ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT"

Transkript

1 ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I Murat GÖKBULUT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI 2014 Her hakkı saklıdır

2 T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I Murat GÖKBULUT TOKAT 2014 Her hakkı saklıdır

3 i

4 i

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ERBAA ve NĠKSAR ĠLÇELERĠNDE YETĠġTĠRĠLEN NARĠNCE ÜZÜM ÇEġĠDĠNDE KLON SELEKSĠYONU-I Murat GÖKBULUT Gazi Osman PaĢa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı DanıĢman : Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI Bu çalıģma ile; Erbaa ve Niksar ilçelerinde yetiģtirilen Narince üzüm çeģidinde klon baģ omcalarının belirlenmesi amaçlanmıģtır. 259 klon baģ omca adayı ile baģlayan çalıģmada 81 adet klon baģ omca adayında tartılı derecelendirme yapılmıģtır. Narince üzüm çeģidinde değerlendirmeye alınan klon baģ omca adaylarında; doğuģ oranının % arasında; salkım sayıları 4-40 adet arasında; salkım ağırlığı 121 g ile 546 g arasında; omca baģına verimlerin 0,605 kg ile 13,650 kg arasında; ortalama tane ağırlığının 2,1 g ile 4,8 g arasında; budama odun ağırlığının 380 g ile g arasında; SÇKM değerinin % 19,2 ile % 25,6 arasında; ph değerinin 2,0-2,9 arasında; asit değerleri 5,89 g/l ile 9,72 g/l arasında; Bome değerinin arasında; Ģıra randımanının ise % 52,1 ile % 74,7 arasında değiģtiği belirlenmiģtir. Bu çalıģma ile üç yılın ortalamasına göre 13 adet klon baģ omcası seçilmiģtir. 2014, 65 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Tokat, Bağcılık, Narince, Klon BaĢ Omcası i

6 ABSTRACT MS THESĠS CLONAL SELECTION ON NARINCE GRAPE CULTIVAR IN ERBAA and NIKSAR DISTRICTS-I Murat GÖKBULUT Gazi Osman PaĢa University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Horticulture Supervisor: Asst. Prof. Dr. Adem YAĞCI In this study, it is aimed to determine candidate clones for obtaining the nuclear clones of Narince grape variety grown in Erbaa and Niksar which are the original ecologies of the variety. In the former part of the study 259 candidate clones were collected. In the presented study 81clone candidate was evaluated and selection of candidate was carried out by weighted gradationmethod as the percentage of bloom %, number of bunches 4-40, bunch weight g, berry weight 2,1 4,8 g, yield 0,605-13,650 kg/vine, pruning weight g/vine, total soluble solids 19,2-25,6 %, ph 2,0-2,9, titratableacidity 5,89-9,72 gl -1, baume 11-14, must yield 52,1-74,7 % in the candidate clones, respectively. According to the three years results, 13 candidateclones were selected for the next stage obtaining nuclear clones. 2014, 65 pages KEY WORDS: Tokat, Viticulture, Narince, Candidate Clones ii

7 ÖNSÖZ Ġnsanoğlunun yaģadığı ve nüfusun arttığı günümüz dünyasında süregelen temel problem, artan nüfusun sağlıklı beslenmesi ve halen gündemini koruyan açlık sorunudur. Sağlıklı tarımsal üretim ve tarımsal alandaki geliģmiģlik göstergeleri; bir ülkenin olduğu yeri göstermesi açısından önemli kriterlerdir. Bu kriterleri yükseltmek desteklemeler, uzun soluklu ve geçerli stratejik planlar, tarımsal araģtırmalara verilen önemle gerçekleģmektedir. Uzun yıllardan bu güne hem iç hem de dıģ pazarlarda ekonomik değeri olan farklı üzüm çeģitleri, tarımı geliģmiģ ülkeler yanı sıra, ülkemizdeki araģtırma kuruluģlarınca bağımsız olarak yürütülen klon seleksiyonu çalıģmaları sonucunda verim ve kalite açısından çok önemli geliģmeler kat etmiģtir. Bu tez çalıģması ile de ülkemiz bağcılığına katkıda bulunulması mutluluk vericidir. Yüksek Lisans eğitimine baģlamamda ve bu tezi hazırlamamda bana cesaret veren, tecrübelerinden yararlandığım, çalıģma azmini örnek aldığım tez yöneticim Sayın Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI'ya minnettarlığımı bir borç bilirim. ÇalıĢmalarım sırasında benden hiç bir yardımını esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Rüstem CANGĠ'ye arazide ve laboratuar çalıģmalarımda bana yardımcı olan,araģtırma Görevlileri'ne, Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine, Ziraat Mühendisi Muhsin BALCI'ya (Erbaa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), ihtiyaç duyduğum malzemelerde maddi desteklerini esirgemeyen Erbaa Tarımsal ÇalıĢmaları Destekleme ve GeliĢtirme Derneği yöneticilerine, çalıģma yürüttüğümüz bağ sahiplerine, tez yazım safhasında ihmal ettiğim ve bana sabırla katlanan ve destekleyen sevgili eģime ve çocuklarıma teģekkür ediyorum. Murat GÖKBULUT Mart, 2014 iii

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET Ġ ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii ĠÇĠNDEKĠLER...iv SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ... vi ġekġller DĠZĠNĠ... vii ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... viii 1.GĠRĠġ KAYNAK ÖZETLERĠ Klon Seleksiyonu ÇalıĢmalarında Kullanılan Yöntemler Dünyada Yapılan Klon Seleksiyonu ÇalıĢmaları Türkiye de Yapılan klon Seleksiyonu ÇalıĢmaları MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem DoğuĢ oranı Salkım sayısı Salkım ağırlığı Tane ağırlığı Verim GeliĢme (budama odunu ağırlığı) Suda çözünür kuru madde (SÇKM) ph Titre edilebilir asit miktarı Bome ġıra Randımanı Toptan uyarlanmıģ tartılı derecelendirme puanlarını BULGULAR VE TARTIġMA DoğuĢ Oranı Verim ve Kalite Değerleri iv

9 4.3. ġıra Özellikleri UyarlanmıĢ Tartılı Derecelendirme Puanları SONUÇ KAYNAKLAR EKLER EKLER LĠSTESĠ EK A Klon Seleksiyon ÇalıĢmaları ile ilgili arazi ve laboratuar çalıģmaları EK B Klon BaĢ Omca Adaylarında Fidan Üretimi ġekil B.1 Klon BaĢ Omcalarında Göz Kesimi ġekil B.2 AĢılama ĠĢlemleri ġekil B.3 Materyallerin KaynaĢtırma Odasında Bekletilmesi ġekil B.4 AĢı Materyallerinin Tüplere Dikimi...64 ġekil B.5 Fidanların GeliĢme AĢamaları...64 ġekil B.6 Fidanların AlıĢtırma Yerinde Bekletme...64 ÖZGEÇMĠġ...65 v

10 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler Açıklama > Büyük da Dekar g Gram g/l Gram/Litre ha Hektar kg Kilogram < Küçük l Litre m metre ml Mililitre % Yüzde Kısaltmalar ad ark Ġ.Ö M.Ö No, no No lu Tar Der Açıklama Adet ArkadaĢları Ġsadan Önce Milattan Önce Numara Numaralı Tartılı Derecelendirme vi

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa ġekil Narince Üzüm ÇeĢidi ġekil Seleksiyon ÇalıĢmalarından Bir Görüntü (2010 yılı) ġekil Seleksiyon çalıģmalarından bir görüntü (2011 yılı) ġekil Seleksiyon çalıģmalarından bir görüntü (2012 yılı) ġekil Erbaa Bağpınar telli sistem bağ ġekil Bağpınar-T bağından kalem alımı ġekil Erbaa Bağpınar yerli sistem bağ ġekil Bağpınar-Y bağında kalem alımı ġekil Erbaa Salkımören bağı ġekil Salkımören bağında kalem alımı ġekil Niksar Gökçeli bağı ġekil Salkımören bağında kalem alımı ġekil Narince Üzümü vii

12 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa Çizelge 3.1. UyarlanmıĢ tartılı derecelendirmeye esas olan kriterler...32 Çizelge 4.1. Narince üzümünün Erbaa ilçesi Bağpınar köyü göz verimliliği verileri...35 Çizelge 4.2. Narince üzümünün Erbaa ilçesi Salkımören köyü göz verimliliği verileri...36 Çizelge 4.3. Narince üzümünün Gökçeli kasabası göz verimliliği verileri...37 Çizelge 4.4. Narince üzümünün Erbaa ilçesi Bağpınar köyü verim ve kalite değerleri verileri...39 Çizelge 4.5. Narince üzümünün Erbaa ilçesi Salkımören köyü verim ve kalite değerleri verileri...41 Çizelge 4.6. Narince üzümünün Niksar ilçesi Gökçeli kasabası verim ve kalite değerleri verileri...42 Çizelge 4.7. Erbaa ilçesi Bağpınar köyü klonlarının Ģıra verileri...45 Çizelge 4.8. Erbaa Ġlçesi Salkımören köyü klonlarının Ģıra verileri...46 Çizelge 4.9. Niksar Ġlçesi Gökçeli kasabası klonlarının Ģıra verileri...48 Çizelge Bağpınar-T klonlarına ait uyarlanmıģ tartılı derecelendirme puanları...50 Çizelge Bağpınar-Y klonlarına ait uyarlanmıģ tartılı derecelendirme puanları...51 Çizelge Salkımören klonlarına ait uyarlanmıģ tartılı derecelendirme puanları...52 Çizelge Gökçeli klonlarına ait uyarlanmıģ tartılı derecelendirme puanları viii

13 1. GĠRĠġ Bitki ıslahının amaçlarından bir tanesi, doğada kendiliğinden (spontan) meydana gelen veya çeşitli yollarla suni olarak elde edilen kalıtsal varyasyonlardan faydalanarak yetiştiriciliği yapılan bitkilerin ekonomik değerlerinin yükseltilmesidir (Özbek, 1955; Dokuzoğuz, 1964; Demir, 1975). Çeşit standardizasyonun olmaması, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme, sulama gibi teknik ve kültürel uygulamaların yeterince yapılmaması yanında, üretimde ıslah edilmemiş mahalli çeşitlerin kullanılması, düşük verimliliğinin temel nedenleridir. Birim alana düşen verim miktarı; teknik ve kültürel işlemlerin optimum düzeyde yapılması, çeşit standardizasyonunun sağlanması ve yapılacak ıslah çalışmaları ile üstün nitelikli ve sağlıklı çoğaltma materyallerinin elde edilmesi ile artırılabilir. Son yıllarda ıslahçılar tüketici isteklerine uygun, hastalık ve zararlılardan ari yeni çeşitler geliştirmeye yönelik olarak araştırmalarını yoğunlaştırmışlardır. Bunun için de, seleksiyon ve melezleme başta olmak üzere farklı ıslah metotları kullanılarak pek çok çalışma yapılmıştır. Özellikle Fransa, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerde seleksiyon ıslahına yönelik geniş ıslah programları uygulanmıştır (Fidan ve ark., 1975). Seleksiyon çalışmaları bağcılık yapılan ülkelerde 200 yıldan fazla zamandır devam etmektedir. Dünya ülkelerine bakıldığında bu çalışmalar belirli bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Seleksiyon sonucunda elde edilen klonlardaki verim artışı, Almanya da %35, İspanya da %64,6, İtalya da %30, Macaristan da %30-40, Çin de %15 olarak bulunmuştur. Ayrıca bu ülkelerde yapılan çalışmalarda bir çeşit içerisinde salkım ağırlığı, tane ağırlığı, tane şekli, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM), olgunluk zamanı, yaprak şekli ve büyüklüğü ile hastalık ve zararlılara dayanıklılık yönünden önemli varyasyonların olduğu bildirilmektedir (Bernard ve ark., 1983; Calo ve ark., 1985; Bereznai ve ark., 1990; Reynolds ve ark., 1990; Becker, 1990; Cirami, 1990; Malossini ve ark., 1990; Schöffling ve ark, 1990; Royo-Diaz ve ark., 1991; Samborskaya ve Tulaeva, 1994; Korosec-Koruza, 1992; Hadju, 1994; Boidron, 1995; Korosec-Koruza ve ark., 1998; Scalabrelli ve ark., 2000; Borgo ve ark., 2000). Yeni tekniklerin geliştirilmesiyle, kalite ve verime olumlu yönde etki eden mutasyonların belirlenmesini ve virüsle bulaşma ve yayılmasını engellemeyi amaçlayan üstün nitelikli ve sağlıklı materyal kullanarak üretimi gerçekleştirecek klon seleksiyonu 1

14 metotları belirlenmiş ve bu metotlarla çeşitli ülkelerde ekonomik önemi olan üzüm çeşitleri ve asma anaçları üzerinde klon seleksiyonu çalışmaları sürdürülmektedir. Türkiye de bağcılıkta klon seleksiyonu çalışmalarına başlamak ve izlenecek yöntemler konusunda Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (Özek ve Uslu, 1970) verilen birkaç seminerle işe başlanmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu'nda, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü nde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü nde ve Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nde seleksiyon çalışmalarına başlanmıştır. Seleksiyon çalışmaları devam ederken kurumlar arasında metot birliği ve kurumların üzerinde çalışacakları çeşitleri belirlemek amacıyla 1979 yılında Bağcılıkta Klon Seleksiyonu Çalışmaları Uygulama Projesi hazırlanarak bu tarihten sonra yapılacak klon seleksiyonlarında izlenecek yöntemler belirlenmiştir. Klon seleksiyonu çalışmalarının sofralık 30, kurutmalık 3, şaraplık 18 olmak üzere, toplam 51 çeşitte yürütülmesi planlanmıştır. Bu yöntemde Klon Seleksiyonu 3 aşamada (Klon baş amcalarının seçimi, klon koleksiyon bağı ve klon mukayese bağı aşaması) ve yıl gibi bir sürede tamamlanacağı açıklanmaktadır (Anonim, 1979). Yöntemin kısaltılmasına yönelik Mayıs 2006 tarihlerinde yapılan Bağcılıkta Klon Seleksiyonu Çatı Projesi Çalışma Grubu Toplantısı nda yöntem gözden geçirilerek 2'nci ve 3'ncü aşama birleştirilmiş ve süre yıla düşürülmüştür (Anonim, 2006). Islah çalışmalarında önemli bir yeri olan genetik varyasyonlar, Türkiye nin farklı yörelerinde paha biçilmez bir hazine durumundadır (Güleryüz, 1985). Ülkemizde ilk seleksiyon çalışmalarına 1964 yılında başlanmıştır. Bugün ülkemizde yerli çeşitlerimizden 28 çeşitte klon seleksiyonu yapılarak 91 adet klon seçilmiştir. Ayrıca halen 9 adet çeşitte klon seleksiyonu çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde bu güne kadar Amasya Beyazı, Beyaz Çavuş, Beylerce, Bilecik İrikarası, Bozcaada Çavuşu, Clairette, Çal Karası, Değirmendere Siyahı, Erenköy Beyazı, Gamay, Hafızali, Hamburg Misketi, İpek, Kalecik Karası, Karaerik, Karasakız, Kozak Beyazı, Müşküle, Osmanca, Papazkarası, Pembe Gemre, Razakı, Semillon, Sultani Çekirdeksiz, Yapıncak ve Yuvarlak Çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde klon seleksiyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çeşitlerden elde edilen klonlarda virüs 2

15 testleri ve bulaşık olanlarında virüsten arındırma çalışmaları; moleküler ve morfolojik tanımlamaları ise devam etmektedir. Ayrıca Burdur Razakısı, Siyah Dimrit, Siyah Gemre, Sultan Dimriti, Bornova Misketi, Şire, Öküzgözü ve Boğazkere,Ada Karası, Cinsaut çeşitlerinde de klon seleksiyonu çalışmalarına devam edilmektedir. Ülkemizde yapılan seleksiyon çalışmalarında çeşide göre değişmekle birlikte, seçilen klonlarla verimde %5,9 225, salkım ağırlığında %7 128, tane ağırlığında %0-46, SÇKM de %0,7 26 ve şaraplık üzümlerde şıra randımanında %2,4 55,32, budama artığı ağırlığı %9,5-217, asitlik % 2,2-62 oranında artışlar kaydedilmiştir (Uslu ve Özek, 1970; Fidan ve ark; 1975; Ağaoğlu, 1981; Uslu, 1982; Uslu, 1985; Uslu ve Samancı, 1992a; Uslu ve Samancı, 1992b; Kader ve ark., 1997; Özışık ve ark., 1997a; Özışık ve ark., 1997b; Yılmaz ve ark., 1997;Ilgın ve ark., 1999; Kader ve ark., 1998; Öztürk ve ark., 1998; Uslu ve Samancı, 1998; Kader ve ark., 2001; Ilgın ve ark., 2002; Karadoğan ve ark., 2002; Kiracı ve ark., 2002; Ilgın ve ark., 2003; Köse ve Güleryüz, 2003; Kader ve ark., 2004a; Kader ve ark., 2004b; Yağcı ve ark., 2005). Ülkemizde ekonomik öneme sahip standart üzüm çeşitlerinin üstün nitelikli klonlarını seçerek, üretimde kaynak olarak kullanılmak üzere damızlık bağların kurulması gerekir. Doğal bir gen bankası olduğu kabul edilen ülkemizde damızlık bağların kurulması ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra, Devlet tarafından desteklenecek Üniversiteler ile özel sektör tarafından seleksiyon çalışmalarına gereken önem verilmelidir. Narince üzüm çeşidi uzun yıllardır Tokat ve Amasya illerinde yetiştirilmekte olup, çeşit içerisinde özellikle verim ve kalite özellikleri bakımından geniş bir varyasyon söz konusudur (Kara ve Ağaoğlu, 1992). Tokat ilinde bağ alanı ha olup, % 95 civarında Narince üzüm çeşidine sahip olan işlenen tarım arazisinin ( ha) yaklaşık % 2'sini, toplam meyvelik alanın ( ha) ise % 41'ini oluşturmaktadır. Yaklaşık ton şaraplık ton sofralık ve ton civarında salamuralık yaprak üretilmektedir (Anonim,2013a).Tokat İlinde önemli bir tarımsal potansiyele sahip ve bu çalışmaya esas Erbaa ilçesinde bağ alanı ha olup toplam işlenebilir tarım alanının %3'üne meyve alanının (4 500 ha) ise % 30'una sahiptir. Erbaa ilçesinde yıllık ton şaraplık ve sofralık üzüm ve yine yıllık ton sarmalık yaprak üretimi yapılmaktadır (Anonim 2013b). 3

16 Bu çalışmanın yürütüldüğü diğer ilçe olan Niksar'da 604 ha bağ alanı olup, toplam işlenebilir tarım arazisinin %2'sini, toplam meyvelik alanın (1 082 ha) %2 lik kısmını kapsamaktadır. Sunulan Tez çalışması, Tokat iline bağlı Erbaa ve Niksar ilçelerinde yaygın olarak yetiştirilen Narince üzüm çeşidinde klon seleksiyonu çalışmasının birinci aşaması olan klon baş omcalarının belirlenmesi aşamasından oluşmaktadır. İlerleyen çalışmalar ile beklenen hedefler öncelikle adına doğruluk, hastalık ve zararlılardan arındırılmış, amaca uygun üstün nitelikli klonların seçilmesidir. Böylece ülkemiz için son derece değerli bir gen kaynağı olan Narince üzüm çeşidi tescil edilmiş klonları ile Türkiye ve dünya bağcılığındaki yerini de bilimsel olarak tescil etmiş olacaktır. 4

17 2. KAYNAK ÖZETLERĠ Yapılan araştırmalar asmaların jeolojik dönemde de bulunduğunu göstermektedir. Asma tarımının yani bağcılığın neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğu sanılmaktadır. Mısır sülalelerinin hiyerogliflerinde üzüm ve şarap üretimine ait ayrıntılı betimlere rastlanılmaktadır. Hemoros döneminde Yunanlılar arasında önemli bir meta olan üzüm, İ.Ö 600 de Fenikelilerce Fransa ya getirilmiş ve İ.Ö. 2. yy dolaylarında Romalılarca Ren vadisinde yetiştirilmeye başlanılmıştır. Asma tarımının batıya doğru yayıldığı dönemde bir yandan da üzüm Hindistan yoluyla Uzakdoğu ya götürülmüştür. Sonunda yeni yerlerin keşfi ile birlikte giderek tüm dünyaya yayılmış ve iklimin uygun olduğu her yerde yaygın olarak yetiştirilmeye başlanmıştır (Fidan, 1985; Duran, 2003). Bağcılık açısından yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Ülkemiz; Vitis vinifera nın anavatanı olmasının yanı sıra, Vavilov a göre aynı zamanda iki önemli gen merkezinin (Akdeniz ve Yakın Doğu) kesiştiği coğrafya üzerindeki konumu nedeniyle, köklü bir bağcılık kültürüne ve zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir (Çelik ve ark., 1998). Anadolu dünyada belirlenen 8 gen merkezinden hem Orta Asya ve hem de Akdeniz gen merkezi üzerinde bulunmaktadır (Oraman, 1972). Anadolu da bağcılık kültürünün tarihi oldukça eski olup, yapılan arkeolojik kazılardan Anadolu da bağcılık kültürünün M.Ö yılına dayandığı saptanmıştır. Ülkemizin değişik yerlerinde yapılan arkeolojik kazılardan çıkarılan tarihi eserlerde üzümle ilgili şekil ve kabartmaların yer alması, o yörede bağcılık kültürünün yaygın olduğuna işaret eden en önemli göstergelerdir. Gerçekten ülkemizde her bölgeden yapılan kazılarda bağcılık ile ilgili tarih öncesi devirlere ait önemli eserler bulunmuştur (Oraman, 1965; Fidan, 1985; Duran, 2003). Dünya bağ alanı içerisinde 4. sırada yer alan ülkemizde Doğu Anadolu nun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz sahil şeridi dışında kalan tüm tarım bölgelerimizde bağcılık yapılmaktadır (Duran, 2003). FAO'nun 2003 yılı verilerine göre Dünya yaş üzüm üretimi yaklaşık 7,5 milyon hektar alanda gerçekleştirilmekte olup, üretim miktarı 60,9 milyon ton civarındadır. Dünya üzüm üretimi sofralık, kurutmalık ve şaraplık taleplere bağlı olarak değerlendirilmektedir. Dünyada üretilen üzümlerin yaklaşık bin tonluk kısmı kurutularak değerlendirilirken, üretimin % 64,3 ü şaraba, % 7,6 sı kurutmalık ve 5

18 % 20,9 u sofralık olarak değerlendirilmektedir. FAO'nun 2003 yılı verilerine göre Türkiye Dünya üzüm üretiminde 535 bin hektar bağ alanı ile İspanya, İtalya ve Fransa'nın ardından 4.; elde edilen 3,65 milyon ton üzüm üretimi ile İtalya, İspanya, Fransa, ABD ve Çin'in ardından 6. sırada yer almaktadır.türkiye'de üretilen üzümlerin yaklaşık % 25'i sofralık, % 40'ı kurutmalık, % 20'si sirke, pekmez, ve pestil yapılarak, % 15'i şaraplık olarak değerlendirilmektedir (Duran, 2013). Seleksiyon bütün bitkilerin ıslahında kullanılmış en eski yöntemdir. Geniş anlamı ile ıslahın temelidir (Gökçora, 1983). Çok eski çağlardan beri, diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi, bağcılıkta da seleksiyon yolu ile bitkiler ıslah edilmeye çalışılmıştır. Yazılı belgelere göre ilk seleksiyon çalışmalarına M.Ö. 50 yıllarında COLUMELLA nın başladığı ortaya konmuştur. Husfeld (1962), Columella nın asmalarda üretimin daima en iyi omcalardan çelik alınarak yapılması gerektiğini bildirmektedir Klon Seleksiyonu ÇalıĢmalarında Kullanılan Yöntemler Klon kelimesi konusunda farklı kaynaklar farklı tanımlamalar kullanmaktadır. Türk Dil Kurumu nca Klon; İngilizceden dilimize girmiş olup kurumca kopyalama ve kopyalamak anlamında (Anonim, 2012a) kullanılacağını bildirirken Genetikçiler Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar (Anonim, 2012b) tarifini kullanmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın WEB sayfasında bulunan sözlükte yer alan ve tarafımızca da uygun olacağı düşünülen tarif ise şöyledir: Kökeni tek bir fert olan ve bu fertten tamamen vegetatif yollarla çoğaltılmış, genetik yapı bakımından bir örnek materyal (Anonim, 2012c). Bağcılıkta klon seleksiyonu çalışmalarının I. aşamasında (klon baş omcalarının belirlenmesi) toptan (Mass) seleksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk yılında çeşidin istenilen arzulara göre (verim, salkım şekli, salkım ve tane büyüklüğü, SÇKM, erkencilik vb) üstün özellikleri olan omcalar işaretlenir (Pozitif toptan seleksiyon). Örneğin ilk seleksiyon çalışmalarında verim dikkate alındığından sadece doğuş oranlarına bakmak için salkım ve sürgün sayımları yapılmıştır. Daha sonra 3-5 yıl boyunca (standart olarak 3 yıl yapılmaktadır) gelişme bozukluğu, hastalık varlığı, kalitede değişimler gibi nedenlerle işaretli omcalarda eliminasyonlar yapılır (negatif 6

19 toptan seleksiyon). Üç yıl verileri değerlendirilerek adet klon baş omcası seçilir. Bunlarda Agrobacterium vitis analizleri ile yapılabilirse veya gerek duyulursa (tartışmalı bir konudur) virüs testleri yapılarak II. aşamaya geçilir. Burada her klon adayından omca olacak şekilde bir tekerrürlü Klon Koleksiyon Bağı (II. aşama, A aşaması) aşamasına geçilir. Farklı yerlerden toplanmış ve çevre faktörlerinin aynı olduğu ortamda yetiştirilen klon adaylarında daha ayrıntılı veriler alınır (göz, sürgün, somak, salkım sayısı, SÇKM, asitlik, verim, budama artığı ağırlığı vb). II. aşama Dikim ile beraber genelde 6-8 yıl sürmektedir (beş verim yılı değeri alınır). Bu aşamadaki değerlendirmeler sonucunda seçilen 5-6 adet klon adayı ile 4 tekerrürlü olarak Klon Mukayese Bağı (III. aşama, B aşaması) aşamasına geçilir. Bu aşamada da çeşidin değerlendirme şekline göre ayrıntılı veriler alınarak sonuçta 1-3 adet klon seçilir ve bunlarda arındırma çalışmaları yapılır (Oraman, 1972; Barış, 1980; Anonim, 1979). II. ve III. aşamalar teksel seleksiyon (saf hat seleksiyon) olarak kabul edilmektedir. Seleksiyon çalışmalarının uzunluğu dikkate alınarak Mayıs 2006 tarihlerinde Manisa da yapılan Bağcılıkta Klon Seleksiyonu Çatı Projesi Çalışma Grubu Toplantısı nda seleksiyonda izlenecek yol ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışma sonucunda I. aşama sonucu seçilen klon adaylarının azaltılması, II. ve III. aşamanın birleştirilmesine (I. aşama seçilenlerin tekerrürlü olarak dikilmesi) karar verilmiştir. Ayrıca değerlendirme şekillerine göre üzüm çeşitlerinde tartılı derecelendirmeye esas puanlar da belirlenmiştir/yenilenmiştir (Anonim, 2006) Dünyada Yapılan Klon Seleksiyonu ÇalıĢmaları Almanya daki bağlarda seleksiyon (bireysel) çalışmalarına 100 yılı aşkın bir zaman öncesinde başlanmıştır (Schöfling, Faas ve Ley, 1981). Klon seleksiyon çalışmaları ile bağlardan elde edilen şarap miktarının önemli bir artışla beş kat artarak l/ha dan l/ha a yükseltilmiştir (Golodrıga ve Troshin., 1980). Fransa daki koleksiyonlarda Huglin, Pouget ve Truel (1983) in bildirdiğine göre 60 çeşitte klon adayı kaydedilmiştir. Her bir çeşidin verim randımanı, sonuç materyali, seleksiyon amacı ve seleksiyon hızına göre farklı şekillerde değerlendirmiştir. Klon Seleksiyonu yoluyla bir çeşidin popülasyonu içerisinde mevcut farklılıklardan yararlanarak çeşidin genetik yapısına bağlı olarak maksimum kapasiteli 7

20 fertleri seçilmektedir. Whiting ve Hardie (1981), Cabernet Sauvignon çeşidinin klonları arasında verim aralığının büyük olduğunu tespit etmiştir. Garganega çeşidinin klonlarının verimleri üzerinde yapılan incelemede klonlar arasında % 30 verim farklılıklarının olduğu belirlenmiştir (Calo ve ark., 1985). Burgundy bölgesinde yetiştirilen Pinot Noir çeşidinde seçilen 250 adet klon üzerinde yapılan çalışmada morfolojik karakterlerinde büyük değişiklik olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada asma morfolojisi ile verim ve kalite gibi faktörler arasındaki ilişkiler incelemeye alınmıştır. Cabernet Sauvignon çeşidinde incelenen klonlar aynı anda hasat edilmesinden sonra, aralarında % 30 a varan bome farklılığının olduğu belirlenmiştir. Klonların verim ve şeker özellikleri arasında genellikle zıt yönlü ilişki tespit edilmiştir ancak, aynı zamanda verim ve şeker özellikleri açısından paralellik gösteren klonların varlığına da rastlanmıştır (Bernard, Leguay, 1983) Aynı çeşit içerisinde görülen farklılıklar üzerine etkili olan faktörlerden biriside çevredir. Macaristan da yetiştirilen Kövidinka çeşidinde yapılan klon seleksiyonu çalışmasında 3 klon seçilmiş ve bu klonların 7 yıl süresince gelişmeleri incelenmiş, incelemeye alınan klonların karakter yapılarında çevre şartlarının oldukça fazla etkisinin olduğu gözlenmiştir. Seçilen klonlar kontrol asmalarıyla karşılaştırıldığında çevre şartlarının salkım ağırlıkları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir (Hajdu, 1990). Reynolds ve ark. (1990)'na göre sofralık meyve suyu endüstrisinde kullanılan Bath üzüm çeşidinde yapılan seleksiyon sonucunda 10 klon seçilmiş ve seçilen klonlar kendi arasında bazı özellikler bakımından mukayese edilmiştir. Yapılan araştırma sonucuna göre klonlar arasında verim yönünden bir değişiklik olmadığı belirlenmiş ancak, 7 no lu klonun ph sı yüksek, kuru maddesinin (Brix) ve titre edilebilir asitliği düşük, 4 ve 9 no'lu klonların ürünlerinin diğer klonlara göre daha erken olgunlaştığı gözlenmiştir (Kader ve ark., 2004). Beyaz şaraplık üzüm çeşidi olan ve Macaristan ın Tokay bağcılık bölgesinde yoğun yetiştiriciliği olan ve ekonomik öneme sahip beyaz şaraplık üzüm çeşidinde (Lindenblattriger) yapılan klon seleksiyonu çalışması sonucunda en üstün klon olarak K9 klonu seçilmiştir. K9 un salkım sayısında kontrol klonu T.1007 ye göre % 26,2 ve şeker veriminde kontrol klonu T.1007 ye göre % 22,5 oranlarında artış sağlandığı tespit edilmiştir (Hajdu, 1994). 8

21 Mutasyonlar, çeşitlerin popülasyonu içerisinde yeni tiplerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Mutasyona uğrayan parçanın üretim materyali olarak kullanılması sonucunda ana bitkiden kısmen veya tamamen farklı yeni çeşitler elde edilebilmektedir. Kader ve ark. (2004)'nın bildirdiğine göre ; Xıu ve ark. (1991)'nın Çin'de sofralık ve şaraplık kalitesi çok iyi olarak bilinen eski bir kırmızı renkli Long Yan üzüm çeşidinin yoğun olarak yetiştirildiği bölgede yaptıkları survey çalışmalarında gözlerde mutasyonların oluştuğu belirlenmiş, 5 yıl boyunca salkım ağırlığı, verim gibi özellikler gözlenmiş, bu değerler, orijinal popülasyon değerleri ile karşılaştırılarak 22 klon seçilmiştir. Seçilen klonlarda % 15,3 oranında verim farklılığının olduğu gözlenmiştir. Bu mutantlar arasında farklı tane rengi (beyaz, koyu, kırmızı, ) ve tane şekli (iri yuvarlak, uzun yuvarlak) olan tiplerin yanında verimi çok düşük olan 2 tipte bulunmuştur. Bir klonun verimliliğinde sürgün sayısı yanında, salkım büyüklüğü ve salkım sayısı da etkili olmaktadır. Whiting ve Hardie (1981) Cabernet Sauvignon klonlarında, Costacurta ve ark. (1983) Cabernet Franc klonlarında sürgüne düşen salkım sayısında büyük farklılıkların olduğunu, Becker ve ark.(1985) ise Traminer klonlarında salkım ağırlığının büyük farklılıklar gösterdiğini bildirmişlerdir. Cabernet Sauvignon klonları arasında sürgüne düşen salkım sayısında büyük farklılıkların olduğu gözlenmiş, sürgüne düşen salkım miktarının 1,14-1,80 arasında değiştiği belirlenmiştir (Faas ve Schöfflıng, 1986) Bağlarda genetik etkenler ve çevre şartları ile beraber omcalar arasında farklılıkların meydana gelmesine yol açan önemli bir faktörde virüs hastalıklarıdır. Asmaların vegetatif yolla yapılan çoğaltması esnasında kullanılan materyal (kalem ve çelikler) ile bulaşan ve sonuçta virüs hastalıkları taşıyan omcalar, bağ alanlarında virüs hastalıklarının yaygınlaşmasına; çeşitlerin popülasyonu içindeki farklılıklarının artmasına; ayrıca sürgün ve yapraklar üzerinde çeşitli deformasyonlara neden olarak gelişmeleri gerilemektedir. Enfeksiyonun şiddetine göre omcaların gelişmesi olumsuz etkilenmiş verim ve kalitesinde % 85 e varan azalma tespit edilmiştir (Hewıtt, 1970; Uslu ve ark., 1970; Uslu, 1982). Nebbiola çeşidinde yapılan seleksiyon sonucunda seçilen 4 klonun birbiriyle mukayesesinde, 111 ve 120 no lu klonlarının gelişmesinin (yüksek budama artığı ağırlığı), yaprak dağılımı ve sürgün uzunluğun yüksek değerler gösterdiği; diğer 9

22 klonlarda ise ph ve titre edilebilir asitlik değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Schneıder ve ark., 1990) Bugün yurdumuzda yetiştirilmekte olan ve bir çoğu standart listesine dahil edilmiş bulunan üzüm çeşitleri, değişik değerlendirme durumları göz önünde tutularak, bağcılar tarafından çeşitli yöntemlerle uzun yıllar süren seleksiyon sonucu seçilmiş ve bunların üretimi vegetatif yolla yapılmış, elverişsiz olanlar ise üretimde kullanılmamıştır (Kader ve ark., 2004). Bağcılıkta klon seleksiyon çalışmalarında uygulanan yöntem toptan veya teksel seleksiyondur. Üç ile beş yıl arasında yapılan gözlemler sonucu pozitif ve negatif özellikler incelenir. Negatif seleksiyonda gelişmesi zayıf, verimsiz ve kalitesiz omcalar ayıklanarak değerlendirme dışında tutulur. Toptan seleksiyon yöntemi ise bir çeşidin oluşturduğu populasyon içinden belirlenen üstün özellikleri taşıyan klonlar değerlendirmeye esas alınır. Verim, kalite ve gelişme yönünden yapılan pozitif seleksiyonda çeşidin sağlıklı büyümesi, bol ve kaliteli ürün vermesi dikkate alınarak, üstün özellikler gösteren omcalar seçilerek kullanılmaktadır. Genç bağlarda negatif seleksiyon, ve daha yaşlı bağlarda pozitif seleksiyon yöntemi uygulanır (Oraman, 1972). Toptan seleksiyondan sonra seleksiyona devam edilmek istendiğinde, toptan seleksiyonda seçilmiş olan fertler teksel seleksiyonun materyalini oluşturur. Toptan seleksiyondan alınmış fertler arasında çeşitli yöntemlerle seçilen üstün özellikteki fertlerle üretim damızlık bağları kurulmaktadır. Ülkemizde birçok araştırma kuruluşunda uygulanan klon seleksiyonu yöntemi her iki seleksiyon şeklini de içine almaktadır (Barış, 1980). Bitkilerde genel olarak iki temel üretim şekli bulunmaktadır. Bu üretim şekli generatif ve vegatatif olmak üzere iki şekildedir. Vegetatif üretim şekli asmalarda da önem taşımaktadır. Asmanın generatif yolla üretilmesi halinde istenilen karakterlerinin bir kısmını kaybederek yozlaşır ve omcalar çoğunlukla ebeveynlerinden düşük kaliteli, genetik bakımdan varyasyonlara ve istenmeyen özelliklere sahip olurlar (Bioletti, 1926). Çelik ile üretilen üzüm çeşitlerinin alındıkları bitkilerin özelliklerini aynen göstermeleri beklenir. Bununla beraber aynı çeşitten kurulu bağlarda omcalar arasında verim ve kalite özellikleri bakımından farklılıkların olduğu bağcılık alanında çalışmalar yürüten araştırıcılar yanı sıra yetiştiriciler tarafından da belirlenmiştir. Bu çeşit farklılıklar dört sebepten oluştuğu bildirilmiştir (Olmo, 1940; Levadaux, 1951). Bu sebepler: 1.Çevre 10

MEYVE ISLAHININ ÖZELLİKLERİ

MEYVE ISLAHININ ÖZELLİKLERİ MEYVE ISLAHININ ÖZELLİKLERİ - Meyveler binlerce yıl, besleyici özelliğinden çok lezzet ve keyf verici ürün olarak görülmüştür - Bu nedenle ıslah çalışmaları tek yılık bahçe bitkilerine göre oldukça geç

Detaylı

BOĞAZKERE VE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE KLON SELEKSİYONU- 1. Proje No: 109O633

BOĞAZKERE VE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE KLON SELEKSİYONU- 1. Proje No: 109O633 BOĞAZKERE VE ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE KLON SELEKSİYONU- 1 Proje No: 109O633 Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ Yardımcı Araştırıcılar Yrd.Doç.Dr. Dilek KARATAŞ Yrd. Doç. Dr. İnanç ÖZGEN Ziraat

Detaylı

TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI. Dr. Selçuk KARABAT 1

TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI. Dr. Selçuk KARABAT 1 TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI Dr. Selçuk KARABAT 1 Bağcılığın Tarihi Dünya da çok geniş bir alanda yapılmakta olan bağcılıkta asma veya omca (Vitis sp.) denilen bitki yetiştirilmektedir. Milyonlarca yıl öncesine

Detaylı

1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI

1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI İçindekiler Tablosu 1. MEYVECİLİK ARAŞTIRMALARI...2 1.1 Türkiye Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi...2 1.2. Bazı Yabancı Badem Çeşitleri İle Yerli Badem Tiplerinin Diyarbakır İlindeki Gelişme,

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ

BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ ÖZET Gökhan Söylemezoğlu 1, Birhan Kunter 1, Murat Akkurt 2, Mehmet Sağlam 3, Akay Ünal 4, Sencer Buzrul 5, Hande Tahmaz 6 Bu makalede, ülkemiz

Detaylı

Perennial Identification of Erciş Grape Variety Clones

Perennial Identification of Erciş Grape Variety Clones YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):49-56 Geliş Tarihi (Received): 03.11.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 24.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Erciş Üzüm Çeşidi Klonlarının

Detaylı

BAĞCILIKTA GELİŞME VE ÜRETİM HEDEFLERİ

BAĞCILIKTA GELİŞME VE ÜRETİM HEDEFLERİ BAĞCILIKTA GELİŞME VE ÜRETİM HEDEFLERİ Hasan ÇELİK 1 Salih ÇELİK 2 Birhan MARASALI KUNTER 1 Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 1 Yılmaz BOZ 3 Cengiz ÖZER 3 Arif ATAK 4 ÖZET FAO nun 2003 yılı verilerine göre Türkiye bağ

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 11-15

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 11-15 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 11-15 UMURBEY ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN MÜŞKÜLE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE (Vitis vinifera L.) FARKLI TERBİYE SİSTEMLERİNİN

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

ÜLKEMİZDE YÜRÜTÜLEN KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLERLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

ÜLKEMİZDE YÜRÜTÜLEN KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLERLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME BAĞCILIKTA ULUSAL KLON SELEKSİYONU METODOLOJİ ÇALIŞTAYI 24-25 Nisan 2014 TOKAT ÜLKEMİZDE YÜRÜTÜLEN KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLERLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME Prof.Dr.Hasan ÇELİK Ankara

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİN RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİN RAPORU 2015 2016 SEZONU EGE BÖLGESİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİN RAPORU 2015-2016 sezonu Ege Bölgesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Rekoltesini tespit etmek üzere oluşturulan heyetimiz çalışmalarına 20.07.2015

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Bağcılığın GeliĢtirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri

Bağcılığın GeliĢtirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri Bağcılığın GeliĢtirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri VII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010 Prof.Dr. Hasan Çelik Prof.Dr. Birhan KUNTER Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Doç.Dr.Ali ERGÜL

Detaylı

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kış Gözü Verimliliğinin Saptanması İle Optimum Budama Seviyelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kış Gözü Verimliliğinin Saptanması İle Optimum Budama Seviyelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):1-10 ISSN 1018-8851 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kış Gözü Verimliliğinin Saptanması İle Optimum Budama Seviyelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar Alper DARDENİZ

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Özlem ÇALKAN SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Tarım Bilimleri ve Teknolojikleri Fakültesi

Detaylı

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(3):1-10 ISSN 1018-8551 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör.

Özgeçmiş. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2007-Devam) Dr. Araş. Gör. Özgeçmiş Adı Soyadı : Hande TAHMAZ Ünvanı : Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 28.09.1982 Yabancı Dili : İngilizce (İleri seviye) İş Adresi : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

üzüm çeşitlerini geliştirirken, diğer yandan hala ülkemizin en önemli ihracat ürünleri arasında yer alan kuru üzüm (özellikle çekirdeksiz) üretimine ö

üzüm çeşitlerini geliştirirken, diğer yandan hala ülkemizin en önemli ihracat ürünleri arasında yer alan kuru üzüm (özellikle çekirdeksiz) üretimine ö 1. GİRİŞ "Taze üzüm şırasının fermente edilmesi ile elde edilen içki" olarak tanımlanan şarabın tarihçesinin, bağcılığın tarihçesi ile aynı olduğu varsayılmaktadır. Buna göre, Olmo nun bağcılık ve şarapçılık

Detaylı

TRAKYA İLKEREN, USLU VE YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE HİDROJEN SİYANAMİD (H 2 CN 2 ) UYGULAMASININ ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

TRAKYA İLKEREN, USLU VE YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE HİDROJEN SİYANAMİD (H 2 CN 2 ) UYGULAMASININ ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ TRAKYA İLKEREN, USLU VE YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE HİDROJEN SİYANAMİD (H 2 CN 2 ) UYGULAMASININ ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ İlknur POLAT¹ Hakan ESKݹ ¹Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ

BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ Hasan ÇELİK¹, Birhan KUNTER¹ Gökhan SÖYLEMEZOĞLU¹, Ali ERGÜL² Hüseyin ÇELİK³, Hüseyin KARATAŞ 4 Gültekin ÖZDEMİR 4, Arif ATAK 5 ÖZET Ülkemiz bağcılığı;

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları

Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları Bağcılıkta Yeşil (Yaz) Budaması Uygulamaları Turcan TEKER Ziraat Yüksek Mühendisi Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı 06.04.2017 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü MANİSA Yeşil Budama Gözlerin uyanmasından

Detaylı

SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ Kültürel Özellikleri Olgunlaşma : orta erken Budama : kısa Yöre : Ege, Marmara Tane Özellikleri Renk : yeşil-sarı Şekil : uzun eliptik Büyüklük

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

HASANDEDE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE SALKIM UCU KESME VE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ

HASANDEDE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE SALKIM UCU KESME VE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-1) A.AKIN ve A.SARIKAYA ÖZET HASANDEDE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE SALKIM UCU KESME VE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ Aydın AKIN a, Aynur SARIKAYA b a Selçuk

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Hayri SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49 (2): 55-66 Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 İnanç ÖZGEN 2 Yusuf KARSAVURAN

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi

DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI. A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ OKALİPTÜS ISLAH ÇALIŞMALARI A. Gani GÜLBABA Orman Yük Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Estitüsü PK. 18 33401 TARSUS 1. GİRİŞ Okaliptüs, yurdumuza

Detaylı

ORGANİK K BAĞCILIKTA TAÇ YÖNETİMİ

ORGANİK K BAĞCILIKTA TAÇ YÖNETİMİ ORGANİK K BAĞCILIKTA TAÇ YÖNETİMİ Doç.. Dr. Ahmet Altı li Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe e Bitkileri Bölümü, B 35100 Bornova İzmir / Türkiye altindis@ziraat.ege.edu.tr Ekolojik Tarım m Organizasyonu

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

Red Globe Sofralık Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri *

Red Globe Sofralık Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri * Red Globe Sofralık Üzüm Çeşidinde Ucu Kesme ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri * Fatma Demet Yılmaz 1 Aydın Akın 2* 1 Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla/Türkiye.

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ

BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ BAĞCILIK YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini,

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Clonal Selection in Hatun Parmagi Grape Variety (1 st Stage) Hatun Parmağı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1. Aşama)

Clonal Selection in Hatun Parmagi Grape Variety (1 st Stage) Hatun Parmağı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1. Aşama) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/ResearchArticle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR

SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR Dr. Fadime ATEŞ, Selçuk KARABAT Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Pratik Bağcılık. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Seçkin GARGIN, Alim GÖKTAŞ. Lütfen Dikkat!...

Pratik Bağcılık. Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Seçkin GARGIN, Alim GÖKTAŞ. Lütfen Dikkat!... Yayın No: 35 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Pratik Bağcılık Seçkin GARGIN, Alim GÖKTAŞ Lütfen Dikkat!... Anadolu, asmanın anavatanı olarak bilinen bölgeler içerisinde yer alan, hem çeşit zenginliğine, hem de

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

ASMANIN ÇOĞALTILMASI

ASMANIN ÇOĞALTILMASI ASMANIN ÇOĞALTILMASI Asmalar başlıca iki yolla çoğaltılır; Eşeyli (tohumla) Eşeysiz TOHUMLA (EŞEYLİ) ÇOĞALTMA Asmalar biyolojik olarak yabancı döllenmeleri nedeniyle, tohumdan elde edilen bitkiler çok

Detaylı

BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VAN EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VAN EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ Araştırma Makalesi HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009, 13(3): 49-59 J.Agric.Fac.HR.U., 2009, 13(3): 49-59 BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VAN EKOLOJİK KOŞULLARINDAKİ ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Bağ Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Ekolojik Faktörler

Bağ Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Ekolojik Faktörler Bağ Tesisinde Dikkat Edilmesi Gereken Ekolojik Faktörler Turcan TEKER Ziraat Yüksek Mühendisi Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı 06.04.2017 Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü MANİSA Amacımız? Bağ

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

KAPADOKYA ULUSAL BAĞCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

KAPADOKYA ULUSAL BAĞCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU KAPADOKYA ULUSAL BAĞCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 22-23 ARALIK 2016 NEVŞEHİR EDİTÖR Prof. Dr. Zeki KARA Selçuk Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Doç. Dr. Halil İbrahim OĞUZ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir

Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği. 04 Şubat 2014 İzmir Modern (Bodur) ve Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği 04 Şubat 2014 İzmir Ajanda Geleneksel Meyve Yetiştiriciliği (GMY) Modern Meyve Yetiştiriciliği (MMY) GMY ve MMY Farkları GMY Nasıl MMY Çevrilir 2 Geleneksel

Detaylı

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir.

Bu anaçlar tohumla üretilir. Yabani elmaların tohumundan elde edilen bitkilere çöğür, kültür çeşitlerinin tohumdan elde edilenlere ise yoz denir. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.msonormaltable {mso-style-name:"normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;

Detaylı

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. * Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. *  Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Anadolu Tarım Bilim. Derg., 204,2():-8 Anadolu J Agr Sci, 204, 2():-8 ISSN (Print) 08-80, ISSN (Online) 08-86 DOI: 0.6/anajas.204.2..-8 URL: http://dx.doi.org/0.6/anajas.204.2..-8 Araştırma Research ORDU

Detaylı

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması. Proje No: 107O731

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması. Proje No: 107O731 Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin Oluşturulması Proje No: 107O731 Prof. Dr. Hasan ÇELİK Prof. Dr. Birhan KUNTER Doç.Dr. Serkan SELLİ Yard. Doç.

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi nin verilerine göre; 2016 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke ABD dir. ABD son zamanlarda

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale.

Key Words : American Vine Rootstock, Vine Cutting Stems, Auxiliary Shoots, Çanakkale. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3): 1-8 ISSN 1018-8851 140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma larının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GİBBERELLİK ASİT (GA 3 ) VE GÜBRE KOMBİNASYONLARININ VERİM VE ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GİBBERELLİK ASİT (GA 3 ) VE GÜBRE KOMBİNASYONLARININ VERİM VE ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ZBB-YL-2011-0001 SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GİBBERELLİK ASİT (GA 3 ) VE GÜBRE KOMBİNASYONLARININ VERİM VE ÜRÜN

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-2 GERBERANIN

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Hasat Sonrası Kalite Özellikleri

Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Hasat Sonrası Kalite Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Hasat Sonrası Kalite Özellikleri a Önder KAMİLOĞLU*, b Durmuş

Detaylı

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim ve Kalite Üzerine Etkileri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Sayı 1, 37-46 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Ürün Dalı İstikametlerinin Üzüm Verim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARA DİMRİT ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI SEVİYEDE ŞARJ (ÜRÜN YÜKÜ) VE YAPRAK GÜBRESİ UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ ESRA TOPUZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BAĞCILIKTA ÜRETİM HEDEFLERİ

BAĞCILIKTA ÜRETİM HEDEFLERİ BAĞCILIKTA ÜRETİM HEDEFLERİ Hasan ÇELİK 1 Birhan MARASALI 2 Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 2 Semih TANGOLAR 3 Meral GÜNDÜZ 4 ÖZET Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, dünya

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

ASMA FĠDANI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE SERTĠFĠKASYON SĠSTEMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLARI. Dr. Hayri SAĞLAM Dr. Adem YAĞCI Dr. Cemal ILGIN

ASMA FĠDANI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE SERTĠFĠKASYON SĠSTEMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLARI. Dr. Hayri SAĞLAM Dr. Adem YAĞCI Dr. Cemal ILGIN ASMA FĠDANI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE SERTĠFĠKASYON SĠSTEMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLARI Dr. Hayri SAĞLAM Dr. Adem YAĞCI Dr. Cemal ILGIN GĠRĠġ Dünyanın en kaliteli sofralık, kurutmalık ve şıralık üzüm çeşitlerine

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 1 Önemi, Kökeni ve Tarihçesi 1850 li yılara kadar dünya şeker üretiminin tamamı şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise (2010 yılı istatistiklerine

Detaylı

Türkiye Bağcılığının Genel Durumu

Türkiye Bağcılığının Genel Durumu Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 13.05.2015 Kabul Tarihi: 08.10.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some

1. Beyhan, N., Odabaş, F.,1997. The investigation of compatibility relationships of some SCI Index Kapsamında Yayınlanan Yayınlar 1. Caliskan O., Odabas M.S., Cirak C., Odabas F. 2010. Modeling of the individual leaf area and dry weight of oregano (Origanum onites L.) leaf using leaf length

Detaylı

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU BAHÇE Ceviz 34 (1): 57 62 2005 BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU M. Emin AKÇAY 1 İsmail TOSUN 2 ÖZET Bu araştırma Bursa ilinin

Detaylı

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Döl Verimleri Üzerine Tozlayıcı Kalecik Karası Çeşidinin Etkileri

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Döl Verimleri Üzerine Tozlayıcı Kalecik Karası Çeşidinin Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 261-264 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Üzüm Çeşitlerinin Döl Verimleri Üzerine Tozlayıcı Kalecik Karası Çeşidinin Etkileri Hüseyin KARATAŞ 1 Y. Sabit AĞAOĞLU

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

TRAKYA İLKEREN, USLU VE YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE HİDROJEN SİYANAMİD (H2CN2) UYGULAMASININ ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

TRAKYA İLKEREN, USLU VE YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE HİDROJEN SİYANAMİD (H2CN2) UYGULAMASININ ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ TRAKYA İLKEREN, USLU VE YALOVA İNCİSİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE HİDROJEN SİYANAMİD (H2CN2) UYGULAMASININ ERKENCİLİK, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ İlknur POLAT¹ Hakan ESKݹ ¹Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Determination of The Bud Fertility of Some Grape Varieties Grown in Konya and Kayseri

Determination of The Bud Fertility of Some Grape Varieties Grown in Konya and Kayseri YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCİ) 2011, 21(3): 220-224 Geliş Tarihi (Received): 15.06.2011 Kabul Tarihi (Accepted):04.07.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Konya ve Kayseri de Yetiştirilen

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ERİK FİDANI VE AĞACI İKLİM İSTEKLERİ

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ERİK FİDANI VE AĞACI İKLİM İSTEKLERİ ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Erikler Prunus cerasifera (Yeşil erikler = Can erikler), P. salicina (Japon erikleri) ve P. domestica (Avrupa erikleri) olmak üzere üç türe ayrılmaktadır. Bu türler içinde Can erikleri

Detaylı

Alaşehir Ve Buldan İlçelerinde Mevcut Bağ İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Alaşehir Ve Buldan İlçelerinde Mevcut Bağ İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):17-24 ISSN 1018-8851 Alaşehir Ve Buldan İlçelerinde Mevcut Bağ İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Harun ÇOBAN 1 Serdar KARA 2 İbrahim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir.

Acurun anavatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Anadolu, İran, Afganistan ve Güney Batı Asya anavatanı olarak kabul edilmektedir. ACUR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 1.Black Strong Ürünlerinin Acur YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Acur organik maddece zengin topraklarda çok iyi yetişir. Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise

Detaylı

Kadir AKÇAY 1 Aydın AKIN 2 *

Kadir AKÇAY 1 Aydın AKIN 2 * YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(3): 249-255 Geliş Tarihi (Received): 10.06.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 19.08.2013 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Sultani Çekirdeksiz Üzüm

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Effect of Different American Grape Rootstocks on Phenological and Pomological Properties of Banazı Black Grape Variety

Effect of Different American Grape Rootstocks on Phenological and Pomological Properties of Banazı Black Grape Variety YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(4): 569 578 Geliş Tarihi (Received): 02.09.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 02.12.2016 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Amerikan Asma Anaçlarının

Detaylı

Bazı Üzüm Çeşitlerindeki Salkım ve Sürgün Pozisyonunun Üzüm Verim ve Kalitesi ile Vejetatif Gelişime Etkileri

Bazı Üzüm Çeşitlerindeki Salkım ve Sürgün Pozisyonunun Üzüm Verim ve Kalitesi ile Vejetatif Gelişime Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2):1-7, 2009 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Bazı Üzüm Çeşitlerindeki Salkım ve Pozisyonunun Üzüm Verim ve Kalitesi ile Vejetatif Gelişime Etkileri

Detaylı

Türkiye Bağcılığı ve Asma Fidanı Üretimi-Dış Ticareti İle İlgili Stratejik Bir Değerlendirme

Türkiye Bağcılığı ve Asma Fidanı Üretimi-Dış Ticareti İle İlgili Stratejik Bir Değerlendirme Türkiye Bağcılığı ve Asma Fidanı Üretimi-Dış Ticareti İle İlgili Stratejik Bir Değerlendirme Hasan ÇELİK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi celikh@agri.ankara.edu.tr

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE (Vitis vinifera L.) İN VİTRO TESTLER YARDIMIYLA POLEN CANLILIĞI VE ÇİMLENME YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ

BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE (Vitis vinifera L.) İN VİTRO TESTLER YARDIMIYLA POLEN CANLILIĞI VE ÇİMLENME YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ http://www.trakya.edu.tr/enstituler/fenbilimleri/dergi/net/index.htm Trakya Univ J Sci, 5(2): 117-126, 2004 ISSN 1302 647X DIC: 128IKTT510412040105 Araştırma Makalesi / Research Article BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE

Detaylı

Amasya Ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinde Farklı Ürün Yüklerinin Üzüm Ve Çubuk Verimi İle Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar

Amasya Ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinde Farklı Ürün Yüklerinin Üzüm Ve Çubuk Verimi İle Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1): 9-16 ISSN 1018-8851 Amasya Ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinde Farklı Ürün Yüklerinin Üzüm Ve Çubuk Verimi İle Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar Alper DARDENİZ

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

YALOVA ĠNCĠSĠ VE YALOVA ÇEKĠRDEKSĠZĠ ÜZÜM ÇEġĠTLERĠNDE PRĠMER VE SEKONDER YAZLIK SÜRGÜNLERĠN GELĠġĠM VE VERĠMLĠLĠK DURUMLARININ KARġILAġTIRILMASI

YALOVA ĠNCĠSĠ VE YALOVA ÇEKĠRDEKSĠZĠ ÜZÜM ÇEġĠTLERĠNDE PRĠMER VE SEKONDER YAZLIK SÜRGÜNLERĠN GELĠġĠM VE VERĠMLĠLĠK DURUMLARININ KARġILAġTIRILMASI YALOVA ĠNCĠSĠ VE YALOVA ÇEKĠRDEKSĠZĠ ÜZÜM ÇEġĠTLERĠNDE PRĠMER VE SEKONDER YAZLIK SÜRGÜNLERĠN GELĠġĠM VE VERĠMLĠLĠK DURUMLARININ KARġILAġTIRILMASI Alper DARDENĠZ 1 Arda AKÇAL 1 Mehmet Ali GÜNDOĞDU 1 Dilek

Detaylı