Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma"

Transkript

1 Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünlerin Tercih Edilmesindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma Elif Çolakoğlu Bahar Türk Enes Emre Başar Onur Gül Özet: Son yıllarda tüm dünyada çevreye ilişkin problemlerin artması özellikle çevreci ürünlerin kullanımı, ekolojik konulara duyarlılığı artırmıştır. Bu çalışmada tüketicilerin konu hakkındaki duyarlılıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Kişisel değerler ile çevre bilincinin alt boyutları olan çevreye yönelik tutum ve bilgi düzeyinin, çevreci ürün tercih etme üzerindeki rolünü incelemek hedeflenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan, ve illerindeki tüketicilerin tutumları arasında bu değişkenler açısından farlılık olup olmadığı araştırılmıştır. Söz konusu üç ilin merkezlerinde yaşayan 18 yaş ve üstü 450 tüketiciye anket uygulanmıştır. Etkiyi görmek amacıyla Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi SBE İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Arş. Gör. Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Arş. Gör. Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı 1

2 hiyerarşik regresyon analizi yapılmış ve çevre bilincinin boyutlarından çevreye yönelik tutumun, çevreci ürünlerin tercih edilmesinde çevreye yönelik bilgi düzeyinden daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca kişisel değerlerin bu değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. İller arasındaki farklılığı tespit için yapılan Anova analizde da yaşayan bireylerin, diğer iller sakinlerine göre çevreye yönelik tutumlarının daha pozitif ve çevreye yönelik bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Çevreci ürünlerin tercih edilmesi bakımından yine öne çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Kişisel Değerler, Çevreci Ürünler. GİRİŞ Yaşadığımız yüzyıldaki tüm değişmeler gelecekte daha fazla sürdürülebilir ekolojik ürün ve hizmetlerin, yani yeşil ürünlerin tercih edilebileceği varsayımını ortaya koymaktadır. Bunun yansıra tüketiciler için ürünlerin yalnızca çevre dostu olmasının yetmeyeceği, tasarım ve tasarruf bakımından da beklentilerin yüksek olacağını söylemek mümkündür. Doğal kaynakların gün geçtikçe azalıyor olmasıyla paralel olarak devam eden bu durum, çevreci ürünlerin tercih edilmesinin önemini de ayrıca vurgulamaktadır. Çevreci ürünlerin tercih edilmesinde birçok etkenin söz konusu olduğunu söylememek mümkündür. Bu etkenlerin en önemlilerinden bazıları da kişisel değerler ve çevre bilinci yani çevreye yönelik bilgi düzeyi ve tutumdur. Bu araştırmanın temelini ve amacını kişilerin sahip oldukları değerlerin etkisiyle satın alma kararlarında çevreyi ve doğal kaynakları ne ölçüde göz önünde bulundurduklarını ve sahip oldukları bu bilinçle, 2

3 bugünün çevreci ürünlerini tercih etmeleri yönündeki ilişkiyi ele almayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, çevre bilinci ve çevreci ürünleri tercih etme davranışı bakımında farklılık göstereceği düşünülen, Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan, ve kent merkezlerinde yaşayan 450 tüketiciye anket uygulanmış ve çalışma içerisinde toplanan verilere uygulanan analizlere ve bulgulara yer verilmiştir. LİTERATÜR TARAMASI 1. Kişisel Değerler Günümüzde birçok değişkenin tüketim alışkanlıklarımız üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bunların en etkili olanlarından biri de kişisel değerlerdir (Ünal ve Erciş, 2006). Kişisel değerler davranışların hem sebebi hem de sonucu olarak; tutumlara, davranışlara ve yargılara rehberlik etmekte ve onları etkilemektedirler (Gutman,1982). Değer, bireylerin seçim ve tercihlerinden oluşan bir olgudur. Yani kişisel değerler seçim yapmada, satın aldığımız ürünlerde, hobilerimizde ve diğer kişisel tercihlerimizde etkilidir (Michael, 1988: 361). Dolayısıyla tüketicilerin değerleri ile uyum gösteren ürünleri tercih ettiği ve değerleriyle paralel davranışlar sergilediği düşünülmektedir. Bu bağlamda kişinin değerleri, yaşamın tüm alanına ilişkin davranışlarda olduğu gibi, tüketici davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. Bu da değerlerin, duygusal düzeyde tüketiciyi güdüleyen, sürekli ve kalıcı yapısını ortaya koymaktadır. (De Heer ve Van Vliet, 2001) Literatürde kişisel değerler üzerinde yapılan çalışmalarda değeri ölçmek amacıyla geliştirilen farklı ölçekler olduğu görülmektedir. Burada en çok kabul gören 3 ölçek öne çıkmaktadır: Değerler Sistemi(RVS), Değerler 3

4 ve Yaşam Biçimi Sistemi ve Değerler Listesi (LOV) (Lin, 2002). Bu ölçekler içerisinde yer alan değerler her ne kadar birbirleriyle benzerlik gösteriyor olsalar da, Kahle nin değerler listesi(lov) nin daha kısa, bireylerin günlük hayatlarıyla daha yakından ilgili olması ve yanıtlanmasının kolaylığı bakımından daha uygulanabilir olduğu görülmektedir (Kim, 2002). Dolayısıyla LOV un tüketicilerin kişisel değerlerinin çevre bilinci ve çevreci ürünleri tercih etme üzerinde etkilerinin incelenmesinde bakımından daha uygun olduğu düşünülmüştür. 2. Çevre Bilinci Çevre bilinci, kısa tanımıyla, çevreye yönelik bilgi, tutum ve yararlı davranışlardır. Buna göre çevre bilgisi, çevre sorunlarını, bu sorunlara aranan çözüm yollarını, ekolojik alandaki gelişmeleri ve doğaya ilişkin tüm bilgileri içermektedir. Dolayısıyla çevre bilincine sahip kişi, çevresel kirliklere ve bozulmalara karşı duyarlı, çevreyi koruyucu ve çevre dostu davranışlar gösteren kişidir. (Erten, 2004: 4) Bu kişiler, çevredeki doğal kaynakların varlığı, kullanımının çevreye olan etkilerinin boyutlarını değerlendirebilmenin yanı sıra, bu yönde daha az kirlilik oluşturan, daha çok geri dönüşümü sağlayan yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanımını ve ürünlerin ekosistem için daha güvenli olmasını talep etmektedir (Karaca, 2013: 99). Bunların yanı sıra çevre eğitiminin, çevre bilincinin oluşumu sürecinde etkisi bulunmaktadır. Çevre eğitimi, kişilerin çevre bilincine, tutumlarına ve davranışlarını önemli ölçüde etki ettiği ve kalıcılığını sağladığı bilinmektedir. Bu eğitimle kişiler, çevre koruma konusunda duyarlı, bilgili ve bilinçli kılınmalarının yanı sıra, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve tüketim alışkanlıklarında 4

5 çevreyi korumaya yönelik olumlu tutum ve davranış değişiklikleri kazanabilmektedirler (Çolakoğlu, 2010: 152). Kişisel değerlerle şekillenen çevre bilinci, kişilerin doğrudan ürün seçimini ve satın alma davranışlarını belirleyecektir. Enerji verimli beyaz eşyalar, doğal ve katkısız organik yiyecekler, geri dönüşümlü ürünler, düşük emisyonlu ve yakıt tasarruflu arabalar gibi (Roarty, 1997) yeşil ürünler, ekolojik ya da çevre dostu ürün olarak da bilinmektedir (Chen and Chai, 2010: 29). Çevreye duyarlı bu ürünlerin, çevresel tutum ve inançlarıyla uyumlu olarak çevre bilinci yüksek tüketiciler tarafından tercih edildiği görülmektedir. 3. Çevre Bilincinin Davranışsal Boyutu: Çevreci Ürünleri Tercih Etme Geçmiş yıllarda tüketiciler yalnızca tüketmekle ilgilenirken, bugün çevre bilincine sahip tüketicilerin kıt kaynaklar, çevre dostu ürünler gibi konulara eğilim gösterdikleri görülmektedir. Bu bilinçli seçimlerin yapılması, tüketicinin çevreye yönelik tutumuna ve bilgi düzeyine, yani çevre bilince bağlıdır. Çevre bilincinin yoksunluğunda ise, çevreci ürünlerin tercih edilmemesi muhtemel bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. (Karaca, 2013) Literatürde yer alan araştırmalara bakıldığında da gün geçtikçe tüketicilerin çevre bilincinin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda bu artış, tüketicileri satın alma süreçlerinde daha çevre dostu alımlar yapmaya, yani çevreci ürünleri tercih etmeye yöneltmektedir (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009). Çevreci ürünleri tercih eden ve yeşil tüketici olarak adlandırılan bu tüketicileri, satın alımları sırasında sadece kendi istek ve 5

6 ihtiyaçlarını karşılamayı değil, çevrelerine fayda sağlamayı da amaçladığı görülen kişiler olarak tanımlamak mümkündür. Tıpkı diğer alımlarda olduğu gibi tüketicilerin tercihlerini, dolayısıyla çevreci ürünlerin tercih edilmesini etkileyen, kişinin kendisinden kaynaklı bazı etkenler söz konusudur. Bu etkenlerden bir olan ve bu çalışmada da ifade edilen kişisel değerler, çevreci ürünlerin tercih edilmesinde oldukça etkilidir. Kişisel değerler, bireyin yaşamı boyunca davranışlarına yön veren bir güç olarak görülmekte, bir yandan günlük yaşantımıza yön verirken diğer taraftan tüketim tercihlerimizi etkilemektedir (Ünal ve Erciş, 2006). Bu nedenledir ki, kişisel değerler tüketicilerin çevre bilinci ve çevreci ürünleri tercih edilmesi noktasında etkilidir. 4. Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürünleri Tercih Etmesi Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma 4.1. Araştırmanın amacı, kapsamı ve kısıtları Bu araştırmanın amacı, kişisel değerlerin ve çevre bilincinin çevreci ürünleri tercih etme üzerindeki etkilerini belirlemektir. Yukarıda da ifade edildiği gibi tüketici davranışları, karmaşık ve çok sayıda değişkenden etkilenmektedir. Bu bağlamda, değişkenlerin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan üç değişik ilde (,, ) farklılık gösterip göstermediğini belirlemek çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamını,, ve merkez ilçede yaşayan 18 yaş ve üstü tüketiciler oluşturmaktadır. Bu illerde yaşayan tüketicilerin kişisel değerleri, çevre bilinçleri ve çevreci ürünleri tercih 6

7 etmelerindeki farklılıkları bakımından incelemek üzere bir alan araştırması yapılmıştır. Her sosyal bilimler araştırmasında olduğu gibi, bu çalışmada insan unsuru ile sınırlı bulunmaktadır Araştırmanın metodolojisi Örneklem süreci ve verilerin toplanması Araştırmanın ana kütlesini, ve Merkez İlçe de yaşayan 18 yaş ve üstü tüketiciler oluşturmaktadır. Anket çalışması kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örnek büyüklüğü n= π(1- π )/(e/z)² formülü ile %5 hata payı ve %95 güven aralığında alt sınır 384 olarak belirlenmiştir (Kurtuluş, 1998: 235). Araştırma ana kütlesini oluşturan kentlerin farklılıklarını uygun koşullarda belirlemenin gereği olarak her il için eşit sayıda anket uygulamasına gidilmiş ve toplam 450 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket formunda beş grup soru yer almıştır. Birinci grupta Kahle (1985) tarafından geliştirilen kişisel değerler ölçeğinin 8 sorusu, ikinci gurupta Haron, Paim ve Yahaya (2005) tarafından geliştirilen çevre bilinci ölçeğinin 25 sorusu, dördüncü grupta Kim ve Choi (2005) tarafından geliştirilen çevreci ürün tercihinin 5 sorusu, beşinci grupta ise cevaplayıcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 7 soru yer almaktadır. İlk dört grupta yer alan soruların tamamı 5 li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum). Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılarak ortalama, standart sapma, frekans dağılımları, ölçeklerin 7

8 güvenilirlik katsayısı olan Cronbach Alpha, tek yönlü varyans (ANOVA) ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmanın modeli Araştırma modeli Şekil 1. de gösterildiği gibidir. Araştırmanın hipotezleri Şekil 1. Araştırmanın Modeli Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda hipotezler şu şekilde geliştirilmiştir: H1:, ve de yaşayan tüketicilerin sahip oldukları kişisel değerler farklılık göstermektedir. H2:, ve de yaşayan tüketicilerin çevre bilincinde farklılıklar vardır. H2a:, ve de yaşayan tüketicilerin çevreye yönelik tutumlarında farklılıklar vardır. H2b:, ve de yaşayan tüketicilerin çevreye yönelik bilgi düzeylerinde farklılıklar vardır. H3:, ve de yaşayan tüketicilerin çevreci ürün tercihlerinde farklılıklar vardır. H4: Kişisel değerler, çevreci ürün tercihinde etkilidir. 8

9 H5: Çevre bilinci, çevreci ürün tercihinde etkilidir. H5a: Çevreye yönelik tutumlar, çevreci ürün tercihinde etkilidir. H5b: Çevreye yönelik bilgi düzeyi, çevreci ürün tercihinde etkilidir Verilerin Analizi Araştırma örneğinin demografik özellikleri Tablo 1. de örneği oluşturan cevaplayıcıların demografik özellikleri gösterilmiştir. Tablo 1. Demografik Özellikler CİNSİYET YAŞ GRUBU MESLEK GELİR Genel Frek Freka % Frekans % Frekans % ans ns % Kadın , , ,5 Erkek , , , , , , , , , , , , , , ,4 9 5, , ,8 3 1,9 24 5,3 67 ve üstü ,3 2 0,4 Memur 63 42, , , ,1 Öğrenci , , ,5 Serbest Meslek 5 3, , , ,5 Özel Sektör 6 4, , , ,3 Çalışanı Emekli 4 2,7 14 9,2 3 1,9 21 4,6 İşçi 2 1,3 13 8,5 9 5,8 24 5,3 Ev Hanımı 3 2,0 14 9,2 9 5,8 26 5,7 Diğer 43 28, , , TL ye , , ,4 Kadar , , , , , , , , ,3 12 7,8 10 6, ,8 9

10 ,3 3 2,0 4 2,6 15 3, ve üstü 6 4,0 7 4,6 1 0,6 14 3,1 İlköğretim 6 4, , ,0 45 9,8 Lise 13 8, , , ,3 Önlisans 15 10, , , ,5 EĞİTİM Lisans 24 16, , , ,9 DÜZEYİ Yüksek 25 16,7 3 2,0 9 5,8 37 8,1 Lisans Doktora 67 44,7 4 2,6 4 2, ,4 MEDENİ Evli 85 56, , , ,5 DURUM Bekar 65 43, , , ,5 TOPLAM Tablo 1. de görüldüğü üzere, cevaplayıcıların %36,5 i kadınlardan, %63,5 i ise erkeklerden oluşmaktadır. Cevaplayıcıların yaş gurupları açısından dağılımlarında, %34,6 ile çoğunlukla yaş gurubu tüketicilerden oluşmaktadır. Meslek dağılımında %27,1 ile memurlar çoğunluktadır. Gelir durumu dağılımlarında, %47,5 lik bir payla TL arasında olduğu görülmektedir. Eğitim durumu dağılımlarında %26,9 ile lisans mezunları çoğunluktadır. Medeni durum dağılımında ise cevaplayıcıların, %54,5 ini evliler ve %45,5 ini bekârlar oluşturmaktadır. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler Değişkenlere ait ortalama ve standart sapma değerleri şu şekildedir: Tablo 2. de kişisel değerler değişkeninin ortalama ve standart sapmaları gösterilmiştir. Tablo 2. Kişisel Değerler Değişkenlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri Kişisel Değerler Ortalama* Standart Sapma Ortalama* Standart Sapma Ortalama* Standart Sapma Aidiyet 3,98 0,89 4,21 0,98 3,20 1,19 Duygusu Kendine Saygı 4,33 0,81 4,03 1,17 4,08 1,12 Duymak Güvenlik 2,61 0,85 2,73 0,90 3,81 0,95 10

11 Hayattan Zevk 3,13 0,86 3,24 0,74 3,11 1,01 Almak Sıcak İlişkiler 2,83 0,95 2,21 0,93 2,43 1,13 Başkalarından 4,02 0,91 3,69 0,92 4,23 0,82 Saygı Görmek Başarı Duygusu 2,53 0,87 3,01 0,77 3,12 0,70 Kişisel Gelişim 3,10 0,79 3,03 1,13 2,98 0,71 * 1: Hiç Önemli Değil, 2: Önemsiz, 3: Kararsızım, 4: Önemli, 5: Çok Önemli Tablo 2. de görüldüğü üzere, kişisel değerler ile ilgili ifadelerde için en yüksek ortalamayı kendine saygı duymak değişkeni almıştır (4,33). En düşük ortalamaya ise başarı duygusu ifadesi sahiptir (2,53). için en yüksek ortalamayı aidiyet duygusu değişkeni almıştır (4,21). En düşük ortalamaya ise sıcak ilişkiler ifadesi sahiptir (2,21). için en yüksek ortalamayı başkalarından saygı görmek değişkeni almıştır (4,23). En düşük ortalamaya ise sıcak ilişkiler ifadesi sahiptir (2,43). Diğer değişkenlerden, çevre bilincinin genel ortalaması 3,62; güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ise 0,908 dir. Çevreci ürünleri tercih etmenin ise genel ortalaması 3,48; güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) da 0,796 dır. Değişkenlere İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi, ve de ikamet eden tüketicilerin; kişisel değerler, çevre bilinci ve çevreci ürün tercih etme açısından farklılıklarını görmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Tablo 3 de yaşanılan şehir ile kişisel değerler, çevre bilinci ve çevreci ürün tercih etme değişkenlerine ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları gösterilmektedir. 11

12 Tablo 3. Yaşanılan Şehir ile Kişisel Değerler, Çevre Bilinci ve Çevreci Ürün Tercih Etme Değişkenlerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları Kişisel Değerler Ortalama Standart Sapma F p Aidiyet Duygusu Kendine Saygı Duymak Güvenlik Hayattan Zevk Alma Sıcak İlişkiler Başkalarından Saygı Görmek Başarı Duygusu Kişisel Gelişim Çevreye Yönelik Bilgi Düzeyi Çevreye Yönelik Tutum 3,98 4,21 3,20 4,33 4,03 4,08 2,61 2,73 3,81 3,13 3,24 3,11 2,83 2,21 2,43 4,02 3,69 4,23 2,53 3,01 3,12 3,10 3,03 2,98 3,48 3,02 3,39 4,12 3,66 4,08 0,89 0,98 1,19 0,81 1,17 1,12 0,85 0,90 0,95 0,86 0,74 1,01 0,95 0,93 1,13 0,91 0,92 0,82 0,87 0,77 0,70 0,79 1,13 0,71 0,64 0,72 0,79 0,82 0,52 0,67 4,950 0,007** 18,781 0,000** 1,120 0,327 6,082 0,063 2,012 0,135 13,448 0,000** 0,987 0,498 1,321 0,411 17,211 0,000** 21,012 0,000** 12

13 Çevreci Ürün Tercih Etme 3,57 3,32 3,54 0,73 0,86 0,82 4,378 0,013* **:P<0,01 *:p<0,05 Farklılığı görmek amacıyla çoklu karşılaştırma testi (LSD) yapılmıştır. Buna göre kişisel değerler üç şehirde ikamet eden tüketiciler için anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,01). Bu doğrultuda, ta ikamet eden tüketicilerin aidiyet duygusuna (4,21); da ikamet eden tüketicilerin kendine saygı duymaya (4,33); de ikamet eden tüketicilerin ise başkalarından saygı görmeye daha fazla önem verdikleri görülmektedir (4,23). Çevre bilinci açısından da üç şehirde ikamet eden tüketicilerin bakış açılarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir (p<0,01). Buna göre, da ikamet eden tüketicilerin diğer şehirlerde yaşayan tüketicilere oranla, çevreye yönelik tutumları daha pozitif ve çevreye yönelik bilgi düzeyleri daha yüksektir (3,48; 4,12). Bu sonuçlar, da ikamet eden tüketicilerin çevre bilincinin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. Son olarak; çevreci ürün tercihi açısından üç şehirde ikamet eden tüketicilerin bakış açılarında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu doğrultuda, da yaşayan tüketicilerin diğer şehirlerde yaşayan tüketicilere oranla daha fazla çevreci ürünleri tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında: H1, H2, H2a, H2b ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Kişisel Değerler ve Çevre Bilincinin Çevreci Ürün Tercih Edilmesindeki Etkileri Araştırmada kişisel değerler ve çevre bilincinin, çevreci ürün tercihinde etkilerini incelemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 13

14 Hiyerarşik regresyon analizinin ilk aşamasında, kişisel değerler; ikinci aşamasında ise çevre bilinci değişkenleri (çevreye yönelik bilgi düzeyi ve çevreye yönelik tutum) bağımsız değişken olarak modele dâhil edilmiştir. Bağımlı değişken ise çevreci ürün tercihi değişkenidir. Analiz sonuçları Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4. Kişisel Değerler, Çevre Bilinci ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Regresyon Katsayıları ve Anova Testi Sonuçları Bağımlı değişken: Çevreci Ürün Tercih Etme R R 2 Düzeltilmiş R 2 Tahminlerin Standart Hatası Model 1: Kişisel Değerler 0,259 0,067 0,050 0,79 Model 2: Kişisel Değerler, Çevreye Yönelik Bilgi Düzeyi ve Çevreye Yönelik Tutum 0,637 0,406 0,393 0,63 ANOVA Değerleri Kareler sd Ortalama F Sig. Model 1. Regresyon Toplamı 20,135 8 Kare 2,517 4,017 0,000 Artıklar 280, ,627 Toplam 300, Model 2. Regresyon 122, ,219 30,504 0,000 Artıklar 178, ,401 Toplam 300, Analiz sonucunda Model 1. de yer alan kişisel değerler değişkenlerinin, çevreci ürün tercih etme üzerinde etkisinin %0,50 olduğu tespit edilmiştir. Anova testi de bu etkinin =0.01 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Model 2. de yer alan kişisel değerler ve çevre bilinci değişkenlerinin, çevreci ürün tercih etme üzerinde etkisinin %39,3 olduğu görülmektedir. Anova testi de bu etkinin =0.01 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Modelde yer alan değişkenlerin Beta değerleri Tablo 5 de gösterilmiştir. 14

15 Tablo 5. Kişisel Değerler, Çevre Bilinci ve Çevreci Ürün Tercihi Değişkenlerinin Beta Değerleri Bağımlı değişken: Çevreci Ürün Tercih Etme Standartlaştırılmamış katsayılar Model 1. B Standart hata Beta t p Tolerans Vif Sabit değişken 7,499 0,000 Aidiyet duygusu 0,147 0,046 0,161 3,173 0,002** 0,813 1,229 Kendine saygı duymak 0,037 0,058 0,037 0,644 0,520 0,619 1,616 Güvenlik - 0,032 0,058-0,034-0,559 0,576 0,567 1,763 Hayattan - zevk almak 0,016 0,058-0,017-0,282 0,778 0,554 1,804 Sıcak İlişkiler 0,082 0,049 0,096 1,666 0,096 0,625 1,600 Başkalarından saygı görmek 0,025 0,045 0,028 0,550 0,583 0,803 1,245 Başarı duygusu 0,010 0,048 0,012 0,218 0,827 0,650 1,539 Kişisel değişim 0,074 0,045 0,087 1,669 0,096 0,764 1,309 Model 2. Sabit değişken 0,298 0,255 1,168 0,244 Aidiyet duygusu 0,019 0,038 0,021 0,501 0,617 0,777 1,288 Kendine saygı duymak 0,016 0,046 0,016 0,345 0,730 0,617 1,619 Güvenlik 0,025 0,046 0,026 0,534 0,594 0,559 1,788 Hayattan - zevk almak 0,027 0,046-0,029-0,588 0,557 0,554 1,804 Sıcak İlişkiler 0,021 0,040 0,024 0,527 0,598 0,619 1,617 Başkalarından saygı görmek 0,026 0,036 0,029 0,709 0,479 0,794 1,259 Başarı - duygusu 0,017 0,038-0,020-0,442 0,659 0,644 1,553 Kişisel değişim 0,010 0,036 0,012 0,286 0,775 0,754 1,327 Çevreye yönelik bilgi 0,128 0,049 0,117 2,616 0,009** 0,662 1,510 düzeyi Çevreye yönelik tutum 0,621 0,052 0,547 11,906 0,000** 0,632 1,583 **: P<0,01 15

16 Tablo 5 de görüldüğü üzere, Model 2. de yer alan çevreye yönelik tutum ve çevreye yönelik bilgi düzeyi değişkenleri regresyon modeline dâhil edilmiştir (p<0,01). Modele dâhil edilen değişkenlerin Beta katsayıları incelendiğinde; çevreci ürün tercihi üzerinde çevreye yönelik tutumun (0,547), çevreye yönelik bilgi düzeyinden (0,117) daha fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ancak, kişisel değerlere ait değişkenlerin anlamlı bir etkisine rastlanamamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; H4 hipotezi reddedilmiş; H5, H5a ve H5b hipotezleri kabul edilmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın amaçları doğrultusunda uygulanan analizlerden şu sonuçlar elde edilmiştir: Örneklemin %50 den fazlasını erkek ve evli, çoğunlukla yaş gurubunda memurlar oluşturmaktadır. Gelir durumunda yarıya yakın oranla TL arasında ve çoğunluğunun lisans mezunu oldukları görülmüştür. Kişisel değerlerin iller arasından anlamlı bir farklılığa sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, ta aidiyet duygusuna, da kendine saygı duymaya, de ise başkalarından saygı görmeye daha fazla önem verilmektedir. Çevre bilinci açısından da yaşayan tüketicilerin, çevreye yönelik tutumlarının daha pozitif ve çevreye yönelik bilgi düzeylerinin daha yüksek, dolayısıyla çevre bilincinin daha yüksek olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Çevreci ürünlerin tercihi açısından ise da yaşayan tüketicilerin diğer şehirlerde yaşayan tüketicilere oranla daha fazla çevreci ürünleri tercih ettikleri tespit edilmiştir. Çevreci ürün tercihi üzerinde çevreye yönelik tutumun, çevreye yönelik bilgi düzeyinden daha fazla etkiye sahip olduğu görülürken, kişisel değerlerin anlamlı bir etkisine rastlanamamıştır. 16

17 Günümüzde çevreye duyarlı ürün pazarı önemli bir sektör haline gelmiştir. Ayrıca dünyada üzerinde önemle durulan konuların başında çevresel sorunlar ve çevreci tüketim gelmektedir. Bu nedenle çalışmadan elde edilen bulguların, hem tüketiciler hem de konunun ilgili taraflarına yararlı olacağı düşünülmektedir. Çünkü çevreci ürünler üreten ve pazarlayan işletmeler için, çevre duyarlılığına sahip tüketicilere ürün ve hizmet götürülmesi oldukça önemlidir. Son olarak, farklı şehirlerde yaşayan tüketicilerin çevre bilinci ve çevreci ürün tercihlerinde de farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmelerin bu farklılıkları dikkate almaları faydalı olacaktır. KAYNAKÇA Aracıoğlu, Burcu; Rezzan Tatlıdil, (2009), Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Etkileri, Ege Akademik Bakış Dergisi, Sayı 9/2, s Chen, Tan Booi, (2010), Lau Teek Chai, Attitude towards the Environment and Green Products: Consumer s Perspective, Management Science and Engineering, Vol. 4, No. 2,, p Çolakoğlu, Elif, (2010), Haklar Söyleminde Çevre Eğitiminin Yeri ve Türkiye de Çevre Eğitiminin Anayasal Dayanakları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 88, Mayıs-Haziran, s De Her, J.; H. Van Vliet, (2001), A Means-end Chain approach to Next Generation TV- A Consumer Research Pilot Study, Erten, Sinan, (2006) Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Egitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Sayı 65/66, Ankara. Gutman, J., (1982), A Means-end Cahin Model Based on Consumer Categorization Process, Journal of Marketing, Vol. 56, s Haron, S. A., Paim, L. ve Yahaya, N., (2005), Towards sustainable consumption: an examination of environmental knowledge among 17

18 Malaysians, International Journal of Consumer Studies, 29(5), s Kahle, L.R., (1985), Social Values in The Eighties: A Special Issue, Psychology&Marketing, 2(4), s.231. Karaca, Ş., (2013) Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, s Kim, Jai-Ok, (2002),Sandra Forstyhe; Qingliang Gu; Sook Jae Moon, Crosscultural Consumer Values, Needs and Purchase Behavior, Journal of Consumer Marketing, Vol. 19, No. 6, ss Kim, Y. ve Choi, S. M., (2005), Antecedents of Green Purchase Behavior: An Examination of Collectivism, Environmental Concern, and PCE, Advances in Consumer Research, 32,, Kurtuluş, K. (1998). Pazarlama Araştırmaları, İstanbul: Avcıol Basım Yayım. Lin, C., (2002), Segmenting Customer Brand Preference: Demographic or Psychographic, Journal of Product and Brand Management, Vol. 11, No. 4, ss Lin, Wen-Kung, (2006), Environmental Awareness among Homeowners in Selected Developed Settlements ( (Erişim Tarihi: ). Michael S, John U., (1988), Social Studies for Children (A Guide to Basic Instruction) (9. Edition) Prentice Hall, NewJersey. Roarty, Michael, (1997), Greening Business in a Market Economy, European Business Review, Vol. 97, Issue 5, pp Ünal, S.; A. Erciş, (2006) Tüketicilerin kişisel değerlerinin Satın Alma Tarzları Üzerindeki Etkisi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1,, ss

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

KİŞİSEL DEĞERLER VE İÇSEL YENİLİKÇİLİK BOYUTLARI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ Aysel ERCİŞ * Bahar TÜRK **

KİŞİSEL DEĞERLER VE İÇSEL YENİLİKÇİLİK BOYUTLARI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ Aysel ERCİŞ * Bahar TÜRK ** Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 2014 75 KİŞİSEL DEĞERLER VE İÇSEL YENİLİKÇİLİK BOYUTLARI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ Aysel ERCİŞ * Bahar

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Aylin ALKAYA * Suzan ÇOBAN ** Ali TEHCİ *** Yusuf ERSOY **** ÖZ Çevre bilinci olan çevreye karşı duyarlı tüketicilerin

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz İçindekiler

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YEŞİL PAZARLAMADA KARBON AYAK İZİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇORUM İLİ NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ KARBON AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN

IİSTATIİSTIİK. Mustafa Sezer PEHLI VAN IİSTATIİSTIİK Mustafa Sezer PEHLI VAN İstatistik nedir? İstatistik, veri anlamına gelir, İstatistik, sayılarla uğraşan bir bilim dalıdır, İstatistik, eksik bilgiler kullanarak doğru sonuçlara ulaştıran

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Gül ERGÜN Hacettepe Üniversitesi Kasım 2013 İstatistik Nedir? İSTATİSTİK Belirli bir konuda toplanan sayısal değerlerdir. Buna göre, 2012 yılında Türkiye de kayıtlı

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri

ISO 14001 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri ISO 141 ÇYS Uygulamasının Kuruluşlara Avantaj Sağlayabilecek Unsurlar Üzerindeki Etkileri 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma 1 - Özet Bildiri

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 1 Effects of Globalozation and Global Brand Perception to Purchase

Detaylı

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN:

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN:2148-9963 www.asead.com TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Prof. Dr. Asuman YALÇIN Doç. Dr. Sezayi DUMANOĞLU Öğr. Gör. Halil İbrahim ALPASLAN. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO.

Prof. Dr. Asuman YALÇIN Doç. Dr. Sezayi DUMANOĞLU Öğr. Gör. Halil İbrahim ALPASLAN. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO. Prof. Dr. Asuman Yalçın Öğr. Gör. Halil Đbrahim Alpaslan Doç. Dr. Sezayi Dumanoğlu Uzun Vadeli Konut Finansmanı Sisteminin (Mortgage) Türk Konut Sektörü - 36 -İçerisindeki Yeri ve Satınalma Eğiliminin

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 1 Ocak 2013 ss. 99-111 Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma A Research on Investatigation of Consumers

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESEL DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESEL DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRESEL DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Merve TÜRKMEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Arş. Gör. mturkmen@sakarya.edu.tr Nilgün

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR TÜRKİYE DE ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İİBF, Öğretim Üyesi Küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik, siyasal ve yönetimsel alanda hızlı bir değişme

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 282-297 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.03.2017 01.04.2017 Yrd. Doç. Dr. Ercan

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 11, Nisan / April 2017: 73-87 Araştırma Makalesi / Research Article Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri EMİNE TEYFUR a Geliş Tarihi:

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Neriman Coşkun Milli Eğitim Müdürlüğü, Van neriman_coskun@windowslive.com

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN HİPOTEZ TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Hipotez Nedir? HİPOTEZ: parametre hakkındaki bir inanıştır. Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örneklemden

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ

MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ MEDYANIN BOŞANMAYA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN* Bu araştırmanın temel amacı halkın, medyanın boşanmaya etkisi konusundaki tutumlarının araştırılmasıdır. Bu amaçla Türkiye genelinde 33 ilde Şubat 2014

Detaylı

YEŞİL / ÇEVRE DOSTU KONSEPTİ. Tüketiciler geleceği tehdit eden en önemli konuyu ne olarak görüyor?

YEŞİL / ÇEVRE DOSTU KONSEPTİ. Tüketiciler geleceği tehdit eden en önemli konuyu ne olarak görüyor? YEŞİL / ÇEVRE DOSTU KONSEPTİ Tüketiciler geleceği tehdit eden en önemli konuyu ne olarak görüyor? Adaletsiz gelir dağılımı ve işsizlik insan hayatının geleceğini tehdit eden en önemli konular % Endeks

Detaylı

2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

2.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 46 Volume: 9 Issue: 46 Ekim 2016 October 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YEŞİL ÜRÜNLERE

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı