacKINNON, J. G. (1996). Numerical Disribuion Funcions for Uni Roo and Coinegraion Tess, Journal of Applied Economerics, 11,

12 172 Ferha TOPBAŞ PHILLIPS, P.C.B. and PERRON P. (1988). Tesing for a Uni Roo in Time Series Regression, Biomerika, 75, PRETI, A. and MITTO, P. (1999) Suicide and Unemploymen in Ialy , Journal of Epidemiol Communiy Healh, 53, RUSHING A.W. (1968). Income, Unemploymen and Suicide: An Occupaional Sudy, The Sociological Quarerly, 9(4), SIMS, C. A. (1980) Macroeconomics and Realiy, Economerica, 48, YANG, B and LESTER, D. (1995). Suicide, Homicide and Unemploymen, Applied Economic Leers, 2,

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Is Average Propensity to Consume Stationary? A Time Series Analysis for Turkish Economy

Is Average Propensity to Consume Stationary? A Time Series Analysis for Turkish Economy Anadolu İkisa ve İşleme Dergisi, 1 (1) 2017, 50-65 Journal of Anaolian Economics and Business, 1 (1) 2017, 50-65 Oralama Tükeim Eğilimi Durağan Mıdır? Türkiye Ekonomisi için Bir Zaman Serisi Analizi Öze

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

BJSS Balkan Journal of SocialSciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:7, Sayı 14, Temmuz 2018

BJSS Balkan Journal of SocialSciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:7, Sayı 14, Temmuz 2018 ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE VOLATILITY AND STOCK MARKET INDEX VOLATILITY * Yazar / Auhor: Prof. Dr. / Prof. Dr. Nebiye Yamak Ass. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Fama Kolcu 2 Absrac Lecurer.

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt : 6 Sayı : 15 Sayfa: Kasım 2018 Türkiye. Araştırma Makalesi

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt : 6 Sayı : 15 Sayfa: Kasım 2018 Türkiye. Araştırma Makalesi AVRASYA Uluslararası Araşırmalar Dergisi Cil : 6 Sayı : 15 Sayfa: 808825 Kasım 2018 Türkiye Araşırma Makalesi TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

Türkiye de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Türkiye de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:22. Sayı:2. Aralık 208 ss.39-408 Analysis of Relaionship Causaliy Beween Exchange Rae and Inflaion in Turkey Dilek ŞAHİN ÖZ Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye de reel

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 29(5), 33-54 YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN BANKING SECTOR CREDITS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller. Mehmet Vedat PAZARLIOĞLU

Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller. Mehmet Vedat PAZARLIOĞLU Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller Mehme Veda PAZARLIOĞLU Saik Model Nedir? Saik Model, Y ve X arasında aynı dönemde yani döneminde oraya çıkan ilişkiden gelmekedir. Y = b 0 + b 1 X + u, (=1,2,,n.)

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Mücahit AYDIN * Keywords: Stock Exchange, Exchange Rates, Symmetry, Asymmetric Causality JEL Classification: G10, G15, F30

Mücahit AYDIN * Keywords: Stock Exchange, Exchange Rates, Symmetry, Asymmetric Causality JEL Classification: G10, G15, F30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK Ekonomeri ve İsaisik Sayı:27 2017 1-15 DERGİSİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BORSA İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİMETRİK ve ASİMETRİK

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER

EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER EŞANLI DENKLEMLİ MODELLER Eşanlı denklem siseminde, Y den X e ve X den Y ye karşılıklı iki yönlü eki vardır. Y ile X arasındaki karşılıklı ilişki nedeniyle ek denklemli bir model

Detaylı

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI LASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Harun TERZİ (*) Sabiha OLTULULAR (**) Öze: Bu çalışmada enflasyon-büyüme-sabi sermaye yaırımları arasındaki ilişki korelasyon, zaman serileri analizleri

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BULGULAR

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BULGULAR Ömer Halisdemir Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Yıl: Nisan 018 Cil-Sayı: 11() ss: 33-46 ISSN: 564-6931 DOI: 10.587/ohuiibf.38686 hp://dergipark.gov.r/ohuiibf/ TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı In. Journal of Managemen Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ aürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 119 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE CRİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ Osman Mura TELTR (*) Harun TERZİ (**) Öze: Bu çalışmada, ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen 2009, Volume IV Spring SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME İbrahim Güran YUMUŞAK Durmuş Çağrı YILDIRIM ÖZET

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY / www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 hp://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2860 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Saik Model Y = b 0 + b 1 X + u, (=1,2,,n.) Saik Model, Y ve X arasında aynı dönemde yani döneminde oraya çıkan ilişkiden

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

TÜRK KATILIM BANKALARININ FON KAYNAKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU BANKALARIN KLASİK BANKALARLA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 1

TÜRK KATILIM BANKALARININ FON KAYNAKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU BANKALARIN KLASİK BANKALARLA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 1 TÜRK KATILIM BANKALARININ FON KAYNAKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU BANKALARIN KLASİK BANKALARLA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 1 Musafa Emin GÜL * Talip TORUN ** Cüney DUMRUL *** ÖZ Kaılım bankalarının

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE DE YAŞAM BEKLENTİSİ - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL MODELİ İLE BİR ANALİZ

TÜRKİYE DE YAŞAM BEKLENTİSİ - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL MODELİ İLE BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen 008, Volume III Spring TÜRKİYE DE YAŞAM BEKLENTİSİ - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL MODELİ İLE BİR ANALİZ ÖZET Seyfein Erdoğan Hilal Bozkur İkisadi

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Birinci dereceden Otokorelasyon. Birinci Dereceden Otoregressif Süreç; AR(1) u t. u t nin t döneminde (yıl, ay, gün gibi) aldığı değer u t-1

Birinci dereceden Otokorelasyon. Birinci Dereceden Otoregressif Süreç; AR(1) u t. u t nin t döneminde (yıl, ay, gün gibi) aldığı değer u t-1 OTOKORELASYON Ookorelasyon, anaküle haa erimi u serisi ile ilgili bir konudur. u haa eriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki olması demekir. Y = a + bx + u Cov (u,u s ) 0 u = r u -1 + e Birinci

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s Niğde Üniversiesi İİBF Dergisi, 2014, Cil: 7, Sayı: 2, s.61-74 61 TÜRKİYE DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ 1 ÖZET Uğur ADIGÜZEL 2 Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002,

Detaylı

OTOKORELASYON OTOKORELASYON

OTOKORELASYON OTOKORELASYON OTOKORELASYON OTOKORELASYON Y = α + βx + u Cov (u,u s ) 0 u = ρ u -1 + ε -1 < ρ < +1 Birinci dereceden Ookorelasyon Birinci Dereceden Ooregressif Süreç; A R(1) e = ρ e -1 + ε Σe e ˆ ρ = Σ 1 e KARŞILA ILAŞILAN

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Belirsizliğin Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Belirsizliğin Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi () 1 / : 17 16 Belirsizliğin Özel Tükeim Harcamaları Üzerindeki Ekisi: Türkiye Örneği Burçak Müge Vural * Şevke Alper Koç ** Koray Vural *** Öze: Tükeim

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 29 95 ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ Zehra ABDİOĞLU (*) Harun TERZİ (**) Öze: Tanzi ekisi; enflasyonun,

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ Kaan MASATÇI ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE DE FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ Kaan MASATÇI ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE DE FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ Kaan MASATÇI ÖZET Arş.Gör.Burak DARICI Bu çalışmada, Türkiye de faiz oranlarını, hem reel hem de finansal ekileri olması ve

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 10 Eylül 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 10 Eylül 2006 İkisa ve Girişimcilik Üniversiesi Türk Dünyası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Ensiüsü Celalaba KIRGIZİSTAN TÜRKİYE DE İHRACATA VE TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN ANALİZİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Detaylı