NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi"

Transkript

1 NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi 1 * Önce bir kavram kargaflas na meydan vermemek için, erotik edebiyat diye bir s n fland rma yap labilir mi, yoksa edebiyatta erotizm diye bir nitelendirmeyle yetinilmeli mi? * N. G. : Önce, edebiyat bir bütündür, gerçi edebiyat tarihinde bir tak m edebiyat ekollerinden sözedilir, klasizim, romantizim, sürrealizim gibi. Ama erotik edebiyat diye ayr bir edebiyat ekolünden bence sözetmek yersiz. Çünkü erotizm edebiyat n bir parças de il, baz edebiyat metinlerinde raslad m z bir unsurdur. Dolay s yla edebiyatta erotizm bana erotik edebiyat tan mlamas ndan daha uygun geliyor. * stersen Tanzimat öncesinden bafllayal m : Divan edebiyat nda ve halk edebiyat nda erotizm. * N. G. : Evet, Divan edebiyat bügün ulafl lmas, okunmas güç bir edebiyat. Çünkü, günümüz türkçesinden oldukça de iflik arapça ve farscan n egemen oldu u, biraz da türkçenin, ama genellikle arapça ve farscan n egemen oldu u bir karma dil osmanl ca. Divan edebiyat n n dili de bu özetlersek. Bununla birlikte ben kitaplar mda erotizme yer veren bir yazar olarak, elbette geleneksel edebiyat m zdaki erotik ö elerle de ingilendim. Bunun bir parças n da Divan edebiyat oluflturuyor. Divan edebiyatt nda flehrengiz diye bir tür var örne in. Bir kentin güzelliklerini anlat rken, asl nda o kentte yaflayan genç delikanl lar n güzel vas flar da anlat l yor. Bu türle özellikle ilgilendim ve Kad nlar Kitab nda, flehrengizlerden al nt lar yapt m. Bir yafll bir edebiyat hocas n n bak fl yla bu tür erotik dizeleri kendi kitab na da ald m. Divan edebiyat ndaki erotizm, asl nda eflcinselli i öne ç karan bir erotizmdir. Türkçede masculin [eril] ve féminin [diflil] olmad için, divan flairi sevgiliye hitabeder, iflte sevgilinin bir tak m vas flar vard r, yüzü aya benzer, dudaklar kiraza benzer, diflleri inciye benzer, yanaklar elmaya benzer, v.s. Ama bunun ard nda, erkek güzelli i yüceltilir. Bu özellikle fluh bir flair olan adafl m Nedim in fliirlerinde çok aç k bir flekilde görünür. Ve san yorum Divan edebiyat nda erotizm özellikle 18. yüzy ldan bu yana, Nedim in sayesinde bir parça daha gerçek olmufltur. Nedim stanbul un güzelliklerini iflte Sadabada gidelim fliirinde tan mlarken, baflka fliirlerinde oldu u gibi, bu eflcinsel erotizmi çok ön plana ç kar r :

2 2 - Ben olsam bir de mutrib bir de tarf- cûybâr olsa Hofl imdi bir di farzâ bir cüvân- flive-kâr olsa. 1 - Çözülmüz dü meler çâk-i girîban nâfe dek inmifl Buna sabr olunur mu zâhidâ sen âfl k- zâr ol. 2 - Bir elinde gül bir elde câm geldin sâk ya Kang s n alsam gülü yâhut ki câm yâ seni. 3 Tabii baflka örnekler de verilebilir. Örne in, Kanuni, osmanl padiflahlar içinde, tek eflli tek padiflah, ve ayn zamanda flair. Onun Hürrem için yazd güzel bir fliir var, divan fliiri tarz nda. Orda tabii sözkonusu olan kad n, yani bütün Divan fliiri erotizmi eflçinsellikten kaynaklan yor diyemen. Ama genellikle bu böyle. Bo az Kesen de, Fatih, roman n en önemli kahraman oldu u için, ve ayn zamanda flair oldu u için, onun fliirlerinden iki örne e yer verdim. Ve bu örnekler, eflcinselli i öne ç karan örneklerdir. Fatih, Topkap Saray ndan Galata ya bak yor, akflam. Ve o Galata da gördü ü bir genç keflifli an ms yor. Ve fliirin bir yerinde, ben stanbul un flah y m ama, sen de Galata n n flah s n diyor. Burada tart flmaya yer vermeyeçek ölçüde bir delikanl ya yaz lan gazel sözkonusu. Halk edebiyat na gelince, halk edebiyat nda da tabii erotizme rastl yoruz. Bu Dede Korkut ta bile var. Yani 15. yüzy ldan bu yana yaz l metinlerde, çok daha eskiye giden sözlü metinlerde de var. Oysa Dede Korkut epik bir metin. Buna ra men, Dede Korkut ta çok ilginç bir sevgili tan m var, tabii kad nla erkek aras ndaki iliflkiyi do al bir biçimde anlatan bölümler var. Bana sorarsan, halk edebiyat içinde erotizmi en rafine biçimde anlatan, en baflar l biçimde dile getiren flair Karacao lan d r. Karacao lan dan çok say da örnek verebilirim. Sadece iflte ben güzele güzel demem, güzel benim olmay nca de il, istersen birkaç dize söyleyebilirim : Bahçende gülün güllenmifl fieyda bülbülün dillenmifl Koynunda memen kirlenmifl Emilmeyi emilmeyi * Gelelim Tanz mata, ki Tanz mat roman nda erotizmin izlerine rastlamak biraz zor. Bat taklitçili i, dolay s yla dönemin revaçta ak m naturalizmin tart fl lmaz bir etkisi söz konusu. 1. Türkçesi : Ben olsam, birde çalg c, bir de rmak yan olsa, hofl fiimdi bir de faraza bir iflveli genç olsa. 2. Türkçesi : Dü meler çözülmüfl, yakan n y rt göbe e kadar inmifl ; Ey zâhit! sen inleyen afl k olsan sabredebilir misin? 3. Türkçesi : Ey sâki! bir elinde gül, bir elinde kadeh, geldin ; hangisini alay m, Gülü mü? kadehi mi? yoksa seni mi?

3 3 * N. G. : Evet, yaln z Tanz mat roman nda de il, Cumhuriyet sonras da böyle. Cumhuriyet döneminde a r basan köy gerçekçili idir. Türk edebiyat nda gözlemlenen çekingenlik, bu dönemlerde de kendini gösterir. Yine de baz yazarlar bu çekingenli i afl p k s tl da olsa erotik bir dünya oluflmufllard r. Atilla lhan n romanlar edebiyatta erotizm konusunda yüreklendirici birer unsur olmufltur. * Genel olarak türk edebiyat nda erotizmin ifllenmesi bi iki düzeyde oluyor. Ya çok üstünkörü göndermeler, yada s radan tasvirler yap l yor. Bu da türk edebiyat nda erotizmin bir yaflam biçimi olarak alg lanmad n n bir göstergesi de il mi? * N. G. : Bizim edebiyat m zda erotizm bir izlek, giderek bir yaflam biçimi ve dünyaya bak fl olarak yok. Sadece anlat n n kahramanlar n n yaflad klar n n flu ya da bu biçimde ayr nt lar olarak var. Bütünsel bir erotizm çok az yazarda ön plana ç k yor. Toplumumuzda erotizmin yeri yok, olmam fl. Dolay s yla edebiyat m zda da bölük pörçük olarak yer al yor. Ama art k durum de iflti. Özellikle son yirmi y l n edebiyat nda erotik bir izlek, bir sorunsal, bütünsel bir bak fl olarak yer almaya bafllad. Benim türk edebiyat na getirdi im yenilik, erotizmi bir varolufl biçimi olarak alg lamak ve yap t m n bir parças hatta yap t m temellendiren bir ö e olarak tan mlamak olmufltur? Baflard m veya baflaramad m bu baflka. kincisi kad n erkek iliflkisini somutlu um içinde ve haz temelinde anlatmamd r ; haza, zevke dayanan bir fley gibi görmemdir. Oradan bazen metafizik boyuta geçmemdir ya da geçmeye çal flmamd r. * Modern türk edebiyat nda seninle birlikte kimlere erotik yazar payesi bahfledilebilir? * N. G. : Tüm eserleri aç s ndan de il ama baz yap tlar için bu nitelendirme yap labilir. Attila lhan n baz romanlar, Seygi Soysal n kimi hikayeleri, Demir Özlü nün öyküleri, Bilge Karasu (mecazî at flar yla), Küçük skender... * Peki pornografi ile erotizm aras nda nas l bir ayr m yapabiliriz? * N. G. : Bence cinselli in d fl nda aflk yoktur. Aflk cinselli in kendisidir. Pornografi olumsuz yanlar na karfl n, cinsel fantezilerin geliflmesine yard m eder. Biz do ulu toplumlarda böyle birfley söz konusu de il tabii. Belki Japonlar bu genellemeden ayr tutulabilirler, çünkü onlarda böyle bir gelenek var. Mesela ben bir Kavabata, bir Miflima dan çok etkilendim. Bu arada söz Japonya dan aç lm flken, sedece japon edebiyat n n de il, japon sinemas n n da üzerimde büyük bir etkisi oldu unu burada belirtmeliyim. Y llar önce Paris te büyük yank lar uyand ran Duyular mparatorlu u - L Empire des Sens adl japon filmi, bir anlamda Kad nlar Kitab nda ki birçok öykünün de cinsel fantezi dünyas n etkilemifltir. K sacas, ben erotizmle pornografi aras na bir s n r koyam yorum. Erotizm nerede biter, pornografi nerede bafllar kestiremiyorum.

4 4 * Gelelim senin pek yak nda ç kacak olan kitab na. Bu flairlik yeni mi nüksetti yoksa gizli bir müzminlik mi vard? * N. G. : fiimdi asl nda, hayat m n bir döneminde üçer dizelik Japon fliirinde rastlad m z hayku tarz nda erotik fliirler yazm flt m. Bunlardan baz lar dergilerde yay nlanm flt. Birço unu da yay nlamam flt m. Ve bir kitap olarak bunlar bir araya getirmeyi de hiç düflünmemifltim. Bu yaz, Türkiye de tan flt m flair fiina Akyol, o fliirleri çok sevdi ini ve yay nlamay düflünüp düflünmedi imi sordu. Ve bir flairden böyle bir icazet al nca, bende yay nlanabilece ini düflündüm. Sel yay nlar, illüstrasyonlarla kas m bafl nda, Uzun bir ayr l k için 40 k sa fliir bafll yla yay nlayacak. Ve biliyorsun TÜYAP Kitap Fuar n n bu y lki temas aflk, bu çerçevede benden de bir konuflma yapmam istendi. 3 Kas m pazar günü saat 17 ile 19 aras, TÜYAP Kitap Fuar nda hem bu erotik fliirlerin tan t m olacak, hem ben okurlar mla ayn bugün söyleflti imiz gibi edebiyatta erotizm konusunda bir söylefli yapaca z. Bu kitap, üçer dizelik, 40 k sa fliirden oluflan bir fliir kitab. Asl nda ben flair oldu um iddias nda de ilim, ama bir fliir heveslisi de de ilim. ki nedenle de ilim. Birincisi fliir üzerine çok yaz yazd m, çok düflündüm, sadece Naz m Hikmet kitab ndan sözetmiyorum burada, ama fliir üzerine çok say da incelemem, denemem ve elefltirim yay nland. Ayr ca ben öykülerimde, fliirsel bir atmosfer yaratmaya çal fl yorum, kimi kez fliirin s n rlar nda dolaflan öyküler de yazmak istedi im oluyor. Dolay s yla, bu fliir serüveni benim yazarl m n bafl ndan beri flu yada bu biçimde içinde oldu um bir serüven. Bu kitap konusunda birde flunu söylemek istiyorum. Bu kitapta asl nda cinsel aflk çok ön planda, haz ve istek temelinde süren bir iliflkinin tutkuya dönüflmesi sözkonusu. fiöyle bir fley söyleyebilirim, belki bu bu söyleflimizin bafll da olabilir e er uygun görürsen Hayat k sa aflk uzundur. Dolay s yla bu kitapta fliirler her ne kadar k saysalar da, içerikleri aç s ndan aflk gibi uzun olduklar söylenebilir. * Seviflirken * Uykuda Kilitlendik Sar ld k birbirimize Sonsuzlu unda hazz n Düfllerimiz kar flt * Islak saçlar nla * Üstüne uzan p Ya murdan ç k p geldin Ç plakl mla Bir Frans z fliirindeki gibi Örttüm ç plakl n * * * * * lhan ALEMDAR

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER B R NC ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ Bu yap t, Marx' n kendi yeni tarihsel ve ekonomik görüfllerinin temel özelliklerini aç kl a kavuflturdu u bir s rada, 1846-47 k fl nda yaz lm flt.

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

Tiyatro. Şeytanın Kilisesi(!) Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem

Tiyatro. Şeytanın Kilisesi(!) Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem Tiyatro Şeytanın Kilisesi(!) 74 Günümüzden yaklafl k 1800 y l öncesine ait bu tan mlama... Hristiyanl n yavafl yavafl güçlenmeye, güçlendikçe tiyatroya karfl tav

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Kültür tarihi boyunca dil ve ö retiminden çok söz edilmi, farkl dikkatlarlerleh dilin varl, olu mas n ve geli mesi ifadeye çal m t r.

Kültür tarihi boyunca dil ve ö retiminden çok söz edilmi, farkl dikkatlarlerleh dilin varl, olu mas n ve geli mesi ifadeye çal m t r. D L N DO RU VE GÜZEL KULLANIMI ÜZER NE Prof. Dr. erif AKTA ÖZ: Dil, kimli iminzin hem yap c unsuru hem de özüdür. Son derece karma k ve son derece varl m zla iç içe olan dili ideal anlamda güzel ve do

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı