ı. Zümreleşnwnin yeni bir ilkesi: Sırf dini zümreler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ı. Zümreleşnwnin yeni bir ilkesi: Sırf dini zümreler:"

Transkript

1 TOPLUMUN sırf DINİ TEŞKİLATLANMASI* JOACHİM WACH çevilmn: M. RAM İ AYA S ı. Zümreleşnwnin yeni bir ilkesi: Sırf dini zümreler: Dinı ve ietimaı teşkilatın özdeş örneklerini (type) söz konusu ederek, bu özdeşliğin daha az karmaşık kültürlerde hakim olduğuna işaret ettik. Bu durumda, şu iki etken bir değişikliğe yol açmaktadır: Toplumun kiiltür, siyaset ve sosyolojik yapısında artan farklılaşma ve fert ve zümrelerin dini tecrübelerinin zenginleşmesi. Her iki sürecin başlangıçları ilkel toplumlarda açıkça ayırdedilebilir. Aile, klan ya da kabile gibi herhangi bir sosyolojik birliğin sayıca artması, zarurı olarak dinı durumunu (status) değişıirmezse de, onu, tapınma ilc ilgili kaçınılamaz şekilde bölünme ve alt bölünmelere götürür. Aslında, üyelerini büluğ çağmın hak ve vazifelerine tamamiyle iştirake hazırlamak, arkadaşlık ve birlikte yaşamak isteklerine cevap vermek gayesini taşıyan yaş zümrderi, zamanla daha çok farklılaşmağa gider. Mal mülkde, işgüçte ve ietimaı seviyı~de gün geçtikçe artan farklar da, dini düşünce, eylem ve örgütte karşılıklı değişmeleri kolaylaştırır. Nihayet, halkın hayatında savaş, veba ve haşka musıbeıler (portenta) gibi eiddi olayları karşılamakta seçkin kılavuzların önayak olması, zümrenin dinı lavır ve ona tekabül eden ifadesini, bu ifadeyi daha önceki muayyen kalıplara uydurma eğilimini gösteren dini düşüncedeki tutucu geleneğe rağmen, büyük çapta etkiler. Bununla birlikte, bu, madalyonun sadece bir tarafını ortaya kor. Biz, evvelee belirtildiği üzere, yalınızea herhangi bir halkın siyasi ve ictimai yapısındaki gelişme ve değişmeler ilc, onun geleneksel din üzerindeki etkisini değil, fakat, başlıbaşma dini gelişmeyi de aynı derecede göz önünde tutmak durumundayız. ilkel toplumda dini faaliyetin başka zümre fonksiyonlarından ayrılmış olup olamıyacağı söz konusu edilebilir, ancak, olayın dikkatli bir araştırması bizi, daha küçük medeniyetlerde bile dini tecrübenin kendine özgü hir dia- Bu yazı, ]oachim Wach'ın Chicago üniversitesi'nce yaylıı:i~nan Sociology of Religion adlı eserinin IV. böliimündcn (altıncı baskı, 1951) çevrilmiştir. Bk..Joachim Wach,Sociology ~f Religion, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A., 1951

2 176 M. RAMİ AYAS lektiği olduğuna inandırır. Bundan başka, ferdi hareketlerin ve dini r,~hberlerin ortaya çıkması gösteriyor ki, dini ve sosyopolitik faaliyetlerin çoğu zaman özdeş olmasına ve iç i(;e girişine rağmen, din, başlıba~ına önemli bir gelişmeyi devam ettirmektedir l Gerçi meueniyet tarihi hoyunea yaygın ol:;a da her zaman yeteri kadar tanınmış olmayan hir yeni 7.i.imreleşme örneği ortaya çıkar. Bu yeni birliklerde gelişen dayanışma uuygusu bir dereceye kadar devrimcidir'. Bu dayanışma şuuru değişecek, yeni lıirliğin gelişme~,jyle artacak ya da azalacaktır. nu yeni 7.ümreleşme şekli, manevi babalık ve manevi kardeşlik gibi ya km lık kavramıyla vasıfiandırılır. Yeni cemaat, tabii zümrelerden yalnız teşkilat türü, törenler ve inançlar hakımından değil, fakat herşı;yden önce yeni bir hirlik ruhu yönünden oe farklı olacaktır. Göruük ki o, bıı ruhun doğuşunu sağlıyan organik büyüme olmaktan çok, onun ortaya çıkışını karakterlenıliren tabiat bağları ve ma7.iden belirli bir kopma olarak kendisini gösteriyor. Bu kopma ne kadar (;ok aşikarsa, yeni birliğe o kadar kesinlikle sırf diııi zümre diyebiliriz. 11kd kültür seviyesiilde hile şuurlu olarak tecrübe edilegelmekte olan bu kopmanın işaretleri hideıyete erme, yeniden doğuş, canlanma gibi kavramlar ve ilgili ayiıılerılir. Ya toplu halde ya da daha ziyade çok defa ferdi olarak hu tecrühcyi geçiren kimseler, yakın arkadaşlıkta bir araya gelmeğe tahrik ve teşvik edilirler. Yeni dini tecrübenin bu mahremiyeti yeni yoldaşlığın mahremiyetini sağlar. İlkin o, sadece birkaç kişi ara"ında yeni bir bilgi alışveri~inden iharet olabildiği gibi, gitgide daha çok şagird ve salikler toplayabilir ve sonra, kuvvetle kaynaşmış bir cemaalta üyelerini sıkı sıkıya hirleştiren ve kendi,ini helli hir hayat tarzını takibe bağlıyan sürekli bir toplum olur. Burada, eski dünyada hüküm sürüp şimdi geride kalan türlü ayrılıklarm ortadan kalkması amaç edinilmiştir. Onlar, her nekadar yeni eemaatın büyümesiyle yeniden ortaya çıkabilirlerse de, açıktan açığa ya da üstü kapalı bir şekilde reddedilmişlerdir. Nazari olarak, hiçbir yeni ayrılık ve temayüzün gelişmesine müsaade cdilmiyeceği konusunda aynı fikirde olunahilir; ancak, tatbikatta, onlar ortaya çıkaeaklardır. Ekseriyetle yeni 1 Maalesef. din ta.ilıi dergisinde, dini tecrübenin şiddetini arttırmasına kesin bir ağırlık veren Jacob \Vilhelm Hauer'in araştırması tamamlanmamıştır..taeob Willıelm Hauer, Die Religionm: 1/lr Werden, iltr Sinn, iltre Waltrheiı (Berlin: \'::. Kolılhammer, 1923), Vol. i: Das religioese Erlebnis nrif den un/eren Sıuferı. Bu eser dalıa ileri ilkel cemiyctlerdeki dini kavram ve kuruluşlann en yiiksek türlerini pek kavrayıcı bir tartışmayla sona erer (Karşılaştınnız: Özellikle clıap. viii).. 2 Bu olay Arthur D:'Nock'ca, açıklıkla güriilmiiş ve ifade edilmiştir. Bk. Arthur D. Nock, Corıl'ersiorı (London and Kew York: Oxford I.'niversity PreS', 1933), chaps. i and ii. Özelliklc e,ki medeniyet!e ilgili olarak s. 2B.

3 TOPLUMU": SIHF DINI TE!iKİr-.:\TLANMASI 177 zümreler, onları eiddiyetle ve ~erbe~tçe temel olarak ortaya koynıuş ve tanıyagelmişlerdir. Cin~iyet farkının hiçbir değeri olmadığı yerlerde, tabii bağlara göre örgütlenmiş dünyadan kalan başka bir fark te~bit edilecektir ki, o da yaş farkıdır. Dini karizma'yı tanıma şeklinıle teeelli eden en önemli ayırım ölçüsünden bahsedeceğiz. Hemen hemen bütün hallerde izicnebilen herhangi bir en küçük farklılaşmağa rağmen, yeni zümreye bir dayanışma ruhu hakim olur. Yeni bir tecrübeye ~ahip olma, onun mensuplarını sıkı bir şekilı!e birleştirir ve tamamlar. Fakat o, aynı zamanda onları, henüz kenıli>;ine katılmayan alem halkından ayırır. Ona iştirak etlirınek, sırf dini ziimre'nin aşağı yukarı belirlenmiş amacıdır. ilu kitabın dördüncü bölümünde >;ö:r.konum elliğimiz iizdeş cemaat'la bunlar arasındaki en önemli farklardan hiri, bunların kuvve halindeki misyonerlik vasfıdır. Misyonerlik ilgisi, başlıca sınırlı vı~ya bilkuvve evrenselolabilir. Evvelkiııi yalını:r. herhangi bir etnik, dini ya da ba!;ka türlü helirlenmiş halk azınlık veya çoğunluğuna açık olarak düşünülen bir tecrübe yoluyla birleşmiş :r.ümrd(~rdc görmekteyiz: Dini seçkinler (ki, şüphe~iz, siyasi ve ietimai sel,'.kinlerdeıı tamamiyle farklı olabilir).ilirinri durumda eşyanın tabii düzeni yeni dini telakkide bir dereceye kadar yer alabilir; ikinei>;inde (yani, dini ölçü), aşağı yukarı içeren ve dışarıda lmakan nihai düaiizm iı;in bir teolojik açıklama gereklidir. Göreceğiz ki, ~özde birtakım fırka zümrelerinin inhi~arcılığı böyleee haklı gösterilmekte(~ir. Herhangi bir sırf dini ~ümrenin kendi mahiyeti, önemi ve bildirisiilin yorumlanmasına göre, dışarıdaki kimselere karşı va:r.iyet alışı değişecektir. Eğer <i, mizaç. itibariyl.~ s(~çiei ise, ~üstakbel mühtedilerle kalbieri döndürülemı~miş olanlar arasında fark gözetecektir. Birinci~ine ihtimamla ("muhtemel kardeş"), ikincisiııe karşı umursamazlıkla ya da saygısız ca davtaııılacaktır'. Göreceğiz ki, gi:r.li cemiyetler, sır cemiyetleri ve bazı fırkalar bu çift davranışı gösterirler. Kendi amacı (bilkuvvc n~ya bilfiil) e\'tensel ise, sırf dini zümre, mensupları ve men~ul' olmayanlar ile alışverişlerde, ikincilerin karşısında gerçek bir ü>;tünlük duygusunu açığa vurmak veya çift yönlü bir. hareket tarzı gütmek kolayolsa da, esas itihariylı~ hiçbir ayrı ~eçiye müsaade etmeyecektir. Rinnenethik (yalınız içerid"kiler için geı;erli ahlak), din tarihiilin göstı~rdiği üzere, ke~inljkle bu vasıfları haiz olan tabii zümrelere özgü değildir. Şimdi, ilköiice daha karışık ve kaba şekillerden başlayarak daha mükemmel olanlara varmcaya dek, sırf dini zümrderin farklı örıı(~klerini incelemeğe döneceğiz. Kolayca anlaşılabilir ki, iki çı~şit vardır: Kaynağını tarihi araştırmalarla 3 Karş. Bu e~crin, chap. vii, see. 8.

4 178 M. RAMİ AYAS ayrıntılı şekilde izleyebildiklerimiz ve başlangıçları yalınız mensuplarına değil, aym dereeede bizden de gizlenmiş olanlar. 2. Gizli cemiyet: Bu bölümde araştırılan ilk teşkilat örneğini gizli cemiyet diye adlandıracağız. Gizli cemiyetlerin tarihi üzerine birçok yazı yazılmıştır; ancak, bu terim, ekseriyetle açıklıkla belirlenmiş değildir. Yeni hir araştırma', söz gelişi, sır kültlerini, mesleki-dini bir zümre olan Druid'lerin cemiyetlerini, Tapınak koruyucuları Templars tarikatını, birkaç felsefi ve tamamiyle siyasi cemiyeti içine almaktadır'. Gizli cemiyetler, ne dördüncü bölümümüzde söz konusu edilmiş bulunan yaş ve cinsiyete göre zümreleşmeyle, ne de altıncı hölümde araştırılacak olan mesleki zümrelerle karıştırılmalıdır. Hususi bir tecrübe ya da başka şartlar esasında ehliyet kesbeden insanlara açık bir zümre olarak 0, söz gelişi, din görevlilerininki gibi aynı meslekten insanları kuşatan iş-güç dernekleri çeşidinden kapalı bir cemiyet değildir. Gizli cemiyet, pekçok ilkel toplumda görülmüştür. Radin, söz gelişi, Winnebago kızılderilileri arasında", aynı derecede iyice gelişmiş yaşayış ve ayiıılerle ilgili olarak, dört dini zümre çeşidini tasvir eder: ı. Ayin ve mcrasimlerinde yalınız üyelerinin hazır bulunmasına müsaade edilen tabii zümre ve klanlar; 2. Özel bir ruhun inayetini kazanan kimselere mahsus dini cemiyetler, ya da, bizim terminolojimizle, (her nekadar bazan kalıplaşmış olsa da) ferdi tecrübelere dayanan sırf dini cemiyetler; 3. Ancak üyeliğe kabul edilmiş olanlara açık sihirbaz zümreleri, ya da başka bir deyişle, sır cemiyeti; 4. Yarı sürekli örgütler (özel ayinlerin yürütümünde müstesna başarıları kendilerine itibar sağlayan savaşçı dernekleri)'. Böylece burada, tabii zümrelerin yanı sıra, ortaya çıkmalarını, tamamiyle, geleneksel birliklerdeki hayatıyetin zayıflama ve silinişine bağlıyabileceğimiz zümreleri görmekteyiz. Klasik medeniyetlerin araştmcıları, geleneksel kültlerin çöküşü ve yeni dini vaziyet alışların ortaya çıkması ilc birlikte görülmekte olan büyük değiş. 4 John Heron Lepper, Famous Seereı Socieıies (London: S. Low )larsıon and Co., 1932). 5 (Çaı;daş).iyasi ~izli eemiyet!er üzerine son sıralarda yayınlanıııış en iyi inceleme: Franz Sehweyer, Po/iıishe Geheim"erbaende: B/icke in die V,;rgarıgenheiı und Gegerıu:arı des Geheimbımdwe. n (Freiburg i. Br., 1925). 6 Paul Radİn, The Winnebago (BAE, :'Iio. 37, (19231), p Gene karş. Clark Wİssler, "General Dİseussion of Slıaman and Daneing Soeİctie" " Anıhro. Papers AAlNH, XI (1916), 853 ff. 7 Karş. Bıı e,erin, see. 3 ve ehap, vi, see. 6.

5 TOPLUMU:'/ sırf DIj\! TEŞKİLA.TLA~MASI 179 meleri açıklamağa uğraşırkcn daima şaşırıp kalmaktadırlar'. Gerçekten, sadece tabii ölçülere dayanan geleneksel topluma karşı duyulan memnuniyetsizlik yüzünden Eski Yunanistan'da bir yeni zümreleşmcnin ortaya çıktığını görmekteyiz. İhtimal ki, hususi tanrılar kültüne kendilerini adamış kimselei'in dernekleri olan ve hiç olmazsa altıncı yüzyıla dek süregelmiş bu'lunan Yunan orgeonları", dini ehemmiyeti haiz iş-güç derneklerinden olduğu kadar, kendi dinlerinden olmayanların cemiyetlerinden de (thiasos) tamamiyle farklı idiler. Asclepiadai, şifa tanrısı'na tapanlar, Amerikan Tıp Derneği'nin Yunan'daki benzeri değillerdi ama, Poland'a göre, bu tanrı'nın seçkin kullarının mahrem zümreleri idi' 0. Bu cemiyetici'in kurucuları bilinmemektedir. İmperatorluk günlerinde, Homa'da, yabancı kült zümreleri arasında, milli ve mesleki olarak mütecanis zümrelerden başka, başlıca bir dini' ya da mistik tecrübe ile birleşmiş zümreler de vardı!!. Bununla birlikte, ortaya çıkan dini zümreleşme bütünü, kendiliğinden di- ' ni, zihni ve ahlaki gelişme olarak anlaşllmamalıdır.yeni iman, eskideki çöküşün tamamı tamamına sonucu değildir. Geleneksel kültün çözülüşü ve çöküşün sebebi ne olursa olsun, ccmiyetin yeni ilkesi, daima, dini tecrübedeki bir yaratıcı atılımı ortaya çıkarmaktadır. Gizli cemiyet gibi, yeni bir sırf dini kuruluşun kurucusu veya kurucuları ya bilinebiiii', ya da toplum onun kaynağına bulanık ve puslu mazidc sahip olmuş olabilir ve hatta, onun hatırasını kutlamak için layık bir gelenek muhafaza ediiememiş olabilir. tikel toplumda bu iki ihtimali daima göz önünde tutmalıyız. Amerika kızllderiliieri' 2 ve AfrikalıIar arasında, dini cemiyetler kurmuş olduklarına inanılan kimseleri duyarız; ancak, onların 8 Paul }ı'françois Foucart, Des Associations religieuses che:;;fes grecs: thiasc$, eranc.~,orgeon." (Paris: Klincksieck, 1873), Paul F. Foucart'ın araştırmaları Erich Ziebarth ve Franz Poland tarafından doğrulanmış ve tarlil edilmiştir. Erich Ziebarth, Das griechische Vereinıvesen (Leipzig: S. Hirzel, 1896); Franz Poland, Gcschichıe des griechischen Vereinıve. en.' (Leipzig: B. G. Teubner, 1909). 9 Georg Busolt, S/aa/. kunde (3d ed.; München: C. H. Heck" 1920), pp. 525, 253, Karş. William S. Fcrgusson'un Orgeon'lar üzerine araştırması. 10 Poland, Vereinwesen, pp II Bk. Bu eserin, see. 3. Karş. George la Piana, "Foreign Groups in Rome during the First Centuries of the Empire," Vol. XX, I-lThR (1927), chaps, ii-v. 12 "Tütün cemiyeti" nin bir VaS!taKarga tarafından kuruluşu hakkında karş. R. H. Lowie, Primi/ive Religions (New York: Boni and Liveright, 1924), pp. 3 ff.; Köpek adamlar cemiyeti'nin kuruluşuna diiir bk. G. A. Dorsey, The Cheyenne (FMNII, Vol. IX [19051), pp. 22 ff.; ve birtakım monografiler: Reo Franklin Fortune, Omaha Secre/ Socie/i".. ("Columbia University Contribulions to Anthropology," ~O. 14 [19321), esp. chaps. iv, v; Ruth Bunzel, Inlroduc/ion /0 Zuni Ceremonia/ism (BAE, No. 47, '1932'), pp. 467 ff. Gene karş. n. 35.

6 180 M. RA!IIİ AYAS gerçek yaratıcılar veya kurucular olup olmadıklarından, ya da eski bir dini geleneğc yeni bir hayat aşılayıp aşılamadıklarından emin olamayız. MacLeod, savaşda ve kış raksları boyunca tabii zümrelerin far:ıdı.bir düzene yerini bıraktığı Kuzey Amerika'daki Kwakiutl Kızılderililerinin ilgi çekici teşkillitma işaret eder: "Esasen, insanlar, müşterek bir mistik tecrübetemelinde, derhal siyasi ve ictimai olarak birleşmekte; kutsal cemiyetlerde teşkilat~ lanmaktadır"".slrf dini saiklarla kurulmuş cemiyetler, bazan öbür, yaş, mesleki durum, mülkiyet vc ietimai mevkiyc istinad eden zümrelerle kaynaşırlar.asıl dini maksadı, ikinci dereceden amillerle böylesine ortadan kaldırma olayı, bazı Amerika, Okyanusya ve Afrika toplumlarında kendisini göstermektedir. Afrika gizli cemiyetlerinin tahlili ye muhtasar eserinde, Hambly, aşağı. daki çeşitleri belirtir: 1. Yaşa ve cinsiyet ilişiklerine dayananlar; 2. Bir kablıl töreni ile ilgili olanlar: 3. Üyelerinin hayat ve mülkiyetleri üzerinde tasarruf hakkı olan, siyasi gaye ve önemi bulunanlar; 4. İktisadi farklılaşmaya dayanan ve giriş ücretlerini gerektirenlerı'. Yalınız ikinci örnek, hakiki gizli cemiyetlerdir. Yazar, kronoloji ve sınıflandırma meselesini ele almamaktadır. Afrika üzerinde çalışan bir başka bilgin, Rutt Thompson, incelediği Batı Afrika cemiyetlerinin çok çeşitli türlerinin bir kronolojisini teshit etmeğe uğraşır ve onları, dini (şer'i, dini, ruhbani, yasaklayıcı, koruyucu, arıtıcı cemiyetler), yurtsever (ziraı, işbirliğiyle ilgili, spor, ticaret, savaş cemiyetleri) ve yıkıcı cemiyetler diye bölümlere ayırır". Sözü edilen Gizli cemiyet, sırf dini teşkiliitın nisheten gelişmemiş şeklidir. Gizli cemiyetin mensupları, zorunlu olarak hısım veya aynı yaştaki kimseler değildir; fakat onlar, cemiyetin koruyucusu oldukları sanılan bir özel tanrılar kültünün gelişmesine ve ilgili ayinleri n icrasına rehberlik eden müşterek dini tecrübelere iştirak ederler. Böylece teşkil edilmiş cemiyet, oldukça süreklidir ve çok defa güçlü ve mütencvvidir. Herskovits, Dahoıncy kült züınrelcri hak- 13 Karş. Bu eserin, n William Christie MacLeod, The Origin and History of Po/iıics (New York: J. Wiley Sons, 1931), p Wilfrid Dyson Hambly, Source-BClok for African Anıhrop%gy (FMHN, Vol. XXVI [Chicago, 1937]), pp. 49:l ff. 16 Çeşitli cemiyet türleri Robert H. Lowie tarafıııdan söz konıısli edilmiştir. Robert H. Lowie, Origin ofıhe Sıaıe (New York: Harcourt Brace and Co., 1927), Chap. v; sözgelişi, Batı Afrika'da Kpelle'nin Poro cemiyeti. Hetmamı Sdıurtz, Hutton \'i'ebster ve Jacob \l;'ilhelm Hauer'in klasik araştırmalanna başvurunuz. Gene lık. "Secret Sodetİes" (art.), in:a.js, XIII, 621 ff. 17 Butt-Thompson, Secreı Socieıies, chap. i.

7 TOI'LL'~ıuı-; SIHF Dıı-;İ TEŞKİLATLANMA~I 181 kmdaki mükemmel tahlilinde, tapınağı, papaz adaylığı devresini, genel öğretimi, rakslar öğrenimini, papaz adaylarının belirli bir denemeden ge~'ır.e~ini içine alan özenilerek düzenlenrr.iş giriş ayir.lerini, tanrı Vodu papazlığını tasvir eder". Dahorney'de, bu kült zürnrchri üyelerinin dört tabakası bilinmektedir: 1. Put'un sahibi olan Vodııno; 2. Put'u taşıyan Hunso; 3. Put'un hizmetine adanmış olan Vodunsi; 4. Tanrı Vodu'nun kudretinin insan şeklinde tecessümü olan Legban'lar. Batı Afrika topluluğu Yoruba hakkmda, Lowie, "Oro cemiyetinde bütün insanları birleştiren Şı~y,belli bir tanrıya birlikte tapınma ve birtakım ölü gömme törenlerinin, hısımlık ve komşuluğu göz önünde tutmadan müştereken yapılmasıdır" 20 demektedir. Gizli cemiyetıerin birtakım ayinleri, toprağın ya da hayvanlarııı verimliliğinin artmasını, onun bütün mensuplarınca büyük bir i)nem taşıyan tan- Tlnın inayeti'ni amaç edinir. Onlar aynı zamanda, hasta ve ölmüşicre ihtimam etmeği gerektirmekte veya belki de ebedi mutluluk ya da ölümsüziiikle ilgili bulunmaktadır'i. Biitün bu durumlarda cemiyete yönelen esas saik, sihri 'ya da dinidir. Uu cemiyetıcrin yapısı ekseriya yanlış anlaşılmıştır. Bazı hilginler, onların "ictimai" niteliği üzerinde ısrarla durmaktadıriar, fakat, arta kalmış münkariz şekillerin istisnası ilc, sadece ictimai ilişikler herzamanki gibi, ehemmiyet bakımından ikinci derecede gelmektedir". Eleştirmc, gene bazılarına giire, hısımlığa dayanmayan zünırelerin teşekkülünc götüren biraraya getirici üzel bir toplum içgüdüsü veya dürtüsü hakkında daha derin hir nazariyeye yöneltilmelidir23 Gizli cemiyetıerin tamamiyle dini olduklarını söylemek istemiyoruz; kudret ihtirası, sağlık, zenginlik ve koruma arzusu gibi amiller, gizli cemiyetıerin daha soysuzlaşmış şekillerini karakterize eder. Bi)ylccı~ 18 Karş. Hauerin Mclanesia, Polynesia, Batı Afrika ve Kuzey Amerika gizli cemiyetlerini mütiileası (Vie Religionen, pp. 424 ff.). Gene kar. Edwin,İ. Loeb, Tribal Iniıia/ion. and seereı Socieıies (Calif. Pı.b., Vol. XXV '1931'). 19 :\I.clville Jean Herskovits, Dahame)': An Anei,,,,/ We.ı Afriean Kingdom (NewYork: J..T. Au~ustin, ı938), Vol. ıı, ehaps, x';vi ff., esp. xxix. 20 Lowie,.Origin of ıhe SUlıe, pp Oro cemiyeti hakkında karş. Leo Frolıenius, Di" aılanıiseh" Cötterlehre (.Tcna: Eugen Died"riehs. i926), pp. 49 ff. 21 Loeb, Tribal Iniıiaıions, pp. 259 ff., Krş. HuUon Webster, Primiıive Secr"ı Soeieıies (2d cd.: New York: 'bemillaıı and Co., 19.32),ehap. viii: "Dedine oftribal Societies"; Lowie, Primiıive Soeieı,}',1'1'. 19 ff.; N. Millcr, ESS, XIII, 621'de bu cemiyetıerin dini ehemmiyetini küçiimsemek/edir. 23 Bu, Heinrich Sdııırtz tarafından ileri siiriilen görii'ldiir; Hans Blueher de onu destek lemiştir. Heinrieh Sehurtz, Allersklassen,md l\fannerbuende: Eine Darstellung der Crundformen der Cesellselıafı (Berlin: George Reimer, 1902); Hans Blueher, Di" Hall" da Ero/il< in dcr mannliehen Cesellsehafı (Jena: Ellgen Diederichs, 1921).

8 182 M. RAMi AYAS Adalar toplumunun meşhur Arioİ cemiyeti, bir komedi oyuncuları zümresi içeri,inde soysuzlaştı. Onların temsilleri, aslında, bir şahsi tamıya aid gizli ayinler idi. Gizli cemiyete girer..lerin farklı sekiz mertebesi, dövmeler ve kılıklar ile ayırdedilirdi ". Huth Benedict'in, "din bir vasıta idi ", "onun görevi birşey başarmaktı ve o, herşeyden önce başarı için bir teknikti" sözü, şüphesiz bu ve benzeri durumlar için doğrudur; ancak, incelediğimiz zümre çeşidi bakımından genelolarak geçerli değildir". Maııevilik ve faziletlerin, ietimai hayatı yaşama süresince keşfedilen iki ictimai değer olduğu -aynı yazarın yaptığı gibi- sonucuna ulaşmanın doğru olup olmadığı, gene, şüphelidir. İhtimal ki onlar yeniden keşfedilmişlerdir. Yaylaların kızılderilisininki ile Melanezya gizli cemiyetlerinin karşılaştırılması ilgi çekicidir". Her iki medeniyetin değişik örnekte cemiyetleri boldur. Melanezya Sukwelerinde cemiyete girme, giriş ücretlerinin ödenmesine bağlı şahsi bir meseledir". eemiyette bir mertebeler hierarşisi görüyoruz; bütün mertehelerin mensupları Suku'e'yi teşkil eder ve aynı cemaat merkezi ya da insanlar evini başkalarıyla paylaşırıar. Yaylaların Kızılderilileri (Plains Indians) cemiyetinde, bununla beraber, üyelik yaşa göre hirlikte kararlaştırılır; özel faaliyetlere ve müşterek olan, nitelik bakımından ferdi olmayan görevlere katılma imtiyazı verilir". Önıek bakımından, Melanezya cemaat evlerinin tersine, her zümrenin kendi ayrı evi vardır". Gizli cemiyetler olarak teşkilatlanmış hütün zümrelerde üyelik, tabii zümrelerdeki gibi olağan birşeyolmayıp, ancak bir ayırma ve se~~mesonucudur. Onların geleneği, ayin ve merasimi, cemiyete girenlerin kendilerine özgü hak. larıdır. Gizlilik, ekseriya öyle sıkı muhafaza edilmiştir ki, dışarıdakiler, içlerine giren bilginler, bu zümrelerin gerçek yapısı, maksat ve karakteriyle ilgili olarak tamamiyle yanlış yola saptırılmışlardır 30 Ancak seçilmiş üyeler, ekscriya 24 Teuira Henry, Ancienl Tahiıi ("Nemice Bishop Mus. BuB.," Vol. XLVII 'Honolulu, T. H '), pp. 230 ff., Ruth Benedict in General Anıhropolog)', cd Franz Boas (Bostan: D. C. Heath and. Co., 1938), p Lowie, "Societies ofplain lndians," in Anıhro. Pap",s, AMNJI XI, No. 13 (1916), 96lff. 27 William H. R. Rivers, The Hi.,tar)' of l\"elanesian SocielV (Cambridge: University Pre>s, 1914), Vol. Il, chap. xxiv; Lowie, Primiıive Socieı)', pp. 275 ff. 28 Lowie, "Sucietie' of pjain Indians," p Ibid., p Karşılaştırma için bk. Herhert Liboron, Die Karpocraıianische Gnosis ("Sludien zıır Religionswissenchaft," ~o. 3, ed. F. H. Lehmann 'Lcipzig: Jardan Gramberg, 1938'). Sır zümreleri için hk. Bu eserin, see. 3.

9 183 bir sınanma döneminden soura, yavaş yavaş kavramlarm hakiki manasına ve cemiyetin adetlerine vukuf kazanırlar. Şiddetli denemeler gittikçe artarak, ehliyet kazanmış olanların eemiyete ve özellikle onun iç halkasma kalillleri için liyakat temin eder. KabilI müsaadesi, zümrenin maksat ve hedefinde, "ölüm" ve "yeniden doğuş", hayat bulma, belki yeni bir isim seçme ve kutlu dilin bir bilgisi ile sembolize edilen büt.ün hir öğretim devresinden sonra elde edilebilir J1. Bu ef~miyetler, üye olmayanlara karşı değişik davranırlar. Fazla mütereddi olanlarda, kendi topluluklarlilın dışındaki kimseleri hakir görme ve onlara karşı eza ve cefa derecesine varan bir düşmanlık görüwr. Kaybolmasın veya tahrif edilmesin diye, herhangi bir gizli cemiyetin dini geleneği, hemen herzaman öğreti, ıiyinler ve teşkilat esasınrla d üz(~denir. Mitolojik özel kavramlar, cemiyet. gürcviiierinin ödevlerini ve niteliklerini, teşkilat usill ve adetlerini, kutlu yerlerin ser;imini, çalgıların kdlanılışını, tapmma eylemlerini meşru kılar ve açıklar. Üyelik ve hizmet için gereken şeyler, ustilre (myth) ve öğretide ifade edilmiş olan gelenekle belirlenmiştir. Görevliler ve hatta üyelerin, vecdi tecrübeye kabiliyetli olmaları talep edilir. Cemaata girmemiş olanların elde edemiyeeckleri olağanüstü tecrüheler, böylece, üyeler için hazırlanmıştır. Veed, Afrika, Kuzeydoğu Asya ve Amerika yerlilerinin gizli cemiyetlerinde hayat.i bir roloynar; hem burada hem de başka yerde dua, kurban ve taharet; dramatik t(~msiiler, kutlu rakslar ve özellikle maskeli rakslarla tamamlanır. Bu faaliyetler, eğitim ve öğretimi!ı ilk esaslarını gerektirdiği sürece, hatırı sayılır bir kültürel manaya sahiptir ve mümkündür ki, zümrenin iktisadi ve siyasi hayatını belirleyen am iller olmaktadırjz. Onlarııı, hukuk ve gürenek üzerindeki et.kisi, ister iyi ister kötü olsun, hiç de az önemli değill)ir. Din, bu dini teşkilat çeşidinden, özelolarak onun daha ileri şekillerinde, bi'_yük ölç.iide etkilenegelmiştir. Kutlunun gerçek tecrübesini işleme, huşil ve hürmeti teşvik, uygun şekilde yetiştirmeğe itina, riyazat, mur:ikabe ve inzivadan ileri gelen beden ve zilıin disiplini, dini hayat.ın daha kaba başlangıçlarmdan yüksek şekillerine doğru tekamülde büyük değer taşır. Amerika Kızılderililerinin dini cemiyetleri, diğer halklarıilkinden daha üstün görünmektedir. Okyanusyanın alçaltıc! pragmatizmi hurada,'aha az derecede göze çarpar; daha yüksek ve daha incelmiş teliikkiler, daha ağırbaşlı 31 Batı Afrika için bk. Blltt-Thoffiı"on, Secreı Socieıies, chaps, ii, iii, ix. Mufassal mcratib 6iIsilcsiyle ilgili olarak: ibiıl., ehap. v. 32 Lo",;c, Origin of the Sıaıe, p. 94, Low;e, Kızılderili yayla cemiyetlerini ve onların siyasi geli~iileylc ilişiklerini belirtir.

10 184. pratikler ve daha sıkı bir di~ipliıı vardırll. Bu yerliler arasınua, çok daha yüksek bir dini cemaat çeşidinin habereisi ii.; yönlü bir temayül görürüz. Birinci karakteristik (ızellik, "ilk Peygamberler"l4 denilen (ıııemli, nüffızlu kişilerin 35 oynamış ol dukları roldiir J6 Kendi rü'yctlerinden mülhem olarak onlar, kendilerinin ilahi vasıtalar alfluklarına inanırlar. Özel eğilimler ve belirli bir yetişme tarzına sahip olmakla bıı rehberlcr, insanların olağanüstü kavrayış kabiliyetlerini geliştirir ve kendi halkları arasında huşfı veren bir itibar 3? kazanırlar. "Peygamher"l8 ya da kahin, tecrid euilmiş bir şahsiyet olarak kalabilir veya bir salikler zümresini yönetir; faaliyeti aralıklı ya da sürekli ve bir meslek şeklinde olabilir. :Meşakkat ve hatta ıstırap olabilir, günlük kazancı. Böylesi şartlar altında, dini tecrübe daha dolgun, daha zengin olmağa ve müşterek hayata bolca katkıda bulunan daha çok ferdi bir karakter kazanmağa yüz tutar. Ferdi rehber, saliklerini biraraya getirmekle, sürekli dini inkişafı ve başlattığı hareketin gelişmesini sağlar.yoldaşlarma müstesna derecede bir hayranlık ve se~gi tel- 33 Hau"r, Die Rcligiown, jjp. 424.ff ff.; Loeb, Kuzey Amerika'daki gizli cemiyetıerin yayılma merkezl"riııin 1'u"blo ve Cüııey Kaliforııiya bölgesi olduğuna inanmaktadır. 31 Max WeLer tarafından yapılan, karizrnatik,'c gelenehcl otorite ara"ndaki ayınm için lık G.A., I, Kuz"y Amerika Kızılderilileri tarihi bilhassa öğretici örnekler arzeder. Bk. James Mooney'iıı kla,ik mnnografisi, The Glrosl.Danee RrligioTl and Sioux Outbrrak of 1890 (RA E, No. 14 [Washington, 1896]). pp. 65:{ ff., ve snn zamanlarda yayınlanan. Alexaııder Le,"er, The Pawnce Ghosı-Danee Hand Came: A Study in Cultııml Change ("ColumLia Uııiversity Studics in Anth. ropnlogy," Ynı' XVI [New Ynrk: Cnhımlıia Univcrsity Press, 1933]. esp. pp. 53 ff., 105 ff.; ve Leslie Spier, The Prophct Danec of ıhe Northwcst and iıs Derivativcs (Menaslıa, Wis.: George Banta l'ulı. Co., 1935). Genc, Kat P. Phister, "The [ndian Messiah," AA. IV (1891).105 ff.; Verne F. Hay, "The Kulaskiıı Cult: A Prophetieal Mo' ement nf 1870," AA, XXXVIII (1936), 67 ff.; A. L. Kroeber, Handbook of ıhe Indians of California (Washington: Government 1'rinting Office, 1925), pp. 855 ff.; Jaime de Angulo, "A ::"iewheligious Movement in l\'orth Central Ca[ifornia," AA, XXXI (1929), 265 ff.; Hııth Shonle "Peyole, the Civer of Visions," AA, XXVII (1925), 53 ff.; Radin, The Winnebago, pp. 388 ff. 36 Yakın ~eçmişıeki Afrika peygamberleriyle ilgili nlarak lık. Karl Alden, "The Prophet Movement in eongo," 1101, XXY ([936), 347 ff.; liuer, Die Religionerı, pp. 458 ff., İlkel kiilt rehberliği ilc Amerika :Vegro kiiltlerininki ara,ında bir karşılaştırma için bk. Raymond Juliııs Jones, A Conıparative Sıudy af Religious Cil Iı Behaviour among Negroes ("Studies in the Social Sei"ııees," :Vo.2lWa,hington, D. c.: Howard Vniversity, 1939 J), pp. 7 ff. (rehberi n şahsiyeti), pp. 17 ff. (teknikler).; Hobert Allerton Parkcr, The Ineredible Mcssiah (Boston: Jjttle, Brown and Co., 1937). 38 "Peygamber" sözü burada geniş anlamda kullanılmıştır. lleride (bu kitabın 8. bölümü) çeşitli dini otorite iirneklerinin bir tahlili verilecektir. Gene karş. Lowie, "Lcadership", in Seienıific Aspeets ofıhe Rac" Problem. cd. H. S..Jennings (Washington, D. C.: Catholic University of Arneriea Pess, 1911), pp. 220 ff.

11 'ı'opllimun SIHF Dhi TEŞKİLA.TL..\"öMASI 185 kin eden eski çağların kamil insan'larının şahsiyet ve kültü, aydınlatıcı bir araştırma konusu olmuş bulunmaktadır 39 Yunanlar ile Yahudilerin dini rehberlik telikkisi arasında önemli fark vardır; bununla birlikte, her iki tcıiikki, dini karizma ve ehliyetin daha ilkel tasavvurlarıııa kadar izlenebilir. Doğu Asya bize bir benzerlik sunar. Resmi devlet did Shinto, Japonya'da lb82'de resmen millileştirilip, özel Shinto'dan ayrıldığında; çeşitli kültlerin zümrd şmesiyle ilgili anlayış, öncekinin "ferdi kurucuların yardımı olmaksızııı millet hayatında kendiliğinden gelişmiş olduğu düşüncesi idi"; halbuki Kyo1clı'lar (K)'okai), tarihi kuruculam inançlarının hakim olduğu özel cemaatlerdi"40. Ferdi rehberliğe ilave olarak, gizli cemiyetin gelişmesinde ikinci bjr yön farkedilebilir: Belli bir dini zümre içinde, gittikçe daha karmaşık örgüt yapı- Iışlarına doğru eğilim. Bünyevi ve kazanılmış oları ferdi farklar, yapıları Vt~ ihtiyaç duyulan dini görevlerin çeşidi, mertele ve itibar bakımından farklılaşmanın temelini teşkil ed"r. Üçüncü bir eğilim, gizli cemiyetlerdekinden çok, t.amamiyle sır külıleri'nde gel:şmiş olan hierarşiye ait eğilimdir ki, daha önce Afrika ve Polinezya ile ilgili bölüm,le oldukça anlatılmışt.ır. 3. Sır cemi)'eti: Eski Yunanistan ve Roma Sır eemiyeti, sırf dini teşkilatın ikinci Lir örneğidir. Sır dini terimi, çok defa t.amamiyle serbest şekilde kdlanılmışt.ır 41. Onun birtakım teolojik özellikleri çeşitli zümrelerde müşterek olduğu için, ayırdedid özelljkler nlamıyor. Sözgelişi coşkunluk, yeniden doğuş ve ölümsüzlük fikri, şarapla ekmek yeme ayininin yapılışı; milli kült zümrelerince, özel bir tanrıya t.apınanlarııı serbest. cemiyetlerince ya da ort.ak bir soya, barıni bilgi veya mesleğe bağlı belirli üyelerin seçkin zümreleri gibi çok farkh zümrelerce müşt.ereken benimsenmektedir. Bununla birlikt.e, sır eemiyttleri, farklı bir dini cemiyet örneği göstermekte ve Polinezyahlar gibi ilkel kültürlerde bile bulunmakt.adır 42. nu cemiyet.- 39 Lndwig Bieler, Theios Aner: Da.' Bild des görrliı:hen,>rensehen in Spetan/ike und Früh. ehristenlum (Wien: Oscar Hoefels, 1935). Thei"s telakkisin;n Homeros'dan Ari,loleles'e değin gelişmesi l, 10 ff. ve Ahd.i Atik'in Tanrı Elçileri ll, i ff. 40 Holtom, Faiıh of Japan, pp. 67 ff., 189 II. 41 Bu terimin }orıınılarıııııı karışık biı cetvelini Samuel Angus verir. Bk. Samuel Angııs, The M.ysıery-Religions and Christianir)' (New York: Charles Scribner's Sons, 1925), p. 77. Aşağıdaki 49. dipnotla karş.,12 Karş. HoberL,foou Williamson. Religion an,i SocialOrganization in Cerılral Polyrıesia (Cambridge: Univcroity Press, 1937), pp. 268 ff. ("Oyun Tanrıları").

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE DtN

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE DtN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE DtN Prof. Dr. Günay TÜMEH Din, üzerinde çok durulan bir konudur. Bununla heraber, geniş bir muhtevası bulunan bu konu; kelime, kavram, tarif, tasnif yönlerinden topluca herhangibir kaynakta,

Detaylı

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar

Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar DEĞERLER PSİKOLOJİSİ / 3 Erol Güngör Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî Değerler ve Ahlâkî Gelişme Profesörlük Tezi OTÜKEN YAYIN NU: 404 KÜLTÜR SERİSİ: 143 1. Basım: Amsterdam,

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

Dinî Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları

Dinî Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları 108 Usûl Dinî Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları Mehmet Ali BÜYÜKKARA Potential Problems of Understanding and Representation Concerning Religion in the Structrures of Religious

Detaylı

Türkiye'de Toplum ve Siyaset

Türkiye'de Toplum ve Siyaset ŞERİF MARDİN Türkiye'de Toplum ve Siyaset İletişim Yayınları 110 Şerif Mardin Bütün Eserleri 6 IŞBN 975-470-058-3 ISBN 975-470-057-5 (Tk no ) 1990 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 1990, IstanbuK 2. BASKI

Detaylı

Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir? *

Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir? * Türkiye de Din ve Vicdan Özgürlüğü. 75 Bir Liberal Demokraside Dinlere Neden Değer Verilmelidir? * Anthony Bradney ** Giriş Devletlerin içinde, din ile hukuk arasındaki ilişkileri analiz etme ile ilgilenen

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ

KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ Gümüşhane - 2013 1 Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon:

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim:

Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim: 170. Atilla Yayla Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim: * Amish Cemaati Örneği Atilla Yayla Giriş Enformasyon çağında yaşıyor olmamıza rağmen Türkiye de insanların diğer ülkelerdeki sosyal, siyasal ve ekonomik

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

şartlarından memnun olmama, daha iyi ve daha güzel yaşama alanları yaratma esprisine dayandığını görmek ütopya türünün neden evrensel bir çizgide

şartlarından memnun olmama, daha iyi ve daha güzel yaşama alanları yaratma esprisine dayandığını görmek ütopya türünün neden evrensel bir çizgide ÖN SÖZ Ütopyalar yüzyıllardır rağbet gören, sevilen, sevilerek okunan ilginç kurgulardır. Düşü, fantastiği, oyun fikrini barındıran ütopyalar memnun olunmayan hayat şartlarının ürünüdürler. Ütopyalar yeryüzü

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Dilde, fikirde, işte birlik!

Dilde, fikirde, işte birlik! Dilde, fikirde, işte birlik! 16 İsmail Bey Gaspıralı nın birlik kavramlarının en önemlilerinden biri, dünyadaki bütün Türklerin, hiç değilse onların aydınlarının anlayıp okuyacağı bir ortak Türk dilinin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN FELSEFESİ

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN FELSEFESİ Ergün, M. 2011. Türk eğitim tarihinin felsefesi, içinde Öztürk, C. ve Fındıkçı, İ. (Ed.). Prof.Dr.Yahya Akyüz e Armağan / Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları. Ankara: Pegem Akademi

Detaylı

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (An Analyse on Impressions of American Missionaries Abaut Culturel Relations

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ *

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 303-322 Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ * Özet Günümüzde Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan başlangıçta ekonomik,

Detaylı