YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara"

Transkript

1 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; nsanların, nsan ve yükler n veya sadece yükler n taşınmasında kullanılan asansörler n nsan can ve mal güvenl ğ n tehd t etmeyecek şek lde kullanımlarını sağlamak ve çevrey korumak üzere şletme, bakım, per yod k kontrol, mevcut asansörler n y leşt r lmes, denet m, garant ve satış sonrası h zmet şartları le uyulması gereken kuralları bel rlemekt r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel k; Asansör Yönetmel ğ (95/16/AT) kapsamında p yasaya arz ed len asansörler ve Asansör Yönetmel ğ (95/16/AT) n n yürürlüğe g rmes nden önce monte ed lm ş olan ve halen faal durumda bulunan asansörler kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k; 3/6/2011 tar hl ve 635 sayılı B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 3/7/2005 tar hl ve 5393 sayılı Beled ye Kanununa, 22/2/2005 tar hl ve 5302 sayılı İl Özel İdares Kanununa, 23/6/1965 tar hl ve 634 sayılı Kat Mülk yet Kanununa ve 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Yönetmel kte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmel kte geçen; a) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte ed leceğ b nada/yapıda nşaat ş n kend adına yapan veya sözleşme le devreden yapı sah b n veya asansörün monte ed leceğ mevcut b nada b na sorumlusunu, b) A t p muayene kuruluşu: Asansörlerde per yod k kontrol ve muayene konularını çerecek şek lde TS EN ISO IEC standardı kapsamında akred te olan Türk ye de yerleş k özel veya kamu kuruluşunu, c) AT uygunluk beyanı: Asansör monte eden n p yasaya arz ett ğ yen asansörün Yönetmel ğe uygunluğunu beyan ett ğ belgey, ç) Bakanlık: B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığını, d) Bakım: Asansörün h zmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca kend s n n ve b leşenler n n, fonks yonlarının ve güvenl k gerekler n n tasarlandığı veya yürürlüktek mevzuata uygun olarak rev ze ed ld ğ b ç mde devamlılığını sağlamaya yönel k, asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından per yod k olarak ayda b r yürütülen şlemler, e) B na sorumlusu: Asansörün güvenl b r şek lde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenl olarak bakımını, per yod k kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, b nada/yapıda kat mal kler n n kend aralarında seçeceğ veya dışarıdan yetk vereceğ k ş y veya kat mal k n veya mal kler n veya kamu b nalarında/yapılarında sorumlu yetk l y, f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara bölgeler n, g) İlg l dare: Beled yeler veya beled ye sınırları dışında kalan alanlardak yapılar ç n l özel dareler n, ğ) Kom syon: 5393 sayılı Beled ye Kanununun 15 nc maddes ve 5302 sayılı İl Özel İdares Kanununun 7 nc maddes çerçeves nde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma grubunu, h) Kurtarma çalışması: Asansör çer s nde nsanın veya nsanların mahsur kaldığına da r b lg n n alınmasıyla b rl kte kurtarma tal matına uygun olarak yapılan ve nsanın veya nsanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı, ı) Mevcut asansör: Yönetmel ğ n zorunlu uygulamaya g rd ğ 15/8/2004 tar h nden önce monte ed len ve halen kullanılmakta olan asansörü, ) Tak p kontrolü: Asansör per yod k kontrolünde bel rlenen uygunsuzlukların g der l p g der lmed ğ ne da r A t p muayene kuruluşu tarafından yapılan gözet m faal yet n, j) Tesc l: Asansörün resmî olarak lg l dare tarafından kayıt altına alınmasını, k) TS EN standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj ç n Güvenl k Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörler ç n Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörler n n Güvenl ğ n Gel şt rme Kurallarını, l) TSE: Türk Standardları Enst tüsünü, m) TÜRKAK: Türk Akred tasyon Kurumunu, n) Yen asansör: Yönetmel ğ n zorunlu uygulamaya g rd ğ tar hten sonra p yasaya arz ed len asansörü, o) Yetk l serv s: Asansörlerde aylık bakım ve serv s h zmet n n yürütüleb lmes ç n asansör monte eden n kend adına kurduğu serv s stasyonu ve/veya sorumluluğu kend nde olmak üzere sözleşme le yetk verd ğ gerçek veya tüzel k ş y, ö) Per yod k kontrol: Asansörün güvenl ve şletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına da r yılda b r defa yaptırılacak olan muayeney, p) Yönetmel k: Asansör Yönetmel ğ (95/16/AT) n, fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Asansör K ml k Numarası, Yen Asansörün Yapıya Uygunluğunun Kontrolü, 1.htm 1/7

2 Yen Asansörün Tesc l ve Mevcut Asansörün Tesc l Asansör k ml k numarası MADDE 5 (1) Bu Yönetmel k kapsamında bulunan her asansör, asansör k ml k numarası le tanımlanır. (2) Asansör k ml k numarası ç n İç şler Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres Ver Tabanında b nalara/yapılara ver len b na numarası esas alınır. B nada/yapıda b rden fazla asansör bulunması durumunda, her b r asansöre b na/yapı ç ndek toplam asansör sayısına göre ver len sıra numarası b na numarasına lave ed lerek ek-1 de yer alan çer ğe uygun asansör k ml k numarası A t p muayene kuruluşu tarafından per yod k kontrol aşamasından önce oluşturulur ve alüm nyum esaslı yapıştırma et ket şekl nde tanımlanır. Et ket, üzer ndek yazılar kolay s l nemeyecek ve yapıştığı yerden kolayca sökülemeyecek n tel kte olur. (3) Et ket; 85x50 mm boyutlarında, asansör k ml k numarasını oluşturan rakamlar se Ar al yazı t p nde, 28 karakter boyutunda, gr zem n üzer ne s yah renkl yazılarak hazırlanır ve asansörün per yod k kontrolünde, asansör kab n n n çer s nde kumanda butonu h zasında kab n tabanından en az 160 cm yüksekl ğe kolayca sökülmeyecek b r şek lde l şt r l r. (4) Asansör k ml k numarası, A t p muayene kuruluşu tarafından b r defaya mahsus olarak oluşturulur ve er ş m ne z n ver len kend ver tabanı vasıtasıyla lg l dare le paylaşılır. (5) Asansör kab n ne l şt r len et ket n, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza ed lmes ne da r sorumluluk, b na sorumlusundadır. (6) A t p muayene kuruluşu, b na numarasına Bakanlık üzer nden er ş m sağlar. Yen asansörün b naya/yapıya uygunluğunun kontrolü MADDE 6 (1) Yönetmel k kapsamında monte ed len yen asansörün monte ed ld ğ b naya/yapıya fenn uygunluğuna l şk n kontroller 3194 sayılı İmar Kanunu, lg l d ğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şek lde lg l dare tarafından yürütülür. Yen asansörün tesc l MADDE 7 (1) Yönetmel k kapsamında p yasaya arz ed len yen asansör, p yasaya arz ed ld ğ tar h t barıyla otuz gün çer s nde asansör monte eden tarafından b r defaya mahsus olmak üzere lg l dareye tesc l ett r l r. (2) Asansör monte eden, tesc l şlem ç n aşağıda bel rt len belgeler n suret le b rl kte lg l dareye başvurur: a) Sanay s c l belges, b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belges veya raporu, c) AT uygunluk beyanı ve mza s rküsü suret, ç) Garant belges, d) TSE h zmet yeterl l k belges, e) Başvuru sah b asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kes len montaj ve proje bedel dah l fatura, f) İlk per yod k kontrol raporu. (3) Tesc l aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından lk per yod k kontrolü yaptırılmayan ve yeş l b lg et ket l şt r lmeyen asansör, lg l dare tarafından tesc l ed lmez. (4) Uygun görülen tesc l başvurusu net ces nde, ek-2 de yer alan çer ğe uygun olacak şek lde onaylı tesc l belges lg l dare tarafından düzenlen r ve asansör monte edene sunulur. Mevcut asansörün tesc l MADDE 8 (1) Bu Yönetmel ğe göre A t p muayene kuruluşu tarafından tesp t yapılan ve TS EN standardı esas alınarak güvenl k sev yes artırılan mevcut asansör, b r defaya mahsus olmak üzere lg l dare tarafından tesc l ed l r. (2) B na sorumlusu, mevcut asansörün güvenl k sev yes n n TS EN standardına göre artırıldığını spatlayacak olan yeş l et ket almış per yod k kontrol raporuyla lg l dareye 30 gün çer s nde başvurur. (3) Mevcut asansörün tesc l belges, ek-3 te yer alan çer ğe uygun olacak şek lde lg l dare tarafından düzenlen r ve b na sorumlusuna sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakım, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlg l D ğer Hususlar Bakım MADDE 9 (1) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan asansörün bakımı, b na sorumlusu le bakım sözleşmes mzalayan asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından yapılır. (2) B na sorumlusu le asansör monte eden veya onun yetk l serv s arasında mzalanacak olan bakım sözleşmes nde, bu Yönetmel ğe aykırı hususlara yer ver lemez. (3) P yasaya arz ed len her yen asansörün h zmete alındığı tar h, asansörün en temel tekn k özell kler, halat ve/veya z nc rler n ve t p kontrol belges gerekt ren parçaların özell kler, tes s planları ve elektr k devre şemaları g b asansörün ana fonks yonlarını çerecek unsurların ve asansör per yod k kontrol sonuçları le öneml kazaların kayıt ed leceğ asansör kayıt defter, söz konusu asansörü p yasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Ayrıca asansör k ml k numarası, asansör kayıt defter nde bel rt l r. Asansör kayıt defter n n b tmes durumunda, yen defter bakım sözleşmes mzalayan asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından tem n ed l r. B ten kayıt defter, b na sorumlusu tarafından asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza ed l r. (4) Asansör bakım ve onarımı sonrasında oluşan atıkların yönet m, lg l mevzuatına göre yapılır. Bakımın kapsamı MADDE 10 (1) Asansörün, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı, asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan tal matlara göre yapılır. (2) Bu Yönetmel ğe göre bakım; a) Yağlama ve tem zlemey, 1.htm 2/7

3 b) Kontroller, c) Kurtarma çalışmalarını, ç) Ayarlama şlemler n, d) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana geleb len b leşen onarımını veya değ ş m n, kapsar. (3) Bu Yönetmel ğe göre bakım; a) Asansörün yer n n değ şt r lmes n, b) Tahr k ün tes, askı s stem, kumanda s stem, taşıyıcı/kab n, durak kapısı ve/veya asansör güvenl k aksamlarının değ ş m n, c) İtfa ye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını, ç) Asansör kuyusunun dış bölümler n n tem zlenmes n, d) Taşıyıcı/kab n ç kısmının tem zlenmes n, kapsamaz. (4) Bu madden n üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentler nde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlend r lmeyen asansöre a t değ ş kl kler, asansör monte eden tarafından yer ne get r l r. (5) Beyan yükü ve/veya beyan hızı ve/veya sey r mesafes nde değ ş kl k yapılan asansör, Yönetmel k şartlarını sağlar. Bakımla lg l d ğer hususlar MADDE 11 (1) B na sorumlusu le sözleşme mzalayan asansör monte eden veya onun yetk l serv s, söz konusu asansör ç n detaylı b r durum tesp t raporu hazırlar ve b na sorumlusuna let r. (2) Asansör monte eden veya onun yetk l serv s nce her bakımda yapılan şlemler kayıt altına alınır ve b r nüshası b na sorumlusuna let ld kten sonra b r nüshası da kend s tarafından muhafaza ed l r ve talep ed lmes durumunda lg l lere sunulur. (3) B na sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün mak ne veya makara da res nde veya yönet m bürosunda kalıcı olarak muhafaza eder. (4) Asansör monte eden veya onun yetk l serv s, nsan can ve mal güvenl ğ yönünden asansörün r sk taşıması durumunda b na sorumlusunu yazılı olarak b lg lend r r. Asansörün, asansör monte eden veya onun yetk l serv s nce güvenl hale get r lmes n sağlamakla b na sorumlusu yükümlüdür. (5) Asansör monte eden veya onun yetk l serv s, asansörde yapılan değ ş kl kler ve kazaları asansör sey r defter ne şler. (6) Asansör monte eden veya onun yetk l serv s, k k ş den az olmamak üzere b nadak /yapıdak asansör sayısını d kkate alarak b na sorumlusunun bel rleyeceğ sayıda k ş ye ac l durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğ t m ver r. Ver len bu eğ t m b r tutanakla kayıt altına alınır. B na sorumlusu, eğ t m alan k ş ler n değ şmes hal nde yen görevl lere eğ t m ver lmes n sağlar. Kurtarma tal matı, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla göreb lecekler yerlerde muhafaza ed l r. (7) Asansör monte eden, yaptığı her t p ve özell ktek asansörün yedek parçalarını en az on yıl süreyle tem n etmekle yükümlüdür. Asansör monte eden p yasaya arz ett ğ asansöre bakım h zmet veren b r başka asansör monte eden veya onun yetk l serv s veya b na sorumlusunun bu konudak taleb n normal p yasa koşullarında sağlar. (8) Bakım, onarım ve arıza g derme faal yetler yürütülürken gerekl ş sağlığı ve güvenl ğ tedb rler 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu ve lg l mevzuat hükümler doğrultusunda asansör monte eden veya onun yetk l serv s nce alınır. (9) Bakım esnasında, bakım şler nden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personel n n gerekse bakımla lg s bulunmayan k ş ler n yaralanmasına veya ölümüne neden olab lecek hmallere da r sorumluluk bakım yapan asansör monte eden veya onun yetk l serv s nded r. (10) B na sorumlusu tarafından, bakım sözleşmes yapılan asansör monte eden veya onun yetk l serv s n n dışındak üçüncü tarafların asansöre müdahales ne z n ver lmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Garant Belges, Satış Sonrası H zmetler ve Yetk l Serv s le İlg l Şartlar Garant belges MADDE 12 (1) Asansör monte eden p yasaya arz ett ğ yen asansöre l şk n olarak ek-4 te yer alan çer ğe uygun olacak şek lde garant belges n düzenlemek zorundadır. (2) Asansör monte eden tarafından p yasaya arz ed len her yen asansör, p yasaya arz ed ld ğ tar h t barıyla en az üç yıl süre le garant ed l r. (3) Asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından asansörde değ şt r lecek aksam veya parça k yıldan az olmamak üzere garant ed l r. (4) Garant belges nde tanımlanacak olan azam tam r süres on beş günden fazla olamaz. B na sorumlusunun garant kapsamında yapacağı ücrets z onarım taleb, azam tam r süres ç nde asansör monte eden tarafından yer ne get r l r. (5) Yönetmel k kapsamında p yasaya arz ed len her yen asansöre yönel k garant süres boyunca sunulacak olan bakım h zmet, b na sorumlusunun başka b r asansör monte eden veya onun yetk l serv s le sözleşme mzalayacağını beyan etmemes durumunda, o asansörü p yasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından ver l r. (6) B na sorumlusunun garant süres çer s nde b r başka asansör monte eden veya onun yetk l serv s le sözleşme mzalaması, o asansörü p yasaya arz eden asansör monte eden n garant le lg l sorumluluklarını ortadan 1.htm 3/7

4 kaldırır. (7) Garant süres çer s nde bakım ücret le lg l şartlar, asansör monte eden le asansör yaptırıcısı arasında mzalanacak olan asansör yapım sözleşmes nde bel rlen r. Satış sonrası h zmetler MADDE 13 (1) Yönetmel k kapsamında p yasaya arz ed len ve garant ed len her yen asansöre yönel k satış sonrası h zmetler, asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından yer ne get r l r. (2) Bakanlık tarafından bu Yönetmel kte bel rlenm ş olan asgar kr terler çerçeves nde satış sonrası h zmetler n yer ne get r leb lmes amacıyla en az b r yetk l serv s stasyonu asansör monte eden bünyes nde kurulur. (3) Faal yet ana merkez n n bulunduğu coğraf bölgen n dışında p yasaya arz ed len her asansöre yönel k satış sonrası h zmetler, asansör monte eden tarafından yer ne get r l r. Asansörün p yasaya arz ed ld ğ coğraf bölgede, en az b r yetk l serv s stasyonu asansör monte eden tarafından kurulur veya bu Yönetmel k şartlarını sağlayan herhang b r asansör monte eden veya onun yetk l serv s yle yetk l serv s sözleşmes yapılır. (4) Asansör monte eden, monte ett ğ her asansör ç n en az 10 yıllık kullanım ömrü süres nce, yeterl tekn k personel ve yedek parça stoku bulundurmak suret yle, bakım ve serv s h zmet n sunmak zorundadır. (5) Yönetmel ğe göre b r m doğrulaması yaparak asansör monte eden statüsü kazanan gerçek veya tüzel k ş, TSE H zmet Yeterl l k Belges n n düzenlenme tar h nden t baren yılda en az b r adet elektr k veya en az b r adet h drol k tahr kl asansörü p yasaya arz ederek asansör monte eden statüsünü sürdürdüğünü yapmış olduğu ş sözleşmes ve tesc l belges le TSE ye spatlamak zorundadır. Yetk l serv s le lg l şartlar MADDE 14 (1) Asansör monte eden n bünyes nde kurduğu ve/veya sözleşme mzaladığı her yetk l serv s n, TSE H zmet Yeterl l k Belges ne sah p olması zorunludur. (2) Yetk l serv s, b r serv s tekn k sorumlusu, en az k tekn k bakım personel ve en az b r dar personelden oluşturulur. (3) Serv s tekn k sorumlusunun, mak na veya elektr k veya elektr k-elektron k veya mekatron k alanlarında mühend sl k/teknoloj fakülteler n n b r nden mezun olması gerek r. (4) Tekn k bakım personel n n; a) İk yıllık meslek yüksekokullarının mak ne, elektr k, elektron k, mekatron k, otomasyon, elektromekan k taşıyıcılar veya raylı s stemler bölümler nden mezun olmaları veya, b) Endüstr meslek l seler n n asansör, elektr k, elektron k, mak ne veya mekatron k bölümler nden mezun olmaları veya, c) Endüstr meslek l seler n n lg l bölümünden mezun olmamaları hâl nde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belges ne sah p olmaları, gerek r. (5) Bu madden n dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentler nde tanımlanan tekn k bakım personel n n, 27/4/2012 tar hl ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Da r Tebl ğ kapsamında düzenlenm ş olan bakım ve onarım sert f kasına sah p olmaları gerek r. (6) Yetk l serv s sözleşmes noter huzurunda yapılır ve k yılda b r yen len r. (7) Yetk l serv s sözleşmes n n kapsamı, asansör monte eden n vereceğ yetk ve sorumluluklar çerçeves nde bel rlen r. (8) Yetk l serv s sözleşmes, asansörlerde bakım, onarım ve serv s h zmetler ne l şk n detayları çermek zorundadır. Asansör montajı ve 10 uncu madden n üçüncü fıkrasının (b) bend nde bel rt len herhang b r ana unsurun değ ş m le lg l konular sözleşme kapsamının dışında tutulur. (9) Yetk l serv s sözleşmes nde, bakım h zmet sunulurken asansöre ver leb lecek hasarlara l şk n yetk y veren asansör monte eden n de sorumlu olacağı bel rt l r. (10) TSE H zmet Yeterl l k Belges n n kapsamında yetk y veren asansör monte eden n unvanı ve markasına l şk n ayrıntılar açıkça bel rt l r. (11) Asansör monte eden sözleşme mzalayacağı yetk l serv s personel n n eğ t m n sağlar ve bu konuda hazırlanmış olan her türlü b lg ve belgen n dokümantasyonunu oluşturarak muhafaza eder. (12) TSE H zmet Yeterl l k Belges ç n Türk Standardları Enst tüsüne yapılan başvurularda, lg l standart şartları le b rl kte bu maddede bel rt len gerekl l kler de aranır. BEŞİNCİ BÖLÜM B na Sorumlusunun Yükümlülükler ve Denet m B na sorumlusunun yükümlülükler MADDE 15 (1) B na sorumlusu, asansörün güvenl b r şek lde çalışmasını sağlamak üzere ayda b r kez bakımını ve yılda b r kez per yod k kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve per yod k kontrol ücret n n ödenmes nden sorumludur. (2) B na sorumlusu, engell ler n er şeb l rl ğ ç n asansörün sürekl olarak çalıştırılmasını sağlar. (3) Per yod k kontrol ücret b na sorumlusu tarafından kontrol tar h nden t baren 30 gün çer s nde öden r. (4) B na sorumlusu, asansörle lg l herhang b r tehl kel durumu asansör monte eden veya onun yetk l serv s ne let r ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından müdahale ed lene kadar gerekl güvenl k tedb rler n alır. Denet m MADDE 16 (1) Asansör monte eden tarafından garant le lg l şartların ve satış sonrası h zmetler n sağlanıp sağlanmadığı, bu Yönetmel k le bel rlenm ş olan kr terlere uygun bakım h zmet n n asansör monte eden veya onun yetk l serv s nce sunulup sunulmadığına da r denet m, Bakanlık tarafından yapılır. 1.htm 4/7

5 (2) İlg l dare le protokol mzalayan A t p muayene kuruluşunun, Bakanlığın bel rlem ş olduğu usul ve esaslara uygun faal yet sürdürüp sürdürmed ğ ne da r denet m, Bakanlık Sanay Genel Müdürlüğü ve Sanay Ürünler Güvenl ğ ve Denet m Genel Müdürlüğü koord nasyonunda B l m, Sanay ve Teknoloj İl Müdürlükler le gerekt ğ nde müştereken yapılır. ALTINCI BÖLÜM Per yod k Kontrol, Per yod k Kontrol Dönem ve Yaptırma Sorumluluğu, Per yod k Kontrol Esasları, Per yod k Kontrol Ücret, Per yod k Kontrol Sonuçlarının Değerlend r lmes ve Protokolün Yaptırılmasına İl şk n Tedb rler Per yod k kontrol MADDE 17 (1) Bu Yönetmel k kapsamında bulunan asansörün per yod k kontrolü Bakanlık tarafından yetk lend r len ve lg l dare le protokol mzalayan A t p muayene kuruluşu tarafından yapılır. (2) İlg l dare, A t p muayene kuruluşu ç n bel rlenen şartları sağlaması ve Bakanlıkça yetk lend r lmes durumunda per yod k kontrol faal yet yürüteb l r. (3) A t p muayene kuruluşlarının yetk lend r lmes ve kamuoyuna duyurulmasına l şk n usul ve esaslar, Kom syon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından tebl ğ le bel rlen r. Per yod k kontrol dönem ve yaptırma sorumluluğu MADDE 18 (1) B nada/yapıda sürekl olarak kullanılan asansörün per yod k kontrolü, yılda b r defa yaptırılır. Per yod k kontrolün yaptırılmasına da r yükümlülük lg l dare ve b na sorumlusuna a tt r. (2) Yönetmel k kapsamında p yasaya arz ed len yen asansörün lk per yod k kontrolü tesc l aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzer ne en geç 15 gün çer s nde A t p muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk per yod k kontrolün yaptırılması ve kontrol ücret n n ödenmes ne da r sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Per yod k kontrol esasları MADDE 19 (1) İlg l dare kend sorumluluk alanı çer s nde bulunan asansörler n per yod k kontrolü ç n Bakanlık tarafından yetk lend r len herhang b r A t p muayene kuruluşu le protokol mzalar. (2) İlg l dare le protokol mzalayacak olan A t p muayene kuruluşu, TÜRKAK tarafından akred te ed l r. Akred tasyon belges n n kapsamını tanımlayan muayene alanı, muayene türü ve standart veya şartname bölümler nde, ulusal mevzuata ve ulusal mevzuatın gerekl l kler ne uygun atıf yapılması zorunludur. (3) İlg l dare, protokol aşamasında A t p muayene kuruluşunun yeterl l ğ n değerlend r rken, sah p olduğu akred tasyonun kapsamı, per yod k kontrol ve muayene konularını çerecek şek lde düzenlenm ş olan meslek sorumluluk s gortasının uygunluğu, bünyes nde tam zamanlı olarak çalıştırdığı tekn k yönet c ve muayene elemanı sayısı, per yod k kontrol ücret ve per yod k kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçh zatın durumu g b kr terler göz önünde bulundurur. (4) Yapılan değerlend rme net ces nde bel rlenen A t p muayene kuruluşu le lg l dare arasında protokol mzalanır ve lg l dare tarafından kamuoyuna duyurulur. (5) İlg l dare, bu Yönetmel ğe uygun olacak şek lde bel rleyeceğ A t p muayene kuruluşu le en az k yıllık protokol yapar. (6) A t p muayene kuruluşu, sah p olduğu akred tasyonun ve meslek sorumluluk s gortasının sürekl l ğ n yetk süres boyunca sağlar. (7) Güvens z veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün lk tak p kontrolünde A t p muayene kuruluşunca b na sorumlusundan ayrıca ücret talep ed lemez. Sonrak tak p kontroller nden ücret alınıp alınmayacağına da r esaslar, lg l dare le A t p muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol le bel rlen r. (8) İlg l daren n b r başka A t p muayene kuruluşu le protokol mzalaması durumunda, protokolden önce gerçekleşt r len per yod k kontrolün sonucuna l şk n tak p kontrolü, söz konusu per yod k kontrolü gerçekleşt ren ve protokolü sona eren A t p muayene kuruluşu tarafından gerçekleşt r l r. (9) Bakanlık tarafından A t p muayene kuruluşunun yetk s n n ptal ed lmes durumunda se tak p kontrolü, lg l dare le protokol mzalayan A t p muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bu durumda tak p kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına da r esaslar, lg l dare le A t p muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol le bel rlen r. (10) Per yod k kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden n veya onun yetk l serv s n n nezaret nde gerçekleşt r l r. Per yod k kontrole nezaret edecek olan k ş n n tekn k bakım personel olması ve per yod k kontrolde A t p muayene kuruluşu le şb rl ğ yapması asansör monte eden veya onun yetk l serv s tarafından sağlanır. (11) Per yod k kontrole nezaret eden asansör monte eden veya onun yetk l serv s n n bu Yönetmel kte bel rt len kr terler sağlamadığının bel rlenmes durumunda, denet m ç n asansörün bulunduğu ldek B l m, Sanay ve Teknoloj İl Müdürlüğüne gerekl b ld r m A t p muayene kuruluşu tarafından yapılır. (12) Per yod k kontrol aşamasında asansörde oluşab lecek hasarların tazm n, A t p muayene kuruluşunun meslek sorumluluk s gortasından karşılanır. (13) Per yod k kontrol faal yet yürütülürken gerekl ş sağlığı ve güvenl ğ tedb rler, 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu ve lg l mevzuat hükümler doğrultusunda A t p muayene kuruluşu tarafından alınır. (14) A t p muayene kuruluşu, tanz m ett ğ per yod k kontrol raporunu lg l dareye, asansör monte edene veya onun yetk l serv s ne ve b na sorumlusuna let r. Bu rapor, A t p muayene kuruluşu, lg l dare, asansör monte eden veya onun yetk l serv s ve b na sorumlusunca muhafaza ed l r. (15) Asansörde meydana geleb lecek b r kaza sonrasında per yod k kontrol tekrarlanır. (16) Per yod k kontrol sonuçlarının g r leceğ ve Bakanlık ver tabanı le entegre ed leceğ b r ver tabanı A t p muayene kuruluşu tarafından oluşturulur. Söz konusu ver tabanı lg l dareye de açık tutulur. (17) Per yod k kontrol, lg l daren n protokol yaptığı A t p muayene kuruluşu tarafından b na sorumlusunun 1.htm 5/7

6 taleb üzer ne veya resen yapılır. Per yod k kontrol ücret MADDE 20 (1) Per yod k kontrol ücret, Kom syon kararı doğrultusunda tesp t ed lerek Bakanlık tarafından tebl ğ le lan ed len taban ve tavan f yat aralığı esas alınarak lg l daren n karar organı tarafından bel rlen r. (2) A t p muayene kuruluşu, b na sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahs l edeceğ per yod k kontrol ücret n n azam % 10 unu, protokol yapacağı lg l dareye aktarır. Per yod k kontrol ücret n n lg l dareye aktarılacak kısmı, lg l daren n karar organı tarafından bel rlen r ve taraflar arasında mzalanacak protokolde yer alır. İlg l dare bu m ktarın dışında A t p muayene kuruluşundan lave gel r taleb nde bulunamaz. (3) Per yod k kontrol taban ve tavan ücret, her yıl Verg Usul Kanunu hükümler uyarınca tesp t ve lan olunan yen den değerleme oranında arttırılır. Per yod k kontrol sonuçlarının değerlend r lmes MADDE 21 (1) Per yod k kontrol sonuçları kusursuz, haf f kusurlu, kusurlu ve güvens z olmak üzere dört grupta değerlend r l r. (2) Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, lg l dare adına per yod k kontrolü yapan A t p muayene kuruluşu tarafından yeş l renkl b lg et ket l şt r l r. (3) Haf f kusurlu olarak tanımlanan asansöre lg l dare adına per yod k kontrolü yapan A t p muayene kuruluşu tarafından mav renkl b lg et ket l şt r l r. (4) Kusurlu olarak tanımlanan asansöre lg l dare adına per yod k kontrolü yapan A t p muayene kuruluşu tarafından sarı renkl b lg et ket l şt r l r. (5) Güvens z olarak tanımlanan asansöre lg l dare adına per yod k kontrolü yapan A t p muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkl b lg et ket l şt r l r. (6) Kırmızı renkl b lg et ket l şt r len ve güvens z olarak tanımlanan asansörün kullanımına b na sorumlusu tarafından z n ver lmez. Bu asansörün en fazla otuz gün çer s nde güvenl hale get r lmes b na sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A t p muayene kuruluşu tarafından tak p kontrolü yapılır. Tak p kontrolü net ces nde güvenl hale get r lmed ğ bel rlenen asansör, lg l dare tarafından mühürlenerek h zmetten men ed l r. Söz konusu mühürleme şlem nde lg l dare tarafından ek-5 tek formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlen r ve b rer nüshası A t p muayene kuruluşu le b na sorumlusuna let l r. (7) Güvens z olarak tanımlanan asansörün bu madden n altıncı fıkrasında bel rt len süre çer s nde güvenl hale get r lmeden çalıştırılmasından doğab lecek can ve mal kaybından b na sorumlusu mesuldür. (8) Sarı renkl b lg et ket l şt r lm ş olan asansördek uygunsuzlukların en fazla altmış gün çer s nde g der lmes b na sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A t p muayene kuruluşu tarafından tak p kontrolü yapılır. Tak p kontrolü net ces nde güvenl hale get r lmed ğ bel rlenen asansör, lg l dare tarafından mühürlenerek h zmetten men ed l r. (9) İlg l dare tarafından mühürlenerek h zmetten men ed len asansörün güvenl hale get r lmes ne yönel k düzeltme şlem n n başlatılab lmes ç n b na sorumlusu tarafından lg l dareye ve şlem sonrası gerekl tak p kontrolü ç n A t p muayene kuruluşuna başvurulur. İlg l dare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına da r b na sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme şlem ç n gerekl z n sürec ek-6 dak formata uygun mühür bozma tutanağı le başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlen r ve b rer nüshası A t p muayene kuruluşu le b na sorumlusuna let l r. İlg l daren n zn le gerçekleşt r lecek düzeltme şlem ve akab nde gerçekleşt r lecek olan tak p kontrolü net ces ne göre asansör h zmete sunulur. (10) Mav renkl b lg et ket l şt r lm ş olan asansörde bel rlenen uygunsuzlukların b r sonrak per yod k kontrole kadar g der lmes b na sorumlusunca sağlanır. (11) İlg l dare le protokol mzalayan A t p muayene kuruluşu tarafından uyulması gereken kurallar le per yod k kontrol net ces nde tesp t ed len uygunsuzlukların hang ler n n haf f kusurlu, kusurlu ve güvens z kategor s ne g rd ğ ne da r hususlar Kom syon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebl ğ le bel rlen r. Protokolün yaptırılmasına l şk n tedb rler MADDE 22 (1) İlg l daren n herhang b r A t p muayene kuruluşu le protokol yapmaması veya yapamaması durumunda, Bakanlık gerekl tedb r alır. (2) Bu madden n b r nc fıkrasında bel rt len durumda, lg l dareye en yakın yerde per yod k kontrol faal yetler n sürdüren, yeterl tekn k donanıma ve personele sah p olan A t p muayene kuruluşunun lg l dare le protokol yaparak görevlend r lmes Bakanlık tarafından sağlanır. YEDİNCİ BÖLÜM Mevcut Asansörün Güvenl k Sev yes n n Arttırılması Mevcut asansörün güvenl k sev yes n n arttırılması MADDE 23 (1) Mevcut asansörün güvenl k sev yes, Yönetmel k kapsamında monte ed lm ş olan asansörün güvenl k sev yes ne yakın eş değer b r sev yeye get r lerek artırılır. (2) Mevcut asansörün güvenl k sev yes n n artırılmasına yönel k yürütülecek şlemlerde, ek-7 de yer alan ve TS EN standardında bel rt len tehl kel durumlar ve söz konusu tehl kel durumlara l şk n bahs geçen standard le atıf yapılan çözüm öner ler esas alınır. (3) Mevcut asansör ç n bel rt len tehl kel durumlar, TS EN standardına uygun olacak şek lde Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebl ğ ek ndek asansör per yod k kontrol l steler nde tanımlanır. (4) Ek-7 Bölüm A da bel rt len ve per yod k kontrol aşamasında mevcut asansörde tesp t ed len tehl kel durumlar haf f kusurlu olarak tanımlanır ve mevcut asansöre lg l dare adına per yod k kontrolü yapan A t p muayene kuruluşu tarafından mav renkl b lg et ket l şt r l r. Mevcut asansörde tesp t ed len söz konusu tehl kel durumların per yod k kontrol raporu düzenleme tar h nden t baren en fazla kırk sek z ay çer s nde g der lmes b na sorumlusunca sağlanır. Bu süre zarfında farklı b r tehl kel durumunun tesp t ed lmemes hal nde mevcut asansöre lg l dare adına per yod k 1.htm 6/7

7 kontrolü yapan A t p muayene kuruluşu tarafından mav renkl b lg et ket l şt r lmeye devam ed l r. (5) Ek-7 Bölüm B de yer alan hususların g der lmes tavs ye n tel ğ nde olup, per yod k kontrol net ces nde mevcut asansöre b lg et ket n n l şt r lmes noktasında söz konusu hususlar değerlend rme dışında tutulur. (6) 1/1/1950 tar h nden önce monte ed len, tar hsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenl k sev yes y mühend sl k uygulamaları kapsamında A t p muayene kuruluşunca bel rlen r. (7) Ek-7 Bölüm A da bel rt len tehl kel durumlara yönel k tak p kontrolü, asansör per yod k kontrol raporunun onaylandığı tar hten t baren kırk sek z ay sonra lg l dare le protokolü devam etmekte olan A t p muayene kuruluşu tarafından ücret karşılığında yapılır. (8) Mevcut asansörün bu Yönetmel k kapsamında güvenl k sev yes n n arttırılmasına da r sorumluluk, b na sorumlusuna a tt r. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeş tl ve Son Hükümler İdar yaptırımlar MADDE 24 (1) Bu Yönetmel ğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetk l serv s ne, A t p muayene kuruluşuna ve b na sorumlusuna veya kat mal kler ne 10/6/1930 tar hl ve 1705 sayılı T carette Tağş ş n Men' ve İhracatın Murakabes ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes nde öngörülen dar para cezası uygulanır. (2) Bu Yönetmel ğe göre garant belges ve tesc l le lg l şartları sağlamayan asansör monte edene, 4703 sayılı Ürünlere İl şk n Tekn k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da r Kanunun 12 nc maddes n n b r nc fıkrası (a) bend nde öngörülen dar para cezası uygulanır. (3) Bu Yönetmel ğe göre satış sonrası h zmetlere l şk n şartları sağlamayan asansör monte eden veya onun yetk l serv s ne, 1705 sayılı T carette Tağş ş n Men' ve İhracatın Murakabes ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes nde öngörülen dar para cezası uygulanır. (4) B na sorumlusunca per yod k kontrolüne z n ver lmeyen veya per yod k kontrol net ces nde güvens z olduğu tesp t ed lmes ne rağmen güvenl hale get r lmeyen asansör, per yod k kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenl hale get r l nceye kadar lg l dare tarafından mühürlenerek h zmetten men ed l r. (5) Bu Yönetmel kte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ett ğ bel rlenen A t p muayene kuruluşunun yetk s Bakanlık tarafından 1705 sayılı T carette Tağş ş n Men' ve İhracatın Murakabes ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddes ne göre geç c olarak durdurulur veya ptal ed l r ve/veya dar para cezası uygulanır. (6) Bakanlık tarafından yetk s ptal ed len A t p muayene kuruluşunun yapmış olduğu protokol lg l dare tarafından tek taraflı olarak feshed l r. Yürürlükten kaldırılan yönetmel k MADDE 25 (1) 18/11/2008 tar hl ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 26 (1) Bu Yönetmel ğ n; a) 14 üncü maddes n n beş nc fıkrası yayımı tar h nden on sek z ay sonra, b) D ğer hükümler yayımı tar h nde, yürürlüğe g rer. Yürütme MADDE 27 (1) Bu Yönetmel k hükümler n B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanı yürütür. Ekler ç n tıklayınız. 1.htm 7/7

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ASANSÖR ĠġLETME, BAKIM VE PERĠYODĠK KONTROL YÖNETMELĠĞĠ

ASANSÖR ĠġLETME, BAKIM VE PERĠYODĠK KONTROL YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29396 ASANSÖR ĠġLETME, BAKIM VE PERĠYODĠK KONTROL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MADDE 4 (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

MADDE 4 (1) Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen; 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.06.2015/29396 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası

DÖKERLİFT ASANSÖR Kuşadası 18 Kasım 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27058 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Madde 1 -(Değişik madde: 05/11/2011-28106 S.R.G. Yön./1. md.)

Madde 1 -(Değişik madde: 05/11/2011-28106 S.R.G. Yön./1. md.) ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27058 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FAALİYETLERİ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FAALİYETLERİ Asansör Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 // İzmir 39 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FAALİYETLERİ Ufuk Karahan Türk Standartları Enstitüsü - Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanlığı Endüstriyel Ekipmanlar Müdürlüğü ukarahan@tse.org.tr

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27058 ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

/ 5 15.07.2015 15:55

/ 5 15.07.2015 15:55 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24) ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; asansör yıllık kontrolünde faaliyet gösterecek olan A tipi

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29 N san 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 İmar Durumu 2 Yazılı İmar Durumu 3 İmar Plan Kopyası 4 Yer Seç m 5 Kısıtlılık 2-Güncel

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HOŞGELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ. İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Şube Müdürü Vekili

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HOŞGELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ. İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Şube Müdürü Vekili T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HOŞGELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Şube Müdürü Vekili T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ Sanayi Genel Müdürlüğü

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi «Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği» 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 İlgili İdareler: Belediyeler, belediye sınırları dışında kalan alanlarda,

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

YÖNETMELİK ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29606 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 Tekn k Uygulama Sorumluluğu (TUS) -Tapu mal k n n d lekçes vek l olması durumunda ayrıca.

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sofram Semaver. Kullanım Kılavuzu ve Garant Belges

Sofram Semaver. Kullanım Kılavuzu ve Garant Belges Sofram Semaver Kullanım Kılavuzu ve Garant Belges 2 Ürün Tanıtım Şeması 2 1 3 5 4 7 6 8 9 10 11 1- Deml k 2- Deml k Kapağı 3- Buhar Halkası 4- Taşıma Kulbu 5- Maks mum İşaret 6- Paslanmaz Çel k Gövde 7-

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı; A ND tarafından gerçekleştirilen periyodik muayenelerin, muayene personeli tarafından ne şekilde programlandırılıp, nasıl gerçekleştirileceğini

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı