ABD ANAYASA HUKUKUNDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD ANAYASA HUKUKUNDA"

Transkript

1 ABD ANAYASA HUKUKUNDA MAHREMİYET HAKKı Sibel İNCEOGLU ABD Hukuku'nda right to privacy (özel yaşam/mahremiyet hakkl)anayasa'da yer almayan bir haktır. Zaman içinde Federe devletlerin yüksek mahkemelerinin kararlarında kullanmaları ve daha sonra da Federal Yüksek Mahkeme'nin tanıması ile ortaya çıkmıştır. Türkiye'de özel yaşam hakkının sağladığı koruma alanından daha geniş bir alana sahiptir. Bu çalışmada da Türk Hukuku'nda özel yaşam hakkı çerçevesinde benimsenen konut dokunulmazlığı, aile yaşamı, haberleşme özgürlüğü gibi konulardan çok right to privacy'nin bu farklı yanları üzerinde durulacak, sınırlarının nasıl tespit edildiği belirlenecek ve hukukumuzdaki bazı sorunlara bu farklı gözlükle bakılacaktır. ÖZEL YAŞAM AÇıSıNDAN ABD ANAYASA HUKUKU VE TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN FARKLI YANLARı ABD Hukukunda yer alan "right to privacy" kavramı, Türk Hukukunda özel yaşamın gizliliği ve korunması olarak tanımlanmaktadır; sözcük anlamında değerlendirildiğinde, Türk Anayasası'nda yer alan "özel yaşamın gizliliği ve korunması" kavramı ile aynı içe riği taşıyormuş gibi görünse de, Türk Anayasa Hukukundan farklı olarak, right to privacy ABD Anayasa Hukukunda çok geniş bir içeriğe sahiptir. Konut ve özel kağıtla rın dokunulmazfığı, cinsel eylemler, aile ve karı ya da kocanın hakları, doğum kontrolü, '" Dr.. Mamıara Unıversılesı Hukuk Fakültesı Araştırma Görevlısı. jnsan Hak/arı Yıllığı, Cilt J9-20, J997- J998.

2 174 İnsan Haklan Yzlfığı kürtaj, yaşam destekleyici araçların ve tanınmışlardır. ' çekilmesi right to privclcj' çerçevesinde tartışılmış Özel yaşamın gizliliği ve korunması kavramı Türk Hukukunda çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin, "kişinin sadece kendisi için saklı tuttuğu ve başkalarının bilgisinden uzak kalmasını istediği yaşam görünümleri",2 "kişilerin gizli hayat alanlarında yapmış oldukları faaliyetlerin başkaları tarafından bilinmemesini istedikleri tarat1ar",3 "herkes tarafından bilinmeyen, özel araştırma ve bilgi edinmeyle sağlanan kişiye ait hususlar"," "başkalarının bilgisinden uzak kalması gereken giz alanları"/ özel yaşamın gizliliği ve korunması kavramlarının tanımlarından bir kaçıdır. Diğer daha kapsamlı bir tanım özel yaşam ile ifade edilenin "özel yaşamın düzenini ve bu yaşama kimlerin, ne ölçüde, nasıl ve ne zaman müdahale edebileceklerini veya bu yaşamı algılayabileceklerini bireyin kendi kendisine saptaması veya başkalarının bireyin özel yaşamını onun koyduğu ölçüler içersinde algılayabilmesi veya bu yaşama müdahale edebilmesi" olduğu üzerinde durmaktadır. 6 Yukarıda belirtilen tanımlarda dikkati çeken en önemli tarat~ özel yaşamın gizli bir alanının olduğu ve bu alanın başkalarının bilgisinden uzak tutulması gerektiğidir. Özel yaşam hakkının korunmasını "başkalarınca öğrenilmesi istenilmeyen kişiye ait hususlar'" olarak özetleyenler de bu düşünceyi doğrulamaktadırlar. Nitekim, doktrinde benimsenen bakış açısı, özel yaşamla korunanın kişinin sadece kendisinin bildiği "sır alanı" ile kişinin belirli kimselerle, belli ölçüler İçerisinde paylaştığı yaşam parçaları olduğu üzerinde durmakta ve bu alanın başkalarının bilgisinden korunmasını özel yaşamın korunması olarak görmektedir. ıı i 982 Anayasası 'nda "özel hayatın gizliliği ve korunması" başlığı altında 20, 2 ı ve 22. Maddeler yer almıştır. 20. Maddede özel yaşama ve aile yaşamına saygıdan genel anlamda söz edildikten sonra, aynı madde içinde üstün, özel kağıtların ve eşyanın aranamaması düzenlenmiştir. Takip eden iki maddede de konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne yer verilmiştir. Türk Hukukunda ağırlıklı olarak, özel yaşam hakkı, "öze/ yaşama ait gizli alanın, üstün, özel kağıt ve eşyalarının, haberleşmenin korunması yoluyla başka/arı tarafindan öğreni/memesi veya özel yaşamın sürdürulduğü konutun korunması" çerçevesinde algılanmış ve Anayasa Mahkemesi kararları da bu unsur üzerinde odaklanmıştır.') 1982 Anayasası'nın özel yaşamın gizuliği başlıklı 20. Maddenin i Bkz. Harokl J. Spaeth, The Constitution of the United States, I.l ed., Harper Perennial, New York, 1991, s Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Durumu, İstanbul, 1982, s J Aytekin Ataay, Sahıslar Hukuku, istanbul, 1978, s çetin Özek, Basin Hukuku, İstanbuL, s Aydın Zevkliler, M. Beşir Acabey, K. Emre Gökyayla, Zevkliler Medeni Hukuk, 5. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998, s \ Oya Araslı, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve TC. Anayasasında Düzenlenmesi, (Doçentlik Tezi). Ankara, 1979,s.6. 'Ersan Sen, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, İstanbuL, 1996, s. 7. ıı Bu konuda doktrindeki görüşler için bkz. O. Araslı, a.g.k., s E , K. 1975/202, T. 21/ , AYMKD, Sayı 13, s. 646; E. 1963/336, K. 1967/29, T /9/1967. AYMKD, Sayı 6, s. 28: E. 1971/31, K. 1972/5, T /2/1972, AYMKD, Sayı LO, s

3 ABD Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı 175 gerekçesinde, "öze) hayatın korunması her şeyden önce bu hayatın gizliliğinin korunması, başkalarının gözleri önüne serilememesi demektir" denilerek belirtilen giztilik ü zerinde durulmaktadır, Anayasa Mahkemesi de bu tanımı kararlarında kullanmaktadır. iii Oysa özel yaşam sadece, kişinin öğrenilmesini istemediği konuların başkalarınca öğrenilmesi ile sınırlı değildir. Özel yaşam, aynı zamanda, kendi özel yaşamımıza ait konular hakkında özgürce, hiçbir müdahaleye izin vermeksizin karar vermeyi ve bu kararı uygulamayı da içermektedir. Bir anlamda farklı olma hakkı ya da özerklik, özel yaşamın sınırları içindedir. Nitekim, Kaboğlu özel yaşam tanımı içine gizliliğin yanı sıra, bağımsızlığı da alarak bu tanımı genişletmiştir. Kaboğlu bağımsızlığı "kişinin en geniş anlamında, yaşam biçim ve türünü, davranışlarını, kişisel eylemlerini ve ilişkilerini tercih etme hakkı" olarak tanımlamaktadır. Li ABD Hukukunda right to privacy, hem doktrinde hem de Mahkeme kararlarında, ö zerkliği ve farklı olmayı içinde barındıracak şekilde geniş algılanmaktadır. ABD'de, Ö zel Yaşam Hakkında Komite (The Committee on Privacy) raporunda, right to privacy şöyle tanımlanmıştır: "toplumdan gelecek bütün baskılara karşı koyarak, kişisel ve duygusal alanlarda özerkliği güvence altına almakla kendini gösteren özel bir bağımsızlık türüdür".'2 Gerçekten de kişi sadece kendi gizlilik alanının korunmasını değil, bunun yanı sıra, kişisel özelliklerini koruyarak, ayıplanmak ve cezalandırılmak korkusu olmaksızın bu özellikleri özgürce yaşamak, bu özellikleri ile yaratıcı gücünü harekete geçirmek ve hatta bu kişisel özeııiklerini, kimliğini herkes karşısında ortaya koymak, savunmak da ister; diğer bir deyişle özerkliğinin korunmasını ister. Bu açıdan, ABD Hukuku, Türk Hukuku için aydınlatıcı ve üzerinde durulmaya değerdir. ABD Hukukundaki uygulamaları incelemeden önce belirtilmesi gereken diğer bir konu da bu bakış açısının sadece ABD Hukukuna özgü olmadığıdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin de bu yaklaşımı benimsediği görülmektedir. Bunun tipik örneği, homoseksüel davranışları Ceza Yasası'nda bir suç olarak düzenlemiş olan Kuzey İrlanda'nın bu hükümden dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesini ihlal ettiği yönündeki karardır. Homoseksüel davranışların ceza gerektiren bir suç olarak düzenlenmesi Mahkeme tarafından özel yaşama müdahale olarak kabul edilmiştir.'3 Mahkemeye göre, toplumun homoseksüelliği ahlaka aykırı olarak gören üyeleri, başkalarının özel a lanlarındaki homoseksüel hareketlerinden dolayı şok olsalar da, rahatsız veya kızgın olsalar da, bu, rızası olan yetişkinlere cezai yaptırımların uygulanmasına bir gerekçe olamaz. Mahkeme, toplumsal ihtiyacın, başvurucıı gibi homoseksüel eğilimi olan bir kişinin yaşamı üzerinde ilgili yasanın yarattığı zarar verici etkilerinden daha ağır olmadığını düşünmektedir. Bu karar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi organlarının farklı olmayı veya özerkliği özel yaşam hakkı içinde değerlendirdiklerini göstermektedir. E. 1985/8, K. 1986/27, T. 26/ , AYMKD, Sayı 22, s ; E. 1986/24, K. 1987/8, T. 31/3/1987, AYMKD. Sayı 23, s iii E. 1987/24, K. 1987/8, T. 31/3/1987, AYMKD, Sayı 23, s. ı 82. LI ıbrahim Ö, Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, 3. Baskı, Afa Yayınları, İstanbuL, 1996, s Report of the Committee on Privacy, 1972, s. 327, bkz., O. Araslı, a,g.k., s. 7. 1;\ Dudgeon v. United Kingdüm, Series A, No. 45, 23 Eylül 1981.

4 176 İnsan Hakları Yıllığı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bu yaklaşımını belgeleyen başka kararları da vardır. Örneğin, cinsiyet değiştirmek için operasyon geçiren bir transseksüel kişinin yeni cinsel kimliğinin hukuken tanınmamasını, Sözleşme'nin 8. Maddesine aykırı bulmuş 14 tur. Özel yaşam, daha önce de behrtildiği gibi, ABD Hukukunda pek çok konuyu içermek tedir. Anayasa'nın 4 ve 5. Ek maddelerinde özel yaşam hakkından söz edilmese de, bu rada yer alan haklar da özel yaşam alanı içine girmektedir. IS Bu maddeler, kişinin konut eşya ve kağıtlarının dokunulmaz1ığınl ve kişinin kendi aleyhine tanıklık edemeyeceğini içermektedir. Söz konusu maddeler Türk Hukukunda kabul edilen anlamda özel yaşa mın gizliliğini korumaktadır. Fakat, ABD 'de, özel yaşam hakkı, özellikle kişinin mah rem alanına giren konulara ve özerk kararlarına ilişkin olarak, ek 14. Madde çerçevesin de Federal Yüksek Mahkeme tarafından dile getirilmektedir. Özerkliği ön plana çıkaran bu yönü göz önüne alınarak, bu çalışmada, ABD Anayasa Hukukunda yer alan "right to privacy" kavramının karşılığı olarak özel yaşamın gizliliği hakkı veya özel yaşam hakkı kavramı yerine, aradaki farkı vurgulamak amacıyla mahremiyet hakkı kavramı kullanı lacaktır. Mahremiyet hakkı kavramı, Türk Hukukunda benimsenen özel yaşamın gizlili ği kavramının taşıdığı içerikten farklı bir içeriğe dikkat çekeceği gibi, Türk Anayasa Hukuku'nda özel yaşam hakkı çerçevesinde farklı bir alt başlık olarak tanınmasına da neden olabilecektir. ABD ANAYASA HUKUKUNDA MAHREMİYET HAKKıNıN İÇERİGİ ABD Anayasası 'nda "mahremiyet hakkı" diye bir hak açıkça belirtilmemiştir. i 890 yı lına kadar ne kamu hukukunda ne de özel hukukta bu haktan söz edilmemiştir. Bu ta rihten önce, özel yaşam hakkının ihlalinden doğan hukuki sorunlar, bu ihlallerin "common law"da kabul edilmiş mülkiyet hakkına tecavüz, hakaret, yanlış tanıtma, gö revin kötüye kullanılması, sözleşmeye aykırı hareket gibi hukuka aykırı durumlara uy ması halinde, "common law"daki bu gibi konulara ilişkin hukuki uygulama çerçevesin de çözülmüştür. 1890'da ilk defa New York mahkemeleri "mahremiyet hakkı" kavra mına yer vermişlerdir, bundan sonra da pek çok Federe Devlet mahkeme kararlarında bu kavram yer almıştır. ın Federal Yüksek Mahkeme'nin mahremiyet hakkına açıkça yer veren kararlar vermesi ise son derece geç bir döneme rastlamaktadır, bu konudaki ilk kararı ı 965 yılındaki ünlü Griswold Kararıdır. ABD Anayasası'nın Ek 14. maddesinde yer alan "due process oflaw" şartı (hukukun a dil olarak uygulanma koşulu) ve "fiberty" (özgürlük) kavramı, ilk on ek maddede yer a lan haklar bildirisinin (biıı of rights) uygulanmasını sağlamaktadır. iii Hukukun adilolarak uygulanma koşulu, usule ilişkin bir hakkı andırıyorsa da, Federal Yüksek Mahkeme tarafından iki anlamda yorumlanmıştır. Birincisi usul açısından hu Bkz. Ö. Kaboğlu, a.g.k., s Bkz. Sanford Levinson, "Privaey", Kermit L. Hall (Ed.), The Onord Companion to the Supreme Court of the United States, s Bkz. O. Araslı, a.g.k., s. 84, 87, U.S. 479 (1965). ılisteven Emanııel, Constitutional Law, 6 lh Ed., Emanueı Law Outlines Ine., New York, J991, s. 130.

5 ABD Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı 177 kukun adilolarak uygulanma koşuludur, bu koşul hukukun uygulanmasında, bir uyu ş mazlıkta taraf olan kişinin "dinlenme zorunluluğu" gibi, adil bir usul izlenmesini sağlamaktadır:'i İkincisi ise, içerik açısından hukukun adil olarak uygulanma koşuludur. İ çerik açısında hukukun adil olarak uygulanma koşulu, Anayasa'da yazılı olmayan bireysel hakları da garanti altına alan bir koşulolarak yorumlanmaktadır. ıo Bu ikinci anlamı, Anayasa'nın yer verdiği hakların adil bir şekilde korunmasını garanti altına almanın yanı sıra, özgürlük kavramı ile birlikte değerlendirilerek bir ekonomik hak olan "sözleşme özgürlüğü" ve ekonomik hak olmayan "mahremiyet hakkı" gibi kavramların Anayasa'da yer almamasına rağmen, Amerikan Anayasa Hukuku'na girmesini de sağlamıştır. Örneğin, bir hukuki düzenleme kişinin mahremiyet hakkına müdahale ediyorsa, bu düzenleme "hukukun adilolarak uygulanmasına uyulmaksızın özgürlüğü ortadan kaldırdığı" (taking of Iiberty without due process of law) için Anayasa'nın ek 14. maddesine aykırı bulunmaktadır. ıı 1928 yılında, Federal Yüksek Mahkeme yargıcı Brandeis karşıoyunda şöyle demektedir: "Bizim anayasamızın kurucuları, insanların ruhsal doğasının, onların duygularının ve akıllarının anlamını tanımışlardır. Kurucular, yaşamın acısının, zevkinin ve tatmininin sadece bir kısmının maddi şeylerde bulunduğunu biliyorlardı. Amerikalıların i nançlarını, düşüncelerini, heyecanlarını, duygularını korumaya çalıştılar. Kurucular, Hükümete karşı, medeni insanın en fazla değer verdiği ve hakların en kapsamlısı olan müdahale edilmeme hakkını vermiştir ıı n Bu görüş, ı 928 yılında karşı oyda yer alsa da, daha sonra oldukça saygı görmüş ve mahremiyet hakkının tanınmasında temel alınmıştır. ilk olarak, i 965 tarihli Griswold v. Connecticut Kararında,l3 Federal Yüksek Mahkeme, mahremiyet hakkının Anayasa'ca korunduğunu açıkça vurgulamıştır. Griswold'da gebe!ikten korunma araçlarının satışını, kullanılmasını ve bunların kullanılması konusundaki yardımı, tavsiyeyi yasaklayan Yasanın mahremiyet hakkına aykırı olduğunu vurgulamıştır. Evlilik ve üremeye ilişkin konuların insanın varlığına ilişkin son derece mahrem ve temel konular olduğunu ve bu konularda devlet müdahalesinden bağımsız olmanın bir mahremiyet hakkı olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre, Haklar Bildirgesi (Bill of Rights), açıkça mahremiyet hakkını bir hak olarak belirtmese de, devletin müdahalelerinden korunması gereken bir mahremiyet a lanı yaratmış ve mahremiyet menfaatinin korunmasını güvence altına almıştır. Evli insanların doğum kontrol araçlarını kullanma hakları da bu mahremiyet alanı içinde yer almaktadır. Haklar Bildirgesinde açıkça sayılmış olup olmadığına bakılmaksızın, Anayasa'nın Ek 14. maddesi tüm temel hakları korumaktadır. Dolayısıyla, devletin mahremiyet alanına müdahalesi Ek 14. maddeye aykırılık oluşturmaktadır. 19 Thomas O. Sargentieh, "Due Process, Proecdural", Kermit L. Hall (Ed.), The Oxford Companion to the Supreme Court of the United State, s lt/bkz. Peter Charles Hoffer, "Duc Process, Substantive", The Oxford Companion to the Supreme Court of the United State, Ed. Kermit L. Haıı, s S. Emanuel, a.g.k., s llolmstead v. U.S. Kararı, 277 U,s. 438,478 (1928). 2"381 U.S.479, 1965.

6 178 İnsan Hakları Yıllığı Yüksek Mahkeme, Griswold Kararından önce, mahremiyet tanımını vurgulamaksızın da ekonomik olmayan haklara ilişkin bu formülasyonu kullanmıştır. Meyer ve Pierce Kararları buna örnektir. Çocuk eğitimine ilişkin bu Kararlarda Ek 14. Maddeye aykırılık saptanmıştır. Meyer Kararında,24 Yüksek Mahkeme, ilk öğretimde okuyan çocuklara yabancı dil eğitimi verilmesini yasaklayan federe devlet yasasını Anayasa'ya aykırı bulmuştur. Mahkeme kararında, ideal vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan Eski Yunan Site devlet anlayışıyla benzerlikleri belirterek, söz konusu yasanın Amerikan ideallerine bağlı homojen bir halk yaratmaya çalıştığını vurgulamıştır. Yüksek Mahkeme, Pierce Kararında 2 ; da devlet okuııarı dışındaki diğer ilköğretim okullarını yasaklayan yasayı Anayasa'ya aykırı bulmuştur. Kararda, özgürlük temel teorisinin federe devlete çocukları standart hale getirme yetkisini vermediği belirtilmiştir. 2(, Griswold Kararından sonra, birbirinden çok farklı koşullarda Federal Yüksek Mahkeme mahremiyet hakkına dayanarak karar vermiştir. Mahremiyet hakkı kavramı bizim anladığımız anlamından çok öteye geçmiş, daha çok kişisel özerkliği tanımlayan bir hak 01 muştur. l7 Örneğin, bir şehrin, herhangi bir bağları olmaksızın bir evde yaşayan bireylerin sayısını sınırlayıp sınırlayamayacağl,2h kişinin kürtaj kararı verebilip verememesi,2~ kişinin yaşam destekleyici araçlardan çekilme kararıjli gibi konular mahremiyet hakkının içinde değerlendirilmiştir. Roe v. Wade Kararında Amerikan Federal Mahkemesi, hamile bir kadının, annenin yaşamını kurtarma amacı dışında, kürtajı yasaklayan Teksas Kürtaj Ceza Yasasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını değerlendirirken mahremiyet hakkına dayanmıştır. Federal Mahkeme, "mahremiyet hakkının, ister Anayasa'nın 14. değişikliğinde yer alan kişisel özgürlük ve Devletin eylemleri üzerindeki kısıtlamalar kavramına dayansın - Federal Mahkeme mahremiyet hakkını Ek 14. maddeye dayandırmıştır-, ister 9. maddede yer alan kişilerin haklarının korunması kavramına dayansın, bir kadının hamileliğini sona erdirip erdirmeme kararını kapsayacak kadar geniş bir hak olduğunu" söylemektedil'\1 Bu kararda, mahremiyet hakkı çerçevesinde, beden bütünlüğü hakkının yer al.dığı belirtilmekte, kişinin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının temel bir hak olduğu üzerinde durulmaktadır. Mahremiyet hakkının korunduğu diğer bir karar ise Whalen v. Roe Kararıdır. Yüksek Mahkeme, opium, amfetamin gibi tehlikeli ilaç reçetesi alan kişilerin isim ve adreslerinin bir liste halinde bilgisayara kaydedilmesi zorunluluğunu getiren Yasayı mahremiyet hakkına aykırı bulmuştur. Mahremiyet hakkının tam olarak ne olduğu çok açık olmamakla birlikte, Federal mahkeme, Whalen v. Roe Kararında şöyle tarif etmektedir: "mahremiyet hakkı iki tür menfaati korumaktadır. Birincisi, kişisel konuların açıklan- 24 Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, J Pierce v. Society of Sisters, 268 US 5 L0, Bkz. Red Rubenfeıeı; "The Right of Privacy", John H. Garvey (Ed.). Modern Constitutional Theory, Alexander Aleinikoff, Minnesota. 199 I, s S. Emanuel, a.g.k., s lk Moore v. East Cleveland, 431 U.S Roe v. Wade, 410 U.S. 153 (1973). :ı0 Cruzan v. Missouıi Department of Health, ı JoS.Ct. 284 J, \1 Bkz. dipnot 27.

7 ABD Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı 179 masından kaçınma menfaati, ikincisi ise, bazı önemli kararları alırken bağımsız olma menfaatidir lı : '2 Mahkemenin belirttiği bu son menfaat, beden bütünlüğüne ilişkin kişisel kararları da kapsamaktadır. Beden bütünlüğüne ilişkin kişisel seçimler konusunda, Federal Yüksek Mahkeme'nin 1990 yılındaki Cruzan Kararı ilginçtir. ll Federal Yüksek Mahkeme bu kararda bir hastanın kendisine bağlı yaşam destekleyici araçların çekilmesine karar vererek ölümü seçmesini tanımıştır. Mahkeme, kişinin tedaviyi sona erdirme kararını Anayasa'nın Ek14. maddesine dayandırmıştır. Hukukun adilolarak uygulanma şartı (due process of law) çerçevesinde kişinin istemediği tıbbi prosedürlerin uygulanmasına zorlanmama özgürlügü olduğu vurgulanmıştır. Daha önce verdiği kararlara da atıf yaparak,34 Yüksek Mahkeme, "temyiz gücüne sahip bir kişi, Anayasa tarafından korunan, istemediği tıbbi prosedürleri reddetme özgürlüğüne sahiptir" demiştir. Bu anlamda kişi kendi bedeni ü zerinde özerklik hakkına sahiptir. Mahkemeye göre, bu özgürlük çerçevesinde, Anayasa, yaşam destekleyici gıda ve sıvıyı reddetme hakkını da korumaktadır. Mahkeme, yaşam destekleyici araçları reddetme hakkını tanırken, insan yaşamının korunmasına ilişkin devlet menfaatini de değerlendirmiştir. Yargıçların çoğunluğunun düşüncesine göre, yaşam destekleyici araçları reddetme hakkı temyiz gücüne sahip bir kişi söz konusu olduğunda devletin yaşamı koruma menfaatinden önce gelir. Temyiz gücünün olmadığı durumlarda ise, açık ve ikna edici bir delil ile kişinin tedaviyi reddettiği ortaya koyulamıyorsa, Eyalet yaşamı koruma menfaatini ön plana çıkarabilir ve yaşam destekleyici araçları reddetme hakkını tanımayabilir. ilgili davada, temyiz gücüne sahip kişilerin ölme hakları olduğu açıklığa kavuşurken, temyiz gücüne sahip olmayan, bitkisel yaşamdaki Nancy Cruzan'ın ebeveynlerinin, Cruzan'a suni yollarla gıda ve sıvı verilmesinin sona erdirilmesini içeren talebi reddedilmiş ve bu talebi yerine getirmeyi yasaklayan Missouri Yasası, Federal Anayasa'ya uygun bulunmuştur. Her türlü kişisel kararın mahremiyet hakkının koruma alanı içinde yer alıp almadığı tartışmalıdır. Federal Mahkeme her olayda ayrı ayrı değerlendirme yapmaktadır. Bir kişisel kararın mahremiyet alanına girip girmeyeceğini tespit ederken, zaman zaman o kararın Amerikan geleneklerine uygun olup olmadığını da değerlendirmektedir. Örneğin homoseksüel sodomiyi cezalandıran Georgia Yasasını Anayasa'ya uygun bulmuştur. Mahkeme Amerikan geleneklerinin ve tarihinin homoseksüel sodomiyi tanımadığını ve Anayasası'nın da böyle bir özgürlüğü zımni olarak tanıdığına dair bir iz taşımadığını belirtmiştir. Mahkeme homoseksüel sodominin mahremiyet alanına girmediğini sapta " mıştır.' U.S. 600, l'icruzan v. Director. Missouri Department of Health, 110 S. Ct _I-ı Davranışsal bozukluk zorunlu tedavisi için akıı hastanesine sevk, ek 14. m'nin ihlaline neden olmuştur. Bkz. Vitek v. Jones, 445 U.S_ 480,494 (1980): Çocukların da yetişkinterle birlikte gereksiz yere tıbbi tedavi için tutulmama özgürlügü yine ek 14. md çerçevesinde degerlendirilmiştir. Bkz. Parham v. J.R., 442 US, 584, 600, S.Ct. 2841, 1986.

8 180 insan Hakları Yıllığı Diğer yandan Mahkeme, pek çok başka kararında, Amerikan geleneklerinde ya da tari hinde yer almayan bir çok hakkı ve özgürlüğü mahremiyet alanına sokmuştur. Örneğin, Roe Kararı bunun tipik örneğidir. Kürtaj koruma alanına sokulmuştur. Diğer bir örnek, ırkıarın birleşmesini (ırklar arası evliliği) cezalandıran yasayı, evlenmeyi seçme özgür lüğünün ek ı 4. madde tarafından korunduğunu vurgulayarak Anayasa'ya aykırı bulma sıdır. J1' Son olarak yine Ek 14. madde'ye dayanarak ölme hakkını kabul eden Cruzan ka rarı da başka bir örnektir:'7 Wisconsin v. Yoder Kararında da Mahkeme kişinin farklı olma hakkının mahremiyet alanına girdiğini vurgulamaktadır. "Tuhaf veya kararsız bir yaşam biçimi başkalarının haklarına veya menfaatlerine müdahale etmediği sürece farklı demektedir. JK olduğu için suçlanamazıt Federal Mahkeme'nin bazı kararlarında, Amerikan geleneklerinde ve tarihinde köklerini bulmayan kişisel kararları bir hak olarak görmemesi haklı olarak eleştiriimiştir. Mah keme'nin bu yaklaşımının, başkalarına zarar vermediği sürece farklı olabilme hakkını, dolayısıyla mahremiyet hakkının amacını sınırladığı Tribe tarafından savunulmuştur. J9 Sandel, homoseksüel davranışları yasaklayan Yasanın korunmasının bir ahlak sorunu olmaktan çok bir demokrasi sorunu olduğunu vurgulamıştır. 41l Rubenfeld, söz konusu Yasanın anayasaya aykırı olduğunu, çünkü kişileri standart hale getirmeye çalıştığını, homoseksüelleri, sosyal kurumlar ağına girmeye zorladığını belirtmektedir. 41 Mahremiyet hakkı, ABD Hukukunda comman law kökenli özerklik kavramının ortaya çıkardığı sonuçları korumaya yönelik bir haktır. Özerklik, kendi durumunu ve bedenini kontrol etmeyi gerektirir. Bu anlamda, kişinin kendi bedeni ve aklının kişisel, mahrem alanı üzerindeki kontrolünden mahrum edilmesi mahremiyet hakkına bir saldırı oluş turmaktadır. Fakat, özerkliğin sınırlanamaz bir hak olduğunu söylemek mümkün değil dir. Toplum içinde yaşayan kişilerin tamamıyla özerk olduklarını söyleme imkanı yok tur. Kişinin kendi mahremiyetine ilişkin menfaati başkalarının korunması gereken hak larına tecavüze neden olabilmektedir. Bu nedenle, her hak ve özgürlük gibi, özerkliğin ve mahremiyetin sınırları vardır. ABD HUKUKUNDA MAHREMiYET HAKKıNıN SıNıRLARı Federal Yüksek Mahkeme, mahremiyet hakkını ve genelolarak ekonomik olmayan te mel hakları korumaya yönelik kararlarında bu hakların sınırlarını da çizmektedir. Önce likle Mahkeme, hangi temel hakka müdahale edildiğini saptamaktadır. Bir temel hakka müdahale söz konusu ise, Mahkeme, ilk olarak, devletin bu müdahale ile ulaşmak iste diği amacının sadece "meşru" olmasını değil, zorunlu olmasını da aramaktadır. İkinci olarak da amaç ile kullanılan araçların (alınan tedbirlerin) arasındaki ilişkinin çok yakın, akılcı olmasını aramaktadır. Diğer bir deyişle araçların amacı gerçekleştirmek için elve- JliLoving v. Virginia, 388, U.S Cruzan v. Director. Missouri Department of Health, i LO S. Ct. 2841, lK 406 U.S., 205, J9Lawrence Tribe, American Constitutional Law, Foundation Press, Second Ed., New York, s Michael J. Sandel, "Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality", John H. Garvey (Ed.), Modern Constitutional Theory, T. Alexander Aleinikoff, Minnesota, ı 99 ı, s \ R. Rubenfeld, a.g.k., s. 539.

9 ABD Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı ISI rişli ve orantılı olması gerekmektedir..p - Federal Yüksek Mahkeme, Avrupa Birliği çerçevesinde Adalet Divanı'nın, İHAS'nin Strasbourg organlarının, bazı Avrupa anayasa mahkemelerinin ve Türk Anayasa Mahkemesi'nin, temel hakların sınırlanmasının sınırını saptamak için uyguladığı "ölçülülük ilkesini"nin 4.\ benzeri bir test uygulamaktadır. Federal Yüksek Mahkeme, polis memurlarının saç, bıyık, sakal, giyim biçimi gibi dış görünüşlerine ilişkin kurallar içeren düzenlemenin, mahremiyet hakkına müdahale ettiği iddiasını haklı bulmamıştır.~ Bu düzenlemenin, diğer bir deyişle müdahalenin, kişilerin ve mülkiyetin güvenliğini sağlamaya yönelik zorunlu bir amacı olduğu belirlenmiş, düzenleme ile kişilerin ve mülkiyetin güvenliğinin sağlanması arasında akılcı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Polis memurlarının dış görüntüleri birbirlerine benzer kılınarak, toplumun onları kolayca ayırt etmesi sağlanmakta ve birbirine benzer olmanın yarattığı hir gruba aidiyet ruhu güçlendirilmektedir. Diğer bir örnek, aşılama ve kan testi gibi bazı zorunlu tıbbi prosedürlerin uygulanmasının Anayasa'ya aykırı bulunmamasıdır. Kamu sağlığının gerektirdiği bazı durumlarda, kola zorla iğne yapılması özerkliğe bir saldırı olarak görülmemektedir. 4S Roe v. Wade Kararı 46 da belirtilen testin uygulandığı kararlardan biridir. Roe Kararında kürtajla ilgili kadının kişisel kararının mahremiyet hakkının koruma gören alanına girdiği saptanmıştır, daha sonra bu hakkı sınırlamayı doğrulayacak zorlayıcı bir devlet a macı, menfaati olup olmadığına bakıımış ve sınırları ortaya koyulınuştur. Hamilelik dönemi üç aylık dönemlere bölünmüş ve her bir dönem için ayrı kurallar uygulanmıştır. Birinci üç-aylık dönemde devlet kürtajı yasaklayamaz veya zorlaştırıcı tedbirler alamaz. 47 Devletin kürtaja ilişkin düzenleme yapmasınm amacı anne sağlığının korunmasıdır. İlk üç-ayda kürtaj olan kadınların ölüm oranı çok düşük olduğundan, devletin kürtajı yasaklayarak veya zorlaştırıcı düzenleme getirerek, anne sağlığını korumaya yönelik bir "zorlayıcı menfaate" sahip olduğu söylenemez. Fakat devlet kürtajın sadece bu konuda yetkilendirilmiş doktorlar tarafından yapılmasını zorunlu kılabilir. İkinci üç-aylık dönemde kürtaj olan annelerin ölüm oranı daha yüksek olduğu için devlet annenin sağlığını koruyucu tedbirler alabilir. Burada zorlayıcı bir amaç vardır. Devletin ikinci üç-aylık dönemdeki kürtajı düzenlerken aldığı önlemlerin anne sağlığını ko ~2S. Emanucl, a.g.k., s. 15X. ~;\ Ölçülüilik ilkesi için bkz. Fazıl Sağlam. Temel Hakların SınırlanmHsı ve Özü, AÜSBF. Ankara, 1982, s ; ibrahim Ö. Kaboğlu. KolektifÖzgürlükler, OÜHf. Diyarbakır, s : I.Ö. Kaboğlu. Özgürlükler..., a.g.k., s ; Christian Rumpt: "ÖlçtııtiHik ilkesi ve Anayasa Yargısındaki işlevi ve Niteliği". Anayasa Vargısı, Sayı LO. Ankara. 1993, s ~ P.A Müller. "İsviçre Raporu", Anayasa Vargısı, (7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 27 Nisan 1987 Lizbon). A YM, Ankara, s ~ Kelley v. Johnson, 425 U.S. 238, (1976, 45 Schmerber v. Califomia, 384 U.S. 757, 1966; Brdthaupt v. Abmııı, 352 U.S. 432, Roe v. Wade davasının gelişimi. iddia ve savunma makamlarının tezleri, delilleri için bkz. Marian Faux. Roe v. Wade-Marking the ' Anniversary of the Landmark Supreme Court Decisİon that Made Abortion Legal, Mentor Press. New York, 1993, passim. 47 Devletin kort~iı zorlaştırıcı usulü hükümler getiremeyeceğini belirten daha açık kararı için bkz.: Doe v. Bolton, 410 U.S. 179, Bu kararda Mahkeme kürtajın her dönemde hastanede yapılmasını öngören hnkmlln Anayasaya aykırı olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre birinci üç-aylık dönemde lisanslı klinikler de bu Wr operasyonlar için yetkili görülmelidirier.

10 182 insan Hakları Yıllığı rumaya yönelik amaçla "akılcı" bir ilişki içinde olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, "elverişli, orantılı" tedbirler olmalıdır. Örneğin, kürtajın bir klinikte değil hastanede yapılmasını zorunlu tutabilir. Sözü geçen bu iki dönemde kürtaj yasaklanamamaktadır. Mahkemenin burada dikkati çeken yaklaşımı fetüsün bu iki üç-aylık dönemde yaşama hakkı olmadığının belirlenmesidir. Devlet sadece anne sağlığını koruma amacını güdebilir, fetüsün yaşamını koruma amacını Mahkeme zorlayıcı bir amaç olarak görmemektedir. Diğer bir deyişle, fetüsün menfaat ve haklara sahip bir kişi olduğu reddedilmektedir, anneden ayrı bir varlık olarak değerlendirilmemektedir. Fetüsün yaşamı ancak üçüncü üç-aylık dönemde koruma görmektedir. Çünkü, ancak ü çüncü üç-ayda fetüs "yaşayabilir" hale gelmekte, annenin rahmi dışında yaşama kapasitesine sahip olabilmekte ve kişi olarak kabul edilebilmektedir. Bu nedenle, devletin bu dönemde fetüsü korumaya yönelik bir zorlayıcı menfaati vardır, kürtajı yasaklama yetkisine sahiptir. Bununla beraber, annenin yaşamını veya sağlığını korumak gerektiğinde kürtaja bu dönemde de izin verilmektedir. Federal Yüksek Mahkeme, fetüsün yaşayabilirliğinden önceki ilk iki üç-aylık dönemde de, ek 14. maddede yer alan "kişi" anlamında korunması gerektiği, devletin bu konuda zorlayıcı bir menfaati olduğu iddiasını açıkça reddetmiştir. Mahkeme'ye göre, fetüs bu dönemde "kişi" değildir, bu nedenle korunması gereken zorlayıcı bir menfaat yoktur. Annenin mahremiyet hakkı fetüsün potansiyel yaşamına tercih edilmiştir. Bunun gerekçesi Mahkeme tarafından açıkça bel irtijmemiştir. Mahkeme'nin fetüsü belli bir dönem için "kişi" olarak görmeyen yaklaşımı eleştiriimiştir. Noonan, Mahkeme'nin fetüsü insan olmaktan çıkardığını ve bu yaklaşımın ondokuzuncıı yüzyıl mahkemelerinin köleleri insan olarak görmeyişlerine benzediğini söylemektedir. 411 Yüksek Mahkeme'nin kürtaj yanlısı kararı yoğun olumsuz eleştiriler yanında, övgülere de neden olmuştur. Bu konuda, kürtaj yanlısı doktrindeki görüş, kürtajın yasaklanması halinde kadının bedeninin kendisine bağımlı başka bir varlığın ihtiyaçlarını karşılamak için kullandırılmak zorunda bırakılacağı ve bunun da Anayasa'ya aykırı olduğu yönündedir. Bu görüşe göre, potansiyel yaşama hakkına sahip olmak başkasının bedenini kullanma hakkına sahip olmayı sağlamamaktadır. 49 Diğer bir kürtaj yanlısı görüş Dworkin tarafından savunulmuştur ve fetüsün diğer insanlarla aynı ölçüde haklara ve menfaatlere sahip olamayacağını belirtmektedir. sıı Bu görüş, haklara ve menfaatlere sahip olabilmek için bir tür bilinçlilik durumunun olması gerektiğini, diğer bir deyişle fıziksel yaşam kadar, zihinsel yaşamın da olması gerektiğini söyler. Bu özelliklere sahip olmayan tetüsün tek bir menfaati vardır o da acıdan ko 4H John T. Noonan Jr., 'The Root and Branch of Roe v. Wade", John H. Garvey (Ed.). Modern Constitutional Thcory, T. Alexander Aleinikoff, Minnesota, 1991, s Bkz. J.J. Thomson, HA Defence of Abortion H, in R. M. Dworkin (Ed.), The Pilosophy of Law, Oxford University, 5. Ed., OxfonL 1986, s ; S. Emanuel, a.g.k., s. 166' Ronald Dworkin, Life's Dominion, an Argument ahout Ahortion, Euthanasia and Individual Freedom, Alfred A. KnopfPress, New York, 1993, s

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması Ivana Roagna Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi:

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: HAKEMLİ Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan iki adım ileri bir adım geri* Mahmut ERDEMLİ** Tolga ONUR*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 23.12.2013 Tezin Savunulduğu Tarih : 16.01.2014

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 23.12.2013 Tezin Savunulduğu Tarih : 16.01.2014 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNET ARACILIĞI İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESRA PEKER DEMİR 0910032001 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 23.12.2013

Detaylı

YAŞAMA HAKKINA SAYGI NEDENİYLE ÖLÜMÜ İSTEMEK

YAŞAMA HAKKINA SAYGI NEDENİYLE ÖLÜMÜ İSTEMEK YAŞAMA HAKKINA SAYGI NEDENİYLE ÖLÜMÜ İSTEMEK PRETTY - BİRLEŞİK KRALLIĞA KARŞI WISHING TO DIE IN THE NAME OF RESPECTING THE RIGHT TO LIFE PRETTY VS. THE UNITED KINGDOM Mert NOMER * Özet: Çalışmada, Diane

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2014/36 Karar Tarihi : 27.5.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 230.

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması

Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Yasalarımızda Tekzip (Düzeltme ve Cevap) Hakkı ve Uygulaması Erol Tatar* I. GİRİŞ Basının dördüncü güç olduğu artık tartışmasız kabul edilmektedir. Basın bir güçse, bu gücün sınırları da olmalıdır. Tüm

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN, 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI EXAMINING URBAN TRANSFORMATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW NUMBER 6306 FROM THE POINT OF RIGHTS AND FREEDOMS Selami

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı