HAYATI TAHSİN YILMAZ YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA -İSVEÇ-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYATI TAHSİN YILMAZ YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA -İSVEÇ-"

Transkript

1 HAYATI TAHSİN YILMAZ YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA -İSVEÇ-

2 -IC İ NDEKĪLER BOLLUK ÜLKESI 7 (Emekliler, Ölenin Yak ınları, Hastalar, Uzun Hasta ve Sakatlar, İş Kazalar ı, Çocuklu Aileler, Ö ğrenciler) YOKSULLUK ÇAĞLARI 27 (Açl ık, Dayan ıkl ı Ekmek, A ğaç Kabuklar ından Ekmek, Gözyaşı ve Kan Lapas ı, Böyle Ya şad ık, Yoksulların Isveç'i, Amerika'ya Göç, Ba şbakan Carlsson, S ın ır Ayr ım ı ) YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA 43 (Demir, Orman ürünleri, Yabanc ı Etkisi, Yeni Bulu şlar, Sosyal Demokratlar Geliyor, Partiler, Sendikalar, Vergi Ülkesi, Hoşgörü, Kad ınlar ın Toplumdaki Yeri, I şçi Arkadaşlar ım, Bir I şyeri Düzeni, Makineler) PATATES 77 (Jonas Alströmer, Patatese Direni ş, Direni ş K ırıl ıyor, Üçüncü Dünya Ülkeleri, Ekmek Yerine Patates, Şekerli Ekmek, Sandviç, Kahve ve Süt, Ürün Bollu ğu, Toprak İşleyenin, Günümüzde, Et Taba ğında Reçel, Tar ım ın Geçmi şi, Toprak Reformu, Kooperatifler, Tüketici Kooperatifleri, Pazarlama) EĞLENCE, DINLENCE (Havalar, Yazl ıklar ve Geziler, Av Hayvanlar ı ve Trafik, Kış, Ulusal Gün, Norveç Güldürüleri, So ğukkanl ıl ık Örnekleri, Içki ve Uyu şturucu, Kendi Eliyle Yaşam ına Son Verenler, Dövme - Gözda ğı Verme, H ırs ızl ık, Aile ve Konut, Din Ba ğları) EĞİT İM, ARA ŞTIRMA VE ÖRGÜTLER 149 (Yaş l ılar ın E ğitimi, Kitaplar - Kitapl ıklar, Gazeteler, Ara ş - t ırma, Güney Kutbunda Üs, Örgütler, Spor) DEM İRBA Ş Ş ARL 171 (Vikingler, S ınıflar, Kalmar Birli ği, Gustav Vasa, Kar ışıkl ıklar, Kuzey Avrupa'n ın Güçlü Ülkesi, Soyluların Etkisi, Demirba ş Şart, Türkiye Y ılları, Kral Ülkesine Dönüyor, Türkçe Sözcükler, Özgürlük Ça ğı, Partiler Do ğuyor, Isveç'in Son Savaş lar ı, Yeni S ın ıflar) ULUSLARARASI ILI Ş KILER 205 (Kuzey Konseyi, EFTA ve Ortak Pazar, Bar ış Gücü, Güçsüz Ülkelere Yard ım, Isveç'e Göç, Laponlar, ısveç Yurttaş l ığı)

3 BOLLUK ÜLKESI On be ş y ı ld ır Isveç'te oturan birini tan ı r ım. Toplam ancak iki y ıl çal ışan bu arkada ş "gül gibi" geçiniyor. Arada bir "i ş pazar ı okulu"nam gidiyor. o ğrenilebilecek i ş dal ı çok. Birini bitirip iitekine ba şlama olana ğı da var. Evlendi: şimdi iki çocuklar ı var. E şi de çal ış m ı yor. Bu arkada şı n evine giren para, ola ğan bir i ş çinin kazanc ından çok. i şçiye göre k i ıııi ayr ıcal ıklan da var: Di ş lerini paras ız yapt ırabiliyor, gözlü ğü ıı ü edinebiliyor. Noel/lel:de "yak ınlar ına arma ğan verebilme" ödencesi al ıyor. Ülkenin İ sveççe ad ı ljl k de oturanlar ı n Say ı s ı Ülkenin alan ı (kilometrekare) Toprak alan ı Orman alan ı Tar ı m alan ı Goller/akarsular İ SVEÇ bin km'kare 234,9 bin k ın'kare 44,5 bin km'kare 38,4 bin km'kare To91,3 `?/052,5 %9,9 %8,5 SVER İ GE 8,4 milyon 449,7 bin K ı y ı utunlu ğ u 15 bin km Suyolu uzunlu ğ u 60 bin km En yüksek da ğ (Kebnekaise) nı En uzun akarsu (Klarlven Göte l r) 720 km En büyük göl ( \ ıı nern) km'karc En büyük. ada (Gotland) km'kare Bir süre önce bu arkada ş az bir para yitirmi ş ti. Durumu "sosyal büro"ya bildirince, kendi3ine yitirdi ği para kar şı l ı - ğı "yiyecek satmalma kuponu" verildi. rş fıazar ı okulu (Arbetsmarknadsutbildning-eenter = ANIU-eenter), i ş bulmakta güçlük çeken i şsizlere (okudukla ı sürece) çal ışıyorlann ış gibi para

4 YOKSULLUKTAN VARSILLI Ğ A 'de bir sorunu ç ıkt ı arkada şın: Bitirdi ği son i ş pazar ı okulu, "i ş bulabilmesine yard ım ı dokunur" gerekçesiyle, (okulunun giderlerini de kar şdayarak) kendisine sürücülük belgesi sa ğlam ış t ı. Bu sürücülük belgesi arkada şı dürttü. Bir araba sat ın almak istedi. Yeterli paras ı vard ı araba için. Ama sosyal büro, "senin gelirin araba edinmeye yetmez" diyordu. Bunun üzerine arkada ş, "gerçekten" i ş arama pe şine dü şünce; benim çal ış tığım ka ğıt fabrikas ı kendisine i ş verdi. İ SVLÇ' İ N EKONOM İ S İ İ sveç bir ekonomik çeli şkidir: Geli ş mi ş ülkeler içinde en. ı nmas ı ; en e ş it büyük kamu kesimi; en yüksek vergisi; en verimli kalk ücret siyasas ı ve güçlü i ş çi sendikalan (oradad ır). Günümüzün geçerli kurallar ı na göre, da ğı n ık bir endüstri a ğı ve esnekli ğini yitirmi ş bir i ş pazar ı ile, ekonomik bir karga şa içinde bulunmas ı gerekirdi. Oysa İ sveç bugün, büyük ve güçlü birçok kurulu şuyla, Avrupa'da i ş sizli ğin en az oldu ğu ülkelerden biridir. (The Eeono ınist ( İ ngiltere), 7 Mart 1987) Dönerliydi (vardiya) ald ığı iş : Sekizer saatten üç gün ö ğleden önce; üç gün ö ğleden sonra ve üç gün de gece çal ış a- cak; alt ı gün izinli olacakt ı. Vardiya pazardan ba ş l ıyordu ama, işe yeni girdi ğinden, pazartesi ba şlayacak t ı. Ben, pazar ın yüzde yüz.çok paral ı oldu ğunu ans ıtarak, pazardan ba şlayabilmesi için ba şvuruda bulunmas ın ı önerdim. Ald ığım yan ı t şu oldu: YA Ş AM DÜZEY İ YÜKSELD İ İ sveç halk ı n ın ya şam düzeyi, son on y ı lda yeni bir s ı çrama göstererek, s ı n ı flararas ı ndaki ayr ı l ı k azald ı. 1975'te konutlar ı n %5'inde telefon yoktu. Bugün bu oran % -rdir. Konutlar ın %82'Sinde bula şı k makinesi; / ı nda çama şı r makinesi yoktu. Bugün bu oranlar %62 ve %2'dir. (O zaman) konutlar ı n /013'ti modern - değildi (bugün A). Villalarda oturanlar ı n oran ı, on y ı l öncekinden /08 çoktur. 0,8111~% (Gi ı tuborgs Posten, '20 May ıs 1987) "- Hiç de ğ i şmez! i şe ay ın ortas ında ba şlayaca ğı m- da ıı, sosyal bürodan ald ığım çoklukta kazanamayaca ğı m. Ve de üzerini sosyal büro tamamlayacak!"

5 BOLLUK ÜLKESI 9 Çahşmayan, iki çocuklu bir kan-kocan ın eline, bir işçinin kazanc ından çok para geçiyor. Çocuk say ısı alt ı-yediyi bulunca, durum daha da çali şmayandan yana: Ele geçen para, ikisi de çalışan kan-kocanınkinden çok. Alt ı-yedi çocuklu kan-kocadan biri çal ışacak olsa, ellerine geçecek para, a şağı yukarı hiç de ğişmeyecek. K İ M İ ÜLKELERIN K İ M İ KONULARDA KARSILASTIRILMASI (1986 Verileri) ORTALAMA YA Ş AM HER KI Ş IYE DO Ş EN Erkek Kad ın Tv Telefon MotorluTaşıt ISVEÇ 74,0 80, Danimarka 71,6 77, Norveç 72,9 79, ABD 71,0 78, B Almanya 7G,8 77, Japonya 74,5 80, Avustralya 72,5 79, Fransa 70,4 78, İ ngiltere 64,0 74, İ sviçre 72,7 79, Hollanda 72,9 79, İ talya 70,6 77, (Kaynak: Statistisk a'rsbok, Stokholm 1989) Isveç'te yard ıma gerek duyan (geçinemeyen) ki şi, belediyelerdeki sosyal büroya ba şvurarak, geçinıi için gerekli paray ı sağlayabilir. "Sosyal Yard ım" ya da "Sosyal Destek" olarak çevirebilece ğimiz bir bro şürde (Socialbidrag), yard ımın kapsamı belirtiliyor: Her tür yiyecek. Temizlik ve ki şisel bakım. Her tür giysi (spor ve dinlenme giysileri de). Günlük gazete. Elektrik, telefon ve tv giderleri. Evin dö şenmesi. Doktor, di şçi ve ilaç giderleri. Belediye içinde geçerli yolculuk bileti. Her belediye (Isveç'te "köy" birimi yok), yukardaki gereksinimleri kar şılayabilecek çoklukta bir de ğer belirler. Bu para (de ğer), her ba şvuran ki şiye verilir. Konut yard ımı.

6 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA --ISVEÇ 10 (oturduğu konuta göre) ayr ıca verilir. Verilen yard ımlar karşılıks ızd ır (sonradan geriye ödenmez). Ki şinin, çocuk parası d ı- şında bir geliri varsa, bu gelir(ler) verilecek paradan dü şülür. Verilen yard ımın yetmediği öne sürülerek, daha ço ğunun istenebilece ği, Sosyal Yardım broşürünün sonuna eldenm iş tir. BATI AVRUPA'DA İŞ S İ ZL İ K %11, ISVEÇ'TE İŞ S İ ZL İ K. %2 Bat ı Avrupa ülkelerinin ço ğ unda sağc ı hükümetler var. Onlar ı n i şsizli ğe bak ış aç ısı bizimkinden (çok) ba şkad ı r. Onlar i şsizli ği, fiyat yükselmelerini dizginlemede bir yöntem olarak kullan ı rlar. I ş az olunca, i şverenler i ş çileri dü şük parayla çal ış maya zorlar. Ve fiyatlar dü şer. Bir sosyal demokrat hükümet, kesinlikle böyle siyasa uygulamaz. Bizim için i ş, ekonomik siyasan ı n en önemli amac ı d ır. Bu bak ımdan, fiyatlar ı a ş ağı çekmek için i şsizli ği art ı rma yoluna gitmeyiz. (...) Ama biz, d ış dünyam ıza da ba ğı ml ıy ız. Orada i şsizlik çok, paran ı n değer yitirmesi az. E ğer biz (de) fiyatlar ı a şa ğı çekemezsek, d ışar ıdan ald ıklar ım ı z İ sveç'tekilerden ucuz olur. içerde ve d ışarda yar ışmam ız zor olur. İ sveç kurulu ş lar ı kapanma durumunda kal ı r. Ve halk i şsiz kal ır. Onun için, fiyatlar ın da a ş a ğı çekilmesi önemlidir (...). Isveç ekonomi siyasas ı, d ış dünyada büyük ilgi uyand ı rd ı. Biz, hem fiyat art ış lar ı n ı, hem de i şsizli ği azaltarak, kimsenin beklemedi ği (biçimde) bollu ğu çoğaltt ı k. Dünyay ı şaşı rtmay ı sürdürmemize izin verin. İ nsanc ıl ekonomi siyasas ı n ı n yaln ızca olanakl ı değil; kazançl ı da oldu ğunu göstermemize izin verin. SOSYAL DEMOKRAT PARTI (Haziran 1987'de gazetelerdeki duvun ıcianl. 1987'de bir kad ın, kızının geceleri yata ğım ıslattığın ı söyleyerek, kunıtmah bir çama şır makinesi ister. Sosyal büronun yan ıtı, "sen makineyi seç, biz paras ını ödeyelim" olur. Kad ın gider, pazarlanan en iyi makineyi seçer. Sosyal büronun bir çama şır makinesi için 15 bin kron(*) ödemesi, bir tv program ına konu olur. Param ız ın sık s ık de ğer yitirmesi nedeniyle, Isveç kronunun TL olarak karşıl ığını veremiyoruz. Okurlar ım ız, Isveç kronunu TL'na çevirmek isterlerse, şimdilerde ülkemizde çok iyi bilinen Bat ı Alman mark ın ın (DM) arac ılığına baş vurabilirler. Isveç para birimi "kron"; kronun yüzde biri "öre"dir. 100 DM = 342 Kron 100 Kron = 29 DM

7 BOLLUK ÜLKES İ 11 Yine 1987'de Uddevalla'da, villas ının taksitlerini ödemede zorluk çeken biri, sosyal büroya ba şvurur. Konu, "sosyal işler kurulu"na götürülür. K ıiruldan olumlu karar ç ıkar ve villas ı olan kişiye her üç ayda bir 20 bin kron (olağan bir çalışan ın net kazanc ım denk) ve de kar şılıks ız olarak öde ıuneye ba şlanır. ÖZGÜRLÜ Ğ ÜNÜ GER İ ALDI Daha 1981'de Peter, arad ığı n ı bulmu ştu: Malmö'deki "özürlüler fuar ı "nda, Kanada yap ı m ı, engebeli yerlerde de sürülebilen bir araba gördü. Peter, hemen orada, bu araban ın kendisine, olmayan ayaklar ı n ı verebilece ğ ini anlad ı. Ve sava şı m ba ş lad ı. Ba şlang ı çta, sosyal kurumlar ve hastane, özürlüler sporu gibi u ğ ra şı lar öneriyorlard ı.... Dört y ı ll ı k u ğra şı sonucu, Peter arabas ı na kavu ştu. Hem karada, hem de suda sürüleb ı len arac ı yla istedi ği yere gidebilecekti. T ı rt ı l ayaklarla (tekerlek) kar ve buz üzerinde (de) yürüyeb ı lirdi. Daha deneme sürü şünde Peter, yiten özgürlü ğünün büyük bir bölümünü kazand ığı n ı gördü. Ama bürokrasiyi unutmu ştu: A ğı z birli ği etmi şlercesine, "il" ve "Do ğa Güzelliklerini Koruma" ilgililer', bu ülkede, (hem karada, hem de suda sürülebileninden de olsa) araba üzerinden av yap ı lamayaca ğı n ı söylüyorlard ı... Bu (da) yengiyle sonuçland ı. İ l yönetimi, Peter'in tam özürlülü ğünün ayr ı m ı na varamad ı klar ı n ı öne sürerek özür diledi.... Bu Kanada ta şıt ı n ı n İ sveç'e getirilmesi 100 bin kronu buldu. (GT: 31 Ekim 1988) Sosyal yard ım üzerine bilgiler içefen bir duyuruda şöyle deniliyor: "Sosyal büro çal ışanları, senin kişisel durumun üzerine kimseye bilgi veremezler. Senin için belgelere neler yaz ıldığını görmeye her zaman yetkin vard ır." SOSYAL GÖREV YASASINDAN Gereksinimi ba ş ka yolla kar şı lanamayan ki şinin, geçim ve öteki ya şam biçimleri için "sosyal i şler kurulu"ndan yard ım alma hakk ı vard ır... Ki şi, bu yard ımla, akla uygun bir ya şam düzeyi güvencesine kavu şacakt ı r. Yard ım, ki ş inin bir ba şı na ayakta durabilmesi için, kaynaklar ı n ı n güçlenmesini sa ğ layacakt ı r. (Socialtjnstlagen)

8 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA İ SVEÇ 'te bir başma yaşayanlann %62'si (bir ba şına ve çocuklulann %18'i); kar ı-koca yaşayanların %6's ı (kan-koca ve çocuklulann %18'i); çocuklu ailelerin %32'si sosyal yard ım ald ı. Sosyal büro, yaln ızca gereksinimi olanlara para veren bir kurulu ş değildir. Para dışında da gereksinimi olanlara yönelik, otuzdan çok dalda görev yapar. Bunlar ın en önemlileri arasında aşırı alkol alanlara yönelik bak ımevi; dövülen ya da korkutulan kad ınlar için sığınma evi; anas ı (ve babas ı) hasta ya da başka bir sorunu olan çocuklar için çocuk evi ve evsiz kalanlarm konaklayabilecekleri "sosyal otel" (ya da konutlar) sayılabilir. Bu say ılanlar, kişilerin s ıkışık durumlanndaki " şok"u atlatabilmeleri için dü şünülmü ştür. Ayrıca sosyal büronun kapalı olduğu zamanlarda da hizmet veren (24 saat aç ık) bir "nöbetçi büro" bulunur. SOSYAL YARDIM ALAN İ LK İ SVEÇ KED İ S İ Malmö'de, ya şı bilinmeyen kedi Nisse, İ sveç'in (kimbilir dünyan ın da) sosyal yard ım alan ilk kedisidir. Geçenlerde Ann Kristin, bankaya giderek, (kedisinin baytarl ık gideri olan) kronu çekti ve Nisse'nin bak ım giderlerini ödedi. Olay, iki y ıl önce, Nisse'nin (çok) hastalanmas ıyla baş lad ı. Ama Kristin, zavall ı Nisse'yi Malmö'deki hayvan hastanesine b ırakmaya k ıyamad ı... Nisse bir süre ölüm-kal ım sava şım ı verdi. Ama baytarlar ın dört günlük yo ğun bak ı mlar ı sonunda taburcu edildi. Bak ım gideri krondu. Ann Kristin i şsiz oldu ğundan, parasal durumu iyi de ğildi. Bu yüzden, Sosyal Bürodan yard ım istedi. Yan ıt olumsuzdu. Ann Kristin, bir üst kurulu şa ( İ l Yönetim Yarg ı l ığı) ba şvurdu. Yan ıt yine olumsuzdu. S ı ra Say ıştay'a gelince, karar olumlu ç ıkt ı. En yüksek yarg ı organ ı Dan ıştay da Say ıştay' ın karar ı n ı onaylay ınca, Nisse, İ sveç'in sosyal yard ım alan ilk kedisi oldu. (1-lkıt i veckan, 18 Hazaan 1987) 1932'de Sosyal Demokratlar ın işbaşına gelmesiyle "herkese i ş ", "sosyal güvence", "e şitlik"... savsözleriyle "bolluk ülkesi" kurulmaya ba şlandı. 1940'larda Isveç, "örnek ülke"ydi ve 1960'larda tüm dünyan ın ilgisini çekti.

9 BOLLUK ÜLKESI başlarında kişi ba şına dü şen ulusal gelirde ve i şçi ücretleri çokluğunda Avrupa'da birinciydi. Iskandinavya ülkeleri aras ında kalk ınma Danimarka dan başlar. 1920'lerde Danimarka "örnek ülke"ydi. En sbn kalkınan Iskandinavya ülkesi Finlandiya'd ır. Ama nedense Türkiye'de Finlandiya örnek ülke olarak işlenmi ştir (*). Beyaz Rus yazan Grigoriy Petrov'un 1925'te Bulgaristan'da yay ımlanan "Beyaz Zambaklar Memleketinde-Finlandiya" adl ı yap ıtı, 1928'de Türkiye'de de yay ımlandı (A Haydar Taner çevirisi). Yap ıtta, "Finlandiya gibi küçük ve geri kalm ış bir ülkenin, nas ıl Avrupa'n ın bir bay ınd ır yeri" durumuna getirildi ği anlatılmaktad ır. Hilmi Kitabevince yay ımlanan yap ıt büyük ilgi görür. Devletçe sat ınal ı- n ıp Harp Okulu ve ö ğretmen okullar ın ı bitirenlere arma ğan edilir. " İlkö ğretim Dergisi" için 25 bin basıl ır. 1964'e dek tam on bir kez bas ıl ır. Yap ıt, 1968'de, yine Bulgarcadan, M Türker Acaro ğlu'nun "tam olarak" çevirisi ve "Ak Zambaklar Ülkesinde-Finlandiya" ad ıyla yay ımlanarak "ayd ınlara armağan" edilir (Tekin Yay ınevi-istanbul). Ben bu yap ıtı 1950'den önceki ö ğrencilik yillanmda "co şkuyla"; Isveç'e geldi ğim y ıllarda da (1970'ten önce) "ku şkuyla" okudum. İskandinavya ülkeleri üzerine bilgilerime ko şut olarak, kuşkular ım da art ıyordu. Türk okuruna neden Isveç (ya da Danimarka) de ğil de Finlandiya örnek gösterilmi şti? Ekonomik aç ıdan Finlandiya, Iskandinavya ülkeleri arasında hiç bir zaman sonunculuktan kurtulamam ıştı. Yap ıtta siyasal bağımsızl ık savaşım ı da verilmiyor. Yap ıt ın yay ımland ığı yıl (1925) Finlandiya, (1917'den beri) ba ğıms ız bir ülkedir. Bu durumun, yap ıt ın iki yerinde belirtilmesine kar şın, bağımsızl ık savaşım ı üzerine tek sözcü ğe bile rastlanam ıyor. Terşine, yap ıt boyunca Finlandiya'y ı Rus yönetimi altında görüyoruz. isvek yönetimindeki (1808 öncesi) devlet görevlileri yerilerek, Rus yönetimi övülür. t. Snellman başta olmak üzere, ünleri ülke s ınırlarını aşan kişiler olarak goşterilen Tatile' Kral ı Yarvinen, Ayakkab ı Kral ı Okunen, Yumurta Kral ı Tomas Gulbe ve Papaz Luka Makdonald' ın adlarını alt alta yaz ıp, çal ış tığım fabrikadaki Finli arkada şlanma (sonra da yaklaşabildi ğim her Finliye) göstererek, bu adlardan ne anlam ç ıkard ıkların ı sordum. Başvındu ğum elli kadar Finliden hiçbiri, bir bak ış ta bu adlardan bir anlam ç ıkaramad ı. Anlam ç ıkaramayan kişilerin içinde Finlandiya'da on be ş yıl ö ğrenim gömriiş olanlar da vard ı. Ünlü kişiler üzerine ipuçlar ı verince, üç-dördü "Snellman" ad ın ı an ımsayabildi. Kahraman ım ız Snellman' ın doğum yeri (Kuopio) belirtilmemiş olsayd ı, bu kişilerin an ımsad ığı, Finlandiya tarihinin ünlü Johan Vilhelm Snellman' ım (do ğumu Stokholm, 1806), yap ıtta anlatılan Snellman sanacakt ım. "Ak Zambaklar Ülkesinde-Finlandiya" yap ıt ın ın Fince bask ısın ı (Valkoliljojen maa-suorni, 1978) Finlandiya'dan getirttim. Yap ıt Türkçeden (Türkçe bask ıdan elli y ıl sonra) çevrilmi ş ti ve öteki Bat ı dillerinde çevirisi yoktu. Acaroğlu'nun önsözü yerine konan Rae Murhu'nun önsözü, yap ıt üzerine düşündüklerimi (yap ıtın düş ürünü oldu ğunu) do ğruluyordu (HTY).

10 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA isveç- 14 SMALAND'TA I Ş GÜCÜ AÇI Ğ I VAR Bat ı Smüland'taki Gislaved ve çevresinde en az 700 i şgücü aç ığı var. Yap ımlar h ızlanarak sürüyor. Kurulu şlar milyonlar yat ı r ıyor. Bu, küçük kurulu şlar ın mekkesi, i şçi bulabilmek için tüm ülkede özendirici önerilerde bulunuyor. (Göteborgs Posten, 18 Şubat 1988) 1973'te başlayan akaryakıt bunalımı Isveç'i de büyük ölçüde etkiledi. Buna, aras ında sağcı partilerin iş başında bulunması; teknolojinin, işgücü ucuz Güneydo ğu Asya ülkelerine s ıçraması gibi nedenleri de eklemek gerekir. Özellikle 1980'le 1983 aras ında ekonomik büyüme durdu ve 1982' de kronun değeri toplam %26 dü şürüldü. Çalışanların gerçek gelirleri geriledi. Elli y ıl önceki bunalımlı yıllar (1930'lar) gen gelmiş gibiydi. Kentlerde bitpazarlan kuruluyordu. Parlamentoda bile, az gelirlilerin durumlar ının ele alındığı "yeni yoksulluk" tartışmaları yapıldı. Başbakan Palme, "gerçekler bizim en ac ımasız düşmanutuzdır" diyordu. Bu Yaz I şçiye Gereksinim Çok: DINLENCE ÇIZELGENI DE Ğ I Ş TIR KRON AL... öneri, Vürmland Il Genel Kurulundan (meclis) "yaz paketi" olarak geliyor. "Biz bu yaz ı bunal ıms ız atlatamay ız. Bu nedenle kendi çal ışanlar ım ıza bir dizi öneride bulunuyoruz" diyor il Genel Kurulu Sözcüsü. Bundan en kirli ç ıkacaklar. dinlencelerini temmuz ve a ğustos d ışına kayd ıranlar olacakt ır. Dinlencelerini bu süre d ışına bir hafta kayd ıranlar 1.000; iki hafta kayd ıranlar 3.000; üç hafta kayd ıranlar kron alacaklar. Tüm dinlencelerini temmuz-a ğustos d ışında kullanacaklara da kron (dinlence paras ına ek olarak) ödenecek. Yar ım süre çal ışanlar, temmuz ve a ğustosta tam olarak çal ışırlarsa, ücretlerine ek olarak ayda kron alacaklar. (Göteborgs Posten, 13 Ş ubat 1987) Bunal ım çabucak ve ba şar ıyla atlat ıld ı. 1983'te büyüme başlad ı. Kar şı seçeneklerden de yararlan ılarak, akaryak ıt tüketi-

11 BOLLUK ÜLKESI 15 DI Ş ARDAN I Ş ÇI ALMAMIZ GEREK Tüm Isveç'i ad ı m ad ım dolaşı p i ş çi arayan Smâlandl ı i ş letme sahipleri, üretimin aksamamas ı için yabanc ı ülkelerden i şçi al ı n- mas ı gerekti ğini söylüyor(iar). Ş u anda Gislaved, Anderstorp, 1/rnamo ve Gnosjö'de aç ık i ş var. Ancak, bir tek i şsiz yok... (Aylık Türkçe "Enformasyon" gazetesi, Aral ık 1987) mi on y ılda ( ) üçte bir oran ında azalt ıld ı(*) y ıl ı ulusal devlet bütçesi (1962'den beri ilk kez) "art ık" olarak bağland ı. I şsizlik %1,l'e dü ştü (bugün Isveç, kad ınlar ı da say ınca. çalışan oran ının en yüksek oldu ğu Bat ı ülkesidir. Kad ınlann c%80'den ço ğu, evi d ışında bir i şte çal ışır). 1989'a yeni vergi refor ınlar ıyla girildi. Birçok uzman 1990'11 y ıllarda, y ıllar gibi. Isveç ekonomisinin yeni bir alt ın devri ya şayaca ğı görüşiindeler. SK XRABORG'TA UYGUN İ SLER VAR Işini ve konutunu nerede istersen (orada) seçebilirsin. Iki ki şiyseniz,, ikinize de iş ve konut seçmede yard ımc ı oluruz. Skaraborg'ta yerler (Göteborg'a göre) biribirine daha yak ın; hava daha temiz; hastal ık oran ı daha düşük; ortalama ömür daha uzun; serbest zaman daha çok; serbest zaman etkinlikleri sonsuzdur. Bunlara ko şut olarak, ekinset etkinlikler de çok yönlüdür... Taşınmaya değmez mi? (14 Ekim 1988 tarihli Göteborgs. Posten'deki dnyurudan) Isveçli olman ın ve Isveç'te bulun ınan ın verdiği kimi olanaklara bak ın: B İ R AYDA 47 BIN KRON KAZANDI Mora Hastanesinde çal ışan bir hastabak ıc ı, Temmuz ay ında 47 bin kron kazandı. Bunun 35 bin kronu, çok çal ışma ödencesiydi. Işgücü gereksinimini (dinlence aylar ında) karşılayabilmek için, il yönetimi (sendikayla) ayrıcalıkl ı bir anlaşma yapmışt ı... Rekoru, Mora Hastanesinde çal ışan bir erkek hastabak ıc ı kırd ı : O, Haziranda kron; Temmuzda kron ve A ğustosta da kron kazandı. (Aftonbladet, 3 Kas ım 1988) *) 1979'da akaryak ıta, toplam d ışal ım ın %33'ü (otuz üç) ayr ıl ıyordu. 1988' de bu oran %3'e (üç) düştü. Bu, 2. Dünya Savaşından sonra akaryak ıta ayr ı - lan en düşük payd ır.

12 YOKSULLUKTAN VARSILLI Ğ A ISVEÇ 16 EMEKLILER 65 yaşm ı dolduran herkes "halk emeklili ği" aylığı alır. Halk emekliliği, her y ıl belirlenen bir "temel de ğer" (*) üzerinden ödenir. Ki şi çal ışmamışsa, bu gelir geçimine yetmez. Kişi en az üç y ıl çalişmışsa, çalış tığı süre ve kazanc ı oran ında "genel ek emekliliği" (ATP) de al ır. Tam ATP emekliliği için otuz y ıl çalışılması gerekiyor. ATP emeklilik paras ı, en iyi on be ş y ıllık kazanç ortalamas ının %60' ıdır (**). Kad ınlar, evi d ışında tam gün çal ışmaya özellikle 1960' larda ba şlad ı. Bu nedenle tam ATP emeklilerinin %95'i erkektir (1988). Emekli isterse kendi evinde; emeklilere özel bir konutta; ya da ya şlılar yurdunda kalabilir. Emeklilere özel konutta ve ya şlılar yurdunda herkese özel oda ayr ılmış tır, bakımlan gözetim alt ındadır. *) Emeklilik paraların ın saptanmas ında "temel de ğer" (basbelop) yöntemi uygulan ır. Temel de ğer, istatistik Merkez Bürosunun (Statistiska centralbyran) verilerine göre, her y ıl ın aral ık ay ında, bir sonraki y ıl boyunca geçerli olmak üzere belirlenir (para de ğerinin ola ğandan çok dü şmesi durumunda, y ıl içinde de temel de ğer belirlenmesine gidilebilir). Temel değer, bir konutun kiras ın ı zor karşilar. ATP (almünna tillügspensionen) d ışında tüm emeklilik hesaplar ı bu temel de ğer üzerinden yap ıl ır. Bir başına yaşayan emekli, temel de ğerin %96's ın ı; kar ı-koca yaşayanlar (toplam) %157'sini al ır. **) ATP emeklili ği olmayan ya da yetersiz olan ki şilere "ek emeklilik yard ım ı " verilir. En çok yard ım (hiç ATP'si olmayan ki şiye), temel değerin %48'idir. Bir de emeklinin gelirine ve oturdu ğu konuta bak ılarak "kira yard ım ı" yap ıl ır. Kişi, toplu konutta otun ıyorsa, kiradan ba şka, merdiven temizli ği; merkez anten; kar küriimesi; (varsa) araba park yeri ya da garaj paras ı vb giderlerin de hesaplanmas ı zorunludur. Kişi kendi evinde oturuyorsa, borçlar ın faizi; ıs ıtma düzeni; sigorta; temizlik; onarım vb giderler de hesaplan ır. Emekliler az vergi öder. örne ğin ek gelirleri, emeklilikten (temel de ğer) ald ığı paray ı geçmeyen ki şiler hiç vergi ödemezler. Eşlerden erkek emekli olmu ş ; kad ın da 60' ın ı doldurınu ş ve emeklili ğini istememişse (beş y ıl beraber oturmu ş olmaları ya da ortak çocuklar ı bulunması koşuluyla) "kar ı eki" yard ım ı yap ıl ır. Bu ek, erke ğin gelirine göre, temel de ğerden de çok olabilir. 65 yaşın ı dolduran emeklinin, evde 16 yaşından küçük çocu ğu varsa, (çocuk paras ından ayr ı olarak) "çocuk eki" al ır. ATP çoğald ıkça bu ek düşer. Çocu ğun hem anas ı, hem de babas ı emekliyse, ekin kime verileceği aralannda belirlenir. Yoksa, bölü ştiiiiilür. Emeklilik paras ı ayl ık olarak ödenir. Emekli' ölünce, bir sonraki ayl ığı da (yak ınlarına) ödenir ki, ölüsii ortada kalmaz!

13 BOLLUK ÜLKES İ 17 Kendi evinde oturanlardan, isteyenler (durumlar ına göre) her gün ya da haftan ın belirli günlerinde evi temizlemeye; yemek pi şirmeye; alışveri ş yapmaya yard ımc ı (hizmetçi) isteyebilirler. Gündüzleri bir araya gelip arkada şlık edebilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir bulu şma yeri sa ğlama. tüm belediyelerin görevleri aras ındadır. Sa ğlık hizmetleri için de bu bulu ş - ma yerinden yararlan ılır. SAYILARLA EMEKL İ LER (1988) Toplam Sar.' şluaz 1,,/ e ı rs'i Ya ş l ı l ı k Emeklileri ,2 Hastal ık Emeklileri (Erken Emekli) ,1 Toplam Emekliler ,4 (Kaynak: Expressen, 3 Mart 1989) Ya şhlık ya da hastal ık nedeniyle davran ışları a ğır olanlar, yolculuklara için otobüs; tramvay ve tren yerine taksi ya da durumlar ına uygun özel araçlardan yararlan ır ve yaln ızca otobüs; tramvay ya da tren bileti paras ı öderler. ONUN PARAYA GEREKS İ N İ M İ YOK Ann Marie Camrner, 1982'de geçirdi ği a ğı r trafik kazas ı sonucu, Nacka Hastanesinin "uzun bak ım" bölümünde yatmaktad ı r. Ann Marie ba şı n ı oynatabilir; bakar ama etki-tepki gösteremez. Bilincini kaybetmi ş tir. Ann Marie'nin kocas ı, kazadan sonra, özel sigortal ı olduklar ı "Skandia"ya ba şvurarak 220 bin kron ödence ister. Bir y ıl kadar sonra sigorta yaln ızca 5 bin kron ve bir mektup yollar: "- Ann Marie Cammer gibi a ğı r yaral ı bir ki ş i, herhangi bir ki ş iye bir kuru ş (öre) bile ödeme gereksinimi duyamaz..." Sigorta, Ann Marie'nin paraya gereksinimi olmayaca ğı gerekçesiyle ödence vermek istemez. Bu uygulaman ı n doğru oldu ğunu öne sürer. Ama ailenin savunman ına göre, paran ı n nas ıl kullan ı laca ğı n ı belirlemek sigortan ı n görevi de ğildir. Kazadan üç y ıl sonra (dün), sigorta tutumunu de ğ i ştirerek, duru şmaya ç ıkma yerine, istenen ödencenin tümüne yak ı n ı n ı (190 bin kron) (26 Ekim 1985 tarihli Expressen'den özetlendi) F 2

14 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA ISVEÇ yaşından önce (en genç 60) ya da sonra da emekli olunabilir. Erken emeklilikte her ay için %0,5 indirim; geç emeklilikte %0,6 ek uygulan ır. Örneğin kişi 63 ya şında emekliliğini isterse, (65 yaşına göre) %12 daha az; 67 ya şında emekli olursa %14,4 daha çok para al ır. ÇOCUKLU AILELELERE UCUZ EV KREDISI Kiral ık ev kuyru ğu uzun. Ama en az iki çocu ğu bulunan aileler, kuyrukta bekleyeceklerine, kendilerine bir ev sat ı nalabilecekler.... Konut yard ım ı alan, az gelirli tüm iki çocuklu ailelerin (ev sat ınalabilmeleri için) dü şük faizle para alma haklar ı var... iki çocuklu bir aile, 600 bin kronluk bir ev almak isterse, devletten %5,9 faizle 570 bin kron alabilir. Bunun y ı ll ık faiz tutar ı 33 bin krondur ve de vergi indirimine girer (ki 17 bin krona dü şer)... Ya da ayda kron olur. Buna y ılda 500 de (ayda 42 kron kadar) anapara ödemesi eklenir. (Göteborgs Posten, 22 A ğustos 1987) ÖLENIN YAKINLARI Kocasının ölümüyle dul kalan kadının, evde 16 ya şından küçük çocu ğu varsa, çocuk 16 yaşını doldurana dek, halk emekliliğinden tam para (dulluk emekl ıiliği) alır. Koca çalışmışsa ATP'den de (%35-40) emeklilik al ır. Kadının yaşı ve gelirine bakılmaz (kadın ölürse, kocaya ayhk ba ğlanmaz). Kocasının ölümünde, kad ın 36 yaşını doldurmuşsa (36 yaşında başlayıp her yıl 1/15 artarak 50 ya şında tam) halk emeklisi olur. Koca çah şnuşsa ATP'den de (%35-40) emeklilik alır (16 ya şından küçük çocuk emekhli ği alan kadın da, çocuk 16 yaşını doldurunca, bu emekhlikten yararlamr). KENDI ÇOCU Ğ UNA BAKIM I ş i VERILDI Küçük Johan, dünyaya üç ay erken geldi. 31 cm boyunda ve 677 gram ağı rl ığındayd ı. (...) Üç ayl ık özel bak ım sonunda, Sundsvall'daki evine götürülerek, bak ım ı orada sürdürülmeye ba şland ı... Ve Sundsvall Hastanesinden günün en sevindirici haberi duyuldu: it Genel Kurulu, Britt Inger'e (ana), "erken do ğaniara bak ım" bölümünde, yar ım i ş olarak "kendi çocu ğunun bak ım ı " i şini verdi. (Expressen, 28 Mayu 1987)

15 BOLLUK ÜLKESI 19 Dul kadın, gelir durumuna göre "kira yard ım ı"ndan da yararlamr. Bu emeklilik için ko şul, evliliğin en az beş y ıl sürmüş olması ya da ortak çocukları bulunmasıdır. Yasal evli olmayan kadınlar, daha önce evlenip bo şanmışlarsa ya da ortak çocukları varsa bu emeklilikten (ATP d ışında) yararla ıurlar. Ana ve babası ölen 18 yaşından küçük çocuklara (18 yaşına dek) "öksüzlük emeklili ği" verilir. Bu emeklilikte, ana ve babadan birini yitirenlere, temel de ğerin %26'sı; ikisini de yitirenlere %52'si ödenir. edenin ATP'si varsa, ATP emeklili ği de alır (ölen babaysa ve de ana da babadan ATP ahyorsa, çocuk ATP'nin %15'ini al ır. Ana ATP alm ıyorsa, bu oran %40't ır). HASTALAR Isveç'te herkes, doktora gitmeksizin "hastay ım" diyerek, bir hafta dinlenme olana ğı saklar. Kendi işinde çalışanlar da bu olanaktan yararlamrlar. Doktor raporu olmaks ızın yapılan bu hastalıklarda yalnızca çalışma günleri için ve de kazanc ın %90'ı oranında hastalık parası alınır. Bir haftadan uzun hastalıklar için doktor raporu gereklidir. Doktor raporuyla yap ılan hastalıklarda çalışılmayan günler için de ödeme yapıldığından, kazancın %100'ünü geçer, Hiç çah şmayanlar da hastal ık parası alır. HER 5 ÇALI Ş ANDAN 11 HASTA Kramfors'taki Nordin'de 275 ki şi çal ışıyor. Bu (say ı ), i ş letme gereksiniminin çok üzerinde. Ama her gün, (yakla şık) 55 ki şi hastal ığa ç ı kar. Eğer her çal ışan i şe gelecek olsa, hepsine birden verilebilecek i ş bulu namaz! (Dagens Industri, 24 Ocak 1989) Doktora (hastaneye ya da hastalık kasasıyla anlaşmak özel doktora) ödenen para, yakla şık bir saatlik (brüt) kazanç karşıhğıdır (*). En çok o kadar da ilaç paras ı verilir. Y ılda toplam on beş kez doktor ve ilaç paras ı veren kişi, yılın kalan bölümünde para ödemez. *) Kimi yerlerin y ıllar sonra da güncelli ğini koruyabilmesi için,gerçek say ılar yerine "bir saatlik kazanç"; "bir ayl ık ev kiras ı" gibi yuvarlak değerlerle göstermeyi ye ğledik. Doktor ya da ilaç için ödenen bir saatlik kazanç, s ıradan bir i şçinin bir saatlik "brüt" (dönerli çal ışan ın "net") kazanc ıd ır.

16 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA ISVEÇ 20 Kad ınlar, koruyucu vb konularda ilgili kurulu şların parasız yol göstericili ğinden yararlarur. Yaz ılacak reçete için de para ödenmez. Reçete ile eczaneden al ınacak üç ay yeterli koruyucu için yaln ızca ola ğan ilaç paras ı (bir saatlik kazanç karşılığı) verilir. Kimi koruyucular paras ızdır. "TOPLUMUN SAKAT ÇOCUKLARA YÖNELIK YARDIMLARI" ADLI ELK İ TABINDAN - Kira yard ı m ından ba şka, sakat çocu ğuna uygun bir konut seçebilirsin! Ya da konutuna, sakat çocu ğunun gereksinimlerini kar şı - layabilecek denli onar ım yard ım ı alabilirsin. Sosyal büroya ba şvur! - Bak ımevi ya da hastanede kalmayan sakat çocu ğuna özel bak ım gerekiyorsa, sosyal büroya ba şvur! Haftada birkaç kez, ya da gereksinim duyulunca, eve bak ıc ı gelecektir. - Az geli şmi ş ve sakat çocuklar ın özel e ğitim ve araç-gereçlere gereksinimleri vard ır. Sosyal büroya ba şvurarak, çocu ğunun, gereksinimlerine göre e ğitilmesini; (paras ız) araç-gereç edinmesini sa ğla! Çocu ğunun sakatl ığı, olağan araçlarla yolculuk etmesini engelliyorsa, sosyal büroya ba şvurarak, taksi ya da özel donan ı ml ı araçlarla yolculuk etmesini sa ğla! (Statens handikaprâd Allrnânna Barnhuset) Hastanede yatan ki şi, her gün için (yemekler de içinde) "bir saatlik kazanç kar şılığı" para öder (alaca ğı hastalık ödencesinden kesilir). Hiç geliri olmayanlar da bir saatlik kazancın az üzerinde hastal ık ödencesi ald ıldarından, hastal ıklarında parasal kay ıplar olmaz. GELIRI İŞ SÖZLE Ş MESININ ALTINA DÜ Ş TÜ Ğ ÜNDEN SOSYAL YARDIM ALDI 21 ya şındaki Vaberg'li bir kad ın, yaşam düzeyini koruyabilmek için sosyal yard ım istedi. (...) Geliri, sözle şmenin alt ındayd ı ve kad ı n sendikal ı değildi. Sosyal Büroya ba şvuru dilekçesinde, "sendikaya üye olma yüreklili ğini gösteremiyorum. Beni i şten atabilirler" diyordu. (...) Ve 21 ya şındaki (ki şi), gelirinin gereğinden (sözle şmeden) dü şük olmas ı nedeniyle yard ım almaya başlad ı. (GT, 15 Mayıs 1987)

17 BOLLUK ÜLKES İ 21 Hastane uzaksa, yolculu ğun belirli uzakl ıktan ço ğunu hastalık kasas ı öder. Özel arabayla gidiliyorsa, km ba şına öder. Gidilecek yer 350 km'den uzaksa, uçakla da yolculuk edilebilir. İ SVEÇL İ NEDEN DAHA AZ PARA B İ R İ KT İ R İ R? Japonlar gelirlerinin yakla şı k be şte birini biriktiriyor. Bat ı Almanyal ı sekizde birini biriktiriyor. Ama Isveçli hemen hemen hiç biriktirmiyor Japon ekonomisinde büyüme h ızl ı oldu. Tüketim, h ı zl ı büyümeye yeti şemedi. Japonya'da borç para bulmak da zor. Ki ş i, ya ş l ı l ık için; hastal ı k ya da i şsizlik için para biriktirir. (In- & Utrikes, 1988, Sayi 1) UZUN HASTA VE SAKAT LAR Uzun süre hasta olanlar ya da çal ışamayacak denli sakatlar "erken emeklilik" ya da "sakatl ık" ödencesi alırlar ( 4). Hasta olanlardan, (doktor raporuna göre) iyile şenler, emekliliklerini yitirirler. 60 ya şını dolduran i şsizler "erken emeklilik"ten; çalışanlar da "yarım emeklilik"ten yararlanabilirler. İŞ KAZALARINDA YILLIK ÖLÜM SAYISI (Kaynak: Arbetarskyd, Say ı 7/1988)- İŞ KAZALARI Işyerinde ya da i şe gidip gelirken kaza geçirenler, "iş kazas ı" sigortasından yararlan ırlar. Kaza geçirenlerin i ş *) Sakatl ık ödencesi, do ğumdan 16 yaşın dolmas ına dek sakat ın ailesine; 16 yaşından sonra kendisine ödenir. Ödence, sakatl ığın durumuna göre "tam" ya da "yar ım"d ır. Tam ödence, tam halk emeklili ği (temel de ğerin %96's ı) ve "ek emeklilik"tir. Yar ım ödence de yar ıs ı. Kimi durumlarda (sakat ın çok giysi eskitmesi, özel yiyecekler gereksinimi vb) ödencenin bir bölümünden (%17; %34; %50 ya da %65) vergi al ınmaz (ya da ucuzlat ılmış olarak sat ınal ın ır). Ayrı yaş ayan ana-baba, çocu ğun bak ım ı n ı ortaklaşa üstleniyorlarsa, yard ım bölüş türülür.

18 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA ISVEÇ 22 kay ıplara üç aydan k ısa sürerse, ola ğan hastalık parası alırlar. Çalışılan yerin neden oldu ğu kimi hastal ıklar (bel a ğrısı, tek yanlı çalışma sonucu bedenin bir yan ımn düzensizli ği, gürültülü yerde çalışma sonucu i şitme bozuklu ğu, çalışma koşullarının neden oldu ğu kanser vb) da iş kazası kapsamına girer. iş kazalarının neden olduğu sakatl ık ve hastalıkların bakma paras ızdır. işgücünü çok kaybedenlere "tam"; az kay- İ SVEÇ'TE İ LK İ ZLENIMLER (1987'de Isveç'e gelen Hüseyin Özkan' ın,türkiye'deki arkada şı Yaşar Karakaya'ya, geli şinden birkaç ay sonra yazd ığı mektuptan):...i ş Bulma Kurumu çok iyi çal ışıyor. Ben okuldan sonra bir i şte çal ış mak istiyordum. Sonra İş Bulma Kurumuna gittim. Orada durumumu incelediler ve bana bilgisayarda bir sürü i ş gösterdiler. Ama dil sorunum oldu ğundan, her i şe girebilme olanağım yoktu. Sonunda Mölndal Hastanesinin mutfa ğında i şbaşı yapt ı m. I şe girmeden önce sürdürdü ğüm dil okulu, bana saatte 13 kron veriyordu. I şe girince bu para, i şten kazand ığım çoklu ğa ç ıkar ı ld ı. Çal ışan yabanc ılar ın sürdürdükleri dil okulunda, i şten kazand ıklar ına e şit para alma haklar ı varm ış... Buran ın trafik düzeni de çok iyi. Yediden yetmi şe herkes kurallara uyuyor. Bir bak ıma uyma zorunlulu ğu da var. Cezalar çok a ğır: Yanl ış yere park yapana 250 kron ceza kesiliyor. Belirlenen h ızdan 30 km/saat çok sürenin sürücülük belgesi geçersiz say ı l ıyor. İ kincil yollardaki trafik lambalar ı otomatik olarak aç ı l ıyor: İ kincil yoldan araba gelmedikçe,anayol trafi ği sürekli olarak aç ık duruyor (lambalar ye ş il yan ıyor). lkincil yoldan anayola bir araba girecek olursa, yol otomatik olarak aç ı l ıyor (yolun alt ına yerle ştirilmi ş görün meyen ayg ıt, üzerinden geçen arabadan etkilenerek ye şil lambay ı ya k ıyor). Anayolda araba yoksa, ye şil lamba, araban ın durmas ına gerek kalmayacak çabuklukta yan ıyor. Araba varsa, biraz bekleme oluyor. Böyle otomatik trafik kav şaklar ında yayalar da, direklerdeki dü ğmelere basarak, ye ş il lamban ın yanmas ın ı sağl ıyor... Sat ınald ığın bir şey eve gelince bozuk ç ıkarsa, ya da istedi ğin gibi değilse onu değ i ştirebiliyorsun. Bu konudaki bir an ım ı anlatay ım. Geldi ğimin ilk haftas ı nda bir çift futbel ayakkab ıs ı alm ışt ı m. Yakla şık on kez bu ayakkab ılarla oyuna ç ıkt ım. Ve bir gür bu ayakkab ı lar ı y ıkad ı m. Sonra ayakkab ılar kurumadan ( ıslak olarak) giyip oyuna ç ı - k ınca bir tanesi içinden y ırt ıld ı iyice üzüldüm.sat ın alal ı bir ay ı geçmiş - ti. Üstelik ödenti belgesini de yitirmi ştim. Ama yine de şans ım' denemek istedim ve ayakkab ı lar ı sat ı n ald ığım mağazaya gittim Sat ıc ı ayakkab ı lar ı inceledi ve "yap ı m yanl ışı ndan olmal ı ' diyerek, bana yenilerini verdi. Bu olay ı n beni ne denli sevindirdi ğ ini anlatamam..

19 BOLLUK ÜLKESI 23 bedenlere "yarını" hastalık (sakatlık) ödencesi verilir. Ki şi, hastalığına neden olan işi sürdürmek istemezse, "i ş pazarı okulu"na giderek, başka bir "iş " öğrenebilir. Bu okulda okudu ğu sürece hastalık ödencesi alır. Aldığı ödence, kazadan önceki gelirini karşılamazsa, "yaşam paras ı" (livrönta) da alır. iş kazalarında Ölenlerin yak ınlarına da yaşam parası verilir. DE Ğ ER İ N Ş U 29 Aral ık 1986 tarihli GT, "De ğerin Ş u" ba ş l ığı alt ında, i ş kazalar ındaki organ yitirmelerinde, 28 ya şında bir ki şinin alacağı en az paray ı (Isveç kronu olarak) şöyle s ı ral ıyor: Ayak başparmağı Bir kula ğın sağı rl ığı Tam sağırl ık Sol bald ır (kaval) kemikleri Sağ uyluk Bir göz körlü ğü Tam körlük Sol el Sağ el Sol kol kemikleri Sağ kol kemikleri Ç'ÖCUKLU AILELER Doğum yapan her kadın, çahşıyorsa iş güvencesiyle (ve 270 günü tam hastal ık parası ödencesiyle) 360 gün izinli M O N A, KENDI ÇOCUKLARINA BAKIM YARDIMI ALIYOR Alt ı çocuk anas ı Mona Lindskog'a (33), belediyece, kendi çocuklar ına bakma i şi verildi. (...) Mona ve e şi, iki y ıl önce Stokholm'den Virrniand'ıaki Fryks.isen'e ta şınm ışlard ı. Çocuklar 16, 15, 12, 3, 2 ve 1 yaşindalar. Mona, Sunne ve Karlstad'ta i ş arad ı. Ama, i şe gidip gelmesi de içinde, çocuklar ın on bir saat bak ıc ıda kalmas ı gerekiyordu. Mona, (oturdu ğu) Kil'deki Sosyal i ş ler Kuruluna ba şvurdu ve (kendi çocuklar ına bakmas ı karşı l ığı) ayda 4 bin kron yard ım karar ı ç ıkt ı. (Aftonbladet, 14 Temmuz 1987)

20 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA 24 (*). Çocuk 16 (ö ğrenimlerini sürdürenler 18) ya şım dolduruncaya dek çocuk paras ı. ÇOCUK ÖLUMLER1 (Canl ı Doğan Her Çocuktan, 5 Yaşından Önce Ölenler. 1985) ABD 12 B Almanya 11 İngiltere 11 Fransa 10 Japonya 8 IsvEç 7 (Kaynak: The Econo ıniat, Ingiltere, 17 Aral ık 1988) Türkiye 97 *) 360 günü ana ve baba aralarında bölüş ebilirler. Paylar ına düşen sürede ikisi birden de izinli olabilir. Ana, do ğumdan aşağı yukarı 60 gün önce işinden aynlabilir. Bu 360 günlük izin, (i şverenle anlaşılarak) yarım ya da dörtte birlik sürelerle (gün, hafta, ay) kullan ılabilir. örne ğin günlük ve dörtte birlik kullarulacaksa, 8 saatlik işgününün 6 saati çal ışıl ır; 2 saatin parası hastal ık kasasından al ın ır. 360 gün, çocuk dört ya şını doldurmadan kullan ıl ır. 360 günün 270 gününde tam hastal ık parası al ın ır. Kalan 90 günde, gün başına bir saatlik net kazanc ın biraz üzerinde ödeme yap ıl ır. Ana-baba adayları, doğumla ilgili olarak "ana-babal ık kursu"na katdabilider. Kurs süresi boyunca ödence al ınır. Doğumda baba, ana hastanedengelince (anadan ayr ı olarak ve de 360 günlük sürenin d ışında> ro gün (doğum ameliyatla olursa, 10 günden ayrı olarak anamn hastal ık raporu süresince) evde kalarak "babal ık ödencesi" al ır. Çocuk sekiz yaşın ı doldurana dek ana ya da baba, çal ışma süresinin dörtte birinde ödencesiz olarak evde kalabilir. Bu süre toptan da kullan ılabilir. Baba, çocu ğun dört yaşından on iki yaşın bitimine dek, y ılda iki gün evde kalarak ' babal ık ödencesi" alır. Çocu ğu hasta olan ana (ya da baba), izinli de ğilse, kendisi hastaym ış gibi evde kalarak "hastal ık ödencesi" al ır. Bir haftay ı geçmeyen hastal ıklarda doktor raporu aranmaz. Çocu ğun b ırak ıld ığı çocuk yuvas ı, oyun okulu, bak ımevi vb yerlerde çocu ğunu görmeye giden ana ya da babaya (i şyerine bir hafta önceden bildirilmesi ko şuluyla) izin ve ödence verilir. "Edinme" çocu ğa bakan, türlü nedenlerle bir çocu ğa bakma durumunda olan, ya da çocu ğun öz anas ı ya da babas ıyla oturan (yasal e ş olmayan) kişiler de ana-babal ık haklarından tümüyle yararlan ırlar.

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular 1-) (Faizler) Y ll k %10 faizden bankaya koyulan 100 tl nin bir y l sonraki getirisini hesaplay n z? 2-) (Faizler)

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile \ jy,1' y f ^. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Yüksek Lisans Tezi İle İlgili Araştırma İnceleme Hk. 1 8.08.2009*026044 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

Eğitim ve Katılım. SGB II (II. Sosyal Kanun Kitab ı) ödemeleri al ım ında

Eğitim ve Katılım. SGB II (II. Sosyal Kanun Kitab ı) ödemeleri al ım ında Eğitim ve Katılım SGB II (II. Sosyal Kanun Kitab ı) ödemeleri al ım ında Eğitim ve Kat ıl ım E ğitim ve kat ıl ım paketine dahil olanlar: Şahsi okul ihtiyac ına sahip donan ım Ö ğrenci ta şıman ın gerekli

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRIKKALE - MERKEZ - 17 Ağustos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları Bakım ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir,

Detaylı

Bernard Brunhes International

Bernard Brunhes International Bernard Brunhes International Vaka çal malar ç Pazar ve ki ilerin serbest dola Lütfen do ru ifadeyle tamamlay z. Mart 2010 da Almanya n n hala una izni vard : A.EU-8 in vatanda lar için i sizlik yard mlar

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı