HAYATI TAHSİN YILMAZ YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA -İSVEÇ-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYATI TAHSİN YILMAZ YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA -İSVEÇ-"

Transkript

1 HAYATI TAHSİN YILMAZ YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA -İSVEÇ-

2 -IC İ NDEKĪLER BOLLUK ÜLKESI 7 (Emekliler, Ölenin Yak ınları, Hastalar, Uzun Hasta ve Sakatlar, İş Kazalar ı, Çocuklu Aileler, Ö ğrenciler) YOKSULLUK ÇAĞLARI 27 (Açl ık, Dayan ıkl ı Ekmek, A ğaç Kabuklar ından Ekmek, Gözyaşı ve Kan Lapas ı, Böyle Ya şad ık, Yoksulların Isveç'i, Amerika'ya Göç, Ba şbakan Carlsson, S ın ır Ayr ım ı ) YOKSULLUKTAN VARSILLIĞA 43 (Demir, Orman ürünleri, Yabanc ı Etkisi, Yeni Bulu şlar, Sosyal Demokratlar Geliyor, Partiler, Sendikalar, Vergi Ülkesi, Hoşgörü, Kad ınlar ın Toplumdaki Yeri, I şçi Arkadaşlar ım, Bir I şyeri Düzeni, Makineler) PATATES 77 (Jonas Alströmer, Patatese Direni ş, Direni ş K ırıl ıyor, Üçüncü Dünya Ülkeleri, Ekmek Yerine Patates, Şekerli Ekmek, Sandviç, Kahve ve Süt, Ürün Bollu ğu, Toprak İşleyenin, Günümüzde, Et Taba ğında Reçel, Tar ım ın Geçmi şi, Toprak Reformu, Kooperatifler, Tüketici Kooperatifleri, Pazarlama) EĞLENCE, DINLENCE (Havalar, Yazl ıklar ve Geziler, Av Hayvanlar ı ve Trafik, Kış, Ulusal Gün, Norveç Güldürüleri, So ğukkanl ıl ık Örnekleri, Içki ve Uyu şturucu, Kendi Eliyle Yaşam ına Son Verenler, Dövme - Gözda ğı Verme, H ırs ızl ık, Aile ve Konut, Din Ba ğları) EĞİT İM, ARA ŞTIRMA VE ÖRGÜTLER 149 (Yaş l ılar ın E ğitimi, Kitaplar - Kitapl ıklar, Gazeteler, Ara ş - t ırma, Güney Kutbunda Üs, Örgütler, Spor) DEM İRBA Ş Ş ARL 171 (Vikingler, S ınıflar, Kalmar Birli ği, Gustav Vasa, Kar ışıkl ıklar, Kuzey Avrupa'n ın Güçlü Ülkesi, Soyluların Etkisi, Demirba ş Şart, Türkiye Y ılları, Kral Ülkesine Dönüyor, Türkçe Sözcükler, Özgürlük Ça ğı, Partiler Do ğuyor, Isveç'in Son Savaş lar ı, Yeni S ın ıflar) ULUSLARARASI ILI Ş KILER 205 (Kuzey Konseyi, EFTA ve Ortak Pazar, Bar ış Gücü, Güçsüz Ülkelere Yard ım, Isveç'e Göç, Laponlar, ısveç Yurttaş l ığı)

3 BOLLUK ÜLKESI On be ş y ı ld ır Isveç'te oturan birini tan ı r ım. Toplam ancak iki y ıl çal ışan bu arkada ş "gül gibi" geçiniyor. Arada bir "i ş pazar ı okulu"nam gidiyor. o ğrenilebilecek i ş dal ı çok. Birini bitirip iitekine ba şlama olana ğı da var. Evlendi: şimdi iki çocuklar ı var. E şi de çal ış m ı yor. Bu arkada şı n evine giren para, ola ğan bir i ş çinin kazanc ından çok. i şçiye göre k i ıııi ayr ıcal ıklan da var: Di ş lerini paras ız yapt ırabiliyor, gözlü ğü ıı ü edinebiliyor. Noel/lel:de "yak ınlar ına arma ğan verebilme" ödencesi al ıyor. Ülkenin İ sveççe ad ı ljl k de oturanlar ı n Say ı s ı Ülkenin alan ı (kilometrekare) Toprak alan ı Orman alan ı Tar ı m alan ı Goller/akarsular İ SVEÇ bin km'kare 234,9 bin k ın'kare 44,5 bin km'kare 38,4 bin km'kare To91,3 `?/052,5 %9,9 %8,5 SVER İ GE 8,4 milyon 449,7 bin K ı y ı utunlu ğ u 15 bin km Suyolu uzunlu ğ u 60 bin km En yüksek da ğ (Kebnekaise) nı En uzun akarsu (Klarlven Göte l r) 720 km En büyük göl ( \ ıı nern) km'karc En büyük. ada (Gotland) km'kare Bir süre önce bu arkada ş az bir para yitirmi ş ti. Durumu "sosyal büro"ya bildirince, kendi3ine yitirdi ği para kar şı l ı - ğı "yiyecek satmalma kuponu" verildi. rş fıazar ı okulu (Arbetsmarknadsutbildning-eenter = ANIU-eenter), i ş bulmakta güçlük çeken i şsizlere (okudukla ı sürece) çal ışıyorlann ış gibi para

4 YOKSULLUKTAN VARSILLI Ğ A 'de bir sorunu ç ıkt ı arkada şın: Bitirdi ği son i ş pazar ı okulu, "i ş bulabilmesine yard ım ı dokunur" gerekçesiyle, (okulunun giderlerini de kar şdayarak) kendisine sürücülük belgesi sa ğlam ış t ı. Bu sürücülük belgesi arkada şı dürttü. Bir araba sat ın almak istedi. Yeterli paras ı vard ı araba için. Ama sosyal büro, "senin gelirin araba edinmeye yetmez" diyordu. Bunun üzerine arkada ş, "gerçekten" i ş arama pe şine dü şünce; benim çal ış tığım ka ğıt fabrikas ı kendisine i ş verdi. İ SVLÇ' İ N EKONOM İ S İ İ sveç bir ekonomik çeli şkidir: Geli ş mi ş ülkeler içinde en. ı nmas ı ; en e ş it büyük kamu kesimi; en yüksek vergisi; en verimli kalk ücret siyasas ı ve güçlü i ş çi sendikalan (oradad ır). Günümüzün geçerli kurallar ı na göre, da ğı n ık bir endüstri a ğı ve esnekli ğini yitirmi ş bir i ş pazar ı ile, ekonomik bir karga şa içinde bulunmas ı gerekirdi. Oysa İ sveç bugün, büyük ve güçlü birçok kurulu şuyla, Avrupa'da i ş sizli ğin en az oldu ğu ülkelerden biridir. (The Eeono ınist ( İ ngiltere), 7 Mart 1987) Dönerliydi (vardiya) ald ığı iş : Sekizer saatten üç gün ö ğleden önce; üç gün ö ğleden sonra ve üç gün de gece çal ış a- cak; alt ı gün izinli olacakt ı. Vardiya pazardan ba ş l ıyordu ama, işe yeni girdi ğinden, pazartesi ba şlayacak t ı. Ben, pazar ın yüzde yüz.çok paral ı oldu ğunu ans ıtarak, pazardan ba şlayabilmesi için ba şvuruda bulunmas ın ı önerdim. Ald ığım yan ı t şu oldu: YA Ş AM DÜZEY İ YÜKSELD İ İ sveç halk ı n ın ya şam düzeyi, son on y ı lda yeni bir s ı çrama göstererek, s ı n ı flararas ı ndaki ayr ı l ı k azald ı. 1975'te konutlar ı n %5'inde telefon yoktu. Bugün bu oran % -rdir. Konutlar ın %82'Sinde bula şı k makinesi; / ı nda çama şı r makinesi yoktu. Bugün bu oranlar %62 ve %2'dir. (O zaman) konutlar ı n /013'ti modern - değildi (bugün A). Villalarda oturanlar ı n oran ı, on y ı l öncekinden /08 çoktur. 0,8111~% (Gi ı tuborgs Posten, '20 May ıs 1987) "- Hiç de ğ i şmez! i şe ay ın ortas ında ba şlayaca ğı m- da ıı, sosyal bürodan ald ığım çoklukta kazanamayaca ğı m. Ve de üzerini sosyal büro tamamlayacak!"

5 BOLLUK ÜLKESI 9 Çahşmayan, iki çocuklu bir kan-kocan ın eline, bir işçinin kazanc ından çok para geçiyor. Çocuk say ısı alt ı-yediyi bulunca, durum daha da çali şmayandan yana: Ele geçen para, ikisi de çalışan kan-kocanınkinden çok. Alt ı-yedi çocuklu kan-kocadan biri çal ışacak olsa, ellerine geçecek para, a şağı yukarı hiç de ğişmeyecek. K İ M İ ÜLKELERIN K İ M İ KONULARDA KARSILASTIRILMASI (1986 Verileri) ORTALAMA YA Ş AM HER KI Ş IYE DO Ş EN Erkek Kad ın Tv Telefon MotorluTaşıt ISVEÇ 74,0 80, Danimarka 71,6 77, Norveç 72,9 79, ABD 71,0 78, B Almanya 7G,8 77, Japonya 74,5 80, Avustralya 72,5 79, Fransa 70,4 78, İ ngiltere 64,0 74, İ sviçre 72,7 79, Hollanda 72,9 79, İ talya 70,6 77, (Kaynak: Statistisk a'rsbok, Stokholm 1989) Isveç'te yard ıma gerek duyan (geçinemeyen) ki şi, belediyelerdeki sosyal büroya ba şvurarak, geçinıi için gerekli paray ı sağlayabilir. "Sosyal Yard ım" ya da "Sosyal Destek" olarak çevirebilece ğimiz bir bro şürde (Socialbidrag), yard ımın kapsamı belirtiliyor: Her tür yiyecek. Temizlik ve ki şisel bakım. Her tür giysi (spor ve dinlenme giysileri de). Günlük gazete. Elektrik, telefon ve tv giderleri. Evin dö şenmesi. Doktor, di şçi ve ilaç giderleri. Belediye içinde geçerli yolculuk bileti. Her belediye (Isveç'te "köy" birimi yok), yukardaki gereksinimleri kar şılayabilecek çoklukta bir de ğer belirler. Bu para (de ğer), her ba şvuran ki şiye verilir. Konut yard ımı.

6 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA --ISVEÇ 10 (oturduğu konuta göre) ayr ıca verilir. Verilen yard ımlar karşılıks ızd ır (sonradan geriye ödenmez). Ki şinin, çocuk parası d ı- şında bir geliri varsa, bu gelir(ler) verilecek paradan dü şülür. Verilen yard ımın yetmediği öne sürülerek, daha ço ğunun istenebilece ği, Sosyal Yardım broşürünün sonuna eldenm iş tir. BATI AVRUPA'DA İŞ S İ ZL İ K %11, ISVEÇ'TE İŞ S İ ZL İ K. %2 Bat ı Avrupa ülkelerinin ço ğ unda sağc ı hükümetler var. Onlar ı n i şsizli ğe bak ış aç ısı bizimkinden (çok) ba şkad ı r. Onlar i şsizli ği, fiyat yükselmelerini dizginlemede bir yöntem olarak kullan ı rlar. I ş az olunca, i şverenler i ş çileri dü şük parayla çal ış maya zorlar. Ve fiyatlar dü şer. Bir sosyal demokrat hükümet, kesinlikle böyle siyasa uygulamaz. Bizim için i ş, ekonomik siyasan ı n en önemli amac ı d ır. Bu bak ımdan, fiyatlar ı a ş ağı çekmek için i şsizli ği art ı rma yoluna gitmeyiz. (...) Ama biz, d ış dünyam ıza da ba ğı ml ıy ız. Orada i şsizlik çok, paran ı n değer yitirmesi az. E ğer biz (de) fiyatlar ı a şa ğı çekemezsek, d ışar ıdan ald ıklar ım ı z İ sveç'tekilerden ucuz olur. içerde ve d ışarda yar ışmam ız zor olur. İ sveç kurulu ş lar ı kapanma durumunda kal ı r. Ve halk i şsiz kal ır. Onun için, fiyatlar ın da a ş a ğı çekilmesi önemlidir (...). Isveç ekonomi siyasas ı, d ış dünyada büyük ilgi uyand ı rd ı. Biz, hem fiyat art ış lar ı n ı, hem de i şsizli ği azaltarak, kimsenin beklemedi ği (biçimde) bollu ğu çoğaltt ı k. Dünyay ı şaşı rtmay ı sürdürmemize izin verin. İ nsanc ıl ekonomi siyasas ı n ı n yaln ızca olanakl ı değil; kazançl ı da oldu ğunu göstermemize izin verin. SOSYAL DEMOKRAT PARTI (Haziran 1987'de gazetelerdeki duvun ıcianl. 1987'de bir kad ın, kızının geceleri yata ğım ıslattığın ı söyleyerek, kunıtmah bir çama şır makinesi ister. Sosyal büronun yan ıtı, "sen makineyi seç, biz paras ını ödeyelim" olur. Kad ın gider, pazarlanan en iyi makineyi seçer. Sosyal büronun bir çama şır makinesi için 15 bin kron(*) ödemesi, bir tv program ına konu olur. Param ız ın sık s ık de ğer yitirmesi nedeniyle, Isveç kronunun TL olarak karşıl ığını veremiyoruz. Okurlar ım ız, Isveç kronunu TL'na çevirmek isterlerse, şimdilerde ülkemizde çok iyi bilinen Bat ı Alman mark ın ın (DM) arac ılığına baş vurabilirler. Isveç para birimi "kron"; kronun yüzde biri "öre"dir. 100 DM = 342 Kron 100 Kron = 29 DM

7 BOLLUK ÜLKES İ 11 Yine 1987'de Uddevalla'da, villas ının taksitlerini ödemede zorluk çeken biri, sosyal büroya ba şvurur. Konu, "sosyal işler kurulu"na götürülür. K ıiruldan olumlu karar ç ıkar ve villas ı olan kişiye her üç ayda bir 20 bin kron (olağan bir çalışan ın net kazanc ım denk) ve de kar şılıks ız olarak öde ıuneye ba şlanır. ÖZGÜRLÜ Ğ ÜNÜ GER İ ALDI Daha 1981'de Peter, arad ığı n ı bulmu ştu: Malmö'deki "özürlüler fuar ı "nda, Kanada yap ı m ı, engebeli yerlerde de sürülebilen bir araba gördü. Peter, hemen orada, bu araban ın kendisine, olmayan ayaklar ı n ı verebilece ğ ini anlad ı. Ve sava şı m ba ş lad ı. Ba şlang ı çta, sosyal kurumlar ve hastane, özürlüler sporu gibi u ğ ra şı lar öneriyorlard ı.... Dört y ı ll ı k u ğra şı sonucu, Peter arabas ı na kavu ştu. Hem karada, hem de suda sürüleb ı len arac ı yla istedi ği yere gidebilecekti. T ı rt ı l ayaklarla (tekerlek) kar ve buz üzerinde (de) yürüyeb ı lirdi. Daha deneme sürü şünde Peter, yiten özgürlü ğünün büyük bir bölümünü kazand ığı n ı gördü. Ama bürokrasiyi unutmu ştu: A ğı z birli ği etmi şlercesine, "il" ve "Do ğa Güzelliklerini Koruma" ilgililer', bu ülkede, (hem karada, hem de suda sürülebileninden de olsa) araba üzerinden av yap ı lamayaca ğı n ı söylüyorlard ı... Bu (da) yengiyle sonuçland ı. İ l yönetimi, Peter'in tam özürlülü ğünün ayr ı m ı na varamad ı klar ı n ı öne sürerek özür diledi.... Bu Kanada ta şıt ı n ı n İ sveç'e getirilmesi 100 bin kronu buldu. (GT: 31 Ekim 1988) Sosyal yard ım üzerine bilgiler içefen bir duyuruda şöyle deniliyor: "Sosyal büro çal ışanları, senin kişisel durumun üzerine kimseye bilgi veremezler. Senin için belgelere neler yaz ıldığını görmeye her zaman yetkin vard ır." SOSYAL GÖREV YASASINDAN Gereksinimi ba ş ka yolla kar şı lanamayan ki şinin, geçim ve öteki ya şam biçimleri için "sosyal i şler kurulu"ndan yard ım alma hakk ı vard ır... Ki şi, bu yard ımla, akla uygun bir ya şam düzeyi güvencesine kavu şacakt ı r. Yard ım, ki ş inin bir ba şı na ayakta durabilmesi için, kaynaklar ı n ı n güçlenmesini sa ğ layacakt ı r. (Socialtjnstlagen)

8 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA İ SVEÇ 'te bir başma yaşayanlann %62'si (bir ba şına ve çocuklulann %18'i); kar ı-koca yaşayanların %6's ı (kan-koca ve çocuklulann %18'i); çocuklu ailelerin %32'si sosyal yard ım ald ı. Sosyal büro, yaln ızca gereksinimi olanlara para veren bir kurulu ş değildir. Para dışında da gereksinimi olanlara yönelik, otuzdan çok dalda görev yapar. Bunlar ın en önemlileri arasında aşırı alkol alanlara yönelik bak ımevi; dövülen ya da korkutulan kad ınlar için sığınma evi; anas ı (ve babas ı) hasta ya da başka bir sorunu olan çocuklar için çocuk evi ve evsiz kalanlarm konaklayabilecekleri "sosyal otel" (ya da konutlar) sayılabilir. Bu say ılanlar, kişilerin s ıkışık durumlanndaki " şok"u atlatabilmeleri için dü şünülmü ştür. Ayrıca sosyal büronun kapalı olduğu zamanlarda da hizmet veren (24 saat aç ık) bir "nöbetçi büro" bulunur. SOSYAL YARDIM ALAN İ LK İ SVEÇ KED İ S İ Malmö'de, ya şı bilinmeyen kedi Nisse, İ sveç'in (kimbilir dünyan ın da) sosyal yard ım alan ilk kedisidir. Geçenlerde Ann Kristin, bankaya giderek, (kedisinin baytarl ık gideri olan) kronu çekti ve Nisse'nin bak ım giderlerini ödedi. Olay, iki y ıl önce, Nisse'nin (çok) hastalanmas ıyla baş lad ı. Ama Kristin, zavall ı Nisse'yi Malmö'deki hayvan hastanesine b ırakmaya k ıyamad ı... Nisse bir süre ölüm-kal ım sava şım ı verdi. Ama baytarlar ın dört günlük yo ğun bak ı mlar ı sonunda taburcu edildi. Bak ım gideri krondu. Ann Kristin i şsiz oldu ğundan, parasal durumu iyi de ğildi. Bu yüzden, Sosyal Bürodan yard ım istedi. Yan ıt olumsuzdu. Ann Kristin, bir üst kurulu şa ( İ l Yönetim Yarg ı l ığı) ba şvurdu. Yan ıt yine olumsuzdu. S ı ra Say ıştay'a gelince, karar olumlu ç ıkt ı. En yüksek yarg ı organ ı Dan ıştay da Say ıştay' ın karar ı n ı onaylay ınca, Nisse, İ sveç'in sosyal yard ım alan ilk kedisi oldu. (1-lkıt i veckan, 18 Hazaan 1987) 1932'de Sosyal Demokratlar ın işbaşına gelmesiyle "herkese i ş ", "sosyal güvence", "e şitlik"... savsözleriyle "bolluk ülkesi" kurulmaya ba şlandı. 1940'larda Isveç, "örnek ülke"ydi ve 1960'larda tüm dünyan ın ilgisini çekti.

9 BOLLUK ÜLKESI başlarında kişi ba şına dü şen ulusal gelirde ve i şçi ücretleri çokluğunda Avrupa'da birinciydi. Iskandinavya ülkeleri aras ında kalk ınma Danimarka dan başlar. 1920'lerde Danimarka "örnek ülke"ydi. En sbn kalkınan Iskandinavya ülkesi Finlandiya'd ır. Ama nedense Türkiye'de Finlandiya örnek ülke olarak işlenmi ştir (*). Beyaz Rus yazan Grigoriy Petrov'un 1925'te Bulgaristan'da yay ımlanan "Beyaz Zambaklar Memleketinde-Finlandiya" adl ı yap ıtı, 1928'de Türkiye'de de yay ımlandı (A Haydar Taner çevirisi). Yap ıtta, "Finlandiya gibi küçük ve geri kalm ış bir ülkenin, nas ıl Avrupa'n ın bir bay ınd ır yeri" durumuna getirildi ği anlatılmaktad ır. Hilmi Kitabevince yay ımlanan yap ıt büyük ilgi görür. Devletçe sat ınal ı- n ıp Harp Okulu ve ö ğretmen okullar ın ı bitirenlere arma ğan edilir. " İlkö ğretim Dergisi" için 25 bin basıl ır. 1964'e dek tam on bir kez bas ıl ır. Yap ıt, 1968'de, yine Bulgarcadan, M Türker Acaro ğlu'nun "tam olarak" çevirisi ve "Ak Zambaklar Ülkesinde-Finlandiya" ad ıyla yay ımlanarak "ayd ınlara armağan" edilir (Tekin Yay ınevi-istanbul). Ben bu yap ıtı 1950'den önceki ö ğrencilik yillanmda "co şkuyla"; Isveç'e geldi ğim y ıllarda da (1970'ten önce) "ku şkuyla" okudum. İskandinavya ülkeleri üzerine bilgilerime ko şut olarak, kuşkular ım da art ıyordu. Türk okuruna neden Isveç (ya da Danimarka) de ğil de Finlandiya örnek gösterilmi şti? Ekonomik aç ıdan Finlandiya, Iskandinavya ülkeleri arasında hiç bir zaman sonunculuktan kurtulamam ıştı. Yap ıtta siyasal bağımsızl ık savaşım ı da verilmiyor. Yap ıt ın yay ımland ığı yıl (1925) Finlandiya, (1917'den beri) ba ğıms ız bir ülkedir. Bu durumun, yap ıt ın iki yerinde belirtilmesine kar şın, bağımsızl ık savaşım ı üzerine tek sözcü ğe bile rastlanam ıyor. Terşine, yap ıt boyunca Finlandiya'y ı Rus yönetimi altında görüyoruz. isvek yönetimindeki (1808 öncesi) devlet görevlileri yerilerek, Rus yönetimi övülür. t. Snellman başta olmak üzere, ünleri ülke s ınırlarını aşan kişiler olarak goşterilen Tatile' Kral ı Yarvinen, Ayakkab ı Kral ı Okunen, Yumurta Kral ı Tomas Gulbe ve Papaz Luka Makdonald' ın adlarını alt alta yaz ıp, çal ış tığım fabrikadaki Finli arkada şlanma (sonra da yaklaşabildi ğim her Finliye) göstererek, bu adlardan ne anlam ç ıkard ıkların ı sordum. Başvındu ğum elli kadar Finliden hiçbiri, bir bak ış ta bu adlardan bir anlam ç ıkaramad ı. Anlam ç ıkaramayan kişilerin içinde Finlandiya'da on be ş yıl ö ğrenim gömriiş olanlar da vard ı. Ünlü kişiler üzerine ipuçlar ı verince, üç-dördü "Snellman" ad ın ı an ımsayabildi. Kahraman ım ız Snellman' ın doğum yeri (Kuopio) belirtilmemiş olsayd ı, bu kişilerin an ımsad ığı, Finlandiya tarihinin ünlü Johan Vilhelm Snellman' ım (do ğumu Stokholm, 1806), yap ıtta anlatılan Snellman sanacakt ım. "Ak Zambaklar Ülkesinde-Finlandiya" yap ıt ın ın Fince bask ısın ı (Valkoliljojen maa-suorni, 1978) Finlandiya'dan getirttim. Yap ıt Türkçeden (Türkçe bask ıdan elli y ıl sonra) çevrilmi ş ti ve öteki Bat ı dillerinde çevirisi yoktu. Acaroğlu'nun önsözü yerine konan Rae Murhu'nun önsözü, yap ıt üzerine düşündüklerimi (yap ıtın düş ürünü oldu ğunu) do ğruluyordu (HTY).

10 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA isveç- 14 SMALAND'TA I Ş GÜCÜ AÇI Ğ I VAR Bat ı Smüland'taki Gislaved ve çevresinde en az 700 i şgücü aç ığı var. Yap ımlar h ızlanarak sürüyor. Kurulu şlar milyonlar yat ı r ıyor. Bu, küçük kurulu şlar ın mekkesi, i şçi bulabilmek için tüm ülkede özendirici önerilerde bulunuyor. (Göteborgs Posten, 18 Şubat 1988) 1973'te başlayan akaryakıt bunalımı Isveç'i de büyük ölçüde etkiledi. Buna, aras ında sağcı partilerin iş başında bulunması; teknolojinin, işgücü ucuz Güneydo ğu Asya ülkelerine s ıçraması gibi nedenleri de eklemek gerekir. Özellikle 1980'le 1983 aras ında ekonomik büyüme durdu ve 1982' de kronun değeri toplam %26 dü şürüldü. Çalışanların gerçek gelirleri geriledi. Elli y ıl önceki bunalımlı yıllar (1930'lar) gen gelmiş gibiydi. Kentlerde bitpazarlan kuruluyordu. Parlamentoda bile, az gelirlilerin durumlar ının ele alındığı "yeni yoksulluk" tartışmaları yapıldı. Başbakan Palme, "gerçekler bizim en ac ımasız düşmanutuzdır" diyordu. Bu Yaz I şçiye Gereksinim Çok: DINLENCE ÇIZELGENI DE Ğ I Ş TIR KRON AL... öneri, Vürmland Il Genel Kurulundan (meclis) "yaz paketi" olarak geliyor. "Biz bu yaz ı bunal ıms ız atlatamay ız. Bu nedenle kendi çal ışanlar ım ıza bir dizi öneride bulunuyoruz" diyor il Genel Kurulu Sözcüsü. Bundan en kirli ç ıkacaklar. dinlencelerini temmuz ve a ğustos d ışına kayd ıranlar olacakt ır. Dinlencelerini bu süre d ışına bir hafta kayd ıranlar 1.000; iki hafta kayd ıranlar 3.000; üç hafta kayd ıranlar kron alacaklar. Tüm dinlencelerini temmuz-a ğustos d ışında kullanacaklara da kron (dinlence paras ına ek olarak) ödenecek. Yar ım süre çal ışanlar, temmuz ve a ğustosta tam olarak çal ışırlarsa, ücretlerine ek olarak ayda kron alacaklar. (Göteborgs Posten, 13 Ş ubat 1987) Bunal ım çabucak ve ba şar ıyla atlat ıld ı. 1983'te büyüme başlad ı. Kar şı seçeneklerden de yararlan ılarak, akaryak ıt tüketi-

11 BOLLUK ÜLKESI 15 DI Ş ARDAN I Ş ÇI ALMAMIZ GEREK Tüm Isveç'i ad ı m ad ım dolaşı p i ş çi arayan Smâlandl ı i ş letme sahipleri, üretimin aksamamas ı için yabanc ı ülkelerden i şçi al ı n- mas ı gerekti ğini söylüyor(iar). Ş u anda Gislaved, Anderstorp, 1/rnamo ve Gnosjö'de aç ık i ş var. Ancak, bir tek i şsiz yok... (Aylık Türkçe "Enformasyon" gazetesi, Aral ık 1987) mi on y ılda ( ) üçte bir oran ında azalt ıld ı(*) y ıl ı ulusal devlet bütçesi (1962'den beri ilk kez) "art ık" olarak bağland ı. I şsizlik %1,l'e dü ştü (bugün Isveç, kad ınlar ı da say ınca. çalışan oran ının en yüksek oldu ğu Bat ı ülkesidir. Kad ınlann c%80'den ço ğu, evi d ışında bir i şte çal ışır). 1989'a yeni vergi refor ınlar ıyla girildi. Birçok uzman 1990'11 y ıllarda, y ıllar gibi. Isveç ekonomisinin yeni bir alt ın devri ya şayaca ğı görüşiindeler. SK XRABORG'TA UYGUN İ SLER VAR Işini ve konutunu nerede istersen (orada) seçebilirsin. Iki ki şiyseniz,, ikinize de iş ve konut seçmede yard ımc ı oluruz. Skaraborg'ta yerler (Göteborg'a göre) biribirine daha yak ın; hava daha temiz; hastal ık oran ı daha düşük; ortalama ömür daha uzun; serbest zaman daha çok; serbest zaman etkinlikleri sonsuzdur. Bunlara ko şut olarak, ekinset etkinlikler de çok yönlüdür... Taşınmaya değmez mi? (14 Ekim 1988 tarihli Göteborgs. Posten'deki dnyurudan) Isveçli olman ın ve Isveç'te bulun ınan ın verdiği kimi olanaklara bak ın: B İ R AYDA 47 BIN KRON KAZANDI Mora Hastanesinde çal ışan bir hastabak ıc ı, Temmuz ay ında 47 bin kron kazandı. Bunun 35 bin kronu, çok çal ışma ödencesiydi. Işgücü gereksinimini (dinlence aylar ında) karşılayabilmek için, il yönetimi (sendikayla) ayrıcalıkl ı bir anlaşma yapmışt ı... Rekoru, Mora Hastanesinde çal ışan bir erkek hastabak ıc ı kırd ı : O, Haziranda kron; Temmuzda kron ve A ğustosta da kron kazandı. (Aftonbladet, 3 Kas ım 1988) *) 1979'da akaryak ıta, toplam d ışal ım ın %33'ü (otuz üç) ayr ıl ıyordu. 1988' de bu oran %3'e (üç) düştü. Bu, 2. Dünya Savaşından sonra akaryak ıta ayr ı - lan en düşük payd ır.

12 YOKSULLUKTAN VARSILLI Ğ A ISVEÇ 16 EMEKLILER 65 yaşm ı dolduran herkes "halk emeklili ği" aylığı alır. Halk emekliliği, her y ıl belirlenen bir "temel de ğer" (*) üzerinden ödenir. Ki şi çal ışmamışsa, bu gelir geçimine yetmez. Kişi en az üç y ıl çalişmışsa, çalış tığı süre ve kazanc ı oran ında "genel ek emekliliği" (ATP) de al ır. Tam ATP emekliliği için otuz y ıl çalışılması gerekiyor. ATP emeklilik paras ı, en iyi on be ş y ıllık kazanç ortalamas ının %60' ıdır (**). Kad ınlar, evi d ışında tam gün çal ışmaya özellikle 1960' larda ba şlad ı. Bu nedenle tam ATP emeklilerinin %95'i erkektir (1988). Emekli isterse kendi evinde; emeklilere özel bir konutta; ya da ya şlılar yurdunda kalabilir. Emeklilere özel konutta ve ya şlılar yurdunda herkese özel oda ayr ılmış tır, bakımlan gözetim alt ındadır. *) Emeklilik paraların ın saptanmas ında "temel de ğer" (basbelop) yöntemi uygulan ır. Temel de ğer, istatistik Merkez Bürosunun (Statistiska centralbyran) verilerine göre, her y ıl ın aral ık ay ında, bir sonraki y ıl boyunca geçerli olmak üzere belirlenir (para de ğerinin ola ğandan çok dü şmesi durumunda, y ıl içinde de temel de ğer belirlenmesine gidilebilir). Temel değer, bir konutun kiras ın ı zor karşilar. ATP (almünna tillügspensionen) d ışında tüm emeklilik hesaplar ı bu temel de ğer üzerinden yap ıl ır. Bir başına yaşayan emekli, temel de ğerin %96's ın ı; kar ı-koca yaşayanlar (toplam) %157'sini al ır. **) ATP emeklili ği olmayan ya da yetersiz olan ki şilere "ek emeklilik yard ım ı " verilir. En çok yard ım (hiç ATP'si olmayan ki şiye), temel değerin %48'idir. Bir de emeklinin gelirine ve oturdu ğu konuta bak ılarak "kira yard ım ı" yap ıl ır. Kişi, toplu konutta otun ıyorsa, kiradan ba şka, merdiven temizli ği; merkez anten; kar küriimesi; (varsa) araba park yeri ya da garaj paras ı vb giderlerin de hesaplanmas ı zorunludur. Kişi kendi evinde oturuyorsa, borçlar ın faizi; ıs ıtma düzeni; sigorta; temizlik; onarım vb giderler de hesaplan ır. Emekliler az vergi öder. örne ğin ek gelirleri, emeklilikten (temel de ğer) ald ığı paray ı geçmeyen ki şiler hiç vergi ödemezler. Eşlerden erkek emekli olmu ş ; kad ın da 60' ın ı doldurınu ş ve emeklili ğini istememişse (beş y ıl beraber oturmu ş olmaları ya da ortak çocuklar ı bulunması koşuluyla) "kar ı eki" yard ım ı yap ıl ır. Bu ek, erke ğin gelirine göre, temel de ğerden de çok olabilir. 65 yaşın ı dolduran emeklinin, evde 16 yaşından küçük çocu ğu varsa, (çocuk paras ından ayr ı olarak) "çocuk eki" al ır. ATP çoğald ıkça bu ek düşer. Çocu ğun hem anas ı, hem de babas ı emekliyse, ekin kime verileceği aralannda belirlenir. Yoksa, bölü ştiiiiilür. Emeklilik paras ı ayl ık olarak ödenir. Emekli' ölünce, bir sonraki ayl ığı da (yak ınlarına) ödenir ki, ölüsii ortada kalmaz!

13 BOLLUK ÜLKES İ 17 Kendi evinde oturanlardan, isteyenler (durumlar ına göre) her gün ya da haftan ın belirli günlerinde evi temizlemeye; yemek pi şirmeye; alışveri ş yapmaya yard ımc ı (hizmetçi) isteyebilirler. Gündüzleri bir araya gelip arkada şlık edebilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir bulu şma yeri sa ğlama. tüm belediyelerin görevleri aras ındadır. Sa ğlık hizmetleri için de bu bulu ş - ma yerinden yararlan ılır. SAYILARLA EMEKL İ LER (1988) Toplam Sar.' şluaz 1,,/ e ı rs'i Ya ş l ı l ı k Emeklileri ,2 Hastal ık Emeklileri (Erken Emekli) ,1 Toplam Emekliler ,4 (Kaynak: Expressen, 3 Mart 1989) Ya şhlık ya da hastal ık nedeniyle davran ışları a ğır olanlar, yolculuklara için otobüs; tramvay ve tren yerine taksi ya da durumlar ına uygun özel araçlardan yararlan ır ve yaln ızca otobüs; tramvay ya da tren bileti paras ı öderler. ONUN PARAYA GEREKS İ N İ M İ YOK Ann Marie Camrner, 1982'de geçirdi ği a ğı r trafik kazas ı sonucu, Nacka Hastanesinin "uzun bak ım" bölümünde yatmaktad ı r. Ann Marie ba şı n ı oynatabilir; bakar ama etki-tepki gösteremez. Bilincini kaybetmi ş tir. Ann Marie'nin kocas ı, kazadan sonra, özel sigortal ı olduklar ı "Skandia"ya ba şvurarak 220 bin kron ödence ister. Bir y ıl kadar sonra sigorta yaln ızca 5 bin kron ve bir mektup yollar: "- Ann Marie Cammer gibi a ğı r yaral ı bir ki ş i, herhangi bir ki ş iye bir kuru ş (öre) bile ödeme gereksinimi duyamaz..." Sigorta, Ann Marie'nin paraya gereksinimi olmayaca ğı gerekçesiyle ödence vermek istemez. Bu uygulaman ı n doğru oldu ğunu öne sürer. Ama ailenin savunman ına göre, paran ı n nas ıl kullan ı laca ğı n ı belirlemek sigortan ı n görevi de ğildir. Kazadan üç y ıl sonra (dün), sigorta tutumunu de ğ i ştirerek, duru şmaya ç ıkma yerine, istenen ödencenin tümüne yak ı n ı n ı (190 bin kron) (26 Ekim 1985 tarihli Expressen'den özetlendi) F 2

14 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA ISVEÇ yaşından önce (en genç 60) ya da sonra da emekli olunabilir. Erken emeklilikte her ay için %0,5 indirim; geç emeklilikte %0,6 ek uygulan ır. Örneğin kişi 63 ya şında emekliliğini isterse, (65 yaşına göre) %12 daha az; 67 ya şında emekli olursa %14,4 daha çok para al ır. ÇOCUKLU AILELELERE UCUZ EV KREDISI Kiral ık ev kuyru ğu uzun. Ama en az iki çocu ğu bulunan aileler, kuyrukta bekleyeceklerine, kendilerine bir ev sat ı nalabilecekler.... Konut yard ım ı alan, az gelirli tüm iki çocuklu ailelerin (ev sat ınalabilmeleri için) dü şük faizle para alma haklar ı var... iki çocuklu bir aile, 600 bin kronluk bir ev almak isterse, devletten %5,9 faizle 570 bin kron alabilir. Bunun y ı ll ık faiz tutar ı 33 bin krondur ve de vergi indirimine girer (ki 17 bin krona dü şer)... Ya da ayda kron olur. Buna y ılda 500 de (ayda 42 kron kadar) anapara ödemesi eklenir. (Göteborgs Posten, 22 A ğustos 1987) ÖLENIN YAKINLARI Kocasının ölümüyle dul kalan kadının, evde 16 ya şından küçük çocu ğu varsa, çocuk 16 yaşını doldurana dek, halk emekliliğinden tam para (dulluk emekl ıiliği) alır. Koca çalışmışsa ATP'den de (%35-40) emeklilik al ır. Kadının yaşı ve gelirine bakılmaz (kadın ölürse, kocaya ayhk ba ğlanmaz). Kocasının ölümünde, kad ın 36 yaşını doldurmuşsa (36 yaşında başlayıp her yıl 1/15 artarak 50 ya şında tam) halk emeklisi olur. Koca çah şnuşsa ATP'den de (%35-40) emeklilik alır (16 ya şından küçük çocuk emekhli ği alan kadın da, çocuk 16 yaşını doldurunca, bu emekhlikten yararlamr). KENDI ÇOCU Ğ UNA BAKIM I ş i VERILDI Küçük Johan, dünyaya üç ay erken geldi. 31 cm boyunda ve 677 gram ağı rl ığındayd ı. (...) Üç ayl ık özel bak ım sonunda, Sundsvall'daki evine götürülerek, bak ım ı orada sürdürülmeye ba şland ı... Ve Sundsvall Hastanesinden günün en sevindirici haberi duyuldu: it Genel Kurulu, Britt Inger'e (ana), "erken do ğaniara bak ım" bölümünde, yar ım i ş olarak "kendi çocu ğunun bak ım ı " i şini verdi. (Expressen, 28 Mayu 1987)

15 BOLLUK ÜLKESI 19 Dul kadın, gelir durumuna göre "kira yard ım ı"ndan da yararlamr. Bu emeklilik için ko şul, evliliğin en az beş y ıl sürmüş olması ya da ortak çocukları bulunmasıdır. Yasal evli olmayan kadınlar, daha önce evlenip bo şanmışlarsa ya da ortak çocukları varsa bu emeklilikten (ATP d ışında) yararla ıurlar. Ana ve babası ölen 18 yaşından küçük çocuklara (18 yaşına dek) "öksüzlük emeklili ği" verilir. Bu emeklilikte, ana ve babadan birini yitirenlere, temel de ğerin %26'sı; ikisini de yitirenlere %52'si ödenir. edenin ATP'si varsa, ATP emeklili ği de alır (ölen babaysa ve de ana da babadan ATP ahyorsa, çocuk ATP'nin %15'ini al ır. Ana ATP alm ıyorsa, bu oran %40't ır). HASTALAR Isveç'te herkes, doktora gitmeksizin "hastay ım" diyerek, bir hafta dinlenme olana ğı saklar. Kendi işinde çalışanlar da bu olanaktan yararlamrlar. Doktor raporu olmaks ızın yapılan bu hastalıklarda yalnızca çalışma günleri için ve de kazanc ın %90'ı oranında hastalık parası alınır. Bir haftadan uzun hastalıklar için doktor raporu gereklidir. Doktor raporuyla yap ılan hastalıklarda çalışılmayan günler için de ödeme yapıldığından, kazancın %100'ünü geçer, Hiç çah şmayanlar da hastal ık parası alır. HER 5 ÇALI Ş ANDAN 11 HASTA Kramfors'taki Nordin'de 275 ki şi çal ışıyor. Bu (say ı ), i ş letme gereksiniminin çok üzerinde. Ama her gün, (yakla şık) 55 ki şi hastal ığa ç ı kar. Eğer her çal ışan i şe gelecek olsa, hepsine birden verilebilecek i ş bulu namaz! (Dagens Industri, 24 Ocak 1989) Doktora (hastaneye ya da hastalık kasasıyla anlaşmak özel doktora) ödenen para, yakla şık bir saatlik (brüt) kazanç karşıhğıdır (*). En çok o kadar da ilaç paras ı verilir. Y ılda toplam on beş kez doktor ve ilaç paras ı veren kişi, yılın kalan bölümünde para ödemez. *) Kimi yerlerin y ıllar sonra da güncelli ğini koruyabilmesi için,gerçek say ılar yerine "bir saatlik kazanç"; "bir ayl ık ev kiras ı" gibi yuvarlak değerlerle göstermeyi ye ğledik. Doktor ya da ilaç için ödenen bir saatlik kazanç, s ıradan bir i şçinin bir saatlik "brüt" (dönerli çal ışan ın "net") kazanc ıd ır.

16 YOKSULLUKTAN VARSILLI ĞA ISVEÇ 20 Kad ınlar, koruyucu vb konularda ilgili kurulu şların parasız yol göstericili ğinden yararlarur. Yaz ılacak reçete için de para ödenmez. Reçete ile eczaneden al ınacak üç ay yeterli koruyucu için yaln ızca ola ğan ilaç paras ı (bir saatlik kazanç karşılığı) verilir. Kimi koruyucular paras ızdır. "TOPLUMUN SAKAT ÇOCUKLARA YÖNELIK YARDIMLARI" ADLI ELK İ TABINDAN - Kira yard ı m ından ba şka, sakat çocu ğuna uygun bir konut seçebilirsin! Ya da konutuna, sakat çocu ğunun gereksinimlerini kar şı - layabilecek denli onar ım yard ım ı alabilirsin. Sosyal büroya ba şvur! - Bak ımevi ya da hastanede kalmayan sakat çocu ğuna özel bak ım gerekiyorsa, sosyal büroya ba şvur! Haftada birkaç kez, ya da gereksinim duyulunca, eve bak ıc ı gelecektir. - Az geli şmi ş ve sakat çocuklar ın özel e ğitim ve araç-gereçlere gereksinimleri vard ır. Sosyal büroya ba şvurarak, çocu ğunun, gereksinimlerine göre e ğitilmesini; (paras ız) araç-gereç edinmesini sa ğla! Çocu ğunun sakatl ığı, olağan araçlarla yolculuk etmesini engelliyorsa, sosyal büroya ba şvurarak, taksi ya da özel donan ı ml ı araçlarla yolculuk etmesini sa ğla! (Statens handikaprâd Allrnânna Barnhuset) Hastanede yatan ki şi, her gün için (yemekler de içinde) "bir saatlik kazanç kar şılığı" para öder (alaca ğı hastalık ödencesinden kesilir). Hiç geliri olmayanlar da bir saatlik kazancın az üzerinde hastal ık ödencesi ald ıldarından, hastal ıklarında parasal kay ıplar olmaz. GELIRI İŞ SÖZLE Ş MESININ ALTINA DÜ Ş TÜ Ğ ÜNDEN SOSYAL YARDIM ALDI 21 ya şındaki Vaberg'li bir kad ın, yaşam düzeyini koruyabilmek için sosyal yard ım istedi. (...) Geliri, sözle şmenin alt ındayd ı ve kad ı n sendikal ı değildi. Sosyal Büroya ba şvuru dilekçesinde, "sendikaya üye olma yüreklili ğini gösteremiyorum. Beni i şten atabilirler" diyordu. (...) Ve 21 ya şındaki (ki şi), gelirinin gereğinden (sözle şmeden) dü şük olmas ı nedeniyle yard ım almaya başlad ı. (GT, 15 Mayıs 1987)

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN AVRIJA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN kilendirilmedi ği sürece, konunun bu denli geni ş biçimde ele al ınmas ı, özün yitirilmesine neden olabilecektir. Çevre, içinde insan varsa bir

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK Turkiska Türkçe EMEKLİLİĞİNİZİN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK Annika Creutzer Önsöz Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Stockholm 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 yaşam tuzaklarla

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS 1 Her Yönüyle Vaginismus 2010, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sertifika No: 10614 Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları

Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları Faruk Arslan 1 2 Faruk Arslan 3 Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TOFED kimsenin mal de il

TOFED kimsenin mal de il -sayfa 1 11/13/08 4:38 PM Page 1 CMYK Mercedes te bayi sanc s Tarife yüzünden zam yapam yoruz Sat fl sonras hizmetler le ilgili aksakl klar n dile getirildi i toplant y izleyen Ali Osman Ulusoy da bu konuda

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir

Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir ÖZETLE SOSYAL GÜVENLIK 2015 2 Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir Federal Anayasa nın 20. maddesinin 1. fıkrası Ülkemiz, sosyal olduğu için güçlüdür. Sosyal güvenlik

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı!

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı! Emekli öğretmen Şevket kasap vefat etti Ödemiş'te 1990'lı yıllarda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevine devam ederken

Detaylı

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

DOSYA. YUNANİSTAN DA KRİZ ve SENDİKALAR

DOSYA. YUNANİSTAN DA KRİZ ve SENDİKALAR DOSYA YUNANİSTAN DA KRİZ ve SENDİKALAR Hazırlayan : Dış İlişkiler Servisi 1 Merhaba Köhnemiş neoliberal ideoloji ve politikaların yarattığı küresel ekonomik kriz ABD den Avrupa ya sıçradı. Avrupa da bu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek

Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Aylık işçi gazetesi 3 Mayıs 2013 Sayı: 179 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R Đ N Đ Ş Ç Đ L E R Đ, B Đ R L E Ş Đ N! Çatışma bitebilir ancak sınıf savaş sürecek Çözüm ya da barış süreci, büyük bir siyasi

Detaylı

Kalmasın. ****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk 25 bölümünü içermektedir.

Kalmasın. ****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk 25 bölümünü içermektedir. ***İLK 25 BÖLÜM*** UMUTLAR BAŞKA BAHARA. Kalmasın Romanıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. İyi okumalar dilerim. ****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk 25 bölümünü içermektedir. Diğer

Detaylı