Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2003 Ara Hesap Dönemine Ait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2003 Ara Hesap Dönemine Ait"

Transkript

1 Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2003 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu

2 1 OCAK 31 MART 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kuruluna: Alternatifbank A.Ş. nin (Banka) 31 Mart 2003 tarihi itibarõyla hazõrlanan bilançosu ile aynõ tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu sõnõrlõ denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar, Türk Lirasõ nõn 31 Mart 2003 tarihindeki cari satõn alma gücü ile ifade edilmiştir. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadõr. Bağõmsõz denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sõnõrlõ denetime dayanarak mali tablolar üzerine rapor sunmaktõr. Sõnõrlõ denetim, 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu uyarõnca yürürlüğe konulan hesap ve kayõt düzeni ile muhasebe ve bağõmsõz denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sõnõrlõ denetimin mali tablolarda önemli bir yanlõşlõğõn bulunup bulunmadõğõna dair sõnõrlõ bir güvence verecek şekilde planlanmasõnõ ve yapõlmasõnõ öngörür. Sõnõrlõ denetim, temel olarak mali tablolarõn analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanmasõ ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapõlarak bilgi toplanmasõ ile sõnõrlõ olduğundan, tam kapsamlõ denetime kõyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlõ bir denetim çalõşmasõ yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Banka, 31 Mart 2003 tarihi itibariyle, II inci Grup Yakõn İzlemedeki Kredi ve Diğer Alacaklar içerisinde değerlendirdiği bazõ kredi müşterilerinden toplam 16,922 milyar TL tutarõndaki anapara ve 3,554 milyar TL tutarõndaki kredi faiz reeskontlarõ için Bankalarca Karşõlõk Ayrõlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklarõn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrõlacak Karşõlõklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak karşõlõk hesaplamõş ve Karşõlõklar-Diğer Karşõlõklar pasif hesabõ içerisinde yansõtmõştõr. Söz konusu yönetmelik hükümleri uyarõnca 16,922 milyar TL tutarõndaki kredilerin ve ilgili karşõlõklarõn (2,800 milyar TL) takipteki krediler içerisinde sõnõflandõrõlmasõ ve faiz reeskontlarõ için ayrõlmõş olan serbest karşõlõklarõn da (3,554 milyar TL) faiz reeskontlarõna alacak olarak kaydedilmesi gerekirdi. Söz konusu husus mali tablolara ilişkin bir sõnõflandõrma olup, Banka nõn dönem kar zararõna bir etkisi yoktur. Banka, ilişikte sunulan mali tablolarda iç borç takasõ ihalesi neticesinde elde edilmiş dövize endeksli devlet tahvillerinin değerlemesinde 30 Haziran 2002 tarihinde sona eren dönemden itibaren bilanço tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kurunu kullanmaktadõr. Banka 31 Mart 2003 tarihi itibariyle söz konusu dövize endeksli devlet tahvillerini T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ nõn 12 Haziran 2001 tarihindeki basõn açõklamasõ uyarõnca bilanço tarihinden önceki son iki iş günü hariç olmak üzere on iş günü öncesi süresince T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan yayõmlanmõş döviz satõş kurlarõnõn basit aritmetik ortalamasõ üzerinden değerlemiş olsa idi Banka nõn vergi öncesi karõ yaklaşõk 7,277 milyar TL (31 Aralõk ,628 milyar TL) tutarõnda daha az olacak idi. Beşinci Bölüm II.10.b) no.lu dipnotta açõklandõğõ üzere, 31 Aralõk 2002 tarihi itibariyle Banka, ileride piyasalarda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuz gelişmeler için ayõrdõğõ ve dönem kar zararõ ile doğrudan ilişkisi olmayan 8,542 milyar TL serbest karşõlõğõnõ 31 Mart 2003 tarihi itibariyle gelir kaydetmiştir. Dönem kar zararõ ile doğrudan ilgisi bulunmayan söz konusu risk karşõlõğõnõn ve iptalinin gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyip, ilgili dönem karõndan yapõlan bir dağõtõm olarak gösterilmesi gerekirdi. Üçüncü Bölüm XV no.lu dipnotta açõklandõğõ üzere, ilişikteki 31 Mart 2003 tarihli mali tablolarda Banka, esas itibariyle taşõnan zararlar ve diğer zamanlama farklarõ üzerinden 54,687 milyar TL ertelenmiş vergi aktifi yansõtmõştõr. Bu tutarõn 50,058 milyar TL lik kõsmõ (tarihsel değer) 31 Aralõk 2001 tarihi itibariyle hesaplanan ancak söz konusu mali tablolarda 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun Geçici 4 üncü maddesi uyarõnca yapõlan özel bağõmsõz denetime ilişkin olarak Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun konuyla ilgili yazõlõ açõklamalarõ ve yönetmelikleri dikkate alõnarak yansõtõlmamõş olan ertelenmiş vergi aktifine ilişkindir. Banka nõn 31 Aralõk 2002 tarihi itibariyle kesinleşmiş taşõnan toplam vergi zararõ 208,028 milyar TL dir ve bu zararlar oluştuklarõ yõllardan itibaren 5 yõl süreyle taşõnabilmektedir. Banka nõn mali durumu ve faaliyet sonuçlarõ ile mevcut ekonomik ortam dikkate alõndõğõnda, söz konusu vergi aktifinin gerçekleşebilirliği, Banka nõn ilerideki dönemlerde indirilebilir vergi zararlarõnõ karşõlayacak tutarlarda vergilendirilebilir kar elde etmesine yönelik Banka yönetiminin planlarõnõn öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesine bağlõdõr.

3 Gerçekleştirmiş olduğumuz sõnõrlõ denetim sonucunda, yukarõdaki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altõncõ paragraflarda açõklanan hususlarõn mali tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki mali tablolarõn, Alternatifbank A.Ş. nin 31 Mart 2003 tarihi itibarõyla mali durumunu ve aynõ tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarõnõ Bankalar Kanunu nun 13 üncü maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarõna uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmadõğõna dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamõştõr. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağõdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür ; Banka nõn, 31 Mart 2003 tarihi itibariyle, dahil olduğu risk grubu finansal güçlükler içerisinde olan bir müşterisinden 118 milyar TL faiz gelir reeskontu dahil 21,849 milyar TL (yaklaşõk 13.1milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ) nakdi kredisi ve 45 milyar TL gayrinakdi kredisi mevcuttur. Söz konusu müşteri ile nakdi riskin 1 Kasõm 2002 den itibaren 3 yõl içerisinde geri ödenmesi için mutabakata varõlmõştõr. Sözü edilen kredinin tahsilatõ, ilgili Şirket in ödeme kabiliyetine ve hakim ortaklarõnõn desteğine bağlõdõr. Beşinci Bölüm I.7.b.1) no.lu dipnotta açõklandõğõ üzere maliyet esasõna göre muhasebeleştirdiği bağlõ ortaklõğõndaki değer düşüklüğü için Banka, 31 Aralõk 2002 tarihi itibariyle ayõrmõş olduğu karşõlõğõ 31 Mart 2003 ara döneminde 15 Nisan 2003 tarihli değerleme raporuna dayanarak iptal etmiş ve 7,868 milyar TL gelir kaydetmiştir. Sözkonusu değerleme raporunda yer alan varsayõmlar ve alternatif değerler dikkate alõndõğõnda bağlõ ortaklõğõn mali tablolarda yansõtõlan değerinin gerçekleşebilirliği belirsizdir. İlişikte sunulan mali tablolarda yansõtõldõğõ üzere, yukarõda, dört, beş ve altõncõ paragraflarda açõklanan hususlarõn dönem karõnõ 587 milyar TL arttõrõcõ ve toplam özkaynaklarõ 61,964 milyar TL azaltõcõ etkileri dõşõnda, Banka nõn 31 Mart 2003 de sona eren döneme ilişkin net dönem karõ 1,059 milyar TL, ve aynõ tarih itibariyle özkaynaklarõ (net dönem karõ dahil) 77,472 milyar TL dir. Bu durum Banka nõn mali yapõsõnõn güçlenmesinin, faaliyet sonuçlarõnõn Banka yönetiminin geleceğe yönelik planlarõ doğrultusunda gelişmesine ve sermayedarlarõnõn oluşabilecek sermaye ihtiyaçlarõnõ karşõlama taahhüdüne bağlõ olduğunu göstermektedir. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Ayşen Topay, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 9 Mayõs 2003 İstanbul, Türkiye (2)

4 ALTERNATİFBANK A.Ş. NİN 1 OCAK 31 MART 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARI, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BANKA YÖNETİMİNİN TEYİT YAZISI Adres: Cumhuriyet Cad. No: Elmadağ/ İstanbul Tel: Faks: Bankanõn Elektronik Site Adresi: Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafõndan düzenlenen Kamuya Açõklanacak Konsolide Olmayan Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Hakkõnda 17 sayõlõ Tebliğe göre raporlama paketi aşağõda yer alan bölümlerden oluşmaktadõr. BİRİNCİ BÖLÜM-BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM-BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER BEŞİNCİ BÖLÜM-KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR ALTINCI BÖLÜM-BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Konsolide olmayan ara dönem mali tablolar ile bunlara ilişkin açõklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamõz kayõtlarõna uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe milyar Türk Lirasõ cinsinden paranõn 31 Mart 2003 tarihindeki cari satõn alma gücüne göre yeniden ifade edilerek hazõrlanmõş olup, bağõmsõz sõnõrlõ denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Metin Tokpõnar Murat Arõğ Cem Şipal Gülay Dereli İç Denetim Sisteminden Genel Müdür Genel Müdür Muhasebe Müdürü Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yardõmcõsõ

5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Banka Hakkõnda Genel Bilgiler I. Bankanõn hizmet türü ve faaliyet alanlarõna ilişkin açõklama ve dipnotlar 6 II. Bankanõn dahil olduğu gruba ilişkin açõklama ve dipnotlar 6 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolar I. Bilanço 8-9 II. Bilanço dõşõ yükümlülükler tablosu 10 III. Gelir Tablosu 11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarõ I. Sunum esaslarõna ilişkin açõklama ve dipnotlar 12 II. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açõklamalar 14 III. Finansal araçlarõn netleştirilmesine ilişkin açõklama ve dipnotlar 15 IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açõklama ve dipnotlar 15 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açõklama ve dipnotlar 15 VI. Alõm satõm amaçlõ menkul değerlere ilişkin açõklama ve dipnotlar 15 VII. Satõş ve geri alõş anlaşmalarõ ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açõklama ve VIII. dipnotlar 16 Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satõlmaya hazõr menkul değerler ve banka kaynaklõ krediler ve alacaklara ilişkin açõklama ve dipnotlar 17 IX. Banka kaynaklõ krediler ve alacaklar ve ayrõlan özel karşõlõklara ilişkin açõklama ve dipnotlar 18 X. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlõklara ilişkin açõklama ve dipnotlar 19 XI. Maddi duran varlõklara ilişkin açõklama ve dipnotlar 20 XII. Kiralama işlemlerine ilişkin açõklama ve dipnotlar 20 XIII. Karşõlõklar ve şarta bağlõ yükümlülüklere ilişkin açõklama ve dipnotlar 21 XIV. Çalõşanlarõn haklarõna ilişkin yükümlülüklere ilişkin açõklama ve dipnotlar 21 XV. Vergi uygulamalarõna ilişkin açõklama ve dipnotlar 21 XVI. Borçlanmalara ilişkin ilave açõklamalar 23 XVII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açõklama ve dipnotlar 23 XVIII. Aval ve kabullere ilişkin açõklama ve dipnotlar 23 XIX. Devlet teşviklerine ilişkin açõklama ve dipnotlar 23 XX. Raporlamanõn bölümlemeye göre yapõlmasõna ilişkin açõklama ve dipnotlar 23 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranõna ilişkin açõklama ve dipnotlar 24 II. Piyasa riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar 27 III. Kur riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar 28 IV. Faiz oranõ riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar 31 V. Likidite riskine ilişkin açõklama ve dipnotlar 35

6 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 38 II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 48 III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 53 IV. Nazõm hesaplara ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 57 V. Bankanõn dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açõklanmasõ gereken hususlar 59 VI. Nakit akõm tablosuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 62 VII. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 63 VIII. Bilanço sonrasõ hususlara ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 65 ALTINCI BÖLÜM Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu I. Bağõmsõz sõnõrlõ denetim raporuna ilişkin olarak açõklanmasõ gereken hususlar 66

7 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. BANKA NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Banka, 6 Kasõm 1991 tarihinde İstanbul da kurulmuş ve bankacõlõk faaliyetlerine Şubat 1992 de başlamõştõr. Banka nõn adi hisse senetleri 3 Temmuz 1995 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda işlem görmeye başlamõştõr. Banka, halen özel sermayeli bir ticaret bankasõ statüsünde 22 şubesi ile hizmet vermektedir. Banka nõn ana sözleşmesindeki faaliyet alanlarõ aşağõdaki gibidir: a) Gerektiğinde döviz pozisyonu tutmak, arbitraj, repo, swap işlemleri ile kaynaklarõ en iyi şekilde değerlendirmek, b) İhracat ve döviz kazandõrõcõ işlem yapan şirketlerin faaliyetlerini geliştirebilmeleri için onlara özellikle dõş piyasalarla ilgili istihbarat ve danõşmanlõk hizmetleri vermek, c) Her tür mevduat kabul etmek, d) Yurt dõşõnda oluşmuş tasarruflarõn para ve sermaye piyasalarõ kanalõyla Türkiye ye aktarõlmasõna aracõlõk etmek, e) İç ve dõş ticaretin gerektirdiği yerli ve yabancõ piyasalarda kambiyo ve dövizle ilgili bankacõlõk işlemleri yapmak, mal ve vesaik mukabili kredi tesis etmek, akreditif açmak, f) Yerli ve yabancõ banka ve finansman kuruluşlarõndan kõsa, orta ve uzun vadeli kredi temin etmek, T.C. Merkez Bankasõ yla avans, reeskont ve iştirak kredisi ve mevzuatõn öngördüğü diğer işlemleri yapmak, g) Toplanan kaynaklarõ yurt içinde ve yurt dõşõnda yatõrõm ve işletme kredisi olarak, ihracat, sanayi, iç ticaret, taşõmacõlõk, turizm, enerji, madencilik, tarõm ve hayvancõlõk, müteahhitlik hizmetleri ve diğer konulara yönelik olarak Türk lirasõ ve döviz kredileri şeklinde kullandõrmak, her nevi gayrinakdi kredi açmak, h) Müşterilerin ticari, sõnai ve yatõrõm faaliyetlerini desteklemek amacõyla her türlü Türk lirasõ ve dövize natõk teminat mektuplarõ düzenlemek ve kabul etmek, i) Bankalar Kanunu hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, alacaklarõnõ tasfiye amacõyla her çeşit haklar dahil menkul iktisab etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, banka lehine menkul ve gayri menkul rehni ve ticari işletme rehni kabul etmek, j) Mevzuata uygun olarak yerli ve yabancõ bankalarla ortaklõk kurmak veya mevcut bankalara ortak olmak. II. BANKA NIN DAHİL OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 31 Mart 2003 tarihi itibariyle Banka nõn hisselerinin %76,36 sõna Anadolu Endüstri Holding A.Ş., %7,83 üne Anadolu Efes Biracõlõk ve Malt Sanayii A.Ş. sahip olup, Anadolu Grubu bünyesinde yer almaktadõr. (6)

8 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR

9 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOLAR I. BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot (5. Bölüm) Cari Dönem Önceki Dönem Sõnõrlõ Denetimden Geçmiş Bağõmsõz Denetimden Geçmiş 31/03/ /12/2002 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,689 8,966 12,655 5,064 12,539 17, Kasa 1,990-1,990 2,585-2, Efektif Deposu - 8,616 8,616-11,929 11, T.C. Merkez Bankasõ I-1 1, ,049 2, ,089 II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) I-2 61,340 6,525 67,865 88,260 4,173 92, Devlet Borçlanma Senetleri 61,340 6,525 67,865 88,260 4,173 92, Devlet Tahvili 60,732 6,525 67,257 74,064 4,173 78, Hazine Bonosu ,196-14, Diğer Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 1,365 10,503 11,868 36,923 14,533 51, Bankalar 1,365 10,503 11,868 36,923 14,533 51, Yurtiçi Bankalar 1,365 1,943 3,308 36, , Yurtdõşõ Bankalar - 8,560 8, ,278 14, Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI - 19,986 19,986 64,065 23,285 87, Bankalararasõ Para Piyasasõndan Alacaklar - 19,986 19,986 64,065 23,285 87, İMKB Takasbank Piyasasõndan Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) I-3 24,220-24, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler 24,218-24, VI. KREDİLER 236, , , , , , Kõsa Vadeli I-4 185, , , ,510 93, , Orta ve Uzun Vadeli I-4 18,144 24,938 43,082 27,448 28,205 55, Takipteki Krediler I-4 66,834-66,834 74,273-74, Özel Karşõlõklar (-) I-4 (33,661) - (33,661) (37,479) - (37,479) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) I-5 374, , , , Devlet Borçlanma Senetleri 374, , , , Devlet Tahvili 374, , , , Hazine Bonosu Diğer Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) Mali İştirakler I Mali Olmayan İştirakler I X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 29,765-29,765 21,816-21, Mali Ortaklõklar I-7 29,765-29,765 21,816-21, Mali Olmayan Ortaklõklar I XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) I Finansal Kiralama Alacaklarõ Kazanõlmamõş Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 6,082 54,179 60,261 7,682 63,560 71,242 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 220,192 1, , ,504 1, , Kredilerin I-9 16,294 1,549 17,843 12,704 1,175 13, Menkul Değerlerin I-9 203, , , , Diğer I ,099 1, ,300 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12,782-12,782 30,604-30, Defter Değeri 52,278-52,278 73,132-73, Birikmiş Amortismanlar ( - ) (39,496) - (39,496) (42,528) - (42,528) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5,141-5,141 5,613-5, Şerefiye Diğer 22,684-22,684 22,556-22, Birikmiş Amortismanlar ( - ) (17,543) - (17,543) (16,943) - (16,943) XVIII. DİĞER AKTİFLER I-10 55, ,768 62, ,664 AKTİF TOPLAMI 1,031, ,757 1,259,580 1,161, ,074 1,402,167 İlişikteki açõklama ve dipnotlar bu mali tablolarõn tamamlayõcõ parçalarõdõr. (8)

10 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOLAR PASİF KALEMLER Dipnot (5.Bölüm) Cari Dönem Önceki Dönem Sõnõrlõ Denetimden Geçmiş Bağõmsõz Denetimden Geçmiş 31/03/ /12/2002 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT 244, , , , , , Bankalararasõ Mevduat II-1 42,005 55,838 97,843 42,303 57, , Tasarruf Mevduatõ II-1 129, , , , Resmi Kuruluşlar Mevduatõ II-1 11,851-11,851 9,083-9, Ticari Kuruluşlar Mevduatõ II-1 60,651-60,651 62,788-62, Diğer Kuruluşlar Mevduatõ II Döviz Tevdiat Hesabõ II-1-554, , , , Kõymetli Madenler Depo Hesaplarõ II II. PARA PİYASALARI 79,576 11,659 91, , , Bankalararasõ Para Piyasalarõndan Alõnan Borçlar - 11,659 11, İMKB Takasbank Piyasasõndan Alõnan Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar II-2 79,576-79, , ,806 III. ALINAN KREDİLER II-3 12, , ,408 12, , , T.C. Merkez Bankasõ Kredileri Alõnan Diğer Krediler 12, , ,408 12, , , Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 12,547 43,237 55,784 12,566 43,184 55, Yurtdõşõ Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 115, , , ,401 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) II Bonolar Varlõğa Dayalõ Menkul Kõymetler Tahviller V. FONLAR II VI. MUHTELİF BORÇLAR II-6 8,342 18,728 27,070 21,269 34,249 55,518 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR II-7 8,849-8,849 6,728-6,728 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3,611-3,611 4,011-4,011 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçlarõ II Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) II XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 11,020 2,657 13,677 17,579 2,495 20, Mevduatõn II-9 8,969 1,377 10,346 15,833 1,354 17, Alõnan Kredilerin II-9 1,632 1,275 2,907 1,335 1,139 2, Repo İşlemlerinin II Diğer II XII. KARŞILIKLAR 10,189-10,189 15,002-15, Genel Karşõlõklar II-10 2,414-2,414 2,366-2, Kõdem Tazminatõ Karşõlõğõ Vergi Karşõlõğõ Sigorta Teknik Karşõlõklarõ (Net) Diğer Karşõlõklar II-10 6,970-6,970 12,028-12,028 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER II-10 1,325-1,325 1,489-1,489 XIV. ÖZKAYNAK LAR 77,472-77,472 45,780-45, Ödenmiş Sermaye II , , , , Sermaye Yedekleri 249, , , , Hisse Senedi İhraç Primleri II Hisse Senedi İptal Kârlarõ II Menkul Değerler Değer Artõş Fonu (943) - (943) Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artõşõ Diğer Sermaye Yedekleri Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 250, , , , Kâr Yedekleri 30,769-30,769 31,532-31, Yasal Yedekler 19,740-19,740 19,740-19, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 11,029-11,029 11,792-11, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (402,947) - (402,947) (404,006) - (404,006) Geçmiş Yõllar Kâr ve Zararlarõ (404,006) - (404,006) (415,386) - (415,386) Dönem Net Kâr ve Zararõ 1,059-1,059 11,380-11,380 PASİF TOPLAMI 457, ,900 1,259, , ,278 1,402,167 İlişikteki açõklama ve dipnotlar bu mali tablolarõn tamamlayõcõ parçalarõdõr. (9)

11 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Sõnõrlõ Denetimden Geçmiş Bağõmsõz Denetimden Geçmiş 31/03/ /12/2002 Dipnot (5.Bölüm) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 144, , , , , ,267 I. GARANTİ ve KEFALETLER IV , , , , , , Teminat Mektuplarõ 144, , , , , , Devlet İhale Kanunu Kapsamõna Girenler 31,536 18,037 49,573 38,606 18,546 57, Dõş Ticaret İşlemleri Dolayõsõyla Verilenler Diğer Teminat Mektuplarõ 112, , , , , , Banka Kabulleri - 7,479 7,479-5,241 5, İthalat Kabul Kredileri - 7,479 7,479-5,241 5, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 107, , , , Belgeli Akreditifler , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasõna Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kõy. İh. Satõn Alma Garantilerimizden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER - 14,004 14,004-1,926 1, Cayõlamaz Taahhütler - 14,004 14,004-1,926 1, Vadeli, Aktif Değer Alõm Taahhütleri - 14,004 14,004-1,926 1, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kõy. İhr. Aracõlõk Taahhütleri Zorunlu Karşõlõk Ödeme Taahhüdü Kredi Kartõ Harcama Limit Taahhütleri Diğer Cayõlamaz Taahhütler Cayõlabilir Taahhütler Cayõlabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayõlabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR - 307, , , , Vadeli Döviz Alõm-Satõm İşlemleri ,502 3, Vadeli Döviz Alõm İşlemleri ,750 1, Vadeli Döviz Satõm İşlemleri ,752 1, Para ve Faiz Swap İşlemleri - 305, , , , Swap Para Alõm İşlemleri - 152, , , , Swap Para Satõm İşlemleri - 152, , , , Swap Faiz Alõm İşlemleri Swap Faiz Satõm İşlemleri Para ve Faiz Opsiyonlarõ Para Alõm Opsiyonlarõ Para Satõm Opsiyonlarõ Faiz Alõm Opsiyonlarõ Faiz Satõm Opsiyonlarõ Futures Para İşlemleri - 2,287 2,287-2,061 2, Futures Para Alõm İşlemleri - 1,141 1,141-1,030 1, Futures Para Satõm İşlemleri - 1,146 1,146-1,031 1, Futures Faiz Alõm-Satõm İşlemleri Futures Faiz Alõm İşlemleri Futures Faiz Satõm İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V) 296,147 32, ,457 98,032 3, ,122 IV. EMANET KIYMETLER 296,062 12, ,316 97,928 2, , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutlarõ Emanete Alõnan Menkul Değerler 179, , Tahsile Alõnan Çekler 13, ,936 8, , Tahsile Alõnan Ticari Senetler 3,655 1,437 5,092 4,042 1,376 5, Tahsile Alõnan Diğer Kõymetler İhracõna Aracõ Olunan Kõymetler Diğer Emanet Kõymetler 98,740 10, ,193 84,917 1,254 86, Emanet Kõymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 85 20,056 20, Menkul Kõymetler - 20,056 20, Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kõymetler Rehinli Kõymet Alanlar BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 440, ,191 1,075, , , ,389 İlişikteki açõklama ve dipnotlar bu mali tablolarõn tamamlayõcõ parçalarõdõr. (10)

12 31 MART 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA GELİR TABLOLARI III. GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Sõnõrlõ Denetimden Geçmiş Sõnõrlõ Denetimden Geçmemiş 31/03/ /03/2002 GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (5. Bölüm) TOPLAM TOPLAM I. FAİZ GELİRLERİ III-1 65,946 49, Kredilerden Alõnan Faizler 22,319 26, TP Kredilerden Alõnan Faizler 19,611 24, Kõsa Vadeli Kredilerden 19,472 23, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 139 1, YP Kredilerden Alõnan Faizler 2,272 1, Kõsa Vadeli Kredilerden 2,195 1, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alõnan Faizler Kaynak Kul.Destekleme Fonundan Alõnan Primler Zorunlu Karşõlõklardan Alõnan Faizler 1,008 1, Bankalardan Alõnan Faizler T.C.Merkez Bankasõndan Yurtiçi Bankalardan Yurtdõşõ Bankalardan Para Piyasasõ İşlemlerinden Alõnan Faizler 393 9, Menkul Değerlerden Alõnan Faizler 40,270 10, Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değerlerden Alõnan Faizler 7,907 10, Satõlmaya Hazõr Menkul Değerlerden Alõnan Faizler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 31, Diğer Faiz Gelirleri 1,470 1,392 II. FAİZ GİDERLERİ III-2 45,289 81, Mevduata Verilen Faizler 33,951 64, Bankalar Mevduatõna 4,871 4, Tasarruf Mevduatõna 16,493 42, Resmi Kuruluşlar Mevduatõna Ticari Kuruluşlar Mevduatõna 6,970 9, Diğer Kuruluşlar Mevduatõna Döviz Tevdiat Hesaplarõna 5,429 5, Kõymetli Maden Depo Hesaplarõna Para Piyasasõ İşlemlerine Verilen Faizler 8,310 13, Kullanõlan Kredilere Verilen Faizler 2,978 4, T.C.Merkez Bankasõna Yurtiçi Bankalara 1,942 2, Yurtdõşõ Bankalara 722 1, Diğer Kuruluşlara Çõkarõlan Menkul Kõymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri III. NET FAİZ GELİRİ [ I - II ] 20,657 (32,373) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2,269 2, Alõnan Ücret ve Komisyonlar 2,696 3, Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden 1,690 1, Diğer 828 1, Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alõm Satõm Amaçlõ Menkul Değerlerden Satõlmaya Hazõr Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KAR/ZARAR (21,220) 64, Sermaye Piyasasõ İşlemleri Kar/Zarar (Net) 2,823 11, Kambiyo Kar/Zararõ (Net) (24,043) 53,230 VII YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KAR (ZARAR) III VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ III-4 18,332 2,225 IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI 20,038 37,203 X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI III-5 5,481 - XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ 13,109 18,365 XII. FAALİYET KÂRI 1,448 18,838 XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/(ZARAR) III XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) (389) 8,556 XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR 1,059 27,394 XVI. VERGİ KARŞILIĞI - 61,591 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KAR/ZARARI 1,059 88,985 XVIII. VERGİ SONRASI OLAGANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Sonrasõ Olağanüstü Kar/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kara İlişkin Vergi Karşõlõğõ - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI III-7 1,059 88,985 Hisse Başõna Kar/Zarar (Tam Rakam) ,985 İlişikteki açõklama ve dipnotlar bu mali tablolarõn tamamlayõcõ parçalarõdõr. (11)

13 31 MART 2003 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. SUNUM ESASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Mali tablolar ile bunlara ilişkin açõklama ve dipnotlarõn hazõrlanmasõ: Banka, 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 mali tablolarõnõ 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kayõt Düzeni başlõklõ 13. maddesinin hükümlerine dayanõlarak belirlenen tekdüzen hesap planõ ve 1 Ekim 2002 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği (MUY) ve bu Yönetmelik e ilişkin olarak yayõmlanmõş muhasebe standartlarõ tebliğleri kapsamõnda belirlenen esaslar ile bunlara ek veya değişiklikler getiren açõklamalara uygun olarak hazõrlamõştõr. Karşõlaştõrma amacõyla sunulan 31 Mart 2002 tarihinde sona eren üç aylõk döneme ilişkin gelir tablosu MUY un yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartlarõ, Tek Düzen Hesap Planõ ve İzahnamesi ile buna ek ve değişiklik getiren düzenlemelerde ve 4389 Sayõlõ Bankalar Kanunu nun Geçici 4. Maddesi Uyarõnca Yapõlacak Özel Bağõmsõz Denetimin Esas ve Usulleri Hakkõnda Yönetmelik de yer alan değerleme esaslarõ ve muhasebe politikalarõ kullanõlarak hazõrlanmõştõr. Ancak cari ana dönem gelir tablosu ile uyumlu olmasõ için ilişikte sunulan 31 Mart 2002 tarihinde sona eren üç aylõk döneme ilişkin gelir tablolarõnda gerekli sõnõflandõrma değişiklikleri mümkün olduğu ölçüde yansõtõlmõştõr. 2. Ölçüm birimi: Bankanõn ölçüm birimi Türk Lirasõ olup, ilişikte sunulan mali tablolar 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Mali Tablolarõn Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standardõ 14 sayõlõ Tebliğ uyarõnca paranõn bilanço günündeki cari satõn alma gücü dikkate alõnarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede yapõlan düzeltme işlemlerinde Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafõndan yayõmlanan Toptan Eşya Fiyatlarõ Genel Endeksleri ve Devlet İstatistik Enstitüsü nün yayõnladõğõ aynõ bazlõ Toptan Eşya Fiyatlarõ Genel Endeksi baz alõnarak oluşturulan düzeltme katsayõlarõ esas alõnmõştõr. İlişikteki mali tablolarõn ilgili dönem sonlarõ itibariyle 31 Mart 2003 de geçerli olan alõm gücü ile ifade edilmesinde kullanõlan fiyat endeksleri ve dönüştürme faktörleri aşağõda sunulmuştur: Tarih Endeks Düzeltme Katsayõsõ 31 Mart , Aralõk ,478, Mart , Bu çerçevede, yukarõda belirtilen yeniden ifade etme işleminin esaslarõ aşağõdaki gibidir: Karşõlaştõrmalõ olarak sunulan mali tablolarda, 31 Aralõk 2002 mali tablolarõ önceki yõl bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile ifade edilmiş olduğundan karşõlaştõrma yapõlabilmesi amacõyla parasal aktif ve pasifler de dahil olmak üzere tümüyle 31 Mart 2003 ölçüm birimiyle düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Gelir tablosu ise 31 Mart 2002 ile mukayese edilmiş olup, bu tarihli gelir tablosu da karşõlaştõrma yapõlabilmesi için 31 Mart 2003 tarihinde geçerli ölçüm birimiyle ifade edilmiştir. 31 Mart 2003 tarihindeki bilançoda yer alan parasal aktif ve pasif kalemleri, bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile ifade edildiğinden düzeltme işlemine tabi tutulmamõştõr. Bilanço tarihinde cari olan ölçüm biriminde taşõnmayan parasal olmayan aktif ve pasifler ve diğer özkaynaklar kalemleri(yeniden değerleme fonu hariç) aktif ve pasife ilk giriş tarihleri esas alõnarak belirlenen ilgili düzeltme katsayõlarõ kullanõlarak düzeltme işlemine tabi tutulmuşlardõr. (12)

14 31 MART 2003 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ Sermaye kaleminin düzeltilmesi işleminde, nakit artõrõmlarõn, ortaklara dağõtõlan kar paylarõnõn ve dağõtõlmamõş karlarõnõ sermayeye ilaveleri ilgili artõrõm tarihleri ve değerleri dikkate alõnarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Gelir tablosunun bütün kalemleri, 31 Mart 2003 tarihindeki cari satõn alma gücü cinsinden ifade edilmek amacõyla, gelir ve giderlerin tahakkuk ettiği tarihler esas alõnarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Amortisman gideri ve sabit kõymet elden çõkarõlma ve satõş kar zararlarõ aktiflerin düzeltilmiş değerleri üzerinden hesaplandõğõndan, gelir tablosunda düzeltme işlemi sonucu bulunan tutar yer almõş ve ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmamõştõr. Aynõ ay içinde gerçekleşen tüm işlemler için aynõ düzeltme katsayõsõ kullanõlmõştõr. Yüksek enflasyon dönemlerinde paranõn satõn alma gücündeki düşmeye bağlõ olarak, anapara ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlõk bulundurulmasõ, alõm gücünün düşmesine, anapara ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal yükümlülük bulundurulmasõ ise alõm gücünün artmasõna yol açmaktadõr. Net parasal pozisyonlardan kaynaklanan söz konusu kazanç ve kayõplar, 14 sayõlõ Tebliğ e uygun şekilde hesaplanarak gelir tablosunda Net Parasal Pozisyon Karõ/Zararõ hesabõ olarak ayrõ yansõtõlmõştõr. 3. Yabancõ Para İşlemleri: Banka nõn yabancõ para ile yapmõş olduğu işlemler, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği kapsamõndaki 11 sayõlõ Tebliğ olan Kur Değişimi Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardõ esas alõnarak muhasebeleştirilmiş olup, işlemin yapõldõğõ günün kurundan Türk lirasõna çevrilmiştir. Yabancõ para cinsinden olan parasal varlõk ve borçlar, bilanço tarihindeki Banka gişe döviz alõş kurlarõndan Türk lirasõna çevrilmiştir. Yabancõ para ile yapõlan işlemlerin ve yabancõ para cinsinden olan varlõk ve borçlarõn çevrilmesi sonucu oluşan kur farkõ gelir ve giderleri ilgili dönemin gelir tablosuna kambiyo karõ veya zararõ olarak yansõtõlmõştõr. 31 Mart 2003 tarihi itibariyle Banka nõn evalüasyon için kullandõğõ ABD$ gişe döviz alõş kuru 1,665,508 TL dir.(31 Aralõk ,593,638, 31 Mart ,299,177). 4. Konsolide Olmayan Mali Tablolarda Bağlõ Ortaklõk ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi: 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle, bağlõ ortaklõk ve iştirakler, konsolide olmayan mali tablolarda, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş değerlerinden varsa değer düşüklüğü indirilmiş tutarlarõyla yansõtõlmõştõr. Enflasyona göre düzeltilmiş değerler, maliyet bedellerinden bu kuruluşlarõn oluşturmalarõna izin verilen yeniden değerleme değer artõş fonu gibi fonlarõn sermayelerine eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarlarõ üzerinden, satõn alma ve sermaye arttõrõmõnõn tahsil tarihleri dikkate alõnarak hesaplanan düzeltme katsayõlarõ kullanõlarak bulunmuştur. Değer düşüklüğünün ayrõlmasõnda, düşüklüğün kalõcõ veya geçici olmasõ gibi kriterler dikkate alõnmõştõr. Banka, 31 Mart 2003 tarihi itibariyle, Beşinci Bölüm I.8 a.1) de açõklandõğõ üzere, 31 Aralõk 2002 tarihi itibariyle bağlõ ortaklõk ve iştirakleri için ayõrmõş olduğu 7,868TL tutarõndaki değer düşüklüğünü, başka bir bağõmsõz denetim şirketi tarafõndan hazõrlanan değerleme raporunda tahmini nakit akõşlarõnõn bugüne indirgenmesi metodunu dikkate alarak tespit edilen değeri esas alarak, değer düşüklüğünün kalõcõ olmadõğõ görüşü ile geri çevirmiştir. Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda kullanõlan diğer muhasebe politikalarõ ve değerleme esaslarõ aşağõda yer alan II ila XX. no lu dipnotlarda açõklanmaktadõr. 5. Ara Dönem Mali Tablolarõna İlişkin Açõklamalar a. Yõlsonu itibariyle hazõrlanan mali tablolarõn hazõrlanmasõnda kullanõlan muhasebe politikalarõ ve yöntemleri, ara dönem mali tablolarõn hazõrlanmasõnda değiştirilmeden uygulanmõştõr. (13)

15 31 MART 2003 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ b. Ara dönemde gerçekleşen, mevsimsellik veya dönemsellik arzeden işlemler bulunmamaktadõr. c. Sürekli olmayan işlemler ve temel hatalar bulunmamaktadõr. d. Varlõklar, yükümlülükler, özkaynaklar, net kar veya nakit akõmlarõnõ etkileyen ve nitelik, tutar veya oluşum bakõmõndan olağan faaliyetlerin dõşõnda gerçekleşen kalemler bulunmamaktadõr. e. Önceki ara dönem mali tablolarõnda, cari döneme ilişkin olarak yer alan tahmini tutarlarda meydana gelen değişiklik bulunmamaktadõr. f. Dönem içinde borçlanma senetleri ile sermaye araçlarõ ihracõ gerçekleşmemiştir. g. Dönem içinde temettü ödemesi yapõlmamõştõr. h. Ara dönem mali tablo düzenlemesine esas tarihten sonra ortaya çõkan ve ara dönem mali tablolarõna yansõtõlmayan önemli herhangi bir husus bulunmamaktadõr. i. Ortaklõklarõn, uzun vadeli yatõrõmlarõn edinilmesi veya elden çõkarõlmasõ, yeniden yapõlanma, durdurulan faaliyetler gibi Banka nõn yapõsõna etki eden herhangi bir işlem bulunmamaktadõr. j. Yõlsonu bilanço düzenleme tarihinden sonra ortaya çõkan şarta bağlõ varlõk ve yükümlülüklerde değişiklikler bulunmamaktadõr. II. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Banka nõn riskten korunma amaçlõ türev ürünü bulunmamaktadõr. Tüm türev ürünleri alõm satõm amaçlõdõr. Banka nõn ana sözleşmeden ayrõştõrõlmak suretiyle oluşturulan türev ürünleri bulunmamaktadõr. 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle, tüm türev ürünleri, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne İlişkin 1 Sayõlõ Finansal Araçlarõn Muhasebeleştirilmesi Standardõ uyarõnca muhasebeleştirilmiştir. Türev işlemlerin ilk olarak kayda alõnmasõnda elde etme maliyeti kullanõlmakta ve bunlara ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Ayrõca, türev işlemlerden doğan yükümlülükler ve alacaklar sözleşme tutarlarõ üzerinden nazõm hesaplara kaydedilmektedirler. Türev işlemler kayda alõnmalarõnõ izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmekte ve rayiç değerin pozitif veya negatif olmasõna göre bilançoda sõrasõyla, Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlarõ ve Faiz ve gider reeskontlarõ içerisinde gösterilmektedir. Yapõlan değerleme sonucu rayiç değerde meydana gelen farklar alõm satõm amaçlõ türev işlemlerde gelir tablosunda Kambiyo kar/zararõ hesabõnda yansõtõlmaktadõr. Döviz ile ilgili türev işlemlerin rayiç değerinin tespitinde, bilanço tarihi itibariyle vadeli döviz kurlarõ piyasa fiyatlarõnõn olmamasõ, işlemlerin vadelerinin çok yakõn olmasõ ve piyasa koşullarõnõn çok değişken olduğu bir ortamda diğer yöntemler kullanõlarak ileriye dönük güvenilebilir tahmin yapõlmasõnõn mümkün olmamasõ nedeniyle, cari piyasa kurlarõnõn, vadede oluşmasõ beklenen kurlarõn bilanço tarihine indirgenmiş değerini yansõttõğõ varsayõlmõştõr. Buna bağlõ olarak rayiç değer farklarõ söz konusu işlemler ile ilgili sözleşme kurlarõnõn etkin faiz yöntemi kullanõlarak bilanço tarihine indirgenmiş değerleri ile dönem sonu Banka gişe döviz alõş kurlarõ karşõlaştõrõlarak hesaplanmõştõr. Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce türev finansal araçlar Bankalarca Uygulanacak Muhasebe Standartlarõ, Tek Düzen Hesap Planõ ve İzahnamesi"nin Özellik Gösteren İşlemler (Türev Enstrümanlar) ve Muhasebeleştirme Esaslarõ isimli 4. Bölümünde yer alan hükümler uyarõnca nazõm hesaplarda muhasebeleştirilmekteydi. Türev finansal araçlara ilişkin gelir ve gider reeskontlarõ, sözkonusu işlemler ile ilgili sözleşme kurlarõnõn doğrusal yöntem kullanõlarak bilanço tarihine indirgenmiş değerleri ile dönem sonu Banka gişe döviz alõş kurlarõ karşõlaştõrõlarak hesaplanmakta ve ilgili bilanço kalemleri ile kar/zarar hesaplarõna yansõtõlmaktaydõ. Para swaplarõ nazõm hesaplarda valör ve vade değerleriyle birlikte takip edilmekte ve ay sonlarõnda bilanço kuru ile değerlenen alõm ve satõm arasõndaki olumlu veya olumsuz tutarlar kambiyo gelir ve gider hesaplarõnda muhasebeleştirilmekteydi. (14)

16 31 MART 2003 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ III. FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Finansal varlõklar ve borçlar, Banka nõn netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptõrõm gücüne sahip olmasõ ve söz konusu varlõk ve borçlarõ net bazda tahsil etme/ ödeme veya eşzamanlõ sonuçlandõrma niyetinin olmasõ durumunda netleştirilir. Banka nõn bu şekilde netleştirilen finansal varlõk ve yükümlülükleri bulunmamaktadõr. IV. FAİZ GELİR VE GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Etkin faiz oranõ yöntemi kullanõlarak hesaplanan faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasõna göre muhasebeleştirilmektedir. Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne ilişkin 1 sayõlõ Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce ise faiz gelir ve giderlerinin hesaplanmasõnda doğrusal yöntem kullanõlmaktaydõ. 31 Mart 2003 tarihi itibariyle 30 Haziran 2001 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan 4672 ve 4491 Sayõlõ Kanunlar ile değişik 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun 3.maddesinin 11. fõkrasõ ve 11.maddesinin 12.fõkrasõ hükmüne istinaden yayõmlanan Bankalarca Karşõlõk Ayrõlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklarõn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrõlacak Karşõlõklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmelik ile 31 Ocak 2002 tarih ve mükerrer sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanmõş olan Bankalarca Karşõlõk Ayrõlacak Kredilerin ve Diğer Alacaklarõn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrõlacak Karşõlõklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkõnda Yönetmelikte Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Yönetmelik uyarõnca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz reeskontlarõ iptal edilmekte ve söz konusu krediler yine aynõ mevzuat uyarõnca canlõ krediler içinde sõnõflandõrõlõncaya veya tahsil edilinceye kadar faiz reeskontu yapõlmamaktadõr. Dövize endeksli kredilerin ve menkul kõymetlerin kur farklarõ faiz gelir ve giderleri içinde muhasebeleştirilmektedir. V. ÜCRET VE KOMİSYON GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Bankacõlõk işlemlerinden alõnan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, diğer gelir ve giderler ise tahakkuk esasõna göre muhasebeleştirilmektedir. Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ilişikteki enflasyona göre düzenlenen gelir tablosunda, tahsil ve tahakkuk ettikleri tarihler esas alõnarak düzeltme işlemine tabi tutulmuşlardõr. Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon giderleri peşin ödenmiş gider hesabõnda takip edilmekte olup, ilgili kredinin faiz giderinin bir parçasõ olarak değerlendirilmekte ve aylõk gider hesaplarõna yansõtõlmaktadõr. Temettü gelirleri iştirak ve bağlõ ortaklõklarõn kar dağõtõmlarõnõ gerçekleştirdikleri tarihlerde kayõtlara yansõtõlmaktadõr. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlõk alõmõ, ortaklõk alõmõ veya satõmõ gibi işlemlere ilişkin danõşmanlõk ve proje hizmetleri yoluyla sağlanan gelirler, niteliğine göre işlemin tamamlanmasõ, hizmetin verilmesi süresince veya tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmektedir. VI. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Alõm satõm amaçlõ menkul değerler, piyasada kõsa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacõyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağõmsõz olarak, kõsa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçasõ olan menkul değerlerdir. Alõm satõm amaçlõ menkul değerler Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne ilişkin 1 Sayõlõ Finansal Araçlarõn Muhasebeleştirilmesi Standardõ uyarõnca muhasebeleştirilmektedir. (15)

17 31 MART 2003 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ Alõm satõm amaçlõ menkul değerler bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansõtõlmakta ve kayda alõnmalarõnõ müteakiben rayiç değerleri ile değerlemeye tabi tutulmakta ve bu menkul kõymetler ile ilgili olarak oluşan kazanç ve kayõplar kar/zarar hesaplarõna intikal ettirilmektedirler. Alõm satõm amaçlõ menkul değerlerin elde tutulmasõ esnasõnda kazanõlan faizler öncelikle faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar paylarõ temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle Türk lirasõ devlet iç borçlanma senetleri nin rayiç değerleri, değerleme günü İMKB de işlem gören menkul kõymetler için İMKB de oluşan son gün ağõrlõklõ ortalama fiyatlarõ, işlem görmeyen menkul kõymetler için ise T.C. Merkez Bankasõ fiyatlarõ kullanõlarak tespit edilmiştir. Hisse senetleri için ise bilanço günü dahil geriye doğru 5 işgünü ( gün) boyunca oluşan günlük ağõrlõklõ fiyatlarõn ortalamasõ kullanõlmõştõr. 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihi itibariyle Banka, 18 Haziran 2001 tarihinde gerçekleşen borç takasõ ihalesi neticesinde edinmiş olduğu Türk Parasõ menkul kõymetleri, T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan açõklanan değerleri kullanarak değerlemiştir. 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle Banka, 18 Haziran 2001 tarihinde gerçekleşen borç takasõ ihalesi neticesinde edinmiş olduğu dövize endeksli menkul kõymetlerin alõm satõm amaçlõ menkul kõymetler portföyünde sõnõflandõrõlan kõsmõnõn rayiç değeri olarak Eurobond piyasasõnda 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle oluşan ve Reuters TRGLB06 = RR sayfalarõndan alõnan gösterge niteliğindeki yakõn vadeli Eurobond larõn alõş ve satõş kotasyonlarõnõn ortalama getiri oranõndan (Yield) %1 düşülmek suretiyle bulunan oranõ kullanarak iskonto edilmiş tutarõ dikkate almõştõr. Bir yõla kadar vadeli kupon ödemelerinde, ilgili kupon ödemesi için sabitlenmiş faiz oranõ veya değerleme gününde Londra piyasalarõnda oluşan 1 yõllõk LIBOR oranõ esas alõnmõştõr. Bir yõldan uzun vadeli kupon ödemelerine esas faiz oranõnõn değişken kõsmõ (LIBOR), her bir kupon ödemesine esas faizin tespit edileceği güne ait ve Reuters RTRSWP1 sayfasõndan alõnmõş olan değişken sabit faiz swap oranõ kullanõlarak sabit faiz oranõna dönüştürülmüş ve bu şekilde tespit edilecek orana kupon ödemelerine esas faiz oranõnõn sabit kõsmõ (spread) eklenerek bulunacak oran, ilgili dönemin kupon getirisi olarak dikkate alõnmõştõr. Bir yõldan uzun vadeye sahip kupon ödemelerinin ara dönemlere denk gelen kupon faiz oranlarõ ara dönemin bir alt ve bir üst dönemindeki faiz oranlarõnõn ortalamasõ alõnarak hesaplanmõş ve söz konusu kõymetler 31 Mart 2003 tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru ile değerlenmiştir.(31 Aralõk 2002 T.C. Merkez Bankasõ döviz satõş kuru) 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle yurtdõşõ piyasalarda işlem gören yabancõ para menkul kõymetler uluslararasõ piyasalarda oluşan piyasa değerleri ile değerlenmiştir. VII. SATIŞ VE GERİ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Geri alõm (repo) veya geri satõm taahhütlü (ters repo) menkul değer alõm veya satõmlarõ 1 Şubat 2002 tarihinden itibaren Tek Düzen Hesap Planõ nda yapõlan değişikliğe uygun olarak Banka tarafõndan bilanço hesaplarõnda izlenmektedir. Buna göre, 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihli mali tablolarda geri alõm taahhüdüyle satõlan menkul kõymetler Banka portföyünde tutuluş amaçlarõna göre sõnõflandõrõlmõş ve değerlemesi ilgili porföyün değerleme esaslarõna göre yapõlmõştõr. Bu tip işlemler tümüyle devlet borçlanma senetlerini içermektedir. 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle geri alõm taahhüdü ile satõlan menkul kõymetlere ilişkin değerleme günü itibariyle oluşan gelir reeskontu alõm satõm amaçlõ menkul kõymetler için değerleme günü İMKB de işlem gören menkul kõymetler için İMKB de oluşan son gün ağõrlõklõ ortalama fiyatlarla; işlem görmeyen menkul kõymetler için TCMB nin Resmi Gazete de günlük olarak açõkladõğõ fiyatlarla; gerçekleşen borç takasõ ihalesi neticesinde alõnmõş ve vadeye kadar elde tutulacak dövize endeksli menkul kõymetler için ise iç verim oranõna göre iskonto edilmiş değerleri ile hesaplanmõştõr. Repo işlemine konu edilen menkul kõymetlerin bu şekilde hesaplanan gelir reeskontlarõ ilişikteki bilançoda Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlarõ Menkul Değerlerin altõnda yansõtõlmõştõr. (16)

18 31 MART 2003 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ Repo işlemlerinden sağlanan fonlar ise pasif hesaplarda Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar olarak yansõtõlmõş olup söz konusu fonlar için vade sonunda müşteriye taahhüt edilen faiz oranõ dikkate alõnarak hesaplanan faiz gider reeskontu Faiz ve Gider Reeskontlarõ- Repo İşlemlerinin olarak kaydedilmiştir. 1 Şubat 2002 tarihinden itibaren repo işlemlerine konu edilen menkul kõymetlerin faiz gelirleri ilişikteki karzarar tablosunda Menkul Değerlerden Alõnan Faizler, repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin faiz giderleri ise Para Piyasasõ İşlemlerine Verilen Faizler altõnda yansõtõlmõştõr. 1 Şubat 2002 tarihinden itibaren geri satõm taahhüdü ile alõnmõş menkul kõymetler (ters repo) ise Para Piyasalarõ- Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar kalemi altõnda takip edilmekte olup, 31 Mart 2003 ve 31 Aralõk 2002 tarihleri itibariyle Banka nõn ters repo işlemi yoktur. 1 Şubat 2002 tarihinden önce gerçekleştirilen geri alõm veya geri satõm taahhütlü menkul değer alõm veya satõmlarõ ise nihai alõm satõm olarak kaydedilmiş ve bu işlemlere ilişkin oluşan kar veya zararlar Sermaye Piyasasõ İşlem Karlarõ /Zararõ (Net) olarak yansõtõlmõştõr. Mali tablolarda herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değerler bulunmamaktadõr. VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER, SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER VE BANKA KAYNAKLI KREDİLER VE ALACAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1- Banka, Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne ilişkin 1 Sayõlõ Finansal Araçlarõn Muhasebeleştirilmesi Standardõ uyarõnca vadesine kadar saklama niyeti ile elinde tuttuğu ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşullarõn sağlanmõş olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul kõymetleri Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlõklar olarak sõnõflandõrmõştõr. Yine aynõ Standart uyarõnca, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratõlanlardan alõm-satõm ya da kõsa vadede satõlma amacõyla elde tutulanlar dõşõnda kalan finansal varlõklar Banka kaynaklõ krediler ve alacaklar olarak sõnõflandõrõlmõştõr. Banka kaynaklõ krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacaklar ile alõm satõm amaçlõlar dõşõnda kalan menkul kõymetler, satõlmaya hazõr menkul kõymetler olarak sõnõflandõrõlmõştõr. Satõlmaya hazõr menkul kõymetler, vadeye kadar elde tutulacak menkul kõymetler ve banka kaynaklõ kredilerin tasnifi anõlan varlõklarõn edinilmesi esasõnda yapõlmaktadõr. 31 Mart 2002 tarihi itibariyle satõlmaya hazõr menkul kõymetler arasõnda sõnõflandõrõlan 18 Haziran 2001 tarihinde gerçekleşen iç borç takasõ ihalesi kapsamõnda edinilmiş 3 ve 5 yõl vadeli dövize endeksli menkul kõymetlerin tamamõ (nominal tutarõ 330,668,313 ABD Dolarõ), 31 Mart 2002 tarihi itibariyle 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu nun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarõnca Yapõlacak Özel Bağõmsõz Denetimin Esas ve Usulleri Hakkõnda Yönetmelik in 21. Maddesi uyarõnca; Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan yurtdõşõ piyasalarda ihraç edilen 5 Kasõm 2004 ve 27 Kasõm 2006 vadeli tahvillerin Eurobond piyasasõnda bilanço tarihi itibariyle oluşan getiri oranlarõndan %1 düşülmek suretiyle bulunan oranlar ve değişken kupon ödemeleri için söz konusu maddede açõklanan yöntemler kullanõlarak hesaplanan iskonto edilmiş tutarlarõ esas alõnarak, T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ nõn 12 Haziran 2001 tarihindeki basõn açõklamasõ uyarõnca bilanço tarihinden önceki son iki iş günü hariç on iş günü süresince T.C. Merkez Bankasõ tarafõndan yayõmlanmõş döviz satõş kurlarõnõn basit aritmetik ortalamasõ üzerinden değerlenmişti. (17)

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2003 Ara Hesap Dönemine Ait

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2003 Ara Hesap Dönemine Ait Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Haziran 2003 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu 1 OCAK 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi

Alternatifbank Anonim Şirketi Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralõk 2003 ve 2002 Hesap Dönemlerine Ait Ayrõntõlõ Mali Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu ALTERNATİFBANK A.Ş. NİN 31/12/2003 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN VE BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2004 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2004 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Eylül 2004 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2004 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2004 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Eylül 2004 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu 1 OCAK 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2003 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Haziran 2003 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Haziran 2003 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu 1 OCAK 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve

Alternatifbank Anonim Şirketi. 1 Ocak 30 Eylül 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve Alternatifbank Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Eylül 2005 Ara Hesap Dönemine Ait Ayrõntõlõ Konsolide Mali Tablolar ve Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporu 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı